pagina traductora

Commentaren

Transcriptie

pagina traductora
NIEUWS
B R I E F
77
16-05-2011
Sobre Tres Antiguas Cítaras
“On Three Antique Lutes” in het Spaans vertaald door Joan M. Vigo
Of the most precious antiques none
equals the Lute. Bronze tripods of the
Hsia dynasty, and sacrificial vessels of
the Shang period, old autographs and
famous paintings, all these are valuable.
But tripods and sacrificial vessels can
only be displayed as decoration, they
cannot be used. They cannot be compared with the Lute, which sings if its
strings are touched, giving an impression of meeting the Ancients in person,
in the same room, and talking with
them.
RECHTERTIE.NL
Als Robert van Gulik in 1935 in Japan aankomt, stort hij zich al snel in het culturele leven. In de biografie Een man van drie levens
lezen we op pagina 62:
© 2011
Roberts energie kent geen grenzen. Niet alleen verdiept hij zijn kennis voortdurend,
maar hij breidt ook zijn werkterrein steeds
verder uit. Zijn ideaal is duidelijk dat van de
klassieke Chinese geleerde-ambtenaar en hij
is aardig op weg daarheen, maar hij realiseert zich dat er nog enkele attributen ontbreken. Het bespelen van de zevensnarige
Chinese luit — de ku-ch’in — hoort er ook
bij, dus hij bestudeert de Chinese literatuur
over dit instrument, bekijkt ze bij antiquairs
en steekt overal waar hij maar kan zijn licht
op, onder meer bij zijn nieuwe Chinese leraar en vriend Sun, voordat hij (in Peking)
zo’n luit koopt.
Tegenwoordig is de meer gebruikelijke transcriptie van dit instrument gu-qin of kortweg
qin. Bovendien is het strikt genomen geen luit
maar een citer: het heeft geen hals en wordt
niet vastgehouden maar ligt voor de speler.
Van Gulik maakt een grondige studie van de
qin hetgeen al snel resulteert in een aantal wetenschappelijke publicaties. In 1938–40 publiceert hij een serie van vier artikelen in het tijdschrift Monumenta Nipponica onder de titel
The Lore of the Lute. Later bewerkt hij die serie tot een boek dat in 1941 verschijnt bij de
Sophia University in Tokyo. Onlangs verscheen
een herdruk bij Orchid Press.
In het voorwoord van The Lore of the Lute
geeft Van Gulik een verklaring voor het feit dat
hij consequent de term “luit” gebruikt terwijl
hij zich heel goed realiseert dat het eigenlijk
een citer is:
Here a few remarks may be added on the use
of the word ‘lute’ as a translation of the Chinese word ‘CH‘IN’. In selecting for Oriental
De las más preciosas antigüedades ninguna iguala a la cítara qin. Altares de
bronce de la dinastía Xia, vasijas rituales del período Shang, antiguas caligrafías y famosas pinturas, todos ellos son
objetos de valor. Pero los altares y las
vasijas rituales solamente pueden ser
expuestos, no pueden ser usados. No
pueden compararse a la cítara qin, que
canta si sus cuerdas son acariciadas,
dando la impresión de estar frente a los
antepasados en persona, en la misma
habitación, hablando con ellos.
musical instruments equivalents in a Western language one must choose between
those which would suggest the outer form,
and others of closer cultural reference. In
the former respect ‘cither’ would seem most
appropriate for the CH‘IN, but because of the
unique position it occupies in Chinese culture the author has preferred to follow the
latter way, adopting the word which since
olden times in the West has been associated
with all that is artistic and refined, and sung
by poets.
Parallel aan de eerste delen van The Lore of the
Lute schrijft Van Gulik een artikel getiteld On
Three Ancient Lutes dat in 1938 gepubliceerd
wordt in The Transactions of the Asiatic Soci-
ety of Japan. Hij bespreekt daarin de volgende
drie luiten:
1. De waarschijnlijk oudste qin ter wereld,
die bewaard wordt in de Japanse Keizerlijke bewaarplaats in Nara. Hoewel meer
dan 1200 jaar oud bevindt dit instrument zich in een verrassend goede staat.
