Centrumreglement 2012 – 2013

Commentaren

Transcriptie

Centrumreglement 2012 – 2013
1
Centrumreglement 2012 – 2013
CDO De Rotonde, vestiging
EDUGO Campus GLORIEUX Oostakker
2
Welkom
Je hebt zonet een grote stap gezet. Je verlaat het gewone schoolleven en bereidt je toekomst op een andere
manier voor. Je kiest voor een opleiding via leren en werken in het centrum deeltijds onderwijs De Rotonde. Dit
centrumreglement geeft informatie over je leerweg en verduidelijkt wat er kan en niet kan in het centrum.
Duidelijke afspraken maken goede vrienden. Twee dagen per week volg je les in het centrum deeltijds onderwijs
(CDO), de andere dagen leer je op de werkplek. Wat je leert op de werkvloer maakt immers deel uit van je
opleiding. Samen met jou zetten we een traject uit op weg naar tewerkstelling.
In ons centrum leven heel wat verschillende mensen samen. Daarom is het belangrijk dat we elkaar waarderen.
We gaan vriendelijk met elkaar om en respecteren elkaars eigenheid en afkomst. In ons centrum telt iedereen
mee en is iedereen evenwaardig.
Kortom in ons centrum is het fijn om te verblijven en is iedereen welkom. Heb je het toch ergens moeilijk mee,
staat iets je niet aan? Blijf niet met je problemen zitten, maar spreek iemand aan. Een babbel kan veel oplossen.
Achteraan vind je een lijst van mensen tot wie je je kunt richten. Doen!
Het centrumreglement
Dit centrumreglement werd besproken met het centrumbestuur, de centrumraad en de schoolraad. Naast deze
inleiding bestaat het uit drie delen:
•
Deel I: Het pedagogisch project
•
Deel II: Het reglement
•
–
het studiereglement
–
het orde- en tuchtreglement
Deel III: Informatie over diverse onderwerpen.
Wanneer je je inschrijft in ons centrum, gaan je ouders akkoord met het volledige centrumreglement.
Soms kan het nodig zijn dat het centrumreglement in de loop van het schooljaar wordt gewijzigd. Wanneer het
centrum wijzigingen wil aanbrengen in het eerste of het tweede deel wordt er een nieuw akkoord van je ouders
gevraagd. Voor wijzigingen in het derde deel is dat niet nodig. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het
centrumreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, kan je zelfstandig optreden. Wat we in dit centrumreglement
vragen van je ouders, vragen we dan van jou.
3
Deel I - Het pedagogisch project
1
Pedagogisch project
1.1
Voorbereiden op werk en leven
CDO De Rotonde wil jongeren tot 25 jaar voorbereiden op een succesvolle beroepsloopbaan en op volwaardige
deelname aan de maatschappij. In de lessen leggen we daarom de nadruk op technische competenties, maar
ook op attitudes die belangrijk zijn voor werk en leven.
1.2
Respect voor ieders achtergrond en eigenschappen
In CDO De Rotonde zitten leerlingen en medewerkers van verschillende achtergronden, en met verschillende
eigenschappen, talenten en beperkingen. Omgaan met die diversiteit vinden we een uitdaging en een
meerwaarde. We willen actief op zoek gaan naar uitwisseling tussen culturen, religieuze overtuigingen,
sociaal-economische achtergronden, opvattingen en interesses. Kansengroepen verdienen binnen ons
onderwijs bijzondere aandacht.
1.3
Opleidingstraject op maat
Op basis van ieders interesses, sterktes en voorkennis wordt een individueel en haalbaar traject uitgetekend.
Leerlingen moeten de kans krijgen het vooropgestelde traject op hun eigen leertempo af te werken. Dit betekent
niet dat we de lat laag leggen: met een certificaat, een (studie-) getuigschrift of een diploma secundair onderwijs
komen jongeren beter gewapend op de arbeidsmarkt.
1.4
Intensieve begeleiding
Een intensieve begeleiding vormt de rode draad door onze werking. We willen in de eerste plaats een warm
centrum zijn waar leerlingen kunnen thuis komen. Daarnaast willen we de leerlingen ook individueel begeleiden
wat betreft hun sociaal-emotioneel functioneren en hun competentieontwikkeling op de school en op de
werkplek. In de begeleiding van onze jongeren zijn ook de ouders, het CLB en de aanbieders van persoonlijke
ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten belangrijke partners.
1.5
Voltijds engagement
CDO De Rotonde gaat voor een voltijds engagement voor alle leerlingen. Leerlingen die bij de instap in het
deeltijds onderwijs nog niet arbeidsrijp zijn, laten we gericht werken aan de ontwikkeling van arbeidsgerelateerde
attitudes. We geloven dat de combinatie van leren en werken een belangrijke voorwaarde is voor een zinvol en
doelgericht traject. Om jongeren maximale kansen te geven op tewerkstelling, willen we het opleidingsaanbod zo
goed mogelijk laten aansluiten bij de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. We onderhouden intensieve contacten
met werkgevers, werkgeversorganisaties en sectoren.
1.6
Een katholieke opvoedingsgemeenschap
De werking van CDO De Rotonde is christelijk geïnspireerd. Vanuit de 3 vestigingen leggen we de nadruk op
kwaliteitsvol onderwijs, een pedagogische benadering van jongeren en de vorming van de totale persoon.
We sluiten ons aan bij de ‘opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen’ en de pedagogische
projecten van Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, EDUGO Campus Glorieux en Sint-Franciscus Evergem.
4
CDO De Rotonde sluit zich aan bij de ‘opdrachtverklaring’ van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Je kunt
deze nalezen op de website van het katholiek onderwijs. Je surft naar http://www.vsko.be en klikt
achtereenvolgens op ‘het VSKO’ en ‘opdrachten’. Je mag ook een kopie vragen aan de coördinator.
5
2
Engagementsverklaring tussen centrum en ouders
In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij met je ouders maken bij de inschrijving.
Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je bij ons bent ingeschreven. Deze engagementsverklaring
kwam tot stand na advies van de centrumraad en na overleg met de schoolraad van ons centrum.
Als katholiek centrum zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te
begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in ons centrum is echter niet
vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.
2.1
Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Als CDO vinden we het heel belangrijk goede contacten te hebben met je ouders! Niet alleen op het ogenblik dat
er een haar in de boter zit, maar zeker ook als het je goed gaat op school. Drie keer per jaar is er een
oudercontact voorzien en wij durven zowat 'eisen' dat de ouders ingaan op onze uitnodiging. Wij willen graag
voor je 'schoolse opvoeding' instaan, maar daarvoor hebben we de steun van de ouders nodig
2.2
Wederzijdse afspraken m.b.t. de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Door de inschrijving van uw kind in ons centrum verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met
30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het traject dat het volgt, zowel in het centrum als op de
werkplek. Die combinatie van opleiding in het centrum en leren op de werkplek vraagt een voltijds engagement
van jou. De opleiding omvat minstens 28 uren, een voltijdse weekinvulling, en zowel leren als werkplekleren zijn
verplicht.
Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, werkplekleren enzovoort worden als normale schooldagen
beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en
zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we
dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op het centrum. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met
een orde- of tuchtmaatregel.
Het engagement dat we van jou vragen houdt in ieder geval in dat je de gekozen opleiding of vorming ook
effectief volgt. Daarnaast betekent het dat je meewerkt met de maatregelen die het CDO of andere organisaties
nemen of samen voor jou en geschikt traject uit te werken.
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of
lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het
centrumreglement.
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de jongere 2 schooljaren na elkaar niet meer dan 29
halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. We verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te
zien dat uw kind dagelijks op het centrum is, deelneemt aan de door het centrum georganiseerde activiteiten, en
ook telkens op tijd aanwezig is.
Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar
wegblijven uit het centrum kan echter niet. Bij moeilijkheden wil het centrum, samen met het CLB, helpen ze op
te lossen. Het centrum verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op
dit vlak.
Van zodra het centrum de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het
ministerie van onderwijs. Er zijn ook een aantal afspraken gemaakt met de politie.
6
Indien uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de coördinator beslissen om een
tuchtprocedure tegen de jongere op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in het gevaar
brengt. Verder kan het centrum ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft
spijbelen of omdat het voor het centrum al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.
2.3
Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingbegeleiding
Via een ruim gamma aan mogelijke begeleidingsacties, proberen we alle leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden. Ook hier verwachten we een engagement van de ouders om deze acties mee te ondersteunen.
2.4
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Ons centrum is een Nederlandstalig centrum. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u
uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten het centrum. Wanneer uw kind enkel Nederlands
hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren, is het voor het centrum een onmogelijke opgave uw kind een
behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen.
Deel II - Het reglement
1
De inschrijving
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in het punt ‘Ons inschrijvingsbeleid’
(deel 3, punt 4). Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven.
De inschrijving stopt enkel wanneer je zelf ons CDO verlaat of wanneer je door een tuchtmaatregel definitief
wordt weggestuurd.
Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het
volgende schooljaar bij ons blijft. Meer informatie hierover vind je in deel 3. In de loop van het schooljaar kan je
niet overstapen naar een andere opleiding als in de andere opleiding de maximale capaciteit al werd bereikt (vb.
omdat we maar over een beperkt aantal machines beschikken).
Ons centrum heeft 3 vestigingsplaatsen. Een inschrijving in deze vestiging geldt onmiddellijk ook voor de andere
vestigingen. Als je verandert, hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven.
2
Studiereglement
2.1
Van inschrijving tot individueel trajectbegeleidingplan
Als centrum vinden we het belangrijk om samen met jou het traject uit te stippelen dat het best aansluit bij jouw
mogelijkheden en verwachtingen. Dat gebeurt stapsgewijs.
Bij de intake en de inschrijving verzamelen we alle gegevens die belangrijk kunnen zijn voor jouw begeleiding.
Dat betekent dat we jouw administratieve dossier in orde brengen. Daarnaast overlopen we samen welke
informatie voor ons nog belangrijk kan zijn om jou goed te begeleiden. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met
die gegevens die uitsluitend op het centrum bewaard worden.
Wie in ons centrum toekomt, wordt binnen de 14 dagen gescreend. Dat betekent dat we samen nagaan welke
competenties en vaardigheden je bezit. De screening gebeurt aan de hand van een gesprek met de
trajectbegeleider, een schriftelijke screeningstoets ASPV en een screening BGV. Voor de jongeren die er al bij
zijn in september is er ook een teambuildingsactiviteit. De resultaten worden besproken op de klassenraad.
We bekijken dan welke vorm van werkplekleren het best bij je past.
Het resultaat van de screening bespreken we ook samen met jou en je ouders en nemen we op in je individuele
trajectbegeleidingsplan. Dat gebeurt zo snel mogelijk en uiterlijk een maand na de screening. Ook de VDAB
7
wordt van het resultaat op de hoogte gebracht. Op die manier kunnen we je optimaal begeleiden op je weg naar
een certificaat en een geschikte job.
Je bent verplicht om invulling te geven aan het traject dat samen met jou werd besproken en vastgelegd.
Wij verwachten van jou dat je positief meewerkt aan de screening en aan de maatregelen die worden genomen
om het werkplekleren voor jou de meest zinvolle invulling te geven.
2.2
Een opleiding in CDO De Rotonde = leren en werken
Gedaan met een hele week op de schoolbanken zitten. We vliegen er nu op een andere manier in. Je koos voor
een opleiding via ‘leren en werken’. Dat betekent dat je deels een opleiding krijgt in het centrum en deels op de
werkplek. Die combinatie van opleiding in het centrum en leren op de werkplek vraagt een voltijds engagement
van jou. De opleiding omvat minstens 28 uren, een voltijdse weekinvulling, en zowel leren als werkplekleren zijn
verplicht.
Het engagement dat we van jou vragen houdt in ieder geval in dat je de gekozen opleiding of vorming ook
effectief volgt. Daarnaast betekent het dat je meewerkt met de maatregelen die het centrum of andere
organisaties nemen om samen voor jou een geschikt traject uit te werken.
2.2.1
Leren
In ons centrum volg je per week 15 uren les, namelijk:
• 7 uur algemene vorming (AV)
In het deeltijds onderwijs bestaan er geen 'vakken' zoals in het voltijds onderwijs. Er wordt gewerkt rond
thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen
vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren… AV zal je eveneens ondersteunen
bij het verwerven van de competenties voor je beroepsopleiding.
• 8 uur beroepsgerichte vorming (BGV)
De lessen beroepsgerichte vorming sluiten zo dicht mogelijk aan bij de arbeidservaring die je opdoet op de
tewerkstellingsplaats. De lessen zijn vooral praktijkgericht en brengen je de nodige inzichten bij in de job.
Als je al 18 bent, kan de klassenraad eventueel beslissen om je een vrijstelling van lessen AV te geven.
In dat geval krijg je per week 15 uren beroepsgerichte vorming.
2.2.1.1
Lesspreiding (dagindeling) – vakantie en verlofregeling
Je volgt de lessen op het centrum gedurende twee dagen per week. In de vestiging Oostakker gaan de lessen
door van 8u35 tot 12.10u en van 13u tot 15u45 of 16.35u. De schoolbel gaat om 8.30 en om 12.55u. Alle
ste
de
leerlingen moeten bij het 1 belsignaal in de school zijn. Bij het 2 belsignaal begeeft elke leerling zich naar de
pauzeruimte in N203.
In het kader van werkplekleren kan het centrum de lesspreiding gedurende een afgebakende periode
aanpassen. Het centrum brengt in dat geval de ouders voorafgaandelijk op de hoogte.
Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel 3 van het
centrumreglement.
2.2.1.2
Middagpauze
De middagpauzes worden bewust kort gehouden wegens de verlokkingen van de stad. Normaalgezien vinden
de pauzes plaats tussen 12.10u en 13u. Uitzonderlijk kan het centrum middagactiviteiten organiseren waarop de
aanwezigheid van de leerlingen vereist is.
8
Tijdens buitenschoolse activiteiten bepaalt de begeleiding waar, wanneer en hoe lang er kan worden
gepauzeerd.
2.2.1.3
Opleidingsaanbod
In CDO De Rotonde kan je kiezen voor één van de onderstaande opleidingen. De meeste opleidingen worden
slechts op één vestiging aangeboden. Voor bepaalde opleidingen wordt een specifiek profiel leerlingen beoogd
9
Opleiding
GE
OO
EV
Profiel / extra toelatingsvoorwaarden
Magazijnmedewerker
Bestuurder heftruck
Je bent medisch geschikt om dit beroep uit te oefenen.
Bestuurder reachtruck
Je bent medisch geschikt om dit beroep uit te oefenen.
Polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen
Thuishelper
Sportbegeleider
Je bent in principe lid van een sportclub.
Aanvuller
Kassier
Je beheerst de Nederlandse taal goed.
Verkoper
Je beheerst de Nederlandse taal goed.
Winkelbediende
Je beheerst de Nederlandse taal goed.
Administratief medewerker
Je beheerst de Nederlandse taal goed. Bij voorkeur kom je uit
een handelsopleiding.
Pijplasser beklede elektrode staal
Pijplasser MIG/MAG staal
Pijplasser TIG staal
Sanitair installateur
Hulpdrukker
Drukafwerker
Drukvoorbereider
Assistent-flexodrukker
Schilder
Plaatser soepele vloerbekleding
Behanger
Schilder-decorateur
Zaalmedewerker
Je bent medisch geschikt om dit beroep uit te oefenen.
Keukenmedewerker
Je bent medisch geschikt om dit beroep uit te oefenen.
Hulpkok
Je bent medisch geschikt om dit beroep uit te oefenen. Je
beschikt over een certificaat ‘keukenmedewerker’.
Hulpkelner
Je bent medisch geschikt om dit beroep uit te oefenen. Je
beschikt over een certificaat ‘zaalmedewerker’.
10
Productiemedewerker voeding
Demonteur/monteur carrosserie
Voorbewerker carrosserie
Bandenmonteur
Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte
bedrijfsvoertuigen
Fietsmecanicien
Machinaal houtbewerker
Meubelmaker
Je beschikt over een certificaat ‘machinaal houtbewerker’.
Operator in de houtzagerij
Werkplaatsbinnenschrijnwerker
Je beschikt over een certificaat ‘machinaal houtbewerker’.
Werkplaatsbuitenschrijnwerker
Je beschikt over een certificaat ‘machinaal houtbewerker’.
Daktimmerman
Je bent medisch geschikt om dit beroep uit te oefenen.
Verzorgende
Je bezit de opleidingsdoelstellingen van één van de volgende
opleidingen: ‘logistiek medewerker in de
verzorgingsinstellingen’ of ‘logistiek assistent in de
ziekenhuizen’.
Hovenier – onderhoud
Hovenier – aanleg
Hovenier
2.2.2
2.2.2.1
Werkplekleren
Tewerkstelling
Als je klaar bent om te gaan werken, word je naar een bedrijf geleid. Daar doe je werkervaring op en krijg je een
praktijkopleiding.
Je wordt meestal tewerkgesteld met een werknemersleercontract (ook wel industrieel leercontract genoemd),
met een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO-contract), met een individuele beroepsopleiding in de onderneming
(IBO) of met een deeltijds arbeidscontract. Bij een arbeidscontract krijg je een loon, in de andere gevallen een
leervergoeding.
In het informatieve gedeelte van dit reglement vind je meer uitleg over de contractmogelijkheden en over
eventuele premies die je kunt ontvangen.
2.2.2.2
Brugproject
Als je nog niet toe bent aan reguliere tewerkstelling, kun je werkervaring opdoen in een brugproject. Ook een
brugproject zal zoveel mogelijk aansluiten bij de opleiding die je koos. Hoe sneller je vordert in een brugproject,
hoe sneller je kunt doorstromen naar een reguliere tewerkstelling. Word je tewerkgesteld in een brugproject, dan
ontvang je maandelijks een vergoeding.
