collector belt buckels

Commentaren

Transcriptie

collector belt buckels
Wandkast
voor afzuigsystemen
Murkassette
til udsugningssystemer
Wall box
for exhaust air systems
Montagehandleiding voor de modellen
Monteringsvejledning til følgende modeller
Installation instructions for the models
ƒƒ BMK-F 125
ƒƒ BMK-F 150
ƒƒ BMK-L 125
ƒƒ BMK-L 150
ƒƒ BMK-Z 125
ƒƒ BMK-Z 150
NL-DK-EN08/2015

Documentinformatie
Verklaring van de symbolen, tekst
Montagehandleiding voor:
yy Wandkast BMK-F 125
yy Wandkast BMK-F 150
yy Wandkast BMK-L 125
yy Wandkast BMK-L 150
yy Wandkast BMK-Z 125
yy Wandkast BMK-Z 150
☞☞ Oproep tot actie
De beschrijvingen zijn voor alle varianten identiek.
Er wordt apart op de verschillen gewezen.
Afbeeldingen tonen:
yy Wandkast BMK-F 150
yy Opsomming
DD Verwijzing naar andere plaatsen in dit document
Verwijzing naar andere documenten die in acht genomen
moeten worden
Verklaring van de symbolen, afbeeldingen
yy
yy
yy
yy
Vertaling van de originele handleiding.
eel van het product.
D
Door de auteurswet beschermd.
Vermenigvuldiging, nadruk en doorgave alleen met
toestemming.
yy Wijzigingen voorbehouden.
A
x
1.
Veiligheidsinstructies
DD GEVAAR!
Aanwijzingen met het woord GEVAAR waarschuwen voor een
gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal
hebben.
DD WAARSCHUWING!
Aanwijzingen met het woord WAARSCHUWING waarschuwen
voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot
gevolg kan hebben.
B
2.
Accentuering van de actiegedeeltes met vlakken
1. Handelingsstappen met nummering
A Benaming onderdelen met hoofdletters
x Maten met kleine letters of eenheden in mm
 Bewegings- en richtingspijlen
DD VOORZICHTIG!
Aanwijzingen met het woord VOORZICHTIG waarschuwen
voor een situatie die licht of middelzwaar letsel tot gevolg
kan hebben.
DD ATTENTIE!
Aanwijzingen met het woord ATTENTIE waarschuwen voor
een situatie die materiële schade of milieuschade tot gevolg
kan hebben.
2
6002950 – 25.08.2015

Inhoudsopgave
1.Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Doelmatig gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Geautoriseerde doelgroepen . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.3 Algemene veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . .4
NL
2.Productinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1Productvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.2Productoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.3Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
3.Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage . . . . . . . . . 7
3.2 Eisen aan de montageplaats . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3 Eisen aan de muurdoorvoeropening . . . . . . . . . . . 8
3.4 Eisen aan de afzuigleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3.5Montagestappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3.5.1 Montage voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.5.2 Apparaat uitpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5.3 Beschermrooster aanbrengen (alleen bij
variant BMK‑Z). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5.4 Apparaat buiten monteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.5.5 Apparaat binnen aansluiten –
variant BMK-F of BMK-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5.6 Apparaat binnen aansluiten – variant BMK-L. 14
3.5.7 Controle en inbedrijfstelling uitvoeren . . . . . . . 14
4.Reiniging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.Reparaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van
reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.2Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.3 Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.Demontage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.
7.1
7.2
Verwerking van afvalstoffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Verpakking afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Apparaat afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8.Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8.1Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8.2Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6002950 – 25.08.2015
3
Veiligheidsinformatie
1.
Veiligheidsinformatie
1.1
Doelmatig gebruik
BMK-F, BMK-L
Het apparaat dient voor het naar buiten afzuigen van
kookdampen. Het apparaat vormt de afsluiting van
de afzuigleiding en gaat bij gebruik van de afzuigkap
automatisch open.
BMK-Z
Het apparaat dient voor de toevoer van frisse lucht. In
geopende toestand wordt de lucht tussen binnen en buiten
uitgewisseld.
Gebruik van het apparaat alleen in combinatie met een
afzuigkap. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het
gebruik in particuliere huishoudens.
Het gebruik van het apparaat is alleen toegestaan in
technisch onberispelijke staat en na correcte montage.
Elk ander gebruik geldt als niet doelmatig.
Tot het doelmatig gebruik behoort ook het lezen en
opvolgen van deze handleiding.
1.2
Geautoriseerde doelgroepen
Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren
door gekwalificeerde elektromonteurs conform
DIN VDE 0100. Eisen aan gekwalificeerde elektromonteurs:
yy Basiskennis van de elektrotechniek.
yy Kennis van de landspecifieke bepalingen en normen
(in Duitsland b.v. DIN VDE 0100, deel 701).
yy Kennis van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
yy Kennis van de toepasselijke wettelijke voorschriften voor
gasinstallaties (in Duitsland bijv. de technische regels voor
gasinstallaties TRGI).
yy Kennis van deze handleiding.
Montage en reparaties alleen door gekwalificeerd, deskundig
personeel. Eisen aan gekwalificeerd, deskundig personeel:
yy Kennis van de bepalingen voor veiligheid op de werkplek
(ARBO).
yy Kennis van de bevestigingstechniek.
yy Basiskennis van de ventilatietechniek.
yy Ervaring in het gebruik van elektrische en mechanische
werktuigen.
yy Kennis van het lezen van technische tekeningen.
yy Kennis van deze handleiding.
4
Reparaties door gebruiker. Eisen aan de gebruikers:
yy Kennis van deze handleiding.
Voor de volgende gebruikers gelden bijzondere eisen:
yy Kinderen vanaf 8 jaar.
yy Personen met een verminderd fysiek, sensorisch of
mentaal vermogen.
yy Personen met gebrek aan ervaring en kennis.
Deze gebruikers mogen alleen actief zijn bij het
onderhouden. Bijzondere eisen:
yy Er is toezicht op de gebruikers.
yy De gebruikers worden geïnstrueerd over het veilig
gebruik van het apparaat.
yy Gebruikers begrijpen de gevaren bij het omgaan met het
apparaat.
yy Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
1.3
Algemene veiligheidsinstructies
DD WAARSCHUWING!
Gevaar door veronachtzaming van de
montagehandleiding.
Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor een
veilige omgang met het apparaat. Er wordt apart op
mogelijke gevaren gewezen.
☞☞ Lees deze handleiding zorgvuldig door.
☞☞ De veiligheidsinstructies in deze handleiding moeten
worden opgevolgd.
☞☞ Berg de handleiding vrij toegankelijk op.
In de volgende gevallen aanvaardt de fabrikant geen
aansprakelijkheid voor schade:
yy Bij veronachtzaming van deze handleiding.
yy Bij ondoelmatig gebruik van het apparaat.
yy Bij ondeskundige montage en ondeskundig gebruik van
het apparaat.
yy Bij gebruik van het apparaat door niet geautoriseerde
doelgroepen.
yy Bij omzeiling van de veiligheidsvoorzieningen aan het
apparaat.
yy Bij gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant
vervaardigd of vrijgegeven zijn.
Meer veiligheidsinstructies staan in de desbetreffende
hoofdstukken in deze handleiding.
DD “3. Montage” (pagina 7).
DD “5. Reparaties” (pagina 16).
DD “6. Demontage” (pagina 17).
DD “7. Verwerking van afvalstoffen” (pagina 18).
6002950 – 25.08.2015
Productinformatie
2.
Productinformatie
2.2
Productoverzicht
Het apparaat breidt de functies van de afzuigkap uit.
De wandkast gaat open bij gebruik van de afzuigkap. Na
uitschakeling van de afzuigkap gaat de wandkast na een
korte vertragingstijd dicht.
NL
Bij gesloten wandkast is het afvoerkanaal geluids- en
warmtegeïsoleerd afgedicht.
A
B
De handleiding van de afzuigkap moet in acht worden
genomen.
2.1
C
D
Productvarianten
yy BMK-F (“met afstandsbediening”)
Het apparaat ontvangt de signalen van de afzuigkap van
de fabrikant.
yy BMK-L (“met luchtbediening”)
Het apparaat ontvangt de signalen van een
stromingsschakelaar in de sensorslang. Het apparaat
kan worden gebruikt voor afzuigkappen van andere
fabrikanten.
AAandrijfeenheid
BWandbevestiging
CAfdekplaat
D Wandkaststop met buitendeksel
A
B
C
D
yy BMK-Z (“luchttoevoer”)
Het apparaat ontvangt de signalen van de afzuigkap van
de fabrikant. In combinatie met variant BMK-F of BMK-L
kan het apparaat worden gebruikt als alternatief voor de
raamcontactschakelaar.
Bij combinatie met variant BMK-L is de uitbreidingsset
“Reedschakelaar” nodig.
DD “8.1 Accessoires” (pagina 19).
A Motor met besturingselektronica
BFrame
CSlede
DTransportrail
6002950 – 25.08.2015
5
Productinformatie
2.3
Leveringsomvang
2.4
Technische gegevens
BMK-… 125
BMK-… 150
Aansluitspanning
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Totaal vermogen
3W
3W
Spanning aandrijfmotor
12 V
12 V
Breedte
230 mm
265 mm
Diepte
335 mm
335 mm
Hoogte
239 mm
264 mm
2,0 kg
2,25 kg
A
B
C
Gewicht netto
D
E
F
G
H
De volgende gegevens staan op het typeplaatje:
yy Fabrikant
yy Contactgegevens
yy Type toestel
yy Spanning
yy Totaal vermogen
yy Serienummer
yy Bouwjaar
yy Streepjescode
yy Symbolen van de aangehouden wettelijke bepalingen en
keurmerk(en)
I
J
K
L
AAandrijfeenheid
yy met besturingsleiding, 6 m (BMK-F, BMK-Z)
yy met sensorslang, 70 cm (BMK-L)
B Netadapter 12 Volt met aansluitkabel, 1 m
CWandbevestiging
DAfdekplaat
E Wandkaststop met buitendeksel
F Schroeven met verzonken kop M4 x 5
G Rubberen mof voor kabeldoorvoer
H Universele schroeven 4,5 x 50
I Nylon plug, 10 mm
JMontagehandleiding
K Beschermrooster (alleen BMK-Z)
L Draadadapter (alleen BMK-Z)
6
6002950 – 25.08.2015
Montage
3.
Montage
3.2
Eisen aan de montageplaats
DD WAARSCHUWING!
3.1
Veiligheidsinstructies voor de montage
DD WAARSCHUWING!
yy Montage alleen door gekwalificeerd, deskundig
personeel.
DD “1.2 Geautoriseerde doelgroepen” (pagina 4).
yy Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren
door gekwalificeerde elektromonteurs.
DD “1.2 Geautoriseerde doelgroepen” (pagina 4).
yy Bij werkzaamheden op hoogte moet u letten op een
stabiele stand (b.v. een stabiele keukentrap).
yy Bewaar folie en andere delen van de verpakking op een
plek die voor kinderen niet toegankelijk is.
yy Het apparaat moet voor de montage onbeschadigd en in
optimale staat zijn.
yy De kabels mogen niet geknikt zijn, bekneld raken of
worden beschadigd.
yy De vereiste netspanning moet met de aangegeven
spanning op het typeplaatje overeenkomen.
DD “2.4 Technische gegevens” (pagina 6).
yy Voor de montage moet ervoor gezorgd worden dat de
elektrische voeding onderbroken is en blijft.
