enlarge

Commentaren

Transcriptie

enlarge
"«te JAARGANG
No. 366
Waterdag 12 november 1960
Directie:
A. HAZEWINKEL
Mr. N. HAZEWINKEL
TJit„f dredacteur: C. DE BRUIN
R H»^n druk van dit DAGBLAD:
„00f.
J.
£_ HAZEWINKEL
JZN's UITG. MIJ N.V.
Zuiderdiep 24
Groningen
—
NIEUWSBLAD van het NOORDEN
WAARIN OPGENOMEN DE
OPGERICHT 1787
*\
Dit
nummer
Telefoon:
.?.
bekende
„verdraagzaam-
wijze" van de
18e eeuwse verlichtede schrijver
LesSm
n
°P miJ gemaakt. We
kornP °s,al indruk
in aanraking met de gevan de drie ringen, die mij
toen eer
te ze 2gen heeft gehad, dan
meni
gelijkenis van Jezus. Lessing
v ert
ons van een vader, die, al zijn
drip :,ongens
even sterk liefhebbend,
hiet
aan welke van de drie hij
een eet
a nt e ring zal moeten vennaken £ F migaakt
er twee bij; na zijn
dood v
be ke jJr Vët ieder er één, zonder dat
ziin- e is
' welke de enig echte kan
op ',? arlijken n.l. alle drie sprekend
jongens twisten eindeloos We ke De
d
e
enig echte is. Zo, zegt
J
de s
van _%"ri Jv er, voeren de aanhangers
(toenmaals bekende) en
°nde r n Tleverwante wereldgodsdienS
st en
Christendom, Moham Jodendom, steeds
strijd: ieder
drie
meent de waarheid te
hebh net meeste van Vader te hebben verkregen.
Wat waarheid is, of
h
hj e meeste aan waarheid bevat, is
Slak P aarde nu eenmaal niet uit te
.
ff
"
-
(5 üjnen)
Giro 883863
Tijdens afwezigheid van de familie
Baan aan de Rijksweg te Uffelte kwamen een paar kraaien via de schoorsteen in de woonkamer terecht. Zij
voelden zich hier niet erg op hun gemak en fladderden onrustig in het
rond. De buren ontdekten de zwartrokken en nadat de sleutel van de
familie was opgehaald, werden de ongewenste bezoekers verdreven. Enige
bekers van het kabinet waren gesneuveld, terwijl de gordijnen gescheurd
de middelbare school heeft in»Nathan
33441
Kraaien in huiskamer
enwereldgodsdiensten Honderd gewonden en zeventig
.
ert
heirii
tuk
* '
bestaat
uit 24 pagina's
Abonnementsprijs: per maand t 2.44 ol
f7.25 per 3 maanden. Losse exempl 13 et.
Advertenties 30 et per mm. Minimum t2.—
PROTESTEN IN ALGIERS
Christendom
(j
PROVINCIALE GRONINGER COURANT
r
arrestanten bij relletjes
waren.
Gendarmes waren beleefd
"
(Van onze
reisredacteur W. L. Brugsma)
ALGIERS, 11 november.
De herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft
in Algiers het protest tegen de politiek van De Gaulle opgeleverd, die ervan verwacht werd. De vuurwapens zwegen weliswaar, maar een veldslag tussen demonstranten en gendarmerie,
uitgevochten met traangas, gummiknuppels en stenen, bracht
honderd mensen in het ziekenhuis en zeventig in het cachot.
Het gevecht begon nadat de plechtigheden bij het monument
voor de doden, onder het forum van Algiers, al waren verstoord
door scheldkanonades tegen De Gaulle's gedelegeerde in Algerije,
Paul Delouvrier.
°
heeft toen diepe in- Scheldwoorden voor
r £ Pgelijkenis
gemaakt. Toch weer niet
Zo
° ik mi J niet aan een kerk
Delouvrier
zou vfP dat weten
te verbinden en beslot
Het werd dit keer volkomen kort en
klein geslagen, de universitaire intelriligentia smeed 4000 boeken op straat,
de patriottische nozems verdwenen met
ot
theologie te gaan studeren,
door
de
menigte
Europeanen,
langspeelplaten van Louis Armstrong
De
z °u ik zo zeggen, nogal een positj
politie
op
veilige
gehouden,
afstand
en Ella Fitzgerald; de schade beliep
ie-Depaling inhoudt!
aren aan dc Groninger Univer- schreeuwde hem zelfs tijdens de Mar- 60.000 gulden.
sit
gaven mij het één en ander aan seillaise en de drie minuten stilte toe:
VerH enen
springle- „Smeerlap, stuk vuil, moordenaar".
> maar ook aan
nde godsdiensten.
De Franse politietroepen, die tijdens
Ik hoorde daar Na afloop van de officiële plechtigheid
parade des morgens al door de burde
n
atuui
zoals
vroe*godsdiensten,
ger ln
Babylonië, wier goden, optre- probeerden groepen jonge ultra's, be- gerbevolking waren uitgejouwd, ver,}_ ,
in dc vegetatie, dc stervende en staande uit studenten, kwajongens en droegen zowel de scheldwoorden als de
e er oplevende natuur,
slechts door nozems, een eigen plechtigheid bij het bakstenen, die dozijnen hunner pijnlijke wonden bezorgden, met stoïcijnse
offers te beïnvloeden, niet ver| ote
dodenmonument op touw te zetten,
f
Zij hadden orders om ieder
tui r e n§cn > dan net leven in dc na- daarbij kennelijk geïnspireerd door de kalmte.
incident te vermijden en vooral niet
„
Daarnaast leerde ik kennen
|°asdiensten,
te maken hebbend met beweging van 13 mei 1958, die De met hun schietwapenen martelaren te De gendarmes vochten gisteren in Algiers met traangas en gummiknuppels tegen de demonstranten
® geest, als b.v. het Hindoeïsme en
Gaulle aan het bewind bracht en die maken. Zelfs de journalisten werden
o k het Christendom, waarbij
dc van 24 januari 1960, die ten doel had beleefd behandeld. Die politiële terug- verliepen zonder enig geweld. En de
?ns als moreel verantwoordelijk
houdendheid werd tenslotte beloond, rest van Algerije bleef rustig.
scnepsel
het één en ander voorgehou- de generaal de macht weer te ont- tegen zeven uur 's avonds verliep dé
ONRUST IN LEOPOLDSTAD
Geen leiders
wordt. Onder deze laatste groepe- nemen.
rel, men kreeg honger, liet de stenen
,lng treedt een groot verschil aan dc
Als niet een ongelukkig, al of niet
De gendarmerie en de politie hadden vallen en begon met de politie over
a
terwijl
verreweg dc meeste die twee data ook niet vergeten: zij de politiek van De Gaulle te praten.
|jgodsdiensten
geprovoceerd, incident de nieuwe en
enkel van dc mens vrabetrekkelijk lijdzame kalmte van de
zich zelf te doden, allerlei gebo- sloten de straten die naar het forum
in Algerije kon verstoren, dan
Fransen
Qen te betrachten, teneinde zo, van be- leiden hermetisch af. Na een korte
neigt men nu tot de volgende conclugedachtenwisseling
de
demonstranDie
discussies
raakten
de
kern
—
af, van dc mens uit, het goddevan
haar
ten
„De Gaulle aan de de zaak uiteraard niet. Die is, dat deze sie: de burgerbevolking is van Ortiz,
lijke leven deelachtig te kunnen
wor- galg schreeuwden:
en Salan aan de macht" en de mislukte demonstratie een aanwijzing leiders, zoals Lagaillarde en
den, is het Christendom daarop een
beroofd en begint zich, zij het met
grote uitzondering. Dc
In de Afrikaanse wijk van de Kon- worden vrijgelaten, wanneer dc paopstijgende lijn politie riep: „Ga naar huis, het feest kan zijn dat De Gaulle voor een ge- grote bitterheid, neer te leggen bij dat
pieren zouden worden teruggegeven.
"Fordt hier door dc neerdalende ver- is voorbij"
werden klinkender argu- organiseerde revolte tegen zijn beleid
onvermijdelijke, dat door De Gaulle als golese hoofdstad heerst weer spanning ! In Noord-Katanga zoeken versterki: verlossing is hier geen zelf- menten gebruikt. De manifestanten, in Algerije iets minder hoeft te vrezen
republiek is omschreven. en vrees, na geruchten dat de troe- te eenheden van dc V.N. nog steeds
tweeduizend in getal, gooi- De wat ironische toon van dit relaas 1 /de Algerijnse
verlossing, maar God-verlossing. God misschien
haar
zijn
Van
misschien wel inciden- pen van Kolonel Moboetoe een „veref- naar het lid van dc lerse patrouille
den eerst met kleine geldstukjes, een onderstreept wel het verschil tussen?
£Ï is dc Verlosser. Hierdoor gegre- kostbare
rellen, maar vooralsnog geen grote fening van de rekening" voorbereid- die dinsdag in een hinderlaag was getele
manifestatie,
politie
mysterieus
om
de
voor
deze
die
manier
maar revolte te verwachten.
dc betekenis van dc
;„2_. \crbleekte
Die civiele lijddat hij nog in leven
wereldgodsdiensten. Dc genia- Judas uit te maken, vervolgens met veelbetekenend als een nieuwe grote zaamheid maakt het voor
den met aanhangers van de gearres- vallen. Dc kans
l
extremisde
aangetroffen,
is zeer getomaten
met
zware
stezal
worden
dag
aangekondigd,
en
tenslotte
was
en
de
revoltes tische elementen in het leger zeer teerde gouverneur van de provincie j
Van der Leeuw, die ons alle
le
ring. Tot nu toe zijn acht lijken geborHet antwoord van de politie daar- van 13 mei en 24 januari.
jjjJSelijke dingen bijbracht, kon wat nen.
moeilijk tegen De Gaulle op te staan, Leopoldstad, Kamitatoe.
gen. Twee niet gewonde overlevenden
<fc}. eigen vak, dc godsdienstgeschie- op bracht iedereen de tranen in de Ten eerste was er nu geen enkele zij
missen immers de aanleiding van
soort
patriottische
grote aan- zijn naar Albertstad overgebracht.
ogen,
niet uit het
laat
reden
s betreft, beslist niet op veel heGisteravond
sprake van enigerlei samenwerking of een „gerechtvaardigde volkswoede".
lah
tallen legerauto's, pantserwagens en
Een woordvoerder van dc V.N. in
rekenen. Het Christen- emotie dat de demonstraties van Al- samenzwering tussen leger
istelling
1 Was alles; dc rest zagen we
en
mani- Zo schijnt civiel en militair Algiers te jeeps met machinegeweren door de Elizabethstad heeft meegedeeld, dat
vergezellen,
te
wel
vangiers
pleegt
niet,
oj"w
wege de uitstekende kwaliteit van het festanten. Ten tweede was de rel niet wachten op een actie van de geestver- straten van de Afrikaanse wijk, naar nieuwe instructies zijn uitgegaan om
dden we niet zien.
wanten in Frankrijk: Salan, Soustelle, de geruchten wilden, om een groot- dc veiligheid van dc soldaten in KaFranse traangas.
of slecht georganiseerd. Ten derde Bidault.
Va n° g steeds houd ik het met dc lijn
Maar die waarde heren wach- scheepse razzia te houden onder aan- tanga te verhogen.
omvatte de manifestatie slechts een ten op hun beurt tot de overzeese basis hangers
tui; "oven, van God tot ons. Ik zou
Onderbroken uiterst kleine groep van de Franse
van Kamitatoe.
obt geen dag langer kunnen
Uito arnen
be- van het Franse neo-fascisme in beweEen bloedige botsing tussen de solovertuiging
a^s k
de
Die veldslag, een uur of twee onder- volking in Algiers, jongens tussen de ging komt.
k>e
daten van Moboetoe en de jeugdige
daa gedaan was. Toch opereer ik broken voor het noenmaal, heeft tenwachtperiode
Als
De
Gaulle
die
zou
demonstranten werd ternauwernood
jaar. De rest maakte sympa»ah<! i n et Sraa g met begrippen als slotte voortgeduurd tot in de avond, 15 en 20
kunnen
gebruiken
Algerijom
met
de
verhinderd
door Ghanese troepen van
Christendom",
geluiden, maar deed niet
van het
>.Hoe Utheid
toen de eetlust zich, voor het diner, thiserende
nen
van
verschillende
tendenties
tot
de
V.N.
k n van dc mens urt> net andermaal deed gelden. Het zag er een mee. Ten vierde is volgens de berich- overeenstemming te komen, voordat de Intussen heeft Moboetoe de reden
c^rkt dom
Een militaire opstand tegen het bekunnen ma- moment kwaad uit toen de manifes- ten tot nu toe de
*;£ k an aannemelijk
meegemanifestatie tot Chinees-Russische omarming van het van Kamitatoes arrestatie
wat stenen des aanstoots tanten twee onbemande autobussen op
Uit rf
wind
van president Ngo Dinh Diem in
militaire
en
wordt,
geheime
F.L.N.
dan
Deze
zou
dodelijk
zijn
zou
deeld.
aPoln Weg ruim en, zeker, maar een de gendarmerie lieten inlopen en met Algiers zelf beperkt gebleven. De spel
Verenigde Zuid-Vietnam, is na bloedige gevechaan
de
documenten
gewonnen
zijn.
kunnen
Maar
het
civiele
le ( vei"dediging) van het geloof
lukt
dertien andere bussen, waarvan zij de plechtigheden in Oran, aangeduid als
Naties hebben doorgegeven. Moboe- ten in de hoofdstad Saigon onderdrukt
c°inrnne niet Dc POgmgen van b.v. dc banden lek gestoken hadden, barrica- het centrum van een nieuwe revolte, is haast te mooi om waar te kunnen toe
zei dat Kamitatoe eerst dan zou
worden.
Ur nsten, wetenschappelijk hun des begonnen op te bouwen. Maar
sys 61
Het met bomen omzoomde plein
het
„bewijzen",
doen
het paleis van Diem was het tosl echt ? te
voor
traangasdekking
van
hun
5 b« wie al bekoord is, of dreigt onder
neel van bloedige botsingen, toen de
granaten drongen de gendarmes de
,(i te
zullen worden. Desge- manifestanten steeds
Vta
daar gelegerde opstandige soldaten
terug. Op
werden aangevallen door regeringsber, p? kan ik niet anders zeggen: ik die terugtocht moest, verder
zoals steeds bij
sten (poog het tenminste te een demonstratie in Algiers, ook het
2iJn)
getrouwe troepen. Deze vuurden op
Srer«>,?
menigte die voor het paleis was
een
pe mdat ik me door Christus ge- gebouw van de Amerikaanse voorlich« voel.
samengestroomd.
Vijf personen werhet
weer
ontgelden.
tingsdienst
T
is
demonstranten, die
gedood.
overal
den
De
er
jaren
Waua het dc laatste
leger...
het aftreden van de president hadden
veranderen. Economisch
en *}
geëist, moesten ijlings dekking zoeopen v erstecnniscn ging dc wereld
ken.
anten televisie leren ons dc daar het gevolg van is. In het Hingeen
mag
Japan
gods diensten
De staatsgreep tegen Diem werd in
steeds meer ken- doeïsme stelt men ons voor de vraag
j
vroege morgen van gisteren beleger
hebde
eigen
Den
dc
Haag
kwam
eerste
geschillen
i.
of de
tussen volk
gonnen
door een brigade valschermÊ °eddh- er te lande tot stand : het (Gandhi)
ben, maar be- troepen van
en volk nu steeds door geweld beslist
het Zuidvietnamese leger.
Pa. w , c doet aan missie in Euro- moeten worden, óf dat geweldloosheid
Tijdens de gevechten van gisteren
wel
over
godsdienkunnen
schikt
dc
andere
sten
ook nog van betekenis kan zijn, juist
minstens twaalf personen de
«Unnp!!c nsenkel maar bekijken, we vanuit
Evangelie.
z.g. zelfverdedi- vonden
dood.
Men
is echter algemeen van
ï'arizg? ,°scner niet voor afsluiten. Elk Zou, het
ik vraag het voorzichtig, in de
oordeel dat het aantal doden en gesuperioriteitsgevoel is misschien dan wel mindere, maar
gingstroepen,
als gevolg van de opstand
st elwatst
Dc andere godsdiensten andere wereldgodsdiensten niet een
ongeveer wonden
die
hoger ligt.
ns vragen!
aanzienlijk
In h
toch niet te ontgane openbaring Gods
perso260.000
b.v.,
<le
Boeddhisme
waar we aan de orde kunnen zijn? Jezus heeft
Van
het WAen door bc ' het in zijn gelijkenissen gewonnen van
nen omvatten.
Ageert
"
Meubelfabrikant
ebri stßr- te genkomen,
wordt ons, Lessing. Een klein Lessings onderEen dezer dagen
V" °°rffpK I:,ke" Westerlingen, dc vraag stroompje kan bij tijden, dacht
ik,
vervangt
is in Tokio het in
wei "Ouden, of we dc begeerte geen kwaad.
christelijk hebben bezien,
°f jjj*;"*
door apen
r het
tienjarig
J. D. SMIDS.
lijden van onze tijd Schiedam
bestaan van
deze troepen
grote
dingen
gevierd met een
parade,
grote
waarin charme
maar ook grimwat
hij
zou
toeslechts
voor
de
echtscheiding
aoet een man
mige dreiging
inhoud van één doos.
zijn vrouw
stemmen. Maar zi) weiUil C, hVcin
Hij deed dit echter zo
aanwezig was.
ld n> maar zij
gerde pertinent zich
t
opzettelijk, dat deze
9a an ? l \ Er van door
van haar geliefde los te
Op
de bovenste
handelswijze het meisje
Ht
een ~ hi J
maken.
eelt.
eenvoudigaan
kassa
de
foto
is dan een
„Ik zocht naar een weg niet kon ontgaan.
zv>eea erechtshof in de manier,
ik
haar
hoe
charmant
geHij werd dan ook
liefde voor mij inkon
a t staats Eskilprompt
onder arrest
deelte van de
afft het 9eval
h
doen veranderen
gesteld en voor het
zij
zou
«ie cc« i- van een man
Dan
parade
schuw.
te zien:
gerecht gedaagd.
waarschijnlijk wel wilüie
Wer d om op
een
Hij
kwam
er
met
een
onderdeel
van zijn
len scheiden. Na veel
De ;| no*e af te komen. gepieker vond ik het
boete van 150 kronen
van
het
vrou3aar ou de man
Hij ging toen op
(ruim 100 gulden)
en
af
wenhulpkorps.
e
e rech ter, dat
zekere dag met onder
was een gelukkig man.
iedere arm een kartonZware tanks
Zijn vrouw had nameOor ta fcoesnen doos naar een
rijden
op de
kruidelijk
in een echtscheiding
%nniqP~ el dieper en warenhuis in
deed
Hij
e
Waren
omniersartikelen.
toegestemd, want zij
l „f' HV clan
onderste
trachtte
de dozen vol met etenswilde
niet
meer
met
een
opname.
waren en liep naar de
zo ver te
Aanpassing gewenstf
dief getrouwd zijn.
betaalde
zij in een
dat
kassa.
Daar
"
Ze
<j
'
' ""
.
t
Kalmte
Vetirt
-
°
den
'
_g:
gen,
leden
Kern
Moboetoe dreigt met
-
„vereffening van rekening”
"—
:
''
ken?
--
'
Opstand onderdrukt
*
Zuid-Vietnam
"
*l
t?
be^'r
°
Géén
*
.
°
-
Texas
Kleine
Manierom
ni£%
«un -?
% °**e%
? 9eiL1
.
*eeL'
Jaar
wereld
in 'n
de liefde te doen bekoelen
.
arbeiders
Nieuwsblad van het Noorden
BINNENLANDS JOURNAAL
PUNTIG SLOT VAN TITEIPARADE
Naar aanleiding van het feit, dat de
Tweede Kamer vorige week de „magister" van Minister Cals niet wenste
te accepteren en zich schaarde achter
de „doctorandus", maakten we de opmerking, dat in de officiële stukken
nergens sprake was van de titel „doctoranda" voor een vrouwelijke „doctorandus", zoals men die tot dusverre
placht aan te duiden met „dra". Deze week is gebleken, dat de vrouwelijke doctorandus evenals haar mannelijke collega, doctorandus blijft. Er is
geen amendement gekomen om voor
vrouwen ook de vrouwelijke titel officieel te maken en aangezien minister
Cals blijkbaar het ook niet nodig
vond hiertoe zelf het initiatief te nemen, zal er geen „doctoranda" bestaan.
Er is trouwens deze week nog
breedvoerig over al die titels gesproken. Het ging namelijk over de vraag
of er al of niet achter mr. dr. ir. en
drs. een punt geplaatst diende te worden. Het bleek een moeilijk probleem
te zijn, want men heeft zelfs de hulp
moeten inroepen van prof. dr. C. B.
van Haeringen, die enkele jaren geleden een officiële woordenlijst heeft
samengesteld, die de naam van het
„groene boekje" heeft gekregen. En
ziet, deze professor heeft de Kamerleden erop gewezen, dat achter elk verkort woord een punt behoort te worden geschreven. De Kamer heeft zich
hiermede akkoord verklaard, zodat
deze titelparade in de meest letterlijke
zin een puntig slot heeft gekregen.
Zij het dan ook zonder „dra". Na al
dit getitel heeft onze bewindsman van
onderwijs zich op een rustig plekje
ergens in den lande teruggetrokken
om zich ongestoord te kunnen wijden
aan zijn antwoord inzake- de z.g.
„mammoetwet", het regeringsvoor-
Vragen in Bondsdag:
Amerikanen in tank
vermorzelden 16-jarig
meisje
In de Westduitse Bondsdag heeft de
afgevaardigde uit het district waarin
Hanau is gelegen, vragen gesteld aan
de regering over het ongeluk van vorige week waarbij een 16-jarig Duits
meisje werd vermorzeld onder een
tank bestuurd door twee Amerikaanse soldaten onder de invloed van
sterke drank.
