Page 1 I I 7- I 2 ^ \/ I rt I \/ \ I ,a -

Commentaren

Transcriptie

Page 1 I I 7- I 2 ^ \/ I rt I \/ \ I ,a -
I
I
7-
I
2
\
I
--
\/
^
I
rt
I
\/
r
,a
juweiier ainquar taxateu.
I
tSildehurnuook bldetljd.
we neooenvooru een
pr?cht,Se
collec!eho.toees:
v '.
i i . 'l
rayrnonc werl
léonard
en natuurlik zoalsaltrjd:
. grooren kleh zrlver
geopend:
dagel,jkva.
l0 00tot l7 30uur
maandags
geslolen.
M
ww--
F. G. A.
Edelstccntundige
Juvelier - Aatiquair
BatloÍstraat 1I8, 6Ell EG Arnhem
telefma 085- 454415
bÀkkern'ààt
67
681| ek amhem
telefoon:
085, 436585
ROtD
VanToulonVander Koogwêg2, Oosteóeek
Redactionis
Colophon
Lieve lezeÍtjes,
Hoe sDelkan een boodschapper
gaan?Hoe snel is eenjaar om? Twee
vragenen een antwoordnamelijk: SNEL!! Want begonhet jaar met
adverteerderswerven, begrotingmalen en enthousiasme
waarnade eeÍste
IRIS, het ging verder met kerstsfeer,stressen enthousiasme
waarnÀde
tweedeIRIS, ook de derdeIRIS kan op dezemaniergekarat<teriseerd
Bondsbladvan de
wordennl. nieuwjaar-nieuwbegin,(hal{aarverslag)
en enthousiasme
en
ArnhemseGymnasiastenBond
ook de vierde IRIS werd gemaakt,gedruk, geraaptkortom het eindevan
Stedelijk GymnasiumArnhem
hetjaa. slooplangzaammaaÍ(ze€r)zekernaderbÍentoch........ tochwas
de koekniet op want voor je ligr de vijfde IRIS.
Editie V, juni 1992
De vorige IRIS wa! er eenvan crisqs,beloftesen twee, ietwat schem
gestelde.
stuklenvande handvande quaeslor.B.p. Vixseboxse
{overzij;
praeses
taakvervulling
nietJdanlo0, maarook hier denkik datgeldt ,'schoenmaKoen van den Berg
ker blijf bij je leest".
Nu de vijfde IRIS, het blijk dat naarmatehet jaar vordertmeêrIRISies
hun weg naarde copij-busvinden,ietswat nog meerlevendigheid
in de
IRIS brengten wat bewijst dat jullie de copij-buswel degelijkkunnen
vinded.Ga zo dooÍ!)
Nu het eindevan mijn laatsteÍedactionisnadertwil ik iedereen
bedanken
die dit IRIS-jaartot eensuccesheeftgemaakt,watt zonderde mensendie
het afgelopenjaaÍ in de colophonhebbengestaanwas het nooit geluk.
Ook wil ik vanaf deze plaats het volgend bestuurheel veel succes
toewensen,
maaker wat van!!! (wanteenGymnasiumzonderIRIS is als
een standbeeldzonder sokkel)
Mijn laatstewoordenzijn natuurlijk:
veel leesDlezier.
KoeD
Inhoud
Praesidis
MenandeÍ
Rectoris
Afscheiddhr. van den Berg
LeeÍlingenraad
ParijsÍeis
Rat van het Fortuin
De Waarheid
Basisvorming
Irisjes
Leearaar
BasicInstinct
Isabelle& Frangois
MenandeÍ& TanzaDia
Dauwtrappen
Artemrs
4
abactis
Sjoerdvan deí Vegt
qua€stor
B.P. Vixseboxse
a5s€ssor
Aldo de Jong
redacíie
SusanHaage
Els Lambooij
Iris Lentjes
Ingrid Romijn
met dank aan
C.F. Joosse
Nivja de Jong
Enro Kobus
PieterLekkerkerk
JacomijneSchregardus
Katelijnvan Voorst
AÍankade Vos
QueenieRam
)
6
7
8
9
9
10
t2
13
lay-out
Aldo de Jong
omslagonfwerp
Marco Lambooij
printwerk
Barry Mook
14
IJ
16
16
t7
redactieadr€s
Rijnstraat35
6665CK Driel
telefoon:08306-42550
Iris Tacheia 3
Praesidis
LectoriSalutem,
"MaÍcuset Corneliain hoÍo
ambulant".Overtweemaanden
zullen zo'n honderd eeÍste
klassersvol enthousiasme
deze
legendarische
doch nimmer
verdwijnende
hoekstenen
van
de gymnastische
tempelgaan
leggen.Zij wetenniet *aar ze
aan beginnen, wij weten dat
inmiddelswel. Het is nu zes
jaar geledendat ikzelf deze
eerstestenenlegdeen [email protected] mï
is de tempeldanook bijna af,
[email protected] zoie8 tot standkomt
moeter heelwat góeuen. Als
je beginthe€ft het nog geen
vorm e.l weet je bij god niet
hoe je het gaat aanpakkenen wat het woÍdt. MaaÍ
langzamerhand
krijg je er wel grip op, weetje watje
wel en niet kan verwachteD,
waarde drempelsliggen
enzo voÍmt het eengeheel.Zo ook het afgelopenjaar.
Hetverkiezingsfeqst,
georganiserrd
doordeex-A.G.B.
Een beÍegoedfeest en daamamoestedwe zelf aan de
slag.Voor het eerststondik oog in oog met dhr. Engelschman
om hetfeestdoortespreken,maarhetbleek
dat het vooÍ de begeleidingscommissie
helemaalniet
zo makkelijkwas om genoegsurveillancebijeenten
sprokkelen.
OnzestenenlagendushelemaalverkeeÍd.
Maar lang teuren kondenwe niet want de Sint was
jarig entweewekendaamahetkerstdiner,hetgrootste
blok van allemaa.l.
Maar gelukkiglagenze dezekeer
perfect. Jullie bleken net zoveel lol te hebbenbij
Sinterklaasals wij toen we het script schreven.Het
kerstdineÍ,de grootstekluif van het jaar, maarjullie
bleveÍ gelukkigheel rustig. De bedieningwasgoed,
het etenlekker en over de afuas hebbenwe nog steeds
nachtmerries.Gelukkig was het keNtvacantieen trots
kekenwe terug op dezegeslaagdespelÍakels. Meteen
na de vacantiehebbenwe de bozegeestenuit de aula
veÍdrevenmeteenknallendnieuwjaarsfe.€st.
we€rging
het goed. Over de opkomstop de culturele avondheb
ik in de vorigeIRIS al gehad,maarde avondzelf was
wedeÍomleuk. Toch zaktede moedons iÍl de schoeneo
maaÍ na de pep-talk van Aldo in dezelfdeIRIS kwam
er we€r vaart in. Op hemelvaansdagzijn we met z'n
d€Íienen om zevenuur bij school op de Íiets de dauw
in de Oowolder gaan bekijken. Bij elkaar hebbenwe
zo'n zeventigkilometer gefietst en nog evengezwommeoin eenmeertje.Verderzijn wejullie eenverklaÍing
schuldigover de beloofde soos-en.De enige dag
waaÍopzoietskaí is eenvrÍdag, maarom viet uur gaat
de school dicht en moetenalle activiteiten afgelopen
Iris Tacheia 4
zijn, dit is vrij vroegmaaÍniet
echtonoverkomelijk,
hetprobleemis datalledriedevijfde
klassentot tien voor drie les
hebbên en we niet mogen
beginnenvoordatalle lessen
afgelopenzijn. En een soos
van een uurtje is niet leuk,
maarwe hopendatdevolgende
A.G.B. het idee wel in hud
hoofdhoudtenprobeertofhet
volgendjaaÍ wel kan. Dusstaat
ons allen nog het eindfeqsten
helverkiezingsfeest
te wachted.
Het eindfeqstwordtgehouden
op DONDERDAG 25 JUNI
in het schouwburgcafé
(stadskelder)metdebandCAFE bestaande
uit Amsterdamse
studentenvan wie ik inmiddelseen grote fan ben
geworden.
