MET EEN AUTO VAN DE ZAAK` MAAK JE GEEN

Commentaren

Transcriptie

MET EEN AUTO VAN DE ZAAK` MAAK JE GEEN
Onder redactie uan
Wim OudeWeernink
MET EEN AUTO VAN DE ZAAK'
MAAK JE GEEN INDRUK MEER
IN DIT LAND. Behalve als-ie er
dik uitziet en je tegen vrienden,
kennissen en buren kunt zeggen
dat hij privé niets kost" Dan ben
je een held, heb je het spel slim
gespeeld. Want wie is er nog zo
dom om25 procent van de
cataloguswaarde bij zijn
inkomen te laten optellen door
de fiscus? Geen of weinig
bijtelling is dus het tover-
woord, \ffaarvoor geen
vertaling mogelijk is. Zelfs
chauvinistis che verte genwoordigers van Franse
merken in ons land
spreken het tegenwoordig
zonder accent uit. Om
vervolgens ho ofds chuddend aan het rekenen te
slaan. Want alleen met
modellen waarvoor een
gereduceerde fiscale
bijtelling geldt, kun je
de dramatische
autoverkoopcijfers
nog wat opkrikken.
Êiï '.ï::
Íi
il'lrl,i ri'r..:i
i i:'!
.l :t :i r:l; ai;, ii
ri i. i ir.,a i:
:i. ,tij ï
i: ii::+ , r'::rj"':ln'l:iei'
ALS JE ZIET HOE ZE WORDEN GEBRUIKT IS HET TERECHT
DAT STEKKERHYBRIDEN IN DE 7o/o BIJTELLING KOMEN'
.
\: í
..
nreQw blter-
lingst.4rief van
7 procënt gelden.
Dus moeten alle
bestelde exemplaren
vóór die datum op
kenteket'r staan. Wie
dit jaar een auto met
een bepaalde bijtelling
koopt en op kentekenzet,
kan namelijk maximaal vijf
jaar van dat tarief
profiteren.
Probleempj e vo or Mitsubishi:
afgelopen maart constateerde men
oververhittingsvers chij ns elen bij
de accu's van onder andere de
Outlander PHEV. Die zrjnvolgens
Mitsubishi Nederland inmiddels
verholpen en as we speak, half
mei, is de productie van het model
defi nitief weer be gonnen.
Willem-Ian Oosterveld, woordvoerder van de Mitsubishi-importeur, zegtdat die reeds bestelde
10.500 exemplaren wel op tijd
zullen worden uitgeleverd, maar
elke nu nog binnenkomende order
kan pas na l januari de weg op.
Hij voegt eraan toe dat zíjn
merk via speciale dealer-
trainingen ook voor=
bereidingen treft om de
aflevering snel en feilloos
af te handelen. Meer dan
10.000
afleverbeurten
voor het einde van dit
jaar, terwijl de totale
Mitsubishi-verkoop in ons
land in20l2 uitkwam op
3600 eenheden - wat je
noemt een logistieke
uitdaging. Interessant,
maar ook logisch, is dat
slechts 2 procent van al
deze Outlanders PHEV door
milieuvriendelijke particulieren is gekocht. Er gaat
namelijk 20 procent naar
leasemaatschappijen en 78 procent
naar zakelijke klanten.
Ook enkele andere spelers in het
veld van de sub-50-gram auto's
- stekkerhybriden en volwaardig
elektrische auto's - beleven
hoogtij dagen. Allemaal wille Ít ze
een graantje meepikken van de te
verwachten verkoophausse. In
combinatie met'gewone' dieselen benzineauto's die nu nog in een
Iage bijtellingscategorie vallen,
maar volgend jaar hun gunstige
bijtelling verliezer:r door een aangescherpte COr-grondslag, geeft
dat de branche hoop op een
opleving van de totale autoverkoop, die tot nu toe zo dramatisch
achterblijft. Want ook hiervoor
geldt: vóór eind 20L3 bestellen en
afleveren om de komende vijf jaar
van het huidige bijtellingstarief
te kunnen profiteren. Op de site
