Aan de komende woede

Commentaren

Transcriptie

Aan de komende woede
Aan de komende woede
Rusland 1917, Duitsland 1989 en de Verenigde Staten in 2009 : overal gist in de geesten der burgers
met nooit geziene woede eenzelfde dorst naar rechtvaardigheid. Het is dit verschijnsel dat Rosa
Luxemburg een spontane “massastaking” noemde wanneer uitgebuite bevolkingen zich op de scene van
de geschiedenis hijsen en zeggen: “Wij zijn het volk!” Het gaat dan meestal over gewone mensen die
de meest eenvoudige levenscondities eisen: voedsel, een dak, een waardige betrekking en het recht op
medische zorgen, vrijheid en opleiding. Kortom, ontzag voor een waardig bestaan.
De tsunami van massastaking die nu in Amerika het einde van de Obamania betekent, zal weldra
ook Europa overspoelen met opstand en oproer, sinds ook hier de economische en sociale fundamenten
ineenstorten. Zonder alternatief, of zonder een beter alternatief dan in 1917 of 1989, dreigt de “slaap van
de rede” nieuwe monsters in het leven te roepen. Alleen wij kunnen met een nieuw alternatief naar voren
komen. Een blik op het politiek leven van onze landen is voldoende: de brandweerlui vechten onder
elkaar terwijl het huis in as vergaat!
Deze tekst is dus een oproep tot mobilisatie. De tijd dringt want zonder doeltreffende
tegenmaatregelen is de snelle ontbinding van onze samenleving niet meer te stoppen. Het gaat niet
over de ene of de andere onrechtvaardigheid, maar over een overkoepelende financiële
oligarchie die onze levens in gevaar brengt. De G-20 van Londen of van Pittsburgh heeft deze
alleenheersers onberoerd gelaten. De bijna controleloze ex nihilo schepping van geld voor banken en
verzekeringsmaatschappijen, gekoppeld aan een maatloze vrijhandel die alleen maar het recht van de
sterkste is, ruïneert zowel productie als consumptie.
De Franse president Sarkozy zegt de waarheid niet wanneer hij verklaard: “De fiscale paradijzen en
het bankgeheim, dat is gedaan”. Via alternatieve platvormen en “dark pools” zijn de speculatieve orgieën
terug aan de gang, maar met nog veel minder controle dan vroeger en dankzij de zondige
medeplichtigheid van Europa (Directief Markets in Financial Services van 1 november 2007). De blinde,
toekomstloze hebzucht van dit imperium van financiële kartels die vanuit de City van Londen
en Wall Street opereren, tracht elke vorm van tegenstand te verpletteren, zowel die van
natiestaten als deze van individuen. Sinds de opbloei van de mensheid ingaat tegen hun
kortzichtige belangen, wordt de afbouw van de wereldbevolking hun doel. Oorlogen, het voedselwapen
en de rationering van gezondheidszorgen, zoals dat al gebeurt in Engeland en Amerika, en meer en meer
bij ons, staan duidelijk op het programma. Euthanasie, eugenetische praktijken en het selectief
afschrijven van patiënten zal volgen. Britse en Amerikaanse politici verdedigen schaamteloos dergelijke
keuzes. Jonathan Porritt, een “groene” raadgever van Gordon Brown, of Ezekiel Emanuel, een raadgever
van Obama, pleiten vandaag voor “oplossingen” die in 1945 in Neurenberg twijfelloos met de doodstraf
werden veroordeeld.
Gelukkig geeft oktober ons een kans om diepgaande veranderingen teweeg te brengen sinds de
beëindiging van het fiscale jaar in de VS de echte cijfers van de wereldeconomie zal onthullen. De
vaststelling dat het systeem opnieuw faalt, geeft ons de kans om te pleiten voor een “nieuw Bretton
Woods”, een nieuwe internationale overeenkomst tussen landen voor productief staatskrediet et
ontwikkeling. Dat is geen louter “technische” maatregel, maar de belangrijke politieke beslissing om, via
de mobilisatie van het volk, een einde te stellen aan het recht der banken om “fictief” kapitaal
te scheppen, sinds dit fictief kapitaal niet alleen onwettelijk is maar oplichterij is op wereldvlak. Het
gaat erom dit kapitaal te vervangen met staatskrediet ten dienste van de uitrusting van mens
(gezondheid, opleiding, cultuur, etc.) en natuur (industrie, landbouw, vervoer, etc.); ten dienste van het
algemeen belang en ongeboren generaties. Een dergelijke investering, ten dienste van de komende 25 tot
50 jaar, om de natuurlijke groei van de wereldbevolking mogelijk te maken, is het enige middel om de
beschaving een toekomst te geven.
De aarde is de wieg der mensheid. Maar, wie wil levenslang in zijn wieg liggen? Alleen
dankzij de toepassingen van moderne atoomwetenschap (welke een hogere energie dichtheid per
oppervlakte en per persoon mogelijk maken) kan bemande ruimte exploratie werkelijkheid worden. Het
is opvallend, dat na Armstrong’s eerste stappen op de maan, sinds het ruimte programma werd gestopt,
de relatieve verhouding van nuttige productie kleiner en kleiner is geworden. De mens heeft behoefte aan
een visie, een horizon die “verder” ziet dan het dagelijkse. Want bezeten met dagelijks besturen en
bezitten wordt de mens alleen maar een hebzuchtig huisdier. Zonder echte toekomst.
Info: Franse website: www.solidariteetprogres.org
Amerikaanse website: www.larouchepac.com
Contacteer mij om deel te nemen: [email protected]
Naam: …………………………………………………………………..... Voornaam: ……………………………………….………………………
Tel.: ………………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………..................
Uitgegeven door de Vrienden van Lyndon LaRouche in België.
