Kwaliteitsmeting van het hoger onderwijs in Chili

Commentaren

Transcriptie

Kwaliteitsmeting van het hoger onderwijs in Chili
Kwaliteitsmeting van het hoger onderwijs in Chili
Stageonderzoek in opdracht van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Santiago, Chili
Marthe E. Stapel , februari – mei 2010
Dit document is opgesteld door een stagiaire van Hare Majesteits Ambassade te Santiago de Chile. De Ambassade aanvaardt
geen enkele juridische aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document, noch het gebruik ervan.
Executive Summary
Het onderzoeksrapport beschrijft hoe de kwaliteit van het hoger onderwijs in Chili wordt gemeten. Het geeft
een beeld van de middelen die de overheid gebruikt om deze meting waar te kunnen maken en hoe
effectief deze middelen zijn. Een uitleg wordt gegeven over hoe het hoger onderwijssysteem zich heeft
ontwikkeld vanaf 1967 tot en met 2010 en waarom deze ontwikkelingen van belang zijn voor een
verbetering van de kwaliteit van het Chileense hoger onderwijs. Daarenboven worden kwaliteitsindicatoren
aan het licht gebracht zodat deze vergeleken kunnen worden op internationaal niveau.
Sinds 1981, staat de ontwikkeling van een goed onderwijssysteem hoog op de Chileense politieke agenda.
Wegens een sociaaleconomische splitsing in de Chileense maatschappij zijn er veel verschillen in de
kwaliteit van de verschillende onderwijsinstellingen ontstaan. Door een gebrek aan goed publiek
middelbaar onderwijs hebben minderbedeelde kinderen een lagere kans om aan een goede Chileense
hogere onderwijs instelling te studeren omdat deze over het algemeen alleen studenten aannemen met
een hoge PSU score (algemeen toelatingsexamen). De leerlingen worden gedwongen om naar een privé
instelling te gaan waarvan de kosten hoog zijn. Met behulp van de verschillende overheidsinstellingen
kunnen studenten beurzen aanvragen. Echter deze beurzen worden vaak aan kinderen toegekend met de
hoogste cijfers op de universiteit, uit families met hoge(re) economische draagkracht. Ergo: de kansen van
een minderbedeelde leerling worden beperkt.
Wegens de privatisering van talloze onderwijsinstellingen is het winstoogmerk gestegen waardoor
studenten te veel betalen voor onderwijs van lage kwaliteit. Docenten staan hierbij centraal. Wegens een
gebrek aan goede docenten die leerlingen motiveren, kan de kwaliteit van een instelling niet beter worden.
De pedagogische sector moet verbeterd worden wil het Chileense onderwijssysteem verdere
ontwikkelingen maken om vergeleken te kunnen worden met het internationale niveau van onderwijs.
Momenteel staat geen enkele Chileense Universiteit op de ranking lijsten van de top 500 universiteiten in
de wereld.
Als men een vergelijking zou willen maken met het Chileense onderwijssysteem zou men voornamelijk
naar de accreditatie cijfers moeten kijken van de verschillende onderwijs instellingen. De accreditatie cijfers
zullen een beeld kunnen geven van wat een instelling te bieden heeft; rekening moet gehouden worden
met het feit dat het cijfer systeem van de accreditatie zelf niet bekend gemaakt is aan externen partijen
waardoor transparantie ook een belangrijk ontwikkelingspunt is geworden.
1
Al met al, zal uit het rapport de volgende problemen van het hoger onderwijssysteem naar voren gebracht
worden:
-
gebrek aan transparantie
-
ongelijkheid
-
hoge commercialisering van het onderwijs: prioriteit geven aan kwantiteit in plaats van aan kwaliteit
-
gebrek aan talen ondersteuning
-
te lange studie duur
Wil Chili vergeleken worden op internationaal niveau, zal het Ministerie van Onderwijs aan de hierboven
genoemde problemen verandering moeten brengen. Diverse overheidsinstellingen zijn over de afgelopen
tien jaar opgezet om een oplossing te bieden op deze problemen door:
-
het inwerking treden van nieuwe wetten waaraan de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd
moet worden
-
het opzetten van accreditatie systemen: op bachelor en master niveau
-
financiële ondersteuning bieden doormiddel van beurzen en leningen
-
talen cursussen toegankelijker maken
-
studie duur inkorten
Kwaliteitsindicatoren kunnen een aanwijzing geven over de kwaliteit van een onderwijsinstelling;
Kwaliteitsindicatoren kunnen worden gezien als tussenstanden in de verschillende onderwijsprocessen
waar ieder zijn persoonlijke waarde aan hecht; doormiddel van internationale vergelijkingen kunnen er
vernieuwende mogelijkheden ontstaan waar men van kan leren.
2
Inhoudsopgave
1. Inleiding ...................................................................................................................................4
2. Lager en middelbaar onderwijs.................................................................................................6
2.1 Geschiedenis .......................................................................................................................6
2.2 Problemen ...........................................................................................................................7
3. De modernisering van het hoger onderwijs in Chili tot en met 1990..........................................9
3.1 Reformatie en modernisatie: 1967-1990 ..............................................................................9
3.1.1 Effecten van de universitaire reformatie ...........................................................................9
3.1.2 Het hoger onderwijs systeem onder het militaire regime van Augusto Pinochet: 1973-199010
4. Het formuleren en het toepassen van een nieuw politiek beleid..............................................14
4.1 Het formuleren van de democratie binnen het hoger onderwijs systeem: 1990-2005 ........16
5. Het hedendaagse Chileense hoger onderwijs systeem ...........................................................19
5.1 Privatisering, marktpositie en sociale factoren .................................................................19
5.1.1 Organisatie van het hoger onderwijs markt.....................................................................19
5.1.2 Universitaire toelatingseisen .........................................................................................20
5.1.3 De arbeidsmarkt ..........................................................................................................22
5.2 Kwaliteitsindicatoren ........................................................................................................23
5.2.1 Het Chileense accreditatie systeem: Consejo Nacional de Acreditación............................25
5.2.2 Docenten accreditatie...................................................................................................27
5.2.3 Studenten niveau.........................................................................................................28
5.3 Hulpmiddelen ...................................................................................................................29
5.3.1 Beurzen en leningen ....................................................................................................29
6. Evaluatie ................................................................................................................................31
6.1 Problemen ........................................................................................................................31
6.2 Oplossingen .....................................................................................................................32
7. Conclusie ...............................................................................................................................35
8. Bibliografie.............................................................................................................................37
9. Woordenlijst ...........................................................................................................................41
10. Bijlagen ................................................................................................................................42
3
1. Inleiding
Kwaliteit kan op verschillende manieren gedefinieerd worden omdat er diverse aspecten en invalshoeken
zijn om te bestuderen. Het meten van kwaliteit is dan ook vaak subjectief terwijl een onderwerp zoals
onderwijs, objectief zou moet worden beoordeeld. Met een objectief oog op kwaliteit, spreekt men over
kwaliteitsindicatoren. Zo kan een ieder bepalen welke indicatoren voor hem/haar van belang zijn en hoe
deze indicatoren te vergelijken zijn met de indicatoren op internationaal niveau.
Tegenwoordig is er een groeiende behoefde aan de waardering van goed tertiair onderwijs. Het hoger
onderwijs is een stimulans voor economische concurrentie en een stimulans voor het meelopen met de
snel groeiende kennis maatschappij waar men tegenwoordig in leeft. Deze concurrentiemarkt van kennis is
van internationaal belang aangezien ieder land wil laten zien dat zij globaal concurrerend kan zijn,
waardoor aandacht besteed moet worden aan het stimuleren en het ontwikkelen van kwalitatief hoger
onderwijs.
Om het hoger onderwijs te stimuleren en kennis te bevorderen, heeft de Chileense overheid, met financiële
steun van de Wereldbank beursen en leningen kunnen verstrekken aan families via een voucher systeem.
Door middel van financiële steun aan minder bedeelde mensen, kunnen meer kinderen studeren en kan de
economie blijven groeien. Om het studeren te bevorderen, moeten niet alleen de studenten financiële steun
krijgen maar er moet een public funding mechanism1 ontstaan; fondsen moeten gegeven worden direct of
indirect aan universiteiten en onderwijsinstituten zodat tevens de kwaliteit van het onderwijs en van de
structuur kunnen worden verbeterd. In meerdere landen, financiert de overheid publieke instituties direct
terwijl in Chili2 een groter percentage van de onderwijsfondsen worden uitgegeven in de private sector.
Een groter percentage van het onderwijssysteem, zij het, het middelbare onderwijs of zij het, het hoger
onderwijs, wordt in Chili privé beheerd. Er bestaan in Chili 179 hoger onderwijsinstellingen waar van 59
universiteiten, 43 professionele instituties (PI) en 77 centra voor technische opleidingen (CTO)3. Van deze
179 hoger onderwijsinstellingen, zijn de twee laatst genoemde onderwijssoorten privé en van de 59
universiteiten zijn er 25 universiteiten die men traditionele universiteiten noemt, in andere woorden die door
de overheid zijn opgericht.
1
http://www.uis.unesco.org/template/publications/wei2006/WEI2006-FINALwc.pdf; Unesco Rapport; pagina 45; laatst
geraadplaagd 24/03/2010
2
http://www.uis.unesco.org/template/publications/wei2006/WEI2006-FINALwc.pdf; Unesco Rapport; pagina 45; laatst
geraadplaagd 24/03/2010. Note: Chili 39% prive financiering, India 28% en Argentinie 12%
3
www.futurolaboral.cl; 2007 rapport; laatst geraadpleegd 25/04/2010
4
Deze inleiding dient als een korte samenvatting van wat in het werkstuk in detail besproken wordt. Aan de
hand van literaire werkstukken, artikelen, boeken en gevoerde interviews zal het werkstuk zich ontwikkelen
tot een gedetailleerd overzicht van het Chileense hoger onderwijs systeem (HO) en hoe het Chileense
systeem de kwaliteit van het onderwijs meet.
5
2. Lager en middelbaar onderwijs
Het Chileense onderwijs systeem moet in zijn geheel bekeken worden om een duidelijk perspectief te
kunnen krijgen van het hoger onderwijssysteem en waarom het onder de gemiddelde internationale
standaard valt.
2.1 Geschiedenis
Op het moment bestaat het onderwijs in Chili uit de educación parvularia (voorschools onderwijs),
educación básica (basisonderwijs) en de educación media (voortgezet onderwijs). Hierna kan de stap naar
de educación superior (hoger onderwijs: instituten of universiteit) worden gemaakt.
Het lager onderwijs duurt acht jaar en is verplicht voor kinderen van zes tot dertien. Hierna volgt vier jaar
middelbaar onderwijs voor kinderen van veertien tot zeventien. Sinds 2004 zijn ook de vier jaar middelbaar
onderwijs verplicht waardoor een Chileen een totaal van 12 jaar naar school moet. Door het verplicht
stellen van een bepaald aantal jaren, is het percentage van de armste leerlingen die deelnemen aan het
onderwijs, gestegen4. In de eerste twee jaar van de middelbare school wordt aan alle leerlingen hetzelfde
curriculum onderwezen. Hierdoor geldt voor alle leerlingen in Chili in theorie, dezelfde onderwijsbasis tot
het zestiende levensjaar. Het verplichte gedeelte van het curriculum wordt vastgesteld door het Ministerie,
met behulp van externe specialisten, zoals leraren. Hierna moet dit curriculum worden goedgekeurd door
de onafhankelijke Consejo Nacional de Educación (CNED)5. In de laatste twee jaar moet een specialisatie
worden gekozen die naast het algemene onderwijs wordt gevolgd. Deze zijn verdeeld in twee stromen: de
humanistische/ wetenschappelijke stroom en de professioneel/ technische stroom.
Er zijn meerdere problemen ontstaan in het onderwijssysteem na de invoering van de decentralisatie van
openbare scholen onder de dictatuur van Augusto Pinochet (1973-1990). De intrede van privé-kapitaal in
de onderwijssector tussen 1980 en 1990 heeft voor een uitbreiding gezorgd van het onderwijsaanbod, met
als voordeel dat de overheid minder geld hoefde te betalen. Tijdens de decentralisatie van het
onderwijssysteem vormden zich verschillende categorieën scholen: scholen van de overheid (totaal
gesubsidieerd), particuliere scholen (privaat gefinancierd) en scholen die gedeeltelijk particulier en overheid
gebonden zijn (privaat maar deels gesubsidieerd)6.
Met de decentralisatie ontstonden er problemen aangezien de overheidsscholen een slechte reputatie
kregen vanwege een gebrek aan materialen en adequate leraren en de particuliere scholen vroegen te veel
4
Matear, Ann; Equity in education in Chile: the tensions between policy and practice; International journal of educational
development 27; 2007; pagina 101-103
5
Interview met Roxana Pey Tumanoff
6
Interview met José Joaquin Brunner
6
geld per kind voor zijn of haar scholing. De socio-economische verdeling die tot de dag van vandaag nog
bestaat in Chili is hier een gevolg van.
