van inkoop tot uitvaart l Delen en verbinden

Commentaren

Transcriptie

van inkoop tot uitvaart l Delen en verbinden
een uitgave van Algemeen Belang • december 2015
een eigentijds magazine over leven en dood
Algemeen Belang kiest voor coöperatie DELA l Duurzaamheid in de (eigen)praktijk:
van inkoop tot uitvaart l Delen en verbinden, dat zal de voedselbank overbodig
maken l Geslaagde Poëzieactie 2015: Jongste inzender haalt hoogste score l Het meest
duurzame crematorium van Nederland l Verhalen van het HOF en meer…
2
Deze keer op de cover: onze medewerkers!!
directe link naar
de website!
(te scannen met de telefoon)
ONDERWEG NAAR MORGEN
DELA past naadloos in dat profiel, en Algemeen
Deze ‘LeefTijd’ verschijnt later dan u allicht gewend bent.
Belang past naadloos bij DELA; de wens om
De productie van ons magazine stond inderdaad even stil.
samen verder te gaan is dan ook volledig wederzijds.
Maar ik verzeker u dat die stilstand géén achteruitgang
Dit komt direct al tot uiting in het besluit tot de
betekent, integendeel. Er is een zeer goede reden, want
gezamenlijke bouw van een eigen crematorium:
deze editie staat juist in het teken van vooruitgang.
een lang gekoesterde wens van beide partners. En zo
zijn meer zaken mogelijk. Daar zijn we trots op, en dat
Mogelijk heeft u al iets gehoord via de media: Algemeen
klinkt door in deze LeefTijd, waarin u natuurlijk nader
Belang heeft zich aangesloten bij branchegenoot DELA.
kennis kunt maken met DELA.
Die stap is gebaseerd op een grondige afweging van de
ontwikkelingen in de markt en de samenleving, en de
Daarnaast vindt u de vertrouwde rubrieken, die
mogelijkheden voor de toekomst. Bij alle argumenten geldt
medebepalend zijn voor het geluid van Algemeen
als leidraad: de belangen van onze verzekerden, klanten
Belang. Zoals het interview met Flip Barlinckhoff
en alle andere relaties. En niet in de laatste plaats onze
over de bijzondere uitvaart van zijn vrouw Ineke,
werknemers.
per camper. Onze maatschappelijke betrokkenheid
spreekt uit het verhaal over de Stadse Voedselbank,
Als onderdeel van de coöperatie DELA kunnen wij die
een vrijwilligersorganisatie die fantastisch werk doet.
belangen ook voor de lange termijn beter en duurzamer
Het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving,
behartigen. Tegelijkertijd behouden we onze werkwijze,
ook in Groningen, kan wat mij betreft nooit overschat
onze eigenheid in ons eigen werkgebied, met andere
worden.
woorden: we blijven de taal van de regio spreken.
Tot slot: de aansluiting bij DELA is een belangrijke
Gezien de ontwikkelingen in de samenleving is het beter om
stap onderweg naar morgen, een mooie toekomst.
te werken vanuit een grotere organisatie. Dat geldt zeker
Ik hoop dat u ons enthousiasme invoelt. Uw vragen
voor onze wensen en regionale plannen op het gebied van
zijn uiteraard welkom, we zullen onze keuze graag
uitvaartverzorging- en verzekering. Om die zelfstandig te
nader toelichten.
kunnen verwezenlijken is Algemeen Belang nu eenmaal een
te kleine speler. Daarom kozen we voor aansluiting bij een
Veel leesplezier!
grotere partner. Uiteraard een partner die dezelfde normen
En tot de volgende LeefTijd.
hanteert voor kwaliteit en klantgerichtheid, professionaliteit
en duurzaamheid, anders gezegd: een partner die dezelfde
Evert de Niet
taal spreekt.
Algemeen Directeur
[email protected]
twitter.com/algemeenbelang
facebook.com/algemeenbelanguitvaart
pinterest.com/algemeenbelang
plus.google.com/u/0/b/103148201165767996790
3
LEESTIP!
DOODGEWOON
Bijzonder voorleesboek
over de dood
Hoe erg kun je iemand missen die er
niet meer is? Waarom sterven ook
jonge mensen? Waar gaat iemand
eigenlijk heen als hij dood is? Deze
en andere vragen komen aan bod
in een bijzonder voorleesboek voor
kinderen. Maar het boek is niet
alleen voor kinderen interessant.
De toepasselijke titel zegt al veel:
Doodgewoon.
‘Doodgewoon’ is een coproductie
van Bette Westera (heldere
aantal leessuggesties.
vormgeving is verzorgd door
MEER LEERZAME
KINDERBOEKEN
OVER DE DOOD
Bockting Ontwerpers. Begin dit
Voor leerkrachten die aan de hand
Op deze site zijn ook enkele
jaar vond de presentatie plaats in
van deze bundel het thema dood
gedichten uit het boek te
Museum Tot Zover, Amsterdam.
(nader) willen behandelen biedt
beluisteren, die zijn ingelezen
De bundel bleef niet onopgemerkt.
uitgever Gottmer een
door Bette Westera.
gedichten) en Sylvia Weve (fraaie
illustraties). De aansprekende
Zie ook:
www.gottmer.nl/kinderboeken.
DUBBEL IN DE PRIJZEN
‘Doodgewoon’ viel inmiddels twee keer
in de prijzen. Zo ontvingen schrijfster
Bette Westera en illustrator Sylvia Weve
in april 2015 de Woutertje Pieterse
Prijs voor het beste kinderboek van
2014. Begin oktober kwam daar
De Gouden Griffel bij, ook een
prestigieuze prijs in de categorie het
beste kinderboek. Volgens de jury van
de Gouden Griffel schreef Westera
een schitterende, ongekend rijke
bundel doodslyriek. "Deze oogstrelend
uitgevoerde bundel met onsterfelijk
mooie gedichten over de dood is een
bezit voor het leven."
UITVAARTINFORMATIE OP HET WEB
Mocht u informatie zoeken over
verdeling van alle informatie in
Uitvaartadressengids.nl is
uitvaartverzorging en alles wat
ongeveer 150 rubrieken zorgt
onderdeel van een cluster
daarmee te maken heeft:
ervoor dat u de informatie die
van uitvaart gerelateerde
www.uitvaartadressengids.nl
u zoekt gemakkelijk kunt vinden.
websites:
inventariseert alle bedrijven die
Ook Algemeen Belang heeft
www.uitvaartinformatie.nl,
u kunnen helpen met het geven van
diverse vermeldingen in
www.rouw.nl,
een persoonlijke invulling aan alle
uitvaartadressengids.nl.
www.crematorium.nl en
fasen rondom een overlijden. Een
www.begraafplaats.org
4
Samenwerking maakt ook bouw van uitvaartcentrum
en crematorium in Groningen mogelijk
GRONINGSE UITVAARTVERZORGER
EN –VERZEKERAAR ALGEMEEN BELANG
KIEST VOOR COÖPERATIE DELA
Zo luidde de kop van
het persbericht dat we
in juni 2015 de wereld
in stuurden. Dit is
natuurlijk niet uit de
lucht komen vallen,
het is het resultaat
van een weldoordacht
proces. We hebben
goed nagedacht over
de toekomst en daarin
een aantal keuzes
gemaakt. Dat heeft
geleid tot de stap om
voor coöperatie DELA
te kiezen. Wat deze
stap inhoudt, en welke
gevolgen het heeft leest
u hierna.
