Handleiding Nestor, versie 9 - Rijksuniversiteit Groningen

Commentaren

Transcriptie

Handleiding Nestor, versie 9 - Rijksuniversiteit Groningen
universitair onderwijscentrum
groningen
educational technology
and innovation
Handleiding Nestor
Blackboard versie 9
Universitair Onderwijscentrum Groningen
Juni 2009
Handleiding Nestor › 2
Colofon
Uitgever
Universitair Onderwijscentrum Groningen/RUG
Copyrights
Universitair Onderwijscentrum Groningen
Landleven 1
9747 AD Groningen
http://www.rug.nl/uocg
Status versie
Versie 1.0 juni 2009
Tekst
Karst Jan de Jong
Arjan de Jong
Frits van Kouwenhove
Koos Winnips
Eindredactie: Frits van Kouwenhove/Koos Winnips
Handleiding Nestor › 3
Inhoudsopgave
Voorwoord
7
Leeswijzer
8
1
1.1
1.2
1.3
Nestor binnen de RUG
Wat is Nestor?
Doel van de handleiding
Meer hulp nodig?
1.3.1
Training
1.3.2
Nestor Knowledge Base
1.3.3
Nestorcoördinatoren
1.3.4
Binnen Nestor zelf
1.3.5
Nestor support
2
2.1
9
9
9
11
11
11
11
12
12
Nieuw in Nestor versie 9
Interface
2.1.1
Edit Mode
2.1.2
De mogelijkheid van drag-and-drop.
2.1.3
Menu tonen/verbergen
2.1.4
Eenvoudiger toevoegen van content
2.2 Course Control Panel
2.3 My Institution-pagina
2.4 Notifications Dashboard
2.5 Module-pagina
2.6 Assignments
2.7 Blog en Journals
2.8 Group Management
2.9 Contextgerichte helpfunctie
2.10 Course Organizer
2.11 Wat is in Nestor 9 verdwenen?
2.11.1 Dropbox
2.12 Wat is het Content System?
13
13
13
13
15
15
16
17
18
19
20
20
22
23
23
24
24
26
3
3.1
3.2
Didactiek en Nestor
Ontwerpen van een cursus in Nestor
Internationalisering met Nestor
28
28
32
4
4.1
4.2
Kennismaken met Nestor
Inloggen
Startpagina verkennen
4.2.1
Logobalk
4.2.2
De werkbalk met tabbladen
4.2.3
Notifications Dashboard
4.2.4
Leesvenster met diverse modules
My Courses Plus aanpassen
34
34
34
36
36
37
38
41
4.3
Handleiding Nestor › 4
4.4
Standaard iconen en knoppen
43
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Starten met een course
Course aanvragen
Het Control Panel verkennen
Course beschikbaar stellen
Taal instellen
Menu maken
Volgorde van de menuknoppen aanpassen
Stijl van het menu aanpassen
Een banner toevoegen aan de cursus
Beginpunt van de course instellen
44
44
44
47
47
48
53
54
57
58
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Leeswijzer
Wat is nieuw bij het plaatsen van content?
Gebruik van leermateriaal en artikelen in Nestor (auteursrecht)
Visual Editor
6.4.1
Wiskundige formules
6.5 Content plaatsen
6.5.1
Office documenten in Nestor
6.5.2
Bronnen op Internet
6.5.3
Tekst en afbeeldingen in een course
6.5.4
Afbeeldingen plaatsen
6.5.5
Video
6.6 Content beschikbaar stellen op basis van criteria
6.7 Course Organiser
6.7.1
Course Organizer activeren
6.7.2
Inhoud aan het rooster toevoegen
6.7.3
Bewerken kolommen
6.7.4
Bewerken rijen
6.7.5
Drag and Drop
6.7.6
Rooster binnen een rooster
6.7.7
Herstellen
6.7.8
Verwijder planner
6.8 Syllabus
6.9 Virtual Classroom en Chat
6.10 Woordenboek (Glossary) maken
61
61
61
62
63
64
65
65
68
71
74
79
80
83
84
85
87
87
88
88
89
89
89
93
100
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Studenten informeren
Leeswijzer
Een mededeling plaatsen (announcement)
Informatie over de cursus (course information)
Informatie over de docent(en) presenteren
De agenda (calendar) gebruiken
Een E-mail versturen naar één of meer studenten
Berichten binnen een course versturen (messages)
Discussion board
102
102
102
104
105
108
109
112
113
8
8.1
8.2
Werken met groepen
Inleiding werken met groepen
Advanced Group Tool en Blackboard groepsfuntionaliteit
121
121
121
Handleiding Nestor › 5
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Groups in Nestor
8.3.1
Groep aanmaken: create single group
8.3.2
Groep aanmaken: create Group set
8.3.3
Het wijzigen van groepsinstellingen
Groups: file exchange
De Advanced Group Tool (AGT)
8.5.1
Automatisch groepen aanmaken
8.5.2
Studenten automatisch inschrijven in een groep
8.5.3
Studenten zelf in laten schrijven (Self-Enrollment)
8.5.4
Handmatig studenten toewijzen
8.5.5
Het splitsen van groepen
8.5.6
Groepen en inschrijvingen bekijken
8.5.7
Groepen en inschrijvingen verwijderen
8.5.8
Het exporteren en importeren van inschrijvingen
8.5.9
Het geven van een beoordeling aan een groep
121
124
126
130
130
131
132
133
135
138
139
140
140
140
141
Verwerken van leerstof in Nestor
Inleiding
Informeren over opdrachten: Tasks
9.2.1
Tasks: voortgang van studenten bekijken
Opdrachten inleveren: Assignments
9.3.1
Voortgang opdrachten en beoordelen
Discussion Board: verwerken van leerstof
9.4.1
Discussion Board als Content Area
9.4.2
Discussion Board in een Content Area
9.4.3
Discussion Board binnen een groep
9.4.4
Overzicht van Discussion Boards via het Control Panel
9.4.5
Het beheren van een forum
9.4.6
Beoordelen van posts in het Discussion Board
9.4.7
Beheren van posts in het Discussion Board
Opdrachten inleveren: Self and Peer assessment
9.5.1
Self and Peer Assessment maken
9.5.2
Vragen voor de Self and Peer Assessment
9.5.3
Self and Peer Assessment: criteria toekennen aan vragen
9.5.4
Preview Evaluation en Submission bekijken
9.5.5
Resultaten Self and Peer Assessment bekijken
Portfolio
Plagiaatcontrole via Ephorus
Studievoortgang bijhouden
9.8.1
Early Warning System
9.8.2
Performance Dashboard
9.8.3
Statistische rapporten
142
142
142
143
143
146
149
151
151
153
155
155
158
159
161
162
164
165
167
168
171
171
174
174
177
179
10 Toetsen in Nestor
10.1 Inleiding toetsen
10.1.1 Essayvragen
10.1.2 Meerkeuzevragen
10.1.3 Beginnen
10.1.4 Literatuur
10.2 Toetsen, enquêtes en pools
10.2.1 Toets (Test)
10.2.1.1 Nieuw invoeren (Build Test)
10.2.1.2 Een bestaande test importeren (Import Test)
10.2.2 Enquête (Survey)
180
180
182
182
183
183
184
184
185
185
186
Handleiding Nestor › 6
10.2.2.1 Nieuw invoeren (Build Survey)
10.2.2.2 Import Survey
10.2.3 Pool
10.2.3.1 Nieuw invoeren (Build Pool)
10.2.3.2 Import Pool
10.2.4 Verschillen test en pool
10.3 Vraagtypen in Nestor
10.4 Toets samenstellen
10.5 Toets beschikbaar stellen
10.6 Enquête beschikbaar stellen
10.7 Toets- of enquête m.b.v. een pool samenstellen
10.8 Respondus en de Lockdownbrowser
10.9 Het Grade Center
10.9.1 Cijferitem maken
10.9.2 Berekening maken
10.9.3 Grade Center beheren
10.9.3.1 Gradings Periods
10.9.3.2 Grading schemas
10.9.3.3 Categories
10.9.3.4 Smartview
10.9.3.5 Column Organization
10.9.3.6 Student Visibilty
10.9.3.7 Send Email
10.9.4 Rapporten maken
10.10 Up- en downloaden van resultaten
10.11 Resultaten van een survey bekijken
186
186
187
187
188
188
188
190
196
199
203
208
210
211
213
215
215
215
216
216
218
218
218
218
221
224
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
Na afloop van de course
Evaluatie van de cursus: tracking reports
Evaluatie van de course: opstellen van een vragenlijst
Kopie maken van een course (course copy)
Exporteren en archiveren van een course (backup)
Importeren in een course
227
227
227
229
229
231
12
Index
232
Handleiding Nestor › 7
Voorwoord
Sinds 2000 bestaat Nestor binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een groot
deel bestaat Nestor uit software van Blackboard. Deze software is regelmatig
vernieuwd, in 2000 begonnen we met versie 4, deze handleiding gaat over versie 9
van Blackboard.
Sinds 2000 groeide het gebruik van Nestor van enkele tientallen gebruikers naar
meer dan 20.000 gebruikers per dag nu. Het aantal cursussen groeide navenant. Er
is met andere woorden ontzettend veel moois in Nestor gemaakt door docenten en
studenten maken daarvan volop gebruik. De voorbeelden in deze handleiding
komen allemaal uit het vak Geschiedenis en Theorie van Kunsten en Media uit de
opleiding Kunsten, Cultuur en Media. Dit vak is een voorbeeld van al de mooie
vakken die docenten in Nestor maakten de afgelopen negen jaar.
De keuze voor Blackboard als centraal onderdeel van Nestor maakten docenten en
studenten in 2000 vooral vanwege de gebruiksvriendelijkheid van de software. Met
het uitbrengen van de nieuwe versie zet Blackboard opnieuw een grote stap naar
meer gebruiksvriendelijkheid. Tegelijkertijd zal de nieuwe opzet (b.v. geen aparte
pagina voor het Control Panel) en vormgeving even wennen zijn. Dat wennen
ondersteunt het Universitair OnderwijsCentrum Groningen met deze totaal
vernieuwde handleiding. Ik hoop en verwacht dat je daar veel aan hebt bij het
maken van nog meer mooie vakken in Nestor.
Meer ondersteuning bij het werken met Nestor kan je zoals gebruikelijk krijgen bij
Nestorsupport, [email protected] of 050-3638282.
Louwarnoud van der Duim
Hoofd afdeling ‘Onderwijstechnologie en innovatie’
Universitair Onderwijscentrum Groningen
Handleiding Nestor › 8
Leeswijzer
Deze handleiding is geschreven voor docenten van de RUG. De handleiding gaat in
op zowel basis- (hoofdstuk 2 t/m 7) als geavanceerde Nestorfuncties (hoofdstuk 8
t/m 11) en heeft in die zin ook een naslagfunctie. Alhoewel de handleiding een
behoorlijke omvang heeft, zijn niet alle functies van Nestor beschreven, zie
paragraaf 1.3 blz. 11.
Naast deze handleiding zijn er handleidingen geschreven voor Overstappen van
Nestor 8 naar 9 en is er Quickstart Nestor geschreven. In de Nestor Knowledge
Base (zie 1.3.2 blz. 11) zijn altijd de laatste versies van deze handleidingen te
vinden.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van verschillende manieren om deze
handleidingen te gebruiken.
Wil je?
Snel een los onderdeel opzoeken?
Weten wat er is veranderd in Nestor 9 ten
opzichte van Nestor 8?
Gelijk gaan werken in Nestor?
Een overzicht van de (didactische)
mogelijkheden van Nestor 9?
Uitleg over meer geavanceerd functies van
Nestor?
Veel succes en plezier met Nestor 9!
Leeswijzer
Ga dan naar:
Gebruik de Index achterin deze handleiding.
Lees Hoofdstuk 2 (“Nieuw in Nestor versie
9”), of de handleiding Overstappen van
Nestor 8 naar 9.
Begin bij hoofdstuk 5 of gebruik de
handleiding Quickstart Nestor.
Begin bij hoofdstukken 3 en 4.
Begin bij Hoofdstukken 8, 9,10 en 11 en
bezoek de Nestor knowledge base voor
andere handleidingen.
Handleiding Nestor › 9
1 Nestor binnen de RUG
1.1 Wat is Nestor?
Nestor1 is de digitale leeromgeving van de Rijksuniversiteit Groningen en biedt
docenten de mogelijkheid onderwijs via internet te ondersteunen en aan te bieden.
Het vervangt het bestaande onderwijs niet, maar voegt nieuwe mogelijkheden toe
en kan leiden tot een heroverweging van de manier waarop onderwijs- en
leeractiviteiten worden georganiseerd.
Nestor biedt docenten een scala aan mogelijkheden om in het onderwijs in te
zetten: het kan dienen als informatiebron, als instructiemiddel, als
communicatiemogelijkheid en als evaluatie-instrument. Die vele mogelijkheden
maken het voor docenten noodzakelijk om tot een weloverwogen keuze te komen
ter verbetering van hun onderwijs. Diverse overwegingen spelen bij die keuze een
rol, waar we in deze handleiding op ingaan. Bovendien worden verschillende
functies van Nestor stap voor stap toegelicht, zodat het ook voor minder ervaren
docenten snel duidelijk is hoe de verschillende functies en de bijbehorende
didactische mogelijkheden in Nestor te gebruiken zijn.
Nestor heeft de volgende hoofdfuncties:
• Toegangspoort naar cursussen en bijbehorende informatie, met
hulpmiddelen voor de organisatie van het leren en studieplanning.
• Docenten kunnen tekst, figuren en audiovisuele middelen beschikbaar
stellen aan studenten.
• Studenten en docenten kunnen onderling communiceren door middel van email, chat en online discussie.
• Nestor biedt studenten voorzieningen om onderwijsleeractiviteiten online te
realiseren. Zoals het voorbereiden van onderwijs via het lezen van een
voorbeeldcase, het verwerken van leerstof via uitwisseling van documenten
en het geven van feedback, het reflecteren via opdrachten of toetsen.
Een goede cursus in Nestor inrichten kost veel tijd en vergt specifieke kennis over
de (gedetailleerde) mogelijkheden van Nestor. Twee zaken waar niet iedere docent
in overvloed over beschikt. Het samenwerken met collega’s die Nestor ook
gebruiken of gebruik maken van student-assistenten is derhalve aan te bevelen.
Het werken met Nestor is voor een docent een proces waarin regelmatig kennis en
vaardigheden worden uitgebreid. Daarbij is het van belang om na afloop van het
gebruik van een Nestorcursus door studenten het verloop met hen te evalueren.
1.2 Doel van de handleiding
De bedoeling van deze handleiding is docenten praktische antwoorden te geven op
de vraag: ´Wat zijn de mogelijkheden van Nestor en hoe kan ik die gebruiken om
het leren van studenten efficiënter, effectiever en aantrekkelijker te maken?´.
Bij het maken van overwogen keuzes uit het geheel van Nestor-toepassingen zijn,
telkens de volgende invalshoeken, c.q. vragen van belang:
1. Wat willen we dat studenten leren? (wat zijn de doelen die we nastreven).
2. Wat is de manier om dat te leren (welke opvatting(en) over leren hanteren we)?
—
1
Achtergrondinformatie over Nestor aan de RUG is te vinden op:
http://www.rug.nl/uocg/onderwijsportal/nestor/.
1. Nestor binnen de RUG
Handleiding Nestor › 10
3. Hoe pakken we dat aan (welke didactische functies zijn essentieel voor het
leerproces)?
Deze drie invalshoeken worden hierna kort toegelicht.
Ad 1.
Adequaat gebruik van Nestor vereist van de docent duidelijk zicht op de te
realiseren doelen. De vraag daarbij is of het gaat om kennis te verwerven van
feiten en begrippen, om vaardigheden te leren toepassen, om samenhang te leren
inzien tussen principes, abstracties etc. of om te leren reflecteren over het eigen
leren en de eigen aanpak. De te realiseren leerdoelen bepalen in hoge mate de aard
van de leeractiviteiten en leertaken, hetgeen richting geeft aan de inzet van Nestor.
Ad 2.
Ook dient duidelijk te zijn welke opvatting over leren de voorkeur heeft (in een
gegeven situatie), bijvoorbeeld:
• Actief het eigen leerproces kunnen sturen (zelfstandig leren).
• Leren waarbij medestudenten, docenten, experts en anderen een rol spelen
(samenwerkend leren).
• Leren door te werken aan opdrachten of aan problemen waarbij over de
vakken heen in teams gewerkt wordt (taak- of probleemgestuurd
onderwijs).
Ad 3.
Adequaat Nestorgebruik vereist verder dat de toepassingen die men kiest
ondersteuning bieden aan een drietal essentiële didactische functies: voorbereiden,
uitvoeren/onderhouden en evalueren van het leerproces. Aangezien de didactiek de
invalshoek vormt van deze handleiding gaan we nader in op deze didactische
functies:
• De voorbereiding betekent onder meer in het verhelderen van de leerdoelen,
zorgen dat studenten aan bepaalde eisen voldoen door bijvoorbeeld
voorkennis te activeren, leerstof presenteren en verduidelijken etc.
• De uitvoering betekent dat de student in de gelegenheid wordt gesteld om
het leerproces op een goede manier te kunnen uitvoeren, de leerstof te
kunnen verwerken, door memoriseren, leerstof analyseren, kritisch
verwerken, toepassen (oefenen) van kennis en vaardigheden, toegang
hebben tot de juiste bronnen en informatie.
• De evaluatie betekent de regulering van het leerproces doordat de student
feedback krijgt, zelf reflecteert op het eigen leerproces, er tussentijds of
achteraf geëvalueerd wordt om te controleren of aan de leerdoelen is
voldaan, bijsturen etc..
Bovengenoemde didactische functies geven aan welke onderwijs-/leeractiviteiten er
moeten plaatsvinden om het gewenste leerproces te realiseren. Derhalve worden in
deze didactische handleiding Nestortoepassingen aangereikt die de uitvoering
ondersteunen van deze essentiële didactische functies, c.q. onderwijs/leeractiviteiten.
Naast deze didactische aspecten van Nestor die de docent kan gebruiken om het
leren van studenten te bevorderen biedt deze handleiding de daarbij behorende
instructies voor het gebruik van Nestor, zoals over het starten van een course in
Nestor (zie hoofdstuk 5), het inrichten van een course (hoofdstuk 6), verwerken
van leerstof (hoofdstuk 9), toetsing (hoofdstuk 10) en wat te doen na afloop van
een course (hoofdstuk 11).
1. Nestor binnen de RUG
Handleiding Nestor › 11
1.3 Meer hulp nodig?
Naast deze handleiding zijn er meer plekken om hulp te krijgen voor Nestor. Zo is
het mogelijk trainingen te volgen, meer handleidingen op te halen in de Nestor
Knowledge Base, binnen je opleiding hulp te krijgen van een Nestor coördinator of
binnen Nestor zelf hulp te vinden. Voor alle overige vragen is Nestor support
bereikbaar.
1.3.1 Training
Om je kennis van het gebruik van Nestor te vergroten, kun je een Nestorcursus
volgen, zie voor meer informatie
http://www.rug.nl/uocg/professionalisering/cursussenrug/ict/ .
Als je onderwijskundige ondersteuning wilt bij het inrichten van een Nestorcursus
kun je een Individueel Onderwijsontwerptraject aanvragen.
Het Individueel onderwijsontwerptraject (IOT) is gericht op het (her)ontwerpen van
je eigen vak of college. Een onderwijskundig adviseur geeft je daarbij intensieve
individuele ondersteuning op de werkplek. De adviseur fungeert met name als
klankbord. Gezamenlijk genereer je ideeën voor een onderwijs(her)ontwerp.
Je kijkt naar de bedoeling van het vak of college en de wijze van toetsing. Vooral
de te kiezen werkvormen en de wijze van ondersteuning door Nestor spelen vaak
een belangrijke rol. Indien nodig worden docenten geholpen bij de realisatie,
uitvoering en evaluatie van het onderwijs(her)ontwerp.
Zie voor meer informatie
http://www.rug.nl/uocg/professionalisering/cursussenrug/ontwerponderwijs/.
1.3.2 Nestor Knowledge Base
Hierin zijn te vinden:
• Handleidingen: de actuele versie van de voor de RUG geschreven handleiding
Nestor 9 (in Nederlands en Engels), een Quickstart handleiding en een
overstaphandleiding waarin de verschillen tussen Nestor 8 en 9 worden
uitgelegd. Verder handleidingen voor specifieke onderdelen van Nestor, zoals
MapleTA en het portfolio.
• Handleidingen van Blackboard zelf.
• Een interactief deel met vragen en antwoorden over Nestor 9.
De Nestor Knowledge Base is te vinden op de Tabbladen “My Institution” en “My
Organisations”.
Via de Help knop bovenin Nestor kom je ook in de Nestor knowledge base terecht.
1.3.3 Nestorcoördinatoren
Iedere faculteit heeft een Nestorcoördinator die docenten direct ondersteunt bij het
aanmaken van vakken, inschrijvingen en accounts voor medewerkers. Wie de
1. Nestor binnen de RUG
Handleiding Nestor › 12
coördinator van jouw faculteit is vind je in het overzicht van Nestorcoördinatoren
op: http://www.rug.nl/uocg/onderwijsportal/nestor/nestorcoordinatoren
1.3.4 Binnen Nestor zelf
In Nestor zelf is op veel plaatsen ook een contextgerichte helpfunctie.
Onderin het control zijn panel verschillende handleidingen van Blackboard zelf te
vinden.
Deze zijn weliswaar zeer uitgebreid, maar de goeie handleiding is hierin moeilijk te
vinden. Het is dus aan te raden om eerst de handleidingen in de Nestor knowledge
base te gebruiken.
1.3.5 Nestor support
Voor alle overige vragen over en problemen met Nestor, kan je contact opnemen
met Nestorsupport, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
[email protected] of telefoon: 050 363 8282
1. Nestor binnen de RUG
Handleiding Nestor › 13
2 Nieuw in Nestor versie 9
Nestor 9 is wat uiterlijk en bediening betreft nauwelijks nog te vergelijken met
Nestor 8. Er is een flink aantal verbeteringen doorgevoerd, waarvan de
belangrijkste in deze paragraaf aan de orde komen.
2.1 Interface
De interface van Nestor is geheel vernieuwd. Dat is vooral te merken doordat het
aantal klikken aanmerkelijk verminderd wordt.
2.1.1 Edit Mode
Je kunt als instructor in een cursus wijzigingen aanbrengen als je de Edit Mode op
ON zet. Deze staat standaard op OFF. De Edit Mode kan geactiveerd worden , na
het aanklikken van een course op de My Institution-pagina, door rechtsboven de
Edit Mode op ON te zetten.
Edit mode is uitgeschakeld. Klik op OFF om de Edit Mode in te
schakelen
Edit mode is ingeschakeld. Klik op ON om de Edit Mode uit te
schakelen
2.1.2 De mogelijkheid van drag-and-drop.
Het is eenvoudig om modules verplaatsen op de My Institution-pagina. Je kunt een
module verplaatsen door de muiswijzer te plaatsen op de titelbalk van een module
(er verschijnt dan
), de linkermuisknop ingedrukt te houden en de module zo te
verslepen naar de gewenste plaats.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 14
Drag and drop (klik en sleep) kun je ook gebruiken om de volgorde van het menu
in een course veranderen. Hiervoor moet de Edit Mode op On staan (zie blz.13).
Door met de muiswijzer te bewegen over de dubbele pijl voor het menu-items, kun
je met dezelfde handeling als hierboven beschreven de volgorde van de menuitems
snel en makkelijk aanpassen. Met het Subheader item (deelmenu/subkop) en een
Divider (scheidingstekens) kun je het menu overzichtelijk houden en rubrieken
maken.
Divider
Menu-item wordt verplaatst (drag and drop)
Subheader, wordt standaard onder aan het menu
geplaatst in witte letters en gescheiden van de rest van
het menu door een zwarte lijn.
Drag and drop werkt ook bij het verplaatsen van items in een content area.
Hiervoor moet de Edit Mode op On staan (zie blz.13).
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 15
2.1.3 Menu tonen/verbergen
Het menu aan de linkerkant van het scherm kun je snel verbergen.
Je maakt daarbij gebruik van de volgende knoppen:
Verbergt de menu balk
Toont de menu balk
2.1.4 Eenvoudiger toevoegen van content
Na het aanklikken van een menu-item verschijnt een menubalk die na het
aanklikken van een keuze een pulldownmenu laat zien. Hiervoor moet de Edit Mode
op On staan (zie blz.13). In onderstaande vier illustraties zijn de pulldownmenu’s te
zien die bij een content area gebruikt kunnen worden bij de inrichting.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 16
2.2 Course Control Panel
De grootste veranderingen zijn te vinden in een cursus zelf. Het Control Panel,
zoals we dat kennen uit Nestor 8 (zie onderstaande illustratie), is geheel
verdwenen.
Boven de menu-items in een course in Nestor 9 staat ook een deel van het ‘oude’
Control Panel. Hiervoor moet de Edit Mode op On staan (zie hieronder, en op
blz.13). Pas dan kun je als instructor je course inrichten.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 17
Na het aanzetten van de edit mode verschijnt boven de menuknoppen dan een
extra knop
, met een ‘pulldown’ menu met mogelijkheden om de course en het
menu in te richten (zie paragraaf 5.5, 5.6 en 5.7 voor uitgebreide uitleg over het
inrichten van het menu).
Het andere deel van het ‘oude’ Control Panel staat onderin het menu. Dit nieuwe
Control Panel is uitklapbaar met zeven rubrieken. Het aantal klikken binnen Nestor
wordt zo aanmerkelijk verminderd.
2.3 My Institution-pagina
Op de My Institution-pagina is nu mogelijk om subtabbladen te creëren. Tabbladen
die bij elkaar horen kunnen worden samengevoegd in een 'Tab Group' wat de
overzichtelijkheid ten goede komt. Verder wordt er nu volledig in drie kolommen
gewerkt. De linkerkolom is nu ook te gebruiken om modules te plaatsen. In de
onderstaande illustratie heeft de tab My Institution twee subtabbladen: My
Institution en Notifications Dashboard.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 18
Tabbladen
Subtabbladen
2.4 Notifications Dashboard
Het ‘Notification Dashboard' geeft je een overzicht van laatste wijzigingen, nieuwe
bijdragen in blogs2 en het discussionboard en taken die je nog moet doen.
Notificaties kun je ook krijgen bij het beschikbaar komen van een nieuwe content
item (ook via Adaptive Release, zie blz.80), een nieuw announcement of een nieuw
discussieboardbericht.
De Notificationspagina kan door de gebruiker naar eigen inzicht worden aangepast
door op de knop ‘Add Module’ te klikken. Met Drag and Drop kun je modules op de
juiste plaats zetten, zie blz.13.
—
2
Een blog of weblog is een, vaak openbare, website die met enige regelmatig vernieuwd wordt. De nieuwste informatie staat bovenaan in
de blog.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 19
2.5 Module-pagina
Met deze functie kan een instructor in zijn cursus een modulepagina creëren die
voor de cursus dezelfde functie heeft als het Notifications Dashboard onder het
tabblad My Institution.
Om deze mogelijkheden te kunnen uitvoeren, moet de Edit Mode op On staan (zie
blz.13).
Een instructor kan vervolgens kiezen welke module beschikbaar komen en bepalen
in hoeverre studenten zelf nog een en ander kunnen aanpassen.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 20
2.6 Assignments
De assignment-functie biedt nieuwe mogelijkheden:
• Instellen dat studenten meer dan één mogelijkheid hebben om een assignment
in te leveren. Bijvoorbeeld eerst een concept en op basis van je commentaar
een definitieve versie.
Om deze mogelijkheden te kunnen uitvoeren, moet de Edit Mode op On staan (zie
blz. 13).
•
Een assignment maken voor een groep. Vervolgens kan je deze groep ook in
één keer een cijfer geven. Je kan dit in het Grade Center individueel aanpassen.
2.7 Blog en Journals
Nieuw zijn de blogs en journals. Een journal is afgeschermd en alleen voor de
student en bestemd voor de communicatie met de docent. Blogs kun je voor
iedereen openstellen binnen een cursus of groep. De blogs kennen een beperkte
functionaliteit en het is niet mogelijk om deze buiten de cursus te gebruiken. Ook
beschikken ze niet over een RSS-feed3, ze worden wel meegenomen in de
notificatie. Dat betekent dat ongelezen bijdragen ook op de modulepagina van een
—
3
RSS wordt gebruikt bij weblogs, fora of nieuwssites om telkens op de hoogte te kunnen zijn van het laatste artikel, nieuws of bijdrage.
Als je je via een website abonneert op een RSS-feed ontvang je automatisch bericht. Voor het lezen van RSS-feed kun je een apart
programma gebruiken, maar dit o0k via je browser laten gaan. Meer informatie: http://rss.startpagina.nl/ .
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 21
cursus worden weergegeven in de module ‘What’s new’. Blogs en journals kunnen
ook in groepen worden gebruikt.
Blogs en journals kun je in een course gebruiken bij verslaglegging van studenten,
portfolio, reflectie door studenten.
Blogs en Journals kunnen door de instructor worden gemaakt via de knop
(Create Item), keuze Create Tool Link.
Een student klikt na het inloggen op het menu item Blogs, klikt op het menu-item
Blog en plaatst zijn bijdrage. Hij ziet vervolgens zijn bijdrage.
Het verschil tussen een journal en een blog is dat een journal in principe alleen
toegankelijk is voor de student (eigenaar van de journal) en de docent (instructor).
Bij het maken van journals voor studenten kan de instructor bij optie 4 aangeven
dat ook andere studenten het journal mogen inzien. Het wordt dan openbaar voor
studenten die toegang hebben tot de betreffende cursus.
Voor een student is het werken met een journal identiek aan het bijhouden van een
blog.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 22
2.8 Group Management
Een aantal functies dat betrekking heeft op het werken met groepen, is nieuw. Veel
van die nieuwe functies waren in Nestor 8 te vinden in het building block Advanced
Group Tool
• Voor het enrollment van een groep zijn er de volgende mogelijkheden: self
enroll, manual enroll, random enroll.
• Studenten kunnen zelf groepen aanmaken als de instructor dit instelt.
• Met een groupset kun je in één keer een groot aantal groepen aanmaken,
wijzigen zijn naderhand mogelijk.
• Groepen hebben de beschikking over een modulepagina en tools
(collaboration, file exchange, group blog, group discussion board, group
journal, group tasks, scholar home en send e-mail).
• Assignments zijn per groep mogelijk.
In onderstaand schema wordt toegelicht welke functie welke mogelijkheden heeft.
Groups in Nestor
Een of meerdere groepen ineens
aanmaken
Studenten zelf in laten schrijven
Studenten zelf groepen aan laten
maken
Groepscijfers geven vanuit groepen
Groepen splitsen
Groepen exporteren of importeren
Ja
Advanced Group
Tool
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Beide groepsfuncties kun je naast elkaar gebruiken. Het advies is bij het aanmaken
van meerdere groepen ineens de Advanced Group Tool te gebruiken als je ook
groepen wilt uitsplitsen en studenten/docenten in groepen wilt inschrijven.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 23
2.9 Contextgerichte helpfunctie
Nestor biedt op veel plaatsen een contextgerichte helpfunctie.
2.10 Course Organizer
Tegelijk met de invoering van Nestor 9 wordt een nieuwe versie van de Course
Organizer ingevoerd. Deze nieuwe versie is op een aantal onderdelen verbeterd:
• Grafisch. Er kan een keuze gemaakt worden uit een aantal stylesheets met
vaste opmaak.
• Er kan een course organizer binnen een course organizer gemaakt worden.
• Drag and drop mogelijk bij het verplaatsen van regels of kolommen.
De Course Organizer toont een door de docent samengesteld rooster, waarin allerlei
informatie uit de cursus (en eventueel ook daarbuiten) wordt weergegeven, volgens
een door de docent gekozen indeling. De indeling kan er dus in verschillende
cursussen anders uitzien.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 24
Het rooster kan een chronologische weergave zijn van opeenvolgende activiteiten.
Maar het kan ook een werkgroepindeling zijn, of een thematisch geordend overzicht
van artikelen. Vanuit het rooster kan de student, doorlinken naar de betreffende
informatie.
Belangrijk: om met de course organizer te werken moet de EDIT mode op
OFF staan! Zie blz. 13.
De instructor kan de indeling met behulp van een menu per cel aanvoudig
aanpassen.
