Orde van organisatiekundigen en -adviseurs Jaarverslag 2006

Commentaren

Transcriptie

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs Jaarverslag 2006
Orde van organisatiekundigen en -adviseurs
Jaarverslag 2006
Inhoudsopgave
1. Voorwoord
2. Beleid in 2006
3. Ooa-activiteiten
3.1. Startbijeenkomst/Nieuwjaarsreceptie
3.2. Learning Lane
3.3. Kernledendiner
3.4. Ernst Hijmanslezing
3.5. Boek van het Jaar
3.6. Workshops en bijeenkomsten
4. Commissies en werkgroepen
4.1. Commissie van Toezicht en Raad van Beroep
4.2. Maatschappelijke Raad
4.3. Commissie voor Toelating en Toetsing
4.4. Activiteitencommissie
4.5. Werkgroep Gedragscode
4.6. Werkgroep Marketing & Communicatie
4.7. BoKS
4.8. Werkgroep ProView
4.9. Intercollegiale Consultatie van de Orde
4.10. Coaching
4.11 Professionalisering
5. Netwerken
6. Marketing & Communicatie
6.1. Marketingbeleid
6.2. Publicaties
6.3. Website
7. ACP
8. Interne organisatie
8.1. Samenstelling bestuur
8.2. Ledenvergaderingen
8.3. Ledenstatistiek
8.4. Contributieoverzicht
8.5. Secretariaat
9. Samenwerkingen
9.1. ICMCI
9.2. Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)
9.3. Zusterverenigingen
9.4. Overheid
9.5. Diensten en verzekeringen
10. Financiën
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
2
1. Voorwoord
Collegae,
Het jaar 2006 heeft voor velen een opleving van de markt en dus nieuwe of vervolgopdrachten
opgeleverd. Desondanks hebben we in de schaarse, overblijvende tijd flink wat activiteiten als vereniging
van professionals kunnen uitvoeren. Hulde aan onze actieve leden. Onze collega’s dus en van harte
bedankt voor de vaak - voor de niet-ingewijden - onzichtbare inspanning
Met de markt ging het dus over het algemeen goed. We hebben ons ook fors ingespannen om “aan de
weg te timmeren”, zoals dat zo mooi heet.
Bij de overheid, bij onze vakbroeders, zusterverenigingen en dat allemaal in een sfeer van goede
samenwerking. Daar zal het mijns inziens ook steeds meer om gaan in onze branche: samenwerking
tussen ons als collega’s, maar ook steeds meer samenwerking met de organen en instituten buiten de
orde, gerelateerd aan onze doelstellingen en beroepsuitoefening .
Een actieve vereniging dus, zeker als we die wel eens tegen andere vergelijkbare beroepsorganisaties
aanhouden. We prijzen ons gelukkig met een aantal actieve commissies en werkgroepen.
De opsomming van activiteiten in het jaarverslag is op zich al indrukwekkend, maar enkele zaken wil ik
toch even memoreren, zonder niet genoemde activiteiten tekort te willen doen. Lastige keuzes,
overigens.
Beleid Ooa; de voornemens voor de komende jaren zijn concreet geformuleerd en plannen zijn uitgezet.
Gedragscode; het ziet ernaar uit, dat we samen met de ROA in 2007 tot volledige overeenstemming
komen over de gezamenlijke delen en de nodige verbijzonderingen. Het kostte veel inspanning en
zorgvuldigheid, maar het is in goede samenwerking verlopen. Een mooi resultaat!
De Ernst Hijmans lezing: weer in de Rode Hoed, was interessant en uitdagend voor het gehoor, ook
door de uitdaging van Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER. Zijn inspiratie leidt in 2007 tot
diverse initiatieven op het gebied van sociale innovatie, waar de Orde een aanzienlijke rol in speelt. Dit
jaar doen de Baak, Sioo, ROA en Ooa weer een stevige duit in het zakje voor een lezing van belang,
waarbij het activiteitenbureau van de Ooa, MOSevents, de organisatie voor haar rekening zal nemen.
Workshops voor professionals en de ICC; het aantal deelnemers was weer fors en men stelt de
intercollegiale consultatie nog steeds erg op prijs.
CMC: het aantal gecertificeerde leden neemt nog steeds toe, mede door de toepassing van het ACPtraject (Accredited Consulting Practice). Het bestuur volgt de toename op de voet en wil de groei graag
nog meer stimuleren.
ACP: in 2006 hebben twee nieuwe bureaus een ACP-traject met een certificaat afgesloten en hebben
zich weer verschillende bureaus gemeld voor deze accreditatie.
Onze eigen kwaliteitstoets (de audit van de ICMCI) hebben we in 2006 goed doorstaan. Hulde aan
degenen die daaraan hebben bijgedragen. Uiteraard zijn er nog enkele verbeterpunten aangegeven.
Internationaal blazen we overigens een stevige partij mee door onze actieve deelname aan ICMCI, onze
internationale beroepsvereniging.
Laat ik ook onze vernieuwde website niet vergeten en onze forse ledengroei in 2006!
Kortom: teveel om kort samen te vatten en dat allemaal binnen budget en met een financieel gezond
resultaat. Veel leesplezier in dit jaarverslag.
Tot slot: nog eens veel dank aan allen die zich in 2006 hebben ingezet voor de vereniging en haar leden.
Zij hebben in het spanningsveld van de vragende markt met aantrekkelijke tarieven toch weer de nodige
uren ingezet ten behoeve van de vereniging en dus voor u, de leden.
Zonder deze inspanning is het als relatief kleine vereniging niet mogelijk om voor onze leden zoveel te
bieden.
