Afstamming WIJBRANDI

Commentaren

Transcriptie

Afstamming WIJBRANDI
1
16
WIJB
Tigler
R
A N
D
Blok
Wijbrandi
17
I
band met mijn vriendschappelijke relatie met hem, heb ik op
Wijbrandi
mij genomen,voor het bijhouden van het familie-·register Wij-·
brandi zorg te drageno Nu het Bestuur van de Fryske Akademy
Doopsgezind - Bolsward.
prijS stelt op de publicatie van de genealogie Wijbrandi, heb
Inleiding:
Wijlen de heer K. Tlg1er Wljbrandi,
arts te St.Jacobl Pa­
ik deze ter beschikking gesteld? overtuigd van het belang van
het door den druk vastleggen van het bijeengebrachte materi-·
rochie, 1s destijds begonnen met de opstelling van de genea­
aal.
enkele leden
mij desgevraagd inlichtingen hebben verschaft. Daar alle data
logie Wljbrandi,mede in verband met het felt,dat nazaten van
dezer familie konden mededingen in de begevmg
van een studiebeurs in het bekende Klaas Tlg1er leen� De Wij­
brandi's komen 1n dat leen voor in staak 6�
Als oudste voorouders vond deze onderzoeker Ds.
Wijbrandi,Doopsgezlnd predlkant,en Wijtske Pieter5�
Gentius
Door het
Doopsgezinde geloof en het ontbreken van kerkelijke archivalia
konden voorlopig de namen van hun ouders niet worden gevonden.
De heer K.Tigler Wijbrandl
overleed in 1917,
nadat
zeer groot deel van d,e ramilie had te boek gesteltL
werd voortgezet door zijn broeder,
voor wie de
toen bewijzen van arlerschap noodzakelijk werden
geacht, werd het onderzoek weer opgevat? waaraan de heer Bos­
man zeer
veel
tijd
en moeite ten koste heeft gelegd.
Oor­
spronkelijk zochten genoemde heren voor hun voorouders ver­
band met de bekende Leeuwarder klokkenmaker,
Wijbe Wijbrandi,
die in de eerste helft van de lte eeuw leefde,
te meer daar
deze ook Doopsgezind was en als vermaner bij de Doopsgezinde
gemeente op het Zwitserswaltje optrad.
Verder werd gedacht
aan relatie met de Kollumer familie Wljbrand1. EVenwel konden
met deze families geen aanknopingspunten worden gevonden,
Door eigen familie ook in de Wljbrandi1s terecht geko­
men, kwam ik met den heer Bosman in contact,
ze gegevens uitwisselden.
waarbij wij on­
Toevallig kwam ik in het bezit van
de genealogie Van d�r Ploeg
(Nederland's
Patriciaat XVII,
1927), samengesteld door thans wijlen Dr Au L. Heerma van Voss"
Bij bestudering van dat
werk, bleken de voorouders van Ds,
Gentlus Wijbrandi er in voor te komen. Hierdoor kon de stam­
reeks der Wijbrand!" 5 belangrijk worden opgevoerd,
Bij een beschieting van de IJsselbrug te Zutp�en op 14
October
1944
werd de heer Bosman dodelijk getroffen.
In ver-
zal
Ik hoop , dat zij, die de naam Wi.1brandi voeren of aan die fa­
milie verwant zijn, mij op deze onjuistheden zullen wijze n
en mij
tevens op de hoogte willen houden van de wisselingen
in de familie.
hij een
verdere afstamming eveneens duister bleef� In de oorlogsjaren
1940-'45,
niet met officiSle gegevens gecontroleerd konden wordens
er misschien hier en daar wel eens een onjuistheid voorkomene
J. y.
Zijn werk
de heer Adr�Tigler Wij­
brandt, en door zijn neer, de heer G�Do Bosman,
Tenslotte wil ik gaarne mijn dank betuigen aan allen, die
Leeuwarden�
O. Grachtswal 27.
FEENSTRA.
18
,
1'11
"
'I
de
De oudste generaties zijn gedeel teli1k ontleend aan
genealogie Van der Ploeg in Neder lanats Patriciaat 1927.
I.Feicke N. trouwde N.N. Uit dit hu.elijk·
1. S1�rck reickes, geboortig van Bolsward. mr.gortmaker te Franeker. wordt ald.
burger op 28 Dec. 1644.
2. Gutse Feickes woont in 1614 te Leeuwarden.
3. (vermoedelijk) Clou. volgt Il.
4. Wijbe Feickes, geboortig van Bolsward. wordt op 22 Juni 1654 burger te Frane­
tuas,n 1702 en 27 �ril 1707.
ker. mr.potten
tr. Franeker Harv.Kerk
26 Febr.I6Sl Baukje Douwes, T tussen 1702 en 1707.
.
II.Claell Feicl:::es tr. N.N. Uit dit huwelijk:
1. feicke. volgt 111.
2. Hans doeau. mr.potte.nbctkker te Franeker, tr.ald. Herv.Kerk 2 Apr.
je Abbes. weduwe Wlj"be Dirlcsen.
1691 Bet­
III.Feicke Claeses. mr.pottenbakker te Franeker � �707 en 1711."as in 1711 eig enaar
van. het J1Uis 'de Roode Aoompot' op het Coudal. _j Franeker vóór 1718, tr. Hancke
Hiddes,
tussen 1727 en 1733. Uit dit huwelijk (v.olgorde niet bekend):
a. Grijtie Feickes. geb. 1695. begraven Franeker 24 Oct, 1732. tr,Franeker (3e
procla�atie i n het Doopsgez. en A,K. trouwboek 23Apr.) 1728 Ruird Ruirds
Brouwer. vermeld als mr. brouwer t e Franeker in 1730 en 1733, f ald. 24 Oct.
1749.
b. Clao,a Feickes. t Franeker vóór 1737. tr.ald. Hen Kerk 10 Get. 1706 Antie Fa�
se8.
c. AnUe feicke., t Franeker. tr. ald. Herv.Kerk 2 At!.9: 1721 Marten Wepkes Feen­
stra. mr. 9 0rtmilker te Franeker. geb. ald. 1698. t Fraheker 9 Juni 1771, zn.
van Weplee Piers en Foekje Martens,
d. Wijbe. volgt IV,
e. Hidde Feickes..gedoopt op belijdenis Hetv.Kerk Franelcer 14. Md
1736 koopman
op .� Coudal, f aId. vóór 1746. tr. Franeker 13 Maart 1735 Grijttie Beerts
Waaaenaar, ged. ald. Herv.K,rk 1710, dr, v.en .Beert hjens en Ne&1tie Hoitea:
zij hertr. (ondertr.Franeker 20 Juli) 1749 Ds, Wijbius Bosma
{, Kuinske Feickes, ged.Franeker op belijdenis 10 Dec 1129 t ald. �4 Febr· 1754
tr. Franelcer 2 Juni 1715 Beert Arjens Wassenaar geb. Franeker Î ald.7 Apr
1747. weduwnaar van Nellt1tie Hoites (schoonvader. "an haar broeder Hidde: zie
III el.
j
I
I.
I
,
,
Piete�. volgt Vlb (blz 14).
Grietje Wijbrl:Dldi geb 8erlikuro 1769, t Leeuwarden 12 Sept 1835
Trijntje Wijbrandi geb Berlikum 1773. t Leeuwarden 16 Maart 1817. tr
1� Leeuwarden 16 Sept 1792 Retto Bakker. tjeb. Harlingen 1767 apothe­
ker te Leeuwarden. t aId 211 Juni 1801 zn,yan Tewis; t:r. 'tJ Leeuwarden
20 Noy, 1804 Lodewi jk Abraham Noé geb,Middelburg 16 Apr. 1778. apothe­
ker te Leeuwarden. t old. 28 Juni 1843. %n van Abraham en Elisabeth
Louwerens: hij hertr. Groningen 11 Mrt 1823 Sieka Pieters Blaupot.
6. Comelis. volgt VIc (bh.26l
7. Beinouw Wijbrandi. geb. Berlikum 17 Oct 1778. t Amero ngen 19 Decl
. 8S3.
tr. Leeuwarden (voor het gerecht) 16 Mei 1899 Johannes Coek, geb. Coe­
vorden 21 Sept. 1784 apotheker te Ibkkum, t ald .
Hendrik en Willemina Luiken.
bakker aldaar in 1664 en 1677. t
Vla.Klaas (Gen ��u lI: % , ) �i) brandi
geb aer1ilrulll 2S Dec:, 1764. landbouwer aan het Scha­
pedl.JkJe hL) Leeuwarden . t ald. 30 Jub. 1821. tr. AoordahuiZUID 23 Sept.
1787 Fokje Foppes Siderius Rinia ged.ald.9 Febr. 1766. t Leeuwarden 27
Oct.1832, dr van Fappe Di rks Rinia en Pietje Gerbens Siderius.
UH dit huwelijk·
1. Jentje. volgt VIla.
2. Fopp e. volgt VIIb (blz. 20).
3· Dirk volgt VIlc (blz. 20).
.
4. Wij tske (K.l�es) Wijbrl:Dldi. geb Leeuwarden 23 Febr, 1802, t ald.28 Dec.
1873. tr, 1Leeuwarden 15 Mei 1825 Sonaas van den Berg. geb. ald.
15 Sept. 1792 hoed enfabrikeur t �uwarden 3 April 1833. zn. van Abra­
ham en Janke Oedzes Gorter· tr. � Leeuwarden 1 Juli 183S Theodorus
Oenes Gorter. geb ald. 12 Juni 1799 koopman en olieslager te Leeu"ar­
den, t ald 8 Mei 1877. zn. van Oene Gerrits en !ukje tooiaes R iemer­
sma en weduwnaar van Rinake Ever ts Scheltema
3
GE NE A LOGIE .