De elektrische voeding wordt pas ingeschakeld na de
vraag hiertoe in de betreffende montagestap.
yy Geen montage in omgevingen met explosiegevaar.
yy Bij afzuigmodus en gelijktijdig gebruik van een
ruimteluchtafhankelijke brander (b.v. rookkanaal) binnen
één en dezelfde luchtmassa:
yy Een veiligheidsvoorziening is absoluut noodzakelijk.
yy De veiligheidsvoorziening (b.v. onderdruk­schakelaar P4,
gecontroleerd volgens DIN 18841:2005-12 TÜV en
volgens DVGW-VP121)
moet voorkomen dat er gassen de ruimte
binnengezogen worden.
yy Er moet een vergunning voor de inbedrijfstelling
(b.v. door schoorsteenveger) aanwezig zijn.
yy De montage is alleen toegestaan aan draagkrachtige
delen van het gebouw (massieve bouwwijze).
yy Montage is alleen toegestaan aan loodrechte
buitenwanden.
yy Als de buitenmuur van isolatie is voorzien, moet geschikt
bevestigingsmateriaal worden gebruikt.
yy De elektrische installatie van het gebouw moet over een
correcte aarding beschikken.
yy De onderhavige netspanning moet met de aangegeven
spanning op het typeplaatje overeenkomen.
yy Binnen in het gebouw moet een afstand van max. 1m
vanaf het apparaat een 230V-stopcontact voorhanden
zijn.
yy Uitstromende lucht moet ongehinderd kunnen
ontsnappen. Geen hindering van de luchtstroom,
b.v. door montage van voorwerpen op of boven het
apparaat.
De nationaal geldende, wettelijke bepalingen moeten in
acht genomen worden.
6002950 – 25.08.2015
7
NL
Gevaar door veronachtzaming van de montageinstructies.
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor veilige
montage van het apparaat.
☞☞ Lees dit hoofdstuk voor de montage zorgvuldig door.
☞☞ Volg de veiligheidsinstructies op.
☞☞ Voer de montage uit zoals is beschreven.
Levensgevaar door ondeskundige montage.
Het niet opvolgen van de omgevingscondities kan tot
gevaarlijke situaties leiden, b.v. in de omgang met stroom of
gas.
☞☞ Zorg ervoor dat de eisen aan de montageplaats absoluut
in acht genomen worden.
Montage
3.3
Eisen aan de muurdoorvoeropening
3.4
DD WAARSCHUWING!
DD WAARSCHUWING!
Levensgevaar door ondeskundige montage.
Een opening in de muur beïnvloedt de statische
eigenschappen van het gebouw, er bestaat instortingsgevaar.
De uitvoering is alleen door een vakbedrijf toegestaan.
☞☞ Zorg ervoor dat de muurdoorvoeropening deskundig
uitgevoerd is.
DD ATTENTIE!
Gevaar op materiële schade door ondeskundige
montage.
Door een verkeerde hoek van de muurdoorvoeropening kan
er water binnendringen en schade veroorzaken.
☞☞ Zorg ervoor dat de muurdoorvoeropening 1-2° naar
buiten gericht is.
1-2°
x
y
8
Brand- en verstikkingsgevaar door ondeskundige
montage.
Bij gebruik van de afzuigleiding met andere toestellen of bij
aansluiting op actieve afvoerluchtkanalen (b.v. rookkanaal),
kunnen gassen of rook de ruimte binnengezogen worden.
☞☞ Zorg ervoor dat de eisen aan de afzuigleiding absoluut in
acht genomen worden.
yy De afzuigleiding wordt uitsluitend door dit apparaat
gebruikt.
yy De afzuigleiding bestaat uit niet brandbaar materiaal
overeenkomstig DIN 4102 klasse 1.
yy Bij het leggen van de afzuigleiding door de buitenwand:
yy De doorsnede van de ventilatorafvoer wordt niet
onderschreden.
yy Montage van een condenswatervat in de afzuigleiding
om waterschade aan het apparaat te voorkomen.
Het condenswatervat moet voldoende groot
gedimensioneerd zijn.
yy Door montage van de vereiste accessoires wordt
gezorgd voor voldoende toevoer van frisse lucht
(b.v. raamcontactschakelaar).
De doorsnede, de lengte, de soort en het verloop van de
afzuigleiding beïnvloeden de afzuigefficiëntie. Krachtig
omgeleide lucht leidt tot vermogensverliezen en geluiden.
Voor een optimaal vermogen van het apparaat:
yy De afzuigleiding gaat zo kort mogelijk en direct naar
buiten.
yy De voorgeschreven doorsnede van de afzuigleiding wordt
aangehouden.
yy Gebruik uitsluitend buizen en bogen met een glad
oppervlak aan de binnenkant.
Diameter (x) van de wanddoorvoer:
yy BMK-… 125 = 137 mm
yy BMK-… 150 = 162 mm
50
Eisen aan de afzuigleiding
Om wervelingen of opstuwing van de getransporteerde lucht
te voorkomen – geen gebruik van:
yy Spiraalslangen.
yy Flexbuizen.
yy Vlakke ombuigstukken.
yy Scherpe afvoerluchtkanalen.
2-5
1-2°
6002950 – 25.08.2015
Montage
3.5
Montagestappen
3.5.1
50
y
2-5
1-2°
NL
Kort overzicht:
1. Montage voorbereiden
2. Apparaat uitpakken
3.Beschermrooster aanbrengen (alleen bij variant BMK‑Z)
4. Apparaat buiten monteren
5.Apparaat binnen aansluiten – variant BMK-F of BMK-Z
6. Apparaat binnen aansluiten – variant BMK-L
7. Controle en inbedrijfstelling uitvoeren
Montage voorbereiden
☞☞ Maak u vertrouwd met uw montagesituatie en de
bijbehorende documenten:
yy Apparaat en handleiding
yy Handleiding van de afzuigkap
☞☞ Stel het benodigde werktuig en materiaal samen:
yy Duimstok of meetband
yy Stift
yy Waterpas
yy Steenboor ø 6 mm
yy HSS-boor ø 10 mm
yy Klopboormachine
yy Kruiskopschroevendraaier
yy Isolatieschuim of montagekit
yy Siliconenmassa
☞☞ Zorg ervoor dat de afzuigkap deskundig gemonteerd is.
☞☞ Zorg ervoor dat de afzuigkap is voorbereid voor
aansluiting van de net- en de besturingskabel.
☞☞ Houd het montagegedeelte vrij van voorwerpen die
storen of beschadigd kunnen raken.
☞☞ Zorg ervoor dat de kookplaat en andere delen die
aangeraakt kunnen worden zijn afgekoeld.
☞☞ Bescherm de kookplaat en andere vlakken in het
montagegedeelte (b.v. met dik karton).
☞☞ Zorg ervoor dat de elektrische voeding onderbroken is en
blijft. De elektrische voeding wordt pas ingeschakeld na
de vraag hiertoe in de betreffende montagestap.
6002950 – 25.08.2015
☞☞ Zorg ervoor dat de afzuigleiding in de
muurdoorvoeropening correct voorbereid is:
yy 1-2° naar buiten hellend.
yy Binnendiameter (y) van de afzuigleiding:
BMK-… 125 = 123 mm
BMK-… 150 = 148 mm
yy Lengte 325 mm voor de opname van het apparaat.
yy Uitstekend buiten ca. 2-5 mm.
yy Uitstekend binnen ca. 50 mm.
yy Gefixeerd met isolatieschuim of montagekit.
Voor variant BMK-L heeft de afzuigleiding extra lengte nodig:
yy Minstens 100 mm bij aansluiting van een ronde leiding.
yy Minstens 250 mm bij aansluiting van een overgang van
ronde leiding naar plat kanaal
9
Montage
3.5.2
Apparaat uitpakken
DD ATTENTIE!
Gevaar voor beschadigingen door ondeskundig gebruik.
Het apparaat en zijn oppervlak kunnen bij het uitpakken of
bij het transport beschadigd raken.
☞☞ Snijd niet in het beschermende karton.
☞☞ Houd voorwerpen uit de buurt die het apparaat kunnen
bekrassen (b.v. werktuigen, gespen).
☞☞ Pak het apparaat en alle ingepakte delen voorzichtig uit.
☞☞ Zet het apparaat op een vaste, schone en beschermende
onderlaag (b.v. dik karton).
☞☞ Controleer het apparaat en alle aanwezige delen op
beschadigingen.
☞☞ Controleer de levering op volledigheid.
DD “2.3 Leveringsomvang” (pagina 6).
Wanneer delen ontbreken of beschadigd zijn:
☞☞ Neem contact op met uw dealer of de klantenservice.
☞☞ Verwijder het verpakkingsmateriaal.
DD “7.1 Verpakking afvoeren” (pagina 18).
3.5.3
Beschermrooster aanbrengen (alleen bij
variant BMK‑Z)
DD ATTENTIE!
Gevaar op materiële schade door ondeskundige
montage.
De motor of de elektronica kunnen bij de inbouw
beschadigd raken.
☞☞ Voer de stappen zo uit als hier beschreven.
☞☞ Zorg ervoor dat de transportrail ongehinderd door het
beschermrooster kan worden geleid.
☞☞ Verdraai het motorhuis niet.
1.
2.
4.
3.
☞☞ Draai de eerste schroef los.
☞☞ Schroef de eerste draadadapter in het vrije
bevestigingsgat.
☞☞ Draai nu pas de tweede schroef los.
☞☞ Schroef de tweede draadadapter in het vrije
bevestigingsgat.
10
6002950 – 25.08.2015
Montage
3.5.4
Apparaat buiten monteren
NL
1.
2.
1.
2.
☞☞ Let op de uitsparing voor de transportrail.
☞☞ Schuif de delen van het beschermrooster van de zijkant
op de aandrijfeenheid, tot de bevestigingsgaten over
elkaar liggen.
☞☞ Zet het beschermrooster vast door de schroeven in de
draadadapters te draaien.
☞☞ Let op de uitlijning van de wandbevestiging:
yy Hoekig bevestigingsvlak = boven
yy Rond bevestigingsvlak = onder
☞☞ Lijn de wandbevestiging centraal op de afzuigleiding uit.
☞☞ Bepaal de ophangpositie.
☞☞ Bepaal en markeer de bevestigingspunten.
DD WAARSCHUWING
Gevaar door explosies of elektrische schok.
Het aanboren van gas-, water- of elektrische leidingen kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
☞☞ Controleer of zich op de bevestigingspunten geen
leidingen in de wand bevinden.
Ø6
☞☞ Boor de gaten in de wand.
☞☞ Breng de pluggen in de boorgaten aan.
6002950 – 25.08.2015
11
Montage
☞☞ Schroef de wandbevestiging vast.
☞☞ Dicht de spleet tussen wandbevestiging en afzuigleiding
af (b.v. met siliconenmassa).
DD ATTENTIE!
☞☞ Lijn de afdekplaat uit met de gootrand naar beneden.
☞☞ Plaats de afdekplaat op de wandbevestiging.
☞☞ Schroef de afdekplaat vast.
Gevaar op materiële schade door ondeskundige
montage.
De aandrijfeenheid kan door incorrecte inbouw in de
afzuigleiding beschadigd raken.
☞☞ Controleer of de afzuigleiding geschikt is.
DD “3.5.1 Montage voorbereiden” (pagina 9).
☞☞ Plaats de aandrijfeenheid behoedzaam in de afzuigleiding.
☞☞ Zorg ervoor dat de aandrijfeenheid de afzuigleiding niet
raakt.
1.
2.
☞☞ Plaats de wandkaststop met de centreerpen op de
aandrijfeenheid.
☞☞ Druk het buitendeksel met de wandkaststop aan.
☞☞ Draai het buitendeksel los-vast in tot de markeringen op
de beschermfolie op hun plaats staan.
☞☞ Verwijder de beschermfolie.
☞☞ Let op de uitlijning van de wandbevestiging:
yy Hoekige bevestigingshoek = boven
yy Ronde bevestigingshoek = onder
☞☞ Plaats de aandrijfeenheid voorzichtig in de afzuigleiding.
12
Het buitendeksel is correct uitgelijnd, als de uitlijning van het
slijppatroon op de oppervlakken overeenkomt.
