Asser referentielijst van bibliografische gegevens

Commentaren

Transcriptie

Asser referentielijst van bibliografische gegevens
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Asser referentielijst van bibliografische gegevens dd. 28-1-2016
Onderstaand overzicht geeft in alfabetische volgorde van de auteursnaam een
overzicht van literatuurvermeldingen binnen recentelijk verschenen Asserdelen.
Elk item van de referentielijst begint steeds met de verkorte literatuurverwijzing.
In de diverse verkorte verwijzingen in de hoofdtekst is het een goede service aan
de lezer om die verkorte verwijzing zo exact mogelijk te maken, met
publicatienummer of paginanummer. Dit kan dus in bijvoorbeeld vijf verkorte
verwijzingen naar dezelfde titel vijf keer verschillend zijn, terwijl er maar één
algemene verkorte beschrijving (zonder publicatienummer of paginanummer)
wordt opgenomen in de literatuurlijst:
GS Bijzondere overeenkomsten
A.G. Castermans e.a. (red.), Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer (losbl. en
online).
Maar in de hoofdtekst:
CLAUSING, in: GS Bijzondere overeenkomsten, commentaar op afdeling 3 Boek 7 BW
Bij verwijzingen naar tijdschriftartikelen en bijdragen in een verzamel- of
feestbundel is het wel nodig om publicatienummer of begin- en eindpagina van
het artikel of de bijdrage te vermelden, ter identificatie van de bijdrage binnen
de uitgave:
FLESSNER, RabelsZ 1970, p. 547-584
A. FLESSNER, ‘Fakultatives Kollisionsrecht’, RabelsZ 1970, p. 547-584.
MOSTERMANS, in: De Boer-bundel 2004, p. 37-57
P.M.M. MOSTERMANS, ‘Bedenkingen tegen een facultatief conflictenrecht’, in: R. Kotting, J.A. Pontier
& L. Strikwerda (red.), Voorkeur voor de lex fori, Symposium ter gelegenheid van het afscheid van
Prof. Mr. Th.M. de Boer (De Boer-bundel), Deventer: Kluwer 2004, p. 37-57.
De verkorte verwijzingen zijn zo kort mogelijk geformuleerd.
De literatuurvermeldingen die op Navigator voorkomen zijn aangeduid met een
groene accentuering.
1
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Moorman van Kappen e.a., 150 jaar WvK 1989
O. Moorman van Kappen e.a., 150 jaar Wetboek van Koophandel (Publikaties van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid nr. 4), Deventer: Kluwer 1989.
Abas e.a., Stein-bundel 1992
P. Abas e.a. (red.), Te pas, opstellen aangeboden aan prof mr. P.A. Stein (Stein-bundel), Deventer:
Kluwer 1992.
AAFTINK, diss. 1974
H.A.M. Aaftink, Afstand van vermogensrechten (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1974.
Aalders, Löwensteyn & Van Brunschot, De Europese groepering tot samenwerking 1976
C.A.V. Aalders, F.J.W. Löwensteyn & F.W.G.M. van Brunschot (red.), De Europese groepering tot
samenwerking: preadviezen uitgebracht voor de Vereniging Handelsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1976.
AARTS, diss. 1990
C.C.J. AARTS, Het retentierecht (diss. Nijmegen) Arnhem: Gouda Quint 1990.
ABAS, Goede trouw 1972
P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1972.
VAN ACHTERBERG, Overgang vorderingen en schulden en afstand vorderingen (Mon. BW nr. B44) 1999
M.P. VAN ACHTERBERG, Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen
(Monografieën BW nr. B44), Deventer: Kluwer 1999.
VAN ACHTERBERG, Juridische definitie economische verschijnsel concern (VDHI nr. 33) 1989 (diss.)
2
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M.P. VAN ACHTERBERG, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern (Serie Van der
Heijden Instituut, nr. 33) (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 1989.
Ackermans-Wijn, Contracten met de overheid 1995
J.C.E. Ackermans-Wijn e.a. (red.), Contracten met de overheid, Deventer: Kluwer (losbladig).
ACKERMANS-WIJN, diss. 1989
J.C.E. ACKERMANS-WIJN, Contracten met de overheid. Een onderzoek naar de contractsvrijheid van
publiekrechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiële recht (diss. Nijmegen), Deventer:
Kluwer 1989.
ADAMS 2011
M. ADAMS, ‘Wat de rechtsvergelijking vermag. Over onderzoeksdesign’, AA 2011, p. 192-201.
Adams & Bomhoff 2012
M. Adams & J.A. Bomhoff (red.), Practice and Theory in Comparative Law, Cambridge: Cambridge
University Press 2012.
Advies Commissie Schuyt 2012
Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens (advies van de KNAWCommissie Onderzoekgegevens), KNAW: Amsterdam 2012.
AERTSEN, De trust (O&R nr. 29) 2004
D.W. AERTSEN, De trust: beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlands recht (diss.
Nijmegen) (Onderneming & Recht nr. 29), Deventer: Kluwer 2004.
Agenda voor de Rechtspraak 2011-2014
Agenda voor de Rechtspraak 2011-2014 van de Raad voor de rechtspraak, via
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Agenda-van-de-Rechtspraak2015-2018/Documents/Agenda-van-de-Rechtspraak-2011-2014.pdf.
AHSMANN, Civiele vonnis 2011
M.J.A.M. AHSMANN, De weg naar het civiele vonnis, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011.
3
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
AHSMANN, NJB 2011/28
A.J.A.M. AHSMANN, ‘Het civiel effect biedt niet wat het pretendeert’, NJB 2011/28, afl. 2, p. 66-70
(met naschrift p. 472-475).
VAN DEN AKKER, diss. 2001
E.J.A.M. VAN DEN AKKER, Beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden (diss. Tilburg), Den Haag:
BJu 2001.
AKKERMANS 2012
A.J. AKKERMANS, ‘Beter recht door herziening van ons beeld van de herkomst van normen’, in: A.L.M.
Keirse e.a. (red.), Beter Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2012, p. 149-158.
AKKERMANS, diss. 1997
A.J. AKKERMANS, Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband (diss. Tilburg), Deventer:
Kluwer 1997.
Akveld e.a., Handelsrecht 2001
J.E.M. Akveld e.a., Hoofdstukken handelsrecht, Deventer: Kluwer 2001.
ALGRA, Koning klant 1984
N.E. ALGRA, Koning Klant, een dwingeland?: de koop volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek,
Groningen: Wolters-Noordhoff 1984.
ALLEN, DE GRAAF & WASZINK, in: Algemene voorwaarden (R&P nr. CR1) 2010
J.J. ALLEN, T.J. DE GRAAF & P.M.WASZINK, ‘Algemene voorwaarden telecommunicatie’, in: B. Wessels,
R.H.C. Jongeneel & M.L. Hendrikse (red.), Algemene voorwaarden (Recht en Praktijk nr. CR1),
Deventer: Kluwer 2010, p. 543-564.
ALLEWIJN, diss. 2011
D. ALLEWIJN, Tussen partijen is in geschil... De bestuursrechter als geschilbeslechter (diss. Leiden), Den
Haag: Sdu uitgevers 2011.
4
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ALTENA-DAVIDSEN et al. 2012
J.G.H. ALTENA-DAVIDSEN, L. VAN DEN BERGE & E.M.T. HUIJZER, ‘Over mensen die elkaar verstaan: Een
interview met Sacha Prechal’, AA 2012, p. 20-24.
AMOS 2012
M. AMOS, ‘The Dialoque between United Kingdom Courts and the European Court of Human Rights’,
International and Comparative Law Quaterly 2012, p. 557-584.
ANCERY 2012
A.G.F. ANCERY, Ambtshalve toepassing van EU-recht, Deventer: Kluwer 2012.
ANDENAS/WOOLDRIDGE, European Comparative Company Law 2009
M.T. ANDENAS & F. WOOLDRIDGE, European Comparative Company Law, Cambridge: Cambridge
University Press 2009.
ANDREWS 2003
N. ANDREWS, English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System, Oxford: Oxford
University Press 2003.
ANDREWS, Andrews on Civil Processes. I Court Proceedings 2013
N. ANDREWS, Andrews on Civil Processes. Volume I, Court Proceedings, Cambridge: Intersentia 2013.
ANDREWS, The modern civil process 2008
N. ANDREWS, The modern civil process: judicial and alternative forms of dispute resolution in England,
Tübingen 2008.
ANKUM, De Pauliana 1962
J.A. ANKUM, De Pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de codificatie, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1962.
5
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Ankum e.a., Hoetink-bundel 1982
J.A. Ankum e.a., Rechtsgeleerde opstellen (Hoetink-bundel), Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink
1982.
Ankum, Van den Bergh & Schoordijk (red.), Plus est en vous 1970
J.A. Ankum, G.C.J.J. van den Bergh & H.C.F. Schoordijk (red.), Plus est en vous, Opstellen over recht en
cultuur, aangeboden aan prof. mr. A. Pitlo ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap (Pitlobundel), Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1970.
ANNEVELD, Eigendomsgrenzen 1984
J.C. ANNEVELD, Zekerheid omtrent eigendomsgrenzen van onroerend goed, Delft: Rijkscommissie voor
Geodesie 1984.
Anson/Beatson, Anson’s 2002
J. Beatson e.a., Anson’s Law of contract, Oxford: University Press 2002.
ANTONMATTEI EN RAYNARD, Contrats spéciaux 2008
P.H. ANTONMATTEI & J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Paris: Litec 2008.
ANTONMATTEI EN RAYNARD, Contrats spéciaux 2013
P.H. ANTONMATTEI & J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, Paris: LexisNexis 2013.
VAN ARENDONK, Inkoop van eigen aandelen (FM nr. 57) 1992
H.P.A.M. VAN ARENDONK, Inkoop van eigen aandelen (Fiscale monografieën nr. 57) (diss. Rotterdam),
Deventer: Kluwer 1992.
ARNOULD/MUSTILL & GILMAN, Law 1981
6
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J. ARNOULD/M.J. MUSTILL & J.C.B. GILMAN, Arnauld’s law of Marine Insurance and Average, London:
Stevens 1981 (2 dln.).
ARNULL 2008
A. ARNULL, ‘The Americanization of EU Law Scholarship’, in: A. ARNUL, P. EECKHOUT & T. TRIDIMAS,
Continuity and Change in EU Law, Oxford: Oxford University Press 2008, p. 415-431.
ARNULL 2012
A. ARNULL, ‘Judicial Activism and the Court of Justice: How Should Academics Respond?’, Maastricht
Faculty of Law Working paper 2012-3, p. 1-35.
ARONS, Cross-border Enforcement Listed Companies' Duties to Inform (IVOR nr. 87) 2012
T.M.C. ARONS, Cross-border Enforcement of Listed Companies' Duties to Inform (Uitgaven vanwege
het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 87) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
ARONS, NIPR 2008
T.M.C. ARONS, ‘All roads lead to Rome’: beware of the consequences! The law applicable to
prospectus liability claims under the Rome II Regulation’, NIPR 2008, p. 481-487.
ASSER 1991
W.D.H. ASSER, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken. Heiligt het doel de
bewijsmiddelen?, Preadvies Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 1991.
ASSER 2010
W.D.H. ASSER, Cassatie in civiele zaken (Nederland), Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie
van het recht van België en Nederland, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010.
ASSER, Salomo’s wijsheid 1992
7
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
W.D.H. ASSER, Salomo’s wijsheid; hoor en wederhoor: een rechterlijk oor voor partijen, Arnhem:
Gouda Quint 1992.
ASSER 1 1885
C. ASSER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht. 1 Personenrecht,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1885.
ASSER, Bewijslastverdeling (BPP nr. 3) 2004
W.D.H. ASSER, Bewijslastverdeling (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 3), Deventer: Kluwer 2004 (ook
online).
ASSER, Bewijslastverdeling (Mon. BW nr. A24) 1992
W.D.H. ASSER, Bewijslastverdeling (Monografieën BW nr. A24), Deventer: Kluwer 1992.
ASSER, Burgerlijk Wetboek 1838
C. ASSER, Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, vergeleken met het Wetboek Napoleon: nagelaten
werk van mr. Carel Asser, 's-Gravenhage/Amsterdam: Van Cleef 1838.
ASSER, Civiele cassatie 2011
W.D.H. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011.
ASSER/ABAS, VAN ANDEL & KLEIJN 5-II 1976
P. ABAS, J. VAN ANDEL & W.M. KLEIJN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel II. Huur, pacht, bewaargeving, bruikleen,
verbruikleen en borgtocht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1976.
ASSER/ABAS, VAN ANDEL & KAMPHUISEN 5-II 1981
8
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
P. ABAS, J. VAN ANDEL & P.W KAMPHUISEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel II. Huur en pacht, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1981.
ASSER/ABAS & BRUNNER 5-II 1986
P. ABAS & C.J.H. BRUNNER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel II. Huur en pacht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.
ASSER/ABAS, RUEB & BRUNNER 5-II 1990
P. ABAS, A.S. RUEB & C.J.H. BRUNNER, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel II. Huur en pacht, Deventer: Kluwer 1990.
ASSER/ABAS 5-II Supplement 1997
P. ABAS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Supplement op de zevende druk van Bijzondere overeenkomsten. Deel II. Huur en pacht, Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
ASSER/ABAS 5-II Tweede supplement 2001
P. ABAS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Tweede
supplement op de zevende druk van Bijzondere overeenkomsten. Deel II. Huur en pacht, Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 2001.
ASSER/ABAS 5-IIA 2004
P. ABAS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel IIA. Huur, Deventer: Kluwer 2004.
ASSER/ABAS 5-IIA 2007
P. ABAS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel IIA. Huur, Deventer: Kluwer 2007 (ook online).
9
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/ANEMA V Van bewijs 1953
A. ANEMA (m.m.v. P.J. Verdam), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. V. Van bewijs, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1953.
ASSER/BARTELS & VAN MIERLO 3-IV 2013
S.E. BARTELS & A.I.M. VAN MIERLO (M.M.V. H.D. PLOEGER), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel IV. Algemeen goederenrecht,
Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
ASSER/BEEKHUIS II 1963
J.H. BEEKHUIS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel
II. Zakenrecht, Bijzonder deel: eerste stuk (eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1963.
ASSER/BEEKHUIS II Zakenrecht (Algemeen deel) 1957
J.H. BEEKHUIS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II.
Zakenrecht, Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1957.
ASSER/BEEKHUIS 3-I 1975
J.H. BEEKHUIS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Zakenrecht. Deel 1. Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1975.
ASSER/BEEKHUIS 3-I 1980
J.H. BEEKHUIS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Zakenrecht. Deel 1. Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1980.
ASSER/BEEKHUIS 3-I 1985
J.H. BEEKHUIS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Zakenrecht. Deel 1. Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1985.
10
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/BEEKHUIS 3-II 1977
J.H. BEEKHUIS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Zakenrecht. Deel II (Art. 625-876 t), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1977.
ASSER/BEEKHUIS 3-II 1983
J.H. BEEKHUIS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Zakenrecht. Deel II (Art. 625-876 t) Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1983.
Asser/Beekhuis e.a. 3-II 1990
J.H. Beekhuis e.a., Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
3. Zakenrecht. Deel II. Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1990.
ASSER/VAN DEN BERG 5-IIIC 2007
M.A.M.C. VAN DEN BERG, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel IIIC. Aanneming van werk, Deventer: Kluwer 2007 (ook
online).
ASSER/VAN DEN BERG 7-VI 2013
M.A.M.C. VAN DEN BERG, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel VI. Aanneming van werk, Deventer: Kluwer 2013 (ook
online).
ASSER/DE BOER 1 1998
J. DE BOER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 1.
Personen- en familierecht, Deventer: Kluwer 1998.
ASSER/DE BOER 1 2002
11
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J. DE BOER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 1.
Personen- en familierecht, Deventer: Kluwer 2002.
ASSER/DE BOER 1 2006
J. DE BOER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 1.
Personen- en familierecht, Deventer: Kluwer 2006.
ASSER/DE BOER 1* 2010
J. DE BOER, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 1.
Personen- en familierecht, Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
ASSER/BREGSTEIN 1954
M.H. BREGSTEIN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Eerste deel. Personenrecht. Tweede stuk. Vertegenwoordiging en rechtspersoon, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1954.
ASSER/CLAUSING & WANSINK 5-VI 1998
P. CLAUSING & J.H. WANSINK, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel VI. De verzekeringsovereenkomst, Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1998.
ASSER/CLAUSING & WANSINK 5-VI 2007
P. CLAUSING & J.H. WANSINK, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel VI. De verzekeringsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2007
(ook online).
ASSER/COEHORST, DE LEEDE & THUNNISSEN 5-III 1983
P.J.M.G. COEHORST, L.J.M. DE LEEDE & H.O. THUNNISSEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van
het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel III. Opdracht,
arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983.
12
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/COEHORST, DE LEEDE & THUNNISSEN 5-III 1988
P.J.M.G. COEHORST, L.J.M. DE LEEDE & H.O. THUNNISSEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van
het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel III. Opdracht,
arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
ASSER/DAVIDS, MIJNSSEN & VAN VELTEN 3-II 1996
W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN & A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Zakenrecht. Deel II. Zakelijke rechten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996.
ASSER/VAN DER GRINTEN I-II 1968
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. I. Personenrecht. Tweede stuk. Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1968.
ASSER/VAN DER GRINTEN 2-I 1973
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 2. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel I. De vertegenwoordiging, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1973.
ASSER/VAN DER GRINTEN 2-I 1978
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 2. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel I. De vertegenwoordiging, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1978.
ASSER/VAN DER GRINTEN 2-I 1985
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 2. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel I. De vertegenwoordiging, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1985.
13
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/VAN DER GRINTEN 2-I 1990
W.C.L. VAN DER GRINTEN (m.m.v. S.C.J.J. Kortmann), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van
het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel I. De
vertegenwoordiging, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990.
ASSER/VAN DER GRINTEN & KORTMANN 2-I 2004
W.C.L. VAN DER GRINTEN & S.C.J.J. KORTMANN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Vertegenwoordiging en Rechtspersoon. Deel I. De
vertegenwoordiging, Deventer: Kluwer 2004 (ook online).
ASSER/VAN DER GRINTEN 2-II 1976
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Neder lands Burgerlijk
Recht. 2. Vertegenwoordiging en Rechtspersoon. Deel II. De Rechtspersoon, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1976.
ASSER/VAN DER GRINTEN 2-II 1980
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 2. Vertegenwoordiging en Rechtspersoon. Deel II. De Rechtspersoon, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1980.
ASSER/VAN DER GRINTEN 2-II 1986
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 2. Vertegenwoordiging en Rechtspersoon. Deel II. De Rechtspersoon, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1986.
ASSER/VAN DER GRINTEN 2-II 1991
W.C.L. VAN DER GRINTEN (m.m.v. J.M.M. Maeijer), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Vertegenwoordiging en Rechtspersoon. Deel II. De Rechtspersoon,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.
ASSER/VAN DER GRINTEN & MAEIJER 2-II 1997
14
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.M.M. MAEIJER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2.
Vertegenwoordiging en Rechtspersoon. Deel II. De Rechtspersoon, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1997 (ook online).
ASSER, GROEN & VRANKEN, Herbezinning 2003
W.D.H. ASSER, H.A. GROEN & J.B.M. VRANKEN (m.m.v. I.N. Tzankova), Een nieuwe balans: tussenrapport
Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
2003.
ASSER, GROEN & VRANKEN, Herbezinning 2006
W.D.H. ASSER, H.A. GROEN & J.B.M. VRANKEN (m.m.v. I.N. Tzankova), Uitgebalanceerd: eindrapport
Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
2006.
ASSER/HARTKAMP 3-I* 2008
A.S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Vermogensrecht algemeen. Deel I. Europees recht en Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer
2008 (ook online).
ASSER/HARTKAMP 3-I 2011
A.S. HARTKAMP, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Vermogensrecht algemeen. Deel I. Europees recht en Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer
2011 (ook online).
ASSER/HARTKAMP 3-I 2015
A.S. HARTKAMP, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Vermogensrecht algemeen. Deel I. Europees recht en Nederlands vermogensrecht, Deventer: Wolters
Kluwer 2015.
ASSER/HARTKAMP 4-I* 1984
15
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel I*. De verbintenis in het algemeen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984.
ASSER/HARTKAMP 4-I 1988
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
ASSER/HARTKAMP 4-I 1992
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992.
ASSER/HARTKAMP 4-I 1996
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996.
ASSER/HARTKAMP 4-I 2000
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
ASSER/HARTKAMP 4-I 2004
A.S. HARTKAMP (m.m.v. C.H. Sieburgh), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 4. Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Deventer:
Kluwer 2004.
ASSER/HARTKAMP 4-II* 1985
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II*. Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1985.
ASSER/HARTKAMP 4-II 1989
16
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989.
ASSER/HARTKAMP 4-II 1993
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993.
ASSER/HARTKAMP 4-II 1993
A.S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1993
(negende druk).
ASSER/HARTKAMP 4-II 1997
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
ASSER/HARTKAMP 4-II 2001
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2001.
ASSER/HARTKAMP 4-II 2005
A.S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Deventer: Kluwer 2005.
ASSER/HARTKAMP 4-III* 1986
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel III*. De verbintenis uit de wet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.
17
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/HARTKAMP 4-III 1990
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel III. De verbintenis uit de wet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990.
ASSER/HARTKAMP 4-III 1994
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel III. De verbintenis uit de wet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
ASSER/HARTKAMP 4-III 1998
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel III. De verbintenis uit de wet, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998.
ASSER/HARTKAMP 4-III 2002
A. S. HARTKAMP, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel III. De verbintenis uit de wet, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2002.
ASSER/HARTKAMP 4-III 2006
A.S. HARTKAMP (m.m.v. C.H. Sieburgh), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 4. Verbintenissenrecht. Deel III. De verbintenis uit de wet, Deventer:
Kluwer 2006.
ASSER/HARTKAMP & SIEBURGH 6-I* 2008
A.S. HARTKAMP & C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel I*. De verbintenis in het algemeen, Deventer: Kluwer
2008 (ook online).
ASSER/HARTKAMP & SIEBURGH 6-I* 2012
A.S. HARTKAMP & C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel I*. De verbintenis in het algemeen, Deventer: Kluwer
2012 (ook online).
18
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/HARTKAMP & SIEBURGH 6-II* 2009
A.S. HARTKAMP & C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel II*. De verbintenis in het algemeen, Deventer: Kluwer
2009 (ook online).
ASSER/HARTKAMP & SIEBURGH 6-II 2013
A.S. HARTKAMP & C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel II. De verbintenis in het algemeen, Deventer: Kluwer
2013 (ook online).
ASSER/HARTKAMP & SIEBURGH 6-III* 2010
A.S. HARTKAMP & C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III*. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer: Kluwer
2010 (ook online).
ASSER/HARTKAMP & SIEBURGH 6-III 2014
A.S. HARTKAMP & C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer: Kluwer
2014 (ook online).
ASSER/HARTKAMP & SIEBURGH 6-IV* 2011
A.S. HARTKAMP & C.H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel IV. De verbintenis uit de wet, Deventer: Kluwer 2011
(ook online).
ASSER/HEERMA VAN VOSS 7-V* 2008
G.J.J. HEERMA VAN VOSS, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst
en ondernemingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2008 (ook online).
19
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/HEERMA VAN VOSS 7-V 2012
G.J.J. HEERMA VAN VOSS, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2012 (ook
online).
ASSER/HIJMA 5-I 1994
JAC. HIJMA, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel I. Koop en ruil, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
ASSER/HIJMA 5-I 2001
JAC. HIJMA, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel I. Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2001.
ASSER/HIJMA 5-I 2007
JAC. HIJMA, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel I. Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2007 (ook online).
ASSER/HIJMA 7-I* 2013
JAC. HIJMA, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7.
Bijzondere overeenkomsten. Deel I. Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
ASSER/JAPIKSE 7-I 2004
R.E. JAPIKSE, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 7.
Verkeersmiddelen en Vervoer. Deel I. Algemene bepalingen en rederij, Deventer: Kluwer 2004.
ASSER/JAPIKSE 8-II* 2012
R.E. JAPIKSE, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 8.
Verkeersmiddelen en vervoer. Deel II. Rechten en voorrechten op zeeschepen: Kapitein,
bevoegdheden en verplichtingen, Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
20
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/KAMPHUISEN & VAN ANDEL III-III 1960
P.W. KAMPHUISEN & J. VAN ANDEL, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. III. Verbintenissenrecht. Derde stuk, Bijzondere overeenkomsten, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1960.
ASSER/KAMPHUISEN 5-III 1977
P.W. KAMPHUISEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel III. Opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1977.
ASSER/KORTMANN, DE LEEDE & THUNNISSEN 5-III 1994
S.C.J.J. KORTMANN, L.J.M. DE LEEDE & H.O. THUNNISSEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van
het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel III. Opdracht,
arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
ASSER/KLEIJN 5-IV 1988
W.M. KLEIJN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel IV. Bewaargeving, bruikleen, verbruikleen, borgtocht, schenking,
gevestigde en altijddurende renten, kansovereenkomst en lijfrente, spel en weddenschap,
vaststellingsovereenkomst en dading, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
ASSER/KRAMER & VERHAGEN 10-III 2015
X.E. KRAMER & H.L.E. VERHAGEN (m.m.v. S. van Dongen, A.P.M.J. Vonken), Mr. C. Assers Handleiding tot
de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10. Internationaal privaatrecht. 10. Internationaal
privaatrecht. Deel III. Internationaal vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2015.
ASSER/LIMBURG III Verbintenissenrecht (Eerste stuk) 1905
J. LIMBURG, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III.
Verbintenissenrecht. Eerste stuk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1905.
21
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/LIMBURG & VAN GOUDOEVER III Verbintenissenrecht (Eerste stuk) 1913-1921
J. LIMBURG & H. VAN GOUDOEVER, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch
burgerlijk recht. III. Verbintenissenrecht. Eerste stuk, eerste t/m derde aflevering. Verbintenissen en
algemene leer der overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1913-1921.
ASSER/LOSECAAT VERMEER & RUTTEN III-I Verbintenissenrecht 1967
P.A.J. LOSECAAT VERMEER & L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. III. Verbintenissenrecht. Eerste stuk. De verbintenis, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1967.
ASSER/MAEIJER 2-III 1994
J.M.M. MAEIJER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2.
Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel III. De naamloze en de besloten vennootschap, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
ASSER/MAEIJER 2-III 2000
J.M.M. MAEIJER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2.
Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel III. De naamloze en de besloten vennootschap: hoofdstuk
X, XI, XII en XIV., Deventer: Kluwer 2000 (ook online).
ASSER/MAEIJER 5-V 1981
J.M.M. MAEIJER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire
vennootschap, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981.
ASSER/MAEIJER 5-V 1989
J.M.M. MAEIJER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire
vennootschap, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989.
ASSER/MAEIJER 5-V 1995
22
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.M.M. MAEIJER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire
vennootschap, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995 (ook online).
ASSER/MAEIJER & KROEZE 2-I* 2015
M.J. KROEZE (m.m.v. H. BECKMAN, M.A. VERBRUGH), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel I*. De rechtspersoon, Deventer: Kluwer
2015.
ASSER/MAEIJER, VAN SOLINGE & NIEUWE WEME 2-II* 2009
G. VAN SOLINGE & M.P. NIEUWE WEME (m.m.v. R.G.J. Nowak), Mr. C. Assers Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel II. De naamloze en
besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 2009 (ook online).
ASSER/MAEIJER, VAN SOLINGE & NIEUWE WEME 2-IIA 2013
G. VAN SOLINGE & M.P. NIEUWE WEME (m.m.v. G.J.C. Rensen), Mr. C. Assers Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel IIa. NV en BV Oprichting, vermogen en aandelen, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
ASSER/MEIJERS 6 1976
E.M. MEIJERS (m.m.v. P.W. van der Ploeg & A.G. van Solinge), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6. Erfrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1976.
ASSER/MEIJERS 6 1980
E.M. MEIJERS (m.m.v. P.W. van der Ploeg), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6. Erfrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1980.
ASSER/MEIJERS 6 1984
E.M. MEIJERS (m.m.v. P.W. van der Ploeg en S. Perrick), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6. Erfrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984.
23
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/MEIJERS 6 1988
E.M. MEIJERS (m.m.v. P.W. van der Ploeg & S. Perrick), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6. Erfrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
ASSER/MEIJERS 6 1992
E.M. MEIJERS (m.m.v. P.W. van der Ploeg, S. Perrick & J.M.M. Laumans-van der Wijst), Mr. C. Asser’s
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6. Erfrecht, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1992.
ASSER/VAN MIERLO & VAN VELTEN 3-VI* 2010
A.I.M. VAN MIERLO & A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel VI. Zekerheidsrechten, Deventer: Kluwer 2010
(ook online).
ASSER/MIJNSSEN & DE HAAN 3-I 1992
F.H.J. MIJNSSEN & P. DE HAAN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 3. Zakenrecht. Deel I. Algemeen goederenrecht, Deventer: Kluwer 1992.
ASSER/MIJNSSEN & DE HAAN 3-I 2001
F.H.J. MIJNSSEN & P. DE HAAN (m.m.v. C.C. van Dam), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van
het Nederlands Burgerlijk recht. 3. Goederenrecht. Deel I. Algemeen goederenrecht, Deventer: Kluwer
2001.
ASSER/MIJNSSEN & DE HAAN 3-I 2006
F.H.J. MIJNSSEN & P. DE HAAN (m.m.v. C.C. van Dam & H.D. Ploeger), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Goederenrecht. Deel I. Algemeen goederenrecht,
Deventer: Kluwer 2006.
ASSER/MIJNSSEN, VAN DAM & VAN VELTEN 3-II 2002
24
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
F.H.J. MIJNSSEN, C.C. VAN DAM & A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Goederenrecht. Deel II. Zakelijke rechten, Deventer: Kluwer 2002.
ASSER/MIJNSSEN, VAN MIERLO & VAN VELTEN 3-III 2003
F.H.J. MIJNSSEN, A.I.M. VAN MIERLO & A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van
het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Goederenrecht. Deel III. Zekerheidsrechten, Deventer: Kluwer
2003.
ASSER/MIJNSSEN, VAN VELTEN & BARTELS 5* 2008
F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN & S.E. BARTELS, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Zakenrecht, Eigendom en beperkte rechten, Deventer: Kluwer 2008
(ook online).
ASSER/MIJNSSEN & VAN VELTEN 3-III 1986
F.H.J. MIJNSSEN & A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 3. Zakenrecht. Deel III. Zekerheidsrechten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.
ASSER/MIJNSSEN & VAN VELTEN 3-III 1994
F.H.J. MIJNSSEN & A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 3. Zakenrecht. Deel III. Zekerheidsrechten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
ASSER, NIJBOER & SCHUURMANS, Bewijsrecht 2009
W.D.H. ASSER, J.F. NIJBOER & Y.E. SCHUURMANS, Bewijsrecht: het bewijs geregeld? (preadviezen voor de
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009.
ASSER/VAN OLFFEN 7-VII* 2010
M. VAN OLFFEN, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7.
Bijzondere overeenkomsten. Deel VII. Personenvennootschappen, Deventer: Kluwer 2010 (ook
online).
25
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/VAN OVEN II Zakenrecht (Bijzonder deel tweede stuk) 1967
A. VAN OVEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. II.
Zakenrecht, Bijzonder deel: tweede stuk (zekerheidsrechten), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1967.
ASSER/VAN OVEN 3-III 1978
A. VAN OVEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Zakenrecht. Deel III. Zekerheidsrechten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1978.
ASSER/PERRICK 3-IV 2007
S. PERRICK, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Goederenrecht. Deel IV. Gemeenschap, Deventer: Kluwer 2007 (ook online).
ASSER/PERRICK 3-V* 2011
S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3.
Vermogensrecht algemeen. Deel V. Gemeenschap, Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
ASSER/PERRICK 4* 2009
S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 2009 (ook online).
ASSER/PERRICK 4 2013
S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
ASSER/PERRICK 6 1996
S. PERRICK, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6.
Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 1996.
ASSER/PERRICK 6A 2002
26
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
S. PERRICK, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6A.
Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 2002.
ASSER/PERRICK 6B 2005
S. PERRICK, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6B.
Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 2005.
ASSER/RENSEN 2-III* 2012
G.J.C. RENSEN (m.m.v. J.M. Blanco Fernández), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel III. Overige rechtspersonen. Vereniging,
coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en Europese
rechtsvormen, Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
ASSER/DE RUITER 1-I 1974
J. DE RUITER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 1.
Personen- en Familierecht. Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974.
ASSER/DE RUITER 1-I 1978
J. DE RUITER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Personen- en Familierecht. Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1978.
ASSER/DE RUITER 1-I 1988
J. DE RUITER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Personen- en Familierecht. Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
ASSER/DE RUITER & MOLTMAKER 1-II 1976
J. DE RUITER & J.K. MOLTMAKER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 1. Personen- en Familierecht. Deel II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1976.
27
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/DE RUITER & MOLTMAKER 1-II 1982
J. DE RUITER & J.K. MOLTMAKER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 1. Personen- en Familierecht. Deel II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982.
ASSER/DE RUITER & MOLTMAKER 1-I 1984
J. DE RUITER & J.K. MOLTMAKER Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht. Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984.
ASSER/DE RUITER & MOLTMAKER 1-II 1986
J. DE RUITER & J.K. MOLTMAKER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 1. Personen- en Familierecht. Deel II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.
ASSER/DE RUITER & MOLTMAKER 1 1992
J. DE RUITER & J.K. MOLTMAKER, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. 1. Personen- en Familierecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992.
ASSER/RUTTEN III-II Verbintenissenrecht 1968
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III.
Verbintenissenrecht. Tweede stuk. De overeenkomst en de verbintenis uit de wet, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1968.
ASSER/RUTTEN 4-I 1973
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1973.
ASSER/RUTTEN 4-I 1978
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1978.
28
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/RUTTEN 4-I 1981
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981.
ASSER/RUTTEN 4-II 1975
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1975.
ASSER/RUTTEN 4-II 1979
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1979.
ASSER/RUTTEN 4-II 1982
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982.
ASSER/RUTTEN 4-III 1975
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel III. De verbintenis uit de wet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1975.
ASSER/RUTTEN 4-III 1979
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel III. De verbintenis uit de wet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1979.
ASSER/RUTTEN 4-III 1983
L.E.H. RUTTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4.
Verbintenissenrecht. Deel III. De verbintenis uit de wet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983.
ASSER/VAN SCHAICK 5-IV 2004
29
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A.C. VAN SCHAICK, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere Overeenkomsten. Deel IV. Verbruikleen, borgtocht, vaststellingsovereenkomst e.a.,
Deventer: Kluwer 2004 (ook online).
ASSER/VAN SCHAICK 7-VIII* 2012
A.C. VAN SCHAICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7.
Bijzondere overeenkomsten. Deel VIII. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst,
bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap, Deventer: Kluwer 2012 (ook
online).
ASSER/SCHOLTEN Algemeen deel 1931
P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht.
Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1931.
ASSER/SCHOLTEN Algemeen deel 1954
P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht.
Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1954.
ASSER/SCHOLTEN Algemeen deel* 1974
P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Algemeen deel*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974 (ook online).
ASSER/SCHOLTEN I-II Personenrecht (Vertegenwoordiging en rechtspersoon) 1940
P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht. I.
Personenrecht. Tweede stuk. Vertegenwoordiging en rechtspersoon, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1940.
ASSER/SCHOLTEN II Zakenrecht 1945
P. SCHOLTEN (M.M.V. G.J. SCHOLTEN), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. II. Zakenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1945.
30
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/SCHOLTEN & VAN DER GRINTEN 1-II 1959
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. 1. Personenrecht. Vertegenwoordiging en rechtspersoon, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1959.
ASSER/SCHUT 5-I 1981
G.H.A. SCHUT, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel I. Koop en ruil, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981.
ASSER/SNIJDERS 5-IIB 2001
G.M.F. SNIJDERS, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Bijzondere overeenkomsten. Deel IIB. Pacht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001.
ASSER/SNIJDERS 7-III* 2009
G.M.F. SNIJDERS, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7.
Bijzondere overeenkomsten. Deel III. Pacht, Deventer: Kluwer 2009 (ook online).
ASSER/SNIJDERS 7-III 2013
G.M.F. SNIJDERS, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7.
Bijzondere overeenkomsten. Deel III. Pacht, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
ASSER/TJONG TJIN TAI 7-IV* 2009
T.F.E. TJONG TJIN TAI, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IV. Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst
en de reisverzekering, Deventer: Kluwer 2009 (ook online).
ASSER/TJONG TJIN TAI 7-IV 2014
31
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
T.F.E. TJONG TJIN TAI, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IV. Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst
en de reisverzekering, Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
ASSER/VONKEN 10-I 2013
A.P.M.J. VONKEN (m.m.v. H.L.E. Verhagen, X.E. Kramer & S. van Dongen), Mr. C. Assers Handleiding tot
de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10. Internationaal privaatrecht. Deel I. Algemeen
deel IPR, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
ASSER/VONKEN 10-II 2012
A.P.M.J. VONKEN (m.m.v. F.W.J.M. Schols), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 10. Internationaal privaatrecht. Deel II. Internationaal personen-,
familie- en erfrecht, Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
ASSER/VRANKEN Algemeen deel** 1995
J.B.M. VRANKEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Algemeen deel**, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995 (ook online).
ASSER/VRANKEN Algemeen deel*** 2005
J.B.M. VRANKEN, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Algemeen deel***, Deventer: Kluwer 2005. (ook online)
ASSER/VRANKEN Algemeen deel*** 2014
J.B.M. VRANKEN, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Algemeen deel***. Een synthese, Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
ASSER/WANSINK, VAN TIGGELE & SALOMONS 7-IX* 2012
J.H. WANSINK, N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE & F.R. SALOMONS, Mr. C. Assers Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IX. Verzekering,
Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
32
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ASSER/WIARDA I-I Personenrecht (Familierecht) 1957
J. WIARDA, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. I.
Personenrecht. Eerste stuk. Natuurlijke personen en familierecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1957.
ASSER PROCESRECHT/VAN SCHAICK 2 2011
A.C. VAN SCHAICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Procesrecht. Deel 2. Eerste aanleg, Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
ASSER PROCESRECHT/ASSER 3 2013
W.D.H. ASSER, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht.
Procesrecht. Deel 3. Bewijs, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
ASSER PROCESRECHT/BAKELS, HAMMERSTEIN & WESSELING-VAN GENT 4 2009
F.B. BAKELS, A. HAMMERSTEIN & E.M. WESSELING-VAN GENT, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. Deel 4. Hoger Beroep, Deventer: Kluwer 2009 (ook
online).
ASSER PROCESRECHT/BAKELS, HAMMERSTEIN & WESSELING-VAN GENT 4 2012
F.B. BAKELS, A. HAMMERSTEIN & E.M. WESSELING-VAN GENT, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. Deel 4. Hoger beroep, Deventer: Kluwer 2012 (ook
online).
ASSER PROCESRECHT/VEEGENS, KORTHALS ALTES & GROEN 7 2005
D.J. VEEGENS, E. KORTHALS ALTES & H.A. GROEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. Deel 7. Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer: Kluwer
2005 (ook online).
ATIYAH/ADAMS & MACQUEEN, Sale of Goods 2005
33
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
P.S. ATIYAH/J.N. ADAMS & H.L. MACQUEEN, The Sale of Goods, London: Harlow 2005.
ATIYAH/ADAMS & MACQUEEN, Sale of Goods 2010
P.S. ATIYAH/J.N. ADAMS & H.L. MACQUEEN, Atiyah’s Sale of Goods, London: Harlow 2010.
AUBEL, Beperking van aansprakelijkheid 1972
C.P. AUBEL, En passant de tweede hand: over beperking van aansprakelijkheid tegenover derden,
Deventer: Kluwer 1972.
AUBRY & RAU, Cours de droit civil français
C. AUBRY & C. RAU, Cours de droit civil français (vierde druk), Paris: Libraries Technique (z.j.).
AUDIT, Droit international privé 2006
B. AUDIT, Droit International Privé, Paris: Economica 2006.
AUDIT, RCADI 1984, afl. 186, p. 219-397
B. AUDIT, ‘Le caractère fonctionnel de la règle de conflit (Sur la “crise” des conflits de lois)’, RCADI
1984, afl. 186, p. 219 -397.
AVANZINI, Les obligations du dépositaire 2007
I. AVANZINI, Les obligations du dépositaire. Contribution à l’étude du contrat de dépôt (diss.
Montpellier), Paris: Litec 2007.
VAN BAARS, diss. 1971
J. VAN BAARS, Point d’interet, point d’action (diss. VU Amsterdam), Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn 1971.
34
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BAAS, DE GROOT-VAN LEEUWEN & LAEMERS Rechtspreken: samen of alleen 2010
R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN & M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen. Over meervoudige en
enkelvoudige rechtspraak, Den Haag: Raad voor de Rechtspraak 2010.
DE BAAT, Gemengde contracten 1920
M.G. DE BAAT, Gemengde contracten (diss. Leiden), s.n. 1920.
Babakar & Travers 2005
R. Babakar & M. Travers (red.), Theory and Method in Socio-Legal Research, Oxford: Hart Publishing
2005.
BAKELS, Ontbinding overeenkomsten (Mon. BW nr. B58) 2011
F.B. BAKELS, Ontbinding van overeenkomsten (Monografieën BW nr. B58), Deventer: Kluwer 2011 (ook
online).
BAKELS, Ontbinding 1993
F.B. BAKELS, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1993.
BAKKER & IJZERMAN, ArbeidsRecht 2009/56
S.T.E. BAKKER & N. IJZERMAN, ‘Rome I vervangt het EVO: nieuw ipr voor de arbeidsrechtpraktijk’,
ArbeidsRecht 2009/56, p. 18-23 (ook online).
VON BAR, Deliktsrecht I 1996
C. VON BAR, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, I, München: C.H. Beck 1996.
VON BAR, Deliktsrecht II 1999
C. VON BAR, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, II, München: C.H. Beck 1999.
35
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Von Bar e.a., Principles 2009
Chr. von Bar e.a. (red.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft
Common Frame of Reference (DCFR). Outline edition, München: Sellier European Law Publishers
2009.
VON BAR & CLIVE, DCFR 2009
C. VON BAR & E.M. CLIVE, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft
Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, München: Sellier European Law Publishers 2009.
VON BAR & MANKOWSKI, Privatrecht 2003
CHR. VON BAR & P. MANKOWSKI, Internationales Privatrecht, (Band I. Allgemeine Lehren.), München:
C.H. Beck 2003.
BARENDRECHT 1996
J.M. BARENDRECHT, ‘Rechtswetenschap: stoffig of inventief?’, NJB 1996, p. 705-714.
BARENDRECHT & VAN DEN AKKER, Informatieplichten van dienstverleners 1999
J.M. BARENDRECHT & E.J.A.M. VAN DEN AKKER, Informatieplichten van dienstverleners, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999.
BARENDRECHT & GRAMATIKOV, NJB 2010/853
J.M. BARENDRECHT & M.A. GRAMATIKOV, ‘Aanvaardbaarheid van rechtspleging’, NJB 2010/853, p. 11021110 (ook online).
BARENDRECHT & VAN PEURSEM, Distributieovereenkomsten 1997
J.M. BARENDRECHT & G.R.B. VAN PEURSEM, Distributieovereenkomsten (Recht en praktijk nr. 104),
Deventer: Kluwer 1997.
36
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BARENDRECHT & STORM, Schadevergoeding 1995
J.M. BARENDRECHT & H.M. STORM, Berekening van schadevergoeding, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1995.
BARKHUYSEN e.a., Feitenvaststelling in beroep 2007
T. BARKHUYSEN e.a, Feitenvaststelling in beroep, Den Haag: BJu 2007.
BARKHUYSEN, VAN EMMERIK & PLOEGER, Preadvies 2005
T. BARKHUYSEN, M.L. VAN EMMERIK & H.D. PLOEGER, De eigendomsbescherming van artikel 1 van het
Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht (Preadvies Vereniging voor
Burgerlijk Recht), Deventer: Kluwer 2005.
BARNARD, Four freedoms 2013
C. BARNARD, The substantive law of the EU. The four freedoms, Oxford: Oxford University Press 2013.
VAN BARNEVELD, Assurantiekennis 1984
H. VAN BARNEVELD, Inleiding tot de algemene assurantiekennis, Deventer: Kluwer 1984.
BARRIÈRE, in: Worlds of the Trust 2013, p. 101-140
F. BARRIÈRE, ‘The security fiducie in French law’, in: L. Smith (red.), The Worlds of the Trust,
Cambridge: Cambridge University Press 2013, p. 101-140.
BARTELS, diss. 2004
S.E. BARTELS, De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen (diss. Utrecht), Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers 2004.
BARTELS & MILO, Goederenrecht 2000
37
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
C.S. BARTELS & J.M. MILO (red.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers 2000.
BARTHEZ & HOUTCIEFF, Les sûretés 2010
A.S. BARTHEZ & D. HOUTCIEFF (J. Ghestin, red.), Traité de droit civil. Les sûretés personelles, Paris:
L.G.D.J. 2010.
BARTIN, RCADI 1930, afl. 31, p. 562-621
E.A. BARTIN, ‘La doctrine des qualifications et ses rapports avec le caractère national du conflit des
lois’, RCADI 1930, afl. 31, p. 561-621.
BARTMAN & DORRESTEIJN, Van het concern 2009
S.M. BARTMAN & A.F.M. DORRESTEIJN, Van het concern, Deventer: Kluwer 2009.
BARTMAN & DORRESTEIJN, Van het concern 2013
S.M. BARTMAN & A.F.M. DORRESTEIJN, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
BASEDOW, RabelsZ 2011, afl. 1, p. 32-59
J. BASEDOW, ‘Theorie der Rechtswahl oder Parteiautonomie als Grundlage des Internationales
Privatrecht’, RabelsZ 2011, afl. 1, p. 32-59.
BATIFFOL, in: Kegel-bundel 1977, p. 11-21
H. BATIFFOL, ‘Les intérêts de droit international privé’, in: Internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung im Ausgang des 20. Jahrhunderts. Bewahrung oder Wende? (Kegel-bundel),
Frankfurt am Main 1977, p. 11-21.
BATIFFOL, RCADI 1967, afl. 120, p. 165-190
H. BATIFFOL, ‘Réflexions sur la coordination des systèmes nationaux’, RCADI 1967, afl. 120, p. 165-190.
38
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BATIFFOL EN LAGARDE, Traité de Droit 1993
H. BATIFFOL & P. LAGARDE, Traité de Droit international Privé, Band I, Paris: Librairie générale de droit et
de jurisprudence 1993.
BAUDRY-LACANTINERIE, Précis 1922
G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de Droit civil, 13me éd., Paris: Librairie de la Société du Recueil general
des lois et des arrêts 1922.
BAUDRY-LACANTINERIE EN BARDE, Traité théorique 1905-1909
G. BAUDRY-LACANTINERIE & L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil, 13. Tome 3, Des
Obligations, 3me éd., Paris: Librairie de la Société du Recueil general des lois et des arrêts 1905-1909.
Bauer e.a., Snijders-bundel 1995
E. Bauw e.a., Wetgevende geschriften, selectie uit de werken van mr. W. Snijders (Snijders-bundel),
Deventer: Kluwer 1995.
BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis 1996
G. BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis im Privatrecht: Die Schwierigkeiten der Beweislastverteilung und die
Möglichkeiten ihrer Überwindung, Köln: Heymann 1996.
BAUMGÄRTEL/LAUMEN EN PRÜTTING, Beweislast 2009
G. BAUMGÄRTEL/H.W. LAUMEN & H. PRÜTTING, Handbuch der Beweislast. Grundlagen, Köln, München:
Heymann 2009.
BAUW, diss. 1994
E. BAUW, Buitencontractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging (Recht en Praktijk nr. 72)
(diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1994.
39
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BAUW, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid zaken (Mon. BW nr. B47) 2015
E. BAUW, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken (Monografieën BW nr. B47), Deventer:
Wolters Kluwer 2015 (ook online).
Beale e.a., Contract Law 2002
H. Beale e.a. (red.), Cases, Materials and Text on Contract Law, Oxford: Hart Publishing 2002.
BECKMAN, Hoofdlijnen jaarrekeningenrecht 2008
H. BECKMAN, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht, Deventer: Kluwer 2008 (ook online).
BECKMAN, Hoofdlijnen jaarrekeningenrecht 2013
H. BECKMAN, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
BECKMAN, De jaarrekeningvrijstelling (IVOR nr. 25) 1995 (diss.)
H. BECKMAN, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van art.
2:403 BW en zijn voorgangers (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 25)
(diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995.
BECKMAN, Ondernemingsrecht 2007/71 (oratie)
H. BECKMAN, ‘Jaarrekening en verantwoording’ (oratie Groningen), Ondernemingsrecht 2007/71,
Deventer: Kluwer 2007 (ook online).
Kroeze e.a., Beckman-bundel 2006
M.J. Kroeze e.a. (red.), Verantwoording aan Hans Beckman (Beckmanbundel), Deventer: Kluwer
2006.
BECKMAN & JOOSEN, Leasing 1988
40
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
H. BECKMAN & A.W.A. JOOSEN, Leasing van roerend en onroerend goed, Leiden/Antwerpen: H.E.
Stenfert Kroese 1988.
BECKMAN & RIJSWIJK, Administratie van deelnemingen 2013
H. BECKMAN & E. RIJSWIJK, Administratie van deelnemingen en consolidatie, Groningen: Noordhoff
2013.
BECKMAN EN VALK, in: Commentaar Ondernemingsrecht 2011
H. BECKMAN & N.K. VALK, in: B. Bier e.a. (red.), Commentaar Ondernemingsrecht, Den Haag: Sdu 2011.
BEECHER-MONAS 2007
E. BEECHER-MONAS, Evaluating Scientific Evidence. An Interdisciplinary Framework for Intellectual Due
Process, Cambridge: Cambridge University Press 2007.
VAN DER BEEK, Overgangsrecht NBW 1992
H.L. VAN DER BEEK, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek: systematiek, uitgangspunten en
toepassingen (Recht en Praktijk nr. 60) (diss. Maastricht), Deventer: Kluwer 1992.
BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, Onoverdraagbaarheid vorderingen 2003
F.E.J. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 2003.
BEEKHUIS, diss. 1934
J.H. BEEKHUIS, Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden (diss.
Leiden), Den Haag: Martinus Nijhoff 1934.
Beekhuis-bundel 1969
H. Beekhuis e.a., Op de grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Beekhuis
(Beekhuis-bundel), Deventer: Kluwer 1969.
41
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BELLET, TUNC & TOUFFAIT, La Cour judiciaire suprême 1978
P. BELLET, A. TUNC & A. TOUFFAIT, La Cour judiciaire suprême, Paris: Économica 1978.
BELLINGWOUT, Zetelverplaatsing van rechtspersonen (VDHI nr. 54) 1996
J.W. BELLINGWOUT, Zetelverplaatsing van rechtspersonen: privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke
aspecten (Serie Van der Heijden Instituut nr. 54) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1996.
BENABENT, Droit civil 2011
A. BENABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Paris: Montchrestien 2011.
BENABENT, Droit des contrats spéciaux 2013
A. BENABENT, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, Parijs: LGDJ 2013 (10e dr.).
Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios Código civil 2009
R. Bercovitz Rodríguez-Cano (red.), Comentarios al Código civil, Cizur Menor: Aranzadi Thomson
Reuters 2009.
BERENDS, Insolventie in IPR 2011
A.J. BERENDS, Insolventie in het internationaal privaatrecht, Deventer: Kluwer 2011.
BERENDS, WPNR 2009/6824, p. 1038-1044
A.J. BERENDS, ‘Cessie, subrogatie, hoofdelijke aansprakelijkheid en financiële overeenkomsten in
Rome I’, WPNR 2009/6824, p. 1038-1044.
Van den Berg e.a., Bouwrecht 2000
M.A.M.C. van den Berg e.a. (red.), Bouwrecht in kort bestek, Deventer: Kluwer 2000.
42
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
TEN BERG, in: Preadvies 2002
J.A.M. TEN BERG, in: Statuten zonder bezwaar (Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie),
Den Haag: Koninklijke Vermande 2002.
TEN BERGE & ZIJLSTRA, Preadvies 2000
J.B.J.M. TEN BERGE & S.E. ZIJLSTRA, De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het
privaatrecht (Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
Van den Berg & Zondag, Bijzondere overeenkomsten 2003
P.G.J. van den Berg & W.A. Zondag (red.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene
overeenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2003.
BERGER, Burenrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden (R&P nr. 13) 2001
K.F.M. BERGER, Burenrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden (Recht en Praktijk nr. 13), Deventer:
Kluwer 2001.
BERGERVOET & MANSUR, WPNR 2012/6926, p. 292-307
M. BERGERVOET & D.S. MANSUR, ‘De Curaçaose trust in de praktijk’, WPNR 2012/6926, p. 292-307.
BERNASCONI, Qualifikationsprozess 1997
C. BERNASCONI, Der Qualifikationsprozess im internationalen Privatrecht (Schweizer Studien zum
internationalen Recht, Band 101), Zürich: Schulthess 1997.
BERTRAMS, Preadvies VBR 1995
R.I.V.F. BERTRAMS, Enige aspecten van het Weens Koopverdrag (Preadviezen, uitgebracht voor de
Vereniging voor Burgerlijk Recht), Lelystad: Vermande 1995.
43
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Bertrams & Van der Velden, Overeenkomsten IPR en Weens Koopverdrag 1999
R.I.V.F. Bertrams & F.J.A. van der Velden, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het
Weens koopverdrag (Serie Praktijkhandleidingen), Deventer: Kluwer 1999.
Bertrams & Kruisinga, Overeenkomsten IPR en Weens Koopverdrag (R&P nr. CA9) 2010
R.I.V.F. Bertrams & S.A. Kruisinga, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens
koopverdrag (Recht en Praktijk nr. CA9), Deventer: Kluwer 2010.
BERTRAMS & KRUISINGA, Overeenkomsten internationaal privaatrecht en Weens Koopverdrag (R&P nr.
CA9) 2014
R.I.V.F. BERTRAMS & S.A. KRUISINGA, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens
Koopverdrag (Recht en Praktijk nr. CA9), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
BERTRAMS & VERHAGEN, WPNR 1993/6088
R.I.V.F. BERTRAMS & H.L.E. VERHAGEN, ‘Goederenrechtelijke aspecten van de internationale cessie en
verpanding van vorderingen op naam’, WPNR 1993/6088, p. 261-266.
Beukenhorst e.a., Offerhauskring-bundel 1987
D.H. Beukenhorst e.a. (red.), Offerhauskring vijfentwintig jaar: feestbundel ter gelegenheid van het
vijfentwintigjarig bestaan van de Studiekring Prof. mr. J. Offerhaus (1962-1987) (Offerhauskringbundel), Deventer: Kluwer 1987.
VAN BEUKERING-ROSMULLER, diss. 1992
E.J.M. VAN BEUKERING-ROSMULLER, De expeditie-overeenkomst (diss. Nijmegen), Arnhem: Gouda Quint
1992.
BEUVING, Factoring 1996
J. BEUVING, Factoring (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996.
44
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BEVERSLUIS, Kwalitatieve verbintenis 2009
J.R. BEVERSLUIS, Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis (diss. Nijmegen), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2009.
Bianca & Grundmann, EU sales directive 2002
M.C. Bianca & S. Grundman (red.), EU sales directive: commentary, Antwerpen etc: Intersentia 2002.
BIEGMAN-HARTOGH, Ongegronde verrijking 1971
A.M. BIEGMAN-HARTOGH, Ongegronde verrijking (diss. Leiden), Assen: Van Gorcum 1971.
BIEMANS, Stille cessie 2011
J.W.A. BIEMANS, Rechtsgevolgen van stille cessie (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2011.
BIER, Uitkeringen aan aandeelhouders (IVOR nr. 42) 2003 (diss.)
B. BIER, Uitkeringen aan aandeelhouders (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht,
nr. 42) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2003.
BIER, in: Preadvies 2006
B. BIER, in: De vereenvoudigde BV (Preadvies Vereeniging Handelsrecht), Deventer: Kluwer 2006.
BIER, in: Preadvies 2008
B. BIER, in: Het nieuwe BV-recht voor de praktijk (Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie),
Den Haag: Sdu Uitgevers 2008.
BIERBOOMS, diss. 1997
P.F.A. BIERBOOMS, Privaatrechtelijk kostenverhaal door de overheid (diss. Rotterdam) (Recht en
Praktijk nr. 103), Deventer: Kluwer 1997.
45
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BIERENS, Revindicatoire aanspraken op giraal geld (R&P nr. FR3) 2009
B. BIERENS, Revindicatoire aanspraken op giraal geld (Recht en Praktijk nr. FR3), Deventer: Kluwer
2009.
Biesheuvel e.a., Verdediging collectieve belangen 1988
M.B.W. Biesheuvel, H.J. Bunjes & L. Dommering-Van Rongen, Verdediging van collectieve belangen
via de rechter (Bundel Haagse Jonge Balie 1988), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
DE BIJLL NACHENIUS, Preadvies 1983
H.J. DE BIJLL NACHENIUS, Artikel 27, Wet op de ondernemingsraden: enige kritische kanttekeningen
(Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 8), Alphen aan den Rijn: Samsom 1983.
BIRKS, Unjust enrichment 2005
P. BIRKS, Unjust enrichment, Oxford: Oxford University Press 2005.
BIX, in: Oxford Handbook 2003
B.H. BIX, ‘Law as an autonomous discipline’, in: P. Cane & M. Tushnet (red.), Oxford Handbook of
Legal Studies, Oxford: Oxford University Press 2003, p. 975-987.
BLANCO FERNÁNDEZ, De raad van commissarissen bij NV en BV (IVOR nr. 19) 1993
J.M. BLANCO FERNÁNDEZ, De raad van commissarissen bij NV en BV (Uitgaven vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht, nr. 19) (diss. Maastricht), Deventer: Kluwer 1993.
Blécourt/Fischer & Ankum, Kort begrip burgerlijk recht 1967
H.F.W.D. Fischer & J.A. Ankum (red.), Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, Groningen:
Wolters-Noordhoff 1967.
46
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BLEES, Schadevergoeding gemotoriseerde verkeer 2010
F.J. BLEES, De weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer (Serie
Verzekeringsrecht) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
BLEES & KRAMER, in: Toepassing van Europees recht 2012, p. 88-93
F.J. BLEES & X.E. KRAMER, ‘Internationale verkeersongevallen en verzekering in Europees perspectief’,
in: R. Stijnen & M. Jurgens, Toepassing van Europees recht. Wat doet de Nederlandse rechter met het
Europees recht?, Deventer: Kluwer 2012, p. 88-93.
BLEI WEISSMANN, in: GS Verbintenissenrecht
Y.G. BLEI WEISSMANN, ‘Afdeling 2 Het tot stand komen van overeenkomsten’, in: E.H. Hondius & R.J.Q.
Klomp (red.), Groene Serie Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
Bloembergen e.a., Contractenrecht
A.R. Bloembergen e.a. (red.), Contractenrecht, Deventer: Kluwer (losbl., beëindigd).
BLOEMBERGEN, GS Onrechtmatige daad II
A.R. BLOEMBERGEN, Groene Serie Onrechtmatige daad II, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
BLOEMBERGEN, Schadevergoeding 1965
A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1965.
BLOEMBERGEN, Schadevergoeding algemeen 1 (Mon. BW nr. B34) 1982
A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (Monografieën BW nr. B34), Deventer:
Kluwer 1982 (ook online).
BLOM, Causaliteit verzekeringsrecht 2006
47
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A. BLOM, Causaliteit in het verzekeringsrecht (diss. Rotterdam) (Serie Verzekeringsrecht), Deventer:
Kluwer 2006.
BLOMKWIST, Borgtocht (Mon. BW nr. B78) 2012
J.W.H. BLOMKWIST, Borgtocht (Monografieën BW nr. B78), Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
DE BOCK, Tussen waarheid en onzekerheid (BPP nr. XI) 2011
R.H. DE BOCK, Tussen waarheid en onzekerheid (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XI), Deventer: Kluwer
2011.
DE BOCK & VAN HARINXMA THOE SLOOTEN 2012
R.H. DE BOCK & L.R. VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, Pilot Kwaliteitstoetsing Civiele Vonnissen, Den Haag:
Raad voor de rechtspraak 2012.
VAN BOEKEL & LAAGLAND, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2013
C.M. VAN BOEKEL & F. LAAGLAND, ‘Nederlands enquêterecht in internationale concernverhoudingen’,
Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2013, afl. 2, p. 109-113.
BOELE-WOELKI, in: Exception clauses 1994, p. 235 e.v.
K. BOELE-WOELKI, ‘Exception Clauses in Private International Law – Netherlands’, in: Exception clauses
in conflicts of laws and conflicts of jurisdictions - or the principle of proximity: 14th international
Congress of comparative law, Dordrecht [enz.] 1994, p. 235 e.v.
BOELE-WOELKI, Principles en IPR 1995
K. BOELE-WOELKI, Principles en IPR. Enkele beschouwingen over de toepassing van de UNIDROIT
Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law op
internationale overeenkomsten (oratie Utrecht), Lelystad: Koninklijke Vermande 1995.
BOELE-WOELKI, RCADI 2009, p. 271-461
48
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
K. BOELE-WOELKI, ‘Unifying and Harmonizing Substantive Law and the Role of Conflict of Laws’, RCADI
2009, afl. 340, p. 271-461.
BOELE-WOELKI, in: Strikwerda-bundel 2011, p. 51-64.
K. BOELE-WOELKI, ‘Afschaffing van de conflictrechtelijke toets binnen de Unie: Nederland strekt tot
voorbeeld’, in: Th.M. de Boer e.a. (red.), Strikwerda’s conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L.
Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
(Strikwerda-bundel), Deventer: Kluwer 2011, p. 51-64.
BOELE-WOELKI, in: Sumampouw-bundel 1996, p. 3. e.v.
K. BOELE-WOELKI, ‘De toepassing van een surrogaatrecht’, in: G.E. Schmidt & J.A. FreedbergSwartzburg, Het NIPR geannoteerd, annotaties opgedragen aan dr. Mathilde Sumampouw
(Sumampouw-bundel), ’s-Gravenhage: T.M.C. Asser Instituut 1996, p. 3 e.v.
BOELE-WOELKI, Unifying and Harmonizing Substantive Law 2010
K. BOELE-WOELKI, Unifying and Harmonizing Substantive Law and the Role of Conflict of Laws, Leiden:
Nijhoff 2010
BOELE-WOELKI en VAN OOIK, NTER 2006, afl. 8-9, p. 194-201
K. BOELE-WOELKI & R.H. VAN OOIK, ‘Exclusieve externe bevoegdheden van de EG inzake het
Internationaal Privaatrecht. Gevolgen voor de toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor
IPR’, NTER 2006, afl. 8-9, p. 194-201.
DE BOER, AA 1988, afl.3, p. 182 e.v.
TH.M. DE BOER, ‘Internationaal privaatrecht: verstoting in Nederland’, AA 1988, afl. 3, p. 182 e.v.
DE BOER, AA 1990, afl. 9, p. 557 e.v.
TH.M. DE BOER, ‘Internationaal privaatrecht: herziening van een testamentair beding’, AA 1990, afl. 9,
p. 556 e.v.
49
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DE BOER, AA 1991, p. 252 e.v.
TH.M. DE BOER, ‘Internationale echtscheiding: het kennelijk ontbreken van een maatschappelijke
band’, AA 1991, afl. 3, p. 252 e.v.
DE BOER, Alternatieven lex loci delicti 1982
TH.M. DE BOER, Alternatieven voor de lex loci delicti, (Offerhauskring, Reeks internationaal
privaatrecht nr. 13), Deventer: Kluwer 1982.
DE BOER, Bestaansgrond 1996
TH.M. DE BOER, Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening. Vragen rond de
bestaansgrond van het internationaal privaatrecht (Mededelingen van de Afdeling Letterkunde /
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, deel 59, nr. 1), Amsterdam: NoordHollandsche 1996.
DE BOER, in: De Boer-bundel 2004, p. 199-259
TH.M. DE BOER, ‘De fictie van een neutraal conflictenrecht’, in: R. Kotting, J.A. Pontier & L. Strikwerda
(red.), Voorkeur voor de lex fori. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. Th. M. de
Boer (De Boer-bundel), Deventer: Kluwer 2004, p. 199-259.
DE BOER, FJR 2010/117, afl. 12, p. 308-315
TH.M. DE BOER, ‘Samenloop van verdragen en verordeningen op het terrein van het internationaal
familierecht’, FJR 2010/117, afl. 12, p. 308-315 (ook online).
DE BOER, in: Joppe-bundel 2002, p. 1 e.v.