IV.Wijbe Feickea. geb. Franeker, koopman en glasmaker te Leeu�arden burger ald. 20
Juni 1725. t in den nocht van 12 op 13 Sept. 1�38. tr. Leeuwarden 4 Maart 1725
Grijttie Jentje. (TillUllerman). geb.• Leeuwo:rden. t . .
Jentje COrneli. (mr. timmerman) en Uilkjen Jans; zij hertr. Leeuwarden 16 Febr.
1741 Claes Meina, mr.gortmaker ald., t Leeuwarden 6 Febr. 1782.
Uit haar huwelijk !liet Wijbe F-eicke.:
1. Felcke Wijbe., geb. Leeuwarden 1726/1727. leeft nog in 1751
2. N.N • • begraven Leeuwarden 9 Juni 1729.
3. N.N., begraven Leeuwarden 22 Ipr 173!.
4. Jentje. volgt V.
V.Jebtje Wijbe•• na 1760 Gentius Wijbrandi. geb. Leeuwarden 1732· Doopsgezind pre­
dikant te Berllkum 1760-1782 en Heerenveen 1782-1785.daarna emeritus te
Leeuwarden. t a1çi. 29 l)ec.1820, tr,Leeuwarden 21 Mrt.1762 Wijtske Pieters
g eb. ald. 1737. t Leeuwarden 14 Mei 1816. dr, van Pijter Tbomas en Pijtje
Jilhs.
Uit dit huwelijk;
1. Petronella Wijbrl:Dldi.. geb. Berlikum 24 Apr 1783 t Leeuwarden 23 Jun�
1850, tt", ald. 28 F�br: 1790 Uil.co Barends
Ver. Oostindische Comp. • lid Aziatische Raad. t Leeu warden 7 Juli 1810
2. Klaas. volgt Vla.
4
5
VlIa.J entje UClases) Wijbrandi. geb, Leeuw den 28 Juli 1793, koopman. meelfabrikant.
ar
en grutter over de Brol ald , i Leeuwarden 3 Aug. 1880, tr. ald. 15 Oct,
1817 El isabeth Egberts Schepel. geb. Leeuwarden 18 Oct. 1797 t ald 8 Ju­
ni 1859· dr van Egbert en Alcke K.lases Boonstra.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas
volgt VIlla .
2. N N· . geb en t Leeuwarden 17 �r. 1822.
3, Eghert. volgt Vlllb
YIIIa.Klaaa(Jentj es)Wijhrondi. geb Leeuwarden 29 Juni 1819. graanhandelaar ep meelfa­
later directeur van de Friesche Bank ald. r Ut.recht
brikant over de Brol
7 Juli 1897 tr. Leeu.warden 9 Juli 1842 Atje Folkerdina Gorter, 'leb. ald.
23 Jan.IBI9, t Lochem 3 Nov. 1898. dr van Folkert Oenes en Catharl.na Eli­
sabetb BraoJc:sma.
Ui,t dit huwelijk·
ald.9 vóór
6 Febr.
1782, dr
yan
1. Elisabetb (KlesesIWijbrandi. geb.Leeuwarden
t Lochum
5 _ Ju··
Nov. 1843.
ni 1924.
2. Catharina Elisabeth (Klases) Wijbrand�. geb. Leeuwarden 17 Alg. 18(7. t
Lochem 2 Sept. 1919.
3, Aukje (K.l ases) Wijbrandi.geb Leeuwarden 19 Sept. 1850, tald.9 fpr.la56.
4. Jen tje, volgt lXa
5. Folkert Dene Wijbrandi geb. Leeuwarden 23 Sept 1856. lI&elfobriJcant.
ald. 29 Juni 1890
t
IXo.Jentje(Klases)Wijbrandi geb Leeuwarden 5 Febr. 1855. graanhandelaar ald .. later
directeur rijatstijfse1fabr te Utrecht t Groningen B Qec·1937. tr.Utrecht
9 Nov. 18BO Marie Duyvis geb Koog a!d Zaan 15 Jtm 1851. , Groningen
16
Dec. 1919 dr v an Jacob e n PetTonella Leonardcr Verkade
Uit dit huwelijk
1 Alida Folterdina �Jen(JesIW�Jhrandi geb Leeuwarden 10 Mrt. 1882. tr
Ut!'echt 24 Mei 1909 P.leteti Joh<m.nes la Gro qeb Groningen 20 Nov 1883.
scheep.kapite�n
17S7
e lectro-technicus ald zn van Wil1em en Fennegeb.
Mulde!"
l GrO
n.Ln enl
'- Petronelia Leoncr.-da (Jentjes) YhJbrandJ. geb Leeuwarden J' unJ. 1884
t ald 16 Sept lBBB
J
20
VII Ib. Egbert (jentjes} Wijbrandi. geb. LeeuwardE>.n 13 �r, 1823. ":au 1856 tot 1870 P'Jl�
molenaar op Camstraburen. t ald. 1 Feur, 1870. tr. Drachten 30 Mei 1853
Grietje Lieuwes turksz. geh. Drachten 7 Febr. 1829. t Leeuwarden
IS JQ1.
1856, dr. van Lieuwe Sipkes en Klaaske Oenes Sietzema.
Uit dit huweli 'k;
/,
1. Klaaske (Eg ertslWijbrandi. geb.Leeuwo::-den 10 Jan 1656. t ald. 12 Jan.
1856.
VUb, roppe (Klazes) Wijbcmdi. geb.Leeuwarden 16 Mei 1795, landbouw,r aan het Schope"
dijkje bij Leeuwarden. t Leeuwarden 28 Sept.lB61, tr. 1- Gld. {gem. Leeu­
warderadeel} 30 Mei 1822 Antje Douwes Hoekstro, geb Hallum 1 Mei 1803, t
Leeuwgrden 29 Juni 1825. dr.v(I). Douwe Jeiles en GrietjeHendriksHoekstra
! 1'". �
Leeuwarden ( gem. Leeuwarderadeel) 5 M ei 1832 Aal tj e ]oharmes Hoek­
stro. geb, Oeinultl 23 Dec. 1789. t Leeuwarden 8 Mrt. 1859. dI', van Johannes
Klases en Janke Klasen en weduwe van Gerrit Nanne!! de Boer.
Uit het eerste huweli 'k:
L Fokje tFoppes) Wij/, randi, geb Leeuwarden 10 Mrt.lB23. t Huizurn 6 Juni
1892. tr. Menaldum 28 Mei 1845 Sjoerd Sijbes Cuperus. geb. Oeinum 12
Jen. 1822. landbouwer te Ritsumazijl. loter te Wirdum. t Huizum 1 Febr.
1896. zn· van Sijbe /.linnes en Trijntje M.i.chiels Nicolai.
VIIc.Dlrk
tKlases) Wijbrandi. geb. Leeuwarden 22 Mrt. 1797. landbouwer te Engelum. t
Leeuwarden 9 Febr 186�. tr.Menaldum 9 Mei 1821 Tietje Nannes Cupetus.geb.
Marssuln 19 Mei 1797. t Leeuwarden 12 Dec. 1841. dr. vcm Nonne SJoerds en
Rinnertje Si 'bes Veeman. Uit dit huwelijk:
1. Klaas. vo gt VIIIc.
2. Nenne (Dirks) Wijbrcmdi. geb.EngelulII 30 Oct. 1823, t ald. 1843.
3· Jentje. volgt VIIId. (blz.:23).
4. Rindertje tDirkslWijbrondi. geb.En.gelum 19 Dec 1827. t St.1o::obi Paro­
chie 7 Mrt. 1855. tI'. 1851 Ruurd Gerrits Postma. geh. Halium IS Juni
1823. landbouwer te St.Jacobi Parochie, t ald
19 Juli 1865
zn.van
Gerrit Gerrits en Lijsbet Jans B!'olsma.
l
I'
'I.
!
VIIIc.Klaas (Dirksl Wijbrandi. geb. Ehgelum la Febr 1822, landbouwer te Lieve Vrouwen
e
Parochie tot 1866. daarna te Oosterend, t ala. 29 Oct.l876 tI'. 1-. Leeu­
wal'den, 9 Mei 1844 Sij tske Jans CupeZ'us, geb. Beetgum 21 Juli 1825, t Lieve
Vrouwen Porgchie 21 Juni 1849, dr.vcn Jan Minnes en Moartje JohannesKoop11IcmS' tr. 2" Weidum 2 Oct.18.S0 Geertje Bwkes Seffinga, geb.Oosterlittens
21an.1832. tOosterend 22 Febl'.1895 dr·vat Bauke Klases en hikj e Ruurds
lSc
hoonvader
Winia; uj hertl'. Wommels 21 Nov 1877 lkenius I1IIIo
II Harders.
Val haar dochter Rindertje
Uit het Ie huwelij k '
1 Dirk. volgt IXb .
2. 1an (Klasesl Wijbrmdi. geb. Lieve Vrouwen Parochie 25 MTt 1849,koop·
man. te Waaxens (Hennaorderooeel). tOosterend 1 Juni 1938. tI'. Wommels
16 Nei 1896 Ruurdje 'kerstra. geb. Wons 4 Oct. l8t' tOosterend 30 Nov.
1944. dr van 1.F.Weerstra en L.W,Tilstra,
Uit 2e huwelijk:
3. Bauke. volgt IXc.
4. Nonne (Klases)WijbrandLgeb.Lieve Vrouwen Parochie 17 Sept, 1853. t ald.
25 Mei 1854.
5. Tietje (Klases) Wijbrandi. geb
Lieve Vrouwen ParvchiA 21 Ap r 1855. i"
Utrecht la Mei 1946. tr.Wommels 8 Mei 1878 Tjitze wurens Oli vier . geb.