Met de decentralisatie van het onderwijssysteem werden de arbeidsomstandigheden slechter aangezien de
leraren niet meer benoemd waren als overheidsdienaren waardoor het salaris van de leraren daalde tot
één derde van het oorspronkelijke salaris7. De verlaging in salaris leidde tot demotivatie bij de leraren
waardoor het onderwijsniveau daalde wegens een gebrek aan gekwalificeerde leraren. Particuliere scholen
waren hierbij het antwoord waar leraren meer gingen verdienen, leidend tot een hogere kwaliteit van het
onderwijs als de ouders van de leerlingen het geld daar voor hadden.
Al met al, hebben deze hervormingen ervoor gezorgd dat er een sterk competitieve onderwijsmarkt
ontstond en dat scholen naar sociaaleconomische positie werden gescheiden. Een bijkomend gevolg is dat
opleidingsinstellingen zich meer zijn gaan richten op winst en minder op continue kwaliteitsverbetering in
het onderwijs. Daarenboven leidt dit tot ongelijke kansen voor leerlingen die willen participeren in het HO.
2.2 Problemen
Een opsplitsing in sociaal-economische klassen, ontneemt een leerling de kans om zijn of haar potentie te
laten zien. Armere kinderen gaan naar publieke scholen en de andere kinderen gaan naar particuliere
scholen waar het onderwijs een betere kwaliteit garandeert. Leraren met een goede opleiding worden door
private scholen gecontracteerd met hogere salarissen dan op publieke scholen waardoor de leraren op
publieke scholen vaak een mindere opleiding hebben gevolgd en geen ervaring hebben door een gebrek
aan stages, wat geen onderdeel is van die minder goede opleiding8.
Leraren zijn vaak de oorzaak van de lage kwaliteit van onderwijs. De meerderheid van de leraren, zeker
degenen die ten tijde van de dictatuur van Augusto Pinochet zijn begonnen, hebben geen adequate
opleiding genoten. Destijds stond het beroep van leraar laag aangeschreven, vanwege lage salarissen en
slechte werkomstandigheden. Toelatingseisen op universiteiten waren op dit gebied vaak lager dan voor
andere studies. Daarna werden er in de jaren 90 wetten doorgevoerd waardoor het tegenwoordig moeilijk
is om een slecht presterende docent te ontslaan waardoor de kwaliteit slechter wordt in zowel het lager en
hoger onderwijs9. Door deze problemen zijn Chileense docenten er slecht op voorbereid om het nationale
curriculum te doceren, leerlingen zijn hier de dupe van.
7
8
OECD rapport; Reviews of national policies for education; 2004 ; pagina 254-266
Interview met Camila Arellano
9
Interview met Jorge Hernandez Muñoz
7
Daarenboven is de prestatie van de leerlingen niet vooruitgegaan de afgelopen jaren. Veel leerlingen
hebben slechte leesvaardigheden en moeten teksten drie tot vier keer lezen voordat ze het begrijpen.
Hierdoor is de leercapaciteit van een leerling vertraagd. De OECD heeft hier voor een algemene
vaardigheidstest ontwikkeld om tussen meerdere landen de leerontwikkeling in verschillende
omstandigheden te vergelijken. Deze test wordt PISA genoemd: een internationale evaluatie van leerlingen
die behoren tot de OECD landen. In 2000 heeft PISA de eerst lees, wiskunde en natuurkunde vaardigheids test uitgevoerd bij 250.000 scholieren10. Hierbij heeft Chili laag gepresteerd.
Een ander probleem binnen het lager onderwijssysteem in Chili is de overvolle klaslokalen. De
docent/leerlingen-ratio is een indicator gebruikt om de capaciteit van een onderwijs instelling te meten.
Critici11 zeggen dat kleine klassen met minder leerlingen beter is voor de ontwikkeling van kennis van een
leerling. Men beweert dat leraren beter instructies kunnen uitdelen aan individuele studenten als een klas
klein is; voorts kan een kind met leerproblemen eerder ontdekt worden en geholpen. Het probleem hierbij is
dat een groter aantal leraren zou moeten worden aangenomen wat veel geld kost. De grootte van de klas
verschilt per school, volgens een rapport van de UNESCO is de leerlingen-/docent-ratio in Chili 33:1 terwijl
de norm voor OECD landen 13:1 is12. In Chili verschilt de leerlingen/docent-ratio per soort
onderwijsinstelling, volgens de OECD zijn er gemiddeld 24 leerlingen in één klas op een geheel private
school en 34 leerlingen op door de staat gesubsidieerde scholen.
10
http://www.monografias.com/trabajos39/estrategias-comprension-lectora/estrategias-comprensionlectora.shtml#planteam over lees problemen van kinderen; laatst geraadpleegd 24/03/2010
11
OECD rapport; Reviews of national policies for education; 2004
12http://www.uis.unesco.org/template/publications/wei2006/WEI2006-FINALwc.pdf;
laatst geraadplaagd 24/03/2010; pagina 120
8
Unesco Rapport;
3. De modernisering van het hoger onderwijs in Chili tot en met 1990
Verschillende aspecten gerelateerd aan de modernisering van het Chileense HO systeem zullen in dit
hoofdstuk besproken worden. Met de staatsgreep in 1973, onder leiding van Augusto Pinochet is een
nieuw tijdperk aangebroken in de geschiedenis van Chili. Het militaire regime van Augusto Pinochet heeft
geleid tot enkele belangrijke verandering in het Chileense onderwijs systeem in zijn geheel (3.1.2).
3.1 Reformatie en modernisatie: 1967-1990
3.1.1 Effecten van de universitaire reformatie
De universitaire reformatie deed zich voor in 1967 met als epicentrum de twee destijds grootste katholieke
universiteiten: La Universidad Católica de Santiago en de Universidad Católica de Valparaíso. De twee
genoemde universiteiten waren de nucleus van het bestaande hoger onderwijs in Chili. Tegenover de
traditioneel ingestelde katholieke universiteiten stond de Universidad de Chile, de enige door de overheid
gemachtigde universiteit13. Deze groeide in aantal van innovatieve leiders en maatregelen; de studenten
waren ook bereid om op te komen voor de hervormingen die volgens hen nodig waren. Een modernisering
van het Chileense hoger onderwijs systeem begon zich te ontwikkelen.
Met de opkomst van talloze universiteiten, benoemd onder de Consejo de Rectores de las Universidades
de Chile (CRUCH) die in 195414 werd opgezet, werd het panorama van universiteitsmaatregelen uitgebreid.
Er bestond geen algemene lijn van zaken. De Universidad de Concepción begon haar onderwijssysteem
aan te passen aan het Noord-Amerikaans onderzoekssysteem. Meerdere universiteiten gingen zich
verzetten tegen het traditionele katholieke onderwijssysteem; universiteiten Del Norte en La Austral werden
opgericht in de jaren 50 en werden gezien als buiten traditioneel, deze universiteiten initieerden de start
van het model van de duale academische en onderzoeksuniversiteit.
Radicaal voor 1967 was dat de resterende universiteiten zoals La Técnica del Estado, zich gingen
specialiseren in gerichte studies en dat deze mensen aannamen van alle sociale klassen, vooral de
middenklassen en leerlingen uit arme buitenwijken15.
De veranderingen die plaats vonden voerden de katholieke universiteiten naar een kwetsbaar punt door
gebrek aan innovatie (Brunner & Catalán, 1985: estudio 4) in vergelijking met andere universiteiten. Met de
13
Interview met José Joaquin Brunner
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Rectores_de_las_Universidades_Chilenas; laatst geraadpleegd op 30/04/2010
15 Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 172
14
9
tijd werden de innovaties van de katholieke universiteiten, officieel gedelegeerd vanuit de Rooms
Katholieke Kerk in Italië, minder geaccepteerd. Studenten gingen zich verzetten tegen de traditionele vorm
van gedachten van de universiteit en streden voor een Christenen democratie. Hoewel, de overige
universiteiten zich verzetten tegen de traditionele manier van het HO, konden zij zonder resultaat, de
oriëntatie van het hoger bestuur toen niet veranderen16.
Verandering vond later plaats aangezien de studenten en innovatieve leraren zich langzamerhand gingen
aanpassen aan de ideeën van de Christendemocraten en zij zich verenigden om tegen het oude systeem
in te gaan. De interne tegenstrijdigheid leidde tot een ondersteuning van de Christendemocraten regering
(1964-1970) aan de eisen van de studenten. De Katholieke Universiteit bleef sceptisch maar gaf bij nader
inzien toe dat verandering onvermijdelijk was. Zodoende werden de poorten geopend tot de democratische
vorm van verkiezing van een nieuw universiteitsbestuur. Men kan zien dat de universitaire reformatie voort
was gekomen uit tegenstrijdige ideeën onder de studenten: zij hadden hun stem gewonnen binnen de raad
van de universiteit.
Deze reformatie duurde 2 jaar en 3 maanden en vormde een revolutionair proces binnen de academische
structuur17. Volgens socioloog J.J. Brunner ontstonden er zes belangrijke effecten als gevolg van de
universitaire reformatie in Chili. De zes effecten benoemd door J.J. Brunner zijn: de uitbreiding van
inschrijvingen, de professionalisering van de opleidingsinstituten, de creatie van een professionele basis
voor onderzoek, de verandering in de politisering van de universiteit, een verbetering in de academische
structuur en een verbetering in de interne relatie tussen het hoger onderwijs en de overheid.
3.1.2 Het hoger onderwijs systeem onder het militaire regime van Augusto Pinochet: 1973-1990
Op 2 oktober 1973, na de staatsgreep in september, heeft het Ministerie van Onderwijs ingegrepen bij de
acht universiteiten die Chili op dat moment telde. Met de opkomst van een nieuw politiek beleid, werd er
streng gecontroleerd door rectoren die door het militaire bewind waren aangesteld. Zij hadden als taak de
universiteiten te zuiveren van politieke tegenstanders; het was bekend dat op de universiteiten men het
marxisme volgde, hierdoor werden mensen geforceerd hun politieke standpunten te veranderen en zich
aan te passen of, werden deze personen met geweld gevraagd om de universiteit te verlaten. Veel
academici zagen zich gedwongen hun universiteit of zelfs hun land te verlaten18:
16
17
Interview met Jorge Hernandez Muñoz
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 174
18
Interview met José Joaquin Brunner
10
Muchas sedes y escuelas universitarias se han convertido en focos de adoctrinamiento y
propaganda marxista, llegando incluso algunas a amparar la violencia y el armamentismo ilegal,
muchas veces promovidos por extranjeros indeseables que privan a jóvenes chilenos de un lugar
en las aulas.19
Docenten en leerlingen die de theorieën en idealen van het militaire regime ontweken werden gezien als
een bedreiging voor de interne veiligheid van het land.
De door de overheid aangestelde rectoren streven voor de decentralisatie van het hoger onderwijs, dit
werd vastgesteld in de wet la ley N◦5020. Een andere taak van de aangestelde rectoren was om toezicht te
houden over de interventies die plaats vonden op de universiteiten van het militaire regime. De interventies
veroorzaakten enkele rigoureuze veranderingen in het HO systeem. De voornaamste effecten van de
interventies worden hier in vier categorieën verdeeld: ten eerste,
(1)
moest er een zuivering van
academische tegenstanders en harde controle op de docenten plaatsvinden, ten tweede,
(2)
heeft de
nieuwe regering de verdere uitbreiding van het HO stopgezet. De derde categorie hield in dat (3) de regering
een bezuiniging moest maken en de fiscale overdrachten moest verlagen om vervolgens het (4) traditionele
relatiepatroon tussen de overheid en het tertiaire onderwijs te onderhouden.
De interventie van de overheid in de universiteiten zorgde voor een gelijktrekking van politieke,
ideologische en administratieve controle, geleid door de aangestelde rectoren. Universiteiten reageerden
hier negatief op met als resultaat een daling in het aantal studenten en docenten inschrijvingen. Tussen
1967 en 1973 stegen de inschrijvingen fors met de reformatie van het hoger onderwijs met 139.999
ingeschreven studenten in 1972. Na de coup in 1973 daalden de inschrijvingen met als resultaat 126.434
inschrijvingen in 1979. De nieuwe vorm van oppressie was hierbij de voornaamste reden voor een daling in
academische participatie.
Het autoritaire beleid werd in Chili door sommige de crecimiento inórganico genoemd, hiermee werd
gedoeld op de inadequate standaard van coördinatie en planning21. Een gebrek aan goed gestructureerde
planning en coördinatie bracht met zich mee dat de universitaire standaarden daalden waaronder de
kwaliteit.
19
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 189
20
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 190
21
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 204
11
De uitbreiding, de achteruitgang van academische niveaus en de gulheid van de overheid op financieel
gebied, waren resultaten van een nauw gesloten monopolistische overheidsstructuur. Het monopolie van
universiteiten werd beheerd door acht door de overheid gefinancierde universiteiten22 die onderling zonder
transparante structuur, de financiële bijdragen van de overheid verdeelden23. De opening van nieuwe
universiteiten was beperkt omdat een nieuwe universiteit gezien zou worden als een dreigement voor de
staatssubsidies die al verdeeld waren over de acht al bestaande universiteiten.