HetschouwbuÍgcafé
l igt in hetstraatjeÍechts
van de schouwburg,tot danen eenheleprettigevacántie.
Vergeetgeenoppositieplannen
te maken.
Katelijnvan Voorst,h.t. praesesA.G.B.
Menander
Tsja,daarstaje danmetje kaaÍje voor Menadder.
Gespannen
wachtend
hoede uitvoeringdit jaaÍ weer
zalzijn??Nounee,wantjeweet,
alsje hetboekgelezgn
hebt,dat dit ietsis voor professionals
en Menander
bestaat
uit "gewone"
scholieten
erlheeftteveelmensen
voordeoorspÍonlelijk
vijfentwintig
rollenpluse*ele
passanten.
Maareenmaal
binnenmerkje dater hard
gewerkt
isendatwatmen"achter"ligtopprofqssionals
ruimschoots
wordtgecompenseerd.
WatbgdoeltBrecht
metdit stukl Hief blijk dat iedervoor zich dat moet
uitmaken.Citaat:"Den vorhangzu und alle fiagen
offen". Wie is e€ngoedemens?Ik denkdatMenander
dezeavondde goedemenswas,waawaÍdehelezaal
genotenzal hebben.
Koen
P.S.:alsje dit stuk,waarvan
ik geenrecersiehd durven
schrijven
omdaldie altildaÍbriut gedaan
zoritrebben
aande geweldige
pÍestatie
van MenaodeÍ, et hebt
gezienis er noghoop,wantjekanaltijdhetboeknog
lczen,namelijk:"DerGuteMenschVonSezuanvan
BeÍtoltBrecht.
Rectoris
Vertraagdjournaal
maandag25 mel
Om 15.00uur komt de interieurcommissie
bij elkaarom
zich voor de twe€de maal te
buigenover de plannenvan
enkelestudenten
van de AcademievanBeeldende
Kunsten
(H.K.A. faculteit beeldende
kunsten- red.)Hetzogenaamde blauweontwerpgenietde
voorkeur.Àfgesproken
wordt
dathet, samenmetde ontwerpendie "afvallen', opgeprilÍ
wordt op de borden in de
bovenhal.
ln september
hopenwe zo ver
te zijn dat het ontwerpgerealiseerd
kan worden.
industÍiëlebelangenin deze
streeksomshaaksop elkaar
staan,Met namedezesamen,
hang van belangen,dezesamenhang
tussenaardrijkskun
de,biologie,ecoíomieenzelfs
geschiedenis,
maak dit project
aantrekkelijk.
Deze vooÍlichtendebijeenkomst (...in het provinciehuis?...op eenboot die over
de Rijn vaart?)zal - voor de
lietlebbers- gevolgdworden
dooreen"Zukunftwerkstatt".
Daarover de volgendekeer
meer.
donderdag
4 juni
Wie willen de interieurcommissie
gaanversteÍkeD???
Drie Ieerlingenzullendecommissie
in iedergevalgaan NinaenMauzijnerin geslaagd
om velenzo enthousiast
verlaten,omdatze eindexamen
doen en - daar ga ik
voor hun werk en plannente maken,dat het mozaiek
vanuit- volgendjaar niet meerop onzeschoolzitten. onthuldkan worden.Klas lc - heeft op het bewuste
Eenleerlingzal zichvolgendjaarmethetlustrumbezig tijdstiptekenen- en afoaardigingen
van la, 1b en 1d
gaanhouden.Voor hen zoekenwe vervangers!!!Boven- zijn bij de kofte plechtigheidaanwezig.
dienkandecommissie
welenigeuitbreidinggebÍuiken. Mau en Nina zijn blij dar ze hun projecthier hebben
Creatieveleerlingendie de handenuit de mouwen kunnen aftonden. Ze hebben genoten van onze
willen steken,pak dezeuitdagingop. Jullie kunnenje
gastvrijheiden van de vele contactendie ze met
aanmelden
bij mevÍouwGroot of bij mil.
leerlingenen enkeledocentenhebbengehad.Het feit
dat ze de volgendeavondbij MenandeÍop de tribune
ziften, spreektboekdelen.
dinsdag26 mei
Vandaag staat een bijeenkomst te Emmerich op het vrijdag5 juni
progrmma. Thema:grenslandcontacten.
Aangezienhet
cursusjaar
1991/'92ende cursus1992/'93overelkaar MenanderenDegoedeMensvanSezuan.
Ik kan, vind
heenschuivenen op dit momentveelaandacht
vragen, ik - vanavondtochniet met legehandenaankomen
en
blijf ik te Arnhem.De contacten
die ik daaÍwil leggen hetverhaaldathetgelddat iedeÍjaaraanbloemenvoor
voor het projectDe GeldersePoort,moetenmaarper Menanderbesteed
wordt, ditjaar ten goedezal komen
telefoongelegdworden.
aane€nkinderopvanglehuis
in Tanzania.
Wat is dat, het pÍojectDe GeldersePoort?Heb ik een Een peísoon van manlijke kunne gevÍaagd voor
Iris gemist?Nee! Over De GeldeÍsePoort is nog niet assistentie
tijdenshet plukkenvan wilde bloemen.De
eerdergeschreven.
beÍmenzieneÍ helaasvoornameltkgroenuit. Na enig
Het projectbevindtzich in statu nascendi.In grove zoeken,wetenwe tochvoldoendebloemen
te bemachti
trekkenziet het eÍ als volgt uit.
gen.De familie is zo vriendelijkom te helpenbij her
Voor leerlingenuit de middenbouwvan zes VWO, bindenvan de bloementot bosjes.
scholen (díie uit Duitsland. drie uit Arnnem en Ik benblij dat ik nietmet legehandenstana afloopvan
Nijmegen)zal eenvooÍlichtendebijeenkomstgq)rgÀ- de voorstelling.Menandertoondezich (wederom)op
niseerdwordenoverhetgebiedDe Gelderse
Poort:een zijn best.Willem-PaulenInezwarenerin geslaagd
om
soortoerbosIangsde oeversvan de Rij n van EmmeÍich de boodschap
van Brecht goed tot ztn rech! te laten
tot Amhem.Om eendeÍgelijkoerboste creëren,moet komeden eÍ eenaanhekkelijkschouwspelvat te makenl
er nogalwat gebeuren,aangezien
landbouwbelangen, huwelijksscene,
fabrieksscene
ondersteund
doorenkele
natuurbeschermingsbelangen,
recreatiebelangen
en musici.Hulde!!!
Iris Tacheia5
Afscheid van dhr. van den Berg
Vr[idag 12juni heeft dhr. yan den Berg afscheid genomenvan onze school. Ter gelegenheid
hiervan heb ik dinsdag 2juni eeninteryiew met bem gehadover z[in loopbaan hier op school
(vragen mede bedacht door Aldo) . Met dat materiaal heb ik het yolgende stuk gescbreven.
Ik heb íuk geschrevenalsof ik meneer yan den Berg ben.
Ik ging in de oorlog naaÍ de middelbare school.
Doo.dat de school vaak geslotenwas in verband met
o.a. brandstoftekortenwas het e€nschooltijd met veel
onderbrekingen;j e wasblij alsje weer e€nsnaarschool
kon. Het wasin dietijd vÍij rustigin de klas.De enige
les waarbijje in de oorlog natuurlijkminderje best
de4dwasDuits.
hierop school.Iets
De laatstejaÍen
ztn mijnkinderen
wat ik alszeBrpositiefhebervaren;hetzorgt er voor
dat je wat meeí zicht kijgt op de jeugdcultuurvan
tegenwoordigen er wat meer begrip voor op kan
brengell.
wat vele mensenzich afvragen, is waaÍom het altijd
zo rustigisbij mij in deklas.lk moetelrlij k bekennen,
Nu was er op die school een gê,schiedenisleraar,
die dat ik daarge€nantwoordop heb. Ik kan me niet anders
veel dingen buiten het boek om vertelde. lk heb hem herinnerenofhet is altijd zo geweest.Misschienis het
eens gevraagd te kijken naar een *erkstuk dat ik
zo omdat ik op dat gebiedin de loop der tijd eennaam
gemaakthad en ik ben eenkeer bij hem thuis gewe-sst, heb gekregen.
wat e€n grote uitzonderingwas in die tijd omdatde
afstandleraar-le€rling toen veel groter was. Hij was
vind ik het eneonderweÍp
ook nog aardrijkskundeleraar,en hoewel ik dat vak Binnende geschiedenisles
danhet andere.In devaderlandse
nooit van hemhei gehad,heb ik op zijn adviesbesloten natuurlijkintèssanter
vind ik het bij de opstandtegenFilips II
net als hij sociale geografie te gaan studeren met geschiedenis
gq!chiedenis
interessant
zich
als bijvak.
om te zien welke bevolkingsgÍoepen
om welke redenenzich tegende SpanjaaÍdenverzetten,
Nadat ik e€Ist op een andereschool les had gegeven enom te zienhoehet calvinismehier binnenkwam.en
benik hieÍ in Arnhemterechtgekomen,
waaÍdiezelfde waaÍhet wel en waarhet niet "aansloeg".Een andere
gro€pondeÍwerpenis: PlackaatvanVerlathinge,Hobbes,
oud-leraaÍtoen burgemeestergewordenrvas.