TH.M. DE BOER, ‘Dwaling in het internationaal huwelijksgoederenrecht’, in: H.F.G. Lemaire & P. Vlas
(red.), Met recht verkregen: bundel opstellen aangeboden aan mr. Ingrid S. Joppe. (Joppe-bundel),
Deventer: Kluwer 2002, p. 1 e.v.
DE BOER, in: Kort geding en rechter 1993
50
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
TH.M. DE BOER, ‘De internationale aspecten’, in: R.C. Gisolf, Kort geding en rechter, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1993.
DE BOER, NILR 2010, afl. 2, p. 183-207.
TH.M. DE BOER, ‘Living Apart Together: The relationship between Public and Private International
Law’, Netherlands International Law Review 2010, afl. 2, p. 183-207.
DE BOER, in: The External Dimension 2008, p. 295 e.v.
TH.M. DE BOER, ‘Unwelcome Foreign Law: Public Policy and other Means to Protect the Fundamental
Values and Public Interests of the European Community’, in: A. Malatesta e.a. (red.), The External
Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters, Padova: CEDAM 2008, p.
295 e.v.
DE BOER, in: Nederlands internationaal personen- en familierecht (R&P nr. PFR3) 2012/1
TH.M. DE BOER, ‘Kernbegrippen’, in: Th.M. de Boer & F. Ibili (red.), Nederlands internationaal
personen- en familierecht (Recht en Praktijk nr. PFR3), Deventer: Kluwer 2012, p. 1 e.v. (ook online).
DE BOER, in: Nederlands internationaal personen- en familierecht (R&P nr. PFR3) 2012/2
TH.M. DE BOER, ‘Algemene leerstukken’, in: Th.M. de Boer & F. Ibili (red.), Nederlands internationaal
personen- en familierecht (Recht en Praktijk nr. PFR3), Deventer: Kluwer 2012, p. 29 e.v. (ook online).
DE BOER, RCADI 1996, p. 223-427
TH.M. DE BOER, ‘Facultative Choice of Law: The Procedural Status of Choice-of-Law Rules and Foreign
Law’, RCADI 1996, afl. 257, p. 223-427.
DE BOER, RabelsZ 1990, afl. 1, p. 24-62
TH.M. DE BOER, ‘The EEC Contracts Convention and the Dutch Courts, A Methodological Perspective’,
RabelsZ 1990, afl. 1, p. 24-62.
51
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
De Boer, in: Strikwerda-bundel 2011, p. 65 e.v.
Th.M. de Boer, ‘Het testament van Abraham Bredius’, in: Th.M. de Boer e.a. (red.), Strikwerda’s
conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Strikwerda-bundel), Deventer: Kluwer 2011, p.
65 e.v.
DE BOER, Preadvies 1993
TH.M. DE BOER, De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht (Preadvies Nederlandse
Vereniging voor Rechtsvergelijking), Deventer: Kluwer 1993.
DE BOER, WPNR 2008/6780, p. 988-993
TH.M. DE BOER, ‘De grondslagen van de Verordening Rome II’, WPNR 2008/6780, p. 988-993.
DE BOER, WPNR 2012/6926, p. 287-291
J. DE BOER, ‘De trust naar Curaçaos recht’, WPNR 2012/6926, p. 287-291.
DE BOER e.a. 2006
Y. DE BOER e.a., Building Bridges. Researchers on their experiences with interdisciplinary research in
the Netherlands, Amsterdam: RMNO, KNAW, NOW, COS 2006.
DE BOER en KOTTING, NJB 1982, afl. 44, p. 1177-1186
TH.M. DE BOER & R. KOTTING, ‘President Wijnholt vs. President Reagan’, NJB 1982, afl. 44, p. 1177-1186.
VAN BOESCHOTEN, Preadvies 1994
C.D. VAN BOESCHOTEN, Het Haagse Trustverdrag in Nederlands perspectief (Preadviezen, uitgebracht
voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht), Lelystad: Koninklijke Vermande 1994.
Van Boeschoten-bundel 1993
52
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
P.A. Wackie Eysten e.a., Gemotiveerd gehuldigd: opstellen aangeboden aan mr. C.D. van Boeschoten
(Van Boeschoten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993.
BOGDAN, NIPR 2009, afl. 4, p. 407-410.
M. BOGDAN, ‘The Rome I Regulation on the law applicable to contractual obligations and the choice of
law by the parties’, NIPR 2009, afl. 4, p. 407-410.
BOGDAN, RCADI 2010, afl. 348, p. 9-252
M. BOGDAN, ‘Private International Law as Component of the Law of the Forum. General Course’,
RCADI 2010, afl. 348, p. 9-252.
BÖHTLINGK/LOGEMANN, Het wetsbegrip 1966
J.H.A. LOGEMANN, Het wetsbegrip in Nederland, Alphen aan den Rijn: Samsom 1966.
BOLWEG, Pitlo Algemeen deel verbintenissenrecht 1979
M.F.H.J. BOLWEG, Pitlo. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deel 3. Algemeen deel van het
verbintenissenrecht, Arnhem: Gouda Quint 1979.
BONELL, Contract Law 2005
M.J. BONELL, An international restatement of contract law: the Unidroit Principles of international
commercial contracts, Ardsley, NY: Transnational Publishers 2005.
VAN BONEVAL FAURE, Nederlandsche burgerlijke procesrecht dl. I 1893
R.T.H.P.L.A. VAN BONEVAL FAURE, Het Nederlandsche burgerlijke procesrecht, deel I, Leiden: Brill 1893.
VAN BONEVAL FAURE, Nederlandsche burgerlijke procesrecht dl. V 1900
R.T.H.P.L.A. VAN BONEVAL FAURE, Het Nederlandsche burgerlijke procesrecht, deel V-1, Leiden: Brill
1900.
53
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BONOMI, Yearbook of private international law 1999, p. 215-247
A. BONOMI, ‘Mandatory Rules in Private International Law: The Quest for Uniformity of Decisions in a
Global Environment’, Yearbook of Private International Law 1999, p. 215-247.
BONOMI, Yearbook of private international law 2003, p. 53-97
A. BONOMI, ‘Conversion of the Rome Convention on Contracts into an EC Instrument’, Yearbook of
Private International Law 2003, p. 53-97.
BOOGAARD 2013
G. BOOGAARD, Het wetgevingsbevel. Over constitutionele verhoudingen en manieren om een wetgever
tot regelgeving aan te zetten, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013.
Den Boogert-bundel 2008
H. Beckman e.a., Ondernemingsrecht door en voor Mick den Boogert (Den Boogert-bundel) (Uitgaven
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 62), Deventer: Kluwer 2008.
BOOIJ, Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden (FM nr. 104) 2003
J.A. BOOIJ, Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden (diss. Leiden) (Fiscale
monografieën nr. 104), Deventer: Kluwer 2003.
VAN BOOM 2013
W.H. VAN BOOM, ‘Empirisch privaatrecht. Enige beschouwingen over de rol van empirisch onderzoek
in de hedendaagse privaatrechtswetenschap’, Tijdschrift voor privaatrecht 2013, p. 7-84.
Van Boom e.a., Koop! 1998
W.H. van Boom e.a. (red.), Koop! (Serie BW-krant jaarboek, nr. 14), Deventer: Gouda Quint 1998.
54
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Van Boom et al. 2008
W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (red.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en
gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008.
Van Boom et al. 2012
W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (red.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.
Van Boom et al. 2012
W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (red.), Capita civilologie. Handboek empirie en privaatrecht,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.
VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen 1999
W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999.
VAN BOOM, Preadvies VBR 2009
M.B.M. LOOS & W.H. VAN BOOM, Handhaving van het consumentenrecht (Preadvies Vereniging voor
Burgerlijk Recht 2009), Deventer: Kluwer 2009.
VAN BOOM, TvC 2010, afl. 1, p. 3-19
W.H. VAN BOOM, ‘Energie en water’, TvC 2010, afl. 1, p. 3-19.
Van Boom, Tuil & Dijkshoorn 2008
W.H. van Boom, M.L. Tuil & W. Dijkshoorn (red.), Autonomie en paternalisme in het privaatrecht, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2008.
BOOMKENS 2008
55
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
R. BOOMKENS, Topkitsch en slow science. Kritiek van de academische rede, Amsterdam: Van Gennep
2008.
BOON, Internationale koop 1997
M.N. BOON, De internationale koop en het documentair accreditief ingevolge de UCP 1993, Deventer:
Kluwer 1997.
BOON, Regelgeving in Nederland 2005
P.J. BOON, J.G. BROUWER & A.E. SCHILDER, Regelgeving in Nederland (Studiepockets staats- en
bestuursrecht nr. 5), Deventer: Kluwer 2005.
BOONK, NIPR 2008, afl. 4, p. 469-480
H. BOONK, ‘De betekenis van Rome II voor het zeerecht’, NIPR 2008, afl. 4, p. 469-480.
BOONK, Zeerecht en IPR 1998
H. BOONK, Zeerecht en IPR, Deventer: Kluwer 1998.
BOOTS, diss. 1959
J.M.A. BOOTS, Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1959.
BORÉ & BORÉ, La cassation en matière civile 2009-2010
J. BORÉ & L. BORÉ, La cassation en matière civile, Paris: Dalloz 2009-2010 (4e druk).
BORGESIUS, oratie 2005
J. BORGESIUS, Economisch ordeningsrecht en verzekeringsbedrijf: overheidsbeleid op basis van het
ontwerp van Wet op het financieel toezicht, de Wet financiel͏̈ e dienstverlening, de
Zorgverzekeringswet en EG-richtlijnen voor financiel͏̈ e dienstenmarkten, getoetst aan het
marktbeginsel (artikel 4 EG) (oratie Groningen), Deventer: Kluwer 2005.
56
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN DEN BOS 2011
K. VAN DEN BOS, Vertrouwen in de overheid: wanneer hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet,
en wanneer weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? Den Haag: Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties 2011.
BOS, Vruchtgebruik op aandelen (VDHI nr. 84) 2005 (diss.)
E.C. BOS, Vruchtgebruik op aandelen: over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en
vennootschapsrecht (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 84) (diss. Maastricht), Deventer: Kluwer
2005.
BOS, WPNR 2003/6537, p. 471-475
T.M. BOS, ‘Kenbaarheid van de rechtskeuze, vorm van rechtshandelingen en verval van rechten’,
WPNR 2003/6537, p. 471-475.
Bos e.a., Kluwers Assurantie Zakboek
G. Bos e.a. (red.), Kluwers Assurantie Zakboek, Deventer: Kluwer (losbl.).
BOSCHMA, De eenpersoons-BV (IVOR nr. 28) 1997 (diss.)
H.E. BOSCHMA, De eenpersoons-BV (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 28)
(diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1997.
BOSHUIZEN, Verzekeringen, overheidstoezicht en privaatrecht 2001
G.R. BOSHUIZEN, Verzekeringen, overheidstoezicht en privaatrecht: de samenhang tussen het
toezichtrecht en het privaatrecht met betrekking tot het particuliere verzekeringsbedrijf in Nederland
(diss. VU Amsterdam) (Serie verzekeringsrecht), Deventer: Kluwer 2001.
BOSHUIZEN & JAGER, Verzekerd van toezicht (R&P nr. FR2) 2010
57
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
G.R. BOSHUIZEN & B.H. JAGER, Verzekerd van toezicht (Recht en Praktijk nr. FR2), Deventer: Kluwer 2010
(ook online).
BOSSE, Flex-BV 2012
W. BOSSE, Flex-BV. tekst & Toelichting, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing 2012.
Bosse e.a., Preadvies 2002
W. Bosse e.a., ‘Statuten zonder bezwaar’ (Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), Den
Haag: Sdu Uitgevers 2002.
BOUKEMA, Samenloop (Mon. BW nr. A21) 1992
C.A. BOUKEMA, Samenloop (Monografieën BW nr. A21), Deventer: Kluwer 1992.
BOUTILLIER & LÜNNEMAN 2007
H. BOUTILLIER & K. LÜNNEMANN, ‘Burgers over rechters: over de beleving van de rechtspraak’,
Rechtstreeks 2007, afl. 1, p. 45-62.
BOUWES 2011
M. BOUWES, ‘De vorming van de wetgevingsjurist’, in: H.R. Schouten, De opleiding van
wetgevingsjuristen en wetgevingsonderzoekers in rechtsvergelijkend perspectief, Preadvies
Vereniging voor Wetgeving en wetgevingsbeleid, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011, p. 61-98.
BOVEND’EERT 2009
P.P.T. BOVEND’EERT, ‘Wetgever, rechter en rechtsvorming. Partners in the business of law’, RMThemis
2009, p. 145-153.
Van Boxel, De Europese vennootschap 2004
H.J.M.M. van Boxel (red.), De Europese vennootschap (SE): Nederlandse civiel- en fiscaalrechtelijke
aspecten (Serie Fiscale Geschriften), Den Haag: Sdu Uitgevers 2004.
58
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN BOXEL, Grensoverschrijdende fusies kapitaalvennootschappen Nederlands recht (VDHI nr. 109)
2011 (diss.)
H.J.M.M. VAN BOXEL, Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht
(Serie Van der Heijden Instituut nr. 109) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
VAN DEN BRAAK, MvV 2010
S.M. VAN DEN BRAAK, ‘Het IPR-vennootschapsrecht en Boek 10 BW: een nadere toelichting’, MvV 2010,
p. 184-188.
BRAAMS, diss. 1989
W.TH. BRAAMS, Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen (diss. Utrecht),
Deventer: Kluwer 1989.
BRADNEY 2010
A. BRADNEY, ‘Empirical Legal Research in the Curriculum’, in: P. Cane & H.M. Kritzer (red.), The Oxford
Handbook of Empirical Legal Research, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 1025-1043.
BRAHN, Stille verpanding 1991
O.K. BRAHN, Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek
(Studiepockets Privaatrecht nr. 13), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.
BRAHN, Levering, beschikkingsonbevoegdheid (Mon. BW nr. B6b) 1992
O.K. BRAHN, Levering, beschikkingsonbevoegdheid (Monografieën BW nr. B6b), Deventer: Kluwer
1992.
Brahn, Pitlo Zakenrecht 1987
O.K. Brahn e.a., Pitlo. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deel 2. Het zakenrecht, Arnhem: Gouda
Quint 1987.
59
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BRAHN, Problemen 1974
O.K. BRAHN, Problemen van zakenrechtelijke aard rondom een stereo-geluidsinstallatie (oratie
Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1974.
BRAHN/REEHUIS 2010
O.K. BRAHN/W.H.M. REEHUIS, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2010.
VAN BRAKEL, diss. 1908
S. VAN BRAKEL, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw, (diss. Amsterdam UvA),
Den Haag: Nijhof 1908.
VAN BRAKEL, Grondslagen 1953
S. VAN BRAKEL, Grondslagen en beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1953.
VAN BRAKEL, Verbintenissenrecht 1948
S. VAN BRAKEL, Leerboek van het Nederlandsche Verbintenissenrecht, Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1948
VAN BRAKEL, Verbintenissenrecht 1950
S. VAN BRAKEL, Leerboek van het Nederlandsche Verbintenissenrecht, Deel II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1950.
BREEDVELD, Gebondenheid 2007
C.G. BREEDVELD-DE VOOGD, Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning (diss. Leiden),
Den Haag: Boom 2007.
60
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BREEMHAAR, diss. 1992
W. BREEMHAAR, De uiterste wilsbeschikking (Ars Notariatus, nr. LIV) (diss. Groningen), Deventer:
Kluwer 1992.
BREGSTEIN, De betrekkelijke waarde 1952
M.H. BREGSTEIN, De betrekkelijke waarde der wet, rede gehouden ter herdenking van de 32ste
verjaardag der instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam, op 8 Januari 1952, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1952.
BRENNINKMEIJER, NJB 2009/1603
A.F.M. BRENNINKMEIJER, ‘Een eerlijk proces’, NJB 2009/1603, p. 2050-2056 (ook online).
BRENNINKMEIJER & MARSEILLE, NJB 2011/1586
A.F.M. BRENNINKMEIJER & A.T. MARSEILLE, ‘Meer succes met de informele aanpak van bezwaarschriften’,
NJB 2011/1586, p. 2010-2016 (ook online).
BRIERE, Clunet 2005, afl. 3, p. 677-694
C. BRIERE, ‘Réflexions sur les interactions entre la proposition de règlement “Rome II” et les
conventions internationales’, Journal du Droit International (Clunet) 2005, afl. 3, p. 677-694.
VAN DEN BRINK, Rechtshandeling 2002
V. VAN DEN BRINK, De rechtshandeling in strijd met de goede zeden (diss. Amsterdam UvA), Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2002.
BRINKHOF 2010
J. BRINKHOF, De Europese uitdaging voor rechtspraak, rechtswetenschap en onderwijs (afscheidsrede
Utrecht) 2010.
Brinkhof, De Cock Buning en Grosheide, Contracteren 2006
61
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.J. Brinkhof, M. de Cock Buning & F.W. Grosheide (red.), Contracteren internationaal, opstellen
aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi
aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn afscheid als leerstoelhouder in het
burgerlijk recht, ’s-Gravenhage: Boom Juridische uitgevers 2006.
BRINKMAN, NTE 2012, afl. 6, p. 271-283
M.E. BRINKMAN, ‘Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst’, NTE 2012,
afl. 6, p. 271-283.
BROECKX, diss. 1995
K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding
(diss. Antwerpen), Antwerpen: Maklu 1995.
VAN DEN BROEK, Cross-border mergers 2011
J.J. VAN DEN BROEK, Cross-border mergers within the EU. Proposals to remove the remaining tax
obstacles (diss. Nijmegen), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011.
VAN DEN BROEK & MEUSSEN, Euro Tax 2012
H. VAN DEN BROEK & G. MEUSSEN, ‘National Grid Indus case: re-thinking exit taxation’, Euro Tax 2012, p.
190-196.
BROEKELDT, Derdenbeslag (BPP nr. I) 2003
L.P. BROEKVELDT, Derdenbeslag (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. I) (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003
(ook online).
Brouwer 2005
J.G. Brouwer (red.), Wat maakt een goed jurist? Over de academische vorming en het recht, Den
Haag: Boom Juridische uitgeverij 2005.
62
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BROUWER, Kadasterwet
J.G. BROUWER, Kadasterwet, deel A. Tekst van de wet; deel B. Toelichting; deel C.
Uitvoeringsvoorschriften, Deventer: Kluwer (losbl.).
BROUWER, Kadasterwet en verwante regelgeving 2010
J.G. BROUWER, Kadasterwet en verwante regelgeving (Lexplicatie 3.54a-I), Deventer: Kluwer 2010.
BROUWER, Levensverzekering 1993
J.TH.L. BROUWER, Het begrip levensverzekering in de inkomstenbelasting na de Brede herwaardering
(diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1993.
BROWNSWORD 2006
R. BROWNSWORD, ‘An Introduction to Legal Research’, 2006, www.scribd.com (zoek op Brownsword
legal research).
BRUIL/KAMPMAN & WALSVEER, in: Wetgeving landelijk gebied
D.W. BRUIL, J.H. KAMPMAN & A.G. WALSVEER, 'Deel 2 Landinrichting', in: Wetgeving landelijk gebied,
Deventer: Kluwer (losbladige beëindigde editie).
BRUINSMA, diss. 1988
F. BRUINSMA, Cassatierechtspraak in civiele zaken (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
BRUNNER & STEIN, in: Preadvies NJV 1985
C.J.H. BRUNNER & H. STEIN, ‘Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht’, in: Preadvies Nederlandse
Juristen-Vereniging, Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1985.
Brunner-bundel 1994
63
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
T. Hartlief, A.H.T Heisterkamp & W.H.M. Reehuis (red.), CJHB, Opstellen aangeboden aan prof. mr.
C.J.H. Brunner (Brunner-bundel), Deventer: Kluwer 1994.
BRUNNER & DE JONG Verbintenissenrecht algemeen 1999
C.J.H. BRUNNER & G.T. DE JONG, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer 1999.
BRUNNER/DE JONG, KRANS & WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen 2011
G.T. DE JONG, H.B. KRANS & M.H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2011.
DE BRUYN/SOONS & KLEIJN, Huwelijksvermogensrecht 1972
A.L.M. SOONS & W.M. KLEIJN, Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht, Arnhem: Gouda Quint, 1972.
BUCHNER, in: Rome regulations 2011
B. BUCHNER, ‘Article 6. Unfair competition and acts restricting free competition’, in: G-P. Calliess
(red.), Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws (Part two. Rome
II Regulation), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011.
BUCHNER, in: Rome regulations 2011
B. BUCHNER, ‘Article 8. Infringements of intellectual property rights’, in: G-P. Calliess (red.), Rome
Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws (Part two. Rome II
Regulation), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011.
BUDDINGH DE VOOGT, Vereenigingen 1926
J.G. BUDDING DE VOOGT, Classificatie van vereenigingen (diss. Leiden), Haarlem: H.D. Tjeenk Willink
1926.
BUENO DÍAZ, Franchising in European contract law 2008
O. BUENO DÍAZ, Franchising in European contract law (diss. Amsterdam UvA), München: Sellier 2008.
64
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
BUIJN, Oprichting NV en BV (VDHI nr. 24) 1984
F.K. BUIJN, De oprichting van de NV en de BV (diss. Rotterdam) (Serie Van der Heijden Instituut, nr.
24), Deventer: Kluwer 1984.
BUIJN & STORM, Verzekerd van toezicht (R&P nr. FR2) 2013
F.K. BUIJN & P.M. STORM, Ondernemingsrecht. BV en NV in de praktijk (Serie Recht en Praktijk nr.
ONR4), Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
BULTEN, Geschillenregeling ten gronde (VDHI nr. 108) 2011
C.D.J. BULTEN, De geschillenregeling ten gronde (Serie Van der Heijden Instituut nr. 108) (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
Bundel NV en BV
F.J.P. van den Ingh/R.G.J. Nowak (red.) (voorheen J.M.M. Maeijer), Bundel Naamloze en Besloten
Vennootschap (documentatie en wetsgeschiedenis), Deventer: Kluwer (losbladig).
Bundel Op goede gronden 1992
Op goede gronden; een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van
het Kadaster en de Openbare Registers, ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1992.
Bundel Ver. Jaarrekeningenrecht 2008
P.M. van der Zanden e.a. (red.), Vereniging Jaarrekeningenrecht. Bundel 2008/2009, Den Haag: BJu
2008.
VAN DER BURG, Begunstiging 1971
V.A.M. VAN DER BURG, Begunstiging bij levensverzekering (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1971.
65
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN DER BURG, Schade 1990
V.A.M. VAN DER BURG, Schade en sommenverzekeringsrecht, Deventer: Kluwer 1990.
BURGERHART & VELTMAN, in: Preadviezen EPN 2004
W. BURGERHART& P.F. VELTMAN, ‘De familiestichting’, in: Preadviezen Vereniging van Estate Planners in
het Notariaat (EPN) 2004, Den Haag: Sdu 2004.
BURGERHART, diss. 2008
W. BURGERHART, Waarde en erfrecht (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2008.
Van der Burght-bundel 2009
A.H.N. Stollenwerck e.a., In dienst van het recht grenzen verleggen: liber amicorum aangeboden aan
prof.mr. G. van der Burght (Van der Burght-bundel), Deventer: Kluwer 2009.
BURNHAM, Introduction to the law and Legal System of the United States 2011
W. BURNHAM, Introduction to the law and Legal System of the United States, St. Paul MN:
Thomson/West 2011 (fifth ed.).
BURNS & HUTCHINSON 2009
K. BURNS & T. HUTCHINSON, ‘The Impact of “Empirical Facts” on Legal Scholarship and Legal Research
Training’, The Law Teacher 2009, afl. 2, p. 153-178.
BUSCH, diss. 2002
D. BUSCH, Middellijke vertegenwoordiging in het Europese contractenrecht (diss. Utrecht), Deventer:
Kluwer 2002.
Busch e.a., Principles 2002
66
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
D. Busch e.a., The Principles of European Contract Law and Dutch Law, A commentary, Nijmegen/Den
Haag: Ars Aequi/Kluwer Law International 2002.
Busch e.a., Principles 2006
D. Busch e.a, The Principles of European Contract Law and Dutch Law, A commentary (Part III),
Nijmegen/Den Haag: Ars Aequi/Kluwer Law International 2006.
BUYS, Sponsoring 1998
S.G.M. BUYS, Sponsoring van verenigingen en stichtingen (Recht en Praktijk nr. 106) (diss. Amsterdam
VU), Deventer: Kluwer 1998.
CAFAGGI & MUIR-WATT, Making European private law 2008
F. CAFAGGI & H. MUIR-WATT, Making European private law: governance design, Cheltenham: Elgar
2008.
Cahen, Korte uitleg 1992
J.L.P. Cahen e.a., Pitlo. Korte uitleg van enige burgerlijkrechtelijke hoofdstukken, Arnhem: Gouda
Quint 1992.
CAHEN, Overeenkomst en derden (Mon. BW nr. B57) 1995
J.L.R. CAHEN, Overeenkomst en derden (Monografieën BW nr. B57), Deventer: Kluwer 1995.
CAHEN, Pitlo Algemeen deel verbintenissenrecht 2002
J.L.P. CAHEN, Pitlo. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deel 4. Algemeen deel van het
verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 2002.
CAHN & DONALD, Comparative Company Law 2010
A. CAHN & D.C. DONALD, Comparative Company Law: text and cases on the laws governing
corporations in Germany, the UK and the USA, Cambridge: Cambridge University Press 2010.
67
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
CAILLEMER, l’Exécution testamentaire 1901
R. CAILLEMER, ‘Origines et développement de l'exécution testamentaire (Époque Franque et Moyen
Age)’ (diss. Lyon), A. Rey 1901.
CALAMANDREI, La Cassazione civile 1920
P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, Torino: Fratelli Bocca 1920.
Campbell & Netzer, International franchising 2008
D. Campbell & A. Netzer (red.), International franchising (The comparative law yearbook of
international business. Special issue; vol. 29a, 2007), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
2008.
VAN CAMPEN, diss. 1945
J.PH.M. VAN CAMPEN, Onderneming en rechtsvorm (diss. Nijmegen), Nijmegen/Utrecht: Dekker & Van
de Vegt 1945.
Cane & Kritzer 2010
P. Cane & H.M. Kritzer (red.), The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, Oxford: Oxford
University Press 2010.
CANTIN CUMYN, in: Trusts in Mixed Legal Systems 2005, p. 73-81
M. CANTIN CUMYN, ‘The Quebec Trust a Civilian Institution with English Law Roots’, in: J.M. Milo & J.M.
Smits (red.), Trusts in Mixed Legal Systems, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2001, p. 73-81.
CARBONNIER, Droit civil 4 1995
J. CARBONNIER, Droit civil, 4, Les Obligations, Paris: Presses des universitaires de France 1995.
68
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
CASTERMANS, Mededelingsplicht 1992
A.G. CASTERMANS, De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
1992.
Castermans e.a., Maatman 2008
A.G. Castermans e.a. (red.), De maatman in het burgerlijk recht, Deventer: Kluwer 2008.
Castermans e.a., Nieuwenhuis-bundel 2009
A.G. Castermans e.a. (red.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H.
Nieuwenhuis (Nieuwenhuis-bundel), Deventer: Kluwer 2009.
CASTERMANS & KRANS, NbBW 2003, afl. 7-8, p. 104-108
A.G. CASTERMANS & H.B. KRANS, ‘Gemengde overeenkomsten’, NbBW 2003, afl. 7-8, p. 104-108.
Catz-bundel 2006
J.G.C. Kamphuisen, R.A. Salomons & J.H. Wansink (red.), Hans Catz, trouwe makelaar ter beurze.
(Opstellen ter nagedachtenis aan mr. H.S. Catz), Rotterdam: Aon 2006.
Cendon, Commentario 2009
P. Cendon (red.), Commentario al Codice civile, art. 1766-1881 (Deposito, Comodato, Mutuo, Conto
corrente, Contratti bancari), Milano: Giuffrè 2009.
CHAMBLISS 2008
E. CHAMBLISS, ‘When Do Facts Persuade? Some Thoughts on the Market for “Empirical Legal Studies”’,
Law & Contemporary Problems 2008, afl. 2, p. 17-39.
CHAO-DUIVIS, Dwaling 1996
69
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M.A.B. CHAO-DUIVIS, Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst: een onderzoek naar de
eigenlijke en oneigenlijke dwaling (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 1996.
CHAVENNES 2011
M. CHAVENNES, Rechtspraak en publiek debat: van speelbal tot gids en baken (Rechtstreeks,
rechtspraaklezing 2011), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011.
CHÉNON 1882
E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Paris: L. Larose et Forcel 1882.
CHÉNON I 1926
E. CHÉNON, Histoire générale du droit français public et privé des origines à 1815, deel I, Paris: Sirey
1926.
CHÉNON II 1929
E. CHÉNON, Histoire générale du droit français public et privé des origines à 1815, deel II, Paris: Sirey
1929.
CHEREDNYCHENKO 2007
O. CHEREDNYCHENKO, Fundamental rights, contract law and the protection of the weaker party: a
comparative analysis of the constitutionalisation of contract law, with emphasis on risky financial
transactions, Utrecht: G.J. Wiarda Institute 2007.
CHESHIRE, NORTH EN FAWCETT, Private International Law 2008
J. FAWCETT, J. CARRUTHERS & P. NORTH, Cheshire, North & Fawcett Private International Law, Oxford:
Oxford University Press 2008.
Chiesa et al. 2009
70
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
N. Chiesa, A. de Luca & B. Maheandiran (red.), ‘Transnationalizing Legal Education’, German Law
Journal 2009, p. 629-1168, themanummer.
CHONG, ICLQ 2008, afl. 4, p. 863-898
A. CHONG, ‘Choice of Law for Unjust Enrichment. Restitution and the Rome II Regulation’, ICLQ 2008,
afl. 4, p. 863-898.
Cian & Trabucchi, Commentario 2011
G. Cian & A. Trabucchi (red.), Commentario breve al codice civile, Padova: CEDAM 2011.
CLAEYS, Franchising 2009
S. CLAEYS, Franchising: tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid: een onevenwichtige samenwerking?
(diss. Leuven), Brugge: Die Keure 2009.
CLARINGBOULD, NIPR 2009, afl. 4, p. 426-436
M.H. CLARINGBOULD, ‘Artikel 5 Rome I en vervoerovereenkomsten’, NIPR 2009, afl. 4, p. 426-436.
Clark en Ansay, Introduction 2002
D.S. Clark & T. Ansay (red.), Introduction to the law of the United States, The Hague/Boston: Kluwer
Law International 2002.
CLARKE, Insurance contracts 2009
M.A. CLARKE, The Law of insurance contracts, London: Informa 2009.
MEIJER, in: GS Bijzondere overeenkomsten, afd. 3 Boek 7 BW, aant. 5
S.Y.TH. MEIJER, ‘5. Opzet van afdeling 7.17.3 BW’, in: A.G. Castermans & C.G. Breedveld (red.), Groene
Serie Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
71
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
CLAUSING, Levensverzekering, pensioen en crediteuren 1976
P. CLAUSING, Levensverzekering, pensioen en crediteuren in Boek 7 Ontwerp Nieuw BW (diss.
Amsterdam UvA), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1976.
CLAUSING, Inleiding Verzekeringsrecht 1998
P. CLAUSING, Inleiding verzekeringsrecht: met verwijzingen naar rechtspraak en praktijk, Alphen aan
den Rijn: Kluwer 1998.
Clausing-bundel 1990
J.R. Sijmonsma, H.J. Vetter, J.H. Wansink e.a., Om wille van de consument. Rechtsgeleerde opstellen
aangeboden aan prof. mr. P. Clausing (Clausing-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990.
CLÉMENS, Personnalité 1935
R. CLÉMENS, Personnalité morale et personnalité juridique, Paris: Librairie du receuil Sirey 1935.
CLETON, Hoofdlijnen vervoerrecht 1994
R. CLETON, Hoofdlijnen van het Vervoerrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
CLEVERINGA, Zeerecht 1961
R.P. CLEVERINGA, Zeerecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1961.
CLEVERS 2013
H. CLEVERS, Wetenschap op gevoel (jaarrede President KNAW), Amsterdam: KNAW 2013.
CLUMPKENS, Preadvies 2009
R.W. CLUMPKENS, Zekerhedenrecht in ontwikkeling (Preadvies Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie), Den Haag: Vermande 2009.
72
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
CMI Yearbook z.j.
Comité Maritime International Jaarboek (diverse jaren)
Cohen Henriquez-bundel 1983
Samenleven, samenwerken. Opstellen aangeboden aan prof. mr. E. Cohen Henriquez ter gelegenheid
van zijn vijfenzestigste verjaardag (Cohen Henriquez-bundel), Deventer: Kluwer 1983.
COHEN JEHORAM, Goodwillrecht 1963
H. COHEN JEHORAM, Goodwillrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1963.
COLIN & CAPITANT, Cours élémentaire I 1947
A. COLIN & H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, Tome premier: conforme au
programme de première année, Paris: Dalloz 1947.
COLIN & CAPITANT, Cours élémentaire II 1948
A. COLIN & H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, Tome deuxième: conforme au
programme de deuxième année, Paris: Dalloz 1948.
COLIN & CAPITANT, Cours élémentaire III 1945
A. COLIN & H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, Tome troisième: conforme au
programme de troisième année, Paris: Dalloz 1945.
COLLART DUTILLEUL & DELEBECQUE, Contrats 2011
F. COLLART DUTILLEUL & PH. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Paris: Dalloz 2011.
Collins e.a., Dicey, Morris and Collins 2012
73
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
L. Collins e.a., Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, Londen: Sweet & Maxwell 2012.
COMBRINK-KUITERS, NIEMEIJER & TER VOERT, Ruimte voor Mediation 2003
L. COMBRINK-KUITERS, E. NIEMEIJER & M. TER VOERT, Ruimte voor Mediation: evaluatie van projecten bij de
rechterlijke macht en de gefinancierde rechtsbijstand, Den Haag: BJu 2003.
Commentaar FGR 2000
J.B.A. Hoyinck (red.), Fusiegedragsregels: commentaar bij het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975,
houdende gedragsregels in acht te nemen bij het voorbereiden en uitbrengen van een openbaar bod
op aandelen en het tot stand komen van fusies van ondernemingen, Den Haag: SER 2000.
Commentaar Ondernemingsrecht 2011
B. Bier e.a. (red.), Commentaar Ondernemingsrecht, Den Haag, Sdu 2011.
Commentaar Ondernemingsrecht 2013
B. Bier e.a. (red.), Sdu Commentaar Ondernemingsrecht 2013-2014, Den Haag: Sdu 2013.
Commissie Burgmans, Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2008
Commissie Burgmans, Geborgd of verborgen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en
corporate governance, Den Haag: Ministerie van Economische Zaken 2008.
Commissie Effecten 2013
Effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland: een
eerste kritische reflectie, Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen 2013.
Commissie Erfrecht I 1960
Commissie Erfrecht I (Rapport uitgebracht door de Commissie Erfrecht onder voorzitterschap van
P.W. van der Ploeg, ingesteld door de hoofdbesturen van de Broederschap der Notarissen in
74
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Nederland en de Broederschap der candidaat-notarissen), Den Haag: Broederschap der notarissen
1960.
Commissie Erfrecht II 1966
Commissie Erfrecht II (Rapport uitgebracht door de Commissie Erfrecht onder voorzitterschap van
P.W. van der Ploeg, ingesteld door de hoofdbesturen van de Broederschap der Notarissen in
Nederland en de Broederschap der candidaat-notarissen), Den Haag: Broederschap der notarissen
1966.
Commissie Erfrecht Boek 4 BW 2012
Eindverslag van de Commissie Erfrecht onder voorzitterschap van T.J. Mellema-Kranenburg ingesteld
door het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (Ars Notariatus, nr. 150), Deventer:
Kluwer 2012.
Commissie Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009
Kwaliteit & Diversiteit. Rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland (Rapport van de
Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek), Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam
2009.
Commissie Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen 2011
Kwaliteitsindicatoren voor onderzoek in de geesteswetenschappen: interim-rapport van de Commissie
Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie
vanWetenschappen 2011.
Commissie Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen 2012
Kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen: naar een adequaat systeem voor de beoordeling
van wetenschappelijk onderzoek (Eindrapport van de Commissie Kwaliteitsindicatoren
Geesteswetenschappen), Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 2012.
Commissie Leemhuis 1998
75
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Rechtspraak bij de tijd. Rapport toerusting en organisatie zittende magistratuur, Den Haag, Eigen
Uitgave 1998.
Commissie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit 1996
Commissie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW), Naar minder administratieve
lasten (rapport van 6 juni 1996), Den Haag: Ministerie van Economische Zaken 1996.
Commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen 2008
Duurzame Geesteswetenschappen: rapport van de commissie Nationaal Plan Toekomst
Geesteswetenschappen, Amsterdam: Amsterdam University Press 2008.
Commissie Prestatie-Indicatoren en Ranking 2007
Rapport van de Commissie Prestatie-Indicatoren en Ranking, Naar prestatie-indicatoren voor
rechtswetenschappelijk onderzoek, Utrecht: Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten 2007.
Commissie Raamwerk kwaliteitsbeoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek 2013
Rapport Naar een raamwerk voor de kwaliteitsbeoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek,
Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen 2013.
Commissie Rechtsgeleerdheid 1995-2000
Rapport van de Commissie Rechtsgeleerdheid, Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid 1995-2000,
Utrecht: Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 2002.
Commissie Stagiaire-Opleiding 2010
Advies van de Commissie Stagiaire-Opleiding, Met recht advocaat. Een nieuwe opleiding: de
Stagiaire-Opleiding, Nijmegen 2010.
Commissie Vennootschapsrecht Interimrapport 1971
76
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Interimrapport van de Commissie Vennootschapsrecht inzake kapitaalbescherming en
kapitaalverhoging in N.V. en B.V. naar aanleiding van het ontwerp voor een tweede richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen, Den Haag: Staatsuitgeverij 1971.
1983. Advies over de nieuwe regeling voor het kapitaal van de BV, 16 februari 1983. Kamerstukken II
1983/84, 16 551, nr. 11, p. 20-22
2004. Advies over de herziening van geschillenregeling, september 2004, Kamerstukken II 2006/07,
31 058, nr. 3, p. 18-19
2012. Advies over grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen, 12 februari 2012,
www.rijksoverheid.nl
2012. Advies over het wetsvoorstel Flex-BV (in het bijzonder over het voorgestelde art. 2:216 BW), 10
mei 2012, www.rijksoverheid.nl
Commissie Verdam, Herziening ondernemingsrecht 1964
Commissie Verdam, Herziening van het ondernemingsrecht: rapport, Den Haag: Staatsuitgeverij
1964.
Commissie Versterking normstellende taak van de Hoge Raad 2008
Versterking van de cassatierechtspraak (Rapport van de Commissie Versterking van de normstellende
rol Hoge Raad), Den Haag 2008.
Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid 2005
Oordelen over rechten (Rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling
Rechtsgeleerdheid), Utrecht: Vereniging van Universiteiten 2005.
Commissie Wijffels, Maatschappelijke onderneming 2006
Commissie Wijffels, Rechtsvorm maatschappelijke onderneming, 2006.
Commissie Zwemmer 2012
J.W. ZWEMMER, J.E. BOSCH-BOESJES e.a., Het civiel effect. Een reflectie op de invulling door faculteiten
Rechtsgeleerdheid 2012 (Onderwijsvisitatiecommissie Rechtsgeleerdheid 2010-2011).
77
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Compendium voor de jaarrekening
H. Beckman & F. Krens (red.), Compendium voor de jaarrekening, Deventer: Kluwer (losbladig en
online).
DE CONINCK, DE CONINCK, Global Jurist 2009, afl. 4, p. 1-32
J. DE CONINCK, ‘Overcoming the Mere Heuristic Aspirations of (Functional) Comparative Legal
Research? An Exploration into the Possibilities and Limits of Behavioral Economics’, Global Jurist
2009, afl. 4, p. 1-32.
DE CONINCK 2010
J. DE CONINCK, ‘The Functional Method of Comparative Law: Qua Vadis?’, Rabels Zeitschrift für
ausländisches und internationales Privatrecht 2010, afl. 2, p. 318-350.
DE CONINCK 2012
J. DE CONINCK, ‘Comparisons in Private Patrimonial Law: Towards a Bottom-Up Approach Using (CrossCultural) Behavioural Economics’, in: M. Adams & J.A. Bomhoff (red.), Practice and Theory in
Comparative Law, Cambridge: Cambridge University Press 2012, p. 258-278.
CORDEWENER & NIESKENS-ISPHORDING, WPNR 1998, afl. 6634, p. 701-704
M.H.R.N.Y. CORDEWENER & B.W.M. NIESKENS-ISPHORDING, ‘Analoge toepassing van bepalingen rond
huurkoop van roerende zaken op financial lease is uit de tijd’, WPNR 1998, afl. 6634, p. 701-704.
CORNELIS, Buitencontractuele aansprakelijkheid 1982
L.C. CORNELIS, De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken,
Antwerpen: Kluwer 1982.
Corpus Iuris Civilis I-VIII 1993-2007
78
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Corpus Iuris Civilis, Tekst en vertaling (dl. I-VIII), Zutphen/Den Haag: Walburg Pers/Sdu Uitgevers,
1993-2007.
Corpus Iuris Civilis I-XII 1993-2011
Corpus Iuris Civilis. Tekst en vertaling (dl. I-XII), Zutphen/Den Haag: Walburg Pers/Sdu Uitgevers
1993-2011.
COWNIE 2004
F. COWNIE, Legal Academics: Cultures and Identities, Oxford: Hart Publishing 2004.
COZIAN, VIANDIER & DEBOISSY, Droit des sociétés 2010
M. COZIAN, A. VIANDIER & F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Parijs: Litec 2010
COZIJN, Aansprakelijkheid WBF 1991
C. COZIJN, Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement,
(Onderzoek en beleid WODC, deel 111), Arnhem: Gouda Quint 1991.
CREMERS, diss. 1971
J.H.F.J. CREMERS, Prioriteitsaandelen (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 5) (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 1971.
VAN CREVELD, Cessie schuldvorderingen 1953
I. VAN CREVELD, Cessie van schuldvorderingen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1953.
VAN CREVELD, diss. 1912
I. VAN CREVELD, Aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor onrechtmatige daden volgens
privaatrecht (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam: Van Creveld 1912.
79
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Christels koers (O&R nr. 79) 2013 (Grundmann-van de Krol-bundel)
D. Busch/M.P. Nieuwe Weme (red.), Christels Koers (Onderneming en Recht nr. 79) (Grundmann-van
de Krol-bundel), Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
Croes e.a., Pitlo Bijzondere overeenkomsten 1995
A.L. Croes e.a., Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 6. Bijzondere overeenkomsten, Arnhem:
Gouda Quint 1995.
CROMBAG, NJB 2000, afl. 33, p. 1659-1665
H.F.M. CROMBAG, ‘Rechters en deskundigen’, NJB 2000, afl. 33, p. 1659-1665.
CROSS 1997
F. CROSS, ‘Political Science and the New Legal Realism’, Northwest University Law Review 1997, p.
251-326.
CRYER et al. 2011
R. CRYER, T. HERVEY & B. SOKHI-BULLEY (m.m.v. A. BOHM), Research Methodologies in EU and
International Law, Oxford: Hart Publishing 2011.
CSERNE 2010
P. CSERNE, ‘Consequence-based arguments in legal reasoning: A jurisprudential preface to law and
economics’, TILEC Discussion Paper 2010-036, via http://ssrn.com/abstract=1684043.
CURRY-SUMNER, Research Skills 2010
I. CURRY-SUMNER, Research Skills. Instruction for Lawyers, Nijmegen: Ars Aequi 2010.
VAN DAAL, diss. 2008
80
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
G.C. VAN DAAL, Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen
en op certificaten daarvan (diss. Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008.
DAALDER, DE GROOT & VAN BREUGEL, Parl. Gesch. Awb 1994
E.J. DAALDER, G.R.J. DE GROOT & J.M.E. VAN BREUGEL, Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet
bestuursrecht, Tweede tranche, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1994.
VAN DAM, Aansprakelijkheidsrecht 2000
C.C. VAN DAM, Aansprakelijkheidsrecht, Een grensoverschrijdend handboek, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2000.
VAN DAM, diss. 1989
C.C. VAN DAM, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid: een rechtsvergelijkend onderzoek naar
plaats, inhoud en functie van de zorgvuldigheidsnorm bij aansprakelijkheid voor letsel- en zaakschade
(diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1989.
VAN DAM, in: Preadvies VH en VV 1995
C.C. VAN DAM, ‘Schadeverzekering naar komend recht’, in: Verzekering naar komend recht (Preadvies
voor de Vereeniging ‘Handelsrecht’ en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 1995), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1995.
Van Dam & Wessels, Opdracht en dienstverlening 1994
C.C. van Dam & B. Wessels (red.), Opdracht en dienstverlening, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
Damen e.a. 2012
L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. Bestuursprocesrecht, Den
Haag: BJu 2012.
81
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DAMMINGA, Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van
verbintenissen (O&R nr. 80) 2014
S.R. DAMMINGA, Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van
verbintenissen (Onderneming en recht nr. 80) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
DAMMINGH, Bemiddeling door makelaar bij koop en verkoop onroerende zaken (O&R nr. 23) 2002
J.J. DAMMINGH, Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken
(Onderneming en recht nr. 23) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2002.
DAMSTEEGT-MOLIER, diss. 2009
F. DAMSTEEGT-MOLIER, Relativering van eigendom. Een analyse aan de hand van de relativering van de
levering c.p., de relatieve werking van de vernietiging op grond van de actio pauliana en van de
blokkeringsregel bij beslag op roerende zaken (diss. Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers 2009.
DANNEMANN 2006
G. DANNEMANN, ‘Comparative Law: Study of Similarities or Differences’, in: M. Reimann & R.
Zimmermann (red.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford: Oxford University Press
2006, p. 383-419.
DAVIES 2012
B. DAVIES, Resisting the European Court of Justice. West Germany’s Confrontation with European Law,
1949-1979, Cambridge: Cambridge University Press 2012.
DEELEN, Blinddoek 1966
J.E.J.TH. DEELEN, De Blinddoek van Von Savigny (oratie Tilburg), Amsterdam: Scheltema & Holkema
1966.
De Die-bundel 1991
82
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
D. van Dijk e.a., Liber Amicorum NBW. Opstellen aangeboden aan B.C. de Die bij zijn afscheid als
hoofd van de Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek van het Ministerie van Justitie (De
Die-bundel), Arnhem/Deventer/Zwolle 1991.
DEKKER, Grondboekhoudingen 1987
H.A.L. DEKKER, Nationale grondboekhoudingen: overzicht kadastersystemen, Leiden: Nederlandse
Uitgeversmij 1987.
Dekkers-bundel 1982
Hommage à hulde aan tribute to René Dekkers (Dekkers-bundel), Brussel: Bruylant 1982.
VAN DELDEN, Handelskoop 1983
R. VAN DELDEN, Overzicht van de handelskoop, Deventer: Kluwer 1983.
VAN DELFT-BAAS, Consumentenkoop (Mon. BW nr. B65b) 1992
M. VAN DELFT-BAAS, Consumentenkoop (Monografieën BW nr. B65b), Deventer: Kluwer 1992.
Van Delft-Baas-bundel 1996
J.M. van Buren-Dee, E.H. Hondius & P.A. Kottenhagen-Edzes (red.), Consument zonder grenzen,
Opstellen aangeboden aan M. van Delft-Baas ter gelegenheid van haar afscheid van het Molengraaff
Instituut voor Privaatrecht (Van Delft-Baas-bundel), Deventer: Kluwer 1996.
DEMOGUE, Traité 1923-1932
R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, 7 vol., Paris: Rousseau 1923-1932.
DEMOLOMBE, Cours de Code Civil 1847-1861
J.C.F. DEMOLOMBE, Cours de Code Civil, Tome 12, Paris: Stienon 1847-1861.
83
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DEN DULK, diss. 1979
J.L. DEN DULK, De zakelijke overeenkomst. Enkele beschouwingen over de aard en betekenis van de
zakelijke overeenkomst (diss. Groningen), Alphen aan de Rijn: H.D. Tjeenk Willink 1979.
DERKS, ArbeidsRecht 2011/45
C.B.G. DERKS, ‘Toepasselijk recht: hoe gewoon is de gewone werkplek in de internationale
arbeidsverhouding?’, ArbeidsRecht 2011/45, afl. 10, p. 8-11 (ook online).
DEVROE & STUYCK, in: Preadvies 2011
W. DEVROE & J. STUYCK, De horizontale werking van het (primaire) recht van de Europese Unie en het
Belgische vermogensrecht, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van
België en Nederland 2011, p. 241-303.
DICKINSON, Rome II Regulation 2008
A. DICKINSON, The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-contractual Obligations, Oxford:
University Press 2008.
DIEPENHORST, Landbouw 1933
P.A. DIEPENHORST, Onze landbouw, Kampen: Kok 1933.
DIEPHUIS, Burgerlijk Regt VII 1882
G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, Deel VII, Groningen: Wolters 1882.
DIEPHUIS, Burgerlijk Regt XI 1888
G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, Deel XI, Groningen: Wolters 1888.
DIEPHUIS, Burgerlijk Regt 1869-1890
G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, Groningen: Wolters 1869-1890.
84
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DIETZI, in: Festgabe 1973
H. DIETZI, ‘Zur Einführung einer generellen Ausweichklausel im schweizerischen IPR’, in: Festgabe zum
Schweizerischen Juristentag, Basel: Helbing & Lichtenhahn 1973.
DIJK & SCHEPEL, in: Preadvies NJV 1981
P.L. DIJK & J. SCHEPEL, ‘Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap van
medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van verenigingen en stichtingen?’ in:
Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981.
DIJK/VAN DER PLOEG, Vereniging 2007
C.H.C. OVERES, T.J. VAN DER PLOEG & W.M.J. VAN VEEN, Van vereniging en stichting, coöperatie en
onderlinge waarborgmaatschappij, Deventer: Kluwer 2007.
DIJK/VAN DER PLOEG 2013
C.H.C. OVERES, T.J. VAN DER PLOEG & W.M.J. VAN VEEN, Van vereniging en stichting, coöperatie en
onderlinge waarborgmaatschappij, Deventer: Kluwer 2013.
Dijk-bundel 1986
Gr. van der Burght e.a. (red.), Met recht verenigd. Notariële en privaatrechtelijke opstellen,
aangeboden aan prof. P.L. Dijk (Dijk-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1986.
VAN DIJK & FABER, Coo͏̈peraties en NV's 2000
G. VAN DIJK & D. FABER, Coöperaties en NV’s: fiscale rivalen?, Assen: Van Gorcum 2000.
DINGS, Commissie van aandeelhouders bij structuurvennootschappen (VDHI nr. 60) 1998
H.M.L. DINGS, De commissie van aandeelhouders bij structuurvennootschappen (Serie Van der Heijden
Instituut, nr. 60) (diss. 1998), Deventer: Kluwer 1998.
85
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DIRIX, Verhoudingen 1984
E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen: M. Kluwer’s
Internationale Uitgeversonderneming 1984.
DIRIX & DE CORTE, Zekerheidsrechten 2006
E. DIRIX & R. DE CORTE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht. Deel XII: Zekerheidsrechten, Mechelen:
Kluwer 2006.
VAN DER DOES & SNIJDERS, Overheidsprivaatrecht algemeen deel (Mon. BW nr. A26a) 2001
J.A.E. VAN DER DOES & G. SNIJDERS, Overheidsprivaatrecht, algemeen deel (Monografieën BW nr. A26a),
Deventer: Kluwer 2001.
VAN DER DOES & SNIJDERS, Overheidsprivaatrecht (Mon. BW nr. A26) 2001
J.A.E. VAN DER DOES & G. SNIJDERS, Overheidsprivaatrecht (Monografieën BW nr. A26), Deventer: Kluwer
2001.
Het juridisch tekort, NJB 2008
Het juridisch tekort. Serie artikelen over dit onderwerp in het Nederlands Juristenblad 2008, afl. 22
e.v.
DOKTER, Risico bij koopovereenkomsten 2001
D. DOKTER, Risico bij koopovereenkomsten: de samenhang tussen verbintenissen voortspruitend uit
internationale commerciële koopovereenkomsten in verband met vervoer en verzekering (diss.
Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001.
DOKTER & FIKKERS, NTBR Archief 1994/afl. 5, p. 95-98
D. DOKTER & H.A.G. FIKKERS, ‘Over reclame van bunkerolie, ketelwater en andere
scheepsbenodigheden. Is art. 8:228 een overbodig artikel?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk
Recht 1994, afl. 5, p. 95-98 (ook online).
86
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Dölle e.a., Kaufrecht 1976
H. Dölle e.a. (red.), Kommentar zum Einheitlichen Kaufrecht, Die Haager Kaufrechtsübereinkommen
vom 1. Juli 1964, München: Beck 1976.
DOMAT, Les loix civiles 1822
J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Paris: Tentré 1822.
DOMMERING-VAN RONGEN, diss. 1991
L. DOMMERING-VAN RONGEN, Produktenaansprakelijkheid. Een nieuwe Europese privaatrechtelijke
regeling vergeleken met de produktenaansprakelijkheid in de Verenigde Staten (Europese
monografieën nr. 37)(diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1991.
DOMMERING-VAN RONGEN, Productaansprakelijkheid (R&P nr. 113) 2000
L. DOMMERING-VAN RONGEN, Productaansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek (Recht en
Praktijk nr. 113), Deventer: Kluwer 2000.
DONDORP EN SCHRAGE, Levering krachtens geldige titel 1991
J.H. DONDORP & E.J.H. SCHRAGE, Levering krachtens geldige titel (Juridische reeks VU nr. 12),
Amsterdam: VU Uitgeverij 1991.
VAN DONGEN, in: Vertrouwd met de Trust (O&R nr. 5) 1996, p. 125-166
R.C. VAN DONGEN, ‘De Duitse Treuhand in de spiegel van het Haagse Trustverdrag’, in: D.J. Hayton e.a.
(red.), Vertrouwd met de Trust, Trust and Trust-like Arrangements (Onderneming en recht nr. 5),
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 125-166.
VAN DONGEN & VERHAGEN, in: Financiële sector 2011, p. 75-99
87
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
S. VAN DONGEN & H.L.E. VERHAGEN, ‘Grensoverschrijdende cessie in Rome I’, in: F.G.B. Graaf & W.A.K.
Rank (red.), Financiële sector en internationaal privaatrecht (Financieel juridische reeks, 3),
Amsterdam: NIBE-SVV 2011, p. 75-99.
VAN DONGEN & WENTING, NTBR 2009/11
S. VAN DONGEN & A. WENTING, ‘Europa en internationale overeenkomsten. EVO wordt Rome I’, NTBR
2009, afl. 3, p. 82-92 (ook online).
DONNER 1962
J. DONNER, Plaats en taak van de Hoge Raad der Nederlanden (referaat voor de Calvinistische Juristen
Vereniging), Amsterdam 1962.
DOORMAN, Steeds mooier 2005
M. DOORMAN, Steeds mooier: over vooruitgang in de kunst (diss.), Amsterdam: Bert Bakker 2005.
DORHOUT MEES, Faillissementsrecht I 1984
T.J. DORHOUT MEES, Nederlands handels- en faillissementsrecht, Deel I, Inleiding en
ondernemingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1984.
DORHOUT MEES, Faillissementsrecht III* 1987
T.J. DORHOUT MEES, Nederlands Handels- en Faillissementsrecht, Deel III*, Arnhem: Gouda Quint 1987.
DORHOUT MEES, Faillissementsrecht IV 1980
T.J. DORHOUT MEES, Nederlands handels- en faillissementsrecht, Deel IV. Vervoer (bew. door A.C. van
Empel), Arnhem: Gouda Quint 1980.
DORHOUT MEES, De CAR-verzekering 1996
T.J. DORHOUT MEES, De CAR-verzekering (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996.
88
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Dorhout Mees-bundel 1974
Verzekeringen van vriendschap. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. Dorhout
Mees (Dorhout-Mees-bundel), Deventer: Kluwer 1974.
DORHOUT & MEES-WACHTER, Schadeverzekeringsrecht 1967
T.J. DORHOUT MEES & B. WACHTER, Schadeverzekeringsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1967.
DORRESTEIJN, Tegenstrijdig belang bestuurders en commissarissen (IVOR nr. 8) 1989 (diss.)
A.F.M. DORRESTEIJN, Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen (Uitgaven vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 8) (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1989.
Dorresteijn e.a., European Corporate Law 2009
A.F.M. Dorresteijn e.a., European Corporate Law (European company law series nr. 5), Alphen aan
den Rijn: Kluwer Law International 2009.
DORTMOND, De coöperatie 1991
P.J. DORTMOND, De coöperatie; van vereniging naar houdstermaatschappij en beursrechtspersoon
(oratie Nijmegen), Deventer: Kluwer 1991.
DORTMOND, Enige beschouwingen rondom aandelen (VDHI nr. 31) 1989 (diss.)
P.J. DORTMOND, Enige beschouwingen rondom aandelen (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 31) (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 1989.
DORTMOND, oratie 2000
P.J. DORTMOND, Stemovereenkomsten rondom de eeuwwisseling (oratie Leiden), Deventer: Kluwer
2000.
89
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DORTMOND & MOHR, Preadvies 1984
P.J. DORTMOND & A.L. MOHR, De BV, voor en bij haar oprichting (Preadvies Koninklijke Notariële
Broederschap), Deventer: Kluwer 1984.
DREISSEN & SPRONKEN, NJB 2012/1266
W. DREISSEN & T. SPRONKEN, ‘Een burger straffen voor wat hij gedaan heeft (preadvies prof. Mr. M.S.
Groenhuijsen’, NJB 2012/1266, afl. 22, p. 1521-1527.
Drenth 2010
P.J.D. Drenth (red.), Wetenschappelijke integriteit, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen 2010.
DEN DRIJVER e.a., Onteigening (R&P nr. SB8) 2013
J.E.F.M. DEN DRIJVER-VAN RIJCKEVORSEL, A.W. VAN ENGEN, F.A. MULDER & M. RUS-VAN DER VELDE,
Onteigening (Recht en Praktijk nr. SB8), Deventer: Kluwer 2013.
Van Drimmelen & Van der Ploeg, Kerk en recht 2004
L.C. van Drimmelen & T.J. van der Ploeg (red.), Kerk en recht, Utrecht: Lemma 2004.
Drion e.a., Kamphuisen-bundel 2004
P.J.M. Drion e.a. (red.), Tussen persoon en recht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G.C.
Kamphuisen, Deventer: Kluwer 2004.
DRION, Onrechtmatige daad
H. Drion (red.), Onrechtmatige daad, 1964-1992 (losbladig).
Drion e.a., Titel 7.17 Belicht 2005
90
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
P.J.M. Drion e.a. (red.), Het nieuwe verzekeringsrecht. Titel 7.17 belicht (Serie Verzekeringsrecht),
Deventer: Kluwer 2005.
VAN DRONGELEN/JELLINGHAUS Collectief arbeidsrecht 2014
J. VAN DRONGELEN/S.F.H. JELLINGHAUS, Wet op de ondernemingsraden. Collectief arbeidsrecht. Deel 1,
Zutphen: Paris 2014.
DUBBINK, Langemeijer 1973, p. 63-72
C.W. DUBBINK, ‘Het rechtvaardigheidsgehalte van het internationaal privaatrecht’, in: Speculum
Langemeijer, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1973, p. 63-72.
DUINTJER TEBBENS, in: Strikwerda-bundel 2011, p. 79 e.v.
H. DUINTJER TEBBENS, ‘Requiem voor de accessoire aanknoping bij onrechtmatige daad’, in: Th.M. de
Boer e.a. (red.), Strikwerda’s conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid
van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Strikwerda-bundel),
Deventer: Kluwer 2011, p. 79 e.v.
DUINTJER TEBBENS EN ZILINSKY, IPR 18 2009
H. DUINTJER TEBBENS & M. ZILINSKY, Productaansprakelijkheid (Praktijkreeks IPR nr. 18), ApeldoornAntwerpen: Maklu 2009.
DUK, RMTh 1978, p. 564-587
W. DUK, 'De zachte kern van het bestuursrecht', RMTh 1978, p. 564-587.
Duk-bundel 2011
S.F. Sagel (red.), Vrienden door Duk en dun. (Opstellen aangeboden aan Mr. R.A.A. Duk ter
gelegenheid van zijn afscheid van De Brauw Blackstone Westbroek) (Duk-bundel), Deventer: Kluwer
2011.
91
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DUMON, Benelux Gerechtshof 1990
F. DUMON, Benelux Gerechtshof, Brussel 1990.
DUMOULIN, Besluitvorming in rechtspersonen (IVOR nr. 31) 1999 (diss.)
S.H.M.A. DUMOULIN, Besluitvorming in rechtspersonen (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 31) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999.
DUMOULIN e.a., European Company 2005
S.H.M.A. DUMOULIN e.a., The European Company. Corporate Governance and Cross-Border
Reorganizations from a Legal and Tax Perspective, Den Haag: Boom 2005.
Dumoulin & Grabandt, De vader van de gedachte 2003
S. Dumoulin & E. Grabandt (red.), De vader van de gedachte, bundel rechtsgeleerde opstellen over
wenselijk recht ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van genootschap ‘Door Tijd en Vlijt’,
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003.
Ten Kate e.a., Van Dunné-bundel 1997
J. ten Kate e.a. (red.), Miscellanea: jurisconsulto vero dedicata. Opstellen aangeboden aan J.M. van
Dunné (Van Dunné-bundel), Deventer: Kluwer 1997.
Van den Berg & Uilhoorn, Van Dunné-bundel 1997
P.G.J. van den Berg & W.T.M. Uilhoorn (red.), ‘... maar dit geheel terzijde’: opstellen op 30 mei 1997
aangeboden aan prof. mr. J.M. van Dunné ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum .(Van
Dunné-bundel), Lelystad: Koninklijke Vermande 1997.
VAN DUNNÉ, Na oorlog en vrede 1984
J.M VAN DUNNÉ e.a., Na oorlog en vrede: twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas
Juridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius, Arnhem: Gouda Quint 1984.
92
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Dunné, Van Hassel & Numann, Iustitia et Amicitia 1985
J.M. Van Dunné, W.G. van Hassel & E.J. Numann (red.), Iustitia et Amicitia: geschillenbeslechting in en
buiten rechte, opstellen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het Genootschap Iustitia et
Amicitia, Arnhem: Gouda Quint 1985.
DUNNE, Computers and the law 2009
R. DUNNE, Computers and the Law. An introduction to basic legal principles and their application in
cyberspace, Cambridge: Cambridge University Press 2009.
Dutilh e.a., Hijmans van den Bergh-bundel 1971
I.J. Dutilh e.a. (red.), Met eerbiedigende werking. Opstellen aangeboden aan L.J. Hijmans van den
Bergh (Hijmans van den Bergh-bundel), Deventer: Kluwer 1971.
Van Duuren e.a., Preadvies 2006
T.P. van Duuren e.a., De vereenvoudigde BV (Preadvies Vereeniging Handelsrecht), Alphen aan den
Rijn: Kluwer 2006.
DUXBURY, Jurists and Judges 2001
N. DUXBURY, Jurists and Judges: an Essay on Influence, Oxford: Hart Publishing 2001.
DUYNSTEE & PUNT, in: Preadvies BCN 1935
W. DUYNSTEE & C. PUNT, ‘Het rechtskarakter en de vertegenwoordiging van kerkgenootschappen en
kerkelijke instellingen’, in: Preadvies Broederschap van Candidaat-Notarissen, Den Haag: BelinfanteSchinkel 1935.
DUYVENSZ, diss. 2003
J.H. DUYVENSZ, De redelijkheid van de exoneratieclausule (diss. Tilburg), Den Haag: BJu 2003.
VAN DIJCK, Kwaliteit juridische annotatie 2011
93
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
G. VAN DIJCK, De kwaliteit van de juridische annotatie: een empirische studie naar kenmerken en
kwaliteitsindicatoren, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011.
VAN DIJCK, Empirical legal studies 2011
G. VAN DIJCK, ‘Empirical legal studies (ELS)’, WPNR 2011/6912, p. 1105-1112 (themanummer).
VAN DIJCK 2013
G. VAN DIJCK, ‘Aansprakelijkheid en defensief gedrag: nuancering gewenst’, in: W.H. van Boom, I.
Giesen & A.J. Verheij (red.), Capita civilologie. Handboek empirie en privaatrecht, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2013, p. 459-484.
DIJKSTERHUIS 2007
A. DIJKSTERHUIS, Het slimme onbewuste. Denken met gevoel, Amsterdam: Bert Bakker-Prometheus
2007.