Met de ontwikkeling van het autoritaire regime kwamen ook de ontwikkelingen in het HO systeem. In 1980,
besloot de overheid meer vrijheid te bieden aan de universiteiten. Met vrijheid doelde de regering op de
decentralisatie van universiteitsinstellingen (UI) waaraan de vergroting van het aanbod aan onderwijs en
efficiëntie verbetering verbonden waren. In deze periode werden er een aantal particuliere scholen zonder
overheidssteun opgericht24 en meerdere half gesubsidieerde instellingen werden opgezet, zorgend voor
een uitbreiding van de onderwijsmarkt. Het Ministerie van Onderwijs behield alleen de zeggenschap over
de opzet van het curriculum25 en de aangestelde rectoren werden aangewezen om controle niet uit het oog
te verliezen van de door de staat gesubsidieerde universiteiten. De intrede van particulier kapitaal in de
onderwijssector tussen 1980 en 1990 heeft voor een sterke uitbreiding van het onderwijsaanbod gezorgd,
zonder dat dit extra kosten voor de overheid met zich meebracht en heeft bovendien gezorgd voor een
verbetering in de kwaliteit van het HO.
Si los centros universitarios de descentralizan, competirán entre ellos y obtendrán un producto de
mejor calidad (el mercurio, 14/12/1980)
De hervormingen hebben ervoor gezorgd dat er een competitieve onderwijsmarkt ontstond waar bij scholen
naar sociaaleconomische positie werden gescheiden. Privé onderwijsinstellingen namen een bepaalde
soort persoon aan in relatie tot hoe zij sociaal gezien wilden worden. Hier ontstaat het probleem dat
opleidingsinstellingen (OI) zich meer gaan richten op commercieel opererende scholen met winstoogmerk
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 207
Perssonlijke noot:: deze universiteiten vielen onder de CRUCH, tegenwoordig zijn dit 25 universiteiten, traditionele en
overheidsgesubsidieerd.
23 Interview met Ulises Faundez Muñoz
24 Matear, Ann; Equity in education in Chile: the tensions between policy and practice; International journal of educational
development 27; 2007; pagina 101-113.
25 Avalos, Beatrice en Assael, Jenny; Moving from resistance to agreement: the case of the Chilean teacher performance
evaluation; International journal of educational research 45; 2006; pagina 257
22
12
en zich minder richten op standaard continue kwaliteit verbetering26. Vlak voor de terugkeer naar de
democratie heeft het militaire regime geprobeerd ervoor te zorgen de hervormingen zo min mogelijk te
veranderen. Om dit te bewerkstelligen heeft het regime op de laatste dag dat het aan de macht was een
wet: Ley Orgánica Constitucional de Educación doorgevoerd die erin voorzag dat toekomstige
veranderingen in het onderwijssysteem goedgekeurd moesten worden door een moeilijk te realiseren
meerderheid in het parlement.27
26
27
Persoonlijke noot: eerder gezegd dat kwaliteit beter zou worden. Dit dachten mensen door het bredere aanbod van studies
maar uiteindelijk bleek het te gaan om meer studies zonder echte accreditatie waardoor niet alle docenten geschikt waren om
in een bepaald vak les te geven.
Matear, Ann; Equity in education in Chile: the tensions between policy and practice; International journal of educational
development 27; 2007; pagina 101-113
13
4. Het formuleren en het toepassen van een nieuw politiek beleid
In de jaren tachtig is onder leiding van het militaire regime in het HO één van de radicalere hervormingen
doorgevoerd in de Zuid-Amerikaanse regio. Het doel van deze hervormingen was het verbeteren van de
efficiëntie van de sector, door meer marktwerking. Andere doelen waren om overheidskosten te
verminderen door studenten en de particuliere sector in een deel van de kosten te laten delen en de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De resultaten van deze hervormingen was de instelling van een
gelaagd systeem van drie instituties; de universiteiten, professionele instituten (PI) en centra voor
technische opleiding (CTO).
Instituties
1990
2005
Universiteiten
60
61
Overheid subsidie
14
16
Privaat gedeeltelijk gesubsidieerd
6
9
Privaat
40
38
-
autonoom
31
-
niet autonoom
7
Professionele instituten
81
47
Overheid subsidie
2
0
Privaat
79
47
-
autonoom
24
-
niet autonoom
23
Centra voor technische opleidingen
161
111
Overheid subsidie
0
0
Privaat
161
111
-
autonoom
13
-
niet autonoom
98
Tabel 1: platform van instituties: de ontwikkeling van de drie typen hoger onderwijs instituties, 1990-200528
Men spreekt hierdoor van een verdeling in het HO systeem zoals men het kent in Nederland met de
verdeling tussen: universiteit, hoger en middelbaar beroeps onderwijs. Het verschil is echter dat in
Nederland het hoger onderwijs gefinancierd en gereguleerd is door de overheid (met uitzondering van de
university colleges) terwijl in Chili er minder staatsbemoeienis is waardoor de kwaliteit moeilijk te peilen is.
Het Chileense onderwijssysteem (OS) is gedereguleerd wegens de hervorming zoals eerder besproken in
28
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 324
14
hoofdstuk 3. Wegens de deregulatie kon iedereen een universiteit of HO instelling oprichten zonder al te
veel bemoeienis van de overheid29 waardoor de kwaliteit van het HO niet gegarandeerd was.
Een ander resultaat van de hervorming was de decentralisatie van het systeem. De volgende twee
traditionele universiteiten, de Universidad de Chile en de Universidad Tecnológica, werden opgedeeld in 16
nieuwe universiteiten. Ook werd het financieringssysteem radicaal hervormd. De overheid betaalde
voortaan directe subsidies aan universiteiten. Daarnaast betaalde de overheid indirecte subsidies aan
openbare en particuliere instituten, gebaseerd op het niveau en het aantal van de studenten. Ook werd
geld beschikbaar gesteld voor leningen aan studenten en voor wetenschappelijk onderzoek30. Dit alles
leidde ertoe dat in 1990 universiteiten 34% van hun inkomsten van rijkswege kregen toebedeeld, 22%
verkregen zij via collegegeld en de rest uit overige bronnen31. De onderstaande grafiek laat zien dat sinds
1990, particulieren kosten zijn gestegen en dat directe overheid subsidies aan het HO laag zijn.
Tabel 2: vergelijking tussen publieke en privé uitgaven tussen enkelen landen, uit het OECD Rapport.32
29
Interview met Jose Joaquín Brunner
Persoonlijke noot: dit wordt besproken in hoofdstuk 5.3
31 OECD rapport; Education at a glance; 2009
32
OECD rapport; Education at a glance; 2009
30
15
Na terugkeer van de democratie in maart 1990 werd de hervorming van het OS een belangrijk punt op de
agenda (4.1). Het was duidelijk dat het onderwijs een stevige impuls nodig had als Chili een modern en
democratisch land wilde worden. Na de hervormingen tot en met 1990 werd besloten het ontwerp van het
driedelige hoger onderwijs te behouden. Men trachtte net als in het lager en middelbaar onderwijs
verbeteringen vooral binnen de bestaande structuur door te voeren.
4.1 Het formuleren van de democratie binnen het hoger onderwijs systeem: 1990-2005
In maart 1990, begon de wederopbouw van de democratie met als doel het HO systeem te verbeteren in
de volgende opzichten: kwaliteit, efficiëntie en de gelijke behandeling van mensen, zonder de autonomie
van de universiteiten te benadelen. Het voormalige ontwikkelde gelaagde systeem zou behouden worden.
Op 3 mei 1990 is de Comisión de Estudio de la Educación Superior ingesteld met als doel de ontwikkeling
en de supervisie over het onderwijs transparant te houden en te bevorderen33. Deze commissie was
ingesteld door de President van de Republiek. De toenmalige President had de commissieleden
geselecteerd op basis van hun academische prestaties. In november 1990 had de commissie publiekelijk
een voorstel aangekondigd om de wet te veranderen ten aanzien van het HO: Un proyecto de ley general
de educación superior (LEGE). Hier voor waren er meerdere afspraken gemaakt met mensen uit diverse
sectoren van het hoger onderwijs om nieuwe regels van het OS vast te stellen. De LEGE bepaalt wie de
actoren binnen het OS zijn, alsook de rechten en plichten van deze actoren. Onder deze wet, werden
scholen voorwaarden gegeven waaraan zij moesten voldoen om opgericht te worden en om de
toelatingseisen te controleren zodat niemand gediscrimineerd zou worden. Zo zou de overheid gelijkheid
van de mens bevorderen op scholen die subsidies ontvingen van de overheid. De staat moet volgens de
LEGE de maatschappij informeren over de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van regelmatige
evaluaties om continue verbetering in het onderwijs te garanderen.
Wegens de versnelde modernisering van de privé-instellingen en hun autonomie ten opzichte van de
overheid, verdween het overzicht van het onderwijs door een gebrek aan transparantie. Volgens de
overheid en de Consejo Superior de Educación (CSED), opgericht door de Minister van Onderwijs in 1990,
moest hier verandering in komen34. De prioriteit was gesteld op het evalueren en het afgeven van
vergunningen aan particuliere onderwijsinstellingen. De CSED was opgezet als een publiek organisme met
een autonoom karakter. Deze commissie moest overzicht houden op alle hoger OI. Deze instellingen
33
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 280
34
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 294
16
konden kiezen of zij geëxamineerd wilden worden op hun programma’s en leerlingen door de CRUCH35 of,
zich laten beproeven door de CSED.
De autoriteit om nieuwe universiteiten te openen lag in de handen van de Consejo Superior de Educación,
tegenwoordig de Consejo Nacional de Educación (CNED). Het opzetten van nieuwe OI moest voldoen aan
een evaluatie procedure gedurende een aantal jaren onder de wet. Na de evaluatiejaren zou de CNE de
instelling autonomie kunnen verlenen of de instelling wettelijk sluiten. Als autonoom verklaard, zou de
instelling de macht hebben om een eigen structuur op te zetten zonder externe controle (Bernasconi en
Rojas, 2004: 43-50). Dit veranderde in 2006 met de opkomst van de Comisión Nacional de Acreditación
(CNA). De werking van deze commissie wordt besproken in hoofdstuk 5. De democratie binnen het hoger
onderwijs systeem was een modelo mixto36 ( gemengd model) een coördinatie tussen academici, de
onderwijsmarkt en de overheid. De coördinatie tussen de drie instanties moesten gereguleerd worden, in
1997 vond de Minsister van Onderwijs dat er hieraan een gebrek bestond. Een visueel voorbeeld hiervan is
de Triángulo de Coordinación de Clark of te wel, de coördinatie driehoek:
Tabel 3: representatie van de positie van Chili binnen de coördinatie driehoek van Clark tijdens de dictatuur van Augusto
Pinochet en het onderwijs hervorming wet in 198137.
In 1994 stelde het Ministerie van Onderwijs een programma van modernisatie en kwaliteitsverbetering
voor. Waar in het voorgaande decennium de nadruk nog vooral lag op het vergroten van het aanbod van
onderwijs, ligt deze nadruk nu voornamelijk op kwaliteitsverbetering. Dit programma trad in 1997 in
Persoonlijke noot: de 8 traditionele universiteiten behoren tot dit organisme.
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 296
37
http://www.brunner.cl/; overzicht artikelen geschreven door de JJ Brunner; laatst geraadpleegd 25/02/2010
35
36
17
werking. Hierbij zou inbegrepen worden het bevorderen van kwaliteit, het stimuleren van gelijkheid,
bijdragen leveren aan de ontwikkeling van de cultuur en het hoger onderwijs, het stimuleren van onderzoek
en verbeterde technologieën, het promoten van internationalisatie en het systeem van het hoger onderwijs
in zijn geheel verbeteren, passend bij de ontwikkeling van het land. De programma’s werden verdeeld in
verschillende onderdelen tot aan de dag van vandaag. Deze zullen besproken worden in hoofdstuk 5.
18
5. Het hedendaagse Chileense hoger onderwijs systeem
In dit hoofdstuk zal het hedendaagse Chileense HO systeem worden uitgelegd. De verschillende soorten
hoger OI zullen besproken worden (5.1.1) met een uitleg over de toelatingseisen om op de verschillende
instellingen te mogen studeren (5.1.2). Na het studeren zullen studenten een baan moeten gaan zoeken,
dit is makkelijker gezegd dan gedaan (5.1.3); de reputatie en accreditatie (5.2.1) van OI spellen hier een
belangrijke rol in. Het hedendaagse Ministerie van Onderwijs wil de ontwikkeling van het hoger onderwijs
bevorderen door kwaliteit en efficiëntie te garanderen. Hierbij behoren vaste kwaliteitsindicatoren die in het
laatste onderdeel van dit hoofdstuk zullen worden besproken.
5.1 Privatisering, marktpositie en sociale factoren
5.1.1 Organisatie van het hoger onderwijs markt
Op het moment is het hoger onderwijs in Chili verdeeld in drie soorten instituties. Allereerst zijn er 25
universiteiten die samenkomen onder de Consejo de Rectores de la Universidades de Chile (CRUCH): de
Raad van Rectoren. Deze universiteiten bestonden al voor de hervormingen van 1980 of zijn opsplitsingen
van universiteiten die al voor 1980 bestonden. Veel van deze zijn openbaar, zoals de prestigieuze
Universidad de Chile en andere hebben een particuliere oorsprong, zoals de eveneens prestigieuze
Universidad Católica de Chile. Deze instituties zijn autonoom, vragen collegegeld en ontvangen directe
subsidies van de staat. De studenten van de hiervoor genoemde universiteiten, kunnen, als ze dat nodig
hebben, gebruik maken van zowel studentenleningen als beurzen38. Deze universiteiten verzorgen studies
die gewoonlijk vijf tot zes jaar duren. De staat financiert deze universiteiten zowel direct als indirect. Naast
een vast bedrag krijgen deze universiteiten ook een bedrag dat afhangt van de hoeveelheid en kwaliteit
van de leerlingen.