2.11 Wat is in Nestor 9 verdwenen?
2.11.1 Dropbox
In Nestor 8 kan een instructor de Dropbox beschikbaar stellen. De Dropbox geeft
studenten de mogelijkheid bestanden in een cursus op te slaan in een besloten
gebied. Andere studenten in de cursus, maar ook de docent hebben hier geen
toegang toe. Het is een manier om bestanden overal bereikbaar te hebben.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 25
De Dropbox bestaat in Nestor 9 niet meer. Het is nog wel mogelijk de bestanden te
downloaden die in Nestor 8 in een Dropbox zijn geplaatst. De gebruiker moet dan
het volgende doen:
• Inloggen in Nestor
• In de browser een twee venster openen en daar de volgende URL in de
adresregel plakken: http://nestor.rug.nl/webapps/blackboard/execute/ddb
In het venster dat vervolgens verschijnt, zijn alle bestanden die in de Dropbox
beschikbaar zijn weergegeven.
In Nestor 9 wordt de Dropbox vervangen door de persoonlijke map in de Content
Collection, zie blz. 26. Iedere gebruiker kan toegang krijg via de tab Content
Collection in de menubalk van Nestor.
Er verschijnen dan de mappen in de Content Collection waar de gebruiker toegang
toe heeft.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 26
De map My Content is een persoonsgebonden map waar verder niemand toegang
toe heeft. Op mappen en bestanden kun je andere gebruikers lees- of schrijfrechten
geven.
Bij het uploaden van bestanden is er een aantal opties:
2.12 Wat is het Content System?
Het BlackBoard Content System (BBCS) bestaat uit vier modules:
1. Het maken en beheren van portfolio’s.
2. Het beheer van documenten
3. Integratie van bibliotheekmateriaal in de leeromgeving
4. Geven van opslagruimte aan personeel en studenten
Het content system biedt een volledige integratie met wat er al binnen Nestor
bestaat. Daardoor is er een sterke relatie met de cursussen en organisaties die in
Nestor bestaan. De accounts en de daaraan gekoppelde rechten kunnen
automatisch van Nestor overgenomen worden. Zo kan men snel rechten van een
document toekennen aan bijvoorbeeld alle instructors van een Nestor cursus, aan
alle studenten in een organisatie of in een bepaalde groep.
Een aantrekkelijke mogelijkheid van het BBCS is dat één document gedeeld kan
worden in meerdere Nestorcursussen. Op deze manier kan in meerdere cursussen
steeds de meest actuele versie van een document beschikbaar. Slechts op één
plaats in het BBCS behoeft dit document aangepast te worden.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 27
Het BBCS biedt mogelijkheden voor versiebeheer en tracking (wie opent wanneer
een document).
Voor de ondersteuning van docenten en studenten bij het gebruik van het BBCS is
Nestorsupport bereikbaar tussen 9.00-17.00 uur via mail ([email protected]) of
via telefoon 050-3638282.
2. Nieuw in Nestor versie 9
Handleiding Nestor › 28
3 Didactiek en Nestor
3.1 Ontwerpen van een cursus in Nestor
Nestor biedt de gelegenheid om op een andere manier met onderwijs om te gaan
dan voorheen. Dat wil niet zeggen dat met Nestor het onderwijs helemaal over de
kop moet. Integendeel, het is van belang om van tevoren te overwegen op welke
punten in het onderwijs Nestor een bijdrage kan leveren en ook waar dat niet zinvol
is. Nestor moet daarin niet een extraatje zijn bovenop het onderwijs, maar het
onderwijs bijvoorbeeld efficiënter maken. En dat kan vaak al met relatief simpele
middelen. Bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail aan alle studenten in de
course tegelijk (7.6), of het automatisch laten indelen van groepen (8.5.1).
Een andere overweging om Nestor te gebruiken is dat met Nestor het onderwijs
effectiever kan worden. Dat kan onder andere door zelftoetsen te ontwikkelen
waarmee studenten hun eigen leervorderingen kunnen toetsen (zie hoofdstuk 10).
Ook kan vrij eenvoudig van video en andere multimedia voorzieningen gebruik
gemaakt worden die kunnen helpen bij het verwerken van leerstof. Nestor biedt
daarnaast mogelijkheden om weblinks te maken naar bijvoorbeeld
simulatieprogramma’s of applets (kleine computerprogramma’s) op internet die de
leerstof beter en actiever inzichtelijk kunnen maken. Door een discussieforum in te
zetten kunnen studenten worden aangespoord tot nadenken over stellingen en
daarin eigen meningen te formuleren.
Samenwerking tussen studenten kan uitstekend met Nestor. Hiervoor is de functie
Groups beschikbaar (zie hoofdstuk 0). Deze functie geeft een groep studenten
binnen een course een afgesloten omgeving voor uitwisseling van bestanden en
ideeën.
Deze handleiding biedt inzicht in allerlei mogelijkheden hoe Nestor te gebruiken is.
Het is aan de docent om te bepalen waar hij behoefte aan heeft in het eigen
onderwijs. Nestor gebruiken omdat het nu eenmaal moet is niet erg motiverend.
Maar Nestor gebruiken omdat bijvoorbeeld de informatievoorziening aan studenten
verbetering behoeft kan wel degelijk interessant zijn.
Op de volgende twee pagina’s wordt schematisch weergegeven hoe Nestor ingezet
kan worden in verschillende functies van het onderwijs. In de paragraaf hierna
gaan we in op de vraag hoe Nestor kan worden ingezet in internationalisering en
afstandsonderwijs. In de loop van deze handleiding komen andere didactische
aspecten van Nestor, zoals het werken met groepen, aan de orde.
De didactische functies zoals die op blz. 10 worden besproken (voorbereiden,
uitvoering en evaluatie) zijn in het volgende overzicht in de eerste kolomcursief
gedrukt.
3. Didactiek en Nestor
(Leer)
Functie
Oriëntatie
en
leerdoelen
(Voor
bereiding)
Doel
Werkvormen
In Nestor
Aandacht
trekken
Motiveren
- Foto’s, tekeningen en
andere multimedia
gebruiken
- Attractief
cursusontwerp: kleur,
tekstindeling, structuur
- Discussiëren over een
stelling
- Leervragen activeren
- Bijvoorbeeld in de banner (5.8) of in course content (6.4).
- Kennismaken (denk aan
internationalisering en
begeleiding)
Cursusdoelen
verhelderen
- Informeren
Activeren van
voorkennis
- Voorkennistoets
afnemen
3. Didactiek en Nestor
- Menuknoppen duidelijke namen geven, heldere folderstructuur (5.5),
menustijl aanpassen (5.7), aandacht voor de tekstopmaak (6.4) en
aandacht voor de tekststructuur in Nestor (6.5).
- Een discussion board openen voor de hele course (7.8) of binnen een
groep (9.4.3)
- Via een discussion board (7.8, 9.4.3) verwachtingen van studenten
vragen en deze gebruiken in een eerstvolgend college.
- Staff information invullen (7.4).
- Discussiemogelijkheden geven via een Discussion board (7.8, 9.4.3),
virtual classroom of chat sessie (6.9) met een aantal vragen over
bijvoorbeeld studie en achtergrond waarbij elke student antwoord
moet geven op de vragen.
- Studenten zich laten presenteren via een Weblog, waarmee ze ook
hun voortgang in de course kunnen laten zien (2.7)
- Alle informatie over de cursus via Nestor presenteren (6) en Course
information invullen (7.3).
- Overzicht van de course zichtbaar maken via de Course Organiser
(6.7)
- Aankondigingen actueel houden door het plaatsen van mededelingen
(7.2). Informatie naar aanleiding van vragen in een college
toevoegen als mededeling.
- Een vraag/antwoordrubriek en/of een frequently asked questions-lijst
maken (7.8).
- Met de assessmentfunctie (10). De resultaten in het eerste college
bespreken en de inhoud van het college laten aansluiten bij de
voorkennis van studenten
Leerstof
(Uitvoering
)
Leerinhoud
aanbieden
- Studenten vragen naar
voorgeschiedenis
- Met een discussion board (7.8).
- Presenteren van leerstof
-
- Werken met
praktijkvoorbeelden
- Demonstreren
Verwerken
van
leerstof
(Uitvoering
en
evalueren)
Inhoud
begrijpen
- Discussiëren
- Zelfstudie
- Zelftoets
- Simulaties
- Reflectie
Inhoud
toepassen
- Samenwerken
- Peer review
3. Didactiek en Nestor
Artikelen in Nestor plaatsen (6.4, 6.5).
Verwijzen naar bronnen op internet (6.5.2).
PowerPoint-sheets in Nestor plaatsen (6.5.1).
Instructie, eventueel afgewisseld met opdrachten, in volgorde
aanbieden (6.7).
- In course content voorbeelden beschrijven of videocases laten zien
(6.5).
- Video met demonstratie in Nestor plaatsen of in Nestor naar
verwijzen (zie 6.5)
- In een discussion board discussiëren (7.8, 9.4.3) over stellingen
m.b.t. het onderwerp.
- Vraag/antwoordrubriek in een discussion board (7.8, 9.4.3) waarbij
vragen door docent en/of door studenten worden beantwoord.
- Een discussion board (7.8, 9.4.3) waar studenten elkaar tips en trucs
kunnen geven.
- Een voorbeeldtentamen met de assessmentfunctie van Nestor met
daarin feedback op het resultaat (10)
- Een toets maken met de assessmentfunctie van Nestor met daarin
feedback op het resultaat (10).
- Weblinks maken naar simulatieprogramma’s op internet (6.4)
- Via een weblog of journal studenten laten reflecteren over vakinhoud
(2.7)
- Groepen online (hoofdstuk 0): moderator, notulist en leden (eigen
gebied: files, discussie).
- Gezamenlijk werken aan een product, waarbij binnen de groepen het
discussion board in groups gebruikt wordt voor discussie en
presentatie van producten en documenten (9.4.3).
- Peer review waarbij studenten elkaars producten becommentariëren
- Rollenspel
- Opdrachten
3. Didactiek en Nestor
in een discussion board (9.5).
- Een rollenspel organiseren in een chatsessie (zie 6.9).
- Opdrachten geven en inleveren via een discussion board (9.4).
- Opdrachten laten inleveren en feedback geven via de assignment
functie (9.3).
Handleiding Nestor › 32
3.2 Internationalisering met Nestor
De kracht van Nestor is met name dat het tijd- en plaatsonafhankelijk is. De
communicatie vindt plaats via internet: door middel van discussiegroepen,
chatboxen, e-mail etc. Het ligt dan ook voor de hand om te veronderstellen dat
Nestor zinvol kan zijn bij onderwijs waarbij internationalisering een rol speelt. Zo
kan Nestor gebruikt worden voor het begeleiden van studenten die stage lopen in
het buitenland of om een internationale cursus aan te bieden.
Bij internationalisering gaan we met name in op die gedeelten van de cursus die op
afstand worden gegeven. Het kan zijn dat de gehele cursus op afstand wordt
gegeven, of dat er een gemengde vorm is: een gedeelte van de cursus vindt op de
faculteit plaats, en een gedeelte op afstand. Dit gedeelte op afstand kan een
voorbereiding zijn op de komst naar de RUG, een gedeelte van de uitvoering bijv
door een onderzoek elders te laten plaatsvinden, of nazorg en evaluatie of
afronding. Ook vallen stages onder dit onderdeel.
Buitenlandse studenten die ingeschreven staan bij de RUG hebben direct een
account in Nestor. Buitenlandse studenten die (nog) niet zijn ingeschreven kunnen
toegevoegd worden, maar dat wordt geregeld via de Nestorcoördinator (zie 5.1).
Wanneer studenten elkaar niet kennen en wel gezamenlijk een college (op afstand)
volgen en daarbij samen moeten werken, is het van belang om er voor te zorgen
dat studenten elkaar en de docent enigszins kunnen leren kennen. Daar is een
aantal manieren voor in Nestor:
• Vul de staff information voor de docent(en) zo volledig mogelijk in en voeg
daar ook een foto aan toe (7.4).
• Open een Discussion board (7.8, 9.4.3) met daarin een aantal vragen over
bijvoorbeeld studie en achtergrond waarbij elke student antwoord moet
geven op de vragen.
• Spreek een tijdstip af voor een Chatsessie waarbij studenten elkaar vragen
kunnen stellen (6.9).
Zeker bij internationalisering en afstandsonderwijs is het erg belangrijk dat de
informatie over de cursus goed is georganiseerd. Studenten kunnen immers niet
makkelijk en snel aan de docent vragen hoe het zit. Nestor biedt hiervoor goede
mogelijkheden voor het organiseren van het menu (5.5), en het opmaken (6.4) en
structureren van tekst (6.5). Instructie kan in volgorde worden aangeboden via de
Course Organiser (6.7). In de Course Organiser kunnen gebeurtenissen worden
opnemen die voor de student vooraf van belang zijn, zoals oefententamens,
oefenopdrachten, vragenuren en collegedata. In Course information (7.3) kunnen
cursusdoelen, data, eisen aan opdrachten en dergelijke worden opgenomen.
Omdat studenten niet op het gewone spreekuur langs kunnen komen is het zinvol
een chatspreekuur te overwegen (6.9). Op een vast tijdstip in de week is er een
chatsessie waar ook de docent op inlogt. Daarnaast kunnen ook chatsessies worden
afgesproken voor studenten onderling. Denk bij het organiseren van Chatsessies
aan tijdsverschillen, en aan het strak leiden van de chatsessie door middel van een
agenda. Het kan ook handig zijn de chatsessie op te nemen, zodat mensen die niet
aanwezig konden de sessie achteraf terug kunnen zien.
Meer nog dan bij “gewone” colleges is het bij afstandsonderwijs van belang dat
studenten in staat worden gesteld om zichzelf te toetsen. De student kan zo beter
zijn eigen niveau vaststellen en tegelijkertijd krijgt de docent inzicht in welke
onderdelen van de cursus nog een probleem vormen. In hoofdstuk 10 wordt het
werken met toetsen toegelicht.
Door gebruik te maken van de functie Groups (hoofdstuk 0) kunnen studenten op
afstand samenwerken aan een opdracht. Belangrijk is om een goede instructie en
een helder kader (tijdstippen, doelstelling, contactpersoon, beoordeling) te geven.
3. Didactiek en Nestor
Handleiding Nestor › 33
Daarnaast is het belangrijk per groep een moderator aan te stellen die het proces in
de groep aanstuurt.
Aan te bevelen is in ieder geval één forum te activeren (7.8) met als titel: “Wie kan
mij helpen met?”, waar studenten elkaar vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld
de leerstof.
Via de assessmentfunctie van Nestor (hoofdstuk 10) kunnen diagnostische toetsen
worden afgenomen. Je kunt op basis van de resultaten van een student op toetsen
(Grade Center, 10.9) indien daar aanleiding toe is, de student via e-mail benaderen
of via een assignment of (oefen)stof andere ondersteuning bieden.
Wanneer bijvoorbeeld studenten hun onderzoek niet hebben kunnen afronden maar
wel terug moeten naar hun eigen instelling, biedt Nestor gelegenheid om betere
begeleiding op afstand te organiseren. Zo kan een student bijvoorbeeld een ‘eigen’
groep krijgen waarmee docent en student de opdrachten kunnen bediscussiëren en
online afspraken gemaakt kunnen worden (hoofdstuk 0). Voor projecten is het
mogelijk een organization in te richten (4.2.4).
Naast Nestor zijn er nog andere ICT-middelen om internationalisering en
afstandsonderwijs te realiseren, zoals videoconferencing, zie voor meer informatie
en ondersteuning http://www.rug.nl/medewerkers/ict/videoconferencing.
Voorbeelden voor het gebruik van Nestor voor Internationalisering zijn te vinden op
http://www.digitaledidactiek.nl (Engelstalige versie: http://epedagogy.risbo.org).
3. Didactiek en Nestor
Handleiding Nestor › 34
4 Kennismaken met Nestor
4.1 Inloggen
Nestor is toegankelijk via internet. Niet iedere internetgebruiker mag echter zomaar
in de cursussen in Nestor kunnen kijken. Daarom is een inlogprocedure nodig.
Informatie over inloggegevens kun je bij de Nestorcöordinator van de faculteit
verkrijgen.
Inloggen in Nestor
•
•
Ga in de webbrowser (Internet Explorer of Firefox) naar het adres
http://nestor.rug.nl
Het volgende scherm verschijnt:
•
Type je gebruikersnaam in.
•
Type je wachtwoord in.
•
Klik op Login.
Tip
Problemen met inloggen? Klik dan op één van de links bij “Problemen?” in
het openingsscherm en volg de instructies:
Tip
Een overzicht van Nestorcoördinatoren kunt je vinden op
http://www.rug.nl/uocg/onderwijsportal/nestor/nestorcoordinatoren
4.2 Startpagina verkennen
Na het inloggen verschijnt de My Institution pagina. Deze is voor iedere gebruiker
anders, maar bevat altijd een aantal onderdelen:
• Logobalk, zie blz. 36
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 35
•
Werkbalk met tabbladen, zie blz. 36
•
Subtabbladen met o.a. het tabblad Notifications Dashboard, zie blz. 37
•
Leesvenster met diverse modules, zie blz. 38
•
Het venster Tools, zie paragraaf 4.2.4.
Een aantal faculteiten maakt gebruik van een eigen opmaak en startpagina,
zogenaamde branding. Voor de faculteit Economie en Bedrijfskunde ziet de
startpagina er als volgt uit:
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 36
Merk op dat de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de linkerkant een menu
heeft met belangrijke hotlinks. Verder is de header met een illustratie aangepast en
is er een extra tabblad beschikbaar, Faculty of Economics and Business. Dit tabblad
vormt de startpagina voor alle docenten en studenten van de faculteit en is door de
faculteit naar eigen inzicht in te vullen.
Voor meer informatie over deze branding kun je contact opnemen met je
nestorcoördinator,
http://www.rug.nl/uocg/onderwijsportal/nestor/nestorcoordinatoren of
Nestorsupport, [email protected]
De startpagina is in vier delen te onderscheiden.
4.2.1 Logobalk
1. Het RUG logo met daarnaast de knoppen My Places,Home, Help en Logout.
De knop ‘My Places’ geeft een snel overzicht van alle cursussen en organisaties
waar je toegang toe hebt.
De knop ‘Home’, brengt je altijd terug naar de My Institutionpagina.
‘Help’ brengt je bij de Nestor Kennisbank waar je documenten en tips kunt vinden
voor het gebruik van Nestor. Met ‘Logout’ verlaat je Nestor.
4.2.2
De werkbalk met tabbladen
1. My Institution, terug naar de My Institutionpagina
2. Courses, geeft een gedetailleerd overzicht van courses waar je toegang toe
hebt.
3. Organizations, geeft een overzicht van organizations waar je toegang toe hebt
4. Content Collection, dit geeft toegang tot het Content System, zie blz. 26.
5. Universiteitskrant, biedt toegang tot de pagina’s van de UK, onafhankelijk
weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen
6. Library geeft toegang tot catalogi van de Universiteitsbibliotheek
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 37
7. My Portal geeft de mogelijkheid een eigen pagina binnen Nestor in te richten die
directe toegang biedt tot bijvoorbeeld e-mail en Progress. My Portal is volledig
naar eigen wens in te richten.
4.2.3 Notifications Dashboard
In onderstaande balk kun je switchen tussen de My Institutionpagina en het
Notifications Dashboard.
Het Notifications Dashboard geeft een snel overzicht van zaken die in diverse
cursussen aandacht behoeven, zoals afspraken, ‘to do’ lijstjes, wat is nieuw, maar
ook mededelingen m.b.t. de voortgang van studenten, het zogenaamde ‘Early
warning System’, zie voor dit laatste 9.8.1.
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 38
4.2.4
Leesvenster met diverse modules
5
1
4
6
3
2
Een venster kan rechtsboven verschillende knoppen bevatten:
Met de linkerknop kan een tekst in een nieuw venster worden geopend. De knop
daarnaast is bedoeld om de instellingen van de module aan te passen. Met de knop
daarnaast kan het venster geminimaliseerd worden. Met knop rechts verwijder je
verwijder je de module uit het venster. Zo kan de module My Courses Plus
aangepast worden.
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 39
1 Het venster
My
Organizations
2 Het venster
My
Announcements
3. Het venster
My Courses
Plus
4. Personalize
page en
Reorder:
modules
Hier wordt verwezen naar pagina’s die zijn ingericht door
bijvoorbeeld faculteiten of projecten en waarbij documenten
kunnen worden uitgewisseld, kan worden gediscussieerd etc.
Deze organizations maken onderdeel uit van het tabblad
Organizations (zie hierboven).
Hier staan mededelingen die in de courses zijn geplaatst. Het
gaat om mededelingen van de laatste zeven dagen. Door op
more… te klikken zijn ook mededelingen van oudere datum
terug te vinden.
Hier worden de cursussen genoemd waarvan de gebruiker lid is
of waarvan de gebruiker docent is. Verondersteld wordt voor dit
cursusboek dat de gebruiker ten minste van één course docent
is.
Rechtsboven in de My Institutionpagina zijn twee knoppen te
vinden Personalize page en Reorder modules:
5. Add Module
Met deze knoppen kan de indeling van de My Institutionpagina
worden aangepast en van een andere layout worden voorzien.
Het aanpassen van de plaats waar een module op de My
Institutionpagina staat, kan ook met drag and drop, zie blz. 13.
Je kunt een module verplaatsen door te klikken op de titelbalk
van een module, de linkermuisknop ingedrukt te houden en de
module zo te verslepen naar de gewenste plaats.
Met deze knop kunnen modules worden toegevoegd.
6. Het venster
Tools
Links op de My Institutionpagina is het venster Tools te vinden.
Deze tools hebben betrekking op het gebruik van Nestor.
Announcements geeft toegang tot een vensters met alle
mededelingen uit alle cursussen waarvan een gebruiker lid is. In
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 40
onderstaande illustratie wordt een cursus geselecteerd om alleen
de mededelingen uit die cursus weer te geven.
Calendar. Hierin worden activiteiten gemeld die vanuit
verschillende cursussen kunnen worden aangereikt zoals
inleverdata of collegedata en tijden. Het is ook mogelijk aan de
agenda persoonlijke afspraken toe te voegen.
Tasks biedt een overzicht van taken die vanuit verschillende
cursussen door docenten kunnen worden opgegeven, zoals de
voorbereiding voor een college.
View Grades. Hier kunnen studenten een overzicht krijgen van
de beoordeling van taken en opdrachten. Dit is alleen mogelijk
als een docent de taak of opdracht heeft gekoppeld aan het
Grade Center, zie blz 210.
User Directory. Hiermee kun je een gebruiker binnen Nestor
zoeken.
Adress Book. Hiermee kun je een persoonlijk adresboek in
Nestor samenstellen.
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 41
Personal information biedt de mogelijkheid persoonsgebonden
informatie aan te passen. Niet alle opties zijn aan te passen. Zo
zijn gebruikersnaam en wachtwoord die voor het Nestoraccount
zijn ingevoerd, alleen te wijzigen door Nestorsupport,
[email protected]
4.3 My Courses Plus aanpassen
My Courses Plus is een extra funtionaliteit (Building Block) binnen Nestor. Dit
Building Block is door het UOCG ontwikkeld. Hiermee het is mogelijk om de lijst van
courses die zichtbaar zijn aan te passen. Courses die niet meer actueel zijn, kunnen
uit de lijst verwijderd worden. De betreffende course blijft wel bestaan en kan op
een later tijdstip eenvoudig weer aan de lijst van courses worden toegevoegd.
My Courses Plus aanpassen
•
Klik in het kader My Courses Plus op ´Manage My Courses Plus Module
Settings´.
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 42
•
Kies één van de volgende instellingen:
• Auto: een course wordt niet weergegeven als die niet van het huidige
jaar is. ‘Oude’ courses zijn in het grijs weergegeven.
• Always: een course wordt altijd weergegeven.
• Never: een course wordt niet weergegeven.
•
Verder is aan te geven of het Course id, Announcements, Tasks , Calendar
Events en verwijzingen naar het Grade Center moeten worden getoond en of
nieuwe cursussen getoond moeten worden in My Courses Plus.
•
Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op Submit.
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 43
4.4
Standaard iconen en knoppen
Nestor 9 gebruikt een aantal standaard iconen en knoppen. Kennen en herkennen
van deze standaardknoppen helpt om makkelijker te navigeren en werken met
Nestor 9.
of
of
Door de “edit mode” aan te zetten kan je pagina’s
bewerken. Hier staat de edit mode uit, op OFF klikken zet
de edit mode aan.
Slepen: de dubbele pijl met verticale lijn betekent dat je
dit onderdeel kunt verslepen en op een andere plek op de
pagina neer kunt zetten. Dit werkt onder andere in
Content areas en in het studentmenu.
Als je de muis over het te verslepen icoon houdt
verandert de muiscursor van het standaardpijltje in een
kruis met pijlen. Als je dit icoon ziet kan je dit onderdeel
naar een andere plek verslepen.
Uitklapmenu: klikken op dit de dubbele pijl naar beneden
geeft meerdere menuopties.
Menu inklappen: Verbergen van menuopties. Dit werkt in
het Coursemenu en in het control panel
Met de linkerknop kan een tekst in een nieuw venster
worden geopend. De middelste knop is bedoeld om de
instellingen van de module aan te passen. Met de
rechterknop kan het venster geminimaliseerd worden.
Deze knoppen vind je rechtsboven in een venster,
bijvoorbeeld in het venster My Courses Plus.
Verbergt de menubalk
Toont de menubalk
In de titelbalk staat welke weg je gevolgd hebt om bij de
betreffende pagina te komen. Klikken op een onderdeel
brengt je naar dat onderdeel terug.
Een knop of icoon onbekend? Door met de muis bovenop
een icoon te gaan staan en even te wachten komt een
korte uitleg tevoorschijn.
4. Kennismaken met Nestor
Handleiding Nestor › 44
5 Starten met een course
Om een course te kunnen beginnen in Nestor moet die course eerst worden
gemaakt. Een docent kan dat niet zelf, maar moet dat aanvragen (zie paragraaf
5.1). Vervolgens moet de course worden ingericht en moeten studenten toegang
krijgen tot de course. In dit hoofdstuk worden die eerste voorbereidende stappen
beschreven. Didactische aspecten zijn daar nog nauwelijks mee gemoeid,
aanwijzingen hiervoor zijn in hoofdstuk 3 behandeld.
Het is aan te bevelen om verschillende courses van collega docenten te bekijken
om na te gaan hoe die courses zijn ingericht. Wellicht zijn er binnen de opleiding
ook afspraken gemaakt over het inrichten van courses, over kleurgebruik en over
welke informatie op welke plaats moet komen te staan.
Belangrijk: Edit Mode
Een docent kan als instructor in de cursus wijzigingen aanbrengen als hij de Edit
Mode op ON zet. Deze staat standaard op OFF. De Edit mode is na het aanklikken
van een course op de My Institutionpagina rechtsboven aan te klikken.
Edit mode is uitgeschakeld. Klik op OFF om de Edit Mode in te
schakelen
Edit mode is ingeschakeld. Klik op ON om de Edit Mode uit te
schakelen
5.1 Course aanvragen
Je kunt niet zelf een nieuwe course aanmaken. Een nieuwe course moet je
aanvragen bij de Nestorcoördinator van je faculteit. De meeste faculteiten maken
automatisch courses aan bij onderdelen van het opleidingsprogramma. Een
overzicht van de Nestorcoördinatoren kun je vinden op:
http://www.rug.nl/uocg/onderwijsportal/nestor/nestorcoordinatoren
Tip
Een deel van de taken in Nestor is prima uit te voeren door
studentassistenten. Sommige faculteiten hebben studentassistenten
aangesteld voor het ondersteunen van docenten bij het gebruik van
Nestor. Informeer daarvoor bij de Nestorcoördinator.
5.2 Het Control Panel verkennen
Een course die ingericht moet worden, kent een aantal standaardinstellingen.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 45
De menuknoppen die standaard in elke course beschikbaar worden gesteld, zijn:
• Home Page
• Discussion
• Groups
• Tools
• Help
Dit kan per faculteit verschillen, afhankelijk van de afspraken die met de
nestorcoördinator zijn gemaakt.
Je kunt de naam van de knoppen aanpassen, knoppen verwijderen of toevoegen,
uiterlijk en plaats van de knoppen wijzigen. Dit wordt behandeld in de paragrafen
5.5, 5.6 en 5.7.
Een docent die een course aanvraagt, wordt automatisch instructor van die course.
Een instructor heeft meer rechten in een course dan een student. De instructor
moet immers de course kunnen inrichten, studenten toegang kunnen geven tot de
course en producten van studenten kunnen nakijken in de course. Een instructor
heeft toegang tot het Control Panel. Dat Control Panel verschijnt automatisch in de
course als je instructor bent en bestaat eingelijk uit twee delen, zie blz. 16.
De instructor kan
met deze opties
het course
menu inrichten.
Met dit Control
Panel kan de
course, naast de
inhoud, worden
vormgegeven.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 46
Course Tools biedt toegang tot een aantal hulpmiddelen
waarmee je een course kunt uitbreiden.
De Advanced Group Tool kan gebruikt worden als je veel met
groepen werkt en bijvoorbeeld groepen wilt indelen.
Via Wiki’s kunnen studenten samen aan documenten
schrijven.
Blogs zijn een soort online persoonlijke of groepsdagboeken
(kan gebruikt worden voor reflectie of informeren over
groepswerk)
Met Ephorus Assignment kunnen eindproducten van
studenten op plagiaat gecontroleerd worden.
Via MapleTA kunnen online (wiskunde)toetsen worden
afgenomen
Met Course Links kun je inhoud aan je course toevoegen
die zich in de Content Collection bevindt of inhoud aan de
Content Collection toevoegen, zie blz. 26
Alles wat met toetsen, beoordelen en voortgang bewaken te
maken heeft komt bij Evaluation aan de orde. Dit komt
uitgebreid terug in hoofdstuk 10
De functie Users zal niet vaak gebruikt worden, studenten
schrijven zich immers via ProgressWWW in voor een
studieonderdeel en krijgen dan automatisch toegang tot de
bijbehorende Nestorcourse. De functie Groups wordt in
hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. behandeld
Met Customization kun je de eigenschappen en het uiterlijk
van de course instellen. Daarnaast kun je aangeven welke
tools in je course beschikbaar moeten zijn.
Het onderdeel Packages and Utilities gebruik je meestal na
afloop van de course. Je kunt hier vakinhoud exporteren,
importeren en verwijderen. Dit wordt in hoofdstuk 11
behandeld.
Help geeft toegang tot diverse helpfuncties, o.a. een
uitgebreide Engelstalige online handleiding. Meer hulp is te
vinden via de Nestor Knowledge Base. Deze is te vinden via de
Help knop bovenin Nestor.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 47
In de volgende paragraaf gaan we de knoppen maken voor het Course Menu.
5.3 Course beschikbaar stellen
Een nieuwe course in Nestor is standaard niet beschikbaar voor studenten. Als
docent moet je de cursus beschikbaar stellen voor studenten.
Course beschikbaar stellen
•
Kies in het Control Panel voor Customization > Properties.
•
Kies voor Set Availability en vink ‘Yes’ aan. De course is nu voor studenten
direct zichtbaar.
•
Klik op Submit om de keuzes vast te leggen.
5.4 Taal instellen
Nestor ondersteunt het gebruik van verschillende talen: Spaans, Frans, Italiaans,
Duits, Nederlands en Portugees. Dit kan per course, organisatie of gebruiker
ingesteld worden.
Standaard (system default) staat Nestor ingesteld op Engels. Dat betekent dat alle
mededelingen en aanwijzingen die door Nestor zelf gegenereerd worden in het
Engels worden weergegeven, bijvoorbeeld het Control Panel.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 48
Taal instellen
•
Kies in het Control Panel voor Customization > Properties.
•
Kies voor Select Language Pack
•
Kies in het pulldownmenu het gewenste taalpakket.
•
Vink eventueel Enforce Language Pack aan als je de taalinstellingen die de
gebruiker zelf kan instellen, wilt ‘overschrijven’ voor jouw course.
Taalinstellingen zijn dus per course mogelijk.
•
Klik op Submit om de keuzes vast te leggen.
5.5 Menu maken
Een course die standaard aangemaakt wordt, kent een beperkt aantal knoppen dat
naar believen aangepast kan worden. In deze paragraaf passen we het
standaardmenu aan. Dit standaardmenu kan per faculteit verschillen.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 49
Het linkermenu is het standaardmenu zoals studenten dat zien. Het rechtermenu is
zichtbaar voor de docent in de Edit Mode. De content areas Information en Content
zijn hier zichtbaar. Als content areas geen inhoud bevatten, worden ze standaard
niet getoond, maar zijn slechts zichtbaar in de Edit Mode.
Na de aanpassingen moet het volgende menu voor studenten zichtbaar zijn.
Tip
Voeg alleen knoppen toe aan het menu die studenten ook echt moeten
gebruiken. Het is frustrerend om op knoppen te drukken waar niets achter
blijkt te zitten.
Tip
Bedenk van tevoren de structuur van de course: waar kunnen studenten
welke informatie vinden? Een voorbeeld van knoppen met toelichting op de
inhoud:
• Berichten: mededelingen, leesopdrachten voor het volgende college,
suggesties voor een documentaire op tv en dergelijke.