Jelsum 12 Apr. 1852, landbouwer te Oosterend en te O€inum. t �e1doorn
30 Jan.1918, z.van Lourens Sipkes en Eeke Tjitzes Steenstra
6. Aukj e (Klases) Wijbrandi. geb. Lieve Vrouwen Parochie 1 Sept 1857, t
Sneek 12 Mei 1925. tr. Wommels 17 Mei 1876 Pieter Jacobs Leijmaar,geb
Oosterend 29 Sept. 1846, i Sneek 00 Jan
1933 7.ll '.'an ]'.lCob en Geiske
Sjoules Wijnia.
7 Rindertje tKlases) WiJb�andi.geb Lieve Vrouwen Parochie 29 Aug 1859 t
Bui ten p ost 8 febr .1893
tr
Wommels 8 Mei 1878 Si.; tse !eenlus Harders
.1921
geb, K:lllum 1 Mei 1856 l'eehandelaar �e Buitenpost t alà 16 Apl'
zn \'cm Ikenius immo en Feikje S.de Boer
2;.
8· Fluurd (f.lasesi Wijbrandi geb.Lieve Vrouwen Parochie Apr. 18S5, t OOS­
terend 20 Febr. 1870.
9. fII anneke (Klases)Wijbrandi. geb.Oosterend 8 Nov.18S9. tr.'f.omme1s 16 Mei
la 91 si 'bren Allerts Zandstro. geb. Wommels 6 Oct.1870. kaashandelaar.
t \,'omroe s 12 Apr. 1944. zn. van Allen Sijbrens en Oepkje Leenderts van
Diggelen :Viomme1s).
l
IXb.Dirk (Klases) Wijbrandi. geb. Lieve Vrouwen Parochie 12 Apr. 1845. eerst landbou..
wer te Winsum. later koopman te Cubaard en t aId. 4 Nov.192S, tr. Womme1s
18 Mei 1872 Akkoe Sijbrens l]kema, geb.Cubaard 25 act 1850, t ald.30 Sept
J922, dr.van Sij bren Theodorus en Geertje Lieuwes Abhema
Uit dit huwelijk ;
1. Sijtske (Dirksl Wijhrandi, geb. Winsum 11 Aug. 1874. t Leeuwarden 4 Mrt
1926.
2. Klaas. volgt Xa.
3. Geertje (Dirks) Wijbrandi. geb. Winsum 3(1 Dec. 1878. tr. Weidum 25 Mei
1901 Geert Sikkes Venema. geb.Spannum.godsdienstonderwijzer te Sloch­
tereh . t Ylommels 7 Dec. 1941. zn. von Sikke en Sibbeltje van der Molen
( Woml!lels)
4. Sijbren (Oirksl r-ijbrandi. geb.Winsum IS Jon.1881. t ald.6 febr.lBBi.
S. Siibren (Dirks) V.'ijbrandi. geb.Winsum 8 Jan.l8BS. timmermon.tr.lA'ommels
9 Juli 1913 Geertje lelIes Haagsma. geb. Wommels 15 Sept, 1888, dr. van
Jelle Hielkes en Geeske de Waaij �Aotterdoml.
ê. Minke iDirksl Wijbrandi. geb. Winsum 1 Jan.1892. tr.Wommels 24 Mei 1916
Age Feddes Eos. geb.Cubaard 27 Febr. 1890. winkelier ald., zO.van Fed­
de en Botje Winia (Cubaard).
Xa. Klaas tDirks) Wijbrandi. geb. Winsum 9 f>!ei lBn:. kaasmaker te Heeg. thans te Rot­
terdam. te. Weidum 30 Dct. 1901 Trijntje Willems Zijlstra. geb.
. Winsum 3
f'Jov. 1875. dr. van Willem en Jantje van der Ploeg IRotterdomi .
Uit dit huwelijk'
1.. Dirk, lIolgt Xla.
2;. l"illem (Klases ) Wijbrancli. geb. Heeg II Mrt. 1906, t old. la Apr. 1909.
�. M:ke (Klasesl Wijhrandi. geb.Heeg 24 Aug.I9l0. winkelinspectrice (Rot
terdam)
XIa.Cirk
(lanses) Wijbrandi,geb'.Heeg 24 Febr. 1903. rijwielhandelaar te Rotterdam tr
Cverschie 22 Nov. 1933 Nelia Ter1eth. geb.Vlaardingen 23 Jan. 1908. ar van
Corlleiis en Adriana Carolina �onnikhoo(d (Rotterdam.',
Uit dit huwelijl:
1. Trijntje (Dirl'd \'ijbrandi. geb.Rotterdam 29 Aug. 1934.
2. �driana Carolina ;Dirks) �ijbrandi. geb.Rotterdam 2 Aug 1936
IXc.Bouke lKlases) Wijbrandi , g eb.Lieve Vrouwen Parochie 8 Febr. 1852.'leehouder teOos"
t erend en Lollum. i Hijdaaro 25 Juni 1890.t!' . Wommels 20 Mei 1874 Fokeltje
Sijbrens Flqersma. geo.Lollum 6 Aug.I851 tOosterend 28 Nov 1936 dl' van
Sijbren en Aaqje Jans \tijnia, zij hertr. Wommels 24 Oct,1891 Sake Jacobs
Tiemer�ma. veehouder te Arum.
Uit ait h u welijk '
IJ. AagJe IPaukes/ \\i.jbrandi.geb.Oosterend 30 Ap•. 1875, t aid.19 Apr. 1938
�l" W3..'�mm:sUlll 9 M�::' 1896 Ha:-men Idst>s Boersma
gAb Hartwerd 6 Dec 1874
1944 zn van Ids Ha":nens en Janke
veehoude'- aId· T Q,)ste::end .w O�t
Ciaar.:::r a
2 Gee" 'e .Ba'"lke!'l W_ljhrandi. geb L<)ll:Jm 1 Nov 1876 t a'.j I Sept 1880
aId 18 Sept 1879
geo Lollum 8 Sept 1878
3 Ge:'orcg .EOUk�S Wi jb,:,and,;,
-1
:ierh-.g Baukes. W_:.:b,:and.i geD Lollum 12 Febr 1880 tt' Wommels 20 Me�
1899 Ha.men PiE'ltey.s BoeUilICl geb Hlchtum 5 lIpr 1872 ·leehoud.er te Hl.
riun:d t O::lsterenci 14 Mei 1946 zn no Pietel' Har:nens en H:mck)& Ll.euwes
Mens.,n�àes
.) Kl<loS "\lig! AA
o
S' jo-om ....)..:.1)1. X�
t
..,
<3
3
RIl: ci
"J.:'g'. Xci .hlz 23.
Gee'O"t 'e ;Baukes, W� ·brand.� 9f'h Ldb�l 14 Me':. 18B8. tr Wommels 9 Aug 1:316
!Gacos D0ed<i:'3 J':Ia....�ma geb T�e:-kgaasr· � Ap" 1885 kassie; Boerenleenbank
'e S:·.l�er: F lil "ct!} D:>ecie Wle'b-ens€:!"j{;QnsK", Douwes DolMa,T erkgaas�
Jan ·:Oig'. Xe b!z 2:�
:1I
I
22
Xb.Klaas (Baukes) Wijbrandi,geb.Lollum 20 Nov.lBBI. landbouwer te Nijland, later te
Bijdaard. tr.Wommeh lB Mei 1910 Trijntje Oep kes Offringa. geb.Spannum 14
Jan.laS4. t Hijdaard 22 Dec. 1925. dr.van Oepke Jeltes en Hetske Westrn.
Uit dit huwelijk:
1. Hetske (Klases) Wijbrandi. geb.Nijland 5 Aug. 1912. tr. Wommels 26 Apr.
1943 Gerrit Arend Terpstra, geb.Welsrijp 24 Mrt.1910. commandant jeugd�
kamp 5el11ngen. zn van Jan Gerrits en Mintje Reitsma.
2. rakeltje (Klases) Wijbrandi. geb.Nijland 2 Mei 191(,tr.Wommels 21 Juli
1938 Keimpe Roeiefs Toering,geb.Wirdum 23 Oct.1914.bakker te Oudebildt­
zijl zn.van Roelof en Janke Nauta.
3. Bauke (Klases) Wijhrandi. geb.Nijland 13 Oct.1915. veehouder. tr.Sneek
(gem.Wijmbritserodeel) 23 Mei 1940 Simontje Annes Bergsma. geb.Spannum
8 febr.191?, dr.van Anne en Sijke Tamminga (Hijdaard).
4. Tjitske (Klases) Wijbrondi. geb.Hijdaard 17 Sept.191?
5. Hannigje (Klases) Wijbrandi. geb.Hijdaard 14 Febr.1920.
6, Joukje (Klases) Wijbrandi. geb.Hijdaard 23 Mei 1922.
7. Oepke (Klasesl Wijbrandi. geb.Hijdaard 18 Juli 1925.
Xc.Sijbren
(Baukes) Wijbrandi.geb.Loll\.Ll!l 16 Mrte1884.onderlllijzer te St.Nicoloosgaen
Oudehorne.i Oudehorne 3 Mei 1934. tr.1-. WOlIllllels 5 Juni 1907 Geertje Luit­
zef! s Schaafsmc;x ge� .Ooste:end 12 Febf;' 1881 ,t Idsken�uizen 3 Jon 1911. dr.van
:
LU1tzen en Tr1JntJe Jorr1tsma; tr.2-. Joure 25 Jul1 1917 Gesina J1kka van
der Veen.geb . Wildervank 30 Juni 1877 ,dr. von 'Harm en Catharina Knoop (Sneek).
Uit het eerste huwelijk�
1. Bauke. volgt XIb.
2. Luitzen. volgt XIc.
3. Fokeitje (Sijbrens) Wijhrandi. geb.Idskenhuizen 6 Dec.1909,winkeljuf­
trouw (Veenendaal).
4. Gerrit Johan. volgt Xld.
S. Aagje (Sijbrens) Wijbrandi. ('IeO.ldskenhuizen S Febr.lS13,· t Hart.erd 5
Febr.1914.