Een tweede categorie universiteiten bestaat uit 40 particuliere universiteiten39 die na de hervorming van
1980 zijn ontstaan. Veel van deze universiteiten zijn autonoom, hoewel een aantal nog onder de supervisie
van de Consejo Nacional de Educación (CNED) valt40. Deze universiteiten vragen collegegeld, maar
hebben geen recht op directe subsidie van de overheid. De universiteiten ontvangen wel dezelfde indirecte
subsidie als de traditionele universiteiten, al naar gelang de hoeveelheid en de kwaliteit van de studenten
die de universiteit bezoeken; hier speelt de Comisión Nacional de Acreditación (CNA) een belangrijke rol
in. Deze universiteiten reiken gelijke diploma’s uit als de universiteiten hier voor genoemd.
Interview met Carlos Williamson; persoonlijke noot: een universiteit moet geaccrediteerd zijn wil hij studenten ontvangen die
van de overheid een lening krijgen.
39 www.futurolaboral.cl; 2007 rapport; laatst geraadpleegd 25/04/2010
40 Interview met Nicolas Fleet
38
19
Voorts bestaat het HO nog uit een grote hoeveelheid PI. (deels vergelijkbaar met het Nederlandse HBO hoger beroeps onderwijs). Ook deze zijn particulier en kunnen geen studies aanbieden die opleiden tot één
van de 18 vastgestelde beroepen waarop de universiteiten onder de CRUCH een monopolie hebben41.
Deze instellingen concentreren zich op vierjarige technische of administratieve opleidingen.
Ten slotte bestaan er de CTO, deze bieden een twee jaar lange beroepsopleidingen aan, die vooral zijn
bedoeld voor mensen die de andere opleidingen niet kunnen betalen of niet hoog genoeg hebben gescoord
op het gestandaardiseerde toelatingsexamen: de PSU42. Deze centra zijn net als de PI particulier en krijgen
geen geld van de overheid tenzij zij toebehoren aan één van de 25 universiteiten onder de Consejo de
Rectores43.
5.1.2 Universitaire toelatingseisen
Na het afronden van de middelbare school moet een examen, de Prueba de Selección Universitaria (PSU),
worden afgelegd om toegelaten te worden tot een universiteit. Het examen wordt samengesteld door een
onderzoeksorganisatie die onderdeel maakt van de Universidad de Chile, genoemd DEMRE44 en wordt
één keer per jaar afgelegd. Deze organisatie onderzoekt de meest efficiënte manier om de PSU in elkaar te
zetten zodat alle belangrijke onderdelen van het middelbare onderwijs op de proef gezet kan worden. De
middelbare scholen moeten werken met een nationaal opgesteld curriculum opgezet door de Ministerie van
Onderwijs, in theorie zouden alle leerlingen het nationaal curriculum moeten hebben gevolgd. In de praktijk
ziet men dat publieke scholen hier niet altijd aan voldoen45 waardoor de studenten hiervan de dupe zijn
aangezien ze niet alles van de PSU kunnen beantwoorden door een gebrek aan kennis. Omdat deze
kinderen met mindere academische vaardigheden het middelbaar onderwijs verlaten dan hun rijkere
leeftijdsgenoten, scoren ze gemiddeld lager op de PSU. Zelfs als deze jongeren hoog genoeg scoren om
toegelaten te worden, zijn hun resultaten vaak niet goed genoeg om één van de universiteitsbeurzen in de
wacht te slepen. Particuliere universiteiten kunnen deze jongeren en hun familie zonder beurs of lening niet
betalen. Hierdoor moeten veel jongeren hun academische aspiraties aan de kant zetten.
Het resultaat van een leerling die het examen aflegt is het gemiddelde cijfer uit vier toetsen die de
leerlingen moeten doen. De 25 universiteiten die onderdeel zijn van de CRUCH eisen dat studenten de vier
41http://www.fundacionequitas.org/campa%C3%B1as/psu/blog.aspx?key=CAMP2&id_entrada_blog=55&idioma=ES
; laatst
geraadpleegd op 30/04/2010
42 Persoonlijke noot: , deze wordt verder besproken in hoofdstuk 5.1.3
43 Interview met Carlos Williamson Persoonlijke noot: dat sommige centra voor technische studies beter worden gezien als
universitaire technische opleidingen terwijl men wel een andere titel behaald. Kwaliteit speelt hier een belangrijke rol.
44 Interview met Jorge Hernandez Muñoz
45 Ibidem
20
toetsen doen hoewel niet alle universiteiten of instituten dit van een student vragen. De vier toetsen hebben
vier verschillende inhoudelijke thema’s: wiskunde, natuurwetenschap, geschiedenis en taal. Taal en
wiskunde zijn verplichte thema’s die elke leerling die het examen aflegt moet doen, uit natuurkunde en
geschiedenis kan men een keuze maken; men kan beiden doen of zich richten op een vak aan leidend tot
wat de leerling op de universiteit wil studeren. De cijfers worden als volgt uitgerekend: voor het
natuurwetenschappelijke gedeelte moet men van 54 vragen, 18 van biologie doen, 18 van scheikunde en
18 van natuurkunde, vervolgens mag de leerling zelf kiezen uit welk onderdeel van natuurwetenschap hij of
zij nog 26 extra vragen beantwoord46. Van de behaalde punten van de 4 verschillende onderdelen wordt
een gemiddeld cijfer uitgerekend wat opgeteld wordt met de andere gemiddelde behaalde cijfers van de
andere vakken. Het uitgerekende percentage van elk onderdeel kan bepaald worden door de
toelatingseisen van de universiteiten47.
Universiteiten kunnen zelf bepalen bij welke score ze iemand toelaten. Als iemand goed presteert voor
deze test wordt de persoon zonder problemen toegelaten tot de beste universiteiten, zoals de Universidad
Católica of de Universidad de Chile. Deze vragen elk jaar een bepaald gemiddelde wat een student moet
behalen om toegelaten te kunnen worden aan deze universiteiten; het te behalen cijfer van de PSU om
toegelaten te kunnen worden is het hoogste van alle andere toelatingen, de prestigieuze universiteiten
vragen vaak cijfers van 690 punten of hoger48. Het probleem is echter dat er geen maximaal cijfer is die
men kan behalen, het laagst is de afgelopen jaren 150 punten geweest en het hoogst 850.
Bij toelating tot een universiteit wordt gekeken naar de PSU cijfers van een leerling. Hierbij wordt alleen
gekeken naar de prestatie van de student en niet naar bijvoorbeeld de achtergrond van de familie. Voor
armere studenten die worden toegelaten zijn er beurzen beschikbaar die de studie volledig vergoeden.
Kinderen uit arme families die gemiddeld of laag scoren op deze test hebben echter een probleem. Deze
leerlingen kunnen naar privé universiteiten waar de toelating eisen flexibeler zijn, niet elke universiteit
vraagt een bepaald behaald cijfer van de PSU maar vraagt hiernaast naar een portfolio van de leerling.
Hieraan kan ook een interview gekoppeld worden. Sommige privé universiteiten eisen niet dat een leerling
de PSU moet hebben gedaan, het probleem is dat de privé universiteiten vaak duurder zijn dan de
traditionele, door de overheid gesubsidieerde universiteiten.
46
Interview met Jorge Hernandez Muñoz
Persoonlijke noot: als een leerling bijvoorbeeld rechten gaan studeren kan de universiteit eisen dat de toekomstige student
zijn totale resultaat verrekend door 60% van zijn scoren voor wiskunde op te tellen aan 30% van zijn of haar cijfer in het talen
onderdeel en maar 10% van zijn of haar score in geschiedenis. Elke universiteit kan voor een bepaalde studie verschillende
eisen vragen van een toekomstige leerling. Hierbij worden vaak ook het gemiddelde cijfer van de middelbare school eind
examens gevraagd. (informatie uit Interview met Jorge Hernandez Muñoz)
48
Interview met Jorge Hernandez Muñoz
47
21
Er zijn zowel voordelen als nadelen bij het gebruik van één centrale toelatings examen. De voordelen van
het gebruik van de PSU is dat het een gelijk systeem is die iedereen moet behalen wil hij of zij gaan
studeren aan een prestigieuze universiteit. Het tentamen is ook gebaseerd op objectieve criteria op het
nationale vastgestelde curriculum die elke school zou moeten geven aan zijn leerlingen. De behaalde
resultaten van ieder leerling van een bepaalde school geeft ook een indirecte evaluatie van de school
waarop de leerlingen hebben gestudeerd.
De nadelen van het PSU toelatingssysteem zijn gerelateerd aan de voordelen er van. Het belangrijkste
nadeel is dat vele leerlingen afkomstig zijn van publieke scholen die in Chili bekend staan om hun lage
kwaliteit. Wegens slechte financiële omstandigheden van ouders hebben leerlingen geen andere keus dan
naar de publieke scholen te gaan waar vaak vakken ontbreken die verplicht gegeven zouden moeten
worden volgens het door het ministerie van Onderwijs ontwikkelde nationale curriculum. Al met al missen
de leerlingen enkele kennisgebieden die bevorderlijk zouden zijn bij het behalen van een goed resultaat op
de PSU.
Een ander nadeel behorend aan het gebruik van de PSU is dat de universiteiten onder de CRUCH alleen
kijken naar de behaalde score van leerlingen op de PSU en niet naar andere vaardigheden die de leerling
zou kunnen hebben.
Een oplossing voor de hier boven genoemde nadelen zou de invoering zijn van een nationaal,
internationaal vergelijkbaar, eindexamen aangepast aan het curriculum van ieder school. Een evaluatie van
een onderwijsinstelling zou alsnog mogelijk zijn.
5.1.3 De arbeidsmarkt
Zoals in het voorgaande hoofdstuk 5.1.1 is uitgelegd, is het hoger onderwijs in Chili een markt van
concurrentie waarin prestige van een OI een belangrijke rol speelt. Na het behalen van een diploma gaat
men op zoek naar een baan, hierbij is het belangrijk, welke titel men heeft ontvangen bij het afronden van
een studie en aan welke van de 179 HO instellingen iemand een diploma heeft behaald. Volgens het
rapport van Rappoport, Benavente en Meller (2004), wordt in Chili een selectieve voorkeur gemaakt uit
verschillende categorieën: men kijkt naar bepaalde opleidingen die alleen goed gekenmerkt zijn bij een
selectie van universiteiten of instituties. Er ontstaat een discriminatoire selectie procedure: wie goed is en
wie niet. Hierbij, gaat het voornamelijk om de reputatie en het prestige dat de hogere onderwijsinstelling
heeft49. Het diploma van enkele gerenommeerde universiteiten, zoals de Universidad Católica en de
Universidad de Chile hebben een meerwaarde bij het vinden van een baan. In die zin is er weliswaar een
49
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 385
22
steeds groter aanbod aan universiteiten en universitaire opleidingen, maar is het diploma dat zij
verstrekken aan inflatie onderhevig. De hoofdmoot van de universiteiten draait er zoveel mogelijk studenten
door, die het alleen maar gaat om het behalen van een diploma. Er bestaat daarom in de praktijk een grote
ongelijkheid in kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde studenten, omdat alleen de studenten die
aan een prestigieuze universiteit hebben gestudeerd gemakkelijker aan een goede baan komen. Dit zijn
echter vooral de studenten uit de betere sociaal-economische milieus.
Uit het OECD rapport van 2009, is gebleken dat mannen een hoger percentage behalen op de Chileense
arbeidsmarkt. Afhankelijk van welk type studie men heeft gedaan zij het een van onderzoek of niet, is het
percentage van werkgelegenheid hoger of lager. Het percentage van mannen op de arbeidsmarkt is dat
van 74.3 procent en 60.8 procent van vrouwen, uit de gehele bevolking50. Deze percentages liggen onder
de gemiddelde percentages van zowel OECD als Europese landen.
Wegens een gebrek aan combinaties tussen studie en deeltijd werk, kan de transitie naar de arbeidsmarkt
voor Chileense studenten moeilijker zijn51. Men zal zonder ervaring bijvoorbeeld op internationaal niveau
een lagere kans maken op een baan als andere sollicitanten wel werkervaring hebben.
Als studenten meer bekend zouden zijn met hun kansen op de arbeidsmarkt, zouden de studenten een
duidelijker beeld hebben over de toekomst na een bepaalde studie te hebben gedaan. Deze keuze zou
gebaseerd kunnen worden op voorgaande statistieken zodat de studenten een beeld kunnen krijgen van
hoe hun leven er uit zou kunnen zien. Bovendien, als de arbeidsmarkt slecht is, kunnen studenten kiezen
om verder te studeren om te voorkomen dat eerder geleerde kennis verouderd is en zo zouden de
studenten nieuwe kansen kunnen grijpen als de arbeidsmarkt oppakt.