2. Een qin uit de T’ang-periode (waarin de
historische Rechter Tie leefde), het favoriete instrument van de grootste 20eeeuwse luitmeester Yeh Ho-fu.
3. Een qin uit de Ming-periode (waarin de
Rechter Tie-romans zich afspelen) gemaakt door Zhu Houqiao 朱厚燆, Prins
van Heng (1507–51).
Van Gulik geeft een uitgebreide beschrijving
van elk instrument en zijn versieringen. Daarnaast schetst hij de culturele achtergrond en de
rol die de qin in de loop van de geschiedenis
gespeeld heeft.
Spaans
Onlangs ontving ik tot mijn verbazing een
mailtje waarin de publicatie werd aangekondigd van een Spaanse vertaling van On Three
Antique Lutes getiteld Sobre Tres Antiguas
Cítaras. Vertaler Joan M. Vigo had mijn website en de Van Gulik-databases gevonden op het
internet en gaf me de nodige gegevens om zijn
werk daarin op te nemen. Voor het gemak had
hij het persbericht bijgevoegd; zie de eerste
bijlage van deze nieuwsbrief. Daarnaast had hij
nog een kleine correctie op de gegevens van de
recente herdruk van The Lore of the Lute.
Ik mailde enthousiast terug, en van het een
kwam het ander. We bleken allebei een achtergrond in de IT te hebben, en hij kende enkele
personen uit de qin-wereld waar ik in de loop
van de tijd mee in contact gekomen ben. Op
een gegeven moment vroeg ik hem hoe zijn
belangstelling voor de qin ontstaan was. Daarop kreeg ik het volgende antwoord…
Hoe het begon…
“Ik ontdekte de qin in de
zomer van 2004. Ik zag
toen de film Hero van
regisseur Zhang Yimou
met Jet Li in de hoofdrol.
Daarin zit een scène met
een blinde oude man (gespeeld door Xu Kuang
Hua) die voor wat kleingeld op de qin speelt. Ik
werd diep geraakt door
het karakteristieke geluid.
De naam van het instrument werd echter niet
genoemd, dus het kostte
me enkele uurtjes surfen
op het internet om daar
achter te komen. Uiteindelijk lukte het via de
website van de North American Guqin Association (NAGA).
Ik weet niet waarom, maar ik wilde meer weten. Enkele maanden later had ik de website
Friends of Guqin gebouwd met veel informatie,
plaatjes en links. Ik nam contact op met John
Thompson, die in februari 2005 naar Barcelona kwam voor een lezing annex concert. In
maart 2005 stuurde ik hem een foto van een
Chinees porseleinen beeldje van een geleerde
die een instrument in zijn handen had dat later
inderdaad een gu-qin bleek te zijn. Het beeldje
was al jarenlang in het bezit van mijn ouders,
al in mijn jeugd, dus ik had het vaak gezien in
de loop der jaren. Toch duurde het nadat ik
had kennisgemaakt met de qin nog enkele weken voor ik me realiseerde dat dat het instrument van het beeldje was. Is dat geen prachtig
toeval?
Nadat ik een gu-qin had gekocht gemaakt door
Wang Peng begon ik videobanden, CD’s en
boeken te verzamelen. Jammer genoeg waren
er niet veel boeken in het Engels, en al helemaal geen in het Spaans. Van Guliks The Lore
of the Lute was mijn voornaamste bron.
In september 2005 ontmoette ik Robert Garfias, een groot ethno-musicoloog, die Van Gulik
nog persoonlijk ontmoet heeft. Hij heeft les
gehad van de qin-meester Tao Zhusheng en
heeft samengewerkt met Fredric Lieberman.
Diens A Chinese Zither Tutor: the Mei-an
ch’in-p’u was een enorme vondst, omdat er
opnamen bestaan van alle composities die in
dat handboek vermeld worden. Daarom nam ik
contact op met Prof. Lieberman en hij was zo
vriendelijk me toestemming te geven dat werk
te vertalen in het Spaans en het uit te geven.
Ondertussen studeerde ik drie qin-composities
in, een elementair stukje om te stemmen plus
twee andere stukken uit de Meian qinpu. In
2007 werd ik lid van de Asiatic Society of Japan and werd daar meteen de webmaster van.