Ruud de Jong
Secretaris /Penningmeester
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
3
2. Beleid in 2006
Het bestuur heeft in 2006 weer eens wat fundamenteler gekeken naar de focus van de vereniging. Hoewel de
Ooa een lange bestaansgeschiedenis heeft en wij in de loop van die jaren het nodige hebben ontwikkeld en
neergezet als “verenigingsinfrastructuur”, ontwikkelen maatschappij, cliënten en onze professie zich ook.
Synchronisatie van deze lijnen, “zijn wij nog steeds met de juiste zaken bezig”, betekent nadenken over de
strategie en de speerpunten van het beleid van de Ooa.
De laatste keer dat dit op fundamentele wijze gebeurde was in 2001.
Het bestuur heeft in 2006 het beleidsstuk dat vijf jaar eerder is opgesteld tegen het licht gehouden, de
ontwikkelingen in de tussenliggende periode geschetst en zich van daaruit - met een lichte strategische toets
- gericht op het ontwikkelen van speerpunten voor de komende één à twee jaar.
De ledenvergadering van 13 december 2006 heeft het voorgenomen beleid onderschreven.
Enkele hoofdpunten daaruit zijn:
Kernfuncties van de Orde zijn:
1. professionalisering, kwaliteitsbevordering en –borging, certificering/CMC/ACP/ATP;
2. onderzoek en ontwikkeling van het vak;
3. vertegenwoordiging van de beroepsgroep in brede zin;
4. het voor de markt transparant maken van het zeer gedifferentieerde aanbod van adviseurs;
5. bevorderen/organiseren van het interne debat en collegiale ontmoetingen en activiteiten;
6. bevorderen/organiseren van het extern debat;
7. het organiseren c.q. aanbieden van services.
De inzet voor de komende jaren richt zich op:
1. externe positionering en profilering van de Ooa en onze keurmerken;
2. professionalisering van het organisatieadviesvak;
3. CMC-promotie en versterking van dit predikaat;
4. gedragscode en tuchtrecht: van evaluatie naar de nieuwe opzet van de code;
5. marketing en PR: een vernieuwd marketingbeleid en aanpak;
6. het uitvoeren van een brancheonderzoek;
7. deelname aan het traject dat moet leiden tot een Europese standaard voor organisatieadvies
(het CEN-traject);
8. ontwikkelen ACP (als keurmerk en instrument);
9. een nieuwe organisatorische opzet van de Ooa-activiteiten.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
4
3.
Ooa-activiteiten
De Ooa organiseerde in 2006 een groot aantal activiteiten. Het grootste deel daarvan is georganiseerd
door de Activiteitencommissie van de Orde. Hieronder treft u een overzicht aan van deze activiteiten.
3.1 Startbijeenkomst/nieuwjaarsreceptie
Het nieuwe jaar begon goed met een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst met twee sprekers: de heer
prof. dr. H.W. Volbeda en mevrouw drs. E.W. Reitsma. Zij hielden een presentatie over diverse
onderwerpen op het gebied van ‘sociale innovatie’ (het jaarthema). Tijdens deze bijeenkomst is de Ooa
'Boek van het Jaar Publieksprijs 2005' toegekend aan het boek 'Gedoe komt er toch' van de auteurs
Joop Swieringa en Jacqueline Jansen.
3.2 Learning Lane
Op 31 augustus en 1 september was Landgoed de Horst in Driebergen voor de tweede keer het toneel
voor een inhoudelijke en inspirerende tweedaagse Learning Lane: een festival voor professionals die
mensen en organisaties helpen ontwikkelen. De Baak, NVO2 en de Ooa namen het initiatief voor dit
unieke evenement.
3.3 Kernledendiner
Op 5 oktober vond het Kernledendiner van de Ooa plaats in Restaurant Lage Vuursche te Lage
Vuursche. Tijdens ronde tafeldiscussies werden enkele stellingen betreffende het beleid van de Ooa
onder handen genomen.
3.4 Ernst Hijmanslezing
Op 16 november is de vijfde Ernst Hijmanslezing uitgesproken. Dit jaarlijkse evenement, georganiseerd
door de Ooa en ROA, in samenwerking met de Baak en Sioo, vond plaats in De Rode Hoed te
Amsterdam. De heer Alexander Rinnooy Kan sprak zijn lezing uit over ‘sociale innovatie’ . Tijdens de
lezing waren meer dan 200 genodigden aanwezig.
3.5 Boek van het Jaar
Net als vorig jaar werden tijdens de Ernst Hijmanslezing de prijzen voor het Ooa Boek van het Jaar
uitgereikt. De prijs van de publieksjury ging naar het boek van Prof. dr. K. Cools, ‘Controle is goed!
Vertrouwen nog beter’
3.6 LEF!
Op 12 oktober vond het LEF! congres plaats in het KNVB hotel te Zeist. Ruim 60 adviseurs en
opdrachtgevers toonden elkaar hun LEF! tijdens een zestal workshops. Opdrachtgevers konden hun
situatie voorleggen en creatieve adviezen ontvangen. Adviseurs werd een spiegel voorgehouden. Deze
zeer geslaagde dag werd door de Ooa samen met de Nvoa verzorgd.
3.7 Workshops en bijeenkomsten
In 2006 organiseerde de Ooa ook diverse workshops voor professionals en kleinschalige
bijeenkomsten, waaronder.
• Professioneel samenwerken in een professionele omgeving
Datum: 21 maart
Aantal deelnemers: 25
• Systemisch werk in organisaties
Datum: 13 april
Aantal deelnemers: 23
• Workshop Artikel Schrijven. Geen punt!