11
2.2.2.3
Voortraject
Misschien ben je nog niet helemaal klaar om onmiddellijk aan de slag te gaan in een bedrijf of in een
brugproject. In dat geval word je begeleid in een voortraject om je competenties aan te scherpen of bij te
spijkeren. In een voortraject ontvang je een vergoeding van 1 euro per uur dat je werkelijk aanwezig bent. Vanuit
een voortraject kun je doorstromen naar een brugproject of rechtstreeks naar tewerkstelling.
2.2.2.4
Persoonlijk ontwikkelingstraject
Misschien loopt het voor jou even niet allemaal van een leien dakje en heb je tijdelijk nood aan een meer intense
begeleiding. Samen met het CLB kan dan overwogen worden of je niet het best een tijdje begeleid wordt in een
persoonlijk ontwikkelingstraject. Op die manier kan een begeleider van heel nabij inspelen op je noden en
verwachtingen. Een persoonlijk ontwikkelingstraject kan soms gecombineerd worden met een voortraject of een
brugproject. Samen met jou, je ouders, het CLB en het centrum van deeltijdse vorming dat je begeleidt, wordt
het voor jou meest geschikte traject uitgezet en besproken. Als centrum voor deeltijds beroepssecundair
onderwijs sloten wij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met vzw De Werf, vzw Groep Intro en vzw
Lejo. We houden nauw contact met de begeleiders van het persoonlijk ontwikkelingstraject. Er wordt regelmatig
overlegd om je vorderingen te bespreken.
Een toeleiding naar een persoonlijk ontwikkelingstraject kan enkel via een gemotiveerd verslag van het CLB. Dat
wordt daarna ondertekend door jou en je ouders.
2.2.2.5
Alternatieve mogelijkheden
Misschien is het voor jou tijdelijk niet mogelijk om het werkplekleren in te vullen via tewerkstelling, een
brugproject, een voortraject of een persoonlijk ontwikkelingstraject. Als centrum zullen we dan zoeken naar een
tijdelijke oplossing. Je bent verplicht hier op in te gaan. Hieronder sommen we enkele mogelijkheden op:
–
we zorgen ervoor dat je tijdelijk meer lesdagen in het centrum volgt;
–
we leiden je toe naar een motivatieproject;
–
we leiden je toe naar een aanvullende cursus of opleiding, bijvoorbeeld bij VDAB, zodat je
tewerkstellingskansen worden verhoogd;
–
je doet tijdelijk vrijwilligerswerk bij een erkende organisatie;
–
je werkt mee aan culturele, sociale of sportactiviteiten bij een instantie die door de overheid werd erkend.
2.3
Beleid betreffende extra murosactiviteiten
De deelname aan extra murosactiviteiten in het kader van de lessen is verplicht.
Voor meerdaagse binnenlandse ‘programma’s’, die kaderen binnen het leerprogramma, wordt een ‘redelijke’
bijdrage gevraagd. Voor elke meerdaagse activiteit wordt de toelating van de ouders voorafgaandelijk gevraagd.
Meer informatie krijg je van de vestigingsverantwoordelijke.
2.4
2.4.1
Schoolrekening
Wat vind je terug in de bijdrageregeling?
In deel III van dit centrumreglement vind je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen
worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven
die jij of je ouders zeker zullen moeten betalen zoals werkmateriaal, kopieën,…
12
Zaken die het centrum als enige aanbiedt, koop je verplicht bij ons aan. Er zijn verplichte zaken die je ook
ergens anders kàn en màg aankopen. Alles wat je bij ons op het centrum aankoopt, moet jij of je ouders betalen.
Er zijn ook zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waaraan je niet verplicht moet deelnemen.
Maar als je dit materiaal bij ons aankoopt of als je aan deze activiteiten deelneemt, dan moeten jij of je ouders er
wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel
richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs is de kostprijs op voorhand gekend. Een kopie kost bijvoorbeeld
0,05 euro per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken.
Voor sommige posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen
mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen. Het kan iets meer, maar het
kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de
zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.
2.4.2
Hoe wordt de schoolrekening betaald?
Je ouders betalen 1 keer per schooljaar een voorschot op de schoolrekening. We verwachten dat je die rekening
op tijd en volledig betaalt. Dat betekent binnen de 14 dagen na de inschrijving.
Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening.
Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet
ingaan op een vraag op de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de
schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig
betaald is, blijven je beide ouders elke het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die
ze met elkaar gemaakt hebben.
2.4.3
Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen?
Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact
opnemen met Wouter Boute, coördinator. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een
aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van elke vraag.
2.4.4
Wat als je ouders weigeren te betalen?
Als we vaststellen dat je ouders weigeren de schoolrekening te betalen, zullen we het gesprek met hen
aangaan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald
is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet.
2.5
2.5.1
Aanwezigheid
Op tijd
Je zorgt ervoor dat je steeds op tijd bent! Dit betekent dat je vóór het (bel)signaal al in het centrum aanwezig
moet zijn.
Ook de werkgever en de begeleiders van de brugprojecten en de voortrajecten verwachten van jou dat je steeds
stipt op tijd aanwezig bent.
2.5.2
Steeds aanwezig in het centrum
We verwachten van jou dat je vanaf je inschrijving tot en met 30 juni deelneemt aan àlle lessen en activiteiten
van de opleiding waarin je bent ingeschreven. Buitenschoolse activiteiten worden als normale schooldagen
13
beschouwd, ook als ze meer dan één dag in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder
te ontwikkelen. Ze maken deel uit van je vorming en opleiding!
2.5.3
Steeds aanwezig op de werkplek
We verwachten van jou dat je vanaf je inschrijving ook aanwezig bent op je werk, in het brugproject, in het
voortraject of in het persoonlijk ontwikkelingstraject. Je werkgever of je begeleiders houden ons hiervan op de
hoogte. Indien je ongewettigd afwezig bent op de werkplek, dan kan de overheid maatregelen nemen. Mogelijk
wordt er dan een fiks bedrag van je loon of vergoeding afgenomen.
Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet aanwezig kan zijn in het centrum of op de werkplek of
dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn.
2.5.4
Afwezigheden in ons centrum en tijdens het persoonlijk ontwikkelingstraject
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste
documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 2.5.1.1 tot en met 2.5.1.4. Je ouders
verwittigen ons in dat geval zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je
vooraf de uitdrukkelijke toestemming van het CDO nodig. Meer informatie daarover vind je in het punt 2.5.1.5.
2.5.4.1 Je bent ziek
Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
•
een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of
drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar.
•
een medisch attest is nodig:
–
zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen
zijn;
–
wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf
gewettigd hebben met een eigen verklaring;
–
(indien van toepassing) als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent.
Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:
•
uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);
•
de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
•
begin- of einddatum zijn vervalst;
•
het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van
je ouders, hulp in het huishouden,...
We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.
Wanneer lever je een medisch attest in?
Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug in het centrum. Als je meer
dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk bij ons (laten) afgeven, dus
vóór je terugkomt.
Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent, volstaat één medisch attest met
de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak
14
met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens
naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.
2.5.4.2 Je moet naar een begrafenis of een huwelijk
Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij
jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een
huwelijksaankondiging.
2.5.4.3 Je bent een (top)sporter
Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen
aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.
2.5.4.4 Je bent afwezig om één van de volgende redenen
•
Je moet voor een rechtbank verschijnen;
•
Het CDO is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
•
Bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
•
Op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
•
Je bent preventief geschorst;
•
Je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;
•
Je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de
Vlaamse Scholierenkoepel;
•
Om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het
gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies:
–
Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)
–
Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en
het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest
(4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
–
Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het
katholieke feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).
2.5.4.5 Je hebt de toestemming van het CDO om afwezig te zijn
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke
redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de vestigingsverantwoordelijke.
Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv.
een verklaring van je ouders).
2.5.4.6 Wat als je afwezig bent tijdens klasoefeningen, persoonlijke taken of proeven?
Als je om welke reden ook niet deelneemt aan klasoefeningen, persoonlijke taken of proeven, kan je verplicht
worden die achteraf te maken.
Kan je wegens een geldige reden, niet deelnemen aan een proef, dan moet je de vestigingsverantwoordelijke
onmiddellijk verwittigen. In samenspraak met de klassenraad en/of het begeleidingsteam, wordt dan beslist of je
de gemiste proef mag/moet inhalen, en hoe en wanneer dit zal gebeuren. Deze beslissing wordt aan je ouders
15
meegedeeld. In principe krijg je enkel de kans om (eind-)proeven in te halen indien je een geldig medisch attest
kan voorleggen.
2.5.4.7 Spijbelen kan niet
Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet
zomaar weg uit het centrum. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er
weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het
ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Als je niet meewerkt, kan de coördinator beslissen om je uit te
schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is
waar je bent.
2.5.5
Afwezigheden op de werkplek
Tijdens een voortraject, brugproject of tijdens je werk volg je de afspraken van de werkgever of de organisatie.
Volg je die niet, dan kan dat, net als bij afwezigheden in het centrum, tot sancties leiden.