Volgens het Ministerie van Arbeid, bedroeg de werkloosheidsgraad 7,5 procent in 2008, op een
beroepsbevolking van 7,18 miljoen personen.
5.2 Kwaliteitsindicatoren
In 1997 zette het Ministerie van Onderwijs verschillende organisaties op om de modernisering en
verbetering van het onderwijs te bevorderen. Deze zijn doorgevoerd tot aan de dag van vandaag met als
50
51
OECD rapport; Education at a glance; 2009; pagina 129
OECD rapport; Education at a glance; 2009; pagina 338
23
doel de kwaliteit en efficiëntie van een OI te garanderen tot zo ver dat mogelijk is. Enkele van deze
organisaties zullen hier onder benoemd worden.
Het kader van de Chileense HO kwaliteit aspireert naar drie centrale elementen: controle over de kwaliteit
(geliëerd aan licenties en accreditaties), verzekering van kwaliteit en de bevordering van deze kwaliteit. De
organisatie Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior (MECESUP)
heeft een belangrijke rol gespeeld in de bevordering van de drie boven genoemde centrale elementen. De
MECESUP is een programma, opgesteld door de overheid om de gelijkheidsverdeling en kwaliteit van het
HO in Chili te verbeteren. Het programma wordt gefinancierd door beiden de Chileense overheid en de
Wereldbank52, tenzij OI zich niet aan de regels van de Wereldbank houden. MECESUP, als onderdeel van
het Ministerie van Onderwijs, bewaakt de eerlijke competitie tussen OI, verzekert kwaliteit, bevordert de
ontwikkeling van nieuwe instituties en heeft een toezichthoudende functie op onder andere universitaire
financiën.
Wegens een verlaging van indirecte middelen van de overheid binnen het HO, vormden er nieuwe
organisaties die deels werden beheerd door de MECESUP. De hier boven vernoemde organisaties die
door MECESUP beheerd worden bieden stimulerende hulp om twee richtlijnen te creëren binnen de fondo
de desarollo institucional (de institutionele ontwikkeling fonds): enerzijds gericht op regionale universiteiten
en de academische infrastructuren op gebied van docenten en administratief werk en anderzijds gericht op
steun geven aan de formatie van de pregrado (bachelor) en de opbouw van de postgrado (vergelijkbaar
met de master van het Nederlandse HO) programma’s in verband met technologische ontwikkelingen.
Vóór de opkomst van accreditatiesystemen met vaste indicatoren, bestond in 1990 een stappenplan voor
het afstuderen (licenciamiento), uitgevoerd door de CNED. De CNED heeft de taak om OI te evalueren.
Deze evaluatie komt samen met een supervisie van elf jaar, eerst een evaluatieperiode van zes jaar en als
het dan nog niet helemaal goedgekeurd is dan kan de instelling verdere evaluatie aanvragen voor een
periode van vijf jaar53. Als na elf jaar alle geadviseerde onderwijssubjecten zich hebben ontwikkeld tot een
bepaalde standaard kan de instelling autonoom verklaard worden na evaluatie van de commissie. Als de
instelling niet aan de standaarden voldoet wordt de OI verplicht haar deuren te sluiten. Deze evaluatie en
supervisie zijn verplicht gesteld door de overheid voor alle nieuwe onderwijsinstellingen in Chili. Uit de
52
53
Interview met Roxana Pey Tumanoff
Interview met Nicolas Fleet
24
diverse evaluaties zijn in totaal 11 PI en 24 universiteiten autonoom verklaard; in totaal zijn er 23 PI en 12
universiteiten gesloten wegens negatieve beoordelingen54.
Om een indicatie te hebben van de kwaliteit, is in 2006 de Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
opgezet als deels opvolger van de CNED. De CNA evalueert aan de hand van vaste criteria het pregrado
en het postgrado systeem van Chili. Hier wordt verder op in gegaan in hoofdstuk 5.2.1.
Om de ontwikkeling van het HO te stimuleren zijn er in 1995 ook meerdere organisaties gevormd om zowel
studenten als instituties financieel te steunen via een lening of een beurs. Dit zal in hoofdstuk 5.3 uitgebreid
worden.
5.2.1 Het Chileense accreditatie systeem: Consejo Nacional de Acreditación
Op 17 november 2006 werd de CNA opgezet onder de volgende wet: N° 20.129. De functie van de
wettelijke ingestelde organisatie is om het HO systeem te evalueren en de kwaliteit van de hoger OI te
bevorderen en verder te ontwikkelen, ook op gebied van de aangeboden studies.
De accreditatie van een hoger OI is niet wettelijk verplicht, de instelling moet het zelf aanvragen. Aangezien
studenten alleen leningen of nationale beurzen krijgen om aan een geaccrediteerde universiteit te
studeren, zien de verschillende OI zich genoodzaakt om zich te accrediteren aangezien een hoger
studentenaantal, meer indirecte overheid subsidie betekent. Al met al, zullen HO instellingen zich laten
accrediteren en op die manier garanderen zij een bepaald kwaliteit niveau. De enige twee vakgebieden die
in Chili door de wet zich verplicht moeten laten accrediteren zijn de pedagogische sector en een medisch
chirurg.
Om studenten te trekken die een beurs ontvangen van de overheid moeten de universiteiten de minimale
accreditatie ontvangen van de CNA. De twee minimale accreditatiepunten, die op één universiteit na, alle
Chileense universiteiten hebben is: gestion institutional (institutionele beheerderschap) en docencia
pregrado (leerwaardigheid op bachelor niveau). De universiteit kan kiezen om zich in andere sectoren te
accrediteren. De resterende sectoren zijn in onderzoek, docencia de postgrado (leerwaardigheid op master
niveau), continue verbetering en aan de infrastructuur van een instelling gerelateerd. De twee universiteiten
die op alle gebieden, van de 61 Chileense universiteiten, geaccrediteerd zijn, zijn de Universidad Católica
de Chile en de Universidad de Chile (zie bijlage 1)
54
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007);
Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009; pagina 330
25
Uit een recente studie (2007) bleek een derde van de totale nieuwe ingeschreven studenten, zich hebben
ingeschreven in een niet-geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling van de 221.000 studenten55.
Vele universiteiten hebben zich laten accrediteren maar de meerderheid van de mogelijke studies zijn niet
geaccrediteerd. De CNA richt zich op de accreditatie van pre en post- grado programma’s. Van de 156
pregrado (bachelor) programma’s zijn er tot begin 2008, 117 geaccrediteerd56. Dit is een teken van
vooruitgang. Anderzijds, zijn er van de 744 master opleidingen die gegeven worden enkel 176
geaccrediteerd.
De onderstaande tabel geeft een indicatie van hoeveel programma’s geaccrediteerd zijn van een bepaalde
studie in 2008:
Vakgebied
Aantal gegeven
Aantal geaccrediteerde
programma’s
Aantal niet geaccrediteerde
programma’s
programma’s
Landbouw
140
34
3
Kunst en bouwkunde
196
21
0
Socialewetenschappen
338
38
2
Rechten
159
9
0
Geesteswetenschappen
92
7
0
Onderwijs
661
126
11
Technologie
619
220
4
Gezondheid
329
53
0
Commerciële Administratie
440
27
4
Totaal
3.024
535
24
Tabel 4: resultaten van de accreditatie van de CNED en de CNA (mei 2008)
De informatie van de tabel laat zien dat er vele programma’s bestaan voor diverse studies en alleen
ongeveer een kwart hiervan geaccrediteerd zijn. De vraag is echter, waarom is er niet een hoger aantal
geaccrediteerde programma’s aangezien in de derde kolom een klein aantal niet geaccrediteerde
programma’s representeert? Het antwoord is, een gebrek aan transparantie van de overheid. Men kan niet
beoordelen of de overige programma’s opnieuw worden geëvalueerd door slechte beoordelingen tijdens de
eerste ronden of, dat de procedures nog bezig zijn.
55
56
Ibidem pagina 330
Ibidem pagina 332
26
5.2.2 Docenten accreditatie
Docenten zijn de bron van het onderwijs, zij moeten op diverse manieren les geven en zelf gemotiveerd
zijn om verder te ontwikkelen in het onderwijs om de kwaliteit te kunnen bevorderen. Het onderwijs bestaat
uit een opeenvolgende cyclus waarin de studenten centraal staan; studenten worden opgeleid tot docenten
en met nieuwe, gemoderniseerde docenten worden er nieuwe studenten gevormd om vervolgens de
economische groei te bevorderen.
Een indicator van kwaliteitsmeting in het HO is het kwaliteit meten van de docenten. Docenten zijn
degenen die de ontwikkeling van het onderwijs kunnen formuleren en veranderen met als doel een
achterstand te voorkomen. De vraag is, hoe moet/kan men de kwaliteit van een docent meten? Onder deze
indicatoren57 kunnen worden verstaan: leerling- docent ratio, aantal studenten, grote locatie, beschikbaar
materiaal, lesuren en voldoende pedagogische achtergrond kennis om leerlingen te kunnen steun.
De MECESUP beweert dat er een gebrek is aan goede pedagogische opleidingen58. Hiervoor moet de
overheid projecten opstellen om te voorkomen dat studenten hiervan de dupe worden. Een goed
pedagogische achtergrond is van belang is voor een docent. Enkele universiteiten vragen niet om een
goed PSU-resultaat aan de studenten die pedagogiek gaan studeren; hierdoor is het kwaliteitsniveau van
de studenten niet gegarandeerd. Naderhand zal het niet een goede kwaliteit van docentschap
gegarandeerd voor de toekomst59. Vele studenten kiezen de universiteiten waarvoor ze minder werk voor
hoeven te doen om toegelaten te worden en vervolgens niet goed presteren, wie is hier voor
verantwoordelijk? De overheid moet maatregelen treffen om hier tegen in te gaan en om kwaliteit van het
onderwijs te kunnen blijven bevorderen.
De prestigieuze Universidad de Chile is de enige Chileense universiteit met een interne
evaluatiecommissie voor zijn docenten60. In Chili bestaat geen nationale accreditatiesysteem voor
docenten.
De docentenevaluatie gaat als volgt in zijn werk: evaluatie formulieren worden door studenten ingevuld
over de werkwijze van de docent, deze resultaten worden opengesteld aan het publiek (transparantie),
vervolgens worden de behaalde tentamen resultaten van de studenten van de cursus hiermee vergeleken.
Als blijkt dat de studenten niet tevreden zijn en de tentamenresultaten laag zijn, wordt de docent
geëvalueerd door een lid van de commissie tijdens een van zijn of haar lessen. Aan de hand van de
57
http://www.uis.unesco.org/template/publications/wei2006/WEI2006-FINALwc.pdf; Unesco Rapport; laatst geraadplaagd
24/03/2010; pagina 117-119
58 Interview met Roxana Pey Tumanoff
59 Farias, R. ; La calidad de la Educación: problema de la pedogogia; revista Paula; 02/05/2010
60 Interview met Ulises Faundez Muñoz
27
evaluaties kan de commissie een parallel vormen tussen wat de docent de student kan aanbieden en wat
de student van de docent verwacht. Deze evaluatie creëert een basis voor wat fundamenteel zou moeten
zijn binnen het onderwijs. Om ontwikkeling te bevorderen, zijn docenten nodig die de studenten kunnen
motiveren.
Excellentie van docenten en een goed curriculum is nodig om de kwaliteit te kunnen bevorderen van het
hoger onderwijssysteem. Hiervoor zou een nationale docentenaccreditatie systeem gunstig zijn.
5.2.3 Studenten niveau
De meting van de leervaardigheden van een student bestaat voor het hoger onderwijs in Chili niet. Wel kan
gekeken worden naar resultaten van test scoren die behaald zijn op de middelbare scholen. Chili was een
van de eerste landen in Zuid- Amerika die een nationaal systeem opzette met het doel leerlingen te testen
op hun vaardigheden: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE)61. De achterliggende
gedachte was om toezicht te kunnen houden op de prestaties van scholen, om te ontdekken welke
aspecten van de school verbeterd moesten worden. Uit gegevens blijkt (zie bijlage 2) dat er een verschil is
in resultaten binnen de verschillende sociale klassen. Kinderen met ouders met een hoger inkomen scoren
over het algemeen hoger dan kinderen met ouders met een laag inkomen. Hetzelfde geld voor de kinderen
die de PSU behalen.
Aan de hand van de PSU-resultaten die een student behaald wordt hij of zij geaccepteerd op een HO
instelling. De 25 universiteiten onder de toezicht van de CRUCH vragen studenten om alleen de PSU te
hebben behaald met een specifiek gemiddeld cijfer. Hierdoor, gaan over het algemeen studenten met een
hoog PSU-resultaat studeren aan één van de 25 traditionele universiteiten. Dit kan een indicator zijn van
leerlingen met een hoog leervaardigheidsniveau.
Vele Chileense universiteiten nemen leerlingen aan die de PSU niet hebben behaald waardoor het niveau
van deze studenten moeilijk te peilen is. Studenten die niet naar de universiteit gaan maar naar een CTO of
een PI, hoeven geen PSU te behalen om toe gelaten te worden waardoor nogmaals de leervaardigheid van
een student niet geëvalueerd kan worden. Daarvoor, zou gekeken moeten worden naar individuele cijfers
van iedere student.