Datum: 27 april
Aantal deelnemers: 8
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
5
•
•
•
Rol Analyse, een praktijkgerichte kennismaking
Datum: 4 oktober
Aantal deelnemers: 13
Large Scale Interventions
Datum: 9 november
Aantal deelnemers: 24
Workshop Six Sigma
Datum: 30 november
Aantal deelnemers:16
4. Commissies en werkgroepen
4.1 Commissie van Toezicht en Raad van Beroep
De Commissie van Toezicht heeft in 2006 één Ooa-klacht in behandeling genomen en afgedaan. De
klacht werd gegrond bevonden, onder oplegging van de maatregel van berisping.
De Commissie heeft in 2006 in één ROA-zaak uitspraak gedaan, verklaarde enkele onderdelen van de
klacht gegrond en legde de maatregel van berisping op.
De Raad van Beroep heeft in 2006 in twee Ooa-zaken en in twee ROA-zaken uitspraak gedaan.
In één Ooa-zaak vernietigde de Raad de uitspraak van de Commissie voor zover het betrof het
ongegrond verklaren van het klachtonderdeel inzake hoor en wederhoor en verklaarde de Raad dat
klachtonderdeel alsnog gegrond, onder oplegging van de maatregel van waarschuwing. Voor het overige
bevestigde de Raad de uitspraak van de Commissie.
In de andere Ooa-zaak vernietigde de Raad de uitspraak van de Commissie, voor zover het betrof het
niet ontvankelijk verklaren van appellanten en verklaarde appellanten alsnog ontvankelijk; voor het
overige bevestigde de Raad de uitspraak van de Commissie.
In één ROA-zaak vernietigde de Raad de uitspraak van de Commissie en verklaarde appellante niet
ontvankelijk.
In de andere ROA-zaak vernietigde de Raad de uitspraak van de Commissie en verklaarde twee
klachtonderdelen alsnog gegrond en legde de maatregel op van berisping en gelaste publicatie van de
uitspraak.
Samenstelling Commissie van Toezicht
Voorzitter
Vz
Mevrouw E.M. Soerjatin
e
1 plv. De heer mr. R.B. Gerretsen
e
2 plv. De heer mr. C.C. Kuijk
Lid 1
Lid
e
1 plv.
e
2 plv.
(Ooa)
De heer drs. L.L.A.M. van Meer CMC
De heer prof. dr. P.A.E. van de Bunt
De heer drs. H. Lange CMC
Lid 3
Lid
e
1 plv.
e
2 plv
(Ooa onafhankelijk lid)
De heer prof. dr. E.J.J.M. Kimman
De heer drs. I.W.L.A. Caminada
Vacature
Het secretariaat voor de Commissie van Toezicht werd verzorgd door
de heer mr. L.E.J. Korsten van DLA Piper Nederland NV te Amsterdam.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
6
Samenstelling Raad van Beroep
Voorzitter
Vz
De heer mr. C. Ch. Mout
e
1 plv. De heer mr. C.A.J. Crul
e
2 plv. De heer mr. H.M. De Jong Schouwenburg
Lid Ooa
Lid
De heer drs. F.J.L.M. Verhaaren
1e plv. Mevrouw drs. M. Kranenburg
e
2 plv. Vacature
Lid Ooa onafhankelijk
Lid
De heer mr. drs. J.H.A. M. Grijpink RI
e
1 plv. De heer dr. G.J. Tanja
e
2 plv De heer mr. H.A. Schenke
Het secretariaat voor de Raad van Beroep werd verzorgd door
de heer mr. B.M. Mendel van Pot Jonker Seunke Advocaten te Haarlem.
4.2
Maatschappelijke Raad
Met het instellen van een Maatschappelijke Raad heeft de Orde van organisatiekundigen
en -adviseurs in 2003 een belangrijke stap gezet in het leggen van een nieuwe verbinding
tussen de vereniging en haar omgeving in de breedste zin van het woord. In de periode 2003
tot 2006 zijn in de Raad buitengewoon boeiende discussies gevoerd over maatschappelijke
ontwikkelingen en de rol van de organisatieadviseur. Het bestuur heeft verschillende thema’s aan de
Raad kunnen voorleggen, om vervolgens een koers te bepalen en weer verder te kunnen. Ook
zijn er met regelmaat uit het midden van de Maatschappelijk Raad thema’s en beschouwingen
opgekomen waarmee het bestuur van de Ooa, beleidsvormend, haar voordeel heeft kunnen
doen.
In 2006 eindigde de eerste zittingsperiode van de Maatschappelijke Raad (MR). Een natuurlijk
moment om terug te zien op drie jaar Maatschappelijke Raad en om te reflecteren op wat de Raad de
Orde heeft gebracht.
Het bestuur van de Ooa heeft de Begeleidingscommissie van de Raad verzocht een evaluatie uit te
voeren naar het functioneren van de Raad in het algemeen en naar zijn effectiviteit voor de Orde in
relatie tot de beoogde doelen in het bijzonder. Aan de hand van deze evaluatie is besloten de
zittingstermijn van de MR niet te verlengen.
4.3
Commissie voor Toelating en Toetsing
De commissie is verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid van de Ooa en voor de toekenning en de
herregistratie van het CMC-predikaat (Certified Management Consultant). De Ooa is als lid van de
ICMCI (International Council of Management Consultancy Institutes) gemachtigd om dit predikaat toe
te kennen.
Het Coördinatieteam van de Commissie voor Toelating en Toetsing is in 2006 zes maal bijeen
geweest en bestond uit Marjo Dubbeldam (voorzitter), Marianna Kranenburg, Marguerithe de Man,
Leike van Oss, Fons Roels en Henk Slijderink.
Naast de leden van het Coördinatieteam maken de volgende leden deel uit van de Commissie voor
Toelating en Toetsing: Jan Hendriks, Hanke Lange, John Schuijt, Arend Stemerding, Jan Streefkerk,
Willem Vrakking en Ineke Wiersema.