Rousseau,
DeclarationofIndepenDestijdswerd de school nog geleid door de rector van Ircke, Montesqieu,
persoonlijkieid
Droits
derHeijde;eenmanmeteensterke
van denceen de Declarationde
de I'Hommeet du
wie ik veel geleerdheb. Met zijn zoon heb ik nog in
Citoyen.Dezeonderwerpentezamenzijn zeerbelangijk
gezeten,enzijn kleinkindeÍenheb gewe€stvooÍ deontwikkeling.De gedachteentoepassing
deoudervereniging
ik in deklasgehad.Het is trouwensaltijdheelergleuk ervanvind ik erg boeiend,en nog steedszeerwaardevolom kindeÍenvan oudlee.lingenin de klaste hebben;
j e herkentfamilietrekjesenhet leidt vaaktot het herstel Na meer dan 4l jaar les te hebben gegeveoop het
var contactmet de oudleerling. De latere ÍectoÍ Stedelijk GymnasiumArnhem heb ik bqlloten met de
Taeymans'ías ook eenbekwaamman, maaÍ met hem VUT te gaan.De diÍecte aanleidingdaarvooris de
(\relkeik beschouw
had ik e€nheleandereÍelatieomdathij e€nvan mijn basisvorming.
Debasisvorming
als
collega-leraÍenwas. Hij is de man die het gymnasium eenveÍd€reverarmingvanhet VWO enhet Gtmnasium,
dat nademammoetwettoch al sterk veranderdis) neemt
door eenmoeilijke tijd heeft heengeholpen,waaÍin eÍ
o.a. spÍakewas van een eventueelsamengaanmet het qua voorbereidingzoveeltijd in beslag,dat het voor
Thorbecke.
mij de moeiteniet meer waardis om eÍ voor die laatste
twe€ jaar voor mijn pensioen zoveel energie in te
Eind jaÍen '60 ben ik betÍoklen gewe€st bij de sroppen.
Polyhymnia.
Dit
opÍichtirgyanhetdiscussiegezelschap
was e€n g€zelschapbiDnende AGB waaÍin net als in
de eeÍsteen twe€dekamer via de voorzitter gediscus- EchteplannenvooÍ de toekomstheb ik nog niet; ik za.l
siee.d werd. Omdat de vooÍzitteÍ geenlid mocht zijtr het laten komenzoalshet komt. Bij het afscheidnemen
heb ik die trak tier jaar lang op me genomen.LateÍ wens ik iedeÍeenop school veel goedstoe, met name
is dit g€zelschapte. ziele gegaanyanwegede tijdgeest collega Doísman, die mijn taak als decaadoveÍ zal
die eÍ loen heerste;men vondt de discussievorm temen.
oudenreis. En nu is er dan - welis*aaÍ in e€n andere
vorm - een nieuw discussiegezelschap:
Demosthene,s. gesch.even
door B.P.Vixseboxse
Iris Tacheiaó
Leerlingenraad
Bij het stuk van B.p. Vixseboxse zou ik normaal
gesproken ge€n kaottekeningetrwillen plaatsen,
daar het
zee:.lTl
vall bladurllirg weg heeft. Vanwege de
oDduidelijkheid
die beraíikel heeftopgeroepen
zsl ik her
vernaatacbterhet anikel verte en
Begin lD2, wafieer precies weet ik niet heer, hóbcn
bet gehele AcB-bestuur en enkele l€den van de Cantico
(R,I.P.I en ik naElerude t€erlitrgeu-aad
eenoDlmoettng
gehad mer Dhr. Joossewaario werd medeged€eld
dal de
kantine met ingang vao schootjaar 1993/1994 als rechnieklokaal gebruilÍ zou worden. De AcB ed cteCantico
hebbenopdjr voonrel g€enkÍjtiek uitgeoefetrd
(Dil scbrijf
d<eerom de ACB in e€o kwaaddaglichtte stelletr,want
voor deze opsrellin€ kuoneo hele goede redeneo
zijn
{bUvoorbeeld
fi nanciète)
die ik der katrbeoordeteD)
lerwijl
ik probeerde af te tasten of er geen alternatiev€n ware;
voor het technieklokaal met behoud van de kantiDe,
die
voor de diÍectie aanvaardbaar wareD. ToeD deze
et
voorhandenbleken heb ik mij trier extre€m opgesteld
zoals
B.P. graag gezien zou hebben, gezien zijn stuk, om
deze
redetrl Vatr degeDendie de katrrine gezellig villdeo
(ttuvoorb€etct
erikeleledeDvan het ACB_bestuuÍ)baddetr
de aanwezigen
otuet doorgebrekaaqgehe.hÈeidaaode
kantiDe_ofdoor andere redeDenge€tr neigiDg tor
eetr
oeÍgerijkstáDdpuot.Ik beb deze boudiDgrucn maar
ats
representatiefaángeDomenwaDt de Leerlingenraad
is er
om de leerlingentf venegenwoordigeo
en omdarde leer_
rng^enraad
op deze school (trog)geto eÍg sterkeposilie
he€n, kan eo maghij geeoandersraodpunlInDemeodan
een representatief deel van de le€rlinger daar de
íoch al
oret zo sterke Írositie dáÁrdoor zou verzwakken en dan
worden de le€rlingen helemaal niet meer ve[egenwoor_
digd, alhoewel ik sornsbetwijfel ofdar veel mensetr
wat
E€tr extreme stellin$ame is ook af te Íaden daar de
l,e€rlingenraad officieel geen eDlele rechtspositie
he€ft
en daaÍdoot een goede sfeer tussen Leerlingenraad
en
di.ectie all€en iD het belang van de leerliogen is;
Fen
oorlogszuchtige
sfeerzoalsB.p. schijnt íe willen zal als
eeÍsre resultaat v,/aánchijnlijk hebben alát er naar
de
l,eerlingerraad helemaal niel meer geluisteÍd woÍdr.
ovengeos. als d€ le€rlitrger zich duidelijk uit spÍekel
voor eendergelijkestellingnamezullenwii niet aarzelen
oeze t€ rcmetr we doetrhetalleennierop eigen
houlje.
'n
rx Deb
loeo mtD besr gedaao eeD objecrief stuk re
schnjved om daarmee verootwaaÍdigdeof posirieve
reacres tos t€ maken. Ik hield rekenitrgmet de
eersle
s:o1 reácliï dáár dezê bet dichlsr bij mijtr
eiseo
standputrlíWal ik als in principe onpanijdigevoorzrner
DrerDeoweergegeveoin mijD snrk) lagen.tk heb
behalve
dál stuk vao B.p. CEEN ENKELE REACTIE gekregeo,
waaruit ik heb afgeleid dat de kantine de meestemenseo,
ook degeDeodie er hun pauzesdoorbr€ngeo,g€el pe'sr
Kao scneten, waarop verderc bemoeienissenvarl
de
I-eerlingenraad zijn afgekebt.
Kortomi Ik vind het niet verantwoord om als ,,kleine,.
leeÍlingeDÍdad een standpunt in te rcmetr dat niet strookt
m€t de (schijftare?) mening van de belanghebbenden.
Wat betreft het alteroatief voor de rookfirnctie van
de
kantiff heen dbÍ. Jooss€toegezegd€enalternadeftezoeken
bijvoorb€eldeetrietwargemeubileerd
srukfielsenhokofzo.