6002950 – 25.08.2015
Montage
3.5.5
Apparaat binnen aansluiten – variant BMK-F of
BMK-Z
Voor het aanleggen van de besturingsleiding naar de
afzuigkap zijn er twee mogelijkheden:
yy In de afzuigleiding tot aan de afzuigkap, dan door een
opening de afzuigleiding uit.
yy Direct bij de wand door een opening de afzuigleiding uit
en dan parallel tot aan de afzuigkap.
NL
☞☞ Sluit de aansluitkabel van de stekker en de
besturingsleiding aan op het apparaat.
Ø 10
☞☞ Verbind de besturingsleiding met de afzuigkap.
Voor het aansluiten van de besturingsleiding moet de
handleiding van de afzuigkap in acht worden genomen.
☞☞ Boor in de afzuigleiding een uitgang voor de
aansluitkabel van de stekker.
☞☞ Boor in de afzuigleiding tevens een uitgang voor de
besturingsleiding.
☞☞ Leid de kabels door een rubberen mof en de daarvoor
bestemde uitgang in de afzuigleiding naar het apparaat.
Voor een eventuele demontage van de aandrijfeenheid:
☞☞ Leg aansluitkabel en besturingsleiding zo aan dat er een
ca. 250 mm lange lus in de afzuigleiding is.
☞☞ Dicht de uitgangen af met de rubberen mof.
☞☞ Sluit de afzuigleiding aan op de wandbinnenkant van het
apparaat.
☞☞ Steek de stekker van de netadapter in het stopcontact.
Het apparaat is bedrijfsklaar.
6002950 – 25.08.2015
13
Montage
3.5.6
Apparaat binnen aansluiten – variant BMK-L
De sensorslang moet worden teruggeleid de keuken in.
Om een probleemloze werking van de sensorslang te
waarborgen:
yy Het open uiteinde moet direct in de luchtruimte van de
keuken uitkomen.
yy De sensorslang mag niet geknikt worden.
yy Het meetbuisje mag niet afgesloten of verstopt zijn.
Als de ruimtesituatie daarom vraagt, moet de sensorslang
worden verlengd (lengte max. 6 m).
DD “8.1 Accessoires” (pagina 19).
☞☞ Sluit de aansluitkabel van de stekker en de sensorslang
aan op het apparaat.
Ø 10
☞☞ Boor in de afzuigleiding een uitgang voor de
aansluitkabel van de stekker.
☞☞ Boor in de afzuigleiding tevens een uitgang voor de
sensorslang.
☞☞ Leid de kabels door een rubberen mof en de daarvoor
bestemde uitgang in de afzuigleiding naar het apparaat.
☞☞ Sluit de afzuigleiding aan op de wandbinnenkant van het
apparaat.
☞☞ Steek de stekker van de netadapter in het stopcontact.
Voor een eventuele demontage van de aandrijfeenheid:
☞☞ Leg aansluitkabel en sensorslang zo aan dat er een
ca. 250 mm lange lus in de afzuigleiding is.
Het apparaat is bedrijfsklaar.
☞☞ Dicht de uitgangen af met de rubberen mof.
☞☞ Controleer of de net- en elektroaansluitkabel niet geknikt,
bekneld geraakt of beschadigd zijn.
☞☞ Controleer de correcte werking van het apparaat.
DD “5. Reparaties” (pagina 16).
3.5.7
Controle en inbedrijfstelling uitvoeren
De wandkast gaat open bij gebruik van de afzuigkap. Na
uitschakeling van de afzuigkap gaat de wandkast na een
korte vertragingstijd dicht.
14
6002950 – 25.08.2015
Reiniging
4.
Reiniging
DD ATTENTIE!
NL
Gevaar voor beschadigingen door ondeskundige
reiniging.
Voorwerpen met scherpe randen, schuurmiddelen of
agressieve reinigingsmiddelen kunnen het apparaat
beschadigen.
☞☞ Gebruik milde huishoudreinigingsmiddelen.
☞☞ Gebruik een zachte, vochtige doek.
De aanwijzingen en gegevens op de reinigingsmiddelen
moeten in acht genomen worden.
☞☞ Reinig de oppervlakken met een zachte, vochtige doek en
een mild huishoudreinigingsmiddel.
☞☞ Behandel het roestvrijstalen oppervlak met een geschikt
onderhoudsmiddel.
6002950 – 25.08.2015
15
Reparaties
5.
5.1
Reparaties
5.3
Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van
reparaties
Mogelijke storingen worden hieronder als volgt beschreven:
Beschrijving van de storing.
yy Mogelijke oorzaak.
☞☞ Oplossing.
DD WAARSCHUWING!
Gevaar door veronachtzaming van de
onderhoudsinstructies.
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig
onderhouden en repareren van het apparaat.
☞☞ Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat onderhoudt
zorgvuldig door.
☞☞ Volg de veiligheidsinstructies op.
☞☞ Voer het onderhoud en de reparaties uit zoals is
beschreven.
yy Reparatiewerkzaamheden alleen door gekwalificeerd,
deskundig personeel.
DD “1.2 Geautoriseerde doelgroepen” (pagina 4).
yy Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren
door gekwalificeerde elektromonteurs.
DD “1.2 Geautoriseerde doelgroepen” (pagina 4).
yy Reparaties alleen door geautoriseerde gebruikers.
DD “1.2 Geautoriseerde doelgroepen” (pagina 4).
yy Geen reparaties door kinderen onder de 8 en personen
die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in
kunnen schatten.
5.2
Onderhoud
Het apparaat is onderhoudsvrij.
Verhelpen van storingen
Het apparaat werkt niet.
yy Geen stroomtoevoer. De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
☞☞ Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
yy Geen stroomtoevoer. Het stopcontact is spanningsloos of
de zekering is doorgeslagen.
☞☞ Controleer of de zekering gereageerd heeft.
☞☞ Wanneer u over een automatische zekering beschikt,
schakelt u de automatische zekering in.
☞☞ Raadpleeg bij andere typen zekering of het ontbreken
van spanning op het stopcontact een elektricien.
De wandkast BMK-F gaat niet open of dicht - zelfs na een
schakelvertraging van ca. 20 seconden.
yy Het aansturingscontact voor de wandkast aan de
afzuigkap is niet correct aangesloten of defect.
☞☞ Neem contact op met een elektricien om het
aansturingscontact te laten controleren.
De wandkast BMK-L gaat niet open.
yy De sensorslang bevindt zich in een gesloten luchtruimte,
die slechts een zwakke of geen verbinding heeft met
de ruimtelucht van de keuken (b.v. gesloten hangkast,
schacht van de kap of verlaagd, verzegeld plafond).
☞☞ Zorg ervoor dat de sensorslang in de keuken uitkomt
en een rechtstreekse verbinding heeft met de
ruimtelucht van de keuken.
yy De sensorslang is verstopt of geknikt.
☞☞ Zorg ervoor dat de sensorslang niet geknikt is en vrije
doorgang heeft.
yy Het stromingsgat van het tweede meetbuisje is verstopt.
☞☞ Zorg ervoor dat het stromingsgat vrij is.
Wanneer een storing niet verholpen kan worden:
☞☞ Neem contact op met uw dealer of de klantenservice.
16
6002950 – 25.08.2015
Demontage
6.
Demontage
DD ATTENTIE!
NL
Gevaar op materiële schade door ondeskundige
demontage.
Het apparaat kan door verkeerde behandeling bij de
demontage beschadigd raken.
☞☞ Ga bij het losmaken en verwijderen van onderdelen
behoedzaam te werk.
☞☞ Zorg ervoor dat kabels en slangen niet worden
losgescheurd.
☞☞ Verdraai het motorhuis niet.
☞☞ Onderbreek de alpolige stroomvoorziening van het
apparaat.
☞☞ Trek de stekker van de netadapter uit het stopcontact.
Indien aanwezig:
☞☞ Maak de besturingsleiding los van de afzuigkap.
☞☞ Haal de afzuigleiding aan de binnenkant weg.
☞☞ Koppel kabels en slangen los van het apparaat.
☞☞ Draai het buitendeksel tegen de klok in.
☞☞ Haal het buitendeksel met de wandkaststop weg.
☞☞ Draai de schroeven van de afdekplaat los.
☞☞ Verwijder de afdekplaat.
☞☞ Haal de aandrijfeenheid voorzichtig uit de afzuigleiding.
☞☞ Maak de wandbevestiging los en verwijder deze.
6002950 – 25.08.2015
17
Verwerking van afvalstoffen
7.
Verwerking van afvalstoffen
7.2
Apparaat afvoeren
DD ATTENTIE!
7.1
Verpakking afvoeren
Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren
van de verpakking.
☞☞ Geef de verpakking niet met het normale huisvuil mee.
☞☞ Voer de verpakking af voor een vakkundige,
milieuvriendelijke recycling.
Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren
van het apparaat.
Het apparaat valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU en
mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.
☞☞ Geef het apparaat na de gebruiksperiode niet met het
normale huisvuil mee.
☞☞ Informeer bij uw gemeentebestuur naar de
mogelijkheden om het apparaat een op een vakkundige,
milieuvriendelijke manier te recyclen.
De verpakking dient als bescherming tegen transportschade.
Alleen de originele verpakking garandeert voldoende
bescherming tijdens het transport.
☞☞ Bewaar de verpakking op een plek die voor kinderen niet
toegankelijk is.
☞☞ Maak het apparaat na de demontage onbruikbaar,
b.v. door de spanningsloze netkabel eraf te knippen.
☞☞ Het apparaat volgens de wettelijke bepalingen via
een deskundig afvalverwerkingsbedrijf of uw lokale
inzamelpunt recyclen.
DD ATTENTIE!
Het verpakkingsmateriaal is vanuit milieuvriendelijk oogpunt
gekozen en is vervaardigd van recyclebare materialen. Het
verpakkingsmateriaal kan na gebruik in de kringloop van
grondstoffen terugkeren. Daardoor kunnen waardevolle
grondstoffen gespaard blijven.
yy De buitenverpakking is van karton.
yy Het vulmateriaal en de inzetstukken zijn van karton of
styropor.
yy De beschermfolies en zakjes zijn van polyethyleen (PE).
☞☞ Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze als
gescheiden materialen.
18
6002950 – 25.08.2015
Bijlage
8.
8.1
Bijlage
8.2
Contact
Wanneer u suggesties of vragen heeft, kiest u uit de volgende
mogelijkheden:
Accessoires
Bij gebruik van accessoires moet de bijbehorende
documentatie in acht genomen worden.
Post: berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine
Nr.
Raamcontactschakelaar
1002916
Uitbreidingsset reedschakelaar
1002265
Fax: +49 (0) 5971 / 80 80 9 - 10
Verlengkabel 12 V, 6 m
6000632
Internet: www.berbel.de
Verlengkabel 12 V, 2,5 m
6000633
E-mail: [email protected]
Verlenging sensorslang, per meter
6000499
Verlenging besturingsleiding, per meter
6001742
NL
Telefoon: +49 (0) 5971 / 80 80 9 - 0
Ma tot do 8:00 – 17:30 uur
en vr 8:00 – 16:30 uur
Artikel
Contact opnemen met de klantenservice van de
fabrikant
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met
onze klantenservice. Kies uit de volgende mogelijkheden:
+49 (0) 5971 / 80 80 9 - 660
Telefoon: Ma tot do 8:00 – 17:30 uur
en vr 8:00 – 16:30 uur
6002950 – 25.08.2015
Fax: +49 (0) 5971 / 80 80 9 - 10
E-mail: [email protected]
19

Dokumentinformationer
Symbolforklaring tekst
Monteringsvejledning til:
yy Murkassette BMK-F 125
yy Murkassette BMK-F 150
yy Murkassette BMK-L 125
yy Murkassette BMK-L 150
yy Murkassette BMK-Z 125
yy Murkassette BMK-Z 150
☞☞ Opfordring til at handle
Beskrivelser er identiske til alle varianter.
Der gøres ekstra opmærksom på forskelle.