61
http://www.uis.unesco.org/template/publications/wei2006/WEI2006-FINALwc.pdf; Unesco Rapport; laatst geraadplaagd
24/03/2010; pagina 119
28
5.3 Hulpmiddelen
5.3.1 Beurzen en leningen
Vroeger waren studentenleningen en beurzen alleen te verkrijgen voor studenten die naar één van de 25
universiteiten gingen die onder de CRUCH vielen. Studenten die studeerden aan particuliere universiteiten,
PI en TC, kwamen niet in aanmerking voor leningen of beurzen. Dit beleid heeft er mede voor gezorgd dat
de gesubsidieerde universiteiten sterk in studentenaantallen zijn gegroeid in vergelijking met de rest van
het hoger onderwijs. Studenten moesten ook een bepaalde PSU score behalen. Leningen werden alleen
gegeven aan studenten die studeerden aan een geaccrediteerde universiteit waardoor velen universiteiten
zich hebben laten accrediteren.
Op het moment maakt iets minder dan de helft van alle studenten gebruik van een lening.62 Er zijn wel veel
verschillende beurzen, zoals een speciale beurs voor de inheemse bevolking en beurzen voor studenten uit
zeer arme families, maar het overgrote deel van de studenten komt hiervoor niet in aanmerking. Studenten
van de universiteiten die onder de CRUCH vallen, kunnen een directe lening van de staat krijgen.63 In de
praktijk wordt deze lening vaak als een beurs beschouwd, aangezien de volledige afbetaling hiervan
beperkt is. Er bestaan dus problemen binnen dit systeem van studentenleningen.
Twee jaar na het afstuderen, vergelijkbaar aan het Nederlandse studiefinanciering systeem, moet een
begin gemaakt worden met het terugbetalen van de lening. De rente is 2% per jaar en maandelijks mag
slechts 5% van het maandelijkse inkomen van de afgestudeerde student worden gebruikt voor aflossing
van de lening. Na 15 jaar vervalt de schuld. Dit systeem zorgt ervoor dat bijna niemand zijn
studentenlening volledig afbetaalt.64 Ongeveer 40% van de directe leningen worden niet terugbetaald.65
Zelfs als alle studenten die gebruik maken van een lening op tijd terugbetalen, zorgt de limiet van 5% van
het inkomen en de vervaltijd van 15 jaar ervoor dat de schuld nooit in zijn geheel afbetaald kan worden.
Wegens een gebrek aan geld en een tekort aan middelen, kan het fonds niet groeien en geen leningen
voor nog meer studenten beschikbaar stellen.
In Chili bestaan er meerdere overheidsorganisaties die beurzen verstrekken aan studenten zowel
internationale beurzen als nationale beurzen. In 2008 was onder toezicht van de overheid BECAS Chile
opgericht als innovatieve stimulans voor de vordering op technologisch en internationaliserend gebied.
62
Interview met Jani Brouwer
Interview met Carlos Williamson
64 OECD rapport; Reviews of national policies for education; 2004; pagina 212
65 Interview met Jani Brouwer
63
29
Deze organisatie richt zich op het verspreiden van kennis en cultuur door studenten vooral beurzen aan te
bieden op master niveau, om in het buitenland te gaan studeren. Onder BECAS Chile vallen diverse
entiteiten zoals de Comisión Nacional de Invesitgación científica y technologíca (CONICYT), programma
idiomas abren puertas en de Ministerio de Educación (MINEDUC). De drie genoemde organisaties bieden
steun aan de ontwikkeling van BECAS Chile.
CONCIYT is een organisatie die de ontwikkelingen in de technologische sector bevorderd door studenten
nationale en internationale beurzen te geven in deze sector. De beurzen worden alleen verstekt aan de
studenten die goede resultaten kunnen overleggen, het is op cijfers gebaseerd66. Deze beurzen worden
verstrekt aan mensen die al een diploma hebben behaald op universitair niveau en vervolgens een master
willen gaan volgen. Dit kan in Chili of in het buitenland plaatsvinden. Om te zorgen dat de geleerde kennis
gunstig is voor Chili moeten zij die een beurs krijgen om in het buitenland te gaan studeren, ook terug
komen. Deze studenten moeten terug komen naar Chili om daar de geleerde kennis in te zetten voor de
ontwikkelingen van het land. Als de student besluit in het buitenland blijven moet hij of zij de ontvangen
beurs volledig terugbetalen aan de Chileense overheid67. Kennisoverdracht en innovatie vanuit het
buitenland is voor Chili kenbaar belangrijk.
Om te kunnen studeren in het buitenland moet een Chileen(se) de Engelse taal op een redelijk niveau
beheersen tenzij er wordt gekozen om op een Spaanstalige universiteit te gaan studeren. Nadeel is dat de
meesten studenten een Engelse cursus zullen moeten volgen; deze zijn vaak (te) duur. Een oplossing hier
op is het instellen van verplichte Engelse lessen op universiteiten door de MECESUP. De verplichte
Engelse lessen worden nog maar op enkele universiteiten gegeven68. Ook CONICYT voorziet studenten
die naar het buitenland gaan van beurzen om talencursussen te volgen.
Door leningen en beurzen te verstrekken aan studenten geeft de overheid de studenten een stimulans om
te participeren aan het hoger onderwijs. Deze inzet kan als positief worden beschouwd. Enkele jaren
geleden zijn banken begonnen om leningen te versteken aan studenten waarbij de staat voor deze lening
garant zou staan69.
66
Ibidem
Ibidem
68
Interview met Roxana Pey Tumanoff
67
69
Sapelli, C.; La economía de la educación y el sistema educativo Chileno; Cuadernos Economicos, Vol. 39, n.
118 ; 2002
30
6. Evaluatie
In dit hoofdstuk zullen de problemen weergegeven worden van het Chileense HO systeem. Vervolgens
zullen de oplossingen van de problemen worden besproken.
6.1 Problemen
Veel aspirant-studenten in Chili weten niet dat uiteindelijk slechts ongeveer de helft van de studenten zal
afstuderen. Van de studenten die in 2000 zijn begonnen heeft in 2005 slechts 59,1% een diploma behaald.
Het gemiddelde voor OECD-landen ligt op 70%.70 In 2006 bleken 30% van de toen ingeschreven studenten
ook gestopt te zijn met hun studie71. Sommigen lukt het niet af te studeren vanwege financiële redenen,
anderen vallen af omdat ze de studie niet aan kunnen. Er zijn weinig studiebeurzen in Chili en hoewel
leningen voor studenten steeds makkelijker te krijgen zijn, betaalt 60% van de studenten het volledige
collegegeld ($1.700-3.500 per jaar) zelf, zonder hulp van een beurs of lening. Minder bemiddelde
studenten werden verplicht om naast de studie een bijbaan te vinden waardoor de studiejaren verlengd
werden. De verlenging van een studie periode zorgde uiteindelijk voor meer kosten voor de studenten.
Andere studenten zagen zich genoodzaakt om verder te gaan werken om geld te verdienen, en maken hun
studie niet af.
Veel universiteiten brengen niet de kosten van het onderwijs in rekening, maar baseren hun collegegeld op
het profiel van de studenten die ze willen aantrekken. Hierdoor kunnen vaak alleen rijkere kinderen een
hogere opleiding betalen.72
Voor veel families met studerende kinderen is het collegegeld een zware last. Bijkomend probleem is dat
veel kinderen hun studie kiezen zonder zich goed te informeren wegens een gebrek aan goede
informatie73. Er is weinig goede voorlichting over hoe de studenten de komende jaren hun leven moeten
voorstellen of over hoe de kansen liggen op de arbeidsmarkt. In Nederland bijvoorbeeld wordt hierin een
richtlijn gegeven en wordt er onderzoek naar gedaan over de percentages van studenten van een bepaalde
studie, in welke sector op de arbeidmarkt die terechtkomen; dit ontbreekt in Chili. Studenten gaan veelal af
op verouderde ideeën van hun ouders. Critici zeggen dat veel universiteiten deze gegevens expres niet
leveren om veel eerstejaars en daarmee geld binnen te krijgen. De overheid is zich bewust van dit
probleem en heeft daarom enkele commissies opgesteld die voorlichting geven over studie gerelateerde
informatie; in samenwerking met de Wereldbank is een programma opgezet dat betrouwbare gegevens
70
La Tercera; Universidades eliminan memorias para acelerar la titulación de sus alumnus; 10/07/2007
www.futurolaboral.cl; 2007 rapport; laatst geraadpleegd 25/04/2010
72
El Mercurio; Encuesta indica que Chile gasta US$ 7.011 por alumno de educación superior; 26 /12/2006
73
Interview met Carlos Williamson
71
31
over elke universiteit moet leveren. Ook is sinds 2006 door de CNA een erkenningsysteem gemaakt voor
de universiteiten. 74
Hoewel het aantal universiteiten en de hoeveelheid studenten erg is toegenomen de laatste jaren, is de
kwaliteit van het HO slechts langzaam vooruitgegaan. Universiteiten hebben nu weliswaar een vergunning
nodig van de CNED, maar zodra ze die hebben gekregen houdt de externe controle op. In de lijst van de
500 beste universiteiten van de wereld komt geen enkele Chileense universiteit voor75, hoewel de uitgaven
van Chili aan hoger onderwijs per leerling niet lager zijn dan die van veel westerse landen76. Om een
bachelor te behalen in Chili moet men minstens 5 jaar studeren, dit systeem is overgenomen van het
Franse universitaire systeem77. Critici zeggen dat de studie periode van 5 jaar verkort zou moeten worden;
in het eerste studie jaar zullen leerlingen moeten wennen aan een nieuw onderwijs systeem waardoor het
eerste jaar vaak meer schools is waar de leraren de studenten letterlijk moet begeleiden, hierdoor wordt
het systeem vertraagd en zou het anders gestructureerd moeten worden. In Nederland bijvoorbeeld,
worden studenten op een jonge leeftijd al verdeeld in welke opleiding niveau zij moeten volgen waardoor
het denk niveau van de algemene student redelijk hetzelfde zou moeten zijn. Dit systeem bestaat niet in
Chili.
De meeste studierichtingen zijn bovendien gericht op het opdoen van vakgerichte informatie en niet op het
aanleren van vaardigheden. Daarenboven beginnen studies vaak te specifiek in plaats van te beginnen
langs meer algemene lijnen.
Binnen het Chileense hoger onderwijs systeem is de mobiliteit beperkt. Studenten kunnen niet gemakkelijk
van studie richting wijzigen en kunnen niet van opleiding niveau veranderen78. Als men van studie wil
veranderen op een universiteit wordt deze verplicht om de PSU opnieuw te doen, wil diegene van
universiteit wisselen; als degene op dezelfde universiteit wil verblijven, zal hij een verzoek moeten indienen
bij de examencommissie van de eigen universiteit.
6.2 Oplossingen
De hoge hoeveelheid van studenten die uiteindelijk hun studie niet afmaken moet voorkomen worden. Hier
voor heeft het Ministerie van Onderwijs de taak, om goede informatie transparant te maken over alle studie
richtingen die men kan volgen. De informatie moet de student informeren over hoe de komende jaren er uit
moeten zien en wat de kansen hiervan zijn op de arbeidsmarkt van de toekomstige afgestudeerde
74
Ibidem
http://www.arwu.org/ARWU2009.jsp; universitaire ranking pagina; laatst geraadpleegd op 03/05/2010
76
Interview met Carlos Williamson
77
Interview met Ulises Faundez Muñoz
78
Interview met Carlos Williamson
75
32
studenten. De Chileense regering maakt informatie langzamerhand meer toegankelijk hoewel er nog geen
informatie is over de kansen binnen de arbeidsmarkt.
Vele studenten moeten de studie opgeven wegens een gebrek aan financiële ondersteuning. Hier voor zijn
sinds de jaren 90 door de overheid meerde beurzen programma’s opgesteld om gelijke kansen te bieden
aan personen van alle sociaaleconomische groeperingen. Hier op is in 2006 ook de ontwikkeling ontstaan
van banken die leningen uitgeven aan studenten, waar de overheid voor garant staat.
Volgens de vorige Presidente, Mevrouw Bachelet, heeft de vrije en competitieve onderwijsmarkt ervoor
gezorgd dat het aanbod aan studies erg is uitgebreid, maar niet altijd met oog voor kwaliteit. Om deze
problemen tegen te gaan is een wet aangenomen die een duidelijke regulering en kwaliteitsgarantie moet
bewerkstelligen; in 2006 is de CNA opgezet die de kwaliteit van een onderwijs instelling en bepaalde studie
richtingen moet garanderen, zij het voor universiteiten, professionele instituten of centra voor technische
opleidingen.
Daarnaast, wil de huidige Minister van Onderwijs, Meneer Joaquín Lavín een nieuwe wet introduceren die
door de vorige regering van Presidente Bachelet al is voorgesteld in 200779: ley de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación. Deze wet zou de kwaliteit van onderwijs wettelijk moet garanderen. Om de
kwaliteit te kunnen garanderen zouden er externe organismes opgezet worden met ieder een specifieke
taak; ten eerste, zou het Ministerie van Onderwijs superintendenten van onderwijs moeten creëren. Dit
organisme zou onderwijs instellingen moeten inspecteren om te zien of de instellingen voldoen aan de
elementaire benodigdheden om te mogen functioneren. Verder, zou het organisme als een monitor dienen
om de financiële transacties van de overheid en de instellingen te controleren. De superintendenten
zouden de macht hebben om personen of instellingen te sanctioneren.