Coupon terugsturen aan Thierry Convent, 111 Hoornstraat, 1040 BRUSSEL
AUB Niet op de openbare weg gooien!
A la colère qui vient
Russie 1917, Allemagne 1989, Etats-Unis 2009 : partout un même ferment social de femmes et
d’hommes exigeant la justice avec une colère qui balaye toutes les prévisions. C’est ce que Rosa
Luxemburg a appelé un moment de grève de masse, lorsque les exploités montent sur la scène de
l’histoire et disent : « Nous sommes le peuple. » Dans tous ces cas, il s’agit d’êtres humains dont
l’exigence s’élève à l’essentiel : manger, un toit, un emploi digne, la santé, la liberté, l’éducation - bref, le
respect de la vie. Nous en serons bientôt là en Europe car la même vague de destruction économique et
sociale engendrera un même soulèvement. Alors, si on n’y répond pas, ou pas mieux qu’en 1917 ou en
1989, le sommeil de la raison engendrera de nouveaux monstres. C’est notre première responsabilité d’y
répondre. Personne ne le fera à notre place. Il suffit de regarder le triste spectacle de notre vie politique :
les pompiers se battent entre eux pendant que la maison brûle.
Ce tract est donc un appel à la mobilisation. Il y a urgence, car la désintégration économique,
sociale et culturelle de notre société deviendra irréversible si rien n’est fait pour arrêter sa dynamique.
Ce n’est pas telle ou telle injustice qui est au cœur du problème, mais toute la logique d’un
ordre de domination financière qui détruit la vie. Les G20 de Londres ou de Pittsburgh n’ont pas
remis en cause cette logique. L’émission de monnaie, pratiquement sans contrôle, par les banques et les
compagnies d’assurance, associée à un libre-échange qui n’est que la loi du plus fort, est destructrice de
la production et de la consommation.
Nicolas Sarkozy a menti lorsqu’il a déclaré à la télévision : « Les paradis fiscaux, le secret bancaire,
c’est fini. » Tout continue comme avant, en pire, à partir de « plateformes alternatives » encore
plus opaques, où l’on échange de tout sans contrôle, avec la complicité active de l’Union européenne
(directive MIF, du 1er novembre 2007). Incapables d’assurer un avenir, les conglomérats d’intérêts
financiers, qui constituent un Empire opérant depuis la City de Londres et Wall Street,
visent à détruire toute résistance, celle des Etats-nations comme celle des êtres humains.
Leur but ultime, puisqu’ils ne peuvent en assurer le développement, est de réduire la population
mondiale en éliminant les « moins aptes », que ce soit par des guerres technologiques contre les faibles
ou par la restriction des soins médicaux, comme en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et bientôt chez
nous si nous ne sortons pas de leur système. L’euthanasie, l’eugénisme et la sélection des malades sont
déjà de retour. Des responsables britanniques et américains défendent ces choix sans s’en cacher, comme
Jonathan Porritt, conseiller de Gordon Brown, ou Ezekiel Emanuel, conseiller de Barack Obama.
Heureusement, face à l’échéance de l’année fiscale américaine, qui va mettre les plaies à vif et
menacer d’effondrement toute la pyramide spéculative, une chance nous est offerte. Nous devons la
saisir, aux Etats-Unis comme en Europe. En nous battant pour un nouvel ordre international fondé sur
du crédit productif public en faveur de toute l’économie. Il ne s’agit pas d’une « mesure technique ». Il
s’agit de la question politique fondamentale : bloquer, par une mobilisation populaire, l’émission de
capital fictif créé par les banques, cet argent sans foi ni loi fondé sur une escroquerie mondiale. En le
remplaçant par de l’argent émis sous contrôle de l’Etat pour l’équipement de l’homme et de
la nature, pour le bien commun et les générations à naître, pour des choses à créer, pas
des possessions à exploiter. Investir sur 25 à 50 ans, pour permettre l’accroissement de la
population humaine, sans lequel l’histoire de l’humanité ne pourrait continuer. C’est à la fois une
question de densité technologique (production d’énergie et de produits avec une densité plus élevée par
km2 et par tête) et d’élargissement de l’espace sur Terre et au-delà. A-t-on remarqué que, depuis les
premiers pas de l’homme sur la Lune, la baisse relative de la production physique de biens utiles et le
renoncement à toute politique spatiale digne de ce nom vont de pair ? Il faut à l’être humain un grand
dessein, un « au-delà ». Réduits à la gestion et à la possession, nous devenons des animaux domestiqués
et cupides, c'est-à-dire sans avenir.
Info : www.solidariteetprogres.org
Contactez-moi pour participer à l’action :
site américain : www.larouchepac.com
[email protected]
Nom: ……………………………………………………………………..
Prénom: …………………………………………………………….......
Tel.: …………………………………………………….………………….
Email: ……………………………………………………………………..
Publié par Les amis de Lyndon LaRouche en Belgique
Coupon à retourner à Thierry Convent, rue du Cornet 111, 1040 BRUXELLES
SVP, ne pas jeter sur la voie publique !

Vergelijkbare documenten

Gelons la spculation, pas les salaires

Gelons la spculation, pas les salaires Tel.: ………………………………………………………………………… Email: ……………………………………………………….................. Uitgegeven door de Vrienden van Lyndon LaRouche in België. Coupon terugsturen aan Thierry Convent, 111 Hoornstraat,...

Nadere informatie