Toekomst
uitvaartverzekeraar. Met coöperatie
Als het over Algemeen Belang in
DELA hebben we veel gemeen.
zijn huidige omvang gaat dan kun je
Ook zij hebben de kwaliteit van hun
zeggen dat we te klein zijn voor het
dienstverlening hoog in het vaandel
tafellaken en te groot voor het servet.
staan. Beide organisaties beschikken
Om ervoor te zorgen dat onze 57.000
over het keurmerk Uitvaartzorg.
verzekerden ook in de toekomst op
zij hun verzekering bij ons hebben
Vijf procent extra
verzekerd kapitaal
afgesloten, moest er iets gebeuren.
Algemeen Belang en DELA vinden
De wettelijke regels waar we als
het van groot belang dat ook waarde
verzekeraar aan moeten voldoen
van Algemeen Belang terugvloeit
worden steeds strenger. Denk
naar de verzekerden. De overname
bijvoorbeeld aan de opleidingseisen
levert dus ook financieel voordeel
en het geld dat je als verzekeraar
op voor de verzekerden, nu en in
verplicht in kas moet hebben. Voor
de toekomst. Direct na het formeel
een kleine verzekeraar wordt het in
worden van de afspraken gaat het
de toekomst onmogelijk om aan al
verzekerde bedrag op de polis met
die eisen te blijven voldoen. Daarom
vijf procent omhoog, zonder dat
ging algemeen directeur Evert de
de verzekerden daar voor moeten
Niet met zijn mede directeur Koos
betalen. Leden denken en bepalen
Bloemhof, in samenspraak met
mee via het DELA coöperatiepanel.
de Raad van Commissarissen, op
De Algemene Vergadering heeft de
zoek naar een partner die net als
laatste stem over het algemene beleid
Algemeen Belang de uitvaarten zoveel
van coöperatie DELA. De leden van
mogelijk zelf verzorgt. Ook ging de
de Algemene Vergadering worden
voorkeur sterk uit naar een natura-
gekozen uit en door leden van DELA.
de uitvaart kunnen rekenen waarvoor
5
De Algemene Ledenvergadering
en zorgvuldig onderzocht hoe
Verstevigen positie
vindt twee keer per jaar plaats. Dit
en met welke partner we die
Coöperatie DELA wil zoveel mogelijk
sluit ook aan op de uitgangspunten
doelen kunnen bereiken. Voor het
met eigen faciliteiten de uitvaarten
van Algemeen Belang zoals deze zijn
verzekeringsdeel van ons bedrijf was
van haar leden uitvoeren. Ook in
vastgelegd bij de oprichting in 1933.
het belangrijk een partner te vinden
het noorden van Nederland wil de
met een sterke positie in natura-
coöperatie aanwezig zijn. Jon van
Nieuwbouw
uitvaartverzekeringen. Nu we opgaan
Dijk, financieel directeur van DELA:
Door de samenwerking met
in coöperatie DELA is de continuïteit
‘Wij hebben de ambitie om onze
coöperatie DELA wordt het ook
van ons bedrijf voor onze klanten en
positie in de markt voor natura-
mogelijk een nieuw uitvaartcentrum
een groot deel van onze medewerkers
uitvaartverzekeringen verder te
en crematorium te bouwen in de
geborgd. Voor ons uitvaartbedrijf
verstevigen. Dat doen we onder
gemeente Groningen. Een lang
komt er extra werk bij. Naast de
andere door strategische overnames.
gekoesterde wens gaat hiermee in
ruim 400 uitvaarten die we jaarlijks
De verzekerden zijn van harte welkom.
vervulling. Een voorstel tot aankoop
verzorgen, komen er uitvaarten van
Ze kunnen rekenen op voortzetting
van grond op een terrein grenzend
de DELA-verzekerden bij.’
van de kwaliteit van de dienstverlening
aan het Westpark bij het Hoendiep
die zij gewend zijn.’
is bij de gemeente in behandeling.
Zorgvuldig
Dit nieuwe complex dat eind 2017
De uiteindelijke overname wordt pas
Over coöperatie DELA
gerealiseerd moet zijn, zal voldoen
in 2017 afgerond. Algemeen Belang
Circa 150 vestigingen, 2.400
aan alle eisen die daar anno 2017
en coöperatie DELA nemen de tijd
medewerkers, 42.000 uitvaarten
aan worden gesteld. Met name
om alles zorgvuldig te laten verlopen.
per jaar en 3,7 miljoen verzekerden
duurzaamheid zal leidend zijn bij de
Wat merken onze klanten komende
maken coöperatie Draagt Elkanders
verwezenlijking van de plannen. Meer
periode van de overname:
Lasten (DELA) marktleider in de
hierover leest u elders in deze uitgave.
- Alle leden ontvangen begin volgend
Benelux. DELA helpt mensen al
jaar informatie over de vijf procent
bijna 80 jaar tegen een eerlijke prijs
extra verzekerd bedrag die ze
met een begrafenis of crematie,
Het merendeel van de bijna veertig
krijgen zonder dat de verzekerde
repatriëring, nabestaandenzorg
medewerkers van Algemeen Belang
daar extra premie over betaalt.
en financiële diensten op deze
Continuïteit geborgd
komt in dienst van coöperatie DELA.
Voor een aantal medewerkers
betekent dit dat hun functie eind
2017 vervalt. Voor hen ligt een sociaal
plan klaar. Algemeen directeur Evert
- Op termijn ontvangen alle
terreinen. Het is de ambitie van
verzekerden het coöperatie DELA
coöperatie DELA dat haar leden en
ledenblad Kroniek.
hun nabestaanden de toekomst zo
- Magazine LeefTijd wordt een digitale
nieuwsbrief.
zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen
zien. Nabestaanden waarderen de
de Niet: ‘Wij hebben een aantal
dienstverlening met een negen. DELA
strategische doelen geformuleerd
is een ‘Great Place to Work’, heeft het
Keurmerk Klantgericht Verzekeren, het
Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk
Privacy Waarborg en is lid van MVO
Nederland. www.dela.nl
Vragen en
informatie
Voor vragen, informatie en reacties
kunt u mailen naar:
[email protected]
Via telefoonnummer 050-5778999
zijn wij ook bereikbaar voor vragen.