De CTT is in 2006 één maal bijeengekomen.
De commissie heeft in 2006 het volgende aantal aanvragen behandeld:
297 aanmeldingen van nieuwe leden, waarvan 72 CMC.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
7
4.4
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie vormt het kloppende hart van de vereniging. De keuze en de invulling van
het programma worden bepaald door de drie belangrijkste pijlers waarop onze vereniging steunt:
- professionalisering en verdere groei in het vak van organisatieadviseur;
- ontwikkelingen en trends in de markt van adviseurs en opdrachtgevers;
- sociale interactie tussen de leden van de Orde.
De commissie is vorig jaar meerdere malen bij elkaar geweest en bestond uit de volgende leden:
Dick van Ginkel (voorzitter), Stan Baggen, Léon van de Meij, Hanneke Visser en Rob Hagen.
Gezamenlijk organiseerden zij de bijeenkomsten en workshops die u eerder in dit verslag heeft
aangetroffen.
4.5
Werkgroep Gedragscode
In 2006 bestond de werkgroep uit Frans van Elk (voorzitter), Frans van der Storm (secretaris),
Erica Hehenkamp, Peter van Engeldorp Gastelaars en Louwrens Verroen.
In 2006 organiseerde de werkgroep, in samenwerking met de werkgroep BoKS, drie bijeenkomsten
voor nieuwe leden van de Orde. De workshop Welkom bij de Orde wordt door alle nieuwe leden
bijgewoond.
Op 18 mei waren 26 deelnemers bij de workshop aanwezig.
Op 20 september waren 18 deelnemers bij de workshop aanwezig.
Op 21 november waren 28 deelnemers bij de workshop aanwezig.
4.6
Werkgroep Marketing & Communicatie
In 2006 bestond de werkgroep uit: Majo Hendriks (vz), Arjen van Dijk, Arnout Esser, Harry van
Haaften, Carla Raben en Ed Grubben. In hoofdstuk 6 van dit jaarverslag treft u meer informatie aan
over de activiteiten van deze werkgroep.
4.7
BoKS
De werkgroep BoKS is in 2006 niet bezig geweest met de verdere ontwikkeling van de BoKS.
Een aantal van de werkgroepleden organiseert samen met de werkgroep Gedragscode de workshop
Welkom bij de Orde (zie werkgroep Gedragscode). Deze workshop moet door alle nieuwe leden van
de Ooa worden gevolgd. In de workshop staan twee vragen centraal:
1.
Herken je de BoKS als een document dat betrekking heeft op de wijze waarop jij als
organisatieadviseur met het vak omgaat, respectievelijk wilt omgaan?
2.
Welke competenties wil je in het kader van je eigen professionalisering in de komende tijd
verwerven, verbeteren of bijzondere aandacht aan besteden?
4.8
Werkgroep ProView
De werkgroep ProView beoogt het inzicht te vergroten in de wijze waarop organisatieadviseurs leren
in het vak, zowel ieder voor zich en als beroepsgroep in het algemeen. ProView helpt om met behulp
van gesystematiseerde reflectie inzicht te krijgen in de wijze waarop organisatieadviseurs werken aan
professionalisering. Op basis van deze reflectie kan het toekomstig leren bewuster en meer
gevarieerd worden aangepakt. In 2006 heeft er geen ProView-traject plaatsgevonden.
4.9
Intercollegiale Consultatie van de Orde
De werkgroep Icc is in 2006 zes maal bijeen geweest. De werkgroep bestond uit:
Monique Bellersen, Tom de Haas, Majo Hendriks (voorzitter), Inez Kohlmann, Peter Oomen (t/m 14
juni 2006), Giel Luichjes (vanaf 5 september 2006) en Harry de Schutter.
In 2006 heeft de Icc een startbijeenkomst georganiseerd voor de Icc-deelnemers en een tweetal
workshops voor de Icc-organisatoren:
op 16 februari de workshop “Hoe organiseer je je eigen verandering”;
op 16 november de workshop "Systemisch werk in Icc-verband";
op 28 september de startbijeenkomst Icc, waarbij 110 deelnemers aanwezig waren.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
8
In het cursusjaar 2006-2007 namen circa 160 leden en 32 organisatoren deel aan het
Icc-traject.
4.10
Coaching
De afgelopen jaren is in de Orde veel aandacht besteed aan het thema professionalisering als
kernactiviteit van onze beroepsvereniging. Daarbij staat centraal dat de adviseur het vermogen tot
systematische reflectie op het eigen handelen en tot het afleggen van verantwoording daarover leert
ontwikkelen. Coaching is sinds jaar en dag een erkend professionaliseringsinstrument. Adviseurs die
met professionele en/of persoonlijke vragen zitten kunnen een ervaren collega-adviseur als klankbord
inschakelen. Een aantal leden binnen de Ooa houdt zich bezig met coaching.
4.11
Professionalisering
Onder verantwoordelijkheid van de professionaliseringsportefeuille in het bestuur zijn in 2006 plannen
gemaakt voor het vormen van een commissie Opleidingen. Deze commissie zou zich gaan richten op
het – aan de hand van een normenkader - toetsen van opleidingen die relevant (kunnen) zijn voor het
CMC-schap. Voor deze commissie meldden zich Marianna Kranenburg (voorzitter), Rob van Es, Nico
Groen, Hans Korringa (bestuurslid) en Leike van Oss.
brancheonderzoek
Tevens is vastgesteld dat Ooa een brancheonderzoek wenst uit te voeren. Het doel is, meer inzicht te
verkrijgen in de adviesmarkt om, op basis daarvan eventueel het eigen beleid bij te stellen, onze
leden beter van dienst te kunnen zijn en de positionering van de Ooa als kennisinstituut te
verstevigen.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
9
5.
