Verrijzenisberichten kerstmis 2007

Commentaren

Transcriptie

Verrijzenisberichten kerstmis 2007
Verrijzenisberichten kerstmis 2007
Verrijzenisberichten kerstmis 2007
Kort voor de zomervakantie ontving u de vorige Verrijzenisberichten. Er is een forse periode verstreken
tussen toen en nu. We staan nu bijna aan het eind
van 2007. Een jaar dat voor onze parochiegemeenschap een hoop gebracht heeft. Vrolijke gebeurtenissen: een aantal dopelingen en communicanten, een
aantal huwelijken en huwelijksjubilea. Maar ook verdrietige momenten, waarbij afscheid moest worden
genomen van een aantal dierbare parochianen.
Ons kerkgebouw is dit jaar naast voor de vieringen
op woensdag- en zondagochtend ook een aantal keren gebruikt voor concerten en vergaderingen. Het
blijkt dat het gebouw zich daarvoor goed leent.
De aanschaf van een beamer met scherm hebben de
gebruiksmogelijkheden van onze kerkruimte vergroot.
die koppels, die de steun van elkaar niet meer krijgen
staten die oorlogszuchtige taal strooien
een economie die zichzelf bewaart ten koste van
mensen.
Is hier vandaag de dag nog plaats voor warmte?
Is hier nog plaats voor wat vrede, wat stilte, wat 'samen' zijn?
Is er in ons hart nog plaats voor een nieuwe geboorte, voor een Kind, hulpeloos en klein?
Als God vandaag opnieuw zal komen kan het alleen
als een kindje zijn
opdat alles vanaf de grond, in funderingen van vlees
en bloed
op het spoor van Liefde en vrede weer opgebouwd
kan worden.
Namens het pastoresteam Riek Engelen
Gebed tot bezinning
In deze uitgave van de Verrijzenisberichten informeren wij u onder andere over de pastorale bezetting in
Oosterhout en van onze parochie.
Voorts een gebed tot bezinning, een kort verslag van
de kerstsamenzang en de kinderknutselmiddag en
informatie over de eerste communie en vormsel.
Namens het bestuur Jos Bleijlevens
Vader,
Wat heeft U ons vandaag weer gegeven?
Een Kind, dat wij niet verwachtten.
We hadden gehoopt op een enorme kracht
en op een gebaar dat bergen splijten doet
om het onrecht van deze tijd
te verjagen, te verpletteren voorgoed.
Moge het Kind ook bij jou wonen!
Ja, wij hebben het wel begrepen:
Uw keuze is zo anders dan de onze.
Wat drijft ons telkens weer naar Kerstmis?
Niet de overvloed aan lichtjes, ze zijn maar schijn.
Achter die lichtjes schuilt soms zoveel leed...
Niet de winkels en markten vol relatiegeschenken.
Ze verdoezelen de onmacht om tot relatie te komen.
De liederen? De wensen? De sfeer in kerken?
Och ja, het zal er wel allemaal toe bijdragen,
maar het gaat om datgene wat er 'achter' zit:
dat verborgen gezin, wonend in een bos
die mensen, die weer eens 'voor u is hier geen
plaats' horen,
Verrijzenisberichten Kerstmis 2007
U legt alle hoop in mensenhanden.
Uw wraak is als honing zo zoet.
Leer ons dan Kind zijn,
leer ons leven vanuit Uw genade
want die hebben wij meer dan nodig.
Laat ons Uw kinderen zijn
die zich in Uw armen koesteren
en breng ons snel thuis in Uw Rijk
van mensen vol vreugde en vrede
van mensen die elkaars broers en zussen zijn.
Amen
Namens het pastoresteam Riek Engelen
Blad 1 van 4
Pastoraal team huiskamer
e
Afgelopen voorjaar heeft Toos de Vries haar 65 verjaardag gevierd. Dat hebben we samen met Toos
gedaan in onze Verrijzeniskerk.