Via de Society kreeg ik de beschikking over
fotokopieën van twee van Van Guliks artikelen.
In 2008 kwam mijn vertaling van de Meian
qinpu uit. Ik kreeg dat jaar ook een zoon, zodat
er niet veel tijd overbleef voor de studie van de
qin. Vorig jaar startte ik twee projecten waarvan er een nu gepubliceerd wordt: Sobre Tres
Antiguas Cítaras.”
Mijlsteen
Ik vroeg Joan naar de status die het werk van
Van Gulik heeft onder qin-kenners. Hij antwoordde dat de bijdrage van Van Gulik een
mijlsteen is in het onderzoek naar de qin. Zijn
werk was een solide basis waarop alle latere
onderzoekers hebben voortgeborduurd.
Natuurlijk wilde ik ook graag weten wat hij van
de Rechter Tie-romans vindt. Helaas, hij heeft
To appreciate beauty in a scholarly way is
termed in Chinese wan 玩. This verb presupposes as its subject a man of scholarly tastes.
‘Enjoying the moon’ wan-yüeh 玩月, is but a
very unsatisfactory translation. Any ordinary
person with an innate feeling for beauty may
derive enjoyment from gazing at the full
autumn moon. But it is only the cultured
scholar who is able, when seeing this same
moon, to remember some lines by a celebrated
poet, to revisualize a painting by some famous
artist, and by thus testing his own sensations
by those of kindred spirits, experience that exalted joy that comes only from a full intellectual realization of the emotions of the heart.
Nothing less than this, and probably more, is
implied in the term wan.
On Three Antique Lutes
The Transactions of the Asiatic Society of Japan, Second Series, Volume XVII; Dec. 1938
er niet één gelezen! Zijn Van Gulik-verzameling beperkt zich tot de twee werken over de
luit (The Lore of the Lute en Hsi K‘ang and his
Poetical Essay on the Lute), en twee andere
wetenschappelijk werken, te weten Scrapbook
for Chinese Collectors en Mi Fu on Inkstones.
Hij weet niet wat hij mist!
Bijlagen
Op de volgende pagina’s vindt u de persberichten over de vertalingen Sobre Tres Antiguas
Cítaras en de Meian qinpu. In dat laatste persbericht ziet u een plaatje van het porseleinen
beeldje waar Joan het hierboven over heeft.
Apreciar la belleza de forma erudita se expresa
en chino con el término wan. Este verbo presupone que el sujeto es un hombre docto en
gustos. ‘Apreciar la luna’ (wan yue) es una traducción menos que satisfactoria. Cualquier ser
humano con un sentido innato por la belleza
puede encontrar placer al contemplar la luna
llena de otoño. Pero solamente el culto erudito
tiene la habilidad, al ver la misma luna, de recordar unas estrofas de un célebre poeta, de
visualizar mentalmente una pintura de algún
artista famoso, y por ende completar sus propias sensaciones con aquellas de espíritus afines, experimentando la dicha perfecta fruto de
la completa realización intelectual de las emociones del corazón. Nada menos que ésto, y
probablemente más, está presente en el término wan.