Netwerken
Van oudsher groeperen Ooa-leden zich. Ze zoeken elkaar op om contacten te leggen, van gedachten
te wisselen, thema’s uit te diepen, met elkaar een leerproces te doorlopen dan wel om gezamenlijk
markten te onderzoeken of zelfs te bewerken. Onze netwerken worden globaal ingedeeld in
themagerichte en branchegerichte netwerken.
Netwerken ontstaan en vergaan. Leden richten een netwerk op, werken een bepaalde periode aan
een thema en gaan daarna uiteen. Voor branchegerichte netwerken ligt continuïteit meer voor de
hand. Uit contacten met de netwerken is gebleken dat vooral het oprichtingsjaar cruciaal is voor het
voortbestaan van netwerken. In het eerste jaar zoeken de deelnemers naar een gemeenschappelijk
doel en een werkproces waarin ze zich moeten zien te vinden. In de praktijk valt dat niet altijd mee en
dat leidt dan tot een vroegtijdig einde van een pas opgestart netwerk.
Inmiddels is voldoende bekend hoe nieuwe netwerken in de opstartfase ondersteund kunnen worden
om zo de kans op een vroegtijdig einde van nieuwe netwerken te verkleinen. Deze ondersteuning
wordt in beginsel aan alle nieuwe netwerken aangeboden en wordt verzorgd door het secretariaat
van de Ooa.
De activiteiten van de netwerken lopen sterk uiteen. Er zijn netwerken die thema’s uitdiepen en
daarover weinig of niets naar buiten brengen. Andere netwerken treden met de verworven kennis en
inzichten wel naar buiten, meestal binnen de Ooa (workshops, presentaties, etc.) maar ook
daarbuiten.
Hieronder geven wij een overzicht van de zelfstandig opererende netwerken en hun coördinatoren:
Netwerken van de Ooa
Netwerk Customer Relations Management (CRM), Coördinator: Joost Dikken
Netwerk Gezondheidszorg, Coördinator: Leni Offringa & Vincent Baalman
Netwerk Human Resource Management (HRM), Coördinators:
Netwerk ICT Architectuur en Organisatieverandering, Coördinator: Paul Teeuwen
Netwerk Interim Management/Verandermanagement, Coördinator: Rembrandt Zegers
Netwerk Onderwijs, Coördinator: Iris broersma & Jouko van der Mast
Netwerk Ontbureaucratisering, Coördinator: Klaas Jan Rodenburg
Netwerk Ooa Mediators, Coördinator: Ruud Mosch
Netwerk Overheid, Coördinator: Eugene Lobry
Netwerk Regio Zuid, Coördinator: Rudy Snel
Netwerk Strategisch Informatie Management (SIM), Coördinator: Iris Broersma
Netwerk VUsie, Voorzitter: Cees de Lange & Dick Haagsman
Netwerk Young Ooa, Coördinator: Eveline Verroen & Rogier Bergsma
OOA-MKB Kennisnetwerk, Coördinator: Stan Baggen
Netwerk van Directeuren en Bureauhoofden, Coördinator Dorien de Wit
Netwerk Innovatie organiseren, Coördinator Tonnie van der Zouwen
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
10
6.
6.1
6.2
Marketing & Communicatie
Marketingbeleid
In 2006 stelde het bestuur op voordracht van de werkgroep Marketing & Communicatie vast dat de
sleutelwoorden in de strategie zijn: tweerichtingscommunicatie, minder informeren, meer
communiceren, van monoloog naar dialoog en pro-actief mediabeleid in plaats van reactief
mediabeleid.
De gestelde beleidsdoelen vergen aandacht voor communicatie van de Orde zowel extern als intern
gericht. De Ooa moet de juiste doelgroepen, kanalen en middelen vinden waarmee met de
buitenwereld gecommuniceerd wordt. Die boodschap moet intern bekend zijn, gedragen en
waargemaakt worden.
De Ooa kiest voor onderscheid in marketing- & communicatieactiviteiten naar de doelgroepen:
a. de opdrachtgevers van onze leden;
b. de ons omringende partijen, de professionele omgeving van de Ooa op het niveau van het
maatschappelijk middenveld;
c. de adviseurs, zijnde primair Ooa-leden.
Publicaties
Aan de Orde
In 2006 is de Orde overgegaan op een digitale nieuwsbrief. Deze is elke twee weken rondgestuurd
aan alle leden van de Ooa en niet-leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Vorig jaar is de
nieuwsmailing 23x verstuurd.
Management en Consulting
Naast de digitale nieuwsbrief heeft de Ooa het blad Management en Consulting als platform voor de
adviserende professional. Dit blad verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Mediawerf.
Het bestuur is verheugd dat - met de Ooa-ondersteuning- dit onafhankelijke blad wederom in staat is
gebleken te werken aan professionele reflectie van organisatiekundigen en adviseurs.
Marktgerichte publicaties
De Orde heeft de beschikking over een folderlijn voor opdrachtgevers en adviseurs. Naast de
volledige brochures voor de markt en de leden beschikt de Orde nu ook over twee leaflets waarop de
belangrijkste principes en voordelen van de Ooa worden weergegeven. Een leaflet is ontwikkeld ter
ondersteuning van leden bij de acquisitie, voor die situaties waarin het meesturen van de folder te
veel van het goede is. Het andere leaflet richt zich meer op ledenwerving en kan op beurzen en
bijvoorbeeld op alumnisessies gebruikt worden.
(Hand)boeken
• Handboek Adviseur
Voor leden van de Ooa is het Handboek Adviseur beschikbaar. Nieuwe leden krijgen het als
welkomstgeschenk bij de Ooa. Het is de vraagbaak voor ondernemerschap. Dit handboek is
via de website bij de Ooa te bestellen. Inmiddels wordt gewerkt aan een geactualiseerde
versie van deze uitgave.