Het incident had 'plaats omstreeks
het middaguur toen twee Amerikaanse militairen die 's morgens bier en
sterke drank hadden gedronken een
tank stalen uit een depot, en hiermee
een wilde tocht maakten door de straten van Hantau. Zij beschadigden verlantaarnpalen.
schillende auto's en
Tenslotte reden zij een 16-jarige wielrijdster aan die onder de rupsbanden
van de tank te vallen kam.
Het meisje kwam hierbij om het leven.
De vraag die zich voordeed was:
hoe zijn de militairen in de ochtenduren aan sterke drank gekomen, ondanks het verbod dat er bestond om
voor het middaguur deze drank te
schenken in plaatselijke café's en hotels.
De situatie in de streek werd reeds
een maand geleden in het parlement
ter sprake gebracht toen een afgevaardigde de vraag stelde wat de regering dacht te doen om de ouders
gerust te
stellen wier dochters
avonds
's
naar godsdienstoefeningen
en waarbij de mengestuurd,
werden
sen voortdurend in vrees leefden, omdat de meisjes op weg naar de oefening en terug vaak door Amerikaanse militairen werden lastig gevallen.
stel van het gehele voortgezette on-
derwijs.
We hadden het zo juist over „doctorandus". Heeft u gelezen van die meneer in Den Helder, die zich deze titel
had aangemeten en als zodanig leraar was geworden. Aan twee lycea
zelfs gaf hij les in biologie, hoewel hij
daartoe geen enkele bevoegdheid had.
Blijkbaar heeft de man nooit of te
nimmer zijn „bul" behoeven te tonen
en heeft men hem geloofd op zijn
mondelinge verklaringen. Sinds september heeft hij voor de klas gestaan
en waarschijnlijk met een gewichtig
gezicht zijn eigen H.8.5.-biologische
kennis gespuid. De slimmerik heeft
gewèl het „doctorandus"-salaris
toucheerd. Toen men hem op zijn
vreemde positie wees, toonde de man
zich nog verontwaardigd ook en
sprak hij van „misplaatst wantrouwen". We hebben echter zon idee,
dat men in het vervolg in Den Helder
bij het aanstellen van leerkrachten
wel beter zal uitkijken. .Op het ogenblik kijkt men trouwens ook uit naar
de „pseudo-drs.",
want hij schijnt
zoek te zijn.
Er is gebrek aan ingenieurs. Ons
land heeft in verhouding tot de bevolking slechts half zoveel ingenieurs als
landen als Zweden en Zwitserland.
Het is nodig, dat er meer ingenieurs
in de industrie gaan werken wil Nederland het hoofd kunnen blijven bieden aan de concurrentie met andere
landen op economisch gebied. Ook bij
de kleine industrie moeten er ingenieurs komen. De T.H. te Eindhoven
is van plan een afzonderlijke studie
voor bedrijfskundig ingenieur in te
stellen. Minister Cals heeft nu een studie-commissie in het leven geroepen,
die gaat uitzoeken of het wenselijk en
mogelijk is, dat technische- en maatschappij-wetenschappen gaan samenwonen. Het schijnt dus de bedoeling
te zijn, te komen tot een zekere inpassing van maatschappij-wetenschappen
in de technische studie aan een bestaande hogeschool of een nieuwe instelling voor hoger technisch onderwijs.
van zaterdag 12
-
november 1960
In Groningen
Parna breekt
Publieke vrouwen en
hun 15-jarige bezoeker
in arrest
met Jouwe
2
Republikeinen vragen
De voorzitter van de Partei Nationaal, Wajoi, heeft vandaag een brief
gezonden aan de heer Jouwe. Daarin
wordt namens het Parna-bestuur het
ereburgerschap van Jouwe opgezegd.
De leiders van de Republikeinse
(Van een onzer verslaggevers.)
Voorts wordt aangevoerd, dat 't ge- partij hebben gisteren het verzoek
hele politieke programma van Jouwe
„Haagse Doortje" (Doortje N.),
niet aanvaard wordt. Jouwe wordt aan- ontvangen om het aantal stemmen
„Dikke Sjaan" (Sjaan de V.) en geraden een eigen partij te stichten.
dat bij de presidentsverkiezing is uitFreekje V., drie publieke vrouwen die
gebracht, opnieuw te laten tellen. Er
zijn klachten binnengekomen over
de Kleine Haddingestraat tot arbeidsonregelmatigheden en voorts zijn de
terrein badden gekozen, zijn door de
Groningse politie gearresteerd omdat
leiders gewezen op de „mogelijkheid
Gisteravond hield de afdeling Grozij jpen 15-jarige jongen, die geld van ningen van de Nederlandse Protestan- van een vergissing".
Kennedy heeft, voorzover tot nu toe
zijn werkgever zou hebben ontvreemd, tenbond haar eerste bijeenkomst in
bekend, dus maar 288.949 stemmen
regelmatig ontvangen hebben. Ook de het winterseizoen in het Lutherzaaltje.
meer gekregen dan zijn rivaal. Hij
minderjarige jongen is door de poliSpreker voor deze avond was ds. D. heeft echter 332 kiesmannen achter
tie, die geen enkele inlichting omtrent G. van Vreumingen, Remonstrants pre- zich, terwijl Nixon
volgens de huimaar kan rekedeze arrestaties wil verschaffen, in dikant te Groningen, die een causerie dige uitslagen dan
hield over het onderwerp „Muzikale nen op 191 kiesmannen. Om tot presihechtenis genomen.
humor bij Russische componisten". Op dent gekozen te kunnen worden heeft
De drie vrouwen (twee van middel- onderhoudende wijze sprak de inlei- een kandidaat minimaal 269 kiesmanbare leeftijd) zijn, evenals de jongen, der over humor in 't algemeen, en nen nodig.
het komische in de muziek, speDe Republikeinen beweren nu, dat
voor onderzoek ingesloten in het over
ciaal in werk van Prokofieff, Sjosta- Nixon de 32 kiesmannen van Califorhoofdbureau van politie op het Mar- kowitsj en Strawinsky.
nië achter zich zal krijgen, als de stemtinikerkhof. Zij werden afzonderlijk
Na de pauze werden o.a. ten gehore men van de kiesgerechtigden, die afgearresteerd. De jongen zou bij aan- gebracht de suite „Luitenant Kijé" wezig waren of om andere reden niet
met
grootste deel van het kiezershouding een pistool bij zich gedragen van Prokofieff en „Petroesjka" van korpshetmee hebben
kunnen stemmen,hebben.
Strawinsky.
geteld zijn en dat hij ook kan rekenen
op de 27 kiesmannen van Illinois als
de daar uitgebrachte stemmen Opnieuw
geteld zullen worden. Mocht hun bewering juist zijn, dan zal Kennedy nog
maar 273 kiesmannen achter zich hebben.
zijn er Republikeinen, die
Na geruchtmakend
„walletjes" Bovendien
op
het erop houden, dat Nixon president
De Amsterdamse journalist B. Bra- bovengenoemde verslaggever na het zal worden, als men tot hertelling
de stemmen, die in Zuidovergaat
kel, die zich zoals gemeld gisteren voor geruchtmakende incident op de walle- Carolina, van
Missouri, Minnesota en Newtjes.
de Amsterdamse rechtbank had te
De eerste verdachte, die voor de Jersey zijn uitgebracht.
verantwoorden voor het feit, dat hij eerste maal in aanraking met de poliPolitieke waarnemers in Washinghebben verklaard, dat de Reputon
gekomen,
gaf toe dat hij Brazich tijdens een incident op de Amster- tie was
Partij voor enorme kosten
blikeinse
klappen
kel
op
zijn
twee
hoofd
heeft
damse „walletjes" had uitgegeven
zal komen te staan, zo men tot hertelgegeven.
voor rechercheur, voor welk feit tegen
„Ik was buiten mezelf door dat re- ling in het hele land mocht overgaan.
hem f 75. boete subs. 10 dagen was chercheurtje spelen", zei P. De offiDe perschef van Nixon, Herbert
geëist, verscheen later ln de middag cier van Justitie vond dit een verkla- Klein, heeft verklaard dat de vice-prerend motief, doch voor het eigen rech- sident de uitspraak van de kiezers bij
voor het getuigenhekje.
ter spelen vroeg hij een boete van vijfDit was in de zaak tegen de 37- tig
de presidentsverkiezingen aanvaardt.
gulden of tien dagen.
-jarige bankwerker-lasser J. P., zoon
Utrechtse Appie, ontkende hardnekvan een hotelhouder, en „Utrechtse kig dat hij getuige zou hebben geAppie", die achtereenvolgens terecht stompt en geschopt. De getuigenverstonden voor de mishandeling van klaringen van de drie journalisten liepen nogal uiteen: Brakel kon zich alleen de klappen van P. herinneren,
Lammers had B. alleen in de richting
van Brakel's hoofd zien trappen en C.
J- van der Pel had B. zijn collega een
(Van een onzer verslaggevers).
vuistslag zien toebrengen.
De Officier van Justitie vorderde
Voor de gemeente Appingedam is
Barometerstanden
een boete van veertig gulden of acht een plan in de maak, dat de bouw van
dagen. De rechtbank zal over veertien
Metingen in de stad Groningen
een groot revalidatiecentrum behelst.
dagen uitspraak doen.
van vrijdagmorgen 10 uur tot zaterdag
Het is opgedragen aan de Groninger
morgen 10 uur:
architect K. G. Olsmeyer.
„Utrechtse Appie
: De bedoeling is een groot gebouw
nog tweemaal veroordeeld
neer te zetten op een reeds vastgeNok voor de behandeling van
de zaken met betrekking tot de stelde, maar nog niet openbaar te rïiaVolkskrant-journalist is de 32-jarige ken plaats, voor de verpleging èn re„Utrechtse Appie" door de rechtbank validatie van chronische zieken.
te Amsterdam tweemaal gevonnist.
De capaciteit is voorlopig bepaald
Wegens souteneurschap werd de man
12 dagen hechtenis met aftrek van op 120 bedden.
Omstreeks half december zal het
12 dagen preventief alsmede 2 jaar
plaatsing in een rijkswerkinrichting plan in de raden van Appingedam en
opgelegd. Daarna veroordeelde de
besproken.
rechtbank hem tot 1 maand onvoor- buurgemeenten worden
waardelijke gevangenisstraf wegens
mishandeling van de Italiaanse filmregisseur Luciano Emmer, die door (Van onze Enschedese correspondent)
hem in het water werd getrapt tijdens
Een laagvliegende straaljager heeft
gisteren waarschijnlijk de dood verooropnamen
Achterburgwal
O.Z.
op
de
De temperatuur bedroeg heden om
zaakt van een paard, eigendom van een
11.30 uur 9.0 gr. C. (48 gr. F.); minimum voor de film „Meisjes achter het ventemperatuur afgelopen nacht 5.5 gr. C. ster". Verdachte zou toen boos zijn landbouwer uit het Woold, gemeente
geweest over de vergoedingen die de Winterswijk.
(42 gr. F.); maximum temperatuur gisregisseur de publieke vrouwen gaf
Het paard dat achter de boerderij
teren 10.4 gr. C. (51 gr. F.).
voor haar medewerking aan de film. stond, schrok zodanig van een laagNeerslag afgelopen etmaal 0.1 mm.
Voorts loopt er tegen „Utrechtse overgierend straalvliegtuig, dat het
Appie"
nog een aanklacht wegens dood neerviel. Het dier is vermoedeWind vanmorgen om 10 uur: zuid, 2.
aanranding in het arrondissement lijk door een hartverlamming om het
leven gekomen.
Hoog water op 13 november te Delfzijl Alkmaar.
om 5.54 en 18.52, te Zoutkamp om 4.44
en 17.42 uur; op 14 november te Delfzijl
om 7.12 en 20.17, te Zoutkamp om 6.02
hertelling
Muzikale Russische humor
——
Mishandeling van journalist
incident
Amsterdamse
—
Groot verplegings-
en
De toestand van
Weekeinde met
opklaringen
Temperatuur
boven normaal
(Van
onze weerkundige
medewerker)
Belangrijk beter dan in 1958 en
1959 bleef het weer gisteravond op
Sinte Maarten. De wind nam af en
het bleef droog.
De afgelopen week hebben wij
kennismaking
bescheiden
een
gehad met Koning Winter, die, zo
is de voorlopige verwachting, de
komende winter af en toe strenger
zal terug komen. Voorlopig blijft
het zacht. Tot op grote hoogte
boven de Oceaan een
treffen wij westelijke
krachtige
luchtstroom
aan waarmee een nieuwe depressie
boven het midden van de Oceaan
naar het oosten trekt. De voetbalvelden zijn de afgelopen week
aardig opgedroogd, zodat wij voor
de sport hopen dat de nieuwe
depressie niet vóór zondagavond
arriveert. Een randstoring boven
West-Frankrijk trekt naar Duitsland en veroorzaakt op enkele
plaatsen nog een buitje. Een nieuwe
stormdepressie, die boven het midden van de Oceaan is aangekomen,
zal, zo zich vanmorgen liet aanzien,
ons niet voor zondagavond bereiken. Het belooft daardoor een redelijk herfstweekeinde te worden met
opklaringen en een bovennormale
HETWEER
revalidatiecentrum
in Appingedam
”
Paard schrok zich dood
en
Eerste werkdag chimpansees
19.07 uur.
In Europa
Meer dan 50 verslagNeersl.
Weer
afgel. gevers, fotografen en
Min.
heden
24 uur cameramensen van de
7v. v.m. temp.
temperatuur.
-2° C. O mm televisie waren gisterHelsinki
mist
morgen aanwezig, toen
Verwachting voor het noorden Stockholm regen
4° „
1 „
3°
5
de drie chimpansees,
„
Oslo
motregen
(Geldig tot zondagavond). Op en„
Pudgie,
Fudgie en Bob7°
1
Kopenhagen
geheel
„
bew
buitje,
plaatsen
een
maar
kele
„
bew
6"
7
zich
by
bij een meubelAberdeen
licht
overwegend droog met zonnige peLonden
3° „ 5 „
zwaar bew
te Houston in
fabriek
rioden.
Amsterdam halt bew.
7° „ 0 „
staat
de
Texas meldden
Matige tot krachtige wind tus7° „ 0 „
Brussel
half bew.
voor
hun
eerste werksen zuid en zuidwest. Zacht, over„
„
5°
0.1
Luxemburg half bew.
dag.
dag ongeveer 10 gr. C.
6° „ 0 „
Parijs
onbewolkt
eerste dag lukte
7° „ 11
„ hetDeexperiment
Vooruitzichten: Na zondag deregen
Bordeaux
nog niet
8°
regen
pressie-activiteit met regen.
Grenoble
6
zo best. Wellicht zijn de
regen
Nice
10° „~ 35
vertegenwoordigers van
3° „ 3
Berlijn
zwaar bew
VRIJ ZACHT
3°
0.2
regen
„
„
Frankfort
de pers er mede oorHeden zal in Cairo aan de regering
Weerverwachting, medegedeeld door
München
4° „
0 „
bew
zaak was, dat Fudgie,
zwaar
geldig
het K.N.M.I. te De Bilt,
van
Zürich
mist
6° „ 3 „
van de Verenigde Arabische RepuPudgie en Bobby na IV2
zaterdagavond tot zondagavond, op7° „ 24 „
regen
Genéve
door
en
uur door hun trainer
bliek
de beren Damme
Du3° „ 26 „
regen
gemaakt te 11.15 uur:
Locarno
weer werden teruggering, directeur van resp. de Verenig2° „ 0.1 „
Wenen
motregen
Wisselend bewolkt en enkele verbracht naar hun verblijzwaar
2°
0
(Stork
„
„
Innsbruck
oew
de. Machinefabrieken N.V.
spreid voorkomende buien. AanvanBelgrado
„ ven.
2° „ 0
mist
kelijk matige wind tussen zuidoost en
Werkspoor) en de N.V. Koninklijke
Menselijke collega's
Athene
zwaar bew
zuid, later tot krachtig en aan de
sloegen met, belangstelNederlandse Vliegtuigenfabriek FokRome
14° „ 4 „
regen
kust mogelijk tot hard toenemende
ling de komst van de
Ajacclo
13° „ 33
regen
ker, namens een groep Nederlandse
zuidwestelijke wind. Aanhoudend vrij
11° „ 1 „
Lissabon
bew.
drie apen gade. „Hier
licht
industrieën een krediet worden aangeDen Helder zwaar bew. 6° „ 0.1 „ komt je neef aan, Joe",
7° „ 0 „
zwaar bew
ZON
EN
MAAN ïpen burg
boden ter grootte van f. 50.000.000.
zei een van hen.
halt
8°
Vjissingen
bew.
0.2 „
morgen
op
7.55,
Bobby werd tewerkZon
onder 16.42.
De betrokken Nederlandse indusEelde
oew
4° ,', 0 „
zwaar
op
Maan
onder
14.37.
morgen
bij een matras0.52,
gesteld
zijn:
Verenigde
trieën
Machinefade
geheel bew
De Bilt
7° „ 0.1 „
machine,
Zon maandag op 7.57 ) onder 16.40.
waarvoor hij
brieken N.V. (Stork Werkspoor), de
Twen the
0
geheel bew
„
5° „
Maan maandag op 2.00, onder 15.01.
slechts op de knop
Eindhoven regen
7° „ 0.4 „
N V. Koninklijke Nederlandse VliegZd.-Limb.
hoefde te drukken.
Zaterdag 19 november 0.47 N.M.
8° „ 0 „
tuigenfabriek Fokker, de Dok- en
Ucht bew.
Werfmaatschappij Wilton Feijenoord
N.V. mede namens de Nederlandse
scheepsbouw. Voorts Van Doorne's
Automobielfabriek N.V. en Grasso's
Koninklijke Machineafbrieken N.V.
De middelen voor het krediet zullen
beschikbaar worden gesteld door de
export-financiering-maatschappij waarin, zoals bekend, een aantal vooraanstaande banken in Nederland participeert.
Tezelfder tijd, dat het aanbod in
Cairo wordt overhandigd, zal een officieel afschrift van de aanbieding
aan de ambassadeur van de V.A.R.
in Den Haag door ir. J. E. Woltjer,
voorzitter van de Nederlandse
scheepsbouw worden aangeboden.
~
Nederlands krediet
van 5O miljoen
voor VAR
’
~
~
Ferd'nand
Vijftig jaar geleden
NIXON TEGEN
Daarna poseerde hij
met de voorman van de
fabriek voor een fotograaf.
Vervolgens probeerde
hij het
bij de
waar hij
vier ingepakte poten in
een doos moest stoppen
waar reeds de zitting
van een sofa in verpakt
zat. Hij had verscheiaanmoedigingen
dene
nodig voordat hij wilde
eens
lopende band,
beginnen.
Fudgie
maakte de
dozen dicht en Pudgie
trok ritssluitingen van
divanovertrekken dicht.
Zélfs voor apen was
het lopende bandwerk
blijkbaar wat monotoon
want Bobby begon op
en neer te springen op
een transportband en
handstandjes te maken.
De directeur van de
fabriek, Ben Friedman,
gaf toe dat de eerste
dag niet zonder incidenten was verlopen. 42
minuten is de uiterste
tijd dat ze achter elkaar
kunnen werken. Dan
afgeleid.
raken
ze
De vakbond van stoffeerders te Houston
slaat het experiment
met belangstelling gade.
Een woordvoerder van
de vakbond verklaarde
„kan men van een mens
of een chimpansee verwachten dat zij voor
een volledige werkdag
slechts een zak bananen zullen krijgen ?
Wat gebeurt er als ze te
oud worden om te werken, krijgen ze een
doos slabladeren
een
gouden horloge? Een
—■
pensioen?"
Een
communistisch
getint blad uit Rome, de
Paese Sera, vroeg zich
af „waarom het hierbij
te laten?"
In het blad werd
voorgesteld giraffen te
gaan gebruiken om het
verkeer op het Piazza
Venezia te regelen,
olifanten als straatvegers, beren als taxichauffeurs en een kangeroe als brievenbesteller.
Toen stond er in het Nieuwsblad:
Winter.
GRONINGEN, 't Heeft hier in *?
vroegen morgen reeds
Een dichte sneeuwbui was oorz°&
dat de straten in een oogenoi»
weer de zoo gevreesde breiaclitJ-5
massa vertoonden en de overschot
nen voor den dag moesten worw
gehaald. Verder op den dag smo
de sneeuw, zoodat we gelukkig
althans nog niet in de misère
blijven zitten.
*
**
Agenda
Zaterdag 12 november
uur Riche: Propaganda-avond r*
derlandse Vrijgezellenbond.
20.00 uur Stadsschouwburg: Nederland^
Comedie met Coriolanus.
h
20.00 uur:
Harmonie: RolschaatscW
c
20.00
Martinistad.
20.00 uur Het Tehuis: Cefa-film
na de eerste.
.<
u
Kofflt
Zondag 13 november.
14.30 uur Be Quick-stadion: Be Quick
Excelsior
20.00 uur Stadsschouwburg:
Comedie met Coriolanus.
Maandag
.
Nederlands»
14 november.
20.00 uur Huize Maas: Nutsdepartement
Henri Knap over: Humor in de litera*
tuur.
20.00 uur Nieuwe Kerk: Spaans Studefl'
tenkoor uit Madrid.
20.15 uur Academiegebouw (HeymaJ«_
zaal): Genootschap Nederland—Enge'
land. De heer Ley Kenyon over: TB
undersea kingdom of Africa.
~
,
Bioscopen tot en met donderdag.
Beurs 14.30, 18.30 en 21.00 uur: De tre» ;
naar het Wilde Westen (14 j.); %
14.30, zo. 14.00 en 16.15 en woe. H'J
uur: De avonturen van Prins Valia"
,
Cl 4j.>.
Camera 14.30, 18.45 en 21.00 uur, zo. 14.}*
16.30. 18.45 en 21.00 uur: Die BrücKe
( 18 Jï,«
Cinema 14.30, 18.45 en 21.15, zo. 13.»
16.15, 18.45 en 21.15 uur: Kolonel Byöe
contra Scotland Yard (14 j.).