Zoals bij u bekend is, heeft Toos in overleg met het
pastoresteam en de bisdomleiding afgesproken dat
ze in elk geval tot het eind van dit jaar 12 uur per
week nog activiteiten verricht.
Inmiddels heeft Toos aangegeven dat zij definitief wil
stoppen. Uiteraard betreuren wij dat, maar we respecteren dit ook. Wij bedanken Toos voor haar inzet
de afgelopen jaren.
Toos heeft van het geld dat er is ingezameld bij gelegenheid van haar officiële afscheid afgelopen voorjaar een mooi TV-meubel gekocht.
Tijdens de viering op oudejaarsavond 31 december
om 19:00 uur gaat Toos voor de laatste keer voor in
onze parochie.
Het definitieve vertrek van Toos vanaf januari aanstaande betekent dat we als parochie wederom een
pastorloos tijdperk ingaan.
Overigens hebben wij als parochie de afgelopen tien
jaar diverse pastorloze perioden gekend, dus wij zullen ons de komende periode, met inzet van vele vrijwilligers, ook wel weer op de been houden.
En laten we ook de moed erin houden, Kort na de
zomervakantie is Anton Kamps gestart in de St. Jan
in de stad. De afgelopen weken hebben gesprekken
plaatsgevonden om de vacature in te vullen die is
ontstaan door het vertrek van Franck Ploum en Toos
de Vries. Als deze vacature vervuld wordt ontstaat er
bij het pastoresteam weer enige ‘lucht’ om zaken op
te pakken.
Tot nader bericht blijft pastor Riek Engelen eerst
aanspreekbare pastor voor de Verrijzenisparochie.
Riek is een dagdeel - indien nodig - per week aanwezig in de Verrijzeniskerk. Zij vertegenwoordigt het
team in de vergaderingen van het bestuur. Zij is bereikbaar via het secretariaat.
Daarnaast zijn Marion Corvers en Ton van Balveren
aanspreekbaar en inzetbaar daar waar nodig.
Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum. Zie contactgegevens achter in de
Verrijzenisberichten.
Namens het bestuur Jos Bleijlevens
Samenwerking tussen parochies
In de vorige Verrijzenisberichten werd ingegaan op
de samenwerking tussen de diverse parochies in
Oosterhout. Deze samenwerking krijgt steeds meer
en betere vorm. Zowel de dorpsparochies (Dorst en
Oosteind) als de twee parochies van het huiskamerprofiel in de stad (Antonius en Verrijzenis) zoeken 2
aan 2 wegen om samen te werken.
Thans wordt bijvoorbeeld ook, door het plotselinge
overlijden van onze penningmeester Rien Wientjens
kort na de zomervakantie, nauw samengewerkt met
Blad 2 van 4
de penningmeester van de Antoniusparochie. Samen
met een aantal vrijwilligers van de Verrijzenisparochie denkt hij mee over de financiën.
Daarnaast is ook dit jaar rond de kersttijd weer een
programma voor kinderen van de basisschool opgesteld. Dit is een gezamenlijke inspanning van alle parochies in Oosterhout. Met zijn allen zien we dat samenwerking loont!
Namens het bestuur Jos Bleijlevens
Vieringen in kerstperiode
Ook in de periode rond de kerstdagen en oud en
nieuw vieren wij samen. Op de woensdag- en zondagochtenden vieren we telkens om 9:30 uur. Na de
viering is er koffie.
Zondag 23 december; 4e zondag van advent
Woord en communieviering met als voorganger pastor Toos de Vries
Maandagavond 24 december Kerstavond
Woord- en communieviering, Gezinsviering om
19:00 uur
Voorganger pastor Toos de Vries
Voor gezinnen met kinderen vanaf circa 6 jaar is er
een gezinsviering. De band Stoep zorgt voor muzikale begeleiding. De kinderen mogen als engel verkleed komen om samen naar Maria en Jozef met het
kindje in de kribbe te zoeken. Maar als je in je
mooiste kleren komt, ben je vast ook net een engel.