Sobre Tres Antiguas Cítaras
CitaraChina.org, ISBN: 978-84-614-9358-6
!"#$%&'$%(&)*'+,-)(&./')$)(
!"#$%&'()*$+,-./0$1"#23$4/"5&66(7#$5.$8,"#$9$:(;,
<=>[email protected]$ABCDCEDFGEDAHICDF
J-/('$KLGG
M(2N,#(-'.$.#$0''12334445.+')$).0+*)5"$,
O'$!"#*$'"$6P0"/"$6Q(#"$5.$2(.0.$6&./5"2*$.2$&#$(#20/&R.#0,$5.$;/"#$"#0(;S.5"5$T$
2&0('.U"3$1"$2(5,$5&/"#0.$R&6Q,$0(.RN,$.'$(#20/&R.#0,$2,'(20"$N,/$.V6.'.#6("$T$
.' $ (#2.N"/"-'. $ 6,RN"W./, $ 5. $ ',2 $ ./&5(0,2 $ 6Q(#,23 $ X./, $ #, $ .2 $ 2,'"R.#0. $ &#$
(#20/&R.#0,$R&2(6"'333$
Y$%&'()&*+)&,-%."/)()&(#0"12%3(3%)&#"#14#(&"14('(&(&'(&.50(-(&!"#6&7'0(-%)&3%&8-/#.%&3% &
'(&3"#()05(&9"(:&;()"<()&-"04('%)&3%'&,%-5/3/&=>(#1:&(#0"14()&.('"1-(?5()&@&?(*/)()&,"#04-(): &
0/3/)&%''/)&)/#&/8<%0/)&3%&;('/-6&A%-/&'/)&('0(-%)&@&'()&;()"<()&-"04('%)&)/'(*%#0%&,4%3%#&)%- &
%B,4%)0/):&#/&,4%3%#&)%-&4)(3/)6&C/&,4%3%#&./*,(-(-)%&(&'(&.50(-(&!"#:&!4%&.(#0(&)"&)4) &
.4%-3()&)/#&(.(-"."(3():&3(#3/&'(&"*,-%)"D#&3%&%)0(-&?-%#0%&(&'/)&(#0%,()(3/)&%#&,%-)/#(: &
%#&'(&*")*(&>(8"0(."D#:&>(8'(#3/&./#&%''/)3Z
[,#$.20"$6(0"$5.$\"#;$],#;^($(#(6(7$+,-./0$1"#2$!"#$%&'()$2&$.#2"T,$YE#&
0>-%%&(#0"!4%&'40%)Z*$N&-'(6"5,$,/(;(#"'R.#0.$.#$GAHC$.#$.'$!,'&R.#$_:<<$5.$
'"$2.;&#5"$2./(.$5.$F>%&F-(#)(.0"/#)&/?&7)"(0".&=/."%[email protected]&/?&G(,(#3$Y`"a5$6Q(#,Z$
bH>"#%)%&'40%c$.2$.'$0d/R(#,$e$Rf2$-(.#$N,d0(6,$e$g&.$"6&W7$!"#$%&'()$N"/"$'"$
6P0"/"$6Q(#"$5.$2(.0.$6&./5"2*$6,#,6(5"$6,R, $!"#$ , $14!"#$ b5,#5. $14$ 2(;#(h(6"$
"#0(;&,c3 $ Ja# $ 2"-(.#5, $ g&. $ .' $!"#$ #, $ .2 $ .# $ /."'(5"5 $ &# $ '"a5* $ "5,N07 $ .20.$
0d/R(#,$,/;"#,'7;(6"R.#0.$(#6,//.60,$N.#2"#5,$g&.$',2$'.60,/.2$,66(5.#0"'.2$
"2,6("/P"#$6,#$R"T,/$h"6('(5"5$&#$'"a5$6,#$'"$N,.2P"$T$'"$!(5"$(#0.'.60&"'3$
4"'$6,R,$.26/(-.$!"#$%&'()$.#$2&$.#2"T,$i
Y7,-%."(-&'(&8%''%I(&3%&?/-*(&%-43"0(&)%&%B,-%)(&%#&.>"#/&./#&%'&0J-*"#/&K(#6&L)0%&;%-8/ &
,-%)4,/#%&!4%&%'&)4<%0/&%)&4#&>/*8-%&3/.0/&%#&14)0/)6&M7,-%."(-&'(&'4#(M&NK(#&@4%O&%)&4#( &