Grand 14.30, 19.00 en 21.15, zo. 14.00, 16*
19.00 en 21.15 uur: A bout de souöj'
(18 j.); iedere avond beh. zondag Uuur: Hiroshima, mon amour (18 ]")" k
Luxor 14.30, 19.00 en 21.15, za. en zo. o 0»
16.45 uur: Alle Sünden dieser Er*
(18 j.).
Luxor Short dagelijks van 10.30—14.10
zondags van 12.00—14.10 uur: journaal'
Studio 14.45, 19.00 en 21.15, zo.
16.45 19.00 en 21.15 uur: Het zevend*
zegel (18 j.); zo. 10.30 uur: De were'°
der dieren (a.L); ma. 21.15 uur: besl"
.
e_J
I*-*J
ten voorstelling
Mesacosa.
Paterswolde. Maxwill Theater:
za. en zo. 21.15, di. en do. 20.00 uU*
La Paloma (a.L); za. en zo. 19.00
woe. 20.00 uur: De overval op °.
woudexpress (14
j.); zo. 14.30 uUfj
Het mysterie van de onderwereld, &&
I (a.1.); ma. 20.00 uur: De levensrom»"
van Richard Tauber (a.1.).
Muziek in dancings en bars
The Corner: Die Wiener Prater But*"'
Casa Blanca: De Friesche, Jantjes ToB"
f
Banning: The'DutCh F&voritcs,
„
Tentoonstellingen.
De Kunsthof (Boterdiep 14/10): tot v {
nov. Frans Storm en Seb Galis.
Groninger Museum: t.e.m. 20 nov.
stenaarsgroep Nu; t.e.m. 4 dcc:
fotografen. Geopend 10—17. vrijd.
20—22 uur, maand, gesloten.
j
De Mangelgang: tot 25 november RUU'
Elzer. Geopend 9—lB uur, beh.* zond-
Ki*J
°°
Apothekersdiensten
In de week van 12 tot 19
hebben de volgende apotheken zatef'__
zondag- en nachtdienst: Apotheek S 1?
sing, Grote Markt 25; Apotheek Tone'
la, Zuiderpark 18; Apotheek Zijlsf3
Nieuwe Ebbingestraat 24.
'
Zondansdienst tandartsen
De zondagdienst voor tandartsen
alleen voor spoedgevallen
wordt <*
weekeind waargenomen door de rfi'.
F J. Reneman, Herestraat 39 a, }e.n
25993 (za. 18.00 uur, zo. 11.00 en l»-"
,_.
—
uur).
Twee arrestaties
te Maastricht
Belgen verhandelde
verdovende middels
De Maastrichtse recherche heeft
een café aan het Vrijthof te M* 3
tricht twee Belgen aangehouden,
in het bezit waren van circa 2.000 a**
pullen verdovende middelen.
Naar achteraf bleek, zouden <*e
door de Belgen voor f 38.000 moe*e
worden verkocht.
De politie had een tip gekregen o&
trent het verhandelen van de ve
vende middelen en rechercheurs h
den zich in het café verdekt
De aanhouding verliep zonder &K.
verzet van de kant van de twee B
gen
i" v
In hun gezelschap was ook een isr«derlander uit Brabant, doch deze D 'e je
achteraf niets met de zaak te doen
hebben. De ontmoeting was volkom
toevallig geweest.
g
De twee Belgen zijn door de Ma g
trichtse politie in verzekerde bewan
*'
**
rtfc
-
gesteld.
Verdachten bankoverval
.
gearresteerd
*"** .
Een 16-jarige jongen en een
tigjarige man zijn gisteravond in
Engelse stad Worthing
van moord op een banksuppoost
dens een roofoverval.
De naam van de beschuldigde m3 e
is Alfred G. Hosier. De naam van i„r
jongen wordt krachtens de bepa l
gen omtrent de jeugdmisdaad
Engeland geheim gehouden.
<je
De vermoorde bankbediende & jt
61-jarige John Pull. De politie «e jj
het klein kaliber geweer
werd doodgeschoten, alsmede een | $
deelte van de gestolen 11000 ë üla
achterhaald.
beschuld'*
_„
waarmee
"
3
DELFZIJL
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
SCHOUWBURG „DE MOLENBERG"
Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 16, 17, 18, 19
-en
,
20 november 8 uur
.
EVANGELISATIE-GODDELIJKE GENEZINGSCAMPAGNE
Breng ook Uw zieken en invaliden onder Gods Woord. Er zal voorbede zijn.
Spreker: EVANGELIST J. MAASBACH
...
Wat God deed voor anderen, doet Hij ook voor U!
~-...,,.,.
F
e
en man, machtig
door God gebruikt en bekend door zijn grote evangelisatie en
goddelijke genezingscampagnes over geheel Nederland.
| Nieuw!!
|
dansorkest Nieuw!!
THE BLUE LYRES
|
Veeverzekering
c Onderlinge
Maatschappij „Scharnier,
'
Makkers, staakt uw wild geraas...
Harkstede, Kolham en
Engelbert en omstreken".
t
Algemene
X \°lkornen nieuw dansorkest, in speciale samen. X ; Deelgenoten Vergadering
op 24 november 1960
waaronder het nieuwste Amerikaanse <j>
xpi [
tr°nische Baldwin orgel bespeeld door $ *'s avonds IMs uur in Café
x f,^
STAALSTRA te Harkstede.
Willy
|I Corr.adres
Weits,
Willy Weits,
Bezettingslaan
17,
tel. 28171.
<jI>
van Frans Storm, Doetinchem in de Kunsthof
Ged. Boterdiep 14-10
BEELDHOUWWERK
.
—
houden openbare loting
waartegen geen bezwaar is
gemaakt door de afdeling
Effectenregistratie
van de
Raad voor het rechtsherstel,
noch door de Vereniging
voor de Effectenhandel
de
volgende obligatiën in de
tweede 3 % conversielening
van 1938 (lening 1938-11)
dezer gemeente, oorspronkelijk groot f 2.304.000, zijn uitgeloot, t.w. de nummers:
8
19 41
92
67 81
I 127 142 161 337 384 442
528 548 579 592 628 728
733 749 783 818 822 886
891 934 952 1051 1091 1106 WATERSCHAP OLDAMBT
1128 1141 1144 1152 1173 1192
Hoofdbestuur brengt ter
1203 1273 1306 1348 1354 1501 Het
openbare kennis, dat de ont1509 1511 1521 1554 1559 1640 worpen suppletoire en wrjzi1651 1662 1690 1732 1836 1977 gingsleggers
schouwbare
2008 2025 2034 2109 2110 2127 voorwerpen van
voor het Ie tot
2168 2173 2217 2256
en met het 5e onderdeel
Deze obligatiën worden be- vanaf 14 november 1960 gegesteld
taalbaar
en kunnen durende 30 dagen voor invan 1 maart 1961 af
van gelanden en belanghebbenwelke datum af zij geen den ter inzage zullen liggen
rente meer dragen
wor- in de gewone vergaderlokaden geïncasseerd bij een in- len van
de besturen van
leveringskantoor, indien de voornoemde onderdelen.
houders der obligatiën, voor Bezwaren tegen deze leggers
zover nodig, ook overigens kunnen schriftelijk bij het
voldoen aan de door de re- Hoofdbestuur worden inge-
—
smulpapen". Kipeten
DE POSTHOORN
U wilt voor
_^X
„.
Te lefoon
05
TER APEL
Het Spaans Stndentenkoor
SANTO TOMAS DE AQUINO
UIT MADRID
het koor
dat
gezongen'
ZONDAG
DONA FABIOLA
a.s.
in de
Café-Restaurant
NIEUWE KERK (Boteringestraat)
TROOSTWIJK.
stuk.
Worteltjes.
Aardappelen.
tI £.19
9 75
Windsorsoep.
Warme Rosbief.
Peertjes
Aardappelen.
Pudding met
fo
te
«"»■'-
herstel
Aanvang 20.00 uur.
Toegangsprijs f 1.50.
Scholieren f 0.75.
Kaartverkoop: VW Kantoor, Grote Markt en
14 november *s avonds aan de Nieuwe Kerk.
71; Windsorsoep.
1.13 Hamburger bief-
Pudding met slagroom
gering
krachtens het Besluit diend gedurende de termijn
rechtsverkeer ter van terinzageligging en binzake gestelde voorwaarden. nen acht dagen daarna.
Groningen, 7 nov. 1960.
Het Hoofdbestuur
Burgemeester en wethouvoornoemd:
ders voornoemd:
B. BOSKER voorzitter.
J. MAKKEN, secretaris.
J. DE WILDE, l.b.
12 nov. 1960.
Scheemda,
De secretaris:
►
ZONDAG
ii
"
slagroom
-.r**
lEDEREEN IS WELKOM !
éf+Z\
'\
£_£_%__'
klein pak 225 gr. 50 et
FRIGGE'S EXPRESS
—
—
heeft voor
komt maandag 14 november
ter algemene
kennis, dat bij de heden ge-
„Het restaurant voor
zov
6
UITLOTING
van aflosbare obligatiën.
Burgemeester
en Wethouders der gemeente Groningen brengen
van Seb Galis
Verlengd tot 19 november.
"
Hotel-Restaurant
HET BESTUUR.
% I GEMEENTE GRONINGEN
schilderijen en tekeningen
TOEGANG VRIJ !
van
_ Il
II II
_'
"'
■H
<_
pijn gm
Diin
-__J
V
10
produkt
*ca
«w. 0.74
■ V^h/
"
1 KILOMETER met 2 TON VRACHT voor 1,6 CENT!
Kijk, dat is het sprekende voordeel van Hanomag. Een oersterke, 4cilinder diesel die 2 ton vracht kan vervoeren tegen een gemiddeld
Windsorsoep.
Amerikaanse
hiefstuk.
Brussels lof.
.
'
verbruik van 1,6 cent
per
Km.!
Aardappelen.
f
=
£■
Roomijs met slagroom.
EIKEHOUTEN
KRUIWAGENS
l -^^Bt.:
5"
VN,..
soepel als een personen'.Jimm
Mestw. op luchtwiel f 75;
ll
zeer korte draaiwagen
._,
'*-K_.!ByE"BTOV_Jw_Wj^'''"
Mestw. op houten wiel f 55,
Uitbreidingsplan
van Wijk, Vries
beide grenen bakken; Voer- §■
5
lengte 3.8 m. laadruimte
bakken op wielen. A.s. dinsBHÉÉÉ—H
ZONDAG a.s.
naargelang
m
3
a
de
Groningen
9£
2.
dag
op
1
de Veemarkt té GroOp dinsdag 29 november a.s.,
uitvoering op kenteken
mÊk.
ningen.
S
E
11
ondergeDAN
N
De Burgemeester van Gro- te
uur v.m., zal
ningen maakt bekend,
dat tekende namens BurgemeesDELFZIJL
>
m.m.v.
j>
B. KERKSTRA
het besluit van de gemeente- ter en Wethouders van RoRhythme Instructors
mi
ZONDAG a.s.
T'ffH
9H—
raad, d.d. 8 augustus 1960, den in Café SCHEEPSTRA, Houtwaren
_tÉÉi_H nV ~"
KOLLUM
■■■!_■
Kt
nii"
Raadhuisstraat
8
wijziging
6,
Roden,
tot
te
nr.
van het
CONCERTZAAL
St.
MAARTENBAL
uitbreidingsplan, betreffende in het openbaar aanbesteden,
t Wapen van Leiden" i
met attracties
gronden gelegen ter weers- overeenkomstig het aanbe- Garage 'Mercedes'
<
Orkest: INA REES \zijden van de Gijzelaarslaan stedingsreglement W.8.:
(en de Onderduikersstraat
en haar solisten.
'« APPINGEDAM.
biedt aan:
*
Hanomag geeft veel
het bouwen van een
(„De Laanhuizen", Ie herZONDAG a.s.
Aanvang 7.30 uur.
o
en
vraagt
weinig.
Mercedes
180
~T
'59
D.
2ziening), door Gedeputeerde
f7500'58 180 D. „7500.Groot Centraal Tussenbat <Staten is goedgekeurd bij dubbele woning (type 0.)
Mercedes '56 180 D. „5250.beschikking van 4 november in 4 percelen, tw.:
Rhytme Club.
H__^~H_|
1960. nr. 16458/73, Ie afd. Perceel A: de metsel-, be- Renault Dauphine
I
h_t _. y§Ê
©
de
luxe
„
ton,
'59
3950.gewijzigde
plan
ligt
ZONDAG a.s.
ter
I Het
en timmerwerken.
en Garagebedrijf H. W. CORNELIS & Zn., Oosterhoogebrug,
~a
Automobiel£
_k
B.M.W.
'60
(kamer
I gemeente-secretarie
Perceel B: de lood-, zink- en type
Groningen Telefoon 05900-29876.
w
„5250.- ■—'
700 coupé
12, Stadhuis) voor een ieder sanitaire werken.
I ter
Garage CHR. J. VAN APELDOORN, Valltherweg 1, Exloo, Tel. 05919-9028.
„ 2750.- -_n_<|lkir_
otel ELSINGA, NORG
I inzage.
Perceel C: de elektrieiteits- Fiat 500 '58
Fiat
1100
'56
„2250.werken
Groningen, 10 nov. 1960.
„ 3250.Perceel D: de glas-, verf- en Ford Consul '57
Hollandia Sextet
Burgemeester
«nèt '?" nHe
De
Ford Anglia '57
„2850.behangwerken.
M van de radiozanger
13 nov. a.s.
voornoemd:
Opel Cabriolet '56
ZONDAG
„
1950.tekeningen
Bestekken
en
i
van Dcc
J DE WILDE, l.b
van alle Noordelijke danszijn
zolang
de voorraad I Vauxhall Victor '59 „ 3900.t
BRONTS,
het
m.m.v.
■
clubs
„ 2350.strekt, verkrijgbaar ten bu- Taunus 12 M. '56
sterrenorkest
„
Ge- Taunus 12 M. '55
DE
Gemeentewerken,
GEMEENTE
GIETEN
rele
PIJNSTILLER
„THE SCARLETS"
„ 1850.1750.meentehuis te Roden, tegen -i Peugeot 203 '55
] Plan tot herziening van het betaling
„ 2250.■
van f 15.- per bestek Morris Oxford '55
Kiespijn, hoofdpijn of griep onder
25 HARKSTEDE.
| juitbreidingsplan in onderde- of f 15.50 per postwissel
per Morris Minor '54
1350.Dancing
Parkhotel
de leden? Neem Witte Kruis en u
len voor de kern Gieten met bestek. Bij ongeschonden in- V.W. de Luxe '52/53 „ 1500.AanV anEN 7 ZONDAG 13 nov.
bent
het snel kwijt.
_.
bebouwingsvoorschriften
P
lymouth
'56,
■"'S
6
op
„
uur.
de dag van aancil. 2750.levering
Sappemeer
(uitbreidingsplan Boddebesteding wordt f 7.50 per V.W. kleinbus '55
veld)
* tabletten, poeders
/n>~_H|
Telefoon 2961.
met motor '60
„3100.Dansante
bestek en tekening gerestiof cachets!
VFJ^Q)
*est: MORGEN ZONDAG 7 uur;r Het hoofd van het gemeente- tueerd.
Verkoop onder garantie. BeInschrijvers moeten bestek- taling te regelen. Geopend
bestuur
van
brengt
Gieten
Sters"
Soiree Dansante ter openbare kennis, dat de houders zijn.
van 10—21 uur. 's Zondags 11
M°RGEN ZONDAG
m.m.v. het bekende orkest i raad bij besluit van 9 noDe gemeente-architect: —16 uur, tel. 949256. Blasius„The Scarlet Pimpernels" vember 1960, no. 4, heeft
S. I. SCHAAP.
straat 121-123, Amsterdam.
vastgesteld het plan tot herziening
plan
van het
H de
van
DANCING
uitbreiding, waarop van toeKruisweg, Marum
"«■«■■i
passing zijn verklaard de bij
18 a 20 jaar voor opleiding fotohandel.
„DE POSTWAGEN"]* raadsbesluit
""Th k
van
13 maart
lue Haeven Combo"
1956, no. 12, vastgestelde beTOLBERT
Foto BOUCHIER. Oude Ebbingestraat 63, Groningen.
„lUrnenten met speciaal
'eenaBer
bouwingsvoorschriften.
Zondag vanaf 4 uur
Programma van 4-6
Dit plan, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, ligt met de
DANSEN
De nieuwste Duitse Televisies voor spotprijzen. Eigen
genoemde bebouwingsvoorOrkest:
I
servicedienst. Ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarschriften
ter
secretarie voor
The Midnight Swingers ;een
ieder ter inzage van 12
SCHOOLSTRAAT 9
GRONINGEN
den. Koop daarom bij de vrije handelaar en zonder Voor ons atelier in de provincie Utrecht vragen wij een
k
tot en met 25 november 1960,
tussenpersoon en verdien zelf. Natuurlijk bij de vrije i all-round vakman, die in staat is geheel zelfstandig de
morgens van 9.00 tot
I des
modellen te verzorgen en een klein atelier te leiden,
handelaar van ouds bekend
12.00 uur.
Ui "AG 13 november
waarin eerste klas heren-overjassen in verschillende
een
voor
haar
commerciële
vraagt
afdeling
he
t
dansorkest
Binnen
weken na afloop
uraer Ballroom Orkest
i van dezezestermijn
stofsoorten worden vervaardigd.
kunnen beAlleen zij, die reeds als Chef in de Heren-ConfectieBUNTJER.
langhebbenden, die zich met
Industrie werkzaam zijn of zijn geweest en bekend zijn
Sociëteit voor Jazz en lichte bezwaren tot de raad hebben
DANCING
DE LAAN 30
GRONINGEN
TELEFOON 29829. j met de laatste produktie methoden komen voor deze
muziek.
gewend,
bij Gedeputeerde
functie in aanmerking.
ZONDAG a.s. van 7—ll uurir Staten van Drenthe bezwa»i—iin _wi-i_«_____ie Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen
■»■■■
ren tegen het plan met beomtrent vroegere
Groot
en tegenwoordige werkkring etc. te richten onder no. 646
bouwingsvoorschriften
in- [ bij voorkeur met Middelbare Schoolopleiding en de
jj MIDWOLDE
aan het bureau van dit blad.
dienen.
e zaterdagavond
duitse handelstaal goed beheersend. Leeftijd ca. 22-26 j.
St. Martinus-bal Gieten,
Geheimhouding verzekerd.
9 november 1960.
/*
Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd,
bij gezellige lampionverlich- " Het hoofd van
van november
gemeente7-12 uur
het
Gevraagd voor directe inting m.m.v. dansorkest
Soll. Techn. Bureau
opleiding, huidige werkkring etc. te richten aan de
bestuur voornoemd:
iiensttreding in de provincies
MARTIN VIJVER.
E. F. ALBRECHT.
directie van bovengenoemde N.V.
Burg. en Weth. van Groningen roepen sollicitanten op Groningen, Friesland en Drente
yifflv
olv
K.-ïhe
»
voor
de (volledige) betrekking van
et gL*6 M<>t Peppers" D.K.W. Automobielsportclubib
Ie
ELECTROMONTEURS
V s nee?l nieuw program_€_■___
2e ELECTROMONTEURS
VRIJ ENTREE
„Groningen"
h ï_ej^__Tviv^^_T__H
HULPMONTEURS
=
■Hotel
GEMEENTE RODEN
AANBESTEDING
3toteLïïck
"He
„„. DANSEN
„ dansen
"
-,
I
-
Öancing Staalstra ,
*
MOfti *
Soiree
.
uj'
;
J4iL?;
dansen
*** OROUWENERZAND
-
ZONDAG
en 's avonds
dansen
°.l.v
«Th
"e
jj
"ote!
zov
o
Singin'g Boys"
.5_et pierement.
ENTREE.
«Tui
1 «apen
van Leidei
VRl£s.
13 november
dansen
The
Van 8 7"
uur.
ÜCkfe
.
_
_
_
_
——
( BEVRAAGD:
bouwmaterialen n.v.
TELEVISIE
JONGEMAN
COUPEUR ATELIERCHEF
—
:
CORRESPONDENTE
WINSCHOTEN
g_g
:r ttj
op woensdag 16 november
rs
Uitsluitend voor berijders
Zond. 13 nov. half 8 ■■
(sters) van D.K.W. autoThe Western
D"H
mobielen.
JAZZ GROUP
"
Pa- 1" M bekend van plaat en I
radio.
~■
_«
Het Bestuur.r
jm Zond. 20 nov. half 8 I
Gevraagd
BEDUM
een
2e Kerstdag tete
voor Kath.
9
kringlg
amateur-toneelgezelschapJ
Blijspel.
Bedum.
—
Engelsma ■■
IenGerard
zijn radio-solisten _■■______
I
Brieven met titel ennll
Ellerhuizen 5,
Melodians". prijsopgaaf
—
met John de Mol.
Zond. 27 nov. half 8
The Heartbreakers
|
|
'■■■■■■
_*!?___
onderwijzer
i LEERLINGMONTEURS
Oriënteringsrit
_
—
<
_-£_%.______________,____________________________________
Aanvang half acht bij
viljoen Stadspark.
VRIESWIJK's TELEVISIEHANDEL
E_E_l_|||___l_ ;
_
Dansen
'S """Wags
:
■
WITTE KRUIS
"
"Vredeuiold"
£
3
-
-■
,!
';
DANSEN
BPBI:::
Hf
--..
-:
--".
-.
—
■
■
.
--.,
-
'
—
<
■
>
*
*'
Si
'
_
-
in de lich. oef. bij het u.1.0.
■»tf4,f.iri
I F_A.
m-ia
i
Gevraagd voor direct:
|le of 2e klas Zetter
jDrukkerij Willem
Casparie, Coehoornsingel 25, Groningen
i BANKWERKERS
Gelegenheid voor inlichtingen
Akte lich. oef. m.o. vereist. Bezoldiging volgens rijks- ?n
aanmeldingen in het
regeling. Sollicitaties binnen 7 dagen na het verschijnen ]Restaurant „Boschhuis"
van dit blad aan burg. en weth.
1 Hereweg 95 te Groningen
\ waar wij aanwezig zrjn op
donderdag 17 november
Overgenomen
verlofganger
'
D.K.W., 1000 Sport Aangeboden
van
van 19 tot 21 uur.