Op d€zevariÁarhêeft €en ÍEdactielidvan è IRIS al
Dositief
gersg€erd.
Als de te€rlirgeoraad itrformatie ge€R is de e€rsre
vooÍwaardedat er ietste meldeois eDdoor betgebrekl
ige
contact leerling-LeerlingenÍaad is er niet veel !e melden
daar er uit alele€rlitrgen niet veel vermeldenswaárds
naar
de l-€erliig€nráad komr. Her feir dat je ij de wandetgargen
nrelzo beelveetva! de le€rlitrgetrráád
merkt is zekernier
alle€n de schuld van de leden vatr de kerlDgeDraácl, die
over heralgeneeoenlhousiastgenoegzijn om ergenswal
van !e makenmaarook van de passieveopGtellingvan velen
bU ons.op school. Deze problematiek is e.o
beetje
vergelijkbaar met de opkomsrkwqstie bij de AcB.
IDformadeover de MdezeggeDschapsÉadis Go alen
tijde
verkÍijgbaarbij Susanftaageeo de andereledeD
van de
MedezeggenschapsÍaad,die voorin de I_eerlingeDlijst
veÍmeld zijo. De Medezeggenschapsraad
berff ervoor
gekozetrde.ooruletrniet op te hangetrin de
hal maárzij
zij tr
allijd ter iD2áeebij de tedeo, voor iDformarie
.bijnaous In de Deoen,meo woÍdl Dietiq de lui€ sroelbediend_
Edge bÍornarie: Begin volgendjaaÍ zal er weer e€n oreuw
leerling-lidgekorenwoÍden daareetrvande tweeou haar
exametrheeft afgelegd.
W€t b€rreffbet aÍtiket van B.p. viod ik eigeDjijk
dál her
DUzooder
onpÍakrischis om het Dare laogerijd ií de IRIS
te zettetrzodderhete€rsrie o verleggetrmerdeb€rrokl.eneo
zexer daáÍ hel íu te laát is om er oog iels aan !e ooeo!
oodat de Med€zeggeoschapsraad
de planDenvooÍ de
sruÍrog van de kanline beeff goedgekeuÍdzoals
iD bet
vertraagd joumaal vad de vorige IRIS te lezen was.
Ik wil dit-anikel besluiteomer een opÍoep aao allen
die
roeeeohebbenover ho€ bet bij ons op scbool is
of hoe
het.zou moeten: probeer gekoz€n te worden en stel je
ve*iesbaar voor de plaats vad laágvertegenwoordige.
of
vootzitter van de leerlingenraad waarvan ik volgenàjaar
ir.ieder gevalge€trvoorzitreÍzal zijn, dil draa$ aljemaal
oUaadeensleÍkere IreÍli ogenraaden dusaad€€osteÍkere
positie van de leerliDgen.
Pieter Irkkerkerk,
Vootzitter van de Lerlingenraad
P.S. I: met her P.S. I van B.p. betrik her wel eens
dus
bieóoven laar ik her logo maar weg (hopen dar de
zetteÍs
hel ook doenl
Iris Tacheia 7
ReisverslagParijs, 3 april 1992
" . ..EenI id-jaar-abonnea
betaaltnugeen25maarslecbts waarmee ze maar wildê zeggen, dat we oDs op
gulden;
15
weleenredenomnutebellen:035-7ll9ll"
kinglooppapier konden laten vereeuwigen, voor het
brachtmijn radiouit om half vier. Nou, alsdit ge€n luttele bedrag van lm fÍarcs (UiteraáÍd waren eÍ
heftig beginvan mijn dag Parijs is wert ik het niet sommigeonderonszo stomom datte doen.Hé, ik lijk
meer.Uiteraarddraaiit menog36 kelr om, nadatik me€rop MaÍ Smerts!).We€r dat riool in om Picasso
mijn wekker-radio
naa!dekolse katvandebuÍenhad op te zoeken.Goh, er ging e-enwereld voor me open,
gasmeten,die op de schuttingzat te mauwen.Dan ik had mij (maaÍ dat is persoonlijk) toch wat me€Í
besluitik tot actie,in 5 minutenontbijten,douchen, voorgesteld.Dan had MaÍait toch iets meer. Het enige
scherenen overhemden
strijken(waÍempeldat lukt). was, dat we hieÍ snel doorheenmoestenom op tijd op
vÍaagt
mijn
doedeÍ, die ik die ochtend de PlacedesVogueste zijn, waarik mijn oudelerares
Onde.tussen
gechartered
hebom me naarschoolte rijden, wat die Frans nog evenvastlegdemet mijn Minolta (ik heb er
dodekatin detuindoet."mam,benjezovêr?Ik wel, ook eentje).Cultuureten(happenis uio bij de Notre
sterkeÍnog: ik hebde autoal gewassen
en hij staatal Dajne en veÍvolgens richting het veÍrekpunt (of
15minutenstationaiÍ
te draaien
voordedeur.'
verzamelpunt,
besliszelf maaÍ)Placede la Concorde,
Aangekomenbij school begint de ve€lbesproken waar het middagprogrammawerd afgerond. Ik denk
pasecht;ik zieiedereen
midlife-crisis
razend
enthousi- met veel plezierteÍug aanhet momentdat Ter Horst
('waaromis via eenruigespÍongin dearmenvanmevr.Grootwilde
astvoor de deurvan de bushuppelen
iedereeo
wakkeren ik niet",vÍaagik mea0. En dan springen,dit mislukteen hij hield er een gescheurd
ver_trekken
we, ennadatwe dehoekvandeschoolom middenrifen eenenkelekneuzingenaanover (ik
waÍen,werdendenodigenoodrantsoenen
bestaande
uit overdÍijf graag).
leveÍworst,
crispychips,topdrop,
Saksische
anderhalve
literflessenPepsi light en grolschgemengdmet Van l3:00tot 20:30vrij te doenente latenwaaÍje zin
dubbeldrank
tevooÍschij
ngehaald. in had. Ik besluittoch maargeenRover 800 te jatten
Oanaan/mandaÍijn)
lk besluitnietmeete doenmetdit alouderitued. ik om naar Arnhemterug te rijden, maar laat me door
vestigdeaandacht
opmijnportable-TV
endedÍaadloze enkelemedeleerlingen,
bouÍgondieÍs,zoals ze zelf
telefoon,hoewelik me wel afuraagw:uuomer geen zeiden,overhalentot het verorberenvan een6-gangen
fax aanboordwas.GovertvanBrakel,verslaggever geheelin eenrestaurantwaarmenvoor 10 ftanc zich
vanRTL 4 lichrmij rijdensherontbijtnieuws
in over eenbeÍoertekon etenaange!.uldeslakkenmet champigde gangvan zakenin Kroatië,terwijl de restvan de nonsaus(ik vroegnog om Remiafriet-saus,maardat
aanwezigen
ziethoeA. Schwarzenegger
metzijn9 mm was in dezestudentenwijkver te zoeken).Bijzonder
pistoolde buurtin schiet,of zittente swingen
op de afgezaagdwasnogdatiedereenzonodighetzelfdemoest
domme
dÍeunvandeC&CMusicFactoÍy.
Nadeeerste bestellen(ik tover mijn geplettelunchpakketuit mijn
stop. direct na de Fransegrens.waarbijmen in achterzakenbeginmetmijnboteÍhammetpindakaas).
recortijd10mgnicotineen 100mgteerin zijnlongen Diederikhad zelf na dezehoeveelheid(waaÍje zelfs
we€tte kdjgen,dende.en
we parijsbinoen.
