Een project gericht op het versnellen van schuldregelen

Commentaren

Transcriptie

Een project gericht op het versnellen van schuldregelen
Een project gericht op
het versnellen van
schuldregelen
Wilt u als crediteur, schuldhulpverl
ening met
korte doorlooptijden?
Wilt u snel een concreet voorstel on
tvangen?
Wilt u na aanvaarding van een voo
rstel binnen
een week het aangeboden bedrag on
tvangen?
Kortom, wilt u meer resultaat en mi
nder kosten?
Verleen dan uw medewerking aan
het project
Turbosaneren!
Turbosanering_folder_A4.indd 1
7-3-2011 9:47:18
Als crediteur kunt u de komende periode een aanbod van ons ontvangen in het kader van het
project Turbosaneren. Dit project heeft als doel de doorlooptijd van de schuldhulpverlening flink
te verkorten, en crediteuren sneller uit te betalen. Met deze flyer willen wij u graag informeren over
het project dat om diverse redenen aantrekkelijk is voor crediteuren.
Een project gericht op het
versnellen van schuldregelen
Steeds meer Nederlanders vragen om
schuldhulpverlening. Door de economische
crisis is het aantal aanvragen de afgelopen tijd
nog sterker toegenomen. Deze toename heeft
zijn weerslag op de werkprocessen van de
schuldhulpverlening. In de praktijk duurt het
vaak (te) lang voordat een schuldregeling tot
stand komt, dit kost veel extra geld en mankracht
en is daarom onwenselijk voor alle partijen. Om
crediteuren en de groeiende groep schuldenaren
sneller een passend aanbod te doen, hebben
wij het project Turbosaneren ontwikkeld: door
in verschillende fasen sneller te werken, hebt u
eerder een aanbod en ontvangt u sneller een
betaling.
De beoogde snelheidswinst gaan we boeken
in het werkproces schuldregelen. De kern van
dit proces is dat een schuldhulpverlenende
organisatie inventariseert hoe hoog de schulden
zijn en wat het inkomen is. Vervolgens wordt
op die basis vastgesteld hoeveel iemand in 36
maanden maximaal kan afbetalen. Dan zijn er twee
mogelijkheden. Er wordt een voorstel tot afkoop
gedaan en met een saneringskrediet worden de
schulden direct afgekocht. Het alternatief is dat
er een schuldbemiddeling wordt getroffen. De
schuldenaar lost maandelijks zo veel mogelijk af
en de crediteuren schelden na 36 maanden de
resterende schulden kwijt.
Dat het in de praktijk vaak zo lang duurt voordat
crediteuren een aanbod krijgen, komt in de
eerste plaats doordat de schuldhulpverlenende
organisatie pas gaat rekenen wat iemand in 36
maanden kan betalen als alle inkomstgegevens
bekend zijn. In jargon heet dit het vaststellen van de
afloscapaciteit. Voor de meeste schuldenaren geldt
dat zij lang niet alle inkomensondersteunende
voorzieningen gebruiken waar zij recht op hebben
(huurtoeslag, langdurigheidstoeslag etcetera).
Nadat de schuldhulpverlenende organisatie
constateert dat een schuldenaar een bepaalde
voorziening nog niet gebruikt, ‘wacht’ zij totdat
deze is aangevraagd en toegekend. Dit duurt soms
wel 6 weken, terwijl er met een goede schatting
op voorhand best een beeld is vast te stellen van
het bedrag waar de schuldenaar bij benadering
recht op heeft.
Na vaststelling van de afloscapaciteit ‘lekt’ er in de
huidige situatie ook veel tijd weg bij het opzetten
van de schuldregeling. Als een schuldenaar om
schuldhulpverlening verzoekt, heeft hij gemiddeld
ruim twintig crediteuren. De schuldregeling komt
pas tot stand als zij allemaal een actuele saldo
opgave hebben gedaan en hebben laten weten of
ze meewerken met het schuldregelingsvoorstel.
Met gemiddeld twintig crediteuren zijn er altijd
wel een paar die traag reageren. Hun reactietijd
bepaald de wachttijd voor de anderen.
Tenslotte loopt de doorlooptijd soms nog extra
vertraging op als er tussentijds beslag wordt
gelegd op het inkomen. Zeker als het lang duurt
voordat duidelijk is of er een schuldregeling tot
stand komt, zijn er situaties waarin er tussentijds
beslag wordt gelegd op het inkomen.
De kern van Turbosaneren
Door onze huidige manier van werken te
veranderen, gaan we de doorlooptijden verkorten.
Dit willen we in drie stappen doen namelijk:
door de afloscapaciteit te gaan schatten, een
aanbod te doen op basis van de aldus berekende
afloscapaciteit en de schulden van de crediteuren
die akkoord gaan direct te kopen tegen het
saneringsbedrag onder cessie van de vordering
aan de schuldhulpverlenende instantie. Door een
bedrag te bieden dat gelijk is aan de bedragen die