0-(34.."D#&*%#/)&!4%&)(0")?(.0/-"(6&H4('!4"%-&)%-&>4*(#/&./#&4#&)%#0"3/&"##(0/&,/-&'( &
8%''%I(&,4%3%&%#./#0-(-&,'(.%-&('&./#0%*,'(-&'(&'4#(&''%#(&3%&/0/P/6&A%-/&)/'(*%#0%&%' &
.4'0/&%-43"0/&0"%#%&'(&>(8"'"3(3:&('&;%-&'(&*")*(&'4#(:&3%&-%./-3(-&4#()&%)0-/?()&3%&4# &
.J'%8-%&,/%0(:&3%&;")4('"I(-&*%#0('*%#0%&4#(&,"#04-(&3%&('1Q#&(-0")0(&?(*/)/:&@&,/-&%#3% &
./*,'%0(- & )4) & ,-/,"() & )%#)(."/#%) & ./# & (!4%''() & 3% & %),5-"04) & (?"#%): & %B,%-"*%#0(#3/ & '( &
3".>(&,%-?%.0(&?-40/&3%&'(&./*,'%0(&-%('"I(."D#&"#0%'%.04('&3%&'()&%*/."/#%)&3%'&./-(ID#6 &
C(3(&*%#/)&!4%&J)0/:&@&,-/8(8'%*%#0%&*+):&%)0+&,-%)%#0%&%#&%'&0J-*"#/&K(#3Z
J5.Rf2$5.$'"$0/"5&66(7#*$'"$N&-'(6"6(7#$(#6'&T.$6,R,$"#.V,$5,2$h,0,;/"hP"2$5.$
,0/"2$5,2$"#0(;&"2$6P0"/"2$bN./(,5,2$=,#;$T$9(#;c$g&.$2.$R.#6(,#"#$.#$.'$.#2"T,$
,/(;(#"'@$Y:(.#0,$.#$'"$N(#.5"Z$T$Y:"''.$6,#$R"#"#0("'$h'&T.#5,3Z
=(/!"$'"$N/.2.#0.$N&-'(6"6(7#$N"/"$"6./6"/$"'$'.60,/$&#$R&#5,$0"#$5(20"#0.$6,R,$
h"26(#"#0.$"$0/"!d2$5.'$"#f'(2(2$R(#&6(,2,$5.$"#0(;&"2$6P0"/"2*$g&.$2,#*$N,/$2P$
R(2R"2*$"&0d#0(6"2$,-/"2$5.$"/0.3
[,#$'"$6,'"-,/"6(7#[email protected]
F>%&7)"(0".&=/."%[email protected]&/?&G(,(#
0''12334445)(6)1)*5"$,
7*"1/)&3%'&R4!"#
0''1233,-7+*589#%('0"('5."8
j,0,;/"hP"$5.$'"$N"/0.$(#h./(,/$5.$'"$6P0"/"
Y:(.#0,$.#$'"$N(#.5"ZbN./(,5,$=,#;*$AFLDGKBAc
X,/$6,/0.2P"$5.$'"$k/g&.20"$[Q(#"$5.$4"(N.(3
:d"#2.$Nf;(#"2$GF$T$FG
X,/$6"5"$.^.RN'"/$!.#5(5,$5.$Y=/8-%&0-%)&(#0"14()&.50(-()Z*$6(0"/"6Q(#"3,/;$$5,#"/f$G$.&/,$"$4Q.$
J2("0(6$=,6(.0T$,h$8"N"#*$"2P$6,R,$G$.&/,$"'$j,#5,$5.$JT&5"$"$8"N7#$5.$%',-"'%(!(#;$"$'"2$
!P60(R"2$5.'$0.//.R,0,$T$02&#"R($5.'$GG$5.$R"/U,$5.$KLGG3
!"#$%"&%'#()#*+,%-%#*./"%0#1'#!"#$%&'#%()
!"#$%&'(#)*+&,(-.-/0"#%&1/-2/(34&5/"2*33(6#&2-&78"#&9&:($8
;<=>?&@[email protected]
J(KL8#(.)-&-#&.,,234455506/,%-%6./"%07-8
M)&!"#%&)"&3NO"/"&3P(#"&2-&K(-O-&3*-/2"K%&-K&*#&
(#KO/*0-#O8&2-&$/"#&"#O($Q-2"2&R&K*O()-S"4&T"&
K(28&2*/"#O-&0*3P8&O(-0L8&-)&(#KO/*0-#O8&K8)(KO"&
L8/&-U3-)-#3("&R&-)&(#K-L"/".)-&380L"V-/8&2-&)8K&