EBBEN, diss. 2000
E.W.J. EBBEN, De positie van de langstlevende echtgenoot en kinderen in het nieuwe erfrecht (diss.
Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000.
EDWARDS 1992
H.T. EDWARDS, ‘The Growing Disjunction between Legal Education and the Legal Profession’, Michigan
Law Review 1992, p. 34-70.
EDWARDS, EC Company Law 1999
V. EDWARDS, EC Company Law, New York: Clarendon 1999.
VAN DEN EECKHOUT, FJR 2001, p. 171-176
V. VAN DEN EECKHOUT, ‘Uw kinderen zijn uw kinderen niet… in de zin van artikel 7 AKW’, FJR 2001, afl.
6, p. 171-176.
94
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN DEN EECKHOUT, MR 2002, p. 144-158
V. VAN DEN EECKHOUT, ‘De vermaatschappelijking van het internationaal privaatrecht. Ontwikkelingen
aan het begin van de 21e eeuw’, MigrantenRecht 2002, p. 144-158.
VAN DEN EECKHOUT, NIPR 2006, p. 7-10
V. VAN DEN EECKHOUT, ‘Erkenbaarheid van een ‘erkenning’ in sociaalrechtelijke context: redeneren aan
de hand van ipr of los van ipr?’, NIPR 2006, p. 7-10, http://hdl.handle.net/1887/13468.
VAN DEN EECKHOUT, NIPR 2008, p. 258
V. VAN DEN EECKHOUT, ‘Europeanisering van het ipr: aanleiding tot herleving van discussie over
facultatief ipr, of finale doodsteek voor facultatief ipr?’, NIPR 2008, p. 258.
EGGENS, Opstellen 1958-1959
J. EGGENS, Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, Leiden: Universitaire Pers 1958-1959.
Eggens-bundel 1998
H.C.F. Schoordijk & J.M. Smits (red.), Eggens bundel. Een selectie uit het werk van Jannes Eggens,
Overveen: Uitgeverij Belvédère 1998.
EHRENZWEIG, The lex fori 1960, p. 637-688
A.A. EHRENZWEIG, ‘The lex fori-basic rule in the conflict of laws’, Michigan Law Review 1960, p. 637688.
VON EIJE, Reinsurance Management 1989
J.H. VON EIJE, Reinsurance Management, a financial exposition (diss. Rotterdam), Delft 1989.
VAN EIJK-GRAVELAND, Opzet 1998
95
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.C. VAN EIJK-GRAVELAND, Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzekeringsrecht (diss. Utrecht),
Deventer: Kluwer 1999.
EIJSBOUTS, Preadvies 2010
A.J.A.J. EIJSBOUTS, Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Preadvies NJV), Deventer: Kluwer 2010.
Eindrapport Commissies Levelt, Noort en Drenth 2012
Falende wetenschap: De frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaalpsycholoog Diederik Stapel,
2012, www.tilburguniversity.edu/nl/nieuws-en-agenda/commissie-levelt/.
EINSELE, RabelsZ 2010, afl. 1, p. 91-117
D. EINSELE, ‘Die Forderungsabtretung nach der Rom I-Verordnung – Sind ergänzende Regelungen zur
Drittwirksamkeit und Priorität zu empfehlen?’, RabelsZ 2010, afl. 1, p. 91-117.
EISMA, Preadvies 1990
S.E. EISMA & C.Æ. UNIKEN VENEMA, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht (Preadvies van de
Vereeniging Handelsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990.
EISMA, oratie 1998
S.E. EISMA, Investor relations (oratie Leiden), Leiden: Rijks Universiteit Leiden 1998.
EKKELENKAMP BULNES 2012
M. EKKELENKAMP BULNES, ‘Hoe wetenschap de waarheid kneedt’, NRC Weekend 13-14 oktober 2012, p.
4.
EMBREGTS & STEVENS, Preadvies 2004
M.C.D. EMBREGTS & G.A.M. STEVENS, Hoger beroep in het belastingrecht (Preadvies Vereniging voor
Belastingwetenschap), Deventer: Kluwer 2004.
96
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
EMERICH, in: Worlds of the Trust 2013, p. 21-40
Y. EMERICH, ‘The civil law trust: a modality of ownership or an interlude in ownership’, in: L. Smith
(red.), The Worlds of the Trust, Cambridge: Cambridge University Press 2013, p. 21-40.
ENGEL, Legal Experiments 2013 2013
CH. ENGEL, Legal Experiments: Mission Impossible? (oratie Rotterdam), Den Haag: Eleven International
Publishing 2013.
ENGEL, RabelsZ 1989, p. 3
CHR. ENGEL, ‘Ausstrahlungen der Europaïschen Mensenrechtskonvention auf das Kollisionsrecht’,
RabelsZ 1989, p. 3.
ENGEL & SCHÖN, Proper task of academic law 2007
C. ENGEL & W. SCHÖN, ‘The Proper Task of Academic Law’, 2007, via www.coll.mpg.de/book/cii48proper-task-academic-law.
ENGELAAR, Organisatie 2000
M.E. ENGELAAR, Organisatie en financiering van de coöperatie (Ars Aequi Cahiers Privaatrecht nr. 9),
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000.
VAN ENGELEN, Intellectuele eigendom 2007
TH.C.J.A. VAN ENGELEN, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht, Den Haag: BJu 2007.
VAN ENGELEN, Onverkoopbare vermogensrechten 2003
TH.C.J.A. VAN ENGELEN, Onverkoopbare vermogensrechten: artikel 3:83(3) BW nader beschouwd (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 2003.
97
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Engelhard, diss. 2003
E.F.D. Engelhard, Regres. Een onderzoek naar het regresrecht van particuliere en sociale
schadedragers (Recht en Praktijk nr. 125) (diss. Maastricht), Deventer: Kluwer 2003,
http://pub.maastrichtuniversity.nl/fb2eef81-47d1-451c-8947-6de2ba65e35e
ENGELHARD & ENGELHARD, in: Gedrag en privaatrecht 2008
E.F.D. ENGELHARD & I.M. ENGELHARD, ‘Schokschade’, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (red.),
Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke
leerstukken, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 227-243.
Engelhard et al. 2009
E.F.D. Engelhard e.a. (red.), Handhaving van en door het privaatrecht, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2009.
ENGISCH, Logische Studien 1963
K. ENGISCH, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, Heidelberg: Winter 1963.
ENNECCERUS/LEHMANN, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts II 1958
H. LEHMANN, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Band II. Recht der Schuldverhältnisse, Marburg: N.G.
Elwert 1958.
ENNECCERUS/NIPPERDEY, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts I 1959-1960
H.C. NIPPERDEY, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Band I. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts,
15te Aufl., Marburg: N.G. Elwert 1959 und 1960.
EPSTEIN & KING 2002
L. EPSTEIN & G. KING, ‘The Rules of Inference’, University of Chicago Law Review 2002, p. 1-93.
EPSTEIN & MARTIN 2010
98
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
L. EPSTEIN & A.D. MARTIN, ‘Quantitative Approaches to Empirical Legal Research’, in: P. Cane & H.M.
Kritzer (red.), The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, Oxford: Oxford University Press
2010, p. 927-950.
ERAUW, Internationaal Privaatrecht 2009
J. ERAUW, Internationaal Privaatrecht (Beginselen van Belgisch privaatrecht nr. 17), Mechelen: Kluwer
2009.
ERAUW en FALLON, De nieuwe wet 2004
J. ERAUW & M. FALLON, De nieuwe wet op het internationaal privaatrecht. Wet van 16 juli 2004,
Mechelen: Kluwer 2004.
ERNES, in: Bijzondere overeenkomsten 2013
A.L.H. ERNES, ‘Opdracht’, in: Wessels & Verheij, Bijzondere overeenkomsten 2013, p. 197-215.
VAN ERP & KLEIN HAARHUIS, De filterwerking van buitengerechtelijke procedures 2006
J.G. VAN ERP & C.M. KLEIN HAARHUIS, De filterwerking van buitengerechtelijke procedures. Een
verkennend onderzoek, Den Haag: WODC 2006.
VAN ES, Verkrijging door verjaring 2011
P.C. VAN ES, Verkrijging door verjaring, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011.
VAN ES, Erfrecht langstlevende echtgenoot (Mon. BW nr. B19) 2009
P.C. VAN ES, Erfrecht van de langstlevende echtgenoot (Monografieën BW nr. B19), Deventer: Kluwer
2009.
VAN ESCH, Vermogensrecht 1999
R.E. VAN ESCH, Electronic data interchange (EDI) en het vermogensrecht (diss. Nijmegen), Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1999.
99
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Eshuis, De Heer-de Lange & Diephuis, Rechtspleging Civiel en Bestuur 2011
R.J.J. Eshuis, N.E. de Heer-de Lange & B.J. Diephuis (red.), Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010.
Ontwikkelingen en samenhangen, Den Haag: WODC 2011.
ESHUIS et al. 2012
R.J.J. ESHUIS e.a., Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die
spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders,
Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum rapport 303, 2012.
Esplugues et al. 2011
C. Esplugues, J.L. Iglesias & G. Palao (red.), Application of Foreign Law, Munich: Sellier European Law
Publishers 2011.
Essén, in: Actes et Documents 1970, p. 200-220
E.W. ESSÉN, in: M.H. van Hoogstraten, L.I. de Winter (red.), Actes et Documents de la Onzième Session
de la conférence de la Haye de droit international privé (1968), Tome III, Accidents de la circulation
routière, Den Haag: Bureau permanent de la conférence, p. 200-220.
ESSER & SCHMIDT, Schuldrecht 1993
J. ESSER & SCHMIDT, Schuldrecht I, Teilband 2. Durchfüringshindernisse und Vertragshaftung, Schaden
ausgleich und Mehrseitigkeit beim Schuldverhältnis, Teilband 2 (7. Aufl.), Heidelberg: Müller 1993.
ESSER & SCHMIDT, Schuldrecht 1995
J. ESSER & SCHMIDT, Schuldrecht I, Teilband 1. Allgemeiner Teil (8. Aufl.), Heidelberg: Müller 1995.
VAN ETTEKOVEN & SCHUELER, NTB 2007/34, afl. 7, p. 248-252
B.J. VAN ETTEKOVEN & B.J. SCHUELER, ‘Ben ik mijn broeders hoeder? Over relativiteit in het
bestuursrecht’, NTB 2007/34, afl. 7, p. 248-252 (ook online).
100
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN ETTEKOVEN, Preadvies 2009
B.J. VAN ETTEKOVEN, ‘Bestuursrechtspraak voor Jan & Alleman? Op weg naar een stelsel van
subjectieve rechtsbescherming’ (Preadvies Vereniging voor Bouwrecht), in: B.J. Schueler, B.J. van
Ettekoven & J. Hoekstra, Rechtsbescherming in het omgevingsrecht, Den Haag: Instituut voor
Bouwrecht 2009, p. 73-128.
RIPERT, Etudes Capitant 1938
G. RIPERT, Etudes de droit civil à la mémoire de Henri Capitant, Paris: Dalloz 1938.
EVEN, Transnational collective bargaining in Europe 2008
J.H. EVEN, Transnational collective bargaining in Europe. A proposal for a European regulation on
transnational collective bargaining (diss. Rotterdam), Den Haag: BJu 2008,
http://hdl.handle.net/1765/13755
EVEN & VAN KAMPEN, ArA 2004/1
J.H. EVEN & E. VAN KAMPEN, ‘De arbeidsovereenkomst in internationaal privaatrechtelijk perspectief.
Drie kernvragen voor de Nederlandse jurist’, ArA 2004/1, p. 4-61.
EVERS , Huurrecht bedrijfsruimten (R&P nr. VG3) 2011
M.F.A. EVERS, Huurrecht bedrijfsruimten (Recht en Praktijk nr. VG3), Deventer: Kluwer 2011.
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht I (VDHI nr. 85) 2006 (Expertgroep Flex-BV 2004)
H.J. de Kluiver (vz.) e.a., Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel I (Serie Van der Heijden
Instituut nr. 85) (oorspronkelijk: rapport van de Expertgroep van 6 mei 2004), Deventer: Kluwer
2006.
FABER, diss. 2005
N.E.D. FABER, Verrekening (Onderneming en Recht nr. 33) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2005.
101
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
FABER, in: Vertrouwd met de Trust 1996, p. 195-262
N.E.D. FABER, ‘Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen’, in: D.J.
Hayton e.a. (red.), Vertrouwd met de Trust, Trust and Trust-like Arrangements (Onderneming en
recht nr. 5), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 195-262.
FABER, Verrekening 2005
N.E.D. FABER, Verrekening naar Nederlands recht in en buiten faillissement (diss. Nijmegen), Deventer:
Kluwer 2005.
FABER & SCHUIJLING, EJCL 2010, afl. 3
D. FABER & B. SCHUIJLING, ‘Financial leasing and its unification by Unidroit’, Electronic Journal of
Comparative Law 2010, afl. 3, www.ejcl.org.
Faber & Vermunt, in: De Kredietcrisis (O&R nr. 54) 2010
N.E.D. Faber & N.S.G.J. Vermunt, ‘De security trustee in crisistijden’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De
Kredietcrisis (Onderneming en recht nr. 54), Deventer: Kluwer 2010.
FABREQUETTES 1926
M.P. FABREQUETTES, La logique judiciaire et l’art de juger, Paris: LGDJ 1926.
FALLON en MEEUSEN, Yearbook 2002, p. 37-66
M. FALLON & J. MEEUSEN, ‘Private International Law in the European Union and the Exception of
Mutual Recognition’, Yearbook of Private International Law 2002, p. 37-66.
FARNSWORTH, Contracts 1998
E.A. FARNSWORTH, Contracts, New York: Aspen Law & Business 1998.
102
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Fase-bundel 2007
A. Jacobs/F. Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht: liber amicorum voor prof. mr.
Wil Fase (Fasebundel), Zutphen: Paris 2007.
FAURE 2011 (a)
M.G. FAURE, The Impact of Behavioural Law and Economics on Accident Law (oratie Rotterdam), Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2011.
FAURE 2011 (b)
M.G. FAURE, ‘Law and Economics: belang voor het privaatrecht’, in: J.B.M. Vranken & G. van Dijck
(red.), ‘Law and …’ bewegingen, (WPNR 2011-6912, p. 1056-1064, themanummer).
FAWCETT, CARRUTHERS & NORTH, Cheshire private international law 2008
J.J. FAWCETT, J.M. CARRUTHERS & P.M. NORTH, Cheshire, North and Fawcett private international law,
Oxford: Oxford University Press 2008.
FAWCETT & TORREMANS, Intellectual property 2011
J.J. FAWCETT & P. TORREMANS, Intellectual property and private international law, Oxford: Oxford
University Press 2011.
FAYE, La Cour de cassation 1903
E. FAYE, La Cour de cassation, Paris: A. Chevalier-Marescq et Cie 1903.
FEENSTRA, in: Itenera Fiduciae 1998, p. 305 e.v.
FEENSTRA, in: R. Helmholz & R. Zimmerman (red.), Itinera Fiduciae. Trust and Treuhand in Historical
Perspective (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, band 19), Berlin:
Duncker & Humblot 1998, p. 305 e.v.
FEENSTRA, Grondslagen Nederlands privaatrecht 1994
103
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden: E.J. Brill
Universitaire Pers 1994.
Feestbundel Baarda 1982
M.J. Blotwijk e.a., Daar heb ik veertig jaar over nagedacht… Feestbundel ter gelegenheid van de 65ste
verjaardag van Professor Baarda, Delft: Laboratorium voor geodetische Rekentechniek 1982.
FÉNET, Recueil complet 1827-1828
P.A. FÉNET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil (15 vol.), Paris: Au Dépot 18271828.
FERID & FIRSCHING, Internationales Erbrecht 1994
M. FERID & K. FIRSCHING, Internationales Erbrecht, München: Beck 1994 (losbladig).
FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken (FM nr. 142) 2014
M.W.C. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken (Fiscale Monografieën nr. 142), Deventer: Kluwer
2014.
FETSCH, Eingriffsnormen und EG-Vertrag 2002
J. FETSCH, Eingriffsnormen und EG-Vertrag, die Pflicht zur Anwendung der Eingriffsnormen anderer EGStaaten (Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht nr. 91), Tübingen: Mohr Siebeck
2002.
FEUNEKES, Risicoverzwaring 2001
R. FEUNEKES, Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2001.
FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges 2005
J.E. FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005.
104
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
FESEVUR, Voorrechten en retentierecht (Mon. BW nr. B13) 1992
J.E. FESEVUR, Voorrechten en retentierecht (Monografieën BW nr. B13), Deventer: Kluwer 1992.
FESEVUR, diss. 1988
J.E. FESUVUR, Retentierecht (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1988.
Fijnaut-bundel 2011
T. Spapens, T. Kooijmans & M.S. Groenhuijsen (red.), Universalis. Liber amicorum Cyrille Fijnaut
(Fijnaut-bundel), Antwerpen, Cambridge: Intersentia 2011.
FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming 1999
H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1999.
FIKKERS, Recht van reclame 1992
H.A.G. FIKKERS, Recht van reclame: over het recht van terugvordering van niet betaalde roerende
zaken (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 1992.
Financial Law 2010
M.C.A. van den Nieuwenhuizen (red.), Financial Law in the Netherlands, Alphen aan den Rijn: Kluwer
Law International 2010.
FLACH, Scheepsvoorrechten 2001
R.J.C. FLACH, Scheepsvoorrechten. Aard en omvang van de op schepen rustende voorrechten (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 2001.
FLANAGAN & AHERN 2011
105
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
B. FLANAGAN & S. AHERN, ‘Judicial Decision-Making and Transnational Law: a Survey of Common Law
Supreme Court Judges’, International and Comparative Law Quarterly 2011, p. 1-28.
FLEISCHER 2011
H. FLEISCHER, ‘Europäische Methodenlehre: Stand und Perspektiven’, Rabels Zeitschrift für
ausländisches und internationales Privatrecht 2011, afl. 4, p. 700-729.
FLEMING, Law of Torts 1992
J.G. FLEMING, The Law of Torts, Sidney: Law Book Company 1992.
FLESSNER, RabelsZ 1970, p. 547-584
A. FLESSNER, ‘Fakultatives Kollisionsrecht’, RabelsZ 1970, p. 547-584.
FLESSNER & VERHAGEN, Assignment 2006
A. FLESSNER & H.L.E. VERHAGEN, Assignment in European Private International Law. Claims as property
and the European Commission's ‘Rome I Proposal’, München: Sellier European Law Publishers 2006.
Fockema Andreae-bundel 1914
R. Fruin e.a., Rechtshistorische opstellen (Fockema Andreae-bundel), Haarlem: Bohn 1914.
FOCKEMA ANDREAE, Burgerlijk Recht II 1906
S.J. FOCKEMA ANDREAE, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht II, Haarlem: Bohn 1906.
FOELIX, Traité de droit international privé 1843
M. FOELIX, Traité de droit international privé, ou du conflit des lois de différentes nations en matière de
droit privé, Parijs: Joubert 1843.
106
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DE FOLTER, diss. 2001
M.O.J. DE FOLTER, Gedwongen tussenkomst (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink: 2001.
FRANCESCAKIS, Revue 1966, p. 1-18
PH. FRANCESCAKIS, ‘Quelques précisions sur les lois d’application immédiate et leurs rapports avec les
règles de conflits de lois’, Revue Critique de Droit International Privé 1966, p. 1-18.
FRANKEN & BROUWER, Encyclopedie 2003
H. FRANKEN & P.W. BROUWER, Encyclopedie van de rechtswetenschap, Deventer: Kluwer 2003.
FRANX, in: Kisch-bundel 1975
J.K. FRANX, ‘Wijziging collisierecht: een intertemporele verkenning’, in: ’t Exempel dwinght: opstellen
aangeboden door vrienden en vereerders aan prof. mr. I. Kisch ter gelegenheid van zijn 70ste
verjaardag (Kisch-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1975.
FRANX, in: Ontwerp Benelux-verdrag 1971
J.K. FRANX, ‘De erfrechtelijke bepalingen (artt. 9 en 10) alsmede het testamentsvormenrecht, mede in
verband met het testamentsvormenverdrag en artikel 992 BW’, in: Ontwerp Benelux-verdrag
betreffende het internationaal privaatrecht van 3 juli 1969: discussienota’s (Mededelingen van de
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht nr. 63), Deventer: Kluwer 1971.
FRANX, Redengeving 1965
J.K. FRANX, Redengeving en rechtsgevolgen van eenheid en splitsing der internationale nalatenschap
(diss. Amsterdam UvA), Arnhem: Gouda Quint 1965.
FRANX, WPNR 2002/6488, p. 358
J.K. FRANX, ‘Boekbespreking’ (bespreking van J.A. Pontier, Onrechtmatige daad (Praktijkreeks IPR nr.
16), Deventer: Kluwer 2001), WPNR 2002/6488, p. 358.
107
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
FRANZEN, in: Rome regulations 2011
M. Franzen, ‘Article 8. Employment contracts’, in: G-P. Calliess (red.), Rome regulations. Commentary
on the European rules of the conflict of laws, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011.
FRENK, diss. 1994
N. FRENK, Kollektieve akties in het privaatrecht (Recht en Praktijk nr. 81) (diss. Utrecht), Deventer:
Kluwer 1994.
FRENTROP, diss. 2002
P.M.L. FRENTROP, Corporate governance 1602-2002. Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de
VOC (diss. Tilburg), Amsterdam: Prometheus 2002.
FREUDENTHAL en VAN DER VELDEN, NIPR 2003, afl. 2, p. 117-126
M. FREUDENTHAL & F.J.A. VAN DER VELDEN, ‘Europese rechtsmaatregelen en hun uitlegging door de
nationale rechter’, NIPR 2003, afl. 2, p. 117-126.
FROHN, in: Globalisering van het IPR 1999, p. 75 e.v.
E.N. FROHN, ‘Toepassing van buitenlands recht door de Nederlandse jurist’, in: Globalisering van het
IPR in de 21e eeuw, Deventer: Kluwer 1999, p. 75 e.v.
FROHN, in: Molengrafica 1994, p. 211-241
E.N. FROHN, ‘De alleenverkoopovereenkomst in Nederland’, in: D. Kokkini-Iatridou & F.W. Grosheide
(red.), Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica-reeks nr. 7), Lelystad: Koninklijke
Vermande 1994, p. 211-241.
FROHN, WPNR 2003/6537, p. 461-465
E.N. FROHN, ‘Artikel 3 (voorvraag) en artikel 6 (renvoi)’, WPNR 2003/6537, p. 461-465.
Fruytier et al. 2007
108
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Ph. Fruytier e.a. (red.), Multidisiciplinaire bestudering van de rechtswetenschap (AA 2007, p. 827-925,
bijzonder nummer).
VAN GAALEN, Vruchtgebruik (AN nr. 9) 2001 (diss.)
M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik (Ars Notariatus, nr. 9) (diss. VU Amsterdam), Deventer: Kluwer 2001.
GAERTNER, l’Harmonisation 1981
GAERTNER, l’Harmonisation du droit du contrat d’assurance dans le C.E.E., Brussel: Etablissements
Emile Bruylant S.A. 1981.
GAILLARD & TRAUTMAN, American Journal of Comparative Law 1987, afl. 35, p. 307-340
E. GAILLARD & D.T. TRAUTMAN, ‘Trust in Non-Trust Countries, Conflict of Laws and the Hague
Convention on Trusts’, The American Journal of Comparative Law 1987, afl. 35, p. 307-340.
VAN GALEN, VAN APELDOORN & BERENDS, Grensoverschrijdende insolvententieprocedures 1998
R.J. VAN GALEN, J.C. VAN APELDOORN & A.J. BERENDS, Grensoverschrijdende aspecten van
insolventieprocedures buiten Verdrag (Preadviezen Nederlandse Verenigingen voor Internationaal
Recht), Deventer: Kluwer 1998.
GALES, VAN GERWEN & BOLLERMAN, Sporen van leven en schade 1988
B.P.A. GALES, J.L.J.M. VAN GERWEN & J.B.J. BOLLERMAN, Sporen van leven en schade, een geschiedenis en
bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen, Amsterdam: NEHA 1988.
GALLE, Coöperatie 1993
R.C.J. GALLE, De coöperatie (diss. Tilburg) (Serie Center for Company Law), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1993.
GALLE, diss. 2012
109
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.G.C.M. GALLE, Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance
framework: legal and empirical research (diss. Rotterdam) (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 86), Deventer: Kluwer 2012.
GALLE, oratie 1994
R.C.J. GALLE, De coöperatie in eigentijds perspectief (Serie Center for Company Law) (oratie Tilburg),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
GARCIMARTÍN ALFERÉZ, JPIL 2009, afl. 1, p. 85-103
F.J. GARCIMARTIN ALFÉREZ, ‘The Rome I Regulation: exceptions to the rule on consumer contracts and
financial instruments’, JPIL 2009, afl. 1, p. 85-103.
GARDNER, Law of Trusts 2011
S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts, Oxford: Oxford University Press 2011.
GARSONNET & CÉZAR-BRU I 1912
E. GARSONNET & CH. CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale en
justice de paix et devant les conseils de prud’homme, tome I, Paris: Larose & Tenin 1912.
GARSONNET & CÉZAR-BRU VI 1915
E. GARSONNET & CH. CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale en
justice de paix et devant les conseils de prud’homme, tome VI, Paris: Larose & Tenin 1915.
GAUDEMET-TALLON, in: Jayme-bundel 2004, p. 205-221
H. GAUDEMET-TALLON, ‘Nationalité, statut personnel et droits de l’homme’, in: Jayme-bundel,
München: Sellier European Law Publishers 2004, p. 205-221.
GAUDEMET-TALLON, RCADI 2005, afl. 312, p. 9-488
110
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
H. GAUDEMET-TALLON, ‘Le pluralisme en droit international privé: richesses et faiblesses (Le funambule
et l’arc-en-ciel), Cours général’, RCADI 2005, afl. 312, p. 9-488.
GEEL, NTBR 1996, afl. 4, p. 100-109
J.W.A. GEEL, ‘Inhoudsbepaling van de distributieovereenkomst’, NTBR 1996, afl. 4, p. 100-109.
GELTER & SIEMS 2013
M. GELTER & M.M. SIEMS, ‘Language, Legal Origins, and Culture before the Courts: Cross-Citations
between Supreme Courts in Europe’, Supreme Court Economic Review 2013, p. (forthcoming).
GENN et al. 2006
D.H. GENN, M. PARTINGTON & S. WHEELER, Law in the Real World: Improving Our Understanding of How
Law Works, London: Nuffield Foundation 2006.
GEPKEN-JAGER, Vertegenwoordiging bij NV en BV (IVOR nr. 34) 2000 (diss.)
E.E.G. GEPKEN-JAGER, Vertegenwoordiging bij NV en BV (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 34) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2000.
GERARDS 2013
J.H. GERARDS, ‘De Brighton-verklaring en de toekomstbestendigheid van het EHRM’, NTM/NJCM-bull.
2013/50, p. 609-625.
GERBRANDY 2012
A. GERBRANDY, ‘Waarheidsvinding in het bestuursrecht’ in: Waarheid en waarheidsvinding;
preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2012-I), p. 157-229.
GERBRANDY, Praktijkgevallen Goederenrecht 1995
S. GERBRANDY, Praktijkgevallen Goederenrecht, Arnhem: Gouda Quint 1995.
111
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
GERRIS 2011
J.R.M. GERRIS, Partnerrelaties van grootouders (g1), ouders (g2) en jongvolwassen kinderen (g3).
Intergenerationele transmissie? (afscheidsrede Nijmegen), 2011.
VAN GERVEN 2008
W. VAN GERVEN, ‘Politics, Ethics & The Law, Legal Practice & Scholarship’, LSE Working Papers 200819.
VAN GERVEN & LIERMAN 2010
W. VAN GERVEN & S. LIERMAN, Algemeen deel: veertig jaar later : privaat- en publiekrecht in een
meergelaagd kader van regelgeving, rechtsvorming en regeltoepassing, Mechelen: Kluwer 2010.
VAN GERVEN e.a., Tort Law 2000
W. VAN GERVEN, J. LEVER & P. LAROUCHE, Cases, Materials and Text on Tort Law, Oxford: Hart Publishing
2000.
VAN GERVEN, Verbintenissenrecht 2006
W. VAN GERVEN (m.m.v. Sofie Covemaeker), Verbintenissenrecht, Leuven: Acco 2006.
Gerver e.a., Soons-bundel 1995
P.H.M. Gerver e.a. (red.), Heden verschenen voor mij ..., Liber Amicorum A.L.M. Soons (Soonsbundel), Arnhem: Gouda Quint 1995.
VAN GERWEN, Zoeken naar zekerheid 2000
J.L.J.M. VAN GERWEN, Zoeken naar zekerheid, Risico’s, preventie, verzekeringen en andere
zekerheidsregelingen in Nederland 1500-2000, Delen III en IV, Amsterdam: NEHA 2000.
112
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Geschilbeslechtingsdelta 2004
B.C.J. VAN VELTHOVEN & M.J. TER VOORT (m.m.v. M. VAN GAMMEREN-ZOETEWEIJ), Geschilbeslechtingsdelta
2003. Over verloop en afloop van (potentiële) juridische problemen van burgers, Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum rapport 219, 2004.
Geschriften van H. Drion 1982
H. Drion & A.R. Bloembergen (red.), Geschriften van H. Drion, Deventer: Kluwer 1982.
VAN GESTEL 2008
R.A.J. VAN GESTEL, Wetgeven is vooruitzien (oratie Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008.
VAN GESTEL 2013
R.A.J. VAN GESTEL, ‘Ontspoorde experimenten’, Regelmaat 2013, p. 59-69.
VAN GESTEL 2014
R.A.J. VAN GESTEL, ‘Sense and Non-sense of a European Ranking of Law Schools and Law Journals’,
Oxford Journal of Legal Studies 2014, p. 1-23.
VAN GESTEL & VAN DIJCK 2011
R.A.J. VAN GESTEL & G. VAN DIJCK, ‘Better Regulation through Experimental Legislation’, European
Public Law Journal 2011, p. 539-553.
VAN GESTEL & MICKLITZ 2012
R.A.J. VAN GESTEL & H.W. MICKLITZ, ‘Revitalising, Doctrinal Legal Research in Europe: What About
Methodology?’, in: U. Neergaard, R. Nielsen & L. Roseberry (red.), European Legal Method –
Paradoxes and Revitalisation, Copenhagen: DJOF publishing 2011, p. 25-73.
VAN GESTEL & MICKLITZ 2014
113
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
R.A.J. VAN GESTEL & H.W. MICKLITZ, ‘Why Methods Matter in European Legal Scholarship’, European
Law Journal 2014, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12049/pdf.
VAN GESTEL, MICKLITZ & MADURO 2012
R.A.J. VAN GESTEL, H.W. MICKLITZ & M.P. MADURO, ‘Methodology in the New Legal World’, EUI Working
Papers Law 2012/13, http://cadmus.eui.eu/handle/1814/22016.
VAN GESTEL & VRANKEN, NJB 2007
R.A.J. VAN GESTEL & J.B.M. VRANKEN, ‘Rechtswetenschappelijke artikelen. Naar criteria voor
methodologische verantwoording’, NJB 2007, p. 1448-1461 en 1676-1677.
VAN GESTEL & VRANKEN 2008
R.A.J. VAN GESTEL, J.B.M. VRANKEN e.a., Kwaliteit van beleidsanalytische wetgevingsadviezen van de
Raad van State, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008.
VAN GESTEL & VRANKEN 2011
R.J.A. VAN GESTEL & J.B.M. VRANKEN, ‘Assessing Legal Research: Sense and Nonsense of Peer Review
versus Bibliometrics and the Need for a European Approach’, The German Law Journal 2011, p. 901929.
GF Uitspraken 2002-2012 2014
Bundel Geschillencommissie Fusiegedragsregels (Uitspraken 2002-2014), Den Haag: SER 2014.
Ghestin e.a., Traité de droit 1993
J. Ghestin e.a., Traité de droit civil, Les obligations, La formation du contrat, Paris: Librairie générale
de droit et de jurisprudence 1993.
Ghestin e.a., Traité de droit 1994
114
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J. Ghestin e.a., Traité de droit civil, Les effets du contrat, Paris: Librairie générale de droit et de
jurisprudence 1994.
GHESTIN & DESCHE, Traité des contrats 1990
J. GHESTIN & B. DESCHE, Traité des contrats. 1. La Vente, Paris: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence 1990.
GHESTIN-GOUBEAUX, Traité de droit 1994
J. GHESTIN-GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, Paris: Librairie générale de droit et de
jurisprudence 1994.
GIARD 2011
R.W.M. GIARD, ‘Law and medicine: dokteren aan het recht’, WPNR 2011, afl. 6912, p. 1086-1094
(Themanummer ‘Law and…’).
GIARD 2012 (A)
R.W.M. GIARD, Dokteren aan het aansprakelijkheidsrecht. Over binnendijks denken, de buitengrenzen
van waarheidsvinding en betrouwbare kennis (oratie EUR), Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2012.
Giard 2012 (b)
R.W.M. Giard (red.), Judicial Decision Making in Civil Law. Determinants, Dynamics and Delusions,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.
GIARD, NTBR 2007/62
R.W.M. GIARD, ‘Het vaststellen van personenschade: dokteren aan het deskundigenonderzoek’, NTBR
2007/62, p. 442-449.
GIESEN 2005
115
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
I. GIESEN, Handle with care! De waarschuwingsplicht in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
(oratie Universiteit Utrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005.
GIESEN, Alternatieve regelgeving en privaatrecht (Mon. Pr. nr. 8) 2007
I. GIESEN, Alternatieve regelgeving in het privaatrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 8), Deventer:
Kluwer 2007.
GIESEN 2009
I. GIESEN, ‘Handhaven met een toefje psychologie’, WPNR 2009-6817, p. 845-847.
GIESEN 2012
I. GIESEN, ‘The Use and the Influence of Comparative Law in “Wrongful Life” Cases’, Utrecht Law
Review 2012, p. 35-54.
GIESEN 2013
I. GIESEN, ‘Het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijk debat’, in: G. van
Dijck e.a. (red.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik, Deventer: Kluwer 2013, p. 217-231.
GIESEN, Bewijslastverdeling 1999
I. GIESEN, Bewijslastverdeling bij beroepsaansprakelijkheid, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999.
GIESEN, diss. 2001
I. GIESEN, Bewijs en aansprakelijkheid (diss. Tilburg), Den Haag: BJu 2001.
Rapport Giuliano-Lagarde 1980
M. GIULIANO & P. LAGARDE, Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst (PbEG 1980, C 282), Luxemburg: EUR-OP 1980.
116
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
GLASSON, TISSIER & MOREL I 1925
E. GLASSON, A. TISSIER & R. MOREL, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence
et de procédure civile, tome I, Paris 1925.
GLASSON, TISSIER & MOREL III 1929
E. GLASSON, A. TISSIER & R. MOREL, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence
et de procédure civile, tome III, Paris 1929.
GLASSON, TISSIER & MOREL V 1936
E. GLASSON, A. TISSIER & R. MOREL, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence
et de procédure civile, tome V, Paris 1936.
GOES & KOSTER, NTE 2004, afl. 2, p. 58-65
P.W.A. GOES & M.H. KOSTER, ‘Aansprakelijkheid van netbeheerders bij stroomonderbreking: enige
civielrechtelijke aspecten’, NTE 2004, afl. 2, p. 58-65.
GORLÉ et al. 2007
F. GORLÉ e.a., Rechtsvergelijking (Studentenuitgave), Mechelen: Wolters Kluwer 2007.
Gold, Nikolopoulos & Kluge, Company Statute 2009
M. Gold, A. Nikolopoulos en N. Kluge (red.), The European Company Statute, A New Approach to
Corporate Governance, Bern: Peter Lang 2009.
GONZALEZ CAMPOS, RCADI 2000, afl. 287, p. 9-426
J.D. GONZALEZ CAMPOS, ‘Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de
droit international privé’, RCADI 2000, afl. 287, p. 9-426.
GONZENBACH, Anknüpfung 1986
117
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
G. GONZENBACH, Die akzessorische Anknüpfung – ein Beitrag zur Verwirklichung des Vertrauensprinzips
im IPR (diss. Zürich), Zürich: Schulthess 1986.
GOODE, KANDA & KREUZER, Hague Securities Convention 2005
R. GOODE, H. KANDA & K. KREUZER, Explanatory report on the Hague convention on the law applicable to
certain rights in respect of securities held with an intermediary, Den Haag: HccH/Martinus Nijhoff
2005.
GOUDSMIT, Pandectensysteem 1866-1880
J.E. GOUDSMIT, Pandectensysteem (2 dln.), z.p. 1866-1880.
GOYDER, EU Distribution Law 2011
J. GOYDER, EU Distribution Law, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing 2011 (4th edition).
DE GRAAF, Computerrecht 2008/62
T.J. DE GRAAF, ‘SER-model internettoegang kritisch bekeken’, Computerrecht 2008/62, afl. 3.
Graf von Westphalen, Handbuch 1992
F. Graf von Westphalen (red.), Handbuch des Kaufvertragsrechts in den EG-Staaten, einschl.
Österreich, Schweiz und UN-Kaufrecht, Köln: Schmidt 1992.
GRAY 2007
D.C. GRAY, ‘Why Justice Scalia Should Be a Constitutional Comparatavist … Sometimes’, Stanford Law
Review 2007, afl. 5, p. 1249-1279.
GRAZIADEI, in: Re-imagining the Trust 2012, p. 29-82
M. GRAZIADEI, ‘Recognition of common law trusts in civil law jurisdictions under the Hague trusts
convention with particular regard to the Italian experience’, in: L. Smith (red.), Re-imagining the
118
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Trust: Trusts in Civil Law, Cambridge: Cambridge University Press 2012, p. 29-82,
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511894879
Van der Grinten-bundel 1984
E.A.A. Luijten (red.), Goed en trouw: opstellen aangeboden aan prof. mr. W.C.L. van der Grinten ter
gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Van der
Grinten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984.
VAN DER GRINTEN, Lastgeving (Mon. BW nr. B81) 1993
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Lastgeving (Monografieën BW nr. B81), Deventer: KLuwer 1993.
Van der Grinten e.a., Luijten-bundel 1984
W.C.L. van der Grinten e.a. (red.), Een Kapitein, twee Schepen: bundel opstellen aangeboden aan
prof. mr. E.A.A. Luijten ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de K.U. Nijmegen op 28
september 1984 (Luijten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984.
VAN DER GRINTEN, Preadvies 1966
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Nietigheid van besluiten van organen van de N.V. (Preadvies Vereniging voor
de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1966.
Van der Grinten, in: Party Autonomy 2012, p. 145-164
P.M.M. van der Grinten, ‘Article 14 Rome I: A Political Perspective’, in: R. Westrik & J.A. van der
Weide (red.), Party Autonomy in International Property Law, München: Sellier European Law
Publishers 2012, p. 145-164.
GROEFSEMA, diss. 1993
L. GROEFSEMA, Bevoegd beschikken over andermans recht (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1993.
GROENEVELD-LOUWERSE, Wenselijkheid 2004
119
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.G. GROENEVELD-LOUWERSE, Publieke wenselijkheid of private beleidsvrijheid (diss. Groningen)
(Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 49), Deventer: Kluwer 2004.
GROENEWALD, Doeloverschrijding bij NV en BV (IVOR nr. 38) 2001 (diss.)
TH. GROENEWALD, Doeloverschrijding bij NV en BV. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de
uitvoering van de bepalingen omtrent doeloverschrijding in artikel 9 eerste EG-richtlijn inzake het
vennootschapsrecht (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 38) (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 2001.
GROENLEER, NIPR 2001, afl. 3, p. 306-312
M. GROENLEER, ‘De communautaire aspecten van de Wet op de formeel buitenlandse
vennootschappen’, NIPR 2001, afl. 3, p. 306-312.
DE GROOT & VISSER 2003
A.D. DE GROOT & H. VISSER, Het forumwaarmerk van wetenschap. Argumenten voor een nieuwe
traditie, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 2003.
DE GROOT, Het deskundigenadvies in de civiele procedure (R&P nr. 165) 2008
G. DE GROOT, Het deskundigenadvies in de civiele procedure (Recht en Praktijk nr. 165), Deventer:
Kluwer 2008.
DE GROOT 2012 (a)
G. DE GROOT, Rechtspraak met hart voor de zaak (oratie Amsterdam VU), 2012.
DE GROOT 2012 (b)
G. DE GROOT, Waarheidsvinding in het civiele (proces)recht (Handelingen Nederlandse
Juristenvereniging 2012-I), p. 45-154.
De Groot-van Leeuwen & Den Tonkelaar, Rechtsvinding op veertien terreinen (SteR nr. 12) 2012
120
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
L.E. de Groot-van Leeuwen & J.D.A. den Tonkelaar (red.), Rechtsvinding op veertien terreinen (Staat
en Recht nr. 12), Deventer: Kluwer 2012.
DE GROOT, Rechtsgeleerdheid 1939
H. DE GROOT, Inleidinge tot de Hollandse Rechtsgeleerdheid (met aant. van S.J. Fockema Andreae,
herzien door mr. L.J. van Apeldoorn), Arnhem: Gouda Quint 1939.
DE GROOTH, in: Preadvies BN 1955
G. DE GROOTH, ‘Beschrijving van het vermogensrecht in het algemeen, het erfrecht en de zakelijke
rechten in de Ontwerpen-Meijers, met enige critische aantekeningen’, in: Preadvies Broederschap
Notarissen, ’s-Gravenhage: Broederschap der Notarissen 1955.
Grotius-bundel 1984
Na oorlog en vrede (Grotius-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1984.
Actualia Ondr.
Serie Actualia Ondernemingsrecht
deel:
3. P. ROOS, Nieuwe regels voor de eenpersoonsvennootschap, Arnhem: Gouda Quint 1992.
4. C.M. GRUNDMANN-VAN DE KROL, Uitgifte en levering van aandelen op naam, Arnhem: Gouda Quint
1993.
GRUNDMANN, European Company Law 2012
S. GRUNDMANN, European Company Law. Organization, finance and capital markets (Ius Communitatis
Series, deel 1), Cambridge/Portland: Intersentia 2012.
GRUNDMANN-VAN DE KROL, Koersen 2012
121
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
C.M. GRUNDMANN-VAN DE KROL, Koersen door de Wet op het financieel toezicht. Regelgeving voor
uitgevende instellingen, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2012.
GS Bijzondere overeenkomsten
A.G. Castermans e.a. (red.), Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer (losbl. en
online)
GS Burgerlijke Rechtsvordering
P. Vlas e.a. (red.), Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
GS Erfrecht
G. van der Burght e.a. (red.), Groene Serie Erfrecht, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
GS Onrechtmatige Daad
C.J.J.M. Stolker e.a. (red.), Groene Serie Onrechtmatige Daad, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
GS Overgangsrecht
B. Wessels (red.), Groene Serie Overgangsrecht, Deventer: Kluwer (losbl., beëindigd).
GS Rechtspersonen
J.B. Huizink e.a. (red.), Groene Serie Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
GS Schadevergoeding
A.T. Bolt e.a. (red.), Groene Serie Schadevergoeding, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
GS Verbintenissenrecht
122
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
E.H. Hondius & R.J.Q. Klomp (red.), Groene Serie Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (losbl. en
online).
GS Vermogensrecht
Jac. Hijma (red.), Groene Serie Vermogensrecht, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
GUÉPIN, Brandverzekeringsrecht 1934
F.P. GUÉPIN, Proeve ener vergelijking van Nederlandsch en Duitsch Brandverzekeringsrecht (diss.
Leiden), 's-Gravenhage 1934.
GUINCHARD/FERRAND 2006
S. GUINCHARD & F. FERRAND, Procédure civile, droit interne et droit communautaire, Paris: Dalloz 2006.
GUZELIAN & PFAFF 2007
CH. P. GUZELIAN & J.F. PFAFF, ‘Evidence Based Policy’, Fordham University School of Law 2007
(ssrn.com/abstract=976376).
HAAK, WPNR 1984
W.E. HAAK, ‘Plaats en invloed van ‘publiekrechtelijke’ regels in het IPR’, WPNR 1984/5717-5718, p.
669-674, 689-695.
HAAK & ZWITSER, Opdracht aan hulppersonen 2003
K.F. HAAK & R. ZWITSER, Opdracht aan hulppersonen, Deventer: Kluwer 2003.
DE HAAN, Kadaster 1962
P. DE HAAN, Kadaster en agrarisch recht (oratie Delft), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1962.
123
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DE HAAN, Onroerend-goedrecht 1983-1988
P. DE HAAN, Onroerend-goedrecht, deel a. Bestemming (1983); deel b. Stadsinrichting (1984); deel c.
Landinrichting (1988), Deventer: Kluwer 1983-1988.
DE HAAN, Pachtrecht 1969
P. DE HAAN, Pachtrecht, Commentaar op wet en jurisprudentie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1969.
DE HAAN, in: Preadvies NJV 1975
P. DE HAAN, Coördinatie van de administratieve wetgeving inzake onroerend goed (Preadvies
Nederlandse Juristen-Vereniging), Deventer: Kluwer 1975.
DE HAAN, DRUPSTEEN & FERNHOUT, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat 1998-2001
P. DE HAAN, TH.G. DRUPSTEEN & R. FERNHOUT, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deel 1,
Ontwikkeling, organisatie, instrumentarium (2001); Deel 2, Bestuurshandelingen en waarborgen
(1998), Deventer: Kluwer 1998-2001.
TER HAAR, diss. 2013
J.H.M. TER HAAR, Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen (Familie & recht, nr. 7) (diss.
Groningen), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013.
Haardt-bundel 1983
W.H. Heemskerk e.a. (red), Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan mr. W.L. Haardt
(Haardt-bundel), Deventer: Kluwer 1983.
HAAS, Grenzen recht op nakoming (R&P nr. 167) 2009
D. HAAS, De grenzen van het recht op nakoming (Recht & Praktijk nr. 167), Deventer: Kluwer 2009
(ook online).
Haentjens, T&C Ondernemingsrecht, commentaar op artikel 1 Wge
124
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M. Haentjens, in: J.M. van Dijk (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, commentaar op Wet
giraal effectenverkeer, Deventer: Kluwer (boek en online).
HAGER 2012
G. HAGER, Strukturen des Privatrechts in Europa, Tübingen: Mohr Siebeck 2012.
HALFMEIER 2006
A. HALFMEIER, Popularklagen im Privatrecht (Ius Privatum 105), Tübingen: Mohr Siebeck 2006.
HAMANN 2013
H. HAMANN, Evidenzbasierte Jurisprudenz. Methoden empirischer Forschung und ihr Erkenntniswert
für das Recht am Beispeil des Gesellschaftsrechts (diss. Bonn), 2013 (niet gepubliceerd, maar
toegankelijk via hanjo.hamann.de/Dissertation.pdf).
HAMERS, diss. 1996
J.J.A. HAMERS, Verpanding van aandelen en de beslotenheid van kapitaalvennootschappen (Serie Van
der Heijden Instituut, nr. 49) (diss. Maastricht), Deventer: Kluwer 1996.
HAMMERSTEIN, Zaaksvervanging 1977
A. HAMMERSTEIN, Eigenlijke en oneigenlijke zaaksvervanging (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1977.
HAMMERSTEIN & DE MEIJ 2011
A. HAMMERSTEIN & P. DE MEIJ, ‘Het belang van collegiale samenwerking bij de vorming van eenvormig
privaatrecht’, in: Strikwerda’s Conclusies, Liber amicorum Luc Strikwerda, Deventer: Kluwer 2011, p.
133-152.
Handboek Coöperatie 2010
R.C.J. Galle (red.), Handboek Coöperatie, Dordrecht: Convoy Uitgevers 2010.
125
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Handboek Erfrecht
M.J.A. van Mourik (red.), Handboek Erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht
nr. 2), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
HANLEY, Aircraft operating leasing 2011
D.P. HANLEY, Aircraft operating leasing: a Legal and practical analysis in the context of public and
private international air law (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011 (ook
online).
Hoger beroep in de steigers 2003
R.H. Happé e.a. (red.), Hoger beroep in de steigers (Serie Centrum voor Procesrecht), Boom Juridische
uitgevers: Den Haag. 2003.
HARDERWIJK, Handleiding 1961
E.D. HARDERWIJK, Handleiding voor bestuurders van coöperaties, Deventer - Antwerpen: Kluwer 1961.
HARDY, Differentiatie 2009
R.R.R. HARDY, Differentiatie in het (Europees) contractenrecht (diss. Maastricht), Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers 2009.
HARREMAN, diss. 2007
M.M.L. HARREMAN, Conservatoire beslagen tot afgifte en levering. Een studie naar de werking en
problematiek van het 730 Rv-beslag, mede in rechtshistorisch perspectief (diss. Rotterdam), Den
Haag: Boom Juridische Uitgevers 2007.
HARRIS, Trusts Convention 2002
J. HARRIS, The Hague Trusts Convention, Oxford: Hart Publishing 2002.
126
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
’t Hart, Collectieve acties 2009
F.M.A. ‘t Hart (red.), Collectieve acties in de financiële sector (Financieel Juridische Reeks, deel 1),
Amsterdam: NIBE-SVV, 2009.
HARTENDORP 2008
R.C. HARTENDORP, Praktisch gesproken. Alledaagse civiele rechtspleging als praktische
oordeelsvorming, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam 2008.
HARTKAMP 2011
A.S. HARTKAMP, De horizontale werking van het (primaire) recht van de Europese Unie en het
Nederlandse vermogensrecht, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van
België en Nederland 2011, p. 305-361.
HARTKAMP, Compendium vermogensrecht rechtspraktijk 1999
A.S. HARTKAMP, Compendium van het vermogensrecht voor de rechtspraktijk, Deventer: Kluwer 1999
(ook online).
HARTKAMP, Compendium Vermogensrecht 2005
A.S. HARTKAMP, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe BW, Deventer: Kluwer
2005.
HARTKAMP, Compendium vermogensrecht rechtspraktijk 2005
A.S. HARTKAMP, Compendium van het vermogensrecht voor de rechtspraktijk, Deventer: Kluwer 2005
(ook online).
HARTKAMP, Aard en opzet nieuwe vermogensrecht (Mon. BW nr. A1) 2010
A.S. HARTKAMP, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht (Monografieën BW nr. A1), Deventer:
Kluwer 2010 (ook online).
127
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
HARTKAMP, Ongerechtvaardigde verrijking 2001
A.S. HARTKAMP, Ongerechtvaardigde verrijking naast overeenkomst en onrechtmatige daad (oratie
Amsterdam UvA), Amsterdam: Vossiuspers 2001 (tevens in WPNR 6440 en 6441, 2001).
HARTKAMP, RabelsZ 2011, p. 241-259
A.S. HARTKAMP, ‘The General Principles of EU Law and Private Law’, RabelsZ 2011, p. 241-259.
HARTKAMP, Weense Koopverdrag 1980
A.S. HARTKAMP, Het Weense Koopverdrag: beschouwingen over het VN-verdrag inzake de
internationale koop van roerende lichamelijke zaken (Studiekring Offerhaus) (reeks Handelsrecht, nr.
16), Deventer: Kluwer 1980.
Hartkamp, Sieburgh en Keus, O&R 42-I 2007
A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (red.), De invloed van het Europese recht op het
Nederlandse privaatrecht, Deel I. Algemeen Deel (Onderneming en Recht nr. 42-I), Deventer: Kluwer
2007.
Hartkamp, Sieburgh & Keus, Invloed op het Nederlandse privaatrecht II (O&R nr. 42-II) 2007
A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (red.), De invloed van het Europese recht op het
Nederlandse privaatrecht, Deel II. Bijzonder Deel (Onderneming en Recht nr. 42-II), Deventer: Kluwer
2007.
Hartkamp, Sieburgh & Keus, Invloed Europees recht (O&R nr. 42-II) 2007
A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (red.), De invloed van het Europese recht op het
Nederlandse privaatrecht, Deel II. Bijzonder Deel (Onderneming en Recht nr. 42-II), Deventer: Kluwer
2007.
Hartkamp e.a., Influence of EU Law (O&R nr. 81-I) 2014
A.S. Hartkamp e.a. (red.), The Influence of EU Law on National Private Law, Vol. I, General Part
(Onderneming en Recht nr. 81-I), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
128
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Hartkamp e.a., Invloed Europees recht (O&R nr. 80-II) 2014
A.S. Hartkamp e.a. (red.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht
(Onderneming en Recht nr. 80-II), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
Hartkamp e.a., Influence of EU Law (O&R nr. 81-I) 2014
A.S. Hartkamp e.a. (red.), The Influence of EU Law on National Private Law, Vol. I, General Part
(Onderneming en Recht nr. 81-I), Deventer: Kluwer 2014.
Hartkamp e.a., Invloed Europese recht (O&R nr. 81-II) 2014
A.S. Hartkamp e.a. (red.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht
(Onderneming en recht, nr. 81-II), Deventer: Kluwer 2014.
HARTLIEF, Wanprestatie 1994
T. HARTLIEF, Ontbinding: over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij
ontbinding wegens wanprestatie (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1994.
Hartlief, Heisterkamp & Reehuis, Brunner-bundel 1994
T. Hartlief, A.H.T. Heisterkamp & W.H.M. Reehuis (red.), CJHB. Opstellen aangeboden aan prof. mr.
C.J.H. Brunner (Brunner-bundel), Deventer: Kluwer 1994.
Hartlief & Stolker, Contractvrijheid 1999
T. Hartlief & C.J.J.M. Stolker (red.), Contractvrijheid, Deventer: Kluwer 1999.
HARTLIEF & TJITTES, Verzekering en aansprakelijkheid 1999
T. HARTLIEF & R.P.J.L. TJITTES, Verzekering en aansprakelijkheid (Recht en Praktijk nr. 79), Deventer:
Kluwer 1999.
129
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Baumbach/Hartmann e.a., Zivilprozessordnung 2007
A. Baumbach/P. Hartmann e.a., Zivilprozessordnung, mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen
Nebengesetzen (Beck-sche Kurz Kommentare nr. 1), München: Beck 2007.
HARTMANN, BAUMBACH, LAUTERBACH & ALBERS, Zivilprozessordnung 2011
P. HARTMANN, A. BAUMBACH, W. LAUTERBACH & J. ALBERS, Zivilprozessordnung: mit FamFG, GVG und
anderen Nebengesetzen, München: Beck 2011.
HARTOGH & COSMAN, DeWet van 7 juli 1896 1897
A.F.K. HARTOGH & C.A. COSMAN, De Wet van 7 juli 1896 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Regtsvordering, ’s-Gravenhage: Belinfante 1897.
HAUSMANN, Staudinger 2007
J. VON STAUDINGER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz
und Nebengesetzen: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR: Art 7, 9-12, 47 EGBGB
(Internationales Recht der natürlichen Personen und der Rechtsgeschäfte), Berlin: Sellier-de Gruyter
2007.
HAVINGA 2010
T. HAVINGA, ‘Draagt aansprakelijkheidsrecht bij aan de voedselveiligheid?’, Recht der werkelijkheid
2010, p. 6-28.
HAY & MÜLLER-FREIENFELS, American Journal of Comparative Law 1979
P. HAY & W. MÜLLER-FREIENFELS, ‘Agency in the Conflict of Laws and the 1978 Hague Convention’,
American Journal of Comparative Law (27) 1979, p. 1-49.
HAYTON, ICLQ 1987, afl. 2, p. 260-282
D.J. HAYTON, ‘The Hague Convention on the law applicable to trusts and on their recognition’, ICLQ
1987, afl. 2, p. 260-282.
130
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Heemskerk-bundel 1991
W.J. Nat-Verhage e.a. (red.), Vorm en wezen: opstellen aangeboden aan W.H. Heemskerk
(Heemskerk-bundel), Utrecht: Lemma 1991.
HEEMSKERK, diss. 1972
W.H. HEEMSKERK, De eis in reconventie (diss. Leiden), ‘s-Gravenhage: Vuga 1972.
HEES, Leasing 1997
J.J. VAN HEES, Leasing (diss. Nijmegen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
VAN HEES, HERMANS & KORTMANN, Vermogensrechtelijke aspecten van leasing 1997
J.J. VAN HEES, R.M. HERMANS & S.C.J.J. KORTMANN, Vermogensrechtelijke aspecten van leasing
(Preadviezen, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht), Lelystad: Koninklijke Vermande
1997.
VAN DER HEIDEN, Franchising (R&P nr. 63) 1992
A.J.J. VAN DER HEIDEN, Franchising: enkele samenhangende aspecten met betrekking tot de
grondslagen voor de juridische vormgeving van franchising, overeenkomstig Nederlandse en
algemeen internationale wetgeving en rechtspraak, in theorie en praktijk, een en ander vooral bezien
vanuit het effect ervan voor een franchisenemer (Recht en Praktijk nr. 63), Deventer: Kluwer 1992.
VAN DER HEIDEN, Franchising 1999
A.J.J. VAN DER HEIDEN, Franchising, definitie, werkwijze, in- en externe aansprakelijkheid (diss.
Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1999.
VON HEIN, in: Rome regulations 2011
131
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J. VON HEIN, ‘Article 4. General rule’, in: G-P. Calliess (red.), Rome Regulations. Commentary on the
European Rules of the Conflict of Laws (Part two. Rome II Regulation), Alphen aan den Rijn: Kluwer
Law International 2011.
VON HEIN, in: Rome regulations 2011
J. VON HEIN, ‘Article 7. Environmental damage’, in: G-P. Calliess (red.), Rome Regulations. Commentary
on the European Rules of the Conflict of Laws (Part two. Rome II Regulation), Alphen aan den Rijn:
Kluwer Law International 2011.
HEINI, IPRG Kommentar 1993
A. HEINI, IPRG Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG)
vom 1. Januar 1989, Zürich: Schulthes 1993.
HEINZE, NIPR 2009, afl. 4, p. 445-453
C. HEINZE, ‘Insurance contracts under the Rome I Regulation’, NIPR 2009, afl. 4, p. 445-453.
HEISS, Yearbook of Private International Law 2008
H. HEISS, ‘Insurance contracts in ‘Rome I’: another recent failure of the European legislature’,
Yearbook of Private International Law 2008, p. 261-283.
VAN HENGSTUM & VAN STEENDEREN, Verenigingsrecht 1979
A.W.J.M. VAN HENGSTUM & C.E.M. VAN STEENDEREN, Het nieuwe verenigingsrecht, Deventer: Kluwer
1979.
HENKE, Die Tatfrage 1966
H.E. HENKE, Die Tatfrage. Der unbestimmte Begriff im Zivilrecht und seine Revisibilität, Berlin: Duncker
u. Humblot 1966.
HENRICH, in: Schurig-bundel 2012, p. 63 e.v.
132
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
D. HENRICH, ‘Vorfrage im Familien- und Erfrecht: eine unendliche Geschichte’, in: Liber Amicorum
Klaus Schurig zum 70. Geburtstag (Schurig-bundel), München: Sellier European Law Publishers 2012,
p. 63 e.v.
HENRION DE PANSEY 1843
P.P.N. HENRION DE PANSEY, ‘De l’autorité judiciaire en France’, in: Oeuvres judiciaires, Paris 1843.
Henssen-bundel 1991
J.H.M. Kockelkoren e.a. (red.), Kadaster in perspectief, bundel opstellen aangeboden aan prof. mr.
J.G.L. Henssen ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag (Henssen-bundel), Apeldoorn: Kadaster 1991.
HEISTERKAMP, Dilemma 1988
A.H.T. HEISTERKAMP, Het dilemma van de pacht (oratie), Arnhem: Gouda Quint 1988.
VAN DER HEIJDEN, diss. 1908
E.J.J. VAN DER HEIJDEN, De ontwikkeling van de Naamloze Vennootschap in Nederland vóór de
codificatie (diss. Utrecht), Amsterdam: Van der Vecht 1908.
VAN DER HEIJDEN, NJB 2008/656
Interview van Caroline Lindo met PAUL VAN DER HEIJDEN, NJB 2008/656 (p. 738-743).
VAN DER HEIJDEN/VAN DER GRINTEN, Handboek 1984
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1984.
VAN DER HEIJDEN/VAN DER GRINTEN, Handboek 1992
W.C.L. VAN DER GRINTEN, Van der Heijden Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1992 (ook online).
133
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN DER HEIJDEN/DORTMOND, Handboek 2013
P.J. Dortmond e.a. (red.), Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, Deventer:
Kluwer 2013 (ook online).
HEIJNING-PLATE, Eigenrichting 1969
L.S.C. HEIJNING-PLATE, Eigenrichting tot zekerheid (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1969.
VAN HEMEL, Gemeenschap 1998
W.H. VAN HEMEL, Beschikken over een aandeel in een gemeenschap: een rechtsvergelijkende studie
(diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1998.
HENDRIKS-JANSEN, diss. 1988
TH.C.M. HENDRIKS-JANSEN, Vermogensbescherming en persoonlijke aansprakelijkheid bij de besloten
vennootschap. Een rechtsvergelijkende studie (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 29) (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 1988.
HENDRIKSE, Eigen schuld 2001
M.L. HENDRIKSE, Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht
(diss. Amsterdam UvA), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001.
Hendrikse & Rinkes, NTHR 9 2008
M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes (red.), Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 1 (Deel 9 NTHR-serie),
Zutphen: Uitgeverij Paris 2008.
Hendrikse & Rinkes, NTHR 11 2009
M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 2 (Deel 11 NTHRserie), Zutphen: Uitgeverij Paris 2009.
134
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Hendrikse, Van Huizen & Rinkes, Verzekeringsrecht praktisch belicht (R&P nr. 137) 2008
M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht (Recht
en Praktijk nr. 137), Deventer: Kluwer 2008.
Hendrikse, Van Huizen & Rinkes, Verzekeringsrecht (R&P nr. VR2) 2011
M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht (Recht
en Praktijk nr. VR2), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
HENDRIKS, De stichting in concernverband (CCL nr. 6) 1994 (diss.)
R.W.F. HENDRIKS, De stichting in concernverband. Enkele privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke
beschouwingen (Serie Center for Company Law nr. 6) (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1994.
HENNEKENS, Privaatrecht 1977
H.P.J.A.M. HENNEKENS, De openbare weg en het privaatrecht (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1977.
HENNINGER 2009
T. HENNINGER, Europäisches Privatrecht und Methode, Tübingen: Mohr Siebeck 2009.
Henssen-bundel 1990
J.H.M. Kockelkoren e.a., Kadaster in perspectief, bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G.L.
Henssen ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag (Henssen-bundel), Apeldoorn: Kadaster Openbare
Registers 1990.
HERBOTS, Koopovereenkomst 1991
J.H. HERBOTS, De transnationale koopovereenkomst, Het Weense Koopverdrag van 1980,
Leuven/Amersfoort: Acco 1991.
135
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
HERMUS, NJB 1993, afl. 28, p. 1014-1019
M.C.J.M. HERMUS, ‘Factoring over de grens van een Nieuw privaatrecht’, NJB 1993, afl. 28, p. 10141019.
HERREMANS, MENTINK & HOOGENDOORN, Verslaggeving 1993
J.H.H.M. HERREMANS, E.A.M. MENTINK & M.N. HOOGENDOORN, Verslaggeving van organisaties zonder
winstoogmerk: een normatief raamwerk, Deventer: Kluwer 1993.
HERTOGH 2012
M. HERTOGH, Scheidende machten. De relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak, Nieuwspoortrapport, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.
HESSELINK 2001
M. HESSELINK, The new European legal culture (oratie Universiteit van Amsterdam), Deventer: Kluwer
2001.
HESSELINK 2009
M. HESSELINK, ‘A European Legal Method? On European Private Law and Scientific Method’, European
Law Journal 2009, p. 20-45.
HESSELINK, Redelijkheid 1999
M.W. HESSELINK, De redelijkheid en billijkheid in het Europese privaatrecht (diss. Utrecht), Deventer:
Kluwer 1999.
Hesselink en Loos, Consumentenrechten 2009
M.W. Hesselink & M.B.M. Loos (red.), Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten,
Een Nederlands perspectief, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009.
Hesselink-Du Perron-Salomons, Privaatrecht 2003
136
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M.W. Hesselink, C.E. Du Perron & A.F. Salomons (red.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003.
HESSLER, Generalklausel 1985
H.J. HESSLER, Sachrechtliche Generalklausel und internationales Familierecht: zu einer zweistufigen
Theorie des internationales Privatrechts, München: C.H. Beck 1985.
Het Testament 1951
E.M. Meijers & J. Eggens (red.), Het Testament: een bundel monografieën uitgegeven ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van de Broederschap der candidaat-notarissen, Arnhem: Gouda
Quint/Brouwer 1951.
HEYMAN & BARTELS, Vastgoedtransacties: koop 2012
H.W. Heyman & S.E. Bartels, Vastgoedtransacties: koop, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.