Uit het tweede huwelijk:
6. Catharina (Sijbrens) Wijbrondi.geh.St.Nicolaasga 8 Sept.lS18.onderwij­
zeres (Sneek).
7. Aagje (Sijbrens) Wijbrandi. ge�.Idskenhuizen 6 .Apr.1920, t ald.2S Juni
lS21.
8. Herman (Sijbrens) Wijbrqndi.geb.Sneek 26 Apr. 1922, i ald·21 Nov.1945.
Xlb. Bauke (Sijbrens) Wijbrandi. geb.Idskenhuizen 17 Sept.1907 ,brood- en banketbakker,
�r.Balk 9 Mei 1935 Piettje Bosma.geb.Wijckel 12 Aug. 1911.dr.von Foeke en
Jantje Boersma (Hilversum).
Uit dit huwe1:ijk:
1. Jantje (Baukes) Wijbrandi. geh.Idskenhuizen 22 Apr 1936·
2, Sijbren (Boukes) Wijbr'andi,geb.IdskenhuizeD 23 Apr. 1936, t ald.23 Mei
1936.
3, Geertje (Baukes) WijbrondLgeb,Idskenhuizen 1 Juni lS40,t Sneek 13 Mei
1947..
4. I]beltje U3aukes) Wijl;lrandi,geb.ldskenhuizen 7 Aug. lS44,t 21 Juli 1948.
I'
I'
1,'
'I
",. '
!i"
XIc.Luitzen (Sijbrens) Wijbrondi. geb. Idskenhuizen 2S Sept .1.908, slager, tr. Amsterdam 6
Juni 1935 Mathilde van Kleef, geb.Utrecht 25 Aug.1SOa. dr van Dirk Marius
en Hendrika Johanna VOD Wijngaarden (Haarlem)
Uit dit huwelijk;
1. Genna Jikke (Luitzens) Wijbrandi. geb, Wieringen 17 act 1936·
2. Hendrika Johanna (Luitzens) Wijbrandi, geb Haarlem 4 Maart 1939
3. Siebren (Luitzens) WijhiaDdi, geb.Haarlem 3 Febr,1947.
XId.Gerrit Johan (Sijbrens) Wijbrandi,geb.Idskenhuizen 6 Dec. 1905. brood- en banketp
bQkker. eerst te Hantum. daarna te Leeuwarden, tr,Metslawier 31 Oct. 1945
Dieuwke de Boer,geb,Lollum 23 Sept,1916.dr,van Kornelis en Jacoba Poel
(Leeuwarden) .
Uit dit huwelijk�
1. ]acoba Kornelia (Gerri ts) W1jbrand1 geb Hantum 1 Juli 1947
2, Siebren (Gerrits) WiJbrond1, qeb Hantum 19 Aug �949
3. Geertje (Gerrits} Wijbrandi geb.Hantum 25 Sept 195C
23
Xd Ruu::-d .Baakes. Wi.:b_"and::' gt-b L')llum 9 Mrt 1886 veehoude:o- te LongeTb,)uw acta!'na �e
geb. Exmcrra 28
t:: Witmarsum 2i Mei 1910 Saapke Wijbes Tilstra
Bolsward
O=t 1888
d::- "an Wi,ibe en fokeltje Elgersma
Uit dit huweltik'
1 Fokel tje ';Ruunis, Wljbrandi. geb Longerhouw 11 M�t 1911 tr Bolsward 19
Mei 1933 Herman Reinsrna geh.Schet'ens 16 Aug. 1917 fouragehande1aar.zn
van Klaas en Antje Kooist:O:Q iL�ngtl-':houw),
2 AagJ e .Ruurds; W.l.jbrandi geb Longe::-houw 9 Aug 1912. tr Bolsward 20 Oct
1948 Rouke de Boer geb Nijhuizum 29 Juli 1916,werkzaam bij zijD schoon·
vader. ZIl von Jan en Rinke Hannema (Bolsward).
3 Martha (Rl.lurds/ Wijbrond.l. geb.Longe:rhouw U Aug_1914.
tr.801sward 2 4
4 Gerbrig {Ruurds) Wijbrandi. geb Longerhouw 24 Dec.i91G
Mei 1938 (i,e Westra. g e b r....aneker 4 J'.llti 1914. veehouder,zn.van MeiD"
dert Obes en KlaaSje von der Schaai (FrCIlleker).
5. Wijbe, volgt XIe.
1:). Bauke (Ruurds) Wijbrand.... geh,l.ongerhouw 2 Febr. 1921.
7_ Klaas (Ruurdsl Wijbrandi geb Longerho\lW 5 Oct 1930
Xle Wijhe \Ruurds: Wijbr ondi geb.L ongerhouw JO �r lS19 vertegt>Dlr c.ordiger ,'on een
meelfabriek tT.Sneek (WijmhritseradeeÁ) 4 Q=t 1945 Froukje Elzinga geb.
Schdmegou"::.Im 27 Sep t 1917 clr ':on Wijhe Mauhe·...\s en Aicke KJaze's Leenstra
(Leeuwarden;
Uit dit huwelijk'
1, Buud IWijbés! W.i..jbrandi geb Scharnegoutum 20 Sept :"S46
2. Wijbe {Wi;bes: Wt5hrandi.
gt:b Sch<lmegoutum II Jun1 1948.
Xe Jan (Ba'..lkes) Wijbrandi g/!'c.Lollum 23 Jan 1890, winkelier tr. Wornmels ij Mei 1918
Riemke Berendl'l Pdns geb Lutjelollum 23 Febr 1894 dr_van Berend en Bauk:je
Helder (Closteï:'end)
Uit dit huwelijk
febr 1945
1 Bankje (Jans� Wi;branct.;, geb W0mme":'s 12 Dec 1918 tr Il�d
Doeke. Hamstra ge6 Leeuwar den 24 Jul';' 1924 kaasmaker.:m �'m Jan en Jel..
�jt- Pander {Lemmer'
2 Bauke "olgt XIf
.
:) F.::lKé,!.r'e \Jan�, W:}brandl geb Û<1stet'enct 10 Dec. 1922·T ald 17 Dec, 1922
4 Serer.d .jans.' Wijbrandl
geh Û?s t et'enr:l 6 Jan 1926
23
XE Banke .,Jans) WiJb1:"CIIl.:h geb, Wommels 13 Jun':' 1920 t:ihef enet" Qakkeri i tr Leeu...arctttn
23 Aug 1949 Maaike Klases Miedema geb T2Uill 23 Juli 1925 dJ:' 'Ion Klaas
S;[email protected] en Jelt;€ Hannema
�Rctt�rd��
'Jlt d� t huwelijk
.l T€'ltje :Baukel'>; Wi..jb1::'ancii
'dI1d jêntle 'Di,..k<.a
gfêh .I\..'Ds;�ed= }.� JuU 1950
Wijb..'cmdi gE-b EngA'lu:r. ..ij �\. :8�5- ;'-:nnhoUlII"
op "("
\ ,,"uloland
; l863. en acm doF< 3n.eeKer ::r..k aayt bl.) i.e.euwarden
{ver.l.ool" door de vee­
pes� bijua 7.:1.:n gE'he�e bE'sbg �'ee� T Drl;lCntetl 14 Jan 189S, t ,MenaldUrn. 3
Me; 1860 Reintie TJ ... t6es r<>J:"psu'"(l geb Mm:Bsu� 13 Juli 1835, f Leeuwarden
10 MX:'- �8S2 -J':" "r:.": .... "··"e *,·:n.�� ..r: �·.r.:�t�e Reinf" Le8'n,
Ult di'. �nnle: ijk
1. T�{<t:t·, 'J..Jn�':I";; W-I.;.btand:. q�b Lt-euwQT<[email protected] 22 Fenr.1861, tr a,.;,d �gel!l
;.,eeUwan:lt<-7aat!e�' :0 MR_ 1890 "'"'u./terf LtEIilIH�S ci& :""ng geb Dro<::hten 7
,J-;' _�856 �'-I'I"K)(:>'." or te- l,eFt:'IIodS-,l � :I!d .8 .%Jr, i9JS,zn van Lammert
3a"';·.ids ,,",r.. S·.lQ,'.j!:l" Wt.",ne:;: PJ .... �h
..
"n(· �Lef·llW'1�deni
2 T· .• 5", ",:-lg' IXd
:
. je::'.Je;;, 'iErhl"m.ci_ g12b i..êet.:wU"rcien 3 M�' L. 1,862 Sch .l ppe r . t GX"oning€Il l Nov,
��33.,:, ��'�":'}.')::;;
U',
2
1
,
�
,.,
1.,.:'11''' '.
:"
ft;:· :.7'::�4·� T: t�'"s
1887 E3.�aabE'.th
V:-ie-zemo
geh .
, Sp" r\g�; ka:np . :;··-:m� nge::l'
.{:'
#:.bmd.
Wib.'.s: 2 Jun.!. 1866
q6b H(t.. ,,�ngen LJ N,," _89t t Scppemeer 16
:d ' i�J
iEJ:.;1?' T ,_ ">t'S N'.:b�c!r.à_ gr? Ha::-: dlg(>rl 3 ?,{e_ 1894. T aid 6 febr. 1895';:- G!'oningen 28
-'r:' ,',:; .'(' . � 5E'S· 'N.l..i:J..-anci_ 9"'0 1.e;>UfirJr.cict: �g Nt..·: .1.900
24
Apr.19� Harmen Tuil.g�.SehoonhO'\l'en a çr.1898.schipper bij het Loods­
wezen. m..van JeD eu. J�tj. Voorde.ind (Delfzijl).
XC.Jldrianull (Tji tses) Wijbrcmdi:'geb.Leeu'II'arden 30 Apr.laB8.schipper. tr. I!'. Amster­
dam 18 Aug. 1915 Cornelia FltJijt. geb.St.Maartensdijk 1i Nov.laBS. t Zwol­
le 25 Mrt. 194.5. dr.van Pieter·en 'ilhelminaKloet:tr.2- Groningen 25 Nov.
