BESCHIKKING STELLEN VAN MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTI

Commentaren

Transcriptie

BESCHIKKING STELLEN VAN MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTI
Kennisgeving
Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:
BESCHIKKING STELLEN VAN MAATWERKVOORSCHRIFTEN
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Besluit
Met ingang 6 november 2014 ligt met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter
inzage het besluit stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer ten aanzien van geluid voor een supermarkt aan de Karel Doormanstraat
ongenummerd te Twello.
Het zaaknummer van deze procedure is Z-MAATWERK-2014-000268.
Op grond van artikel 3:18, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht delen wij u mee dat
omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.
Alle stukken liggen ter inzage van 8.30 tot 12.15 uur in het gemeentehuis van Voorst,
Balie afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, H.W. Iordensweg 17, 7391
KA TWELLO. Het ontwerpbesluit kan,na telefonische afspraak, 's middags of 's avonds
worden ingezien. Afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt met de heer G.M.
Rabeling. Zijn telefoonnummer is (0571)279351. Deze publicatie en het Besluit zijn ook
digitaal beschikbaar gesteld. Op de website www.voorst.nl onder Actueel,
Bekendmakingen kunt u de stukken bekijken.
Beroep
Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om naar
aanleiding van het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen
beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld met ingang van de dag na de dag waarop
de ter inzage legging is aangevangen, bij de Rechtbank Gelderland, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degene die beroep instelt kan, als
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Gelderland.
Twello, 5 november 2014
Drs J.T.H.M. Penninx, burgemeester
E.J.M. van Leeuwen, secretaris
C
B
D
A
A
A
C
A
+!
A
"
! D
A"
)
BDA C
D
!
B" D
# D
$
B
D A
" C % AD "
&
B C B
D
D
D'
$
$
%
A B"
D " (BC
B% DC D )
" * D F DC
D
A BCC D"
+!
E
" D
"A C
) BCC D
,
A"
ABCDDCEF
A BCC DE F
C D E
D
A
A
,
F
E
CE CAB CEF
D
A
A A
"
D
"A C
F
"
% D
C ""
F
.
D
D
A
E
&
,
D
AB C
E
DC
D
A
) BCC D
A
'
D
,
" %D "B
" D" ! D A '
B /, %
B
A ,
&
"
D
" * D F
+!
)
D
%D
%0C
C
EF
BCC D"
,
- B
&
"
+!
D
)
%
B C B
D
!C " A % AD "
" $ C " A
D"
,
C DD
1
"
" D$
0 5B D
"
"
DC
% AD "
" ! D"
D
A B"
% AD "
C
! D
,
,
D
, ) "
)
" "
D
A -"A C "" "
B 7C 8 ! D"
D
D
,
DC D
%A
"
" D$
2&
A
D" " D + B! ,#,) C
C D 4
-B
)
- " " A B"
A
A D
"
D
,
&
B ,
&
B
) -C
! D
D
A
B .7 &D)7+/
",
,
D"
A
-'"
"
&
D'
F F ! F
"
D"
"
C
A
B
CA
A D
C
! D
D
9 $
5
$
#
!
B%
+!
3) B
67) ",",
$- A
$
.
B
D'
'! A
" D ! D"
C 8C
B
B
A B ",