Neem een zelf geknutselde wens(kaart) mee, die kan
worden opgehangen in de boom en die jij tijdens de
viering aan je familie/vrienden kunt geven.
Eucharistieviering om 22:00 uur Nachtmis
Voorgangers pastor Kees Maas en Toos de Vries
Muzikale opluistering door het dameskoor.
Dinsdag 25 december; eerste kerstdag
Eucharistieviering om 9:30 uur met voorgangers pastor Kees Maas en Toos de Vries
Muzikale opluistering door het dameskoor.
Woensdag 26 december tweede kerstdag en zondag
30 december
Geen viering in onze kerk. U bent van harte welkom
in de overige kerken in Oosterhout
Maandag 31 december oudjaarviering
Viering van woord en communie om 19:00 uur
Voorganger is pastor Toos de Vries.
Het is de laatste keer dat Toos voorgaat in onze parochiekerk. Zij gaat genieten van haar pensioen.
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag
In de Verrijzeniskerk geen viering. U bent van harte
welkom in één van de andere kerken in Oosterhout.
Woensdag 2 januari
Huiskamerviering; eucharistieviering met als voorganger Pastor Ton van Balveren
Verrijzenisberichten Kerstmis 2007
Zondag 6 januari; driekoningen
Eucharistieviering waarin pastor Ton van Balveren
voorgaat. Na afloop van de viering is er gelegenheid
om elkaar onder het genot van koffie en iets lekkers
een goed Nieuwjaar toe te wensen.
Voor wie de klok luidde
Wij hebben afscheid genomen van
Marinus Sinx, 66 jaar
echtgenoot van M. Severins; Palestrinalaan 47
Pierre Sips, 73 jaar
echtgenoot van M. de Bruin; Verweijstraat 30
Leny Hoeboer; 91 jaar
weduwe van W. van Westerhoven; L. Napoleonlaan 133
Rien Wientjens, 72 jaar
echtgenoot van E. de Bree; Van Leeuwenhoeklaan 14
Antoine Vergroesen, 71 jaar
echtgenoot van G. van Wensen; Burg. Gescherstraat 3
Petrus Etman, 83 jaar
echtgenoot van C. Verspeek; St. Willibrordstraat 10
John Gabeler, 55 jaar, Paterserf 513
Gedoopt werden
Ron Uwase op 22 juli
Huub en Eva Hooydonk op 16 december
Corwin, Britt en Kim Schmitz op 16 december
(Kinder)programma rond de kerstdagen en driekoningen
Twee jaar in ons nieuwe kerkgebouw en nu al sprake
van tradities. Wederom knutselen voor kinderen rond
de kerstdagen en kerstsamenzang.
Op 15 december heeft het Vrijetijdskoor Oosterhout
samen met circa 50 bezoekers een groot aantal liederen gezongen in de Verrijzeniskerk. Na afloop waren er enthousiaste reacties en glühwein (die te snel
uitverkocht was dus volgend jaar wordt er nog meer
ingeslagen), warme chocolademelk en uiteraard iets
lekkers. Een geslaagde aanloop naar de kerstdagen!
Woensdagmiddag 19 december hebben circa 25 kinderen geknutseld. Ze hebben allemaal een van klei
gemaakt kerststalletje geschilderd, kerstwensen gemaakt en samen naar een verhaal geluisterd.
Op maandagavond 24 december is er om 19:00 uur
een gezinsviering met een echte Maria, Jozef en
kerstkindje.
Op 6 januari kunnen alle koningen met lampion om
16:30 uur verzamelen in de Verrijzeniskerk. Na een
kort verhaal en het oefenen van wat liedjes gaan de
koningen onder begeleiding op pad!
We willen dit jaar naast snoep en fruit ook geld inzamelen voor een goed doel. Via OXFAMNOVIB (kijk
op: www.oxfamnovibpaktuit.nl) willen we een aantal
Verrijzenisberichten Kerstmis 2007
bomen, een geit of misschien wel een ezel kopen.