„«i^^^k.
CVONÖ
. _Éi_r
_
II"3r
"d&r
_,vi^r
Looweg 21,
_
Coevorden
Tel. 05240-2274-2481
B.M.W. 500 cc. 2 cyl. Showroom nieuw f 1850.—; Goggoorig. 10.000 km. ger. 200 cc. m. electr. starnieuw gekost met accessoires plm. f 17.000.— Kan weg 1ter, heeft nieuw gekost f 1850.—, kan weg voor f 850.—
voor f 10.500.— Genegen in te ruilen. Blasiusstraat 121—( Genegen in te ruilen. Betaling te regelen. Tel. 949256,
slechts 4500 km. gereden, is beslist
123, Amsterdam. TeL 949256.
geheel
nieuw. Heeft ; scooter '58,
1Blasiusstraat 121—123, Amsterdam.
Gode dankbaar hopen onze
ouders en grootouders
A. NEDERHOED
H. NEDERHOED-HOVINGA
D.V. donderdag 17 nov. de
dag te gedenken waarop zij
voor 50 jaar in het huwelijk
zijn getreden.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Groningen, november 1960.
Adelheidstraat 8.
Thuis 4—5.30.
.
K. H. SCHUTTER
en
KOK
het genoegen
WINY
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960 * 4
Voor de vele blijken van
Heden overleed mijn deelneming bij het overlij.■'-"«r:-...
mm
Deze
onvergetelijke vrouw
den van onze geliefde zoon,
U,
hebben
mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van
hun voornemen in het hu-
welijk te treden op vrijdag
18 november a.s., om 10.40
uur ten stadhuize te Groningen.
november 1960.
Pieterburen, Wiebenerweg 1
Groningen, Emmastraat 12
Vrijdag 18 nov. a.s. hopen Receptie van 17—18.30 uur
onze lieve ouders
„Het
in
café-restaurant
E. VELDMAN
Boschhuis", Hereweg 95 te
A. VELDMAN—HERDER Groningen.
hun 50-jarige echtvereniging Toekomstig adres: Mr. A. F.
te herdenken.
de Savornin Lohmanstraat 6,
Oudeschip, nov. 1960.
Hoogkerk.
Dijkweg D 20.
Hun dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen.
WIEBE NIJLUNSING
en
JOHANNA ROZEMA
hebben de eer, mede namens
D.V. hopen onze geliefde
ouders en grootouders
wederzijdse ouders, kennis
H. PLIEGER
te geven van hun voorgeno-
R. PLIEGER—SLAGTER men huwelijk, waarvan de
op woensdag 16 nov. a.s. hun voltrekking zal plaats vin-
echtvereniging te den op zaterdag 19 novemherdenken.
ber a.s., des namiddags om
Schildwolde, nov. 1960.
1.30 uur te Leek.
Hoofdweg 109.
november 1960.
Hun dankbare kinderen: Vries, Tinaarlosestraat 2.
N. Boddeus—Plieger
Tolbert, Mensumaweg 52.
J. Boddeus
Receptie van 4.00—5.30 uur
Jan Hendrik
in café Veeze „De PostwaHenk
gen" te Tolbert.
Roelie
Toekomstig adres: Nieuwe
Harry
Westelijke Uitbreiding Vries
Receptie van 3—5 uur in het
gebouw achter de Geref. Met blijdschap en dankbaarKerk te Schildwolde, Hoofd- heid geven wij U kennis
van de geboorte van onze
weg 34.
40-jarige
HENDERIKA
EVERDINA
VAN DER HOEF,
in
de
ouderdom van
68 jaar.
Groningen, 11 nov. 1960.
JANNY B. L. BOELEMA
en
FOP D. TILMA
Stadspolder 19,
p/b Nieuweschans
Übbo Emmiussingel 59,
Groningen
Oudedijk 7, Niezijl,
p/b Grijpskerk
Enige kennisgeving.
geven wij
Met droefheidgeboorte
van
kennis van de dochtertje
een levenloos
H ELLENS
J ELLENS—DE VRIES
Haren. 11 nov. 1960.
Nieuwlandsweg 30c.
,
Receptie op 19 nov. 1960 van
4—5.30 u. in Hotel Vrijheid
te Winschoten.
Van ons is heengegaan
onze lieve man, vader,
behuwdvader en opa
H. J. DE BOER
JACOB BRAKEMA,
en
A. H. WEEKE
in de ouderdom van
60 jaar.
Groningen, 11 nov. 1960.
Baart de la Faillestr. 32.
geven U, mede namens hun
ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats
vinden op woensdag 23 nov.
om 14.30 te Scheemda.
Grijpskerk, Bosscherweg 7.
Condoleance-adres:
20a.
K. Brakema—Pierie
A. van Weperen—
Brakema
J. van Weperen
Koeriersterweg
Nw. Scheemda,
Hamrikkerweg 98.
Receptie van 16.30—18 uur
in 't Paviljoen Stadspark te ! JOS
Groningen.
Jack
Conny
Inplaats van kaarten.
G VAN HUIS—
geb. EDERVEEN,
eerder weduwe van de
heer J. H de Koff, in de
ouderdom van 75 jaar.
Utrecht:
G. van Huis
Amstelveen:
G C. de Graaff-de Koff
Mr. U J. N. de Graaff
Groningen:
PIETER TWIJNSTRA
en
FRANCIS
J. TH. ROOSENDAAL
hebben de eer, mede namens ;
wederzijdse ouders, kennis
te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats heb- \
ben op zaterdag 19 novem- \
ber a.s. om 10 uur ten Ge- \
meentehuize te Doetinchem.
november 1960.
Crematorium.
Molenstraat 62, Delfzijl.
,'
„De Koepel", Gaanderen.
Receptie van 3;—4.30 uur in
Van ons is heengegaan
lieve zoon, broeder,
zwager en oom
A.
JACOB BRAKEMA,
in de ouderdom van
GEERT OTTENS
60 jaar, geliefde echtgeen
noot van
INA G. SIJTSEMA
K. Brakema—Pierie.
hebben het genoegen TJT,
Groningen,
11 nov. 1960.
\
mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van i H. Brakema
hun voorgenomen huwelijk, B. Brakema —Oldenhuis
waarvan de voltrekking zal i Rotterdam:
plaats hebben op vrijdag 18 ! E. W. Brakema
J Brakema—Overwijk
november a.s., des namidGroningen:
dags om 3 uur ten gemeenteH. Brakema
huize te Haren.
S. Brakema—Nie
Haren (Gron.), nov. 1960.
E. Brakema
Vijverpad 3.
Hotel Bruins, Zeddam.
Toekomstig adres: Dr.
Kuyperstraat 5, Assen.
Hortuslaan 8.
Receptie van 4.30—6.30
uui
in „'t Gorechthuis", Hortuslaan 1, Haren.
Toekomstig adres: Stationsweg 36, Haren.
1 onze
r
R. Brakema—de Wagt
Ch. Brakema
S. Brakema—v. d. Jagt
D. Brakema
E.' Hillebrands —Brakema
J Hillebrands
neven en nichten
GAAIKE
EGBERT SCHUIRINGA
Heden overleed in het
Academisch
en
Ziekenhuis
te Groningen mijn innig
GERRY STEUNEBRINK
geliefde man
eer,
hebben de
mede namen:
wederzijdse ouders, kenni: S ALBERT BOSMA,
te geven van hun voornemer 1 in de ouderdom van
in het huwelijk te treden.
ruim 78 jaar, na een geDe voltrekking hiervan za
lukkige
echtvereniging
vrijdag
2!
plaats hebben op
van
51 jaar.
nov. a.s., des namiddags 1'
uur ten gemeentehuize t< e Wildervank, 11 nov. '60.
s
.-
,
Bareveldstraat 28.
Joure.
Huwelijksinzegening door d< e H. Bosma—Delbrugge
Y/eleerwaarde heer Ds. J. F
De teraardebestelling zal
v. d. Berg te Bergen oi 3 plaats vinden a.s. woensZoom in de Ned. Herv. kerl -1 dag op de Alg. begraafplaats te Wildervank.
te Joure om 14.30 uur.
Noordhom, Noorderweg 6!
Zij, die de overledene de
Joure, Geert Knolweg 51
laatste eer wensen te benovember 1960.
,
wijzen, worden daartoe
17.4!
Receptie van 16.15 tot
uitgenodigd om 1 uur in
Terwisga
uur in hotel Van
de zaal van 't Hotel BoeMidstraat, Joure.
lens te Wildervank. VerNoorderweg
65
Toek. adres:
I trek 2 uur.
,,
Noordhom.
'
DIJK,
in de leeftijd van 49 jaar.
Hoogkerk, 11
nov. 1960.
Noorderstraat 13.
P. J. de Vries
Sijkina
Tonny
— Piet
De teraardebestelling zal
plaats vinden op dinsdag
15 november a.s. te
Hoogkerk vanuit de Baptisten Kerk om 2 uur.
Rouwdienst om 1 uur.
Heden is van ons heengegaan onze lieve zwager en oom
GERRIT WIERSEMA,
geliefde echtgen. van G.
A. Nieken.
Noordhom, nov. 1960.
G. Wiersema—Tjoelker.
E. J. Wiersema.
G. Wiersema—Jager.
M. J. Wiersema.
Heden is van ons heengegaan onze lieve moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder
MAGRIETHA
CLEVERING,
40
Anders dan elders B
i©^s
''fi^!
!'^
*?^ 'M : ilfim_H_H_i_l_-i!l!linilll<!li!lillHil',
JTküNT TOGAL ONVERWACHT NODIG HEBBEN,
_E____
;v
"
bij een
Voor migraine, verkoudheid, griep, reumatiek, spit en andere pijnen hebt U no*
vlug genoeg iets in huis. lets dat snel én afdoend helpt: Togal. Met Toga
hebt U altijd zin in 't leven. Bij apoth'. en drog. TOGAL 0.95;
*
&»_
r
J_i
__^^_*_r^^VV^i
2^B*
Jh_
TwsET /r/7_Vt_r
KORNELIS HINDRIK,
dank.
nov. 1960.
Scharmer,
J. TEPPER.
A. E. TEPPER-LANDMAN.
JANNY.
Voor de vele blijken van
belangstelling ondervonden
bij de geboorte van ons
f!
dochtertje
MIEJA,
betuigen wij U onze hartelijke
dank.
Yde, nov. 1960.
J. HOGEN ESCH.
T. HOGEN ESCH-TOPPER.
De
vele hartelijke blijken van deelneming die ik
mocht na het
overlijden van mijn lieve
ontvangen
f)
man
JAN HEBELS,
hebben mij goed gedaan en
het is bij een behoefte hier-
voor
mijn
1
welgemeende
dank te betuigen.
G. HEBELS—ESHUIS.
Zuidlaren, november 1960.
Heerdelaan 52.
|
H
VoorUw deelneming betoond l g
bij het heengaan van mijn
lieve man
D. MARRINK,
betuig ik U mijn oprechte =
dank.
Haren, nov. 1960.
Kerklaan 82a.
J. MARRINK—SPORTEL.
Voor de vele blijken van
deelneming, ontvangen bij
het overlijden van onze innig
geliefde man, vader, behuwd-
I
MHi
LotgeringHillebrand
I
'iP
WÊÈm:
door mevr.
~<**'
' PS
Ü
'■■■■"'' °**;^__e^_i
aHM_H
Sr ir
v.a. f 153.7s
»W'W-s_É_W^_r
_-;'■'■'
-%
B
'-■
js__£-'^-^_RgJß__B H_"'^fl_
.;_9J lÉf—BJÜ
DEMONSTRATIE
MET DEZE SNELKOOKPAN §
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG A.S.
g
's middags om 2 uur
's avonds om 8 uur
Draai 27310 en wö reserveren een plaats |
ü
voor TJ:
j
VISMARKT 24
(STILLE KANT)
'Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l W
en grootvader
PIETER HUISMAN,
betuigen wij U onze
lijke dank.
harte-
.
Westerbroek, nov. 1960.
Uit aller naam:
J. HUISMAN—BATS.
Eena-omerom
\ gauwte vergeten...
DANOOIfCELOT
jtófc. HOOGTEZON!
Voor de vele blijken van
medeleven bij het overlijden
van onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader
T. J. MARING,
betuigen wij
dank.
onze
Onderdendam,
hartelijke
nov. 1960.
:
MEER
'de ouderdom van
Uit aller naam:
ruim 76 jaar, sinds"4 jan. Wed. A. MARING-KAMPEN.
1960 weduwe van
Jan Bolhuis.
Voor de vele blijken van beondervonden bij j
Uithuizen, 11 nov. 1960. langstelling,
overlijden
van onze gehet
Schoolstraat 80.
behuwd-,
vader,
liefde
Uit aller naam:
M. Maters—Bolhuis
De begrafenis zal plaats
_W__Ca2_____M
£ |.
45
■l!IIIII!!fl!llll«!l!lll!l!!l!ll!l|
betuigen wij onze hartelijke
in
overgrootvader
groot-
en
JACOB TIGGELAAR,
betuigen wij onze hartelijke
vinden te Uithuizen op dank.
a.s. dinsdag 15 november, Uithuizen, november 1960.
's namiddags te 3 uur.
Fam. TIGGELAAR.
Vertrek van huis om
De 27e oktober, onze 60-ja2.30 uur.
rige huwelijksherdenking, is,
Heden overleed, tot onze door de talrijke en in velerlei vorm ontvangen blijnig geliefde en zorgzame ken van belangstelling en
man, vader, behuwd- en warme sympathie, tot een
onvergetelijke
dag geworgrootvader
den. Langs deze weg zeggen
JAKOB LAMFERS,
wij allen hiervoor onze opeerder weduwnaar van
rechte en hartelijke dank.
|y|
NU:
Verkoop
*
(
»■_—■■■_
DENK DUS WELAAN LOE HAAM
Verhuur
ZIEI ONZE ETALAGE!
W_.
LdeHaan
STEENTiL.TR.39 TEU 24618
f
,_
I
I
u-*""i_js
diepe droefheid, onze in-
R. A. Letema,
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers van het „Gebouw
Zwanestraat 12". Bezoek
Zondag
van 3—7 uur.
van 5—7 uur.
De crematie zal plaats
hebben te Dieren a.s.
maandag om 15.00 uur.
Bus voor belangstellenden vertrekt plm. 14.50
uur vanaf het Stationsplein Dieren
naar het
PRESTO
minuten
wekker
(f9.95)
Kerklaan 23a.
SCHUILING.
K. J. Vroom INA.
De crematie zal plaats Voor de vele blijken van
hebben
te Dieren a.s.
dinsdag om 12.00 uur. deelneming bij het overlijden van onze lieve moeder,
Bus voor belangstellenover- en betoverden vertrekt plm. 11.50 groot-,
vanaf het Stationsplein grootmoeder
JANTJE HEERLIEN,
Dieren naar het Cremabetuigen wij onze oprechte
torium.
dank.
Tot onze diepe droefheid 't Zandt (Gr.), nov. 1960.
Fam. RIJKENS.
is heden, in alle rust,
lieve
overleden onze
Voor de felecitaties ontvanechtgenote, moeder, begen bij de geboorte van ons
huwd- en grootmoeder, zoontje
en broertje
mevrouw
N. W Bijlstra—van Huis
Prof. K. G Bijlstra
Lunteren:
R. van Huis
A. van Huis—
van der Gaast
en kleinkinderen.
zoon
Utrecht, 10 nov. 1960.
Vrijdag 18 november hopen
PIETER.
Weerdsingel O.z. 64.
onze geliefde ouders
J. WERKEMA.
R. OVERKAMP
J. M. WERKEMA—
M. OVERKAMP—ONNES
HUIZINGA. Heden nam de Here, na
hun 40-jarige echtvereniging Houwerzijl, 10 nov. 1960.
een kortstondige ziekte
te herdenken.
tot Zich, onze geliefde
Hoofdstraat 72.
Zuidhom, nov. 1960.
vrouw en moeder
Jellemaweg 3.
Enige kennisgeving.
ANNECHIEN ANNA
Hun dankbare kinderen, Met blijdschap geven wij
behuwd- en kleinkinderen. kennis van de geboorte van
een zoon en broertje
Gode dankbaar hopen onze
HARM JAN.
geliefde ouders
J. H. MUNTINGA.
H. VENHUIZEN
E. MUNTINGA-v. d. VELDE.
A. H. VENHUIZEN—
ELTJE HELENIUS.
EVENHUIS
Emmeloord, 10 nov. 1960.
D.V. zaterdag 19 november Zuiderkade 50.
a.s. hun 25-jarig huwelijk te
Geboren:
herdenken.
Overschild, nov. 1960.
JOHANNES FOKKE
(Hans)
Hun dankbare kinderen:
Jelly
zoon van
Aaldrik
F. STOKER.
Receptie op maandag 21 nov. M. STOKER—DE WOLF.
van 3.30 tot 5.30, in de con- Groningen, 11 nov. 1960.
sistorie van de Geref. Kerk, Zaagmuldersweg 96a.
Meerweg 10 te Overschild. Tijdelijk:
Huize Tavenier,
Kamer 2.
Op 19 nov. hopen wij met
onze lieve ouders
Met grote blijdschap geven
wij U kennis van de geboorL. SCHOTHORST
J. G. SCHOTHORSTte van ons dochtertje
KROEZE
HILTJE MARCHIEN,
hun 25-jarig huwelijk te ! die wij Hilly zullen noemen.
Schildwolde, 9 nov. 1960.
herdenken.
Hun dankbare kinderen. Hoofdweg 150.
J. BOUMA.
Hoogezand, nov. 1960.
Verl. Hoofdstraat 29.
K. BOUMA—OORD.
Tijd.: R.K. Ziekenhuis Groningen, Maria Pav. 2.
Verloofd:
broer, zwager en oom
GEERT SCHUILING,
betuigen wij onze oprechte
dank.
Valthermond, nov. 1960.
Fam. PEPPING.
Wed. G. PRONK—
in de ouderdom van
58 jaar.
Ter Apel, 10 nov. 1960.
Hoofdstraat 29.
J. Lamfers-Nieuwenhuis
Sassenheim:
R. G. Platje—Lamfers
T. Platje
Renee
Harriët
i I K7_fïsl
Haren, november 1960.
Huize „Avondlicht".
L JULIUS
A. G JULIUS—SCHUTTE
I'^Mii_t^B
l-_i
Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen
Departement Groningen.
lste Natsavond
voor leden en hun dames op
MAANDAG, 14 november,
Tandarts,
20 uur, HUIZE MAAS, VisÜbbo Emmiussingel 63,
markt 52.
maandag 14 nov. AFWEZIG.
HENRI KNAP spreekt over:
dinsdag 15 nov. spreekuur
Humor in de literatuur.
Ter Apel:
van I—2 uur.
Namens het Bestuur:
donderdag 17 nov. AFWEZIG
J. Lamfers
Mr P DORHOUT, voorzitter
De teraardebestelling zal
plaats hebben op maanMondarts Bouwman R. BEUMER, secretaris
dag
14 november a.s.
Oude Boteringestraat 53,
Vertrek 3.30 uur vanaf
tot 20 nov. AFWEZIG
Hotel Timmer.
R. H. AUKEMA
C. F. G. E. HALLEWAS
Heden werd, nog onverwacht, na een lang lijden,
Chirurg,
van ons weggenomen, ons v Ketwich Verschuurlaan 8,
dochtertje
zusje
lief
en
PRAKTIJK HERVAT
PIETERDINA GRIETJE,
in de zeer jeugdige leeftijd van bijna 3 jaar.
15
november,
des namiddags 2.30 uur,
vanaf Thedemastraat 86.
Zij, die ons kindje de
laatste eer willen bewijzen, worden om 2 uur
daar verwacht.
Heden is, nog onverwacht, van ons heengegaan, ons lief kleindochtertje en nichtje
PIETERDINA GRIETJE,
in de zeer jeugdige leeftijd van bijna 3 jaar.
Gevestigd te Hoogkerk:
H. J. GEUBELS
Tandarts
Hortensiastraat 5 tel. 65534
Spreekuur van 5.15-6 uur en
-
/
PARAPLUIES
WANDELSTOKKEN
REPARATIES
Kippesoep. fapricaschnitzel
met rijst en
doperwten
<
BRILLEN
WINDSCHERMEN
LEDERKLEDING
GERDA SIEMER
schaft raad. Omschrijf duidelijk en sluit f2.50 per
vraag in. Beauty Box, Weteringschans 83, Amsterdam C.
Een exclusieve
V____é__an-B—oWI
CORROS het wondermiddel
wratten. Tweemaal Zuiderdiep 42. Tel. 24056
daags even aan te strijken
Proeffles 50 et bij Uw i-—--_*"~~~—~—■■
|
tegen
drogist.
voor Uw vrouw, zus of
verloofde.
Italiaans Ribfluweel,
Finse strepen
1/
![
Voor de vele blijken van
belangstelling ondervonden
bij de geboorte van onze
dochter, betuigen wij U onze mV.
hartelijke
dank.
K. P. RIETEMA.
A. A. RIETEMA—
EENDHUIZEN.
Hornhuizen, nov. 1960.
Tafelkleden
|?
60.00
elkaar ..
/o\Vmentegf'f
_/«di 50/aarI
|| ii
Heil "k—
' _B|lM_£~2*i__f——l
■
A-KERKHOf 13
1W']M
JH
Talen: Ned., Frans, Duits, Engels L.O. en
M.O.A.- Onderwijzersakte-Wiskunde L.O.
en M.O.A. MULO A en 8., H.B.S. en Gymn.
-
in:
GRONINGER
OMNIBUS
Drie streekromans van Ger Griever
in één prachtband f 9.90.
Een stukje „Thuis" voor Uw familie in den
'n Uitgave van A. J. G. Strengholt.
Verkrijgbaar in de boekhandel.
facet
gravé
ster
LAGE PRIJZEN
Graveren inbegrepen
Écbatkamer
»Oi__wNlU7_aT
.
j-S
-
-1
Goede rijlessen
Vree»1
AGA FORNUIZEN
MET HEETWATER BOILER
VOOR PLM. 5 GULDEN
PER WEEK AAN BRANDSTOF
Constant gebruik van een groot fornuis
met 2 ovens.
per etmaal 160 ltr. heetwater van 85 %x-door uw hele huis.