HEYNING-PLATE, Eigenrichting 1969
L.S.C. HEYNING-PLATE, Eigenrichting tot zekerheid: de exceptio non adimpleti contractus en het
retentierecht (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1969.
HIDMA & RUTGERS, Pitlo Bewijs 2004
T.R. HIDMA & G.R. RUTGERS, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 7. Bewijs, Deventer: Kluwer
2004.
High Level Group of Company Law Experts, Company Law in Europe 2002
The High Level Group of Company Law Experts, Report of the High Level Group of Company Law
Experts on a modern regulatory framework for company law in Europe, Brussel: Europese Commissie
2002.
HIJINK, Publicatieverplichtingen beursvennootschappen (IVOR nr. 74) 2010 (diss.)
137
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.B.S. HIJINK, Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen (Uitgaven vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht, nr. 74) (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
HIJMA, Algemene voorwaarden (Mon. BW nr. B55) 2010
J. HIJMA, Algemene voorwaarden (Monografieën BW nr. B55), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
HIJMA, Nietigheid 1988
JAC. HIJMA, Nietigheid en Vernietigbaarheid van rechtshandelingen (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
1988.
HIJMA, in: Preadvies VBR 2004
JAC. HIJMA, ‘Bedenktijd in het contractenrecht’, in: Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht 2004,
Deventer: Kluwer 2004.
HIJMA-OLTHOF, Compendium Nederlands vermogensrecht 2011
JAC. HIJMA & M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2011
(ook online).
Hijmans-van den Berg, De Bruyn-bundel 1996
L.J. Hijmans-van den Berg e.a., Waarvan akte, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. A.R. de Bruyn, ter
gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht (De Bruyn-bundel), Deventer: Kluwer 1966.
HILL, Cross-border consumer contracts 2008
J. HILL, Cross-border consumer contracts, Oxford: Oxford University Press 2008.
HILL, NIPR 2009, afl. 4, p. 437-444
J. HILL, ‘Article 6 of the Rome I Regulation: much ado about nothing’, NIPR 2009, afl. 4, p. 437-444.
138
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
HILVERDA, oratie 2012
C.M. HILVERDA, De bestrijding van faillissementsfraude: waar een wil is, (oratie Nijmegen)
(Onderneming en Recht nr. 73), Deventer: Kluwer 2012.
HODGES, Cases 1999
S. HODGES, Cases and Materials on Marine Insurance Law, Londen: Cavendish Publishing Limited
1999.
HODGES, Law 1996
S. HODGES, Law of Marine Insurance, Londen: Cavendish Publishing Limited 1996
VAN HOECKE 2009
M. VAN HOECKE, ‘Hoe wetenschappelijk is de rechtswetenschap?’ (oratie Universiteit van Gent),
Tijdschrift voor privaatrecht 2009, p. 629-687.
VAN HOECKE 2010
M. VAN HOECKE, Is de rechtswetenschap een empirische wetenschap? (oratie Universiteit van Tilburg),
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010.
Van Hoecke 2011
M. van Hoecke (red.), Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of
Discipline?, Oxford: Hart Publishing 2011.
VAN HOEK, AA 2011, afl. 9, p. 650-658
A.A.H. VAN HOEK, ‘Heiko Koelzsch tegen Groothertogdom Luxemburg’, AA 2011, afl. 9, p. 650-658.
VAN HOEK, AA 2012, afl. 9, p. 653-665
139
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A.A.H. VAN HOEK, ‘eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van ‘libel tourism”, AA
2012, afl. 9, p. 653-665.
VAN HOEK, in: Arbeidsovereenkomst
A.A.H. VAN HOEK, ‘Internationaal Privaatrecht. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst’, in: L.G. Verburg (hoofdred.), Arbeidsovereenkomst, Deventer:
Kluwer (losbl. en online).
VAN HOEK, in: De Boer-bundel 2004
A.A.H. VAN HOEK, ‘De bilateralisering van de voorrangsregelleer in Europa’, in: R. Kotting, J.A. Pontier
& L. Strikwerda (red.), Voorkeur voor de lex fori: Symposium ter gelegenheid van het afscheid van
Prof. Mr. Th.M. de Boer, Deventer: Kluwer 2004.
VAN HOEK, Internationale mobiliteit van werknemers 2000
A.A.H. VAN HOEK, Internationale mobiliteit van werknemers. Een onderzoek naar de interactie tussen
arbeidsrecht, EG-recht en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn (diss. Amsterdam UvA), ’sGravenhage: Sdu 2000, http://dare.uva.nl/document/82782
VAN HOEK, Mobiliteit 2000
A.A.H. VAN HOEK, Internationale mobiliteit van werknemers. Een onderzoek naar de interactie tussen
arbeidsrecht, EG-recht, en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn. (diss. Amsterdam UvA), ‘sGravenhage: Sdu Uitgevers 2000.
VAN HOEK, NIPR 2008, afl. 4, p. 449-455
A.A.H. VAN HOEK, ‘Stakingsrecht in de Verordening betreffende het recht dat van toepassing is op nietcontractuele verbintenissen (Rome II)’, NIPR 2008, afl. 4, p. 449-455.
VAN HOEK, in: Toepasselijk arbeidsrecht over grenzen heen (O&R nr. 48) 2009
A.A.H. VAN HOEK, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend
recht: De overeenkomsten en verschillen tussen internationaal privaatrecht en interne marktrecht’,
140
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
in: H. Verschueren & M.S. Houwerzijl (red.), Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: België,
Nederland, Europa, de wereld (Onderneming en Recht nr. 48), Deventer: Kluwer 2009.
HOEKZEMA, diss. 2000
J.W. HOEKZEMA, Kwalitatieve aansprakelijkheid voor ondergeschikten en aansprakelijkheid voor eigen
onrechtmatige daad (diss. Groningen), Den Haag: BJu 2000.
VAN DER HOF, diss. 2002
S. VAN DER HOF, Internationale on-line overeenkomsten (diss. Tilburg), Den Haag: Sdu 2002.
VAN DER HOF, in: De E-consument 2000, p. 75-90
S. VAN DER HOF, ‘De internationale on-line overeenkomst’, in: Stuurman & Westerdijk (red.), De Econsument: consumentenbescherming in de Nieuwe Economie, Den Haag: Elsevier 2000, p. 75-90.
HOFMANN, Nederlands Verbintenissenrecht 1959-1968
L.C. HOFMANN, Het Nederlands Verbintenissenrecht: de algemene leer der verbintenissen, Groningen:
Wolters 1959-1968.
HOFMANN, Zakenrecht 1944
L.C. HOFMAN, Het Nederlandsch Zakenrecht, Groningen: Wolters 1944.
HOFMANN/ABAS, Verbintenissenrecht 1977
P. ABAS, Het Nederlands Verbintenissenrecht. Deel 1, tweede gedeelte, Groningen: Wolters 1977.
HOFMANN/DRION & WIERSMA, Nederlands Verbintenissenrecht 1959
H. DRION & K. WIERSMA, Het Nederlands Verbintenissenrecht. Deel 1, tweede gedeelte, Groningen:
Wolters 1959.
141
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
HOFMANN/VAN OPSTALL, Verbintenissenrecht 1976
L.C. HOFMANN/S.N. VAN OPSTALL, Het Nederlands Verbintenissenrecht. Deel 1, eerste gedeelte,
Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1976.
HÖLDER, Personen 1905
E. HÖLDER, Natürliche und juristische Personen, Leipzig: Duncker & Humblot 1905.
HOLMES 1881
O.W. HOLMES, The Common Law, Boston: Little, Brown and Company 1881
HOLMES 1897
O.W. HOLMES, ‘The Path of the Law’, Harvard Law Review 1897, p. 457-478.
HOLTZER, De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap (IVOR nr. 95) 2014 (diss.)
M. HOLTZER, De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap (Uitgaven vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 95) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
Honderd jaar rechtsleven 1870-1970
Nederlandse Juristen-Vereniging, Honderd jaar rechtsleven 1870-1970, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink
1970.
HONDIUS 2011
E. HONDIUS, ‘De toekomst van het (privaat)rechtswetenschappelijk onderzoek’, TvPr. 2011, p. 671676.
HONDIUS, Standaardvoorwaarden 1978
E.H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van
kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978.
142
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Hondius e.a., Principles 2008
Study Group on a European Civil Code, Principles of European Law, prepared by E. Hondius et al.,
München: Sellier 2008.
Hondius en Rijken, Consumentenrecht 2011
E.H. Hondius & G.J. Rijken (red.), Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van
de consument, Zutphen: Uitgeverij Paris 2011.
HONÉE, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen (VDHI nr. 21) 1981 (diss.)
H.J.M.N. HONÉE, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen (Serie Van der Heijden Instituut, nr.
21) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1981.
VAN DEN HONERT, Arresten 1840-1902
J.C.M. VAN DEN HONERT, Verzameling van arresten van de Hoge Raad der Nederlanden, burgerlijk recht,
recht van koophandel en burgerlijke rechtsvordering, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1840-1902.
VAN DEN HONERT THZN, Handboek 1839
J. VAN DEN HONERT THZN, Handboek voor de burgerlijke regtsvordering in het Koningrijk der
Nederlanden, Amsterdam: L. van der Vinne 1839.
HONNOLD, History 1989
J. HONNOLD, Documentary History of the Uniform Law for International Sales, The studies,
deliberations and decisions that led to the 1980 United Nations Convention with introductions and
explanations, Deventer: Kluwer Law and Taxation 1989.
HONNOLD, Uniform Law 1991
J. HONNOLD, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,
Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation 1991.
143
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Hoogervorst e.a., Rechtseenheid 2005
E.M. Hoogervorst e.a. (red.), Rechtseenheid en vermogensrecht (BW-krant jaarboek nr. 21), Deventer:
Gouda Quint 2005.
Hoogervorst e.a., Termijnen 2004
E.M. Hoogervorst e.a. (red.), Termijnen (Serie BW-krant jaarboek nr. 20), Deventer: Gouda Quint
2004.
DE HOON, diss. 2005
M.W. DE HOON, Conflictbeheersing bij opzegging (diss. Tilburg), Den Haag: BJu 2005.
HOUBEN, diss. 2005
I.S.J. HOUBEN, Contractdwang (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2005.
Houben e.a., Contractenrecht 2007
I.S.J. Houben e.a. (red.), Europees contractenrecht, Techniek en moraal (BW-krant jaarboek nr. 22),
Deventer: Gouda Quint 2007.
HOUBEN, WPNR 2011, afl. 6904, p. 885-892
I.S.J. HOUBEN, ‘Opzegging van overeenkomsten in de telecom- en energiesector. Een illustratie van
regulatory contract law’, WPNR 2011, afl. 6904, p. 885-892.
Houweling & Van der Voet, Bijzondere arbeidsverhoudingen 2012
A.R. Houweling & G.W. van der Voet (red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: BJu 2012.
HOUWEN, SCHOONBROOD-WESSELS & SCHREURS, Aansprakelijkheid in concernverhoudingen (VDHI nr. 42)
1993
144
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
L.G.H.J HOUWEN, A.P. SCHOONBROOD-WESSELS & J.A.W. SCHREURS, Aansprakelijkheid in
concernverhoudingen (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 42) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer
1993.
HOUWERZIJL 2014
M. HOUWERZIJL, Sociale concurrentie: de achilleshiel van het arbeidsrecht (oratie Tilburg), 2014 (nog te
verschijnen).
HOUWING, diss. 1939
P.A.N. HOUWING, Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1939.
HOUWING, in: Preadvies BCN 1921
PH.A.N. HOUWING, Overdracht van toekomstige rechten. Rechtskundige opstellen (Preadvies
Broederschap der Candidaat Notarissen 1940), Den Haag: Belinfante 1921.
HOUWING & DAM, in: Wetgeving landelijk gebied
PH.A.N. HOUWING & P. DAM, ‘Deel 1 Ruilverkavelingswet 1954’, in: Wetgeving landelijk gebied,
Deventer: Kluwer (losbladige beëindigde editie).
HOUWING/HEISTERKAMP, Pachtwet
PH.A.N. HOUWING & A.H.T. HEISTERKAMP, Pachtwet, Deventer: Kluwer (losbl.).
HOVENS, Civiel appel 2007
F.J.H. HOVENS, Civiel appel (Monografieën Burgerlijk Procesrecht deel 1), Den Haag: Sdu 2007.
HOVENS, Het civiele hoger beroep (R&P nr. 138) 2005 (diss.)
F.J.H. HOVENS, Het civiele hoger beroep: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de functies van het
hoger beroep in burgerlijke zaken (Recht en Praktijk nr. 138) (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2005.
145
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
HUET, Contrats spéciaux 2012
J. HUET, C. GRIMALDI, G. DECOCQ & H. LÉCUYER, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux,
Parijs: LGDJ 2012 (3e dr.).
HUET, Traité de droit 2001
J. HUET, Traité de droit civil. Les principaux contrats spéciaux, Paris: L.G.D.J. 2001.
HUGENHOLTZ/HEEMSKERK, Hoofdlijnen 2006
W. HUGENHOLTZ/W.H. HEEMSKERK, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag:
Elsevier juridisch 2006.
HUGENHOLTZ/HEEMSKERK, Hoofdlijnen 2012
W. HUGENHOLTZ/W.H. HEEMSKERK Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Dordrecht:
Convoy Uitgevers 2012.
HUGENHOLTZ/HEEMSKERK, Hoofdlijnen 2009
W. HUGENHOLTZ/W.H. HEEMSKERK, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Amsterdam:
Elsevier Juridisch 2009.
HUIJGEN, Koop en verkoop van onroerende zaken (Mon. Pr. nr. 9) 2012
W.G. HUIJGEN, Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht nr. 9), Deventer:
Kluwer 2012 (ook online).
HUIJGEN & PLEYSIER, De wetgeving op het notarisambt (AN nr. 100) 2001
W.G. HUIJGEN & A.J.H. PLEYSIER, De wetgeving op het notarisambt (Ars Notariatus, nr. 100), Deventer:
Kluwer 2001.
146
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
HUIJGEN & PLEYSIER, De wetgeving op het notarisambt (AN nr. 100) 2011
W.G. HUIJGEN & A.J.H. PLEYSIER, De wetgeving op het notarisambt (Ars Notariatus, nr. 100), Deventer:
Kluwer 2011 (ook online).
HUISKES, Vennootschap 1993
C.R. HUISKES, De Europese vennootschap (diss. Tilburg) (Serie Center for Company Law), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1993.
VAN HUIZEN, Transportverzekeringsbedrijf 1988
PH.H.J.G. VAN HUIZEN, Het transportverzekeringsbedrijf, juridische en rechtsvergelijkende
beschouwingen (diss. Rotterdam), Antwerpen 1988.
VAN HUIZEN, WEZEMAN EN VAN EIJK-GRAVELAND, Verzekeringsrecht 2010
PH.H.J.G. VAN HUIZEN, J.B. WEZEMAN & J.C. VAN EIJK-GRAVELAND, Grondslagen van het verzekeringsrecht
naar nieuw recht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2010.
VAN HUIZEN EN VERSCHOOF, Bijzondere contracten
PH.H.J.G. VAN HUIZEN & R.J. VERSCHOOF, ‘Deel XI Schadeverzekering’, in: A.P.A. de Klerk-Leenen en B.
Wessels (red.), Bijzondere contracten, Deventer: Kluwer (losbl., beëindigd).
HUIZINK, Bestuurders van rechtspersonen (IVOR nr. 7) 1989 (diss.)
J.B. HUIZINK, Bestuurders van rechtspersonen (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 7) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1989.
HUIZINK, Preadvies 2003
J.B. HUIZINK, Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren (Preadvies Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie), Den Haag: Vermande 2003.
HUIZINK, Rechtspersoon, vennootschap en onderneming (SBR nr. 7) 2011
147
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.B. HUIZINK, Rechtspersoon, vennootschap en onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 7),
Deventer: Kluwer 2011.
HÜLSMANN, Ongeldigverklaring 1935
J.H.H. HÜLSMAN, De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken en haar
gezag van gewijsde (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam: Clausen 1935.
HUTCHINSON & DUNCAN 2012
T. HUTCHINSON & N. DUNCAN, ‘Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research’, Deakin
Law Review 2012, p. 83-119.
TER HUURNE, Nieuwe regels voor levering aandelen op naam (IVOR nr. 20) 1994
G.M. TER HUURNE, Nieuwe regels voor de levering van aandelen op naam. Een rechtsvergelijkend
onderzoek (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 20) (diss. Groningen),
Deventer: Kluwer 1994.
HUUSSEN-DE GROOT, Rechtspersonen 1976
F.M. HUUSSEN-DE GROOT, Rechtspersonen in de negentiende eeuw. Een studie van privaatrechtelijke
rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland (Rechtshistorische
studies 2), Groningen: Egbert Forsten Publishing 1976.
HUUSEN-DE GROOT, Rechtspersonen in negentiende eeuw (RH nr. 2) 1976 (diss.)
F.M. HUUSSEN-DE GROOT, Rechtspersonen in de negentiende eeuw. Een studie van privaatrechtelijke
rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland
(Rechtshistorische Studies nr. 2) (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink – Leiden: Universitaire
Pers Leiden 1976.
IBILI, Goederenrecht 2014
F. IBILI, Goederenrecht (Praktijkreeks IPR nr. 10), Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2014.
148
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
IBILI, in: Nederlands internationaal personen- en familierecht (R&P nr. PFR3) 2012
F. IBILI, ‘Personenrecht – minderjarigheid, handelingsbekwaamheid, meerderjarigenbescherming en
namenrecht’, in: Th.M. de Boer & F. Ibili (red.), Nederlands internationaal personen- en familierecht
(Recht en Praktijk nr. PFR3), Deventer: Kluwer 2012, p. 49-72 (ook online).
IBILI, WPNR 2008/6780, p. 1011-1016
F. IBILI, ‘Precontractuele aansprakelijkheid en Rome II’, WPNR 2008/6780, p. 1011-1016.
IECL 1973-2010
International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen: Mohr Siebeck 1973-2010.
IJZERMANS 2011
M. IJZERMANS, De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2011.
VAN DEN INGH, Certificering en certificaat aandeel bij BV (VDHI nr. 35) 1991 (diss.)
F.J.P. VAN DEN INGH, Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap (Serie Van
der Heijden Instituut nr. 35) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1991.
VAN DEN INGH, Men gaat deur hovaardy (VDHI nr. 59) 1998
F.J.P. VAN DEN INGH, Men gaat deur hovaardy ver boven ‘t kappetael (Serie Van der Heijden Instituut,
nr. 59) (oratie Nijmegen), Deventer: Kluwer 1998.
VAN DEN INGH, BOS EN OERLEMANS, De stichting 1993
F.J.P. VAN DEN INGH, E. BOS & P.C.J. OERLEMANS, De stichting als ondernemingsvorm, Vademecum
Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 1993.
Inzake kwaliteit 1998
149
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
R.D. Vriesendorp & E. Dirix (red.), Inzake kwaliteit. De kwaliteit- of derdenrekening naar Belgisch en
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 1998.
IPPEL & HEEGER-HERTTER, Sprekend de Rechtbank 2006
P. IPPEL & S. HEEGER-HERTTER, Sprekend de Rechtbank. Alledaagse communicatie in de Utrechtse
zittingszaal, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006.
ISRAËL, NIPR 2001, p. 135-149
J. ISRAËL, ‘Europees internationaal privaatrecht: de EG, een comitas Europaea en 'vrijheid, veiligheid
en rechtvaardigheid’’, NIPR 2001, afl. 2, p. 135-149.
IVAMY, Insurance Law 1993
E.R. HARDY IVAMY, General Principles of Insurance Law, Butterworths Londen 1993 (sixth edition).
Jaarboek Corporate Governance 2012
M. LÜCKERATH-ROVERS, B. BIER, M. KAPTEIN & H. VAN EES, Jaarboek Corporate Governance, Deventer:
Kluwer 2012.
JACOBS 2011
A.T.J.M. JACOBS, Wetenschappelijkheid en creativiteit door rechtsvergelijking, Tilburg: Tilburg
University 2011.
JACOBS, Collectief arbeidsrecht (MSR nr. 28) 2005
A.T.J.M. JACOBS, Collectief arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 28), Deventer: Kluwer 2005.
JACOBS, Collectief arbeidsrecht (MSR nr. 28) 2013
A.T.J.M. JACOBS, Collectief arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 28), Deventer: Kluwer 2013
(ook online).
150
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
JANSEN, Executie 1998
F.M.J. JANSEN, Executie en beslagrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990.
JANSEN, diss. 2011
J.E. JANSEN, Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring. Een leerstellige,
rechtsvergelijkende studie op historische grondslag (diss. Groningen), Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers 2011.
JANSEN, Informatieplichten (R&P nr. CA5) 2012
K.J.O. JANSEN, Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (Recht en Praktijk nr. CA5), Deventer: Kluwer 2012 (ook
online).
JANSSEN, Handelskoop 1970
H.C.J.G. JANSSEN, Totstandkoming van Internationale Handelskoop (diss. Nijmegen), Groningen:
Wolters Noordhoff 1970.
JANSEN, Onrechtmatige daad: algemene bepalingen (Mon. BW nr. B45) 2009
C.H.M. JANSEN, Onrechtmatige daad: algemene bepalingen (Monografieën BW nr. B45), Deventer:
Kluwer 2009 (ook online).
JANSSEN, diss. 2010
B.A.M. JANSSEN, Wie heeft de leiding?; De eigendom van kabel- en leidingnetten (diss. Utrecht),
Veenendaal: Universal Press 2010.
Jansen et al. 2004
C.J.H. Jansen, J.M. Smits & L.C. Winkel (red.), 16 Juristen en hun filosofische inspiratie, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 2004.
151
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
JANSEN & VAN DER LEEK, NTB 2012/33
J.E. JANSEN & D.T. VAN DER LEEK, ‘Ambtshalve toetsen beperken’, NTB 2012/33, p. 253-260 (ook online).
JANSEN, SCHREUDER & VERHAGEN, Prospectusaansprakelijkheid 2003
C.J. JANSEN, E.R. SCHREUDER & H.L.E. VERHAGEN, Prospectusaansprakelijkheid, Amsterdam: NIBE-SVV
2003.
JAROLIMEK, Eigendom 1956
J. JAROMILEK, Eigendom tot zekerheid (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956.
JAYME, RCADI 1995, afl. 251, p. 9-268
E. JAYME, ‘Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Cours général de
droit international privé’, RCADI 1995, afl. 251, p. 9-268.
JESSURUN D’OLIVEIRA, Antikiesregel 1971
H.U. JESSURUN D’OLIVEIRA, De antikiesregel: een paar aspekten van de behandeling van buitenlands
recht in het burgerlijk proces (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1971.
JESSURUN D’OLIVEIRA, in: Hondius-bundel 2003, p. 1-37
H.U. JESSURUN D’OLIVEIRA, ‘Autonome kwalificatie in het internationaal privaatrecht: geregistreerde
niet-huwelijkse relaties’, in: K. Boele-Woelki, C.H. Brants & G.J.W. Steenhoff (red.), Het plezier van de
rechtsvergelijking. Opstellen over unificatie en harmonisatie van het recht in Europa, aangeboden aan
prof .mr. E.H. Hondius bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter en bestuurslid van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (Hondius-bundel), Deventer: Kluwer 2003, p. 1-37.
JESSURUN D’OLIVEIRA, in: Kisch-bundel 1975, p. 239 e.v.
152
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
H.U. JESSURUN D’OLIVEIRA, ‘Openbare orde en rechtsvergelijking’, in: ’t Exempel dwinght, opstellen
aangeboden door vrienden en vereerders aan prof. mr. J. Kisch ter gelegenheid van zijn 70ste
verjaardag (Kisch-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1975, p. 239 e.v.
JESSURUN D’OLIVEIRA, Krypto-ipr 1985
H.U. JESSURUN D’OLIVEIRA, Krypto-ipr (Offerhauskring, reeks ipr nr. 17), Deventer: Kluwer 1985.
JESSURUN D’OLIVEIRA, Konfliktregel 1976
H.U. JESSURUN D’OLIVEIRA, De ruïne van een paradigma: de konfliktregel (oratie Amsterdam UvA),
Deventer: Kluwer 1976.
JESSURUN D’OLIVEIRA, Verkeersongelukken 1965
H.U. JESSURUN D’OLIVEIRA, Internationale verkeersongelukken. Het slagveld van een grondslagenstrijd
in het IPR (Offerhauskring, reeks ipr nr. 3), Amsterdam: Scheltema & Holkema 1965.
Jessurun d’Oliveira-bundel 1999
E.H. Hondius (red.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking (Jessurun d’Oliveira-bundel) (Serie
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, deel 57), Deventer: Kluwer 1999.
JESTAZ & JAMIN 2004
P. JESTAZ & C. JAMIN, La doctrine, Parijs: Dalloz 2004.
Jolowicz & Van Rhee 1999
J.A. Jolowicz & C.H. van Rhee (red.), Recourse against Judgements in the European Union, Den Haag:
Kluwer Law International 1999.
DE JONG, Registers 1988
G.T. DE JONG, Registers, risico en goede trouw (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1988.
153
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DE JONG, Structuur goederenrecht 2006
TH.F. DE JONG, De structuur van het goederenrecht (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2006.
DE JONG, Vastgoedinformatie 1992
J. DE JONG, Vastgoedinformatie in het rechtsverkeer (oratie Delft), Deventer: Kluwer 1992.
DE JONG, Schade door misleiding op effectenmarkt (VDHI nr. 103) 2010 (diss.)
B.J. DE JONG, Schade door misleiding op de effectenmarkt (Serie Van der Heijden Instituut nr. 103)
(diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
DE JONG, MERTENS & ROOSENBOOM, Aandeelhoudersvergaderingen 2003
A. DE JONG, G.M.H. MERTENS & P.G.J. ROOSENBOOM, Aandeelhoudersvergaderingen in Nederland 19982002, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam 2003.
DE JONG & ROOSENBOOM, Corporate Governance 2002
Nederlandse Corporate Governance Stichting, Corporate Governance in Nederland 2002. De stand
van zaken, Amsterdam: Nederlandse Corporate Governance Stichting 2002.
DE JONGH, diss. 1951
J.J. DE JONGH, Het nieuwe cassatie-instituut van Indonesië, bezien in zijn verband met de rechterlijke
organisatie hier te lande (diss. Universiteit van Indonesië), Djakarta: Kolff 1951.
DE JONGH, Tussen societas en universitas (IVOR nr. 94) 2014 (diss.)
J.M. DE JONGH, Tussen societas en universitas. De beursvennootschap en haar aandeelhouders in
historisch perspectief (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 94) (diss.
Rotterdam), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
154
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DE JONGH, SCHILD EN TIMMERMAN, in: Preadvies NJV 2010
A.J.A.J. Eijsbouts e.a., ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’, in: Preadvies Nederlandse
Juristen-Vereniging, Deventer: Kluwer 2010.
JONGENEEL, AGB-Gesetz 1991
R.H.C. JONGENEEL, De Wet Algemene Voorwaarden en het AGB-Gesetz (diss. VU Amsterdam),
Deventer: Kluwer 1991.
JONGENEEL, Consumentenkoop 1997
R.H.C. JONGENEEL, Koop en consumentenkoop, Deventer: Kluwer 1997.
JONGENEEL, Reisovereenkomst
R.H.C. JONGENEEL, ‘Reisovereenkomst’, in: C.J. VAN ZEBEN & P.F. VAN DER HEIJDEN, Compendium
Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer 1998, p. 389-404.
JONKER-ROELANTS, Vordering uit onverschuldigde betaling 1991
J.L. JONKER-ROELANTS, De vordering uit onverschuldigde betaling in het Nederlands internationaal
privaatrecht, Deventer: Kluwer 1991.
JOPPE, IPR 7 2010
I.S. JOPPE, Huwelijksvermogensrecht (Praktijkreeks IPR nr. 7), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2010.
JOPPE, Overgangsrecht 1987
I.S. JOPPE, Overgangsrecht in het internationaal privaatrecht en het fait accompli (diss. Leiden),
Arnhem: Gouda Quint 1987.
JORDENS-COTRAN, Nieuw Marokkaans 2007
155
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
L. JORDENS-COTRAN, Nieuw Marokkaans Familierecht en Nederlands IPR (diss. Maastricht), ‘sGravenhage: Sdu Uitgevers 2007.
JOSSERAND, Cours de droit 1933
L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, Théorie générale des obligations, Paris: Sirey 1933.
JOUBERT, Die stigting 1951
C.P. JOUBERT, Die stigting in die Romeins-Hollandse Reg en in die Suid-Afrikaanse Reg (diss. Leiden), 'sGravenhage: Excelsior 1951.
JOUSTRA, Internationale Consumentenovereenkomst 1997
C.A. JOUSTRA, De internationale consumentenovereenkomst (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1997.
JOUSTRA, WPNR 1999/6370, p. 664-670
C.A. JOUSTRA, ‘Europese richtlijnen en internationaal privaatrecht’, WPNR 1999/6370, p. 664-670.
JUE, RMTh 2010, afl. 1, p. 15-26
R.J. JUE, ‘Een sleutel voor ambtshalve toetsing aan de bestuursbevoegdheid’, RMTh 2010, afl. 1, p. 1526.
JUNKER, in: Münchener Kommentar 2010
A. JUNKER, ‘Art. 1-11, 13-31 Rom II-VO’, in: H-J. Sonnenberger (red.), Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 10: Internationales Privatrecht, Rom I-Verordnung, Rom IIVerordnung, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1-24), München: Verlag C.H.
Beck 2010.
JURGENS, in: De toegang tot de rechter beperkt 2010, p. 75-153
G.T.J.M. JURGENS, ‘De bestuursrechtelijke relativiteitseis’, in: J.C.A. de Poorter, G.T.J.M. Jurgens &
H.J.M. Besselink, De toegang tot de rechter beperkt (VAR-reeks 144), Den Haag: BJu 2010, p. 75-153.
156
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KADNER-GRAZIANO, NIPR 2008, afl. 4, p . 425-429
TH. KADNER-GRAZIANO, ‘The Rome II Regulation and the Hague Conventions on Traffic Accidents and
Product Liability – Interaction, conflicts and future perspectives’, NIPR 2008, afl. 4, p. 425-429.
KADNER-GRAZIANO, RabelsZ 2009, afl. 1, p. 1-77
TH. KADNER-GRAZIANO, ‘Das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht nach
Inkrafttreten der Rom II-Verordnung’, RabelsZ 2009, vol. 73, afl. 1, p. 1-77.
KADNER-GRAZIANO, RCDIP 2008, afl. 3, p. 445-511
TH. KADNER-GRAZIANO, ‘Le nouveau droit international privé communautaire en matière de
responsabilité extracontracuelle’, Revue critique de droit international privé 2008, vol. 97, afl. 3, p.
445-511.
KADNER-GRAZIANO, YPIL 2007, afl. 9, p. 71-86
TH. KADNER-GRAZIANO, ‘The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment. A
Commentary on Article 7 of the Rome II Regulation’, Yearbook of Private International Law 2007, vol.
9, p. 71-86.
VAN HET KAAR, IPR-bewijsrecht en bewijsverkrijging (R&P nr. 163) 2008
B.J. VAN HET KAAR, IPR-bewijsrecht en bewijsverkrijging (Recht en Praktijk nr. 163) (diss. Amsterdam
VU), Deventer: Kluwer 2008.
VAN HET KAAR, Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting (IVOR nr. 17) 1993 (diss.)
R.H. VAN HET KAAR, Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 17) (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1993.
Van het Kaar & Smit, Vier scenario’s 2007
157
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
R.H. van het Kaar &E. Smit (red.), Vier scenario’s voor de toekomst van de medezeggenschap, Delft:
Eburon 2007.
Kapteyn & Verloren van Themaat, Het recht van de Europese Unie 2003
R. Barents e.a., Het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Deventer:
Kluwer 2003.
Rapport Karsten 1978
I.G.F. KARSTEN, Explanatory Report on the 1978 Hague Agency Convention, HCCH Publications 1978.
TEN KATE, diss. 1962
TH.B. TEN KATE, Het request-civiel (diss. Groningen), Groningen: J.B. Wolters 1962.
TEN KATE & KORSTEN-KRIJNEN, Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken
(BPP nr. 5) 2005
TH.B. TEN KATE & M.M. KORSTEN-KRIJNEN, Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke
uitspraken (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 5), Deventer: Kluwer 2005 (ook online).
TEN KATE & WESSELING-VAN GENT, Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke
uitspraken (BPP nr. 5) 2013
TH.B. TEN KATE & E.M. WESSELING-VAN GENT, Herroeping, verbetering en aanvulling van
burgerrechterlijke uitspraken (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 5), Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
KAHN, Gesetzeskollisionen 1891
F. KAHN, ‘Gesetzeskollisionen. Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts’, in: Jahrbücher
für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Band 30, Jena 1891, p. 1-143,
in: Abhandlungen zum internationalen Privatrecht, Band 1, p. 1-123.
KALKMAN, Begunstiging bij levensverzekering 1997
158
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
W.M.A. KALKMAN, Begunstiging bij levensverzekering, in het bijzonder met betrekking tot het
huwelijksvermogensrecht (diss. VU Amsterdam), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
KALKMAN, Levensverzekering 2007
W.M.A. KALKMAN, De overeenkomst van levensverzekering (Serie Verzekeringsrecht), Deventer:
Kluwer 2007.
KALKMAN, Papier hier 2006
W.M.A. KALKMAN, ‘ .. .Papier hier . . . ?’ (oratie Amsterdam UvA), Amsterdam 2006.
KALKMAN, in: Preadvies KNB 1992
W.M.A. KALKMAN, ‘Levensverzekering en notariaat’ in: Preadvies voor de Algemene Ledenvergadering
van de Koninklijke Notariële Broederschap, 25 september 1992, Lelystad 1992.
KALKMAN, Overeenkomst levensverzekering (R&P nr. VR3) 2013
W.M.A. KALKMAN, De overeenkomst van levensverzekering (Recht en Praktijk nr. VR3), Deventer:
Kluwer 2013 (ook online).
KALKMAN, in: Preadvies 1995
W.M.A. KALKMAN, ‘De sommenverzekering naar komend recht’, in: Verzekering naar komend recht
(Preadvies voor de Vereeniging ‘Handelsrecht’ en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 1995),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.
KAMPHUISEN, Dwaling 1961
P.W. KAMPHUISEN, Dwaling bij obligatoire overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1961.
KAMPHUISEN, Opdracht 1994
J.G.C. KAMPHUISEN, Opdracht aan de assurantie tussenpersoon, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
159
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KASER/WUBBE, Romeins privaatrecht 1967
M. KASER/F.B.J. WUBBE, Romeins privaatrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1967.
KASER/WUBBE, Romeins privaatrecht 1971
M. KASER, Romeins privaatrecht (voor het gebruik aan Nederlandse universiteiten in het Nederlands
vertaald en bewerkt door F.B.J. Wubbe), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1971.
KEGEL, RCADI 1964, p. 91-268.
G. KEGEL, ‘The Crisis of Conflict of Laws’, RCADI 1964, afl. 112, p. 91-268,
http://nijhoffonline.nl/book?id=er112_er112_091-268.
KEGEL en SCHURIG, Privatrecht 2004
G. KEGEL & K. SCHURIG, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch (Kurz-Lehrbücher für das
juristische Studium), München: C.H. Beck 2004.
KEIJSER, Civielrechtelijke aspecten van leasing 1972
J.A.M.P. KEIJSER, Civielrechtelijke aspecten van leasing in Nederland (diss. Nijmegen), Den Haag: Vuga
1972.
KEIRSE, Schadebeperkingsplicht (R&P nr. 127) 2003
A.L.M. KEIRSE, Schadebeperkingsplicht: over eigen schuld aan de omvang van schade (Recht en
Praktijk nr. 127) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2003.
Keirse et al. 2012
A.L.M. Keirse e.a. (red.), Beter Burgerlijk Recht. Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk
Recht, Deventer: Kluwer 2012.
160
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KEIRSE e.a., Rapportage 2009
A.L.M. KEIRSE e.a., Rapportage, Wet koop onroerende zaken; de evaluatie, Den Haag: WODC,
Ministerie van Justitie & Boom Juridische uitgevers 2009.
KELLER & GIRSBERGER, in: Zürcher Kommentar 2004
M. KELLER & D. GIRSBERGER, ‘Art. 143 IPRG’, in: D. Girsberger e.a., Zürcher Kommentar zum IPRG.
Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987,
Zürich: Schulthess 2004.
KELLER & KREN KOSTKIEWICZ, in: Zürcher Kommentar 2004
M. KELLER & J. KREN KOSTKIEWICZ, ‘Art. 128 IPRG’, in: D. Girsberger e.a., Zürcher Kommentar zum IPRG.
Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987,
Zürich: Schulthess 2004.
KELLER en SIEHR, Allgemeine Lehren 1986
M. KELLER & K. SIEHR, Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts, Zürich Schulthess 1986.
KEMPERINK, Vraagstukken rond (terug)storting op NV/BV-aandelen (IVOR nr. 53) 2006
J.B.W.M. KEMPERINK, Vraagstukken rond (terug)storting op NV/BV-aandelen en van coöperatierecht
(Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 53) (diss. Groningen), Deventer:
Kluwer 2006.
KERPESTEIN, Huur en verhuur van bedrijfsruimte 2005
G.M. KERPESTEIN, Huur en verhuur van bedrijfsruimte (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.
KETELAAR, Van pertinent register 1985
F.C.J. KETELAAR, Van pertinent register en ordentelijk protocol. Overdracht van onroerend goed in de
tijd van de Republiek (Ars Notariatus, nr. 32), Deventer: Kluwer 1985.
161
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KETELAAR, Zakelijke rechten 1978
F.C.J. KETELAAR, Oude zakelijke rechten (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1978.
KEUS, Europees Privaatrecht (Mon. BW nr. A30) 2010
L.A.D. KEUS, Europees Privaatrecht (Monografieën BW nr. A30), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
KHAILRALLAH, Les sûretés 1984
G. KHAIRALLAH, Les sûretés mobilières en droit international privé, Parijs: Economica 1984.
KIENINGER, in: Festschrift Kropholler 2008, p. 499-515
E-M. KIENINGER, ‘Der grenzüberschreitende Verbrauchervertrag zwischen Richtlinienkollisionsrecht
und Rom I-VO. Nach der Reform ist vor der Reform’, in: D. Baetge, J. von Hein & M. von Hinden
(red.), Die richtige Ordnung (Festschrift Jan Kropholler zum 70. Geburtstag), Tübingen: Mohr Siebeck
2008, p. 499-515.
KIESTRA, NIPR 2011, p. 2-7
L.R. KIESTRA, ‘Article 1 ECHR and private international law’, NIPR 2011, p. 2-7.
KINSCH, RCADI 2005, p. 9-331
P. KINSCH, ‘Droits de l’homme, droits fondamentaux et droit international privé’, RCADI 2005, afl. 318,
p. 9-331.
KIPP/COING, Erbrecht 1990
HELMUT COING, Erbrecht, Ein Lehrbuch auf der Grundlage der Bearbeitungen von Theodor Kipp,
fortgeführt von Helmut Coing (Vierzehnte Bearbeitung), Tübingen: Mohr 1990.
KISCH, in: Gutzwiller-bundel 1959, p. 373-393
162
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
I. KISCH, ‘La loi la plus favorable: réflexions à propos de l'article 9(3), 2 de la loi uniforme Benelux’, in:
Ius et Lex, Festgabe Max Gutzwiller (Gutzwiller-bundel), Basel 1959, p. 373-393.
KISCH, in: Ontwerp Benelux-verdrag 1971
I. KISCH, ‘Notities bij artikel 21 EW’, in: Ontwerp Benelux-verdrag betreffende het internationaal
privaatrecht van 3 juli 1969: discussienota’s (Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Recht nr. 63), Deventer: Kluwer 1971.
Kisch-bundel 1975
’t Exempel dwinght, opstellen aangeboden door vrienden en vereerders aan prof. mr. J. Kisch ter
gelegenheid van zijn 70ste verjaardag (Kisch-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1975.
KIST, Handelsregt 1878
J.G. KIST, Beginselen van handelsregt volgens de Nederlandsche wet, deel III, supplement: De
Coöperatieve Vereeniging, Amsterdam: Gebhard 1878.
KLAASSEN, diss. 1991
C.J.M. KLAASSEN, Risicoaansprakelijkheid. De afdelingen 6.3.2 en 6.3.3 NBW, alsmede art. 31
Wegenverkeerswet (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.
KLAASSEN, Bevoegdheden algemene vergadering aandeelhouders (IVOR nr. 60) 2007 (diss.)
A.G.H. KLAASSEN, Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders (Uitgaven
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 60) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2007.
KLAASSEN, Schadeveroorzakend handelen in functie (O&R nr. 20) 2000 (oratie)
C.J.M. KLAASSEN, Schadeveroorzakend handelen in functie... diverse wegen leiden naar de werkgever.
Eenkele beschouwingen over de aansprakelijkheid van de werkgever en de ondergeschikte voor
schade toegebracht of opgelopen in het kader van het werk (Onderneming en Recht nr. 20) (oratie
Nijmegen), Deventer: Kluwer 2000.
163
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KLAASSEN, Schadevergoeding algemeen 2 (Mon. BW nr. B35) 2007
C.J.M. KLAASSEN, Schadevergoeding: algemeen, deel 2 (Monografieën BW nr. B35), Deventer: Kluwer
2007 (ook online).
KLAASSEN, EGGENS EN LUIJTEN, Erfrecht 1989
J.G. KLAASSEN, J. EGGENS & E.A.A. LUIJTEN, Huwelijksgoederen- en erfrecht. Tweede gedeelte, Erfrecht,
Arnhem: Gouda Quint 1989.
KLAASSEN, EGGENS & LUIJTEN, Eerste gedeelte 1999
E.A.A. Luijten, Huwelijksgoederen- en erfrecht. Eerste gedeelte: Huwelijksgoederenrecht (m.m.v. van
W.R. Meijer), Deventer: Kluwer 1999.
KLAASSEN, EGGENS & LUIJTEN, Tweede gedeelte 2002
E.A.A. Luijten & W.R. Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht, Tweede gedeelte: Erfrecht, Deventer:
Kluwer 2002.
KLAASSEN/LUIJTEN & MEIJER, Huwelijksgoederenrecht I 2005
J.G. KLAASSEN/E.A.A. LUIJTEN & W. MEIJER, Huwelijksgoederen- en erfrecht. Eerste gedeelte:
Huwelijksgoederenrecht, Deventer: Kluwer 2005.
KLAASSEN/LUIJTEN & MEIJER, Erfrecht II 2008
J.G. KLAASSEN/E.A.A. LUIJTEN & W. MEIJER, Huwelijksgoederen- en erfrecht. Tweede gedeelte: Erfrecht,
Deventer: Kluwer 2008.
Klaassen, Schlössels & Van Solinge, Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt
C.J.M. Klaassen, R.J.N. Schlössels, G. van Solinge (red.), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt,
Deventer: Kluwer 2003.
KLEIN HAARHUIS & NIEMEIJER 2008
164
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
C.M. KLEIN HAARHUIS & E. NIEMEIJER, Wet en werkelijkheid. Bevindingen uit evaluaties van wetten
(WODC-rapport), Den Haag: Ministerie van Justitie 2008.
KLEIN WASSINK, Toetsing besluiten rechtspersonenrecht (IVOR nr. 89) 2012 (diss.)
A.J.M. KLEIN WASSINK, Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht (Uitgaven vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 89) (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2012 (ook
online).
KLEIJN, Boedelscheiding 1969
W.M. KLEIJN, De boedelscheiding (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1969.
KLEIJN, Koop onroerend goed 1992
W.M. KLEIJN, Koop van onroerend goed en efficiënte consumentenbescherming (oratie Leiden 1992),
Arnhem: Gouda Quint 1992.
Kleijn-bundel 1992
E.H. Hondius e.a. (red.), Quod Licet, bundel aangeboden aan prof. mr. W.M. Kleijn ter gelegenheid
van zijn afscheid als hoogleraar burgerlijk recht en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden
op 21 februari 1992 (Kleijn-bundel), Deventer: Kluwer 1992.
KLEIJN C.S. & RIJKELS, Leasing 1989
W.M. KLEIJN C.S. & J.S. RIJKELS, Leasing (Preadviezen van de Vereeniging ‘Handelsrecht’), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1989.
DE KLERK-LEENEN, Compensatie 1979
A.P.A. DE KLERK-LEENEN, Compensatie (Studiepockets Privaatrecht nr. 20), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1979.
De Klerk-Leenen en Wessels, Bijzondere contracten
165
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A.P.A. de Klerk-Leenen & B. Wessels (red.), Bijzondere contracten, Deventer: Kluwer (losbl.,
beëindigd).
KLIK, Koop- en Consumentenkoop 2011
P. KLIK, Koop en consumentenkoop, Deventer: Kluwer 2011.
KLIK, Koop- en Consumentenkoop 2014
P. KLIK, Koop en consumentenkoop, Deventer: Kluwer 2014.
KLIK, Conformiteit bij koop (R&P nr. 161) 2008
P. KLIK, Conformiteit bij koop (Recht en Praktijk nr. 161), Deventer: Kluwer 2008.
Van Klink & Taekema 2011
B. van Klink & S. Taekema (red.), Law and Method. On interdisciplinarity research into law, Tubingen:
Mohr Siebeck 2011.
KLOMP, Opkomst en ondergang handelsrecht 1999 (diss.)
R.J.Q. KLOMP, Opkomst en ondergang van het handelsrecht (diss. Amsterdam UvA), Nijmegen: Ars
Aequi Libri 1999.
DE KLUIVER, Onderhandelen en privaatrecht 1992
H.J. DE KLUIVER, Onderhandelen en privaatrecht (diss. VU Amsterdam), Deventer: Kluwer 1992.
DE KLUIVER e.a., in: Preadvies VH 2004
H.J. de Kluiver e.a., ‘De Europese vennootschap (SE)’, in: Preadvies Vereeniging Handelsrecht, Alphen
aan den Rijn: Kluwer 2004.
166
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KNAPE, WPNR 1994, afl. 6141, p. 431-436
C.A. KNAPE, ‘Factoring’, WPNR 1994, afl. 6141, p. 431-436.
KNEPPERS-HEIJNERT, Een economische en juridische analyse van franchising 1988
E.M. KNEPPERS-HEIJNERT, Een economische en juridische analyse van franchising tegen de achtergrond
van een property rights- en transactiekostenbenadering (diss. Groningen), Groningen: Drukkerij van
Denderen BV 1988.
KNIGGE 2012
M.W. KNIGGE, De procesovereenkomst. Over de vrijheid van partijen het civiele proces vorm te geven,
Deventer: Kluwer 2012.
KNOPS, in: Algemene voorwaarden (R&P nr. CR1) 2010
H.P.A. KNOPS, ‘Algemene voorwaarden en de energiesector’, in: B. Wessels, R.H.C. Jongeneel & M.L.
Hendrikse (red.), Algemene voorwaarden (Recht en Praktijk nr. CR1), Deventer: Kluwer 2010, p. 479541.
KNOPS, WPNR 2013, afl. 6998, p 1102-1111
H.P.A. KNOPS, ‘De energiesector: contractuele relaties verstrikt in een net van publiekrechtelijke
regels’, WPNR 2013, afl. 6998, p. 1102-1111.
KNOT, Boedelafwikkeling 2008
J.G. KNOT, Internationale boedelafwikkeling. Over het toepasselijke recht op de afwikkeling van
nalatenschappen (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2008.
KNOT, NIPR 2003, p. 356-359
J.G. KNOT, ‘De volmacht en het internationaal privaatrecht’, NIPR 2003, p. 356-359.
KÖBBEN 1991
167
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A.J.F. KÖBBEN, De weerbarstige waarheid, Amsterdam: Prometheus 1991.
KÖBBEN 2003
A.J.F. KÖBBEN, Het gevecht met de engel. Over verheffende en minder verheffende aspecten van het
wetenschapsbedrijf, Amsterdam: Mets en Schilt 2003.
KÖBBEN & TROMP 2003
A.J.F. KÖBBEN & H. TROMP, De onwelkome boodschap of hoe de vrijheid van de wetenschap bedreigd
wordt, Amsterdam: Mets en Schilt 2003.
KÖBBEN 2008
A.J.F. KÖBBEN, De tijdgeest en andere ongemakken, Amsterdam: Mets en Schilt 2008.
KOELEMEIJER, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen (IVOR nr. 33) 1999 (diss.)
M. KOELEMEIJER, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen (Uitgaven vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 33) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999.
KOENRAAD, JBplus 2007, afl. 4, p. 202-223
L.M. KOENRAAD, ‘Deskundig rechtspreken’, JBplus 2007, afl. 4, p. 202-223
KOERT, Rechtstoestand 1988
M.H. KOERT, Rechtsvergelijkende studie naar de kenbaarheid van de publiekrechtelijke rechtstoestand
van onroerend goed in Engeland, Frankrijk, België en West-Duitsland, Delft/Den Haag: Rijkscommissie
voor Geodesie/Instituut voor Bouwrecht 1988.
KÖTZ 1973
KÖTZ, ‘Über den Stil höchstrichterlicher Entscheidungen’, Rabels Zeitschrift für ausländisches und
internationales Privatrecht 1973, p. 245-263.
168
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KOKKINI-IATRIDOU en FROHN, Molengrafica 1988, p. 107
D. KOKKINI-IATRIDOU & E.N. FROHN, ‘De voorvraag in het verdragenrecht. Eenvormig en vergelijkend
privaatrecht’, Molengrafica 1988, Lelystad: Koninklijke Vermande, p. 107.
KOKKINI-IATRIDOU en FROHN, Molengrafica 1989, p. 215
D. KOKKINI-IATRIDOU & E.N. FROHN, ‘De exceptieclausules in het verdragenrecht, een verkenning’,
Molengrafica 1989, Lelystad: Koninklijke Vermande, p. 215.
KOKKINI-IATRIDOU en BOELE-WOELKI, NIPR 1992, p. 477-550
D. KOKKINI-IATRIDOU & K. BOELE-WOELKI, ‘Opmerkingen over de "Schets van een algemene wet
betreffende het IPR": Een rechtsvergelijkende studie naar Algemene Bepalingen en Niet-contractuele
Verbintenissen’, NIPR 1992, p. 477-550.
VAN KOLFSCHOOTEN 2012
F. VAN KOLFSCHOOTEN, Ontspoorde wetenschap, Amsterdam: De Kring 2012.
KOLKMAN, Schulden der nalatenschap 2006
W.D. KOLKMAN, Schulden der nalatenschap (Ars Notariatus, nr. 132) (diss. Groningen), Deventer:
Kluwer 2006.
Kolkman e.a., Verbetering betrouwbaarheid 2012
W.D. Kolkman e.a., Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie Kadaster, Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers 2012.
KOLLEN, De vereniging in de praktijk (R&P nr. 89) 2007
F.C. KOLLEN, De vereniging in de praktijk (Recht en Praktijk nr. 89), Deventer: Kluwer 2007.
169
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KONINGS, Openbare registers 1990
P.G.H.T. KONINGS, De openbare registers ten hypotheekkantore (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer
1990.
KOOLHOVEN, GS Verbintenissenrecht, commentaar op art. 6:198 BW
R. KOOLHOVEN, ‘Artikel 198. Zaakwaarneming’, in: E.H. Hondius & R.J.Q. Klomp (red.), Groene Serie
Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
KOOPER, NTB 2000, afl. 6, p. 167-177
R. KOOPER, ‘Wie is er bang voor aanvulling van rechtsgronden?’, NTB 2000, afl. 6, p. 167-177.
KOOPMANN, Bevrijdende verjaring 1993
M.W.E. KOOPMANN, Bevrijdende verjaring (diss. VU Amsterdam), Deventer: Kluwer 1993.
KOOPMANN, Bevrijdende verjaring (Mon. BW nr. B14) 2010
M.W.E. KOOPMANN, Bevrijdende verjaring (Monografieën BW nr. B14), Deventer: Kluwer 2010 (ook
online).
KOOPMANS, Juridische Dialectiek 1982
T. KOOPMANS, Juridische Dialectiek (Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, afd. Letterkunde; Nieuwe reeks deel 45, nr. 3), Amsterdam: Noord-Hollandse
uitgeversmaatschappij 1982.
VAN KOOTEN, Overeenkomsten 2002
H. VAN KOOTEN, Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten (diss. Utrecht),
Deventer: Kluwer 2002.
KOPPENOL-LAFORCE, Haagse Trustverdrag (Mon. BW nr. A28) 1997
170
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M.E. KOPPENOL-LAFORCE, Het Haagse Trustverdrag (Monografieën BW nr. A28) (diss. Rotterdam),
Deventer: Kluwer 1997.
KOPPENOL-LAFORCE, NIPR 2001/157
M.E. KOPPENOL-LAFORCE, ‘Gestolen auto’s en revindicatie in het internationaal privaatrecht’, NIPR
2001/157, p. 187-190.
Koppenol-Laforce, T&C Vermogensrecht, commentaar op regeling Haags Trustverdrag 1985
M.E. Koppenol-Laforce, in: J.H. Nieuwenhuis e.a. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht,
Deventer: Kluwer (ook online).
KOPPENOL-LAFORCE, WPNR 2009/6824
M.E. KOPPENOL-LAFORCE, ‘Verzekeringen en Rome I’, WPNR 2009/6824, p. 1025-1030.
KOPPERT-VAN BEEK, Handelen namens op te richten vennootschap (VDHI nr. 73) 2003
M.S. KOPPERT-VAN BEEK, Handelen namens een op te richten vennootschap (Serie Van der Heijden
Instituut, nr. 73) (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2003.
KOROBKIN 2002
R.B. KOROBKIN, ‘Empirical scholarship in contract law: possibilities and pitfalls’, UCLA School of Law
Research Paper 2002-No. 01-22, p. 1-33-1066.
KORTHALS ALTES, Prijs der Zee 1973
A. KORTHALS ALTES, Prijs der Zee: Raakvlak van redding, strandrecht en wrakwetgeving (diss.
Amsterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1973.
KORTMANN, Aansprakelijkheidsbedingen 1977
S.C.J.J. KORTMANN, Derden-werking van aansprakelijkheidsbedingen (diss. Nijmegen), Deventer:
Kluwer 1977.
171
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.S. KORTMANN, Altruism 2005
J.S. KORTMANN, Altruism in Private law. Liability for Nonfeasance and Negotiorum gestio (diss. Oxford),
New York: Oxford University Press 2005.
Kortmann, Financiering en aansprakelijkheid 1994
S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Financiering en aansprakelijkheid, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
C.N.J. KORTMANN, Onrechtmatige overheidsbesluiten (R&P nr. 145) 2006
C.N.J. KORTMANN, Onrechtmatige overheidsbesluiten (Recht en Praktijk nr. 145) (diss. Utrecht),
Deventer: Kluwer 2006.
J.S. KORTMANN, Preadvies 2011
J.S. KORTMANN, Meervoudige causaliteit. Over alternativiteit bij daders en benadeelden. Preadvies
2011, Vereniging voor aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, 2011.
Kortmann e.a., Onderneming 1997
S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1997.
Kortmann & Faber, Geschiedenis Faillissementswet (O&R nr. 2-IV) 2007
S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de Faillissementswet, Voorontwerp
Insolventiewet (Onderneming en Recht nr. 2-IV), Deventer: Kluwer 2007.
KORTMANN & FABER, WPNR 2003, afl. 6531, p. 369-372
S.C.J.J. KORTMANN & N.E.D. FABER, ‘Het moet niet veel gekker worden!’, WPNR 2003, afl. 6531, p. 369372.
172
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Kortmann, Faber & Strens-Meulemeester, Vertegenwoordiging en tussenpersonen (O&R nr. 17) 1999
S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber & J.A.M. Strens-Meulemeester (red.), Vertegenwoordiging en
tussenpersonen (Onderneming en recht nr. 17), Deventer: Kluwer 1999.
KORTMANN & SIEBURGH, Preadvies 2009
J.S. KORTMANN & C.H. SIEBURGH, Handhaving door Nederlands privaatrecht (Preadviezen Vereniging
voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland), Den Haag: Boom 2009.
KORTMANN & VEDER, WPNR 2000, afl. 6421, p. 194-205
S.C.J.J. KORTMANN & P.M. VEDER, ‘De Europese insolventieverordening’, WPNR 2000, afl. 6421, p. 194204.
Faber e.a., Fiduciaire verhoudingen (O&R nr. 41) 2007 (Kortmann-bundel)
N.E.D. Faber e.a. (red.), Fiduciaire verhoudingen (Onderneming en Recht nr. 41) (Kortmann-bundel),
Deventer: Kluwer 2007.
KOSTER, Nederlandse juridische splitsing in Europees en rechtsvergelijkend perspectief (IVOR nr. 68)
2009 (diss.)
H. KOSTER, De Nederlandse juridische splitsing in Europees en rechtsvergelijkend perspectief (Uitgaven
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 68) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2009.
KÖSTER, Preadvies 1964
O.A.C. VERPAALEN & H.K. KÖSTER, Cessie naar huidig en wordend recht (Preadvies Broederschap der
Candidaat Notarissen), Den Haag: Broederschap der Candidaat Notarissen 1964.
KOSTER & SCHADE, Jutd 2003, afl. 21, p. 8-12
W. KOSTER & D.A. SCHADE, ‘Positie van de consument in de geliberaliseerde energiemarkt’, Jutd 2003,
afl. 21, p. 8-12.
173
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KOSTERS, Internationaal Burgerlijk recht 1917
J. KOSTERS, Het internationaal burgerlijk recht in Nederland, Haarlem: De erven F. Bohn 1917.
KOSTERS en DUBBINK, Algemeen deel 1962
J. KOSTERS & C.W. DUBBINK, Algemeen deel van het Nederlands internationaal privaatrecht, Haarlem:
Bohn 1962.
KOTTENHAGEN-EDZES, diss. 1992
P.A. KOTTENHAGEN-EDZES, Onrechtmatige daad en milieu (diss. Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint
1992.
KÖTZ, Vertragsrecht 1996
H. Kötz, Europäisches Vertragsrecht, Band I: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages; die
Beteiligung Dritter am Vertrag, Tübingen: Mohr 1996.
KOZIOL/WELSER, Schuldrecht 2006
R. WELSER, Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band II. Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht
besonderer Teil, Erbrecht, Wien: Manz 2006.
KRAAN, Preadvies 1999
C.A. KRAAN, Erfrecht en vruchtgebruik (Preadvies KNB 1999), Lelystad: Koninklijke Vermande 1999.
KRAMER, NIPR 2008, afl. 4, p. 414-424
X.E. KRAMER, ‘The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The
European Private International Law Tradition Continued’, NIPR 2008, afl. 4, p. 414-424.
KRAMER, Kort geding in internationaal perspectief (R&P nr. 116) 2001
174
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
X.E. KRAMER, Het kort geding in internationaal perspectief. Een rechtsvergelijkende studie naar de
voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht (Recht en Praktijk nr. 116) (diss. Leiden),
Deventer: Kluwer 2001.
KRAMER, in: Research Handbook on EU private international law 2015
X.E. KRAMER, ‘The Interaction between Rome I and Mandatory EU Private Rules EPIL and EPL:
Communicating Vessels?’, chapter 9, in: P. Stone & Y. Farah (red.), Research Handbook on EU private
international law, Edward Elgar 2015.
KRAMER, VA 2008, p. 179-188
X.E. KRAMER, ‘Verzekeringsovereenkomsten en Rome I: een blijvende achilleshiel van het
conflictenrecht’, VA 2008, p. 179-188.
KRAMER en VAN BOCHOVE, Bescherming 2010
X.E. KRAMER & L.M. VAN BOCHOVE, ‘Opgelegde bescherming in het Europees internationaal
privaatrecht. Van waardeneutraal verwijzingssysteem tot communautair beschermingsmechanisme’,
in: F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (red.), ‘“Opgelegde bescherming” in het bedrijfsrecht. Ratio,
methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het
bedrijfsrecht’, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010, p. 5.
KRANS, diss. 1999
H.B. KRANS, Schadevergoeding bij wanprestatie (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1999.
KRANS & RUTGERS, Pitlo Bewijs 2014
H.B KRANS & G.R. RUTGERS, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 7. Bewijs, Deventer: Kluwer
2014.
KREMER, Indemniteitsprincipe 1988
F.TH. KREMER, Het indemniteitsprincipe, een juridische herwaardering (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1988.
175
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Kren Kostkiewicz e.a., OR Kommentar 2009
J. Kren Kostkiewicz e.a. (red.), OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, Zürich: Orell Füssli
2009.
KRITZER 2009
H.M. KRITZER, ‘Empirical Legal Studies before 1940: A Bibliographic Essay’, Minnesota Legal Studies
Research Paper 2009-No. 09-27. In licht gewijzigde vorm ook gepubliceerd in P. Cane & H.M. Kritzer
(red.), The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, Oxford: University Press 2010, p. 875-900.
KRITZER & BECKSTROM 2007
H.M. KRITZER & D.C. BECKSTROM, ‘Daubert in the States: Diffusion of a New Approach to Expert
Evidence in the Courts’, Journal of Empirical Legal Studies 2007, p. 983-1006.
KROEZE 2008
M. KROEZE, ‘Sociale psychologie en besluitvorming in vennootschappen’, in: W.H. van Boom, I. Giesen
& A.J. Verheij (red.), Gedrag en Privaatrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 423-458.
KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie (IVOR nr. 45) 2004 (diss.)
M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie (diss. Groningen) (Uitgaven vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht, nr. 45), Deventer: Kluwer 2004.
KROEZE, Ondernemingsrecht 2006/3 (oratie 2005)
M.J. KROEZE, ‘Bange bestuurders’ (oratie Rotterdam), Ondernemingsrecht 2006/3, p. 4-14, Deventer:
Kluwer 2005 (ook online).
KROEZE, TIMMERMAN & WEZEMAN, Ondernemingsrecht 2007
M.J. KROEZE, L. TIMMERMAN & J.B. WEZEMAN, De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer
2007.
176
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
KROPHOLLER, Internationales Privatrecht 2006
J. KROPHOLLER, Internationales Privatrecht: einschliesslich der Grundbegriffe des internationalen
Zivilverfahrensrechts., Tübingen: Mohr Siebeck 2006.
DE KRUIF 2012
C. DE KRUIF, Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht. De
complexiteit van het adagium ‘de veroorzaker betaalt’ in een veellagige rechtsorde,
Apeldoorn/Antwerpen: Maklu-Uitgevers 2012.
KRUISINGA, Sale of Goods 2004
S.A. KRUISINGA, (Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods: a uniform concept? (diss. Utrecht), Antwerpen/New York: Intersentia 2004.
KUN-bundel 1998
Y. Buruma e.a. (red.), Recht door de eeuw, 75 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN,
Deventer: Kluwer 1998.
KÜHNE, in: Schurig-bundel 2012, p. 129-146
G. KÜHNE, ‘Methodeneinheit und Methodenvielfalt im Internationalen Privatrecht – Eine Generation
nach Kollisionsnorm und Sachrecht’, in: Liber Amicorum Klaus Schurig zum 70. Geburtstag (Schurigbundel), München: Sellier European Law Publishers 2012, p. 129-146.
KUNTZE, Festgabe 1892
J.E. KUNTZE, Festgabe der Leipziger Juristenfakultät für Otto Müller zum 14 Mai 1892, Leipzig 1892.
LAAGLAND, ArA 2013, afl. 3, p. 33-49
F. LAAGLAND, ‘IPR-problemen in de WOR en het enquêterecht’, ArA 2013, afl. 3, p. 33-49.
177
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LAAGLAND, Rol Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij grensoverschrijdende juridische fusie
(VDHI 119) 2013 (diss.)
F.G. LAAGLAND, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende
juridische fusie (Serie Van der Heijden Instituut nr. 119) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2013 (ook
online).
LABARTHE & NOBLOT, Contrat d’entreprise 2008
F. LABARTHE & C. NOBLOT, Le contrat d’entreprise, Parijs: LGDJ 2008.
LAEMERS, DE GROOT-VAN LEEUWEN & FREDRIKS 2007
M.T.A.B. LAEMERS, L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN & R. FREDRIKS, Awb-procedures vanuit het gezichtspunt
van de burger. Stand van zaken in theorie en eerder onderzoek, Den Haag: BJu 2007.
LAGARDE, RabelsZ 2004, p. 225-243
P. LAGARDE, ‘Développements futures du droit international privé dans une Europe en voie
d’unification, quelques conjectures’, RabelsZ 2004, afl. 2, p. 225-243.
LAGARDE, RCADI 1986, p. 9-238
P. LAGARDE, ‘Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain. Cours général de
droit international privé’, RCADI 1986, afl. 196, p. 9-238.