-/*2(O8K&3P(#8K4&M)&-UO-#K8&R&W"/("28&/-L-/O8/(8&
2-&!"#&38#O(#X"&P8R&-#&2N"&O/"#K0(O(Y#28K-&"&
O/"WYK&2-&0"#*")-K&2-&(#KO/*33(6#&Z&!"#$%&Z&
(0L/-K8K&"&L"/O(/&2-)&K($)8&[:4
E%7.'[email protected]+:52"G(5#[email protected]"#G$5%e4&J-K2-&)"&
8./"&[email protected]+>.'[email protected][email protected]"#292+>%725+
[email protected]%&/[email protected]@&R&L/6U(0"0-#O-&-#&
GffBh&2-)&/-38#83(28&K(#6)8$8&P8)"#2YK&
b8.-/O&T"#K&W"#&c*)(i%&#8&K-&P".N"&
W*-)O8&"&-K3/(.(/&38#&2-O"))-&2-&*#"&2-&
)"K&3*"O/8&"/O-K&O/"2(3(8#")-K%&]*-&3808&
)"K&O/-K&/-KO"#O-K%&280(#"."#&O828K&)8K&
-/*2(O8K&3P(#8K&2-&)"&"#O($Q-2"2?&)"&
M)&O/"2*3O8/&2-K3*./(6&)"&
L(#O*/"%&)"&3")($/"\N"%&)"&L8-KN"&R&-)&!"#4&
0XK(3"&2-&!"#&3"K*")0-#O-4& ,"&8./"&2-&,(-.-/0"#&\*-%&"2-0^K%&)"&
;$*")&2-&3"K*")&\*-&2-K3*./(/& L/(0-/"&-#&O/"2*3(/&R&380L)-0-#O"/&38#&
*#"&L-]*-V"&-KO"O*())"&2-&
W")(8K"K&"#8O"3(8#-K&-)&O-UO8&N#O-$/8&2-&
3-/^0(3"&3P(#"&]*-&
*#&0"#*")&2-&3NO"/"&3P(#"%&38#K($*(-#28&W8)W-/&"&
L-/K8#(\(3"."&*#&-/*2(O8&
))"0"/&)"&"O-#3(6#&2-&K(#6)8$8K&R&0*K(36)8$8K4
K*_-O"#28&*#"&3NO"/"&-#&-)&
P8$"/&2-&K*K&L"2/-K&"V8K&
1/-2/(3&,(-.-/0"#&"*O8/(S6&"&78"#&94&:($8&"&
"O/^K4&M)&(#O-/YK&L8/&K*&
))-W"/&"&3".8&-K"&K(-0L/-&2(\N3()&O"/-"&2-&
0XK(3"%&K*&P(KO8/("&R&K*&
O/"2*33(6#4&T"#&K(28&#-3-K"/(8K&O/-K&"V8K&L"/"&
O/"2(3(6#&)-&))-W"/8#&"&
380L)-O"/&-)&O-UO8&8/($(#")&2-&,(-.-/0"#&38#&)8K&
38#O"3O"/&38#&/-38#83(2"K&
38//-KL8#2(-#O-K&3"/"3O-/-K&3P(#8K%&/-W(K"/&W"/("K&
\($*/"K&-#&-)&^0.(O8&2-)&!"#?& "#O8)8$N"K&2-&L8-KN"&3P(#"&-#&.*K3"&2-&
-)&0"-KO/8&78P#&5P80LK8#%& O/"2*33(8#-K&W^)(2"K&L"/"&)8K&L8-0"K&
]*-&L8KO-/(8/0-#O-&W(K(O6&)"& L/-K-#O"28K%&R&/-")(S"/&)"&/-W(K(6#&2-&)"K&\*-#O-K&
3(*2"2&2-&="/3-)8#"&L"/"&2"/&*#"&38#\-/-#3("&-#& .(.)(8$/^\(3"K&O"#O8&-#&(#$)YK&3808&-#&3P(#84&>8&
`"K"&aK("+&-)&-O#80*K(36)8$8&b8.-/O8&c"/\("K&R& 8.KO"#O-%&-)&O/"2*3O8/&]*(K(-/"&2(K3*)L"/K-&K(&-)&
-)&"#O/8L6)8$8&78K-L&9"/ON%&"&]*(-#-K&O"0.(Y#&
)-3O8/&-#38#O/"/^&")$*#"&80(K(6#&8&(#38//-33(6#&
O*W8&)"&8L8/O*#(2"2&2-&38#83-/+&38#&-)&