www.bovag. nl/autob elastingen is
te lezen hoe die COr-grenswaarden voor de bijtelling nu en in
volgende j aren uitvallen.
Van een gezonde marktontwikkeling op grond van bijgestelde
fiscale normen kun je intussen niet
spreken. Om van tegenstrijdige
doelstellingen nog maar te zwijgen.
I(opers/gebruikers van stekkerhybriden die van de nul procent
bijtelling genieten, hebben het
milieu tot nu toe niet bepaald
gediend . Deze auto's (Opel
Ampera, Chevrolet Volt, Toyota
Prius plug-in en Volvo V60 plug-in)
vallen in de categorie elektrisch.
Maar zelfs al leveren merken als
Opel en Toyota gratis laadpunten
aan huis mee, de bestuurders
rijden slechts langs tankstations
voor hun diesel of benzine.Zo
halen ze het beloofde verbruikscijfer van I op 62,5 (Ampera) in de
praktijk op geen stukken na.
Werkgevers en leasemaatschap pijen zouden in hun calculatie
daarom sancties moeten opnemen
indien niet elektrisch wordt
gereden. Voor deze categorie zou
je 7 procent bijtelling onder de
huidige gebruiksomstandigheden
dus terecht kunnen noemen. Maar
wat doet de overheid? Die wil dat
ook volledig elektrische auto's als
de Nissan Leaf en Renault Fluence
enZoe onder het7%-regime gaan
vallen. Een oordeel daarover moet
de TWeede Kamer nog vellen. De
leiders in het EV-segment, Renault
en Nissan, hebben al wel hun
mening. "Nul procent CO2 is nul
pro cent bijtell iÍug", verwo ordt
directeur externe betrekkingen
Ianet Richter het standpunt van
Renault. Het Formule-E Team is al
I
druk aan het lobbyen.
MRB UTEER VOOR IEDEREEN
januari 2014 moêt voor elke auto weer motorrijtuigenbelasting worden betaald. Met uitzondeauto's dle onder 50 gram CO. scoren (EV's en stekkerhybridenf, want dle zijn nog tot en met
eOls vrijgesteld van mrb. Deze vrijstelling bestond sinds 2OO9 voor de zuinigste auto's (zie daarvoor
de bovengenoemde Bovag-websitel. Wat je nu ziet, is dat overal wordt qeadverteerd met tweedehands'
auto's die mrb-vrij zijn. Ja, tot eind van dit laar, daarna gaat iedereen betalen. Vooral voor kleine
diesels waarmee slechts weinig kilometers worden gereden, gaat die mrb zwaar op de kilometerkosten
drukken. Voor auto's van 25 jaar en oudêr geldt nu nog een algehele vrijstelling van mrb, tot het eind
van dit jaar. Maar ook daarvoor Eaat veel veranderen als de voorstellen (zie Autovisie lO van 8 mei) van
staatssecretaris Weekers worden aanqenomen.
t3
Op 14 mel fongstleden stemde de Tweede Kamer over de nieuwe oldtimerregellng, zoals
deze door staatssecretaris Weekers was voorgesteld. Dle werd aangenomen waarbfi
de twee motles die door kamerlid Bashlr waren ingediend werden aÍgewezen. ln deze
motles pleitte Bashir (SPl voor êen overgangsregellng voor auto's op LPG en diesel'
gelijk aan dle van benzlneauto's. Dat betekent dat vanaf I ianuari 2Ol4 voor auto's
op LPG en diesel de volledige motorrfitulgenbelasting betaald moet worden tot een
leeftijd van 4O laan Voor benzineauto's die per I fanuarl tussen de 26 en 4() iaar
oud zfln geldt een ovêrgangsregellng van een kwart tarleÍ' met de beperklng dat er
in december, fanuarl en Íêbruari niet met de auto gereden mag worden.