Ben je minderjarig en geef je 30 dagen geen invulling aan het werkplekleren, dan gaan we voor jou op zoek naar
andere mogelijkheden om aan een voltijdse invulling van 28 uren te geraken.
Ben je niet meer leerplichtig en ben je 30 dagen zonder geldige reden afwezig op de werkplek of weiger je een
voltijds engagement, dan zijn we verplicht je uit te schrijven.
Het centrumbestuur kan ervoor kiezen om het aantal wekelijkse uren te verhogen voor de jongeren die de
component werkplekleren tijdelijk niet invullen. Het bepaalt dan ook of die bijkomende uren aan algemene
vorming of beroepsgerichte vorming worden besteed.
2.6
2.6.1
Begeleiding bij je vorming en opleiding
Je eigen individueel traject
Samen stellen we je leertraject op. Een traject is een aantal stappen naar een doel: wat willen we bereiken?
Hoe kunnen we daar komen?
Het resultaat van de screening zet ons op weg naar het voor jou meest geschikte traject. Dat wordt vastgelegd in
het individuele trajectbegeleidingsplan. Je trajectbegeleidingsplan wordt regelmatig besproken, aangepast en
bijgestuurd indien nodig.
Je trajectbegeleiders helpen je ook in verband met werkervaring en arbeidsbemiddeling en zorgen voor de
gepaste begeleiding. Bij hen kan je altijd met je vragen of problemen terecht.
2.6.2
De klassenraad
Bijna elke week vergaderen alle leraren en begeleiders die bij je opleiding betrokken zijn. Hoofddoel van de
klassenraad is je inzet en je activiteiten op te volgen om goede beslissingen te kunnen nemen. De leden van de
klassenraad wisselen informatie uit over je vorderingen in het centrum, op de werkplek, het brugproject, het
voortraject of het persoonlijk ontwikkelingstraject. Als er problemen zijn, wordt er met alle betrokkenen naar een
oplossing gezocht.
16
2.6.3
Een aangepast lesprogramma
Normaal gezien volg je het hele programma van de opleiding waarin je bent ingeschreven. Als je wegens ziekte,
ongeval of handicap één of meerdere onderdelen van je opleiding (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad
toch beslissen om je een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je
aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en beslissen.
2.6.4
Evaluatie
2.6.4.1 Het evaluatiesysteem
In ons centrum word je permanent geëvalueerd. Je leervorderingen in het centrum en op de werkvloer worden
voortdurend opgevolgd. Dit gebeurt via observaties van de leerkrachten, specifieke toetsen, het maken van
oefeningen, besprekingen van je werkstukken, overleg met de mentor op de werkvloer… Zowel AV als BGV
worden op deze manier beoordeeld. In sommige opleidingen wordt daarnaast nog gebruik gemaakt van een
eindproef.
Sommige attitudes heb je nodig om te kunnen functioneren op je werk/in het leven. Daarom kiezen we ervoor je
attitudeontwikkeling ook mee op te nemen in de evaluatie.
2.6.4.2 Besluitvorming en evaluatiebeslissingen
Vier keer per schooljaar zal de klassenraad samenkomen om te oordelen of je aan een aantal doelstellingen
voldoet en welke competenties je hebt verworven. Hij beslist dan ook of je in aanmerking komt voor een
studiebewijs. Je vindt de data terug in de jaarkalender in [deel III, punt 3]. In de klassenraad zitten alle
leraren/begeleiders die dat schooljaar bij je vorming en opleiding betrokken zijn. De directeur of zijn
afgevaardigde, bv. de coördinator, zit de vergadering voor. Die personen zijn stemgerechtigd. Daarnaast kunnen
ook de CLB-medewerkers of andere begeleiders die met jou werken of deskundigen hiervan deel uitmaken. Zij
kunnen het team raad geven bij de beslissing. De klassenraad beslist over de toekenning van:
• attest van verworven competenties
Als regelmatige leerling krijg je dit attest als je het centrum verlaat vooraleer je een deelcertificaat of een
certificaat behaalde. Op dit attest staat welke competenties je al hebt verworven.
Ook voor de vorderingen die je maakte in een brugproject, een voortraject of een persoonlijk
ontwikkelingstraject krijg je een attest van verworven competenties.
• (enkel voor modulaire opleidingen) deelcertificaat van een module
Als regelmatige leerling krijg je een deelcertificaat als je de competenties van een module hebt verworven.
• certificaat van de opleiding
Als regelmatige leerling krijg je een certificaat als je de competenties van de opleiding hebt verworven.
• het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
Op voorwaarde dat je:
–
met uitzondering van de eerste graad, ten minste twee schooljaren in het secundair onderwijs of in de
leertijd hebt doorgebracht;
–
ten minste één certificaat hebt behaald;
–
op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen
algemene vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming.
• het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
Op voorwaarde dat je:
17
–
met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs of in de
leertijd hebt doorgebracht;
–
ten minste één certificaat hebt behaald;
–
op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen
algemene vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming.
• het diploma van secundair onderwijs
Op voorwaarde dat je:
–
met uitzondering van de eerste graad, ten minste vijf schooljaren in het secundair onderwijs of in de
leertijd hebt doorgebracht;
–
een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs bezit;
–
ten minste één certificaat hebt behaald;
–
op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen
algemene vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming
• het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
Op voorwaarde dat je:
–
met uitzondering van de eerste graad ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs of in de
leertijd hebt doorgebracht;
–
aan de voorwaarden van de basiskennis van het bedrijfsbeheer voldoet.
2.6.4.3 Meedelen van de resultaten
In ons CDO krijg je 4 keer per schooljaar een rapport mee. Daarin wordt gerapporteerd over je leervorderingen.
We opteren ervoor om geen punten te geven maar geven wel aan hoever leerlingen staan in hun traject. Ouders
met vragen zijn van harte welkom voor wat extra duiding bij het rapport.
2.6.4.4 Betwisten van de beslissing van de klassenraad
De klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen
aanvechten. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan moeten je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) de volgende
procedure volgen.
1
Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met [de voorzitter van de klassenraad]. Dat kan ten
laatste de derde dag na de dag waarop de beslissing werd meegedeeld (de precieze data vind je in [deel III,
punt 3]). Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen
niet meegerekend). Het gesprek aanvragen gebeurt ofwel telefonisch op het nummer van de vestiging (tussen 9
en 17 uur), ofwel schriftelijk bij de coördinator.
Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de klassenraad verduidelijkt aan de hand
van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee
mogelijkheden:
•
de voorzitter van de klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de
klassenraad rechtvaardigen;
18
•
de voorzitter van de klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat
geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te
overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk het resultaat van die vergadering.
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de klassenraad, ofwel met de
beslissing van de nieuwe klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.
2
Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent)
in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij de interne beroepscommissie:
Voorzitter van de interne beroepscommissie
Holstraat 66, 9000 Gent
Die brief versturen ze ten laatste de derde dag nadat je:
•
ofwel het resultaat hebt ontvangen van het gesprek met de voorzitter van de klassenraad (wanneer de
betwiste beslissing werd bevestigd);
•
ofwel de beslissing hebt ontvangen van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek
opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).
Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet
meegerekend).
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de interne beroepscommissie het beroep onontvankelijk
moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt
als bewijs van de datum.
De beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het centrumbestuur.
3
Op basis van het onderzoek van de interne beroepscommissie beslist het centrumbestuur of de klassenraad
opnieuw moet samenkomen:
•
als de klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, zal het centrumbestuur die beslissing binnen een
redelijke termijn met een aangetekende brief aan je ouders meedelen en motiveren;
Als de klassenraad wél opnieuw moet samenkomen, gebeurt dat binnen een redelijke termijn. Het
centrumbestuur zal de gemotiveerde beslissing van de klassenraad onmiddellijk met een aangetekende brief
aan je ouders meedelen.
19
3
Leefregels, afspraken, orde en tucht
Als mensen samenleven, zijn er afspraken en regels nodig die gerespecteerd moeten worden. Ook in De
Rotonde hebben we een aantal afspraken. Als iedereen ze volgt, dan wordt je tijd op het centrum aangenaam.
3.1 Praktische afspraken en leefregels in ons centrum
3.1.1
Kledij
Je hoeft niet in een maatpak en met stropdas naar het centrum te komen. We vragen wel een verzorgd
voorkomen. Buitensporige en opvallende kledij kan niet. Het is de coördinator die beslist wat men in het centrum
hieronder verstaat. Hetzelfde geldt voor opvallende haartooi en sieraden.
In bepaalde opleidingen is een aangepaste kledij verplicht voor het volgen van de lessen. Deze kledij moet je
dan eenmalig aankopen. De leerkracht BGV geeft je hierover meer informatie.
3.1.2
Persoonlijke bezittingen
Een MP3-speler, een GSM, dure sieraden, … heb je echt niet nodig op school. Het gebruik van draagbare
telefoons of geluidsdragers is enkel en alleen toegelaten tijdens de pauzemomenten. Het gebruik tijdens de
lessen staat voor het tijdelijk in bewaring nemen van deze toestellen door de leerkracht/begeleider.