• Informatie: de tekst uit de studiehandleiding, planners, deadlines
voor het inleveren van opdrachten en verslagen, doelen van het vak
etc.
• Docenten: informatie over de docent(en) die zijn betrokken bij dit
onderdeel.
• Colleges: per college PowerPointsheets, verwijzing naar relevante
literatuur en websites, videomateriaal etc.
• Literatuur: lijst van te lezen literatuur.
Tip
Vaste afspraken over de indeling van het menu is aan te bevelen, zodat voor
studenten in een course duidelijk is welke informatie ze onder welke knop
kunnen vinden. Informeer hiervoor bij je Nestorcoördinator.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 50
Menu maken
•
Ga in Nestor naar je nieuwe cursus. Die cursus kan er als volgt uitzien:
•
Klik linksboven in het venster op
om wijzigingen te kunnen
aanbrengen. Nu is het mogelijk om het menu aan te passen. Het menu moet er
nu als volgt uitzien.
Menuonderdelen verwijderen.
Verwijder eventueel de menuonderdelen Home Page, Discussions, Tools en Help
kunnen worden verwijderd.
• Klik rechts naast de menutitel op de knop ‘Home Page menu item options’.
•
Klik op ‘Delete’ .
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 51
Menuonderdelen hernoemen.
• Klik rechts naast een menutitel op de knop ‘Menu item options’.
• Klik op ‘Rename Link’
• Typ de naam in en klik op ‘save’
Op deze manier kunnen de overige namen van menuitems in je course worden
gewijzigd.
Nieuwe menuonderdelen maken, Content Area.
• Klik boven in het menu op het plusteken.
• Klik op Create Content Area.
•
Typ een naam in, plaats een vinkje bij ‘Avaliable for users’ en klik op Submit.
•
Maak op deze manier ook de overige Content Areas voor je cursus.
Nieuwe menuonderdelen maken, Tool Link.
Hiermee kun je diverse tools van Nestor in je menu opnemen.
• Klik boven in het menu op het plusteken.
• Klik op Create Tool Link.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 52
•
•
Kies uit de lijst met tools de gewenste tool, type een naam in, plaats een
vinkje bij ‘Avaliable for users’ en klik op Submit.
Voeg op deze manier ook de overige tools toe aan je course.
Nieuwe menuonderdelen maken, Course Link en External Link.
Hiermee kun je verwijzen naar onderdelen in je course (Create Course Link), naar
externe websites (Create External Link) of de Content Collection, zie blz. 26.
Als je een verwijzing naar de Content Collection wilt opnemen als onderdeel
van je menu, neem dan contact op met Nestorsupport, 050-3638282 of
[email protected]
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 53
5.6 Volgorde van de menuknoppen aanpassen
De volgorde in het Course Menu is gemakkelijk aan te passen door de
menuknoppen te verslepen (drag and drop).
Volgorde van menuknoppen aanpassen
•
•
•
•
Plaats de muiswijzer op de dubbele pijl voor de menu titel
Er verschijnt nu een kruis
.
Klik met de linker muisknop op dit kruis, hou die ingedrukt, versleep de
titel naar de plek waar de titel moet staan en laat dan de linker muisknop los.
Uiteindelijk ziet het menu er als volgt uit:
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 54
5.7 Stijl van het menu aanpassen
Het menu kan op twee manieren worden weergegeven:
1. List View
2. Folder View
Verder kan het menu nog in een apart venster geopend worden.
De stijl van het menu in de course is zowel voor de List View als de Folder View aan
te passen. Gekozen kan worden uit knoppen in een knoppenstijl en een tekststijl.
Daarnaast kan de achtergrondkleur en de tekstkleur worden aangepast.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 55
Stijl van het menu aanpassen: de knoppen
•
Kies in het Control Panel voor Customization > Style.
Het venster Style geeft vijf opties waarvan de eerste drie van belang zijn. Optie 1,
2 en 3 worden hieronder toegelicht.
Bij optie 1 kun je de menustijl (vorm van de knoppen) bepalen: text of buttons.
Als je de keuze Text handhaaft, kun je nog een achtergrondkleur
(Backgroundcolor) en tekstkleur (Text Color) kiezen. Bij beide klik je dan
op de knop Launch Color Palette.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 56
Als je kiest voor Buttons, klik je op het plusteken bij Button Library om alle
mogelijkheden voor vorm (zie pulldownmenu’s) en kleuren te zien.
Met optie 2 kun je de weergave van het menu (Course Menu Display)
aanpassen. Kies hier voor Folder View of List View met de mogelijkheid de keuze
aan de gebruiker te laten.
Optie 3 biedt de mogelijkheid de weergave van knoppen
en/of tekst (Default Content View) aan te geven. Hiermee
kun je instellen dat knoppen de naam van de knop weergeven
als de muiswijzer erop geplaatst wordt.
•
Klik op Submit om de keuzes vast te leggen. Het menu is
nu gereed.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 57
Als er een grijs vierkantje achter een Content Area in het menu staat, betekent dit
dat er nog geen inhoud aan dit menu onderdeel is toegevoegd.
Tip
Het kan handig zijn afspraken te maken over het kleurgebruik van het
menu. Alle eerstejaars vakken hebben dan een rood menu, alle tweedejaars
vakken een geel menu. Dat is voor studenten en docenten erg herkenbaar.
Tip
Wanneer de menutitels langer worden, passen ze niet meer in een ‘knop’.
Kies in dat geval voor de text style in plaats van de button style.
5.8 Een banner toevoegen aan de cursus
In een course kan een banner worden toegevoegd waarmee de course er wat
mooier uitziet en waarmee de course tegelijkertijd herkenbaarder wordt.
Stijl van het menu aanpassen: banner toevoegen
•
Kies in het Control Panel voor Customization > Style. Je krijgt dan weer vijf
opties, waarvan we optie 5 toelichten.
•
Ga naar optie 5: Select Banner.
•
Klik op ‘Browse for Local File’, selecteer de Banner en bevestig de keuze door
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 58
in het venster ‘Choose File’ op ‘Open’ te klikken.
•
Klik op Submit om het menu af te sluiten.
De banner is nu zichtbaar in de course.
5.9 Beginpunt van de course instellen
Standaard begint een Course bij Announcements (mededelingen, nieuws). Als je
bijvoorbeeld de course wilt laten beginnen bij de studiehandleiding, kun je dat
beginpunt (Course Entry Point) instellen.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 59
Het menu aanpassen: beginpunt instellen
•
Kies in het Control Panel voor Customization en dan voor Style.
•
Kies voor Course Entry Point
•
Kies in het pulldownmenu voor de menukeuze die het begin van de course moet
worden.
Merk op dat Content Areas die leeg zijn, niet worden weergegeven. Als een Content
Area het begin van de course moet vormen, moet er eerst inhoud in geplaatst
worden.
•
Klik op Submit om het menu af te sluiten.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 60
•
Om de het beginpunt te activeren, kan het nodig zijn de weergave van de
cursus te vernieuwen. Klik daarvoor op de knop ‘Refresh’.
5. Starten met een course
Handleiding Nestor › 61
6 Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
6.1 Leeswijzer
Binnen Nestor zijn er legio mogelijkheden om leerstof te presenteren. Dit hoofdstuk
geeft een korte uiteenzetting van de verschillende opties die worden geboden.
Voor gebruikers die al ervaringen hebben met het plaatsen van content in Nestor is
de volgende paragraaf van belang. In de overige paragrafen wordt uitgebreid
ingegaan het het plaatsen van diverse typen content.
6.2 Wat is nieuw bij het plaatsen van content?
1) Om content te kunnen plaatsen moet in de Edit Mode gewerkt worden, zie blz.
13.
2) Het plaatsen van content gaat voor een belangrijk deel met behulp van dat deel
van het Control Panel dat zich bovenin het menu bevindt. Het gaat hier om de
eerste vijf opties:
a) Create Content Area. Hiermee maak je een menuitem
waar je Officedocumenten, audio- en videobestanden en
afbeeldingen kunt plaatsen.
b) Create Tool Link. Allerlei tools die Nestor biedt, kun je
hiermee in direct in je cursus plaatsen onder een
menuitem. Je moet hier denken aan groepen, course
organizer, journals, blogs etc.
c) Create Course Link. Onder dit menuitem kun je verwijzen
naar onderdelen in je eigen course.
d) Create External Link. Verwijzingen naar websites zijn
hiermee mogelijk.
e) Create Module Page. Binnen je cursus kun je voor
studenten op een aparte pagina modules beschikbaar
stellen, zie verder blz. 19.
Met de Subheader en Divider kun je het menu ordenen, zie
paragraaf 2.1.2, blz. 13.
2) Als je vervolgens klikt op het nieuwe menuitem, krijg je de
mogelijkheid om content in te voeren. Met de knop Create
Item, kun je direct content, zoals Officedocumenten, audioen videobestanden en afbeeldingen, plaatsen. Onder de knop Build zijn de
keuzes te vinden die ook te maken hebben met het plaatsen van content. Voor
de keuzes onder de andere knoppen zie blz. 15.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 62
3) Het scherm dat je na het aanklikken van Create Item ziet, is qua ‘look-and-feel’
duidelijk anders dan in Nestor 8, maar qua functionaliteit hetzelfde.
Visual Editor, zie blz. 63
6.3 Gebruik van leermateriaal en artikelen in Nestor (auteursrecht)
Nestor is een digitaal medium dat het mogelijk maakt om snel en efficiënt materiaal
te verspreiden onder studenten. Hierbij moet echter wel gelet worden op de
wettelijke beletselen en beperkingen die in het kader van de auteurswet gelden. Zo
mogen werken, zoals tijdschriftartikelen, boeken, muziek, afbeeldingen en video’s
niet zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende integraal
worden geplaatst op Nestor. Uiteraard is het wel toegestaan om stukken te citeren
of korte fragmenten te tonen, mits deze zijn voorzien van een bronvermelding.
Voor meer informatie zie het Auteursrechteninformatiepunt van de Rijksuniverstiteit
Groningen,
http://www.rug.nl/bibliotheek/informatie/beleid/auteursrechteninformatiepunt/ of
de Auteursrechtensite van SURF, http://www.surffoundation.nl/auteursrechten/nl/
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 63
6.4 Visual Editor
Met behulp van de Visual Editor kun je eenvoudig verschillende soorten media
binnen een Item plaatsen. Die media zijn in het tekstvak hieronder vermeld.
De Visual Editor heeft aan de bovenzijde een groot aantal verschillende iconen die
de opmaak van het tekstvak kunnen bepalen en die de mogelijkheid bieden om
media toe te voegen.
Uitleg functies:
Icoon
Functie
Stel de opmaak van de tekst in.
Stel de tekstgrootte in.
Stel het lettertype in.
Maak tekst dikgedrukt.
Maak tekst schuingedrukt.
Maak tekst onderstreept.
Maak tekst doorgehaald.
Schrijf in subscript.
Schrijf in superscript. Bijvoorbeeld X²
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 64
Lijn de tekst links uit.
Lijn de tekst in het midden uit.
Lijn de tekst rechts uit.
Maak een genummerde opsomming.
Maak een opsomming met rondjes.
Laat de tekst naar links springen.
Laat de tekst naar rechts uitspringen.
Gebruik spellingscontrole.
Knippen van een stuk tekst/media.
Kopiëren van een stuk tekst/media.
Plakken van een stuk tekst/media.
Verwijder tekstopmaak van (geselecteerde) tekst.
Ongedaan maken.
Herhalen.
Maak een hyperlink (weblink) van de geselecteerde tekst.
Maak een tabel.
Voeg een tekstvakbrede lijn toe.
Stel de tekstkleur in.
Arceer de tekst.
Voeg een WebEQ formule/vergelijking toe
Voeg een MathML formule/vergelijking toe
Bekijk de HMTL broncode van de tekst.
Bekijk een voorbeeld van de pagina.
Controleer de HTML opmaak.
Voeg een link met een bijlage naar een bestand toe.
Voeg een afbeelding toe.
Voeg een MPG/AVI videobestand toe.
Voeg een quicktime videobestand toe.
Voeg een audiobestand toe.
Voeg een flashfilmpje toe.
6.4.1 Wiskundige formules
Met de WebEQ en de MathML functies kunnen eenvoudig complexe formules en
vergelijkingen in het tekstvak van een Item geplaatst worden. De functies kunnen
opgeroepen worden door op corresponderende icoontje in de visual editor te
klikken.
Voegt een WebEQ formule/vergelijking toe
Voegt een MathML formule/vergelijking toe
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 65
6.5
Content plaatsen
6.5.1 Office documenten in Nestor
Binnen Nestor kun je binnen een content area allerlei Office documenten (Word-,
Excel-, Acces- of PowerPointbestanden) toevoegen door deze aan een ‘Item’ te
koppelen. In deze paragraaf werken we met PowerPointbestanden.
PowerPoint sheets in Nestor
•
Navigeer naar de ‘Content Area’ waar de tekst of afbeelding geplaatst moet
worden.
•
Vervolgens kan een PowerPoint sheet toegevoegd worden door deze aan een
Item te koppelen. Een Item wordt toegevoegd door op de ‘Create Item’ knop te
klikken.
•
In het volgende scherm kun je een naam voor het item opgeven en in het
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 66
tekstveld een (begeleidend) stuk tekst plaatsen.
•
Om een PowerPointbestand als bijlage te plaatsen kun je het bestand uploaden
vanaf de computer waar je mee werkt of een bestand uit de Content Collection
gebruiken. Het uploaden gebeurt door bij ‘Attach Local File’ op ‘Browse’ te
klikken en het bestand te selecteren.
•
Via de Content Collection kan eveneens een bestand opgezocht worden door
op Browse achter ‘Link to Content Collection Item’ te klikken.
•
Vervolgens kan er een specifieke naam aan de link naar het bestand
opgegeven worden.
•
•
•
Kies bij Special Action voor ‘Create a link to this file’.
Stel de overige opties onder ‘3. Options’ in.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 67
Tips om een PowerPointpresentatie te maken:
http://www.alles-over-powerpoint.nl/
http://www.makeuseof.com/tag/10-tips-for-preparing-a-professional-presentation/
http://www.digitaledidactiek.nl
Voor cursussen PowerPoint: http://www.rug.nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/
Kijk hier om te zien hoe het niet moet:
http://www.dailymotion.com/swf/2Mc5BUXIBZyBhdLaP
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 68
6.5.2 Bronnen op Internet
In Nestor is het mogelijk om naar externe bronnen te verwijzen, om informatie in
de course zo actueel mogelijk te houden. De meest gebruikte manier is het
aanmaken van een link binnen een content area.
Weblink toevoegen
4) Ga binnen de cursus naar de gewenste content area, bijvoorbeeld ‘Websites’.
5) Klik op de knop ‘Build’ >‘Create External Link’.
•
Geef op de pagina die dan volgt bij ‘Name’ de naam van de link en bij ‘URL’ het
webadres.
•
Voeg eventueel een begeleidend stuk tekst toe. Voor de meer geavanceerde
opties van dit tekstvak verwijzen wij naar blz. 63.
•
Voeg indien gewenst een bestand toe als bijlage bij ‘2. Attach or Link Content’.
Een bijlage kan bijvoorbeeld een afbeelding of een document zijn. Geef bij
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 69
‘Name of Link to File’ optioneel een naam voor de link naar het bestand. Bij
‘Special Action’ kan aangegeven worden of bijvoorbeeld de afbeelding direct
weergeven moet worden in de pagina, of dat er een link naar geplaatst wordt.
•
Stel de overige opties onder ‘3. Options’ in en klik op Submit.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 70
Permit Users to View
the Content Item
Open in New Window
Track Number of Views
Select Date and Time
Restrictions
Stel in of de gebruikers de link mogen zien.
Open de link in een nieuw venster in plaats van deze
binnen het venster van de Nestorcursus te openen.
Houd bij hoe vaak de link aangeklikt is.
Beperk de zichtbaarheid van de link tot de gekozen
tijdsreeks.
Als je hebt aangegeven dat de afbeelding die als bijlage is toegevoegd, in de
pagina moet worden weergegeven, dan krijg je onderstaand venster. Hier kun je de
wijze instellen waarop de afbeelding wordt weergegegeven.
•
Klik op Submit.
De student ziet dan het volgende:
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 71
6.5.3
Tekst en afbeeldingen in een course
Binnen Nestor kan binnen een content area tekst, afbeeldingen en figuren worden
toegevoegd door deze aan een ‘Item’ te koppelen of hierin op te nemen.
Teksten en afbeeldingen plaatsen in een course
•
Kies een menuitem waar je tekst of afbeeldingen in de course wilt plaatsen.
•
Vervolgens kan een Item toegevoegd worden door op de ‘Create Item’ knop te
klikken.
•
Op de volgende pagina kun je een naam voor het item opgeven en in het
tekstveld een (begeleidend) stuk tekst plaatsen. De precieze opties van de
Visual Editor om tekst te bewerken worden beschrevenop blz. 63.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 72
•
Vervolgens zijn er twee opties om een afbeelding aan het item te koppelen:
• De afbeelding binnen het tekstvak plaatsen.
• De afbeelding als bijlage bij het item plaatsen.
De tweede optie zal allereerst besproken worden. Het plaatsen van een afbeelding
en andere soorten content wordt in paragraaf 5.6 behandeld.
•
Om een afbeelding als bijlage te plaatsen kun je een afbeelding uploaden vanaf
de computer waar je mee werkt of je gebruikt een afbeelding uit de Content
Collection. Het uploaden gebeurt door bij ‘Attach Local File’ op ‘Browse’ te
klikken en de afbeelding te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt een
afbeelding vanaf de computer bij een beschrijving van een internetlink naar een
film geplaatst.
•
Vervolgens kan er een specifieke naam aan de link naar de afbeelding gegeven
worden. Deze naam is zichtbaar als er bij ‘Special action’ gekozen wordt voor
de optie ‘Create a link tot this file’. In dat geval wordt er een tekstuele
koppeling naar de afbeelding gemaakt met de eerder ingevoerde naam.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 73
•
Het is echter ook mogelijk om de afbeelding in de pagina zelf te laden (zoals
gebeurt in bovenstaande afbeelding), zodat deze meteen zichtbaar is zonder
dat de student eerst op de link hoeft te klikken. Dit doe je door te kiezen voor
de ‘Special Action’ ‘Display media file within the page’.
•
Klik op Submit om het resultaat op te slaan en geef in het volgende scherm aan
hoe de afbeelding in Nestor getoond moet worden.
•
Stel de overige opties onder ‘3. Options’ in.
Permit Users to View the
Content Item
Open in New Window
Track Number of Views
Select Date and Time
Restrictions
•
Stel in of de gebruikers de link mogen zien.
Open de link in een nieuw venster in plaats van deze
binnen het venster van de Nestorcursus te openen.
Houd bij hoe vaak de link aangeklikt is.
Beperk de zichtbaarheid van de link tot de gekozen
tijdsreeks.
Je keert terug naar de Content Area waar het Item nu vermeld staat. De
student ziet nu het volgende:
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 74
6.5.4 Afbeeldingen plaatsen
Binnen een Nestorcursus kan een veelvoud aan mediasoorten (video, audio,
afbeeldingen) worden opgenomen en aangeboden. Het centrale element waarmee
multimedia in een cursus geplaatst kan worden is, het ‘Item’ dat binnen een
‘content area’ geplaatst kan worden.
Afbeeldingen in Nestor
•
Kies een menuitem waar je tekst of afbeeldingen in de course wilt plaatsen.
•
Vervolgens kan een Item toegevoegd worden door op de ‘Create Item’ knop te
klikken.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 75
•
Op de volgende pagina kun je het Item een naam geven. In het tekstveld
kunnen vervolgens alle soorten van multimediabestanden geplaatst worden,
zoals afbeeldingen, geluiden en video’s. Zie blz. 63 voor alle verschillende
opties. In dit voorbeeld gaan we verder met het toevoegen van een afbeelding.
•
Klik op het ‘Attach Image’ knopje.
•
Selecteer met ‘Browse’ de gewenste afbeelding.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 76
•
Ook het is het mogelijk om een bestand uit de ‘Content Collection’ te
gebruiken, of om een afbeelding op een externe website te gebruiken.
•
Geef in het volgende scherm aan breedte en hoogte nog aangepast moet
worden en er eventueel in een nieuw venster geopend moet worden.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 77
•
In het volgende scherm krijg je te zien wat het resultaat is. Klik vervolgens
op Submit om de afbeelding definitief in het tekstvak in te voegen.
•
Het resultaat in de text editor:
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 78
•
Stel de overige opties onder ‘3. Options’ in.
Permit Users to View the
Content Item
Open in New Window
Track Number of Views
Select Date and Time
Restrictions
Stel in of de gebruikers de link mogen zien.
Open de link in een nieuw venster in plaats van deze
binnen het venster van de Nestorcursus te openen.
Houd bij hoe vaak de link aangeklikt is.
Beperk de zichtbaarheid van de link tot de gekozen
tijdsreeks.
•
Druk op Submit om het resultaat op te slaan. Je keert terug naar de ‘Content
Area’ waar het ‘Item ‘ nu vermeld staat.
•
Studenten zien nu het volgende:
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 79
6.5.5 Video
De opties bij het toevoegen van een afbeelding, een videobestand of een
audiobestand zijn grotendeels gelijk. In het stappenplan hieronder wordt een
voorbeeld gegeven van het invoegen van een videobestand.
Inhoud toevoegen
•
Kies een menuitem waar je tekst of afbeeldingen in de course wilt plaatsen.
•
Vervolgens kan een Item toegevoegd worden door op de ‘Create Item’ knop te
klikken.
•
Klik in de teksteditor op het inhoudsicoontje. In ons geval is dat het filmicoon.
•
Vervolgens kun je kiezen om de inhoud vanaf de lokale computer, de Content
Collection of een externe website te laden.
•
Optioneel kunnen andere instellingen gemaakt worden, zoals het vastzetten van
de breedte en hoogte.
•
Bij ‘AutoStart’ kun je kiezen of het filmpje automatisch moet starten als de
pagina geladen wordt.
•
De optie ‘Loop’ zorgt er voor dat het filmpje continu herhaald wordt.
•
Controls maakt het mogelijk om besturingselementen bij het filmpje weer te
geven, waar de gebruiker kan kiezen om het filmpje te pauzeren en vooruit te
spoelen etc. De uitgebreidheid van deze opties kan bepaald worden door
respectievelijk te kiezen voor ‘Mini’ en ‘Full’.
•
Tenslotte kan bij ‘Alt Text’ opgegeven worden welke tekst weergeven moet
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 80
worden als het filmpje niet geladen kan worden.
•
Klik op Submit om de inhoud toe te voegen.
6.6 Content beschikbaar stellen op basis van criteria
Content, zoals Office documenten, links en folders kunnen op basis van een aantal
vastgestelde criteria beschikbaar worden gesteld. De term die daarvoor binnen
Nestor gebruikt wordt is ‘Adaptive Release’.
Adaptive release biedt de mogelijkheid om content op basis van tijdstip,
lidmaatschap van een groep, cijferbasis en cijfer review vrij te geven.
Adaptive Release gebruiken
•
Navigeer naar de Content Area waar het onderdeel zich bevindt.
•
Activeer de ‘Edit Mode’ door op deze knop rechtsboven te klikken.
•
Vervolgens kan de Adaptive Release functie aangeroepen worden door op het
icoontje naast het de betreffende map/link/item te klikken en in het
pulldownmenu ‘Adaptive Release’ te kiezen.
•
Op de vervolgens verschenen pagina Adaptive Release kunnen de nodige
instellingen voor Adaptive Release aangepast worden.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 81
•
1. Date zorgt ervoor dat er een beperkte periode opgegeven wordt waarbinnen
de content voor de student beschikbaar is.
•
2. Membership geeft de mogelijkheid om aan een specifieke student/gebruiker
en/of groep toegang te verlenen tot de content. Dat kan door bij username de
gebruikersnaam in te typen of door deze via browse op te zoeken. Om groepen
toe te voegen moet je de gewenste groep(en) selecteen en de naar rechts
wijzende pijlicoon kiezen. Meerdere groepen kunnen worden geselecteerd door
de CTRL toets ingedrukt te houden om vervolgens op meerdere groepen te
klikken.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 82
•
3. Grade geeft de mogelijkheid om op basis van binnen de cursus behaalde
resultaten toegang te verlenen. Allereerst dient de juiste cijferkolom
geselecteerd te worden en vervolgens kan ingesteld worden een student
bijvoorbeeld minstens één keer een poging moet hebben gedaan voor een
bepaalde opdracht of dat de student een bepaald cijfer moet hebben behaald.
•
4. Review status geeft de mogelijkheid om content beschikbaar te stellen als
een student een bepaald onderdeel van de cursus bekeken heeft. Het vereiste
onderdeel kan geselecteerd worden door op de ‘Browse’ knop te klikken en het
onderdeel uit te kiezen.
Naast de hierboven geschetste mogelijkheden is het ook mogelijk om meerdere
voorwaarden te formuleren waar een student aan moet voldoen om de content te
kunnen zien. Dit kan ingesteld worden door in het eerder genoemde pulldownmenu
te kiezen voor ‘Adaptive Release: Advanced’, in plaats van ‘Adaptive Release’.
Vervolgens kan met de ‘Create Rule’ knop een nieuwe regel aangemaakt worden.
Door meerdere regels met criteria aan te maken kan het toegangsniveau verder
verfijnd worden.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 83
6.7 Course Organiser
Tegelijk met de invoering van Nestor 9 wordt een nieuwe versie van de Course
Organizer ingevoerd. Deze nieuwe versie is op een aantal onderdelen verbeterd:
• Grafisch. Er kan een keuze gemaakt worden uit een aantal stylesheets met
vaste opmaak.
• Er kan een course organizer binnen een course organizer gemaakt worden.
• Drag and drop is mogelijk bij het verplaatsen van regels of kolommen.
De Course Organizer toont een door de docent samengesteld rooster, waarin allerlei
informatie uit de cursus (en eventueel ook daarbuiten) wordt weergegeven, volgens
een door de docent gekozen indeling. De indeling kan er dus in verschillende
cursussen anders uitzien.
Het rooster kan een chronologische weergave zijn van opeenvolgende activiteiten.
Maar het kan ook een werkgroepindeling zijn, of een thematisch geordend overzicht
van artikelen.
Vanuit het rooster kan de student doorlinken naar de betreffende informatie.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 84
Hoewel het rooster dus zelf geen informatie bevat – alles wat wordt weergegeven in
het rooster komt op enige manier ook voor op een andere plaats in de cursus – kan
het wel helpen deze informatie te ordenen.
Belangrijk: om met de course organizer te werken moet de EDIT mode op
OFF staan!
6.7.1
Course Organizer activeren
•
Klik in het Control Panel op Create Course Organizer
•
Maak in het volgende scherm de gewenste keuze. In de velden kunnen de
verschillende opties aangepast worden.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 85
•
Na het klikken op Submit wordt het menu item Rooster in het menu
aangemaakt en is onderstaand rooster beschikbaar.
De knoppen boven en onder het rooster zijn alleen voor de instructor zichtbaar.
•
6.7.2 Inhoud aan het rooster toevoegen
Klik op de knop Edit. Je krijgt een versie van het rooster waarmee je
bewerkingen kunt uitvoeren.
Met de knop Student View krijgt je het rooster te zien zoals een student dit ook
ziet.
Het rooster bestaat uit een aantal kolommen en rijen (het aantal kolommen is via
Properties in te stellen), met in de cellen één of meer items. Een item kan van alles
zijn:
• een folder
• een item in een folder
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 86
• een link naar een test
• een externe link
• …
In principe kan in een cel alles worden opgenomen waarnaar een link kan worden
aangebracht via Nestor
Door het klikken op de knop Modify Cel kun je het rooster aanpassen: je kunt rijen
toevoegen of verwijderen, de inhoud van cellen veranderen; items toevoegen en
verwijderen, rijen ordenen en rijen hernoemen.
Elke rij, kolom en cel heeft een knop waarmee de meeste bewerkingen kunnen
worden uitgevoerd. Deze knoppen, Modify Row, Modify Column en Modify Cell
openen elk een submenu voor de diverse bewerkingen.
Via de knop Modify Cell kun je de inhoud van de cel wijzigen. Het menu bestaat uit
de volgende functies:
Edit Cell
Opent een nieuw venster waarin je op de gebruikelijke Nestor wijze inhoud kunt
toevoegen, wijzigen en/of verwijderen
NB Als je aan een item een bestand toevoegt, linkt de cursusplanner direct naar dit
bestand. Voeg je twee bestanden toe aan een item, dan zal alleen het laatst
toegevoegde bestand getoond worden. Beperk toegevoegde bestanden in gelinkte
items dus tot één bestand.
Hide Items
Deze knop is alleen zichtbaar als er inhoud in een cel staat en verbergt alle items in
de cel. De items worden niet verwijderd, ze worden alleen onzichtbaar gemaakt.
(Je kunt dit controleren door de Default view aan te roepen)
Restore Items
Deze knop is alleen aanwezig indien er verborgen items zijn.
Maakt items die je verborgen hebt weer zichtbaar in het rooster. Je krijgt een lijst
te zien van items die in de cel staan maar verborgen zijn. Selecteer de items die je
weer wilt tonen en klik op Submit om terug te keren naar het rooster.
Close menu
Sluit het celmenu en keert terug naar het rooster
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 87
6.7.3 Bewerken kolommen
Klik op de Edit knop boven of onder het rooster. Er verschijnen in iedere rij, kolom
en cel extra knoppen. Via de knop Modify Column kun je eigenschappen van de
kolom wijzigen. Het menu bestaat uit de volgende functies:
Set title
Wijzigt de titel van de kolom
Insert Column
Voegt een kolom in vóór de huidige kolom. De nieuwe kolom krijgt dezelfde titel.
Hide Column
De huidige kolom wordt niet langer getoond in het rooster.
Gebruik de knop Restore Column (onder en boven het rooster) om de kolom weer
zichtbaar te maken.
Cut
Zet de huidige kolom in de kopieerbuffer, om deze naar een andere plaats te
kunnen verplaatsen. Gebruik Paste om de actie te voltooien.
Copy
Kopiëert de huidige kolom. Gebruik Paste om de actie te voltooien.
Paste
Deze knop is alleen aanwezig indien je Cut of Copy gebruik hebt.
Voegt de kolom in vóór de huidige kolom. De originele kolom wordt gewist indien er
sprake was van Cut.
Close Menu
Sluit het kolommenu en keert terug naar het rooster.
6.7.4 Bewerken rijen
Klik, indien nodig, op de Edit knop boven of onder het rooster. Er verschijnen in
iedere rij, kolom en cel extra knoppen. Via de knop Modify Row kun je
eigenschappen van de kolom wijzigen Het menu bestaat uit de volgende functies:
Set Title
Wijzigt de titel van de rij
Insert Row
Voegt een rij in vóór de huidige rij. De nieuwe rij krijgt dezelfde titel.
Hide Row
De huidige rij wordt niet langer getoond in het rooster.
Gebruik de knop Restore Row (onder en boven het rooster) om de rij weer
zichtbaar te maken.
Cut
Zet de huidige rij in de kopieerbuffer, om deze naar een andere plaats te kunnen
verplaatsen. Gebruik Paste om de actie te voltooien.
Copy
Zet de huidige rij in de kopieerbuffer, om deze naar een andere plaats te kunnen
kopiëren. Gebruik Paste om de actie te voltooien.
Paste
Deze knop is alleen aanwezig indien je Cut of Copy gebruikt hebt.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 88
Haalt de rij uit de kopieerbuffer en voegt deze in vóór de huidige kolom. De
originele rij wordt gewist indien er sprake was van Cut.
Close menu
Sluit het rijmenu en keert terug naar het rooster.
6.7.5 Drag and Drop
Met drag en drop kun je items, rijen en kolommen verplaatsen naar een andere
positie. Geldige eindbestemmingen van de drag actie worden aangegeven door
middel van een groen gestippeld kader. Tevens zijn de letters van de bestemming
dan enigszins transparant.
Je kunt het volgende doen:
Item naar een andere cel verplaatsen
Pak het item op bij zijn icoontje, sleep het naar een andere cel - wacht tot je het
groene gestippelde kader ziet - en laat het daar los
Rij verplaatsen
Pak de rij op bij de titel, sleep deze naar zijn bestemming, dat wil zeggen de titel
van een andere rij - wacht tot je het groene gestippelde kader ziet, en laat deze
daar los.
Kolom verplaatsen
Pak de kolom op bij de titel, sleep deze naar zijn bestemming, dat wil zeggen de
titel van een andere kolom - wacht tot je het groene gestippelde kader ziet, en laat
deze daar los.