• Handboek Icc (ten behoeve van deelnemers aan een Icc-traject).
Jaarpublicaties
• Jaarboek: jaarlijks verschijnt deze uitgave met algemene informatie over de Orde en met de
gegevens van personen en bedrijven die aangesloten zijn bij de Ooa.
• Jaarverslag: elk jaar publiceert de Ooa haar jaarverslag. Dit verslag is via de website
beschikbaar.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
11
•
6.3
Er is een aantal publicaties naar aanleiding van de Ernst Hijmanslezing beschikbaar:
1. De weg naar Rome, zijn organisatieadviseurs terecht op zoek naar erkenning?
Dit boekje is uitgebracht naar aanleiding van de Ernst Hijmanslezing van 19 november
2002 in de Sint Janskerk te Utrecht. De lezing werd gehouden door Arthur W.H. Docters
van Leeuwen.
2. Tabaksblat, Corporate Governance en de samenleving.
Uitgegeven naar aanleiding van de Ernst Hijmanslezing van 18 december 2003 in de Sint
Janskerk te Utrecht.De lezing werd gehouden door drs. J.C. Blankert.
3. The new intermediate economy.
Dit boekje is uitgebracht naar aanleiding van de Ernst Hijmanslezing 2004 in de
St. Janskerk te Utrecht. De lezing werd gehouden door mevrouw (titels) S. Sassen.
4. Van de Ernst Hijmanslezingen in 2005 en 2006 is geen boekje uitgegeven.
De website
Eind 2005 is de nieuwe website van de Ooa gelanceerd. De nieuwe site is onderdeel van het nieuwe
communicatieplan van de Orde. De nieuwe site zorgt ervoor dat de Orde gebruik kan maken van de
mogelijkheden die het Internet biedt. De website is opgedeeld in twee delen; een voor de
opdrachtgever en een voor de adviseur en is bedoeld om de Ooa een professionele entree te geven
voor derden die geïnteresseerd zijn in de Ooa en om interessante en nuttige informatie te ontsluiten
voor de leden. De site is zo gebouwd dat wanneer u als lid inlogt, u informatie kunt vinden die een
niet-lid niet kan benaderen. De komende jaren willen wij de site uit gaan bouwen tot hét
communicatiemiddel van de Orde. Voor het jaar 2007 staat weer een aantal uitbreidingen op het
programma.
De website wordt goed bezocht en in het jaar 2006 zijn er gemiddeld 45.000 hits op de site per
maand. Wij nodigen u dan ook uit om onze site te bezoeken www.ooa.nl.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
12
6.
ACP: Accredited Consulting Practice
De Ooa accrediteert adviesbureaus met betrekking tot de professionele standaard en de
gedragscode die zij hanteert voor haar adviseurs. Deze standaard en code worden getoetst aan
internationale ‘World Class Standards’ van de ICMCI, the International Council of Management
Consulting Institutes.
Waarom accreditatie?
De voordelen van accreditatie voor het adviesbureau zijn:
-
-
-
-
Onderscheidend vermogen van het bureau (Accredited Consulting Practice - ACP) en individuele
adviseurs (Certified Management Consultant - CMC).
Het bureau hanteert gekwalificeerde processen voor interne opleiding, ontwikkeling en
beoordeling van adviseurs, die voldoen aan internationaal vastgestelde normen. De adviseurs
zijn onderworpen aan een (ethische) gedragscode.
Onafhankelijke waarborg van de kwaliteit van professionaliseringsactiviteiten.
De markt weet dat de professionele standaard, de gedragscode en het
professionaliseringsproces van het bureau worden beoordeeld en getoetst door een
onafhankelijke (inter)nationale beroepsorganisatie, namelijk de Ooa namens ICMCI
Het verrichten van assessments voor certificering van adviseurs en het voordragen van CMCkandidaten bij de Ooa.
Jonge adviseurs krijgen een loopbaanperspectief naar de CMC-kwalificatie aangeboden.
Individuele adviseurs kunnen de eigen professionaliteit en ethiek toetsen aan (inter)nationale
competentienormen. Dit vormt een basis voor het persoonlijke ontwikkelings- en
trainingsprogramma.
De Ooa erkent bijscholing en andere professionaliseringsactiviteiten van het bureau als
inspanningsverplichtingen voor permanente educatie van de adviseur.
Markt
Opdrachtgevers, zowel uit het bedrijfsleven als bij de overheid, willen in staat zijn de professionaliteit,
ethiek en kwaliteit van adviseurs te beoordelen. Een accreditatie van de Ooa maakt dit mogelijk.
Visie
Naast de normatieve invalshoek kiest de Ooa voor een benadering die bureaus een stimulerende
impuls geeft bij de verdere ontwikkeling van het professionaliseringsproces voor haar adviseurs.
Uitgangspunt hierbij is dat CMC staat voor permanente professionele ontwikkeling door te streven
naar een hoge standaard en verantwoord handelen.
In het voorjaar van 2006 heeft organisatieadviesbureau De Beuk het ACP-certificaat verworven en in
het najaar van 2006 was dat O&I Management Partners. In 2004 was Deloitte het eerste
geaccrediteerde adviesbureau. In 2006 hebben opnieuw enkele adviesbureaus zich gemeld voor een
ACP-traject.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
13
8.