Illustrationer viser:
yy Murkassette BMK-F 150
yy Optælling
DD Refererer til andre steder i dette dokument
Refererer til andre dokumenter, der skal overholdes
Symbolforklaring illustrationer
yy
yy
yy
yy
Original vejledning.
el af produktet.
D
Beskyttet af ophavsretten.
Mangfoldiggørelse, eftertryk og videregivelse er kun tilladt
efter samtykke.
yy Ret til ændringer forbeholdes.
A
x
1.
Sikkerhedsoplysninger
2.
B
DD FARE!
Tekstpassager, der findes efter ordet FARE, advarer mod en
farlig situation, der fører til alvorlige kvæstelser, evt. med
døden til følge.
Fremhævelse af handlingsdele med flader
1. Handlingstrin med nummerering
DD ADVARSEL!
Tekstpassager, der findes efter ordet ADVARSEL, advarer
mod en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser,
evt. med døden til følge.
A Delebetegnelser med store bogstaver
x Mål med små bogstaver eller enheder i mm
 Bevægelses- og retningspile
DD FORSIGTIG!
Tekstpassager, der findes efter ordet FORSIGTIG, advarer
mod en situation, der kan føre til lette eller gennemsnitlige
kvæstelser.
DD OPMÆRKSOMHED!
Tekstpassager, der findes efter ordet OPMÆRKSOMHED,
advarer mod en situation, der kan føre til tings- eller
miljøskader.
20
6002950 – 25.08.2015

Indholdsfortegnelse
1.Sikkerhedsinformationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.1 Tilsigtet brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2 Autoriserede målgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3 Generelle sikkerhedsoplysninger . . . . . . . . . . . . . 22
2.Produktinformationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1Produktvarianter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2Produktoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Leveringen omfatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.Montering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1 Sikkerhedsoplysninger om monteringen . . . . . . . . 25
3.2 Krav, der stilles til monteringsstedet . . . . . . . . . . . 25
3.3 Krav, der stilles til murgennemføringen . . . . . . . . . 26
3.4 Krav, der stilles til udsugningskanalen . . . . . . . . . . 26
3.5Monteringstrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.5.1 Montering forberedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.5.2 Apparat pakkes ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.5.3 Beskyttelsesgitter anbringes (kun model
BMK‑Z). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.5.4 Apparat monteres udefra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.5.5 Apparat tilsluttes indefra – model
BMK-F eller BMK-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.5.6 Apparat tilsluttes indefra – model BMK-L. . . . . 32
3.5.7 Kontrol og ibrugtagning gennemføres. . . . . . . 32
DK
4.Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.Pasning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1 Sikkerhedsoplysninger om pasningen . . . . . . . . . 34
5.2Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3 Afhjælpning af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.Demontering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7.Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.1 Emballage bortskaffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
7.2 Apparat bortskaffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.Tillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8.1Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8.2Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6002950 – 25.08.2015
21
Sikkerhedsinformationer
1.
Sikkerhedsinformationer
Pasning må kun gennemføres af brugere. Krav, der stilles til
brugerne:
yy Kendskab til nærværende vejledning.
1.1
Tilsigtet brug
For følgende brugere gælder særlige krav:
yy Børn, der er fyldt 8 år og ældre.
yy Personer med begrænsede fysiske eller sensoriske
færdigheder eller personer, der er psykisk ustabile.
yy Personer, der hverken har erfaring eller kendskab.
Disse brugere må kun vedligeholde produktet. Særlige krav:
yy Brugere overvåges.
yy Brugere instrueres i at bruge apparatet sikkert.
yy Brugere forstår de farer, der er forbundet med at håndtere
apparatet.
yy Børn må ikke lege med apparatet.
BMK-F, BMK-L
Apparatet bruges til at transportere mados udenfor.
Apparatet danner afslutningen af udsugningskanalen og
åbner automatisk ved brug af emfanget.
BMK-Z
Apparatet bruges til tilførsel af frisk luft. I åben tilstand
udskiftes luften indefra med luft udefra.
Apparatet må kun anvendes sammen med et emfang.
Apparatet er udelukkende beregnet til brug i private
husholdninger.
Det er kun tilladt at bruge apparatet, hvis det er i teknisk
korrekt stand og monteret korrekt.
Enhver anden form for brug falder uden for den tilsigtede
brug.
Tilsigtet brug omfatter også, at brugeren læser og overholder
nærværende vejledning.
1.2
Autoriserede målgrupper
Elektroteknisk arbejde må kun gennemføres af kvalificerede
og uddannede elspecialister iht. DIN VDE 0100. Krav, der
stilles til de kvalificerede og uddannede elspecialister:
yy Kendskab til de eltekniske grundlag.
yy Kendskab til de landespecifikke bestemmelser og
standarder (i Tyskland f.eks. DIN VDE 0100, del 701).
yy Kendskab til de gældende sikkerhedsbestemmelser.
yy Kendskab til de gældende, lovbestemmelser vedr.
gasinstallationer (i Tyskland f.eks. de tekniske regler for
gasinstallationer TRGI).
yy Kendskab til nærværende vejledning.
Montering og reparation må kun gennemføres af kvalificeret,
specialiseret personale. Krav, der stilles til kvalificeret,
specialiseret personale:
yy Kendskab til bestemmelserne vedr. arbejdssikkerhed.
yy Kendskab til fastgørelsesteknikken.
yy Grundkendskab til ventilationsteknikken.
yy Erfaring med brug af elektriske og mekaniske værktøjer.
yy Kendskab til, hvordan tekniske tegninger skal læses.
yy Kendskab til nærværende vejledning.
22
1.3
Generelle sikkerhedsoplysninger
DD ADVARSEL!
Fare som følge af manglende overholdelse af
monteringsvejledningen.
Nærværende vejledning indeholder vigtige informationer om,
hvor apparatet håndteres sikkert. Der henvises særligt til
mulige farer.
☞☞ Læs nærværende vejledning nøje igennem.
☞☞ Følg sikkerhedsoplysningerne i nærværende vejledning.
☞☞ Opbevar vejledningen et tilgængeligt sted.
I følgende tilfælde fraskriver producenten sig ansvaret for
skader:
yy Hvis nærværende vejledning ikke overholdes.
yy Hvis apparatet bruges til formål, det ikke er beregnet til.
yy Hvis apparatet monteres og håndteres forkert.
yy Hvis apparatet bruges af ikke autoriserede målgrupper.
yy Hvis sikkerhedsanordningerne på apparatet forbikobles.
yy Hvis der bruges reservedele, der ikke er produceret eller
frigivet af producenten.
Yderligere sikkerhedsoplysninger findes i de relevante kapitler
i nærværende vejledning.
DD “3. Montering” (side 25).
DD “5. Pasning” (side 34).
DD “6. Demontering” (side 35).
DD “7. Bortskaffelse” (side 36).
6002950 – 25.08.2015
Produktinformationer
2.
Produktinformationer
2.2
Produktoversigt
Apparatet udvider emfangets funktionsomfang.
Murkassetten åbnes ved brug af emfanget. Når emfanget
slukkes, lukkes murkassetten efter en kort forsinkelsestid.
Når murkassetten er lukket, er udsugningskanalen lukket
lydtæt og varmeisoleret.
Vejledningen til emfanget skal overholdes.
2.1
A
B
C
Produktvarianter
yy BMK-F (“fjernstyret“)
Apparatet modtager sine signaler fra emfanget fra samme
producent.
yy BMK-L (“luftstyret“)
Apparatet modtager sine signaler fra en flowsensor i
sensorslangen. Apparatet kan også anvendes til emfang
fra andre producenter.
ADrevenhed
BVægholder
CAfdækning
D Murkassetteprop med udvendigt dæksel
A
B
C
D
DK
yy BMK-Z (“indsugningsluft“)
Apparatet modtager sine signaler fra emfanget fra
samme producent. I forbindelse med model BMK-F eller
BMK-L kan apparatet anvendes som alternativ til en
vindueskontaktafbryder.
I forbindelse med model BMK-L skal man bruge
udbygningssættet “Reed-kontakt“.
DD “8.1 Tilbehør” (side 37).
D
A Motor med styringselektronik
BRamme
CSlæde
DTransportskinne
6002950 – 25.08.2015
23
Produktinformationer
2.3
Leveringen omfatter
2.4
Tekniske data
BMK-… 125
BMK-… 150
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Samlet effekt
3W
3W
Spænding drivmotor
12 V
12 V
Bredde
230 mm
265 mm
Dybde
335 mm
335 mm
Højde
239 mm
264 mm
2,0 kg
2,25 kg
A
Tilslutningsspænding
B
C
Vægt netto
D
E
F
G
H
Følgende oplysninger står på typeskiltet:
yy Producent
yy Kontaktdata
yy Apparat-type
yy Spænding
yy Samlet effekt
yy Serienummer
yy Fremstillingsår
yy Stregkode
yy Symboler på de overholdte lovbestemmelser og
godkendelsesmærker
I
J
K
L
ADrevenhed
yy med styringsledning, 6 m (BMK-F, BMK-Z)
yy med sensorslange, 70 cm (BMK-L)
B Strømadapter 12 volt med tilslutningskabel, 1 m
CVægholder
DAfdækning
E Murkassetteprop med udvendigt dæksel
F Undersænkede skruer M4 x 5
G Gummitylle til kabelgennemføring
H Universalskruer 4,5 x 50
I Nylondyvel, 10 mm
JMonteringsvejledning
K Beskyttelsesgitter (kun BMK-Z)
L Gevindadapter (kun BMK-Z)
24
6002950 – 25.08.2015
Montering
3.
Montering
3.2
Krav, der stilles til monteringsstedet
DD ADVARSEL!
3.1
Sikkerhedsoplysninger om monteringen
DD ADVARSEL!
Fare som følge af manglende overholdelse af
monteringsinstruktionerne.
Dette kapitel indeholder vigtige informationer om, hvordan
apparatet monteres sikkert.
☞☞ Læs dette kapitel nøje igennem før monteringen.
☞☞ Følg sikkerhedsoplysningerne.
☞☞ Gennemfør monteringen iht. det beskrevne.
yy Montering må kun gennemføres af kvalificeret,
specialiseret personale.
DD “1.2 Autoriserede målgrupper” (side 22).
yy Elektroteknisk arbejde må kun gennemføres af
kvalificerede og uddannede elspecialister.
DD “1.2 Autoriserede målgrupper” (side 22).
6002950 – 25.08.2015
yy Ingen montering i eksplosionsfarlige omgivelser.
yy Hvis der er en udsugning og der samtidig bruges et
indeluftafhængigt brændsted (f.eks. aftrækskanal) i den
samme luftforbindelse:
yy Her kræves der ubetinget en sikkerhedsanordning.
yy Sikkerhedsanordningen (f.eks. undertryksvagt P4,
kontrolleret iht. DIN 18841:2005-12 TÜV og iht. DVGWVP121) skal forhindre, at gasser suges ind i rummet.
yy Der skal findes en ibrugtagningsgodkendelse (f.eks. fra
en skorstensfejer).
yy Monteringen må kun gennemføres på bæredygtige
bygningsdele (massivt byggeri).
yy Monteringen må kun gennemføres på lodrette ydermure.
yy Hvis ydermuren er udstyret med isolering, skal der
anvendes egnet fastgørelsesmateriale.
yy Bygningens elektriske anlæg skal råde over en korrekt
jordforbindelse.
yy Den eksisterende netspænding skal stemme overens med
spændingsoplysningerne på typeskiltet.
yy Inde i bygningen skal der være en 230 V-stikdåse i en
afstand på maks. 1 m til apparatet.
yy Udstrømmende luft skal kunne undvige. Luftstrømmen
må ikke hindres f.eks. af genstande, der er placeret på eller
over apparatet.
Landespecifikke lovbestemmelser skal overholdes.
25
DK
yy Når der arbejdes i højere niveauer, skal man sørge for at
stå sikkert (f.eks. stabil trappestige).
yy Folien og andre dele af emballagen skal opbevares
utilgængeligt for børn.
yy Apparatet skal være i ubeskadiget og fejlfri stand, når det
monteres.
yy Kabler må hverken knækkes, klemmes eller beskadiges.
yy Den krævede netspænding skal stemme overens med
spændingsoplysningerne på typeskiltet.