6.7.6 Rooster binnen een rooster
Je kunt in een cel een nieuwe Course Organizer maken. Aanklikken daarvan opent
een nieuw rooster met specifieke instellingen die kunnen afwijken van de Course
Organizer waar die deel van uitmaakt.
Je maakt bovenstaande door het volgende te doen:
• Klik op Modify Cell en dan op Edit Cell
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 89
•
Klik in het volgende scherm in het menu op More en dan op Add Course
Organizer. Hier kan een keuze gemaakt worden voor de instellingen in de
Course Organizer, zie blz. 84.
6.7.7 Herstellen
Restore Row
Haalt één of meer rijen die verborgen zijn weer terug. Je krijgt een lijst te zien van
rijen die verborgen zijn. Selecteert de rijen die je weer wilt tonen en klik op Submit
om terug te keren naar het rooster.
Restore Column
Haalt één of meer kolommen die verborgen zijn weer terug. Je krijgt een lijst te
zien van kolommen die verborgen zijn. Selecteert de kolommen die je weer wilt
tonen en klik op Submit om terug te keren naar het rooster.
6.7.8 Verwijder planner
Past de Course Organizer zodanig aan dat dit niet langer zichtbaar is. Het rooster
wordt niet daadwerkelijk verwijderd! Je kunt het weer zichtbaar te maken door het
item met de naam Timetable in de folder weer beschikbaar te maken (zie 6.5 voor
het beschikbaar stellen van content).
Wilt je het rooster daadwerkelijk verwijderen doe dit dan door het op de manier
zoals die beschreven is in 5.5 (menu-item verwijderen). Het rooster kan in dat
geval niet meer hersteld worden!
6.8 Syllabus
Voor studenten is het handig om een goed overzicht van de leerdoelen en gebruikte
stof van een cursus te krijgen. Vaak wordt hiervoor een papieren syllabus voor
gebruikt, maar binnen Nestor wordt ook de mogelijkheid geboden om een online
syllabus te maken. Het grote voordeel hiervan is dat deze altijd door de student
bekeken kan worden en dat er bovendien op een later tijdstip nog veranderingen
doorgevoerd kunnen worden. Voor de volledigheid moet er wel op gewezen worden
dat binnen de RUG Ocasys (http://www.rug.nl/ocasys) als onderwijscatologus een
centrale plaats inneemt voor het naar buiten toe communiceren van algemene
informatie over het aangeboden vak.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 90
Syllabus maken
Een syllabus wordt aangemaakt binnen een course area. Om de syllabus toe te
voegen moet allereerst de pagina in de Edit Mode staan, zie 2.1.1.
Als de Edit Mode geactiveerd is kan via de knop ‘Build’ voor de optie ‘Create
Syllabus’ gekozen worden.
•
Vul op de verschenen pagina bij 1. ‘Syllabus Name’ een naam voor de Syllabus
in.
•
Geef bij 2. Syllabus aan of er gebruik gemaakt moet worden van een eerder
geëxporteerde Syllabus, zie 11.3, of dat er een nieuwe aangemaakt moet
worden.
•
Klik op de knop Submit om de Syllabus aan te maken.
•
Op de volgende pagina kan de inhoud van de Syllabus aangepast worden.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 91
Op deze pagina wordt wederom de Syllabusnaam weergeven.
•
Vul bij de ‘headings’ de verschillende onderdelen van de Syllabus in, zoals
vakomschrijving, leerdoelen en leerstof. Geef bij ‘Heading x’ de titel op en vul in
bij ‘body’ de inhoud in. Voor geavanceerde opties van dit tekstveld zie blz. 63.
•
Geef bij ‘2. Syllabus Design’ aan welke stijl gebruikt moet worden bij het
presenteren van de Syllabus. Dit bepaalt alleen het uiterlijk en zorgt niet voor
inhoudelijke veranderingen.
•
Geef bij ‘3. Build Lessons’ aan hoeveel lesomschrijvingen in de Syllabus
opgenomen gaan worden. Dit aantal kan later nog eenvoudig aangepast
worden.
•
Bij ‘4. Options’ kan vervolgens gekozen worden om de Syllabus beschikbaar te
maken, het aantal paginaweergaven bij te houden en ten slotte de optie om de
Syllabus voor een bepaalde tijd beschikbaar te maken.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 92
•
Klik op Submit om de wijzigingen op te slaan. De onderstaande pagina
verschijnt.
•
Klik op de knop ‘Add Lesson’ om na het creëren van de Syllabus individuele
collegeomschrijvingen toe te voegen.
•
Op deze pagina kun je een naam voor het betreffende college toevoegen, zoals
‘College week 1 – Inleiding’. Naast de naam kan een specifieke kleur toegekend
worden, bijvoorbeeld als het om een tussententamen of een deadline gaat.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 93
Vervolgens kan de datum van het college opgegeven worden en ten slotte een
korte omschrijving.
•
Bevestig de wijzingen met de knop Submit.
•
Om de Syllabus te bekijken zoals de student deze ziet, moet de Edit Mode
uitgezet worden door op de betreffende knop (rechtsboven) te klikken.
Vervolgens moet je naar de content area gaan waar de Syllabus geplaatst is, in
dit geval ‘Studiehandleiding’. Daar wordt de Syllabus volledig weergeven tussen
de andere onderdelen van de content area.
6.9 Virtual Classroom en Chat
Communicatie tussen docent en student hoeft zich niet meer te beperken tot de
collegezaal. Met de Virtual Classroom en de Chatfunctionaliteit binnen Nestor kan
binnen een cursus digitaal college gegeven worden of met studenten gechat
worden.
Chat gebruiken
•
Ga naar een content area, in ons voorbeeld ‘Werkcolleges’ en activeer de ‘Edit
Mode’ door op deze rechtsboven gepositioneerde knop te klikken.
•
Kies vervolgens voor ‘Create Chat’ in het ‘Collaborate’ pulldownmenu.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 94
•
Kies vervolgens voor ‘Create new Session’.
•
Vul op de daaropvolgende pagina de naam van de chatsessie in bij ‘Session
Name’.
•
Stel vervolgens in of de chatsessie binnen een bepaalde tijd beschikbaar moet
zijn en bij ‘Available’ of de sessie überhaupt beschikbaar moet zijn voor de
studenten.
•
Klik op Submit.
•
Selecteer in de daarop volgende pagina de aangemaakte chatsessie door eerst
op het rondje voor ‘Select Chat Session’ te klikken en daarna aangemaakte
sessie te selecteren.
•
Klik op ‘Next’.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 95
•
Vul bij ‘Link Name’ de naam van de link in die straks in de content area getoond
moet worden.
•
In het tekstvak kan een omschrijving of een begeleidend stuk tekst geplaatst
worden.
•
Stel bij 2. Options in of de link beschikbaar moet worden gemaakt voor
studenten,of het aantal klikken geregistreerd moet worden en of de link alleen
voor een bepaalde tijd beschikbaar moet zijn.
•
•
Klik op Submit.
•
In de content area verschijnt nu een link naar de ‘Chat’.
•
Klik op de ‘Chat’ link.
Kies op de pagina die daarna geladen wordt onder Chat voor ‘Join’.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 96
•
Vervolgens wordt het chatvenster geopend.
Tip
Tip
Om een gebruiker een privébericht te sturen selecteer je uit de lijst
met ‘Participants’ de gewenste gebruiker en klik je op ‘Private
Message’
Om het een gebruiker onmogelijk te maken om te chatten kun je
deze in de ‘Participants’ lijst selecteren en vervolgens op de
te klikken. Heractiveren kan met de
Tip
knop.
Maak een opname van de chatsessie om studenten die de chat
gemist hebben de kans te geven te lezen wat er besproken is.
Opnames maak je door op de opname knop rechtsboven in het
chatvenster te klikken.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
knop
Handleiding Nestor › 97
Virtual Classroom gebruiken
•
Ga naar een content area, in ons voorbeeld ‘Werkcolleges’ en activeer de ‘Edit
Mode’ door op deze rechtsboven gepositioneerde knop te klikken.
•
Kies vervolgens voor ‘Create Virtual Classroom Link’ in het ‘Collaborate’
pulldownmenu.
•
Kies vervolgens voor ‘Create new Session’.
•
Vul op de daaropvolgende pagina de naam van de virtual classroom in bij
‘Session Name’.
•
Stel vervolgens in of de chatsessie binnen een bepaalde tijd beschikbaar moet
zijn en bij ‘Available’ of de sessie überhaupt beschikbaar moet zijn voor de
studenten.
•
Klik op Submit.
•
Selecteer in de daarop volgende pagina de aangemaakte virtual classroom door
eerst op het rondje voor ‘Select Virtual Classroom’ te klikken en daarna
aangemaakte sessie te selecteren.
•
Klik op ‘Next’.
•
Vul bij ‘Link Name’ de naam van de link in die straks in de content area getoond
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 98
moet worden.
•
In het tekstvak kan een omschrijving of een begeleidend stuk tekst geplaatst
worden.
•
Stel bij 2. Options in of de link beschikbaar moet worden gemaakt voor
studenten, of het aantal klikken geregistreerd moet worden, en of de link alleen
voor een bepaalde tijd beschikbaar moet zijn.
•
Klik op Submit.
•
In het content area verschijnt nu een link naar de ‘Virtual Classroom’.
•
Klik op de link ‘Virtual Classroom’.
•
Kies op de pagina die daarna geladen wordt onder Virtual Classroom voor ‘Join’.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 99
•
Een nieuw venster wordt geladen waar je de mogelijkheid hebt om van onder
andere een virtueel bord gebruik te maken.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 100
6.10 Woordenboek (Glossary) maken
Met de optie ‘glossary’ kan een woordenboek aangemaakt worden. Deze course tool
is te bereiken via het Control Panel en vervolgens onder Course Tools.
Glossary maken
•
Ga naar het Control Panel en kies onder Course Tools voor ‘Glossary’.
•
Door op de ‘Create Term’ knop te klikken wordt de optie geboden om een nieuw
woord toe te voegen met bijhorende omschrijving. Via de Upload/Download
functionaliteit kan het huidige woordenboek gedownload of een nieuwe
geïmporteerd worden.
•
In het volgende scherm kan het begrip en de definitie worden ingevoerd. Klik
op Submit om te verder te gaan.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 101
•
De aangemaakte woorden worden op alfabet gesorteerd.
6. Leerstof in Nestor beschikbaar stellen
Handleiding Nestor › 102
7 Studenten informeren
7.1 Leeswijzer
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je studenten via Nestor kunt informeren.
Docenten die ervaring hebben in het gebruik van Nestor zullen in dit hoofdstuk
weinig veranderingen aantreffen ten opzichte van Nestor versie 8.
7.2 Een mededeling plaatsen (announcement)
Als een student een cursus opentwordt kan allereerst het
Announcements/mededelingenscherm weergegeven (zie 5.9). Met een
Announcement wordt het laatste nieuws over de cursus gegeven.
Announcement toevoegen
•
Om een mededeling toe te voegen dien je allereerst de pagina met
mededelingen geopend te hebben. Dit kan bijvoorbeeld door via het Control
Panel, onder Course Tools voor Announcements te kiezen. Het is ook mogelijk
om via het cursusmenu direct voor ‘Nieuws’ te kiezen.
•
Op de announcementspagina moet de ‘Edit Mode’ geactiveerd worden door op
het icoon rechtsboven te klikken.
•
Klik vervolgens op de knop ‘Create Announcement’ om een nieuwe mededeling
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 103
aan te maken. De volgorde van mededelingen kan gewijzigd worden door op de
titel van de mededeling te klikken en de mededeling te verslepen.
•
Door op de ‘Edit’ knop van een bestaande mededeling te klikken kun je de
mededeling wijzigen.
•
Vul bij 1. Announcement Information het onderwerp van de mededeling in
en vul in het tekstvak eronder de boodschap in. Dit onderdeel van Nestor
heet de ‘Visual Editor’. Voor een uitgebreide omschrijving van alle functies
van de ‘Visual Editor’ zie 6.4.
•
Stel bij 2. Options extra opties in:
•
Kies of de mededeling voor een bepaalde tijd weergeven moet worden of
permanent. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld aanwijzingen voor het
opleveren van het eindproduct, kan het verstandig zijn een Announcement
permanent te laten staan. Elke keer als een student inlogt kan hij hier kennis
van nemen.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 104
•
Kies of alle gebruikers een e-mail over de mededeling moeten ontvangen,
ongeacht hun eigen voorkeursinstelling.
•
Maak optioneel een link naar onderdeel van de course waar de mededeling
betrekking op heeft door bij 3. Course Link op ‘Browse’ te klikken. Studenten
kunnen dan snel en makkelijk naar het betreffende onderdeel van de course.
•
Klik op ‘Submit’ om de mededeling te plaatsen.
7.3 Informatie over de cursus (course information)
Informatie over de cursus zelf kan in een content area geplaatst worden. Studenten
hebben zo de informatie snel bij de hand.
Cursus informatie plaatsen
•
Activeer de ‘Edit Mode’ door op deze knop rechtsboven te klikken.
•
Maak een content area aan via het hoofdmenu van de cursus door op het
plusicoon te klikken en voor ‘Create content area’ te kiezen.
•
Geef de naam van de content area op, bijvoorbeeld ‘Cursusinformatie’ en geef
aan of de content area al bereikbaar mag zijn voor studenten door een vinkje te
zetten bij ‘Available to Users’.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 105
•
Zodra de content area aangemaakt is zal deze onderaan in het hoofdmenu
verschijnen. Door op de link te klikken is het vervolgens mogelijk om invulling
aan het gebied te geven. Zo kunnen er bijvoorbeeld items toegevoegd worden
met tekst en afbeeldingen. In paragraaf 5.4 en volgende wordt uitgelegd hoe de
verschillende soorten inhoud toegevoegd en opgesteld kunnen worden.
7.4 Informatie over de docent(en) presenteren
Voor studenten kan het erg handig zijn om een overzicht te hebben van alle aan de
cursus verbonden docenten met hun contactgegevens. Dit doed je via de ‘Contacts’
functionaliteit van Nestor.
Contactgegevens in een course plaatsen
•
Activeer de ‘Edit Mode’ door op deze knop rechtsboven te klikken.
•
Maak een gebied voor contactgevens aan in het menu. Dit kan door op het
plusicoon linksboven in het hoofdmenu te klikken en te kiezen voor ‘Create Tool
Link’.
•
Vul vervolgens de naam voor de link in bij ‘Name’, bijvoorbeeld ‘Docenten’. Het
‘Type’ dient ingesteld te worden op ‘Contacts’. Door een vinkje te zetten bij
‘Available to Users’ wordt het voor studenten mogelijk om van de link gebruik te
maken. Uiteraard kan dit later ook ingesteld worden door (als de de ‘Edit Mode’
actief is) op het icoontje naast de gemaakte link te klikken en te kiezen voor
‘show link’.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 106
•
Klik in het menu op het gemaakte menu-item.
•
Je krijgt vervolgens de mogelijkheid je contactgegevens in te voeren.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 107
Met de ‘Create Folder’ knop kan een nieuwe map gemaakt worden waar vervolgens
digitale visitekaartjes geplaatst kunnen worden. Zo kan er bijvoorbeeld een
onderscheid gemaakt worden tussen werkgroep- en hoorcollegedocenten.
•
Het aanmaken van nieuwe digitale visitekaartjes gebeurt met de ‘Create
Contact’ knop. Je kunt bij Personal Link verwijzen naar je medewerker pagina
(MEPA). De MePa kan worden ingevuld met persoonlijke informatie zoals een
C.V., adresgegevens, werkzaamheden binnen de RuG etc. Zie voor meer
informatie:
http://www.rug.nl/webplatform/support/kennisBank/objecten/MePa/mepa.
•
Vul bij 1. Profile Information alle contactinformatie in.
•
Geef onder 2. Options aan of de contactsinformatie beschikbaar gemaakt moet
worden. Hier kan ook een foto toegevoegd worden.
•
Sla het resultaat op door op de ‘Submit’ knop te klikken.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 108
7.5 De agenda (calendar) gebruiken
Binnen een cursus is het mogelijk een agenda te maken waarin bijvoorbeeld
deadlines, tentamens en andere activiteiten vermeld kunnen worden.
Agenda aanmaken
•
Activeer de ‘Edit Mode’ door op deze knop rechtsboven te klikken.
•
Maak een gebied voor contactgevens aan in het menu. Dit kan door op het
plusicoon linksboven in het hoofdmenu te klikken en te kiezen voor ‘Create Tool
Link’.
•
Vul vervolgens de naam voor de link in bij ‘Name’, bijvoorbeeld ‘Kalender’. Het
‘Type’ dient ingesteld te worden op ‘Calendar’. Door een vinkje te zetten bij
‘Available to Users’ wordt het voor studenten mogelijk om van de link gebruik te
maken. Uiteraard kan dit later ook ingesteld worden door (als de ‘Edit Mode’
actief op is) het icoontje naast de gemaakte link te klikken en te kiezen voor
‘show link’.
•
Klik in het menu op het gemaakte menu-item. Je krijgt vervolgens de
mogelijkheid je gegevens in te voeren.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 109
•
De onderstaande pagina verschijnt.
•
Klik vervolgens op ‘Create Course Event’ om een agendapunt toe te voegen.
Hierbij is het wederom wel van belang dat de ‘Edit Mode’ geactiveerd is, omdat
anders de knop niet zichtbaar is.
•
Geef bij 1. ‘Event Name’ de titel van het agendapunt op.
•
Geef bij 2. Event Time de datuminformatie van het agendapunt op.
•
Klik op ‘Submit’ om het agendapunt op te slaan.
7.6 Een E-mail versturen naar één of meer studenten
Een handige manier om studenten individueel of gezamenlijk snel te bereiken is het
sturen van een e-mail via Nestor. Hoewel de cursus binnen Nestor zelf natuurlijk de
uitgelezen plaats is om informatie te plaatsen kan het in sommige gevallen toch
nodig zijn om mensen via e-mail op de hoogte te brengen.
E-mail functie gebruiken
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 110
•
De e-mailfunctie is aan te roepen door via het Control
Panel, onder Course Tools te kiezen voor ‘Send Email’.
•
Kies vervolgens de gewenste optie.
Optie
Uitleg
Stuur een e-mail naar alle
cursusgebruikers, inclusief
docenten (instructors).
Stuur een e-mail naar alle
gebruikers die in een groep
ingeschreven staan.
Stuur een e-mail naar alle
gebruikers met de rol
‘Teaching Assistant.
Stuur een e-mail naar alle
studenten.
Stuur een e-mail naar alle
docenten (instructors).
Stuur een e-mail naar alle
gebruikers met de observer
rol.
Stuur een e-mail naar een
specifieke gebruiker.
Stuur een e-mail naar leden
van een specifieke groep.
Stuur een e-mail naar een
specifieke observer.
De keuze voor één of meer groepen is gekoppeld aan de groepen die met de
functie Groups of de Advanced Group Tool gemaakt zijn, zie hoofdstuk 0.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 111
•
Specifieke groepen en gebruikers kunnen gemaild worden door na het kiezen
van één van de bovenstaande opties de gewenste groepen/gebruikers te
selecteren en met het > icoon te verplaatsen naar de lijst met ‘Selected Items’.
Je kunt door de CTRL toets ingedrukt te houden, en te klikken op de namen
meerdere gebruikers/groepen selecteren.
•
Vul bij ‘Subject’ het gewenste onderwerp van de e-mail in en type bij ‘Message’
het bericht.
•
Klik op “Attach a File’ om een bestand als bijlage bij de e-mail te plaatsen.
•
Klik op ‘Submit’ om de e-mail(s) te versturen.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 112
7.7 Berichten binnen een course versturen (messages)
Naast het sturen van e-mails is het ook mogelijk om interne berichten binnen een
cursus in Nestor te versturen.
Berichten versturen
•
Roep de berichtenfunctie op door binnen het Control
Panel onder Course Tools ‘Messages’ te kiezen.
•
Met de knop ‘Create Message’ kan vervolgens een nieuw
bericht opgesteld worden.
•
Selecteer de gewenste ontvanger binnen het selectievak. Meerdere gebruikers
kunnen geselecteerd worden door CTRL ingedrukt te houden tijdens het
selecteren. Bij To kunnen de ontvangers worden opgegeven, bij CC de
ontvangers die ook een kopie moeten ontvangen. Door gebruikers met Bcc (Bcc
staat voor “Blind Carbon Copy”) te selecteren kan bewerkstelligd worden dat
gebruikers niet kunnen zien dat het bericht naar meerdere personen verstuurd
is. Met een Bcc of Cc kun je jezelf een kopie van het bericht sturen.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 113
•
Vul bij ‘Subject’ het onderwerp van het bericht in.
•
Vul bij ‘Body’ de gewenste boodschap in.
•
Klik op ‘Submit’.
7.8 Discussion board
Binnen Nestor wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten
Discussion Boards:
• Een Discussion Board voor de gehele cursus. Alle studenten in de cursus hebben
toegang tot hetzelfde Discussion Board.
• Een Discussion Board binnen een groep. Tot dit Discussion Board hebben alleen
leden van deze specidieke groep toegang. Dit is alleen van toepassing als er in
de cursus ook groepen gemaakt zijn. Dit type Discussion Board wordt in
paragraaf 9.4 behandeld.
Het verschil tussen deze twee vormen is dus de toegankelijkheid. De werking is
verder hetzelfde.
Een Discussion Board kan onder andere ingezet worden bij een Frequently Asked
Questions gebied (FAQ). Door een FAQ kan het aantal vragen van studenten dat
door de docent beantwoord moet worden, verminderd worden. Door gericht een
aantal discussiefora in te richten kun je studenten de gelegenheid bieden vragen te
stellen over onderwerpen die je vak/course betreffen. In de praktijk blijkt dat
vragen gesteld door studenten vaak door andere studenten beantwoord worden. Als
jezelf de discussiefora in je course geregeld bekijkt, kun je zien op welke vragen
het nodig is zelf te antwoorden.
Een Discussionboard kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden dan een
FAQ. In paragraaf 9.4 wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid het Discussion
Board in te zetten bij het verwerken van leerstof. Meer informatie over het werken
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 114
met Discussion Boards is ook te vinden op de website Digitale didaktiek,
http://www.digitaledidactiek.nl.
Met de tool Discussion Board kan een aantal fora gemaakt worden. Een forum is
een los onderdeel van het discussion board waarbinnen gebruikers berichten
kunnen plaatsen en op kunnen reageren.
Discussion Board/Forum aanmaken
•
Activeer de ‘Edit Mode’ door op de bijhorende knop rechtsboven te klikken.
•
Maak een gebied voor het discussion board aan in het menu. Dit kan door op
het plusicoon linksboven in het hoFofdmenu te klikken en te kiezen voor ‘Create
Tool Link’.
•
Vul vervolgens de naam voor de link in bij ‘Name’, bijvoorbeeld ‘FAQ’. Het
‘Type’ dient ingesteld te worden op ‘Discussion board’. Door een vinkje te zetten
bij ‘Available to Users’ wordt het voor studenten mogelijk om van de link
gebruik te maken. Uiteraard kan dit later ook ingesteld worden door (als de
‘Edit Mode’ actief is) op het icoontje naast de gemaakte link te klikken en te
kiezen voor ‘show link’.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 115
•
Klik op het nieuwe menu-item FAQ en het volgende scherm verschijnt waar je
fora kunt maken.
•
Klik op de ‘Create Forum’ knop. Op de pagina waar je nu komt stel je de opties
van het forum in.
•
Vul bij optie 1 de naam en beschrijving van het forum in.
•
Kies bij optie 2 of het forum beschikbaar is en kies eventueel je datum
restricties. Het forum zal te zien zijn vanaf of tot de data die je daar invult.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 116
•
Bij optie 3 stel je de forum settings in.
•
Korte uitleg van de verschillende opties:
Optie
Allow anonymous posts
Allow Author to Delete Own
Posts
Allow Author to Edit Own
Published Posts
Allow Post Tagging
Allow Users to Reply with Quote
Allow File Attachments
Allow Members to Create New
Threads
Subscribe
Allow Members to Rate Posts
Force Moderation of Posts
7. Studenten informeren
Uitleg
Gebruikers binnen de cursus kunnen anoniem
berichten plaatsen.
Toestaan dat de schrijver van een bericht
deze naderhand verwijdert.
All Posts: maakt het bij alle berichten mogelijk
deze later te verwijderen
Only posts with no replies: maakt het alleen
bij berichten zonder reacties mogelijk deze te
verwijderen.
De schrijver van een bericht kan zelf zijn
berichten wijzigen.
Gebruikers kunnen berichten markeren.
Gebruikers kunnen citeren uit eerdere
berichten.
Sta gebruikers toe om bestanden als bijlage
bij de berichten te plaatsen.
Sta gebruikers toe om een nieuwe lijn van
berichten te beginnen.
Sta gebruikers toe om zich te abonneren op
threads of forums. Nieuwe reacties worden zo
of compleet of met een link naar de
geabonneerde gemaild.
Sta gebruikers toe om een waardering aan
een bericht te geven.
Berichten moeten eerst door een instructor
worden goedgekeurd voordat ze worden
getoond.
Handleiding Nestor › 117
Grade
•
Dit biedt de mogelijkheid om cijfers toe te
kennen aan bijdragen op het forum. Dit kan
per forum of lijn van berichten (thread). Het
activeren van deze functie zorgt voor een
nieuwe kolom in het grade center.
Na het creëren van het forum zelf kan er een inhoudelijke invulling aan gegeven
worden door een nieuwe thread aan te maken door binnen het aangemaakte
forum op ‘Create Thread’ te klikken.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 118
•
Vervolgens kan bij ‘Subject’ in het geval van een Frequently Asked Questions
lijst een veelgestelde vraag worden ingevoerd. Bij ‘Message’ kan het antwoord
op de vraag worden ingevuld. Indien gewenst kan ook een bestand als bijlage
worden toegevoegd door op ‘attach a file’ te klikken.
•
Hieronder het resultaat.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 119
•
Om te voorkomen dat er op het bericht gereageerd wordt kan het bericht
‘Gelocked’ worden door het bericht te selecteren, op ‘Thread Actions’ te klikken
en voor ‘Lock’ te kiezen. Ontgrendelen gebeurt door dezelfde stappen te
doorlopen maar voor ‘Unlock’ te kiezen.
•
Klik op de titel van het bericht om te openen. Je krijgt dan onderstaand scherm
te zien.
•
Door te klikken op de Reply knop kunnen gebruikers reageren op de geplaatste
berichten. Met de ‘Quote’ knop is het mogelijk om de eerder geschreven tekst
als citaat in het nieuwe bericht mee te nemen. Als de Thread gelocked is kan er
uiteraard niet gereageerd worden.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 120
•
Klik op de ‘Set Flag’ knop om voor een bericht een vlagje te plaatsen als
indicatie dat het bericht belangrijk is.
•
Dit rode vlagje is alleen voor jezelf zichtbaar en kan weer verwijderd worden
door op ‘Clear Flag’ te klikken bij Thread Actions.
7. Studenten informeren
Handleiding Nestor › 121
8 Werken met groepen
8.1 Inleiding werken met groepen
Bij veel vakken wordt door docenten in Nestor met groepen gewerkt. Zo kunnen
bijvoorbeeld in een groep opdrachten worden ingeleverd, of bestanden gedeeld
worden. In dit hoofdstuk zal stap voor stap beschreven worden wat de
mogelijkheden van het werken met groepen in Nestor zijn. Ook zullen verschillende
aanpakken en de voor- en nadelen daarvan beschreven worden.
8.2 Advanced Group Tool en Blackboard groepsfuntionaliteit
Er bestaan twee mogelijkheden om in Nestor met groepen te werken:
• de Advanced Group Tool (AGT)
• de Groups functionaliteit van Blackboard
De AGT is door het UOCG ontwikkeld omdat in vorige versies van Nestor de
mogelijkheden die geboden werden om met groepen te werken onvoldoende
tegemoet kwamen aan de wensen van docenten van de RUG.
Deze mogelijkheden werden in oude versies van Nestor probleemloos naast elkaar
gebruikt. Voor de groepsfunctionaliteit van Nestor kon gekozen worden bij minder
uitgebreid gebruik van groepen, terwijl voor uitgebreidere mogelijkheden de AGT
gebruikt werd. Deze situatie is in de nieuwe versie enigszins veranderd, doordat
Blackboard de groups functie heeft uitgebreid. Dit betekent echter niet dat gebruik
van de AGT overbodig is geworden.
Onderstaand schema laat zien wat elke functionaliteit kan.
Ja
Advanced Group
Tool
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Groups in Nestor
Een of meerdere groepen ineens
aanmaken
Studenten zelf in laten schrijven
Studenten zelf groepen aan laten
maken
Groepscijfers geven vanuit groepen
Groepen splitsen
Groepen exporteren of importeren
Beide groepsfuncties kun je naast elkaar gebruiken. Het advies is om bij het
aanmaken van meerdere groepen ineens de Advanced Group Tool te gebruiken als
je ook groepen wilt uitsplitsen en studenten/docenten in groepen wilt inschrijven.
In dit hoofdstuk zal eerst het gebruik van de groepsfunctionaliteit van Nestor
worden toegelicht, daarna gebruik van de Advanced Group Tool.
8.3 Groups in Nestor
De eerste stap is het aanmaken van een groep. Vooraf is het belangrijk om na te
denken wat het doel is wat de aan te maken groep, zodat de opties daarop kunnen
worden ingesteld. Wanneer dit duidelijk is kunnen de groepen in Nestor worden
aangemaakt.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 122
Aanmaken van groups in Nestor
• Activeer de ‘Edit Mode’ door op de bijhorende knop rechtsboven te klikken (zie
2.1.1).
•
Maak een gebied voor groepen aan in het menu. Dit kan door op het plusicoon
linksboven in het hoofdmenu te klikken en te kiezen voor ‘Create Tool Link’.
•
Vul vervolgens de naam voor de link in bij ‘Name’, bijvoorbeeld ‘Groepen’. Het
‘Type’ dient ingesteld te worden op ‘Groups’. Door een vinkje te zetten bij
‘Available to Users’ wordt het voor studenten mogelijk om van de link gebruik te
maken. Uiteraard kan dit later ook ingesteld worden door (als de ‘Edit Mode’
actief is) op het icoontje naast de gemaakte link te klikken en te kiezen voor
‘show link’.
•
Klik in het menu op het nieuw gemaakt menu-item groepen. Je ziet dan het
volgende scherm.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 123
1
2
3
Op de Groups pagina kunnen diverse acties uitgevoerd worden:
1. Het aanmaken van een groep, via Create Single Group (zie 8.3.1).
2. Het aanmaken van meerdere groepen, via Create Group Set (zie 8.3.2).
3. Het wijzigen van de groepsinstellingen, via Group Settings (zie 8.3.3).
Studenten kunnen via de groups pagina toegang krijgen tot de groep waar ze in
zijn ingeschreven. Op deze pagina kunnen ze ook inschrijven voor groepen.
Het aanmaken van groepen gaat ook via de Groups-pagina. Eenmaal op deze
pagina is een tweetal knoppen zichtbaar waarmee je kunt selecteren welke soort
groepen je aan wilt maken.
De keuzes die je hier hebt zijn:
Via Single Group (zie 8.3.1) maak je per keer één groep aan. Als methode van
inschrijven kun je kiezen voor Self- of Manual Enroll. Via Self-enroll kunnen
studenten zichzelf in een groep inschrijven, met Manual Enroll doet de docent dat
zelf.
Via Create Group Set (zie 8.3.2) kun je een set groepen aanmaken. Als methode
van inschrijven heb je hier, behalve de hierboven genoemde
inschrijfmogelijkheden, een derde mogelijkheid: Random Enroll. Nestor verdeelt de
studenten dan willekeurig over de groepen.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 124
8.3.1
Groep aanmaken: create single group
Bij het aanmaken van groepen moet een aantal opties worden ingesteld. Een aantal
daarvan is voor elke groep hetzelfde. Eerst zullen die behandeld worden, waarna
per groep de specifieke opties langsgelopen worden.
Create single Group, self-enroll
•
Ga naar het Control Panel. Klik op Users and Groups en daarna op Groups. Je
komt nu op de Groups pagina.
•
Klik op de knop Create Single Group en kies hier Self-Enroll
•
Het scherm met instellingen voor een Self-enrollment groep komt nu naar voren.
•
Vul bij optie 1 de naam en beschrijving van de groep in. Selecteer ook of de
groep al beschikbaar is voor studenten of niet.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 125
•
Geef bij optie 2 aan welke tools er in de groep aanwezig zijn. Deze tools worden
elders in deze handleiding uitgebreid besproken (zie de Index, hoofdstuk 12).
•
Vink bij optie 3 aan of de studenten hun groep mogen personaliseren of niet.
Wanneer deze optie aangevinkt is kunnen studenten diverse modules, zoals een
Dictionary, een Text Pad en een What’s new module, toevoegen aan hun
groepspagina.