De heren Jon van Dijk van coöperatie DELA en Evert de Niet van Algemeen Belang
6
DUURZAAMHEID IN
DE (EIGEN)PRAKTIJK
van inkoop tot uitvaart
Algemeen Belang is een van de initiatiefnemers van GreenLeave, de
landelijke organisatie voor de promotie van de duurzame uitvaart. De vraag
groeit; steeds vaker willen mensen met een hart voor duurzaamheid hun
principes ook na het overlijden volgen. Dat kan uiteraard bij Algemeen
Belang, onze uitvaartleiders informeren nabestaanden dan ook altijd over de
mogelijkheden van GreenLeave.
De bij GreenLeave aangesloten uitvaartbedrijven
voldoen aan de vijf kernprincipes voor duurzaam
ondernemen, gebaseerd op de internationale richtlijn
(ISO 26000). Die gaan over goed werkgeverschap,
duurzaam inkopen, duurzame bedrijfsvoering, eerlijk
zaken doen en maatschappelijke betrokkenheid.
U kunt deze kernprincipes nalezen op onze
website: algemeenbelang.nl/groene-uitvaart. De
belangstelling voor GreenLeave blijft groeien; naast de
initiatiefnemers hebben zich intussen diverse andere
uitvaartverzorgers aangesloten.
7
Duurzaam in eigen huis
Hoe duurzaam zijn nu de dagelijkse
activiteiten van Algemeen Belang? Om
te beginnen zijn er maatregelen die de
duurzaamheid over de hele organisatie
bevorderen. Daarnaast heeft elke
afdeling een eigen verantwoordelijkheid
voor duurzaam werken. Een derde
factor is het duurzaamheidsbesef bij
de individuele medewerkers, op het
werk en privé. Een korte impressie
van de duurzaamheid bij Algemeen
Belang.
- Bij het plannen van afspraken e.d.
niet verblijft, de verwarming ’s winters
dus minder verbruik.
niet te hoog stoken, en ’s zomers de
-Waar mogelijk carpoolen
medewerkers naar vergaderingen,
materialen en diensten is een van de
vijf kernprincipes van GreenLeave.
Voorbeelden van duurzame producten/
materialen die wij inkopen:
- Papier met het FSC keurmerk
- MVO koffie (draagt bij aan betere
verdiensten voor de koffieboeren)
DUURZAAM PAPIERGEBRUIK
- Bewuster printen (minder en
dubbelzijdig) en de voortgaande
digitalisering, ondermeer een digitaal
archief en digitale dossiers, dragen
bij aan minder papiergebruik bij
Algemeen Belang.
- We printen ook minder documenten
voor vergaderingen, omdat we iPads
gebruiken. (Ook deze ‘LeefTijd’ is
gedrukt op papier met het FSC
keurmerk.)
eerder de deuren en ramen open.’
Duurzaam privé
DUURZAMER ENERGIEVERBRUIK
Duurzaamheid houdt niet op na
(kantoor/aula)
werktijd. Onze medewerkers zijn ook
Op kantoor, in de aula en
thuis redelijk milieubewust bezig,
rouwkamers houdt Algemeen
onder meer met:
Belang zoveel mogelijk rekening met
de milieuaspecten bij verlichting,
· afvalscheiding;
verwarming en koeling.
· energiezuinig stoken;
· e
igen tasjes meenemen met
Ook onze afdelingen
werken steeds meer
duurzaam
VERZEKERINGEN:
‘Onze afdeling opereert steeds
duurzamer’, zegt Joost de Niet,
teamleider Verzekeringen. ‘We houden
waar mogelijk rekening met het milieu,
vooral op praktische punten. Zoals
het efficiënt plannen van afspraken
bij klanten: door adressen en routes
te combineren rijden we minder
kilometers. Wat nog duurzamer is, en
dat gebeurt ook steeds meer, is het
telefonisch adviesgesprek. Dat is voor
de klant vaak ook prettiger. ‘Duurzaam
met papier? We printen zo weinig
mogelijk, liefst dubbelzijdig. Bovendien
doen we steeds meer digitaal en komt
er geen papier meer aan te pas.’
DUURZAMER VERVOER
- Bij de aanschaf van bedrijfsauto’s
airco minder gebruiken. Dan zetten we
bijeenkomsten e.d.
DUURZAAM INKOPEN
Het inkopen van duurzame producten,
het licht uitdoen in ruimtes waar je
streven we naar minder kilometers,
BACK OFFICE:
houden we rekening met
Teamleider Diana Mazer onderschrijft
milieuaspecten zoals het
het belang van duurzaam werken.
brandstofverbruik en de CO2
Waar mogelijk gebeurt dat ook op
uitstoot.
haar afdeling Back Office. Maar het
kan nog beter, erkent zij. ‘Het is soms
ook lastig. Wij komen er vaak niet
onderuit om documenten te printen
omdat die voor controle getekend
moeten worden. Het is bovendien
wettelijk verplicht om van bepaalde
documenten in een dossier ook een
papieren versie aan te houden.’ Ook
bij Back Office schuilt duurzaamheid
mede in de details, zegt Diana. ‘Zoals
boodschappen doen i.p.v. steeds
weer nieuwe kopen;
· v erbouwen van eigen groente
en/of fruit.
Duurzaam in mentaliteit
De conclusie: Algemeen Belang
streeft over de hele linie naar optimale
duurzaamheid, en voldoet aan de
vijf kernprincipes van GreenLeave.
Natuurlijk is duurzaamheid geen vast
einddoel, maar een continu proces
van verbeteren en het voortdurend
aanscherpen van keuzes en inzichten.
Met andere woorden: duurzaamheid is
ook een kwestie van mentaliteit.
8
WELVAART
BETER
VERDELEN
Delen en verbinden,
dat zal de voedselbank
overbodig maken
Santarun 2014
Terwijl commerciële bedrijven
particulieren om voedsel in te zamelen
Run voor het goede doel, en ook nu
altijd gaan voor winst en groei,
voor de voedselbank. Er is nu ook een
is dat doel de voedselbank. Dan is
hoopt de voedselbank juist om
wekelijkse aanvoer vanuit de landelijke
er ook nog een inzamelingsactie bij
er over tien jaar niet meer te zijn.
vereniging van Voedselbanken. Zeker
een supermarkt waar vrijwilligers van
Beter gezegd: niet meer nodig
rond feestdagen, zoals Kerst en Oud
de voedselbank winkelende mensen
te zijn. ‘Dat is in elk geval onze
& Nieuw, is het extra druk voor de
vragen of zij willen bijdragen aan het
missie, ervoor zorgen dat de
voedselbankvrijwilligers. En niet alleen
goede doel. De vrijwilligers dragen een
voedselbank overbodig wordt,
in Groningen, maar ook bij de andere
herkenbare outfit, een jas met naam en
want dat zou betekenen dat het
voedselbanken in Nederland. (Zie kader
logo van de voedselbank. Ook het logo
dan beter gaat in Nederland.’ Dat
zegt voorzitter Ulfert Molenhuis
tijdens dit interview, eind
december 2014. Voorlopig hebben
de ruim 100 vrijwilligers van de
voedselbank de handen vol om
ruim 600 gezinnen/huishoudens
te voorzien van een wekelijks
voedselpakket.