%
"
D
A $- !- %
D/
" " D D "
D'
,
!-
- A :
A
BDA C
D
!
B" D
" A C
# D
A"
" C
B
% AD "
"
C B
D
C
DA "D A
CA
A "
# B! :(
,5 D
A
;
CA
A "
# B! :(
",",
D
AD " A,
'" B
A"
' "
"
B
A
F
D
' %
&A C
D " A
"
A
"
D
!
BBD D
,
A BCC DE F
C D E
A
C
C
A
%
"
"
! D
D
'"
A ,
D'
"
,
<,
"C E
C !
#
" A A
"
A
A DB A C
# AB
9 "BD
AB
"
CEF
DC -
"
A, =
D %A
D$
C
A
",
# D"
8
"
D %A
D$
# D
D 6 B!
$%&'()
9
%
-'"
" ! -$ !
! D"
%" !
"
&
%
A B"
A BCC D"
$
F DC
D
) BCC D
BDA C
C
" "D
(,(, ,
A
DA
"
-
D %
A "
D %
") ! D"
" A C
!B C B
" (BC
+!
>
"
!
B" D
#
D )
)
BD
D
"
B
A BCC DE F
C D E
"
A $
! -$
CA
A "
D'
D! $
# D ,
D$
D " %B
C
C % AD "
D
,
D
D) C
! D
D
D'
B% DC D ) A
A"
* D
D
"A C
+!
)
,
D
C
$ !
" A A
"
D % A
"
,=
D % %D
"BD
D
"
! D
AD " A
D A
! D"
D D A
" D
"
D$
A, # D! D"
! "
D % ! D"
A
"
D'
,
# B! :(
*
FCEF E
F
A "
C
! D
=
AD -
" * D F
B% DC D
. %% D C
%
"
A %D : " "D
:
−
−
−
−
−
E
AD
E
"
A
"
%
- B% DC D
%
A B ", #
$- "
"
" A
C!
" , F (BC
B% DC D
DC
D
A BCC D"
+!
D
A
"
,
"
B!
B!
B% DC D
AA
!
A
/
" D" , 5
"
" %
B
"
"
D"!
$ -"
"
D
A A A ,&
" $ -" $ !
A
" D"
%"
A A
D" % A
D",
CA
A$" !
A
" D"
A A ,
"
"
A
A
B%
D"
D"
" .&/
D"
" .&/
+
5
5
AB C
AA
" D$
' C
" A B"
A
" B% DC D
D A D
, 5 D - $- "
A " B A A %B
A
D"E
D
%D
< D
! A
% D" A"
C
"
,5
$ '
"
% "A %
,F
D
! A
D -"
A
B!
"
D"!
$ -" , =D ! D"
A
D" C "
D
! A >" $
D
"
%
"
A
D AA " $ -" , + -"
"
" " BD
"
"
DB C A
,
C 8C
0% D
B ?
$
" B% DC D % D " A,
"
$
D
" B% DC D C
A DB
!
! A
- ,
A $
" C " D
"D -'
D A
D
B ! D"
A A
"
'$B A A A
-"D A
D
" A B"
A,
: "
% D "
" B% DC D A
,
+
F
#
D
D
D! A A
D'
,
" D
ABCBA BA D EF BA
DC D
" D" ! D A ' D
&
B ,
B% DC D A "
" A B"
DC
$
A A
D
, ) "
&
B ,5
A -"A C "" "
D"
A
B
"D A
" A )
"
% D " D %
" .&/)
" .&/
%" A
!
A
" D" , 5 C 8 C
A B"
B
"D A
" A )
"
% D " D %
" .&/) < " .&/
<
%" A
!
A
" D" ,
B B
$
"D
"D
C
B
EA B F
B
C
B C F B
" D
AD
! D"
D A B"
B
AA $
A : "B D
!
DAB
A D
A) ",",
D @@0 .
AA
C"/, F $
"D
A
DC
A
" D ! D
D
D'
$
%
A B ",
A BCC DE F
C D E
-"
D" D
D"
AB
1
"
+
A&
B
D + B!
B
D
FB E BC
" D$
2&
,#,) ",",
-B
C
F
" !
A
$
"
" A B " DC
B
" D$
A
A -"A C "" "
&
$
D
"
D"
B ,
A
D
+!
,
B
! D"
9 %D D" !
A
. %% D C
B% DC D /
$
"
A -"A C "" "
D"
A
B
"% D "
! D"
"
" A B " DC
B
&
5 A
C"
A "
D"
A %B
! D" E
+
D"
7 A -"A C "" "
F A% D "
,
BBD B @,
BBD
A %B
0 &C CD
@ &C CD
EA
D
D -" A
DC &
A
"
D
$- " !
! A
% D
! A A
D
! A
%
D"
A %B
0
@
D
D -"
" A% D "
"
"% D " , %
D"
" A% D "
D
D -" A
" .&/,
B
F
F B E BC
% AD "
D
,
BBD/ " C 8 C
A B"
,F D
D
D
! A A
D"
F
$ DA
! D"
D
"
DA
A %D -
D
"
" D $B 7&C 8
"
"
D
! A
%
"
" " A
B ,
D"
A
B .7& A/
&
"% D "
@,
BBD B
,
BBD
<
<
E
)
'
" A
)"
D
B ? , 5 D" D
D %"
A
" .&/
$ ! "
A %B
D
"
" " A% D " .
%
A %
% D " A
,
D -" A
" C 8C
D" !
A ,
A 5 "D
A "B D
!
A"
%% D C
$- A A
D
A
DAD "A B "
DA
C
!
!-
A B"
!
D"
D
" F5 "D
C
D