1946 AaIk. Scbönbergen. geb.Bolaward 21 Febr.1885.dr.van Cesper en Stien­
tje yPolj (aan boord).
Uit het huwelijk:
1. Tjlte8 Pleter. volgt XIg.
2. Piater Jantje. volgt XIb.
XIg.Tjlt.e Pleter (Ad.rianua) Wiibrandi. geb.Amsterdam 1 Sept.I9!7. schipper, te. Am­
sterdam 17 Mei 1939 ]opina Hendrika Z.ets. geb.Rotterdam 12 Sept.1919.dr.
van Aart J� en Adriana Su:umna Konten (aan boord).
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan (Tjitae.) Wijbrcmdi. geb.Rotterdam 7 Nov.1939.
2. Adriana Susanna (Tjitses) Wijbrandi, geb.Weert 19 Mrt. 1947.
XIh,Pieter Jentje (Adrianus) Wijbrcmdi. geb.Rotterd� 10 Apr.1920,machinebankwerker.
tr. Maastr�cht 29 Aug. 1945 Piatertje Jams.geb.Rotterdam 28 Sept. 1921. dr.
van Jan en Janna de KwaadstImiet (Amsterdam).
Uit dit huwelijk:
1. Cornella (Pieters) Wijbrandi.geb.Groningen 17 Juli 1946.
2. Janna (Pieters) iijbrandi. geb.Amsterdam 25 Aug. 1948.
j
Vlb.Pieter (Gentiuu." W i brandi. geb. Berlilrum 12 Dec.1l66.koopmao en li.llllzieder op
het ZuidYliet.T Leeuwarden 15 Aug. 1844..tr,Nijebaslce 23 Sept..TT!2'"Hiltje
Heeres Walstra.geb.Heerenveen 15 Juli 1765, f Leeuwarden 27 Oct.1835, dr.
van H.ere Klases en Fokje Ruurds.
Uit dit hu.el�jk:
1. Jent je (pieters) Wijbrcmdi. geb.Leeuwarden 6 Apr.1794,t ald,19 MrtlB2S.
2. Wij take (Pieters) Wijbrandi. geb.�euwardeD 6 Sep t. 1797. t aId. 5 Mei
lB87.tr.Leeuwar�en 30 Ian.1812 Tbeunis Jelles Eelkema . geb.ald.Z8 Mrt.
1792. koop man. Î Leeuwarden Z Nov. 1864..
3. Heero. volgt VIld.
VIld,Heero (pietera) Wijbrandi. geb.Leeuwarden 30 JaJt.180Z.koopman en lijmfabrikant op
het Zuidtliet alä . • t Leeuwarden 20 Mei l875 ,tr.ald < lS Oct.l823 Aaltje Jel­
les Faber Sélioolilingen. geb :Leeuward.en 25 Auq.lBOl. i ald.27 Nrt, lB75. d r.
van Jalle Jans 1) en Geertje Comelis Blok.
Uit dlt huwelijk:
1. Pi.ter . 'Volgt VlIIe.
2. Je11e (Heerosz.) Wijbrandi. geb.Leeuwarden 30 JuH 1826. t.1904.
3. Jent je (Heerosz.}Wijbran4i.qeb.L�euwarden 14 Oct.1627.kruidenier eerst
opde WirdumerdijJc.later bij de Hoeksterpoort ald . •j Leeuwarden 24 Dec.
1906.tr.Heerenveen 12 Juni .1853 Tjitslce Keestra.- geb.old.l7 Juli 1829.
t Leeuwarden 5 Mrt. 1907.dr.van Romke Jans en FoJcje Durks Sjollema.
Uit di� huwelijk: a. Heere (Jentjes) Wijbrandi. geh. �euwarden Z6 Mei
1855. i ald. 27 Juni l8SS.
". Cornelis (Heeroaz.) Wijhrandi. geb.Leeuwarden 17 Juni 1829. koekbalcker
op de Wirdumerdijlc. ald • • T L�eulfarden 9 Febr. 1906. tr. ald.23 Nei lB63
Hiltje Tbeunis EelkellQ. geb. Leeuwarden 27 Aug.lB23. t aId.ll Dec. 1906.
dr. van Theuni. Jelle. en Wijtske Pietera Wijbrandi (11h2).
5. Hein Blok. volgt VIllf.
6· Geertje (Heeroadr.) Wijbrandi. geb. Leeuwarden 26 Febr. 1832. t «ld. 16
Dec. 1834.
7 . Jan. volgt VIIIg.
8 klaas (Heerosz.) Wijbrandi.geb ,Leeuwarden 1 Mrt. lB36.t Frcmeker 4 Sept.
18SZ.
9. Hille (Heeroaz.) Wijbrandi,qeb.Leeuwarden 13 Juni 1839, graanhandelaar
J)Na het overlij den van de vader van Jel:1.o Jans 1\lber.bertrou�e zijn moeder met
Jacob Schoonllllqen (tremekel' 6· Jul i J783J. Na die datum ..orden Jelle en zijn
zu"ters Fabel' Schoonlil1g811 geno_d.
25
te Groningen,geëmigl"eerd naar Z Afrika tRotterdam. tr.Groningen 14 Mei
1864 ihuwelijk door echtschel.ding ontbonden) Wi.ekn Hl.nderika Engelkes.
geb.ald.3 Febr 1839 de.van Willem Hendrik en Doetje Smith.
10. Geertje (Heerosdr.l Wijbrandi,geb,Leeuwarden 26 Apr,1842.t ald 26 Apr
1843.
VIlle.Pieter (Heerosz.) Wijbrandi. geb. Leeuwarden 25 Juni 1825. koopman en factor van
bootdiensten en spoorwegen op de Eewal aldt Leeuwarden 7 OctT1874. tr n1d
14 Oct 1850 rakeltje Gerrits Feenstra geb Leeuwarden 14Mrt.1824.t Utrecht
15 Febr.laS4. dr,van Gerrit Jons en Jantje Jans IJbes.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje (Pieters) WijbrandLgeb.Leeuwarden 9 Jan.18S2,t Haarlem 23 Nov
1933.
2. Jantje (Pieters) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 18 Apr.18S4. tT.aId.Z6 Dec.
1891 Martinus ten Bouwhuijs. geb Amsterdam 13 Dec.1864. leraar M.a te
Leeuwarden en Utrecht,t Velp (G.)14 Jan. 1950. zn.van Willem Hendrik en
Maria Catharina Harder (Velp).
I
I'
I
i
I
I;
I
VIlILHein (Heerosz.) Blok Wijbrandi.geb.Leeuwarden 3D Nov 1830. meelfabrikant en grut­
ter o� het Noordvliet.later graanhandelaar en factor aan de WillemskCKie al­
daar ,T Leeuwarden 14 Dec. 1906. tr. l�.aId. 3 Oct.1856 Joharme Christina Mar­
tens,geb.Wardenhurq{Oldenburg) 14 Oct.1837. t Leeuwarden 26 Juni 1877.dr.
van Johan en Sophie Labohm' tr. 2 � Leeuwarden 3 Juli 1879 Aaltje Jelles
Koopmans.geb Oldeboorn 10 Juli 1831 t 1920. dr.vQl'l Je1 1 e Johannes en Afke
Martens de Boer en weduwe v an Klaas K10ses Post.
Uit het eerste huwelijk:
1 Sophie Cathorina (Reins) Blok Wijbraodi. geb. Leeuwarden 7 Nov. 1857. t
Doorwerth 23 Aug . 1950·
2. Alido (Heins) Blok Wijbrandi, geb. Leeuwarden 1 Jun� 1862 (Doorwerthl.
3 Catharina Sophie (Heins) Blok Wijbranch, geb. Leeuwarden 13 Apr. 1864.i
Haarlem 14 Dec.1938, tr.Leeuwarden 3 Nov 1885 Evert de Veer, geb .Alkmaar
19 Juni 1844 commissaris van politie te Harlingen,T aId. 10 Mrt.1904.211.
van Johannes en Christino Johanna Ol�e
4· Heero (Heinsz.) Blok Wijbrandi geb.Leeuwarden 21 Sept 1869 dir.Dordt­
sche Petroleum Mij. en Perlak Petr. Mij., i Amsterdam 17 Dec . 1939, tr.
's-Gravenhage 9 Auq.1930 Hedwia Pouline Draeger.geb.Cerodz Koseieling
(Polen) 8 Dec 1885_Î s-Gravenhage 22 Aug,1939.dr.van Wilhelm eD Agnes
Werner.
5· Hillegonda Cornelia (Heins) Blok WijbrandLgeb.Leeuwarden 15 Dec 1876,
ridder Q. -N· ereburgeres van Leeuwarden tr ald. 21 Nov. 1898 Roelof Derks
BuislllClfl geb.Leeuwarden 19 Juni 1874.boterexporteur.officier D.-N· oud­
voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken van Friesland,zn van Derk
en Barteitje van der �al (Leeuwarden)
VIIIg Jan (Heerosz )Wi jbrandi geb Leeuwarden 5 Febr 1834, handelaar in verlich tingsarti­
kelen op de Voorstreek 0 Z t Leeuwarden 4 Ju11 1891 tr.Groningen 30 Apr.
1860 Zwaant ie .,an Kreaten.oeb.Uron�ngen 8 Nov 1836,Î Utrecht 21 Sept 1910,
dr,van Reinder en Pepje Beukema
Uit dit huwelijk'
Heero, volgt IXe
1
2· Johan WilhellII (Jansz i Wijbrandi. geb Leeuwarden 18 Apr�1 1863 R�Jks­
ambtenaar t Amsterdaril 13 Jan. 1933 tT RotteTdam 26 Fehr 1902 Anna van
Lieshout
3 Maria (Jans) Wijbrandi geb Leeuwarden 5 Febr. 186B apothekersassistente
te Nijmegen. tUtrecht 21 Mei 1921.