Interne organisatie
8.1
Samenstelling bestuur 2006
Voorzitter
: Rob Wagenaar
Penningmeester
: Ruud de Jong – ook secretaris per 13 december 2006
Secretaris
: Wim Visser – vice voorzitter per 13 december 2006
Lid
: Dick van Ginkel (activiteitenprogramma)
Lid
: Marjo Dubbeldam (toelating en toetsing)
Lid
: Majo Hendriks – tot 13 december 2006 (communicatie)
Lid
: Anne de Jong - per 13 december 2006 (interne communicatie)
Lid
: Hans Korringa (professionalisering)
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2006 zes keer. Het Algemeen Bestuur heeft vijf keer vergaderd
en er werden twee Beleidsessies belegd.
8.2
Ledenstatistiek
Met ingang van 2005 geven wij in het jaarverslag een overzicht van de samenstelling van het
ledenbestand over een aantal jaren. Hieronder treft u de statistiek aan vanaf 2003. Voor de grafieken,
ledenbestand, leden totaal, ledenoverzicht (m/v) en leden overzicht (leeftijd) geldt dat de peildatum
ligt op 1 januari van het betreffende jaar. Er zijn op 1 januari 2007 dus 1385 Ooa-leden.
Voor de overige grafieken gaat het om de aantallen die zijn bereikt in de periode van 1 januari t/m 31
december van het betreffende jaar. Het aantal leden bij de start van 2007 is te berekenen door de
afmeldingen in 2006 van de aanmeldingen in 2006 af te trekken en deze op te tellen bij het aantal
leden per januari 2006.
Met de gegevens van het jaar 2007 erbij, is het mogelijk een inhoudelijke analyse te maken van het
de ontwikkeling van het Ooa-ledenbestand. Deze analyse kan dan ook in de volgende uitgave van
het Ooa-jaarverslag verschijnen.
Ooa Le de nbe s tand
800
700
600
500
Leden
400
CMC leden
300
Ere leden
200
100
0
2003
2004
2005
2006
2007
Totaal aantal leden
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
2003
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
2004
2005
2006
2007
14
L e d e n o v e r z i c ht ( M / V)
Aantal man
Aantal Vr ouw
C M C - l e d e n ( M / V)
1200
1000
600
800
500
600
400
400
300
200
200
0
2003
2004
2005
2006
2007
Aantal man
100
Aantal Vr ouw
0
2003
2004
2005
2006
2007
Leden overzicht (Leeftijd)
800
700
600
35 jaar & jonger
500
35 < > 50 jaar
400
51 < > 64 jaar
300
65 jaar en ouder
200
niet bekend
100
0
2003
2004
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
2005
2006
2007
15
A anmel d i ng e n
Aant al man
Aant al Vr ouw
Tot aal Aanmeldingen
300
250
A f m e ldinge n
200
Aantal man
Aantal Vrouw
Totaal Afmeldingen
150
140
100
120
100
50
80
0
2003
2004
2005
2006
60
40
20
0
2003
2004
2005
2006
Aanm e ldinge n (le e ftijd)
180
35 jaar en jonger
35 <>50 jaar
160
51 < >64 jaar
140
65 jaar en ouder
niet bekend
120
100
80
60
40
20
0
2003
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
2004
2005
2006
16
8.3
Contributieoverzicht 2006:
Contributie lidmaatschap
Contributie CMC-lidmaatschap
Contributie erelid
Jeugdlid tot 35 jaar (ijkpunt 1 jan. van het contributie jaar)
Seniorlid vanaf 65 jaar (ijkpunt 1 jan. van het contributiejaar)
€ 350,00
€ 375,00
€ € 200,00
€ 200,00
Bijdrage nieuw CMC-lid voor assessment
€ 150,00
Bedrijfskorting
5 t/m 9 leden
10 t/m 19 leden
20 t/m 34 leden
vanaf 35 leden en meer
8.4
Kortingspercentage
15%
20%
25%
32,50%
Ledenvergaderingen
28 juni 2006
De voorjaarsvergadering werd bezocht door 44 leden en vond plaats in De Soesterduinen te
Soestduinen. Tijdens de vergadering zijn het jaarverslag en de financiële stukken van 2005 aan de
orde gesteld en goedgekeurd. Daarnaast werden de resultaten van de evaluatie Gedragscode
gepresenteerd en vond een hierover discussie plaats. De vergadering werd besloten met een
informele borrel.
13 december 2006
Op 13 december 2006 was de Orde te gast in Restaurant Groot Kievitsdal te Baarn. Een belangrijk
punt was de goedkeuring van het beleidsdocument met de plannen voor de komende twee jaar.
Verder was er aandacht voor de audit van de ICMCI, de oprichting van de commissie Opleidingen,
aanpassingen in het contributiesysteem en de evaluatie van het CMC-puntensysteem. De
vergadering werd afgesloten met een informele borrel. Bij deze ledenvergadering waren 35 leden
aanwezig.
8.5
Het secretariaat
De Ooa heeft haar management- en secretariaatsfunctie ondergebracht bij MOS. In het verslagjaar
2006 werkten daar de volgende personen voor de Ooa: Annemarie Lam en Wil van Boheemen
(receptie), Anne-Marie Borkens en Christel Ann Koek (secretariaat), Keith Wilson (financiën),
Raimond Fifis en Jeroen Leenstra (verenigingsmanagement).
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
17
9.
Samenwerking(en)
9.1
ICMCI - International Council of Management Consulting Institutes
De International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) is het overkoepelende orgaan
voor nationale management consultant verenigingen over de wereld. De ICMCI is verantwoordelijk
voor de internationale certificering voor de organisatieadviseur de ‘Certified Management Consultant’
(CMC). De Ooa is in Nederland geaccrediteerd om de certificering toe te kennen.
De Ooa is sinds 1989 lid van de ICMCI en heeft in Fons Roels, sinds 2003, een lid van het executive
committee. De Ooa vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de internationale
ontwikkelingen in de advieswereld en hecht veel waarde aan de sterke band met de leden van de
ICMCI.