-#&-)&O-UO84
-O#80*K(36)8$8&<O-LP-#&a22(KK%&]*-&)-&
L/8L8/3(8#6&*#"&2-&K*K&$/"."3(8#-K&
!"#$&=(#)*&-K3/(.(6&-#&-)&L/-\"3(8&2-&K*&
(#O-/L/-O"#28&0XK(3"&L"/"&!"#&380L*-KO"&L8/&-)&
0"#*K3/(O8?&IJJJ+B9K+$%29L+"#72#7('M+0293'"N"'+
-/*2(O8&_"L8#YK&2-)&K($)8&[:;;;&&'()(*"+
N'2O2+-+3.''237(*2#72+4.9+H%#0(*2#7.9L+4.+
292#3"(4J+?M+!%2+4.9+(%7M#7"3.9+2'%0"7.9+92+'2"'P#+
,-./%0!+&R&38#&-)&-O#80*K(36)8$8&1/"#d8(K&
02+*KQ+$'2$('.+297.+$('(+)%"('+(+4.9+
'(3"/2%&L/8\-K8/&R&2(/-3O8/&"/ONKO(38&2-&2(K38K&
297%0"(#729IJ&MKL-/"08K&]*-&-KO-&0"#*")&2-&
380L"3O8K&/-)"3(8#"28K&38#&-)&!"#%&3808&L8/&
3NO"/"&3P(#"&"3-/]*-&")&)-3O8/&*#&0*#28&O"#&
-_-0L)8&e123%2"4+02+456'*"7()2+0%+8'%#%9e4&a&
)-_"#8&R&"&)"&L"/&O"#&\"K3(#"#O-4&aKN&0(K08%&
0-2("28K&2-)&GffH%&-)&O/"2*3O8/&K-&L*K8&-#&
-KL-/"08K&2-KL-/O"/&)"&"O-#3(6#&]*-&0-/-3-&-KO"&
38#O"3O8&38#&1/-2/(3&,(-.-/0"#&R&)-&L/8L*K8&
O/"2(3(6#&0()-#"/("&-#&-)&0*#28&P(KL"#8P".)"#O-%&
O/"2*3(/&K*&-KO*2(8&")&3"KO-))"#84
O"#O8&-#&-)&^0.(O8&3*)O*/")&3808&-#&-)&
"3"2Y0(384
M)&:2"(#+!"#$%&\*-&8/($(#")0-#O-&L*.)(3"28&-#&
[email protected]&-#&`P(#"&L8/&)8K&")*0#8K&2-&;(#)+<"#4%%&
`8#&)"&38)".8/"3(6#&2-?
=%+>"9%#&R&[email protected](.+A(9%%&]*-&-2(O"/8#&-)&
0"#*K3/(O8&2-&K*&0"-KO/84&5*W8&O"#O8&YU(O8&]*-&
60"7.'"(4+?%#-(
K*3-K(W"K&/--2(3(8#-K&"L"/-3(-/8#&-#&[email protected]@%&[email protected]&
.,,23445550)(/,7-/%'9&":%067;
R&[email protected]@&Z&K(-0L/-&-#&(2(80"&3P(#84&1/-2/(3&
B*").9+024+,%!"#
,(-.-/0"#&3-#O/6&K*&O-K(K&283O8/")&[email protected]&-#&-KO-&
.,,23448&</"0;:=)9,.79,067;
0"#*")&R&L8KO-/(8/0-#O-&L*.)(36&*#"&KN#O-K(K&2-&
K*K&"#^)(K(K&."_8&-)&ONO*)8&[email protected]"#292+D"[email protected]'+
!
"
#
$

Vergelijkbare documenten

chi kao luit Mings pa pi

chi kao luit Mings pa pi qin hetgeen al snel resulteert in een aantal wetenschappelijke publicaties. In 1938–40 publiceert hij een serie van vier artikelen in het tijdschrift Monumenta Nipponica onder de titel The Lore of ...

Nadere informatie