Twee tot drie warme
maaltijden
Ruim 600 gezinnen; dat betekent dat er
zo’n 2000 mensen in de stad Groningen
afhankelijk zijn van de voedselbank. ‘Dit
''
Voedselbank in (Noord) Nederland).
van Algemeen Belang is zichtbaar, als
tegenprestatie voor het doneren van
Wie rijk wil
zijn, moet niet
zijn vermogen
vermeerderen
maar
zijn hebzucht
verminderen
- Plato
''
deze jassen.
Zo zijn er het hele jaar door activiteiten.
De voedselbank is altijd in de weer om
– naast levensmiddelen – ook andere
middelen te verwerven: kleding en
speelgoed, evenementen voor kinderen
en/of volwassenen en ook geld. Het
is allemaal vrijwilligerswerk, maar
allesbehalve vrijblijvend. Logisch, want
met zulke grote hoeveelheden producten
en zoveel klanten is een geoliede
organisatie van groot belang.
Nederland,’ vertelt Ulfert Molenhuis
Vrijwillig, maar niet
vrijblijvend
Bewustwording en
onderwijs
na een rondleiding in het pand aan
De vrijdag voor de kerstdagen van
Voor schoolkinderen blijkt de
de Oosterhamrikkade in Groningen.
2014 is de agenda voor de mensen
voedselbank een aansprekend en
‘Hier komen levensmiddelen binnen en
van de Stadse Voedselbank overvol.
concreet goed doel. Veel scholen
worden de pakketten samengesteld. Wij
Eerst ‘s morgens vroeg al een
organiseren eenmalige of periodieke
willen dat onze klanten minstens twee
interview voor de radio (RTV Noord);
acties. Omgekeerd geeft de voedselbank
en liefst drie keer per week een warme
’s middags wordt Ulfert Molenhuis op
graag voorlichting, schoolklassen zijn
maaltijd kunnen klaarmaken.’
het stadhuis verwacht om het eerste
altijd welkom voor een rondleiding.
De levensmiddelen komen overal
donorkerstpakket in ontvangst te nemen.
Ulfert vindt voorlichting belangrijk: ‘Juist
vandaan, vaak van supermarkten die
‘Veel medewerkers van de gemeente
kinderen die in welvaart opgroeien,
hun producten, waarvan de uiterste
doneren jaarlijks hun eigen kerstpakket
elke dag voldoende te eten krijgen,
verkoopdatum nadert, doneren aan
aan de voedselbank.’
speelgoed hebben, een bed, kamer, e.d.
de voedselbank. Daarnaast zijn er vele
Eind van de middag is er voor de
moeten zich realiseren dat er armoede
acties van kerken, verenigingen en
eerste keer in Groningen de Santa
is in ons land. Ook in Groningen, in
is de grootste voedselbank van Noord-
9
de eigen buurt, zelfs op je eigen school.’ Als hij praat over
er weer een kunstveiling in de Voedselbank. Ditmaal nog grootser
kinderen in armoede klinkt passie in zijn stem; de zorg voor
aangepakt. Er waren veel mooie, waardevolle kunstwerken en diverse
kinderen die het minder goed getroffen hebben is ook zijn
kopstukken, die veel kooppubliek trokken.
persoonlijke motivatie. ‘Ik ken kinderen die niet elke dag
een broodtrommeltje meekrijgen, die zonder ontbijt naar
Algemeen Belang steunt de Voedselbank
school komen. Maar zij houden dat verborgen voor hun
Alle kerst- en nieuwjaarsgeschenken die Algemeen Belang ontving in
klasgenootjes, omdat ze zich ervoor schamen.’
2013 en 2014 zijn gedoneerd aan de Stadse Voedselbank. Daarnaast
Armoede in Groningen
hebben medewerkers van Algemeen Belang op persoonlijke titel
artikelen ingekocht die de Voedselbank vaak te weinig heeft, zoals
Dat in welvarend Nederland toch armoede bestaat en kinderen
wasmiddel, koffie en thee. Een bijzondere actie was de interne veiling
eronder lijden, is een schande, vindt Ulfert. ‘Die kunnen er
van de minder courante relatiegeschenken; met de opbrengst zijn
niets aan doen; maar hebben buiten hun schuld wel een valse
de actiejassen voor de voedselbank betaald. De jassen zijn voorzien
start in de samenleving.’ En hoezo: verborgen armoede?
van het logo van de voedselbank, dat verhoogt de herkenbaarheid bij
‘Groningen is officieel een van de armste steden van het
inzamelingsacties. Het werkt, want de opbrengsten zijn hoger als de
land, maar feitelijk de armste. Het aantal mensen in geldnood
jassen worden gedragen. Een aantal Algemeen Belang medewerkers
groeit explosief; één op de vijf kinderen in de stad Groningen
heeft met heel veel andere vrijwilligers gecollecteerd tijdens de Santa
ervaart armoede en dat is meer dan het dubbele van het
Run in Groningen stad in december 2014. De opbrengst hiervan was
landelijk gemiddelde!’ Tegelijkertijd wordt enorm veel voedsel
eveneens voor de Voedselbank. Ook in 2015 steunt Algemeen Belang
verspild, door overproductie en verkeerde keuzes. Alleen
de acties van de Voedselbank.
al in Nederland belandt circa 14% van de boodschappen
ongebruikt in de vuilnisbak. Consumenten gooien elk jaar voor
zo’n € 2,5 miljard aan voedsel weg, ruim € 150 per persoon,
ofwel zo’n 50 kilo. Daar komt nog bij dat producenten,
tussenhandel, horeca en supermarkten ook zo’n
€ 2,5 miljard aan voedsel verspillen! (Dit zijn de harde cijfers
over 2013, gepubliceerd door de rijksoverheid (bron:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/voedselverspilling).
Te gek voor woorden, maar wel de realiteit. Het tegengaan van
verspilling is de tweede grote drijfveer voor de voedselbanken
in Nederland (zie kader Voedselbank in (Noord) Nederland).
Delen & verbinden
De ambitie van Ulfert en de Stadse Voedselbank gaat verder
dan het verdelen van voedselpakketten. ‘Als je wilt dat mensen
zelf iets kunnen doen om hun leefsituatie te verbeteren,
dan moeten de basisbehoeften wel geborgd zijn. Wij, de
voedselbank, willen de mensen méér mee kunnen geven’,
zegt hij gedreven. ‘We gaan samen met de stichting Maxima
ook een kledingproject opstarten.’ De kern van de uitdaging
is: het overwinnen van armoede. Een belangrijk deel van de
oplossing, vindt hij, is het beter verdelen van de welvaart.