Ten tweede, zou een agentschap van kwaliteit gevormd moeten worden. Deze agenten zouden
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van het leerniveau van leerlingen door gebruik van internationale
evaluatie vormen of het gebruik maken van de SIMCE test. Aan de hand van de resultaten van de
evaluatie, zouden scholen geclassificeerd worden op niveau. Scholen die zich zouden bevinden op het
laagste niveau zouden technische hulpverlening krijgen. Als na vier jaar blijkt dat er geen vooruitgang is
geboekt zou de school gesloten mogen worden.
Het derde organisme zou een systeem opbouwen om kwaliteit te garanderen. Informatie over de kwaliteit
van verschillende scholen zou aan het publiek gesteld worden in simpele termen zodat elke persoon de
79
El Mercurio; Cámara de Diputados rechaza aspectos clave de proyecto de ley sobre calidad de educación; A. Muñoz en M.
Fernandéz; 05/05/2010
33
informatie zou kunnen lezen en begrijpen. Dit organisme zou een hulpverlenende functie hebben aan
scholen die zich op een laag niveau bevinden.
Hoewel deze wet in eerste instantie innoverend lijkt, zijn veel critici tegen de aanname van deze wet, hun
argument is dat de kwaliteitsinstanties niet op hun taken zijn voorbereid en dat het eerst goed bestudeerd
moet worden welke factoren onder deze wet vallen. Om deze wet door te voeren zouden minstens 69
parlementariërs voor moet stemmen.
Verder, zijn er plannen voor een soort creditsysteem, zoals dat ook in Europa bestaat. Uitgangspunt hierbij
is dat het gehele hoge onderwijs hetzelfde puntensysteem hanteert om vakken te classificeren. Met dit
systeem kunnen reeds behaalde resultaten voor vakken in een studie makkelijker leiden tot vrijstelling voor
vakken in een andere studie. Het zou ook eenvoudiger vergelijkingen kunnen geven voor universiteiten of
andere HO instellingen op internationaal niveau.80 Ook probeert het Ministerie van Onderwijs, universiteiten
aan te sporen het curriculum te verbeteren en te verkorten.
In samenwerking met academici en internationale universiteiten, is de Centro Nacional TUNNING (CNT)
een organisatie die de samenwerking tussen verschillenden OI stimuleert. De organisatie heeft als doel het
onderwijs structuur te verfijnen in Latijn Amerika81. Door een goede samenwerking met externe
organisaties, kan één structuur naar voren komen wat efficiënter is voor het HO systeem. In samenwerking
met MECESUP heeft de CNT de herformulering van het universitaire curriculum opgestart in 200482. Het
doel hierbij was om het HO flexibeler te maken en het aantal te studeren jaren te verkorten, pregrado
studies moesten minder specifiek worden. Met de samenwerking tussen Chileense en internationale
academici wordt de kans om mobiliteit binnen het hoger onderwijs, zo wel nationaal als internationaal
bevorderd.
80
Interview met Carlos Williamson
Interview met Roxana Pey Tumanoff
82
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?d=0&option=content&task=view&id=180&Itemid=211&lang=en; overzicht
Tuning Latina America; geraadpleegd 28/04/2010
81
34
7. Conclusie
Het Chileense HO systeem kan gedefinieerd worden als een kruising tussen een elitair HO systeem en een
HO systeem voor de massa. In 1981, heeft de Chileense overheid veel maatregelen genomen om
structurele en financiële bevorderingen te maken binnen het HO systeem. Het tertiaire onderwijs werd in
drie delen gesplitst: Universiteiten, PI en CTO. De kosten om aan deze OI te gaan studeren waren
gedeeltelijk privé gemaakt waardoor beurzen en leningen ontwikkeld werden zodat er gelijke kansen
konden ontstaan voor iedereen.
Deze veranderingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de organisatie, financiering en beleidsstructuur
van de verschillende OI. Vanuit economisch perspectief is het HO in Chili er één van marktwerking: “de
klant is koning”. Het promoten van een OI speelt een grote rol om studenten te kunnen aantrekken met oog
op winst in plaats van op kwaliteit. Hierdoor nemen HO instellingen te
veel studenten aan waardoor er niet genoeg ruimte is voor alle studenten. Door te veel studenten toe te
laten verdienen de instellingen meer tegen het slechter worden van het onderwijs niveau. Het instellen van
een numerus fixus zou een oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Als alleen een bepaald aantal
studenten worden toegelaten per jaar kunnen deze studenten beter geholpen worden door docenten en
kan de studietijd ingekort worden. Hiermee kan de kwaliteit van een instelling beter worden omdat zij
gerichter zullen zijn om goed onderwijs te bieden.
Over het algemeen duurt een universitaire studie in Chili tot wel vijf jaar. Binnen een periode van vijf jaar
zal de student alleen een bachelor hebben behaald. Het is dan niet gewoonlijk om vervolgens aan een
master te beginnen aangezien de kosten te hoog zijn. Studies zouden hierdoor ingekort moeten worden en
meer gespecialiseerd.
Internationaal vergeleken, staat geen enkele Chileense universiteit in de top 500 van de internationale
ranking pagina’s. De Chileense universiteiten zijn in vergelijking met internationale universiteiten van een
lager niveau; de erkenning van Chileense diploma’s op de arbeidsmarkt in het buitenland is ook beperkt,
met een stage of uitwisseling naar het buitenland (5.3) maken deze studenten al een onderscheid met de
rest van de Chileense studenten.
Door het onderwijs te beschouwen als een proces waarbij alle onderdelen een bijdrage leveren aan het
eindresultaat wordt duidelijk dat de betekenis van internationale indicatoren voor onderzoek naar mogelijke
verbeteringen van het onderwijssysteem beperkt zullen blijven. Indicatoren kunnen worden gezien als
35
tussenstanden in de verschillende onderwijsprocessen waar ieder zijn persoonlijke waarde aan hecht;
doormiddel van internationale vergelijkingen kunnen er vernieuwende mogelijkheden ontstaan waar men
van kan leren. In mijn ogen is het belangrijk dat onderwijsinstellingen de student en de ontwikkelingen in
het onderwijs als eerste prioriteit stellen: kwaliteit willen, niet kwantiteit. De pedagogische sector speelt hier
een belangrijke rol in en moet verder ontwikkeld worden aangezien de toekomstige studenten en
scholieren hier de dupe van zijn. Naar mijn mening zou de huidige regering van President Piñera de
nieuwe wet: ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (6.2) moeten installeren. Deze wet zou de
kwaliteit van onderwijs wettelijk garanderen en ontwikkelen tot een hoger niveau. Hoewel de accreditatie
systemen bestaan, zou de bovengenoemde wet het accreditatie systeem transparanter maken aangezien
mensen hier beter over geïnformeerd moeten worden.
Hoewel er meerdere indicatoren zijn waarop het Chileense HO haar kwaliteit op baseert, moet men in acht
houden dat er grote verschillen zijn tussen OS op internationaal niveau waar de sociaal- economische
context ook in overweging moet worden genomen. Het Chileense onderwijs systeem is er één van
ongelijkheid waar na velen jaren nog steeds een grote verdeling bestaat tussen rijk en arm. Wegens deze
verschillen is een eenduidige analyse van wat goed werkt en wat niet, moeilijk. Internationale vergelijkingen
worden ook moeilijker gemaakt wegens een tekort aan goede onderzoekgegevens. Daarnaast, ontbreekt
het aan analyses van het kennisaccumulatie proces 83 als geheel. Op grond hiervan zou bekeken kunnen
worden waar de mogelijkheden liggen om door veranderingen van het systeem een substantiële leerwinst
te boeken.
Het Chileense HO systeem is niet slecht, het is anders. Het probleem is echter dat de Chilenen te
nationalistisch zijn en daardoor niet willen toegeven dat er een grote ongelijkheid bestaat binnen het OS.
Door de nationalistische ideologie zullen ze vaak adviezen van buitenstaanders negeren omdat ze het zelf
“beter” kunnen. In het OS zullen veel veranderingen plaats moeten vinden wil deze op een internationaal
niveau mee spelen.
Onderwijs kan beschouwd worden als een investering omdat het van sociaal belang is om bepaalde doelen
te realiseren. Door tijd en middelen in het onderwijs te steken zal een land als Chili naderhand profiteren.
Het is dan ook in het belang van het land om het onderwijs te bevorderen om zich verder zowel
economisch als sociaal te kunnen ontwikkelen.
83
http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=9587; opdracht van het ministerie van OCW, 2007; laast geraadpleegd op 10/05/2010
36
8. Bibliografie
Kranten
El Mercurio; Cámara de Diputados rechaza aspectos clave de proyecto de ley sobre calidad de educación;
A. Muñoz en M. Fernandéz; 05/05/2010
El Mercurio; Encuestra indica que Chile gasta US$ 7.011 por alumno de educación superior;
26 /12/2006.
La Nación; Encuestra Mori: las mejores y peores universidades del país; 25/10/2007
La Tercera; Universidades eliminan memorias para acelerar la titulación de sus alumnus; 10/07/2007.
The Chronicle; Educación superior con fines de lucro: cómo avanza en los EE.UU.; 07/02/2010
UPI Chile; Presidente Bachelet promulgó ley que asegura calidad en la educación superior; 23/10/2006.
Artikelen
Avalos, B. en Assael, J.; Moving from resistance to agreement: the case of the Chilean teacher
performance evaluation; International journal of educational research 45; 2006
Avalos, B. en Pilar, A.; How young teachers experience their professional work in Chile; Teaching and
teacher education volume 23; 2007
Bernasconi, A. en Royas, F.; Informe sobre la educación superior en Chile 1980-2003; Universiteits
publicatie; 2004
Brunner, J.J. en Catalán, G.; Cinco estudios sobre cultura y sociedad; 1985
Campo, M.J.L. del; Acreditación de la educación superior: tendencias recientes y desafíos para el futuro;
Revista de la Educación Superior Chilena 1C; 2006
Chua, C.; Perception of Quality in Higher Education; Proceeding of the Australian Universities Quality
forum; 2004
Fan, X. , Thomas, V. , Wang, Y. ; Measuring Education Inequality- Gini coefficients of education; 2001
Farias, R. ; La calidad de la Educación: problema de la pedogogia; revista Paula; 02/05/2010
Harvey, L.; An assessment of past and current approaches to quality in higher education; Australian
Journal of Education, Vol.42; 1998
Matear, A.; Equity in education in Chile: the tensions between policy and practice; International journal of
educational development 27; 2007
OECD rapport; Education at a glance; 2009
OECD rapport; Reviews of national policies for education; 2004
37
Rappoport, D., Benavente, J.M en Meller, P; Rankings de universidades Chilenas según los ingresos de
sus titulados; 2004
Sapelli, C.; La economía de la educación y el sistema educativo Chileno; Cuadernos
Economicos, Vol. 39, n. 118, 2002
Boeken
Brunner, JJ; EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE- instituciones, mercados y políticas gubernamentales
(1967-2007); Ediciones Universidad Diego Portales ; Salesianos Impresores S.A; 2009
Websites
http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=9587; opdracht van het ministerie van OCW, 2007; laast geraadpleegd
op 10/05/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Rectores_de_las_Universidades_Chilenas; laatst geraadpleegd op
30/04/2010
http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2010/04/post_163.html; Artikel: Financiamiento y calidad en
la educación superior ; geraadpleegd 30/04/2010
http://noticias.latam.msn.com/cl/chile/articulo_upi.aspx?cp-documentid=24109907; Artikel: Solicitan a Lavín
que retire la urgencia al proyecto de Aseguramiento de calidad de la Educación ; laatst geraadpleegd
02/05/2010
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?d=0&option=content&task=view&id=180&Itemid=211&lang=
en; overzicht Tuning Latina America; laatst geraadpleegd 28/04/2010
http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/con-amplio-rechazo-se-votar%C3%A1-proyecto-de-ley-deaseguramiento-de-la-calidad-de-la-educaci%C3%B3n ; Artikel: Con amplio rechazo se votará proyecto de
ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación ; laatst geraadpleegd 04/05/2010
http://www.arwu.org/ARWU2009.jsp; universitaire ranking pagina; laatst geraadpleegd op 03/05/2010
http://www.becaschile.cl/; overzicht beurzen; laatst geraadpleegd 25/03/2010
http://www.bcentral.cl/conferenciasseminarios/seminarios/pdf/anand_mizala_repetto.pdf; Onderzoeks
project: Using School Scholarships to Estimate the Effect of Government Subsidized Private Education on
Academic Achievement in Chile; laatst geraadpleegd 10/03/2010
http://www.brunner.cl/; overzicht artikelen geschreven door de JJ Brunner; laatst geraadpleegd 25/02/2010
http://www.cnachile.cl/acreditacion/ac_portada.html; overzicht van de accreditatie resultaten; laatst
geraadpleegd op 05/05/2010
http://www.demre.cl/; overzicht van de organisatie; laatst geraadpleegd op 30/04/2010
http://www.divesup.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=147; Onderzoeken;
38
Internacionalización ES; laatst geraadpleegd 23/02/2010
http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=151686&location= ; economisch overzicht Chili van
de Ministerie van Economische Zaken; Chile:arbeidsmarkt ; laatst geraadpleegd 03/05/2010
http://www.fundacionequitas.org/campa%C3%B1as/psu/blog.aspx?key=CAMP2&id_entrada_blog=55&idio
ma=ES ; laatst geraadpleegd op 24/02/2010
http://www.iadb.org/res/laresnetwork/files/pr300proposal.pdf: inhoudelijke informatie over de fundacion
SES; laatst geraadpleegd 23/02/2010
http://www.mece2.com/portal/; overzicht MECESUP; laatst geraadpleegd 24/04/2010
http://www.monografias.com/trabajos39/estrategias-comprension-lectora/estrategias-comprensionlectora.shtml#planteam over lees problemen van kinderen; laatst geraadpleegd 24/03/2010
http://www.ncspe.org/publications_files/Voucher_ChileOP94.pdf; Onderzoeks rapport; VOUCHERS,
INEQUALITIES AND THE CHILEAN EXPERIENCE; laatst geraadpleegd 10/03/2010.