"
"
Boekhoudt
Voor alle rijbewijzen.
Nieuw materiaal
Unieke theorieopleiding
Oosterbamrikkade 86,
Telefoon 25328
Vraagt onze
SPREKEN
I 1
"
Praktijkexamens: Boekh., Ned., Frans,
Duits, Engels en Hoofdcorrespondent.
—
——
——
——
;Rijschool
'
Handdrükstoffen.
11 november 1960.
Fam. Wed. J. Kraak
Fam. K. v. d. Zwaag
en kinderen.
massief
voegloos
14 en 18 karaat
JUWEiItK
Wollen Ploegstoffen.
Stitswerd,
Bedum,
RESA-HILVERSUM
(Nederlands Talencentrum) - Tel. 45432
Vraagt ons prospectus
HORLOftER.
■—____■——__——__-__,__—_—_—_____
ROKlap
Orig.
VERLOVINGS
RINGEN
fijnste afwerking
mat
Geschenken TIP
volgens afspraak.
-
Groningen
Dealer: AUTOMOBIELBEDRIJF „A TOT Z", Friesestraatweg 22
Bezoekt onze showroom
Tel. 05900-20012, b.g.g. 05907-543
Voor rijlessen in de Isar T 700: Klevering, Carolieweg 16, Groningen, tel. 2487'
Tevens inlichtingen en aangifte mogelijk bij N.V. GREfIÖ^
uitgevoerd
o.a.
glad
bol
glad
kogel
glad
plat
glad
hol
nrn
Z üU
Schoonheidsproblemen?
,De Beauty Box" van
VALHELMEN
Import v.Nederland: n.v. GREMI-O.Ebbingestr.32- Groningen -Te1,27745
Geslaagd.... dank zij
l.üll
—
dinsdag
—'
w
/
SINDS 1840
Kippesoep. Rolpens met
■* rn
appelmoes
Gevestigd:
Vaassen, 11 nov. 1960.
W. MOLENKAMP
Salonwagen Ankerweg 1.
arts,
D. Kraak
Van Schendelstraat 42
J. J, Kraak-v. d. Zwaag (hoek
Vondellaan, de Wijert)
Jan Coénraad
Groningen
Telef. 33210
Condoleantie-adres:
Spreekuur
6—7 uur n.m.
Thedemastraat 86.
(beh zaterdags) en volgens
De begrafenis zal plaats afspraak.
vinden te Bedum op
sa
—_K_^_^_M__a_i_^_a_a_M_i
in het
De bekende stoffenafd.
van Mulders Bedden en
OPENBAAR
Privé- en groeplessen
Dekenmagazijnen
r
Poelestraat 44-46-48-50, lDrs. A. TOXOPEUS
bij de brug.
p ?rof E. D Wiersmastr. 24,
Telefoon 29730.
FRANS JELTES N.V.
GRONINGEN
toonkamer Hofstraat 10
Ook zaterdagmiddag
—
tel. 34444
geopend.
~,
TWEEDE
BLAD
Nieuwsblad van het Noorden
van zaterdag 12
DIE BRÜCKE,aangrijpende
FILMKRITIEK
en schrijnende oorlogsfilm
april 1945 bevonden zeven jongens, allen ongeveer zestienenjarige
leerlingen van het gymnasium
een
van
klein Duits stadje,
zich op de brug over de rivier die er langs stroomde. Een medelij dende majoor had ze daar
achtergelaten onder de hoede van
een sergeant, want de brug zou worden opgeblazen. Maar de
Jongens dachten, dat ze een belangrijk strategisch punt moesten
houden en zonder hun sergeant, die door een vergissing in het
stadje werd neergeschoten, hielden zij stand tegen vijandelijke
tanks. Vijf vielen in deze strijd, de twee anderen ontdekten het
bedrog van hun waan op de terugtocht over de brug, hetgeen
een hunner nog de dood kostte. De enige overlevende was Manfred Gregor, wiens boek „Die Brücke" nu door Bernhard Wicki
verfilmd i5.... een film, die een van de navrantste en aangrijpendste oorlogsfilms is geworden.
film niet om held'
„haft*;lgeook oorl °gsgebeurtenissen. Het
niet om een klagelrjke of
W
'«rtstochtelijke zelfbeschadiging. En
zelfs gaat het niet in de
eerste plaats om de kinderen, die als laatste hulpmidri in
"
een reeds verloren oorlog
Wfvri
geworPen. » Die Brücke" is
°cc
k
balla
de, zoals er geschreven zijn
n..
°ver de KinderKru '?tochten in de
gaat
in deze
f 0
strijd tussen de zich superieur voelen-
de blanke pionier en de in het nauw
gedreven Indiaan, tussen de karavaanleider en het opperhoofd en de dokter
en de medicijnman. Toch begint de film
met een ouderwetse ruzie tussen blanken en de Pawnees, maar een tweede
handgemeen met de Sioux wordt bezworen doordat de dokter uit het
pionierskamp de zoon van het opper-
— —
ook zonder de
meestal uit de lucht
vertaling wel duidelijk. De
gegrepen
film is zo Duits als Duits maar Duits
kan zijn, schroomt geen enkel cliché,
toont geen enkele originaliteit in gegeven noch in verbeelding en laat ook
geen enkele kans op stroopzoete sentimentaliteit onbenut. De handeling is
te stupide om ook maar enigszins verder aan te geven dan als volgt: vrouwverliest-positie (en daarmee minnaar,
vader en broer) vrouw-vindt-wareJosef (Stefan geheten in dit geval).
Langs die lijn neemt regisseur (Fritz
Umgelter) de argeloze toeschouwer
mee voor een kijkje in de vrouwengevangenis, toont hij deze een aantal
afgesleten variaties op het nozemthema. Hij speelt het waarachtig nog
klaar om een marsepeinen dominee op
te laten draven, waarna het blije einde ook nog tien minuten nodeloos de
kijker van de frisse buitenlucht verstoken laat. Alle Sünden dieser Erde
heeft zelfs de hoofdzonde der traagheid niet overgeslagen
maar dat
zal wel niet des regisseurs bedoeling
zijn geweest.
—
Middeleeuwen,
joch waren
«*e
zeven
gens
ook
jon-
merendeels
"t produkt van
n opvoeding,
«e hun geleerd
na d voor God,
Vaderland en
uhrer te sterven.
waren idealistoen zij zich
na hun
«Proep. zij stieren in meerderne'd zonder
illus in angst en
P 1!". En hij die
°yerbleef wist
Zich bedrogen
met door het
*
fJ3
schijncommando,
«at tenslotte uit
was
maar
de waanzin
gegeven,
«oor
van het
Nazidom.
In het eerste
deel van zijn film
(de eerste speel-
Wm, die hij gemaakt heeft)
heeft Wicki een
onbarmhartige
doorsnee gegeven
van het geestelijk ontredderde
Liefde zonder uitzicht
Het scenario, dat Francois Truffaut
schreef voor de door Jean-Luc Godard
onder supervisie van Claude Chabrol
geregisseerde film ~A bout de Soufflé"
in wezen een vrij onverhaal. Mirand waarschijnlijk
chel Poiccard, een figuur
uit de onderwereld, heeft in paniek
tijdens een achtervolging een agent
neergeschoten. Hij keert terug naar
Parijs, waar hij opnieuw contact opneemt met een Amerikaanse studente
(Patricia), op wie hij tijdens een vakantie aan de Rivièra verliefd is geworden. Met haar wil hij uitwijken naar
Italië, maar eerst nadat hij weer over
geld beschikt. Patricia gaat wel op zijn
avances in, maar zij kan niet besluiten
met hem mee te gaan. En als de politie,
op de hoogte van haar relatie, haar
onder druk zet pleegt zij verraad
om te weten of zij werkelijk van Michel houdt.
Van dit gegeven is een boeiende en
artistiek verantwoorde film gemaakt.
Een film, die vol sfeer is en die een
bewogen ritme heeft dank zij een uitgebalanceerde montage. Godard heeft
met zuiver filmische middelen dit resultaat bereikt. Voor de twee hoofdrollen had hij ideale vertolkers in JeanPaul Belmondo als de nerveuze gangster, die a-moreel is als het om misdrijven gaat en zijn liefde voor Patricia
niet kan begrijpen, en Jean Seberg als
de hyper-vrouwelijke en voor zichzelf
en anderen onberekenbare Patricia.
Het camera-werk is van een sublieme
subtiliteit.
J.U.
Sis
Hiroshima
Het is
een
gelukkig verschijnsel, dat
ondanks nachtelijke voorstellingen, de
belangstelling voor de film „Hiroshima, mon amour" van Alain Resnair
zó groot is geweest, dat tot prolongatie door de directie van het Grand
Theatre moest worden besloten. Dit
bewijst, dat Groningen voor werkelijk
goede films voldoende belangstellenden heeft. Toch ware het te wensen,
dat de directie, eventueel een volgende week, nog de gelegenheid zou bieden aan hen, die door hun werkzaamheden de nachtelijke uren voor hun
slaap niet kunnen missen, door voorstellingen overdag de film te zien.
Deze poëtische film, die onze filmrecensent een lyrische ballade noemde,
is een der absolute hoogtepunten in
De vijand is teruggeslagen. Twee van de zeven jongens keren ontredderd terug naar de na-oorlogse filmproduktie. Wie
haar niet heeft gezien mist een artishun stadje, maar slechts één zal levend over de brug komen. (Scène uit Die Brücke). tiek
evenement van de eerste rang.
uuitsiand
in zijn laatste
gen. In het tweede toont stuiptrekkinhij ons door
vechtende minderjarigen tot welke
«Xcessen de Hitler-waanzin leidde.
Oe regisseur heeft met de middelen
a h de film, beeld en geluid, het ster,ende Duitsland getekend, waar in de
aatste kramptrekkingen van het hoe loze verzet de jeugd de valse klank
nderseheidt van voze leuzen. De jonop de brug willen niet voor helden
.Pelen, maar zij willen tonen, dat het
Un ernst is geweest met wat hun
hoofd redt nadat de medicijnman heeft
gefaald.
Ook een bekend accent zult U misschien zeggen maar dan toch liever
dan de onwaarachtige krijgsvaria,
of Gentlemen" (het
~The League
waarmee we doorgaans in dit soort
gentlemen) is een heel
verbond
der
films worden opgescheept.
wat betere titel voor de door Basil
Dearden geregisseerde film, dan de
Nederlandse vertaling. Immers pas in
de laatste scène is er spraf-,
De Duitse film Alle Sünden dieser yjinema ke van Scotland Yard, die
Erde heeft geen Nederlandse titel meede bedrijvers van een gegekregen, en waarom ook? Dat het slaagde overval op de Bank of England
voorgehouden.
c hrijnend aangrijpend zijn de scè- hier gaat om een zwaar-melodrama- inrekent op het ogenblik, dat zij er met
Np Van
tisch verhaal waarin met hun aanzienlijke buit vandoor zullen
net gevecht van het reeds tot
nonchalance wordt omge- gaan.
geslonk en zevental tegen de aan'
Vali
sprongen met wat de kijDe opzet van de overval is afkom2e]f ue tanks Nie t om het gevecht kers eventueel werkelijk zou boeien, is stig van de als overbodig na 25 jaar
maar om de reacties van
Sch
nde en van naat en dodelijke
gst
£
zes
'
.
-
Verant
woorde interpretatie van een
Sr
cineast, een begaafd en bezield
te.ï?
Kisseur.
Wilde Westen
altijd een waas van romanm de pioniers van het Wilde
t e jjT?} in de cowboy-literatuur. Woesdianen-krijgers, die strijd voeren
tegen blanke bedreigers
TO
J ) eurs
van hun jachtvelden prikkelen
dan ook de verbeeldino
veiliopv de lozer of kijker die zich een
of jn "toeschouwer" weet bij de haard
°
-
bioscoo Pstoel.
k
Alle Sünden dieser Erde
HET ZEVENDE ZEGEL
van Bergman
JAN ÜBINK.
De trek naar het
Wat
De Groningers zijn thans ook in de
gelegenheid om de indrukwekkendste
film, die ik tot dusver zag van de
Zweedse regisseur Ingmar Bergman,
te zien. „Het Zevende Zegel" (Del sjunde inseglet) is een verhaal, dat zich
afspeelt in de late middeleeuwen. Europa wordt geteisterd door de pest, de
Zwarte Dood, die steeds noordelijker
door zijn giftige adem slachtoffers
maakt. Ridder Antonius Block en zijn
schildknaap Jöns hebben op hun terugkeer van het Heilige Land de sporen van zijn aanwezigheid overal aanschouwd. Teruggekeerd in
zi Jn ei Sen land ontmoet
de Ridder de Dood, die
ook een klein gezin van rondtrekkende
toneelspelers komt halen. De Ridder
daagt de Dood uit tot een schaakpartij,
die telkens op andere plaatsen wordt
voortgezet totdat de Ridder zich ge-
(in cinemascope > in dit
lilmvorh 11 word
t verteld is het oude C>tudio
Pionier ernaal dat
volgens een
nieuw reee Pt wordtechter
opgediend. Want
Met
,
'
7
die hit er ziin het de krijgstonelen
stroken . uwenaan deel van de filmeisen, dan de psychologische
Sc'ene
contra
Cuxov
anl * vervulde kinderen.
Brücke is een schokkende film
°m 'h aar
inhoud en door de artistiek
tiek
We
Kolonel Hyde
uit „Het Zevende Zegel": de dichter wordt bedreigd
door de smid.
wonnen geeft en daarmee het leven
van de Dichter-toneelspeler, diens
vrouw en kind redt. Zelf bereikt de
Ridder nog zijn kasteel, waar zijn
vrouw leest uit het Boek der Openbaringen en met hem, zijn schildknaap
en vele anderen door de Dood wordt
meegenomen naar de andere wereld.
Van dit gegeven heeft Bergman een
film gemaakt, die in elk opzicht van
de sfeer der Middeleeuwen doordrenkt
is. Zijn film kan alleen maar vergeleken worden met de middeleeuwse mirakel- en mysteriespelen, waarin ook
Dood, Ridder, Dichter en Meisje hun
rollen hebben. Evenals in die spelen
heeft Bergman het natuurlijke en bovennatuurlijke in een mystiek waas
gehuld. Zijn Ridder is de Godszoeker,
die door twijfel wordt geteisterd en
die er naar haakt zijn mens-zijn te
rechtvaardigen door een daad. Zo komt
hij er toe met de Dood te strijden om
het gezin, dat in een kenniswagen
rond trekt. Hij heeft door zijn voortdurend nadenken over de waarde van
dood en leven een diep inzicht in de
menselijke ziel verworven. Zijn schildknaap daarentegen is een man, die
ieder geloof afwijst. Ook hij onderscheidt de goede en de slechte mensen,
maar zijn bestrijding van het kwade
geschiedt vol gevoelens van haat en
afkeer.
Rond dit tweetal, prachtig gespeeld
en getypeerd door Max von Sydow (de
Ridder) en Gunner Björnstrand
bewegen zich de andere figuren en de hele
wondere wereld van het mysteriespel
met heksen, overspelige vrouwen en
primitieve mannen, die in een macabere optocht van zelfkastijding door
hysterisch geworden priesters worden
opgejaagd.
Elke rol is een creatie geworden.
Naast de twee genoemde vermeld ik
nog die van Nils Poppe en Bibi Andersson als het poëtisch toneelspelerspaar, Ake Fridell als de primitieve
smid, die zijn overspelige vrouw toch
weer tot zich neemt, Bertil Anderberg
als de ijdele toneelspeler, Anders Ek
als de monnik en Maud Hansson als
de Heks. Maar elke individuele creatie
is opgenomen in het totaalbeeld van
de zinrijke film, die Bergman schiep.
J. U.
Scotland Yard
dienst uit het leger ontslagen overste
Hyde. Deze wil op zijn manier wraak
nemen op de maatschappij, die hij van
ondankbaarheid beschuldigt. Hij weet
daartoe een aantal ex-officieren bijeen
te krijgen, die allen wat op hun kerf-
stok hebben, maar stuk voor stuk de
specialisten zijn, die hij nodig heeft
voor zijn plannen. Dan wordt de „Operatie Gulden Vlies" voorbereid tot in
détails en met volledig succes uitge-
voerd. Slechts een klein toeval verijdelt de deelnemers er de vruchten
van te plukken.
„The League of Gentlemen" is geen
harde gangsterfilm, zoals de Amerikanen ze maken, maar een typisch Engelse film, waardoor zij een persiflage
werd op het Hollywoodse voorbeeld.
Met goedmoedige spot en humor is dit
onderhoudend produkt uit de studio's
van de Allied Film Makers tot stand
gekomen.
J. U.
La Paloma
Dit is een film die een aaneenschakeling vormt van muziek, zang en
dans. Een echte Duitse showfilm, onder regie van Paul Martin, waarvan de
ii
muziek van de eens zo
bekende Schlager La
p ot
Paloma het hoofdthema
Paterswolde
vormt Het verhaal is
eenvoudig: drie elkaar beconcurrerende theaters willen alle drie de revue
„La Paloma" opvoeren. De onderlinge
concurrentie zou al voldoende stof voor
een vrolijke film-komedie opleveren,
maar om de zaak nog ingewikkelder
te maken, wordt de vrouwelijke hoofdrol van de ene revue (Bibi Johns) verliefd op de mannelijke ster van de
andere (Karlheinz Böhm). In deze film
,'llaxwill
~
treedt o.a. Louis
Armstrong op.
Wet oudste hui.
van het Groene
d( /
Weeshuis
hervormde Kerk.
'iet zogenaamde
Blauwe Kinder-
huis,
in
dat
1660
november
plechtig werd ingewijd. Het stond
aan de Ebbingestraat-Jacobijner-
straat, waar vroe-
ger de Domini
canen een klooster hadden. In
1859 werd hier
°en nieuw, kolosaal
gebouw in
genomen,
een kil en niet
bepaald mooi gebouw, dat men in
1933 weer verliet,
omdat 't te groot
was voor het snel
slinkend aantal te
verzorgen kind"
gebruik
ren.
5
november 1960
dere stad....
Groen (blauwe) Weeshuis
driehonderd jaar
We hebben hier in deze stad altijd een rood weeshuis gehad, een groei
ja toe maar, óók een blauw weeshuis. Dat laatste is nie
weeshuis en
algemeen bekend, maar in feite slaat het feest van het 300-jarig bestaan
dat het Groene Weeshuis der Hervormde Kerk eind deze maand denkt ti
vieren op het blauwe weeshuis, althans het Blauwe Kinderhuis, want da
was de naam van het f remie nieuwe gebouw, dat in november 1660
dw
jaar
geleden
300
plechtig werd ingewijd. U ziet het op de hierondei
....
afgedrukte foto.
—
—
Blauw of groen, men heeft nooit
helemaal precies geweten wat men
ermee aan moest; men heeft kennelijk de knoop doorgehakt door de
jongens een groen wambuis en een
blauwe broek aan te trekken en de
meisjes een groene „borstrock" en
een blauwe rok. Dat gebeurde, toen
het reeds sinds 1621 als Groene
Weeshuis in gebruik zijnde deel
van het voormalige Dominicanerklooster samengetrokken werd met
het aangrenzende nieuwe gebouw
van de „blauwe kinderen". Misschien was het een kwestie van een
muur doorbreken, in ieder geval
blijkt uit de oude boeken, dat op
die bewuste dag in 1673 blauw en
groen
een dikke 300 kinderen,
dusdanig door elkaar
later 350!
begonnen te warrelen, dat de voogden er wel even van in de war
schijnen te zijn geweest.
Het weeshuis heeft vroeger altijd
aan de Ebbingestraat gestaan, waar
nu het Ebbingehuis is. Heel vroeger stond er een kasteel, dat in 1308
door ridder Ludolf, heer van Groenebeek en prefect van Groningen,
aan de Jacobijnen of Dominicanen
werd geschonken. Bij de Reductie
kwam het klooster aan de staten
van Groningen. Dezen lieten een
gedeelte inrichten tot verbeteringshuis voor misdadigers, bedelaars,
landlopers en verkwisters; tevens
werd een werkhuis ingericht, waar
deze kwalijke lieden een vak konden leren. Een ander gedeelte van
het klooster kreeg de Gereformeerde Kerk te Groningen in 1621, waar
deze een tehuis voor arme wezen
liet inrichten. Al spoedig heette
deze vleugel het Groene Weeshuis,
omdat de kinderen een groen bovenkleed droegen. Toen het eerder
genoemde verbeterhuis al lang niet
meer gebruikt werd, kreeg het consistorie ook hier de beschikking
over. Het werd afgebroken en op
dezelfde plaats kwam het Blauwe
Kinderhuis.
Meer dan eens werden de kinderen geruime tijd verbannen, zoals
tweemaal door de Franse troepen,
waarbij zij onderdak kregen in het
Roode Weeshuis (hetgeen daar nogal wat moeilijkheden heeft gegeven). In de afgelopen oorlog werd 't
huis Hilghe Stede aan de Hereweg
door de Duitsers gebruikt en later
hadden de Canadezen er hun hoofdkwartier.
——
Enorm feest
Het 250-jarig bestaan werd aan
het begin van deze eeuw grotelijks
gevierd met een geweldig reünie
van praktisch alle oud-Groene Wezen, die een luisterrijke optocht
hielden. De hele stad vierde toen
feest. Het weeshuis stond nog in de
Oude Ebbingestraat. Het was in
1859 voor de beide oude huizen in
de plaats gekomen. Het werd afgebroken kort nadat de kinderen in
1933 waren verdeeld over twee
huizen aan de Verlengde Hereweg:
Hilghe Stede en een afzonderlijk
jongenshuis.