‘Mensen die het goed hebben moeten zich meer realiseren
dat je iets van je overvloed zou moeten delen. Dat is geen
kwestie van barmhartigheid, maar van rechtvaardigheid, zoals
Nelson Mandela al zei. Het is belangrijk dat mensen – arm
en rijk – meer met elkaar verbonden zijn. En dat kan op alle
Ulfert Molenhuis en Netty Hoogers in de Voedselbank
VOEDSELBANK IN (NOORD)NEDERLAND
De Stadse Voedselbank maakt deel uit van
de Stichting Noordelijke Voedselbanken, het
samenwerkingsverband met de voedselbanken in de
provincies Groningen, Friesland, Drenthe, deel van
Overijssel, Noordoostpolder en Noordoost Flevoland.
Deze stichting valt weer onder de voedselbank
Nederland.
(Zie ook www.voedselbankennederland.nl)
Top 5 meest verspilde producten (excl. dranken):
niveaus, zeker ook op wijk-, buurt- en straatniveau. Ook daarin
willen en kunnen wij een rol spelen, samen met de gemeente.’
1. MELK EN MELKPRODUCTEN
‘Delen,’ zegt hij samenvattend, ‘écht delen, zal de voedselbank
2. BROOD
overbodig maken. Of dat in 2025 gelukt zal zijn, zal de tijd
3. GROENTEN
leren. Er is nog veel te doen, want de kloof tussen arm en
4. FRUIT
rijk lijkt eerst nog toe te nemen.’ Op 27 november 2015 was
5. SAUZEN, OLIËN EN VETTEN
10
VERLIES, VERDRIET EN VERDER
GESLAAGDE POËZIEACTIE 2015
Jongste inzender haalt hoogste score
De eerste open poëzie-actie van Algemeen
Belang - editie 2015 – is geslaagd. Tot eind
oktober konden gedichten worden ingezonden
op het thema Verlies, Verdriet en Verder.
Het is kennelijk een uitdaging om gedachten
en gevoelens over deze thematiek te
verwoorden in poëzie. In totaal voldeden
vijf gedichten aan de criteria van de actie:
persoonlijk, origineel en nog niet eerder
gepubliceerd. Volgens de jury ligt de kwaliteit
van de inzendingen niet heel ver uit elkaar, al
zijn er zeker verschillen.
HOOGSTE SCORE
Uiteindelijk behaalde het gedicht ‘Aanwezige Leegte’
van Rand Helawi met een totaal waardering van 7,9 de
hoogste score. Bijzonderheid: Rand Helawi woont in
België en is met 15 jaar de jongste deelnemer. Zij schrijft
gedichten vanaf haar 12e jaar. Zij heeft de poëzieactie van
Algemeen Belang opgepikt via internet.
DE JURY OVER AANWEZIGE LEEGTE
De titel is prikkelend: er klinkt een tegenstrijd in door
- een leegte die aanwezig is - te begrijpen als een
afwezige aanwezigheid, of omgekeerd. Dit gedicht gaat
dus over gemis, de gemiste persoon laat een zwart
gat achter in het bestaan van de ‘ik’. Een gat dat niet
meer gelijkwaardig is op te vullen, alleen met (zinloze)
kleinigheden. En zeker ook met zoute tranen.
Of anders met niets, en dan ontstaat er een vacuüm.
Die boodschap schijnt als beeld door de regels heen.
Het is een fraai beeld, knap! Met als uitsmijter een
poëtisch compacte zin: ‘De eeuwigheid beleef ik in de
eenzaamheid door’.
Waardering naar taal, vorm, en leesbeleving: 7,9
Rand Helawi ontving voor
haar winnende gedicht de
DVD Box van Six Feet Under
(alle seizoenen).
Een bol.com waardebon á
€ 10 ging naar Faya voor de
inzending Wind van zee en
naar Thea de Jong voor de
inzending Papa ik mis je zo
De vijf genomineerde gedichten van de open poëzie-actie
van Algemeen Belang – en de jurywaardering – zijn te lezen
op: www.algemeenbelang.nl
De eerste open poëzie-actie is zondermeer geslaagd, en
krijgt in 2016 zeker een vervolg.
Jury/redactie: Joost de Niet, Ans Cockx, Bart C. van der
Harst (voorzitter).
A anwezige
leegte
Laat me alleen schreien
in deze wereld die zonder jou
geen naam en betekenis meer
heeft…
Er is een zwart gat
in mijn leven dat enkel door jou
kan gevuld worden
maar nu je er niet meer bent
zou het gevuld moeten worden
met kleinigheden.
Vul de lege plek in
met de holle liefde,
met vergeten namen,
geschilderde glimlachjes
en herkenbare emoties.
Vul het met stille ogen en ruwe
handen.
Ik zal het vullen met
mijn zoute tranen of ik zal
het een leeg vat laten
dat ruist in mijn hart.
De eeuwigheid beleef ik
in de eenzaamheid door
11
OVERZICHT KOSTENPOSTEN UITVAARTVERZORGING
2016
2016
2016
laag
midden
hoog
€ 1.545,00
€ 1.850,00
€ 2.260,00
€ 205,00
€ 310,00
€ 410,00
akte van overlijden
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
laatste verzorging
€ 160,00
€ 260,00
€ 400,00
lichte balseming
€ 500,00
€ 600,00
€ 715,00
kist
€ 540,00
€ 1.130,00
€ 4.120,00
thuis opbaring
€ 350,00
€ 550,00
€ 750,00
vervoer overledene naar uitvaartcentrum binnen 20 km
€ 185,00
€ 257,00
€ 360,00
opbaring uitvaartcentrum
€ 720,00
€ 925,00
€ 1.130,00
100 rouwbrieven met enveloppen
€ 230,00
€ 330,00
€ 410,00
100 postzegels + tnt verzendsets
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
100 dankbetuigingen met enveloppen
€ 230,00
€ 330 ,00
€ 410,00
advertentie regionaal dagblad
€ 410,00
€ 770 ,00
€ 1.540
advertentie landelijk dagblad
€ 820,00
€ 1.235 ,00
€ 2.575
bloemen
€ 100,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 25,00
€ 35 ,00
€ 50,00
condoleance uitvaartcentrum
€ 125,00
€ 195,00
€ 410,00
consumpties ca. 100 personen
€ 310,00
€ 515,00
€ 820,00
vervoer overledene naar begraafplaats of crematorium binnen 20 km
€ 185,00
€ 240,00
€ 300,00
6 dragers
€ 460,00
€ 560,00
€ 690,00
volgauto 4-persoons
€ 260,00
€ 310,00
€ 415,00
koets met paarden
€ 515,00
€ 775,00
€ 3.100,00
rouwdienst in uitvaartcentrum of kerk
€ 260,00
€ 360,00
€ 515,00
plechtigheid in aula begraafplaats
€ 310,00
€ 515,00
€ 725,00
plechtigheid, huur koffiekamer en crematie in het crematorium *)
€ 825,00
€ 1.130 ,00
€ 1.440,00
toeslag langer gebruik van de aula per ½ uur
€ 105,00
€ 200,00
€ 250,00
ritueel begeleider
€ 205,00
€ 360,00
€ 515,00
spreker
€ 155,00
€ 255,00
€ 385,00
live muziek
€ 360,00
€ 720,00
€ 4.120,00
grafbedekking
€ 1.550,00
€ 3.100,00
€ 7.700,00
grafhuur 30 jaar (1 persoonsgraf)
€ 1.230,00
€ 3.080 ,00
€ 6.180,00
asbestemming (verstrooien op land/zee/etc.)