CatheÍineKeyl vooÍ eenjaar meekon voorzien)niet
We wistenvanhetbestaan
vande drieprogramma's, voldoendeenbrachtnog eenbezoekaanMcDonald's.
waaÍuitje je keuzemocstmaten (daaÍvoeldeik dus "Terug naarde bus" was mijn volgendegedachteen
nietsvoor, eerstuitgebreidbrunchenin eens-sterÍen die van de anderen.En weer SchwaÍzenegger
op de
pÍogÍaJnma
(die
tent).Tochdanmaar
twee,datbestonduit: kijkbuis,
man zal me nooit boeien)souveniers
mevÍ. wilmering, bezoekaanCuernica(Picasso
voor bekijkeneovealatentop{rop oprapenom naardemensen
delekenonderons).deSacreCoeurenhetbewonderen te gooiendie voor mij de walkmante hard aanhadden
vanrazendsnelle,
Franse
uitgebouwde
auto's.Via een stium.
ingangdiemeerop hetplaatselijkriool lerk komenwU
bij de metÍodie onsop eennietbepaaldzachtzinnige Statenlaan
om 03:30, ik ben dood denkik en verlang
wijzerichtingSacreCoeurbracht.'volgensÍnij zijn nu echtnaarmijn bed. En na drie kwaÍtieÍ lig ik er ook
we er, want ik zie niks andersdan japamers met daadwerkelijkin (metde NRC in mijn handenom de
Minolta'som hunnekhean.'KeÍk in, kerkuit; Íaar beuÍsMexenvandedagDogevendoorte nemen;Philips
eigenlUk,een normaal mens begint hier met het veÍloor eentieddepunt). Eenheftigedagwashet zeker,
van zijn 36opnamenÍolletje. en wij (fantastischis ook op z'n plaat!) met een goed gehuvolschieten
bekijkendit gehealin ampeÍ5 minuten.In enkele meurdechauffeuren eengeweldigebegeleidingvan de
minuten0a, ja, het giÍrgeahthe€lsnel)bevondenwij herenter Horst, KobuseÍrSteineÍendedaÍnesde Groot,
onsin MontmaÍtÍe,waaÍlrij niks andersdan'Jij lijkt WilmeÍing, Willemsen en HosmaÍ.
op lngrid Bergmaren Annie Schilder."(hoekeíden
zt die?)te horenkÍegenvan diversesemi-Chagalls, Au Revoir F.its-Karel & PieteÍ-BaÍend
Iris Tacheia8
De rat van het fortnin en
De Waarheid
de herdertjes bij nachte
Waaris onz€vrijheid vanmeningsuitinggebleven??
Toen
wij eenpaarmensenvmrsteldendit stuktegaanschÍijven
Eindelijk was het zover. Maandag 8 juni stap ik met washun eerstereactie: moetje doen, maar niet met je
mijn lieftalligevÍiendinStefin de autoenveÍrek oaaÍ naameroÍder want dat bÍeekt je op in de zesdel! Wij
AalsmeeÍvoor de opnamenvall het Rad van Fortuin.
willen met dit stukje iedereenop de hoogtestellenvan
Na eeí gespannenuurtje rUdenblUkt 3C al neergedaald wat er, volgens ons (zie ondergelekenden),nu precies
te zijn in de studio en dat \ras ook duidelijk te merken. is gebeuÍdmet Martijn V. in Rome. Waarom wil de
Terwijl ik door de programmamakeÍswoÍd in-, vooÍ-,
reisleiding Íriet toegevendat er onterechtgehandeldis.
eDdoorgelicht,bÍeekt3C o.l.v. dhr.ter HoÍstdêstudio MaÍijn is geenleerling zoalsiedereleraaÍ het zich zou
af. Hansvan der Togt komt langsom te vragenbij wie
wensen,rnaarwie is datlÀel.Watgelukkigzo ge*"andeeÍd
het zooitjehoon. lk wil nog ontkennenmaarhet gezang werd tijdens dezereis was dat je eerlijk was en dat is
enhet spandoekvedaadtdewaarheiddirect. De klapsy- Martijn weerwel. Hij ging onderbepaaldevoorwaarden,
choloogkijgt eenvrije dag.
opgelegddoor school,meenaarRome.De regelswaren
(voor iedeÍeen)alsvolgt: Het wasverbodenom 's avonds
Terwijl ik in dê schminkkamer(nog) mooier word met mindeÍ dan vier mensenop stap te gaan.(onderde
gemaakl.beginthetergensin me te kriebelen.wíijven 4 minsteru2 jongens) We kegen een rondleiding van
helptniet, 3C wel. Uiteraard heb ik megrondigvoorbe- è lerarenl|aaÍalle leukeuieaansplaasen,
echter.... EsbÍ
reid enals eenrat naarde optimalespeelwijzegezocht. wist een korEre weg en beslootsamenmet Martijn af
te snijden,fout, fout, fout, helemaalfout. Terechtbleven
zij een avond thuis. Maar toch, de avond daaÍna was
Queenieom 24:30hrpg op dekamervan Martijn entoeí
kwam de controle, haar eersleÍeactie weg! DaaÍ siond
ze te bevenin een kast op de vraag of Queerueer was
heftig nee schuddenden dus zei Martijn nee. Het lijkt
ons duidelijk dat Q. hier fout was. Wat schertsteechter
onzeverbazing?Q. moestbelovendat ze het nooit meeÍ
zoudoen,maarM. keeg weereenavondhuisarÍest.(dit
is, volgensonsonÍechtvaardig)De laatsteen " fatale' fout
was nog de [email protected] ons meestonbegdjpelijke. De tafel
_,>È<_-(
waaraanM. at beslmlom vandatheerlijkeeteneenTrevi
)
fonEin€ bou*€n. Helaas... deoberkoner nietom lachen
enlichte de leiding in. Hoewelook M. niet meegebouwd
hadmoestdehele tafel blijven zitten. M. verbaasdezich
De gedmaniavanKobus
hieroveren vroeg: Is dat nu echtnodig??De opmerking
5-4-3-2-1,zelfs3C is stil enhet spelkanbeginnen.Na was,volgensons,nietbrutaalofvijandig, maardeleiding
zághemals debekendelaatstedruppel.Hierop weÍd M.
het meedoen
van professional
Nell wordt ik geteisteÍd
maÍ huisgesirurd.De reactiesspraken
voor zich, door
door tweemaalbankoet. "Dat wordt weerzo'n dag",
grole verontwaardiging,woedeen onttegripvan enkele
denl ik. De tweederondeschÍijf ik op mijn naamen
leeÍlingenontsardedeavondin eenvreselijkebende.De
ik slaakeenzucht; gelukkig geencompleteafgang.Het
sfeeÍvan de, tot nu toe, ontzettendgezelligeweekwas,
Íegentprijzenin de deide ronde,zodathet finalespel
volgensoÍls, volkomenverpest, Zeventienuur voordat
me niet meerkan ontgaan.De tribunestaatin brand, onze
busvertrokstapteM. (in z'n eentjeFl. 300,, op
en ik loopmet Hansnaarhet bord. 5 medeklinkers
en de tsein.Celukldghaddende lerarenbeloofd dater voor
I klinkerbeslisse[in de komende15seconden
het Iot M. geenverdereconsequenties
zoudenzijn. Inmiddels
van eennahosser.
Ik zag het woord nafuurlijkdirect, is M. verteld dat hij volgendjaaÍ niet meer welkom is
maar ik wilde de spanningnog evenop latenlopen. op onze school.
GELD WISSELEN.Vanafdat momentleekalleseen
dÍoom. 's Avondsmet z'n allennaarde kantinevan Katelijn van Voorst,
QueenieRam
SC Velp om een reusachtigfeest te vieren, waaroveÍ
ik maarniks zal schrijven...
Ontzettendbedanlt lieve vrienden, ontzettendbedank P.S. I: viÍd jij ieÍs vervelend,onteÍechtof wat dan ook
3C voor een dag om nooit, maar dan ook nooit, te laatjer dannietweerhoudendatopt€ schÍijven.Ook daar
vergeten.Voor mij eenherinneringdie veêlmeerwaaÍd is een schoolkant go€d voor. (Q. & K.)
is dan de allerduurste
keuken.
P.S. II: de Íedactiewil er met nadÍuk op wijz€n dat dit
Enro Kobus
stuk op persooÍ ijke titel geschrevenis. (redactie)
g,ffi€
-ffZ=i
\#)'-"'-r'
Iris Tacheia9
Irisjes
Als het weeÍ onweed, kom je dan naar mij?
je-weet-wel-wie
Ellêrt,jeg elskerdig!
Ja, ook als het stormtom je-weet-wel-welke
redenkom ik naarjou.
Jij-weet-ook-wel-wie
ElleÍt, I love you!
Ellert, je t'aime!