Hiermee kunnen mensen in armoede voorzien in hun
eigen voedsel.
Informatie over communie
Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?
De eerste communie is voor veel katholieke kinderen
een indrukwekkend gebeuren. Welk kind immers wil
niet eens een hele dag in het middelpunt van de belangstelling staan? Kosten nog moeite worden dan
ook gespaard om van die dag een onvergetelijk feest
te maken. Het is een waardevolle traditie.
Op goede gewoontes moet je zuinig zijn. De Oosterhoutse parochies zijn dat ook. Aan het feestelijk karakter van de dag zelf veranderen we dus niets, maar
we hebben dit jaar wel besloten de voorbereiding op
de eerste communie eens heel anders aan te gaan
pakken.
Hoe gaan we het doen in 2008?
Allereerst bereiden alle kinderen uit Oosterhout en
Den Hout zich samen voor. Voor de kinderen uit
Oosteind en Dorst is het anders: zij volgen een eigen
programma en geven zich op in de eigen parochies.
Maar we willen hen nadrukkelijk uitnodigen ook zeker
mee te doen aan onze grote ‘Wij-gaan-onzecommunie-doen-dag’. op 29 maart 2008.
Zet die dus alvast met grote letters in de agenda.
Waar en hoe laat vindt de voorbereiding op 29
maart plaats?
Op de “Wij gaan onze communie doen dag” worden
alle kinderen, samen met één van hun ouders, verwacht op het Mgr. Frencken College aan de Slotlaan.
Het begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur
Dat is een hele tijd, maar geloof ons, het wordt een
dag om nooit meer te vergeten!
De voorbereiding blijft bij die ene dag. Wel wordt er
met de kinderen in de kerk, waar ze hun communie
gaan doen, nog een rondleiding gehouden.
Daarnaast bevelen we van harte de diverse kinderactiviteiten en kindervieringen in de verschillende kerken aan. Ga er met uw kind eens een kijkje nemen.
Wanneer zijn de communiedata nu in 2008?
Voor Oosterhout-stad en Den Hout:
Op 6 en 13 april zijn er communievieringen in de Antoniuskerk (tijd wordt nog bekend gemaakt).
Op 13 april is er ook in de Thomas een communieviering (tijd wordt nog bekend gemaakt).
Op 20 april kunnen kinderen in de Sint Jans basiliek
hun communie doen.
Hoe gaat het met de voorbereiding?
Daarover is veel meer te vertellen dan we in dit artikel kwijt kunnen. Dat doen we aan alle belangstellende ouders op maandagavond 14 januari om 20.00
uur in de Mariakerk aan de Wilhelminalaan.
Blad 3 van 4
En hoe zit het nu met opgeven?
Dat kunt u doen op diezelfde 14e januari. Het heeft
geen zin om naar de parochies te bellen: Voorintekenen lukt niet. Op 14 januari krijgt u alle informatie.
Wat moet u nog meer weten?
Dat er twee voorwaarden zijn, waaraan u en uw kind
moeten voldoen, om de communie te kunnen doen.
Ten eerste moet het kind gedoopt zijn. Als uw kind
nog niet gedoopt is, maar wel graag de communie wil
doen, neemt u tijdig contact op met de pastor van uw
parochie, om te vragen naar de mogelijkheden.
Ten tweede moet u lid van een van de Oosterhoutse
parochies zijn. Bent u dat nog niet? Op 14 januari
kunt u zich inschrijven als lid van één van de Oosterhoutse parochies waar u uw kind de eerste communie wilt laten doen, en de parochiebijdrage voor één
jaar betalen. De geldende minimum jaarbijdrage is
voor 2008 €100,00.
Bent u al wel lid van een van de parochies? Draagt u
minder bij dan het gestelde minimum dan wordt u
verzocht het verschil bij te betalen.
LET OP: u kunt uw kind NIET voor 14 januari 2008
bij een van de parochiecentra opgeven!!!