€ 128,00
€ 360,00
€ 540,00
bijzetting urnenmuur 5 jaar huur
€ 410,00
€ 565,00
€ 770,00
urnengraf, excl. steen huur 5 jaar, incl. onderhoud
€615,00
€ 1.030,00
€ 1.545,00
sierurn, te plaatsen waar u wilt
€ 310,00
€ 720,00
€ 2.050,00
basispakket bespreken en uitvoeren van de uitvaart
toeslag uitvaart op zaterdag
condoleance register
* tijdsduur kan per crematorium verschillen, exclusief consumpties
Let op: De tarieven zijn indicaties en geven een beeld van de landelijk gehanteerde prijzen.
Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust een kijkje op onze website algemeenbelang.nl
of stel uw vraag via [email protected] U kunt ons uiteraard ook bellen op telefoonnummer 050-5778999,
ook als u nu al uw eigen uitvaart wilt voorbespreken.
MELD EEN OVERLIJDEN ALTIJD DIRECT BIJ ALGEMEEN BELANG! (050) 577 89 45 (24 UUR PER DAG)
12
DE CAMPER-UITVAART
‘Ineke was een moordwijf met een gouden hart’
veranderd in een nachtmerrie.
onderweg achter handel aan. Ze ging
Als het past met droom
Een spoedopname mocht niet baten,
mee naar mijn ijshockey, ik ging mee
vertelt Flip. ‘Het ging ineens zo snel.
naar haar tennis. Ineke was gek op
de kist, dan
Je weet echt niet wat er gebeurt. Ik
sport, fan van FC Groningen. Op tv
doen we het zo mocht op de kamer blijven slapen. keek ze naar alle sporten, daar genoot
Eropuit met je eigen camper; dat is
Dus ‘gelukkig’, was ik erbij. Nou ja,
voor veel mensen de ultieme vrijheid.
gelukkig? Ik weet niet of je dat kunt
Gaan en staan waar je wilt, genieten
zeggen in zo’n situatie… Je kunt
KIST IN DE CAMPER
van de natuur, samen onderweg,
niets doen, alleen er zijn voor haar.
Dat Algemeen Belang de uitvaart zou
mooie plekjes ontdekken. Veel
En ik dacht altijd, dat ik eerder zou
verzorgen, was logisch: ‘Daar zijn we
mensen dromen ervan om zo hun
gaan met al mijn kwalen. Waar zij me
ook verzekerd. Toen ik belde, pakten
pensioentijd in te vullen, vaak blijft het
steeds weer doorheen sleepte.’
zij het meteen op. Met Maya Buisman
een droom. Maar voor Flip en Ineke
ze van.’
(uitvaartverzorger bij AB) hebben we
Barlinckhoff zou die droom uitkomen.
ALLES GEDEELD
– ook hier aan tafel – besproken hoe
Na ruim 40 jaar hard werken in hun
Thuis, aan de keukentafel, blikt
het zou gaan. Of er wensen waren,
bijzondere winkel in huishoudelijke
Flip terug op de onwezenlijke
welke muziek we zouden horen, wie
artikelen – Magazijn De Klomp –
gebeurtenissen. Ineke kijkt mee vanaf
er iets zou zeggen. Ik vertelde Maya
diende de kans zich aan. Eind 2014
enkele mooie portretfoto’s midden op
dat ik ’s nachts droomde dat onze
(begin 2015) namen zij afscheid van
tafel. Een sterke vrouw, die de wereld
camper voor de rouwwagens uit reed.
de winkel en tikten een fijne camper
inkijkt met een stoere, en tegelijkertijd
Daar ging zij meteen op in. ‘Maar dat
op de kop. De ernstige ziekte die
ook moederlijke, zorgzame blik. Een
kan ook, en als u wilt, en als het past,
Ineke parten speelde, kon nog wel
klein sieraad, een gouden hartje,
dan mag de kist ook in de camper!’
even rustig blijven, was de hoopvolle
ligt voor de foto’s. ‘Aan deze tafel
Dat vond ik een heel mooi idee. Ik ben
verwachting. Maar het lot besliste
hebben we altijd alles besproken. Met
’s middags meteen naar de stalling
anders…
elkaar, met onze zoons, de mooie
gegaan om de maten op te meten
dingen, vervelende zaken, lief en leed,
van de bagageruimte van de camper.
Op 7 april reed Flip de camper
kattenkwaad, de winkel. Alles!...
Het zou passen. ‘Dan doen we dat!’
vanaf de aula bij Algemeen Belang
Ik kan niet bevatten, dat het over is.
beloofde Maya. En zo is het ook
naar het crematorium. Met als
Voor mijn gevoel kan Ien elk moment
gegaan. Maya voelde het heel goed
waardevolle, bijzondere ‘bagage’:
binnenstappen.’ Flip valt stil als de
aan, er was wel een klik.’
de kist met het lichaam van Ineke.
emotie opspeelt.
Natuurlijk keken mensen vreemd op
De ziekte had onverwacht en
‘Wij hebben altijd alles gedeeld, we
toen de rouwstoet met de camper in
onhoudbaar toegeslagen en hun
waren altijd samen, in de winkel,
pole-positie door de straten reed. Ook
13
bij het crematorium waar Inekes kist –
voorzichtig, met respect – uit de camper
werd getild. Maar zodra het verhaal
duidelijk was, waren de reacties positief,
warm, meelevend.
Flip: ‘Een buurvrouw, verderop in de
straat, was er ook bij. Een paar dagen
later sprak ze me aan, hoe het met me
ging. En ze zei, dat het een apart mooie
uitvaart was. Dat wás het ook, heel mooi!’
VOOR ELKAAR BESTEMD
Een mooie ervaring maakt het gemis niet
minder. Het te weten is heel anders dan
het te voelen en het zal veel tijd kosten
om een balans te vinden, al dan niet met
hulp. Praten is goed.
Flip schenkt koffie in en zegt zachtjes:
‘Bijna 44 jaar getrouwd, we deden alles
samen, waren altijd samen, intens. We
waren voor elkaar bestemd, allebei
geboren in Huize Tavenier, er zat maar 12
dagen tussen.’ Bijna fluisterend, alsof het
een gedicht is, mijmert hij. ‘We hadden
lief, we hadden ruzie, we hadden elkaar.’