Ellert, ti amo!
zie ik de zon
diepingedachte!:
diepingedachten:zie ik de surfplank
diepingedachten:zie ik de palmen
nietingedachten:
zie ik mijn pen, mÍn sckift en...Twigt!
Ellert, ich liebedich!
Ellert, ik hou van je!
Danny,je hebt e€nlekker kontje!
F&M
Ellert, amote!
ElleÍt, ja te volim!
(member
Arnoud,join theEster-club!
#24)
4 uur's nachts
in denachtvaí 6 op 7 junij.l. beltCees
Ruud:"Ruud,je bentontslagen!"
Beller:"weetU waarU bent?"
Sw: "Nee"
Beller:"In dewerelddieHomurrus
heet!"
Fransje
Fransjebedarkt,
F ansjebeiankt,Frahahansje,
bedankt!
Hallo Bergjr.,
AIs je de aanvoervan Irisjes zo op prijs stelt,
waaÍom zet je ze er dan niet in?
Nienke,al benje kleinje bentheelftn, je hebtme iets
gegeven,je lach,je knik, je blijde blik doen veel in
iemandsleven
Engelschman,
heeffu nou nogschee(chuim?
Jacomijne
is nietalleenbikletsueelmaarook SchÍeeuwgaÍdus
Pablo,is mammaer nog?MiepjevanDam
geengezeik, iedereenrijk
Thuis,webellenmorgenwelteÍug.
benjezatpluk eenkat,zethemopje snater,hebjegeen
kater
huub,huub,baóatÍuuk!
LievePieter,ik houvanje!
yourÍnostpassionated
lover!
Antal, staje er toch nog in!!!
Womenin stateaffairsarelike monleysin glassshops
LieveKaÍrla,I loveyou!
je toegewijde
geliefde
ze haddenzo hetgrootstegelijk, datniemandhet meer
met hen eenswas
'Liesjehebje je vlie,sje
nog?"
'Ja pa,ik hebmijnvliesjenog,er ik wil hemhouden
tot ik ga trouwenen daamamag ie voor mijn part
kapot,lalala!'
Wat ik nu ga zeggen,is wat ik al lang wil zeggen.lk
zal beginnendit te zeggen,zodatik achterafkanzeggen:
"Jongens
ik vind dat ik het goêdgezegdheb,datwilde
ik zêggen.'Dit hebbendegezegdmoet ik zeggendat
ik vind dat alleswat waste zeggenhiermeegezegdis,
ik heb gezegd.
Fíederike& MarjoleinIa
voor de kleinejongentjcs
uit Ia: jullie zijn nietleuk!
lÍls I acnela ll
Als linls li.ks is en rechtsis rechts, dan zou de we.eld
behoorlijkop z'n kop staan.
Ftoris(1A),je denkrdatjeleukbent,maarje benthet
niet
Wat is dezeschoolnou eigentijkwaard?
De lerarenzijn hetniet,
de leeÍlingenook niet, die gaa! vaÍ school.
Wat doeik hier trog?
ChÍis,I loveyou,but don'tworry,I loveeveryone.
Kamla, wie is hier epnspijbelaar?
EDtoenwashetvakantie...
Floris,je denktdarjepopulaiÍbent,maarWendyheefi
ntervooÍnrt(sneegezegd
Fre, lek*eahe?pizzavan de grondeten.
-x-jeje-we€t-wel-wie!
Laura,wil je somsmarmequid
worden?ie hót itr ieder
gevalje loopjemee.
Dirk 8., je bentzo'n lief bolletiekoekie
xxx D&M
AIs ik je zie, moetik lachen
Als ik je stemhoor, moetik lachen
Weetje,het is zolaat!
iemanduit wolkenland
sorry Mafljn I, ik bentoch ietste positiefgeweqst
Dé
En opa,wan-Íleer
komt de kleine?
Hé, ontdekkers
vanme,ontdeLken
jullie eigenlijknog
weleen!ietsof iemand?
Ofbenikjultie enigeontdeÈ
king?Succqs
erme4...
Michel geefhet nou maaÍop, ze wil tochniet!
Jrgg
Leerraar
Cr: "lk zoek..."
Mn: "Ik hebgeen... io de klas'
Gr: 'Ik bijnaookniet.'
Mn: "Jamaarik hoefzÍn pÍoeÁverken
nietnate kijken."
GÍ: 'Ik bijnaooknier."
SÍ: 'Alsfilosoofhebje geenpootomop le slaan."
Il.l: "Danwordik geenfilosoofl"
ll.2: "Danword ik geenpoot!,'
Janneke,ik beneenze€slalg.
ll.: 'Eenhoornen...bla,
bla,bla,Hirnalaya,
bla,bla,
bla-.-'
Nelissen:
"JaLaura,
klopt,dieDonaldDuck
hebikook
gelezen!"
Waaris Same-van-'t-Hofpart 4 nou?
-t wasnet zo spannend.
Vo: 'Het is nieteerlijkik stanooitin dieIRIS.Ik heb
blijkbaarnog nooitietsgezegddat de moeitewaard
is......"
ElleÍt,watbenje rocheenpoeplief!!
AA.: Jaco& JaDneke
ll.: "U kunthelemaal
geenGrieks!"
Sr.: 'Datblijkt...oh
shitl"
Eenlaatstegroet:veelplezier,enleesdetekstop Hebe
maaÍ.En houde lÍis op gaDgl
XXX Els
Kobus;'Snapj€ wat ik nounetzei?"
ll: "Watzeije dan?"
Kobus:'Uh, uh, dat,uh, weetik nietmeerlHa,ha."
IÍis Tacheia13
Basic Instinct
MichaelDouglas
ShaÍonStone
JeanneTripplehorn
verplichtom e-enfilm voor 16jaaren oudeÍte maken.
De verdenlingberustin de eersteplaatsop Catherine
Tramell (SharonStone) die zijn vÍiendin was en
bovendiende schrijfstervan eenboek\raarin eenpopster
op precie,sdezelfdemanier wordt vermoord.
SharonStonespeelt CarherineTrumell
De politie hêeftniet genoegbewijsmateriaal
en stuuÍt
Nick CurÍan(zelfeentwijfelachtigepolitieman,dÍugs,
drankêtc.) omhaÁrte volgen.H ij valtpromptvooÍ haar
enze kijgen eengevaarlijkeverhouding.
Terwijl Nick
zelf ook nog eensverdacht woÍdt van een mooÍd op
een collega,wordt hij zelf bijna vermoorddoor de
jaloerselqlbischevriendinvan Catherina.
Tot hetlaatsttoebl ijfj e in spanning,endeuiteindelijke
daderwordt in eenveÍassende
wendinggepak naeerst
nog de ijspriembloedigte hebbengebruikt.
Het kostte Paul Verhoevenveel moeite eD tijd om de
mensenin Hollywoodte overtuigendat SharonStone
de bestewasvoor de hoofdrol,en slechtsomdatJulia
Robe(sde 'pornoachtige'
scenesniet aardurfde,heeíl
zij de Íol gekegen,en geldtze nu als het sexsymbool
in Amerika.
MichaelDouglas,haaÍtegenspeler,
komtwat moeilijk
op gang,maarspeeltveÍderdeÍol vanagent,diestreDg
door IntemalAffaiÍs in de gatenwordt gehoudeD
wegens
aggÍcssiefgedrag,goed.
Dat eÍ in AmeÍikazoveelheisaom de film is ontstaar,
kwamPaulVerhoeveneiger ijk alleenmaaÍgoeduit,
het trok veel mensen,en er is minstenszoveelovea
geschreven
als over de zwaargepromotefilm JFK. In
Europais defilm overhetalgemeen
positiefonwangen,
en dat is hij ook waaÍd.
OveÍ deze film is al ontzettendveel geschreven.In
Ingrid
AmeÍika zijn bepaaldescenesgeschÍaptomdatze te
grof zouden zijn, maar Amerikanenkunnen knap
schïnheiligzijn.
Oké,er zatvrij veelblootin defilm ensommigescenes
warenook vrij grol zoalsde SM-achtigevrÍage (zeg
maar verkachting) van Dr. Beth Gamer (Jeanne
TÍipplehom) en politie man Nick Curran (Michael
Douglas).