4 Tjits�e (Jans) Wijbrand� geb Leeuwarden 17 Jan.1870. hoold ener school
te Utrecht t Doetlchem 21 Mrt 1931
,i
I' .
r
IXe Heero (jans) W1Jbrand1 geb Leeuwarden 16 Febr lSSLboekhouder te Joure·t aId. 5
Dec 1921 tr Joure 5 Jun� 1890 rokje Oosterhout.geb aId 12 Nov. 1865,T Doe­
t1nchelll 13 Jan 1943 dr van SLetse Wouters en Gr1etje Kampen
Uit dit hu.�lijl("'
1 Margaretha (heerosdr ; WiJbrandi geb r"ure 20 Mrt. 1891 t Leiden 15 Ju­
ni 1945
tr Joure 2 Juli 1914 Or
Tielse Plater Sevensma, geb,Sneek 22
�l
26
Juli 1879. bibliothecaris van de Volkenbond te Gen�ve, doarno van de Uni·
versiteitsbibliotheek te Leiden. zn. van Pletsr en Anno Osinqa (Oegs t­
gees t ) .
2 . Maria ]antina (Heerosd r . ) Wijbrandi.geb. ]oure 30 Oct. lB9S.t ald . 3 Jan.
1897.
3. Maria Jantina (Heerosdr . ) Wijbrandi, geb.Joure 7 Febr. 1901. t r . a ld . 9 Dec.
1924 Uilke Tielemcm, geb. Lemmer 13 Aug . 1897, koopman . zn, van Alder t el.
Geertj e Romkema (Doetihchem) .
Vlc.Cornelis (Gentiusz.) Wijhrand i . geb. Eerlikum 17 Mei 1775. koopman en olieslager op
het ZuidvHet te Leeuwarden. i a l d . 21 Oct.1839, tr.Leeuwarden 28 Dec. 1802
IJbel t j e Jans Wijngaarden 1) . geh . aId. 29 Oct. 1782. t Zaandam B Sep t . 1847.
d r . vdn Jan Jelles en Aal tje Mientes de Vos .
Uit 'di t huweli j k :
1" Aal t j e (Corne!is)Wijbrandi . geb. Leeuwarden 1 7 Dec.IB07.t ald.28 Mrt. IBOB.
2. Klaas Tigier. volgt VIIe.
3· Wij tske fCorneJis) Wijbrandi. geb.Leeuwarden 5 Aug . IBIL t Menaldum 21
Nov. 1876 . tr . Leeuwarden 24 Juli 1833 Mattheus Sijbou t s . geb. aId. 18 Nov .
IBOB . l akenkoper;t Menaldum 22 Aug . 1879. zn. van Sijbou t en Jannetj e Hes­
seling.
4. Jan (Cornel is) Wijbrandi . geb.Leeuwarden 7 Sep L 1813.t aId. 14 Oct. 1813.
5. N.N . . levenloo8 geb . L eeuwarden 15 Dec. 181S.
6 . Jentj e . volgt VIlf.
7. Jan. volgt Vllg.
VITe.Klaas (Cornelis) Tigi er Wijbrand i . geh . Leeuwarden 2S Mrt. 1B09. koopman en oliesla­
ger in de bocht van de Grach tswal. t ald.27 Jan.legB. t r . I!;. BoIs"wa:rd lB
Sept. 1831 Sjoukje Dirks Brouwer. geh . a1d. 23 Apr. 18Il. t leeuwarden 6 Dec.
1855. d r . v(Q'j Dirk Wopkes en Riemke Me.dag; tr. 2!!:. Leeuwarden 27 OcL1858
PetronelIa Oos terhaQD. geb. Woudsend 25 Nav.1822. t Leeuwarden 6 Sept . 1897,
dr. van Ds.Jacoh en Cornelia Henderilca Neije.
Uit het eerste huwelijk:
1. Corne1is . volgt VIIlh.
2. IJbel t j e (Klases) Tigier Wijbr(Q'jdi.geb.Leeuwarden 20 Mei 1834.t ald. 28
Mei 1835.
3. TJbel t j e (Klases) Tigler Wijbrandi .geb.Leeuwarden 27 Febr. 1836.t ald.
7 Sep t . 18S9. tr.Leeuwarden 18 Nov . 18S7 Jacob van Mesdag. geb . Akkrum 26
Dec. 1832. cichorei fabrik an t . later agen t van de Nederl.Bank te leeuwar­
den. t aId. 20 Jan. 1902. zn.van Q:lke Roos en Sij tske van der Goo t ;
hij
hertr. Dokkum 2 Juni 1863 Mart j e Anna Aleida van der Weide.
4. Dirk (Klases) P.rouwer TigIer Wijbrandi . geb . Leeuwarden 27 Fdbr.
. 1838. t
ald . 13 Feb r . 1842.
5. Riemke (Klases)
Tigler
Wijbrandi.
geb.
Leeuwarden
29
Mei
1B40.
t old . IS
.
Aug. 1841.
6 . Dirk. volgt VIIJi.
7. Wopke . volgt VJJlj .
B. Gen tius. volgt VJllk.
9. Henderikus (Klases) Tigler Wijbrandi. geb.Leeuwarden 7 Jan.1849. eerst
boekhandelaar te Rotterdam. daarna olieslager bij zijn vader. t Nijme­
gen 20 Apr. 1935.
10. Jan (Klases) TigIer Wij brandi. geb . Leeuwarden 9 M r t . 1 B 5 2 . kassier te Am­
sterdam . 1 ald . 12 Dec . 191!. tr . Amsterdam 9 Juni 1898 Anne tj e Ade1aïde
den Dekker, geb . Ams terdam 23 Aug. 1850. t ald. 17 SepL 1936 . d r . v an Wil­
lelll Cornelis en Lambertina Jacque1ine Breymon.
u
j
Uit h e t tweede H weli · k ·
1 1 . Camelia Henderika (K ases) Tigier Wijbrandi. geb. Leeuwarden 20 Aug .
18S9 t ' s-Gravenhage 21 Oct 1942, tr .Leeuwarden 10 Mei 1886 Pieter de
I
I
"
I
1) 41 5 Apnl 1/�o werden na. Klaas Dj urres en zij n broeder! Gerben Dj urres Tigier
geau thori s eerd als curatoren over IJbel C) e Jens l1ijngaorden . In verband daar·
mede kreeg de oudste zoon van Cornelis !tij bI'and� n . . . Xl aas lII e t zi j n nakomelin..
gen bet recht om de naam Tig1er voóI' de zijne te voeren. Di t is l.e ves t i g d bij
Koninklijk Besl uit var. B Aug. J8S3.
;.!. 7
-zeepfah•.:.icon t . 1- ai d L3 Dec. 19,1b "'".I' ·:ar.P..e­
:. er. Bru�nv.!.s en Deboro Slihouts _
12 . IJbel t j e ,KlasesJ Tigier \Vi jbt"andi. 1eb . Leeuwarden 22 Dec 1860 -; Alk­
maar 15 Se t . 1940.
13 Wl) tske (K ases) Tig1er \'.i j b rcmd l . g eb . Leeu arden :22 Dec . 1860 t aId 13
Jan. 1861: .
14. Jocob (Klases) Tigler Wijbrand i . qeb. Leeuwarden 13 Sept 1862. apolheke�
te Utrecht. t aId 17 Dec. 1912, tt Lee ward en 19 Aug 1890 ; ohanna Mono
Schilthu1S , geb . Soerokorto 19 Apl 1862. t Haarlem 20 Febr 1944 . dr 'Jan
Gerrit en Johanno Froncina Ket ting Olivier.
l.ollqe qE<b Alkmoa!" 24 Nov 1860
\,
w
u
Vlllh.Cornelis (Klases) Tigier Wi j brandi , geb. Leeuwarden 21 Aug. 1832. koopman �n
de
Roode Koe' bijde Amelandsp ij p . lid van de rood van 1871 tot 1879.t ' s- Gra­
hage 31 Oct . 1903. tr . Ferwerd 27 Nov. 18S8 Gaatske C�negie�er'geb Ha�[email protected] 1 8
Oct, 1837. t old . 7 Aug. 1904,dr.>IOIl Dr. Hendrik Ger u t en Sl] tslCe E e
k1us
Uit di t h weli jk
1. Sij tske (Cornel is) TigIer Wijbrand� . geb .Leeuwarden 6 Nov 1859. ald . lS
t
l1ng 6 Ju­
Mei 1916. tr. Leeuwarden 2S Jub lB87 (on tbonden door echtsche
ni 1895) Willem Gorter,geb. Groningen 23 Sep t . 1857 . j uwe1ier te Amsterdam,
geëm�greerd naar Zuid.,...lUrjJ�a -+ in Noord�Amerik-a Maart 1946. zn van Jon
en Alido Hesselink.
2. Klaas (Corne1is) Tigier Wijbrondi . geb. Leeuwarden 31 Dec , 1860. eerst
scheepsar ts. na 18B9 arts te S t Jacobi Parochie. r old . 26 Dec . �917
3 , Hendrik Gerrit (Cornelis) Tigier Wijbrandi , geb. Leeuwarden 23 Junl. 1862.
t ald. 20 Mei 1863.
.
4. Sjoukje (Corneli s ) Tiq1er WlJbrondi. geb Leeu...arden 2 Aug 1864.t s-Gra·
7enhage 13 Nov. 1946. tr . Leeuwarden 26 Dec 1891 Jacob Poutsma geb Gor­
redijk 4 Dec. 1861 eigenaar Inst.ituut 'PoutSJIIQ ' te Leeu a rdeD t Nun­
zn van Isaäc Hendrik en Elisabeth Koe-ze.
speet 4 Aug . 1908
:; Hendrik Gerrit {Cornelisi Tlqler Wij brandi . geb. Leeuwarden 16 Mrt 1866
deermaker te Ams terdam . t Nijmegen 2S Febr . 1913
.