Wat blijft, zijn de herinneringen, de eerste
ontmoeting, de verlovingsjaren, de unieke
winkel, de caravan op de vertrouwde
camping in Zuid-Frankrijk…
Wat ook blijft is het gevoel dat Ineke
voortleeft als zijn onafscheidelijke
maatje. Als de stoere vrouw, die drie
kerels in het gareel hield. Als de warme,
beschermende moeder, de lieve,
verwennende oma. Als – zoals de oudste
MAGAZIJN DE KLOMP – EEN
BEGRIP
Omdat Barlinckhoff geen makkelijke naam is,
wilde Flip’s vader een meer in het gehoor liggende
naam voor zijn winkel in huishoudelijke artikelen.
De keuze viel op ‘Magazijn De Klomp’, waarom?
zoon het zei bij de uitvaartdienst –
Omdat in die jaren veel mensen speciaal naar de
‘een gouden topwijf’.
winkel kwamen voor klompen. Magazijn
De Klomp groeide uit tot een begrip in Stad en
Ommeland. Flip Barlinckhoff begon als manusje
UITVAARTINFORMATIE OP HET WEB
van alles in vaders zaak. In 1981 nam hij het
Op internet is veel informatie te vinden.
roer over. Samen met hart- en zielsmaatje Ineke
Zoals op www.uitvaart.nl. Actueel nieuws
runde hij de winkel aan de Spilsluizen bijna 34
en ook specifieke informatie via nog meer
jaar. Magazijn De Klomp is een bijzondere winkel,
sites die door het bedrijf Uitvaart.com
die regelmatig het nieuws haalde vanwege
worden beheerd is te vinden via:
• Uitvaart.tv
• Uitvaartmarkt.nl
• Groene-uitvaart.nl
• Uitvaartkaart.nl
• Uitvaartsite.nl
opmerkelijke producten, zoals een wonderpan,
die ook landelijk werd verkocht. Met de verkoop
van de winkel aan Annelies Barto - eind 2014/
begin 2015 - is het voortbestaan van Magazijn
De Klomp voorlopig verzekerd. Inclusief de voor
• Uitvaartverzekering.nl
Stadjers bekende reclamekreet: ‘Overal gezocht.
• Condoleance.nl
Bij De Klomp gekocht.’
Artist-impressie van een eerste concept ontwerp
14
HET MEEST DUURZAME CREMATORIUM
VAN NEDERLAND Nieuwbouw in Groningen start in 2017
In Groningen verrijst in de nabije toekomst een nieuw
gezelschap, zodat de nabestaanden en hun gasten zich niet
crematorium. Dat is al lang een ‘vurige’ wens van
verloren voelen in een te grote ruimte.'
Algemeen Belang. Mede dankzij de aansluiting bij
coöperatie DELA gaat die wens eindelijk in vervulling.
Landelijke dekking
Norman van der Loop, facility development manager bij
Norman van der Loop is overal in het land actief, van Zuid tot
coöperatie DELA is nauw betrokken bij dit project. 'Begin
Noord, ook in Groningen dus. Het samenspel met Algemeen
2017 hopen we de eerste paal te slaan; wij trekken nu
Belang is een goede zaak, vindt Norman. 'Onze wortels liggen
samen met Algemeen Belang op in het voorbereidende
in Zuid-Nederland. Inmiddels bestaan we bijna 80 jaar en we
traject, en dat gaat snel.'
groeien nog steeds. Landelijke dekking vinden we belangrijk om
overal dezelfde DELA kwaliteit in de dienstverlening te kunnen
Crematie in Nederland
garanderen. Daarom zijn we ook blij met overnames, zoals
Sinds het eerste crematorium opende, in 1914, is het
nu in Groningen, Algemeen Belang. DELA is wel zorgvuldig,
aantal crematoria in Nederland uitgegroeid tot ruim 80 anno
de cultuur van een organisatie moet aansluiten bij onze visie.
2015. Daarvan zijn er 18 in beheer/eigendom van DELA.
Algemeen Belang en DELA passen goed bij elkaar, we hebben
En dat worden er meer: 'Wij willen het aantal crematoria
dezelfde opvattingen en ambities.'
verder uitbreiden, ook voor een betere spreiding van de
DELA kwaliteit in Nederland,' aldus Norman van der Loop
Het meest duurzame crematorium
verantwoordelijk voor de planning en aansturing van alle nieuw-
De ambitie voor het nieuwe crematorium in Groningen is
en verbouwprojecten van DELA. Het vult zijn agenda, er staan
typerend voor DELA, én Algemeen Belang: 'We gaan het
meerdere projecten in de steigers en/of in de planning. In
meest duurzame crematorium van Nederland neerzetten.
Utrecht, Nijmegen, Veldhoven, Goes, Roosendaal en Groningen
We kijken op alle fronten naar de mogelijkheden: duurzame
bouwt DELA nieuwe crematoria; in Leiden zal het bestaande
energie, verantwoorde materiaalkeuze, transport, verlichting,
crematorium worden verbouwd. Dit gesprek vindt plaats op
warmteterugwinning, noem maar op. We nemen zoveel mogelijk
een toepasselijke locatie: de directiekeet naast het nieuwe
duurzaamheidsaspecten mee in het pakket van eisen.'
DELA crematorium in Leidsche Rijn. 'De opleveringsdatum
De architectuur, de vormgeving en inrichting van het
voor ons crematorium is strak gepland', vertelt hij. 'De bouw is
crematorium moeten voldoen aan de hoge kwaliteit van
vergevorderd, in januari 2016 is de oplevering en in het vroege
dienstverlening waar DELA overal in het land voor staat,
voorjaar zal de eerste crematie plaatsvinden.' benadrukt Van der Loop nogmaals. 'Het crematorium is meer
dan alleen een functioneel gebouw voor crematies. Er komt ook
Klantbeleving
een uitvaartcentrum, nabestaanden krijgen tijd en ruimte om
Het crematorium in Leidsche Rijn - met een modern
stil te staan bij het verlies en om afscheid te nemen.' En daarbij
uitvaartcentrum - zet de toon wat betreft duurzaamheid
staat – als gezegd – de klantbeleving voorop, in alle facetten.
en klantgerichtheid. De kennis en ervaring van DELA
zijn herkenbaar in het ontwerp en de uitvoering, waarbij
klantbeleving de rode draad is. DELA speelt daarbij in op de
steeds persoonlijker wensen en ideeën rond afscheid nemen
van dierbaren. 'De verzorgingsruimten zijn erop ingericht dat
de familie erbij kan zijn en - als men dat wenst - kan helpen
bij de verzorging van de dierbare. En als men wil zien hoe de
kist in de oven wordt geleid, dan kan dat ook, omdat we daar
nu de ruimte voor bieden.' Het zijn enkele voorbeelden van de
wijze waarop DELA inspeelt op de wensen van nabestaanden.