De viering van het 300-jarig bestaan zal minder groots worden
opgezet (27 november een kerkdienst in de Martini en 28 november een feestavond in het Tehuis),
maar het karakter van het instituut
is dan ook helemaal veranderd. De
laatste tientallen jaren slonk het
aantal kinderen in de beide huizen
zienderogen. Op het laatst waren
het er nog maar 8, en met ingang
van 1 september zijn alle onder
voogdij gestelde kinderen in gezinnen ondergebracht. In Hilghe Stede
worden tegenwoordig meisjes opgeleid voor de noordelijke diaconessenhuizen en het voormalige jongenshuis is internaat en opleidingsinstituut voor gezinsverzorgsters.
Henri Arends
Henri Arends (hand nog vol
pleisters van een auto-ongeluk)
brengt een prettig geluid mee naar
deze stad: „De strijkers van de GOV
zijn aanmerkelijk beter dan een tijd
geleden" stelt hij vast.
Men weet, dat Arends, die dirihet Noord Hollands
Philharmonisch Orkest, al verschillende keren voor de GOV gestaan
heeft. Zelfs zijn tweede officiële
concert als dirigent gaf hij hier in
Groningen (1947). Men weet ook,
dat hij na Roelof Krol nu is uitgenodigd Jan van Epenhuysen tijdelijk te vervangen. Arends, een geboren Maastrichtenaar, was violist
in het Maastrichts Stedelijk Orkest.
Hij studeerde directie bij Zecchi in
Salzburg en bij Paul van Kempen
in Sienna (It.) en was assistentgent is van
dirigent
orkest.
van het
Concertgebouw-
Het is geen sinecure voor een
orkest te staan onder de rook van
Amsterdam. „Weet u wat ik nou
doe? Ik speel veel nieuwe muziek
en.... daar komen heel veel mensen uit Amsterdam op af!.... Onlangs gaf Arends een concert van
uitsluitend premières van Nederlandse toondichters. Volgend jaar
staat een concert voor geluidsband
(met elektronische muziek) en orkest op het programma. Het is geschreven door twee in Amerika
wonende Russen.
De gastdirigent treft het overigens niet in Groningen. Hij is juist
in een tijd gekomen, dat hij heel
veel repetitie-uren moet afstaan
voor koorrepetities. Vandaar dat hij
geen kans ziet hier nog gauw even
moderne Nederlandse werken in te
studeren.
Wist u overigens, dat Henri
Arends destijds in Roermond de
eerste afdeling in Nederland van
de internationaal aangesloten Jeugd
en Muziek oprichtte?
Spaans
In het clubgebouw
van Magna
Pete zal het maandag 14 november
Spaans toegaan. Als alles goed gaat.
komt daar een aantal Spaanse studenten op de koffie, bij wijze van
officiële ontvangst. Het zijn leden
van het Madrileens universiteitskoor Coral, dat de naam draagt van
..Santo Tomas de Aquino".
Het koor zingt diezelfde dag
's avonds onder auspiciën van de
Rijksuniversiteit in de Nieuwe Kerk
in deze stad. De organisatie van een
en ander berust bij de Studenten
Muziekvereniging Bragi.
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
NIEUWE EMISSIES EN GUNSTIGE BEDRIJFSBERICHTEN.
Ruime geld-en kapitaalmarkt
in Nederland en Duitsland
PANDA EN DE
-
6
MEESTER-VODDENRAPER
Hoever wordt Amerika's conjunctuur
door Kennedy's verkiezing beïnvloed?
onze financiële medewerker)
EEN GROTE VERRASSING is de verkiezing van Kennedy tot
president van de V.S. niet. Men mag althans wel aannemen,
dat de vaste stemming, waarvan de Newyorkse beurs reeds de
vorige week blijk gaf, met het verwachte electorale succes van
de Democraten verband hield. Zoals wij eerder schreven, zal er
vooreerst in het beleid van de Amerikaanse regering wel niet
veel veranderen, maar de Democraten zijn ten aanzien van verschillende vraagstukken op monetair en economisch gebied
minder doctrinair dan de Republikeinen. Zo is de onzekerheid
over een verhoging van de Amerikaanse goudprijs bijvoorbeeld
door de verkiezing van Kennedy vermoedelijk eerder groter dan
kleiner geworden, ook al heeft hij verklaard er geen voorstander
van te zijn.
(Van
Onzekerheidselement
1959 hebben de V.S. voor dat
doel
meer dan $ 12 miljard bijgedragen te-
gen alle andere landen samen minder dan $ 6 miljard en met name voor
West-Duitsland ligt hier thans min of
A CTÏVERING van het thans ietwat meer een morele verplichting een deel
ingezonken bedrijfsleven zal on- van de taak van de V.S. over te negetwijfeld een van de eerste doel- men.
Dit komt de regering in zoverre niet
einden van de nieuwe regering zijn en ongelegen, dat daardoor de grote geldals men meent, dat daartoe monetaire overvloed, die in West-Duitsland almaatregelen nodig zijn, zal men deze lengs tot een probleem is geworden,
vermoedelijk gemakkelijker nemen wat kan worden verminderd. De Duitse deviezenreserve neemt nog steeds
dan de huidige bewindslieden. Waar- toe. Dit 'jaar is ze reeds met DM 7.4
mee dan voor de Amerikaanse econo- miljard gestegen en aan de conjuncmie en tot op zekere hoogte ook voor tuuroverspanning is nog steeds geen
gekomen. De vraag naar conde conjunctuur in Europa een element einde
sumptiegoederen neemt toe, 't tekort
van onzekerheid blijft bestaan, dat in aan arbeidskrachten wordt groter, de
het algemeen ook aan de beurzen geen prijzen van consumptiegoederen, zowel
goed zal doen. Als we tenminste, wat als die van kapitaalgoederen beginnen
te hopen is. voor een nieuwe inflatie- op te lopen en aan dit alles is de ruime
geldmarkt bevorderlijk.
hausse bewaard blijven.
Vandaar dat men de vorige week tot
De betere stemming, die op de
Newyorkse beurs is ontstaan en tweemaal toe de rentetarieven voor
tot een flink koersherstel heeft schatkistpapier heeft verlaagd, waarin
geleid, is niet in overeenstem- reeds een
aanwijzing lag voor
ming met de feitelijke gegevens een ophanden zijnde discontoverlaging,
over het Amerikaanse bedrijfsleven. Het derde kwartaal heeft voor waarbij het disconto van 5 tot 4 pet.
vele ondernemingen een kleinere winst werd teruggebracht.
opgeleverd dan de beide voorgaande.
Beneden rentegamma
Zo heeft de netto-winst van 764 ondernemingen in eerstgenoemd tijdvak IN ONS LAND kan men, zij het in
$ 2372 miljoen bedragen tegen $ 3068
veel minder sterke mate, soortmiljoen in het tweede kwartaal van gelijke verschijnselen
waarnemen.
dit jaar en $ 2530 miljoen in het derde Ook onze
deviezenreserve blijft
van 1959.
stijgen,
ook onze geldmarkt toont
De netto-ontvangsten van de Spoor- een nog steeds grotere verruiwegen, behorende tot klasse I, zijn van ming, als gevolg waarvan de ban$ 393 miljoen in de eerste negen maan- ken de rente voor daggeld van IJ
den van het vorig jaar tot $ 303 mil- tot IJ pet. hebben verlaagd, terwijl ook
joen in die periode van 1960 terugge- op
de kapitaalmarkt een lichte daling
gaan en dat het vierde kwartaal reeds van de rentestand waarneembaar is.
een kentering zal te zien geven, wordt
Na het daverend succes van de nieual niet meer geloofd.
we
4J pet. staatslening, uitgegeven a
Op zijn best zal dat eerst in 1961 't 98J pet. en sindsdien tot ca. 99 pet. opgeval zijn en intussen is de Ameri- gelopen, komt thans de Bank voor Nekaanse goudvoorraad de laatste weken derlandsche Gemeenten met een nieuopnieuw gedaald, zodat ze thans niet we 4-i pet. lening, groot f 100 miljoen
meer dan $ 18.2 miljard bedraagt te- a 981 pet. en met een looptijd van 25
gen $ 23 miljard ca. 2| jaar geleden.
jaar. Hiermee blijft ze even beneden 't
rentegamma, dat een minimum van
Duitse hulp 99 pet. als koers van uitgifte voor zulk
een lening stelt.
AAN DE VERBETERING van deze
Het is wel duidelijk, dat de regering
*» situatie wordt hard gewerkt. Enen genoemde bank niet alleen 't hooi
geland verlaagde zijn disconto en willen binnenhalen, terwijl de zon
Duitsland heeft zich reeds bereid ver- schijnt, maar dat ze ook zo lang mogeklaard de V. S. in zijn financiële hulp lijk willen voorkomen, dat de gemeenaan de onderontwikkelde gebieden te ten zelfstandig tot het sluiten van geldleningen op de open markt overgaan.
ontlasten.
Nadat het Europa met de Marshall- Dat deze op dit punt druk met het
hulp op de been heeft geholpen, heeft „marktonderzoek" bezig zijn, is reeds
Amerika zich ook t.a.v. de steun aan gebleken uit de emissie van de 4J pet.
de onderontwikkelde gebieden niet on- lening Zuid-Holland a 99 pet. aangebetuigd gelaten. In de periode 1954— boden, welke echter niet werd volte-
niet gunstig
'
Los
en
/""NNTSPANNEND voor mij waren
deze week de presidentsverkiezingen in Amerika. Dat was nu eens
wat anders, dan altijd weer die chaos
in de Kongo ondanks het „wijs" beleid
van de Ver. Naties in politieke dwangpositie, dat was weer eens wat anders,
dan altijd die Kroestsjef, zij het dat
men hem ditmaal aan het „kamperen"
in Siberië had willen zetten, dat was
weer eens wat anders, dan altijd die
De Gaulle, die men zelf uit zijn rust
heeft gehaald om de democratische
warboel in Frankrijk te redderen, doch
die nu wordt belaagd omdat hij dit
redderen niet volgens de regelen van
diezelfde democratie weet klaar te spelen. Eindelijk eens die wedloop van
twee mannen, geholpen door hun vrouwen, om in het Witte Huis te komen.
Lekker zo elkaar steeds weer een hak
zetten om na afloop hartelijk te feliciteren of te condoleren. Datzelfde zien
we immers op het eenvoudigste politieke tournooiveld: de spaanders vliegen
er af, lelijke woorden worden elkaar
niet gespaard en later vindt men de
kemphanen terug, schertsend en
schouderkloppend in de koffiekamer
of aan de bar. Maar dit laatste vermeldt de krant zelden of nooit. U weet,
waarom Kennedy gewonnen heeft? Zo
men zegt, door „de planning" van het
echtpaar, dat op de verkiezingsdag de
aanstaande blijde gebeurtenis de
kiezeressen van Amerika in het hart
zou grijpen. Ja, dat heb je, wanneer de
jonge generatie haar kansen krijgt.
Trouwens ook zonder deze bijzondere
attractie had dit stel mensen veel voor.
Vele vrouwen houden van jongensachtige mannen, en mevrouw Kennedy is
op zichzelf al voor de mannen het aankijken meer dan waard. Het allerleukste vind ik, dat straks in de tuin van
hpf Witte Huis de luiers in de wind
kend. Later
hebben Delft
en
Dordrecht binnen het raam van het
rentegamma 4 pet. 7-jarige leningen
uitgegeven a 99 J pet., welke reeds tot
boven pari zijn opgelopen en thans
komt Tilburg, eveneens binnen het kader van het rentegamma, met een kleine lening (f 2.2 miljoen) 4J pet. obligaties a 99 pet. en met een looptijd van
15 jaar. Het ziet er dus wel naar uit,
dat eerlang de uitgifte van een 4i pet.
lening met een looptijd van 25 jaar en
tot de koers van 99 pet. overeenkomstig
het rentegamma mogelijk zal zijn.
Sympathiek gebaar
—
—
hier zijn veel te deftig om vodden te kopen".
Op dat ogenblik ging de winkelbel over en een gewichtig heerschap stapte binnen. Hij nam Panda enigszins onzeker op en keek toen met weerzin naar de winkelvoorraad.
iets aan„Eh
ahem
" begon hij. „Ik wil wel
Pakt u maar
schaffen
een overhemd of zoiets
iets voor mij in
"
En met een vaag gebaar wees hij op enkele stukken
gelapt textiel
DAMRUBRIEK
BRIDGERUBRIEK DOOR H.W. FILARSKI
No. 3667
J. WAGTER
Uw taak in wedstrijdbridge
SITUATIE op de
geld- en kapitaalmarkt kan 't niet
verwonderen, dat sommige ondernemingen voor de financiering van nieuwe investeringen de voorkeur geven
aan vaste rentedragende verplichtingen boven een uitbreiding van het
DEZE
VEEL GENOEGEN heb ik
in
gelezen, dat Sinterklaas
Utrecht op bezoek is geweest bij de
A-Meesterklasse. Doch die goeie Sint
was deze week ook op bezoek bij een
bridgedrive in Hilversum, wat het volgende spel bewijst".
kjJET
il'"'
Ziedaar de aanhef van een brief van
een lezer, die mij vervolgens een spel
Zo komt de Zwitsal (Vereen. Farliet zien, waarin „4 harten" potje-dicht
maceutische Fabrieken) met een lewas, doch dat aan één der tafels gening van f 2J miljoen 5 pet. 10-jarige Wit begint en wint.
doubleerd werd. Door abominabel
obligaties a 100 pet., terwijl De Spaartegenspel werden er 3 kwetsbare overstukje
Een
vuurwerk! De auteur is hier
nestad straks een converteerbare obli- aan
het goochelen met de schijven.'Spe- slagen gemaakt en de 4-hartenbieders
gatielening zal uitgeven. Doordat de len we de winstgang iets te vlug, dan kregen daardoor natuurlijk een „toprente als bedrij f slast mag worden ge- zullen we wel een keertje terug moeten score".
boekt, brengt een dergelijke financie- zetten, omdat een meerslag of iets dergedat die doubleerVerdiend? Och
ring slechts een geringe verzwaring lijks ons dan gemakkelijk kan ontglipders een dikke nul moesten noteren,
pen.
van de bedrijfskosten mee. Palthe vernatuurlijk wèl, maar dat de 4-hartenNo. 3668
rast haar aandeelhouders intussen met
bieders een eenzame topscore verovereen emissie van f 966.000 aandelen a
den natuurlijk niet.
pari, wat wil zeggen, dat daarbij een
We zijn hier meteen aanbeland bij
claim van ca. f 240 zal kunnen worden
het zeer zwakke punt van paren-wedgetoucheerd.
strijdbridge met kleine groepen. Stel,
De beurs is doorgaans erg gevoelig
u speelt in een wedstrijdgroep met 4
voor z.g. claim-emissies a pari, niet altafels (8 paren), een populaire wedleen om de claim, maar ook omdat
strijdvorm. Elk spel wordt dus 4 maal
men bij uitgifte van aandelen boven
gespeeld en de „waardering" per spel
pari niet over het reële bedrag, dat
loopt van 0 tot 3. We nemen aan, dat
voor de aandelen moet worden bede paren A, B, C en D een eenvoudig
taald, maar slechts over het nominale
4-hartencontract in handen krijgen en
bedrag het primaire dividend ontvangt.
dat allemaal precies bieden en precies
De Hollandsche Beton Mij. komt nu
maken; elk paar krijgt dan IVj punt,
aan dit bezwaar tegemoet door een staWit speelt en wint.
de tegenstanders (E, F, G, H) ook. Nu
tutenwijziging voor te stellen, waarEen mooi slagje voor beginnende dam- veronderstellen we, dat paar H knoeit
door voortaan het primaire dividend mers. We hebben zelfs een zwarte dam en b.v. zonder voldoende reden douook over de agio-reserve (welke bij op 25, maar daar maken we ons geen bleert; paar D maakt niettemin het
uitgifte boven pari ontstaat) zal wor- zorgen over, want hij mag juist meehel- contract óók en krijgt nu inplaats van
pen zwart te vernietigen.
den berekend.
620 punten thans 790 punten. DaarOPLOSSINGEN
Tantièmisten ontvangen dus eerst
mee heeft paar D de „topscore" verNo. 3665
hun aandeel in de overwinst, nadat zooverd, krijgt 3 punten ert de paren A,
x
x
22,
W
24
48
x
20
9.
44—39,
37,
43—39,
:
wel over het nominale kapitaal als
krijgen elk 1 punt; dat beteB en
17 X 22, 35 X 24. 4 x 13. kent, C
over de agio-reserve een primair divi- Z.: 33 xx35,4, 314 x 42,
paar D door het slechte spel
dat
39—33,
1—34.
15
x 1, 47 x 38.
dend is betaald. Groot is het aldus ver- W.:
Z.: 26—31 wel gedw., 31 x 42, 36 x 47, x van paar H ineens 2 punten uitgelokregen voordeel voor aandeelhouders
pen is op zijn concurrenten A» B en C.
No. 3666
niet, maar de voorgestelde wijziging W.: 40—35, 32—27, 27 x 20, 39—34,
Hetzelfde zien we in de lijn der
31—27,
kan niettemin als een sympathiek gex
paren E, F, G en H; paar H knoeide
Z.: x 49, x
x ,
x ,
x
baar worden beschouwd.
en krijgt een 0, de paren E, F en G
CORRESPONDENTIE
krijgen
elk 2 punten.
Verlevendiging M. J. K., Den Haag. Wij willen hier
u
Als
dat allemaal eens goed
r\E AANDELENMARKT te Amster- niet verder over uitweiden, maar het realiseert zichbetekent
dit,
het
enige
verle- woordje plagiaat kunt u niet bij deze knoeiende paar H de paren A,dat
dam heeft deze week
B en C
'-'
vendiging ondergaan blijkens de wat auteur plaatsen. Ook niet bij de andere
in zijn val heeft meegesleept. Het begrotere omzetten en een doorgaans vas- noordelijke auteurs van de oudere klasse.
jongere
geloven
Bij
de
krachten
we even- hoeft geen betoog, dat deze drie paren
tere stemming, mede als gevolg van
zij door hun werk al part noch deel hebben aan H's wanvoor
min,
zover
gunstige
tal van
bedrijfsberichten. Du
prestatie en dus ten onrechte werden
enige bekendheid hebben verworCroo & Brauns, Sikkens' Lak, Vrede- reeds
gestraft.
ven, aan plagiaat.
Sutorius,
Dikkers,
stein, Jansen &
Dit is nu het nare van paren-wedBerghuizer Papier, Erdal, Boeke & immmtiMt^^
strijdbridge.
Steeds als u speelt zit ge
Huidekoper, Zwitsal en zelfs Furness stuk zal vergroten, hoewel dit bedrag als het ware met
een onzichtbare (doch
Scheepvaart en Verschure maken mel- beneden de balanswaarde ligt.
ketting vast aan een
onverbrekelijke)
ding van betere resultaten over het loHet blijkt met de nieuwe activiteiten aantal bridgespelers, wier toevallige
pende jaar. Alleen de Hollandsche Begoede of slechte prestaties bepalend
ton Mij. en Güntzel & Schumacher rap- van ondernemingen, die vroeger op In- zijn voor üw resultaat op een spel.
porteren een teruggang van de bedonesië waren georiënteerd, nog niet Men zou het enigermate kunnen verdrij f sinkomsten, wat bij laatstgenoemzo voorspoedig te gaan, wat vermoede- gelijken met het volgende: Voetbalde handelmaatschappij vermoedelijk
goed deel ook aan de onclub A speelt tegen voetbalclub B en
de geneigdheid van aandeelhouders tot lijk voor een
met 3—o. Nu zegt de „wedstrijdwint
wijin
Zuid-Amerika
en Afrika te
aanvaarding van het aanbod tot over- rust
echter, dat voetbalclub C, die
leiding"
dracht van de aandelen a f 200.- per ten is.
met 4—o van club D won, het „beter"
aandelenkapitaal.
b.v. eens in een moderne bakkerij kijken en denkt dan aan de tijd, dat de
zoon van de bakker naast mij in de
schoolbank altijd schone voeten had,
hij 's morgens eerst in de trog
omdat
Gelest
dienst had moeten doen. Wat wisten
we in die tijd van goede, betere en
hangen te drogen. Witter dan wit door beste overhemden, van ieder jaar wiswie weet wat voor nóg beter wasmid- selende mode, van al die artikelen,
del. Al wordt het dan geen troonop- waarmee de fabrikanten tegenwoordig
volger zoals in Teheran met de span- om strijd in de advertenties bij wijze
ningen van zoon of dochter, de aan- van spreken de lezers „dood gooien".
staande Kennedy wordt toch de hoop
der toekomst voor Amerika. Daarbij ANDERE TIJDEN, andere zorgen.
hebben de oude heren van Europa het ** Veel is verbeterd, maar verschiltoekijken. Voelt U mijn politieke ont- lende verbeteringen hebben nieuwe
spanning van deze week?
problemen opgeroepen. lemand schrijft
me: „wat hebben wij in onze jeugd een
TROUWENS ook in eigen land liet slavenleven gehad, hierbij vergeleken
men mij niet in de somberheid zit- heeft het tegenwoordige geslacht een
ten. Een krantenpagina riep ons dezer prinsenleven. Hoe komt het nu, dat
dagen het „proficiat" toe in de aan- men thans veel ontevredener is dan
kondiging van de „nieuwe" melk, die vroeger?" Een antwoord hierop is geweer net zo moet zijn als vroeger. makkelijk genoeg te geven, namelijk:
Tevoren met die schandelijke afroming „hoe meer men bereikt, des te meer
is al rond gebazuind „met melk meer wil men verder zien te verkrijgen".
mans", hoe moet het nu wel gaan wor- Degene, die thans eerst nog vraagt of
den. Ik heb me uitvoerig laten voor- „het kan" heet onder de zijnen een
lichten over Opoe Smit in Ter Apel, slappeling, doch hij, die eenvoudig
die met haar 107 jaren kampioene in koppig zonder meer vasthoudt aan
Nederland is
leuk dat wij in onze „het moet", wordt een flinke figuur
provincie nu weer eens trots kunnen geacht. Zo zijn de slaven van vroeger
maar helaas langzamerhand aan het worden de
zijn op een kampioene
ben ik niet tegengekomen, dat dit door tyrannen van morgen, opgroeiend in
de melk gekomen is. De reclame heeft de grenzeloosheid der ontevredenheid.
dus een kans gemist, óf
het zat Eertijds was men dankbaar voor ener niet in. Het is al vaker voorgeko- kele vrije dagen, tegenwoordig eist
men, dat men bij honderdjarigen ging men meer vakantie, meer vrije tijd, op
vragen: „En opa, wat is 't geheim van grond van wat in vaak langdurig overuw langlevenskunst geweest?", om leg wordt vastgelegd. Zulks is vaak
ten antwoord te krijgen „iedere dag ook wel nodig geweest en moet in vele
een glaasje", tot ergernis der drank- opzichten vanwege het nuttig effect
bestrijders, of „de hele dag mijn pijpje worden toegejuicht. Wat mijn vragenmijn beste kameraad", waarbij dan steller bedoelt, betreft echter de ondegenen, die beweren, dat roken zo gezonde uitwassen. Er zijn voor derslecht is, hun mond maar hielden. Doch gelijke ontwikkelingen ook wel argunog even, wat die betere melk betreft, menteringen. Vroeger gingen wij naar
er verschilt daarin nog wel wat meer school en hadden driemaal per jaar
met vroeger, al denk ik alleen aan de vakantie. De scholen waren nog niet
hygiënische behandeling. De melk zo modern gebouwd, er werd nauwewerd eertijds wel goed gekookt, maar lijks iets gedaan aan gymnastiek, doch
lang niet altijd. Aan die goeie(?) ouwe zelden gingen er stemmen op voor
tijd wordt men vaker herinnerd. Gaat langere of meer vakanties, welke de
'
29. Dé dag na het mislukte hulpbetoon van opa's dochter zaten Panda en opa weer vergeefs op klanten te
wachten. De bejaarde voddenbaas trok zich dat niet zo
sterk aan en benutte de tijd met het knappen van een
uiltje. Maar Panda maakte zich zorgen.