Optie 4 behandelt de Sign-up opties. Dit is de plek waar de studenten zich in de
groep in kunnen schrijven.
•
•
Vul een naam en eventueel een beschrijving in van de pagina waarop de de
studenten zich kunnen inschrijven (de sign-up sheet) .
•
Selecteer bij ‘Maximum Number of Members’ het maximaal aantal studenten dat
ingeschreven mag worden in de groep.
•
Vink ‘Show Members’ aan als studenten mogen zien wie zich nog meer in de
groep hebben ingeschreven.
•
Vink ‘Allow Students to Sign-up from the Groups Area’ aan als studenten de Signup sheet mogen zien vanaf de Groups-pagina. Wanneer dit vinkje niet aanstaat
moet de Sign-up sheet als item in een Content Area worden geplaatst.
•
Klik op Submit om de groep aan te maken.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 126
Het aanmaken van een Single Group, Manual Enroll.
•
Maak een groep Manual Enroll.
•
Stel de eerste drie opties in zoals in de vorige tabel beschreven.
•
Bij de vierde optie kun je studenten en docenten in de groep inschrijven.
Selecteer links de leden en klik op het pijltje > om de leden van de linkerkant (
Membership) naar de rechterkant (Selected items) te verplaatsen.
•
Klikken op de knop Submit maakt de groep aan, met de bij stap vier
geselecteerde personen als groepsleden.
8.3.2 Groep aanmaken: create Group set
Het aanmaken van een set groepen heeft weer een aantal opties die anders zijn
dan de Single Groups. Ook kun je bij een set groepen voor een nieuwe optie
kiezen: Random Enroll. Nestor verdeelt dan de inschrijvingen willekeurig over de
groepen.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 127
Het aanmaken van een set groepen, Self-enroll.
•
Maak een set groepen, Self Enroll
•
Stel de eerste drie opties in zoals in paragraaf 8.3.1 staat beschreven.
•
Optie 4, Sign-up Options, is hetzelfde als als bij het aanmaken van één Selfenroll groep.
•
Selecteer bij ‘Maximum Number of Members’ het maximaal aantal studenten dat
ingeschreven mag worden in de groep.
•
Vink ‘Show Members’ aan als studenten mogen zien wie zich nog meer in de
groep hebben ingeschreven.
•
Vink ‘Allow Students to Sign-up from the Groups Area’ aan als studenten de
Sign-up sheet mogen zijn vanaf de Groups-pagina. Wanneer dit vinkje niet
aanstaat moet de Sign-up sheet als item in een Content Area worden geplaatst.
•
Optie vijf is wel anders, hier kun je aangeven hoeveel groepen je in een keer
aan wilt maken. Vul hier het gewenste aantal in.
•
Klik op Submit.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 128
Het aanmaken van een set groepen, Manual Enroll.
•
Klik op Create Group Set en selecteer Manual Enroll
•
Stel de eerste drie opties in zoals in paragraaf 8.3.1 staat beschreven.
•
Geef bij optie 5 het aantal aan te maken groepen aan.
•
Klik op Submit. Je komt nu in het ‘Edit Group Set Enrollments scherm’.
•
Group Set information: informatie over de groep, zoals ingevuld in het vorige
scherm.
•
Filter Options: Het aanvinken van het bovenste vinkje zorgt ervoor dat alle
gebruikers in de lijst met te selecteren gebruikers komen en laat zien welke
cursusrol, bijvoorbeeld student of docent, ze hebben. Het onderste vinkje
filtert mensen die al in een groep zitten uit de lijst.
•
Bij optie 3 selecteer je wie de groepsleden per groep zijn. Selecteer
groepsleden en verplaats ze naar de andere kant met de pijltjes. Klik op de
plusjes voor de groepsnamen om de menu’s uit te klappen.
•
De knop Add Group, onderaan, geeft de mogelijkheid om hier nog groepen toe
te voegen.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 129
•
Klik op Submit.
Bij het creëren van een set groepen met Random Enrollment bepaal je aan de hand
van het aantal studenten per groep of het aantal groepen de inschrijvingen, en kies
je hoe overgebleven inschrijvingen verwerkt worden.
Het aanmaken van een set groepen, Random Enroll.
•
Klik op Creat Group set, en kies Random Enroll.
•
Stel de eerste drie opties in zoals in 8.3.1 staat beschreven.
•
Bij optie vier geef je aan hoe je de groepen wilt vullen.
•
Kies of je het aantal groepen wilt laten bepalen door het aantal studenten per
groep of door een vast aantal groepen.
•
Kies hoe het restant van de studenten wordt ingeschreven. De keuzes zijn:
verdeeld over de aangemaakte groepen, in een eigen, nieuwe, groep, of zelf
een groep toewijzen.
•
Klik op submit.
•
Wanneer je hebt gekozen om de resterende studenten zelf een groep toe te
wijzen kom je nu in het ‘Edit Group Set Enrollments’ scherm, waar je deze
studenten aan een aangemaakte groep toe kunt voegen. Nestor maakt zelf
extra groepen aan waar de studenten kunnen worden ingeschreven.
•
Klik op Submit om de groepen aan te maken.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 130
8.3.3
Het wijzigen van groepsinstellingen
Wijzigen Groepsinstellingen
•
Klik in de Groepspagina op de grijze knop
aan de rechterkant.
Je komt op een pagina waar enkele opties m.b.t. de door studenten zelf aan te
maken groepen kunnen worden ingesteld.
•
De eerste optie laat studenten zelf groepen aanmaken.
•
De tweede optie geeft de studenten de mogelijkheid om de instellingen van de
door henzelf aangemaakte groep te wijzigen. Deze instellingen zijn naam,
beschrijving en maximum aantal studenten in de groep.
•
Let op! Deze instellingen staan standaard aangevinkt!
8.4 Groups: file exchange
Bij het aanmaken van de groepen moet ook gekozen worden welke tools er
beschikbaar zijn binnen een groep. De diverse tools worden elders in deze
handleiding besproken, er is echter een tool die specifiek voor de groepen is; de file
exchange.
De file exchange is een manier voor groepsleden om, binnen de groep, bestanden
met elkaar uit te wisselen, en is te bereiken via de groepspagina, onder Group
Tools. Je kunt hier bestanden uploaden die door de groepsleden kunnen worden
gedownload en bekeken.
Een student die lid is van een groep kan met de knop Add File een bestand in de
file-gebied van de groep plaatsen.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 131
8.5 De Advanced Group Tool (AGT)
De AGT is een uitgebreidere groepsfunctionaliteit voor Nestor die door het UOCG is
ontwikkeld, omdat de groepsfunctionaliteit van Nestor in sommige gevallen
tekortschoot. De AGT is niet nieuw in Blackboard 9 maar wordt al enkele versies
gebruikt in Nestor. De AGT kan wat de groepsfunctie van Nestor kan, en meer.
Wanneer vrij basale werkzaamheden met groepen worden uitgevoerd zal de
functionaliteit van Nestor voldoen, maar wanneer bijvoorbeeld grote hoeveelheden
studenten moeten worden ingeschreven of grote hoeveelheden groepen moeten
worden aangemaakt, is het gemakkelijker om gebruik te maken van de AGT. Op
eenzelfde manier als hierboven zal ook voor de AGT
stapsgewijs worden beschreven hoe diverse
werkzaamheden kunnen worden gedaan. De AGT is te
vinden in het Control Panel, onder Course Tools.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 132
Hierboven is het hoofdscherm van de AGT te zien, waar de diverse opties onder
elkaar staan met een korte toelichting.
Belangrijk: Het activeren van de AGT moet altijd via het Control Panel >
Course Tools.
8.5.1 Automatisch groepen aanmaken
In het hoofdscherm van de AGT is de eerste optie Create Groups. Zoals de naam al
zegt kun je hier groepen aanmaken, die na aanmaken te zien zijn op het Groupsscherm. Dit is hetzelfde als bij de groups-functionaliteit van Nestor.
Automatisch groepen aanmaken.
•
Klik in het Control Panel op Course Tools > Advanced Group Tool.
•
Klik in het hoofdmenu van de AGT op Create Groups.
•
Je bent nu in het Create Groups scherm.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 133
•
Vul de groepsprefix (Groepsnaam), het aantal groepen en het startnummer in.
Voorbeeld:
Je wilt drie groepen aanmaken, met de naam “Vrijdag”. Je vult dan bij Group name
prefix in: Vrijdag. Het beginnummer is dan 1, en het aantal groepen is 3. Er worden
door de AGT dan drie groepen aangemaakt: Vrijdag 001, Vrijdag 002 en Vrijdag
003.
•
Kies bij optie 2 welke tools in de groep beschikbaar zijn en of de groepen voor
studenten beschikbaar zijn.
•
Klik op Submit.
8.5.2 Studenten automatisch inschrijven in een groep
De studenten kunnen door middel van de AGT op diverse manieren worden
toegevoegd aan een groep. Allereerst de automatische functie.
Automatisch studenten inschrijven in groepen.
•
Klik in het Control Panel op Course Tools > Advanced Group Tool.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 134
•
Klik in het hoofdmenu van de AGT op Automatically Enroll Students.
•
In dit scherm zie je een overzicht gegeven van het aantal groepen, het aantal
studenten in de cursus en of die wel of niet in een groep zitten.
•
Kies of je in alle groepen hetzelfde aantal studenten wilt inschrijven of dat elke
groep een andere grootte mag hebben.
•
Wanneer alle groepen hetzelfde aantal studenten moeten bevatten, stel dan
het maximum in op de pagina en klik Submit.
•
Bij verschillende groepsgroottes, klik dan op set the group sizes. Je komt nu op
de Set Group Sizes pagina, waar je de groepsgroottes kunt aanpassen.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 135
•
Vul bij Default Group Size de gewenste groepsgrootte in.
•
Wanneer je van de als standaard ingestelde groepsgrootte af wilt wijken, kun
je dat bij optie 2 instellen. Vul bij Size de gewenste grootte in.
•
Kies bij optie 3 voor wie het maximum aantal groepsleden geldt.
•
Klik op Submit. Je komt nu weer in het Automatically Enroll Students scherm.
Klik hier weer op Submit.
8.5.3 Studenten zelf in laten schrijven (Self-Enrollment)
Zoals je kunt zien is de vorige functie gelijk aan de Random Enroll functie van de
Nestor groeps-functionaliteit, zie paragraaf 8.3.2. De functionaliteit die hier
beschreven wordt is gelijk aan de Self Enrollment functie van Nestor.
Self-enrollment instellen voor de AGT
•
Klik in het hoofdscherm van de AGT op Set Self Enrollment Options. Je komt nu
in het Set Self Enrollment Opties scherm.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 136
•
Selecteer bij optie 1 of alle groepen even groot zijn of dat er verschillende
groottes mogen zijn, zoals in onderstaand voorbeeld.
•
Kies bij optie 2 op studenten in meer dan een groep mogen inschrijven.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 137
•
Kies bij optie 3 of de Self-enrollment beschikbaar is voor studenten. Vul
eventueel een naam in voor de knop in het menu, bijvobeeld ‘Inschrijven’. Deze
knop wordt aangemaakt wanneer je daar wat invult.
•
Klik op Submit.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 138
8.5.4 Handmatig studenten toewijzen
In dit scherm kun je de inschrijvingen handmatig beheren. Je bereikt het door in
het hoofdscherm van de Advanced Group Tool op de link Manually Enroll Persons te
klikken.
Handmatig studenten toewijzen aan een groep met de Advanced Group
Tool.
•
Klik in het hoofdmenu van de Advanced Group Tool op Manually Enroll Persons.
•
Rechts staat een lijst met gebruikers en daarachter hun rol. Selecteer
gebruikers door de vakjes voor hun naam aan te vinken.
•
In het midden staan de acties die je met de rechts geselecteerde gebruikers uit
kunt voeren.
De group actions, van toepassing op in de groepen, links, geselecteerde
gebruikers:
o Move to Group: verplaats de geselecteerde gebruikers naar de groep die
in het pulldownmenu in de middenconsole geselecteerd is.
o Duplicate to group: kopieert de geselecteerde gebruiker.
o Remove from group: verwijderd de geselecteerde gebruiker.
De User Actions, van toepassing op de gebruikers die rechts in de lijst met
gebruikers geselecteerd zijn:
o Add to group: voegt de geselecteerde gebruikers toe aan de
geselecteerde groep.
•
Links staat een overzicht van de groepen, met per groep wie er ingeschreven
zijn. Selecteer een groep uit het drop down menu om hem bovenaan te krijgen.
Typ een groepsnaam in het zoekvak in en klik op Search om een groep te
zoeken.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 139
•
Bovenin een totaal overzicht van de gebruikers in de cursus en het aantal
groepen.
•
Klik op Submit. Dit is belangrijk, doe je dit niet dan worden de wijzigingen niet
opgeslagen.
8.5.5 Het splitsen van groepen
Met de AGT is het mogelijk om aangemaakte groepen te splitsen in subgroepen. Er
is een aantal punten waarmee rekening moet worden gehouden bij het splitsen van
een groep.
• De geselecteerde groep zal na het splitsen nog bestaan.
• De nieuwe groepen hebben dezelfde eigenschappen, zoals bijvoorbeeld
beschikbaarheid, als de geselecteerde groep
• Groepen die door splitsen gemaakt zijn kunnen niet opnieuw worden
gesplitst
Het splitsen van een Groep met de Advanced Group Tool
•
Klik in het Advanced Group Tool menu op Split Groups.
•
Selecteer bij optie 1 welke groep je wilt splitsen
•
Selecteer bij optie 2 het aantal subgroepen en of de personen in de originele groep
moeten worden gekopieerd of verplaatst naar de nieuwe groepen.
•
Klik op Submit.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 140
8.5.6 Groepen en inschrijvingen bekijken
Als groepen zijn gemaakt en de personen in de juiste groep(en) zijn ingeschreven,
kun je via de AGT zien welke personen in welke groepen zitten. Via de link View
Enrollments/groups in het hoofdmenu van de AGT krijg je een overzicht van het
aantal studenten en groepen en hun inschrijvingen.
Ook kun je bekijken hoeveel en welke studenten (nog) niet in een groep zijn
ingeschreven.
8.5.7 Groepen en inschrijvingen verwijderen
De aangemaakte groepen kunnen met de AGT ook makkelijk weer verwijderd
worden. Dit kan via de link Remove Enrollments/groups.
Eerst selecteer je hoe je de groepen op wilt zoeken, daarna kies je of je de
inschrijvingen wilt verwijderen en de groepen houden, of alles wilt verwijderen.
Wanneer je vervolgens op Submit klikt kom je in een scherm waar je de gegevens
nog kunt controleren en eventueel wijzigen, om ze vervolgens via Submit door te
voeren.
8.5.8 Het exporteren en importeren van inschrijvingen
Het exporteren van de groepsinschrijvingen geeft een lijst met de groepen en de
studenten die daar in zijn geschreven. Via de link Export Group Enrollments kom je
in een keuzemenu.
Hier kun je kiezen welke naam het bestand krijgt, welke gegevens erin vermeld
worden en welk formaat het bestand krijgt.
Het importeren van een lijst met inschrijvingen gaat via de link Import Group
Enrollments.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 141
Via Browse zoek je op je eigen computer de lijst die geïmporteerd moet worden,
dan selecteer je wat de vorm is van het bestand en klik je op Send. In het scherm
waar je nu komt kun je de inschrijvingen controleren en eventueel wijzigen,
voordat je op Submit klikt en de inschrijvingen doorvoert.
8.5.9 Het geven van een beoordeling aan een groep
De Advanced Group Tool kent ook een functie om een groep studenten
tegelijkertijd een beoordeling te geven voor bijvoorbeeld een opdracht. Deze
beoordeling wordt direct geplaatst in het Grade Center en is dan te zien voor de
studenten die in de groep zitten.
Het keuzemenu is te bereiken via de link Group Grade in het AGT hoofdmenu en
bevat enkele opties die je kunt aanpassen.
In enkele stappen kun je zo een groep beoordelen.
1.
2.
3.
Selecteer de groep die beoordeeld moet worden uit het pulldownmenu aan
de rechterkant
Selecteer een bestaande opdracht of maak een nieuwe opdracht en vul daar
enkele gegevens over de opdracht in, zoals de naam en de weging van het
cijfer.
Vul het behaalde resultaat in en klik OK. Het cijfer staat nu in het Grade
Center.
8. Werken met groepen
Handleiding Nestor › 142
9 Verwerken van leerstof in Nestor
9.1 Inleiding
Voor goed gebruik van Nestor in een cursus is het belangrijk dat de opbouw en
inhoud van een cursus in orde zijn. Hierdoor zal het voor studenten ook
aantrekkelijker worden om de cursus te gebruiken, en zal het gebruik
vanzelfsprekender worden.
Een van de voorwaarden van een goed gestructureerde cursus is dat de te
verwerken leerstof, bijvoorbeeld het inleveren van opdrachten of het bijhouden van
een portfolio, op een logische en overzichtelijke manier gebeurt. Hierover gaat dit
hoofdstuk.
Nieuw in deze versie van Nestor zijn diverse mogelijkheden om de voortgang van
studenten bij te houden. Deze worden nader toegelicht.
9.2 Informeren over opdrachten: Tasks
Om studenten te informeren over de opdrachten die ze moeten maken of inleveren
in een cursus zijn Tasks geschikt. Als docent maak je een taak aan voor de cursus,
en studenten kunnen de melding zien wanneer ze op Nestor inloggen. Verder kun
je, als docent, bekijken hoeveel studenten al klaar zijn met de opdracht, nog niet
bezig zijn geweest of niet nog klaar zijn. Ook is het mogelijk om de prioriteit van
een opdracht aan te geven, zodat studenten kunnen zien welke dingen belangrijk
zijn en welke niet.
Het Tasks systeem geeft je de mogelijkheid om een lijst te maken van dingen die je
wilt dat de studenten doen, waarna ze zelf kunnen bijhouden of ze die al af hebben.
Ze kunnen geen opdrachten inleveren via een taak, Tasks zijn meer bedoeld als
geheugensteun.
Het aanmaken van een taak
• Kies in het Control Panel voor Course Tools.
•
Onder Course Tools staat Tasks. Dit leidt naar het Tasks
menu, waar de taken aan kunnen worden gemaakt.
•
Door in dit menu te klikken op de knop Create Course
Task kom je in het scherm waar je de instellingen voor de
taak op moet geven zoals de naam en een beschrijving.
•
De datum waarop de taak voltooid moet zijn kun je
gemakkelijk selecteren door naar de datum op het
kalender icoon te klikken. Er opent nu een kalender
waarin je de datum aan kunt klikken.
•
De prioriteit van de taak geef je bij punt 2 aan.
Wanneer je op Submit klikt is de taak aangemaakt. De student kan deze op
verschillende manieren bekijken, bijvoorbeeld op het My Institution tabblad bij My
Tasks op het Notifications Dashboard of Tasks onder Tools. Het is niet
noodzakelijk een menu-item voor Tasks te maken.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 143
9.2.1 Tasks: voortgang van studenten bekijken
Als docent kun je via de Tasks bij de Course Tools bekijken wie er al aan de
opdracht begonnen zijn of niet en wie hem al af hebben. Door te klikken op een
getal kom je bij een lijst met namen van de mensen die dat hebben geselecteerd
als status van hun opdracht. De gegevens die je ziet worden door de studenten zelf
geselecteerd, ze kunnen zelf aangeven hoe ver ze met hun taken zijn.
9.3 Opdrachten inleveren: Assignments
Tasks zijn geschikt om studenten te wijzen op opdrachten die ze af moeten maken,
maar bieden niet de mogelijkheid om die opdrachten tegelijkertijd in te leveren. Dit
gaat via een Assignment, of opdracht.
Via een assignment kunnen studenten hun opdrachten inleveren, met een
toelichting erbij. De docent kan het werk dan beoordelen en een cijfer geven, wat in
het Grade Center verwerkt zal worden. Ook kun je feedback geven, wat door de
student te bekijken is, of besluiten dat het werk wat de student geleverd heeft
onvoldoende is en dat de opdracht overgemaakt moet worden.
Een assignment werkt nauw samen met het Grade Center. Pogingen van studenten
zijn te bekijken en te beoordelen via het Grade Center en studenten kunnen via
hun Grades de beoordeling en feedback bekijken.
Het aanmaken van een Assignment
•
Activeer de ‘Edit Mode’ door op de bijhorende knop rechtsboven te klikken.
•
Klik bovenin het menu op Create Content Area en geef vervolgens een naam op,
bijvoorbeeld Opdrachten en vink Available to Users aan.
•
Maak een assignment door achtereenvolgens de Content Area te openen door
op het menu-item te klikken > Evaluate >Create Assignment. De Create
Assignment pagina wordt dan geopend.
Er zijn diverse punten waar opties ingesteld kunnen worden.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 144
•
•
•
•
•
Assignment Information: hieronder vallen de titel, kleur van de titel en de
beschrijving van de opdracht
Assignment Files: hier kun je selecteren of je bestanden bij de opdracht wilt
voegen, zoals een beschrijving. Deze bestanden kunnen van een lokale
computer komen, of uit de Content Collection. Ook is er een lijstje met al
bijgevoegde bestanden.
Grading: hier geef je aan hoeveel punten er te scoren zijn bij de opdracht
Availability: de hoeveelheid pogingen en de beschikbaarheid van de opdracht
kun je hier bepalen
o Make available: studenten kunnen de opdracht zien.
o Number of Attempts: hoeveel pogingen studenten hebben. De keuzes
zijn: een, oneinding of een bepaald nummer, wat je in het vakje invult
o Limit availability: stel de beschikbaarheid van de opdracht vanaf of tot
een bepaalde datum en tijd in om deadlines in te stellen. Via het
kalender-icoon en het klok-icoon is een datum en tijd in te stellen.
o Track Number of Views houdt bij hoeveel keer de opdracht is bekeken.
Due Dates: worden gebruikt om een deadline in te stellen. Verschil met de Limit
Availability is dat de studenten na de ingestelde Due Date nog wel een opdracht
in kunnen leveren, ze worden dan alleen aangeduid als Late. Wanneer de bij
Limit Availability ingestelde datum voorbij is, is de opdracht voor studenten niet
meer zichtbaar en kunnen ze dus ook niets meer inleveren.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 145
•
Recipients: hier stel je in wie de opdracht moeten maken. Je kunt kiezen tussen
de studenten individueel, of dat studenten per groep de opdracht kunnen
maken. Wanneer je kiest voor het maken per groep verschijnt er een scherm
waarin je aan kunt geven welke groepen de opdracht kunnen maken en welke
niet (figuur 8-7). Voor de geselecteerde groepen is de opdracht zichtbaar in de
Content Area, de niet geselecteerde groepen zien de opdracht niet.
•
Submit maakt de assignment aan.
Instellingen bij Assignments
Andere instellingen, die voor alle items in Content Areas gelden, zoals Adaptive
Release, Review Status, Tracking en User Progress, zijn ook van toepassing op
Assignments.
•
•
Ga naar de Content Area waar de aangemaakte assignment zich bevindt en klik
op de pijltjes naast de naam van de assignment.
Er verschijnt dan een menu waar verschillende opties kunnen worden
geactiveerd.
Adaptive release wordt uitgelegd in 9.8.2, Set Review Status in 9.8.2, Tracking in
9.8.3 en User Progress wordt toegelicht in de volgende paragraaf.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 146
9.3.1 Voortgang opdrachten en beoordelen
Per opdracht is het mogelijk om de voortgang van de studenten te bekijken en de
studenten te beoordelen. Het bekijken van de gebruikersstatus per opdracht kan
via het keuzemenu dat bij elk item te activeren is.
Voortgang van de assignment bekijken
•
Klik in het keuzemenu op User Progress.
•
Je komt in een scherm waar in een aantal kolommen informatie over de
opdracht per student te vinden is.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 147
•
Visibililty geeft aan of een cursuslid de opdracht kan zien of niet. Wanneer
bijvoorbeeld een opdracht maar voor een groep zichtbaar is staat bij de leden
van die groep het Visible-icoon, terwijl bij de personen die niet in de groep
zitten het Not-Visible-icoon staat.
•
Reviewed geeft aan of een student de opdracht als Reviewed heeft aangevinkt
of niet. Wanneer in het vakje een
vinkje staat verschijnt er in het
User Progress scherm dat de
student de opdracht gereviewd
heeft, en wanneer dat gebeurd is.
•
Het reviewen kun je als docent
mogelijk maken door te klikken
op Set Review Status in het pulldownmenu. Standaard staat de Review status
op disabled.
Het beoordelen en bekijken van een opdracht gaat via het Grade Center. Omdat de
functionaliteiten van het Grade Center elders in paragraaf 10.9 uitvoerig worden
besproken zullen we hier maar kort ingaan op de mogelijkheden.
Wanneer een student een opdracht heeft ingeleverd verschijnt er in het Grade
Center bij de betreffende opdracht een groen uitroepteken dat aangeeft dat er een
nieuwe opdracht is ingeleverd die nog beoordeeld moet worden.
De assignment beoordelen
•
Ga naar het Grade Center, in het Control Panel bij Evalutaion
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 148
•
Zoek in het Grade Center de kolom met de betreffende opdracht
•
Houd de muis op het uitroepteken en klik op de pijltjes die ernaast verschijnen.
Er verschijnt een menu met daarin View Grade Details. Klik hierop; je gaat naar
de details van de opdracht.
•
In dit scherm vind je onder Attempts de details van de ingeleverde opdracht.
•
Klik op de pijltjes bij ‘Value’. Er opent een menu, selecteer hier ‘Open Attempt’.
In dit scherm vind je bij punt 1 informatie over de ingeleverde opdracht.
•
Bij punt 4 geef je beoordeling en feedback. Deze feedback is zichtbaar voor de
student.
•
Klik op Submit om de beoordeling op te slaan. Het cijfer wordt dan bijgewerkt.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 149
•
Bovenstaande geldt zowel voor een groeps- als een individuele opdracht. Bij een
groepsopdracht geldt het cijfer voor de hele groep. Dit wordt ook automatisch
bijgewerkt.
•
Cijfers kunnen ook direct in het overzicht van het Grade Center worden
ingevuld. Deze beoordeling wordt dan echter niet meegenomen voor de
complete groep. Wanneer het een individuele beoordeling betreft is dit wel
sneller. Het is op die manier ook mogelijk om bijvoorbeeld een individu binnen
de groep een hogere beoordeling te geven dan de rest van zijn groepsleden.
9.4 Discussion Board: verwerken van leerstof
Het Discussion Board biedt de mogelijkheid om een forum aan te maken binnen een
cursus waar, zoals de naam al zegt, een discussie gevoerd kan worden. Dit werkt
globaal gezien op dezelfde manier zoals vele andere fora op internet.
Er wordt een forum aangemaakt, bijvoorbeeld over een bepaald thema, zie
paragraaf 7.8. Binnen dat forum kunnen dan diverse discussies, de zogeheten
“threads”, over een onderwerp worden aangemaakt.
Voorbeeld 1: binnen het vak Noors-1 zijn er de thema’s grammatica en
vocabulaire, die in het Discussion Board als fora kunnen worden aangemaakt.
Binnen de fora worden threads aangemaakt over onderdelen van het thema, zoals
spelling binnen vocabulaire of zinsopbouw binnen grammatica. Binnen deze threads
hebben studenten dan de mogelijkheid om berichten online te zetten met daarin
informatie, feedback, opdrachten etcetera.
Voorbeeld 2: leraren in opleiding worden via het Discussion Board begeleid bij het
uitvoeren van onderzoek in hun stageschool. Zij leveren een plan van aanpak en
conceptteksten in, en hun eindopdracht.
Het voordeel van het Discussion Board bij het verwerken van leerstof is dat
bestanden gemakkelijk kunnen worden toegevoegd aan een bericht. Dit maakt het
gemakkelijk om van veel studenten opdrachten te ontvangen. Het Discussion Board
is goed te gebruiken in trajecten waarbij studenten begeleid moeten worden. Alle
bestanden en reacties van docenten worden in een thread chronologisch geordend,
waardoor het proces ook zichtbaar is. Dat is bij een assignment niet mogelijk.
Bij het aanmaken van een Discussion Board speelt het onderscheid tussen de twee
soorten een belangrijke rol, omdat ze allebei op een andere manier worden
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 150
aangemaakt. Allereerst zullen we het aanmaken van algemene Discussion Boards,
die voor de hele cursus beschikbaar zijn, bespreken, daarna de Discussion Boards
in de groepen.
Bij het aanmaken van het algemene Discussion Board is de eerste stap om te
bepalen waar hij moet komen. Moet het Board worden toegevoegd als item in een
Content Area of is het een Content Area op zich. Wanneer deze keuze is gemaakt
kunnen we het Board gaan aanmaken. Het verschil is hier dat het toevoegen als
Content Area een knop aanmaakt in het linker knoppenmenu die leidt naar een
overzichtspagina van alle fora die in de cursus aanwezig zijn op het algemene
Discussion Board.
Als je het Discussion Board als een item in een Content Area toevoegt, zie je geen
item in het coursemenu, maar een link in de betreffende Content Area. Je kunt dan
een link maken naar een specifiek forum in plaats van alle fora te tonen.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 151
9.4.1
Discussion Board als Content Area
Het aanmaken van een Discussion Board als Content Area
•
Om een Discussion Board als Content Area aan te maken
moet de Edit-mode rechtsboven op ‘ON’ staan! (zie 2.1.1)
•
Klik op de plusknop linksboven in het cursusmenu om een
Content Area toe te voegen. Kies dan voor Create Tool
link.
•
Kies in het nu verschenen ‘Add Tool Link’ venster bij type:
Discussion Board.
•
Vul verder de opties in. Vink ‘Available to Users’ aan om de knop voor studenten
zichtbaar te maken.
•
Klik op Submit.
•
Er verschijnt nu in het linker knoppenmenu een knop met daarop de bij Name
ingevulde waarde, die linkt naar de pagina met het Discussion Board. Dit is een
lege pagina, want er zijn nog geen fora toegevoegd. Dit is dan ook de volgende
stap. In deze handleiding zullen we eerst het aanmaken van een Discussion
Board op andere manieren behandelen, daarna het toevoegen van fora.
9.4.2 Discussion Board in een Content Area
Hiervoor is behandeld hoe je een Discussion Board aan kunt maken als Content
Area, met een knop in het linker knoppenmenu in een cursus. Het is echter ook
mogelijk om een Discussion Board als item toe te voegen aan een al bestaande
Content Area. Hiermee creëer je een link naar een forum in het algemene
Discussion Board.
Het aanmaken van een Discussion Board in een Content Area
• Let op! Om een Discussion Board in een Content Area aan te maken moet de
Edit-mode rechtsboven op ‘Aan’ staan! (zie 2.1.1)
•
Ga naar de Content Area waar het Discussion Board in moet komen, of maak
een nieuwe Content Area aan.
•
Klik in de Content Area op Collaborate en klik op Create Discussion Board Link.
De Add Link pagina wordt geopend.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 152
•
Om een link naar de Discussion Board pagina aan te maken selecteer je bij
optie 1 het bovenste vinkje. Je komt nu in het Add Link scherm.
•
Vul hier bij optie 1 de naam en beschrijving van de link in. Bij optie 2 selecteer
je de beschikbaarheid.
•
Klik op Submit om de link aan te maken. De link naar de Discussion Board
pagina is nu te zien in de Content Area. Op deze pagina zijn alle fora zichtbaar.
•
Om een link naar een al bestaand forum te maken selecteer je het tweede
vakje. De opties worden nu zichtbaar. Selecteer in het vakje naar welk forum je
wilt linken.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 153
•
Klik op Next. De Add Link pagina opent. Dit is dezelfde pagina als hierboven
wordt beschreven.
•
Vul de opties naar voorkeur in en klik op Submit.
•
Om een link naar een nieuw forum aan te maken klik je op Create New Forum
•
Het Create Forum scherm opent. Hoe je deze opties in moet stellen staat
beschreven in paragraaf 7.8.
•
Nadat je deze opties hebt ingesteld en op submit hebt geklikt verschijnt het
nieuwe forum in de lijst met fora, zoals in de afbeelding hierboven. Volg dan de
stappen die beschreven zijn om een link naar een bestaand forum in een
Discussion Board te maken.
9.4.3
Discussion Board binnen een groep
Door een Discussion Board aan te maken in een groep krijgt die groep de
mogelijkheid om een discussie te voeren die alleen voor de leden van die groep en
de docenten zichtbaar is. Zo wordt overleg in de groep gemakkelijker.
Deze instellingen moeten worden ingesteld of gewijzigd via de groepenfunctionaliteit. Bij het aanmaken van een groep kan aangegeven worden of er een
Discussion Board in de groep zit, zie paragraaf 8.3.1.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 154
Het aanmaken van een Discussion Board in een groep
•
Ga naar Users and Groups in het Control Panel. Klik op Groups.