In 2006 hebben de Nederlandse trustees de Euro Hub Meeting op 14 en 15 juni in Milaan en de
ICMCI Working Meeting van 13 t/m 16 september in Moskou bezocht. Een belangrijk thema in Milaan
was de ontwikkeling van een Europese norm voor organisatieadvies. Het doel is om in deze norm
zoveel mogelijk de criteria die de ICMCI hanteert terug te laten komen. Daarom is besloten dat ieder
Europees ICMCI lid op nationaal gebied zal zorgen voor het geven van de benodigde input.
In Moskou is door Rob Wagenaar, voorzitter van het ‘Ethics Committee’ een voordracht gehouden
over de gewenste uitgangspunten van een werkende internationale code. Nederland wordt gezien als
een van de voorlopers op dit gebied.
Op 1 december 2006 heeft de driejaarlijkse audit van de ICMCI plaats gehad. Op basis hiervan heeft
de Ooa haar accreditatie weer voor drie jaar veilig gesteld.
9.2
Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)
Ook in 2006 heeft de Ooa banden met PZO, het Platform Zelfstandige Ondernemers. Deze
organisatie behartigt de belangen van ondernemende adviseurs bij de overheid, belastingen en
sociale verzekeringsorganisaties. Tevens levert zij individuele ondersteuning en services aan de
leden. Volgens goed gebruik is de penningmeester van de Ooa lid van het bestuur PZO. Leden van
de Ooa die zelfstandige ondernemers zijn, kunnen gebruik maken van de diensten van PZO en de
diensten en producten tegen een gereduceerd tarief afnemen. In 2006 waren 241 leden van de Ooa
aangemeld bij het PZO.
9.3
Zusterverenigingen
In 2006 heeft de Ooa met een aantal verenigingen activiteiten ontplooid en zijn de leden in staat
gesteld in activiteiten van andere verenigingen te participeren. In de toekomst wil de Ooa nog meer
samenwerken met andere verenigingen en zodoende activiteiten ontplooien die branche- en
beroepsgroepoverschrijdend zijn.
In 2006 is de Ooa een samenwerkingsverband gestart met de Beroepsvereniging voor Arbeids- en
Organisatiedeskundigen (BA&O). De leden van de BA&O zijn via de eigen vereniging lid van de Ooa.
BA&O-leden met een certificering werden toegelaten als CMC-lid. Deze samenwerking heeft ertoe
geleid dat 83 leden van de BA&O nu ook Ooa-leden zijn.
9.4
Overheid
In 2005 heeft de Orde zich sterk gemaakt voor de belangen van haar leden, door te reageren op het
programma ‘beperking inhuur derden’ van toenmalig minister Thom de Graaf. Dat resulteerde in
overleg met ministerievertegenwoordigers die voorstellen voor aangepaste inkoopprocedures zouden
opstellen. De Ooa-vertegenwoordigers hebben zich in Den Haag uitgesproken over het belang van
kwaliteit van de adviseur en in dat verband de eisen die de Orde stelt aan Ooa-leden in het algemeen
en aan CMC-leden in het bijzonder. De Orde en de kwalificatie ‘CMC’ zijn dan ook in het handboek
voor overheidmanagers terechtgekomen. In 2006 is de Ooa uitgenodigd een evaluatie van de
effecten van het beleid uit te voeren. Dat hebben wij gedaan. De resultaten waren volgens Ooa leden
weinig positief. Het beleid zet voornamelijk op een onterechte wijze de tarieven onder druk en is
belemmerend voor de mededinging.
Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft ook een eigen evaluatie opgezet en uitbesteed aan het
ministerie van Financiën. Het rapport met de resultaten is ons in het vooruitzicht gesteld.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
18
9.5
Diensten en verzekeringen
In 2006 zijn er betere afspraken gemaakt met één van de aanbieders van verzekeringspakketten voor
onze leden. Deze afspraken met Achmea hebben ertoe geleid dat er in 2006 een actie is geweest,
richting potentiële leden om lid te worden van de Ooa. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal
aanmeldingen.
Alle diensten en de bijhorende kortingen staan vermeld op de website.
10.
Financiën
Het verslagjaar is afgesloten met een positief resultaat van ruim € 26.000. De totale baten over 2006
bedroegen ruim € 533.000 tegenover een begroting van € 526.000. De uitgaven zijn lager
uitgekomen dan verwacht; geen € 525.000, maar € 507.000.
Een dergelijke aanwas aan vermogen heeft de vereniging vanuit financieel management optiek niet
nodig. In 2007 onderneemt de Ooa een aantal activiteiten dat mede gefinancierd zal worden uit het
resultaat van 2006. Dat is door de ledenvergadering in december 2006 besloten. Het betreft het
organiseren van het evenement ‘Institute meets Institute’ (in combinatie met en voorafgaand aan de
ICMCI Eurohub meeting op 26 en 27 april 2007), de search conferentie “Sociale Innovatie” en een
tweetal bijeenkomsten in het kader van Welkom bij de Orde ‘nieuwe stijl’. Voor een uitgebreid verslag
verwijzen wij u naar het jaarverslag van de penningmeester.
De jaarrekening 2006 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de Kascontrolecommissie.
Ref: Bijlage 2 Jaarverslag van de secretaris
19

Vergelijkbare documenten

Jaarverslag van de Ooa 2009

Jaarverslag van de Ooa 2009 Kernfuncties van de Orde zijn: 1. professionalisering, kwaliteitsbevordering en –borging, certificering/CMC/ACP/ATP; 2. onderzoek en ontwikkeling van het vak; 3. vertegenwoordiging van de beroepsgr...

Nadere informatie