„Hoe krijgt opa nu ooit een fortuin bij elkaar, wanneer hij het geld dat hij krijgt alleen maar gebruikt
om zijn pijp aan te steken
" dacht hij. „En gewoon
bij ons kopen doet niemand. Ik geloof vast, dat het komt
omdat onze winkel niet in deze buurt past! De bewoners
—
,
. .
leerlingen noodzakelijk vonden voor maakt, namelijk dat de kwaliteit van
de zomergasten terugloopt. Hierop
hun onderwijzers en leraren, en laatstgenoemden voor eerstgenoemden. De mag wel eens de volle aandacht vallen.
schoolvakanties zijn thans aanmerke- Enkele figuren kunnen aan een algelijk langer en de herfstvakantie is er mene reputatie soms zoveel schade
gekomen, omdat de afstand van zomer doen. Neemt eens dat briefje van die
tot Kerst te lang was. Eerst ging het automobilist, die in Hulshorst een kind
om drie dagen aansluitend op een had doodgereden. Met de publikatie
weekend, tegenwoordig is het al een er van is een smet geworpen op al wat
Doch in auto rijdt, zo generaliserend is nietweek tussen twee weekenden. ontdekt,
pen Haag heeft men het eerst
autorijdend Nederland wel. „Nou ja",
dat ook de periode tussen Kerst en zegt men dan, „die automobilist mag
Paas te lang was, als Pasen laat viel. dan misschien geen schuld dragen,
Nu de proefperiode daar ook in dit op- doch met dat ge jakker langs de we" In dit geval ging het om de
zicht gunstig effect heeft opgeleverd, gen
zal bij late Paas aan de gemeentelijke vorm van het briefje, waardoor de
middelbare scholen aldaar een lang schrijver het etiket „beestachtig" kreeg
weckend-vakantie worden ingevoerd. opgedrukt, omdat hij het condolatieBeschouwe men dit „in eerste instantie schrijven aan de zwaargetroffen vader/
bij late Paas" en „eerst in Den Haag". onmiddellijk deed vergezeld gaan van
Men heeft deze nieuwe vondst gesierd zijn onkostennota. Juist dit deed de
met de naam „Krokus-vakantie". Ge- verontwaardiging ontstaan, welke bij
leidelijk-aan komen zo de veranderin- de eenzijdige beoordeling spoedig tot
gen. En, oudere generatie, nu niet een stormpje werd. Op één punt moet
onze echter wel even de nadruk gelegd: bij
weer jaloers zijn met „wij, in weet,
tijd
"i doch aanvaarden. Wie
al dergelijke gebeurtenissen komen
te incasseren krijgt, direct de grootste spanningen vanwege
wat dit geslacht
de schuldvraag en vanwege
wanneer zijn tijd is voorbijgegaan.
de verzekeringen.
De
verzekeringsmaatalleen brengen de schappijen zijn het, die aandringen op
\)jUICHTONEN
nieuwe tijden zeker niet mee. Het snel handelen, terwijl het wanneer men
lawaai bijvoorbeeld. In de Friese dor- brokken maakt altijd, voordat de
pen bij 't vliegveld Leeuwarden is men schuldvraag is opgelost, hoogstgevaarn iet zozeer in opstand gekomen tegen lijk is te handelen. Het is b.v. voorgede gevaren die opstijgende en dalende komen, dat degene, die voor een dostraaljagers meebrengen — om nog delijke aanrijding terechtstond zijn onmaar te zwijgen van wat in geval van schuld kon aantonen, maar toch voor
oorlog zou zijn te vrezen! — maar de rechter kreeg te horen: uw belangtegen het hels lawaai dier machines. stelling voor de getroffen familie was
En de reactie van de commandant van wel bijzonder groot, zowel in het zie<je luchtbasis heeft het er niet beter kenhuis als bij de begrafenis. Wijst dit
0p gemaakt. Verzet tegen het lawaai toch niet op een schuldgevoel?" Dus
is eveneens tot uiting gekomen op de dit medeleven, dit beseffen van het
Waddenconferentie, die dit jaar op toch maar gedaan te hebben, was óók
Texel werd gehouden. Hier gold het al gevaarlijk. Hoe het zij, dit tragisch
het lawaai der bromfietsen, waarop gebeuren met dit tragisch gevolg zit
de binnen- en buitenlandse nozems tot vol lessen, maar dit blijft vaststaan:
diep in de nacht over de anders zo stille deze brief had zó niet geschreven moeilanden rondrazen. Ook hier laat men gen worden. Waarom laat men zulke
Bridgevraag van deze week.
Zuid is gever, OW staan kwetsbaar.
De Zuidspeler heeft:
+ V93 V 6 ♦ H V B 10 7 4 2
84
Zuid opent met 3 ruiten West pastNoord biedt 3 harten Oost past
Wat moet Zuid bieden?
*
--
gedaan heeft, daarom krijgt club C n-
-3 competitiepunten en club A krijgt et
maar 2. Men begrijpt, dat dit volmaakt
onzinnig beschouwd zou worden, doen
in paren-wedstrijdbridge is deze onzin
basis van wedstrijdberekening!
Het enige wat goede paren in bridge*
wedstrijden kunnen bereiken is, dat zij
door regelmatig goed spel hóóg weten
te eindigen. Er is echter, vooral bij een
korte wedstrijd, geen enkele garantie
dat paar A (b.v. met 37Vs punt) „beter
speelde dan paar B (met 37 punten)De vorige maal sprak ik er al over,
dat „grote" parenwedstrijden de onzin
enigszins beperken; als er b.v. 30 pare»
NZ en 30 paren OW spelen, bedraagt
de topscore per spel in iedere lijn 2S
matchpunten (0—29). Een „gemiddeld
resultaat blijft dan ook ongeveer „ge*
middeld", want met 30 spelende paren
kunnen er nooit zóveel knoeiers zijn,
dat een gemiddeld resultaat zou dalen
tot een slecht. Evenzo zou een goed
resultaat in zon wedstrijd nimmer kun*
nen devalueren tot een matig of slecht
Het is bekend, dat deze grote paren*
wedstrijden weinig sympathie vinden
hij sommige N.8.8.-functionarissen en
wedstrijdleiders — er zit te veel wel*
aan om zé goed uit te rekenen. W\e
hierin verandering moeten brengen?
u moet bij
Gij, wedstrijdbridgers
club en organisatie op het gebruik ervan aandringen, vooral voor de belang'
—■
rijke wedstrijden.
***
Antwoord op bridgevraag van
deze week.
Het 3-hartenbod van Noord is for
en dus heel sterk. Zonder zeef
sterk spel zou het geen zin voor Noord
hebben iets te bieden, nu Zuid verklaard heeft een eenzijdig ruitenspe*
te hebben. Zuids beste bod is: 3 schop*
pen. Dat kan geen „speelkleur" meer
zijn, want met twee speelkleuren opent
men niet „preëmptief". Het bod bc*
tekent dus: partner, nu je mij dwingt
tot bieden vertel ik je, dat ik enige
kracht in schoppen bezit. Noord had'
♦ B2VAHB97S ♦ A 3
+ H V 6.
Het goede eindbod zou 3 SA geweest
zijn — het is te bieden, als Noord
3 schoppen laat horen. Tweede prijs-4 ruiten, dat tot een minder kansrijk
cing
—
4-hartenbod zal leiden.
automobilist nu juist onder de
van Groningen moest wonen!
rooK
\A/EINIG lustte het mij nog
ee« s
op wat onlang s
*
is gepubliceerd uit het boekje van drJ. Luning Prak „de Randstad Hollan»
en haar belagers", in 't bijzonder oO>
ten aanzien van zijn opmerkingen over
het Noorden des lands. De doctorf'
'
terug te komen
titel maakt op tal van mensen altij*
indruk, en als er dan helemaal
reactie op volgt zal men geneigd zfn
de geloofwaardigheid min of mee»
vast te houden. Zo betoogde de schrijver o.m.
om nog iets in de herinne'
ring terug te roepen
dat wil men
de drie noordelijke provincies grondi»
industrialiseren er fabrieken moeten
komen voor honderdduizend man; b.vj
tien van 1000—5000 man en hondera
van 500 tot 1000 man. Daarvoor is da*;
een investering nodig van zegge vTj*
miljard gulden. In het noorden is d 1
geld niet te vinden. Hoogstens 10 Vc \
Het moet dus uit de rest van het lan?
komen. Grotendeels uit de
Dit is maar een boeketje wild betoog
uit het boekje, dat er vol van staatU wist het misschien niet, maar vol'1
gens Luning Prak zijn wij arm e*
achterlijk, en wie dit niet geloven &**'
zo schrijft hij, moet maar eens oVe*
de grenzen gaan kijken. Alsof wij, Nf'
derlanders,
dit niet in toenemend,
mate doen! Dus van onze armoede.;
Neen, dit is een wonderlijke schrijvert'
zacht gezegd. Weinig deugt er volge n
L. P. hier; de plannenmakers komen
er heel slecht af. Als ik dit boekje z?"
moeten recenseren, dan kwam J ul j,
de schrijver — al is hij tienmaal
Groninger — er heel slecht af. V^ 3
mee weer niet gezegd is, dat over
hier de loftrompet moet worden êe
stoken. Anders neem ik U even m
naar de Oostersingel in onze stad e
dan wachten we af, tot er wéér een
slachtoffer van de rails komt. Wat
het lawaai zwaarder wegen dan het financiële aangelegenheden niet een- het toch, dat ondanks jarenlang f
crevaar, dat immers even snel toeneemt voudig ter afwikkeling aan de betrok- gen over dit gevaar, ieder, die
e
als het bezoek. Een belangwekkende ken maatschappijen over. Of schuiven voor verantwoordelijkheid draagt,
opmerking op de conferentie is ge- die dit gaarne van zich af? En dat deze doet alsof zijn neus bloedt?
—
—
-
ou<£
g
’
Nieuwsblad
van
het Noorden van zaterdag 12 november 1960 7
INGEZONDEN STUKKEN
-
Verbazing
en
verontwarardiging
ho °Sleraren A. F. N. Lekkerkerp
ker , en
A. van Stempvoort, beiden
aam
in
v=n la mI Rnks de theologische faculteit
hehh en met universiteit te Groningen
verbazing en verontwaardi?ir. i
genomen van een artikel
"pb!!lS kennis
ven door Prof dr. G. Quispel,
Wi ar
tiae» Van te Utrecht, in „Sol lusti4 nove mber 1960, en daaruit
over
n door verschillende bladen
Wpr
. V
Kan
tief
l
-
>
aren
met nadruk dat objecworden vastgesteld, ook uit
persverslag van een rede door
gehouden op 5
* «genoemde
SWard
oktober
de naam van Prof
Van <s em P voort
' dat
genoemd is in
deze re de, en datniet
eerstgenoemde
er
niet over denkt
in het openbaar deze
Co ]f
gaan
Integendeel
Welp 3 IG Zich
met elkander verbonden
verhoudingen, die nu
eenm 1 goede
bestaan aan de Groningse
rs
f ac ft lteit e h ook in de theologische
e respecteren zij elkander
*rs vrijheid
om met elkander van
gte
ten rtde w mo%en verschillen. Zij achÜze waarop prof. Quispel geSf h Wn
heeft ontstellend, zijn aanval
ot> ri
sit
P°
ie van de kerkelijke hooglera
°uderd, en de door hem gebez ver
termin ologie beneden de waardieh d Van
een hoogleraar. In het bij2onri
betreuren
zij het, dat naar buiten 611 geneel
verkeerde indruk is geVerh a^ereerst ten aanzien van de
gen te Groningen, ten tweede
ovp
rde plaats van de kerkelijke hoog1 ar in
net geheel van de theologie„u
sche faculteit.
P. A. VAN STEMPVOORT.
A. F. N. LEKKERKERKER.
.
'
door/*
Uni\, .
*
■
wéVf
Nederlands
en Nederlands
Noordelijk
e
commentaar van
Vr
heeft, naar het mij voorkomt,
a redacteur zich schuldig gemaakt
Verwarring van twee bgrippen.
H 1J ,beklaagt
er zich over, in Ureterp
j
het Fries te zijn toegesproken en
v an mening, dat daar Nederlands
had moeten worden, omdat
in Nederland ligt: „De natio«uteit van de Fries is dezelfde als die
an de Groninger
namelijk Neerlands. En daarom (ik cursiveer) is
iet niet alleen een kwestie van bedat men in een bijeenkomst
areidheid,
-s die te Ureterp het Nederlands als
'Oertaal gebruikt, maar ook een blijk
van echt nationaal
d.i. Nederlands
""- gevoel". Hier worden twee begripPen „Nederlands" door elkaar gehaald:
Nederlands in staatkundige zin en Nederlands als naam van één van de in
Nederland gesproken talen. Het Nederlandse taalgebied en het Nederlandse staatsgebied dekken elkaar niet:
in Belgisch en Frans Vlaanderen
Vrordt Nederlands gesproken; omgewordt in een groot deel van'de
wovincie Friesland en in een klein
van Groningen geen Nederlands
v 4Sr Fries gesproken (met daarnaast
i e derlands als „officiële" taal, zoals
in Vlaanderen het Frans de „ofj?lg
!ciële" taal was). Wanneer iemand
ch binnen het Nederlandse staatsjpoied begeeft op het Friese taalgebied
i an hij evenmin eisen in het Neder(om verwarring te voorkomen
beter: Hollands) te worden
u gesproken,
als hij in Vlaanderen
deling
n
in
het Frans zou kunnen
Vo i
*
Uu! *
—
keerd
'
-.
Slangen.
°onlijk
J~ers
ai d toe
vind ik het zinloos,
te spreken in een taal, die
hjiJ ?
niet verstaat, welke taal dat ook
S
het komt mij voor, dat
Z^n' maar
ten minste
journalist, die binnen
een
het iese taalgebied
wil werken, zich
-p
het ries zover eigen moet
maken, dat
hii v, 1 kan lezen
Uit eigen
en
verstaan.
erva 5 weet ik dat dat weinig
moeite
kost
geen enkele noodzaak, het
zie
Nede??i ar, dse nationalisme zo ver door
te ri;|Ven
dat de nu eenmaal bestaande t
tali Sh eid van het Nederlandse
staat
dtsgebied
wordt ontkend.
P. GERBENZON.
ingezon
den schrijven is voor ons
sleC h t
een
ne
bewijs van het
rnisvars and rnieuwdsommige
Friezen
heer*st. i n dat bij
Nederland wordt naast het
je
>
't"
'
?t l
Nederlands o.m. ook Fries gesproken,
maar wie een gezelschap welkom heet,
waarvan hij redelijkerwijze veronderstellen mag, dat een deel der aanwezigen het Fries (dat officieel niet als
tweede taal is erkend, zoals in België
met het Vlaams naast het Frans wél
het geval is) niet of onvoldoende beheerst, schiet tekort in gewone burgerlijke beleefdheid. Als wij dit vaststellen, dan ligt hierin niets denigrerends
ten opzichte van het Fries en de Friezen, maar een erkenning van de feitelijke toestand in ons land, dat slechts
één officiële landstaal heeft. Een erkenning, die blijkbaar ook prof. dr. P.
Gerbenzon moeilijk valt.
(Red. N.v.h.N.).
Veiligheid boven alles
zeevarende voel ik mij
de jongste Nederlandse
coasterramp aan te moeten vullen
met een Engelse en een Franse,
waarbij totaal 24 onzer collega's het
Zelf
gedwongen
leven verloren.
Het is gebleken, dat geen dezer
schepen waren uitgerust met rubbervlotten, wel natuurlijk met de voor-
loodzware onhandelbare
geschreven
volgepropte houten boten.
Gelukkig kan worden vermeld, dat
een klein percentage reders, die met
de practijk op de hoogte zijn, hun
schepen hebben uitgerust met deze
rubbervlotten, maar dat is niet genoeg, want de meeste varen er nog
zonder. Ook de mensen op deze
schepen hebben recht op het aller-
veiligste reddingsmateriaal, dat er
verkrijgbaar is, want ook zij hebben
vrouw, kinderen of verdere naaste
familieleden,
die hen niet kunnen
missen. Waarom dan, wachten op
nieuwe slachtoffers.
Elk schip, dat tegenwoordig van de
werf komt, is uitgesproken een pronkstuk, maar op enkele uitgezonderd is
het reddingmateriaal uit de zeilvaarttijd. Is dat nu vanwege de slechte
vrachtenmarkt? Of misschien omdat
het toch niet voorgeschreven is? Allemaal nonsens, want dan moet de
vrachtenmarkt ook slecht zijn voor
de dure nautische uitrusting der
schepen, of de dure zware motoren
En een duur radarapparatuur of een
automatic pilot zijn ook niet voorgeschreven. Waarom kan daar wel de
meeste aandacht aan besteed worden, en niet aan het reddingsmateriaal, iets wat voor ons toch zo belangrijk is.
Een bepaalde instantie is nu een
onderzoek aan het instellen aangaande de stuurman van de Nederlandse
gezonken coaster. Laat deze instantie zich maar eens bezig houden
met
het reddingsmateriaal. Deze
stuurman had de ramp niet kunnen
voorkomen, maar eventuele reddingsvlotten hadden de mensen meer kans
gegeven op lijfsbehoud, iets hetwelk
in de praktijk toch wel gebleken is.
Namens alle,:zeevarenden: verplicht
het, en zo spoedig mogelijk, voordat
er weer een storm toeslaat en men-
sen in het
ongeluk stort.
Hervormde Academici
Commissionair specifieke figuur
Messianistische
bewegingen bij
primitieve volken
Groninger graanbeurs
werkt prijsvormend
zier en deze berichten niet gegeven
aan b.v. het Dagblad Scheepvaart,
het maandblad Coastal Shipping e.a.
zonder vermelding van de in- en uitgaande kwantiteiten. Dit gebeurt bij
geen enkele andere haven, en dat is
Voor de kring van Hervormde Acajuist het belangrijkste.
De vermelding omtrent een 3000 ts. demici sprak gisteravond in de Marschip dat in Amsterdam arriveerde tinibovenzaal dr. F. Sierksma uit Leilijkt meer op een afleidingsmanoeuden over het onderwerp: „Toekomstvre.
verwachtingen
in messianistische beEen groter Eemskanaal, een nieuwe insteekhaven zullen de Groninger wegingen bij primitieve volken".
houtimporteurs, die met hun werven
Hij noemde deze messianistische beaan het Eemskanaal, Oosterhaven, wegingen bewegingen
van sociale onWinschoterdiep, Rietdiep,
v. Starkenborgkanaal enz. liggen, niet bewe- rust tengevolge van cultuurcontacten
gen hun hout daar over te laden.
tussen een primitief volk met een
Tot slot is voor een goede zeeha- technisch superieur volk.
ven een overvloed van prima havenTechnisch superieure volkeren, dat
arbeiders nodig, nu en later en of
zullen
dus de westerse volkeren zijn,
gewaarborgd
dat
kan worden?
Ik zet achter een verdere uitleg brengen het primitieve volk nieuwe
kennis en nieuwe techniek. Dit nieuwe
een punt.
Abonnee, pleegt een aanslag op de oude waarden van de primitief, die hij toch als
houvast niet kan missen.
Kinderpostzegels 1960
Naast begeerte naar het nieuwe
Ook in dit najaar houdt het Nederandse Comité voor kinderpostzegels komt afkeer van het nieuwe, omdat
zijn bekende actie ten behoeve van on- men he"t zich niet anders eigen kan
ze misdeelde kinderen.
maken dan ten koste van het oude.
Deze actie behoeft feitelijk geen
Zo ontstaat een mens met twee peraanbeveling; zij leeft sedert vele jaren voldoende in de harten van de Ne- soonlijkheden, een mens die zich
derlanders. Toch moge ik er hier op „twee" voelt en die een conflict van
wijzen, dat de voortzetting van het
waarden ervaart.' Daarin, in die gebelangrijke werk van de verschillende instellingen, welke zich het lot van spleten cultuur, treden messianistische
kinderen hebben aangetrokken, mede bewegingen op als pogingen om een
afhangt van het gebruik, dat wij allen oplossing te brengen.
in de komende maanden zullen maken
Het is een zoeken naar eenheid in
van kinderpostzegels en —briefkaargespletenheid, daarnaast een idende
ten.