,
@,
"
B 7&C 8 % "
DAB
A D
"
D
+!
B, F
CA
A
"
" '
A C
5 D C
! D"
A
%" D
$
%A
C
5 '" B
)
,
DAB
A D
A)
D @@0F
" .&/ C ! D" ,
A BCC DE F
C D E
D"
B
;
D
5 D"
3) B A
A
,5
! A D
D
C" $ D "
A" !
!- ,
!
!A : "B D
#4 ;>
C
"
!
-
")
% " A %D D" !
" A
"% D " %
1
" D$
D"D
C
D A
A
,5
"
A
C A
D
D -" A
" D
! D"
"
D - C
C DA
D
D -" A,
-B
- "
D C
D A
- $- ,
F AD
! D"
D!
A
A C A" !
!"
DBC
" .&/, C"
A
C
C DA
A -"A C "" " A B "
B ! D" " $ AD
! D"
% AD "
"
A -"A C "" "
F A B " DC
A A"
C
;
G
D
A
D"
C"
A
B
$
! D
'! A A
A D !
C
D'
!D -" A
D " ,
$
D"
,
A -"A C "" "
D
!
D
D
D"
A
B $-
,
D A
D" D
&
A
A
C
A A
A" A $ A % AD "
D
,
-C
! D
D
D'
%
!
D$
"
D
A ! D"
A D
!
A "D A D A
! D"
"
A " " A B"
DC
"
,
F D
A "D A D A )
C "
"
" A% D " )
" A B " DC
D
C 8C
A B"
B ! D"
"
,F $ C
D A
C
! D
D
D'
A A",
C
D" D " A B "
A - " A %D B"
B
A B "D "B D " C
D A
C
D A
$" D$
;
D A
" " D " B% DC D B A
!
! A
D
D
% D
D DD
,
A
C" C
A BCC DE F
C D E
"
B
D A
$-
" C
D" !
A
$
AC A A D ''
! D" , F
D ''
-B
A
,
D" B
! D"
$A DB
'! D A
! D
D
D'
A
A",
+
;
D
! D
AB C
E
D
D'
5
A -"A C "" "
D
A
! $A
! D $ C "
'
'! A
D
,
D"
A %B
)
D"
D"
A
B .7& A/
)
"
" D %D
&
"D A
"
) "
C D
A %B
! D
D
A -"A C "" "
D"
A
B .7& A/
F A% D "
&
"% D "
,
BBD B
@,
BBD B
@,
BBD
,
BBD
<
<
D'
F
"
B @,
BBD/ %
;
! D
5
;
! D
D
D'
% D
D DD
D
!
E
7
0 &C CD
@ &C CD
;
D D$
" D"
"
D"
"
D
A
DD
"D -'
B
)C A
B ) %"
A "
D'
"
D
! A
,
A BCC DE F
C D E
"
"
C
B% DC D
C A
" " A% D " .
,
$-
AC A
D$
A
D
DB
! D"
A C
D" A,
A B " DC
,
E
& A
E C3
& )' F '(
#+
2E
B
4 E EB #"."
"A" " E EE " !5 EB
,AB
E
E - EB
, E E 67'
8 9:
-B E
*E
D ,;DD+ # -+<
E 2C
E& E EE C #E
B <A E %
AB
AA
B EB&
E
E
E
%-D=8
6= 8
%A &
'
8
E 8
3A BA
AB
EA
E EE !5
EBF
-B <EB E
* $ E EB E
EB
B EB&
E
E
E
E EB E &
2 E
E &2E
AA E
E EB"
A
AAB E <A E %
AB
EB 2
B
AB E
AA
8
6= (8:9)
D
EB E
#E AB E
! " ," D E EB
* $ E EB E
AAB E EB AA
$ E>E
E E
%E E
/ E& @"
EEB E
E>E AA
E "
B
E2&
B
EE
E & EB E EEB E
$B AB >E
2 E
> EB B EBA
.
E EBA E A A E
$>EB
2 E E
E AB E E EEB
.
.E
:7
B
A E &B &
&BB B EB AB E ' :"
0
A
EB F
#& E EE E EB
BA EB
EBF
& E
EB
AABC D E EB F E E EB
!" E # BBEB $ F %&
0EB "0A E 1$&
E
&2E
& =AAB= &
AB .
E EE
EB"B
A ?.
B
E
E EB EE & E E E EB E EEB E > E
E E2 E EB E E
B B E EBEB"
$ & BAA E 2&
A E B E .
E / E&
E.
"
.E & E ;C
E E
A
B E
BA
2BE EB E
E
E B
EB .E & E ;C
E
C"C"*" D E &
% E E& E B
2 E E
AA B $ E
EE
EB B
> $B" %E E
E
E F EA
F '()
& D E EB AB E EA
EF E E
AA
A ::
F
E
AB
A B
E
*+,,-F E EEB E .
B
F
/" *
E
E B
F E EE
F
#$A E
6

Vergelijkbare documenten

BESCHIKKING STELLEN VAN

BESCHIKKING STELLEN VAN omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren zijn gebracht. Alle stukken liggen ter inzage van 8.30 tot 12.15 uur in het gemeentehuis van Voorst, Balie afdeling Volkshuisvesting, Ruimteli...

Nadere informatie