DD “2.4 Tekniske data” (side 24).
yy Før monteringen skal det sikres, at spændingsforsyningen
er afbrudt, og at den også forbliver afbrudt.
Der tændes først for spændingsforsyningen, når der
opfordres hertil i det tilsvarende monteringstrin.
Livsfare som følge af forkert montering.
En manglende overholdelse af de omkringliggende
betingelser kan føre til alvorlige situationer f.eks. i forbindelse
med håndtering af strøm eller gas.
☞☞ Sikr, at kravene, der stilles til monteringsstedet, ubetinget
overholdes.
Montering
3.3
Krav, der stilles til murgennemføringen
3.4
DD ADVARSEL!
Krav, der stilles til udsugningskanalen
DD ADVARSEL!
Livsfare som følge af forkert montering.
Et væggennembrud påvirker bygningens statik, fare for
nedstyrtning. Dette arbejde må kun gennemføres af en
specialfirma.
☞☞ Sikr, at murgennemføringen er udført fagligt korrekt.
Fare for brand og kvælning som følge af forkert
montering.
Bruges udsugningskanalen sammen med andre apparater
eller forbindes den til aktive kanaler (f.eks. aftrækskanal), kan
gasser eller røg suges ind i rummet.
☞☞ Sikr, at kravene, der stilles til udsugningskanalen,
ubetinget overholdes.
DD OPMÆRKSOMHED!
Fare for tingsskader som følge af forkert montering.
Hvis murgennemføringen har en forkert hældning, kan
indtrængende vand strømme ind i bygningen og medføre
skader.
☞☞ Sikr, at murgennemføringen har en hældning på 1-2° udad.
1-2°
x
yy Udsugningskanalen bruges udelukkende af dette apparat.
yy Udsugningskanalen består af ikke brændbart materiale
iht. DIN 4102 klasse 1.
yy Føres udsugningskanalen gennem den udvendige væg:
yy Ventilatorudgangens tværsnit underskrides ikke.
yy Montering af en kondensvandopsamler i
udsugningskanalen for at undgå vandskader på
apparatet. Kondensvandopsamleren skal være
dimensioneret tilstrækkelig stor.
yy Tilstrækkelig tilførsel af frisk luft sikres ved at montere
krævet tilbehør (f. eks. vindueskontaktafbryder).
Udsugningskanalens tværsnit, længde, type og forløb
påvirker udsugningseffekten. Hårdt omdirigeret luft fører til
kapacitetstab og støj.
Til en optimal ydelse af apparatet:
yy Udsugningskanalen skal føres så kort som muligt og
direkte ud i det fri.
yy Udsugningskanalens foreskrevne tværsnit skal overholdes.
yy Brug udelukkende rør og bøjninger, der har en glat
overflade på indersiden.
Murgennemføringens diameter (x):
yy BMK-… 125 = 137 mm
yy BMK-… 150 = 162 mm
50
y
26
For at undgå ophvirvlinger eller ophobet, transporteret luft –
bør følgende ikke bruges:
yy Spiralslanger.
yy Bølgerør.
yy Flade omdirigeringsstykker.
yy Skarpkantede luftkanaler.
2-5
1-2°
6002950 – 25.08.2015
Montering
3.5
Monteringstrin
Kort overblik:
1. Montering forberedes
2. Apparat pakkes ud
3. Beskyttelsesgitter anbringes (kun model BMK‑Z)
4. Apparat monteres udefra
5.Apparat tilsluttes indefra – model BMK-F eller BMK-Z
6. Apparat tilsluttes indefra – model BMK-L
7. Kontrol og ibrugtagning gennemføres
3.5.1
50
y
2-5
1-2°
Montering forberedes
☞☞ Gør dig fortrolig med monteringssituationen og de
tilhørende dokumenter:
yy Apparat og vejledning
yy Vejledning til emfanget
☞☞ Saml det nødvendige værktøj og materiale:
yy Spiralmålebånd eller målebånd
yy Blyant
yy Vaterpas
yy Stenbor ø 6 mm
yy HSS-bor ø 10 mm
yy Slagboremaskine
yy Krydskærv-skruetrækker
yy Byggeskum eller montagelim
yy Silikonemasse
6002950 – 25.08.2015
Til model BMK-L skal udsugningskanalen være ekstra lang:
yy Mindst 100 mm ved tilslutning af et rundt rør.
yy Mindst 250 mm ved tilslutning af en overgang fra rundt
rør til flad kanal
27
DK
☞☞ Sikr, at emfanget er monteret fagligt korrekt.
☞☞ Sikr, at emfanget er forberedt til tilslutning af net- og
styringskablet.
☞☞ Hold monteringsområdet fri for genstande, der kan
genere eller blive beskadiget.
☞☞ Sikr, at kogesektionen og andre berørbare dele er
afkølede.
☞☞ Beskyt kogesektionen og andre flader i
monteringsområdet (f.eks. med tyk karton).
☞☞ Sikr, at spændingsforsyningen er afbrudt, og at
den også forbliver afbrudt. Der tændes først for
spændingsforsyningen, når der opfordres hertil i det
tilsvarende monteringstrin.
☞☞ Sikr, at udsugningskanalen er forberedt korrekt i
murgennemføringen:
yy Med en hældning på 1-2° udad.
yy Udsugningskanalens indvendige diameter (y):
BMK-… 125 = 123 mm
BMK-… 150 = 148 mm
yy Længde 325 mm til apparatets holder.
yy Udvendigt udhæng ca. 2-5 mm.
yy Indvendigt udhæng ca. 50 mm.
yy Fastgjort med byggeskum eller montagelim.
Montering
3.5.2
Apparat pakkes ud
DD OPMÆRKSOMHED!
Fare for beskadigelser som følge af forkert håndtering.
Apparatet og dets overflade kan komme til skade, når det
pakkes ud eller transporteres.
☞☞ Skær ikke i den beskyttende karton.
☞☞ Hold genstande på afstand, der kan ridse apparatet
(f.eks. værktøjer, bæltespænder).
3.5.3
Beskyttelsesgitter anbringes (kun model
BMK‑Z)
DD OPMÆRKSOMHED!
Fare for tingsskader som følge af forkert montering.
Motoren eller elektronikken blive beskadiget ved
monteringen.
☞☞ Udfør de enkelte trin, som beskrevet her.
☞☞ Sikr, at transportskinnen kan køre uhindret gennem
beskyttelsesgitteret.
☞☞ Drej ikke motorhuset.
☞☞ Pak apparatet og alle vedlagte dele forsigtigt ud.
☞☞ Læg apparatet på et fast, rent og beskyttende underlag
(f.eks. tyk karton).
☞☞ Kontroller apparatet og alle medfølgende dele for
beskadigelser.
☞☞ Kontroller, at de leverede dele er uden mangler, og at der
ikke mangler noget.
DD “2.3 Leveringen omfatter” (side 24).
Hvis dele mangler eller er beskadiget:
☞☞ Kontakt din forhandler eller kundeservice.
☞☞ Fjern emballagematerialet.
DD “7.1 Emballage bortskaffes” (side 36).
1.
2.
4.
3.
☞☞ Løsn den første skrue.
☞☞ Skru den første gevindadapter ind i det frie
monteringshul.
☞☞ Løsn først den anden skrue nu.
☞☞ Skru den anden gevindadapter ind i det frie
monteringshul.
28
6002950 – 25.08.2015
Montering
3.5.4
Apparat monteres udefra
1.
2.
1.
2.
☞☞ Vær opmærksom på udsparingen til transportskinnen.
☞☞ Skub beskyttelsesgitterets dele sideværts på
drevenheden, til monteringshullerne ligger over
hinanden.
☞☞ Fastgør beskyttelsesgitteret ved at skrue skruerne ind i
gevindadapterne.
☞☞ Vær opmærksom på vægholderens placering:
yy Kantet monteringslomme = øverst
yy Rund monteringslomme = nederst
☞☞ Placer vægholderen midt på udsugningskanalen.
☞☞ Find frem til og fastlæg fastgørelsespositionen.
☞☞ Find frem til og marker fastgørelsespunkterne.
DD ADVARSEL
Ø6
☞☞ Bor hullerne i muren.
☞☞ Sæt dyvlerne i borehullerne.
6002950 – 25.08.2015
29
DK
Fare som følge af eksplosioner eller elektrisk stød.
Forboring i gas-, vand- eller elektriske ledninger kan føre til
farlige situationer.
☞☞ Sikr, at der ikke er ledninger de steder i væggen, hvor der
skal bores.
Montering
☞☞ Skru vægholderen fast.
☞☞ Tætn spalten mellem vægholder og udsugningskanal
(f.eks. med silikonemasse).
DD OPMÆRKSOMHED!
☞☞ Placer afdækningen med drypkanten nedad.
☞☞ Sæt afdækningen på vægholderen.
☞☞ Skru afdækningen fast.
Fare for tingsskader som følge af forkert montering.
Drevenheden kan blive beskadiget, hvis den monteres forkert
i udsugningskanalen.
☞☞ Sikr, at udsugningskanalen er egnet.
DD “3.5.1 Montering forberedes” (side 27).
☞☞ Sæt drevenheden let ind i udsugningskanalen.
☞☞ Sikr, at drevenheden ikke rører udsugningskanalen.
1.
☞☞ Vær opmærksom på vægholderens placering:
yy Kantet monteringsvinkel = øverst
yy Rund monteringsvinkel = nederst
☞☞ Sæt drevenheden forsigtigt ind i udsugningskanalen.
30
2.
☞☞ Sæt murkassetteproppen med centreringsstifterne på
drevenheden.
☞☞ Tryk det udvendige dæksel sammen med
murkassetteproppen.
☞☞ Drej det udvendige dæksel fast med hånden, til
markeringerne på beskyttelsesfolien flugter.
☞☞ Træk beskyttelsesfolien af.
Det udvendige dæksel sidder korrekt, når slibemønsteret på
overfladerne sidder ens.
6002950 – 25.08.2015
Montering
3.5.5
Apparat tilsluttes indefra – model BMK-F eller
BMK-Z
Styringsledningen til emfanget kan trækkes på to måder:
yy I udsugningskanalen hen til emfanget og derefter ud
gennem en udgang i udsugningskanalen.
yy Direkte på væggen gennem en udgang i
udsugningskanalen og derefter parallelt med emfanget.
☞☞ Slut strømadapterens tilslutningskabel og
styringsledningen til apparatet.
Ø 10
☞☞ Forbind styringsledningen med emfanget.
Vejledningen til emfanget skal overholdes ved tilslutning
af styringsledningen.
DK
☞☞ Bor en udgang til tilslutningskablet fra strømadapteren i
udsugningskanalen.
☞☞ Bor desuden en udgang til styringsledningen i
udsugningskanalen.
☞☞ Før kablet gennem en gummitylle og udgangen ind i
udsugningskanalen og hen til apparatet.
Til mulig demontage af drevenhed:
☞☞ Træk tilslutningskablet og styringsledningen, så der er en
ca. 250 mm lang løkke i udsugningskanalen.
☞☞ Tætn udgangene med gummityllen.
☞☞ Slut udsugningskanalen til på vægindersiden af apparatet.
☞☞ Sæt strømadapterens netstik i stikdåsen.
Apparatet er klar til brug.
6002950 – 25.08.2015
31
Montering
3.5.6
Apparat tilsluttes indefra – model BMK-L
Sensorslangen skal føres tilbage ind i køkkenet. For at sikre
korrekt funktion af sensorslangen:
yy Skal den åbne ende føres direkte ind i køkkenet.
yy Må sensorslangen ikke knækkes.
yy Må målerøret ikke lukkes eller være tilstoppet.
Hvis rummets indretning kræver det, skal sensorslangen
forlænges (længde maks. 6 m).