•
De Groups pagina wordt geopend, klik naast de naam van de groep op de
pijltjes. Klik op Edit in het menu wat nu wordt geopend. De Edit Groups pagina
wordt nu geopend.
•
Op deze pagina kun je bij optie 2 de Tool Availability wijzigen. Vink hier
Discussion Board aan.
•
Klik op Submit. Binnen de cursus is nu een Discussion Board beschikbaar. Voor
docenten is dit te bekijken via het Discussion Board overzicht in het Control
Panel, zie paragraaf 9.4.4155. Studenten zien het Discussion Board binnen hun
groepspagina.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 155
9.4.4 Overzicht van Discussion Boards via het Control Panel
Via het Control Panel is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de in de
cursus aanwezige Discussion Boards. Dit zijn zowel de Discussion Boards in groepen
als het algemene Discussion Board voor de gehele cursus. Door dit overzicht wordt
het gemakkelijk om de verschillende fora in een cursus te beheren en te bekijken.
Dit overzicht is alleen voor docenten, omdat alleen docenten toegang hebben tot
het Control Panel.
Het overzicht van Discussion Boards via het Control Panel
•
Klik in het Control Panel op Course Tools. Selecteer hier
Discussion Board.
•
Er wordt een Discussion Board overzichtspagina geopend.
Hierop is een lijst te vinden met de verschillende Discussion
Boards in de cursus.
•
Boven is de cursuscode te zien. Wanneer je hier op klikt
kom je op een overzicht van alle fora binnen het cursus
Discussion Board. Hier kun je via Create Forum ook nieuwe
fora aanmaken.
•
De groepen met een Discussion Board zijn hier ook te zien.
Klik op de groepsnaam om naar het overzicht te gaan. In dit
overzicht kun je ook fora aanmaken.
Hoe een forum in een Discussion Board en een thread in een forum kan worden
gemaakt is toegelicht in paragraaf 7.8.
9.4.5 Het beheren van een forum
Door het klikken op het menuitem in het coursemenu
dat verwijst naar het Discussion Board, krijg je een
overzicht van de beschikbare fora met het aantal
posts (berichten) in een forum en het aantal
deelnemers aan dat forum.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 156
In dit overzicht kun je ook de fora beheren. Je kunt hier gebruikers rollen
toewijzen. De volgende rollen zijn toe te wijzen:
• Manager. Managers hebben volledige controle over het forum. Managers kunnen
de Forum-instellingen, berichten beheren, en beoordelingen aan bijdragen
toekennen. De rol van manager moet alleen worden toegewezen aan de
CourseInstructor of iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheden.
• Moderator. Moderatoren bekijken bijdragen van studenten voordat ze
beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers in de cursus. Moderatoren
kunnen berichten in een forum bewerken of verwijderen. Als je een student de
rol van moderator geeft, wijs hem dan op zijn verantwoordelijkheden, zie ook
paragraaf 9.4.7. Je kunt wekelijks een andere student de rol van moderator
geven.
• Grader. Een grader beoordeelt bijdragen en geeft een beoordeling.De grader
heeft beperkt toegang tot het Grade Center en mag alleen worden toegekend
aan de gebruikers die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en evaluatie
zoals Instructors and Teaching Assistants.
• Participant. Dit is de standaardrol voor studenten. Zij kunnen dan bijdragen in
het forum plaatsen en bijdragen van andere studenten lezen.
• Reader. Deze gebruiker kan alleen bijdragen lezen en geen bijdragen in het
forum plaatsen. Een student die door een moderator te vaak gewezen moet
worden op niet wenselijke bijdragen, kun je tijdelijk de rol van reader geven.
• Blocked. Een student die deze rol krijgt toegewezen, heeft geen toegang meer
tot het forum.
Het beheren van een forum in het Discussion Board
•
Klik in het Discussion Board overzicht op de pijltjes achter de naam van het
forum wat je wilt beheren. Er opent nu een menu met diverse opties.
•
Via Edit kun je de opties die je hebt ingesteld bij het aanmaken, wijzigen.
•
Klik op Manage om het forum te beheren. Je komt nu in de Manage Forum
Users pagina. Via dit menu kun je studenten in het forum een bepaalde rol
geven.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 157
•
Je vindt hier een lijst met studenten die toegang hebben tot het forum, met hun
rol in het forum. Door deze rollen te wijzigen kun je het forum beheren. Dit kan
op twee manieren: per individu of voor een aantal studenten tegelijk.
•
Om een student per keer een rol toe te wijzen klik je op de pijltjes achter zijn
naam. Je kunt nu een rol selecteren uit een lijst.
•
Om meerdere studenten tegelijk dezelfde rol toe te wijzen selecteer je de
studenten door de vakjes voor hun naam aan te klikken. Klik dan op Edit Role
en selecteer de gewenste rol uit de lijst.
•
Via Display Forum Role kun je snel een overzicht laten weergeven met daarin
alle gebruikers met de geselecteerde rol.
•
Klik op OK om terug te keren naar de Discussion Board pagina.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 158
9.4.6 Beoordelen van posts in het Discussion Board
Je kunt op twee manieren een post in het Discussion Board beoordelen. Deze
manieren werken hetzelfde, maar zijn verschillend te benaderen. Beoordelingen
kunnen worden gegeven door docenten of door studenten die in het forum de rol
‘grader’ hebben. Hoe je deze rollen in kunt stellen staat in de vorige paragraaf.
Een post in het Discussion Board beoordelen
•
Ga naar een forum in het Discussion Board.
•
Klik in het forumoverzicht achter de thread op Grade Thread. Je komt nu in het
Grade Thread Users scherm.
Thread
•
Je kunt ook op de naam van de thread klikken. Het Thread Detail scherm
opent dan. Hier kun je op Grade Thread klikken, je komt dan ook in het Grade
Thread Users scherm.
•
In het Grade Thread Users scherm kun je achter de gebruikersnaam van de
student op de pijltjes klikken. In het menu dat dan verschijnt klik je op Grade.
•
Het Thread Grade scherm opent. Hier kun je de bijdrage van de student
beoordelen.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 159
•
Klik op Submit om de opdracht te beoordelen. Het cijfer zal verwerkt worden in
het Grade Center.
9.4.7 Beheren van posts in het Discussion Board
Als docent kun je op diverse manieren posts (bijdragen) in het forum beheren. We
zullen een aantal mogelijkheden hier behandelen: Edit, het bewerken van een post,
en Moderate, waar de inhoud van een bericht eerst goedgekeurd moet worden
voordat het bericht zichtbaar is.
Als docent kun je elk bericht wat op het Discussion Board wordt gepost, bewerken.
Dit kan door middel van de Edit knop bij het bericht.
Het is uiteraard ook mogelijk een student de rol van moderator te geven. En ook de
wijze waarop de student die rol vervult kun je beoordelen. Op
http://www.digitaledidactiek.nl staat een bijdrage van Angelique van het Kaar van
de Erasmus Universiteit Rotterdam ‘Studenten online discussies laten modereren’.
In die bijdrage wordt aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk uitgelegd
wanneer je studenten het beste kunt inzetten bij het modereren van een forum,
welke aandachtpunten bij de uitvoering belangrijk zijn en welke tips zinvol zijn.
Verder is er een overzicht van afspraken die je met een student kunt maken die als
moderator wordt aangesteld.
Het bewerken van een post
•
Ga naar de post die je wilt bewerken.
•
Klik op de Edit knop
•
In het volgende scherm kun je het bericht bewerken.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 160
•
Optie 1 is bedoeld om de tekst van de bijdrage aan te passen.
•
Optie 2 geeft de mogelijkheid een bestand toe te voegen.
•
Klik op Submit.
Via de knop Moderate Forum is het mogelijk om de inhoud van berichten te
controleren voordat ze zichtbaar worden voor de rest van de studenten. De inhoud
kan beoordeeld worden door docenten of door personen die binnen het forum de
Moderator-rol hebben. Hoe je deze rollen toe kunt wijzen is in paragraaf 9.4.5
behandeld.
Het modereren van berichten in het Discussion Board.
•
Open het forum waar je de posts voor wilt moderaten.
•
Klik op de knop Moderate Forum.
•
De Moderation Queue opent. Hier staan de posts die nog bekeken moeten
worden alvorens ze voor idereen beschikbaar zijn.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 161
•
Klik op Moderate.
•
Selecteer bij optie 2 of het bericht mag worden gepubliceerd of niet. Wanneer
je Return selecteert, en het bericht dus afwijst, kun je in het tekstvak een
toelichting voor de student geven.
•
Klik op Submit.
9.5 Opdrachten inleveren: Self and Peer assessment
Met Self and Peer Assessment is het in Nestor mogelijk om een opdracht te
ontwerpen, waarbij de studenten vervolgens zichzelf en/of elkaar kunnen
beoordelen en feedback op elkaar geven. De opdracht is opgebouwd uit een of
meer vragen gekoppeld aan diverse criteria. Deze vragen moeten de studenten
beantwoorden. Via de critera kan de docent eisen stellen waaraan voldaan moet
worden bij het nakijken door de studenten. Zo hebben de studenten
referentiemateriaal waaraan ze hun beoordeling en feedback kunnen spiegelen.
Op http://www.digitaledidactiek.nl staat een bijdrage van Jan Folkert Deinum en
Gert-Jan Verheij van het Universitair Onderwijscentrum Groningen van de
Rijksuniversiteit Groningen ‘Peer review via een discussieforum’. In deze bijdrage
worden aandachtspunten bij de voorbereiding en utivoering gegeven en enkele
randvoorwaarden geformuleerd. De aandachtspunten bij de voorbereiding zijn
belangrijk.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 162
•
•
•
•
Formuleer een (schrijf)opdracht. Voorbeelden zijn:
o Laat studenten zelf een casus beschrijven en laat andere studenten feedback
geven om de kwaliteit van de casus te verbeteren.
o Laat studenten een artikel (of een deel van een artikel) schrijven en laat
medestudenten daar feedback op geven.
o Laat studenten een onderzoeksopzet schrijven en laat medestudenten daar
feedback op geven.
Open een discussieforum in een digitale leeromgeving. Bij hele grote groepen is het aan
te bevelen subgroepen te maken en binnen de subgroepen een discussieforum te open.
Geef het discussieforum een duidelijke naam (bijvoorbeeld: Opdracht 3, Beschrijf een
casus en geef feedback).
Maak tijdens het college afspraken met de groep over:
o Het tijdstip van ‘inleveren’ van de opdracht in het discussieforum.
o Het aantal te leveren reacties op werk van anderen.
o Wie op wie reactie geeft. Maak eventueel een schema en plaats dat in de tekst
van de opdracht in het discussieforum. Nummer bijvoorbeeld de studenten en
laat nummer 1 feedback geven op nummer 2 en 3, nummer 2 geeft feedback op
nummer 3 en 4 enz.
o Hoe de opdracht in het discussieforum wordt gezet. Bijvoorbeeld: elke student
geeft een nieuwe thread op het forum. De feedback wordt gegeven in een reply.
o Maak duidelijk welk soort feedback wordt verwacht en aan welke kwaliteiten de
feedback moet voldoen.
o Geef aan of het deelnemen aan opdracht verplicht is, danwel leidt tot een hoger
eindcijfer voor de cursus.
Uit: Peer review via een discussieforum, Auteur(s): Gert-Jan Verheij, Jan Folkert Deinum Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen, Eccoo/UCLO
9.5.1
Self and Peer Assessment maken
Het aanmaken van een Self and Peer Assessment.
•
Ga naar de Content Area waar de Assessment in moet komen te staan.
•
Klik onder Evaluate op Create Self and Peer Assessment.
•
In het Create Self and Peer Assessment scherm kunnen verschillende opties
ingesteld worden.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 163
•
Kies bij optie 1 voor New, of Import wanneer je een eerder geëxporteerde Self
and Peer Assessment wilt uploaden.
•
Wanneer je kiest voor Import bij optie 1 moet je bij optie 2 en 3 de import-file
selecteren en een naam geven. Wanneer je voor New gekozen hebt zijn deze
opties niet van toepassing en ook niet zichtbaar.
•
Vul bij optie 4 een naam en beschrijving in. Kies hier ook de data waartussen
studenten hun opdracht in moeten leveren.
•
Optie 5 zijn de opties voor het Self and Peer Assessment gedeelte.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 164
•
Selecteer eerst de data waartussen studenten hun eigen en elkaars opdrachten
kunnen evalueren. Deze data moeten na de bij optie 4 ingestelde data liggen.
•
Selecteer
o
o
o
•
Kies bij optie 6 of de Assessment beschikbaar is en selecteer eventuele
datumrestricties.
•
Klik op Submit om de Self and Peer Assessment aan te maken. Je gaat nu naar
het Assessment Canvas, waar je vragen kan maken die in de Assessment
gebruikt worden.
•
De aangemaakte Self and Peer Assessment is in de Content Area terug te
vinden.
vervolgens:
Of de evaluaties anoniem zijn.
Of studenten hun eigen opdrachten kunnen evalueren.
Of studenten ook de resultaten van de evaluatie op hun opdracht te
zien krijgen.
o Hoeveel inzendingen elke student moet evalueren.
9.5.2
Vragen voor de Self and Peer Assessment
Het maken van vragen voor de Self and Peer Assessment.
•
Klik in het Assessment Canvas op Create Question.
•
Je komt nu in het Add Question scherm.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 165
•
Vul bij optie 2 de vraag in.
•
Vul bij optie 3 eventueel een model respons in en of deze beschikbaar is of niet.
Studenten die vragen van andere studenten gaan evalueren zien deze
modelrespons en kunnen het gegeven antwoord daar aan spiegelen.
•
Klik op Submit. De aangemaakte vraag verschijnt nu in het Assessment Canvas.
•
Herhaal deze methode om meerdere vragen toe te voegen.
9.5.3 Self and Peer Assessment: criteria toekennen aan vragen
Door citeria aan een vraag toe te kennen geef je de studenten referentiemateriaal
waaraan ze hun beoordeling en feedback kunnen spiegelen. Criteria kunnen vrij
ingevuld worden en kunnen dus op van alles van toepassing zijn.
Criteria toekennen aan de vragen in de Self and Peer Assessment
•
Klik in het Assessment Canvas op de pijltjes naast de Question. Je komt nu in
het Add/Edit Criteria scherm.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 166
•
Klik hier, naar gelang welk criterium je wilt instellen, op Create Criteria of Word
Count Criteria.
Create Criteria
• Klik je op Create Criteria dan opent het Add Criteria scherm.
•
Vul in het scherm bij optie 1 het criterium in.
•
Geef het mogelijk aantal punten aan.
•
Geef de manier van punten geven aan.
•
Klik op Submit om het criterium aan te maken. Het verschijnt in het Add/Edit
Criteria scherm.
Word Count Criteria
• Klik in het Add/Edit Criteria scherm op Word Count Criteria. Het Add Criteria
scherm opent.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 167
•
Vul de opties in. Point Possible geeft het maximaal aantal te behalen punten
weer, Recommended Word Count het aantal woorden van de bijdrage en
Allowed Variation geeft de marge aan in het aantal woorden van de bijdrage.
•
Klik op Submit om het criterium aan te maken. Het verschijnt in het Add/Edit
Criteria scherm.
•
Klik op rechtsonder op OK om terug te keren naar het Assessment Canvas.
•
De criteria gelden alleen voor de geselecteerde vraag. Herhaal de procedure
voor alle vragen.
9.5.4 Preview Evaluation en Submission bekijken
Bij het aanmaken van de Self and Peer Assessment is het handig om te kunnen
kijken hoe het uiteindelijk voor studenten zichtbaar is. Dit kun je doen door middel
van de Preview functie. Je kunt een preview krijgen van de Submission en van de
Evaluation.
Preview van de Evaluation en Submission bekijken
•
Klik in het Assessment Canvas op de Preview knop.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 168
•
Selecteer of je een voorbeeld van de Evaluation of de Submission wilt zien.
Hieronder de previews zoals ze dan te zien zijn.
•
Klik bij de Submission op de Questions om een voorbeeld te krijgen van het
beeld dat de studenten te zien krijgen.
•
Klik bij de Evaluation op de naam van de studenten, in de afbeelding te zien als
User, om het beeld te zien wat studenten te zien krijgen.
9.5.5 Resultaten Self and Peer Assessment bekijken
Bij Self and Peer Assessment kunnen studenten medestudenten beoordelen. Deze
resultaten worden verzameld binnen de Self and Peer Assessment en kunnen,
wanneer dat gewenst is, verwerkt worden in het Grade Center.
Resultaten van de Self and Peer Assessment bekijken.
•
De resultaten van de Self and Peer Assessment zijn voor docenten te zien via het
Control Panel. Klik in het Control Panel op Course Tools. Selecteer dan Self and
Peer Assessment.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 169
•
In dit scherm zie je een overzicht van de Self and Peer Assessments in de
cursus. Klik op de pijltjes naast de naam. Er opent nu een menu waarin je kunt
selecteren wat je wilt zien.
•
Submissions. Klik op View Submissions om de tot dan toe ingestuurde
submissions te zien.
•
Door op de knop Download All te klikken kun je alle ingeleverde opdrachten
downloaden.
•
Klik op de pijltjes naar de naam en selecteer View Submission om de inzending
te zien.
•
Rechtsboven kun je kiezen of je alle studenten in dit overzicht wilt zien of alleen
de studenten die hun opdracht nog niet of juist wel af hebben.
•
Klik rechtsonder op OK om terug te gaan naar het Self and Peer Assessment
scherm.
•
Evaluations. Klik op View Evaluations om de tot dan toe ingestuurde submissions
te zien.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 170
•
Klik op de pijltjes naar de naam en selecteer View Evaluation om de evaluatie te
zien.
•
Klik rechtsonder op OK om terug te gaan naar het Self and Peer Assessment
scherm.
•
Results. Klik op View Results om de resultaten te zien. Pas wanneer de
ingestelde einddatum verlopen is zijn deze resultaten definitief.
•
Klik op Download All om alle bestanden te downloaden. Klik op de pijltjes naar
de naam van een student en selecteer Download Result om een resultaat te
downloaden.
•
Klik op Send Results to Grade Center om de resultaten zoals ze zichtbaar zijn in
dit scherm te versturen naar het Grade Center. Hier zijn de resultaten dan voor
de studenten te zien.
•
Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over het Grade Center.
•
Klik op OK om terug te gaan naar het Self and Peer Assessment scherm.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 171
9.6
Portfolio
Binnen Nestor zijn twee portfoliovormen te onderscheiden, het portfolio binnen het
Content System en het portfolio van het UMCG. Met portfolios is het voor de
student mogelijk om op een plek verschillende opdrachten te verzamelen, die
bijvoorbeeld in de loop van een of meerdere studiejaren zijn gemaakt. Binnen het
UMCG worden portfolios gebruikt bij de beroepsvoorbereiding, als plek om de
opdrachten hiervan gedurende het jaar te kunnen verzamelen.
In deze handleiding zal het gebruik van portfolios niet verder worden toegelicht.
9.7 Plagiaatcontrole via Ephorus
Ephorus wordt door de RUG gebruikt wordt om documenten op plagiaat te scannen.
Dit gaat op twee manieren: in Nestor door middel van een door de RUG
ontwikkelde applicatie (Building Block) die regelt dat documenten die door
studenten in Nestor zijn ingeleverd, zonder tussenkomst van de docent
gecontroleerd worden door Ephorus. De andere mogelijkheid om documenten op
plagiaat te controleren is de documenten rechtstreeks op de website van website
van Ephorus, www.ephorus.com, ter controle aan te bieden. Het scannen via
www.ephorus.com kost je meer tijd, omdat de documenten in Nestor verzameld
moeten worden, bijvoorbeeld vanuit het discussion board of een assignment en
naar naar de website van Ephorus moeten worden geupload.
In Nestor vergelijkt Ephorus de ingeleverde documenten met internet. Als een
ingeleverd document onderdelen bevat die van internet gehaald zijn, wordt dat
gerapporteerd. Daarnaast vergelijkt Ephorus ook met opdrachten die aan de RUG
zijn ingeleverd. Zo is er controle of studenten bij elkaar plagiaat plegen. Deze
methode heeft de gehele RUG als bereik en maakt dus geen onderscheid tussen de
faculteiten. De reden hiervoor is dat Ephorus met databases werkt. De RUG heeft
een eigen groep databases, de RUG pool, met daarin de verschillende faculteiten en
de via Nestor ingeleverde bestanden. De door de RUG gebouwde applicatie voor
Nestor is een database en op www.ephorus.com is voor elke faculteit een aparte
database. In de RUGpool zijn alle databases van de RUG samengevoegd waardoor
onderling vergelijken mogelijk is.
Als in een Ephorusrapport over een ingeleverd document overeenkomsten met
andere bronnen worden aangegeven, hoeft er geen sprake plagiaat te zijn. Als door
de student deze teksten om de juiste manier geciteerd zijn en voorzien zijn van
bronverwijzingen, is er geen sprake van plagiaat.
Ephorus rapporteert een plagiaat score in procenten. Hoe hoger het percentage,
hoe waarschijnlijker het is dat er plagiaat is gepleegd. Verder geeft Ephorus in de
rapportage aan welke delen overgenomen zijn met de bronnen.
Hier zal het maken van een Ephorus Assignment in Nestor worden behandeld. Voor
meer informatie over het gebruik van Ephorus op internet verwijzen we je naar
www.ephorus.com of naar je facultaire Nestorcoördinator.
Het toevoegen van een Ephorus Assignment werkt praktisch op dezelfde manier als
het toevoegen van een gewone Assignment in een Content Area, zie paragraaf 9.3.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 172
Het toevoegen van een Ephorus Assignment.
•
Ga naar de Content Area waar de Ephorus Assignment moet komen te staan.
•
Selecteer onder ‘More’ Add Ephorus Assignment. Je komt nu in het Create New
Ephorus Assignment scherm.
•
Vul bij optie 1 de naam, het maximum aantal te behalen punten en de
instructies in.
•
Voeg bij optie 2 eventuele bestanden toe.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 173
•
Kies bij optie 3 of het een groepsopdracht is, of de opdracht beschikbaar is en
eventuele datumrestricties.
•
Klik op Submit om de Ephorus Assignment aan te maken.
Nu de studenten hun documenten hebben ingeleverd zullen ze door Ephorus op
plagiaat gescand worden. De documenten en de plagitaatrapportages zijn voor
docenten via het Control Panel te bekijken, in het menu van Ephorus.
Het bekijken van de plagiaatrapportages van Ephorus.
•
Ga naar het Control Panel en klik op Course Tools.
•
Selecteer hier Ephorus Assignment. Het Ephorus Assignments in This Course
scherm opent nu.
•
Voor elke aangemaakte Ephorus Assignment verschijnt hier een link. Door op de
link te klikken kom je bij de rapportages.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 174
•
Bij Document kun je de ingeleverde opdracht bekijken.
•
Bij Simularities Found geeft Ephorus het percentage plagiaat aan. Checking
betekent dat Ephorus nog aan het scannen is.
•
Vul bij Grade een cijfer in en klik op Grade Documents om de geselecteerde
opdrachten te beoordelen.
•
Klik op OK om terug te keren naar het Ephorus Assigments scherm.
•
In het Ephorus Assignments scherm kun je via My Documents je bestanden
direct naar Ephorus uploaden. Ze hoeven dan niet door een student via een
Ephorus Assignment ingeleverd te worden. Dit kan het geval zijn als de student
via e-mail opdrachten bij je ingeleverd heeft.
•
Klik op Browse om een document uit te zoeken, klik op Submit om het
document te uploaden. Je krijgt nu de melding dat het uploaden gelukt is, en
het document verschijnt nu onder de Previously Uploaded Documents.
9.8 Studievoortgang bijhouden
In Nestor kun je met het Early Warning System en het Performance Dashboard de
studievoortgang van studenten in je course bijhouden.
9.8.1 Early Warning System
Het Early Warning System waarschuwt een student en docent via een e-mail als de
student niet voldaan heeft aan de criteria die in een door de docent opgestelde
regel staan. De criteria in een regel kunnen gebaseerd zijn op een toetsscore, een
einddatum of op cursustoegang. Er wordt een logboek van meldingen gemaakt voor
iedere student die een vroege waarschuwing ontvangt.
Dit logboek is op te vragen via de knop Notification History. De knop Search geeft
een overzicht van regels.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 175
In het scherm dat dan verschijnt kan gezocht worden naar een naam van een regel,
een datum of een gebruiker.
Er
•
•
•
kunnen drie soorten regels gemaakt worden:
Grade Rule, gebaseerd op een beoordeling.
Due Date Rule, gebaseerd op een inleverdatum.
Last Access Rule, gebaseerd op de datum waarop een student voor het laatst de
course heeft bezocht.
Bij gebruik van het Early Warning System is het belangrijk om het systeem
regelmatig te Refreshen. Nestor kijkt dan of er nieuwe warnings zijn ten opzichte
van vorige keer. Wanneer je dit niet doen, zal het systeem niet werken. Om de
regels te updaten moet je het Early Warnings System refreshen. Dit gaat via het
Early Warnings System overzichtsscherm.
Werken met het Early Warnings System.
•
Klik in het Control Panel op Evaluation. Klik daar op Early Warnings System.
•
Klik in dit scherm op Create Rule en selecteer uit de lijst de soort regel die je
aan wilt maken.
•
Klik op Grade Rule om een op een cijfer gebaseerde regel aan te maken. Je
komt nu in het Add Early Warning System Rule scherm.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 176
•
Vul bij optie 1 een naam in en of de regel al van toepassing is.
•
Vul bij optie 2 de regelcriteria in: selecteer uit het drop down menu een Grade
Center item, bijvoorbeeld een assignment. Selecteer bij Define Criteria en bij
Score bij welke score je op de hoogte wilt worden gesteld.
•
Klik Submit om de regel aan te maken. De regel verschijnt nu in het Early
Warning System scherm.
•
Klik op Due Date Rule om een regel aan te maken gebaseerd op een deadline
voor een Assignment, Survey of een Test. Een Due Date Rule kan alleen
gemaakt worden als bij het cijferlijstitem in het Grade Center een datum is
aangegeven bij het maken van het cijferlijstitem.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 177
•
Vul bij optie 1 een naam in en selecteer de beschikbaarheid.
•
Bij optie 2 selecteer je diverse dingen:
o
o
o
o
Selecteer uit het drop down menu om welk item uit het Grade Center
het gaat. Tussen haakjes de deadline die daar is ingesteld.
Geef aan welke poging moet worden beoordeeld.
Selecteer of je later of eerder dan een bepaalde datum wilt
waarschuwen.
Selecteer bij Date Offset of je eerder of later dan de deadline wilt
laten waarschuwen. Standaard staat de datum van de deadline zelf
ingesteld.
•
Klik Submit.
•
Klik op Last Access Rule om een regel aan te maken die waarschuwt op basis
van een aantal dagen sinds het laatste bezoek aan de cursus.
•
Vul bij optie 1 naam en beschikbaarheid in.
•
Vul bij optie 2 in hoeveel dagen er sinds het laatste cursusbezoek moeten zijn
verstreken.
•
Klik Submit.
9.8.2 Performance Dashboard
Het Performance Dashboard biedt een actueel overzicht van de activiteiten van alle
studenten. Informatie wordt in de vorm van een tabel weergegeven. Alle links in dit
overzicht zijn aan te klikken voor meer informatie. De informatie is wel afhankelijk
van instellingen in andere onderdelen van de course.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 178
Het Performance Dashboard.
•
Klik in het Control Panel op Evaluation. Klik hier op Performance Dashboard. Het
Performance Dashboard wordt nu geopend.
•
In de eerste 4 kolommen staat informatie over de gebruiker en zijn rol binnen
de cursus.
•
In kolom 5 en 6 wordt beschreven wanneer en hoe lang geleden de gebruiker
de cursus heeft bezocht.
•
In de kolom Review Status wordt met een getal beschreven hoeveel items door
de gebruiker als ‘Reviewed’ zijn aangemerkt. Klik op het getal om naar een
overzicht van de aangemerkte items te gaan.
•
Bij Adaptive Release klik je op het icoon om de Adaptive Release regels voor de
gebruiker te zien. Je krijgt het menu van een gebruiker te zien, met daarin alle
inhoudsitems van de cursus. Items bevatten pictogrammen die aangeven of
inhoudsitems en mappen zichtbaar of onzichtbaar zijn voor de gebruiker en of
de items zijn doorgenomen. waarin aangegeven staat wat in de cursus wel en
niet zichtbaar is.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 179
•
In de kolom Discussion Board staat het aantal posts wat de gebruiker in de
Discussion Boards binnen deze cursus heeft gedaan.Klik op het getal om naar
een overzicht te gaan.
•
In de kolom Early Warnings staat het aantal Warnings dat de student via het
Early Warning systeem heeft gekregen. Klik op het getal om naar de Early
Warnings overzichtspagina te gaan.
•
In de kolom View Grades staat een icoon dat naar het Grade Center linkt. Klik
op dit icoon om naar het Grade Center te gaan. Zie hoofdstuk 9 voor meer
informatie over het Grade Center.
9.8.3 Statistische rapporten
Deze rapporten geven informatie over activiteiten van studenten in de cursus. Deze
rapporten zijn te bereiken via Course Management > Evaluation > Tracking
Reports.
De activiteiten van studenten worden voor de gehele cursus bijgehouden. De
gegevens van deze activiteiten kunnen tegelijk worden weergegeven of uit gesplitst
naar:
• Inhoudsgebieden
• Groepen
• Forums
De getallen hier geven het aantal hits weer. Telkens wanneer er een aanvraag naar
Nestor wordt verzonden, word er een hit geteld. Voor items in Content Areas moet
Tracking enabled zijn (zie 6.5.1) om opgenomen te worden in dit overzicht.
Het rapport kan in PDF, HTML, Excel of Word gegenereerd worden.
9. Verwerken van leerstof in Nestor
Handleiding Nestor › 180
10 Toetsen in Nestor
Toetsen betekent toetsen samenstellen, digitaal afnemen en resultaten bijhouden.
Deze drie stappen zijn met Nestor mogelijk. In dit hoofdstuk zal eerst in een korte
inleiding een aantal algemene aspecten ten aanzien van toetsen worden behandeld.
Daarna worden kort de mogelijkheden van toetsen, enquêtes en pools toegelicht.
Vervolgens wordt getoond hoe toetsen, enquêtes en pools kunnen worden
ontwikkeld (zie 10.2) en hoe Respondus en de Lockdownbrowser daarbij gebruikt
kunnen worden (zie 10.8). Daarna wordt het Grade Center toegelicht (zie 10.9).
Hier worden de resultaten van studenten bijgehouden.
In dit hoofdstuk zal van het Control Panel het onderdeel Evaluation toegelicht
worden.
10.1 Inleiding toetsen
Meestal gebruiken we toetsen om zak/slaagbeslissingen te nemen. Er zijn echter
meer gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld: studenten stimuleren tot leren, inzicht
krijgen in wat studenten wel of niet hebben begrepen en daar het onderwijs op
afstemmen, studenten laten oefenen en zichzelf laten controleren.
Voorbeeld 1
Aan het begin van een reeks colleges presenteert een docent een toets over de
leerstof die studenten dienen te beheersen als zij aan de cursus beginnen.
Afhankelijk van de resultaten van de toets kan de docent zijn onderwijs aanpassen
aan het feitelijke beginniveau van de studenten of adviezen geven over de manier
waarop studenten tekorten kunnen opheffen.
Voorbeeld 2
Een docente is ontevreden over de resultaten voor haar vak in het voorgaande jaar.
Studenten lijken het studeren uit te stellen tot vlak voor het tentamen en lijken
weinig gemotiveerd. Om die resultaten te verbeteren laat zij per college formatieve
toetsen in Nestor maken, waarmee studenten na elk college hun kennis zelf kunnen
toetsen. Bij foute antwoorden krijgt de student feedback wat hij nog moet leren om
het juiste antwoord te kunnen geven. Tot verbazing van de docent blijken
studenten erg ingenomen met de formatieve toetsen en ze zeggen zelf dat ze
daardoor sneller gaan studeren. De resultaten zijn duidelijk beter, wat overeenkomt
met onderzoeksresultaten naar de effecten van formatieve toetsen met directe
feedback.
Voorbeeld 3
Een docent filosofie krijgt voor een algemeen vak studenten uit allerlei
studierichtingen. De docent vraagt zich af wat de beginkennis is van deze
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 181
studenten om zo zijn collegestof te kunnen bepalen. Voorafgaand aan de
collegereeks maakt de docent een toets in Nestor om die voorkennis vast te stellen.
Hij stuurt via Nestor de studenten een e-mail met het verzoek de toets te doen
voorafgaand aan het college, om zo aan hun eigen kennis aangepaste leerstof te
kunnen krijgen.