MenpÍaatoveahetaigemeen
veeloverhetuiterlijkvan
de{ilm (watook nietzo verwonderlijkis) maaÍook het
verhaal in de film is erg goed. Een verwezenpopster
wordt in zijn bed,terwijl zijn handenzijn vastgebonden, vermoordmet eenljspriem.De oorspronlelijke
scenewaseenstukgruwelijkeÍ,maardieheeftregiseur
geschrapt
PaulVerhoeven
omdathetdaneenfilm vooÍ
jaar
18
en ouderzou woÍdenen contractueel
was hij Michael Douplas en Sharon Stonein Basic Instihct
Iris Tacheia 14
Isabelle& Frangois
Allef liefste lezertjes,
Ja, ja de laatste IRIS alweer! (jatr|rner hè) Nu twee
maandel zonder oDsen ooze goedeadviezen.(dat is
bijna niet vol te houden) Dus om jullie alvót voor te
bereidenop een liefdevolle vakaDtiehie. eeo handige
tip: vRIt VEILIG EN WEES AIDS DE BAAS !! ! oÍn
j ullie tochnogeveDvanonste Iatengenieten(wat
stinlí
het hier ineens)behandelen
we nog wat problehen,
waaionder eeÍl van een leraÍqs.
BesteIsabelie & FraDS.is, ik ben eenlemresvan deze
schoolen benonEenendverliefdop mijn collegaF.Z.
Niemandbegrijpt mii en dat vind ik
vervelend. Ook als ik zeg dat h! zo'n
stoereadamsappel
he€ftsnaptniemand
mij. Hoe kall ik nou mijn kameraadjes
overtuigenvan mijn liefde voor hem?
R.M.L. (ÍeadÍny lips)
Dear read my lips, wij snappendiet
dat je daar zo'n probleemvan maakt.
Want wat hebbenjouw kameÍaadiqs
OedoeljedaaÍje coltega'smee?;Áet
jou liefdqslevente maken,je hoefttoch
geenbevqstigingvan hen maaÍjuist van hem. Vraag
hemeenavondjeuiten laatjegevoelens
deloop.VÍaag
samenjullie kameraadjes
te etenên laat dan zien hoe
gezelligjehet samenhebt. F.
Hij zal waaÍschUnlijL
gewoonbi zijn huisje-boompjebeestjeblÍven en dat is toch maar.nielsvoor zo,n
vrolijke jofele meid alsjij ! En ni€t zo somberenzweterie
als hij. Vergeethem!! (persoonlijklijkt mij darnierz;
Ínoeilijk) I.
En dal nu eenwanhopigebriefvan eenverkniptepuber
met e€n groot probleem:
Lieve Isabelle& Frangois,Ik ben eenmeisievalt 17
jaaÍ enin devorigeIRISscbrevenjullie
oveÍeenmeisie
meteenlTo-proble€m.Nu benik bangdat ikhetzelfàe
probleemheb. In Romeheb ik namelijkeenjongên.
hij heetAlessandro,ontÍloet. Hi i heeft
hele mooie groeneogen, en nu ben ik
bangdat ik verliefd op hem geworden
ben omdat hij eenIfO is en omdatik
van hem hou. Hoe we€tik nou of hij
ook vaÍr mij houdt, ik heb inmiddels
ook een Nederlandsvriendie. E.L.
uaDdleroLief Caballeromeisje,wij gevenje het
dringendeadvieseensbij de I.A.K. te
gaankijken.(ITGAFKICK_KLINIEK)
Jij-hebtdringendhulp nodig!DaaÍ zullenzeje verdeÍ
helpen.Blijf er nietmeelopen,maaruitje gevoelens,
praate.ovet! Dat zal je goeddoen.Of kiik eensnaar
CTST.danvergeetje je ITO's zo. lwai eenmooie
mannenhebbenze daarhè?)Heelve€lsuccesEstertie
Ik snapheel goed wat je doormaalÍ vooral nu hii niet enwezien
hetvolgendjaaÍ
welweer.AtsjeeÍdannog
meerbij ons zál zijn. Deze laatstewekenziin waar_ meezit: schrijf
onl! Wezullenje biistaan.
schijnlijkhet
meeslondÍaagtijkvoorje. HieÀa zatje
hem waarschUnlijkniet meeÍ zien want ik ken hem
intiem en hij is ze€r in zichzelf gekeerd.
-I
U WE L
IIIT
\
SEEYOUNEXTYEAR!KISSES
AND HAVEFUN!
Isabelle& Francois
AN
Bakkerstraat18- Arnhem OgS- 426295
EBIÍ
ÍMNilII|l
||mllml
ail.m
Iris Tacheia15
Menander en Tnnzania
Groot succes:Dauwtrappen
Zoalsdegenendie naarde voorstellingvar Menander
geweest
zijn wel gemerkthebben,waseÍ eenactieaan
het gebeurenverbonden.Dezehield in dat Menarder
zou tÍachtengeld uit de zaklen van het publiek te
in MorogoÍo,
kloppen om een kinderopvangtehuis
Tanzaniafinancieelte steunen.
We hebbencake,ansichtkaarten
en postersverkocht,
enwe hebbeneenloteíij gehouden.ook is er veelgeld
binnengekomen
door sponsoring,de pÍijzen van de
gratis
loterij, het
copieerenvan het programmaboekje
van
Ook hebbenwij steungekregen
ende advertenties.
dhÍ. Joosseen van SchouwburgArnhem.
bij het meeftje
Onderbroekenshow
Op hemelvaaÍsdag's ochtendsom 7 uur onstonder
huisvandeheer
evenwatrumoervoorhetnogslapende
heÍselfwaser nogniet.Gelukkig
Met al dezeactiviteitenhebbenwe ruim 1500gulden vanDuren;depÍaeses
verblijdenmethaar
De vadeÍvan MaÍièkeBlokzijl,die kwamzij sneldenoghalfslapenden
bij elkaargebracht.
ziin*aren:
lerarenJie meegegaan
heeftin Tanzania,hadvante vorengezegd kom\t.De actieve
connecties
dathij 50% van de opbrengsterbij zou doen.Dus dat de heer SteineÍen mevrouwDekkeÍ. De tocht werd
vrolijk voortgezet
naarHuissen,waaÍdeuit(s)tippelaarmaakthet totoaalop zo'n 2300gulden.
Íoute
ster van de
ons verwelkomde.we plofienneer
Ik wil gÍaag iedereenbedankendie aan dit goede in hetgÍasom te wachtenop eenmeisjedat lievernog
evensliep. Na een tijdje was de groep compleeten
resultaatheeftmeegeweÍkt.
venrokkenwe via allerleileukeweggetjesen eenstop
in een speeltuinvan Bemmel richting het tÍotse
Nivja, h.t. quaestoÍMenander
standbeeld
vanTrajanusiÍ Nijmegen.Wij fietstenhier
echtertuekeloosvoorbij Íichting Oo''polder.We stopten
bij eensoortherbeígvoor het ontbijt. Ook wist Ester
Eenvan
nog eenheelaardigboer met hangooÍgeiten.
devÍolij kej ongenshadeenmooimeertjeontdekt,waar
we eerstschuchter
bij gingenziÍen, mdarl|aaíint|e
met nog alleentwee
daarnaallemaalrondspartelden
schuchteÍe
leraÍenop de kant. De Rijkspolitiekwam
langsen vond dat we dezeplek erg goeduitgekozen
hadden,maar weesons ook op het bordjeVerboden
(bestemdvoor lttongoliè)
Toegang,depÍzwalski-paarden
en het schrikdÍaad.Wij fietstenteÍug naaÍ Nijmegen
waarwe op e€nteiÍas op de kadewat gedronkenhebben.
met asbaklen,wat resulleerde
Er wasnog enig gehannes
in tweekappottein de waal en éénhele in de handen
vandeheerSteiner,diedaarheelnobelvijfguldenvoor
waren
hadgegeven.Toenwe in AÍnhemaangekomen
hebbenwe daarnog evenmet onzeverbrandekoppeÍ
op het grasgelegenen genotenvan de gezelligheid
die
pluim
voor de
tijdensde heletochtaanwezigwas.Een
A.G.B,!