LAGARDE, Revue critique 1960, p. 459 e.v.
P. LAGARDE, ‘La règle de conflit applicable aux questions préalables’, Revue Critique de Droit
International Privé 1960, p. 459 e.v.
LAGARDE, Revue critique 1988, p. 29-54.
P. Lagarde, ‘Vers une approche fonctionnelle du conflit positif de nationalités (à propos notamment
de l’arrêt Dujaque de la Première chambre civile du 22 juillet 1987)’, Revue Critique de Droit
International Privé 1988, p. 29-54.
178
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LAGARDE, Von Overbeck-bundel 1990, p. 511-528
P. LAGARDE, ‘Observations sur l'articulation des questions de statut personnel et des questions
alimentaires dans l'application des conventions de droit international privé´, in: Conflits et
Harmonisation: Mélanges en l’homme d’Alfred E. von Overbeck (Von Overbeck-bundel), Fribourg
1990, p. 511-528.
LALIVE, RCADI 1977, afl. 155, p. 1 e.v.
P.A. LALIVE, ‘Tendances et méthodes en droit international privé. Cours général’, RCADI, afl. 155, p. 1.
LAMBOOY, diss. 2010
T.E. LAMBOOY, Corporate Social Responsibility (diss. Leiden) (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 77), Deventer: Kluwer 2010.
LAMERS, Opdracht, lastgeving en bemiddeling 2012
A.H. LAMERS, Opdracht, lastgeving en bemiddeling (NTHR-reeks dl. 15), Zutphen: Paris 2012.
LAND EN STAR BUSMANN, Verklaring 1914
N.K.F. LAND & C.W. STAR BUSMANN, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, deel I, Haarlem: Erven F.
Bohn 1914.
LAND e.a., Verklaring 1907
N.K.F. LAND E.A., Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, deel IV, herzien door W.H. de Savornin
Lohman, Haarlem: Bohn 1907
LAND e.a., Verklaring BW V 1915-1932
N.K.F. LAND E.A., Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, deel V, herzien door C.W. Star Busmann &
P.A.J. Losecaat Vermeer, Haarlem: Bohn 1915-1932
179
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LAND/EGGENS, Verklaring 1933
N.K.F. LAND e.a., Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, deel VI, Haarlem: Bohn: 1933.
LAND/LOHMAN, Verklaring BW (IV) 1907
N.K.F. LAND e.a., Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, deel IV, herzien door W.H. DE SAVORNIN
LOHMAN, Haarlem: Bohn 1907.
Lando e.a., Principles 2000
O. Lando & H. Beale (red.), Principles of European Contract Law, Part I and II, Den Haag/Boston:
Kluwer Law International 2000.
Lando e.a., Principles 2003
O. Lando & H. Beale (red.), Principles of European Contract Law, Part III, Dordrecht: Nijhoff 2003.
Langman-bundel 1991
J.M.M. Maeijer e.a. (red.), De Bankier als Jurist (Langman-bundel), Deventer: Kluwer 1991.
LANGEMEIJER 2009
F.F. LANGEMEIJER, ‘Het raadplegen van externe deskundigen in burgerlijke zaken door Hoge Raad en
parket’, Trema 2009, p. 129-135.
Langemeijer-bundel 1973
Speculum Langemeijer: 31 rechtsgeleerde opstellen, bundel aangeboden aan prof. mr. G.E.
Langemeijer (Langemeijer-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1973.
LANKHORST, diss. 1992
G.H. LANKHORST, De relativiteit van de onrechtmatige daad (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1992.
180
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LARENZ 1991
K. LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin: Springer 1991.
LARENZ, Allgemeiner Teil 1989
K. LARENZ, Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, München: Beck 1989.
LARENZ, Schuldrechts 1981-1994
K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, Bnd. II, Besonderer Teil (12. Aufl. 1981); Halbband I (13. Aufl.
1986-1994), München: Beck 1981-1994.
LARENZ, Schuldrechts 1986-1994
K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, Bnd. I, Allgemeiner Teil, 1987; Bnd. II, Besonderer Teil,
München: Beck 1987.
LARENZ, Schuldrechts 1987
K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, Bnd. I, Allgemeiner Teil, München: Beck 1987.
LARENZ/CANARIS 1995
K. LARENZ/C.-W. CANARIS, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlijn: Springer Verlag 1995.
LARENZ/WOLF, Allgemeiner Teil 2004
K. LARENZ/M. WOLF, Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, München: C.H. Beck Verlag
2004.
LAROMBIÈRE Obligations 1862-1863
L. LAROMBIÈRE, Théorie et pratique des obligations, Tome I-VIII, Paris: Durand 1862-1863.
181
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LARSSON, Land registration 1991
G. LARSSON, Land registration and cadastral systems; tools for land information and management,
New York: Longman Scientific and Technical 1991.
LAURENT, Principes de droit 1898-1903
F. LAURENT, Principes de droit civil français, Paris: Durand 1898-1903.
LAZEGA 2012
E. LAZEGA, ‘Mapping Judicial Dialogue across National Borders: An Explanatory Network Study of
Learning from Lobbying among European Intellectual Property Judges’, Utrecht Law Review 2012, p.
115-126.
LECLERCQ, Levensverzekering 1991
W.E.M. LECLERCQ, Levensverzekering in het (nieuwe) vermogensrecht (diss. Tilburg), Lelystad:
Koninklijke Vermande 1991.
De Leede-bundel 1994
W.H.A.C.M. Bouwens e.a. (red.), Sociaal recht; de grenzen verkend (De Leede-bundel), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1994.
LEENEN, Gezondheidsrecht I 2011
H.J.J. LEENEN, J.K.M. GEVERS & J. LEGEMAATE, Handboek gezondheidsrecht deel I, Rechten van mensen in
de gezondheidszorg, Den Haag: BJu 2011 (5e dr.).
LEENEN, Gezondheidsrecht II 2008
H.J.J. LEENEN, J.C.J. DUTE & W.R. KASTELEIN, Handboek Gezondheidsrecht deel II: Gezondheidszorg en
recht, Houten/Diemen: Bohn Stafleu Van Loghum 2008 (5e dr.).
182
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LEEUW 2012
F.L. LEEUW, Research Problems and Research Designs in Empirical Legal Research: Typologies, Criteria
and Guidance, Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2012.
VAN LEEUWEN, Zoeken naar zekerheid 2000
M.H.D. VAN LEEUWEN, Zoeken naar zekerheid, risico’s, preventie, verzekeringen en andere
zekerheidsregelingen in Nederland 1500-2000, Delen I en II, Den Haag: Verbond van Verzekeraars
2000.
LEGEMAATE, Verantwoordingsplicht 1997
J. LEGEMAATE, Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg (Studiepockets
privaatrecht nr. 52), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1997 (2e dr.).
LEGRAND 1999
P. LEGRAND, Fragments on Law-as-Culture, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1999.
LEGRAND 2007
P. LEGRAND, ‘Comparative Legal Studies and the Matter of Authenticity’, Journal of Comparative Law
2007, p. 365-460.
LEHMAN, Entwicklung Aktienrecht 1895
K. LEHMAN, Die geschichtliche Entwicklung des Aktienrechts bis zum Code de Commerce, Berlin:
Heymann 1895.
LEIBLE, Jayme-bundel 2004, p. 485-503
S. LEIBLE, ‘Parteiautonomie im IPR: allgemeines Anknüpfungsprinzip oder Verlegenheitslösung?’ in:
Jayme-bundel, München: Sellier European Law Publishers 2004, Band 1, p. 485-503.
LEIBLE & LEHMANN, RIW 2008
183
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
S. LEIBLE & M. LEHMANN, ‘Die Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht’ (‘Rom 1’), Recht der internationalen Wirtschaft 2008, afl. 8, vol. 54, p. 528-543.
LEISTNER, in: Intellectual property 2009, p. 97-121
M. LEISTER, ‘The law applicable to non-contractual obligations arising from an infringement of national
or community IP rights’, in: S. Leible & A. Ohly (red.), Intellectual property and private international
law, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, p. 97-121.
VAN DER LELIJ, Roerende zaken 1996
A.J. VAN DER LELIJ, Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier
(diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1996.
LEMAIRE, Hoofdlijnen 1968
W.L.G. LEMAIRE, Nederlands Internationaal Privaatrecht (Hoofdlijnen), Leiden: A.W. Sijthoff 1968.
LENNARTS, Concernaansprakelijkheid (IVOR nr. 32) 1999 (diss.)
M.L. LENNARTS, Concernaansprakelijkheid (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht,
nr. 32) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999.
LENNARTS, oratie 2006
M.L. LENNARTS, De Twilight Zone: het schemergebied tussen vennootschapsen insolventierecht (oratie
Utrecht), Deventer: Kluwer 2006.
LENNARTS, in: T&C Burgerlijk Wetboek
M.L. LENNARTS, in: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (red.), Tekst & Commentaar
Burgerlijk Wetboek, Boeken 1, 2, 3, 4 en 5, Deventer: Kluwer (boek en online).
LENNARTS, TvI 2001, p. 179
184
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M.L. LENNARTS, ‘Toepassing van art. 2:248 BW en art. 5 WCC na inwerkingtreding van de Europese
Insolventieverordening’, TvI 2001, afl. 6, p. 179-189 (ook online).
LENNARTS & ROEST, in: Preadvies 2012, p. 1-60
M.L. LENNARTS & J. ROEST, ‘Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naar
toe?’, in: Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de
toekomst. (Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht)’, Deventer: Kluwer 2012, p. 1-60.
LÉON I 1906
D. LÉON, Léon’s Rechtspraak, deel 2, afl. 1: Rechtspraak en voornaamste litteratuur op de rechterlijke
organisatie en daarmede verband houdende wettelijke bepalingen. Deel I, inleiding, ’s-Gravenhage:
Belinfante 1906 (met suppl. 1930).
LÉON II 1925
D. LÉON, Léon’s Rechtspraak, deel 2, afl. 1: Rechtspraak en voornaamste litteratuur op de rechterlijke
organisatie en daarmede verband houdende wettelijke bepalingen. Deel II, artikelen, ’s-Gravenhage:
Belinfante 1925 (met suppl. 1930).
LÉON/NOYON 1934-1939
P.S. NOYON, Léon’s Rechtspraak, deel 2, afl. 5: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: rechtspraak,
literatuur en korte aanteekeningen, ’s-Gravenhage: Belinfante 1934-1939.
LEWALD, RCADI 1939
H. LEWALD, ‘Règles générales des conflits de lois: contribution à la technique du droit international
privé’, RCADI 1939, afl. 69, p. 1 e.v.
LEWIN, Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en
Aruba (BPP nr. VII) 2010
G.C.C. LEWIN, Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen
en Aruba (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. VII), Deventer: Kluwer 2010.
185
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LIMPENS, La Vente 1960
J. LIMPENS, La vente en droit belge, Bruxelles: É. Bruylant 1960.
LIND & TYLER, Social psychology 1988
E.A. LIND & T.R. TYLER, The social psychology of procedural justice, New York: Plenum Press 1988.
VAN DER LINDEN, Civiele zitting 2010
J. VAN DER LINDEN, De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken (diss. Tilburg),
Deventer: Kluwer 2010.
LINDENBERGH, Schadevergoeding algemeen 1 (Mon. BW nr. B34) 2008
S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (Monografieën BW nr. B34), Deventer: Kluwer
2008 (ook online).
LINDENBERGH, Smartengeld 1998
S.D. LINDENBERGH, Smartengeld (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1998.
LINDIJER, De goede procesorde (BPP nr. IV) 2006 (diss.)
V.C.A. LINDIJER, De goede procesorde. Een onderzoek naar de betekenis van de goede procesorde als
normatief begrip in het burgerlijk procesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. IV) (diss. Groningen),
Deventer: Kluwer 2006 (ook online).
LINDQUIST & CROSS
S. LINDQUIST & F. CROSS, Measuring Judicial Activism, Oxford: Oxford University Press 2009.
LINSSEN, Voordeelsafgifte 2001
186
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.G.A. LINSSEN, Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking (diss. Tilburg), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2001.
LOEFF, Vervoer ter zee 1981
J.A.L.M. LOEFF, Vervoer ter zee, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981.
LOKIN, Grensoverschrijdende erfopvolging 2012
P.A.M. LOKIN, Grensoverschrijdende erfopvolging (Ars Notariatus, nr. 151) (diss. Utrecht), Deventer:
Kluwer 2012.
LOKIN, Prota 2006
J.H.A. LOKIN, Prota, Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten,
Groningen: Chimaira 2006.
VAN LOON, in: Van Rijn van Alkemade-bundel 1993, p. 135 e.v.
J.H.A. VAN LOON, ‘De wisselwerking tussen internationaal privaatrecht en rechten van de mens’, in:
Grensoverschrijdend privaatrecht: een bundel opstellen over privaatrecht in internationaal verband :
aangeboden aan Mr. J. van Rijn van Alkemade bij gelegenheid van zijn afscheid als raadadviseur bij
het Ministerie van Justitie (Van Rijn van Alkemade-bundel), Deventer: Kluwer 1993, p. 135 e.v.
VAN LOON & PLOEGER, Preadvies 2011
J.P. VAN LOON & H.D. PLOEGER, ‘Registratie van de eigendom van kabel- en leidingnetwerken’, in:
Energie en Eigendom (Preadvies Nederlandse Vereniging voor Energierecht), Antwerpen/Cambridge:
Intersentia 2011.
LOONEN, NJB 2008/118
A.J.M. LOONEN, ‘Juridisch bewijs gezien door een biomedisch wetenschapper’, NJB 2008/118 (p. 158160).
187
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LOOS, Consumentenkoop (Mon. BW nr. B65b) 2004
M.B.M. LOOS, Consumentenkoop (Monografieën BW nr. B65b), Deventer: Kluwer 2004.
LOOS, Consumentenkoop (Mon. BW nr. B65b) 2014
M.B.M. LOOS, Consumentenkoop (Monografieën BW nr. B65b), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
LOOS, De energieleveringsovereenkomst 1998
M.B.M. LOOS, De energieleveringsovereenkomst: algemene voorwaarden voor de levering van energie
aan consumenten (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1998.
LOOS, Reisovereenkomst
M.B.M. LOOS, ‘De reisovereenkomst (titel 7.7A BW)’, in: Hartkamp, Sieburgh & Keus, Invloed op het
Nederlandse privaatrecht II 2007, p. 113-152.
LOOS, Service contracts 2011
M.B.M. LOOS, ‘Service contracts’, in: Hartkamp e.a. (red.), Towards a European Civil Code, Nijmegen:
Ars Aequi 2011 (4e dr.), p. 757-785.
LOOSCHELDERS, Die Anpassung 1995
D. LOOSCHELDERS, Die Anpassung im Internationalen Privatrecht (Mannheimer rechtswissenschaftliche
Abhandelungen, Band 19), Heidelberg: C.F. Müller 1995.
LORENZ, Struktur 1977
E. LORENZ, Zur Struktur des internationalen Privatrechts: ein Beitrag zur Reformdiskussion, Berlijn:
Duncker & Humblot 1977.
LORENZ, ZRP 1982, afl. 6, p. 148-156
188
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
E. LORENZ, ‘Die Reform des deutschen IPR, Bemerkungen zu ihren Grundlagen’, Zeitschrift für
Rechtspolitik 1982, afl. 6, p. 148-156.
LOTH 2012
M.A. LOTH, Wat wij vinden wanneer wij waarheid vinden; een rechtstheoretische bijdrage
(Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2012-I), p. 1-44.
LÖWENSTEYN, Bevoegdheid 1959
F.J.W. LÖWENSTEYN, Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze
vennootschap (diss. Amsterdam UvA), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1959.
LÖWENSTEYN, Pitlo 2 1994
F.J.W. LÖWENSTEYN & M.J.G.C. RAAIJMAKERS, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 2.
Rechtspersonenrecht, Deventer: Gouda Quint 1994.
LÖWENSTEYN, Preadvies 1970
F.J.W. LÖWENSTEYN, De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Preadvies Nederlandse
Vereniging voor Rechtsvergelijking, deel 5), Deventer: Kluwer 1970.
LOWNDES & RUDOLF, Average 1990
R. LOWNDES & G.R. RUDOLF, The Law of General Average and the York Antwerp Rules, Londen 1990.
LUBBERS, Bestuur 1983
A.G. LUBBERS, Bestuur en toezicht, keerzijde van één medaille (oratie), Deventer: Kluwer 1983.
LUBBERS, Gemeen goed 1979
A.G. LUBBERS, Gemeen goed, Deventer: Kluwer 1979.
189
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
LUBBERS, Preadvies 1959
A.G. LUBBERS, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht (Preadvies Broederschap der
Notarissen), Den Haag: Broederschap der Notarissen in Nederland 1959.
LUBBERS, Van scheiden 1977
A.G. LUBBERS, Van scheiden en delen, Deventer: Kluwer 1977.
LUBBERS, Vereniging 1983
A.G. LUBBERS, Vereniging en stichting, gewoon in de praktijk, Deventer/Zwolle: Van Loghum
Slaterus/W.E.J. Tjeenk Willink 1983.
LUCAS, Genossenschaftsrecht 2001
C. LUCAS, Das Genossenschaftsrecht der Niederlande (diss. Münster) (Münsterische Schriften zur
Kooperation nr. 47), Aken: Shaker 2001.
LÜDERITZ, in: Kegel-bundel 1977, p. 31-54
A. LÜDERITZ, ‘Anknüpfung im Parteiinteresse’, in: Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
im Ausgang des 20. Jahrhunderts. Bewahrung oder Wende? (Kegel-bundel), Frankfurt am Main:
Metzner 1977, p. 31-54.
LUPOI, Trusts 2000
M. LUPOI, Trusts: a comparative study, Cambridge: Cambridge University Press 2000.
Lutjens, Pensioenwet 2007
E. Lutjens (red.), Pensioenwet, Analyse en commentaar, Deventer: Kluwer 2007.
LÜTTERINGHAUS, RIW 2008
190
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.D. LÜTTERINGHAUS, ‘Das Internationale Privatrecht der culpa in contrahendo nach den EGVerordnungen ‘Rom I’ und ‘Rom II”, RIW 2008, p. 193-200.
LUTTIKHUIS 2007
A.P.K. LUTTIKHUIS, Corporate Recovery. De weg naar effectief insolventierecht, Eigen uitgave 2007.
DE LY, Europese Gemeenschap 1993
F. DE LY, Europese Gemeenschap en privaatrecht (oratie Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1993.
VAN MAANEN 1986
G.E. VAN MAANEN, Onrechtmatige daad. Aspekten van de ontwikkeling en struktuur van een
omstreden leerstuk, Deventer: Kluwer 1986.
VAN MAANEN 2013
G.E. VAN MAANEN, ‘Relativiteit. Het geheime wapen van de rechter’, AA 2013, p. 153-159.
VAN MAANEN & DE LANGE, Onrechtmatige overheidsdaad 2000
G.E. VAN MAANEN & R. DE LANGE, Onrechtmatige overheidsdaad (Studiepockets privaatrecht nr. 28),
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
VAN MAANEN & LINDENBERGH 2011
G.E. VAN MAANEN & S.D. LINDENBERGH, EVRM en het privaatrecht: is alles van waarde weerloos?,
Preadviezen voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2011.
MAATMAN, Pensioenfonds als vermogensbeheerder (O&R nr. 27) 2004
R.H. MAATMAN, Het pensioenfonds als vermogensbeheerder (Onderneming en Recht nr. 27) (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 2004.
191
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MACARIO, Garanzie 2009
F. MACARIO, ‘Garanzie personali’, in: R. Sacco (red.), Trattato di diritto civile, I singoli contratti, Torino
2009.
MAEIJER, oratie 1997
J.M.M. MAEIJER, Privatisering. Nadere verkenning van een al te makkelijk ingeslagen weg (oratie
Nijmegen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
MAEIJER, Matiging 1962
J.M.M. MAEIJER, Matiging van schadevergoeding (diss. Nijmegen), Breda: Vermijs 1962.
MAEIJER, oratie 1964
J.M.M. MAEIJER, Het belangenconflict in de naamloze vennootschap (oratie Nijmegen), Deventer:
Kluwer 1964.
MAEIJER, Rechtspersonen 1986
J.M.M. MAEIJER, Rechtspersonen, godsdienst en levensovertuiging (Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, deel 49, nr. 2), Amsterdam: NoordHollandsche Uitgevers Maatschappij 1986.
Honée e.a., Maeijer-bundel 1988
H.J.M.N. Honeé e.a. (red.), Van vennootschappelijk belang: opstellen aangeboden aan J.M.M. Maeijer
(Maeijer-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
MAEIJER/SCHREURS, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 rechtspersonenrecht 1991
J.M.M. MAEIJER & J.A.W. SCHREURS, Parlementaire geschiedenis rechtspersonen- en
vennootschapsrecht in verband met de invoering van de boeken 3, 5 en 6 NBW op 1 januari 1992,
Alphen aan de Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1991.
192
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MAEIJER EN SMALBRAAK, Erfdienstbaarheden 1966
J.M.M. MAEIJER & J.TH. SMALBRAAK, Erfdienstbaarheden en kwalitatieve verbintenissen (Preadviezen
voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen), z.p. 1966.
Magnus, in: Staudingers Kommentar 2011
U. Magnus (red.), J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR,
Berlijn: Sellier 2011.
MAJOROS, RabelsZ 1982, p. 84 e.v.
F. MAJOROS, ´Konflikte zwischen Staatsverträge auf dem Gebiet des Privatrechts‘, RabelsZ 1982, p. 84.
MAJOROS, Revue critique 1984, p. 565-596
F. MAJOROS, ‘Le lacis des conflits de conventions en droit international privé et leurs solutions
possibles’, Revue Critique de Droit International Privé 1984, p. 565-596.
C. MAK 2008
C. MAK, Fundamental Rights in European Contract Law. A Comparison of the Impact of Fundamental
Rights on Contractual Relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England, The
Netherlands: Kluwer Law International 2008.
E. MAK 2007
E. MAK, De rechtspraak in balans. Een onderzoek naar de rol van klassiekrechtsstatelijke beginselen en
‘new public management’-beginselen in het kader van de rechterlijke organisatie in Nederland,
Frankrijk en Duitsland, Nijmegen: Wolf Legal Publications 2007.
E. MAK 2011
E. MAK, ‘Why Do Dutch and UK Judges Cite Foreign Law’, Cambridge Law Journal 2011, p. 420-450.
193
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
E. MAK 2013
E. MAK, Judicial Decision-Making in a Globalised World. A Comparative Analysis of the Changing
Practice of Western Highest Courts, Oxford and Portland: Hart Publishing 2013.
MAK, Remedies 2009
V. Mak, Performance-oriented remedies in European sale of goods law, Oxford: Hart 2009.
MALAURIE, Les successions 2008
PH. MALAURIE, Les successions et liberalités, Paris: Defrénois 2008.
MALAURIE/AYNES & CROCQ, Les sûretés 2011
L. AYNES & P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Paris: Defrénois-Lextenso 2011.
MALAURIE, AYNES & GAUTIER, Droit civil 2011
PH. MALAURIE, L. AYNES & P.Y. GAUTIER, Droit civil. Les contrats spéciaux, Paris: Defrénois 2011.
MANKOWSKI, IPRax 2012
P. MANKOWSKI, ‘Autoritatives zum ‘Ausrichten’ unternehmischer Tätigkeit unter Art. 15 Abs. 1 lit. c
EuGGVO’, IPRax 2012, p. 144-157.
MANKOWSKI, Molengrafica 2000, p. 97-150
P. MANKOWSKI, ‘Electronic commerce und internationales Privatrecht’, in: F.W. Grosheide & K. BoeleWoelki, European private law. E-commerce issue. Articles on international commercial contracts and
intellectual property (Molengrafica-reeks 2000), Lelystad: Koninklijke Vermande 2000, p. 97-150.
MANKOWSKI, RabelsZ 1999, p. 203-294
194
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
P. MANKOWSKI, ‘Das Internet im internationalen Vertrags- und Deliktsrecht’, RabelsZ 1999, p. 203-294.
MANKOWSKI, RIW 2008, p. 177-193
P. MANKOWSKI, ‘Das neue Internationale Kartellrecht des Art. 6 Abs. 3 der Rom II-Verordnung’, RIW
2008, p. 177-193.
MANKOWSKI, RIW 2009, p. 98-118
P. MANKOWSKI, ‘Finzanzverträge und das neue Internationale Verbrauchervertragsrecht des Art. 6
Rom I-VO’, RIW 2009, p. 98-118.
MANKOWSKI, TranspR 2008, p. 417-428
P. MANKOWSKI, ‘Konnossemente und die Rom I-Vo’, TranspR 2008, p. 417-428.
MARIS, in: Wijn & Stael-bundel 1991, p. 11-13
A.G. MARIS, ‘Complicaties in het pachtgeding’, in: W.M.J. Bekkers e.a. (red.), Met grond verbonden
(Wijn & Stael-bundel), Deventer: Kluwer 1991, p. 11-13.
Van Schellen, Maris-bundel 1989
J. van Schellen (red.), De Maris-bundel, opstellen aangeboden aan A.G. Maris, Deventer: Kluwer
1989.
MARSEILLE, Effectiviteit bestuursrechtspraak 2004
A.T. MARSEILLE, Effectiviteit van bestuursrechtspraak, Den Haag: BJu 2004.
MARSEILLE, Zitting bij bestuursrechter 2009
A.T. MARSEILLE, De zitting bij de bestuursrechter, Den Haag: BJu 2009.
195
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MARSEILLE, Comparitie en regie 2010
A.T. MARSEILLE, Comparitie en regie in de bestuursrechtspraak, Groningen: Vakgroep bestuursrecht en
bestuurskunde 2010.
MARSEILLE, Voor- en nazorg 2012
A.T. MARSEILLE, Voor- en nazorg door de bestuursrechter, Tilburg: Tilburg University 2012.
MARSEILLE, NTB 2010/35
A.T. MARSEILLE, ‘Effecten van informalisering van bestuursrechtspraak’, NTB 2010/35, p. 221-229 (ook
online).
MARSEILLE, BOEKEMA & DE WAARD, NTB 2012/19
A.T. MARSEILLE, I.M. BOEKEMA & B.W.N. DE WAARD, ‘Het effect van de vernietigingsuitspraak op de
nadere bestuurlijke besluitvorming’, NTB 2012/19, p. 126-139 (ook online).
MARSEILLE, DE GRAAF & SMIT 2007
A.T. MARSEILLE, K.J. DE GRAAF & A.J.H. SMIT, RUIMTE VOOR RECHTSVORMING, DEN HAAG: BJU 2007.
MARSEILLE EN TOLSMA, Geschilbeslechting door de bestuursrechter (BIP) 2013
A.T. MARSEILLE & H.D. TOLSMA, Geschilbeslechting door de bestuursrechter (Bestuursrecht in praktijk),
Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
MARTENS 1993
S.K. MARTENS, ‘Motivering van uitspraken van de cassatierechter’, in: J.L.W. Sillevis Smitt e.a. (red.),
Gemotiveerd gehuldigd (Van Boeschoten-bundel), 1993, p. 133-153.
MARTINEK, Moderne Vertragstypen I 1991
M. MARTINEK, Moderne Vertragstypen. Band I Leasing und Factoring, München: Beck 1991.
196
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MARTINEK, Moderne Vertragstypen II 1992
M. MARTINEK, Moderne Vertragstypen. Band II Franchising, Know-how-Verträge, Management- und
Consultingverträge, München: Beck 1992.
MARTINY, in: Münchener Kommentar 2010
D. MARTINY, ‘Art. 1-9, 14-16, 19-29 Rom I-VO’, in: H-J. Sonnenberger (red.), Münchener Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 10: Internationales Privatrecht, Rom I-Verordnung, Rom IIVerordnung, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1-24), München: Verlag C. H.
Beck 2010.
MARTY, diss. 1929
G. MARTY, La distinction du fait et du droit (diss.), Paris: Sirey 1929.
MASCHHAUPT/STORM, Preadvies 1978
J.H. MASCHHAUPT & P.M. STORM, De Tweede EEG-Richtlijn inzake vennootschapsrecht (Preadvies
Vereeniging Handelsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1978.
Max Planck Institute, RabelsZ 2004, p. 1-118
Max Planck Institute for Foreign Private and Private International Law, ‘Comments on the European
Commission’s Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable
to contractual obligations into a Community instrument and its modernization’, RabelsZ 2004, p. 1118.
Max Planck Institute, RabelsZ 2007, p. 225-344
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, ‘Comments on the European
Commission’s proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the law
applicable to contractual obligations (Rome I)’, RabelsZ 2007, p. 225-344.
MAYER & HEUZE, Droit international privé 2001
197
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
P. MAYER & V. HEUZE, Droit international privé, Parijs: Montchrestien 2001.
MAYER & HEUZE, Droit international privé 2004
P. MAYER & V. HEUZE, Droit international privé, Paris: Montchrestien 2004.
MAZEAUD e.a., Droit civil 1987
H. MAZEAUD e.a., Leçons de droit civil, Tome III, deuxième volume, Principaux contrats, Vente et
échange (bew. door M. de Juglart), Paris: Montchrestien 1987.
MAZEAUD, MAZEAUD & TUNC, Responsabilité civile 1970
H. MAZEAUD, L. MAZEAUD & A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile et délictuelle
et contractuelle, Paris: Montchrestien 1970.
McConville & Hong Chui 2007
Mike McConville & Wing Hong Chui (red.), Research Methods for Law, Edinburgh: Edinburgh
University Press 2007.
MCCRUDDEN 2006
CHR. MCCRUDDEN, ‘Legal Research and the Social Sciences’, Law Quarterly Review 2006, p. 632-650.
MCEWAN 1981
I. MCEWAN, The Comfort of Strangers, Picador 1981.
MEDICUS, Allgemeiner Teil 1997
D. MEDICUS, Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg: C.F. Müller 1997.
MEDICUS & LORENZ, Schuldrecht 2010
198
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
D. MEDICUS & S. LORENZ, Schuldrecht II, Besonderer Teil, München: Beck 2010.
VAN DER MEER 2004
T. VAN DER MEER, ‘Vertrouwen in de rechtspraak: empirische bevindingen’, Rechtstreeks 2004-1, Den
Haag: SDU.
VAN DER MEER, diss. 2007
A.J. VAN DER MEER, Gemeentegrenzen in Nederland: Een juridisch, technisch en kadastraal onderzoek
(diss. Delft), Amsterdam: IOS Press 2007.
DE MEIJ, Samenloop CMR-verdrag en EEX-verordening (R&P nr. 123) 2003
P. DE MEIJ, Samenloop van CMR-verdrag en EEX-verordening (Recht en Praktijk nr. 123) (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 2003.
MEIJER 1996
R.S. MEIJER, ‘Kanttekeningen bij Vranken’s privaatrechte(r)lijke methode’, in: E.S.G.N.A.I. van de
Griend & B.W.N. de Waard, Rechtsvinding. Gedachtenwisseling over het nieuwe Algemeen Deel **
van de Asser-serie (Asser-Vranken), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 71-81.
MEIJER, Staatsaansprakelijkheid wegens schending Europees gemeenschapsrecht (R&P nr. 156) 2007
R. MEIJER, Staatsaansprakelijkheid wegens schending Europees gemeenschapsrecht (Recht en Praktijk
nr. 156) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2007.
MEIJER, Vertegenwoordiging 1999
S.Y.TH. MEIJER, Middellijke vertegenwoordiging (diss. VU Amsterdam), Deventer: Kluwer 1999.
MEIJER, Agentuurovereenkomst 2013
S.Y.TH. MEIJER, ‘De agentuurovereenkomst’, in: Wessels & Verheij, Bijzondere overeenkomsten 2013,
p. 247-268.
199
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MEIJER, Bemiddelingsovereenkomst 2013
S.Y.TH. MEIJER, ‘De bemiddelingsovereenkomst’, in: Wessels & Verheij, Bijzondere overeenkomsten
2013, p. 237-246.
MEIJER & RIETKERK, in: Contracteren internationale praktijk (R&P nr. CR2) 1997
S.Y.TH. MEIJER & J.G. RIETKERK, ‘Internationale factoring’, in: B. Wessels & T.H.M. van Wechem (red.),
Contracteren in de internationale praktijk (Recht en Praktijk nr. CR2), Deventer: Kluwer 1997, p. 169186.
MEIJERS, Algemene begrippen 1948
E.M. Meijers, Algemene leer van het Burgerlijk Recht, Deel I. De Algemene Begrippen van het
Burgerlijk Recht, Leiden: Universitaire Pers 1948.
MEIJERS, Ontwerp 1972
E.M. MEIJERS, Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting, Vierde gedeelte (Boek 7), ’sGravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf 1972.
MEIJERS, Opstellen 1955
E.M. Meijers, Opstellen. Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen, Leiden: Universitaire Pers 19541955.
MEIJERS, Handboek handelsregister (R&P nr. 108) 2005
V.A.E.M. MEIJERS, Handboek handelsregister (Recht en Praktijk nr. 108), Deventer: Kluwer 2005.
MEIJERS, RCADI 1934, p. 543 e.v.
E.M. MEIJERS, ‘L’histoire des principes fondamentaux du droit international privé à partir du Moyen
Age spécialement dans l’Europe occidentale’, RCADI 1934, afl. 134, p. 543 e.v.
200
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MEIJERS, TvR 1922, p. 61-93
E.M. MEIJERS, ‘Nieuwe bijdrage tot het ontstaan van het beginsel der realiteit’, TvR 1922, p. 61-93.
MEIJERS, VPO III 1955
E.M. MEIJERS, Verzamelde privaatrechtelijke opstellen. Deel III, Leiden: Universitaire Pers 1955.
MEIJERS, WPNR 1938/3555-3558
E.M. MEIJERS, ‘Het vraagstuk der herverwijzing’, WPNR 1938/3555-3558, VPO II, p. 366.
Meijers-bundel 1935
Rechtskundige opstellen. Op 2 november 1935 door oud-leerlingen aangeboden aan prof. mr. E.M.
Meijers (Meijers-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1935.
MEINEMA, Dwingend recht voor de BV (IVOR nr. 43) 2003 (diss.)
M. MEINEMA, Dwingend recht voor de besloten vennootschap (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 43) (diss. Maastricht), Deventer: Kluwer 2003.
MELIS/WAAIJER, De Notariswet 2003
B.C.M. WAAIJER, De Notariswet, Deventer: Kluwer 2003 (ook online).
MELIS/WAAIJER, De Notariswet 2012
B.C.M. WAAIJER, De Notariswet, Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
MELLEMA-KRANENBURG, diss. 1988
T.J. MELLEMA-KRANENBURG, De legitieme portie (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1988.
201
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MELLEMA-KRANENBURG, Executele en bewind (Mon. BW nr. B21b) 2007
T.J. MELLEMA-KRANENBURG, Executele en bewind (Monografieën BW nr. B21b), Deventer: Kluwer 2007.
MEMELINK 2009
P. MEMELINK, De verkeersopvatting, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009.
Mendel-bundel 2003
Y.L.L.A.M. Delfos-Roy e.a. (red.), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel,
Deventer: Kluwer 2003.
MENDEL, Statutaire doel van naamloze vennootschap (VDHI nr. 6) 1971 (diss.)
M.M. MENDEL, Het statutaire doel van de naamloze vennootschap (Serie Van der Heijden Instituut, nr.
6) (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1971.
MENDEL, oratie 1989
M.M. MENDEL, Het vennootschappelijk belang, mede in concernverband beschouwd (oratie Leiden),
Deventer: Kluwer 1989.
MENDEL/OOSTWOUDER 2007
M.M. MENDEL & W.J. OOSTWOUDER, Hoofdzaken NV en BV (Serie Hoofdzaken Handelsrecht), Deventer:
Kluwer 2007.
VAN MENS, diss. 1985
K.L.H. VAN MENS, Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van het schenkingsbegrip (diss. VU
Amsterdam), Deventer: Kluwer 1985.
MENTING & VRANKEN 2013
202
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M-C MENTING & J.B.M. VRANKEN, Gedragscodes in een meergelaagd privaatrecht in Europa en
Nederland, Preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Zutphen: Paris 2013.
MENU, Privaatrecht 1994
J.M.M. MENU, De toezegging in het privaatrecht (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 1994.
MERCURO & MEDEMA 1997
N. MERCURO & S.G. MEDEMA, Economics and the Law. From Posner to Postmodernism, Princeton:
Princeton University Press 1997.
MERRETT, Employment contracts 2011
L. MERRETT, Employment contracts in private international law, Oxford: Oxford University Press 2011.
MERTENS EN REHBINDER, Internationales Kaufrecht 1975
H.J. MERTENS & E. REHBINDER, Internationales Kaufrecht, Kommentar zu den Einheitlichen
Kaufgesetzen, Frankfurt am Main: Metzner 1975.
Mertz 2008
E. Mertz (red.), The Role of Social Science in Law, Ashgate 2008.
MESSER, diss. 1994
E.A. MESSER, Risicoaansprakelijkheid voor milieuverontreiniging in het BW (diss. Utrecht), Deventer:
Kluwer 1994.
MEZAS, Eigendomsvoorbehoud 1985
B.M. MEZAS, Eigendomsvoorbehoud naar huidig en komend Nederlands recht (diss. Nijmegen), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1985.
203
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MICHAELS 2006
R. MICHAELS, ‘The Functional Method of Comparative Law’, in: M. Reimann & R. Zimmermann (red.),
The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford: Oxford University Press 2006, p. 339-382.
MICHAELS 2012
R. MICHAELS, ‘Explanation and Interpretation in Functionalist Comparative Law – a Response to Julie
de Coninck’, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 2010, p. 351-359.
MICHEL, Anknüpfung 2004
S. MICHEL, Die Akzessorische Anknüpfung. Grundfragen und Grundprobleme. Unter besonderer
Berücksichtigung des Gesetzes zum Internationalen Privatrecht für ausservertragliche
Schuldverhältnisse und Sachen von 1999 (diss. Göttingen), 2004,
http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2004/michel/michel.pdf.
MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM, Beroepsfouten 1995
MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM, Beroepsfouten (Studiepockets privaatrecht nr. 11), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1995 (3e dr.).
MICHOUD, La théorie 1924
L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale, Parijs: Larose et Forcel 1924.
MICKLITZ 2012
H.-W. MICKLITZ, Brauchen Konsumenten und Unternehmen eine neue Architektur des
Verbraucherrecht? Gutachten A zum Deutschen Juristentag, München: Verlag C.H. Beck 2012.
MICKLITZ, YEL 2010, p. 3-59
H.-W. MICKLITZ, ‘The visible hand of European regulatory private law. The transformation of European
private law from autonomy to functionalism in competition and regulation’, YEL 2010, p. 3-59.
204
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN MIERLO, Fiduciaire 1988
A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer
1988.
VAN MIERLO, Medezeggenschap en spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht (VDHI nr. 117) 2013
J.M.M. VAN MIERLO, Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht (Serie Van
der Heijden Instituut, nr. 117) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
VAN MIERLO & POLAK, Verstrekking van zekerheden 1998
A.I.M. VAN MIERLO & M.V. POLAK, Verstrekking van zekerheden aan internationale syndicaten (NIBE
Bankjuridische reeks nr. 31), Amsterdam: NIBE 1998.
MIJNSSEN, Geld in het vermogensrecht (MBW nr. A17) 1984
F.H.J. MIJNSSEN, Geld in het vermogensrecht (Monografieën BW nr. A17), Deventer: Kluwer 1984.
MIJNSSEN, Verzekering (Mon. BW nr. B88) 2007
F.H.J. MIJNSSEN, Verzekering (Monografieën BW nr. B88), Deventer: Kluwer 2007.
MIJNSSEN, Materieel beslagrecht (Mon. Pr. nr. 10) 2009
F.H.J. MIJNSSEN, Materieel beslagrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 10), Deventer: Kluwer 2009
(ook online).
MIJNSSEN, De rekening-courantverhouding (Mon. Pr. nr. 15) 2010
F.H.J. MIJNSSEN, De rekening-courantverhouding (Monografieën Privaatrecht nr. 15), Deventer: Kluwer
2010.
MIJNSSEN, Rechtshandelingen 1979
205
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
F.H.J. MIJNSSEN, Causale en abstracte rechtshandelingen in het vermogensrecht (oratie VU
Amsterdam), Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink 1979.
MIJNSSEN, Rekening-courantverhouding 1995
F.H.J. MIJNSSEN, De rekening-courantverhouding, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.
MIJNSSEN, Verzekering (Mon. BW nr. B88) 2012
F.H.J. MIJNSSEN, Verzekering (Monografieën BW nr. B88), Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
MIJNSSEN, Verzekeringsrecht volgens Titel 7.17 (Mon. BW nr. B88) 2007
F.H.J. MIJNSSEN, Verzekeringsrecht volgens Titel 7.17 (Monografieën BW nr. B88), Deventer: Kluwer
2007.
MIJNSSEN EN SCHUT, Bezit 1991
F.H.J. MIJNSSEN & G.H.A. SCHUT, Bezit, levering en overdracht (Studiepockets Privaatrecht nr. 26),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.
Mijnssen, Perrick & Rank, Geldige effecten 1999
F.H.J. Mijnssen, S. Perrick & W.A.K. Rank (red.), Geldige effecten, capita selecta van effecten- en
geldverkeer (NIBE-SVV Bank-juridische reeks, nr. 39), Amsterdam: NIBE 1999.
MILES & SUNSTEIN 2008
T.J. MILES & C.R. SUNSTEIN, ‘The New Legal Realism’, University of Chicago Law Review 2008, p. 831851.
MOEREL, Ondernemingsrecht 2000, p. 202
E.M.L. MOEREL, ‘E-commerce vanuit Europees perspectief’, Ondernemingsrecht 2000, p. 202-209 (ook
online).
206
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Moerland, Inkoop 2000
P.W. Moerland (red.), Economische, institutionele en juridische aspecten van inkoop van eigen
aandelen, Deventer: Kluwer 2000.
MOHR, Preadvies 1984
A.L. MOHR, De BV, voor en bij haar oprichting (Preadvies Koninklijke Notariële Broederschap),
Deventer: Kluwer 1984.
MOHR/MEIJERS, Van personenvennootschappen 2013
V.A.E.M. MEIJERS, Van personenvennootschappen, Deventer: Kluwer 2013.
Mok-bundel 2002
D.C. Buijs e.a. (red.), Mok-aria (Mok-bundel), Deventer: Kluwer 2002.
MOLENAAR, Algemene bepalingen zekerheidsrechten goederen (Mon. BW nr. B12a) 1999
F. MOLENAAR, Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen (Monografieën BW nr. B12a),
Deventer: Kluwer 1999.
MOLENAAR, Een hele onderneming 1973 (diss.)
F. MOLENAAR, Een hele onderneming (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1973.
MÖLENBERG, Collectief actierecht 1995
L.J.H. MÖLENBERG, Het collectief actierecht voor consumentenorganisaties op het terrein van de
algemene voorwaarden (diss. Maastricht), Arnhem: Gouda Quint 1995.
MÖLENBERG, Reisovereenkomst
207
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
L.J.H. MÖLENBERG, ‘Reisovereenkomst’, in: E.H. HONDIUS & G.J. RIJKEN, Handboek Consumentenrecht,
Zutphen: Paris 2011 (3e dr.), p. 233-256.
MOLENGRAAFF, Leidraad 1953
W.L.P.G. MOLENGRAAFF, C.W. STAR BUSMANN & C. ZEVENBERGEN, Leidraad bij de beoefening van het
Nederlandsch Handelsrecht, deel 1, Handelsrecht in het algemeen, Haarlem: Bohn 1953.
MOLENGRAAFF, Leidraad 1955
W.L.P.A. MOLENGRAAFF, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsch Handelsrecht, deel 3,
Schadeverzekering in het algemeen, Haarlem: Bohn 1955.
MOLENGRAAFF, Handelsrecht 1953
C.W. STAR BUSMANN & C. ZEVENBERGEN, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse handelsrecht,
deel I, Haarlem: Erven F. Bohn 1953.
MOLLEMA, diss. 2013
A.F. MOLLEMA, Het beperkte recht. Een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het
vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud (diss. Leiden), Leiden: E.M. Meijers Instituut 2013.
MONAHAN et al. 2008
J. MONAHAN, L. WALKER & G. MITCHELL, Contextual Evidence of gender Discrimination: The Ascendance
of ‘’Social Frameworks”, University of Virginia Law School 2008, p. 1.32.
MONAHAN & WALKER 2006
J. MONAHAN & L. WALKER, Social Science in Law. Cases and Materials, Foundation Press 2006 (6e druk).
Mon. BW
Monografieën BW, Deventer: Kluwer
208
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
deel:
B12a. A. STENEKER, Pandrecht, 2012.
B49a. D.W.F. VERKADE, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, 2010.
DE MONCHY, in: Preadvies VH 1991
C.W. DE MONCHY & L. TIMMERMAN, ‘De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW’, in: Preadvies
Vereeniging Handelsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.
De Monchy, Corporate Governance 2004
C.W. de Monchy (red.), Corporate Governance in Nederland, Amsterdam: Netherlands Institute for
Corporate Governance 2004.
De Monchy/Legein, Corporate Governance 2009
C.W. de Monchy & M.H. Legein (red.), Corporate Governance in Nederland, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2009.
Monitoring Commissie Corporate Governance Code
www.commissiecorporategovernance.nl
jaar:
2007. Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Advies over de verhouding tussen
vennootschap en aandeelhouders en over toepassingsbereik van de Code, 30 mei 2007.
2010. Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Tweede rapport over de naleving van de
Nederlandse Corporate Governance Code, december 2010.
2011. Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Derde rapport over de naleving van de
Nederlandse Corporate Governance Code, december 2011.
DE MÖNNINK, NJB 2009/1480
T. DE MÖNNINK, ‘Een distributeur is in de regel beter af dan een handelsagent’, NJB 2009/1480, afl. 29,
p. 1888-1896.
209
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
MOSTERMANS, Autonomy 1990, p. 123-141
P.M.M. MOSTERMANS, ‘Party Autonomy: Why and When?’, in: Forty Years on: The Evolution of Postwar
Private International Law in Europe. Symposium in Celebration of the 40th Anniversary of the Centre
of Foreign Law and Private International Law, University of Amsterdam, on 27 October 1989,
Deventer: Kluwer 1990, p. 123-141.
MOSTERMANS, in: De Boer-bundel 2004, p. 37-57
P.M.M. MOSTERMANS, ‘Bedenkingen tegen een facultatief conflictenrecht’, in: R. Kotting, J.A. Pontier
& L. Strikwerda (red.), Voorkeur voor de lex fori, Symposium ter gelegenheid van het afscheid van
Prof. Mr. Th.M. de Boer (De Boer-bundel), Deventer: Kluwer 2004, p. 37-57.
MOSTERMANS, Conflictenrecht 1996
P.M.M. MOSTERMANS, De processuele behandeling van het conflictenrecht (diss. Amsterdam UvA),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996.
MOSTERMANS, NILR 2004, p. 393-410
P.M.M. MOSTERMANS, ‘Optional (Facultative) Choice of Law? Reflections from a Dutch Perspectieve’,
Netherlands International Law Review 2004, afl. 3, p. 393-410.
VAN MOURIK, Huwelijksvermogensrecht 2002
M.J.A. VAN MOURIK, Huwelijksvermogensrecht, Deventer: Kluwer 2002.
VAN MOURIK, De onderneming 1970
M.J.A. VAN MOURIK, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (diss. Nijmegen), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1970.
VAN MOURIK, Gemeenschap (Mon. BW nr. B9) 2011
M.J.A. VAN MOURIK, Gemeenschap (Monografieën BW nr. B9), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
210
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN MOURIK, Erfrecht (Mon. Pr. nr. 1) 2008
M.J.A. VAN MOURIK, Erfrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 1), Deventer: Kluwer 2008 (ook online).
VAN MOURIK, Erfrecht (Mon. Pr. nr. 1) 2013
M.J.A. VAN MOURIK, Erfrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 1), Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
VAN MOURIK, Huwelijksvermogensrecht (Mon. Pr. nr. 12) 2013
M.J.A. VAN MOURIK, Huwelijksvermogensrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 12), Deventer: Kluwer
2013 (ook online).
Van Mourik-bundel 2000
Yin-Yang, bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. van Mourik (Van
Mourik-bundel), Deventer: Kluwer 2000.
Van Mourik e.a., Handboek Erfrecht 2011
M.J. A. van Mourik e.a., Handboek Erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht,
deel 2), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
VAN MOURIK/VERSTAPPEN, Handboek Scheiding 2006
M.J. A. VAN MOURIK & L.C.A. VERSTAPPEN, Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij scheiding,
(Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel recht, deel 1), Deventer: Kluwer 2006.
MULDER, Subrogatie 1988
S.J.A. MULDER, Subrogatie: het verhaalsrecht van de verzekeraar volgens art. 284 K en art. 7.17.2.25
BW (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
Münchener Kommentar
211
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Franz Jürgen Säcker & Roland Rixecker (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
München: C.H. Beck Verlag.
Münchener Kommentar 2004
W. Krüger & H.P. Westermann (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 3,
Schuldrecht, Besonderer Teil I, § 433-610, München: Beck 2004.
Münchener Kommentar 2007
W. Krüger (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2. Schuldrecht,
Allgemeiner Teil, § 241-432, München: Beck 2007.
Münchener Kommentar 2009
M. Henssler (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 4. Schuldrecht,
Besonderer Teil II, § 611-704, EFZG, TzBfG, KSchG, München: Beck 2009.
Münchener Kommentar 2009
P. Ulmer (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 5. Schuldrecht,
Besonderer Teil, § 705–853, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz, München:
Beck 2009.
Münchener Kommentar 2012
W. Krüger & H.P. Westermann (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 3.
Schuldrecht, Besonderer Teil I, § 433-610, München: Beck 2012.
Naar behoren 1982
Naar behoren (Jubileumbundel Juridisch Gezelschap Amsterdam), Zwolle: Tjeenk Willink 1982.
NANNINGA, Levensverzekering 1962
L.C. NANNINGA, Levensverzekering (De Bussy’s Verzekeringsreeks), Amsterdam: De Bussy 1962.
212
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
NCR-Code 2005
NCR-Code voor coöperatief ondernemerschap, Nationaal Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw,
2005.
Neergaard et al. 2011
U. Neergaard, R. Nielsen & L. Roseberry (red.), European Legal Method. Paradoxes and Revitalisation,
Kopenhagen: Djoef Publishing 2011.
NELEMAN & NEIJT 2010
P. NELEMAN & P.J. NEIJT, Toetsingscommissie civiele vonnissen, Den Haag: Raad voor de rechtspraak
2010.
NETHE, Ontbinding van lege besloten en naamloze vennootschappen (IVOR nr. 23) 1995 (diss.)
M.Y. NETHE, De ontbinding van lege besloten en naamloze vennootschappen (Uitgaven vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 23) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995.
NEUHAUS, Grundbegriffe 1976
P.H. NEUHAUS, Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts (Beitrage zum ausländischen und
internationalen Privatrecht nr. 30), Tübingen: Mohr 1976.
NEWTON 2010
B.E. NEWTON, ‘Preaching What They Don’t Practice: Why Law Faculties Preoccupation with Impractical
Scholarship and Devaluation of Practical Competencies Obstruct Reform in the Legal Academy’, South
Carolina Law Review 2010, p. 105-156.
NIBE-Bankjuridische Reeks
Amsterdam: NIBE-SVV
deel:
213
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
27. S. PERRICK, Converteerbare obligaties, 1995.
56. W.A.K. Rank (red.), Vermogensscheiding in de financiële praktijk, 2008.
NIELSEN 2010
K.B. NIELSEN, ‘The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research’, in: P. Cane & H.M.
Kritzer (red.), The Oxford Handbook on Empirical Legal Research, Oxford: Oxford University Press
2010, p. 951-975.
NIELSEN, in: Rome I Regulation 2009, p. 99-108
P.A. NIELSEN, ‘The Rome I Regulation and contracts of carriage’, in: F. Ferrari & S. Leible (red.), Rome I
Regulation. The law applicable to contractual obligations in Europe, München: Sellier 2009, p. 99108.
NIESKENS-ISPHORDING EN VAN DER PUTT-LAUWERS, Derdenbescherming (Mon. BW nr. A22) 2002
B.W.M. NIESKENS-ISPHORDING & A.E.M. VAN DER PUTT-LAUWERS, Derdenbescherming (Monografieën BW
nr. A22), Deventer: Kluwer 2002.
Nieskens-Isphording-bundel 2000
Beginselen van contractenrecht. Opstellen aangeboden aan mr. B.W.M. Nieskens-Isphording
(Nieskens-Isphording-bundel), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
Nieuw verzekeringsrecht 2005
M.L. Hendrikse, PH.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes (red.), Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht,
Deventer: Kluwer 2005.
NIEUWENHUIS 2011
H. NIEUWENHUIS, Kant & Co. Literatuur als spiegel aan het recht, Amsterdam: Balans 2011.
NIEUWENHUIS 2012
214
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
H. NIEUWENHUIS, Ex libris Hans Nieuwenhuis. 43 conclusies van antwoord, Leiden: eigen beheer 2012.
NIEUWENHUIS, oratie 1980
J.H. NIEUWENHUIS, Uit de ban van hier en nu (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 1980.
Nieuwenhuis-bundel 1992
Als een goed huisvader: opstellen aangeboden aan J.H. Nieuwenhuis ter gelegenheid van zijn afscheid
als hoogleraar burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden (Nieuwenhuis-bundel), Deventer:
Kluwer 1992.
NIEUWE WEME, diss. 2004
M.P. NIEUWE WEME, Het verplicht bod op effecten (diss. Nijmegen) (Serie Van der Heijden Instituut, nr.
80), Deventer: Kluwer 2004.
NIEUWSTADT & VAN SCHAGEN 2007
H. NIEUWSTADT & E. VAN SCHAGEN, ‘“De juristen moeten de vragen stellen.” Interview met prof. Hans
Nieuwenhuis’, AA 2007, p. 920-925.
NIHOUL & RODFORD, EU Electronic Communications Law 2011
P. NIHOUL & P. RODFORD, EU Electronic Communications Law: competition and regulation in the
European telecommunications market, Oxford: Oxford University Press 2011.
NIJLAND, De overheidsonderneming 2013 (diss.)
J. NIJLAND, De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader
beschouwd (Ars Notariatus, nr. 154) (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2013.
VAN NISPEN, Sancties in het vermogensrecht (Mon. BW nr. A11) 2003
C.J.J.C. VAN NISPEN, Sancties in het vermogensrecht (Monografieën BW nr. A11), Deventer: Kluwer
2003.
215
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN NISPEN, Rechterlijk verbod 1978
C.J.J.C. VAN NISPEN, Het rechterlijk verbod en bevel, Kluwer 1978.
VAN NISPEN TOT SEVENAER, De rechtspersoon 1936
C.M.O. VAN NISPEN TOT SEVENAER, De rechtspersoon. Een studie over het wezen der rechtspersoon en
deszelfs beteekenis voor staats- en privaatrecht, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1936.
NOLDUS, Ongeldigheid besluiten in naamloze vennootschap (VDHI nr. 1) 1969 (diss.)
W.J.M. NOLDUS, Ongeldigheid van besluiten in de naamloze vennootschap (Serie Van der Heijden
Instituut, nr. 1) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1969.
NOLST TRENITÉ, Zeeverzekering 1928
W. NOLST TRENITÉ, Zeeverzekering, Haarlem: Bohn 1928.
NOORDZIEK, Beraadslagingen 1867
J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
over het Ontwerp van Burgerlijk Wetboek, zittingsjaar 1820-1826, 's-Gravenhage: Nijhoff 1867.
NUYTINCK, in: Preadvies VH en VV 1995
A.J.M. NUYTINCK, ‘De verhouding tussen titel 7.17 en het algemene vermogensrecht’, in: Verzekering
naar komend recht (Preadvies voor de Vereeniging ‘Handelsrecht’ en de Vereniging voor
Verzekeringswetenschap 1995), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.
NYGH, RCADI 1995, p. 269-400
P.E. NYGH, ‘The Reasonable Expectations of the Parties as a Guide to the Choice of Law in Contract
and in Tort’, RCADI 1995, afl. 251, p. 269-400.
216
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ODERKERK 1999
A.E. ODERKERK, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, Nijmegen: Ars Aequi Libri
1999.
ODERKERK, in: Voorkeur voor de lex fori 2004, p. 59 e.v.
A.E. ODERKERK, ‘Kwalificatie in het internationaal privaatrecht – Verdragsautonome of
verordeningsautonome kwalificatie en eenvormige uitleg van begrippen tussen internationaal
bevoegheidsrechtelijke en conflictenrechtelijke regelingen’, in: R. Kotting, J.A. Pontier & L. Strikwerda
(red.), Voorkeur voor de lex fori – Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Mr. Th.M. de
Boer, Deventer: Kluwer 2004, p. 59 e.v.
ODERKERK, NIPR 2010, afl. 3, p. 437-446
A.E. ODERKERK, ‘Een lappendeken van interpretatiemethoden in de context van het Ontwerp Boek 10
BW, De invloed van Europeanisering en internationalisering van het IPR’, NIPR 2010, afl. 3, p. 437446.
OFFERHAUS, Aanpassing 1963
J. OFFERHAUS, Aanpassing in het Internationaal Privaatrecht (Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde nr. 5), Amsterdam: Noord-Hollandse
Uitgevers Maatschappij 1963.
OLDENHUIS, Aansprakelijkheid onrechtmatige daden 1985
F.T. OLDENHUIS, Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen (diss. Groningen),
Deventer: Kluwer 1985.
OLDENHUIS, Rechtsvinding 1977
F.T. OLDENHUIS, Rechtsvinding van de burgerlijke rechter in kerkelijke conflicten, Groningen: De
Vuurbaak 1977.
OLDENHUIS, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid personen (Mon. BW nr. B46) 2014
217
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
F.T. OLDENHUIS, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen (Monografieën BW nr. B46),
Deventer: Kluwer 2014.
VAN OLFFEN, oratie 2000
M. VAN OLFFEN, Beschermingsmaatregelen in de 21e eeuw (oratie Nijmegen) (Serie Van der Heijden
Instituut, nr. 64), Deventer: Kluwer 2000.
VAN OLFFEN, Preadvies 1994
M. VAN OLFFEN, Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam (Preadvies
Vereeniging Handelsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
Van Olffen/De Kluiver/Legein 2012
M. van Olffen, H.J. de Kluiver & M.H. Legein (red.), Flex-bv en Wet bestuur en toezicht, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2012.
VAN OLFFEN & VERSTEEGE, WPNR 2011/6878
M. VAN OLFFEN & S. VERSTEEGE, ‘Het goederenrechtelijk regime met betrekking tot buiten Nederland
genoteerde aandelen’, WPNR 2011/6878, p. 221-224.
Onroerend goed-bundel 1968
Ph.A.N. Houwing (red.), Opstellen geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de
Broederschap der Notarissen in Nederland (Onroerend goed-bundel), Deventer: Kluwer 1968.
Ontwerpen van wetten op de vennootschappen en andere 1929
Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel, Ontwerpen van wetten op de
vennootschappen en andere. Wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamlooze
vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus, Den Haag: Belinfante 1929.
OOSTERVEEN, in: Preadvies VH en NVZV 1997
218
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
W.J.G. OOSTERVEEN, ‘Vervoersrecht in Boek 8’, in: Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht en de
Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoerrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
VAN OOSTROM-STREEP, Verplichting 2006
N.C. van Oostrom-Streep, De kwalitatieve verplichting (diss. Utrecht), Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2006.
OOSTWOUDER, diss. 1996
W.J. OOSTWOUDER, Management Buy-out (diss. Rotterdam) (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 27), Deventer: Kluwer 1996.
OOSTWOUDER, Hoofdzaken 2001
W.J. OOSTWOUDER, Hoofdzaken Boek 8 BW, Verkeersmiddelen en Vervoer (serie Hoofdzaken
Handelsrecht), Deventer: Kluwer 2001.
Van Opstall-bundel 1972
Opstellen, aangeboden aan prof. mr. S.N. van Opstall (Van Opstall-bundel), Deventer: Kluwer 1972.
Opstellen Cleveringa 1957
Rechtskundige opstellen, op 7 december 1952 door oud-leerlingen aangeboden aan prof. mr. R.P.
Cleveringa, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1957.
Oranje e.a., Preadvies 2008
F.J. Oranje, Chr. M. Stokkermans, B. Bier & G.M. Portier, Het nieuwe BV-recht voor de praktijk
(Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), Den Haag: Sdu 2008.
OPZOOMER, Burgerlijk Wetboek 1892
C.W. OPZOOMER, Het Burgerlijk Wetboek, verklaard door C.W. Opzoomer, Deel VIII, Amsterdam:
Gebhard 1892.
219
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
OPZOOMER, Burgerlijk Wetboek 1874-1909
C.W. OPZOOMER & J.A. LEVY, Het Burgerlijk Wetboek verklaard, Amsterdam: Gebhard 1874-1909.
OPZOOMER/GOUDEKET, Burgerlijk Wetboek 1911
C.W. OPZOOMER, Het Burgerlijk Wetboek verklaard, 3e deel, bewerkt door J. Goudeket Azn., ’sGravenhage: Belinfante 1911.
OOST 2003
H. OOST, Circling around a question: defining your research problem, Interfacultair Instituut voor
Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden Universiteit Utrecht 2003.
VAN OOSTROM 2007
F. VAN OOSTROM, Markt en ziel (rede voor de Verenigde Vergadering van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen), Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen 2007.
Örücü & Nelken 2007
E. Örücü & D. Nelken (red.), Comparative Law. A Handbook, Oxford: Hart Publishing 2007.
OUDELAAR, diss. 1992
H. OUDELAAR, Civielrechtelijke executiegeschillen (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1992.
OUDELAAR, Recht halen 2000
H. OUDELAAR, Recht halen, Inleiding in het nieuwe executie- en beslagrecht, Deventer: Kluwer 2000.
Van Oven-bundel 1946
220
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Opstellen over hedendaagsch recht, op 17 november 1946 aangeboden aan prof. mr. J.C. van Oven
(Van Oven-bundel), Leiden: Universitaire Pers 1946.
Van Oven-bundel 1981
Gratia Commercii. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. A. van Oven (Van Oven-bundel), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1981.
VAN OVEN, Geschiedenis handelsrecht 1968
A. VAN OVEN, Geschiedenis van de wetenschap van het handelsrecht in Nederland in de 19e eeuw
(Geschiedenis der Nederlandsche rechtswetenschap, deel V, nr. 3), Amsterdam: Noord-Hollandsche
Uitgevers Maatschappij 1968.
VAN OVEN, Handelsrecht 1980
A. VAN OVEN & M.V. BRUINING-VOLMER, Handelsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1980.
VAN OVEN, Privaatrecht 1946
J.C. VAN OVEN, Leerboek van romeinsch privaatrecht, Leiden: Brill 1946.
VAN OVEN, Privaatrecht 1948
J.C. VAN OVEN, Leerboek van romeinsch privaatrecht, Leiden: Brill 1948.
Over registratie 1988-1991
Over registratie van de publiekrechtelijke rechtstoestand van onroerend goed (Rapporten 13, 22 en
25), Apeldoorn: Voorlopige Raad voor Vastgoedinformatie 1988, 1990 en 1991.
VON OVERBECK, RCADI 1982
A.E. VON OVERBECK, ‘Les questions générales du droit international privé à la lumière des codifications
et projets récents. Cours général de droit international privé’, RCADI 1982, afl. 176, p. 9.
221
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Rapport Von Overbeck 1985
A.E. VON OVERBECK, Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention (Vol. II), The Hague:
Hague Conference on Private International Law 1985.
Overgangsrecht
B. Wessels (red.), Overgangsrecht, Deventer: Kluwer (losbl.).
PACH, in: Preadvies 2001, p. 99-143
M.A. PACH, ‘Mediation in het bestuursrecht. Het kan, het mag en het werkt’ (Preadvies VAR), in: B.J.
van Ettekoven, M.A. Pach & I. C. van der Vlies, Alternatieven van en voor de bestuursrechter, Den
Haag: BJu 2001, p. 99-143.
DE PAGE, Droit civil 1957
H. DE PAGE AVEC COLL. DE RENE DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles: E. Bruylant
1957.
PALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch 2007
O. PALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch, München: C.H. Beck Verlag 2007.
PALANDT, Gesetzbuch 2012
O. PALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch (door diverse bewerkers), München: C.H. Beck Verlag 2012.
PALANDT, Gesetzbuch 2013
O. PALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch (door diverse bewerkers), München: C.H. Beck Verlag 2013.
222
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
PAQUAY, Conformiteit 1992
G.B.A. PAQUAY, Conformiteit en risico in het nieuwe kooprecht (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1992.