3.1.3
Pesten en geweld
Word je gepest, geconfronteerd met ongewenst seksueel gedrag of met geweld? Aarzel dan niet en neem
contact op met de vestigingsverantwoordelijke, de leerlingbegeleider of een andere vertrouwenspersoon. Ook
als je getuige bent van zulk gedrag, vragen we om dit te melden. Samen gaan we dan na welke stappen we
kunnen zetten om dit gedrag te stoppen. In bepaalde situaties zullen we de ouders van de betrokkenen hiervan
inlichten en wordt het orde- en tuchtreglement toegepast.
Iemand die het slachtoffer is van voortdurende bedreigingen of geweld komt vaak alleen te staan en kan zich
nog moeilijk verweren. Dit kunnen we in het centrum niet toestaan. We zullen dan ook niet nalaten hierop te
reageren en maatregelen te nemen.
3.1.4
Gezondheid
3.1.4.1 Preventiebeleid rond drugs
Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk een ernstig
gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van anderen. In ons centrum is het bezit, het gebruik, het onder invloed
zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden.
Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan zullen we in de eerste plaats onze hulp
aanbieden. Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.
Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het
begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je anderen betrekt.
3.1.4.2 Rookverbod
In alle gesloten ruimten in ons centrum geldt er een rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de
schoolterreinen een rookverbod tussen 6u30 ’s morgens en 18.30u ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is
het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ’s avonds. Als je het rookverbod overtreedt,
kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod bij ons
ernstig met de voeten wordt getreden, kan je eventueel klacht indienen bij de onderwijsinspectie.
20
3.1.4.3 Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen in ons centrum
Eerste hulp
We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van
een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis.
We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.
Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen in het
centrum gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen.
Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.
Geneesmiddelen in het CDO
–
Je wordt ziek op het centrum
Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen
worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen
bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis
gaan zonder ons op de hoogte te brengen.
Als CDO mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen ter
beschikking stellen, ook geen pijnstillers.
Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen
met je ouders.
–
Toezien op het gebruik van geneesmiddelen
Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan vragen
om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat zij en de behandelende arts vooraf
moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop
toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het
schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij
het indruppelen), maar we zullen geen andere medische handelingen stellen (bv. een inspuiting), want dat is
strikt verboden.
Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte.
Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de vestigingsverantwoordelijke.
–
Medische handelingen
Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische
bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts
contacteren.
3.1.5
Privacy
3.1.5.1 Welke informatie houden we over je bij?
Voor de administratie en de trajectbegeleiding verwerken we gegevens van al onze jongeren met behulp van de
computer. Bij sommige aspecten van de trajectbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming
nodig. Meer informatie daarover vind je in [deel III, punt 6] van het centrumreglement.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je
gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders.
3.1.5.2 Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes …)
Wij publiceren geregeld beeldopnamen op onze website, in [opsomming van de verschillende publicatiekanalen]
en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden in het CDO en daarbuiten op een leuke wijze
21
informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect
voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen
we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met
activiteiten van ons centrum. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het
schooljaar melden. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.
Deze regels gelden ook voor jou. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop andere
jongeren, personeelsleden van het CDO of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij
je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
3.1.5.3 Bewakingscamera’s
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden
duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat
kan enkel bij een grondige reden.
3.1.5.4 Doorzoeken van lockers
Als we vermoeden dat je het centrumreglement overtreedt, dan heeft de vestigingsverantwoordelijke het recht
om de inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren.
3.1.6
Veiligheid in ons centrum
In de werkplaatsen is het werkplaatsreglement van toepassing. In het belang van de veiligheid en gezondheid
van iedereen ben je verplicht deze richtlijnen strikt te volgen. Het werkplaatsreglement is geafficheerd in de
werkplaats. Als je dit reglement niet naleeft, kan dit leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.
Ook het computerklasreglement dient men na te leven. Dit reglement wordt geafficheerd in alle lokalen waar er
een netaansluiting is. Als je dit reglement niet naleeft, kan dit leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.
Het spreekt vanzelf dat jij ook mee inspanningen levert om het centrum veilig te houden. Als je defecten,
storingen of om het even welke problemen zou opmerken, meld dat dan aan de coördinator, de leraar/begeleider
of aan het secretariaat.
3.2
Orde en tucht
We verwachten dat iedereen op het CDO de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we
gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.
3.2.1 Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op het centrum of op de werkplek hindert of in gevaar
brengt, kan het centrum in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen voorstellen:
•
Een gesprek met de leerlingbegeleider of de vestigingsverantwoordelijke
•
Time-out
Tijdens een time-out word je gedurende een bepaalde periode begeleid in of buiten het centrum. Samen
met jou wordt aan je gedrag gewerkt. Je ouders moeten wel akkoord gaan met dit project.
•
Begeleidingscontract
In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten
ertoe bijdragen dat je je gedrag aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden, begeleiders
en/of jongeren opnieuw mogelijk wordt.
22
3.2.2 Ordemaatregelen
Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren in het centrum of op de werkplek hindert, kan er een ordemaatregel
worden genomen. Mogelijke ordemaatregelen zijn:
•
een verwittiging
•
een individuele opdracht
•
strafwerk
•
de tijdelijke verwijdering uit de les. Je meldt je dan onmiddellijk bij de vestigingsverantwoordelijke
•
het (gedeeltelijk) binnen blijven tijdens de pauzes
•
het nablijven
•
een alternatieve ordemaatregel
•
de tijdelijke schorsing van maximaal 3 lesdagen
Ordemaatregelen kunnen door alle personeelsleden worden genomen die daartoe door het centrumbestuur zijn
gemandateerd. Ook je begeleiders op de werkplek kunnen ordemaatregelen nemen.
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
3.2.3 Tuchtmaatregelen
Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?
Als de goede werking van ons centrum in gevaar komt door jouw storend gedrag of door ernstige feiten die je
pleegt, kunnen we beslissen om je een tuchtmaategel op te leggen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn:
•
als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken in het CDO niet nakomt;
•
als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt;
•
als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt.
Welke tuchtmaatregelen zijn er?
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
•
een tijdelijke uitsluiting voor het geheel van de opleiding voor de maximale duur van 10 dagen;
•
een definitieve uitsluiting uit het centrum of uit het centrum en de voltijdse school.
Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?
Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de coördinator of door een afgevaardigde van het
centrumbestuur. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de klassenraad.
Hoe verloopt een tuchtprocedure?
Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
•
De coördinator of een afgevaardigde van het centrumbestuur nodigt jou en je ouders met een
aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
•
Vóór dat gesprek kunnen jullie in het centrum het tuchtdossier komen inkijken.
•
Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de zesde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire
feestdagen niet meegerekend) na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum.
Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een raadsman. Dat hoeft niet noodzakelijk een
23
advocaat te zijn. Een personeelslid van het CDO of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden
als raadsman van jou en je ouders.
•
Na het gesprek brengt de coördinator of een afgevaardigde van het centrumbestuur je ouders binnen een
termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met
een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de
beslissing. Pas als jullie deze brief hebben ontvangen, wordt de tuchtmaatregel van kracht.
•
In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden tot het einde van de tuchtprocedure (zie punt
3.7).
Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kan je beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de
tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt:
•
Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van de interne
beroepscommissie:
Voorzitter van de interne beroepscommissie
Holstraat 66, 9000 Gent
•
Let op: de aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat je de beslissing
van je definitieve uitsluiting hebt ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de
interne beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep
niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
•
Als het beroep ontvankelijk is, zal de voorzitter jou samen met je ouders en eventueel een raadsman per
brief uitnodigen om voor de interne beroepscommissie te verschijnen. De zitting is ten laatste tien dagen
(zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat de
beroepscommissie je beroep heeft ontvangen. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw
inkijken. Tijdens de zitting worden zowel jij en je ouders gehoord als diegene die de tuchtmaatregel heeft
opgelegd.
•
De interne beroepscommissie kan de oorspronkelijke tuchtmaatregel bevestigen, vernietigen of vervangen
door een lichtere straf. Ze brengt je ouders binnen een redelijke termijn op de hoogte van haar beslissing
en van haar argumenten. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:
•
Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, hebben we het recht om een nieuwe inschrijving
van jou te weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.
•
We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk
een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt
worden.
•
Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming
geven.
•
Als je definitief wordt uitgesloten, zullen wij je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een ander
CDO.
•
Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere CDO.
Wat is een preventieve schorsing?
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in het centrum
wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:
•
Bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
24
•
Wanneer je aanwezigheid op het CDO een gevaar vormt voor jezelf, voor andere jongeren of voor
personeelsleden van het centrum.
Alleen de coördinator of een afgevaardigde van het centrumbestuur kan je preventief schorsen. Hij deelt die
beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de
tuchtprocedure wordt opgestart en geeft zo nodig bijkomende motivering. De preventieve schorsing gaat
onmiddellijk in en duurt tot de tuchtprocedure is beëindigd.
Wat is een herstelgericht groepsoverleg?
Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer
en dader, ouders, vertrouwensfiguren… Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing
voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De coördinator of een afgevaardigde van het centrumbestuur kan
een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In
dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.