DD “8.1 Tilbehør” (side 37).
☞☞ Slut strømadapterens tilslutningskabel og sensorslangen
til apparatet.
Ø 10
☞☞ Bor en udgang til tilslutningskablet fra strømadapteren i
udsugningskanalen.
☞☞ Bor en ekstra udgang i udsugningskanalen til
sensorslangen.
☞☞ Før kablet gennem en gummitylle og udgangen ind i
udsugningskanalen og hen til apparatet.
Til mulig demontage af drevenhed:
☞☞ Træk tilslutningskablet og sensorslangen, så der er en
ca. 250 mm lang løkke i udsugningskanalen.
☞☞ Tætn udgangene med gummityllen.
☞☞ Slut udsugningskanalen til på vægindersiden af apparatet.
☞☞ Sæt strømadapterens netstik i stikdåsen.
Apparatet er klar til brug.
3.5.7
Kontrol og ibrugtagning gennemføres
☞☞ Kontroller, at net- og el-tilslutningskabler hverken er
knækkede, klemt fast eller beskadiget.
☞☞ Kontroller, at apparatet fungerer, som det skal.
DD “5. Pasning” (side 34).
Murkassetten åbnes ved brug af emfanget. Når emfanget
slukkes, lukkes murkassetten efter en kort forsinkelsestid.
32
6002950 – 25.08.2015
Rengøring
4.
Rengøring
DD OPMÆRKSOMHED!
Fare for beskadigelser som følge af forkert rengøring.
Skarpkantede genstande, skuremidler eller skrappe
rengøringsmidler kan beskadige apparatet.
☞☞ Brug mild husholdningsrens.
☞☞ Brug en blød, fugtig klud.
Overhold henvisningerne og oplysningerne på
rengøringsmidlerne.
☞☞ Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud og lidt
mildt husholdningsrens.
☞☞ Behandl rustfri stålflader med et egnet plejemiddel.
DK
6002950 – 25.08.2015
33
Pasning
5.
5.1
Pasning
Sikkerhedsoplysninger om pasningen
DD ADVARSEL!
Fare som følge af manglende overholdelse af
pasningsinstruktionerne.
Dette kapitel indeholder vigtige informationer om, hvordan
apparatet passes sikkert.
☞☞ Læs dette kapitel nøje igennem før pasningen.
☞☞ Følg sikkerhedsoplysningerne.
☞☞ Gennemfør pasningen iht. det beskrevne.
yy Reparationsarbejde må kun gennemføres af kvalificeret,
specialiseret personale.
DD “1.2 Autoriserede målgrupper” (side 22).
yy Elektroteknisk arbejde må kun gennemføres af
kvalificerede og uddannede elspecialister.
DD “1.2 Autoriserede målgrupper” (side 22).
yy Pasning må kun gennemføres af autoriserede brugere.
DD “1.2 Autoriserede målgrupper” (side 22).
yy Apparatet må ikke passes af børn under 8 år og personer,
der ikke kan vurdere de farer, der er forbundet med
håndteringen af apparatet.
5.2
Vedligeholdelse
Apparatet er vedligeholdelsesfrit.
5.3
Afhjælpning af fejl
Mulige fejl beskrives på følgende måde:
Beskrivelse af fejlen.
yy Mulig årsag.
☞☞ Afhjælpning.
Apparatet fungerer ikke.
yy Ingen strømtilførsel. Strømadapteren sidder ikke fast i
stikdåsen.
☞☞ Sikr, at strømadapteren sidder fast i stikdåsen.
yy Ingen strømtilførsel. Stikdåsen er spændingsløs, eller
sikringen er udløst.
☞☞ Kontroller, om sikringen er udløst.
☞☞ Er der installeret en kredsløbsafbryder i dit hjem,
tændes denne.
☞☞ Har du en anden sikringstype, eller er stikdåsen
spændingsløs, bedes du kontakte en autoriseret
elspecialist.
Murkassetten BMK-F åbner eller lukker ikke – heller ikke efter en
omkoblingstidsforsinkelse på ca. 20 sekunder.
yy Aktiveringskontakten til murkassetten på emfanget er ikke
tilsluttet korrekt eller er defekt.
☞☞ Kontakt en autoriseret elspecialist for at få
aktiveringskontakten kontrolleret.
Murkassetten BMK-L åbner ikke.
yy Sensorslangen befinder sig i et lukket rum, der kun har
svag eller ingen forbindelse til køkkenet (f.eks. lukket
hængeskab, emfangsskakt eller sænket og forseglet loft).
☞☞ Sikr, at sensorslangen ender i køkkenet, og at der er
direkte forbindelse til indeluften i køkkenet.
yy Sensorslangen er tilstoppet eller knækket.
☞☞ Sikr, at sensorslangen ikke er knækket og har fri
gennemgang.
yy Gennemstrømningshullet i det andet målerør er
tilstoppet.
☞☞ Sikr, at gennemstrømningshullet er frit.
Hvis det ikke er muligt at afhjælpe en fejl:
☞☞ Kontakt din forhandler eller kundeservice.
34
6002950 – 25.08.2015
Demontering
6.
Demontering
DD OPMÆRKSOMHED!
Fare for tingsskader som følge af forkert demontering.
Under demonteringen kan apparatet kan blive beskadiget
ved forkert håndtering.
☞☞ Løsn og fjern delene forsigtigt.
☞☞ Sikr, at kabler og slanger ikke rives af.
☞☞ Drej ikke motorhuset.
☞☞ Afbryd spændingsforsyningen til apparatet.
☞☞ Træk strømadapterens netstik ud af stikdåsen.
Hvis til stede:
☞☞ Løsn styringsledningen fra emfanget.
☞☞ Fjern udsugningskanalen på indersiden.
☞☞ Fjern kabel- og slangetilslutningerne på apparatet.
☞☞ Drej det udvendige dæksel mod uret.
☞☞ Tag det udvendige dæksel af sammen med
murkassetteproppen.
☞☞ Løsn skruerne fra afdækningen.
☞☞ Tag afdækningen af.
☞☞ Træk drevenheden forsigtigt ud af udsugningskanalen.
☞☞ Løsn og fjern vægholderen.
DK
6002950 – 25.08.2015
35
Bortskaffelse
7.
Bortskaffelse
7.2
Apparat bortskaffes
DD OPMÆRKSOMHED!
7.1
Emballage bortskaffes
DD OPMÆRKSOMHED!
Fare for miljøskader, hvis emballagen bortskaffes forkert.
☞☞ Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald.
☞☞ Bortskaf/genbrug emballagen korrekt og miljøvenligt
(recycling).
Emballagen beskytter produktet mod transportskader.
Kun den originale emballage sikrer en tilstrækkelig
beskyttelse under transporten.
☞☞ Opbevar emballagen i hele garantiens gyldighedstid.
Fare for miljøskader, hvis apparatet bortskaffes forkert.
Apparatet er omfattet af det europæiske direktiv nr. 2012/19/EU
og må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
☞☞ Smid ikke apparatet ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det er brugt op.
☞☞ Informer dig hos kommunen om, hvilke muligheder der
er for at genbruge (recycle) eller bortskaffe apparatet.
☞☞ Gør apparatet ubrugeligt efter demonteringen f.eks. ved
at skære det spændingsløse netkabel over.
☞☞ Bortskaf apparatet iht. de gældende regler ved at
aflevere det til et recyclingcenter eller på den lokale
genbrugsstation.
Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.
Emballagematerialerne er udvalgt ud fra miljøvenlige
synspunkter og er fremstillet af genbrugsmaterialer.
Emballagematerialerne kan efter brug returneres til
kredsløbet for råmaterialer. Derved kan der spares værdifulde
råstoffer.
yy Den udvendige emballage består af karton/pap.
yy Fyldmaterialet og indlæggene består af karton eller
styropor.
yy Beskyttelsesfolier og poser består af polyethylen (PE).
☞☞ Sorter emballagen efter materialetype og bortskaf den på
en miljøvenlig måde.
36
6002950 – 25.08.2015
Tillæg
8.
8.1
Tillæg
8.2
Kontakt
Hvis du har ideer eller spørgsmål, vælges en af følgende
muligheder:
Tilbehør
Bruges der tilbehør, skal de tilhørende dokumentationer
læses og overholdes.
Artikel
Nr.
Vindueskontaktafbryder
1002916
Udbygningssæt Reed-kontakt
1002265
Forlængerledning 12 V, 6 m
6000632
Forlængerledning 12 V, 2,5 m
6000633
Forlænger sensorslange, metervare
6000499
Forlænger styringsledning, metervare
6001742
Post: berbel A/S
Birkemose Allé 27, st
DK-6000 Kolding
Telefon: +45 7070 2767
Internet: www.berbel.dk
E-mail: [email protected]
Kontakt producentens kundeservice
Du kan kontakte vores kundeservice på forskellig måde.
Vælg blandt følgende muligheder:
Telefon: +45 7070 2767
Mandag til torsdag 10-16 og fredag 10-14
E-mail: [email protected]
DK
6002950 – 25.08.2015
37

Document information
Symbol clarification - text
Installation instructions for:
yy Wall box BMK-F 125
yy Wall box BMK-F 150
yy Wall box BMK-L 125
yy Wall box BMK-L 150
yy Wall box BMK-Z 125
yy Wall box BMK-Z 150
☞☞ Handling requirement
Descriptions are identical for all variants.
Differences are noted separately.
Illustrations show:
yy Wall box BMK-F 150
yy Listing
DD Reference to another point in this document
Reference to other documents that should be observed
Symbol clarification - illustrations
yy
yy
yy
yy
Translation of the original instructions.
art of the product.
P
C
opyright protected.
Duplications, re-printing and distribution only with
permission.
yy Subject to alteration.
A
x
1.
Safety information
B
2.
DD DANGER!
Notes with the word DANGER warn of a hazardous situation
that results in serious injuries or death.
DD WARNING!
Notes with the word WARNING warn of a hazardous situation
that could result in serious injuries or death.
Highlighting of the parts involved in the action with
shading
1. Handling steps with numbering
A Part designations with upper case characters
x Dimensions with lower case characters or units in mm
DD CAUTION!
 Movement and direction arrows
Notes with the word CAUTION warn of a situation that could
result in minor injuries.
DD ATTENTION!
Notes with the word ATTENTION warn of a situation that
could result in damage to property or to the environment.
38
6002950 – 25.08.2015

Table of contents
1.
1.1
1.2
1.3
Safety information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Proper intended use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Authorised target groups . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
General safety instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Product information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Product variants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Product overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Scope of delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Technical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1 Safety information for installation . . . . . . . . . . . . 43
3.2 Requirements for the installation location . . . . . . . 43
3.3 Requirements for the wall duct: . . . . . . . . . . . . . 44
3.4 Requirements for the exhaust air duct . . . . . . . . . 44
3.5 Installation procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.5.1 Preparation for installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.5.2 Unpack the device. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5.3 Install the protective grating (only for
BMK-Z variant). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5.4 Install the device from outside. . . . . . . . . . . . . . . 47
3.5.5 Connect the device from inside – BMK-F
or BMK-Z variant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.5.6 Connect the device from inside – BMK-L
variant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.5.7 Check and carry out commissioning . . . . . . . . . 50
4.Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.1 Safety information for maintenance . . . . . . . . . . . 52
5.2Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3 Fault rectification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.Dismounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7.Disposal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
7.1 Dispose of packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
7.2 Dispose of the device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.Annex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.1Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.2Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
EN
6002950 – 25.08.2015
39
Safety information
1.
Safety information
1.1
Proper intended use
BMK-F, BMK-L
The device is used to extract cooking vapours to outside.
The device completes the exhaust air duct and opens
automatically when the cooker hood is operated.
BMK-Z
The device is used to feed fresh air in. When it is open, the air
is exchanged between inside and outside.
Only use this device in conjunction with a cooker hood. This
device is intended exclusively for use in private households.