u voorheen kreeg, bieden we crediteuren meer
snelheid voor hetzelfde resultaat!
2
Turbosanering_folder_A4.indd 2
7-3-2011 9:47:19
De werkwijze: In drie stappen de schulden regelen.
Het werkproces bestaat uit drie stappen: schatten, een aanbod doen en schulden kopen onder gelijktijdig cessie
van het inkomen van de debiteur.
1
Schatten!
Om aan het begin van het werkproces tijd te winnen, wordt niet meer gewacht op formele beschikkingen
van voorzieningen. In situaties waarin het inkomen overzichtelijk is, wordt voortaan geschat. Denk
hierbij aan mensen met een vast inkomen of een WWB- of WW-uitkering. Indien huur- of zorgtoeslag op
een nauwkeurige wijze wordt aangevraagd, dan levert de aanvraag een bruikbare prognose op van de
verwachte hoogte van de toeslag. Door niet meer te wachten op de formele bevestiging van een bedrag
dat al bekend is, maar door het te gebruiken als richtbedrag, kan weken eerder dan in de huidige situatie
begonnen worden met het opstellen van het schuldregelingsvoorstel.
Wat is uw voordeel? Na het intakegesprek melden wij ons eerder bij u!
2
Een aanbod doen!
Vervolgens rekenen we, net als bij een schuldsanering of –bemiddeling, aan de hand van de geschatte
aflossingscapaciteit uit welk deel van de schulden in drie jaar kan worden afgelost. In plaats van een
betalingsregeling of een saneringskrediet vragen we in dit project aan de crediteuren of zij bereid zijn hun
vordering te verkopen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat zij anders ook zouden krijgen. In
termen van financiële risico’s doen we dan niets anders dan bij een saneringskrediet. Wel boeken we een
tijdswinst van tenminste twee maanden door de 36 maandentermijn te laten beginnen zodra de eerste
schuld is verkocht.
Wat is uw voordeel? U ontvangt van ons veel sneller een aanbod.
Het bedrag is gelijk aan het bedrag dat u anders ook zou ontvangen.
3
Schulden overnemen!
Om er zeker van te zijn dat de schuldenaar in staat is om de gekochte vordering af te betalen en te
voorkomen dat andere crediteuren proberen voor te dringen door bijvoorbeeld beslag te leggen, dient
de schuldenaar zijn voor beslag vatbare inkomen aan de kredietbank te cederen tot zekerheid voor de
aflossing van het saneringskrediet.
Daarin wordt overeengekomen dat de schuldenaar een bedrag overhoudt om van te leven dat gelijk is aan
het vrij te laten bedrag. Het bedrag daarboven cedeert de debiteur aan de kredietbank ter betaling van
het saneringskrediet waarmee de vorderingen van de crediteuren zijn afgekocht. De kredietbank betaalt
de crediteur binnen een week nadat deze instemt met de verkoop (ook als de andere crediteuren nog niet
akkoord zijn)
Wat is uw voordeel? U krijgt veel sneller dan voorheen de afkoopsom zodat u uw vordering direct
kan afboeken en geen drie jaar moet wachten. Tevens loopt u niet meer het risico dat als gevolg
van beslag door een voordringende schuldeiser er niet voor u is geregistreerd.
3
Turbosanering_folder_A4.indd 3
7-3-2011 9:47:21
Waarom de vorderingen kopen?
Voor crediteuren levert dit project het grote voordeel van tijdswinst
op. De vraag is dan nog waarom de vorderingen worden gekocht. Het
antwoord luidt dat het eigendomsrecht de bank in de positie brengt om
weigerachtige crediteuren voortaan op grond van de faillissementswet
te dwingen mee te werken; het quorum blijft in stand. Zodra de
kredietbank eigenaar is van minimaal de helft van het totale pakket,
kan zij de andere crediteuren dwingen om mee te werken aan een
akkoord. Het overdragen van het eigendomsrecht maakt in financiële
opbrengst voor de credituren dus geen verschil, maar biedt de bank de
mogelijkheid om ook de laatste crediteuren te laten aansluiten bij de
beoogde schuldregeling.
De uitvoering van het project
Het project Turbosaneren is een Innovatieproject Werk en Bijstand dat
in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De GKB
wordt gedurende het project geadviseerd en bijgestaan door Nadja
Jungmann van Sociale Force en Erica Schruer advocaat bij Schruer
Advocaten uit Rotterdam.
Contactinformatie
Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Ada
Liebrand (projectleider) of Zahra Benali (projectmedewerker). U kunt
hen bereiken op 0592 - 366099 of via [email protected]
Een project gericht op het
versnellen van schuldregelen
Turbosanering_folder_A4.indd 4
7-3-2011 9:47:24

Vergelijkbare documenten