PARIS & DONELLY 2011
M. PARIS & L. DONELLY, ‘Legal Education in Ireland: A Paradigm Shift to the Practical?’, German Law
Journal 2011, p. 1068-1092.
PARKS, Law 1988
A.L. PARKS, The Law and Practice on Marine Insurance and Salvage, Baltimore: Cornell Maritime Press
1988.
Van Zeben, Belinfante & Van Ewijk, Parl. Gesch. BW Algemeen Deel 1962
C.J. van Zeben, W.G. Belinfante & O.W. van Ewijk (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek. Algemeen Deel, Voorgeschiedenis en algemene inleiding, Deventer-Antwerpen:
Kluwer 1962 (ook online).
Van Zeben, Belinfante & Van Ewijk, Parl. Gesch. BW Boek 1 1962
C.J. van Zeben, W.G. Belinfante & O.W. van Ewijk (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek. Boek 1, Personen- en familierecht, Deventer-Antwerpen: Kluwer 1962 (ook
online).
Van Zeben & Van Ewijk, Parl. Gesch. BW Inv. Boek 1 1969
C.J. van Zeben & O.W. van Ewijk (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek. Invoeringswet Boek 1, Personen- en Familierecht, Deventer: Kluwer 1969 (ook online).
Van Zeben, Belinfante & Van Ewijk, Parl. Gesch. BW Boek 2 1962
C.J. van Zeben, W.G. Belinfante & O.W. van Ewijk (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek. Boek 2, Rechtspersonen, Deventer-Antwerpen: Kluwer 1962 (ook online).
223
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Van Zeben & Du Pon, Parl. Gesch. BW Inv. Boek 2 1977
C.J. van Zeben & J.W. du Pon (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
Invoeringswet Boek 2, Rechtspersonen, Deventer: Kluwer 1977 (ook online).
Van Zeben & Du Pon, Parl. Gesch. BW Boek 3 1981
C.J. van Zeben & J.W. du Pon (m.m.v. M.M. Olthof) (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek. Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen, Deventer: Kluwer 1981 (ook online).
Van Zeben, Reehuis & Slob, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 3 1990
C.J. van Zeben, W.H.M. Reehuis & E.E. Slob (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, Invoering boeken 3, 5 en 6. Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen, Deventer:
Kluwer 1990 (ook online).
Van der Burght, Ebben & Kremer, Parl. Gesch. BW Boek 4 2002
Gr. van der Burght, E.W.J. Ebben & M.R. Kremer (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek. Vaststellingswet Boek 4, Erfrecht, Deventer: Kluwer 2002 (ook online).
Van der Burght, Ebben & Kremer, Parl. Gesch. BW Inv. Boek 4 2003
Gr. van der Burght, E.W.J. Ebben & M.R. Kremer (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek. Invoeringswet Boek 4, Erfrecht, Deventer: Kluwer 2003 (ook online).
Van Zeben & Du Pon, Parl. Gesch. BW Boek 5 1981
C.J. van Zeben & J.W. du Pon (m.m.v. M.M. Olthof) (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek. Boek 5, Zakelijke rechten, Deventer: Kluwer 1981 (ook online).
Van Zeben, Reehuis & Slob, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 5 1990
224
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
C.J. van Zeben, W.H.M. Reehuis & E.E. Slob (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6. Boek 5, Zakelijke rechten, Deventer: Kluwer 1990
(ook online).
Van Zeben & Du Pon, Parl. Gesch. BW Boek 6 1981
C.J. van Zeben & J.W. du Pon (m.m.v. M.M. Olthof) (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek. Boek 6, Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981
(ook online).
Van Zeben, Reehuis & Slob, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 6 1990
C.J. van Zeben, W.H.M. Reehuis & E.E. Slob (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6. Boek 6, Algemeen gedeelte van het
verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1990 (ook online).
Reehuis, Slob & Van Zeben, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14 1991
W.H.M. Reehuis, E.E. Slob & C.J. van Zeben (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6. Boek 7, Bijzondere overeenkomsten, titels 1, 7, 9 en
14, Deventer: Kluwer 1991 (ook online).
De Jonge & De Wijkerslooth, Parl. Gesch. BW Boek 7 titel 4 2008
A.R. de Jonge & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (m.m.v. J.H. Gelink) (red.), Parlementaire Geschiedenis
Huurrecht. Invoering van titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek per 1 augustus 2003 en de nadien tot 1
augustus 2006 ingevoerde wijzigingen…[etc.], Deventer: Kluwer 2008 (ook online).
Hendrikse, Rinkes & Martinus, Parl. Gesch. BW Boek 7 titel 17 2007
M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes & H.P.A.J. Martinus (m.m.v. E. Lohman) (red.), Parlementaire
Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 7, titel 17 BW, Verzekering, Deventer: Kluwer
2007 (ook online).
Claringbould, Parl. Gesch. BW Boek 8 1992
225
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M.H. Claringbould (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 8,
Verkeersmiddelen en vervoer, Deventer: Kluwer 1992 (ook online).
Reehuis & Slob, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Voortgang 1991
W.H.M. Reehuis & E.E. Slob (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
Invoering Boeken 3, 5 en 6. Voortgang, Deventer: Kluwer 1993 (ook online).
Reehuis, Slob & Van Zeben, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Aanpassing BW 1991
W.H.M. Reehuis, E.E. Slob & C.J. van Zeben (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6. Aanpassing Burgerlijk Wetboek, Deventer: Kluwer
1991 (ook online).
Reehuis & Slob, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Wijziging Rv, Wet RO en Fw 1992
W.H.M. Reehuis & E.E. Slob (m.m.v. J.B. Rijpkema) (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, de Wet op de Rechterlijke Organisatie en de Faillissementswet, Deventer: Kluwer
1992 (ook online).
Reehuis, Slob & Van Zeben, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Aanpassing overige wetten 1992
W.H.M. Reehuis, E.E. Slob & C.J. van Zeben (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6. Aanpassing van de overige wetten, Deventer: Kluwer
1992 (ook online).
Reehuis & Slob, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Kadasterwet 1990
W.H.M. Reehuis & E.E. Slob (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
Invoering Boeken 3, 5 en 6. Kadasterwet, Deventer: Kluwer 1990 (ook online).
Reehuis & Slob, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Overgangsrecht 1991
W.H.M. Reehuis & E.E. Slob (red.), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
Invoering Boeken 3, 5 en 6. Overgangsrecht, Deventer: Kluwer 1991 (ook online).
226
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Rutgers, Flach & Boon, Parl. Gesch. Bewijsrecht 1988
G.R. Rutgers, R.J.C. Flach & G.J. Boon (red.), Parlementaire Geschiedenis van de nieuwe regeling van
het bewijsrecht in burgerlijke zaken, Deventer: Kluwer 1988 (ook online).
Van Mierlo, Parl. Gesch. Burgerlijk procesrecht 2002
A.I.M. van Mierlo (m.m.v. F.M. Bart) (red.), Parlementaire Geschiedenis. Herziening van het burgerlijk
procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg,
Deventer: Kluwer 2002 (ook online).
Van Veen, Parl. Gesch. Arubaanse Landsverordening VBA 2009
W.J.M. van Veen (red.), Parlementaire Geschiedenis van de Arubaanse Landsverordening
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2009 (ook online).
Van Mierlo, Parl. Gesch. Herziening Wet RO 2002
A.I.M. van Mierlo (m.m.v. F.M. Bart) (red.), Parlementaire Geschiedenis. Herziening wet op de
Rechterlijke Organisatie, Deventer: Kluwer 2002 (ook online).
PASCHALIDIS, Freedom of establishment 2012
P. PASCHALIDIS, Freedom of establishment and private international law for corporations, Oxford:
Oxford University Press 2012.
VAN DE PAVERD, De opzegging van distributieovereenkomsten 1999
C.A.M. VAN DE PAVERD, De opzegging van distributieovereenkomsten: een onderzoek naar regels
betreffende de opzegging van distributieovereenkomsten, in het bijzonder naar de grondslagen
daarvan (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 1999.
PELCAFDC
227
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M.W. HESSELINK e.a., Principles of European Law: Commercial Agency, Franchising, and Distribution
Contracts, München: Sellier 2006.
PELMC
M.B.M. LOOS & O. BUENO DIAZ, Principles of European Law: Mandate Contracts, München: Sellier
2013.
Pels Rijcken-bundel 1981
H. DRION e.a., De hanteerbaarheid van het recht, bundel opstellen opgedragen aan mr. L.D. Pels
Rijcken (Pels Rijcken-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981.
PELSC
J.M. BARENDRECHT e.a., Principles of European Law: Service Contracts, München: Sellier 2007.
PELETIER, Rechterlijke vrijheid 1999
M.E.M.G. PELETIER, Rechterlijke vrijheid en partij-autonomie (diss. VU Amsterdam), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 1999.
PELLIS, in: Strikwerda-bundel 2011, p. 337-348
L.TH.L.G. PELLIS, ‘“Time flies like an arrow”. De huidige positie van buitenlands recht in cassatie’, in:
Th.M. de Boer e.a. (red.), Strikwerda’s conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter
gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Strikwerdabundel), Deventer: Kluwer 2011, p. 337-348.
PELLIS, WPNR 2003/6537, p. 449-454
L.TH.L.G. PELLIS, ‘Ambtshalve toepassing van recht: Daag de wetgever uit nu het nog kan! Artikel 2
Algemene Bepalingen van de Wet Internationaal Privaatrecht’, WPNR 2003/6537, p. 449-454.
PEN 2009
228
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M. PEN, Prestatiemeting van wetenschappelijk onderzoek. Een empirische studie naar de doorwerking
van universitaire prestatiemeetsystemen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009.
PERELMAN e.a., Le Fait et le Droit 1961
CH. PERELMAN e.a., Le Fait et le Droit; études de logique juridique, Bruxelles: Bruylant 1961.
PERRICK, Gemeenschap 1986
S. PERRICK, Gemeenschap, schuldeisers en verdeling. Beschouwingen over titel 3.7 van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.
PERRICK, oratie 2012
S. PERRICK, Het belang van het vermogensrecht voor de beoefenaar van het vennootschapsrecht
(oratie Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2012.
PERRICK, Preadvies 2011
S. PERRICK, Insolventie en erfrecht (Preadvies KNB 2011), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011.
DU PERRON 2013
C.E. DU PERRON, ‘De kwalificatie van rechtswetenschappelijke tijdschriften’, in: G. van Dijck e.a. (red.),
Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik, Deventer: Kluwer 2013, p. 191-199.
DU PERRON, Groepen contracten 1996
C.E. DU PERRON, Aansprakelijkheid in groepen van contracten, Deventer: Kluwer 1996.
DU PERRON, diss. 1999
C.E. DU PERRON, Overeenkomst en derden (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1999.
229
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
PETER, Levering roerende zaken 2007 (diss.)
J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2007.
PETERS 2012
B. PETERS, ‘Germany’s Dialoque with Strasbourg’, German Law Journal 2012, p. 757-772.
PETERS, Publiekrechtelijke rechtspersonen (CCL nr. 10) 1997 (diss.)
J.A.F. PETERS, Publiekrechtelijke rechtspersonen (Serie Center for Company Law nr. 10) (diss. Tilburg),
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
PETL 2005
European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law, Text and Commentary, The
Hague/Boston/London: Kluwer Law International 2005.
Peij e.a., Handboek Corporate Governance 2011
S.C. Peij (red.), Handboek Corporate Governance, Deventer: Kluwer 2011.
PEYROT, in: Worlds of the Trust 2013, p. 41-66
A. PEYROT, ‘How to square the circle? The challenge met by Swiss insolvency law in dealing with
common law trusts’, in: L. Smith (red.), The Worlds of the Trust, Cambridge: Cambridge University
Press 2013, p. 41-66.
PFEIFFER, in: Schurig-bundel 2012, p. 229-236
T. PFEIFFER, ‘Datumtheorie und “local data” in der Rome II-Vo am Beispiel von
Strassenverkehrsunfällen’, in: Liber Amicorum Klaus Schurig zum 70. Geburtstag (Schurig-bundel),
München: Sellier European Law Publishers 2012, p. 229-236.
PIEKENBROCK, Befristung, Verjährung, Verschweigung 2006
230
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A. PIEKENBROCK, Befristung, Verjährung, Verschweigung, Verwirkung. Eine rechtsvergleichende
Grundlagenstudie zu Rechtsänderungen durch Zeitablauf, Tübingen: Mohr Siebeck 2006.
PIETERS 1992
D. PIETERS, Sociale zekerheidsrechtsvergelijking ten dienste van Europa, Preadvies Nederlandse
Vereniging voor Rechtsvergelijking 1992.
PINNA, diss. 2003
A. PINNA, The obligations to inform and to advise (diss. Tilburg), Den Haag: BJu 2003.
DE PINTO, Handleiding BW 1840
A. DE PINTO, Handleiding tot het Burgerlijk Wetboek, 's-Gravenhage: J. Belinfante 1840.
PITLO, Ontwikkeling der executeele 1941 (diss.)
R.W.H. PITLO, De ontwikkeling der executeele (diss. Leiden), Gouda 1941.
PITLO/VAN DER BURGHT & EBBEN, Het erfrecht 2004
GR. VAN DER BURGHT & E.W. EBBEN, Het erfrecht, 10e druk, Deventer: Kluwer 2004.
PITLO/HIDMA, Nederlands burgerlijk wetboek 4 1981
T.R. HIDMA, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk wetboek. Deel 4. Bewijs en verjaring, Arnhem: Gouda
Quint 1981.
PITLO/LÖWENSTEYN, Nederlands burgerlijk wetboek 1A 1986
F.J.W. Löwensteyn, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk wetboek. Deel 1A. Rechtspersonenrecht, Arnhem:
Gouda Quint 1986
231
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
PITLO/LÖWENSTEYN, Nederlands burgerlijk recht 2 1994
F.J.W. Löwensteyn & M.J.G.C. Raaijmakers, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 2.
Rechtspersonenrecht, Deventer: Gouda Quint 1994.
PITLO/RAAIJMAKERS, Het Nederlands burgerlijk recht 2 2006
M.J.G.C. Raaijmakers, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 2. Ondernemingsrecht, Deventer:
Gouda Quint 2006.
PITLO/REEHUIS, Het Nederlands burgerlijk recht 2012
W.H.M. Reehuis e.a., Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer: Kluwer
2012.
PLANIOL & RIPERT, Traité pratique 1952
M. PLANIOL & G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome III, Les Biens (bew. door M. Picard),
Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1952 (losbl.).
PLANIOL & RIPERT, Traité pratique 1952
M. PLANIOL & G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome VI et VII, Obligations (bew. door P.
Esmein), Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1952 (losbl.).
VAN DER PLAS, NIPR 2010, p. 421-429
C.G. VAN DER PLAS, ‘Het leerstuk van de voorrangsregels gecodificeerd in boek 10: werking(ssfeer)’,
NIPR 2010, afl. 3, p. 421-429.
Van der Plas, NtER 2008, afl. 11, p. 318-329
C.G. van der Plas, ‘Verbintenissen uit overeenkomst: van EVO-Verdrag naar Rome I-Verordening’,
NtER 2008, afl. 11, p. 318-329.
VAN DER PLAS, Taak van rechter en IPR (O&R nr. 30) 2005
232
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
C.G. VAN DER PLAS, De taak van de rechter en het IPR, een verkenning van de grenzen van de taak van
de Nederlandse rechter bij de toepassing van vreemd privaat- en publiekrecht (Onderneming en recht
nr. 30) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2005.
PLASSARD, diss. 1924
J. PLASSARD, Des ouvertures communes à cassation et à requête civile (diss.), Paris: Sirey 1924.
PLAßMEIER, Ungerechtfertigte Bereicherung 1996
H. PLAßMEIER, Ungerechtfertigte Bereicherung im Internationalen Privatrecht und aus
rechtsvergleichender Sicht, Berlin: Duncker & Humblot 1996.
PLATE, diss. 1974
A. PLATE, Niet volgestorte aandelen (diss. Rotterdam) (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 11),
Deventer: Kluwer 1974.
PLENDER & WILDERSPIN, The EPIL of obligations 2009
R. PLENDER & M. WILDERSPIN, The European private international law of obligations, London: Sweet &
Maxwell 2009.
VAN DER PLOEG, Echtgenoot verkrijgt volledige nalatenschap 1982
P.W. VAN DER PLOEG (met medewerking van S. PERRICK), Echtgenoot verkrijgt volledige nalatenschap,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982.
VAN DER PLOEG, Burgerlijk Recht 1978
T.J. VAN DER PLOEG, Burgerlijk Recht en de vrijwillige organisaties; beschouwingen n.a.v. de regeling
van de vereniging en de stichting in Boek 2 B.W., Deventer: Kluwer 1978.
VAN DER PLOEG, diss. 1945
P.W. VAN DER PLOEG, Testamentair bewind (diss. Leiden), Amsterdam: De Bezige Bij 1945.
233
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Van der Ploeg, Filantropie 2004
T.J. van der Ploeg (red.), Recht rondom het goede doel. Juridische aspecten van de filantropie,
Utrecht: De Graaff 2004.
VAN DER PLOEG, in: Preadvies VH 2008
J.G. SIJMONS e.a., Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg (Preadvies Vereeniging
Handelsrecht), Deventer: Kluwer 2008.
Van der Ploeg en Van den Heuvel, Ontslag van bestuurders 1999
T.J. van der Ploeg & L.H. van den Heuvel (red.), Ontslag van bestuurders van rechtspersonen, Utrecht:
Lemma 1999.
Van der Ploeg-bundel 1976
J.M.M. Maeijer e.a. (red.), Recht zo die gaat: opstellen aangeboden aan Mr. P.W. van der Ploeg (van
der Ploeg-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1976.
Van der Ploeg-bundel 2012
C.H.C. Overes & W.J.M. van Veen (red.), Met recht betrokken (Van der Ploegbundel), Deventer:
Kluwer 2012.
PLOEGER, Horizontale splitsing 1997
H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom (diss Leiden), Deventer: Kluwer 1997.
POLAK, Aanspraak en aansprakelijkheid 1949
R.J. POLAK, Aanspraak en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (diss. Amsterdam), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1949.
234
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
POLAK, Dépeçage 1994
M.V. POLAK, Dépeçage: een rechtsbegrip dat in het internationaal privaatrecht misstaat? (oratie
Leiden), Deventer: Kluwer 1994.
POLAK, diss. 1953
J.M. POLAK, Theorie en praktijk der rechtsvinding (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1953.
POLAK, Handels- en faillissementsrecht 1935
M. POLAK, Handboek voor het Nederlandsche handels- en faillissementsrecht, Groningen: Wolters
1935.
POLAK, in: Internationaal, communautair en nationaal IPR 2002, p. 61-119
M.V. POLAK, ‘Oppassen - inpassen - aanpassen. Taken en bevoegdheden van wetgever en rechter bij
de receptie van internationaal en communautair IPR in de Nederlandse rechtsorde’, in:
Internationaal, communautair en nationaal IPR (Mededelingen NVIR nr. 125), ‘s-Gravenhage: T.M.C.
Asser Press 2002, p. 61-119
POLAK, Vermogensrechtelijke meerpartijenverhoudingen (IPR nr. 15) 1993
M.V. POLAK, Vermogensrechtelijke meerpartijenverhoudingen (Praktijkreeks IPR nr. 15), Deventer:
Kluwer 1993.
POLAK, RMThemis 1984, p. 228 e.v.
M.V. POLAK, ‘Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis
1984, p. 228 e.v.
POLAK, in: Soons-bundel 1995, p. 189-199
M.V. POLAK, ‘Materiële en formele geldigheidsvereisten van de internationale volmachtverlening in
de notariële praktijk’, in: P.H.M. Gerver e.a. (red.), Heden verschenen voor mij, liber amicorum
aangeboden aan prof. mr. A.L.M. Soons gewoon hoogleraar in het Notariële Recht aan de Faculteit
235
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden ter gelegenheid van zijn emeritaat (Soonsbundel), Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 189-199
POLAK, Vereniging 1965
J.M. POLAK EN J.M. DE VRIES, De coöperatieve vereniging, Den Haag: Broederschap der CandidaatNotarissen 1965.
POLAK, Wet op Stichtingen 1956
J.M. POLAK, De Wet op Stichtingen, IJmuiden: Vermande Zonen 1956.
POLAK/POLAK, Faillissement 1972
N.J. POLAK, Mr. M. Polak’s Handboek voor het Ned. Handels- en Faillissementsrecht. Deel I, Tweede
gedeelte. Faillissement en Surséance van Betaling, Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink 1972.
POLAK/SCHELTEMA EN WIARDA, Chèquerecht 1950
M. POLAK/H.J. SCHELTEMA & J. WIARDA, Wissel- en Chèquerecht, Groningen: J.B. Wolters 1950.
POLAK, SCHELTEMA EN MEIJER, Chèquerecht 1979
M. POLAK/H.J. SCHELTEMA & W.R. MEIJER, Wissel- en Chèquerecht, Algemeen deel, Alphen aan den Rijn:
Tjeenk Willink 1979.
POLMAN & REINSMA, Overgangsrecht 1991
J.J.R. POLMAN & M. REINSMA, Aanvulling overgangsrecht Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deel 1. Algemeen,
Arnhem: Gouda Quint 1991.
PONTIER, in: De Boer-bundel 2004, p. 81-102
J.A. PONTIER, ‘Artikel 10 en 11 Algemene Bepalingen van een Wet Internationaal Privaatrecht: het
toepasselijke recht “geen unfair surprise”’, in: R. Kotting, J.A. Pontier & L. Strikwerda (red.), Voorkeur
236
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
voor de lex fori – Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Mr. Th. M. de Boer, Deventer:
Kluwer 2004, p. 81-102.
PONTIER, Conflictenrecht 1997
J.A. PONTIER, Conflictenrecht: grondslagen, methoden, beginselen en belangen (diss. Amsterdam UvA),
Nijmegen: Ars Aequi Libri 1997.
PONTIER, Conflictenrecht 2005
J.A. PONTIER, Europees conflictenrecht. Een complexe geschiedenis in vogelvlucht (oratie Amsterdam
UvA), Amsterdam: Vossiuspers UvA 2005.
PONTIER, IPR 16 2009
J.A. PONTIER, Onrechtmatige daad en andere niet-cont[r]actuele verbintenissen (Praktijkreeks IPR nr.
16), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2009.
PONTIER, Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen 2009
J.A. PONTIER, Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen (Praktijkreeks IPR nr.
16, 2e herziene uitgave), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2009.
PONTIER, in: Preadvies NVIR 2008, p. 61-122
J.A. PONTIER, ‘Rome II: Geen revolutionaire omwentelingen, wel tal van vraagpunten bij de
inwerkingtreding ervan’, in: Europese conflictregels voor de overeenkomst en de onrechtmatige daad:
Rome I en II. Zicht op zekerheid nog ver weg (Preadvies KNVIR), Den Haag: T.M.C. Asser Press 2008, p.
61-122.
PONTIER, Rechtsvinding 1998, p. 30
J.A. PONTIER, Rechtsvinding, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998, p. 30.
PONTIER & BURG, EU Principles on Jurisdiction 2004
237
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.A. Pontier & E. Burg, EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgements
in Civil and Commercial Matters according to the case of law of the European Courts of Justice, ’sGravenhage: T.M.C. Asser Press 2004.
De Poorter e.a., Belanghebbende begrip 2004
J.C.A. de Poorter, B.W.N. de Waard, A.T. Marseille & M.J. Zomer, Herijking van het
belanghebbendebegrip, Den Haag: BJu 2004.
DE POORTER, in: De toegang tot de rechter 2010, p. 7-74
J.C.A. DE POORTER, ‘Doel en functie van de toegang tot de bestuursrechter: bespiegelingen over
ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht’ (Preadvies VAR), in: J.C.A. de Poorter, G.T.J.M. Jurgens &
H.J.M. Besselink, De toegang tot de rechter beperkt (VAR-reeks 144), Den Haag: BJu 2010, p. 7-74.
DE POORTER & VAN ROOSMALEN 2009
J.C.A. DE POORTER & H.J.TH.M. VAN ROOSMALEN, Motivering bij rechtsvorming. Over de motivering van
uitspraken met een rechtsvormend element door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Den Haag: Raad van State 2009.
POS, Hypotheek 1970
A.G. POS, Hypotheek op roerend goed (bezitloos pandrecht) (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1970.
POSNER 1987
R.A. POSNER, ‘The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-1987’, Harvard Law Review
1987, p. 761-780.
POSNER 2002
R.A. POSNER, ‘Symposium: Law, Knowledge, And the Academy: Legal Scholarship Today’, Harvard Law
Review 2002, p. 1314-1326.
238
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
POSNER 2008
R.A. POSNER, How Judges Think, Cambridge (MA): Harvard University Press 2008.
POSNER 2009
R.A. POSNER, ‘The State of Legal Scholarship Today: A Comment on Schlag’, The Georgetown Law
Journal 2009, p. 845-855.
VAN DER POT/PRAKKE, Nederlandse Staatsrecht 2001
L. PRAKKE (m.m.v. J.L. de Reede en G.J.M. van Wissen), Van der Pot. Handboek van het Nederlandse
Staatsrecht, Deventer: Kluwer 2001.
POTHIER, Traité du contrat de mandat
R.J. POTHIER, Oeuvres de Pothier, verzameld door Dupin, Parijs 1824-1825, Tome 4, p. 207 e.v.
POTHIER, Traité des Obligations 1830
R.J. POTHIER, Traité des Obligations, Oeuvres, Paris: éd. Crochard 1830.
POTHIER, Traité de Vente 1832
R.J. POTHIER, Traité de Vente, Paris 1832.
POTHIER, Traité domaine 1771/1772
R.J. POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété, Paris: Chez Debure 1771/1772.
POTHIER & BUGNET, Traité des donations testamentaires
R.J. POTHIER & J.J. BUGNET,Traités des successions, donations testamentaires, donations entre-vifs,
substitutions et des propres, Paris: Cosse et N. Delamotte 1845.
239
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
POTJEWIJD, Beschikkingsbevoegdheid 1998
G.H. POTJEWIJD, Beschikkingsbevoegdheid, bekrachtiging en convalescentie (diss. Leiden), Deventer:
Kluwer 1998.
POTJEWIJD, Bekrachtiging en convalescentie 2002
G.H. POTJEWIJD, Bekrachtiging en convalescentie (Studiepockets privaatrecht, deel 65), Deventer:
Kluwer 2002.
Preadvies KNB 2006
P. Blokland e.a., Nieuw erfrecht in de praktijk, Een evaluatie (Preadvies KNB 2006), Den Haag: Sdu
Uitgevers 2006.
Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht 2003
J. DE JONG, H.D. PLOEGER, A.A. VAN VELTEN & J.A. ZEVENBERGEN, Naar een meer positief stelsel van
grondboekhouding? (preadviezen voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht), Deventer: Kluwer 2003.
PRINSEN, Converteerbare obligaties (VDHI nr. 79) 2004 (diss.)
J.J. PRINSEN, Converteerbare obligaties (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 79) (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 2004.
PRINS & GIJRATH, Elektronische handel 2000
J.E.J. PRINS & S.J.H. GIJRATH, Privaatrechtelijke aspecten van elektronische handel: juridische
aandachtspunten voor Internet service providers, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
PRISSE, Conflictenrecht 1995
TH.A.G. PRISSE, Conflictenrecht met betrekking tot het zee- en binnenvaartrecht (Teksten
Vervoerrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.
PRÖLLS/MARTIN, VVG 2010
240
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
U. KNAPPMANN e.a., Versicherungsvertragsgesetz. Kommentar zu VVG und Einführungsgesetz VVG
sowie Kommentierung wichtiger Versicherungsbedingungen, München 2010.
PRÜM & WITZ, Trust & Fiducie 2005
A. PRÜM & C. WITZ, Trust & Fiducie. La Convention de La Haye et la nouvelle législation
luxembourgeoise, Paris: Montchrestien 2005.
PUIG, Contrats spéciaux 2011
P. PUIG, Contrats spéciaux, Parijs: Dalloz 2011 (5e dr.).
VAN QUICKENBORNE, Borgtocht 1999
M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, Antwerpen: Story-Scientia 1999.
QUIST, diss. 2014
J.P. QUIST, Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss. Rotterdam), Den
Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014.
QUIST, TOP 2012, p. 37-45
P.H.N. QUIST, ‘Topmodel met alle opties (II). Een facelift voor de flex-bv’, TOP 2012, p. 37-45.
Raaijmakers-bundel 2009
P.H.J. Essers e.a. (red.), Met Recht, liber amicorum Theo Raaijmakers (Raaijmakers-bundel),
Deventer: Kluwer 2009.
RAAIJMAKERS 2005
G.T.M.J. RAAIJMAKERS, De effectiviteit van regels in het ondernemings- en effectenrecht (oratie
Maastricht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005.
241
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
RAAIJMAKERS, oratie 1987
M.J.G.C. RAAIJMAKERS, Rechtspersoon tussen contract en instituut (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer
1987.
RAAIJMAKERS, Preadvies 2007
G.T.M.J. RAAIJMAKERS, Achter de schermen van beursaandeelhouders (Preadvies Vereeniging
Handelsrecht), Deventer: Kluwer 2007.
RAAIJMAKERS, Pitlo Ondernemingsrecht 2006
M.J.G.C. RAAIJMAKERS, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 2. Ondernemingsrecht, Deventer:
Gouda Quint 2006.
RABEL, Conflict of Laws (III) 1964
E. RABEL, The Conflict of Laws, Vol. III, Ann Arbor: University of Michigan Law School 1964.
Rabel, Conflict of Laws (IV) 1958
E. Rabel, The Conflict of Laws, Vol. IV, Ann Arbor: University of Michigan Law School 1958.
RABEL, RabelsZ 1931, p. 241 e.v.
E. RABEL, ‘Das Problem der Qualifikation’, RabelsZ 1931, p. 241 e.v.
RACHLINSKI 2011
J.J. RACHLINSKI, ‘Evidence-based Law’, Cornell Law Review 2011, p. 901-924.
RACHLINSKI 2012
J.J. RACHLINSKI, ‘How Judges Make Decisions’, in: R.W.M. Giard (red.), Judicial Decision Making in Civil
Law: Determinants, Dynamics and Delusion, Den Haag: Eleven International Publishing 2012, p. 87102.
242
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
RAMMELOO, Das neue EG-Vertragskollisionsrecht 1992
S. RAMMELOO, Das neue EG-Vertragskollisionsrecht (diss. Groningen), Köln (etc.): Heymann 1992.
RAMMELOO, NIPR 2000, p. 273-282
S.F.G. RAMMELOO, ‘Vrij verkeer van rechtspersonen in ‘Europa’ na Hof van Justitie EG Centros. Nieuwe
prejudiciële procedures: IPR-zetelleren verenigbaar met EG-Verdrag?’, NIPR 2000, p. 273-282.
RAMMELOO, NIPR 2003, p. 134-144
S.F.G. RAMMELOO, ‘Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa na HvJ EG Überseering. IPRzetelleercontroverse beslecht?’, NIPR 2003, p. 134-144.
RAMMELOO, NIPR 2004, p. 283-295
S.F.G. RAMMELOO, ‘Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa na HvJ EG Inspire Art Ltd.:
zetelleercontroverse beslecht! Voortgang harmonisatieproces grensoverschrijdende migratie
rechtspersonen onontbeerlijk’, NIPR 2004, p. 283-295.
RAMMELOO, NIPR 2009, p. 286-294
S.F.G. RAMMELOO, ‘Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa. Luxemburg locuta, causa non finita?’,
NIPR 2009, p. 286-294.
RAMMELOO, Ondernemingsrecht 2011/9
S.F.G. RAMMELOO, ‘Vrij verkeer van vennootschappen in de EU – Een rechtsvergelijkende exercitie van
nationale ontwikkelingen. State of the art anno 2010’, Ondernemingsrecht 2011/9, p. 39-44 (ook
online).
RAMMELOO, in: Preadvies 2012, p. 61-87
243
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
S.F.G. RAMMELOO, ‘Overdracht van vennootschapszetels in ‘Europa’ – Final call voor 14e Richtlijn’, in:
Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst.
Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Deventer: Kluwer 2012, p. 61-87.
RANIERI, Europäisches Obligationenrecht 2009
F. RANIERI, Europäisches Obligationenrecht: Ein Handbuch mit Texten und Materialien, Vienna:
Springer 2009 (Auflage 3).
RANK-BERENSCHOT, Bezit (Mon. BW nr. B7) 2001
E.B. RANK-BERENSCHOT, Bezit (Monografieën BW nr. B7), Deventer: Kluwer 2001.
RANK-BERENSCHOT, Bezit (Mon. BW nr. B7) 2012
E.B. RANK-BERENSCHOT, Bezit (Monografieën BW nr. B7), Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
RANK-BERENSCHOT, Scheidslijn 1992
E.B. RANK-BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen goederen en verbintenissenrecht (diss. Leiden),
Deventer: Kluwer 1992.
RANK & BIERMAN, MvV 2010, afl. 7-8, p. 193-199
W.A.K. RANK & B. BIERMAN, ‘Gegiraliseerde effecten in het IPR’, MvV 2010, afl. 7-8, p. 193-199.
Rapport De Jonge Akademie 2012
Rapport De Jonge Akademie, Tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale
wetenschapscommunicatie, Amsterdam: De Jonge Akademie 2012.
Rapport Het civiel effect 2012
Het civiel effect. Een reflectie op de invulling door de faculteiten Rechtsgeleerdheid 2012.
244
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Rapport Fiscale aspecten van leasing 2001
Rapport Fiscale aspecten van leasing, door de Commissie Leasing, Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap nr. 217, Deventer: Kluwer 2001.
RAS, Tussenvonnis in burgerlijk procesrecht 1966 (diss.)
H.E. RAS, Het tussenvonnis in het burgerlijk procesrecht (diss. Amsterdam UvA), Arnhem: Gouda Quint
1966.
RAS & HAMMERSTEIN, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (BPP nr. 4)
2011
H.E. RAS & A. HAMMERSTEIN, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken
(Burgerlijk proces & Praktijk nr. 4), Deventer: Kluwer 2011, vierde druk (ook online).
RAS & LEWIN, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken in de Nederlandse
Antillen en Aruba (BPP nr. 9) 2008
H.E. RAS & G.C.C. LEWIN, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken in de
Nederlandse Antillen en Aruba (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 9), Deventer: Kluwer 2008.
Rapport Reese 1974
L.M. REESE, Actes et documents de la Douzième session du 2 au 21 octobre 1972, Tome III,
Responsabilité du fait des produits, p. 252-273, La Haye: Bureau permanent de la conférence, Impr.
Nationale, 1974.
Reflection Group on the Future of EU Company Law 2011
Reflection Group on the Future of EU Company Law, Report on the Future of EU Company Law,
Brussels 5 april 2011, www.ec.europa.eu/internal_market
VAN REIJSEN, diss. 1999
P.P.M. VAN REIJSEN, Medisch-professionele autonomie en gezondheidsrecht (diss. Nijmegen), Lelystad:
Vermande 1999.
245
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Reimann & Zimmermann 2006
M. Reimann & R. Zimmermann (red.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford: Oxford
University Press 2006.
REISIG, Aanbod van getuigenbewijs 2005 (diss.)
D. REISIG, Het aanbod van getuigenbewijs (diss. Amsterdam UvA), 2005
REITHMANN & MARTINY, Internationales Vertragsrecht 2010
CH. REITMANN & D. MARTINY, Internationales Vertragsrecht: das international Privatrecht der
Schuldverträge, Köln: Schmidt 2010.
RENDA 2006
A. RENDA, Impact Assessment in the EU. The State of the Art and the Art of the State, Brussels: Centre
for European Policy Studies 2006.
RENNER, in: Rome regulations 2011
M. RENNER, ‘Article 9. Overriding mandatory provisions’, in: G-P. Calliess (red.), Rome regulations.
Commentary on the European rules of the conflict of laws, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International 2011.
RHODE 2002
D.L. RHODE, ‘Legal Scholarship’, Harvard Law Review 2002, p. 1337-1361.
RIGAUX 1966
F. RIGAUX, La nature du controle de la Cour de Cassation, Bruxelles: Bruylant 1966.
RIGAUX en FALLON, Droit International Privé 2005
246
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
F. RIGAUX & M. FALLON, Droit International Privé, Brussel: Larcier 2005.
VAN RIJN VAN ALKEMADE, Struycken-bundel 1996, p. 283 e.v.
J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, ‘Ende dispereert niet’, in: A.V.M. Struycken, Op recht: bundel opstellen,
aangeboden aan prof. mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen (Struycken-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 283 e.v.
VAN RIJN & DE HEER, JBN 2011/55
A.B. VAN RIJN & R.J. DE HEER, ‘Naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba: buitenland of niet?’, JBN 2011/55.
REEHUIS, Overdracht (Mon. BW nr. B6a) 2010
W.H.M. REEHUIS, Overdracht (Monografieën BW nr. B6a), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
REEHUIS e.a., Pitlo Goederenrecht 2012
W.H.M. REEHUIS e.a., Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer: Kluwer
2012.
RAAIJMAKERS, Garanties 2002
G.T.M.J. RAAIJMAKERS, Garanties bij overnames: over garanties bij professionele koop, meer in het
bijzonder bij bedrijfsovernames (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002.
Raaijmakers-bundel 2009
P.H.J. Essers (red.), Met Recht, liber amicorum Theo Raaijmakers (Raaijmakers-bundel), Deventer:
Kluwer 2009.
RABEL, Haftung 1973
E. RABEL, Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte, Leipzig 1902, Berlin/New York 1973.
247
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
RABEL, Recht des Warenkaufs 1936
E. RABEL, Das Recht des Warenkaufs, Eine rechtsvergleichende Darstellung (deel I), Berlin/Leipzig
1936, Berlin: Walter de Gruyter 1964.
RANK, Geldschuld 1996
W.A.K. RANK, Geld, geldschuld en betaling (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1996.
REEHUIS, Verpanding 1987
W.H.M. REEHUIS, Stille verpanding van roerende zaken en vorderingen volgens het NBW (diss.
Nijmegen), Arnhem: Gouda Quint 1987.
REEHUIS, Levering (Mon. BW nr. B6b) 2004
W.H.M. REEHUIS, Levering (Monografieën BW nr. B6b), Deventer: Kluwer 2004.
REINICKE & TIEDTKE, Bürgschaftsrecht 2008
D. REINICKE & K. TIEDTKE, Bürgschaftsrecht, Köln/München 2008.
REINICKE &TIEDTKE, Kaufrecht 2009
D. REINICKE & K. TIEDTKE, Kaufrecht, München: Carl Heymanns Verlag 2009.
RENSEN, Extra-verplichtingen leden en aandeelhouders (VDHI nr. 83) 2005
G.J.C. RENSEN, Extra-verplichtingen van leden en aandeelhouders (diss. Nijmegen) (Serie Van der
Heijden Instituut, nr. 83), Deventer: Kluwer 2005.
REURICH, Articulatie van gedragsnormen 2005 (diss.)
L. REURICH, De articulatie van gedragsnormen. Deel II. Vaagheid van normen (diss. Leiden), Deventer:
Kluwer 2005.
248
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
RIJNHOUT 2012
R. RIJNHOUT, Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken. Een rechtsvergelijkende studie
naar de artikelen 6:107 en 6:108 BW in relatie tot het onrechtmatige daadsrecht en
schadevergoedingsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.
Rijpkema e.a., Inleiding rechtswetenschap 2009
P.P. Rijpkema e.a. (red.), Inleiding in de rechtswetenschap, Veenendaal: Universal Press 2009, p. 493.
VAN RIJSSEN, Contractsoverneming (R&P nr. 144) 2006 (diss.)
G. VAN RIJSSEN, Contractsoverneming (Recht en Praktijk nr. 144) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer
2006.
RIJTMA, Kadaster 1966
H.J. Rijtma, Het kadaster (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1966.
RIPERT & BOULANGER, Traité de droit civil 1956-1959
G. RIPERT & J. BOULANGER, Traité de droit civil, d'après le traité de M. Planiol, Paris: LGDJ 1956-1959.
ROBBEN, Action directe 1993
C.P. ROBBEN, De action directe en de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (diss. Tilburg),
Apeldoorn/Antwerpen 1993.
RODRIGUES LOPES, Pacht (R&P nr. 31) 2007
D.L. RODRIGUES LOPES, Pacht (Recht en Praktijk nr. 31), Deventer: Kluwer 2007.
RODRIGUES LOPES, Pacht (R&P nr. VG2) 2011
249
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
D.L. RODRIGUES LOPES, Pacht (Recht en Praktijk nr. VG2), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
ROELEVELD, Lewensversekeringsreg 1982
L. ROELEVELD, Suid-Afrikaanse Lewensversekeringsreg (diss. Pretoria), 1982 (niet in de boekhandel
verkrijgbaar).
ROELEVELD, Waarborgmaatschappij 1955
L. ROELEVELD, De onderlinge waarborgmaatschappij, in het bijzonder als levensverzekeraar (diss.
Leiden), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1955.
ROELOFS, Ondernemingsrecht 2012/32
E.R. ROELOFS, ‘Eindelijk op weg naar een EU-Richtlijn betreffende zetelverplaatsing?’,
Ondernemingsrecht 2012/32, p. 170-173.
ROELOFS, De private express trust en de legitieme portie (AN nr. 146) 2011
E.R. ROELOFS, De private express trust en de legitieme portie (Ars Notariatus, nr. 146), Deventer:
Kluwer 2011 (ook online).
ROELOFS, Grensoverschrijdende juridische splitsing kapitaalvennootschappen (VDHI nr. 122) 2014
(diss.)
E.R. ROELOFS, Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen (Serie Van der
Heijden Instituut, nr. 122) (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
ROELOFS, WPNR 2012/6950
E.R. ROELOFS, ‘Het Vale-arrest: een nieuwe stap op het gebied van grensoverschrijdende omzetting’,
WPNR 2012/6950, p. 792-798.
ROELOFS & VAN ECK, WPNR 2013/6971 en 2013/6972
250
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
E.R. ROELOFS & G.C. VAN ECK, ‘Een voorstel voor een regeling omtrent grensoverschrijdende omzetting
van vennootschappen (I) en (II, slot)’, WPNR 2013/6971, p. 296-301 en 2013/6972, p. 313-319.
ROELVINK, in: Van Rijn van Alkemade-bundel 1993, p. 219 e.v.
H.L.J. ROELVINK, ‘Artikel 6:2 BW en het Nederlands IPR’, in: Grensoverschrijdend privaatrecht: een
bundel opstellen over privaatrecht in internationaal verband : aangeboden aan Mr. J. van Rijn van
Alkemade bij gelegenheid van zijn afscheid als raadadviseur bij het Ministerie van Justitie (Van Rijn
van Alkemade-bundel), Deventer: Kluwer 1993 p. 219 e.v.
ROEST, Medezeggenschap van werknemers 1996 (diss.)
J. ROEST, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten (Serie Van der
Heijden Instituut, nr. 48) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1996.
ROEST, WPNR 2012/6950
J. ROEST, ‘Europees vennootschapsrecht: hoe verder?’, WPNR 2012/6950, p. 783-792.
ROMME, Onderneming als gemeenschap 1946
C.P.M. ROMME, De Onderneming als Gemeenschap in het Recht, Amsterdam: Urbi et Orbi 1946.
RONGEN, Cessie 2012 (diss.)
M.H.E. RONGEN, Cessie (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2012.
RONSE, Schadeloosstelling 1954
J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad (diss. Leuven), Brussel: F. Larcier
1954.
RONSE, Schade 1984
J. RONSE, Schade en schadeloosstelling (Alg. praktische rechtsverzameling), Deventer: Kluwer 1984.
251
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ROOD/VAN DER HEIJDEN, Rood's Wet op ondernemingsraden 2004
P.F. VAN DER HEIJDEN, Rood's Wet op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2004.
ROOD/VERBURG, Rood's Wet op ondernemingsraden 2013
L.G. VERBURG, Rood’s Wet op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
VAN ROOIJ, Publiekrechtelijke regels 1976
R. VAN ROOIJ, De positie van publiekrechtelijke regels op het terrein van het internationaal privaatrecht
(diss. Leiden), Groningen: Tjeenk Willink/Sijthoff 1976.
Actualia Ondr.
Serie Actualia Ondernemingsrecht
deel:
3. P. ROOS, Nieuwe regels voor de eenpersoonsvennootschap, Arnhem: Gouda Quint 1992.
4. C.M. GRUNDMANN-VAN DE KROL, Uitgifte en levering van aandelen op naam, Arnhem: Gouda Quint
1993.
ROSENBERG/SCHWAB & GOTTWALD, Zivilprozessrecht 2010
L. ROSENBERG, K.H. SCHWAB & P. GOTTWALD, Zivilprozessrecht, München: Beck 2010.
ROSENFELD 2008
M. ROSENFELD, ‘Principle or Ideology? A Comparativist Perspective on theU.S. Controversy over
Supreme Court Citations to Foreign Authorities’, Cardozo Legal Studies Research Paper, 2008-213,
via: http://ssrn.comb/abstract=1081854.
ROSENKRANZ & ROHDE, NIPR 2008, p. 435-439
252
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
T. ROSENKRANZ & E. ROHDE, ‘The law applicable to non-contractual obligations arising out of acts of
unfair competition and acts restricting free competition under Article 6 Rome II Regulation’, NIPR
2008, p. 435-439.
VAN ROSSEM/CLEVERINGA, Verklaring 1972
R.P. CLEVERINGA, Mr. W. van Rossem’s Verklaring van het Nederlandsch Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1972.
VAN ROSSEM/CLEVERINGA, Verklaring II 1972
R.P. CLEVERINGA, Mr. W. van Rossem’s Verklaring van het Nederlandsch Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, Deel II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1972.
Van Rossum, Dwaling 1991
M.M. VAN ROSSUM, Dwaling, in het bijzonder bij koop van onroerend goed (diss. Utrecht), Deventer:
Kluwer 1991.
Van Rossum, Garanties 2002
M.M. van Rossum (red.), Garanties in de rechtspraktijk, Deventer: Kluwer 2002.
DE RU, Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen 1981
H.J. DE RU, Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen. Juridische aspecten en de gevolgen daarvan voor
het economisch beleid (diss. Utrecht), Nijmegen: Ars Aequi Libri 1981.
RUBIN 2001
E.L. RUBIN, ‘Legal Scholarship’, in: N.J. Smelser & P.B. Baltes (red.), The International Encyclopedia of
the Social and Behavioural Sciences, Oxford: Pergamon Press 2001, p. 8677-8684.
RUBIN 2007
253
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
E. RUBIN, ‘What’s Wrong with Langdell’s Method, and What to Do About it’, VanderBilt Law Review
2007, p. 609-665.
RÜHL, in: Kropholler-bundel 2008, p. 187-209
G. RÜHL, ‘Rechtswahlfreiheit im europaïschen Kollisionsrecht’, in: Baetge/von Hein/von Hinden
(Hrsg.), Die richtige Ordnung, Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag, Tübingen: Mohr
Siebeck 2008, p. 187-209.
RUIJGVOORN, Onderhandelingen 2009
M.R. RUIJGVOORN, Afgebroken onderhandelingen en het gebruik van voorbehouden (diss. Utrecht),
Deventer: Kluwer 2009.
Ruimte voor pacht 2000
Ruimte voor pacht, Evaluatie en toekomstvisie pachtbeleid, ’s-Gravenhage: Ministerie van LNV 2000.
DE RUITER, Goederen 1963
J. DE RUITER, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp Burgerlijk Wetboek
(diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1963.
RUITENBEEK-BART, TVP 2011, afl. 4, p. 105-111
F.M. RUITENBEEK-BART, ‘Regres in internationaal verband: een bespreking van het leerstuk van regres
in het internationale privaatrecht’, TVP 2011, afl. 4, p. 105-111.
RUTGERS, Agentuurovereenkomst
J.W. RUTGERS, ‘De Agentuurovereenkomst’, in: Hartkamp, Sieburgh & Keus, Invloed op het
Nederlandse privaatrecht II 2007, p. 71-91.
RUTGERS, in: Burgerlijke Rechtsvordering
G.R. RUTGERS, in: W.D.H. Asser c.s., Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer (losbl.).
254
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
RUTTEN, diss. 1945
L.E.H. RUTTEN, De devolutieve werking van het appel in het burgerlijk procesrecht (diss. Nijmegen),
Utrecht: Dekker & Van de Vegt 1945.
RUTTEN, IPR 2 2011
S.W.E. RUTTEN, Huwelijk en burgerlijke stand (Praktijkreeks IPR nr. 2), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu
2011.
RUTTEN, Marokkaans erfrecht 1997
S.E.W. RUTTEN, Erven naar Marokkaans recht. Aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht bij
de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht (diss. Maastricht), Antwerpen: Intersentia 1997.
RUTTEN, NIPR 2001, afl. 1, p. 44-52
S.E.W. RUTTEN, ‘Enkele beschouwingen over het polygamievraagstuk in een Westerse context’, NIPR
2001, afl. 1, p. 44-52.
RUTTEN, NIPR 2010, p. 410-420
S.W.E. RUTTEN, ‘Aanpassing van het huwelijksrecht; gevolgen voor de openbare orde en
mensenrechten in het IPR’, NIPR 2010, afl. 3, p. 410-420.
RUTTEN en SAARLOOS, FJR 2007/125, afl. 12, p. 300-309
S.E.W. RUTTEN & K.J. SAARLOOS, ‘De erkenning van de kafala in het IPR en het vreemdelingenrecht’, FJR
2007/125, afl. 12, p. 300-309 (ook online).
SACCO & DE NOVA, Trattato 1982
R. SACCO & G. DE NOVA, Trattato di diritto privato, diretto da Pietro Rescigno, deel 10 (Obbligazioni e
contratti) II, Torino: UTET 1982.
255
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SAGAERT, TILLEMAN & VERBEKE, Bijzondere overeenkomstenrecht 2007
V. SAGAERT, B. TILLEMAN & ALAIN VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere
overeenkomstenrecht, Antwerpen/Oxford: Intersentia 2007.
SALINGER, Salinger on factoring 2006
N. RUDDY, S. MILLS & N. DAVIDSON, Salinger on factoring, London: Sweet & Maxwell 2006.
A.F. SALOMONS, Overdracht 1997
A.F. SALOMONS, 2014 tot 1950, De geschiedenis tot 1950 van de vertrouwensbescherming bij
overdracht van roerende zaken door een beschikkingsonbevoegde (diss. Amsterdam UvA), Deventer:
Kluwer 1997.
SALOMONS, TvI 1995, afl. 4, p.81-90
A.F. SALOMONS, ‘Herwonnen zekerheid: de Hoge Raad kiest voor beperkte uitleg van het
fiduciaverbod’, TvI 1995, afl. 4, p.81-90.
F.R. SALOMONS, Verzekering 1996
F.R. SALOMONS, Verzekering ten behoeve van een derde (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996.
SALOMONS, Schadevergoeding: zaakschade (Mon. BW nr. B38) 1993
R.A. SALOMONS, Schadevergoeding: zaakschade (Monografieën BW nr. B38), Deventer: Kluwer 1993.
SALTER & MASON 2007
M. SALTER & J. MASON, Writing Law Dissertations. An Introduction and Guideto the Conduct of Legal
Research, Edinburgh Gate: Pearson 2007.
Samoy et al. 2012
256
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
I. Samoy, V. Sagaert & E. Terryn (red.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht,
Antwerpen-Cambridge: Intersentia 2012.
SANDEE, Fabrikatenkoop 1995
F.J. SANDEE, Algemene voorwaarden en Fabrikatenkoop (diss. Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint
1995.
SANDERS, Het nieuwe arbitragerecht (R&P nr. 45) 2001
P. SANDERS, Het nieuwe arbitragerecht (Recht en Praktijk nr. 45), Deventer: Kluwer 2001.
SANDERS/WESTBROEK, BV en NV 2005
F.K. BUIJN & P.M. STORM, BV en NV (Serie Recht en Praktijk, deel 23), Deventer: Kluwer 2005.
SANDROCK, in: Sonnenberger-bundel 2004, p. 615-649
O. SANDROCK,‘"Scharfer" ordre public interne und "laxer" ordre public international?: die
Unterscheidung zwischen "ordre public interne" und "ordre public international" ist nicht
gerechtfertigt’, in: Privatrecht in Europa: Vielfalt, Kollision, Kooperation : Festschrift für Hans Jürgen
Sonnenberger zum 70. Geburtstag (Sonnenberger-bundel), München: Beck 2004, p. 615-649.
VAN DER SANGEN, Rechtskarakter 1999
G.J.H. VAN DER SANGEN, Rechtskarakter en financiering van de coöperatie (diss. Tilburg) (Serie Center
for Company Law), Deventer: Kluwer 1999.
SANTING-WUBS 2012
A.H. SANTING-WUBS, Mediation in juridisch perspectief, Deventer: Kluwer 2012.
SANTING-WUBS, Kerken in geding 2002
A.H. SANTING-WUBS, Kerken in geding, De burgerlijke rechter en kerkelijke geschillen (diss. Groningen),
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2002.
257
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SAUTER/SCHWEYER & WALDNER, Verein 2010
G. SCHWEYER & W. WALDNER, Der eingetragene Verein, München: C. H. Beck Verlag oHG 2010.
Sauveplanne-bundel 1984
Unification and comparative law in theory and practice, Contributions in honour of J.G. Sauveplanne
(liber amicorum) (Sauveplanne-bundel), Deventer: Kluwer Law and Taxation 1984.
SAUVEPLANNE, in: Preadvies NVR 1968
J.G. SAUVEPLANNE, De bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw van roerende lichamelijke
zaken (Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking), Deventer: Kluwer 1968.
SAUVEPLANNE, Privaatrecht 1989
J.G. SAUVEPLANNE, Elementair Internationaal Privaatrecht, Deventer: Kluwer 1989.
VON SAVIGNY, Obligationenrecht 1851-1853
F.C. VON SAVIGNY, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts, Berlin: Veit 18511853.
VON SAVIGNY, System 1840-1849
F.C. VON SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts, Berlin: Veit und Comp. 1840-1849.
VON SAVIGNY, System 1849
FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts, deel VIII, Berlijn: Veit 1849.
SCHAAFSMA, Conflictenrecht 1994
258
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
S.J. SCHAAFSMA, Vervuiling in het conflictenrecht: een onderzoek naar theoretische concepten en
praktijk van de internationale milieuvervuilende onrechtmatige daad in het internationaal
privaatrechtelijke conflictenrecht (Post Scriptum Reeks), Deventer: FED/Gouda Quint/Kluwer/Tjeenk
Willink 1994.
SCHAAFSMA, Preadvies 1986
J.R. SCHAAFSMA, Bescherming van beleggers ter beurze (Preadvies Vereeniging Handelsrecht), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1986.
SCHAAFSMA, WPNR 2008/6780
S.J. SCHAAFSMA, ‘Rome II: intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie’, WPNR 2008/6780, p.
998-1003.
Schadee-bundel 1980
H.A.J. Baanders (red.), Recht door zee. Liber amicorum, prof. mr. H. Schadee (Schadee-bundel),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1980.
SCHADEE/GERRITZEN, Aantekeningen 1971
J.J.H. GERRITZEN, Aantekeningen bij de York Antwerp rules, 1950, Deventer: Kluwer 1971.
VAN SCHAICK 2009
A.C. VAN SCHAICK, Het burgerlijk recht de baas? Over de verwevenheid van burgerlijk recht en burgerlijk
procesrecht (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 2009.
VAN SCHAICK, NTBR 2012
A.C. VAN SCHAICK, ‘Het glibberige pad van de verjaring van de regresvordering’, NTBR 2012, p. 420-430.
VAN SCHAICK, Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap (Mon. BW nr. A14) 2003
259
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A.C. VAN SCHAICK, Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap (Monografieën BW nr. A14),
Deventer: Kluwer 2003 (ook online).
VAN SCHAICK, Volmacht (Mon. BW nr. B5) 2011
A.C. VAN SCHAICK, Volmacht (Monografieën BW nr. B5), Deventer: Kluwer 2011.
SCHAUER 2008
F. SCHAUER, ‘Authority and Authorities’, Virginian Law Review 2008, p. 1931-1961.
SCHAUER 2009
F. SCHAUER, Thinking like a lawyer. A new introduction to legal reasoning, Harvard: Harvard University
Press 2009.
SCHELHAAS, Boetebeding 2004
H.N. SCHELHAAS, Het boetebeding in het Europese contractenrecht (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer
2004.
SCHELTEMA, Bewijsrecht 1939
F.G. SCHELTEMA, Nederlandsch Burgerlijk Bewijsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1939.
SCHELTEMA, Ontbindende voorwaarde 2003
A.H. SCHELTEMA, De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde (diss. Leiden),
Deventer: Kluwer 2003.
SCHELTEMA 2012
M.W. SCHELTEMA, Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? (oratie Rotterdam),
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.
260
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SCHELTEMA 2013
M.W. SCHELTEMA, Assessing effectiveness of international private regulation, Preadvies voor de
Vereniging voor Burgerlijk Recht 2013 (nog te verschijnen).
SCHELTEMA, Onverschuldigde betaling 1997
M.W. SCHELTEMA, Onverschuldigde betaling (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1997.
SCHELTEMA, Vereenigingsrecht 1923
F.G. SCHELTEMA, Beschouwingen omtrent de grondslagen van vereenigingsrecht (oratie Leiden), 'sGravenhage: G. Belinfante 1923.
SCHELTEMA, Verzekeringsrecht 1945
H.J. SCHELTEMA, Verzekeringsrecht, Groningen: J.B. Wolters 1945.
SCHELTEMA/MIJNSSEN, Schadeverzekeringsrecht 1998
H.J. SCHELTEMA/F.H.J. MIJNSSEN, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht, Alphen aan den Rijn:
Kluwer 1998.
SCHELTEMA/SCHELTEMA 2013
M.W. SCHELTEMA/M. SCHELTEMA, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en
privaatrecht, Deventer: Kluwer 2013.
SCHELTEMA/WIARDA, Verspreide Geschriften 1953
F.G. SCHELTEMA & J. WIARDA, Verspreide Geschriften, Groningen: Wolters 1953.
SCHELTEMA, Nakoming (Mon. BW nr. B32a) 2008
M.W. SCHELTEMA, Nakoming (Monografieën BW nr. B32a), Deventer: Kluwer 2008 (ook online).
261
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SCHILD, De invloed van het EVRM 2012 (diss.)
A.J.P. SCHILD, De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht (diss. Leiden) (Uitgaven vanwege
het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 91), Deventer: Kluwer 2012.
VAN SCHILFGAARDE 2010
P. VAN SCHILFGAARDE, ‘Recht als taalgang’, WPNR 2010-6843, p. 420-428.
VAN SCHILFGAARDE & WINTER, Van de BV en NV 2009
P. VAN SCHILFGAARDE, J.W. WINTER, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009 (ook online).
VAN SCHILFGAARDE/WINTER & WEZEMAN 2013
J.W. WINTER & J.B. WEZEMAN, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013 (ook online).
Van Schilfgaarde-bundel 2000
J.B. Huizink, J.B. Wezeman & J.W. Winter (red.), A-T-D, opstellen aangeboden aan P. van Schilfgaarde
(Van Schilfgaarde-bundel), Deventer: Kluwer 2000.
SCHIM, Giraal effectenverkeer (O&R nr. 36) 2006
B.F.L.M. SCHIM, Giraal effectenverkeer en goederenrecht (Onderneming en Recht nr. 36) (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 2006.
SCHIMANSKY, Der Franchisevertrag 2003
A. SCHIMANSKY, Der Franchisevertrag nach deutschem und niederländischem Recht (diss. Frankfurt am
Main), Tübingen: Mohr Siebeck 2003.
SCHLAG 2009
262
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
P. SCHLAG, ‘Spam Jurisprudence, Air Law, and the Rank Anxiety of Nothing Happening’, The
Georgetown Law Journal 2009, p. 803-835.
SCHLECHTRIEM, Restitution und Bereicherungsausgleich 2001
P. SCHLECHTRIEM (bew.), Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa : eine rechtsvergleichende
Darstellung (Band II), Tübingen: Mohr Siebeck 2001.
SCHLECHTRIEM, Schuldrecht 2003
P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht, Besonderer Teil, Tübingen: Mohr Siebeck 2003.
Schlechtriem & Schwenzer, UN-Kaufrecht 2008
P. Schlechtriem & I. Schwenzer (red.), Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, München: Beck
2008.
SCHLEGEL 1995
J.H. SCHLEGEL, American Legal Realism and Empirical Social Science, Durham, N.C.: The University of
North Carolina Press 1995.
SCHLOSSER, RCADI 2001, p. 9 e.v.
P. SCHLOSSER, ‘Jurisdiction and International Judicial and Administrative Co-operation’, RCADI 2001,
afl. 284, p. 9 e.v.
SCHLÖSSELS, in: Bestuursrechtelijk bewijsrecht 2009, p. 11-116
R.J.N. SCHLÖSSELS, ‘Een vrije en kenbare bewijsleer’, in: R.J.N. Schlössels e.a., Bestuursrechtelijk
bewijsrecht: wetgever of rechter (preadviezen VAR), Den Haag: Bju 2009, p. 11-116.
SCHLÖSSELS, JB 1997/166
R.J.N. SCHLÖSSELS, ‘Hoe hard mag een appèlverbod zijn?’, JB 1997/166, afl. 10, p. 743-749.
263
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SCHLÖSSELS, NTB 2007/34
R.J.N. SCHLÖSSELS, ‘Een Schutznorm in het bestuursproces: selectief winkelen bij de buren?’, NTB
2007/34, p. 245-248. (ook online)
SCHMIDT, in: De Boer-bundel 2004, p. 102-126
G.E. SCHMIDT, ‘De openbare orde-exceptie: hoe maatgevend is de lex fori?’, in: R. Kotting, J.A. Pontier
& L. Strikwerda (red.), Voorkeur voor de lex fori. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van
Prof. mr. Th. M. de Boer (De Boer-bundel), Deventer: Kluwer 2004, p. 102-126.
SCHMIDT, in: Studiedag IPR 2000, p. 5 e.v.
G.E. SCHMIDT, ‘Het toepasselijk recht in kort geding’, in: G.E. Schmidt (red.), Studiedag IPR & kort
geding: gehouden op 11 december 1998 in het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag., ’sGravenhage: T.M.C. Asser Press 2000, p. 5 e.v.
VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, VERMEULEN en VAN DER WIEL 2013
P.J.M. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, F.E. VERMEULEN & B.T.M. VAN DER WIEL, Middelen voor Meijer (Liber
Amicorum mr. R.S. Meijer), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013.
SCHMIEMAN, in: Preadvies 2012, p. 89-124
E. SCHMIEMAN, ‘Contouren voor een wet inzake de grensoverschrijdende omzetting van
kapitaalvennootschappen’, in: Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en
effectenrecht nu en in de toekomst (Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’), Deventer: Kluwer 2012, p.
89-124.
B. SCHOLS, Executele (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel recht) 2007
B.M.E.M. SCHOLS, Executele (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel recht) (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 2007 (ook online).
F. SCHOLS, Quasi-erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht) 2005
264
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
F.W.J.M. SCHOLS, Quasi-erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht) (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 2005 (ook online).
SCHOLS, Preadvies 2004
F.W.J.M. SCHOLS, Testamentair bewind naar nieuw erfrecht. Theoretische en praktische varia
(Preadvies KNB 2004), Lelystad: Koninklijke Vermande 2004.
F. SCHOLS, Schenking en gift (Mon. BW nr. B82) 2011
F.W.J.M. SCHOLS, Schenking en gift (Monografieën BW nr. B82), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
SCHOLTEN, Verzamelde geschriften 1949-1954
Verzamelde geschriften van wijlen prof. mr. Paul Scholten, samengesteld door G.J. Scholten, Y.
Scholten & M.H. Bregstein, I-IV, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1949-1954.
Scholten-bundel 1932
Rechtsgeleerde opstellen. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Paul Scholten (Scholten-bundel),
Haarlem: De Erven F. Bohn 1932.
Scholten-bundel 1979
P. Abas e.a. (red.), Non sine causa. Opstellen aangeboden aan prof. mr. G.J. Scholten ter gelegenheid
van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (Scholten-bundel), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1979.
SCHOONBROOD, Preadvies 2002
J.D.M. SCHOONBROOD, Statuten zonder bezwaar (Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie),
Den Haag: Vermande 2002.
SCHOORDIJK, NJB 2008/1387
265
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
H.C.F. SCHOORDIJK, ‘Het recht moeten wij niet denken als een systeem vooraleer wij er systeem in
gebracht hebben’, NJB 2008/1387 (p. 1720-1723).