3.2.4 Opvang op het CDO tijdens een tuchtmaatregel
Als je na een tuchtprocedure tijdelijk of definitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op het CDO op
te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op
hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag
ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.
25
Deel III - Informatie
De bepalingen opgenomen in dit deel zijn van informatieve aard. Ze maken wel integraal deel uit van
het centrumreglement. Het centrum heeft het recht de informatie opgenomen in dit deel in de loop van
het schooljaar te wijzigen, indien nodig na consultatie van de participatieorganen.
1
Wie is wie?
1.1
De inrichtende macht = het centrumbestuur
De inrichtende macht of het centrumbestuur is eigenlijk het hoofdbestuur van het centrum deeltijds
beroepssecundair onderwijs. Als jongere in ons centrum kom je met deze mensen praktisch niet in
contact.
Toch hebben zij een belangrijke taak.
1.2
De scholengemeenschap
CDO De Rotonde behoort tot de scholengemeenschap Edith Stein.
1.3
De directeur
De directeur is de vertegenwoordiger van het centrumbestuur. Hij zorgt voor de goede gang van
zaken in het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius en in de verschillende vestigingen van De
Rotonde. Dhr. Boute is te vinden in lokaal A 001 en is te bereiken op het nummer 09 225 12 87.
1.4
De coördinator
Aan het hoofd van een centrum staat de coördinator. De coördinator vertegenwoordigt de directeur.
Hij neemt, samen met de vestigingsverantwoordelijken, de dagelijkse leiding van het centrum op. Voor
De Rotonde is dit mevr. Chantal Berckmoes. Je kunt haar bereiken op het nummer 09 233 41 89.
1.5
De vestigingsverantwoordelijke
De coördinator wordt in de vestigingen vertegenwoordigd door de vestigingsverantwoordelijken.
1.6
-
Mevr. Linda Boone is de vestigingsverantwoordelijke voor de vestiging Gent – Holstraat. Ze is
te bereiken op het telefoonnummer 09 233 41 89.
-
Dhr. Carl Malfliet (vestigingsverantwoordelijke vestiging Oostakker) is te bereiken op het
nummer 09 255 91 15.
-
Mevr. Betty De Pauw (vestigingsverantwoordelijke vestiging Evergem) is te bereiken op het
nummer 09 253 70 32.
De traject- en tewerkstellingsbegeleiders
De traject- en tewerkstellingsbegeleiders zorgen voor een goede samenwerking tussen het centrum
en je werkplek. Ze helpen je bij het zoeken naar een job of een brugproject, volgen je ontwikkeling op
en ondersteunen je daar waar het nodig is. Met vragen en problemen in verband met je
tewerkstelling/traject kun je bij hen terecht. De traject- en tewerkstellingsbegeleiders zijn te bereiken
op het telefoonnummer van de respectievelijke vestigingen. In de vestiging Gent kan je terecht bij
mevr. Karen Heyvaerts, mevr. An Jacobs en mevr. Anneke Claeys. In de vestiging Oostakker kan je
terecht bij dhr. Raes en mevr. Palsterman. In de vestiging Evergem kan je terecht bij mevr. Soetaert
en mevr. Tonnard.
26
1.7
De leerlingenbegeleider
Voor concrete vragen en knelpunten betreffende je persoonlijke levenssfeer, familiale situaties,
problemen met je lief of je ouders… kan je terecht bij Jorgen Bruggeman, leerlingbegeleider. Hij staat
steeds open om naar jou te luisteren en om samen met jou naar oplossingen te zoeken.
1.8
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Het CLB heeft als opdracht om er mee voor te zorgen dat jij je goed voelt in het CDO. De CLBmedewerker geeft begeleiding bij:
•
het leren en studeren;
•
de onderwijsloopbaan;
•
de preventieve gezondheidszorg;
•
het psychisch en sociaal functioneren.
Ons CDO wordt begeleid door het vrij CLB Gent (Holstraat 95, 9000 Gent). Samen met het CLB
hebben we afspraken en aandachtspunten voor de begeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook
besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB
om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die
begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. In principe wordt je geacht voldoende in staat te
zijn om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam
geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk
geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.
Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding
in ons centrum. Het CLB legt voor elke jongere die het begeleidt één dossier aan. De CLBmedewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de
privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang
of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.
Als je komt van een CDO, school of Syntra lesplaats waar men samenwerkt met een ander CLB, zal
het CLB-dossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het VCLB Gent. Jij of je ouders
hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier
pas na 1 september overgedragen.
Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10
dagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB
bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s of in één van de vestigingen. Je kan je echter niet verzetten
tegen het overdragen van identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens die horen bij
verplichte opdrachten van het CLB (medische onderzoeken – leerplichtproblemen).
Jij en je ouders zijn verplicht mee te werken met het CLB voor:
– de begeleiding van spijbelgedrag;
– collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke
ziekten.
Als je ouders of jijzelf bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde arts
van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel
binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLBarts of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen.
27
1.9
De vakbond
De vakbonden verenigen de werknemers en de werkzoekenden. Zij verdedigen hun belangen, vooral
naar de werkgevers en naar de overheden. Zij doen dat ook voor deeltijds lerenden. Als lid kun je bij
de vakbond je terecht met vragen of problemen met je werkgever, je loon, werkloosheid, kinderbijslag,
vakantie ….
1.10 De interne beroepscommissie
Bij de voorzitter van deze commissie kunnen je ouders beroep aantekenen als je definitief uit het
centrum wordt uitgesloten. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing. Ook als je
ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de klassenraad of van de
kwalificatiecommissie, kan men in de tweede fase van de beroepsprocedure naar deze
beroepscommissie. De beroepscommissie adviseert het schoolbestuur om de klassenraad of
kwalificatiecommissie opnieuw samen te roepen.
De voorzitter van de interne beroepscommissie is Wouter Boute, directeur HTISA (Holstraat 66, 9000
Gent).
2
Wie heeft inspraak?
Ons centrum heeft een eigen leerlingenraad. Als je er meer over wil weten en eventueel zelf wil
opkomen, geven we je graag meer informatie.
3
Jaarkalender
In bijlage gelieve u een jaarkalender te vinden. De ingekleurde data zijn vrije dagen (vakantie,
pedagogische studiedag, feestdag, facultatieve vrije dag). Eventuele wijzigingen in de loop van het
schooljaar worden altijd schriftelijk meegedeeld.
4
Ons inschrijvingsbeleid
In CDO De Rotonde zitten leerlingen en medewerkers van verschillende achtergronden, en met
verschillende eigenschappen, talenten en beperkingen. Dat willen we ook zo.
In een aantal omstandigheden heeft het centrum het recht je inschrijving te weigeren. Dat kan als je
na een tuchtprocedure tijdens het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door ons definitief uit
het centrum werd uitgesloten, of als je door het Hoger Technisch Instituut Sint – Antonius werd
uitgesloten. De weigering geldt dan voor alle vestigingsplaatsen van het centrum. Je inschrijving kan
ook geweigerd worden als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatingsvoorwaarden. In
een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Dat kan enkel als wij dat willen, je
hebt hierop geen recht. Wij kunnen je dan op het einde van het schooljaar ook geen studiebewijs
uitreiken.
In onze opleidingen kunnen we maar een beperkt aantal jongeren opnemen. Dat aantal werd per
vestigingsplaats op voorhand vastgelegd. Het kan gebeuren dat er niet genoeg plaats is om jou een
degelijke opleiding aan te bieden. Bijvoorbeeld als we maar over een bepaald aantal machines
beschikken. Ons centrum heeft dan het recht om jouw inschrijving te weigeren.
Sommige jongeren werden naar het buitengewoon onderwijs verwezen. Wie zich met zulk een
inschrijvingsverslag aanbiedt, wordt voorwaardelijk ingeschreven. Indien we vaststellen dat het
centrum onvoldoende draagkracht heeft, wordt de overeenkomst ontbonden. Je bent dan niet meer in
het centrum ingeschreven.
28
Het centrum kan je inschrijving weigeren als je je in de loop van het schooljaar aanbiedt, omdat je
door een andere school of centrum definitief werd uitgesloten. Het lokaal overlegplatform zal dan
automatisch bemiddelen.
5
Werkplekleren
5.1
Tewerkstelling
5.1.1 Deeltijds arbeidscontract
Met een deeltijds arbeidscontract werk je als arbeider of bediende in een bedrijf of een instelling met
een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst.
Je ontvangt voor je arbeid een loon, volgens de barema's die zijn bepaald in collectieve akkoorden
tussen werkgever(s) en vakbonden. Voor jongeren liggen deze meestal lager dan voor oudere
werknemers.
Op dat loon betalen zowel je werkgever als jijzelf bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ-bijdragen).
Ook gaat er van je loon een deel naar de belastingen, ten minste als je meer dan 7070 euro aan netto
belastbaar inkomen hebt per jaar. Het kan zijn dat de werkgever toch bedrijfsvoorheffing inhoudt op je
loon. Die kan je het jaar nadien echter terugkrijgen als je een belastingbrief invult.