Depoliklhiek in Moroqoro
Iris Tacheia16
Àldo
de€dme€.Het blijkt wel dat lc en2ade besteklassen
zijnop sportiefg€bied
wantzewomm endezevenkamD
en de klasseloop.
Gefelicite€Ídl!
Nog evenvoor di
duidelijkheidde
eerste
klassen
moesten
tegenelkaaren
detwe€de
ook.Naaflooplondenwezwemmen
waaroo
demee,lten
zichal hadden
voorbereid,
wantweliepen
al in badpskvanwegehet mooieweêr. En toenging
iederelnalweernaarhuis. De buswasnu 2x zo lan!
endechaufreur,dienietkonrijden,reedhelemaalovei
Presikhaaf,maarwe zUntoch nogheelaangekoÍnen,
rt-ettvondhetweleenleukedag,enik we€tzekerdat
desponenspeldag
nogveelleukerwordt.Ik ganusrop_
perlwantik weetnieb me€rte schÍijven.
liefs MaÍjolein -xxx-
Interview met eenechte5e klasser
Redartemis
Hallolieverds,
Jaja ik ga veÍandeÍingbÍengenin de werelddie
ARTEMISheer,omdatik herflur vind, di! kanecht
niet langer.Wat moetendie nieu*e kinde.en.die
volgendjaar
op schoolkomen,welnietdenken.
alsze
zo'nschoolkantje
(ahum,redactie)
in hunhanden
kiigen.,...??En dan die Koenuit de vijfde, (aaÍdige
Jong€n,t,?er) die kan wel eenmooivoorbeeldgevèn
darde ARTEMISredacrie
we€rde goorstmogelijke
moeltenadon e€npaarpagina'ste vullenmaaÍdie
kleine stukjesdie hij schrijft vind ik ook niet zo
geweldig
hoor.En ik hoopdathij in delaatste
schooF
l(Íant eenkeeriets andersschrijft dan "Veel le€splÈ
zier'. wanrdatis nie!meerorigineel,
Jullicmoeren
nu
nietdenlendatik Koengeenaardigejongenvind,want
at metal is hii datbestwel,
Marjolein
Athletiekdag
'Hoe he€tje?'
'JoostvanOoijen."
'Vind je hetleukom eanvijfdeklÀsser
re zijn?,
"Ja,heelstoer.'
"Benje ookgekop eenmeisjevanschool?"
'Ja, Jacomijne.'
juist zij? Verteleenswatoverhaar."
V: "WaaÍom
A: "Omdatze e€nlel*er kontjeheeft.Ik dent(elke
secondeaanhaar-"
V: 'ls zeookgel opjou?"
A: "Ja,er metÊllert vormenwe sameneentriootie.,
V: "Watvindje vanbruggo's?,,
A: 'Stom,maarjullie zijn e€nuitzonderirg,
wan!nu
kanik populairwoídendoordit stuk."
V: "Watvindje vanjezelfl.
A: 'Lexk, rnaaÍik benbestverlegenen daardoore€Ít
be€tJe
vsrwaatd,maarverderw€l aaÍdighoorl"
v: "Leesje ve€l?'
"Noueh,de kart vaDaftoenik lOjaarwas.19 meihaddenwe eenathletiekdag.
Als je dichtbij
woondekonje op de fiets maaralshette ver wasko4 V:
'Doeje aanspoÍ?"
je metde busheenen teÍugniuÍ papendal.
Dat was A: 'Ja, aanlennisenhocley.wantik houvanlekkeÍ
allemasl
heelgoedgeregeld,
bedankti!
[email protected] en bekstt.'
hardlopen.
verspringen,
kogetsioren,
1T T""-,
Dargoolen,
hoogspringen
enjeuje-boule-en.Opdehelft V: 'Wart víDdje vandit intervie*t
Wanthe{is dooÍ
naooen
wee€npauze
van20minuren.
Datwaseigenlijk bruggo'sgedaan.
bestwel kon, wanthet waswarmweq, dusiedereen A: "Leuk,.hopelÍt
wordtik nogpopulaiÍder.
En fijn,
verlangdenaaÍdritken. Na ook de Íestv8ndezeven_ die aandacht
vatrbruggo's.
tampgedaalteheSben
gingenweverderr|et eênmaaÍ
I iefst2 kJnlangeklalseloop.Nietiederefnvane€nklas Afz:
2 bekenden
Artemis17
-
\
,.tt)\
p
r,l
ilflEH,fEtï
lrl
I't
I ft
WENSINK
DANSINSTITUUT
sinds 185O
GEZELLIG
IN STIJL
- Jazzbellot
- KleuleÍÍllmlek
- Stllldsnsen
- Jazzballel
(ook vooí beginners)
- Rock 'n Roll
P €ísoonl i j l êi nscàri i vi nsênên
i nl i chti ngênva. ma- l .m,Ia.
13.00-17.00j
19.00-21.00
Info.matieboetjc wordt op áênvraag
P a.ksl rá.147-A rnhem
Tel. 085-4266 08
"w
VOOR:
OE SPOFTSPÉCIAALZAAK
ÁTL€ÍIEK À ÊUNNING
AÁOMINÍON& SOUASH
€U OO. FITNESS.KICKBO XI NG
IOEGOSLÀVISCH T,SIÀTJBÀNT
FÊISAEE
GOLF
HONK& SOFTBÁL
PEÍANQUE
ÍÁFELÍENNIS
ZÁALA V€LOSPOBÍEN
ZW€MMÈN
,,9ubrovnih"
slNDs 19?6
rt 2
Sl.lntrri{
ÀFNHEiI
oa5'423321
DROGISTERIJ
HOLLAND
Voor de lekkerste díop
en drogisterijartikelen
Johan de Wlttlaan 13
LulhÊrsêstraatl8
68I I GR ÀNNHEM
Tal. o85 - 45465O
stuur'm op ol nog snelter:
komevef langs Danmakenwe
arresÍn€teenIn orde J€ kntcte€naaídrgcadeau
Ondےnet tirenraEURoSTyLE
presenieertABNA[1R0een
EUROSIYLE.
heeboelz ak e
d freh e i o mg á amnê tg e d e nn k o m en
aanrrexK e
rek€irng
r J knak €n zo a s g e d o i l v a n g € nb, e ta e n€ n so,sren
voor
ed€r een
v anl 5 th 2 4 l a a f
C Dmel
Ê UR0S Í Y L tb re d tz ovvoeoerd € l e n ,a a n tre k kel i l kerkannerfrer.
tURoSIYLE
rsg€engewone
bankekening,
maáre;ns!aa, en
betaarekenrfg
inèènrncusreiEurocheques
entalvaiandefe
J d r lelen 0! e -F rg e ro o d to oe ,e h e ;n g s ra a,,.í,gj eeê.
€xlrahogerente.HoSerdanop _
0e meestegewonespaaí.
í ek enngen.
€nte k u rt z o
vaaka s Jernaar$t getd
vanje feke.Ingopfem€n.
GecoÍnbrneeÍde
spaaÍ.ei betaatrekenrng.
- LxÍa nogerenteovefhet hee saldo.
ConOteel
m"t Oat,ru'o,a"o"ese1ole.sch4tvrnrsÍoÍTUtteíen.
MeteenPlÍ\kodemaahj€ gebrurh
van8etd.en
EURoSÍLE
geeftle compleet
betaalgeÍnak.
i,tetEuíocheques
en alleiaclitedervai dien MeteenEuropas
plN{odè
nret
\,lpteenh.trge oobegTào voo,.e re\e,r.rgoverz,chrèl
waarmee
k kuntÍnaken
le Eebru
vaf geld.ei betaatauto,Íaren. U rl tr.N êw ítl dsf:..eussouretÍ
Íel Intêressdnrtqt
ê oove.
A Jebetalrgen
kunte
vradeze
rekenrngdoen
EenEUROSTYLE getdzakenmu2iek,spo(, rerzenen
utgaan.
reken.g
hebtesnelvooí
€lkaaí.
Vubtgaande
couoon
Inen
-í"í.t**"T.;,,;-
,r' : t \ d
ur^
'
'*a
-' q g r.
\
''aoe '
-
ï;;*$\",qu.\1
' Rood slaanteEefSunstrse
voorwaarden.
.BeraeÍrmetde A8NAírrRoCfedrtCàrd
A B N .A MRO