6 Daukje (Cornelis) Tigier Wijbrandi geb . Leeuwarden 13 Juh 1867.t Hol­
lum 9 Sep t . 1867
7 Dirk (Cornelis) Tigier W�Jbrandi. geb .Leeuwarden 2 Apr . 1870 .t Heems tede
6 Juli 1899
8 Adrionus volgt IXf
u
t
w
IXf . Ad rianus :Cornelis) Tigier Wijbrondi, geb. Leeuwarden 11 Moart le7�. agen � . later
Î:I?Ofdogent van de rnternat�ono1e Credie�- en Handelsvercenlglng
Rotte:­
dam' hoofdagent van de AotterdOlllsche Lloyd te Batavia, t Zutphen 4 Apn1
1944 tr Batavia 23 Mei 1903 Evrard.inl! Ernest�ne Wennekendonk geb . Semo rang
23 Febr 1878 ;dr . ..an D r . Lodewijk Kare.l ell Herm�nll! Jeanne tte Emüie Klerks
Uit dit huwelijk;
1 Hp.r�jn� Jeone tte Emilie (Adrianusi Tigier Wijbrandi . geb.Batavio 12 Mei
1904. t r . lt ' s -�ravenhoge 26 Qçt .:."326 ;on tbonden door echtscheiding)
Marcus Lips ' tr
2� . San F)'"an(!;. �Co .CulH . 23 Mei 1933 Willem Wi j tze
G:-i f f in iGr ma)
geb . Rens·....oud.. ),4 Moor •. 1897 -zn van jan em Dina Tel�
J er ( U . S . A )
2 Cornelis volgt Xlg
.
•
.
3 Evrardine E�nes tlne ,Ad � l anu6i Tlgler W�:brand�. geo . BntavlO 27. �r
1311 tI'
l�
s · Gravenhage 11 Nov .1.930 ' ontbonden doo!" echl:sche�dlng
Scerabala Ai?l'll 1932) Johannes Piete"":' G�';:Q<àus Sn�ppe , geD . Ro tterdam 18
Juni 19Ó7 _ UH - �er zee T N O . I ::'942. t ::- 2� Singapore 12 AU9. 1932 Jen
L':'eshout aeo Sem';;F'Ollg i.a Mr! 1$10 inspecteur Ba toafsche PetT M.I.) ,Brus
<;t:ll
.:J. Adrianus \.'O.Lq � :(1,
5 Sl o k ) e ,Ad'lau.;" , T qie .. Wllf)�onat 'lee Eol:ovia .l.J. NO'I . i918 lr Londen
, .:.906 b.i.onel R A
�l.J Sept .�9J9 A.!';ilUf !1 :�i;',:n"..lr L ICt1!! g�b cici 31 M'H
F .S�ng.:p,;)re
yp
u
'-": 1 l>: vn,:,L.s ' Adrianus: T1.g;'8-·,' '111 bT"(Uldl qeb . c · '':;· "'''''llh·:tge 23 Aug :OOS , e6rs t inspec­
?Jr 8atoo:�,"he p,>t" tof.i. ·
: \'ln I' :C" ')om
;::-. �ok."laar _,1 . Ill � �n o::oxp..:· ,tgoe"
l.<o'n�n
�r ;:!l' . .... � ':-..:':.
. . �!� .. 'r:;� i" l<1t�
1::; ide \\';:RS!aonI'::;j"�o . .Bato ­
·.· i '_
JO N·,">'! ... :::! .LO ', ' "Ol' J? '!"I""·. n··j ',," , } " ";
.�" 'I{::-:,lO Hen. ':- . ' p S-::f"'r::e1."
s­
CHJ'Ienhoq<:! .
2B
Uit di t huwel i j k :
1 Kiek Mat theus (Corne1is) Tigier Wijbrandi . geb Bremen 2 3 .Aug . 1905·
2. Germaine Jose (Cornel is) Tigier IUjbrcmdi. geb. ' s ·Gravenhage 18 April
1938.
3 . Adeioan (Ceenelis) Tigier Wijbrandi. geb. ' s -Cravenhaqe 14 Oec . 1947.
){h. Adrianus (Adrianua) Tigier Wijbrcmdi. geb . ' s-Gravenhoge 31 Aug . 1914. vertegenwoor­
3·
VIl f . Jen tj e (CoeneIis) Wijbrand i , geb. Leeuwarden 7 Sep t . 1817 . s t eenfabrikon t en wi jnhllll­
delaar op de Weaze,t Leeuwarden 19 Oct . 1887 . tr . ald . 8 Dec. 1841 Sijntje van
der Plaa ts.geb. Leeuwarden 26 Mei 1817.t aId. 1 Febr . 1888.dr.van Mr. Jan Da­
niël en Anna Elisabeth Koopmans.
Uit di t huwel ij k :
1 . IJbel t j e (Jent jes) Wijhrand i . geb.Leeuwarden 9 Oct . 1842.t ' s - Gravenhage
10 Jon. 1943 1) . t r . Batavir:r 18 Dec. 1873 Willem Dominicus van Berckei , geb
.
ald.2 Mrt. 1 8 3 S . el!!Pl o è blj de Javasche Bank.t Arns terdOlll 16 Juli 1893.
r
2. Cornelis. volgt VIII .
3. Jan Daniel (Jent jes) Wijbrandi .geb.Leeuwarden 6 Juni 1845. mili tair in
N . O . - I . . ; Havelte 7 Dec. 1 919 .
4. Klaas (Jent j e s ) Wij brandi . geb. Leeuwarden 28 Febr. 1847, t Bandoeng 23
Dec. 1876·
5 · Ansko (Jentj es) Wijbrand i . geb. Leeuwarden 28 Oct . 184 8. kapitein in het
O. - I . leqer. t . s-Gravenhage 21 Aug . 1902.
6. Jan (Jentj e s ) Wijbrandi. geb. Leeuwarden 28 Oct . 18 4 9 . drogist op de Kel­
ders aId . • t Leeuwarden 2 Sep t . 191S. t r . ald.24 Aug. 1881 Sjoerdje Mein­
dersmo..geb. Leeuwarden 10 Jan . 1844 . t ald . 6 Dec. 19 26 , d r . van Meindert en
Johanno van Eken.
7 . Anna Elisabeth (Jen t j e s j Wi jbrandi .geb .Leeuwarden 3 Nov. 1850.t · s · Gra­
venhage ?l Sep t . 1923. tr. Batavia 23 Oc t . 1877 Mr. Jan van Assen. geb
Leeuwarden 14 Aug . 1847. lid Rcw van Justitie te SoerabaJ a. ; Ni i megen
20 Mr L 191 0 . 2.n. van Anthony en Maria Elisabeth Schreuder.
S . Wij tske (Jent jes) Wi.îbrandi . geb . Leeuwarden 16 Dec . 18S1. t aId 13 Dec.
1852.
9. Heable ;Jent jes) Wi jbrandi . geb. Leeuwarden 30 Nov 1853. l' aId 25 Maa r t
1855
10 Heable volgt VIIlm.
.l1 Mat thflUS (Jen t j e s ! Wijbrandi, geb . L�euwarden 23 rebr lB57, wij nhandelaar
te VlislIingen, t aId 1 N . . 1901 .
l2 Volks' t !Jen t )esi Wi jbrandi geb. J...eeuwarden 24 Febr . 1858, landmeter 1.n
N O l . . ; VOCl,J:)urg Z . H · 30 Nov . 1916.
1'3 Wilheb Albe!t b
f bert Louis I.l�nt j es ) Wi .ibrandi.geb.Leeuwarden 31 De l .
1861 'JurwerkmQICer t e Hattem T IUd 3 Me� 1932
diger K . L .M."
t c . Huizen ( N . H . ) 8 Aug. 1947 Soericmneke Goedhart. geb.Paken
Baroe (Sul!Iatra) 2S Mei 1922.dr.van G . L . en Anthoine tte Marie van Roozendaal
(Hamburg) .
Uit d i t huwelijk :
1. Sjouk j e Marion (Arlrianus) Tigier Wijbrandi. geb . ' s-Gravenhage 29 Sep t .
1948.
2 . Saskia An thoin.et te . (Adrianus) Tigier WijbrandL geb .Hamburg 20 Dec. l9S0.
VIlIi.Dirk CKlases) Tiqler Wijbrandi. gèb . Leeuw'arden 21 April lB42. koopmcm en graanhandelaar op het Noordvliet aId . . ; ' s -Gravenhage 8 Feb r . 1911. tr. Leeuwarden
12 Juli 1870 Trijn tj e Haj onides van der MeuIen . geb . Leeuwarden 31 Jan1846.
; ald . 2 Dec. 1914.. d r . v an Nollius en l?ontje Johanna Eavius .
Uit di t huwel i j k :
1. Bont j e Johanna (Dirks) TIgier W1Jbrand� geb Leeuwarden 22 Juni 1871.
t r . ald 17 Apr . 1894 (an tbonden door echtsche�d�ng)Dr. Lou�s Samuel Mel ) ­
er. geb. Mensingeweer 16 Mei 1870. geneesheer-d� recteur krankzinn�geng�
sticht te Deven ter. later har tspecluhst te Amsterdam.t ald . 3 Mrt194L
zn.van � .Louis Samuel en Alida Limborgh (Amsterdam) .
2. Sjoukje (Dirks) Tigier Wijbrandi. geb. Leeuwarden 21 Aug . 1872. zanglera­
res te ..Le.l'uwu� I ' s-Gravenhagel .
3 . Klaas (Dirks) Tigier WijbrandLgeb. Leeuwarden 14 Jan. 1874.t ald . 6 Febr .