Voorbeeld 4
Een docent is de handschriften van studenten spuugzat en besluit dat haar
studenten het tentamen op een computer moeten doen. Dan kan ze de antwoorden
tenminste lezen. Ze besluit hiervoor Nestor te gebruiken. Ze ontwerpt de toets en
stelt deze alleen beschikbaar gedurende het tentamen. Ze organiseert een
computerlokaal, maakt gebruik van de Lockdown browser van Respondus. Hierdoor
kunnen studenten tijdens de toets de Internet browser wel gebruiken, maar zijn
opties uitgeschakeld die mogelijkheden bieden om naar andere websites en
applicaties te gaan te gaan dan die voor de toets nodig zijn.
Digitale beoordelingstoetsen zijn vaak lastig te organiseren. Het eerste en tweede
voorbeeld komen steeds vaker voor in Nestor. Daarbij moet wel gezegd dat het
vooral voor vakken met veel studenten interessant is om dergelijke formatieve
toetsen te maken. Veelal wordt dat gedaan door studentassistenten, omdat het veel
werk is. Effectief is het echter wel; onderzoek laat zien dat dergelijke formatieve
toetsen met feedback een positief effect hebben op het leerresultaat.
Studenten gebruiken echter niet zomaar de toetsen in Nestor. Er is een aantal
manieren om het doen van toetsen te bevorderen:
• Vermeld het doel en het belang van de toetsen. Doe dit niet alleen in Nestor
maar ook tijdens onderwijsbijeenkomsten.
• Laat blijken dat je de toetsen serieus neemt: besteed tijdens
onderwijsbijeenkomsten aandacht aan deelname en resultaten.
• Stel eventueel een tijdslimiet aan de beschikbaarheid van een toets.
• Zorg dat het verband tussen toetsvragen en onderwijs duidelijk is.
• Stel vragen in de vorm en op het niveau dat ook in de eindtoets wordt
gebruikt.
• Beperk de feedback niet tot goed of fout maar geef een toelichting waarom
een antwoord goed of fout is en verwijs naar de leerstof.
• Laat studenten een voorbeeldtentamen in Nestor maken.
• Bied een bonuspunt voor deelname.
• Kies vraagvormen waarvan de uitvoering niet te veel tijd kost. Open vragen
kosten docent en student veel tijd bij het nakijken en bij de beantwoording.
De constructie van goede meerkeuzevragen kost veel tijd, maar
terugkoppeling kan worden geautomatiseerd. Vaak kunnen
meerkeuzevragen overigens worden vervangen door juist/onjuist vragen.
Toetsen en toetsvragen dienen aan te sluiten bij de doelstellingen die binnen het
onderwijs worden nagestreefd. Dit betekent dat alle relevante doelstellingen
moeten worden getoetst op het beoogde niveau zoals kennis, begrip of toepassing.
Toetsen zoals gepresenteerd in Nestor zullen bij studenten verwachtingen scheppen
over de eindbeoordeling. Maak voor je vragen gaat maken een overzicht van wat in
de toets aan de orde dient te komen.
Toetsvragen dienen zo te zijn geformuleerd dat datgene wordt getoetst wat je wilt
toetsen en dat er geen misverstand ontstaat over het juiste antwoord. Voor de
verschillende typen toetsvragen gelden richtlijnen waaraan de formulering dient te
voldoen. Hieronder volgen enkele richtlijnen voor essayvragen en voor
meerkeuzevragen.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 182
10.1.1 Essayvragen
Enkele aandachtspunten:
• Beperk het gebruik van essayvragen tot die leerresultaten die niet kunnen
worden getoetst met gesloten vragen of aanvulvragen.
• Formuleer de vraag zodanig dat de gewenste doelstelling inderdaad kan
worden gemeten. Aangeven op welke aspecten het antwoord zal worden
beoordeeld kan hierbij helpen.
• Stel de vraag zodanig dat bij studenten geen misverstand kan bestaan over
het soort gewenste antwoord. Een vraag als "Waarom trekken vogels?" is te
algemeen. Beter is "Formuleer drie hypotheses die kunnen verklaren
waarom sommige vogelsoorten in de herfst naar het zuiden trekken".
• Geef een indicatie van de gewenste lengte van het antwoord, bijvoorbeeld
het aantal regels tekst, of van het aantal te noemen argumenten of
oorzaken. Houd er rekening mee dat in Nestor een essayvraag maximaal
1500 woorden mag bevatten.
• Geef bij de feedback het 'model' antwoord.
10.1.2 Meerkeuzevragen
Enkele aandachtspunten:
• De vraag moet een duidelijk probleem bevatten.
• De vraag is kort en zakelijk geformuleerd.
• De vraag is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.
• De vraag is slechts te beantwoorden op basis van beheersing van de stof en
niet op basis van de wijze van formuleren, lengte van de alternatieven en
dergelijke.
• De vraag bevat geen halve of gedeeltelijke waarheden.
• Het is helder op welk aspect van de vraag antwoord moet worden gegeven.
• Het is niet noodzakelijk om vier alternatieven te gebruiken, drie
alternatieven voldoen ook goed.
• Accentueer ontkenningen bijvoorbeeld door te onderstrepen, gebruik geen
dubbele ontkenningen.
• Gebruik bij voorkeur geen vragen waarin wordt gevraagd de juistheid van
twee stellingen te beoordelen. Twee juist/onjuist vragen zijn zeker zo goed
en scheppen minder onduidelijkheid.
Alternatieven, algemeen
• de alternatieven moeten in een logische volgorde staan
• opklimmende getalgrootte
• alfabetische volgorde
• op lengte
• de verschillen tussen de alternatieven dienen niet al te groot te zijn (het
goede antwoord mag er niet uitspringen)
• alle alternatieven bij een opgave dienen overeen te komen in uitgangspunt,
grammaticale structuur en algemene indruk (lengte)
• zorg dat de formulering van de alternatieven niet direct in een bepaalde
richting wijst (absolute woorden zoals “altijd” en “nooit” geven vaak direct
aan dat ze niet het goede antwoord zijn)
• vermijd echo’s (letterlijke gedeelten van de uitgangstekst)
Alternatieven, sleutel
• begin bij het formuleren van alternatieven met het opschrijven van het
goede antwoord
• is het geformuleerde antwoord ook werkelijk het goed antwoord?
• zorg er voor dat het goede antwoord volledig is
• hanteer consequent dezelfde formulering van alternatieven
• vermijd formuleringen waarbij het goede antwoord zal opvallen
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 183
•
neem alleen die afleiders op waarvan je verwacht, dat studenten die ook
werkelijk zullen kiezen
Alternatieven, afleiders
• afleiders moeten zo helder geformuleerd worden, dat de essentiële
verschillen ertussen duidelijk worden
• afleiders moeten plausibel zijn voor degenen die de stof niet beheersen
• afleiders moeten elkaar uitsluiten
Taalgebruik
• korte, krachtige zinnen met een duidelijke opbouw (eenvoudig leesbaar)
• de zinnen moeten grammaticaal juist zijn
• vermijd constructies met bijzinnen
• elke vraag moet efficiënt zijn; geef geen overbodige informatie
• geen letterlijke zinnen uit boeken
• geen dubbele ontkenningen
• gebruik geen onnodig moeilijke woorden of afkortingen
• zorg voor duidelijkheid. Gebruik dus geen vage begrippen als ‘ongeveer’,
‘iets meer’ of ‘ruim’.
• als de alternatieven uit hele zinnen bestaan, beginnen alle alternatieven met
een hoofdletter en eindigen met een punt
• als de alternatieven geen hele zinnen zijn, beginnen de alternatieven met
een kleine letter en eindigen zonder punt
10.1.3 Beginnen
Het is aan te bevelen de vragen te ontwerpen voordat je ze in Nestor gaat
invoeren:
• Bepaal hoe je de toets(en) in je cursus inpast en deelname stimuleert. Zie
daarvoor 10.1.
• Schrijf een toetsinstructie
• Ontwerp de toets
• Waarover ga je vragen stellen
• Kies vraagtype(s) en schrijf de vragen
• Formuleer feedback
• Bepaal het aantal toe te kennen punten per vraag
• Categoriseer vragen en ken er trefwoorden aan toe voor het geval je later
vragen wilt selecteren uit een andere toets of verzameling vragen
Bepaal hoe je de toets beschikbaar stelt, bijvoorbeeld:
• Periode waarin de toets beschikbaar is
• Meer pogingen mogelijk
• Wel of geen wachtwoord
• Wijze van feedback tijdens en na afloop van de toets
•
•
•
•
•
•
10.1.4 Literatuur
Bender, W. (2003). Toetsen in het hoger onderwijs. Assen: Van Gorcum.
Berkel, H. van. (1999). Zicht op toetsen; toetsconstructie in het hoger
onderwijs. Assen: Van Gorcum.
Berkel, H. van, en Bax, A. van (2002). Toetsen in het hoger onderwijs.
Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
CITO - Toetsconstructieproces in acht stappen
http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/toetsconstructie/home.htm
Dousma, T., Horsten, A., en Brants, J. (1973). Tentamineren. Groningen:
Wolters-Noordhoff.
Sanders P.F., Eggen T.J.H.M.(1993), Psychometrie in de Praktijk, Arnhem,
Cito.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 184
•
Ook te downloaden op
http://www.cito.nl/oenw/onderzoek/psychometrie/frame_builder.htm?../../s
hare/psychometrie-in-praktijk.htm
Rik Zoomer e.a.,Digitaal toetsen van statistische vaardigheden via
Blackboard
http://www.surfspace.nl/nl/themas/Toetsen/Artikelen/Pages/Digitaaltoetsen
vanstatistischevaardighedenviaBlackboard.aspx
10.2 Toetsen, enquêtes en pools
In Nestor kunnen naast toetsen ook enquêtes (surveys) worden afgenomen.
Daarnaast is het mogelijk pools samen te stellen.
Test, surveys en pools
•
Je krijgt toegang tot tests, surveys en pools vie het Control
Panel > Course Tools > Tests, Surveys and Pools.
Voordat je begint met het invoeren van toetsen en enquêtes is het verstandig om
eventueel met collega’s te overleggen over de wijze waarop die toetsen worden
ingevoerd. Het is aan te raden toetsen via pools in te voeren. Dat voorkomt veel
werk als je meer dan één course hebt waarin gebruik wordt gemaakt van de
toetsfunctie in Nestor.
Docenten van één opleiding kunnen bijvoorbeeld voor de eerste- en tweedejaars
alle vragen voor dit vak onderbrengen in één pool. Die vragen worden bijgehouden
in één course. Van daaruit kunnen ze geëxporteerd worden naar een andere
course. In die course kunnen dan toetsen samengesteld worden op basis van de
vragen die in de pool staan. Het is mogelijk om een pool te kopiëren naar een
andere course, zodat ook daar gebruik kan worden gemaakt van de database met
vragen.
10.2.1 Toets (Test)
In Nestor kunnen toetsen (tests) ontwikkeld worden. Die toetsen kunnen, zoals in
de voorbeelden aan het begin van dit hoofdstuk, verschillende functies hebben.
Bij het maken van een toets wordt in ieder geval aangegeven:
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 185
•
•
•
Naam
Omschrijving
Instructies
Vervolgens kunnen de vragen ingevoerd worden. Dat kan op verschillende
manieren:
10.2.1.1 Nieuw invoeren (Build Test)
Je hebt dan de keuze uit:
a. Bij Create Question zijn 17 verschillende vraagtypes
beschikbaar:
b. Bij Reuse Question kun je:
o At random vragen uit één of meer pools invoeren
o Vragen uit één pool of test invoeren
c. Bij Upload Questions kun je vragen invoeren die in een
bestand op je computer staan.
10.2.1.2 Een bestaande test importeren (Import Test)
Er kan dan een test vanuit de Content Collection of vanaf de computer
(bijvoorbeeld gemaakt in Respondus) geïmporteerd worden.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 186
10.2.2 Enquête (Survey)
Naast toetsen kunnen in Nestor ook enquêtes worden gemaakt, de zogenaamde
surveys.
Bij het maken van een enquête wordt in ieder geval aangegeven:
• Naam
• Omschrijving
• Instructies
Vervolgens kunnen de vragen ingevoerd worden. Dat kan op verschillende
manieren:
10.2.2.1 Nieuw invoeren (Build Survey)
Je hebt dan de keuze uit:
a. Bij Create Question zijn 17 verschillende vraagtypes
beschikbaar:
b. Bij Reuse Question kun je vragen uit één pool of test
invoeren
c. Vragen importeren (Upload Questions). Er kan dan een
vragenlijst vanaf de computer (bijvoorbeeld gemaakt in
Respondus) geïmporteerd worden.
10.2.2.2 Import Survey
Hier kan een bestaande vragenlijst worden geïmporteerd.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 187
10.2.3 Pool
Een pool is een verzameling (database) met vragen die als bron dienen voor het
maken van toetsen en enquêtes. Het voordeel van pools is dat gemakkelijk grote
hoeveelheden vragen van de ene naar de andere course geëxporteerd kunnen
worden en gebruikt kunnen worden als bron voor verschillende toetsen.
Bij het maken van een Pool wordt in ieder geval aangegeven:
• Naam
• Omschrijving
• Instructies
Vervolgens kunnen de vragen ingevoerd worden. Dat kan op verschillende
manieren:
10.2.3.1 Nieuw invoeren (Build Pool)
Je hebt dan de keuze uit:
a. Bij Create Question zijn 17 verschillende vraagtypes
beschikbaar:
b. Bij Reuse Question kun je vragen uit één pool of test
invoeren
c. Vragen invoeren (Upload Questions). Er kunnen dan vragen
vanaf de computer (bijvoorbeeld gemaakt in Respondus)
geïmporteerd worden.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 188
10.2.3.2 Import Pool
Hiermee wordt een bestaande Pool met vragen geïmporteerd vanuit de Content
Collection of vanaf je computer.
10.2.4 Verschillen test en pool
Er zijn verschillen tussen een toets (test) en een pool:
• Bij een toets kun je at random vragen laten kiezen uit een bestaande toets
of pool van vragen. Dat kan bij een pool niet.
• Vanuit de pool kun je een vragenverzameling (pool) exporteren en
importeren. Je kunt dan in bij het samenstellen van een toets vragen uit de
pool selecteren op basis van vraagtype, categorieën, trefwoorden of
moeilijkheidsgraad.
•
•
Een pool kun je niet beschikbaar maken voor studenten, een toets wel.
In de pool kun je aan vragen geen punten toekennen, in een toets kan dat
wel.
10.3 Vraagtypen in Nestor
Er zijn 17 verschillende vraagtypen in Nestor. Daarmee is Nestor één van de ELO’s
met de meeste vraagtypen.
Calculated Formula
Dit zijn vragen met een berekende formule. Deze formule bevat variabelen die voor
iedere gebruiker apart kunnen worden ingesteld. Door een minimum- en een
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 189
maximumwaarde op te geven, kun je het bereik van de variabelen instellen. De
antwoordensets worden willekeurig gegenereerd. Het juiste antwoord kan bestaan
uit een specifieke waarde of een reeks. Je kunt punten toekennen voor die
antwoorden die binnen de reeks vallen. Voor het maken van dit vraagtype doe je
het volgende:
• Vraag en formule maken
• De waarden voor de variabelen vaststellen
• Variabelen en antwoorden bevestigen
Calculated Numeric
Hier moet de student een getal invullen om een bewering/stelling te voltooien. Het
goede antwoord kan bestaan uit een getal of een reeks getallen.
Either/Or
Er wordt een bewering/stelling gegeven. De student moet hierop antwoorden via
een selectie van vooraf gegeven antwoorden zoals ja/nee, goed/fout.
Essay
Bij een essay vraag moet een student een langer antwoord (kunnen) geven. Een
essayvraag moet door de docent worden nagekeken (via het Grade Center) en kan
niet door automatisch Nestor worden beoordeeld.
File Response
Een student kan hier een bestand van zijn eigen computer uploaden. Het antwoord
moet met ‘met de hand’ nagekeken worden.
Fill in Multiple Blanks
In deze invuloefening kan een student in een zin of alinea antwoorden invullen. Per
zin of alinea kunnen meerdere antwoorden worden ingevoegd. Per invulveld wordt
een antwoordset gemaakt.
Fill in the Blank
Dit is een vraag, zoals “3+4=”, waar een antwoord getypt moet worden, waarbij de
student 7 moet intypen of “Wat is de voornaam van de koningin?” waarbij het
antwoord “Beatrix” ingetypt moet worden. Het is mogelijk om meerdere
antwoordalternatieven te maken, zodat ook synoniemen van antwoorden goed
gerekend kunnen worden.
Hotspot
Studenten krijgen een afbeelding te zien. Daarop moeten zij het juiste antwoord op
een vraag aangeven door een specifiek punt in de afbeelding aan te
klikken/markeren.
Jumbled Sentence
Bij dit vraagtype krijgt een student een zin te zien waarvan één of meerdere delen
als variabele is gegeven. De student moet een goed lopende zin maken door in een
keuzelijst de juiste variabele te selecteren.
Matching
Hierbij kunnen twee kolommen worden gevormd waarbij begrippen uit de ene
kolom bij begrippen in de andere kolom gezocht moeten worden. Bijvoorbeeld:
“Plaats de genoemde hoofdsteden bij de genoemde landen”. Let op: bij het maken
van dit type vragen verschijnt na het eerste invulscherm nog een tweede scherm
waar het antwoord vastgelegd moet worden.
Multiple Answer
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 190
Ook een meerkeuzevraag, maar nu zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Bijvoorbeeld bij de vraag “Welke van onderstaande politieke partijen maken deel uit
van de regeringscoalitie?”.
Multiple Choice
Dit zijn meerkeuzevragen, waarbij gekozen moet worden uit meerdere
alternatieven. Dat hoeven niet vier alternatieven te zijn, maar mogen er maximaal
twintig en minimaal twee zijn (zie 10.4 om minder dan vier alternatieven te
verkrijgen).
Opinion Scale/Likert
De opinieschaal is een vraagtype dat bij uitstek geschikt is voor een enquête. Op
een cijferschaal kan de student met een cijfer aangeven hoe zijn houding/reactie is.
Ordering
Bij dit type vragen moeten antwoordalternatieven, waarbij het aantal alternatieven
kan variëren van twee tot twintig, in een bepaalde volgorde worden gezet.
Bijvoorbeeld: “Zet de onderstaande steden in volgorde van klein naar groot”. Let
op: bij het maken van dit type vragen verschijnt na het eerste invulscherm nog een
tweede scherm waar het antwoord vastgelegd moet worden.
Quiz Bowl
Bij dit vraagtype krijg de student een antwoord te zien. Hij moet de bijbehorende
vraag invoeren. Het antwoord moet bestaan uit een zin met een vraagwoord (wie,
wat, waar, wanneer). Als het vraagwoord geen deel uitmaakt van het gegeven
antwoord, kunnen deelpunten worden toegekend.
Short Answer
In deze open vraag kan de lengte van het antwoord aangegeven worden door een
aantal rijen op te geven in het tekstvak.
True/False
Keuze uit goed of fout op basis van een stelling. Soms is het wenselijk om uit twee
alternatieven te kiezen in plaats van goed/fout, bijvoorbeeld in een enquête waarin
naar het geslacht wordt gevraagd. In dat geval kan beter voor multiple choice
worden gekozen met twee alternatieven.
10.4 Toets samenstellen
In deze paragraaf stellen we een nieuwe toets samen, zonder gebruik te maken van
bestaande vragen uit tests, pools of andere import.
Allereerst moet er een toets worden aangemaakt, daarna kunnen vragen worden
toegevoegd (of gewijzigd of verwijderd) aan een toets. Voor een survey (enquête)
is de procedure vrijwel hetzelfde.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 191
Toets samenstellen
• Klik in het Control Panel op Course Tools >Tests, Surveys
and Pools.
•
Klik op Tests
•
Klik op Build Test
•
Klik op Submit om verder te gaan.
•
Vul in het scherm Test Information de nodige informatie in en klik op Submit.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 192
•
Klik op Creation Settings.
•
Hier kun je de instellingen voor de vragen aangeven. Standaard staan de
onderdelen 4 en 5 aangevinkt. Voor het maken van vragen met bronnen
(illustraties, video- en audiofragmenten, Officedocumenten en websites) is het
noodzakelijk dat de optie ‘Add images, files, and external links to questions’ is
aangevinkt. Als aan antwoorden bij bijvoorbeeld meerkeuzevragen ook deze
bronnen moeten worden toegevoegd, vink dan ook de optie ’Add images, files,
and external links to answers’ aan.
•
Als je aan elk antwoord een feedback wilt toevoegen, vink dan ‘Provide
feedback for individual answers’ aan.
Het aanvinken van optie 3 ’Question Metadata’, geeft je de mogelijkheid bij
vragen trefwoorden en niveaus aan te geven waarop bij het samenstellen van
een toets vragen geselecteerd kunnen worden. Dit is vooral handig als je
toetsen samenstelt uit pools met vragen, zie 10.7.
•
Klik op Submit
•
Klik in het volgende venster op ‘Create Question’
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 193
•
We kiezen hier voor een ‘Multiple Choice’ vraag.
•
Plaats in het volgende venster de vraag. Om alle mogelijkheden van de editor te
zien, klik je op het knopje ‘Collapsed’. Je ziet dan meer mogelijkheden van de
editor.
•
Bij de vraag maken we gebruik van een videofragment. Daarvoor selecteren we
eerst de tekst en klikken dan op de knop ‘Hyperlink’.
•
In het volgende venster plaatsen we de URL en klikken op Submit. Het fragment
kun je in een nieuw venster openen door ‘Open link in new window’ aan te
vinken. Het videofragment zal met Windows Media Player worden afgespeeld en
dus zonder meer in een nieuw venster geopend worden.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 194
•
Vul vervolgens de volgende opties/velden in.
•
Vul het aantal punten dat met deze vraag te verdienen valt in (Point value) .
Ook als op de toets geen cijfer wordt gegeven, moet dit toch worden ingevuld.
Aan de vraag kan een bestand, bijvoorbeeld een illustratie worden toegevoegd
of een URL (hier had bijvoorbeeld de URL die verwijst naar het videofragment
ingevoegd kunnen worden).
Stel bij opties (Allow Partial Credit) eventueel in of er bij (gedeeltelijk) foute
antwoorden toch een deel van de te behalen punten moet worden gegeven,
Kies het aantal mogelijke antwoorden (Number of answers) . Het lijkt hier alsof
er ten minste vier alternatieven moeten zijn. Dat is echter niet het geval. Als er
twee of drie alternatieven wenselijk zijn, kies dan hier 4. Achter elk Answer
staat een Remove knop. Verwijder naar behoeven één of twee Answers. Het
number of answers past zich dan aan.
•
•
•
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 195
•
•
•
•
•
•
•
Vul achter elke antwoordmogelijkheid een antwoord in. Ook bij de antwoorden
geldt weer dat er opmaakmogelijkheden zijn.
Ook bij elke antwoordmogelijkheid is er gelegenheid om een bestand of een URL
toe te voegen.
Vul per antwoord feedback in (dit kan alleen als bij Creation settings deze
mogelijkheid is aangevinkt).
Vink aan welk van de antwoordalternatieven goed is.
Bij stap 4 kan alsnog feedback worden gegeven. Dit kan altijd, ook als feedback
per alternatief niet mogelijk is. Het voordeel van feedback per alternatief is dat
voor dat alternatief uitgelegd kan worden waarom dat fout is.
Klik Submit
De vraag is nu gereed en we kunnen andere vragen toevoegen door op ‘Create
Question’ te klikken en de toets volledig samenstellen.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 196
10.5 Toets beschikbaar stellen
Een test is standaard niet beschikbaar. De instructor moet die toets een plek in de
course geven en daar open stellen voor gebruik. Reden daarvoor is dat het veelal
niet wenselijk wordt geacht studenten inzicht te geven in een toets die in
ontwikkeling is. Het beschikbaar maken van een survey wijkt af van die van het
beschikbaar maken van een toets, zie paragraaf 10.6.
Toets beschikbaar stellen
• Kies een content area, in dit voorbeeld Tentamenvragen.
•
Klik Evaluate > Create test
•
Selecteer de gewenste toets of klik op Create voor het maken van een nieuwe
toets.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 197
•
•
Klik op Submit.
De toets opties kunnen worden ingesteld. Bij de eerste stap kan worden
aangegeven dat de toets in een ander venster geopend moet worden. De naam
en omschrijving van de toets kunnen zonodig worden aangepast.
•
Bij stap 2 kunnen diverse opties worden ingesteld.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 198
1
2
3
4
5
6
7
1. Klik aan of de link naar de toets al zichtbaar (Make the link available) moet zijn.
Doe dit alleen als de toets ook klaar is.
2. Geef aan of er een Annoucement in de course geplaatst moet worden met een
link naar de toets(Add a new Annoucement for this Test).
3. Vink aan of Allow multiple attempts mogelijk moeten zijn. Dit houdt in dat
studenten een toets meerdere keren mogen afleggen. Bij formatieve toetsen is
dit een goede optie.
4. Vink aan of de toets wel of niet voortijdig gestopt kan worden (Force
Completion) .
5. Zet zonodig een tijdslimiet (Set timer) .
6. Geef aan van wanneer tot wanneer de toets zichtbaar mag zijn (en dus ook
invulbaar). Kruis bij tijdelijke zichtbaarheid ook het vakje display until aan en
stel de datum en tijd in.
7. Kruis Set Password in als alleen studenten die het password kennen de toets
mogen doen. Vul ook het Password in en informeer studenten over het
password.
•
Bij stap 3 kan worden aangegeven dat de resultaten van de toets in het Grade
Center verwerkt moeten worden of dat de resultaten voor de docent verborgen
moeten blijven. Alleen de student kan dan de resultaten zien. Bij formatieve
toetsen is het aan te bevelen de resultaten voor de docent verborgen te
houden.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 199
•
Stap 4 geeft de mogelijkheid om aan te geven wat na afloop van de toets voor
de student zichtbaar wordt. Bij formatieve toetsen is het aan te bevelen
onderstaande opties aan te vinken.
•
Bij stap 5 kun je aangeven op welke wijze de vragen op het scherm
verschijnen. Bij formatieve toetsen zijn onderstaande opties aan te bevelen. Bij
summatieve toetsen is het raadzaam de optie ‘Prohibit Backtracking’ en
‘Randomize Questions’ aan te vinken.
•
Klik tot slot op Submit. De toets is nu voor studenten beschikbaar.
10.6 Enquête beschikbaar stellen
Het tentamen dat gegeven is, willen we graag evalueren. Daarvoor stellen we een
enquête samen. Het samenstellen van een enquête gaat op dezelfde als het
samenstellen van een toets, zie paragraaf 10.4, blz. 190.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 200
De enquête moeten we nu beschikbaar stellen voor studenten.
Enquête beschikbaar stellen
• Kies een content area, in dit voorbeeld Tentamen2009
•
Klik Evaluate > Create Survey
•
Selecteer de gewenste enquête of klik op Create voor het maken van enquête.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 201
•
Klik op Submit.
•
De opties kunnen worden ingesteld. Bij de eerste stap kan worden aangegeven
dat de enquête in een ander venster geopend moet worden. De naam en
omschrijving van de enquête kunnen zonodig worden aangepast.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 202
•
Bij stap 2 kunnen diverse toetsopties worden ingesteld. De opties zijn hetzelfde
als bij het beschikbaarstellen van een toets, zie paragraaf 10.5, blz. 196.
•
Bij stap 3 kan worden aangegeven dat de resultaten in het Grade Center
verwerkt moeten worden.
•
Stap 4 geeft de mogelijkheid om aan te geven wat na afloop van de enquête
voor de student zichtbaar wordt.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 203
•
Bij stap 5 kun je aangeven op welke wijze de vragen op het scherm verschijnen.
•
Klik tot slot op Submit. De enquête is nu voor studenten beschikbaar op de
ingestelde datum.
10.7 Toets- of enquête m.b.v. een pool samenstellen
Het is in Nestor mogelijk om met een Pool aan vragen te werken. Dat kan handig
zijn als vragen in meerdere toetsen terug kunnen komen. De Pool kan dan als een
databank van toetsvragen of surveyvragen dienen.
Het maken van toets- of surveyvragen voor een Pool gaat op dezelfde wijze als
voor het maken van een toets, alleen moet via Control Panel > Course Tools >
Tests, Surveys and Pools worden gekozen voor Pools.
Als een Pool is gevuld met vragen, kan er bij het maken van een toets uit de Pool
geput worden. In de volgende beschrijving, waar een toets samengesteld wordt,
gaan we er vanuit dat er al één of meer pools zijn met vragen.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 204
Toets- of enquête m.b.v. een pool samenstellen
• Klik in het Control Panel op Course Tools en daarna op
Tests, Surveys and Pools.
•
Klik op Tests
•
Klik op Build test
•
Vul voor de nieuwe toets de naam en eventueel beschrijving en instructies in.
Klik daarna op Submit.
•
Klik op Reuse Question en dan op Find from Pool or Test. De andere keuze,
Create Random Block, biedt de mogelijkheid uit een pool willekeurig vragen te
halen.
•
Selecteer in het volgende scherm uit de lijst met tests en pools de juiste pool.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 205
•
Geef aan welke vraagtypen uit de geselecteerde pool moeten worden gebruikt.
•
Bij Advanced Criteria , kun je op basis van categorieën, trefwoorden en
moeilijkheidsgraad vragen selecteren. Die gegevens moet dan bij het maken van
vragen wel bij de vraag aangegeven zijn.
•
Bij de derde stap kan worden aangegeven of de punten die aan de vragen zijn
toegekend gebruikt moeten worden of dat punten alsnog punten moeten worden
toegekend.
•
Vervolgens verschijnen de vragen en kan een selectie worden gemaakt en klik
daarna op Add Selected.
•
Daarna verschijnen de geselecteerde vragen in de toets. Meer vragen uit andere
pools kunnen vervolgens worden toegevoegd door weer op Reuse Question en
dan op Find from Pool or Test te klikken.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 206
•
Het is mogelijk om een pool te kopiëren naar een andere course, zodat ook daar
gebruik kan worden gemaakt van de database aan vragen. Klik in het Control Panel
op Course Tools en daarna op Tests, Surveys and Pools. Kies in het overzicht van
pools voor een pool en klik op Export to Local Computer of Export to Content
Collection. Er wordt dan een zip bestand (gecomprimeerd bestand) gemaakt dat je
op je computer kunt bewaren. Ga dan naar een andere course en kies bij Pool
Manager voor Import Pool.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 207
Bij een export naar de computer wordt een gecomprimeerd bestand gemaakt dat
gedownload kan worden.
Exporteren naar de Content Collection, levert het volgende overzicht op. Je kunt
vervolgens een map kiezen en daar de pool plaatsen.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 208
10.8 Respondus en de Lockdownbrowser
Respondus is een Windows-programma waarmee Assessments (Quizzes/Toetsen en
Surveys/Enquêtes) voor Nestor offline (dus op je eigen COMPUTER) kunnen
worden aangemaakt. Bestaande schriftelijke toetsen (bijvoorbeeld Wordbestanden) kunnen eenvoudig in Respondus worden ingelezen en eventueel verder
bewerkt worden.
Wanneer een Assessment klaar is, kan het door Respondus rechtstreeks in Nestor
worden geïmporteerd. Je kunt er ook je bestaande toetsen of surveys mee
exporteren uit Nestor.
Met Respondus kun je makkelijk toetsvragen maken, beheren, of er multimediaelementen aan toe te voegen (opmaak, plaatjes, wiskundige vergelijkingen, geluid
e.d.) en toetsen uitprinten.4
Respondus is zowel op de UWP (Universitaire Werkplek) als thuis te gebruiken. Op
de UWP is Respondus te starten op onderstaande wijze. Voor meer informatie over
de UWP, zie
http://www.rug.nl/cit/doelgroepen/medewerkers/universitairewerkplek/
Het programma en licentie voor thuisgebruik zijn te downloaden via Nestor >
Knowledge Base (met FAQ) support > Documenten > Respondus Thuisgebruik.
In het gecomprimeerde bestand is ook een licentiecode aanwezig. Kies in het
opstartscherm van Respondus voor de meest actuele Blackboardversie. Zie verder de
helpfunctie van Respondus.
Op http://www.respondus.com/download/index.shtml zijn tutorials, handleiding en
spellingbestanden te downloaden.
—
4
http://www.rug.nl/let/voorzieningen/ictol/programmatuur/respondus
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 209
Daarnaast is het mogelijk individuele ondersteuning van het Universitair
Onderwijscentrum Groningen aan te vragen, zie voor meer informatie
http://www.rug.nl/uocg/professionalisering/cursussenrug/ontwerponderwijs/
Met de 'LockDown Browser' van Respondus kunnen toetsen, die via Nestor
beschikbaar zijn, zodanig aan studenten worden aangeboden, dat zijn alleen nog
maar de toets kunnen maken en geen andere functies van de computer kunnen
gebruiken (Office, Mail, Chat, Internet etc.). Daarmee wordt het gebruik van
toetsing met behulp van Nestor voor summatieve doeleinden mogelijk.