SCHOORDIJK, Onverschuldigde betaling 1999
H.C.F. SCHOORDIJK, Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking bij zogenaamde
driepartijenverhoudingen, Deventer: Kluwer 1999
SCHOORDIJK, Verbintenissenrecht 1979
H.C.F. SCHOORDIJK, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk
Wetboek, Deventer: Kluwer 1979.
SCHOORDIJK, Vermogensrecht 1986
H.C.F. SCHOORDIJK, Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het nieuwe B.W. (titel 1 t/m 5,
titel 11), Deventer: Kluwer 1986.
Schoordijk-bundel 1991
B.W.M. Nieskens-Isphording e.a. (red.), In het nu, wat worden zal. Opstellen aangeboden aan prof.
mr. H.C.F. Schoordijk ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit
Brabant (Schoordijk-bundel), Deventer: Kluwer 1991.
SCHOORDIJK, Mede-eigendom 1983
H.C.F. SCHOORDIJK, Mede-eigendom gemeenschap rechtspersoonlijkheid, een studie naar aanleiding
van de Gemeenschapstitel 3.7 van het Nieuwe B.W., Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983.
SCHORER, in: Energierecht 1987
K.F.H. SCHORER, ‘Betrokkenheid van de nationale overheid bij de energievoorziening’, in: H.G. de Maar
& A.J. van den Berg (red.), Energierecht, Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink 1987, p. 80112.
266
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
M.C. SCHOUTEN, Decoupling Voting and Economic Ownership (IVOR nr. 88) 2012
M.C. SCHOUTEN, The Decoupling of Voting and Economic Ownership (Uitgaven vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht, nr. 88) (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
SCHRAGE, Misbruik van bevoegdheid (Mon. BW nr. A4) 2012
E.J.H. SCHRAGE, Misbruik van bevoegdheid (Monografieën BW nr. A4), Deventer: Kluwer 2012.
SCHRAGE, Verbintenissen andere bron (Mon. BW nr. B53) 2009
E.J.H. SCHRAGE, Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst
(Monografieën BW nr. B53), Deventer: Kluwer 2009 (ook online).
SCHRAMA 2007
W. SCHRAMA, ‘Een multidisciplinaire benadering van het ongehuwd samenleven. Meerwaarde en
minpunten van de combinatie van juridisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek’, AA 2007, p. 869876.
SCHREUDER-VLASBLOM, NTB 2007/8
M. SCHREUDER-VLASBLOM, ‘Relativiteit in het bestuursrecht; een discussiebijdrage’, NTB 2007/8, p. 4352 (ook online).
SCHREUDER-VLASBLOM, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure (R&P nr. SB3) 2011
M.S. SCHREUDER-VLASBLOM, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure (Recht en Praktijk nr.
SB3), Deventer: Kluwer 2011 9 (ook online).
SCHREURS-ENGELAAR, Organen van de coöperatie 1995 (diss.)
M.E. SCHREURS-ENGELAAR, Organen van de coöperatie (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 46) (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 1995.
SCHROTEN, De overheidsstichting 2000 (diss.)
267
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
K. SCHROTEN, De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid (diss. Utrecht) (Instituut
voor staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
SCHUCK 1989
P.H. SCHUCK, ‘Why Don´t Law Professors Do More Empirical Research?’, Journal of Legal Education
1989.
SCHUELER, Preadvies 2009
B.J. SCHUELER, ‘Tussen te veel en te weinig. Subjectivering en finaliteit in de bestuursrechtspraak’
(Preadvies Vereniging voor Bouwrecht), in: B.J. Schueler, B.J. van Ettekoven & J. Hoekstra,
Rechtsbescherming in het omgevingsrecht (Preadviezen Vereniging voor Bouwrecht, nr. 37), Den
Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht 2009.
SCHUELER, ETTEKOVEN & HOEKSTRA, Rechtsbescherming in het omgevingsrecht 2009
B.J. SCHUELER, B.J. ETTEKOVEN & J. HOEKSTRA, Rechtsbescherming in het omgevingsrecht, (Preadviezen
Vereniging voor Bouwrecht, nr. 37), Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht 2009, p. 3-70.
SCHUELER, NTB 2011/38
B.J. SCHUELER, ‘Een relativiteitsleer in wording’, NTB 2011/38, p. 265-271 (ook online).
SCHUELER, in: Bestuursrecht 2 2012, p. 225-355
B.J. SCHUELER, ‘Beroep bij de rechter’, in: L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 2. Rechtsbescherming tegen
de overheid. Bestuursprocesrecht, Den Haag: BJu 2012, p. 225-355.
SCHULTSZ, Eigendomsverkrijging bij koop 1955
J.C. SCHULTSZ, Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen in het Westeuropees
internationaal privaatrecht (diss. Amsterdam UvA), ’s-Gravenhage: Nijhoff 1955.
SCHULZE, in: Rome regulations 2011
268
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
G. SCHULZE, ‘Article 5. Contracts of carriage’, in: G-P. Calliess (red.), Rome I Regulations. Commentary
on the European Rules of the Conflict of Laws, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011.
SCHURIG, Kollissionsnorm 1981
K. SCHURIG, Kollisionsnorm und Sachrecht. Zu Struktur, Standort und Methode des internationalen
Privatrechts, Berlin: Duncker und Humblot 1981.
SCHUT, Onrechtmatige daad 1997
G.H.A. SCHUT, Onrechtmatige daad (Studiepockets privaatrecht nr. 21), Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1997.
SCHUT, Presteren 1965
G.H.A. SCHUT, Presteren en garanderen; over de prestatieplicht van de verkoper en het stilzwijgend
garantiebeding (oratie VU Amsterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1965.
SCHUT, Rechtshandeling 1987
G.H.A. SCHUT, Rechtshandeling, overeenkomst en verbintenis, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987.
SCHUT, Verantwoordelijkheid 1963
G.H.A. SCHUT, Rechtelijke verantwoordelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid (diss. VU Amsterdam),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1963.
SCHUT EN RODENBURG, Verkrijger 1986
G.H.A. SCHUT & P. RODENBURG, Bescherming van de verkrijger van roerende zaken volgens BW en NBW,
Zwolle: W.E. J. Tjeenk Willink 1986.
SCHUTGENS, Onrechtmatige wetgeving 2009
R.J.B. SCHUTGENS, Onrechtmatige wetgeving. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de
rechtsgeleerdheid (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2009.
269
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SCHUTTE-VEENSTRA, Harmonisatie kapitaalbeschermingsrecht 1991 (diss.)
J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, Harmonisatie van het kapitaalbeschermingsrecht in de EEG (diss. Groningen)
(Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 12), Deventer: Kluwer 1991.
SCHUTTE-VEENSTRA, Europees vennootschapsrecht 2013
J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, Europees vennootschapsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013.
SCHUTTE-VEENSTRA, Europese Richtlijnen 1997
J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, Europese Richtlijnen Vennootschapsrecht (Serie Europees Privaatrecht),
Deventer: Kluwer 1997.
SCHUTTE-VEENSTRA, TVVS 1994
J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, ‘Financiële steunverlening door een buitenlandse dochter’, TVVS 1994, p. 241242.
SCHUTTE-VEENSTRA & VERBRUGH, Ondernemingsrecht 2012/136
J.N. SCHUTTE-VEENSTRA & M.A. VERBRUGH, ‘Openbare raadpleging over de toekomst van het Europese
vennootschapsrecht; een kritische bespreking’, Ondernemingsrecht 2012/136 (ook online).
SCHUTTEVÂER/ZWEMMER, Schenking 2002
J.W. ZWEMMER, Schenking, Deventer: Kluwer 2002.
SCHUURMANS 2005
Y.E. SCHUURMANS, Bewijslastverdeling in het bestuursrecht (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer
2005.
SCHUURMAN & JORDENS/BROUWER, Kadasterwet 2004
270
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.G. BROUWER, Nederlandse wetgeving, nr. 204, Kadasterwet, Deventer: Kluwer 2004.
SCHUURMAN & JORDENS/BOSBOOM, Visserijwetgeving 2006
J.A. BOSBOOM, Nederlandse wetgeving, nr. 45-I, Visserijwetgeving, Deventer: Kluwer 2006.
SCHUURMANS & VERBURG, NTB 2012/34
Y.E. SCHUURMANS & D.A. VERBURG, ‘Ambtshalve toetsing is toe aan hertoetsing’, NTB 2012/34, p. 261269 (ook online).
SCHWARTZ & PETHERBRIDGE 2011
D.L. SCHWARTZ & L. PETHERBRIDGE, ‘The Use of Legal Scholarship by the Federal Courts of Appeals: an
Empirical Study’, Cornell Law Review 2011, p. 1345-1374.
SCHWARZ, Blokkering aandelen 1986 (diss.)
C.A. SCHWARZ, Blokkering van aandelen (diss. Leiden) (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 27),
Deventer: Kluwer 1986.
SCHWINGE 1960
G. SCHWINGE, Grundlagen des Revisionsrechts, Bonn: Semmel 1960.
SCORDATO 2008
M.R. SCORDATO, ‘Reflections on the Nature of Legal Scholarship in the Post-Realist Era’, Santa Clara
Law Review 2008, p. 353-440.
SER-adviezen
www.ser.nl
nr.:
271
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
1966/04. SER-advies van 20 mei 1996 inzake de wetgeving over de jaarrekening van ondernemingen.
1967/05. SER-advies van 19 mei 1967 inzake het enquêterecht.
1968/13. SER-advies inzake uitbreiding bevoegdheden Ondernemingsraden.
1969/14. SER-advies van 19 september 1969 inzake de herziening van het ondernemingsrecht.
1984/06. SER-advies van 13 april 1984, Raden van commissarissen structuurvennootschappen.
2000/11. SER-advies van 15 december 2000, De winst van waarden.
2008/01. SER-advies van 15 februari 2008, Evenwichtig Ondernemingsbestuur.
Serie Ars Notariatus
Deventer: Kluwer
deel:
20. M.J.A. VAN MOURIK EN A.K.P. JONGSMA, De eenmans-BV, 1980.
35. A.L. MOHR, Nachgründung en onroerend goed-praktijk, 1986.
47. H.C.F. SCHOORDIJK, Het handelen ten behoeve van de vennootschap in oprichting, 1990.
128. H.J. DEN HEIJER, De geoctrooieerde compagnie, 2005.
Serie CCL
Serie Center for Company Law, Schoordijk Instituut
deel:
9. R.C.J. Galle, M.J.G.C. Raaijmakers (red.), Na twintig jaar Boek 2 BW, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996.
25. C.Æ. UNIKEN VENEMA, Effectengiro-recht in beweging, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003.
CCL
Serie Center for Company Law (Schoordijk Instituut) Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
deel:
272
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
1. M.J.G.C. Raaijmakers e.a. (red.), De toekomst van de fusiegedragsregels,1992.
4. M.J.G.C. Raaijmakers/C.Æ. Uniken Venema (red.), Herziening van de Fusiecode, 1994.
9. R.C.J. Galle, M.J.G.C. Raaijmakers (red.), Na twintig jaar Boek 2 BW, 1996.
Serie Financieel recht
(t/m 2002: Serie Bank- en effectenrecht)
16. M.L. LAUMEN, De Optiebeurs, Deventer: Kluwer 1987.
Serie IVO
Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Deventer: Kluwer
deel:
3. P. VAN SCHILFGAARDE, Misbruik van rechtspersonen, 1986.
5. J.M.M. Maeijer e.a., Aandelen, 1988.
14. L. Timmerman e.a., Ondernemingsrechtelijke contracten, 1991.
24. P. van Schilfgaarde e.a., Knelpunten in de vennootschapswetgeving, 1995.
30. P.C. van den Hoek e.a., Corporate Governance voor juristen, 1998.
35. P. van Schilfgaarde, Select, Een bloemlezing uit zijn werk, 2000.
41. M.W. Josephus Jitta e.a., The Companies and Business Court from a comparative law perspective,
2004.
47. M.L. LENNARTS & J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht, 2004.
50. J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, H.E. BOSCHMA & M.L. LENNARTS, Alternative systems for capital protection,
2005.
55. H.H. VOOGSGEERD, Corporate governance codes, 2006.
65. K. Cools, M.J. Kroeze e.a., Het recht van enquête, Een empirisch onderzoek, 2009.
273
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
IVO
Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Deventer: Kluwer
deel:
1. P. van Schilfgaarde e.a., Geschillen in de onderneming, 1984.
2. P. van Schilfgaarde e.a., De nieuwe misbruikwetgeving, 1986.
3. P. van Schilfgaarde, Misbruik van rechtspersonen, 1986.
9. L. Timmerman e.a., Piercing Van Schilfgaarde, 1990.
11. W.J. SLagter e.a., Aspecten van het EESV, 1990.
14. L. Timmerman e.a., Ondernemingsrechtelijke contracten, 1991.
26. P. van Schilfgaarde e.a., Rechtspleging in het ondernemingsrecht, 1997.
39. G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten, 2002.
40. Hijmans van den Bergh e.a., Nederlands ondernemingsrecht in grensoverschrijdend perspectief,
2003.
67. M.J. Kroeze e.a., Bestuur en toezicht, 2009.
Series LBF
Law of Business and Finance Series (Onderzoekcentrum Onderneming & Recht) Deventer: Kluwer
volume:
6. E.E.G. Gepken-Jager, G. van Solinge & L. Timmerman (red.), VOC 1602-2002, 400 Years of Company
Law, 2005.
Serie Offerhaus
Studiekring ‘Prof.mr. J. Offerhaus’, reeks Handelsrecht (oude en nieuwe reeks) Deventer: Kluwer
deel:
6. H. STEIN, Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, 1968.
274
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
12. P.C. VAN DEN HOEK, Oneigenlijk gebruik van emissiebevoegdheid door besturen van naamloze
vennootschappen, 1976.
Serie Ondernemingsrecht
deel:
A.15. J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, Europees vennootschapsrecht, Den Haag: Sdu 2013.
B.21. E.E.G. GEPKEN-JAGER, Vertegenwoordiging bij NV en BV, Den Haag: Sdu 2012.
Serie OO&R
Serie Onderneming en Recht (Onderzoekcentrum Onderneming & Recht)
Deventer: Kluwer
deel:
0. W.C.L. van der Grinten e.a. (red.), Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht, 1991.
10. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Overheid en Onderneming, 1998.
13. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en Effecten, 1998.
17. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber & J.A.M. Strens-Meulemeester (red.), Vertegenwoordiging en
Tussenpersonen, 1999.
24. S.C.J.J. Kortmann, C.J.H. Jansen, G. van Solinge & N.E.D. Faber (red), Onderneming en 10 jaar
nieuw Burgerlijk Recht, 2002.
34. D.R. Doorenbos, S.C.J.J. Kortmann & M.P. Nieuwe Weme (red.), Handboek Marktmisbruik, 2008.
46. M.P. Nieuwe Weme, G. van Solinge, R.P. ten Have & L.J. Hijmans van den Bergh (red.), Handboek
Openbaar Bod, 2008.
57. D. Busch e.a. (red.), Onderneming en financieel toezicht, 2010.
63. S.E. Bartels, A.J. Verdaas & R.J. van der Weijden (red.), Effecten en vermogensrecht, 2011.
68. B. Bierens, C.M. Grundmann-van de Krol, D.J.R. Lemstra & T.M. Stevens (red.), Handboek
Beursgang, 2011.
69. P.J. van der Korst, R. Abma, G.T.M.J. Raaijmakers (red.), Handboek onderneming en
aandeelhouder, 2012.
275
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
OO&R
Serie Onderneming en recht (Onderzoekcentrum Onderneming & Recht)
Deventer: Kluwer
deel:
0. W.C.L. van der Grinten e.a. (red.), Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht, 1991.
10. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Overheid en Onderneming, 1998.
17. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Vertegenwoordiging en Tussenpersonen, 1999.
24. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 10 jaar nieuw Burgerlijk Recht, 2002.
44. N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus, 2008.
46. M.P. Nieuwe Weme (red.), Handboek openbaar bod, 2008.
Serie Praktijkhandleidingen
W.R. VELDHUYZEN EN P.J.M. JONG, Het handelsregister, Deventer: Kluwer 2008.
Serie Praktijkhandleidingen
deel:
M. VAN OLFFEN/P.A.J. BEKS, Het Europees Economisch Samenwerkingsverband, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1990.
F.J.P. van den Ingh e.a., Nieuw vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1992.
M.E. Koppenol-Laforce e.a., De Europese vennootschap (SE) in de praktijk, Deventer: Kluwer 2005.
W.R. VELDHUYZEN/P.J.M. JONG, Het handelsregister, Deventer: Kluwer 2009.
Serie R&P
Serie Recht en Praktijk
276
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
deel:
108. V.A.E.M. MEIJERS, Handboek handelsregister, Deventer: Kluwer 2005.
R&P
Serie Recht en Praktijk
Deventer: Kluwer
deel:
45. P. SANDERS, Het Nederlandse arbitragerecht. Nationaal en internationaal, 2001.
47. W.M.J. van Veen (red.), De Europese coöperatieve vennootschap (SCE), 2004.
ONR3. W.M.J. van Veen (red.), De Europese naamloze vennootschap (SE), 2012.
ONR5. M.Y. NETHE, Ontbinding en vereffening van rechtspersonen, 2013.
Serie VHI
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut
Deventer: Kluwer
deel:
16. J.M.M. MAEIJER & J. RONSE, De vertegenwoordiging van rechtspersonen naar Nederlands en
Belgisch recht, 1978.
18. J.M.M. Maeijer e.a., Het vennootschapsrecht en de Tweede EEG-Richtlijn, 1979.
19. H.J.M.N. HONÉE, De benoeming van commissarissen bij grote vennootschappen, 1979.
25. M. Lutter e.a., De besloten vennootschap, 1985.
28. J. Lievens e.a., Financiële kruisverbanden en andere aspecten van concernfinanciering, 1987.
36. G. NOORDRAVEN, De regeling van de Überschuldung, 1991.
39. H.J.M.N. Honée e.a., Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen, 1992.
43. F.J.P van den Ingh e.a., Converteerbare obligaties en aandelen, 1993.
57. F.J.P van den Ingh e.a., Maeijers belangstellingen, 1997.
277
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
67. Verspreide Geschriften van E.J.J. van der Heijden, 2001.
69. L. Timmerman e.a., Concernverhoudingen, 2002.
75. G. van Solinge & M. Holtzer (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 20032004, 2004.
85. F.J.P. VAN DEN INGH & R.G.J. NOWAK, Vereenvoudiging en flexibilisering BVrecht, deel I, De preparlementaire geschiedenis, 2006.
86. R.G.J. NOWAK & A.M. MENNENS, Vereenvoudiging en flexibilisering BVrecht, deel II, De
parlementaire geschiedenis, 2012.
88. G. van Solinge e.a., De financiering van de onderneming, 2006.
93. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate
Litigation 2006-2007, 2007.
94. J.M. BLANCO FERNÁNDEZ & M. VAN OLFFEN, Rechtsvorm en gebruik van LLP’s en LLC’s, 2007.
95. J.T. Anema e.a., Bouwen en bezinning, 2007.
96. P.J. VAN DER K, M.P. NIEUWE WEME & G. VAN SOLINGE, Delegatie van emissiebevoegdheid, 2008.
98. J.M.M. Maeijer e.a., Flexibele rechtsvormen, 2008.
105. G. van Solinge e.a., Geschillen in de vennootschap, 2010.
110. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate
Litigation 2010-2011, 2011.
112. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate
Litigation 2011-2012, 2012.
VHI
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut
Deventer: Kluwer
deel:
16. J.M.M. MAEIJER/J. RONSE, De vertegenwoordiging van rechtspersonen naar Nederlands en Belgisch
recht, 1978.
22. J.J.M. Maeijer e.a., Ondernemingsraad en vennootschap, 1982.
278
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
37. J.J.M. Maeijer e.a., Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en
accountants; verzekeringsaspecten, 1991.
45. R.J.C. van Helden e.a., Problemen rondom de algemene vergadering,1994.
57. F.J.P. van den Ingh e.a., Maeijers belangstellingen, 1997.
62. A.F.J.A. Leijten e.a., Conflicten rondom de rechtspersoon, 2000.
68. G. van Solinge/M. Holtzer (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 20012002, 2002.
76. L. Timmerman e.a., De werknemer in het ondernemingsrecht, 2004.
82. G. van Solinge e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005,
2005.
85. F.J.P. VAN DEN INGH/R.G.J. NOWAK, Vereenvoudiging en flexibilisering BVrecht, deel I, De preparlementaire geschiedenis, 2006.
87. G. van Solinge e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006,
2006.
91. B.J. DE JONG/M.P. NIEUWE WEME, Publicatie van de jaarrekening, 2006.
105. G. van Solinge e.a., Geschillen in de vennootschap, 2010.
114. G. van Solinge e.a., Relativering van rechtspersoonlijkheid, 2012.
VAN SETTEN, diss. 1998
L.D. VAN SETTEN, De commissionair in effecten (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1998.
SIEBURGH 2011
C.H. SIEBURGH, ‘De schoonheid in de ontdekkingstocht naar gewoon geldend recht (redactioneel)’,
TvPr. 2011, p. 1-11.
SIEBURGH, NJB 2008/3
C.H. SIEBURGH, ‘L’art de la distinction: Alle oordeel is dat des onderscheids’, NJB 2008/3 (p. 3-13).
SIEBURGH, Toerekening onrechtmatige daad 2000
279
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
C.H. SIEBURGH, Toerekening van een onrechtmatige daad (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2000.
SIEBURGH, in: European Private Law 2009
C.H. SIEBURGH, ‘Western Law of Contract’, in: Bussani & Werro (red.), European Private Law, A
Handbook, Vol. I, Bern: Stämpfli 2009.
SIEHR, Privatrecht der Schweiz 2002
K. SIEHR, Das Internationales Privatrecht der Schweiz, Zürich: Schulthess 2002.
SIEMERINK, De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten (R&P nr. 149) 2007
L.A.R. SIEMERINK, De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten (Recht en Praktijk
nr. 149), Deventer: Kluwer 2007.
SIEMS 2007 (a)
M.M. SIEMS, ‘The End of Comparative Law’, Journal of Comparative Law 2007, p. 133-150.
SIEMS 2007 (b)
M.M. SIEMS, ‘The Adjudication of the German Federal Supreme Court (BGH) in the Last 55 Years – a
Quantitative and Comparative Approach’, Oxford University Comparative Law Forum 2007
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfr?abstract_id=1019803).
SIEMS 2008
M.M. SIEMS, ‘Legal Originality’, Journal of Oxford Legal Studies 2008, p. 147-164.
SIEMS 2009
M.M. SIEMS, ‘The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way out of the Desert’,
Journal of Commonwealth Law and Legal Education 2009, p. 5-17.
280
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SIEMS 2011
M.M. SIEMS, ‘A World without Law Professors’, in: M. van Hoecke (red.), Methodologies of Legal
Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline?, Oxford: Hart Publishing 2011, p. 71-86.
SIEMS & MAC SITHIGH 2012
M.M. SIEMS & D. MAC SITHIGH, ‘Mapping Legal Research’, The Cambridge Law Journal 2012, p. 651676.
SILBERMAN, RCADI 2006, p. 261-478
L.J. SILBERMAN, ‘Co-operative Efforts in Private International Law on Behalf of Children: The Hague
Children’s Convention’, RCADI, afl. 323, 2006, p. 261-478.
SIMLER, Cautionnement 2008
PH. SIMLER, Cautionnement. Garanties autonomes et garanties indemnitaires, Paris: Litec 2008.
SIMON, Handboek bestuursprocesrecht 1997
H.J. SIMON, Handboek bestuursprocesrecht volgens de Awb, Den Haag: Sdu Uitgevers 1997.
SIVESAND, Remedies 2005
H. Sivesand, The buyer’s remedies for non-conforming goods (diss. Utrecht), München: Sellier 2005.
SLAGTER, Schadevergoeding 1952
W.J. SLAGTER, De rechtsgrond van de schadevergoeding bij onrechtmatige daad (diss. Leiden), Leiden:
Luctor et Emergo 1952.
SLAGTER, Schadevergoeding 1963
W.J. SLAGTER, De rechtsgrond van de schadevergoeding bij onrechtmatige daad (diss. VU Amsterdam),
Amsterdam 1963.
281
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Christiaanse e.a., Slagter-bundel 1988
J.H. Christiaanse e.a. (red.), Tot vermaak van Slagter, feestbundel aangeboden aan prof. mr. W.J.
Slagter, ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag (Slagter-bundel), Deventer: Kluwer 1988.
SLAGTER, oratie 1968
W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom (oratie Rotterdam), Deventer: Kluwer 1968.
SLAGTER, Preadvies 1988
W.J. SLAGTER, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen
(Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, deel 40), Deventer: Kluwer 1988.
SLAGTER, Compendium Ondernemingsrecht 2005
W.J. SLAGTER, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005.
SLAGTER/ASSINK, Compendium Ondernemingsrecht 2013
B.F. ASSINK, Compendium ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2013.
SLUIJTER 2011
P. SLUIJTER, Sturen met proceskosten. Wie betaalt de prijs van verstorend procesgedrag?, Deventer:
Kluwer 2011.
SLUYTERS & BIESAART, Geneeskundige behandelingsovereenkomst 2005
B. SLUYTERS & M.C.J.H. BIESAART, De geneeskundige behandelingsovereenkomst, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 2005 (2e dr.).
SMEEHUIJZEN, Bevrijdende verjaring (R&P nr. 162) 2008
282
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.L. SMEEHUIJZEN, De bevrijdende verjaring (Recht & Praktijk nr. 162), Deventer: Kluwer 2008.
SMEELE, WPNR 2009/6824
F.G.M. SMEELE, ‘Rome I en vervoerovereenkomsten’, WPNR 2009/6824, p. 1015-1019.
SMIT, Adv.bl. 1993, afl. 13, p. 369-372
F.M. SMIT, ‘Opzegging van distributie-overeenkomsten. Tekortschietend jurisprudentierecht’, Adv.bl.
1993, afl. 13, p. 369-372.
SMIT, Agentuurovereenkomst 1996
F.M. SMIT, De agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996 (2e dr.).
SMITH 2009
C.E. SMITH, ‘Het normatieve karakter van de rechtswetenschap: recht als oordeel’, Nederlands
tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 2009, p. 202-225.
Smith, Worlds of the Trust 2013
L. Smith (red.), The Worlds of the Trust, Cambridge University Press: Cambridge 2013.
SMITH, in: Worlds of the Trust 2013, p. 89-100
L. SMITH, ‘Stateless trusts’, in: L. Smith (red.), The Worlds of the Trust, Cambridge University Press:
Cambridge 2013, p. 89-100.
Smits 2006 (a)
J.M. Smits (red.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham: Edward Elgar 2006.
283
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SMITS 2006 (b)
J.M. SMITS, ‘Comparative Law and Its Influence on National Legal Systems’, in: M. Reimann & R.
Zimmermann (red.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford: Oxford University Press
2006, p. 514-538.
SMITS 2009
J.M. SMITS, Omstreden rechtswetenschap. Over aard, methode en organisatie van de juridische
discipline, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009.
SMITS 2012
J.M. SMITS, The Mind and Method of the Legal Academic, Cheltenham: Edward Elgar 2012.
SMITS, Dwaling 1999
J.M. SMITS, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999.
Smits, Richtlijn consumentenkoop 2003
J.M. Smits (red.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
2003.
SNIJDERS 1982
W. SNIJDERS, ‘Privaatrechtelijke Problemen’, in: W.F. de Gaaij Fortman (red.), Problemen van
wetgeving, Deventer: Kluwer 1982, p. 181-193.
SNIJDERS 2005
W. SNIJDERS, ‘Ongeregeldheden in het vermogensrecht’, WPNR 2005-6607 en 6608, p. 79-85 en 94102.
Snijders, Buitenlands vermogensrecht 1996
284
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
H.J. Snijders (red.), Toegang tot buitenlands vermogensrecht, Arnhem: Gouda Quint 1996.
SNIJDERS, diss. 1978
H.J. SNIJDERS, Rechtsvinding door de burgerlijke rechter: een kwalitatief rechtspraakonderzoek bij de
Hoge Raad en de gerechtshoven (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978.
SNIJDERS, GS Burgerlijke Rechtsvordering
H.J. SNIJDERS, ‘Art. 1054 Rv. Naar regelen des rechts. Rechtskeuze. Als goede mannen naar billijkheid’,
in: P. Vlas e.a. (red.), Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
SNIJDERS, Honderd jaar rechtsleven 1970
W. SNIJDERS, in: Honderd jaar rechtsleven, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1970.
SNIJDERS, Overheidsprivaatrecht algemeen deel (Mon. BW nr. A26a) 2011
G. SNIJDERS, Overheidsprivaatrecht, algemeen deel (Monografieën BW nr. A26a), Deventer: Kluwer
2011 (online).
SNIJDERS, Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht 1997
W. SNIJDERS, ‘Nog een duit in het zakje van de trust’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en
5 jaar nieuw burgerlijk recht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
SNIJDERS, Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht 2002
W. SNIJDERS, ‘De openheid van het vermogensrecht; Van syndicaatszekerheden, domeinnamen en
nieuwe contractsvormen’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk
recht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2002.
SNIJDERS, Pacht 1993
G.M.F. SNIJDERS, De Europese dimensie van de pacht (oratie Nijmegen), Deventer: Kluwer 1993.
285
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SNIJDERS, KLAASSEN EN MEIJER, Burgerlijk procesrecht 2011
H.J. SNIJDERS, C.J.M. KLAASSEN & G.J. MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2011.
SNIJDER-KUIPERS, Omzetting als rechtsvormwijziging (IVOR nr. 70) 2010 (diss.)
B. SNIJDER-KUIPERS, Omzetting als rechtsvormwijziging (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 70) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
SNIJDERS EN RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht (SBR nr. 2) 2012
H.J. SNIJDERS & E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 2), Deventer:
Kluwer 2012.
SNIJDERS & WENDELS, Civiel appel (BBP nr. 2) 2009
H.J. SNIJDERS & A. WENDELS, Civiel appel (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 2), Deventer: Kluwer 2009,
vierde druk.
SNIJDERS, YNZONIDES & MEIJER, Burgerlijk procesrecht 2002
H.J. SNIJDERS, M. YNZONIDES & G.J. MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2002.
Sociaal Cultureel Planbureau 2002
Averechtse effecten. Nieuwjaarpocket 2012, Den Haag: SCP 2002.
SOEHARNO 2009
J.E. SOEHARNO, The Integrity of the Judge. A Philosophical Inquiry, Surrey: Ashgate Publishing 2009.
VAN SOEST e.a., De Hoge Raad der Nederlanden 1988
286
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J. VAN SOEST e.a., De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988. Een portret, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1988.
SOLANKE 2011
I. SOLANKE, ‘Stop the ECJ? An Empirical Analysis of Activism at the Court’, European Law Journal 2011,
p. 764-784.
VAN SOLINGE, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006.
G. VAN SOLINGE, ‘Buitenlandse partijen in de enquêteprocedure’, in: Geschriften vanwege de
Vereniging Corporate Litigation 2005-2006, p. 219-234.
VAN SOLINGE, oratie 1995
A.G. VAN SOLINGE, Leeuwe- en andere delen, Enkele gedachten over winstverdeling bij personen- en
kapitaalvennootschappen (oratie Nijmegen) (Onderneming en Recht nr. 3), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1995.
VAN SOLINGE, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2012
G. VAN SOLINGE, ‘Nederlands enquêterecht in internationale concernverhoudingen: Bermuda Block of
China Connection?’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2012, p. 85-91.
VAN SOLINGE, in: T&C Ondernemingsrecht
G. VAN SOLINGE, in: J.M. van Dijk (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer
(ook online).
VAN SOLINGE, Grensoverschrijdende juridische fusie (VDHI nr. 44) 1994 (diss.)
G. VAN SOLINGE, Grensoverschrijdende juridische fusie (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 44) (diss.
Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 1994.
VAN SOLINGE, in: Vlasbundel 2013, p. 37-50
287
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
G. VAN SOLINGE, ‘Correcties op de conflictregel inzake vennootschappen. Hoe ging het verder met de
leer van de maatschappelijke prioriteit?’, in: J.W. Rutgers & M. Zilinsky, Begrensde vrijheid in het IPR.
Bijdragen aan het symposium gehouden op 28 september 2012 ter gelegenheid van het 25-jarig
ambtsjubileum van prof. mr. P. Vlas als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, Apeldoorn: Maklu 2013,
p. 37-50.
SOLOMON, in: Schurig-bundel 2012, p. 237-263
D. SOLOMON, ‘Die Renaissance des Renvoi im Europaïschen Internationalen Privatrecht’, in: Liber
Amicorum Klaus Schurig zum 70. Geburtstag (Schurig-bundel), München: Sellier European Law
Publishers 2012, p. 237-263.
SOLUS & PERROT, Droit judiciaire privé 1961
H. SOLUS & R. PERROT, Droit judiciaire privé. Tome 1, Introductions, notions fondamentales,
organisation judiciaire, Paris: Sirey 1961.
Sonnenberger, Münchener Kommentar 2006
H.J. Sonnenberger (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 10,
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1 - 46), Internationales Privatrecht, art. 6,
München: Beck 2006.
SONNEVELD & OOST 2006
H. SONNEVELD & H. OOST, Het promotiesucces van de Nederlandse onderzoekscholen. Afsluiting van een
drieluik, 2006.
SPATH, Zaaksvervanging (O&R nr. 55) 2010 (diss.)
J.B. SPATH, Zaaksvervanging (Onderneming en recht nr. 55) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2010.
SPELLENBERG, in: Münchener Kommentar 2010
U. SPELLENBERG, ‘Art. 10-13, 17-18 Rom I-VO, Art. 12 Rom II-VO, Art. 11-12 EGBGB’, in: H-J.
Sonnenberger (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 10:
288
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Internationales Privatrecht, Rom I-Verordnung, Rom II-Verordnung, Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1-24), München: Verlag C.H. Beck 2010.
SPIEGEL, Vreemde Staten 2001
J. SPIEGEL, Vreemde Staten voor de Nederlandse Rechter (diss. VU Amsterdam), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 2001.
Spier, Causation 2000
J. Spier (red.), Unification of Tort Law: Causation, Deventer: Kluwer Law International 2000.
SPIER, Schade 1998
J. SPIER, Schade en loss occurrence-verzekeringen, Deventer: Kluwer 1998.
SPIER, Schadevergoeding: algemeen, deel 3 (Mon. BW nr. B36) 1992
J. SPIER, Schadevergoeding: algemeen, deel 3 (Monografieën BW nr. B36), Deventer: Kluwer 1992.
SPIER & STERK, Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen (R&P nr. 88) 1995
J. SPIER & C.H.W.M. STERK, Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffen,
stortplaatsen, boorgaten en vervoer gevaarlijke stoffen (Recht en Praktijk nr. 88), Deventer: Kluwer
1995.
SPIJKERBOER, NJB 2012/242
T. SPIJKERBOER, ‘Het debat over het Europese Hof voor de rechten van de Mens’, NJB 2012/242 (p.
254-262).
SPITZER 2008
R.J. SPITZER, Saving the Constitution from Lawyers: How Legal Training and Law Reviews Distort
Constitutional Meaning, Cambridge: Cambridge University Press 2008.
289
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
SPOOR, Pachtwaarden 1995, p. 53-70
J.A.J. SPOOR, ‘Taxatie van pachtwaarden’, in: Van den Noort & Visser-Reyneveld (red.), Theorie en
praktijk van taxaties in het landelijk gebied, Wageningen: Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs
1995, p. 53-70.
SPRENGERS, WOR bij de overheid (MSR nr. 12) 1998 (diss.)
L.C.J. SPRENGERS, De Wet op de ondernemingsraden bij de overheid (Monografieën Sociaal Recht nr.
12) (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1998.
SPRONKEN, NJB 2012/397
T. SPRONKEN, ‘Het EHRM in dialoog, Vooraf’, NJB 2012/397 (p. 443).
Staatscommissie IPR, Adviezen 1995
Staatscommissie IPR, Geselecteerde adviezen: naar een afgewogen IPR, Advies omtrent art. 1 Wet
conflictenrecht echtscheiding, ’s-Gravenhage: T.M.C. Asserinstituut 1995.
Staatscommissie IPR, Advies 2001
Staatscommissie IPR, Advies inzake het internationaal privaatrecht in verband met de openstelling
van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, ’s-Gravenhage: z.u. 2001.
Staatscommissie IPR, Algemene bepalingen 2002
Staatscommissie IPR, Algemene bepalingen Wet internationaal privaatrecht: rapport aan de Minister
van Justitie, ’s-Gravenhage: z.u. 2002.
Rapport Staatscommissie 1998
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, Rapport aan de Minister van Justitie,
Internationaal goederenrecht, ’s-Gravenhage: Ministerie van Justitie 1998.
290
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
STADERMANN, Verzekeringsdekking 2011
F. STADERMANN, Enige vraagstukken van verzekeringsdekking (diss. OU), Zutphen: Uitgeverij Paris
2011.
STADLER, in: Extraterritoriality and Collective Redress 2012, p. 191-214
A. STADLER, ‘Conflicts of Laws in Multinational Collective Action’, in: D. Fairgrieve & E. Lein,
Extraterritoriality and Collective Redress, Oxford: Oxford University Press 2012, p. 191-214.
STAR BUSMANN, Exceptio plurium litis consortium 1902 (diss.)
C.W. STAR BUSMANN, De exceptio plurium litis consortium in het burgerlijk procesrecht (diss. Utrecht),
Utrecht 1902.
STAR BUSMANN/RUTTEN, Burgerlijke Rechtsvordering 1972
L.E.H. RUTTEN (m.m.v. W.H. ARIËNS), Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, Haarlem: De Erven
F. Bohn 1972.
STAUDINGER, Einleitung zum BGB 2004
H. ROTH, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Einleitung zum BGB, Buch 1,
Allgemeiner Teil, § 1-14 (diverse bewerkers), Berlin: Sellier-de Gruyter 2004.
STAUDINGER/STOLL, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 1996
H. STOLL, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen, EGBGB/IPR: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR, Internationales
Sachenrecht, Berlijn: Sellier– de Gruyter 1996.
STEENHOFF, Privaatrecht 1994
G.J.W. STEENHOFF, De wetenschap van het internationaal privaatrecht in Nederland tussen 1862 en
1962: een internationalistisch perspectief (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
291
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
STEFFENS, Overgang van vorderingen en schulden 1997
L.F.A. STEFFENS, Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlandse internationaal privaatrecht
(diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1997.
STEFFENS, in: GS Verbintenissenrecht
L.F.A. STEFFENS, ‘Art. 13 EVO. Subrogatie’, in: E.H. Hondius & R.J.Q. Klomp (red.), Groene Serie
Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
STEIN, IPR 16 1984
H. STEIN, Plaats en tijd in het IPR: de lex causae is gewijzigd - wat nu? (Offerhauskring, Reeks
internationaal privaatrecht nr. 16), Deventer: Kluwer 1984.
STEIN, Reële executie (Mon. BW nr. A13) 1990
H. STEIN, Reële executie (Monografieën BW nr. A13), Deventer: Kluwer 1990.
STEIN, Reële executie (Mon. BW nr. A13) 2011
H. STEIN, Reële executie (Monografieën BW nr. A13), Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
STEIN, in: Offerhauskring-bundel 1987, p. 185-195
H. STEIN, ´Samenloop van executieverdragen´, in: D.H. Beukenhorst e.a. (red.), Offerhauskring
vijfentwintig jaar: feestbundel ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Studiekring
Prof. mr. J. Offerhaus (1962-1987) (Offerhauskring-bundel), Deventer: Kluwer 1987, p. 185-195.
STEIN, Zekerheidsrechten (R&P nr. 7b) 1970
P.A. STEIN, Zekerheidsrechten (Recht en Praktijk nr. 7b), Deventer: Kluwer 1970.
STEIN e.a., Kommentar Band 1 2014
F. STEIN, M. JONAS & C. BERGER, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Tübingen: Mohr Siebeck 2014.
292
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
STEIN e.a., Kommentar Band 5/1 1994
F. STEIN e.a., Kommentar zur Zivilprozessordnung. Band 5/1, Tübingen: Mohr Siebeck 1994 (21. Aufl.).
Stein & Rueb, Compendium burgerlijk procesrecht 2007
P.A. Stein & A.S. Rueb (red.), Compendium burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2007.
STEINER 2002
E. STEINER, French Legal Method, Vancouver: Black Stone Press 2002.
STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen 2005 (diss.)
A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2005.
STENEKER, Pandrecht (Mon. BW nr. B12a) 2012
A. STENEKER, Pandrecht (Monografieën BW nr. B12a), Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
STERK, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht (R&P nr. 78) 1994
C.H.W.M. STERK, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht (Recht en Praktijk nr. 78), Deventer:
Kluwer 1994.
VAN DER STEUR, diss. 2003
J.C. VAN DER STEUR, Grenzen van rechtsobjecten. Een onderzoek naar de grenzen van objecten van
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003.
STIGTER & PLOEG, Levensverzekering 1983
D.C.M. STIGTER & A.G. PLOEG, Levensverzekering, herzien door B. Timmers, P.M.C. de Lange & A.A.
Lugtigheid, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983.
293
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
STILLE, De afdeling 1986
A.L.G.A. STILLE, De afdeling in het verenigingsrecht (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1986.
STILLE, in: Joppe-bundel 2002, p. 167 e.v.
A.L.G.A. STILLE, ‘Samenloop van verwijzingsregels in het internationale huwelijksvermogens- en
erfrecht’, in: Met recht verkregen: bundel opstellen aangeboden aan mr. Ingrid S. Joppe. (Joppebundel), Deventer: Kluwer 2002, p. 167 e.v.
STILLE, Sumampauw-bundel 1996, p. 57 e.v.
A.L.G.A. STILLE, ‘Enkele opmerkingen over de werking van mensenrechten en van de openbare orde in
verband met het erfrechtverdrag’, in: Het NIPR geannoteerd: annotaties opgedragen aan Dr Mathilde
Sumampouw (Sumampauw-bundel), ’s-Gravenhage: T.M.C. Asserinstituut 1996, p. 57 e.v.
STOFFELS, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge 2001
M. STOFFELS, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge: Rechtsfindung und Inhaltskontrolle, Tübingen:
Mohr Siebeck 2001.
STOKKERMANS, Preadvies 2008
CHR.M. STOKKERMANS, Het nieuwe BV-recht voor de praktijk (Preadvies Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie), Den Haag: Sdu 2008.
STOLKER 2011
C. STOLKER, ‘Een discipline in transitie. Rechtswetenschappelijk onderzoek na de Commissie Koers’,
Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 2011, p. 13-43.
STOLKER, Geneeskundige behandeling 2013
C.J.J.M. STOLKER, ‘De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling’, in: Wessels & Verheij,
Bijzondere overeenkomsten 2013, p. 269-289.
294
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
STOLL, in: Schuldnermehrheit 1986, p. 631-660
H. STOLL, ‘Rechtskollisionen bei Schuldnermehrheit’, in: A. Dieckmann e.a. (red.), Festschrift für
Wolfram Müller-Freienfels (Müller-Freienfels-bundel), Baden-Baden: Nomos Verlag 1986, p. 631-660.
STOLP, Ontbinding 2007
M.M. STOLP, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming, De remedies voor wanprestatie in het licht
van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2007.
STONE, EU Private International Law 2010
P. STONE, EU Private International Law, Cheltenham: Elgar 2010.
STORM, Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer 2014
P.M. STORM, Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer, Den Haag: BJu 2014.
VAN STRAATEN, Kadaster 1992
J.C. VAN STRAATEN, Kadaster, openbare registers en derdenbescherming, Deventer: Kluwer 1992.
STREEFKERK, Schuldeisersverzuim (Mon. BW nr. B32c) 2006
C.A. STREEFKERK, Schuldeisersverzuim (Monografieën BW nr. B32c), Deventer: Kluwer 2006.
VAN DE STREEK, Omzetting van rechtspersonen (FM nr. 129) (diss.) 2008
J.L. VAN DE STREEK, Omzetting van rechtspersonen (Fiscale monografieën nr. 129) (diss. Amsterdam
UvA), Deventer: Kluwer 2008 (ook online).
STRIK, Preadvies 2009
295
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
B.F. ASSINK & D.A.M.H.W. STRIK, ‘Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een
nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse’, in: Preadvies Vereeniging Handelsrecht,
Deventer: Kluwer 2009.
STRIK, Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid (IVOR nr. 73) 2010 (diss.)
D.A.M.H.W. STRIK, Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid. Een maatpak voor de Board Room
(Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 73) (diss. Rotterdam), Deventer:
Kluwer 2010 (ook online).
STRIKWERDA, in: Lex loci delicti 1998, p. 47-56
L. STRIKWERDA, ‘De internationale onrechtmatige daad en accessoire aanknoping’, in: Th.M. de Boer
(red.), Vijftig jaar lex loci delicti: van Dubbinks proefschrift tot een Wet conflictenrecht onrechtmatige
daad, Deventer: Kluwer 1998, p. 47-56.
STRIKWERDA, in: De Boer-bundel 2004, p. 155-164
L. STRIKWERDA, ‘De opwaartse druk van de lex fori: enige beschouwingen over de openbare ordeexceptie in het conflictenrecht’, in: R. Kotting, J.A. Pontier & L. Strikwerda (red.), Voorkeur voor de lex
fori. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. Th. M. de Boer (De Boer-bundel),
Deventer: Kluwer 2004, p. 155-164.
STRIKWERDA, in: Haak-bundel 2004, p. 252-260
L. STRIKWERDA, ‘De invloed van het EVRM op het Europese IPR. Aantekeningen bij de Krombachuitspraak van het Hof van Justitie EG’, in: Europeanisering van het Nederlands recht: opstellen
aangeboden aan Mr. W.E. Haak (Haak-bundel), Deventer: Kluwer 2004, p. 252-260.
STRIKWERDA, in: Hartkamp-bundel 2006, p. 119 e.v.
L. STRIKWERDA, ‘Rechtsvinding in het internationaal privaatrecht’, in: Hartkampvariaties: opstellen
aangeboden aan prof. mr. A.S. Hartkamp op 20 januari 2006, ter gelegenheid van zijn afscheid als
procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Hartkamp-bundel), Deventer: Kluwer 2006, p.
119 e.v.
STRIKWERDA, Van Rijn van Alkemade-bundel 1993, p. 245 e.v.
296
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
L. STRIKWERDA, ‘De hanteerbaarheid van het IPR’, in: Grensoverschrijdend privaatrecht: een bundel
opstellen over privaatrecht in internationaal verband : aangeboden aan Mr. J. van Rijn van Alkemade
bij gelegenheid van zijn afscheid als raadadviseur bij het Ministerie van Justitie (Van Rijn van
Alkemade-bundel), Deventer: Kluwer 1993, p. 245 e.v.
STRIKWERDA, Semipubliekrecht 1978
L. STRIKWERDA, Semipubliekrecht in het conflictenrecht. Verkenningen op een kruispunt van methoden
(diss. Amsterdam UvA), Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink 1978.
STRIKWERDA, Internationaal Privaatrecht 2012
L. STRIKWERDA, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, Deventer: Kluwer 2012.
STRIKWERDA, Conflictenrecht 1986
L. STRIKWERDA, Naar een gereduceerd conflictenrecht? Iets over bescherming, begunstiging en better
law in het IPR (oratie Groningen), Groningen: Wolters-Noordhoff 1986.
STRIKWERDA, Overeenkomst IPR (Praktijkreeks IPR) 2010
L. STRIKWERDA, De overeenkomst in het IPR (Praktijkreeks IPR), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2010.
STRIKWERDA, Partij-autonomie 1981
L. STRIKWERDA, Partij-autonomie en het internationale geval (Offerhauskring; Reeks IPR nr. 12),
Deventer: Kluwer 1981.
STRIKWERDA, WPNR 2008/6780
L. STRIKWERDA, ‘Van ‘lex loci delicti’ naar ‘lex loci damni”, WPNR 2008/6780, p. 993-997.
STROEBE et al. 2012
W. STROEBE, T. POSTMES & R. SPEARS, ‘Scientific Misconduct and the Myth of Self-Correction in Science’,
Perspectives on Psychological Science 2012, p. 670-688.
297
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
STROEVE, TOP 2013, p. 71-76
A.C. STROEVE, ‘Het VALE-arrest en de ‘inbound’ grensoverschrijdende omzetting in Nederland’, TOP
2013, p. 71-76.
STRUIK, NJB 2013/2507
H. STRUIK, ‘Nebula in het licht van Oracle vs. UsedSoft – Softwarelicenties in faillissement nader
beschouwd’, Nederlands Juristenblad 2013/2507, afl. 43, p. 2994-2996 (ook online).
STRUYCKEN, AA 1996, p. 347
A.V.M. STRUYCKEN, ‘Veelheid van rechtsbronnen: één IPR?’, AA 1996, p. 347.
STRUYCKEN, oratie 2001
A.V.M. STRUYCKEN,’s Lands wijs ’s lands eer: afscheidscollege uitgesproken bij het aftreden als
hoogleraar in het Internationaal Privaatrecht, het Vergelijkend Privaatrecht en het Burgerlijk Recht
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (oratie Nijmegen), Nijmegen 2001.
STRUYCKEN, Van Rijn van Alkemade-bundel 1993, p. 259 e.v.
A.V.M. STRUYCKEN, ‘Coördinerende en Tamara verdragen’, in: Grensoverschrijdend privaatrecht: een
bundel opstellen over privaatrecht in internationaal verband : aangeboden aan Mr. J. van Rijn van
Alkemade bij gelegenheid van zijn afscheid als raadadviseur bij het Ministerie van Justitie (Van Rijn
van Alkemade-bundel), Deventer: Kluwer 1993, p. 259 e.v.
STRUYCKEN, in: Van der Velden-bundel 2006, p. 59-70
A.V.M. STRUYCKEN, ‘De openbare orde van de Europese Gemeenschap’, in: Crossing borders: essays in
European and private international law, nationality law and islamic law in honour of Frans van der
Velden (Van der Velden-bundel), Deventer: Kluwer 2006, p. 59-70.
STRUYCKEN, NIPR 2001, p. 191 e.v.
298
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
T.H.D. STRUYCKEN, ‘De assimilatie van de floating charge in het Nederlandse beslagrecht’, NIPR 2001,
p. 191 e.v.
STRUYCKEN, NIPR 2001, p. 204 e.v.
T.H.D. STRUYCKEN, ‘Een letter of credit en accessoire aanknoping’, NIPR 2001, p. 204 e.v.
STRUYCKEN, NIPR 2001, p. 191-198
T.H.D. STRUYCKEN, ‘De assimilatie van een floating charge in het Nederlandse beslagrecht (Hof
Amsterdam 21 december 2000; NIPR 2001, 109, p. 191-198.
STRUYCKEN, NTHR 2013, p. 75-87
T.H.D. STRUYCKEN, ‘Zekerheidsrechten in het internationale handelsverkeer’, NTHR 2013, p. 75-87.
STRUYCKEN, RCADI 1992, p. 256-383
A.V.M. STRUYCKEN, ‘Les conséquences de l’intégration européenne sur le développement du droit
international privé’, RCADI 1992, afl. 298, p. 256-383.
STRUYCKEN, RCADI 2004, p. 5-551
A.V.M. STRUYCKEN, ‘Co-ordination and Co-operation in Respectful Disagreement. General Course on
Private International Law’, RCADI 2004, afl. 311, p. 5-551.
STRUYCKEN, in: Unificatie IPR 1999, p. 53 e.v.
A.V.M. STRUYCKEN, ‘De unificatie van het IPR in de 21e eeuw’, in: Globalisering van het IPR in de 21e
eeuw, Deventer: Kluwer 1999, p. 53 e.v.
STRUYCKEN, VrA 2011/8
A.V.M. STRUYCKEN, ‘Boek 10 BW - een grote stap in de codificatie van het internationaal privaatrecht.
Achtergronden en enige kanttekeningen’, VrA 2011/8, afl. 2, p. 3.
299
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
STRUYCKEN, WPNR 2000, p. 735 e.v.
A.V.M. STRUYCKEN, ‘Het Verdrag van Amsterdam en de Haagse Conferentie voor internationaal
privaatrecht’, WPNR 2000/6421, p. 735 e.v.
STRUYCKEN, WPNR 1976/5347
A.V.M. STRUYCKEN, ‘Vertegenwoordiging krachtens volmacht in het Nederlands internationaal
privaatrecht’, WPNR 1976/5346 en 5347.
STRUYCKEN, WPNR 1981/5575
A.V.M. STRUYCKEN, ‘Doorbraak van aansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht’, WPNR
1981/5575, p. 594-602.
Struycken-bundel 1996
S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Op recht (Struycken-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1996.
STRUYCKEN, Preadvies 2009
T.H.D. STRUYCKEN, Zekerheidsrechten en registratie (Preadvies Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie), Den Haag: Sdu 2009.
STRUYCKEN, Numerus clausus in goederenrecht 2007 (diss.)
T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2007.
STRUYCKEN, Co-ordination and Co-operation 2009
A.V.M. STRUYCKEN, Co-ordination and Co-operation in respectful disagreement: general course on
private international law, Leiden; Boston: M. Nijhoff 2009.
STÜRNER 2012
300
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
R. STÜRNER, ‘Das Zivilrecht der Moderne und die Bedeutung der Rechtsdogmatik’, Juristenzeitung
2012, p.10-24.
SUIJLING, Burgerlijk recht 1948
J.PH. SUIJLING, Inleiding tot het burgerlijk recht. Deel I. Algemene beginselen, Haarlem: E.F. Bohn 1948.
SUIJLING, Burgerlijk recht 1934
J.PH. SUIJLING, Inleiding tot het burgerlijk recht. Deel II. Verbintenissenrecht, eerste gedeelte, Haarlem:
E.F. Bohn 1934.
SUIJLING, Burgerlijk recht 1940
J.PH. SUIJLING, Inleiding tot het burgerlijk recht. Deel V. Zakenrecht, Haarlem: E.F. Bohn 1940.
SUIJLING, Burgerlijk recht 1931
J.PH. SUIJLING (m.m.v. H.F.R. Dubois), Inleiding tot het burgerlijk recht. Deel VI. Erfrecht, Haarlem: E.F.
Bohn 1931.
SUIJLING, Burgerlijk recht 1943
J.PH. SUIJLING, Inleiding tot het burgerlijk recht. Deel VII. Huwelijksgoederenrecht, Haarlem: E.F. Bohn
1943.
SUIJLING, Burgerlijk recht 1928-1948
J.PH. SUIJLING, Inleiding tot het Burgerlijk Recht; I 1, 1948; I 2, 1928; II, 1934-1936; V, Zakenrecht,
1940; VI, Erfrecht (m.m.v. H.F.R. Dubois), 1931; VII, Huwelijksgoederenrecht, Haarlem: E.F. Bohn
1943.
SULLIVAN et al. 2007
W.M. SULLIVAN e.a., Educating Lawyers: Preparation for the Profession of Law, San Francisco: JosseyBass 2007.
301
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN SWAAIJ, AA 1991/40, p. 530-540
J.H.M. VAN SWAAIJ, ‘Een lacune in het Haagse Verdrag inzake het toepasselijk recht op de
vertegenwoordiging: de dubbele vertegenwoordiging’, AA 1991/40, p. 530-540.
VAN SWAAIJ, Beschikken 2000
J.H.M. VAN SWAAIJ, Beschikken en rechtsovergang (diss. Groningen), Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers 2000.
SYMEONIDES, International Law 2008
S.C. SYMEONIDES, American Private International Law, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
2008.
SYMEONIDES, Progress 2002
S.C. Symeonides (ed.), Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress?,
Londen: Kluwer Law International 2000.
SYMEONIDES, AJCL 2008
S.C. SYMEONIDES, ‘Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity’, AJCL 2008, p. 173-218.
T&C Burgerlijk Wetboek
J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek,
Boeken 1, 2, 3, 4 en 5, Deventer: Kluwer (ook online).
T&C Burgerlijk Wetboek
J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (red.), Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek,
Boeken 6, 7, 8 en 10, Deventer: Kluwer (ook online).
302
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
T&C Pachtrecht
A.H.T. Heisterkamp & W.L. Valk (red.), Tekst & Commentaar Pachtrecht, Deventer: Kluwer (ook
online).
T&C Ondernemingsrecht
J.M. van Dijk (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer (ook online).
T&C Pensioenrecht
M. Dommerholt & J.R. Wirschell (red.), Tekst & Commentaar Pensioenrecht, Deventer: Kluwer (ook
online).
T&C Vermogensrecht
J.H. Nieuwenhuis e.a. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht, Deventer: Kluwer (ook online).
T&C Verzekeringsrecht
J.H. Wansink e.a. (red.), Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht, Deventer: Kluwer (ook online).
TAEKEMA & VAN KLINK, NJB 2009/1993
S. TAEKEMA & B. VAN KLINK, ‘Dwarsverbanden. Interdisciplinair onderzoek in de rechtswetenschap’, NJB
2009/1993 (p. 2559-2565).
TAMANAHA 2012
B. TAMANAHA, Failing Law Schools, Chicago: University Of Chicago Press 2012.
TERCIER & FAVRE, Les contrats 2009
P. TERCIER & P.G. FAVRE, Les contrats spéciaux, Genève/Zürich/ Bâle 2009.
303
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
TERRÉ, SIMLER & LEQUETTE, Droit civil 2009
F. TERRÉ, P. SIMLER & Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Paris: Dalloz 2009.
TERRÉ, SIMLER & LEQUETTE, Droit civil 1996
F. TERRÉ, P. SIMLER & Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Paris: Dalloz 1996.
THÜMMEL, Kindschaft 1983
R.C. THÜMMEL, Das internationale Privatrecht der nichtehelichen Kindschaft: eine rechtsvergleichende
Untersuchung, Berlijn: Duncker & Humblot 1983.
TIEMEIJER 2011
W.L. TIEMEIJER, Hoe mensen keuzes maken. De psychologie van het beslissen, Amsterdam: Amsterdam
University Press 2011.
Van Tiggele-Van der Velde & Wansink, Contractsvrijheid in verzekeringsrecht (Verzekeringsrecht)
2010
N. van Tiggele-Van der Velde & J.H. Wansink (red.), Contractsvrijheid in het verzekeringsrecht
(Verzekeringsrecht), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, Bewijsrechtelijke verhoudingen verzekeringsrecht (Verzekeringsrecht)
2008
N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht
(Verzekeringsrecht) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2008 (ook online).
VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, Afwikkeling schade 2009
N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, Onverkwikkelijke afwikkeling van schade, een (zelfstandige) grond voor
schadeplichtigheid? (oratie Nijmegen), 2009.
TIJSSEN 2009
304
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
H.E.B. TIJSSEN, De juridische dissertatie onder de loep. De verantwoording van methodologische keuzes
in juridische dissertaties, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009.
VAN TILBURG 2012
F.A. VAN TILBURG, Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid. Empirisch
onderzoek naar de invloed van civielrechtelijkeaansprakelijkheid op het beleid van de burgemeester
en politie als handhaversvan de openbare orde, Deventer: Kluwer 2012.
VAN TILL-D’AULNIS DE BOUROUILL, Medisch-juridische aspecten 1970
H.A.H. VAN TILL-D’AULNIS DE BOUROUILL, Medisch-juridische aspecten van het einde van het menselijk
leven (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1970.
TILLEMAN, Bijzondere overeenkomsten 2000
B. TILLEMAN (m.m.v. F. Baudoncq), Beginselen van Belgisch Privaatrecht. 10. Overeenkomsten. Deel 2.
Bijzondere overeenkomsten, C. Bruikleen, bewaargeving en sekwester, Antwerpen: Story-Scientia
2000.
Tilleman & Verbeke, Bijzondere overeenkomsten 2005
B. Tilleman & A. Verbeke (eds.), Bijzondere overeenkomsten, Brugge: die Keure 2005.
Timmerman-bundel 2003
E. Gepken-Jager & H. Schutte-Veenstra (red.), LT, Verzamelde ‘Groninger’ opstellen aangeboden aan
Vino Timmerman (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 44) (Timmermanbundel), Deventer: Kluwer 2003.
TIMMERMAN, oratie 1990
L. TIMMERMAN, De stand van het vennootschapsrecht (oratie Groningen), Deventer: Kluwer 1990.
TIMMERMAN, Ondernemingsrecht 2009/2 (oratie)
305
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
L. TIMMERMAN, Grondslagen van geldend ondernemingsrecht (oratie Rotterdam), Ondernemingsrecht
2009/2, p. 4-13 (ook online).
TIMMERMAN, Preadvies 1991
L. TIMMERMAN, De nieuwe algemene bepalingen van Boek 2 BW (Preadvies Vereeniging Handelsrecht),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.
TIMMERMAN, Preadvies 2000
L. TIMMERMAN, De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht
(Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
TIMMERMAN, Over multinationale ondernemingen 1988 (diss.)
L. TIMMERMAN, Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers (Uitgaven
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 4) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1988.
TJONG TJIN TAI, diss. 2007
T.F.E. TJONG TJIN TAI, Zorgplichten en zorgethiek (diss. Amsterdam (UvA)), Deventer: Kluwer 2007.
Toelichting NBW 1954
Toelichting Nieuw Burgerlijk Wetboek (Eerste gedeelte), ‘s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en
uitgeverijbedrijf 1954.
Toelichting FGR2000 2001
J.B.A. Hoyinck (red.), Fusiegedragsregels 2000, Den Haag: SER 2001.
DEN TONKELAAR, Verenigingsrecht 1979
J.D.A. DEN TONKELAAR, Vrijheid en gebondenheid in het verenigingsrecht (diss. Leiden), Culemborg: H.D.
Tjeenk Willink 1979.
306
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
DEN TONKELAAR & DE VRIES
J.A. DEN TONKELAAR & K.G. DE VRIES, Omgangsvormen tussen politici en rechters, Deventer: Kluwer
2011.
TORRENTE & SCHLESINGER, Manuale 1981
A. TORRENTE & P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Torino: Giuffrè 1981.
TJITTES, Toerekening 2001
R.P.J.L. TJITTES, Toerekening van kennis, Deventer: Kluwer 2001.
TJITTES, Afstand van recht (Mon. BW nr. A6a) 1992
R.P.J.L. TJITTES, Afstand van recht (Monografieën BW nr. A6a), Deventer: Kluwer 1992.
TJITTES, Contractspartijen 1994
R.P.J.L. TJITTES, De hoedanigheid van contractspartijen (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1994.
TJITTES & ASSER, Rechtsmiddelen 2007
R.P.J.L. TJITTES & W.D.H. ASSER, Rechtsmiddelen (Studiereeks burgerlijk procesrecht nr. 4), Deventer:
Kluwer 2007.
TRAKMAN 2009
L. TRAKMAN, ‘The Bounderies of Contract Law in Cyberspace’, International Business Law Journal
2009, p. 159-198.
Transport z.j.
Transport, International transport treaties, z.p., z.j.
307
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VON TUHR & ESCHER, Obligationenrechts 1974
A. VON TUHR & A. ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1. Band, Zürich:
Schulthess Polygraphischen Verlag 1974.
VON TUHR & ESCHER, Obligationenrechts 1974
A. VON TUHR & A. ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 2. Band, Zürich:
Schulthess Polygraphischen Verlag 1974.
VON TUHR & PETER, Obligationenrechts 1979
A. VON TUHR & H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1. Band, Zürich:
Schulthess Polygraphischen Verlag 1979.
TULFER, MSR 10 1997
P.M. TULFER, Pensioenen, fondsen en verzekeraars (Monografieën Sociaal Recht nr. 10), Deventer:
Kluwer 1997.
TUNC, Commentaire 1966
A. TUNC, Commentaire sur les Conventions de la Haye du 1er juillet 1964 sur la vente internationale
des objets mobiliers corporels et la formation du contrat de vente, Actes et Documents de la
Conférence Diplomatique, Tome I, ’s-Gravenhage: Ministerie van Justitie 1966, p. 357-391
(Nederlandse vertaling in Kamerstuk 9817, nr. 6).
TWIGG-FLESNER 2012
CH. TWIGG-FLESNER, ‘Comment: the future of EU consumer law – the end of harmonisation?’, in: J.
Devenney & M. Kenny (red.), European Consumer Protection, Theory and Practice, Cambridge:
Cambridge University Press 2012, p. 6-20.
TWINING 1997
308
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
W. TWINING, Law in Context: Enlarging a Discipline, Oxford: Oxford University Press 1997.
TYLER, Why people obey the law 2006
TOM R. TYLER, Why people obey the law, Princeton, New Jersey 2006.
ULEN 2002
T.S. ULEN, ‘A Nobel Prize in Legal Science: Theory, Empirical Work, and the Scientific Method in the
Study of Law’, University of Illinois Law Review 2002-4, p. 1-46.