De pastores van Oosterhout
Informatie over vormsel
Voor de kinderen uit de Thomas-, Verrijzenis- en Antoniusparochie is op dit moment nog geen datum voor
het vormsel bekend. Dat wil zeggen dat we nog geen
start kunnen maken met de voorbereiding. Ondertussen worden we al wel gebeld door mensen met de
vraag naar data en mogelijkheden. Het is echt de bedoeling dat er in 2008 ook in de genoemde parochies
gevormd wordt.
Zodra we weten op welke datum dat gaat gebeuren,
geven we aan wanneer we met de voorbereiding starten en hoe en wanneer u uw kind(eren) kunt inschrijven.
We zullen dit melden in het Weekblad Oosterhout en in
de verschillende parochiebladen. Ook op de website
van onze parochie kunt u de informatie vinden. Wij
houden u op de hoogte.
Namens het pastoresteam Marion Corvers
We gaan naar Lourdes,
Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat een jong
meisje uit Lourdes in Zuid-Frankrijk iets heel bijzonders overkwam. Wat er gebeurde tussen 11 februari
en 16 juli 1858 heeft dat meisje meerdere malen verteld. De bisschop van Tarbes verklaarde na vier jaar
onderzoek in 1862: “Wij oordelen dat de Onbevlekte
Maagd, Moeder van God, werkelijk is verschenen
aan Bernadette Soubirous, dat deze verschijning alle
trekken draagt van echtheid en dat de gelovigen haar
voor echt mogen houden”.
Lourdes was die eerste jaren al een bedevaartplaats
geworden en zou uitgroeien tot één van de belangrijkste plaatsen van gebed op deze wereld. Elk jaar
komen ongeveer vijf miljoen pelgrims naar Lourdes
en het komende jubileumjaar 2008 zullen er zeker
nog meer pelgrims komen.
WIJ GAAN OOK, wij, de parochianen uit de Regio
Oosterhout (Oosterhout, Den Hout, Dorst en Oosteind). Onder leiding van pastor Ton van Balveren en
de heer Leo van der Meer maken we een 9-daagse
busreis naar Lourdes, Wij reizen dwars door Frankrijk, bezoeken o.a. Reims, Nevers, Chartres en Parijs
en zullen vier dagen in Lourdes verblijven en daar alle hoogtepunten van een Lourdesbedevaart meemaken. De reis zal worden verzorgd door Pelikaanreizen en vindt plaats van zaterdag 4 oktober tot zondag 12 oktober 2008.
Wie goed ter been is en zin heeft om mee te gaan,
kan voor nadere informatie terecht op dinsdag 22
januari a.s. om 19.30 uur in de Mariakerk in Oosterhout. U bent van harte welkom!
Pastor Ton van Balveren
Website: www.verrijzenis-parochie.nl
Door technische problemen is de website van onze parochie de afgelopen weken ‘uit de lucht geweest’. Wij
hopen dat de website rond de jaarwisseling weer geheel actueel is. Onze verontschuldigingen voor het ongemak.
Wij wensen u allemaal een gezegende
kersttijd en een gezond en gelukkig
2008 toe!!
Pastoresteam en bestuur Verrijzenisparochie
Colofon
Pastoraal team Huiskamerprofiel
Riek Engelen
Toos de Vries/
Ton van Balveren
Marion Corvers
Blad 4 van 4
De Verrijzenisparochie is als volgt bereikbaar
Vondellaan 43; 4904 BA OOSTERHOUT
Telefoon: 0162-453502/06-50901064
e-mail: [email protected]
website: www.verrijzenis-parochie.nl
Verrijzenisberichten Kerstmis 2007

Vergelijkbare documenten

Contactadressen van onze parochie

Contactadressen van onze parochie en zullen vier dagen in Lourdes verblijven en daar alle hoogtepunten van een Lourdesbedevaart meemaken. De reis zal worden verzorgd door Pelikaanreizen en vindt plaats van zaterdag 4 oktober tot zo...

Nadere informatie