It is only permitted to use the device when it is in technically
flawless condition and after correct installation.
Any other use shall be considered improper use.
The reading and observance of this manual are also included
in the proper use of the device.
1.2
Authorised target groups
Electrical work only to be undertaken by qualified electricians
in accordance with DIN VDE 0100. Requirements on qualified
electricians:
yy Knowledge of the basics of electrics.
yy Knowledge of country-specific regulations and standards
(e.g. in Germany, DIN VDE 0100, part 701).
yy Knowledge of the applicable safety regulations.
yy Knowledge of the relevant legal requirements for gas
installations (e.g. in Germany the technical rules for gas
installations TRGI).
yy Knowledge of this manual.
Installation and repair only by qualified specialist personnel.
Requirements on qualified specialist personnel:
yy Knowledge of the regulations on safety at work.
yy Knowledge of fastening systems.
yy Basic knowledge of ventilation systems.
yy Experienced in using electrical and mechanical tools.
yy Ability to read technical drawings.
yy Knowledge of this manual.
40
Maintenance by users. Requirements for the user:
yy Knowledge of this manual.
There are separate requirements for the following users:
yy Children from 8 years and older.
yy Persons with restricted physical, sensory or mental
capabilities.
yy Persons with a lack of experience and knowledge.
These users are only permitted to carry out maintenance.
Special requirements:
yy Users are supervised.
yy Users are instructed with regard to safe use of the device.
yy Users understand the hazards involved with the device.
yy Children may not play with the device.
1.3
General safety instructions
DD WARNING!
Hazard due to disregarding the installation instructions.
This manual contains important information for the safe
handling of the device. Separate reference is made to
possible hazards.
☞☞ Read through this manual thoroughly.
☞☞ Follow the safety instructions in this manual.
☞☞ Store the manual in an accessible location.
The manufacturer accepts no liability for damage occurring in
the following circumstances:
yy Disregard of this manual.
yy Improper use of the device.
yy Improper installation and handling of the device.
yy Use of the device by unauthorised target groups.
yy Bypassing safety equipment on the device.
yy Use of replacement parts that were not produced or
approved by the manufacturer.
Further safety instructions can be found in the respective
relevant chapter of this manual.
DD “3. Installation” (page 43).
DD “5. Maintenance” (page 52).
DD “6. Dismounting” (page 53).
DD “7. Disposal” (page 54).
6002950 – 25.08.2015
Product information
2.
Product information
2.2
Product overview
The device provides additional functions for the cooker hood.
The wall box opens when the cooker hood is operated. Once
the cooker hood is switched off, the wall box closes after a
short delay.
A
When the wall box is closed, the exhaust air duct is sealed
and is insulated against sound and heat.
B
Observe the cooker hood’s instructions.
C
2.1
Product variants
yy BMK-F (“Remote-controlled”)
The device receives a signal from the manufacturer’s
cooker hood.
yy BMK-L (“Air-controlled”)
The device receives a signal from a flow detector in sensor
tube. The device can be used for cooker hoods from
different manufacturers.
yy BMK-Z (“Inlet air”)
The device receives a signal from the manufacturer’s
cooker hood. The device can be used in conjunction with
the BMK-F or the BMK-L as an alternative to the window
contact switch.
The “reed switch” retrofit kit is required if the device is
connected to the BMK-L variant.
DD “8.1 Accessories” (page 55).
D
A
B
C
D
Drive unit
Wall fastening bracket
Cover plate
Wall box plug with outer cover
A
B
C
D
A Motor with control electronics
BFrame
CSlide
D Guide rail
EN
6002950 – 25.08.2015
41
Product information
2.3
Scope of delivery
2.4
Technical data
BMK-… 125
BMK-… 150
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Total power
3W
3W
Drive motor voltage
12 V
12 V
Width
230 mm
265 mm
Depth
335 mm
335 mm
Height
239 mm
264 mm
2.0 kg
2.25 kg
A
Connection voltage
B
C
Net weight
D
E
F
G
H
The following information is quoted on the ratings plate:
yy Manufacturer
yy Contact data
yy Drive type
yy Voltage
yy Total power
yy Serial number
yy Year of construction
yy Barcode
yy Symbols of the legal provisions complied with and test
marks
I
J
K
L
ADrive unit
yy with 6 m control cable (BMK-F, BMK-Z)
yy with 70 cm sensor tube (BMK-L)
B 12 volt wall power supply with 1 m connection cable
C Wall fastening bracket
D Cover plate
E Wall box plug with outer cover
F M4 x 5 countersunk screws
G Grommet for cable bushing
H 4.5 x 50 universal screws
I Nylon wall plugs, 10 mm
J Installation instructions
K Protective grating (only BMK-Z)
L Thread adapter (only BMK-Z)
42
6002950 – 25.08.2015
Installation
3.
Installation
3.2
Requirements for the installation location
DD WARNING!
3.1
Safety information for installation
DD WARNING!
Hazard through disregard of the installation instructions.
This chapter contains important information for the safe
installation of the device.
☞☞ Read through this chapter carefully before installing the
device.
☞☞ Follow the safety instructions.
☞☞ Carry out the installation as described.
yy Installation only by qualified specialist personnel.
DD “1.2 Authorised target groups” (page 40).
yy Electrical work only to be undertaken by qualified
electricians.
DD “1.2 Authorised target groups” (page 40).
yy When working at heights, ensure good stable footing
(e.g. stable stepladder).
yy Store the film or other parts of the packaging in a location
which is inaccessible to children.
yy The device must be in an undamaged and fault-free
condition prior to installation.
yy Cables must not be kinked, crushed or damaged.
yy The power supply voltage must match the voltage
information quoted on the ratings plate.
DD “2.4 Technical data” (page 42).
yy Ensure that the power supply is stable and remains so
prior to the installation.
Connect the power supply only when instructed to do so
in the installation instructions.
Risk of death due to improper installation.
Disregard of the ambient conditions can lead to hazardous
situations, e.g. in the handling of electrical power or gas.
☞☞ Make sure that the requirements for the installation
location are complied with.
yy Do not install in potentially explosive atmospheres.
yy In extracted air mode and whilst using a heating point
which uses air from the room as its oxygen supply (e.g.
chimney):
yy A safety device is absolutely essential.
yy The safety device (e.g. under-pressure monitor P4,
inspected in accordance with DIN 18841:2005-12 TÜV
and in accordance with DVGW-VP121) must prevent
gases being drawing to the room.
yy An approval for commissioning (e.g. from a
chimneysweep) must be available.
yy Installation is only permitted on structural building
elements capable of bearing the load (solid structure).
yy Installation is only permitted on vertical outside walls.
yy Suitable fastening materials must be used if the outside
wall is insulated.
yy Make sure that the building electrical supply is properly
earthed.
yy The power supply voltage present must match the
voltage information quoted on the ratings plate.
yy Inside the building, there must be a max. distance of 1 m
between the device and a 230 V socket.
yy The air flowing out must be able to dissipate unimpeded.
Do not impede the air flow, e.g. through the installation of
objects on or above the device.
Country-specific, legal provisions must be observed.
EN
6002950 – 25.08.2015
43
Installation
3.3
Requirements for the wall duct:
3.4
DD WARNING!
Requirements for the exhaust air duct
DD WARNING!
Risk of death due to improper installation.
A wall break-through influences the structural integrity of the
building. There is a danger of collapse. This work must only
be carried out by a specialist.
☞☞ Make sure that the wall duct is established properly.
Fire hazard and asphyxiation hazard due to improper
installation.
When using the exhaust air ducting with other devices
or when connecting an active exhaust air channel (e.g.
chimney), gases or smoke can be drawn into the room.
☞☞ Make sure that the requirements for the exhaust air
ducting are complied with.
DD ATTENTION!
Danger of property damage due to improper installation.
If the angle of the wall duct is incorrect, water can flow inside
and cause damage.
☞☞ Make sure that the wall duct is angled 1-2° outwards.
1-2°
x
yy The exhaust air ducting is used exclusively by this device.
yy The exhaust air ducting is made of non-combustible
material in accordance with DIN 4102 class 1.
yy When routing the exhaust air ducting through the
outside wall:
yy The cross-section must not be smaller than that of the
fan outlet.
yy Installation of condensed water collector in the
exhaust air ducting in order to prevent water damage
inside the device. The condensed water collector must
be adequately dimensioned.
yy Adequate fresh air supply is assured through the
installation of the necessary accessories (e. g. window
contact switch).
The cross-section, length, type and course of the exhaust
pipe affect the extraction efficiency. Changing the direction
of the air too severely leads to a loss of performance and to
noise.
To optimise the device performance:
yy Keep the exhaust air ducting as short as possible and
route it directly to the outside.
yy The stipulated cross-section of the exhaust air ducting is
complied with.
yy Exclusive use of ducts and bends with smooth inner
surfaces.
Diameter (x) of the wall duct:
yy BMK-… 125 = 137 mm
yy BMK-… 150 = 162 mm
50
y
44
2-5
In order to avoid turbulence or backpressure in the
transported air - do not use:
yy Spiral hoses.
yy Flexible tubes.
yy Flat deflection pieces.
yy Sharp-edged exhaust air channels.
1-2°
6002950 – 25.08.2015
Installation
3.5
Installation procedure
Short overview:
1. Preparation for installation
2. Unpack the device
3. Install the protective grating (only for BMK-Z variant)
4. Install the device from outside
5.Connect the device from inside – BMK-F or BMK-Z variant
6. Connect the device from inside – BMK-L variant
7. Check and carry out commissioning
3.5.1
50
y
2-5
1-2°
Preparation for installation
☞☞ Familiarise yourself with the installation situation and the
associated documents:
yy Device and instructions
yy Cooker hood instructions
☞☞ Assemble the tools and materials required:
yy Folding rule or measuring tape
yy Pencil
yy Spirit level
yy ø 6 mm masonry bit
yy ø 10 mm HSS drill bit
yy Hammer drill
yy Phillips screwdriver
yy Construction foam or assembly adhesive
yy Silicone compound
☞☞ Ensure that the cooker hood is installed properly.
☞☞ Ensure that the cooker hood is prepared to be connected
to the mains and control cables.
☞☞ Keep the installation area free of objects that could be in
the way or that could be damaged.
☞☞ Make sure that the hob and other parts that could be
touched have cooled down.
☞☞ Protect the hob and other surfaces in the installation area
(e.g. with thick cardboard).
☞☞ Ensure that the power supply is switched off and remains
so. Connect the power supply only when instructed to do
so in the installation instructions.
☞☞ Ensure that the exhaust air duct is prepared correctly in
the wall duct:
yy Angled 1-2° outwards.
yy Inner diameter (y) of the exhaust air duct:
BMK-… 125 = 123 mm
BMK-… 150 = 148 mm
yy 325 mm length to house the device.
yy External projection approx. 2-5 mm.
yy Internal projection approx. 50 mm.
yy Fixed with construction foam or assembly adhesive.
The exhaust air duct requires additional length for the BMK-L
variant.
yy This must be at least 100 mm if a round pipe is
connected.
yy This must be at least 250 mm if a transition from a round
pipe to a shallow duct is connected
EN
6002950 – 25.08.2015
45
Installation
3.5.2
Unpack the device
DD ATTENTION!
Danger of damage due to improper handling.
The device and its surfaces can be damaged when being
unpacked or transported.
☞☞ Do not cut into the protective cardboard packaging.
☞☞ Keep objects that could scratch the device far away from
it (e.g. tools, belt buckles).
3.5.3
Install the protective grating (only for BMK-Z
variant)
DD ATTENTION!
Danger of property damage due to improper installation.
The motor or the electronics can become damaged when
installing.
☞☞ Carry out the work steps as described here.
☞☞ Ensure that the guide rail can move unhindered through
the protective grating.
☞☞ Do not twist the motor housing.
☞☞ Unpack the device and all accompanying parts carefully.
☞☞ Set the device down on a firm, clean and protective
surface (e.g. thick cardboard).