1874
4. Wij tske (Dirks) Tigier Wijbrandi, geb. Leeuwarden 8 Jan, 1875, t Zutphen
11 Sep L 1946. t r . Leeuwarden 12 Aug. 1897 Willem Johannes SchilleJlans .
geb. Zutphen 5 Febr 1871.ui tgever ( f a . W . J . Thieme & Col . zn.van Cornelis
en Maria Margarethe Derksen (Zutphen) .
5. 11heltje (Dirksl Tig ier WijbrandLgeh. Leeuwarden 23 Juli 1876. ·tr�ald.
14 Juni 1899 I r , Dirk Jacob Bosman.directeur bijkantoor Zutphen van 'De
Nederlanden van 18S4 · ,t Zutphen 25 Sep t . 1948. zn van Gerrit en Geer t j e
Koorn (Zutphen) .
VIIIj . Wopke (Klasesl Tigier Wijbrondi. geb. Leeuwarden 10 Jan . 1845 candidaat-- nlJtr:ris.
daarna bankier te Leeuwarden.t Paterswolde 2 Sap t. 1887 . tr .MenaldUIl 17 Juni
1873 Sophie Annet Molenaar. geb. Dronrijp 12 Dec. 1844 . t Leeu'farden 8 Mei
1918. dr . van Leender t Nicolaas en Catharina Lieuwens
Uit di t huwel i j k :
1 . Maria Catharina (Woplc:es) Tigier WiJbrand i . geb .Leeuwarden 1 9 Mei 1874.
t Haarlem 29 Oct. 1946. t r . Groningen 29 Nov.1893 Jaco!:> jannes van Dam.
geb.Leeuwarden 1 Febr . la69.arts te Rauwerd t Arnhem 8 Sep t :1940 . z n . v an
Jannes en Anna Clasina Nauta Andreae .
2. Klaas (Wopkes) Tigier Wijbràndi. qeb . Leeuwarden 3 No', 1875 . 5 tuurman Kon.
West Ind.Maildiens t . t Paramaribo 15 Juni 1900.
3. Leendert (Wopkes) Tigler Wijbrcndi geb Leeuwarden 27 Aug. la77. t b i j
aankomst i n N.O. · t . te Oenarang 8 Juni 1898.
4 . Sjoukje (Wopkesj Tigier W�jbrandi. geb Leeuwarden 11 Juli 1 8 8 1 . t Lun�
ren 3 Mei 1949.
VrIlIc: . Gentius (Klases) Tigier Wijbrand i . grb . Leeuwarden 18 Oct l B46 eerst landbouwer te
Zwaagwes teinde, daarna eigenaar van een zuivel fabriek te Veenwouden .t aId.
s Nov' 1905. 't r . P.urmerf;oude Tt' lUtH :r":, Tri j n t j e Fe.Lk",s van T.1:eHens. geb.
Mul'nlerwoude 13 Apr . 1B49, 't Veenwouden 15 ;.,aCl.rt 1929 d! van i,eH.o Aukes en
Jantje Paulus van Kleffens.
Uit di t huwel i j k :
1. J an t j e (Gentius z . ) Tigier Wii branà� geb . Zwaagwes �e�nde 29 Juni 1874 . t
ald.17 Dec - 1882.
2. Sjouk j e (Gentiusdr J Tigier Wijbrcmdi qeb Zwcaqwest6l.nde 20 febr 1877
(Veen1'fouden)
29
lefke (Gen tiusdr. J Tigier Wijbrandi. 9eb . Zwaa;wes teinde 1 Oct. 1879 , I e·
rares Frans a . h . Gymnasium te Alkmaar ,j Veenwouden 10 Dec , 1946.
VIIll Mr Coenelis iJentje.} W�jbranci�. geb . Leeuwarden 28 April 1844, president van de
Rechtbank te Brttavin. -r . s- GrcrvenÎlage 2'3 De t . 1912 . tr Joana (res . ]apara,
J ava ) 15 Mrt 1876 Amel l a Theociora Philippa Meijer geb . Boroe 13 Febr . 18S7 .
'T s 'Cravenhage 14 Mej. 1932 dr \'QD W�liem George en Cornelia Sophie Blalr.
Uit dit huwelijk
1 W.illem Georg& lCarneli s ) Wijbrandi geb . Malan9 11 Apr . 1878. bouwku�ldig
tekenaar . t. SeOlol"ong 31 Aug 1945
:2 Amelia Soph�e (Corne!is) W�jbrancii geb . Grissêe 11 Juni 1879 (Haarl em) .
3 Georgine Carnelia (C'-'rnel l s . Wl jbrandi , geb.Del f t 25 Aug. 1880.; Salati­
ga 2 Apr . .1902
4 Comelia Sophia Suzcmnc ICornel.!.I:: , ilhjb,.-andi geb Del f t 11 April 1882
iHao-rlem)
5 Sophia Philippa iCarnel isi Wijbrand L . geb . Rembang 2 Mei 1883 (Haarlem)
o Cornelis E"1lile !C'-'rnelis; Wijbrandi geb s " Gravenhage 10 Juni 189S. as­
suradeur .
7 Ansko {CorneI t s : \\'i jb randi. qeb. Semarang 23 Juni 1896 pensionhouder I t
Eindhoven 30 Dec · 194!;
t i" , Johanna Heuf tmann .
VlIIm HeaIJlp ,Jen t iesJ Wijbrandi geb Leeuwarden 2 8 M r t 1855 d)'oois� te Apeldoorn t aId
31 uec 1909 t:: Apeldoorn 3 Mu lBOO Herm�ne J J 'Ian cel" HOTst
Uit d� � nuweh j k
HeoDl� F_,jke=�' Wil1",m Ansko tHeables; Wijb randi . gP.h Apeldoorn 17 Juni
1:
1903
'Li ) VJ.erde op .9 OeI.
... � ras t e ver} aard aq
.i942
t e ' s" Gravenhaqe :mder grote belang.� tellinq .haar hon�
30
Vng.Jan (CQrnelis) Wijbrand1. geb. Leeuwarden 19 Mrt.1822,houthandelaar te Zaandam t
ald . 9 Febr 1B83. tr. Wormerveer 2 Juli 1845 Mono Margaretha van Gelder. geb
ald.l3 Nov . 1821 .t Amsterdam 25 0ec· 190S dr.yOfl Nartinu$ en Maartj e Mats.
Uit dit huweli j k .
1 Cornelis (Jans) Wijbrandi. geb Zaandam 16 Apr . 18SLt aid. 29 :pee . laSB.
2 Martinus (Jons) Wijbrandi . geb. Zaandam 23 Juni 1 8 5 4 , musicus.t Amsterdam
7 Juli 1918.
ns) Wijbrandi. geb . Zaandam 29 Jan. leGO. pianiste en
3 . Maria I]bellina (Jo
muziekpaedagoge . Î Amsterdam 20 Oc t . 1949.
.4 Cornelis (jans) Wijbrandi. geb .Zaandam 16 Aug . 1864 t Amsterdam 18 Mei
1870 ·
31
I NKELDE
G E N EALO G Y SKE OANTEKENS BY
IN
GEDICHT.
Ter Verj aaring van mi.in Waarde, en Eenigste Broeder
LIVIUS
SAAGMANS
vervull ende z i j n negentiende j aa r op den 9
"Tempora mutantur,
I k s taan s c h i e r als
verbaasd,
l) Eens r i j kl l j k v e e r tien j aar,
Bes chouwende
Waar i n een
zeer nu, de
e t nos mutamur i n 1 1 1 i s " .
wann e e r i k m i j n gep el s en
0
Broer te rug l aat reisen!
snelhei t van de t i j dt
teder hart, van droefh e i ,1 dt als bevangen!
Hoe biggelen mij
nog de
traan en l angs m i j n wangen!
ik overdenk, dat : t nu al v e e r t i en j aar
Gèledèn � 1 s ,
Ons Vader
En dat wij
3) Gij
1760.
Stervel ing zijn brosche dagen s l i j dt.
Hoe wordt m i j n
2) Wanne e r
8P�!
dat wij
(voor ons 0 droev' ge Maar ! )
in de l en t '
z i j n s levens
(beide klein)
zagen s terven
zoo vroeg Hem moesten derven.
waard maar v i e r j aar oud, m e t nog een maand of agt
4) En ik had nauw l i j ks zes, m e t nog een hal f volbragt.
D i t was voor Moeder, en v o o r ons een zwaar verl i esen,
Wij
moes ten
Dewij l
Ons
wij
toen de
tI
rouw, i n plaats van vreugde, kiesen:
eenemaal
door Vaders vroege doodt
zagen v an een muur, een sterke Schans ontbloodt.
Al wenschten wij Hem t o e i n
I
Zijn draad wierd afgeknipt,
Wij
' t Was
die had h e t dus gesteldt,
God z i j n zuivre W i l ,
Dat Vader door de doot,
Derhalven moes ten Wij
t l even,
, t kond n i e t baten
moes ten hem v e r l a ten;
zoo vro,eg wierd neergeveld;
aan Hem ons overgeven
En smeken om zi.1 n hulp,
dat die ons h i el d in
En ons v e r s chaffen t r oo s t,
zoo
; t i even,
' t immers moog' l l j k was,
Op dat Jehovaas hand ons harten weer genas6
In s t i l h e l j dt gingen Wij
En dienden beide,
na Vaders s te r fuur woonen,
Broer,
als regtgeaarde zoonen,
Ons Moeder,
die ons
toen v e r s t rekte
tot een muur)
Dog die was
tot ons
l e ed,
een
Wij
voor
korte duur,
zagen dat er was voor Moeder nog gebooren,
Een twede Bedgenoodt,
5) Nadat wij
een ander u1tverkooren:
r i J ke l i j k teza4m een j aar of' vier,
Dus hadden doorge l:·ragt}
Hoe
maar
mij
dit
in vreed en geen getier.
aanstond Broèr!,
dat z a l
i k nj e t ontvouwen"

Vergelijkbare documenten