Je neemt best contact op met je ziekenfonds. Meerderjarige leerlingen moeten zich zelfstandig
aansluiten bij een ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt je een deel van je medische kosten
(doktersbezoek, geneesmiddelen) terug. Na een zekere tijd (wachttijd) heb je ook recht op een
ziektevergoeding, als je niet kan werken wegens ziekte en daardoor geen loon meer ontvangt van je
werkgever.
Woon je nog thuis en bedraagt je netto belastbaar inkomen meer dan 2990 euro, dan ben je fiscaal
niet meer ten laste van je ouders. Woon je met een alleenstaande ouder, dan geldt een inkomen van
4320 euro. Concreet wil dat zeggen dat, als je in een bepaald jaar die inkomensgrens overschrijdt, je
ouders geen belastingvermindering meer krijgen voor jou als kind ten laste.
5.1.2 Werknemersleercontract (ook wel industrieel leercontract genoemd)
Als je een werknemersleercontract krijgt aangeboden, dan krijg je voor de dagen die je werkt in het
bedrijf of de instelling geen loon, maar een leervergoeding. In sommige sectoren wordt er vanuit een
sectoraal fonds waarbij je werkgever is aangesloten een deel bijbetaald.
De werkgever betaalt een kleine bijdrage voor de sociale zekerheid (RSZ-bijdrage) op de vergoeding.
Jijzelf moet echter geen RSZ-bijdrage betalen, in elk geval niet tot het einde van het jaar waarin je 18
jaar wordt. Wat RVA, ziekenfonds en belastingen betreft, is de regeling dezelfde als voor deeltijdse
arbeidscontracten (zie hierboven).
5.1.3 Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)
Je komt soms ook terecht in een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) bij een lokaal bestuur of bij een
Vlaamse overheidsinstelling. Het statuut is vergelijkbaar met een werknemersleercontract.
5.1.4 Individuele beroepsopleiding (IBO)
Een IBO-opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de VDAB. Er wordt dan samen met de
trajectbegeleider van ons centrum een opleidingsplan opgesteld. De begeleiding op de werkvloer
gebeurt door de VDAB.
29
Je krijgt een compensatievergoeding, aangevuld met een 'productiviteitspremie' ten laste van de
werkgever, maar betaald door de VDAB. Na een succesvolle opleiding dient de werkgever je aan te
werven met een contract van onbepaalde duur.
5.2
Brugproject
Het is mogelijk dat je nog niet toe bent aan een arbeidscontract of leercontract in een gewoon bedrijf.
Dan zullen we in eerste instantie een oplossing zoeken via een brugproject. Je kunt dan onder
begeleiding gedurende maximum 10 maanden of 800 uur praktijkervaring opdoen in specifieke
tewerkstellingsprojecten in een vzw of in een openbaar bestuur. Je krijgt daartoe een
opleidingscontract aangeboden. Elke maand ontvang je een opleidingsvergoeding van ongeveer 3,40
euro.
Op die vergoeding moeten geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden betaald en evenmin
belastingen.
Je blijft voor de belastingen ten laste van je ouders.
5.3
Voortrajecten
Ben je nog niet toe aan een tewerkstelling of een brugproject, dan kan je terecht in een voortraject. Je
krijgt dan 1 euro per uur dat je effectief aanwezig bent. Een voortraject kan maximaal 312 uur
bedragen.
5.4
Bonussen en uitkeringen
5.4.1 Overbruggingsuitkering
Indien je contract buiten je wil wordt verbroken, dan heb je mogelijk recht op een
overbruggingsuitkering. Dit kan bijvoorbeeld bij tijdelijke technische werkloosheid of door sluiting van
het bedrijf waar je werkte.
5.4.2 Startbonus
Als je per opleidingsjaar minimaal 4 maanden ononderbroken werkt bij dezelfde werkgever, dan heb je
als minderjarige recht op een 'startbonus'. De startbonus moet je binnen de 3 maanden na de start
van de arbeids- of opleidingsovereenkomst aanvragen. Je ontvangt de vergoeding op het einde van
elk geslaagd opleidingsjaar. Je ontvangt 500 euro op het einde van het eerste en het tweede
opleidingsjaar en 750 euro op het einde van het derde opleidingsjaar. De startbonus wordt eveneens
toegekend bij tewerkstelling via een brugproject.
5.4.3 En de kinderbijslag voor je ouders?
Je ouders blijven hoe dan ook kinderbijslag ontvangen tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar
wordt. Nadien wordt je maandelijks inkomen bekeken. Als dit niet meer bedraagt dan 509,87 euro per
maand, dan blijft de kinderbijslag doorbetaald.
5.4.4 Meer informatie
We hebben hier maar beperkte informatie kunnen weergeven. Heb je bijkomende vragen betreffende
je situatie buiten de lesuren? Heb je hulp nodig bij het invullen van bepaalde documenten? Aarzel niet
en neem contact op met de vestigingsverantwoordelijke, de tewerkstellingsbegeleider, je
trajectbegeleider of je vakbond.
30
6
Jouw administratief dossier
De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk
over de juiste gegevens beschikken.
Aan elke nieuwe jongere vragen we een officieel document zoals een trouwboekje, je identiteitskaart,
een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, je SIS kaart… Hiervan zullen we
een kopie in je administratief dossier bewaren. Daarnaast vragen we ook je laatste behaalde
studiebewijzen mee te brengen. Die documenten zijn belangrijk om na te gaan of we jou als
regelmatige leerling kunnen inschrijven. Je kan dan officiële studiebewijzen behalen.
7
Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?
Wanneer je het om de een of de andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je
terecht bij leraren of de mensen die instaan voor de trajectbegeleiding. Het is belangrijk dat je weet op
basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.
7.1
Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden
over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken
we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij
ook rekening met wat het beste is voor anderen.
7.2
Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
Wat is dit?
In ons centrum kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, mensen die instaan voor de
trajectbegeleiding en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de
informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt
geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel
trajectbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je
toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat
jouw persoonlijke informatie geheim blijft.
7.3
Een dossier
Je begrijpt dat een begeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie
schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel
trajectbegeleiding toegang.
We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je dossier.
We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Je mag altijd vragen
welke gegevens over jou in je dossier staan. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te
overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.
7.4
De cel trajectbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de begeleiders in ons centrum samen in een cel
trajectbegeleiding.
31
[Eenmaal per week] bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige
jongeren te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.
We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen.
Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te
bespreken.
7.5
Je leraren
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds met
jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en
andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.
8
Samenwerking met andere organisaties
Ons CDO werkt samen met diverse organisaties:
9
-
de centra voor deeltijdse vorming: Groep Intro (Kidz Dampoort), vzw Lejo, vzw De Werf;
-
de organisatoren van de voortrajecten: Groep Intro (Travak), vzw Jes;
-
de brugprojectpromotoren: de provincie Oost – Vlaanderen, het OCMW Destelbergen, de
Dienst Werk van de Stad Gent;
-
het centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB Gent);
-
de maatschappelijke cel van de Gentse politie. Wij willen geen boeman zijn, maar we willen
structuur geven aan je leerplicht en leerrecht;
-
…
Waarvoor ben je verzekerd?
De school voorziet in een passende schoolverzekering, waarbij de leerling gedurende alle activiteiten
die door de school worden georganiseerd, de (kortste) weg van thuis naar school en vice versa is
verzekerd tegen ongevallen.
Voor een gedetailleerd overzicht van de polisvoorwaarden in de vestiging Gent-Holstraat kan u zich
wenden tot de dienst boekhouding van het HTI Sint-Antonius - Holstraat 66 - 9000 Gent - 09 225 12
87.
10
Bijdrageregeling
Bij het begin van elk schooljaar krijg je een lijst met de te voorziene financiële bijdragen die van jou of
je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel de verplichte als de niet-verplichte
uitgaven. Ons centrum vraagt een forfaitair bedrag van 85 euro op jaarbasis om een gedeelte van de
kosten van cursusmateriaal en didactische uitstappen te dekken. Leerlingen die inschrijven vanaf
januari betalen 50 euro. Leerlingen die inschrijven na de paasvakantie, betalen 30 euro.
In deze éénmalige bijdrage zitten alle kosten voor administratie, handboeken, kopies, uitstappen en
andere vervat. Elke leerling/ouder die een detail van de uitgaven wil ontvangen, kan dit steeds
aanvragen op het secretariaat van de school.
32
Tóch wachten er nog een paar extra kosten, afhankelijk van de opleiding waar je in zit.
Werkpak (richtprijs 36.50 euro) en/of veiligheidsschoenen (richtprijs 28.50 euro) voor de afdelingen
‘pijplasser beklede elektrode staal’, ‘pijplasser MIG/MAG staal’, ‘pijplasser TIG staal’, ‘schilder’,
‘behanger’, ‘plaatser soepele vloerbekleding’, ‘schilder-decorateur’, ‘machinaal houtbewerker’,
‘meubelmaker’, ‘werkplaatsbinnenschrijnwerker’ en ‘operator in de houtzagerij’.