Unidroit Principles 2004
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit Principles of International
Commercial Contracts, Rome: Unidroit 2004.
UNIKEN VENEMA, Van common law 1971
C.Æ. UNIKEN VENEMA, Van common law en civil law, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1971.
UNIKEN VENEMA, Trustrecht 1954
C.Æ. UNIKEN VENEMA, Trustrecht en bewind (diss. Groningen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1954.
UNIKEN VENEMA, in: Preadvies VH 1990
C.Æ. UNIKEN VENEMA & S.E. EISMA, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht (Preadvies van de
Vereeniging Handelsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990.
Uniken Venema-bundel 2003
M.J.C.G. Raaijmakers e.a., Trust en onderneming. Opstellen aangeboden aan prof. mr. C.Æ. Uniken
Venema (Uniken Venema-bundel) (Serie Center for Company Law), Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers 2003.
309
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
UNIKEN VENEMA, Effectengiro-recht 2003
C.Æ. UNIKEN VENEMA, Effectengiro-recht in beweging, Den Haag: BJu 2003.
UNIKEN VENEMA, WPNR 1985/5727
C.Æ. UNIKEN VENEMA, ‘Anglo-Amerikaanse trusts in het Nederlandse recht’, WPNR 1985/5727.
UNIKEN VENEMA, WPNR 1993/6092-6093, 6095
C.Æ. UNIKEN VENEMA, ‘Het Haagse Trustverdrag: de in het verdrag voorziene ‘externe werking’ van
Anglo-Amerikaanse trusts’, WPNR 1993/6092-6093, 6095.
UNIKEN VENEMA/ZWALVE, Common Law 2000
W.J. ZWALVE, C.Æ. Uniken Venema’s Common Law & Civil Law, Inleiding tot het Anglo-Amerikaanse
vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2000.
VALK, Rechtsverwerking 1993
W.L. VALK, Rechtsverwerking in drievoud (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1993.
VALK, in: Preadvies VBR 2004
W.L. VALK, ‘Wanneer is een bedenktijdregeling gerechtvaardigd?’, in: Preadvies Vereniging voor
Burgerlijk Recht 2004, Deventer: Kluwer 2004.
DE VALK, Aansprakelijkheid leidinggevenden (O&R nr. 63) (diss.)
S.N. DE VALK, Aansprakelijkheid van leidinggevenden (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 63) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2009.
VASSILAKAKIS, Orientations 1987
E. VASSILAKAKIS, Orientations méthodologiques dans les codifications du d.i.p. en Europe, Parijs:
Librairie générale de droit et de jurisprudence 1987.
310
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VEDER, Cross-border Insolvency Proceedings and Security Rights 2004
P.M. VEDER, Cross-border Insolvency Proceedings and Security Rights: A comparison of Dutch and
German law, the EC Insolvency Regulation and the UNCITRAl Model Law on Cross-Border Insolvency
(diss.), Deventer: Kluwer 2004.
VEDER, in: Preadvies 2009, p. 269-322
P.M. VEDER, ‘Goederenrechtelijke zekerheidsrechten in de internationale handels- en
financieringspraktijk’, in: R.W. Clumpkens e.a., Zekerhedenrecht in ontwikkeling (Preadvies KNB
2009), Den Haag: Sdu Uitgevers 2009, p. 269-322.
VEEGENS, Cassatie 1971
D.J. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1971 (1e druk 1959).
VAN VEEN, Levensverzekering 1992
W.J.M. VAN VEEN, De Levensverzekering. Een privaatrechtelijke en successierechtelijke beschouwing
(diss. VU Amsterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992.
VAN VEEN, WPNR 2013/6981
W.J.M. VAN VEEN, ‘Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en –splitsing na het VALE-arrest’, WPNR
2013/6981, p. 512-525.
VAN VEEN, Zwevend recht 2008
W.J.M. VAN VEEN, Zwevend recht (oratie VU Amsterdam), Deventer: Kluwer 2008.
VAN VEEN, in: Preadvies VV 1996
W.J.M. VAN VEEN, ‘Levensverzekering, faillissement en beslag’, in: Verzekering en faillissement
(Preadvies voor de Vereniging voor Verzekeringswetenschap), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996.
311
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN DER VEEN, Openbare zaken 1997 (diss.)
G.A. VAN DER VEEN, Openbare zaken (diss. Utrecht), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
VAN DER VEEN, JBplus 2012, p. 3-17
G.A. VAN DER VEEN, ‘Halverwege de Crisis- en herstelwet: de Afdelingsjurisprudentie tot dusverre’,
JBplus 2012, p. 3-17.
Veen et al. 2004
T.J. Veen e.a. (red.), Achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht (Pro
memorie, themanummer), Hilversum: Uitgeverij Verloren 2004.
Veen & Kop 1987
T.J. Veen & P.C. Kop (red.), Zestig juristen. Bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der
Nederlandse rechtswetenschap, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987
VEENHOVEN, Eigendomsoverdracht 1956
A. VEENHOVEN, Eigendomsoverdracht tot zekerheid (diss. Groningen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1956.
VEERMAN & HENDRIKS-DE LANGE 2009
G.J. VEERMAN & S.E. HENDRIKS-DE LANGE, Over wetgeving. Paradoxen, principes en praktische
beschouwingen, Den Haag: SDU Uitgevers 2009.
VEGTER, Grondslagen beneficiare aanvaarding 1989 (diss.)
J.B. VEGTER, Grondslagen der beneficiaire aanvaarding naar Nederlands en Duits recht (diss. Leiden),
Deventer: Kluwer 1989.
VAN DER VELDE, Positie zeeschip in IPR (R&P nr. 146) 2006
312
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
W. VAN DER VELDE, De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht (diss. Groningen)
(Recht & Praktijk nr. 146), Deventer: Kluwer 2006.
VAN DER VELDE, AV&S 2008/19
W. VAN DER VELDE, ‘De gevolgen van Rome I voor het verzekeringsrecht’, AV&S 2008/19, p. 123-130
(ook online).
VAN DER VELDEN, Koopwetten 1979
F.J.A. VAN DER VELDEN, De eenvormige koopwetten van 1964, Deventer: Kluwer 1979.
VAN DER VELDEN, De vereniging-rechtspersoon (VDHI nr. 2) 1969 (diss.)
P.A.L.M. VAN DER VELDEN, De vereniging-rechtspersoon en haar leden (Serie Van der Heijden Instituut,
nr. 2) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1969.
VAN DER VELDEN, Weense Koopverdrag 1988
F.J.A. VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen: enige opmerkingen over
interpretatie en toepassing van de Convention on the International Sale of Goods 1980 en over zijn
systeem van rechtsmiddelen, in het licht van het eenvormige kooprecht van ULIS, UCC en GCDG (diss.
Utrecht), Deventer: Kluwer 1988.
VAN DER VELDEN, Talaq in de rechtszaal? 2003
F.J.A. VAN DER VELDEN, Talaq in de rechtszaal? Verstoting en openbare orde (Ars Notariatus, nr. 118)
(oratie Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2003.
VAN DER VELDEN, diss. 2008
J.W. VAN DER VELDEN, Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer
2008.
VAN VELTEN, Kopers en economische eigenaars onroerend goed (R&P nr. 35) 1982
313
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A.A. VAN VELTEN, Kopers en economische eigenaars van onroerend goed (diss. Amsterdam UvA) (Recht
& Praktijk nr. 35), Deventer: Kluwer 1982.
VAN VELTEN, Kopers en economische eigenaars van onroerend goed 1982
A.A. VAN VELTEN, Kopers en economische eigenaars van onroerend goed (diss. Amsterdam UvA),
Deventer: Kluwer 1982.
VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (AN nr. 120) 2012
A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus, nr. 120), Deventer:
Kluwer 2012 (ook online).
VAN VELTEN, Koop onroerende zaken (Mon. BW nr. B65c) 2005
A.A. VAN VELTEN, Koop van onroerende zaken (Monografieën BW nr. B65c), Deventer: Kluwer 2005.
VAN VELTEN, Koop onroerende zaken (Mon. BW nr. B65c) 2013
A.A. VAN VELTEN, Koop van onroerende zaken (Monografieën BW nr. B65c), Deventer: Kluwer 2013
(ook online).
VAN VELTEN, Preadvies VBR 2003
VAN VELTEN, Bescherming bij overdracht van onroerende zaken (Preadvies VBR), 2003.
Van Velten-bundel 2003
J. Struiksma (Red.), Vast en goed, bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. A.A. van Velten,
Deventer: Kluwer 2003.
Vennootschapsrecht in EG-perspectief 1993
A.G. Lubbers en W. Westbroek (red.), Vennootschapsrecht in EG-perspectief, Deventer: Kluwer 1993.
314
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VAN VELTHOVEN, RMThemis 2011, p. 7-16
B.C.J. VAN VELTHOVEN, ‘Over het relatieve belang van een eerlijke procedure: procedurele en
distributieve rechtvaardigheid in Nederland’, RMThemis 2011, p. 7-16.
Verbintenissen uit wet en schadevergoeding (SBR nr. 5) 2009
J. Spier e.a., Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Studiereeks Burgerlijk recht nr. 5),
Deventer: Kluwer 2009.
VERBRUGH, Structuurwijzigingen 2007 (diss.)
M.A. VERBRUGH, Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers
(Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 58) (diss. Rotterdam), Deventer:
Kluwer 2007.
VERBRUGH & TIMMERMAN, Ondernemingsrecht 2009/35
M.A. VERBRUGH & L. TIMMERMAN, ‘Het Nederlands enquêterecht in een internationaliserend
vennootschapsrecht’, Ondernemingsrecht 2009/35, afl. 3, p. 146-155 (ook online).
VERBURG, De bestuursrechtelijke uitspraak 2008
D.A. VERBURG, De bestuursrechtelijke uitspraak en het denkmodel dat daaraan ten grondslag ligt,
Zeist/Zutphen: Uitgeverij Kerkenbosch/SSR 2008.
VERBURG, in: Bestuursrechtelijk bewijsrecht 2009, p. 231-322
D.A. VERBURG, ‘Three is a crowd: Feitenvaststelling bij rechterlijke procedures in
meerpartijengeschillen’, in: R.J.N. Schlössels e.a., Bestuursrechtelijk bewijsrecht: wetgever of rechter
(preadviezen VAR), Den Haag: Bju 2009, p. 231-322.
VERBURG, Territoir ondernemingsraad in internationale bedrijfsleven (MSR nr. 40) 2007 (diss.)
L.G. VERBURG, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven
(Monografieën Sociaal Recht nr. 40) (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2007.
315
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VERDAM, oratie 2003
A.F. VERDAM, Stemmen van institutionele beleggers en tegenstrijdig belang (oratie VU Amsterdam),
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003.
VERDAM, Nietigheid van besluiten 1940 (diss.)
P.J. VERDAM, Nietigheid van besluiten (diss. Amsterdam VU), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1940.
VERHAGEN & RONGEN, in: Preadviezen VBR 2000
H.L.E. VERHAGEN & M.H.E. VAN RONGEN, ‘Cessie’, in: Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor
Burgerlijk Recht, Den Haag: Kluwer 2000.
VERHAGEN, diss. 1995
H.L.E. VERHAGEN, Agency in Private International Law: The Hague Convention on the Law Applicable to
Agency (diss. Nijmegen), Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 1995.
VERHAGEN, NIPR 2001, p. 27-39
H.L.E. VERHAGEN, ´Het spanningsveld tussen de vrijheid van rechtskeuze en het communautaire
harmonisatie-proces: beschouwingen naar aanleiding van Hof van Justitie EG 9 november 2000, zaak
C-381/98, NIPR 2001, 29 (Ingmar GB Ltd./Eaton Leonard Technologies Inc.)´, NIPR 2001, p. 27-39.
VERHAGEN, Assimilatie 2007
H.L.E. VERHAGEN, Conflit mobile bij roerende zaken: assimilatie of transformatie? Een bijdrage over
roerende zaken in het internationaal privaatrecht (Offerhauskring, nieuwe reeks nr. 10), Deventer:
Kluwer 2007.
VERHAGEN, Agency in Private International Law 1995
H.L.E. VERHAGEN, Agency in Private International Law – The Hague Convention on the Law Applicable
to Agency (diss. KUN), The Hague/Boston/ London: Martinus Nijhoff Publishers 1995.
316
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VERHAGEN, Conflit mobile 2007
H.L.E. VERHAGEN, Conflit mobile bij roerende zaken: assimilatie of transformatie? Een bijdrage over
roerende zaken in het internationaal privaatrecht (Offerhauskring; nieuwe reeks nr. 10), Deventer:
Kluwer 2007.
VERHAGEN, in: Extending the Boundaries 2002, p. 95-113
H.L.E. VERHAGEN, ‘Ownership-based fund management in the Netherlands’, in: D.J. Hayton (red.),
Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, ’s-Gravenhage: Kluwer Law
International 2002, p. 95-113.
VERHAGEN, NIPR 2001, p. 27-39
H.L.E. VERHAGEN, ‘Het spanningsveld tussen de vrijheid van rechtskeuze en het communautaire
harmonisatie-proces’, NIPR 2001, p. 27-39.
VERHAGEN, in: Onderneming en effecten 1998, p. 233-271
H.L.E. VERHAGEN, ‘De girale levering van effecten in het internationaal privaatrecht’, in: S.C.J.J.
Kortmann e.a. (red.), Onderneming en effecten (Onderneming en recht nr. 13), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1998, p. 233-271.
VERHAGEN, in: Struyckenbundel, p. 367-401
H.L.E. VERHAGEN, ‘Ongerechtvaardigde verrijking’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a., Op recht: bundel
opstellen, aangeboden aan prof. mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren
ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Struyckenbundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 367-401.
VERHAGEN, in: Vertrouwd met de Trust 1996, p. 88-122
H.L.E. VERHAGEN, ‘Het Haagse Trustverdrag’, in: D.J. Hayton e.a. (red.), Vertrouwd met de Trust, Trust
and Trust-like Arrangements (Onderneming en recht nr. 5), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p.
88-122.
317
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VERHAGEN, WPNR 2007/6711-6712
H.L.E. VERHAGEN, ‘Roerende zaken in het internationaal privaatrecht’, WPNR 2007/6711-6712, p. 468477, p. 495-501.
VERHAGEN, WPNR 2008/6780
H.L.E. VERHAGEN, ‘Ongerechtvaardigde verrijking en zaakwaarneming in Rome II’, WPNR 2008/6780,
p. 1003-1010.
VERHAGEN & DE HEER, in: Overnemen: een hele onderneming 1998, p. 297-316
H.L.E. VERHAGEN & J.C. DE HEER, ‘Juridische fusie en internationaal privaatrecht’, in: H. Pasman e.a.
(red.), Overnemen: een hele onderneming, Deventer: Kluwer 1998, p. 297-316.
VERHAGEN & MACGREGOR, in: Elgar Encyclopedia of Comparative Law 2012
H.L.E. VERHAGEN & L. MACGREGOR, ‘Agency and Representation’, in: J. Smits (red.), Elgar Encyclopedia
of Comparative Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2012.
VERHAGEN & VEDER, NIPR 2000, p. 3-15
H.L.E. VERHAGEN & P.M. VEDER, ‘De ‘Pauliana’ in het Nederlandse internationaal privaatrecht’, NIPR
2000, p. 3-15.
VERHAGEN & VEDER, TvI 2002, p. 131
H.L.E. VERHAGEN & P.M. VEDER, ‘Faillissementspauliana’, TvI 2002, p. 131-139 (ook online).
VERHEUL, Nederlands internationaal beslagrecht 1968 (diss.)
J.P. VERHEUL, Aspekten van Nederlands internationaal beslagrecht (diss. Amsterdam VU), Deventer:
Kluwer 1968.
VERHEUL & FETERIS, Rechtsmacht (dl. 2) 1986
318
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.P. VERHEUL & M.W.C. FETERIS, Rechtsmacht in het Nederlandse Internationaal Privaatrecht (Deel 2,
Overige verdragen/Het commune IPR), Antwerpen (etc.): Maklu 1986.
VERHEIJ, Reisovereenkomst 2013
A.J. VERHEIJ, ‘Reisovereenkomst’, in: Wessels & Verheij, Bijzondere overeenkomsten 2013, p. 291-304.
VERHEIJ, Vergoeding 2002
A.J. VERHEIJ, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon (diss. VU
Amsterdam), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002.
VERHEIJ, JBplus 2003, p. 26-47
N. VERHEIJ, ‘Tussen toen en nu’, JBplus 2003, p. 26-47.
Verheij, Stroink-bundel 2006, p. 85-98
N. Verheij, ‘Uit zuinigheid naar relativiteit’, in: A.W. Heringa e.a., Het bestuursrecht beschermd
(Stroink-bundel), Den Haag: Sdu Uitgevers 2006, p. 85-98.
VERHEIJEN, WPNR 2005, afl. 6604, p. 24-28
J.F. VERHEIJEN, ‘De kwalificatie van een aandelenlease-overeenkomst; huurkoopovereenkomst of
overeenkomst sui generis’, WPNR 2005, afl. 6604, p. 24-28.
VERHOEVEN, Schuldoverneming 2002
J.J. VERHOEVEN, Schuldoverneming. Een vergelijking van de schuldoverneming met de passieve
schuldvernieuwing (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2002.
Verhulp, Flexibele arbeidsrelaties 2002
E. Verhulp (red.), Flexibele arbeidsrelaties, Deventer: Kluwer 2002.
319
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VERKADE, Misleidende (B2B) en vergelijkende reclame (Mon. BW nr. B49b) 2011
D.W.F. VERKADE, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame (Monografieën BW nr. B49b),
Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
VERKADE, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten (Mon. BW nr. B49a) 2009
D.W.F. VERKADE, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten (Monografieën BW nr. B49a),
Deventer: Kluwer 2009 (ook online).
Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid 1996
Eindrapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid, Een Eigen Richting Voor Het Recht,
Amsterdam 1996.
VERMEULEN, Financiering van overnames II 2006
E.M. VERMEULEN, Financiering van overnames, deel II (Serie (Re)organisatie, Fusie en Overname, deel
6), Zutphen: Paris 2006.
Vermeulen, WPNR 2007/6721, p. 723-731
E.P.M. Vermeulen, ‘De ‘grensoverschrijdende’ rol van Europese rechtspersonen’, WPNR 2007/6721
(themanummer), p. 723-731.
VEROUGSTRAETE 2010
I. VEROUGSTRAETE, Cassatie in civiele zaken (België), Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie
van het recht van België en Nederland, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010.
VERPAALEN & KÖSTER, in: Preadvies BCN 1964
O.A.C. VERPAALEN & H.K. KÖSTER, ‘Cessie naar huidig en wordend recht’ in: Preadviezen Broederschap
der Candidaat-Notarissen, Den Haag: Broederschap der Candidaat-Notarissen 1964.
VERSCHOOF, SWOKA 67 1989
320
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
R.J. VERSCHOOF, De Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (diss. Utrecht)(SWOKA
onderzoeksrapporten nr. 67), ’s-Gravenhage: SWOKA 1989.
Verschuuren 2009
J. Verschuuren (red.), The Impact of Legislation. A Critical Analysis of Ex Ante Evaluation, Groningen:
Martinus Nijhoff Uitgevers 2009.
VERSTAPPEN, Preadvies 2002
L.C.A. VERSTAPPEN, Onderneming en overdracht onder algemene titel (Preadvies Vereeniging
Handelsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2002.
VERSTAPPEN, Rechtsopvolging onder algemene titel 1996 (diss.)
L.C.A. VERSTAPPEN, Rechtsopvolging onder algemene titel (Ars Notariatus, nr. 72) (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 1996.
Verslag KNB 1993
Verslag vergadering 25 september 1992 Koninklijke Notariële Broederschap, Lelystad 1993.
Verstappen en Waaijer, Kadaster 1991
L.C.A. Verstappen & B.C.M. Waaijer (red.), Kadaster, openbare registers en rechtspraktijk: verslag van
het op 19 september 1991 gehouden congres in de Katholieke Universiteit Nijmegen (met bijdragen
van M.J.A. van Mourik, J.G. Brouwer, A.A. van Velten, P. de Haan, E.A.A. Luijten en P.G.H.T. Konings),
Lelystad: Vermande studiedagen 1991.
VERSTEEGH, Doelstichting 2003
C.R.M. VERSTEEGH, De Goede Doelstichting. Naar een systeem van overheidstoezicht? Een
rechtsvergelijkend onderzoek naar Nederlands, Duits en Engels recht (diss. VU Amsterdam), Utrecht:
Lemma 2003.
321
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VERSTIJLEN 2004
F. VERSTIJLEN, Vergissingen in het goederenrecht, Deventer: Kluwer 2004.
Verzekering en maatschappij 2000
T. Hartlief & M.M. Mendel (red.), Juridische beschouwingen over de maatschappelijke rol van
verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen, Deventer: Kluwer 2000.
VETTER, Geestelijke stoornis (Mon. BW nr. A9) 1992
H.J. VETTER, Geestelijke stoornis (Monografieën BW nr. A9), Deventer: Kluwer 1992.
Willems' wegen (VDHI nr. 102) 2010
K.M. van Hassel/M.P. Nieuwe Weme (red.), Willems' wegen (Serie Van der Heijden Instituut nr. 102)
(Willems-bundel), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
VICK 2004
D.W. VICK, ‘Interdisciplinarity in the Discipline of Law’, Journal of Law and Society 2004, p. 163-193.
VINEY, Les obligations 1998
G. VINEY (m.m.v. P. Jourdain), Traité de droit civil, Les obligations, Introduction à la responsabilité,
Parijs: L.G.D.J. 1998.
VINEY, Les conditions de la responsabilité 1998
G. VINEY, Les conditions de la responsabilité, Parijs: L.G.D.J. 1998.
VIRGÓS en GARCIMARTIN, European Insolvency Regulation 2004
M. VIRGÓS & F. GARCIMARTIN, The European Insolvency Regulation: Law and Practice, ‘s-Gravenhage:
Kluwer Law International 2004.
322
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
Rapport Virgós/Schmit 1996
M. VIRGÓS & E. SCHMIT, Report on the Convention on Insolvency Proceedings (EU Council of the EU
Document 6500/96), Brussels 1996.
VISCHER, Recueil des cours 1992, p. 9-255.
F. VISCHER, ‘General Course on Private International Law’, RCADI 1992, afl. 232, p. 9-255.
VISCHER, in: Progressive Unification 1996, p. 499-519
F. VISCHER, ‘The concept of the characteristic performance reviewed’, in: A. Borras e.a. (red.), E
Pluribus unum: Liber Amicorum G.A.L. Droz, On the Progressive Unification of Private International
Law, ’s-Gravenhage: Nijhoff 1996, p. 499-519.
VISSER, Zeggenschapsrechten (IVOR nr. 48) 2004 (diss.)
K.I.J. VISSER, Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen
op naam (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 48) (diss. Leiden), Deventer:
Kluwer 2004.
DE VISSER, Deskundigen 1971
P. DE VISSER, De deelneming van deskundigen aan rechtspraak, toegespitst op agrarische zaken (diss.
Wageningen), Deventer: Kluwer 1971.
VLAS, Rechtspersonen 2009
P. VLAS, Rechtspersonen (Praktijkreeks IPR nr. 9), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2009.
VLAS, AA 1996, p. 642
P. VLAS, ‘Internationale zaakwaarneming voor stinkende benzine’, AA 1996, p. 642.
323
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VLAS, Strikwerda-bundel 2011, p. 513-527
P. VLAS, ‘Rechtskeuze op postdivortiële alimentatie onder het Haagse Protocol 2007’, in: Th.M. de
Boer (red.), Strikwerda’s conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van
zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Strikwerda-bundel), Deventer:
Kluwer 2011, p. 513-527.
VLAS, Struycken-bundel 1996, p. 403 e.v.
P. VLAS, ‘Naar vrijer verkeer van vonnissen in Europa’, in: S.C.J.J. Kortmann, Op recht: bundel
opstellen, aangeboden aan prof. mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren
ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Struycken-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 403 e.v.
VLAS, NILR 2010, p. 167 e.v.
P. VLAS, ‘On the Development of Private International Law in The Netherlands: From Asser’s Days to
the Codification of Dutch Private International Law (1910-2010)’, Netherlands International Law
Review 2010, p. 167 e.v.
VLAS, Spiegel 1989
P. VLAS, Internationaal privaatrecht in de spiegel van het nieuwe BW: rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het internationaal privaatrecht en de rechtsvergelijking
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 24 februari
1989 (oratie Amsterdam VU), 1989.
VLAS, RMThemis 1993, p. 182 e.v.
P. VLAS, ‘De eenmaking van verwijzingsregels: de Haagse Conferentie tussen idealisme en realisme’,
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1993 (Themanummer 100 jaar Haagse Conferentie voor
internationaal privaatrecht), afl. 4, p. 182 e.v.
VLAS, WPNR 2003
P. VLAS, ‘De Algemene Bepalingen als sluitstuk van de codificatie van het Nederlandse IPR’, WPNR
2003/6537, p. x.
324
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VLAS, WPNR 2009/6819, p. 893-898
P. VLAS, ‘Lang verwacht toch gekomen: wetsvoorstel Boek 10 BW (IPR)’, WPNR 2009/6819, p. 893898.
VLEMMINX 2013
F.M.C. VLEMMINX, Het moderne EVRM, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013.
VLETTER-VAN DORT, Gelijke behandeling beleggers (IVOR nr. 37) 2001 (diss.)
H.M. VLETTER-VAN DORT, Gelijke behandeling van beleggers bij informatieverstrekking (Uitgaven
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 37) (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2001.
VAN VLIET, Movables 2000
L.P.W. VAN VLIET, Transfer of movables in German, French, English and Dutch law (diss. Maastricht),
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000.
VOET, Pandectas 1731
J. VOET, Commentarius ad pandectas, 1731.
VOGENAUER 2001
S. VOGENAUER, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent, Bd I en II, Tübingen:
Mohr Siebeck 2001.
VOGENAUER 2006
S. VOGENAUER, ‘An Empire of Light? II: Learning and Lawmaking in Germany Today’, Oxford Journal of
Legal Studies 2006, p. 627-663.
VOLDERS, NIPR 2008, p. 464-468
325
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
B. VOLDERS, ‘Culpa in contrahendo in the conflict of laws: A first appraisal of Article 12 of the Rome II
Regulation’, NIPR 2008, p. 464-468.
VONKEN, in: Forty years on 1990, p. 171-194
A.P.M.J. VONKEN, ‘Balancing processes in International Family Law. On the determination and
weighing in the conflict of laws and the openness on the choice of law system’, in: De Boer (red.),
Forty years on: The Evolution of Postwar Private International Law in Europe: symposium in
celebration of the 40th anniversary of the Centre of Foreign Law and Private International Law,
University of Amsterdam, on 27 October 1989, Deventer: Kluwer 1990, p. 171-194.
VONKEN, in: Joppe-bundel 2002, p. 251 e.v.
A.P.M.J. VONKEN, ‘Het belang van de interne beslissingsharmonie nader beschouwd’, in: P. Vlas &
H.F.G. Lemaire (red.), Met recht verkregen: bundel opstellen aangeboden aan mr. Ingrid S. Joppe.
(Joppe-bundel), Deventer: Kluwer 2002, p. 251 e.v.
VONKEN, in: Van Rijn van Alkemade-bundel 1993, p. 299 e.v.
A.P.M.J. VONKEN, ‘Rechtsverfijningen in een open IPR-systeem’, in: Grensoverschrijdend privaatrecht:
een bundel opstellen over privaatrecht in internationaal verband: aangeboden aan Mr. J. van Rijn van
Alkemade bij gelegenheid van zijn afscheid als raadadviseur bij het Ministerie van Justitie (Van Rijn
van Alkemade-bundel), Deventer: Kluwer 1993, p. 299 e.v.
VONKEN, Afstammingsrecht 1987
A.P.M.J. VONKEN, Het internationale afstammingsrecht in perspectief (diss. Nijmegen), Arnhem:
Gouda Quint 1987.
VONKEN, in: Sociale cohesie 1998, p. 97 e.v.
A.P.M.J. VONKEN, ‘De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het internationaal
privaatrecht en de mensenrechten, Iets over tolerantie, culturele identiteit en rechtspluralisme’, in:
P.B. Cliteur & A.F.M Brenninkmeijer (red.), Sociale cohesie en het recht, Leiden: Koninklijke Vermande
1998, p. 97 e.v.
VONKEN, GS Verbintenissenrecht, commentaar op artikel 5 EVO
326
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A.P.M.J. VONKEN, commentaar op art. 5 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst, in: E.H. Hondius & R.J.Q. Klomp (red.), Groene Serie
Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (losbl. en online).
VONKEN, NIPR 2000, p. 296-297
A.P.M.J. VONKEN, ‘Assimilatieproblemen op het terrein van het IPR’, NIPR 2000, afl. 3, p. 296-297.
VONKEN, NIPR 2003, p. 233 e.v.
A.P.M.J. VONKEN, ‘Accessoire aanknoping in het licht van artikel 5 Wet conflictenrecht onrechtmatige
daad. Een voorstel tot wetswijziging’, NIPR 2003, p. 233 e.v.
VONKEN, NIPR 2010, p. 399 e.v.
A.P.M.J. VONKEN, ‘Boek 10 BW: meer – incomplete – consolidatie dan codificatie van het Nederlandse
internationaal privaatrecht. Een bekommernisvolle bespiegeling over een legislatieve IPR-surplace’,
NIPR 2010, afl. 3, p. 399 e.v.
VONKEN, in: Doorwerking mensenrechten 1993, p. 153 e.v.
A.P.M.J. VONKEN, ‘De reflexwerking van de mensenrechten op het IPR’, in: P.B. Cliteur & A.P.M.J.
Vonken (red.), Doorwerking van mensenrechten, Groningen: Wolters-Noordhoff 1993, p. 153 e.v.
VONKEN, in: T&C Burgerlijk Wetboek, commentaar op Boek 10 BW
A.P.M.J. VONKEN, ‘Boek 10, Titel 1 Algemene bepalingen’, in: Tekst & Commentaar Burgerlijk
Wetboek, Deventer: Kluwer 2011 (ook online).
VONKEN, in: T&C Vermogensrecht
A.P.M.J. VONKEN, in: J.H. Nieuwenhuis e.a. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht, Deventer:
Kluwer (ook online).
VONKEN, TvPr. 2006, p. 9-127
327
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
A.P.M.J. VONKEN, ‘De internationale beslissingsharmonie nader beschouwd. Een bespiegeling over
hinkende rechtsverhoudingen, law shopping en inschikkelijkheid jegens buitenlands recht’, TvPr.
2006, afl.1, p. 9-127.
VONKEN, Verkeersongevallen 1996
A.P.M.J. VONKEN, Verkeersongevallen (Praktijkreeks IPR nr. 17), Deventer: Kluwer 1996.
VOOGD, Statutaire beschermingsmiddelen (VDHI nr. 32) 1989 (diss.)
R.P. VOOGD, Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen (Serie Van der Heijden
Instituut, nr. 32) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1989.
TEN VOORDE, Deponering, publicatie en verzet (VDHI nr. 89) 2006 (diss.)
H. TEN VOORDE, Deponering, publicatie en verzet (diss. Nijmegen) (Serie Van der Heijden Instituut, nr.
89), Deventer: Kluwer 2006.
Voorduin, Nederlandsche Wetboeken 1837
J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken volgens de beraadslagingen
deswege gehouden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal: uit oorspronkelijke, grootendeels
onuitgegeven staatsstukken opgemaakt en aan den Koning opgedragen, Utrecht: Natan 1837.
Voorduin, Nederlandsche Wetboeken 1838
J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken, volgens de
beraadslagingen deswege gehouden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deel V. Burgerlijk
wetboek, Art. 1269-2030, Utrecht: Natan 1838.
Voorduin, Nederlandsche Wetboeken 1837-1840
J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken volgens de beraadslagingen
deswege gehouden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Utrecht: Natan 1837-1840.
328
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VOORDUIN, Geschiedenis WvK 1840
J.C. VOORDUIN, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken, deel VIII, Wetboek van
Koophandel, deel I, Utrecht: Natan 1840.
Voorontwerp Boek 7
E.M. MEIJERS, Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek. Tekst. Vierde gedeelte: Boek 7, Den Haag:
Sdu 1972.
DE VOS, Notariële verklaring van erfrecht 1975 (diss.)
J.W.M. DE VOS, De notariële verklaring van erfrecht (diss. VU Amsterdam), Arnhem: Gouda Quint
1975.
VOSKUIL, Rechtsvinding 1963
C.C.A. VOSKUIL, Rechtsvinding aan de hand van buitenlandse rechtsregels. Vorfrage en verkregen
rechten (Offerhauskring, deel ipr nr. 1), Amsterdam 1963.
VOSSESTEIN, Corporate Governance 2010
G.J. VOSSESTEIN, Modernization of European Company Law and Corporate Governance (diss. Leiden)
(European Company Law Series Volume 6), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010.
VOÛTE, Aandelen voor werknemers (VDHI nr. 38) 1991 (diss.)
A. VOÛTE, Aandelen voor werknemers (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 38) (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 1991.
VRANKEN 2009 (a)
J.B.M. VRANKEN, ‘Is de rechtswetenschap gebaat bij een breed strijklicht? Over juridische dogmatiek
en methodologie’, in: P. Essers e.a. (red.), Met recht. Liber Amicorum Theo Raaijmakers, Deventer:
Kluwer 2009, p. 543-555.
329
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VRANKEN 2009 (b)
J.B.M. VRANKEN, ‘Als een arrest niet bevalt, laten wij het gewoon weg’, in: A.G. Castermans e.a. (red.),
Ex Libris Hans Nieuwenhuis, Deventer: Kluwer 2010, p. 77-94.
VRANKEN 2010 (a)
J.B.M. VRANKEN, ‘Methodology of Legal Doctrinal Research’, in: M.A.A. van Hoecke (red.),
Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline?, Oxford: Hart
Publishing 2010, p. 111-121.
VRANKEN 2010 (b)
J.B.M. VRANKEN, ‘Pluriforme rechtswetenschap’, in: M.A.B. Chao-Duivis, C.E.C. Jansen & J.B.M.
Vranken (red.), Alleen Samen, liber amicorum Matton van den Berg, Den Haag: Stichting Instituut
voor Bouwrecht 2010, p. 445-467 (onder de titel: ‘Nieuwe richtingen in de rechtswetenschap’, in
deels beperkte en gewijzigde vorm ook gepubliceerd in WPNR 2010-6840, p. 318-329).
VRANKEN 2011 (a)
J.B.M. VRANKEN, ‘Het forum van de rechter en van de rechtswetenschappelijke onderzoeker. Een
vergelijking’, in: W. Plessen, H. van Drongelen & F. Hendrickx (red.), Sociaal recht: tussen behoud en
vernieuwing. Liber amicorum prof. dr. Antoine Jacobs, Zutphen: Paris 2011, p. 43-57.
VRANKEN 2011 (b)
J.B.M. VRANKEN, ‘Rechtsvergelijken: hoe doe je het? Drie benaderingen en een experiment’, in:
Fijnaut-bundel, Antwerpen, Cambridge: Intersentia 2011, p. 287-298.
VRANKEN 2011 (d)
J.B.M. VRANKEN, ‘Een nieuw rechtsrealisme in het privaatrecht’, in: J.B.M. Vranken & G. van Dijck
(red.), ‘Law and …’ bewegingen, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2011-6912, p.
1113-1122, themanummer.
VRANKEN 2012
330
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.B.M. VRANKEN, ‘Taken van de Hoge Raad en zijn parket in 2015’, in: A.M. Hol, I. Giesen, F.G.H. Kristen
(red.), De Hoge Raad in 2015. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2012, p. 33-50.
VRANKEN, Onderzoeksplichten 1989
J.B.M. VRANKEN, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1989.
VRANKEN EN GIESEN, Hoge Raad 2003
J.B.M. VRANKEN & I. GIESEN, De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment, Den Haag:
Boom Juridische Uitgevers 2003.
VRANKEN, NJB 2009/806
J.B.M. VRANKEN, ‘Consequenties van een versterking van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad:
talrijk, divers en soms vergaand’, NJB 2009/806 (p. 1082-1093).
VRANKEN, Verbintenissenrecht 1989
J.B.M. VRANKEN, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1989.
VRANKEN, in: Strikwerda-bundel 2011, p. 541-559
J.B.M. VRANKEN, ‘Omgaan met buitenlands recht in rechtspraak en rechtswetenschap’, in: Th.M. de
Boer e.a. (red.), Strikwerda’s conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid
van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Strikwerda-bundel),
Deventer: Kluwer 2011, p 541-559.
VRANKEN & VAN DIJCK 2011
J.B.M. VRANKEN & G. VAN DIJCK (RED.), ‘Law and …’ bewegingen (WPNR 2011-6912, p. 1055-1127,
themanummer).
331
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
VRANKEN & VAN GESTEL 2010
J.B.M. VRANKEN & R.J.A. VAN GESTEL, ‘Het dilemma bij de beoordeling van rechtswetenschappelijke
publicaties: Vertrouwen is goed, controle niet altijd beter’, AA 2010, p. 166-179.
Vranken & Giesen 2004
J.B.M. Vranken & I. Giesen (red.), Codificatie en dynamiek. Instrumenten ter begeleiding van de
omgang met codificaties, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004.
DE VRIES, Dienstverlening 2006
G.J.P. DE VRIES, ‘Dienstverlening: de overeenkomst van opdracht’, in: E.H. Hondius en G.J. Rijken
(red.), Handboek Consumentenrecht, Zutphen: Paris 2006, p. 151-173.
DE VRIES, Nakoming 1997
G.J.P. DE VRIES, Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
DE VRIES, Exit rights minority shareholders private limited company (IVOR nr. 72) (diss.)
P.P. DE VRIES, Exit rights of minority shareholders in a private limited company (Instituut voor
Ondernemingsrecht nr. 72) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, in: Preadviezen VBR 1991
C.L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, ‘Capita overgangsrecht NBW’ in: Preadviezen Vereniging voor
Burgerlijk Recht, Lelystad: Vermande 1991.
DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Overgangsrecht (Mon. BW nr. A25) 1992
C.L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Overgangsrecht (Monografieën BW nr. A25), Deventer: Kluwer 1992.
VRIESENDORP 1981
332
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.J. VRIESENDORP, Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden (Studiepockets Privaatrecht nr. 23), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1981.
VRIESENDORP, Ambtshalve aanvullen rechtsgronden 1970 (diss.)
J.J. VRIESENDORP, Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in het burgerlijk geding (diss. Leiden),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1970.
VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, diss. 1989
R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, De positie van de assurantietussenpersoon en zijn relatie tot de
verzekeringnemer en de verzekeraar (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989.
VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, Algemene voorwaarden en verzekeringsrecht 2002 (diss.)
R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, Algemene voorwaarden en verzekeringsrecht (Serie
Verzekeringsrecht), Deventer: Kluwer 2002.
VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, in: Preadvies VV 2002
R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, ‘Informatieverplichtingen van de assurantietussenpersoon’, in:
Verzekering en bemiddeling (Preadvies voor de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 2002),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2004.
VRIESENDORP, in: Preadviezen 1994
R.D. VRIESENDORP, ‘Het Nederlandse goederenrecht en het Haagse Trustverdrag’, in: Preadviezen,
uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Lelystad: Vermande 1994.
VRIJ, Meerderheidsmacht 1923
M.P. VRIJ, Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden
(diss. Amsterdam UvA), Haarlem: Bohn 1923.
Van der Grinten e.a., Onderneming 1991
333
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
W.C.L. van der Grinten e.a. (red.), Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht. Uitgave ter gelegenheid
van het 12½-jarig bestaan van het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.
WAAIJER, Statuten en statutenwijziging (VDHI nr. 41) 1993 (diss.)
B.C.M. WAAIJER, Statuten en statutenwijziging (Serie Van der Heijden Instituut, nr. 41) (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 1993.
WAAIJER, De Notariswet 2012
B.C.M. WAAIJER, De Notariswet, Deventer: Kluwer 2012 (ook online).
DE WAARD, JBplus 2005, p. 98-114
B.W.N. DE WAARD, ‘Doorbreking van appelverboden’, JBplus 2005, p. 98-114.
DE WAARD, NTB 2007/2, p. 7-14
B.W.N. DE WAARD, ‘Relativiteit en rechtsbescherming’, NTB 2007/2, p. 7-14 (ook online).
WADDAMS 2003
S. WADDAMS, Dimensions of Private Law, Cambridge: Cambridge University Press 2003.
WAGNER, IPRax 2008
G. WAGNER, ‘Die neue Rom II-Verordnung’, IPRax 2008, p. 1-17.
WANDT, Versicherungsrecht 2010
M. WANDT, Versicherungsrecht, Köln: Heyman 2010 (Academia iuris).
WANSINK, Aansprakelijkheidsverzekering 2006
334
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
J.H. WANSINK, De algemene aansprakelijkheidsverzekering (diss. Rotterdam, Zwolle 1987) (Serie
Verzekeringsrecht), Deventer: Kluwer 2006.
WANSINK, Acceptatie 1990
J.H. WANSINK, Acceptatie en naselectie bij verzekering - vrijheid in gebondenheid (oratie Rotterdam),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990.
WANSINK, Schadeverzekeringsrecht 2006
J.H. WANSINK, Het nieuwe schadeverzekeringsrecht en oude olielampjes en dwaallichtjes (oratie
Leiden), Leiden 2006.
Wansink e.a., Salomons-bundel 1991
J.H. Wansink e.a. (red.), Een Salomonsoordeel. Vriendschappelijke reacties, aangeboden aan mr. R.A.
Salomons (Salomons-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.
WANSINK, Schaderegeling Motorrijtuigen
J.H. WANSINK, ‘Onderdeel 300 t/m 355 (WAM)’, in: R.PH. Elzas (red.), Schaderegeling Motorrijtuigen,
Alphen aan den Rijn: Kluwer (losbl. en online).
Wansink-bundel 2006
N. van Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (red.), Van draden en daden.
Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Wansink (Serie Verzekeringsrecht), Deventer: Kluwer 2006.
WANSINK, VAN GARDEREN EN GROENEVELD, Verzwijging 1993
J.H. WANSINK (m.m.v. A.S.J. van Garderen-Groeneveld), Verzwijging bij verzekeringsovereenkomsten
(Serie Verzekeringsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993.
VAN WASSENAER, Schadevergoeding: personenschade (Mon. BW nr. B37) 2008
335
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
G.M. VAN WASSENAER, Schadevergoeding: personenschade (Monografieën BW nr. B37), Deventer:
2008 (ook online).
WATTEL, NJB 2011/2248
P.J. WATTEL, ‘Carry on discriminating’, NJB 2011/2248, p. 2244 (ook online).
Bouman e.a., Van Wassenaer-bundel 1993
H.A. Bouman e.a. (red.), In volle verzekerdheid. Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.J.O. baron van
Wassenaer van Catwijck, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993.
WB-bundel 2003
W.E. HAAK e.a., WB der Nederlanden; 25 jaar wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der
Nederlanden (WB-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003.
WEBER, Qualification 1986
H. WEBER, Die Theorie der Qualifikation: Franz Kahn, Etienne Bartin und die Entwicklung ihrer Lehre
bis zur universalen Anerkennung der Qualifikation als allgemeines Problem des internationalen
Privatrechts (1890-1945) (Tübinger rechtswissenschaftliche Abhandlungen nr. 62), Tübingen: Mohr
1986.
WEBER e.a., Droit et pratique 2012
M.J.F.WEBER e.a., Droit et pratique de la cassation en matière civile (bundel), Parijs: Lexisnexis 2012.
WEBLEY 2011
L. WEBLEY, ‘Qualitative Approaches to Empirical Research’, in: P. Cane & H.M. Kritzer 2011, p. 926950.
VAN WECHEM, Exoneraties 1994
336
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
T.H.M. VAN WECHEM, ‘Exoneraties en verzekeringen bij in- en verkoop van diensten’, in: Van Dam &
Wessels, Opdracht en dienstverlening 1994, p. 37-64.
VAN WECHEM, Toepasselijkheid algemene voorwaarden (R&P nr. 152) 2007
T.H.M. VAN WECHEM, Toepasselijkheid van algemene voorwaarden (Recht en Praktijk nr. 152),
Deventer: Kluwer 2007.
VAN DER WEIDE, WPNR 2000/6426
J.A. VAN DER WEIDE, ‘Codificatie van het IPR-goederenrecht’, WPNR 2000/6426, p. 877-886.
VAN DER WEIDE, Mobiliteit goederen 2006
J.A. VAN DER WEIDE, Mobiliteit van goederen in het IPR (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2006.
VAN DER WEIDE, in: T&C Vermogensrecht
J.A. VAN DER WEIDE, in: J.H. Nieuwenhuis e.a. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht, Deventer:
Kluwer (ook online).
WEIJERS, Reclamerecht 1992
W.M.J. WEIJERS, Het reclamerecht in collisie met enkele andere rechten: naar BW en Nieuw BW, (Post
Scriptum Reeks), Deventer: FED/Arnhem: Gouda Quint-Noorduijn/Deventer: Kluwer/Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1992.
WEILL & TERRÉ, Droit civil 1986
A. WEILL & F. TERRÉ, Droit civil, Les obligations, Paris: Dalloz 1986.
WELLER, in: Rome regulations 2011
M. WELLER, ‘Article 23. Relationship with other provisions of Community law’, in: G-P. Calliess (red.),
Rome regulations. Commentary on the European rules of the conflict of laws, Alphen aan den Rijn:
Kluwer Law International 2011.
337
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
WENDEHORST 2011
C. WENDEHORST, ‘Methodennormen in kontinentaleuropäischen Kodifikationen’, Rabels Zeitschrift für
ausländisches und internationales Privatrecht 2011, p. 730-763.
WENDEHORST, in: Münchener Kommentar 2010
C. WENDEHORST, ‘Art. 43-46, 240-241, 246, 229 § 11 EGBGB’, in: H-J. Sonnenberger (red.), Münchener
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 11: Internationales Privatrecht, Internationales
Wirtschaftsrecht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 25-248), München: C.H.
Beck 2010.
WENDT, NJB 2009/643
J.A.I. WENDT, ‘De opgekomen methodenvrees in het rechtswetenschappelijk debat in Nederland. Een
voorstel’, NJB 2009/643 (p. 782-789).
WENGLER, RabelsZ 1934, p. 148 e.v.
W. WENGLER, ‘Die Vorfrage im Kollisionsrecht’, RabelsZ 1934, p. 148 e.v.
VAN WERSCH, Democratisering 1979
P.J.M. VAN WERSCH, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen (diss. Nijmegen),
Alphen aan den Rijn: Samsom 1979.
WESSELS, International Insolvency Law (Wessels Insolventierecht nr. X) 2012
B. WESSELS, International Insolvency Law (Wessels Insolventierecht nr. X), Deventer: Kluwer 2012 (ook
online).
WESSELS, Lastgevingsovereenkomst 2013
B. WESSELS, ‘De lastgevingsovereenkomst’, in: Wessels & Verheij, Bijzondere overeenkomsten 2013, p.
217-236.
338
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
WESSELS, Opdracht 1994
B. WESSELS, ‘Algemene bepalingen inzake de overeenkomst van opdracht’, in: Van Dam & Wessels,
Opdracht en dienstverlening 1994, p. 1-35.
WERVELMAN, Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2009
E.J. WERVELMAN, De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (diss. Rotterdam) (Serie
Verzekeringsrecht), Deventer: Kluwer 2009.
WERY, Autonomie 1971
P.L. WERY, De autonomie van het eenvormig privaatrecht: openbare les gegeven bij de aanvaarding
van het ambt van lector in het handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden op dinsdag 29 Juni 1971
(oratie Leiden), Deventer: Kluwer 1971.
WERY/MENDEL, Hoofdzaken verzekeringsrecht 2010
P.L. WERY/M.M. MENDEL, Hoofdzaken verzekeringsrecht, Deventer: Kluwer 2010.
WESSELING-VAN GENT, Het civiele geding in de toekomst 1987 (diss.)
E.M. WESSELING-VAN GENT, Het civiele geding in de toekomst: beschouwingen over aanpassing en
vernieuwing van de regels van het burgerlijk proces in eerste aanleg naar aanleiding van de integratie
van kantonrecht en rechtbank (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1987.
Wessels (red.), Verrekening 1996
B. Wessels & Brasz, Verrekening, Deventer: Kluwer 1996.
WESSELS, SCHWARZ EN VAN DER STREEK, Stichting en fiscus (Belastingwijzers nr. 13), Deventer: Kluwer
2002
B. WESSELS, C.A. SCHWARZ & J.L. VAN DER STREEK, Stichting en fiscus (Kluwer Belastingwijzers nr. 13),
Deventer: Kluwer 2002.
339
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
WESSELS, Surseance van betaling (Wessels Insolventierecht nr. VIII) 2011
B. WESSELS, Surseance van betaling (Wessels Insolventierecht nr. VIII), Deventer: Kluwer 2011 (ook
online).
SCHRÖDER & SCHWARZ, Stichting en fiscus (Belastingwijzers nr. 13) 2012
I.L.W.M. SCHRÖDER & C.A. SCHWARZ, Stichting en fiscus (Belastingwijzers nr. 13), Deventer: Kluwer 2012
(ook online).
WESSELS, Natuurlijke verbintenissen 1988 (diss. VU Amsterdam)
B. WESSELS, Natuurlijke verbintenissen (diss. VU Amsterdam), Zwolle: Tjeenk Willink 1988.
WESSELS & JONGENEEL, Algemene voorwaarden 1997
B. WESSELS & R.H.C. JONGENEEL, Algemene voorwaarden, Deventer: Kluwer 1997.
Wessels, Jongeneel & Hendrikse, Algemene voorwaarden (R&P nr. CR1) 2010
B. Wessels, R.H.C. Jongeneel & M.L. Hendrikse (red.), Algemene voorwaarden (Recht en Praktijk nr.
CR1), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
Wessels & Van Wechem, Contracteren in internationale praktijk I (R&P nr. 74) 1994
B. Wessels & T.H.M. van Wechem (red.), Contracteren in de internationale praktijk, Deel I (Recht &
Praktijk nr. 74), Deventer: Kluwer 1994.
Wessels & Van Wechem, Contracteren in internationale praktijk II (R&P nr. 92) 1995
B. Wessels & T.H.M. van Wechem (red.), Contracteren in de internationale praktijk, Deel II (Recht &
Praktijk nr. 92), Deventer: Kluwer 1995.
Wessels & Van Wechem, Contracteren in internationale praktijk III (R&P nr. 102) 1997
340
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
B. Wessels & T.H.M. van Wechem (red.), Contracteren in de internationale praktijk, Deel III (Recht &
Praktijk nr. 102), Deventer: Kluwer 1997.
Wessels & Van Wechem, Contracteren internationale praktijk (R&P nr. CR2) 2011
B. Wessels & T.H.M. van Wechem (red.), Contracteren in de internationale praktijk, Deventer: Kluwer
2011 (ook online).
Wessels & Verheij, Bijzondere overeenkomsten 2013
B. Wessels & A.J. Verheij (red.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6),
Deventer: Kluwer 2013 (3e dr.).
WESSELS, Koop: algemeen (Mon. BW nr. B65a) 2010
B. WESSELS, Koop: algemeen (Monografieën BW nr. B65a), Deventer: Kluwer 2010 (ook online).
WESTBROEK, Preadvies 1969
W. WESTBROEK, Zijn wettelijke bepalingen gewenst in verband met concernverhoudingen? (Preadvies
Vereeniging Handelsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1969.
WESTERMAN & WISSINK, NJB 2008/440
P. WESTERMAN & M. WISSINK, ‘Rechtsgeleerdheid als rechtswetenschap’, NJB 2008/440 (p. 503-507).
WESTKAMP, Dienstleistungen 2003
M. WESTKAMP, Der Vertrag über entgeltliche und unentgeltliche Dienstleistungen im niederländischen
Recht, Münsteraner Studien zur Rechtsvergleichung, Bd. 102, Münster: Lit 2003.
WEZEMAN, Aansprakelijkheid van bestuurders (IVOR nr. 29) 1998 (diss.)
J.B. WEZEMAN, Aansprakelijkheid van bestuurders (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 29) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1998.
341
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
WHITE 2009
G.E. WHITE, ‘Introduction of Oliver Wendell Holmes, The Common Law’, Public Law and Legal Theory
Working Paper Series of the University of Virginia Law School 2009-117, p. 1-27.
WIARDA 1999
G.J. WIARDA (bewerkt door T. Koopmans), Drie typen van rechtsvinding, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1999.
WIARDA, Schuldvorderingen 1937
J. WIARDA, Cessie of overdracht van schuldvorderingen op naam naar Nederlandsch Burgerlijk Recht
(diss. Amsterdam UvA), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1937.
WIBBENS-DE JONG, Mandeligheid en erfdienstbaarheden (Mon. BW nr. B27) 2006
A.C. WIBBENS-DE JONG, Mandeligheid en erfdienstbaarheden (Monografieën BW nr. B27), Deventer:
Kluwer 2006.
GRÄLER, Mandeligheid en erfdienstbaarheden (Mon. BW nr. B27) 2014
J. G. GRÄLER, Mandeligheid en erfdienstbaarheden (Monografieën BW nr. B27), Deventer: Kluwer
2014 (ook online)
WIBIER 2012
R.M. WIBIER, ‘De regresvordering in de Nederlandse financieringspraktijk na het arrest ASR
Verzekeringen/Achmea’, MvV 2012, p. 147-154.
WIBIER, Overgang vorderingen en schulden en afstand vorderingen (Mon. BW nr. B44) 2009
R.M. WIBIER, Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen (Monografieën BW
nr. B44), Deventer: Kluwer 2009 (ook online)
342
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming 2002 (diss.)
J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2002.
WICHERS HOETH, Kort begrip intellectuele eigendomsrecht 2000
L. WICHERS HOETH, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2000.
WICHERS HOETH, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2007
L. WICHERS HOETH, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2007.
WICHERS HOETH, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2014
L. WICHERS HOETH, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2014 (ook online).
VAN DER WIEL, Rechtsverhouding tussen procespartijen 2004 (diss.)
B.T.M. VAN DER WIEL, De rechtsverhouding tussen procespartijen (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
2004.
WIERSMA, diss. 1952
K. WIERSMA, Het rechtsmiddel verzet van derden (diss. Leiden), Leiden: Universitaire Pers 1952.
WIERSMA, Tussenoordelen en eindbeslissingen 1998 (diss.)
H.W. WIERSMA, Tussenoordelen en eindbeslissingen (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam 1998.
Wijckerheld Bisdom-bundel 1978
343
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
B. van Marwijk Kooy e.a., 2000 weken rechtspraak. Arresten van de Hoge Raad der Nederlanden
gewezen in zaken, bepleit door mr. C.R.C. Wijckerheld Bisdom, advocaat (Wijckerheld Bisdombundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1978.
VAN WIJK, KONIJNENBELT & VAN MALE, Hoofdstukken bestuursrecht 2008
H.D VAN WIJK, W. KONIJNENBELT & R.M. VAN MALE, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag: Elsevier
2008.
Van Wijmen & Van Zundert, Onteigening 1985
P.C.E. van Wijmen & J.W. van Zundert e.a., Onteigening en eigendomsbeperking, Deventer: Kluwer
1985 (losbl.)
WIJNE, diss. 2013
R.P. WIJNE, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade (diss. Rotterdam), Den Haag: BJu 2013.
WIJNE, Medische aansprakelijkheid 2013
R.P. WIJNE, Medische aansprakelijkheid, Nijmegen: Ars Aequi 2013.
WIJNEN, VrA 2010, p. 30-64
M.T.W. WIJNEN, ‘Res in transitu’, VrA 2010, p. 30-64.
De Wijs, Toezien of toekijken? 1998
C. de Wijs (red.), Toezien of toekijken? Verzekeringskamer 75 jaar. (Opstellen ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de Verzekeringskamer), Apeldoorn 1998.
WILLIAMSON, ENEMARK, WALLACE & RAJABIFARD, Land Administration for Sustainable development 2010
I. WILLIAMSON, S. ENEMARK, J. WALLACE & A. RAJABIFARD, Land Administration for Sustainable
development, Redlands, California: ESRI Press Academic 2010.
344
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
WINDSCHEID, Pandektenrecht 1875
B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, Düsseldorf: J. Buddeus 1875.
WINTER, Concernfinanciering (IVOR nr. 15) 1992 (diss.)
J.W. WINTER, Concernfinanciering (diss. Groningen) (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, nr. 15), Deventer: Kluwer 1992.
DE WINTER, NJB 2012/400
R. DE WINTER, ‘Een pleidooi voor rollebollende rechters’, NJB 2012/400 (p. 458-460).
WINTER, Preadvies 2001
J.W. WINTER, Afscheid van papier (Preadvies Vereeniging Handelsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
2001.
WINTERS, Procedure na cassatie 1992 (diss.)
B. WINTERS, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken (diss. Rotterdam), Zwolle: Tjeenk
Willink 1992.
Wissenschaftsrat 2012
Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen 2012,
Hamburg Drs. 2558-12.
DE WITTE 2012/400
B. DE WITTE, ‘European Union Law: A Unified Academic Discipline?’, EUI Working Papers RSCAS 2008,
34.
WITTEMAN, diss. 1921
345
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
P.J.WITTEMAN, De grens tusschen recht en feit in de burgerlijke cassatie (diss. Amsterdam VU),
Amsterdam: Koersen 1921.
WISSINK, Interpretatie 2001
M.H. WISSINK, Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
2001.
WITTEVEEN, Overheid 1984
T.A.M. WITTEVEEN, Overheid en nieuwe religieuze bewegingen (diss. Groningen), Den Haag: Sdu 1984.
WITZ, Recueil Dalloz 2007
C. WITZ, ‘La fiducie française face aux expériences étrangères et à la Convention de La Haye relative
au trust’, Recueil Dalloz 2007, p. 1369-1374.
TEN WOLDE, in: Strikwerda-bundel 2011, p. 603-620
M.H. TEN WOLDE, ‘Simplex sigillum veri. (Vrij)denken over grondslagen van conflictenrecht en over
kruispunten van conflictenrechtelijke methoden’, in: Th.M. de Boer (red.), Strikwerda’s conclusies.
Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden (Strikwerda-bundel), Deventer: Kluwer 2011, p. 603-620.
TEN WOLDE, in: Van der Burght-bundel 2009, p. 293-301
M.H. TEN WOLDE, ‘De wondere wereld van de Wet conflictenrecht erfopvolging’, in: A.H.N.
Stollenwerck, In dienst van het recht grenzen verleggen: liber amicorum aangeboden aan prof. mr. G.
van der Burght (Van der Burght-bundel), Deventer: Kluwer 2009, p. 293-301.
TEN WOLDE, NIPR 2010, p. 430-436
M.H. TEN WOLDE, ‘De mysteries van het fait accompli en Boek 10 BW’, NIPR 2010, afl. 3, p. 430-436.
WOLFERT, Kwaliteitsrekening 2007 (diss.)
346
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
E.C.M. WOLFERT, De kwaliteitsrekening (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2007.
WOLFF, Private International Law 1950
M. WOLFF, Private International Law, Oxford: Clarendon Press 1950.
WOLFSBERGEN, Onrechtmatige daad 1946
A. WOLFSBERGEN, Onrechtmatige daad, Leiden: Universitaire Pers 1946.
WOUTERS, NIPR 2000, p. 259-272
J. WOUTERS, ‘Europees vestigingsrecht van vennootschappen en internationaal privaatrecht’, NIPR
2000, p. 259-272.
DE WULF, [email protected] 2006-1
H. DE WULF, ‘Grensoverschrijdende fusies na Sevic en de Tiende Richtlijn’, [email protected] 2006, afl.
1, p. 80-96.
WURMNESt, Grundzüge eines europäischen Haftungsrecht 2003
W. WURMNEST, Grundzüge eines europäischen Haftungsrecht: eine rechtsvergleichende Untersuchung
des Gemeinschafsrechts, Tübingen: Mohr Siebeck 2003.
ZAAL, Reikwijdte medezeggenschap (MSR nr. 63) 2014 (diss.)
I. ZAAL, De reikwijdte van medezeggenschap (Monografieën Sociaal Recht nr. 63) (diss. Amsterdam
UvA), Deventer: Kluwer 2014 (ook online).
ZAMAN, Preadvies 1994
D.F.M.M. ZAMAN, Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam (Preadvies
Vereeniging Handelsrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
347
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ZAMAN/VAN-ECK/ROELOFS Nationale en grensoverschrijdende juridische fusie 2009
D.F.M.M. ZAMAN/G.C. VAN ECK/E.R. ROELOFS, Nationale en grensoverschrijdende juridische fusie &
juridische splitsing van kapitaalvennootschappen. Een praktische civielrechtelijke analyse, Den Haag:
Sdu 2009.
ZEVENBERGEN, Systems of Land Registration 2002 (diss.)
J.A. ZEVENBERGEN, Systems of Land Registration Aspects and Effects (diss. Delft), Delft: NCG 2002.
ZEYLEMAKER, Handelskoop 1939
JB. ZEYLEMAKER JZN., Handelskoop, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1939.
Huizink (red.), Wie is de aandeelhouder? 2011
J.B. Huizink, Wie is de aandeelhouder? (Zivo-reeks dl. 3), Deventer: Kluwer 2011.
VAN ZIJST, Vaststellingsovereenkomst 2001
M. VAN ZIJST, De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht (diss. Utrecht), Deventer:
Kluwer 2001.
ZILINSKY, in: Met recht betrokken 2012, p. 470-478
M. ZILINSKY, ‘Bestuurder, aansprakelijkheid en het IPR: over de kwalificatie van
bestuurdersaansprakelijkheid’, in: C.H.C. Overes en W.J.M. van Veen (red.), Met recht betrokken,
Deventer: Kluwer 2012, p. 470-478.
ZILINSKY, in: Vlas-bundel 2013, p. 51-66
M. ZILINSKY, ‘Mobiliteit van vennootschappen in de Europese Unie: over grensoverschrijdende
omzetting na het VALE-arrest van het Hof van Justitie’, in: J.W. Rutgers & M. Zilinsky, Begrensde
vrijheid in het IPR. Bijdragen aan het symposium gehouden op 28 september 2012 ter gelegenheid
van het 25-jarig ambtsjubileum van prof. mr. P. Vlas als hoogleraar internationaal privaatrecht en
rechtsvergelijking aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (Vlasbundel), Apeldoorn: Maklu 2013, p. 51-66.
348
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
ZILINSKY, WPNR 2007/6721, p. 681-687
M. ZILINSKY, ‘Grensoverschrijdende juridische fusie van rechtspersonen, enkele problemen van IPR’,
WPNR (themanummer) 2007/6721, p. 681-687.
ZILINSKY, WPNR 2009/6824, p. 1031-1037
M. ZILINSKY, ‘Rome I en de arbeidsovereenkomst’, WPNR 2009/6824, p. 1031-1037.
ZILINSKY, WPNR 2012/6930, p. 359-360
M. ZILINSKY, ‘Zetelverplaatsing binnen de Europese Unie en het National Grid Indus-arrest: het Daily
Mail-arrest achterhaald?’, WPNR 2012/6930, p. 359-360.
ZIMMERMANN, Law of Obligations 1992
R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, 1990 (herdruk
Cape Town/Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation 1992).
Zimmermann, Service contracts 2010
R.E. Zimmermann (red.), Service Contracts, Tübingen: Mohr Siebeck 2010.
DE ZULUETA, The Roman law 1945
F. DE ZULUETA, The Roman law of sale, Oxford: Clarendon Press 1945.
ZWALVE, Common Law 2008
W.J. ZWALVE, C.Æ. Uniken Venema's common law & civil law, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2008.
ZWALVE, Geschiedenis Europese Privaatrecht, Inleiding en zakenrecht 2006
349
Asser referentielijst van bibliografische gegevens 28-1-2016
W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht, Inleiding en
zakenrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2006.
ZWEIGERT, RabelsZ 1973, p. 435-452
K. ZWEIGERT, ‘Zur Armut des internationalen Privatrechts an sozialen Werten’, RabelsZ 1973, p. 435452.
ZWEIGERT & KÖTZ Rechtsvergleichung 1996
H. ZWEIGERT & H. KÖTZ, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts,
Tübingen: Mohr 1996.
Zweigert & Müller-Gindullis, in: Encyclopedia 1973
K. Zweigert & D. Müller-Gindullis, ‘Quasi-Contracts’, in: R. David e.a. (red.), International
Encyclopedia of Comparative Law (Vol. III), Tübingen: Mohr (etc.) 1973.
ZWITSER, Order- en toonderpapieren (Mon. BW nr. A28) 2006
R. ZWITSER, Order- en toonderpapieren (Monografieën BW nr. A28), Deventer: Kluwer 2006.
350

Vergelijkbare documenten