De Lockdownbrowser is te activeren via de UWP.
Voor het afnemen van een toets met behulp van de Lockdownbrowser is het
noodzakelijk de toets te maken of te importeren in het programma Respondus (zie
hierboven) en bij de settings aan te vinken dat deze alleen met lockdownbrowser
afgenomen kan worden en een passwoord te plaatsen. Meer ondersteuning in het
afnemen van summatieve toetsen met Nestor kan gegeven worden in een IOT, zie
http://www.rug.nl/uocg/professionalisering/cursussenrug/maatwerk/individueleOnd
ersteuning
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 210
10.9 Het Grade Center
In het Grade Center worden de resultaten van studenten bijgehouden. Dit kunnen
resultaten zijn op toetsen die studenten in Blackboard hebben gemaakt, resultaten
op Surveys, resultaten op Assigments die je hebt ingevoerd in de Content Area of
resultaten op onderdelen die je toevoegt aan het Grade Center zelf. Nestor kijkt
gesloten vragen na en geeft hierbij de scores/cijfer in het Grade Center. Als een
toets open vragen bevat, moet je die zelf nakijken en van een score voorzien om de
resultaten in het Grade Center op te nemen. Per cijferitem (kolom) kun je
aangeven of het resultaat voor studenten zichtbaar mag zijn.
Bij het maken van toetsen en assignments kun je aangeven of de toets of
assignment in het Grade Center moet worden opgenomen. De kolom verschijnt dan
automatisch in het Grade Center.
Bij een groot aantal studenten (honderden) in een course wordt de werking van het
Grade Center traag.
Je
1)
2)
3)
4)
5)
kunt in het Grade Center:
resultaten van individuele studenten bekijken, wijzigen en invoeren
resultaten op toetsen, surveys, assignments bekijken, wijzigen en invoeren
resultaten laten wegen/berekenen
resultaten exporteren of importeren
de indeling en opmaak van het Grade Center wijzigen.
Het Grade Centerbiedt enige statistiek zoals percentages, totalen en
standaarddeviaties.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 211
Je kunt deze gegevens gebruiken om je onderwijs aan te passen. Worden na een
college bijvoorbeeld vragen in formatieve toetsen over delen van de collegestof niet
correct beantwoord dan kan dat een reden zijn er een volgend college op terug te
komen.
Raadplegen en wijzigen van gegevens is mogelijk door te klikken op de scores van
de individuele student, totaal scores van de individuele student of door te klikken
op de titel van de toets, opdracht of assignments.
In de cijferlijst kan een aantal verschillende tekens voorkomen:
De tekens zijn in een aantal gevallen aanklikbaar.
De menubalk biedt veel mogelijkheden om het Grade Center te beheren. In de
volgende paragrafen worden deze mogelijkheden toegelicht.
10.9.1 Cijferitem maken
Soms is het handig een cijferkolom toe te voegen met een beoordeling op werk van
studenten dat niet via Nestor is ingeleverd. Dit kan door te kiezen voor Create
Column.
Cijferitem toevoegen aan Grade center
• Klik op Create Column
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 212
•
Voer bij stap 1 de benodigde informatie in.
•
Bij stap 2 en 3 kunnen de overige gegevens ingevoerd worden.
•
Klik vervolgens op Submit. De kolom wordt aan het Grade Center toegevoegd.
Je kunt de cijfers zelf invoeren en de resultaten gebruiken om in het Grade
Center mee te laten tellen in een gewogen gemiddelde van een aantal
opdrachten en-of tentamens.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 213
10.9.2 Berekening maken
Voor het maken van een berekening op basis van de resultaten van één of meer
kolommen kies je voor één van de mogelijkheden bij de keuze Create Calculated
Column.
o
o
o
o
Een Average Column bevat het numerieke gemiddelde voor een bepaald aantal
kolommen.
Een Minimum/Maximum Column geeft het laagste of hoogste cijfer weer voor
een selectie van kolommen.
Een Total Column bevat het totale aantal punten voor verschillende
kolommen, in verhouding tot het maximale aantal punten. Dit type wordt
gebruikt voor het genereren van een eindscore.
Een Weighted Column bevat een cijfer voor een geselecteerd aantal
kolommen, gebaseerd op de mate waarin de kolom bijdraagt aan het
totaalcijfer. Hiermee kun je elk cijferlijstitem een bepaald gewicht geven om
een eindcijfer te bepalen. Het cijfer van een tentamen kan bijvoorbeeld 50%
uitmaken van het eindcijfer, een opdracht 20%, een essay 10% en een
ingevulde vragenlijst ook 10%.
Kolom met een berekening maken
• Klik op Create Calculated Column.
• Maak een keuze uit één van de mogelijkheden. Hier kiezen we voor Weighted
Column.
•
Geef de naam van de kolom op en geef aan of er een score, percentage etc.
vermeld moet worden.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 214
•
Selecteer bij stap 3 die onderdelen uit het Grade Center die moeten worden
om het item in het veld Selected Columns te
meegerekend en klik op
plaatsen. Geef daar aan hoe groot het percentage moet zijn dat het betreffende
item meegerekend wordt.
•
Bij stap 4 selecteer je de laatste opties.
•
Klik op Submit. De kolom is in het Grade Center beschikbaar.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 215
Gebruik de helpfunctie van Nestor voor meer gedetailleerde
informatie over de correctie uitvoering van berekeningen.
10.9.3 Grade Center beheren
Het Grade Center is te beheren via het menu Manage.
De verschillende mogelijkheden worden hieronder toegelicht.
10.9.3.1 Gradings Periods
Met de keuze Gradings Periods kun je de kolommen van Grade Center
onderverdelen op basis van een einddatum. Deze onderverdeling zorgt ervoor dat
Grade Center overzichtelijker ingedeeld wordt. De cijferkolommen worden immers
op basis van een cijfertoekenningsperiode ingedeeld. Dat betekent ook dat je de
mogelijkheid hebt om alleen voor deze periode een rapport te genereren.
10.9.3.2 Grading schemas
Met cijfertoekenningsschema’s kun je het werkelijke aantal punten dat is toegekend
voor een item vergelijken met het totale aantal mogelijke punten voor dat item om
zo een percentage af te leiden. Dit percentage wordt gekoppeld aan een cijferbereik
om tot een bepaald cijfer te komen.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 216
Hieronder een voorbeeld van een eenvoudig schema voor het weergeven van
geslaagd/gezakt.
Beoordelingen met een score tussen 55% en 100% komen overeen met
GESLAAGD. Beoordelingen die handmatig worden ingevoerd als GESLAAGD, worden
omgerekend naar 75%.
Beoordelingen met een score tussen 0% en 55% komen overeen met GEZAKT
Beoordelingen die handmatig worden ingevoerd als GEZAKT, worden omgerekend
naar 25%.
10.9.3.3 Categories
Een categorie in Grade Center is een classificatie waaraan je een Grade
Centerkolom kunt koppelen. Opdrachten, Toets of Vragenlijst zijn voorbeelden van
categorieën waaraan Grade Centerkolommen kunnen worden gekoppeld.
Categorieën zijn handig bij het ordenen en gebruiken van Grade Center. Een
cursusleider kan Grade Center sorteren op een bepaalde categorie om te zien hoe
alle studenten op opdrachten hebben gescoord.
10.9.3.4 Smartview
Met een smartview kun je snel alleen bepaalde gegevens in het Grade Center
weergeven. Je kunt op basis van verschillende criteria een onbeperkt aantal
smartviews maken en opslaan, bijvoorbeeld cijfertoekenningsperioden, categorieën
en prestaties.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 217
Als je een smartview hebt ontwikkeld en opgeslagen, kun je die laten uitvoeren
door te klikken op Current View en dan de betreffende smartview te selecteren.
Het resultaat van bovenstaande smartview zie je in de volgende illustratie.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 218
10.9.3.5 Column Organization
Column Organization is onderverdeeld in verschillende tabellen waarmee je de
inhoud van de diverse Grade Center-weergaven kunt bepalen. Rijen in deze
tabellen vertegenwoordigen kolommen in de Grade Center-weergaven. Je kunt deze
rijen anders ordenen om de verschillende weergaven van Grade Center aan te
passen.
Je kunt een rij verplaatsen door met de linkermuisknop te klikken op het kruis voor
de rij en dan te slepen. Het menu boven aan de pagina biedt ook nog een flink
aantal opties.
10.9.3.6 Student Visibilty
Hiermee kun je studenten in de weergave van het Grade Center verbergen of
weergeven met twee opties: Hide Users, Show Users.
10.9.3.7 Send Email
Hiermee kun je een e-mail naar een student sturen.
10.9.4 Rapporten maken
In Nestor kun je van de resultaten van studenten een rapport maken. De
standaardinstelling is dat per pagina de gegevens van één student worden
afgedrukt. In de koptekst van een rapport kun je de volgende gegevens opnemen:
• Report Name: verplicht.
• Date: de datum waarop het rapport is gemaakt.
• Institution Name: de standaardnaam van de instelling.
• Course Information: de naam en de ID van de cursus.
• Instructor Names: alleen-lezen.
• Teacher Assitant names: alleen-lezen.
• Custom Text: hier kun je andere tekst toevoegen die je wilt opnemen
in de koptekst.
In de voettekst van het rapport kun je het volgende opnemen:
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 219
•
•
•
•
Custom Text: hier kun je andere tekst toevoegen die je wilt opnemen
in de voettekst.
Signature Line: hiermee kun je een regel toevoegen voor het plaatsen
van een paraaf.
Date: de datum waarop het rapport is gemaakt.
Course Information: de naam en de ID van de cursus.
Om een rapport te maken moeten studenten en kolommen geselecteerd worden.
Als een rapport gereed is, wordt het automatisch geopend en kun je het via de
printknop van je browser afdrukken. Het rapport wordt niet in het Grade Center
opgeslagen.
Rapport maken
•
Ga naar het Grade Center en klik op Reports > Create Report
•
Vul de benodigde gegevens in. Bij onderdeel 4 is een selectie te maken van
cijferitems die moeten worden toegevoegd.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 220
•
•
Klik daarna op Submit.
Daarna wordt het rapport geopend en kan worden geprint. Let op de Page
Break die ervoor zorgt dat de gegevens van elke student op één pagina geprint
worden.
•
Als je het rapport wilt bewaren, kun je het via de browser opslaan File > Save
as.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 221
10.10 Up- en downloaden van resultaten
De resultaten uit het Grade Center kun je downloaden. Tevens kunnen cijfers
geupload worden.
Kolommen die via een upload worden toegevoegd aan het Grade Center worden
toegevoegd als tekstkolommen waardoor het aantal punten op 0 (nul) wordt
gesteld. Tekstkolommen kunnen niet worden opgenomen in Berekende kolommen.
Tekstkolommen kunnen worden omgezet in een ander type kolom door de kolom
na het uploaden te bewerken.
Downloaden van Cijferitems
•
Kies in het Grade Center voor Work Offline > Download
•
Vul in het volgende scherm de benodigde gegevens in. Bij onderdeel 1 is ook
een specifiek cijferitem te selecteren. Blackboard heeft een voorkeur voor TABgescheiden bestanden. Deze kunnen ook direct in Excel geopend worden. Bij
onderdeel 5 kan er ook voor gekozen worden het bestand te bewaren in de
Content Collection.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 222
•
Klik in het volgende scherm op Download en open of sla het bestand op.
•
In Excel ziet het bestand er als volgt uit.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 223
Uploaden van Cijferitems
•
Sla het bestand op. Blackboard heeft een voorkeur voor tab-gescheiden
bestanden.
•
Klik in het Grade Center op Work Offline > Upload.
•
Kies vervolgens het juiste bestand en geef aan of het bestand tab- of
kommagescheiden is. Je kunt de keuze ook op auto laten staan.
•
Klik vervolgens op Submit.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 224
10.11 Resultaten van een survey bekijken
Voor het bekijken van de resultaten van een enquête (survey), moet het Grade
Center gebruikt worden.
Resultaten van een Survey bekijken
•
Klik in het Grade Center op de knop ‘Opties’ naast de titel van de betreffende
kolom en klik op ‘Attemps Statistics’.
•
In het volgende scherm worden de resultaten van de enquête getoond.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 225
•
•
De resultaten zijn af te drukken, maar ook te kopiëren en in de tekstverwerker
op te slaan. Er is ook de mogelijkheid de resultaten te downloaden, maar die
informatie is minder overzichtelijk dan de informatie die hierboven is
weergegeven.
Klik voor het downloaden in het Grade Center op de knop ‘Opties’ naast de titel
van de betreffende kolom en klik op ‘Download Results.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 226
•
In het volgende scherm kunnen de resultaten gedownload worden.
10. Toetsen in Nestor
Handleiding Nestor › 227
11 Na afloop van de course
11.1 Evaluatie van de cursus: tracking reports
In Nestor worden veel gegevens over het bezoek aan een course door studenten en
docenten geregistreerd. Het is mogelijk om deze gegevens te bekijken en te
analyseren via de tracking reports functie (in Nestor heet dit zowel tracking reports
als tracking statistics).
•
•
Ga naar het Control Panel
Kies tracking reports
•
Kies het onderdeel waarvoor je statistieken wilt zien. Je kunt kiezen uit:
content area (de mappen waar informatie en leerstof staat), forum (activiteit
in het discussion board), group (activiteit per groep) en overall (algemene
gevens).
Klik op het uitklapmenu, en kies run.
•
•
•
•
•
•
Kies het uitvoerformaat: PDF, HTML, Excel, of Word.
Kies de gebruikers waarvan je de statistieken wilt zien. Door de <control>
toets ingedrukt te houden kies je meerdere gebruikers. Door de <shift> toets
ingedrukt te houden voeg je alle tussenliggende gebruikers toe.
Selecteer een einddatum en een startdatum
Klik op Submit.
Kies of je het rapport wilt bewaren in de content collection (Save to content
collection), of je het wilt bewaren op je harde schijf (Download report), of je
vraag wilt aanpassen met andere gegevens (Run a new Report).
11.2 Evaluatie van de course: opstellen van een vragenlijst
Als je na afloop van de Course extra vragen over het vak wilt stellen aan studenten
is het handig zelf een vragenlijst (survey) toe te voegen. Dit gaat als volgt:
11. Na afloop van de course
Handleiding Nestor › 228
Een survey toevoegen aan een vak
• Ga naar het Control Panel en kies Tests, Surveys, and
Pools
• Je bent nu in de survey manager. Via de survey manager
krijg je een overzicht van al beschikbare vragenlijsten, en
kun je vragenlijsten bewerken, en exporteren naar je
eigen computer, of naar de content collection. Door te
exporteren kun je eenzelfde vragenlijst makkelijk
hergebruiken in een ander vak.
•
•
Klik op Build survey
• Vul een naam voor de vragenlijst, een beschrijving, en
instructies voor het invullen in.
• Klik op Submit
Je kunt nu vragen toevoegen door op Create question te
klikken, en in het uitklapmenu een vraagtype te kiezen.
Veelgebruikte vraagtypen voor vragenlijsten zijn: essay,
opinion scale/likert, en short answer. Zie hoofdstuk 9
(vraagtypes in Nestor) voor een overzicht van de
verschillende vraagtypes.
• Typ je vraag in en werk zo nodig de
antwoordalternatieven bij.
• Het is handig om onder Categories de vragen verder in te
delen, bijvoorbeeld naar vakinhoud of boekhoofdstuk. Bij
keywords kan nog een verdere indeling worden gemaakt.
Het verschil tussen categories en keywords is dat de
eerste systematisch wordt bijgehouden in een lijst (zodat
niet snel typefouten of synoniemen worden gekozen)
terwijl keywords wat makkelijker zijn om in te typen en
minder geklik vergen. Je kunt verder per vraag een niveau
aangeven en een onderwerp.
• Druk om Submit om de vraag te bewaren.
Als je klaar bent met schrijven van vragen is het een goed
idee een paar collega’s (of een onderwijscoördinator) naar de
vragenlijst te laten kijken.
De volgende stap is dan het beschikbaar maken van de
vragenlijst.
In dit geval zetten we de vragenlijst onder het content area
Tentamen 2009.
• Klik op het content area waar je de vragenlijst wilt
plaatsen (Tentamen 2009).
• Zorg ervoor dat de edit mode (het knopje in de
rechterbovenhoek van je scherm) aanstaat. Zet de edit
mode aan door op de tekst OFF te klikken.
• De edit mode is nu ON. Je ziet nu op de pagina opties
11. Na afloop van de course
Handleiding Nestor › 229
om het content area (en het menu) te bewerken.
•
•
•
•
•
Klik op Evaluate, en dan op create survey
Kies onder het kopje Add survey welke vragenlijst je in
deze content area wilt plaatsen, in dit geval kiezen we
de vragenlijst “Evaluatie tentamen januari 2009”.
Druk op submit om je keuze te bevestigen.
Je kunt nu de opties voor de vragenlijst instellen: de
beschrijving van de vragenlijst, aangeven van de
beschikbaarheid van de vragenlijst, het wel of niet
meenemen van de score in het grade center, feedback
die na de vragenlijst wordt gegeven, en de presentatie
van de vragenlijst. Het kan handig zijn om hier aan te
geven dat er een announcement in het nieuws wordt
geplaatst dat er een nieuwe vragenlijst is. Een andere
goede optie hier is het op bepaalde tijden beschikbaar
maken van de vragenlijst (bijvoorbeeld: vanaf het
laatste tentamen tot drie weken na afloop van het
vak).
Druk op submit om je keuzes te bevestigen.
De vragenlijst is nu beschikbaar voor de studenten van het
vak.
11.3 Kopie maken van een course (course copy)
Het kopiëren van een hele course is alleen mogelijk voor systeembeheerders. Voor
het overzetten en archiveren van inhoud uit je vak kun je de functies exporteren en
archiveren gebruiken (zie 11.4).
Met course copy kan niet naar een community worden gekopieerd. Dat kan wel met
de copy functie. Deze mogelijkheid vind je bij elk item in een Content Area.
11.4 Exporteren en archiveren van een course (backup)
Van een course kan een complete backup worden gemaakt met de archive functie.
In de backup is alle inhoud van een course opgenomen (inclusief interacties zoals
11. Na afloop van de course
Handleiding Nestor › 230
forum berichten). Wat niet in de backup is meegenomen zijn de inschrijvingen van
studenten.
Als slechts een deel van de inhoud van de course bewaard moet worden kan dat
met de export functie.
Stappenplan
Een course export maken
• Ga naar het Control Panel, klik op Packages and
Utilities, en dan op Export/archive Course.
• Klik op Export
• Selecteer de onderdelen die geëxporteerd moeten
worden
• Klik op Submit
• Er verschijnt nu boven in beeld de volgende
melding:
•
•
•
Als het bestand klaarstaat verschijnt onder in beeld
de link naar het geëxporteerde bestand
Klik op de link en bewaar het zipbestand op je
computer
Hierna kun je het bestand in een andere course
importeren (zie 0)
Bij het archiveren van een course wordt de hele course ‘ingepakt’, je hebt dan geen
mogelijkheid onderdelen hieruit te selecteren.
Stappenplan
Een course archive maken
• Ga naar het Control Panel, klik op Packages and
Utilities, en dan op Export/archive Course.
• Klik op Archive
• Klik op Submit
• Er verschijnt nu boven in beeld de volgende
melding:
•
•
•
11. Na afloop van de course
Als het bestand klaarstaat verschijnt onder in beeld
de link naar het geëxporteerde bestand
Klik op de link en bewaar het zip bestand op je
computer
Hierna kun je het bestand in een andere course
importeren (zie 11.5).
Handleiding Nestor › 231
11.5 Importeren in een course
Een gearchiveerde of geëxporteerde (zie 11.4) course kan in een bestaande
(normaal gesproken nieuwe en lege) course worden ingeladen met de functie
Import Package.
Stappenplan
Een package importeren
• Ga naar het Control Panel, klik op Packages and
Utilities, en dan op Import Package/View Logs.
• Klik op Import package
• Selecteer vanaf je harde schijf waar het package
staat (dit is een zipbestand), kies welke
onderdelen je vanuit het package wilt importeren,
en klik submit om het importeren te beginnen.
• Het kan een tijd duren voordat het package is
geïmporteerd naar Nestor, als het importeren is
voltooid komt de volgende melding in beeld:
•
11. Na afloop van de course
Hierna wordt de inhoud in geselecteerde
onderdelen van de course geplaatst.
Handleiding Nestor › 232
12 Index
A
Adaptive Release .............................................. 80
Advanced ......................................................... 80
Create Rule ..................................................... 80
Date ................................................................... 80
Grade ................................................................ 80
Membership .................................................... 80
Review .............................................................. 80
Advanced Group Tool ........................................... 131
Automatisch groepen aanmaken .......... 132
Automatisch studenten inschrijven ..... 133
Groepen splitsen ......................................... 139
Groepsleden beoordelen.................................... 141
Handmatig studenten inschrijven ........ 138
Inschrijvingen bekijken ..................................... 140
Inschrijvingen exporteren ....................... 140
Inschrijvingen importeren....................... 141
Inschrijvingen verwijderen ............................... 140
Self Enrollment instellen .......................... 135
Afstandsonderwijs ............................................ 32
Announcement ................................................. 102
Course Link ................................................... 102
Create Announcement .............................. 102
Duration ......................................................... 102
Edit .................................................................. 102
Options ........................................................... 102
Override User Notification Settings ..... 102
Visual Editor ................................................. 102
Archive .................................................................. 229
Assignments .............................................. 20, 33, 143
Assignment aanmaken ............................. 143
Assignment beoordelen............................ 147
Overige instellingen ................................... 145
Voortgang bekijken ................................... 146
Auteursrecht ............................................................ 62
B
Backup .................................................................. 229
Banner toevoegen ............................................ 57
BBCS................................................................ 26, 27
Begeleiding.......................................................... 32
Beginpunt van de course instellen ............. 58
Course Entry Point ....................................... 59
Blogs ....................................................................... 20
Branding ............................................................... 35
C
Categories ......................................................... 228
Chatroom ............................................................. 93
Available .......................................................... 93
Create Chat .................................................... 93
Create new Session ..................................... 93
Index
Gebruiker Blokkeren ................................... 93
Join Chat Session ......................................... 93
Link Name ....................................................... 93
Options ............................................................. 93
Private Message ............................................ 93
Select Chat Session ..................................... 93
Session Name ................................................ 93
Contacts ............................................................. 105
Attach Image ............................................... 105
Create Contact ............................................ 105
Create Tool Link .......................................... 105
Make Profile Available............................... 105
Options ........................................................... 105
Profile Information ..................................... 105
Content Area .................................... 104, 227, 228
Available to Users ...................................... 104
Create Content Area ................................. 104
Content Collection ............................ 50, 206, 227
Content System ................................................. 26, 36
Control Panel ................................................ 44, 45
Costomization .................................................... 46
Course beschikbaar stellen ........................... 47
Set Availability .............................................. 47
Course Calendar .............................................. 108
Create Course Event ................................. 108
Create Tool Link .......................... 108, 114, 122
Event Name .................................................. 108
Event Time .................................................... 108
Course Control Panel .............................................. 16
Course Copy.......................................................... 229
Course Links .................................................... 46
Course Menu........................................... 47, 48, 54
Create Content Area ................................... 50
Create Course Link’ ..................................... 50
Create External Link’................................... 50
Create Tool Link’ ........................................... 50
Delete ............................................................... 50
Rename Link’ ................................................. 50
Volgorde aanpassen .................................... 53
D
Detail View .......................................................... 54
Didactiek en Nestor ................................................. 28
Discussion Board............................. 113, 149, 227
Aanmaken als Content Area................... 151
Aanmaken binnen een groep ................. 154
Aanmaken in een Content Area ............ 151
Attach a File ................................................. 114
Create Forum ............................................... 114
Create Thread .............................................. 114
Forum beheren ............................................ 156
Forum Settings............................................ 114
Link to Tools Area ...................................... 114
Lock ................................................................. 114
Overzicht via het Control Panel ............ 155
Handleiding Nestor › 233
Post beoordelen .......................................... 158
Post bewerken ............................................. 159
Post moderaten ........................................... 160
Quote .............................................................. 114
Reply ............................................................... 114
Set Flag .......................................................... 114
Thread Actions............................................. 114
Unlock ............................................................. 114
E
Early Warning System .................................. 174
Edit Mode ....................................................... 44, 49
Enquête ............................................... zie Survey
Enquête beschikbaar stellen
Create Survey .............................................. 200
Survey Feedback ........................................ 200
Survey Presentation .................................. 200
Ephorus ................................................................. 171
Rapportages bekijken ............................... 173
My Documents ........................................ 173
Toevoegen Assignment ............................ 172
Evaluate ............................................................. 229
Evaluation ............................................................ 46
F
FAQ ...................................................................... 113
Folder View ......................................................... 54
forum................................................................... 227
G
Glossary ................................................................ 100
Create Term ................................................. 100
Grade Center ................................ 33, 39, 210, 229
Berekening maken ..................................... 213
Cijfer item maken ...................................... 211
Create Calculated Column....................... 213
Grade Center beheren .............................. 215
Categories ..................................................... 216
Column Organization ................................... 218
Grading schemas .......................................... 215
Gradings Periods .......................................... 215
Send Email ................................................... 218
Smartview..................................................... 216
Student Visibility.......................................... 218
Rapport maken............................................ 219
Resultaten van een Survey bekijken
Attemps Statistics.................................. 224
Download Results .................................. 224
Up-en downloaden van resultaten ....... 221
Work Offline ................................................. 221
Gradebook ......................210, zie Grade Center
groepen .............................................................. 227
Groepen
Create group set ................................................ 126
random enroll .......................................... 129
Create Group set
Index
Manual enroll ........................................... 128
Create Single group .......................................... 124
Enkele groep aanmaken .......................... 123
File Exchange ................................................... 130
Groepsset aanmaken ................................ 123
Kiezen tussen Nestor en Advanced Group Tool 121
Link to Tools Area ...................................... 122
Set groepen aanmaken ............................ 127
Single Group
Manual enroll ........................................... 126
Self enroll.................................................. 124
Wijzigen groepsinstellingen .................... 123
Group Management ................................................. 22
Groups .................................................... 28, 32, 121
H
Help ...................................................................... 46
I
Import Package ............................................... 231
Import Pool ....................................................... 206
Inloggen .................................................................. 34
Instructor ............................................................. 45
Interface .................................................................. 13
Internationalisering.......................................... 32
Internetlink toevoegen ................................... 68
Attach File ....................................................... 68
Create External Link .................................... 68
Open in New Window .................................. 68
J
Journals ................................................................... 20
K
Kennismaken met Nestor ........................................ 34
Keywords ........................................................... 228
L
Leerstof in Nestor beschikbaar stellen..................... 61
List View ............................................................... 54
M
MathML ................................................................. 64
Menu maken ....................................................... 48
Stijl aanpassen .............................................. 54
Volgorde aanpassen .................................... 53
Messages ........................................................... 112
Compose Message ..................................... 112
Course Tools................................................. 112
Create Message........................................... 112
Recipients ...................................................... 112
Multimedia in Nestor ....................................... 74
Create Item .................................................... 74
Handleiding Nestor › 234
Toevoegen ...................................................... 74
Visual Editor ................................................... 74
My Announcements.......................................... 39
My Courses Plus .......................................... 39, 41
My Institution pagina
Content Collection ........................................ 36
Courses ............................................................ 36
Drag and drop ............................................... 39
Help ................................................................... 36
Home ................................................................ 36
Library .............................................................. 36
Logout............................................................... 36
My Places ......................................................... 36
Organizations ................................................. 36
Personalize page........................................... 39
Recorder modules ........................................ 39
Tools
Adress Book ............................................... 39
Announcements ........................................ 39
Calendar ...................................................... 39
Personal information............................... 39
Tasks ............................................................ 39
User-directory ........................................... 39
View Grades ............................................... 39
Universiteitskrant ......................................... 36
N
Na afloop van de course ........................................ 227
Nestorcoördinator ....................................... 34, 44
Nestorsupport .................................................... 12, 39
Notifications Dashboard .................................... 18, 37
P
Package .............................................................. 231
Packages and Utilities ............................... 46
Performance Dashboard ............................... 178
Personal information ....................................... 39
Pool ...................................................................... 203
Pool Manager .................................................... 206
Portfolio ................................................................ 171
Powerpointsheet in Nestor ............................ 65
Attach Local File............................................ 65
Link to Content Collection Item .............. 65
Name of Link to File .................................... 65
Options ............................................................. 65
Special Action ................................................ 65
Visual Editor ................................................... 65
R
Refresh ................................................................. 59
Respondus ......................................................... 208
S
Self and Peer Assessment
Aanmaken ..................................................... 162
Index
Criteria ........................................................... 165
Preview........................................................... 167
Resultaten bekijken ................................... 168
Vragen aanmaken ...................................... 164
Word Count Criteria................................... 165
Send E-mail ...................................................... 109
Attach a File ................................................. 110
Course Tools................................................. 110
Select Users ................................................. 110
Set Review Status ............................................ 65
Sign up sheet ................................................... 124
Staff Information .............................................. 32
Starten met een course............................................. 44
Course aanvragen ........................................ 44
Statistische rapporten ............................................ 179
Studenten informeren ............................................ 102
Survey ........................................................ 186, 227
Create survey .............................................. 229
Survey Manager .......................................... 228
vragen toevoegen ...................................... 191
vragen verwijderen.................................... 191
vragen wijzigen ........................................... 191
Survey Manager .............................................. 228
Syllabus ................................................................... 89
aanpassen ....................................................... 90
Create Syllabus ............................................. 90
design ............................................................... 90
headings .......................................................... 90
lessons.............................................................. 90
options.............................................................. 90
T
Taal instellen ...................................................... 48
Enforce Language Pack .............................. 48
Select Language Pack ................................. 48
Tasks ..................................................................... 142
Tasks aanmaken ......................................... 142
Voortgang bekijken........................................... 143
Teksten en Afbeeldingen plaatsen in een
Course .............................................................. 71
Attach Local File............................................ 71
Content Area .................................................. 71
Create Item .................................................... 71
Link to Content Collection Item .............. 71
Special Action ................................................ 71
Tentamen ............................................................ 32
Test ...................................................................... 184
Add images, files, and external links to
answers ..................................................... 191
Add images, files, and external links to
questions’.................................................. 191
Allow Partial Credit .................................... 191
Antwoord feedback .................................... 191
Build Test ................................................. 185, 191
Create Question .......................................... 185
Creation Settings........................................ 191
Import Test ....................................................... 185
Handleiding Nestor › 235
Number of answers ................................... 191
Point value .................................................... 191
Provide feedback for individual answers
...................................................................... 191
Question Metadata ..................................... 191
Reuse Question ........................................... 185
Test Information ......................................... 191
Upload Question ......................................... 185
Toets beschikbaar stellen ............................ 196
Allow multiple attempts ........................... 196
Announcement ............................................ 196
Create test .................................................... 196
datum en tijd ............................................... 196
Feeback zichtbaar ...................................... 196
Force Completion ....................................... 196
Make the link available............................. 196
Prohibit Backtracking ................................ 196
Randomize Questions ............................... 196
Set Password ............................................... 196
Set timer........................................................ 196
Test presentation ....................................... 196
Toets- of enquête m.b.v. een pool
samenstellen
Advanced Criteria ....................................... 204
Assign Points ................................................ 204
Create Radom Block .................................. 204
Exporteren naar de Content Collection
...................................................................... 207
Find from Pool of Test .............................. 204
Reuse Question ........................................... 204
Tracking ............................................................... 65
Tracking reports .............................................. 227
Tracking statistics........................................... 227
Index
U
User Progress ..................................................... 65
Users .................................................................... 46
V
Verwerken van leerstof in Nestor .......................... 142
Videoconferencing ............................................ 33
Virtual Classroom ............................................. 97
Available .......................................................... 97
Create new Session ..................................... 97
Create Virtual Classroom Link ................. 97
Join .................................................................... 97
Link Name ....................................................... 97
Options ............................................................. 97
Select Virtual Classroom............................ 97
Session Name ................................................ 97
Virtueel bord .................................................. 97
Visual Editor........................................................ 63
Alt Text............................................................. 79
Autostart.......................................................... 79
Controls............................................................ 79
Functies............................................................ 63
Inhoud toevoegen ........................................ 79
Loop................................................................... 79
Select file......................................................... 79
Voortgang in Nestor bijhouden ............................. 174
Vragenuur ............................................................ 32
W
WebEQ .................................................................. 64
Werken in groepen ................................................ 121
Woordenboek .......................................... Zie Glossary