33
Deel IV - Afspraken binnen vestiging EDUGO Campus GLORIEUX
1
Algemeen: leefregels en afspraken
- schooluren (belsignalen):
Voormiddag: 8.35 – 12.10u, met pauze tussen 10.15 en 10.30u
Namiddag: 13u – 16.35u (15.45u op dinsdag/vrijdag) met pauze tussen 14.40 en 14.55u
de
- bij het eerste belsignaal (8.30u en 12.55u) zijn alle leerlingen ‘binnen’ de school, bij het 2
belsignaal ben je in de pauzeruimte
- je draagt op school verzorgde kledij en een gewone haarsnit. Uitdagende kledij, piercings, opzichtige
make-up, vakantie- en vrijetijdskledij passen niet op school. Je loopt niet rond in bloot bovenlijf of met
een blote buik, ook niet bij sport. Een hoofddeksel wordt binnen steeds afgezet. In de gebouwen is
kauwgom verboden.
- het gebruik van tabak, alcohol, drugs, wapens, spuitbussen, … is verboden.
- het gebruik van walkman, computerspelletjes, MP-3, I-pod, GSM, audio, video en
communicatieapparatuur,… kan enkel tijdens de recreatiemomenten en tot aan het eerste belsignaal.
- tijdens de lessen mogen de leerlingen een flesje water gebruiken. Blikjes frisdrank zijn tijdens de
lessen niet toegelaten
- tijdens de lessen heeft geen enkele leerling een GSM nodig. De GSM wordt dus niet gebruikt of op
“stil” gezet, maar uitgeschakeld. Een GSM kan eventueel ENKEL tijdens de recreatiemomenten, dus
niet meer na het eerste belsignaal of tijdens leswisselingen, gebruikt worden
- het is niet toegelaten om tijdens de schooluren met een helm op school rond te lopen. Je kunt hem
op eigen risico stevig vastmaken aan je motorfiets maar de school draagt hierin geen enkele
verantwoordelijkheid. We raden je sterk aan om je helm op te bergen in een door jouw gehuurd
opbergkastje.
- de leerlingenkaart is strikt persoonlijk en heb je steeds bij. Je overhandigt je leerlingenkaart aan elk
personeelslid dat er naar vraagt. Bij verlies wordt 2 euro aangerekend voor de aanmaak van een
nieuwe kaart
- leerlingen DO mogen tijdens de pauzes in het pauzelokaal verblijven. (niet in de gangen) Wie naar
buiten wil, verlaat de lokalen onmiddellijk na het belsignaal. Wie later nog naar het toilet wil, vraag
toelating aan de leerkracht met toezicht. Wie niet in het pauzelokaal blijft, begeeft zich onmiddellijk
naar de speelplaatsen.
Het is niet toegelaten om zich op een andere plaats te bevinden dan op de speelplaatsen en in de
pauzeruimte. Het is niet toegelaten om tijdens de lessen en tijdens de voor- en namiddagpauze de
school te verlaten
- tijdens de pauze kan je enkel in een leslokaal blijven mits toestemming van de leerkracht
- het verbruik van warme maaltijden in de pauzeruimte is niet toegelaten
- tussen 2 lesuren blijf je rustig wachten op de volgende leraar. Je blijft in het lokaal en leunt niet door
de ramen. Moet je naar een ander lokaal, dan doe je dit kalm en zonder oponthoud. Als de leraar niet
komt opdagen, verwittigt één van de leerlingen het secretariaat.
34
- leerlingen die per fiets of motorfiets naar school komen, gebruiken de hoofdingang om het
schoolterrein te betreden. Ze rijden hun vervoermiddel (stapvoets) naar de loods achter het gebouw
blok N en begeven zich onmiddellijk naar hun respectieve speelplaats. Om veiligheidsredenen wordt
de fietsenloods gesloten tijdens de lesuren.
- fietsers en bromfietsers zijn niet toegelaten op beide parkeerterreinen.
- auto’s van leerlingen worden op parking 2 geparkeerd.
- het is NIET toegelaten om vóór de aanvang van de lessen te verzamelen in de schoolomgeving.
Het is niet toegelaten om op de afsluitingen rond het zwembad, de parkings, … te zitten.
- om in de buurt van de school niemand te hinderen maak je best gebruik van de ontmoetingsplaats in
de Hilariusdreef
- in alle ateliers geldt het eigen werkplaatsreglement: de leerkrachten BGV overlopen dit reglement
met de leerlingen
- in de ateliers zijn werkpakken en soms ook veiligheidsschoenen verplicht. Wie niet in orde is met
deze kledij, zal niet toegelaten worden tot de lessen in het atelier. Eventueel kan dit materiaal gehuurd
worden.
- leerlingen die de afspraken niet nakomen kunnen gesanctioneerd worden.
- leerlingen die afwezig zijn of te laat komen, verwittigen steeds de school
2
Afspraken voor het gebruik van de lokalen
Op de speelplaats
-
Bij het eerste belsignaal stop je alles weg (gsm, mp3-spelers, eten, ..) en begeef je je naar de
ateliers of klaslokalen;
Bij het tweede belsignaal ben je in de pauzeruimte N203
In de ontspanningsruimte
-
-
Wij houden het SAMEN netjes. Er is een beurtrol voor het opkuisen van de ruimte. Dit gebeurt
DAGELIJKS na de laatste pauze. De verantwoordelijken worden vermeld op een lijst die
uithangt in de ontspanningsruimte;
Je hebt respect voor het materiaal en voor de aankleding;
Er wordt geen warm eten geconsumeerd in de ontspanningsruimte;
De kastjes behandel je met zachtheid;
Voorstellen voor aankleding van de ruimte zijn welkom, maar leg het eerst voor aan de
leerkrachten. Eigen initiatief mag niet.
Bij het begin van de les
-
Je haalt je map in de kast (voor AV)
Je doet je werkpak en veiligheidsschoenen aan (voor BGV)
Je doet onmiddellijk en altijd je jas uit en zet je hoofddeksels af;
Je neemt je materiaal en zorgt dat je klaar bent om de les te volgen.
35
Op het einde van de les
-
Het einde van de les wordt niet bepaald door het belsignaal, maar door de leerkracht;
Als het belt, storm je dus niet naar buiten maar wacht je tot de leerkracht het teken geeft;
Normaal stopt de leerkracht een aantal minuten voor het belsignaal. Als hij de tijd niet in het
oog heeft, mogen we hem er op een beleefde manier attent op maken dat het bijna zal bellen.
Je stopt je materiaal netjes weg en neemt terug plaats tot de leerkracht het teken geeft dat je
het lokaal mag verlaten.
Tijdens de les
-
-
Je bent rustig en volgt aandachtig mee;
Je valt geen andere leerlingen lastig;
Als er iemand aan het woord is, luister je respectvol, of het nu de leerkracht of een
medeleerling is (die het woord heeft gekregen);
Je bent bezig waarmee je bezig moet zijn…
Als je iets willen zeggen of een antwoord wil geven, steek je je hand op; Je roept niet door
elkaar;
Je probeert mooi Nederlands te praten;
-
Je gaan respectvol met je eigen materiaal om en met dat van de medeleerlingen.
-
3
Netetiquette: regels voor het gebruik van ICT-middelen
Het is NIET TOEGELATEN (te)
-
downloaden
spelen van computerspelletjes
chatten op het internet
funsurfen (surfen op het internet als tijdverdrijf)
kopiëren en installeren van software
porno, gewelddadige, racistische of andere discriminerende websites te bekijken
sociale netwerken zoals Facebook, Netlog, … te gebruiken
hardware (pc, printer, muis) af te koppelen of te verplaatsen
eigen e-mailaccount te installeren
persoonlijke informatie van jezelf of leerlingen door te geven op het internet
instellingen van configuraties, geluid, beeldscherm, resoluties, screensavers e.d. te wijzigen
Gebruik van de computers:
1. De computers worden alleen gebruikt onder begeleiding van de leerkrachten.
2. Je gaat op een aangewezen plaats zitten en gebruikt elke les opnieuw dezelfde pc.
3. Je bent netjes en voorzichtig met de computer. Je gebruikt geen eten of drinken bij de computer. Je
gaat niet ruw om met het toetsenbord, koptelefoon, muis en andere apparaten.
36
4. Starten en afsluiten van de computers dient correct te gebeuren.
5. Wanneer je het zandlopertje ziet, gebruik je het toetsenbord of de muis niet en wacht je geduldig af.
De computer kan anders namelijk vastlopen.
6. Wees geduldig, de computer heeft meestal wat tijd nodig om een “opdracht” te verwerken.
(bijvoorbeeld printen) Klik niet vaker op je muis dan nodig! Je computer kan dan “op hol slaan” en
vastlopen.
7. Loopt je computer vast, ga dan niet zelf dingen uitproberen waarvan je niet zeker weet of het lukt.
8. Bij misbruik zal je onmiddellijk de toegang tot de computer ontzegd worden.
9. Indien je opzettelijk schade berokkent zal je die moeten vergoeden.
37
38