'Bij diverse uitvaartcentra/crematoria hebben we naast de
grote aula ook een kleinere. Die is voor uitvaarten in een klein
FACTS & FIGURES
Crematoria in Nederland
Steeds meer mensen kiezen voor crematie. Inmiddels
ruim 60% van het aantal overledenen. En de stijging lijkt
door te zetten. Enkele cijfers:
Aantal crematoria in Nederland : circa 80
(stand 1 januari 2016)
Oudste crematorium
: Westerveld, 1913 Velsen/Driehuis
Eerste crematie
: in 1914
Aantal crematies in 2014
: ruim 85.000
(op ruim 139.000 overledenen)
Aantal DELA crematoria
: 18
15
‘Mijn vader kwakkelde wel, kwaaltje hier, pijntje daar. Hij zou als eerste
gaan, zei hij steeds. Niet dus, nou ja, nét niet.’ De vrouw zweeg weer
even, alsof ze nu aarzelde of ze wel verder zou vertellen, maar ging toch
door.
‘Mijn vader bemoeide zich met alles wat ik deed. Ik was hun enige kind,
al zijn aandacht was voor mij. Hij overhoorde huiswerk, tikte de maat als
ik mijn accordeonlesjes oefende. Ik speelde in een orkestje, vond ik leuk,
kreeg altijd de hoofdpartij. De dirigent vond dat ik verder moest met zo’n
talent. Dat had ik van mijn vader, die speelde zelf jarenlang door het hele
land, tot de reuma kwam. Hij was fanatiek, wat ik deed was nooit goed
genoeg. Kon altijd beter, vond hij, om ieder foutje werd ie boos, moest het
weer over. Dat gaf stress, ik kreeg huilbuien. Ik werd steeds onzekerder, ik
durfde niet eens meer te spelen. Ik ben gestopt, ik was 14, meneer…’
Ze keek me nu niet echt aan, maar staarde naar vroeger. ‘Mijn moeder,
sterk als ze was, liet het gebeuren. Ik heb nooit meer een accordeon
aangeraakt. Vader drukte een stempel op mijn leven. Ik werd in alles
onzeker. Ik kwam minder onder de mensen, zocht de stille hoekjes bij
ACCORDEON
verjaardagen. Praten? Ik luister liever…’
MIJN MOEDER HEEFT NIEUWE ‘BUREN’.
Een pad verderop zoemde een elektrisch karretje van het
EEN ECHTPAAR; ER STONDEN TWEE
groenonderhoud voorbij.
NAMEN OP DE NIEUWE ROOD-MARMEREN
STEEN NAAST HAAR PLEKJE ONDER
‘De nacht voor de begrafenis van moeder overleed mijn vader, net geen
DE WIT-ROZE BLOEIENDE SERINGEN.
100. Het was een rare situatie, ingewikkeld, je moet ineens nog een
DE LETTERS STAKEN NOG SCHERP. DE
begrafenis regelen. De familie, de kennissen die voor moeders uitvaart
ECHTELIEDEN HADDEN EEN MOOIE
kwamen, wisten nog niets. Ik zou bij de dienst iets zeggen over moeder,
LEEFTIJD BEREIKT: HIJ 99, ZIJ 96.
ook namens vader. Daar had ik enorm tegenop gezien. En nu moest ik
KENNELIJK OVERLEDEN IN DEZELFDE
vertellen dat Pa ook was overleden. Maar, heel raar, het ging vanzelf,
WEEK, BIJZONDER.
zomaar, ik was niet eens zenuwachtig. Het was een roes, een droom. En
je voelt je echt wees, al ben je zelf ruim 70. Natuurlijk mis ik ze, maar het
Een ook al wat oudere vrouw, zette er net een
is goed zo. En eigenlijk voel ik me ook bevrijd, klinkt dat gek? Mijn man
bloemetje bij en veegde de losse blaadjes opzij.
vindt dat ik een accordeon moet kopen, dat ik weer moet gaan spelen.
Alsof zij de vraag in mijn gedachten kon lezen,
Misschien wel een goed idee. Ik zou het nog wel kunnen, denk het wel.’
begon zij te vertellen:
‘Mijn moeder was nooit ziek, een sterke vrouw.
Ze knikte naar de steen, glimlachte naar mij, en liep het laantje uit,
Maar toen het hoesten begon, hield het niet meer
verrassend vitaal, vast op de maat van een oud accordeondeuntje…
op. Tien dagen, meneer, binnen tien dagen…’
Ze streek nog wat blaadjes weg.
© Bart C. van der Harst
Tegel
spreuk
Algemeen Belang
Algemeen Belang, opgericht in 1933,
is natura uitvaartverzekeraar en maakt
deel uit van coöperatie DELA.­­
De kernactiviteiten betreffen het compleet
verzorgen en in natura verzekeren van de ­uitvaart,
met optimaal respect voor de persoonlijke wensen.
Algemeen Belang beschikt over een goed geoutilleerd uitvaartcentrum met moderne voorzieningen,
zoals 24-uurs rouwkamers.
Bij alle activiteiten vormen b
­ etrokkenheid
bij en inleving in de mens de basis voor
de professionele dienstverlening.
Verzekering afsluiten of nieuwe
verzekerde aanbrengen?
Vul de antwoordkaart in, dan nemen wij
contact met u op voor de gegevens.
Persoonlijke Wensenboekje
Het aanvragen van het Persoonlijke Wensenboekje kan
via de website of via de antwoordkaart in dit magazine
of via (050) 577 89 99.
Algemeen Belang Verzekeringen N.V. en
Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V.
Esdoornlaan 187
Postbus 2066, 9704 CB Groningen
Afdeling uitvaartverzorging/overlijdens­meldingen
(24 uur per dag)
Telefoon: (050) 577 89 45
Overige afdelingen
Telefoon: (050) 577 89 99
Assen: (0592) 300 487
E-mail:[email protected]
Internet:www.algemeenbelang.nl
Colofon
Leeftijd is een uitgave van Algemeen Belang en wordt
gratis toegezonden aan alle verzekerden en andere
belangstellenden.
Uitgave: 16e jaargang, december 2015
Oplage: 23.000 exemplaren
Redactie: E. de Niet, B. van der Harst, A. Cockx
Teksten en eindredactie: B. van der Harst
Foto’s: FPS Jos Schuurman, E. de Niet, B. van der
Harst, A. Cockx, eigen foto’s
Lay-out en productie: La Compagnie
Citeer vrij uit dit magazine, maar laat het ons
wel even weten
Meld een overlijden altijd DIRECT bij Algemeen Belang! (050) 577 89 45 (24 uur per dag)

Vergelijkbare documenten

De toekomst

De toekomst van inkoop tot uitvaart Algemeen Belang is een van de initiatiefnemers van GreenLeave, de landelijke organisatie voor de promotie van de duurzame uitvaart. De vraag groeit; steeds vaker willen mens...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag DELA 2011

Financieel jaarverslag DELA 2011 van inkoop tot uitvaart Algemeen Belang is een van de initiatiefnemers van GreenLeave, de landelijke organisatie voor de promotie van de duurzame uitvaart. De vraag groeit; steeds vaker willen mens...

Nadere informatie