http://www.simce.cl/index.php?id=247; Statistische analyse over sociaaleconomische verschillen; laatst
geraadpleegd 05/05/2010
http://www.uis.unesco.org/template/publications/wei2006/WEI2006-FINALwc.pdf; Unesco Rapport; laatst
geraadplaagd 24/03/2010
http://www.periodismo.uchile.cl/noticias/2005/debatepres.html ; Artikel: Debate presidencial en la U:
Educación, un tema prioritario ; laatst geraadpleegd 27/04/2010
www.futurolaboral.cl; 2007 rapport; laatst geraadpleegd 25/04/2010
www.mineduc.cl ; algemene informatie; laatst geraadpleegd op 31/03/2010
Interviews
Interview met José Joaquin Brunner: directeur van instituto de investigación sobre la educación superior
(onderzoeks instituut over het hoger onderwijs systeem); 24/03/2010
Interview met Jorge Hernandez Muñoz: coordinator van de DEMRE, verantwoordelijk voor de opzetting van
de PSU; 06/04/2010
Interview met Camila Arellano: pedagogische student aan de universiteit; 05/05/2010
Interview met Carlos Williamson: prorector van de Pontificia Universidad Católica de Chile; 08/04/2010
Interview met Jani Brouwer: directrice van het programma Formación capital humano avanzado, onderdeel
van CONICYT; 09/04/2010
Interview met Roxana Pey Tumanoff: uitvoerend directrice van de MECESUP; 12/04/2010
Interview met Nicolas Fleet: hoofd departement van studies binnen de CNA; 13/04/2010
39
Interview met Ulises Faundez technische secretaris voor de Comisión Superior de Evaluación Académica;
13/04/2010
Email contact
T. Marshall: uitvoerend secretaris van CRUCH
G. Correa: informateur bij de krant El Mercurio
40
9. Woordenlijst
CNA: Comisión Nacional de Acreditación
CNED: Consejo Nacional de Educación
CNT: Centro Nacional Tunning
CONICYT: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Gobierno de Chile
CRUCH: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
CSED:
CTO: Centrum voor Technische opleidingen
HO: Hoger onderwijs
MECESUP: Mejoramiento de la calidad de la educación superior - Ministerio de Educación, Gobierno de
Chile
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
OI: Onderwijs Instellingen
OS: Onderwijs Systeem
PI: Professionele instituten
PSU: Prueba de Selección Universitaria
SIMCE: Sistema de Medición de Calidad de la Educación
UI: Universitaire Instellingen
41
10. Bijlagen
Bijlaag 1:
(bron: CNA internet website: http://www.cnachile.cl/acreditacion/AC_INS_UNIVER.html, resultaten van
accreditaties, laatst geraadpleegd op 05/05/2010)
Accreditatie resultaten universiteiten: gemodificeerd april 2010
42
Institución
Áreas Acreditadas obligatorias
Áreas Acreditadas optativ
< Seleccionar institución >
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Antofagasta
Universidad
de Arte y Ciencias
ARCIS
Pontificia Universidad
Católica Sociales,
de Valparaíso
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Universidad de Atacama
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad de Chile
Universidad Adventista de Chile
Universidad de Ciencias de la Informática, UCINF
Universidad Alberto Hurtado
Universidad de Concepción
Universidad Andrés Bello
Universidad de La Frontera
Universidad Arturo Prat
Universidad de La Serena
Universidad Austral de Chile
Universidad de Las Américas
Universidad Autónoma de Chile
Universidad de Los Andes
Universidad Bernardo O’Higgins
Universidad de Los Lagos
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Universidad de Magallanes
Universidad Católica de Temuco
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
Universidad Católica del Maule
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Católica del Norte
Universidad de Talca
Universidad Católica Silva Henríquez
Universidad de Tarapacá
Universidad Central de Chile
Universidad de Valparaíso
43
INS
INS
PRE
PRE
INV
INV
POS
POS
VME
VME
INF
INF
INS
INS
PRE
PRE
INV
INV
POS
POS
VME
VME
INF
INS
INS
PRE
INV
INV
POS
POS
VME
VME
INF
INF
INS
INS
PRE
PRE
INV
INV
POS
POS
VME
INF
INF
INS
INS
PRE
INV
INV
POS
POS
VME
VME
INF
INF
INS
INS
PRE
PRE
INV
POS
POS
VME
VME
INF
INV
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
PRE
INV
POS
VME
INF
INV
POS
VME
INF
PRE
PRE
INV
POS
INV
POS
VME
VME
INF
INS
INS
PRE
INV
POS
VME
INF
INS
INS
PRE
INV
INV
POS
POS
VME
VME
INF
INF
INV
INV
POS
POS
VME
VME
INF
INF
INV
INV
POS
POS
INV
INV
POS
POS
INV
POS
PRE
INV
POS
VME
PRE
INV
VME
PRE
INV
POS
POS
VME
INF
POS
POS
VME
VME
INF
INF
DPOS
POS
VME
VME
INF
INF
INF
INS
INS
INS
INS
INS
PRE
INS
INS
PRE
PRE
INS
INS
PRE
PRE
INS
INS
PRE
PRE
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
PRE
PRE
INV
PRE
INV
PRE
PRE
INV
INV
VME
VME
VME
VME
VME
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
Universidad de Viña del Mar
Universidad del Bío-Bío
Universidad del Desarrollo
Universidad del Mar
Universidad del Pacífico
Universidad Diego Portales
Universidad Finis Terrae
Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología
Universidad Internacional SEK
INS
INS
PRE
INV
PRE
INV
PRE
INV
POS
VME
CO
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
PRE
INV
POS
VME
INF
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
Universidad Mayor
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad Pedro de Valdivia
Universidad San Sebastián
Universidad Santo Tomás
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Tecnológica de Chile, INACAP
44
INS
INS
INS
INS
INS
INS
POS
POS
VME
VME
INF
INF
Resultaten accreditatie professionele instituten: gemodificeerd april 2010
(INS: Institutionele bestuur, TIT: docencia de titulo , INFR: infrastructuur en materie)
Institución
Instituto Profesional AIEP
Áreas Acreditadas
INS
TIT
Desde Mayo 2008
Hasta Mayo 2010
Instituto Profesional Catequístico
PUC
Instituto Profesional de Artes y
Comunicación ARCOS
Instituto Profesional de Chile
Instituto Profesional DUOC-UC
Vigencia de la Acreditación
No acreditada
INS
TIT
INS
TIT
INS
TIT
Desde Diciembre 2008
Hasta Diciembre 2011
Desde Enero 2009
Hasta Enero 2011
INFR
Instituto Profesional Escuela de
Contadores Auditores de Santiago
Desde agosto de 2004 hasta agosto de 2010, en
nuevo proceso de acreditación con CNA-Chile.
En proceso
Instituto Profesional Escuela
moderna de Música
INS
TIT
Desde Diciembre 2009
Hasta Diciembre 2010
Instituto Profesional Guillermo
Subercaseaux
INS
TIT
Desde Diciembre 2007
Hasta Diciembre 2010
INS
TIT
INS
TIT
Desde Diciembre 2008
Hasta Diciembre 2012
INS
TIT
Desde Noviembre 2007
Hasta Noviembre 2010
INS
TIT
Desde Octubre 2009
Hasta Octubre 2013
INS
TIT
Desde Diciembre 2007
Hasta Diciembre 2010
INS
TIT
Desde Noviembre 2009
Hasta Noviembre 2010
INS
TIT
Desde diciembre 2009
Hasta Diciembre 2013
Instituto Profesional INACAP
Instituto Profesional La Araucana
Instituto Profesional Los Leones
Instituto Profesional Providencia
Instituto Profesional Santo Tomás
Instituto Profesional Valle Central
Instituto Profesional Virginio
Gómez
45
INFR
Desde Agosto 2004
Hasta Agosto 2010
Resultaten accreditatie centra voor technische studies: gemodificeerd april 2010
(INS:Institutionele beheer, TIT: Docencia de Titulo, PRE: leerwaardigheid op bachelor niveau)
Institución
Áreas Acreditadas
Vigencia de la Acreditación
Acreditación expirada, en nuevo proceso de
acreditación con CNA-Chile
CFT Andrés Bello
INS
TIT
Desde Diciembre 2009
Hasta Febrero 2011
INS
TIT
Desde Diciembre 2007
Hasta Diciembre 2010
INS
TIT
Desde Octubre 2005
Hasta Octubre 2011
CFT INACAP/INACAP
Antofagasta
INS
TIT
Desde Octubre 2005
Hasta Octubre 2011
CFT Instituto Tecnológico de
Chile, ITC
INS
TIT
Desde Noviembre 2009
Hasta Noviembre 2012
INS
TIT
Desde Septiembre 2009
Hasta Septiembre 2011
INS
TIT
Desde Diciembre 2009
Hasta Diciembre 2013
INS
PRE*
Desde Diciembre 2009
Hasta Diciembre 2013
INS
PRE*
Desde Diciembre 2009
Hasta Diciembre 2013
CFT Barros Arana
CFT CEDUC UCN
CFT DUOC-UC
CFT Lota Arauco
CFT San Agustín de Talca
CFT Santo Tomás
CFT Tarapacá
Bijlaag 2:
(bron: SIMCE internet website, http://www.simce.cl/index.php?id=247, laatst geraadpleegd op 05/05/2010)
INTERVALOS DE LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS 4º BÁSICO 2008
AÑOS DE ESTUDIO
ÍNDICE DE
VULNERABILIDAD
GRUPO
INGRESO DEL HOGAR
DEL
SOCIEOCONÓMICO
MADRE
PADRE
ESTABLECIMIENTO
(IVE-SINAE)
BAJO
Menos de 9
Menos de 9
$0 - $148.000
82,51% y más
9 - 10
9 - 10
$148.001 - $230.000
57,51% - 82,5%
MEDIO
11 - 12
11 - 12
$230.001 - $375.000
27,51% - 57,5%
MEDIO ALTO
13 - 14
13 - 15
$375.001 - $900.000
5,01% - 27,5%
Más de 14
Más de 15
Más de $900.000
0,00% - 5%
MEDIO BAJO
ALTO
•
46
PROMEDIO 4º BÁSICO 2008 POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y VARIACIÓN 2008-2007
En relación a los puntajes promedio por grupo socioeconómico, en la siguiente tabla se observa que el
puntaje promedio es mayor mientras más alto es el grupo socioeconómico, observándose esto en los tres
subsectores de aprendizaje evaluados.
Al comparar los puntajes promedios por grupo socioeconómico del año 2008 con los del 2007, se
observan variaciones significativas en Lectura a favor de los grupos socioeconómicos Bajo, Medio Bajo y
Medio. En consecuencia, es posible sostener que el alza del puntaje promedio de Lectura a nivel nacional se
relaciona con el incremento de puntajes en los grupos socioeconómicos más bajos.
PUNTAJES PROMEDIO 4º BÁSICO 2008 POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y VARIACIÓN 2008-2007
COMPRENSIÓN DEL
GRUPO
LECTURA
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
MEDIO SOCIAL Y
SOCIOECONÓMICO
CULTURAL
PROMEDIO
VARIACIÓN
PROMEDIO
VARIACIÓN
PROMEDIO
BAJO
240
5
220
1
224
MEDIO BAJO
242
6
226
1
231
MEDIO
260
5
246
-1
250
MEDIO ALTO
281
5
272
1
273
ALTO
303
5
300
4
295
:
Indica
un
aumento
significativo
del
puntaje
promedio
:
Indica
que
no
hubo
variación
significativa
del
puntaje
promedio.
NOTA 1: La comparacion esta restringida a los establecimientos que tienen puntaje en SIMCE 2008 y
2007 y a los establecimientos que se mantuvieron en el mismo grupo socioeconomico y dependencias
en ambas evaluaciones (un 73% de los establecimientos que matriculan al 81% de los estudiantes
que
rindieron
SIMCE
2008)
NOTA 2: La prueba de Comprensión del Social y Cultural no tiene variación ya que el año 2008 se
aplicó por primera vez.
47