☞☞ Check the device and its constituent parts for damage.
☞☞ Check the delivery is complete.
DD “2.3 Scope of delivery” (page 42).
If parts are missing or damaged:
☞☞ Please consult your dealer or customer services.
☞☞ Remove the packaging material.
DD “7.1 Dispose of packaging” (page 54).
1.
2.
4.
3.
☞☞ Unscrew the first screw.
☞☞ Screw the first thread adapter into the free fastening hole.
☞☞ First unscrew the second screw.
☞☞ Screw the second thread adapter into the free fastening
hole.
46
6002950 – 25.08.2015
Installation
3.5.4
Install the device from outside
1.
2.
1.
2.
☞☞ Ensure that the gap for the guide rails is correct.
☞☞ Slide the parts from the protective grating sideways onto
the drive unit until the fastening holes are on top of each
other.
☞☞ Affix the protective grating by screwing the screws into
the thread adapter.
☞☞ Take note of how the wall fastening bracket is aligned:
yy Square mounting recess = top
yy Round mounting recess = bottom
☞☞ Align the wall fastening bracket to the centre of the
exhaust air duct.
☞☞ Determine the hanging position.
☞☞ Determine the locations of the fastening points and mark
them.
DD WARNING
Hazard due to explosions or electric shock.
Drilling through gas, water or electrical lines can lead to
hazardous situations.
☞☞ Ensure that there are no lines in the wall at the fastening
points.
EN
Ø6
☞☞ Drill the holes in the wall.
☞☞ Insert the wall plugs into the holes.
6002950 – 25.08.2015
47
Installation
☞☞ Screw the wall fastening bracket on.
☞☞ Seal the gap between the wall fastening bracket and the
exhaust air duct (e.g. using silicone compound).
DD ATTENTION!
☞☞ Align the cover plate downwards with the edge.
☞☞ Fit the cover plate onto the wall fastening bracket.
☞☞ Screw the cover plate on.
Danger of property damage due to improper installation.
The drive unit can become damaged if it is installed in the
exhaust air duct incorrectly.
☞☞ Ensure that the exhaust air duct is suitable.
DD “3.5.1 Preparation for installation” (page 45).
☞☞ Insert the drive unit into the exhaust air duct smoothly.
☞☞ Ensure that the drive unit does not touch the exhaust air
duct.
1.
2.
☞☞ Fit the wall box plug with the centring pin on the drive
unit.
☞☞ Push the outer cover with the wall box plug on.
☞☞ Tighten the outer cover until it is hand-tight and until the
markings on the protective film are flush.
☞☞ Remove the protective film.
☞☞ Take note of how the wall fastening bracket is aligned:
yy Square mounting bracket = top
yy Round mounting bracket = bottom
☞☞ Insert the drive unit into the exhaust air duct carefully.
48
The outer cover is aligned correctly if the patterns on the
surfaces are aligned.
6002950 – 25.08.2015
Installation
3.5.5
Connect the device from inside – BMK-F or
BMK-Z variant
There are two options for laying the control cable to the
cooker hood:
yy In the exhaust air duct to the cooker hood and then
through an outlet from the exhaust air duct.
yy Directly on the wall through an outlet from the exhaust
air duct and then parallel to the cooker hood.
☞☞ Connect the connection cable from the wall power
supply and the control cable to the device.
Ø 10
☞☞ Connect the control cable to the cooker hood.
For information on connecting the control line, see the
cooker hood’s instructions.
☞☞ Drill an outlet for the connection cable from the wall
power supply in the exhaust air duct.
☞☞ Also drill an outlet for the control cable in the exhaust air
duct.
☞☞ Feed the cable through a grommet and the relevant
outlet in the exhaust air duct to the device.
To ensure that dismounting the drive unit is possible:
☞☞ Lay the connection cable and the control cable so that
there is a loop of approx. 250 mm in the exhaust air duct.
☞☞ Seal the outlets with the grommet.
☞☞ Connect the exhaust air duct to the device’s inside wall.
☞☞ Plug the wall power supply’s plug into the socket.
The device is ready for operation.
EN
6002950 – 25.08.2015
49
Installation
3.5.6
Connect the device from inside – BMK-L variant
The sensor tube must lead back to inside the kitchen. In order
to guarantee that the sensor tube works without faults:
yy The open end must lead directly into the kitchen’s air
space.
yy The sensor tube must not be kinked.
yy The measuring tube must not be closed or blocked.
The sensor tube must be extended if the space conditions
require it (maximum length 6 m).
DD “8.1 Accessories” (page 55).
☞☞ Connect the connection cable from the wall power
supply and the sensor tube to the device.
Ø 10
☞☞ Drill an outlet for the connection cable from the wall
power supply in the exhaust air duct.
☞☞ Also drill an outlet for the sensor tube in the exhaust air
duct.
☞☞ Feed the cable through a grommet and the relevant
outlet in the exhaust air duct to the device.
☞☞ Connect the exhaust air duct to the device’s inside wall.
☞☞ Plug the wall power supply’s plug into the socket.
To ensure that dismounting the drive unit is possible:
☞☞ Lay the connection cable and the sensor tube so that
there is a loop of approx. 250 mm in the exhaust air duct.
The device is ready for operation.
☞☞ Seal the outlets with the grommet.
☞☞ Check that the mains cable and the electrical connection
cable are not kinked, crushed or damaged.
☞☞ Check the correct functioning of the device.
DD “5. Maintenance” (page 52).
3.5.7
Check and carry out commissioning
The wall box opens when the cooker hood is operated. Once
the cooker hood is switched off, the wall box closes after a
short delay.
50
6002950 – 25.08.2015
Cleaning
4.
Cleaning
DD ATTENTION!
Danger of damage through improper cleaning.
Sharp-edged objects, abrasive or abrasive cleaning agents
can damage the device.
☞☞ Use mild household cleaner.
☞☞ Use a soft, damp cloth.
The instructions and information on the cleaning agent
should be observed.
☞☞ Clean the surfaces with a soft, damp cloth and a mild
household cleaner.
☞☞ Use a suitable care product to treat stainless steel
surfaces.
EN
6002950 – 25.08.2015
51
Maintenance
5.
5.1
Maintenance
Safety information for maintenance
DD WARNING!
Hazard through a disregard of the maintenance
instructions.
This chapter contains important information for the safe
maintenance of the device.
☞☞ Read through this chapter carefully before carrying out
maintenance work on the device.
☞☞ Follow the safety instructions.
☞☞ Carry out the maintenance work as described.
yy Repairs only by qualified specialist personnel.
DD “1.2 Authorised target groups” (page 40).
yy Electrical work only to be undertaken by qualified
electricians.
DD “1.2 Authorised target groups” (page 40).
yy Maintenance only by authorised users.
DD “1.2 Authorised target groups” (page 40).
yy No maintenance work permitted by children under
8 years old and persons who would not be able to
properly assess the hazards associated with handling the
device.
5.2
Maintenance
The device does not require maintenance.
5.3
Fault rectification
Possible faults are described below:
Description of the fault.
yy Possible cause.
☞☞ Remedy.
The device does not work.
yy No power supply. The wall power supply is not plugged
into the socket securely.
☞☞ Ensure that the wall power supply is plugged into the
socket securely.
yy No power supply. The socket is de-energised or the
breaker has tripped.
☞☞ Check to see if the breaker has tripped.
☞☞ If you use electric circuit breakers, turn the circuit
breaker on again.
☞☞ For other types of breaker or if the socket is
de-energised, consult a qualified electrician.
The BMK-F wall box does not open or close, even after a switching
time delay of approx. 20 seconds.
yy The control contact for the wall box on the cooker hood
is not connected correctly or is faulty.
☞☞ Contact a qualified electrician to check the control
contact.
The BMK-L wall box does not open.
yy The sensor tube is in a closed air space that only has a
slight connection or no connection to the ambient air in
the kitchen (e.g. closed suspended cabinet, hood shaft or
a suspended, sealed ceiling).
☞☞ Ensure that the sensor tube ends in the kitchen and
has a direct connection to the kitchen’s ambient air.
yy The sensor tube is blocked or kinked.
☞☞ Ensure that the sensor tube is not kinked and that the
duct is clear.
yy The second measuring tube’s flow hole is blocked.
☞☞ Ensure that the flow hole is not blocked.
If a fault persists:
☞☞ Please consult your dealer or customer services.
52
6002950 – 25.08.2015
Dismounting
6.
Dismounting
DD ATTENTION!
Danger of property damage due to improper
dismounting.
The device can become damaged due to incorrect handling
when dismounting.
☞☞ Be careful when loosening and removing components.
☞☞ Ensure that cables and tubes are not broken.
☞☞ Do not twist the motor housing.
☞☞ Disconnect all poles of the power supply from the device.
☞☞ Unplug the wall power supply’s plug from the socket.
If present:
☞☞ Disconnect the control cable from the cooker hood.
☞☞ Remove the exhaust air duct on the inside.
☞☞ Remove the cable and tube connections from the device.
☞☞ Turn the outer cover in an anticlockwise direction.
☞☞ Remove the outer cover with the wall box plug.
☞☞ Unscrew the screws from the cover plate.
☞☞ Remove the cover plate.
☞☞ Pull the drive unit out of the exhaust air duct carefully.
☞☞ Loosen and remove the wall fastening bracket.
EN
6002950 – 25.08.2015
53
Disposal
7.
Disposal
7.2
Dispose of the device
DD ATTENTION!
7.1
Dispose of packaging
DD ATTENTION!
Risk of environmental damage due to improper disposal
of the packaging.
☞☞ Do not put the packaging into the normal household
waste.
☞☞ Take the packaging for environmentally friendly and
proper recycling.
The packaging provides protection from transport damage.
Only the original packaging guarantees sufficient protection
during transportation.
☞☞ Store the packaging in a location which is inaccessible to
children.
Risk of environmental damage due to improper disposal
of the device.
The device is subject to the European Directive 2012/19/EU
and should not be disposed of with household waste.
☞☞ Do not put the device into the normal household waste
at the end of its service life.
☞☞ Enquire about the disposal options or environmentally
friendly and proper recycling opportunities with your
municipal or regional authorities.
☞☞ Render the device unusable after dismounting it, e.g. by
cutting the de-energised mains cable.
☞☞ Dispose of the device in accordance with the legal
provisions via a professional disposal centre or your local
disposal facility.
The packaging materials have been selected from an
environmentally friendly perspective and are made from
re-usable materials. The packaging materials can be returned
to the raw materials cycle after use. This saves valuable raw
materials.
yy The outer packaging is made from cardboard.
yy The filling material and the insets are made from
cardboard or styrofoam.
yy The protective film and bags are made from
polythene (PE).
☞☞ Dispose of the packaging in an environmentally friendly
manner, separated by materials.
54
6002950 – 25.08.2015
Annex
8.
8.1
Annex
8.2
Contact
If you have any questions or suggestions, please select from
the following options:
Accessories
When using accessories, the associated documentation
must be observed.
Post: berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine
Tel: +49 (0) 5971 80 80 9 - 0
Mon to Thu 08:00 – 17:30 hrs
and Fri 08:00 – 16:30 hrs
Article
no.
Window contact switch
1002916
Reed switch retrofit kit
1002265
Fax: +49 (0) 5971 80 80 9 - 10
12 V, 6 m extension cable
6000632
Internet: www.berbel.de
12 V, 2.5 m extension cable
6000633
email: [email protected]
Sensor tube extension, sold by the metre
6000499
Control cable extension, sold by the metre
6001742
Contact the manufacturer‘s customer support
department
There are several ways for you to contact our customer
service. Please select from the following options:
+49 (0) 5971 80 80 9 - 660
Tel: Mon to Thu 08:00 – 17:30 hrs
and Fri 08:00 – 16:30 hrs
Fax: +49 (0) 5971 80 80 9 - 10
email: [email protected]
EN
6002950 – 25.08.2015
55
6002950
25.08.2015