Gebruikt deze postzegels in ruime tificatie met de blanke man die (techmate; u steunt dan
een zeer goed nisch) superieur is. Deze messianiswerk.
bewegingen hebben geen uitgeDe loco-burgemeester van Groningen: tische
bedoeling behalve het schepsproken
J. de Wilde
pen van nieuwe waarden.
Wat doet de stad
Groningen?
De industriële kernweek te Leeuwarden is uitstekend verlopen. Ze
betekende 100 pet propaganda voor
de industrievestiging, waarvoor eigenlijk niet veel reclame meer nodig
schijnt, want de ene grote fabriek na
de andere komt naar Leeuwarden.
Men kan daar direct beginnen te bouwen; de industrieterreinen liggen gereed.
Hoe anders is het in onze stad, goede stad. Daar doet men niets om de
industrie aan te trekken. Momenteel is er geen industrieterrein beschikbaar. Dit wordt wel „gepland"
aan het Eemskanaal, maar of het
ooit gebruikt zal worden weet niemand. Enkele kleine onbetekende
briekjes kwamen naar Groningen erf
die kunnen aan de Ulgersmaweg nog
wel terecht.
Er gebeurt niets om industriële bedrijven naar Groningen te doen komen. Men wacht maar af en stelt
DE GRONINGER GRAANBEURS bestaat als instituut al vele eeuwen
lang, het gebouw dat wij kennen als de „Korenbeurs" aan de Vismarkt in Groningen dateert evenwel van 1865. In dat gebouw voltrekt
zich een belangrijk deel van de inlandse graanhandel. Het is daaromtrent dat wij een onderhoud hadden met enkele leden van het bestuur van De Korenbeurs en met enkele Groninger graanhandelaren
medewerker van het
naar aanleiding van een door de heer J. Gast
voor de Vereniging
grote coöperatieve Centraal Bureau te Rotterdam
van Oud-leerlingen der RMLS in Groningen onlangs gehouden rede.
In deze rede stelde de heer Gast namelijk, dat de Groninger graanbeurs
voor de prijsvorming waardeloos is.
Men is van die these in de kringen van de graanhandel nog niet zozeer
——
overtuigd!
Hoe gaat het eigenlijk in de praktijk met de graanhandel?
Hoe is met name de gang van zaken
aan de Groninger Korenbeurs?
Wij moeten daarbij bedenken, dat
de Groninger graanbeurs één van de
grootste beurzen in Nederland is voor
de handel in granen en peulvruchten.
Daar zijn voorts nog de beurzen in
Rotterdam (speciaal voor buitenlands
goed), Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam, doch tussen al deze instituten
neemt de Groninger beurs een gans
niet weg te cijferen plaats in.
Nu is het niet zo, dat de boeren met
hun graan naar de beurs komen. Men
heeft daarvoor de zeer specifieke figuur van de commissionair, de tussenpersoon tussen boer en graanhandelaar.
Hij is de vertrouwensman van de
boer, die weet dat zijn commissionair
ter beurze de meest gunstige prijs zal
bedingen voor zijn produkt; hij is tevens de man die de graanhandelaar tegemoet treedt als middelaar voor het
tot stand brengen van een soepele
zijn vertrouwen in
samenwerking, handel.
hetzij in het Noorden of in de provinDeze commissionair verkoopt de gracie. Het is hier echter geen zaak van nen op monster. Hij haalt monsters van
samenwerking, tenminste in zoverre de boer, die hij ter beurze toont.
het niet gaat om te bereiken, dat de
regering iets doet tot verbetering van
Bepalend
het industriële klimaat van het NoorEn nu is de situatie bij de Groninden in het algemeen. Bij de industrie- ger
graanbeurs zo, dat juist in het
vestiging is echter alleen maar spra- handelsspel tussen
boer en graanhanke van een harde onderlinge strijd delaar via de commissionair
een prijs
tussen de diverse steden en plaatsen. gevormd wordt, die men als maatgeEen belangrijke fabriek kan maar op vend mag beschouwen
voor de Nederéén plaats worden gevestigd en elke
graanhandel.
gemeente wil deze zijn. Hier kan landse
Men mag zonder meer stellen, dat
Slechts heftige onderlinge concurrenhet
bereikte prijspeil aan de Groningaan
samenwerking.
en
ontstaan
tie
ger
beurs bepalend is voor de prijsWanneer zal de stad Groningen
krachtig aan deze strijd gaan deelne- vorming van in ieder geval de inlandmen? Ofschoon bijna reeds te laat, se granen.
Sterker nog, de regering knoopt het
valt er toch nog iets te bereiken.
wanneer 't gaat
Maar er moet ook geen moment lan- garantieprijsbeleid
ger worden gewacht.
Een Groninger, die zijn
stad vooruit wenst.
Friese industrie
—
Bij
Over het hoofd werd niet gezien, dat
een standaard hout wat anders is dan
één ton, maar het verslag van okto-
ber gaf in het N.v.h.N. aan: „de binnengekomen goederen bestonden uit
2i62 ton standaard hout.
Dit kon dus tweeledig worden opgevat en daar men in Groningen meer
met tonnen dan met std. rekent, kon
men gevoeglijk ton aannemen.
De heer H. is eveneens abuis met
met het gewicht van hout aan te geven, zijnde „ruim 3 ton" per standaard, dit moet zijn 2.5 ton. We stellen vast, dat er geen ca 6500 ton
hout werd aangevoerd, maar 5400
ton.
Met een „bijlegger" is de heer H.
eveneens niet goed op de hoogte, dat
is een schip die onder abnormale omstandigheden een noodhaven opzoekt,
Holland,
b.v. Vlissingen, Hoek v.
IJmuiden, Delfzijl.
Het doel van deze scheepvaartberichten is dus, zoals de heer H. aangeeft „een overzicht voor belanghebbenden en verder algemene publiciteit".
Inderdaad, maar dan met open vi-
teringsaftrek.
Een vraag of bij de uitvoering van
een conjuncturele maatregel die leidt
tot een zekere beperking van de investeringsaftrek en van de vervroegde afschrijving, al dan niet moet worden gediscrimineerd, b.v. in die zin
dat de beperking niet zal gelden voor
bepaalde bedrijfstakken, beantwoorden de minister en de staatssecretaris in beginsel ontkennend. In dit verband wijzen zij er in de eerste plaats
op dat financiële consequenties die
voor de ondernemingen aan de ge-
adresboek voor de Friese Industrie
het Economisch Technologisch
Instituut voor Friesland. Het boek bevat niet alleen een indeling van de bedrijven naar de plaatsen van vestiging
en naar vervaardigde produkten, maar tevens enige artikelen
op industrieel terrein, o.a. over de
mogelijkheden van industrievestiging
in Friesland. Voorts is er een lijst van
in deze provincie aanwezige zuivelfabrieken opgenomen.
van
noemde conjuncturele beperkingen
zijn verbonden, niet mogen worden
overschat. Als een positief bezwaar
van een discriminatie. per bedrijfstak
zien zij de moeilijkheden die rijzen
indien moet worden bepaald welke
bedrijfstakken dan in een uitzonderingspositie moeten worden geplaatst.
Wat betreft de invloed van fiscale
politiek op de concurrentiepositie van
het bedrijfsleven merken de minister
en de staatssecretaris op dat hoe
scherper de concurrentie is en hoe lager daardoor de winsten zijn, des te
minder' betekenis kan worden toegekend aan fiscale steun op dat gebied
van directe belastingen.
Deze stelling heeft zich volgens de
bewindslieden het duidelijkst gemanifesteerd ten aanzien van de internationale scheepvaart, waar de vrachtencrisis juist die landen, waar algehele vrijdom van belasting bestaat,
treft.
Moderne Talen
het Algemeen Publiciteitskan-
IIO-kV-electriciteitsbedrijf
Stadskanaal gaat draaien
'
Woensdag 16 november a.s. zal het
110 kV-openluchtstation te Stadskanaal van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Groningen officieel in gebruik worden genomen. Dit station is
uitermate belangrijk voor de industrialisatie in het zuidoosten van de provincie Groningen en in het aangrenzende gedeelte der provincie Drenthe.
De Commissaris der Koningin, mr.
W. A. Offerhaus, zal het station in gebruik stellen.
föestüo i
(I
GRONINGEN
ed sakisch
Instiöt f
anuari a,s
gevraagd per 1
a
-
èXdt
larf
te vlgs r
een
<U«S?ten aan?iLiegvflin
if
en
Sa-
8-
SolL
e h°ogleraarv h.
u
instv
Grote
f "«-universiteit
b
.- - -
?ECRETARESSE
A an„ e n kan^ dlpl stenotoorcr varing.
Lc
de
gelin g
vlgs.
soll te
„"*eeS, aav u e hl-h°ogleraarPs
*ad 6 4 h fattt., Reit.
*StL
l"**n«
*t
GARAGE FONGERS N.V.
hoek Sterrebos, Groningen
Telefoon 26317—26318.
kou
met
veelzijdig samengestelde
Koker 50 iabl. 90 et.
-
25 tabl. 60 et.
l
-
-
onstandvastige weersomstandigheden
(regen) heeft de directie onmiddellijk
maatregelen genomen de suiker binnen
het gebouw te brengen. De getroffen
noodmaatregelen, voor het behoud
van de suiker, zullen circa f 30.000.—
vergen.
De suiker is volledig door een
A tot Z polis verzekerd. Het gebouw
is normaal verzekerd. Uitgezocht
wordt, aldus de directie, of de schade
aan het gebouw, door genoemde instorting, door de verzekering wordt gedekt.
[In ons bericht van j.l. donderdag
noemde onze Zeeuwse correspondent
abusievelijk de „Coöperatieve Suiker
Maatschappij" als eigenares van het
pakhuis. Red. N.v.h.N.]
5
5 x gelagerde krukas.
voor de huishouding
de
geneesheer-
FANTASTISCH, FRAPPANT dat is de
'61-er Simca - de nieuwe 'Rush'-motor met
'
N.V. DAMSTER AUTO MIJ
APPINGEDAM
Wijkstraat 73
Tel. 05960-2436
GRONINGEN
Vechtstraat 70
Tel. 05900-26448
< pilJffil u ziet er steeds méér op de weg!
_y__Hi--_£ ____*
J
voor direct
enige FLINKE WERKKRACHTEN
Aanm. ten kantore.
voor diverse
MEISJES
de hoogleraar-directeur van richten aan
genoemd lab. Bloemsingel 10 directeur.
Roomijsfabriek „De Hoop", Onnen
vraagt
de fabriek in Sas van Gent, op een
kwart miljoen gulden of meer. In dit
magazijn lag, twaalf meter hoog,
12000 ton suiker opgestapeld. Hiervan is door de instorting 400 a 500 ton
naar buiten gekomen. Mede door de
Jal . I
in. of extern, van pos. Chr.
bij voorkeur in het bezit van beginselen, niet jonger dan
het dipl. L.T.S. Salaris vlgs. 17 jaar. Sollicitaties en verrijksregeling. Schr. soll. aan zoeken om inlichtingen te
36
pijn
Opkomende
blust
Usnel
uit
griep,
of
de
Chemisch
b. een LEERLINGGLASBLAZER
GAZELLEMAGAZIJN
K. REITSEMA
TURFSINGEL
SHOWROOM en VERKOOPKANTOOR
Oosterhamrikkade 78 Groningen Telef. 30526
de, ontstaan door het instorten van de
voorgevel van het suikermagazijn op
„GROOT BRONSWIJK"
Laat u vrijblijvend deze truck demonstreren.
Hereweg 122,
van de N.V. Centrale
Psvch. Inrichting
Organisch
K.N.C.V.;
""
""
Hoofdagent Volvo voor de prov. Groningen en
Nrd. Drenthe:
directie
- Telef. 33288
a. een ANALIST
Benzine-verbruik lop 30
Snelheid plm. 20 km
t> Draagvermogen 1000 en 1500 kilo
Geen rij- en nummerbewijs vereist
Prijs van onderstel en motor reeds
vanaf f 1750.—.
3 ingeruilde Volvo's, type P-544, bouwjaar 1959.
(Alle wagens met volledige garantie).
De
Nw.Botermgestr. 7
heid") vraagt
bij voorkeur in het bezit van pavilj oenen
dipl
leerling-analist
der
Een wagen geschikt voor alle bedrijven, welke
vervoersproblemen over korte afstanden hebben.
Nog slechts enkele nieuwe overjarige en
demonstratiewagens, type P-122-S.
Centrale Suiker
Maatschappij
Wagenborgen.
Laboratorium kunnen worden geplaatst:
(Uitgaande van de vereniging ~Tot Chr. Liefdadig-
MOTORTRUCK
Speciale aanbieding.
jï
RIKS-UNIVERSITEIT Groningen
TE GRONINGEN
Bij het
<§E_SJ*>'
VOLVO OCCASIONS:
De schade bij de
I
D VAN LANGEN,
Leraar M. O.
KEANEWEG 63a.
ZE AL? **-*
§
E
In het verslag van de rede van de
heer J. Gast van het Centraal Bureau
in de vergadering van de R.M.L.S. leze
men de letterlijke tekst van een uitspraak aldus:
„Laten wij bedenken, dat bij ongeorganiseerde afzet van onze produkten, de Nederlandse boer nog steeds
een zwakke partij is tegenover de circa
1400 handelaren, welke goed op de
hoogte en bij de tijd zijn".
j
LESSEN en BIJLESSEN |
■"-- ROOKT
—
toor te Leeuwarden is verschenen het Suiker Maatschappij taxeert de scha-
Regering antwoordt Tweede Kamer
over investeringsaftrek
De minister en de staatssecretaris
van Financiën hebben bij de Tweede
Kamer de memorie van antwoord ingediend inzake de ontwerp-wet tot
goedkeuring van hun beschikking van
29 april 1960 die beperkingen aanbrengt in de mogelijkheid tot vervroegde afschrijving en in de inves-
—
Adresboek
W.R.A.
De Groninger haven
om de toeslagen op de inlandse granen
— mede vast aan de prijsfluctuaties op
de beurs in Groningen, waar niet
alleen de boeren uit de provincie Groningen zelf, maar ook de boeren uit
het oosten van Friesland (en soms uit
de hele Friese bouwstreek), uit NoordDrenthe en uit de nieuwe polders, met
name de Noordoostpolder hun granen
doen verhandelen.
Alleen al het feit dat er op de Groninger beurs een levendige handel gedreven wordt bewijst al, dat men die
beurs niet als waardeloos terzijde mag
schuiven.
Illustratief is in dit verband het feit,
dat heel graanhandelend Nederland op
de Groninger beurs samenkomt en dat
bijvoorbeeld een Rotterdamse graanhandelaar via deze beurs zonder meer
zijn graan verkoopt aan een Zaanse
meelfabriek
Een dergelijk instituut, waar dus
en dat in stijgende lijn
zaken gedaan worden, móet, op puur economisch-theoretische gronden alleen al,
een stempel drukken op de prijsvorming van het inlandse graan.
En een dergelijk instituut zal men
op deze gronden, zo wil het ons voorkomen, niet als „waardeloos" mogen
betitelen.
4
VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN
HOORT U BIJ
AKSE
.
O. BOTERINGE STRAAT 88
TEL. 29478
ERKEND ZIEKENFONDS LEVERANCIER.
-
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
8
TE KOOP AANGEBODEN:
Ong. besch. Dame, 49 j., Ned.
Herv., z. z. sp. m. een prettig
g. besch.
Middenst.gezin,
leiding en verzorging
waar
3 FORDSON DIESELTRACTOREN bouwjaar 1955 en
is, pr Huisvr. Beslist
1956 met hefinrichting en nieuwe banden, verder in zeer noodz.
stad in Gr of Dr Brieven
goede staat. Prijs f 5000.— per stuk.
mejuffr.
J. v. OOSTEN,
■*X_V
3 FERGUSON DIESELS type MF 35 met doordraaiende Joppelaan 77, Gorssel.
aftakas, bouwjaar 1958 en 1959 met nieuwe banden en
nieuwe lichtinstallatie. Prijs f 6500.
per stuk.
2 FORD DEARBORN TRACTOREN met nieuwe ruilmotoren en maaibalk f 3250.— per stuk.
1 FERGUSON PETROLEUM TRACTOR 12 Volts, in
goede staat f 3000.—
Leert dan Zweeds, Noors of
2 GULDNER DIESEL TRACTOREN met maaibalk.
Prijs f 3250.— per stuk. Deens. Praktische schriftel.
lessen voor scheepsbouw,
1 DAVTO BROWN PETROLEUM met hefinrichting. scheepvaart, handel en vaPrijs f 2500.— kantie.
J. H. VAN ROOY. ■awt»_B_-«___wMiij»r.-*'y:i
I FORDSON PETROLEUM met hefinrichting en nieuw leraar en translateur, Sarphatiepark 102, Amsterdam,
gecoverde banden f 1500.—
—
—
Garantie en Service.
f■■
TELEFOON 32.
HM
I
(
MONROE
Vj/
maandag 14 nov., dinsdag 15 nov. en woensdag 16 nov.
in Hotel DIK te DELFZIJL van 3—lo uur
=
1
1
1
1
§
1
|
DUCANA, het Amerikaanse dubbelraam en -deur systeem,
beschermt Uw huis tegen de winterkou. Ramen en deuren
zijn gemakkelijk in iedere woning te monteren.
DUCANA geeft U een enorme brandstofbesparing en maakt
Uw huis geriefelijker: geen tocht en geen beslagen
ruiten meer.
Maak op deze tentoonstelling kennis met Ducana aluminium
zonneschermen, voorzetramen en -deuren. Alle gewenste
inlichtingen worden U gaarne vrijblijvend verstrekt.
hji j
j| ■
3-versneU'mgsnaven
,_-_■—-
onderdelen
%C% I*l'4 U I *■*■ m *^"e REPARATIES
----«■mÉMHHPMMP
——
I-I J
111 -4.T ■ ■ -1 *
Mt^^^l
Licht en zicht "A
f
I bij bakken en braden
I
Tclfor
I TELEVISIE FORNUIS I
1 Vraag folder bij A. \. van Ijzer n.r. M
V Nwt Frinsentr. 73 Adam M
een pleeggezin
P.G., dat met paedag. en
financ. hulp van een Voogdijver., een 19-jarig meisje
wil opnemen, dat haar be-
'
-
VOLLE
GARANTIE
NW. EBBINGESTRAAT 67
PIJPSTRAAT 2-2
■IIIIIIMIBIIM
1
van
zigheden
buitenshuis heeft.
LfT
(
art 1
10 PK WINST UITVOERDER
ZESPERSOONS d.,»
zoekt werk
pijpleiding,
bekend
met
werkzaam in het westen,
in het Noorden
Brieven no. 578 bur. dezes.
N.V. DAMSTER AUTO MIJ.
<
pjlijllfil
(
u ziet er steeds méér op de weg!
Vrouwen
de
zware industrie
Begint in Breda de victorie?
Daar werken sinds kort vrouwen in de zware industrie.
Metaalbewerksters die haar
mannetje staan!
Betekent deze primeur voor
Nederland de algehele triomf
van de vrouwen-emancipatie?
Vrouwen doen mannenwerk,
verdienen een mannenloon,
maar tóch...
Lees het in de boeiende reportage, die Libeüe de volgende
week van deze opzienbarende
WffF
JfrW
V
Ballograf
Retracto 60
'
van maandag 14 t/m. zaterdag 19 november
van 10—12 en 3—6 uur
PERSOON
GRATIS KOFFIE
Groningen.
*
Enig «kapitaal vereist.
Brieven onder nummer 628 bureau van dit blad.
lEr
WARENHUIS REITSMA
—
GRONINGEN
DAMSTERDIEP j 4
~
~
■-"
is geld te verdienen!
Natuurlijk bij:
Gedurende 5
van onze
dagen
— t.m.
vrijdag 18 november
—
SPECIALE VERKOOP
Diverse MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, TAPIJTEN, GORDIJNEN enz.
zullen worden verkocht met
*
20 tot 50% KORTING
Nu kunt u zeer voordelig slagen! Elke dag nieuwe koopjes!
Ziet onze etalages.
Eventueel kunnen artikelen gereserveerd worden tot St. Nicolaas. y
BAKKER
WONINGINRICHTING
HERESTRAAT 101
—
GRONINGEN.
~iif!§ÉB_
i_IÉÉÉBiii
H
I
I
B_B* £_H»«^__»KflH
3.75
Ballograf Cottink vulling
Ballograf Magnum langschrijfvulling
Er zijn Ballograf*van
0.95
2.26
||
Il
1.95 t/m 25-.
BA£MOGAAf\\
zachte
zegge en schrijve de beste.."!
Stenotypiste Ned, Duits,
Engels, zoekt zich
J
passende werkkring
Brieven no. 625
bur. dezes.
V|/
-
IMP.: PAPIER EN BOEK AMSTERDAM
RUNHARDT's
UV
HERSTELLEN?—,
GEBITTENKLINIEK
Groningen
aan de Vismarkt 46 zz.,
Wij zijn speciaal voor dit werk.
's Maandagsmorgens ook geopend
Halen en brengen, dat kan ?n één keerl
Weet U hoe? Verschillende verzekeringsvormen
geven U recht op belastingaftrek.
U hebt gelijk als U daar meer over wilt weten want,
nietalleen kan deverzekeringsvorm aantrekkelijk zijn
en de belastingaftrek interessant, maar wat houdt
U dan nog niet allemaal over
Dit moeilijke punt laat zich niet "even" toelichten.
Bel op, vraag het naadje van de kous. De Nederlanden
va '870 zal U graag van dienst zijn en
zij
he Pt «ikwijls onverwacht-gunstige, nieuwe moge?.?
lijkheden voor U.
Vraag vandaag nog inf/ehf/ngen aan Uw assurantietussenpersoon of aan de maafschappi/.
1
,
"
.
DE
_-■»—
ma
NEDERLANDEN
VAN
H__BBBB__SB_I
wT
|i
W"
I
m
""
___Br
W
I
kunt u profiteren
Wf In liefst 7 two-tone combinaties en 5 moderne,
li effen kleuren. Zilverkleurige metalen clip en
| ".. half-automatisch druksysteem. Compleet met
Ballograf Magnum langschrijfvulling
—KUNSTGEBIT
v
/
L
alléén maar
zeep
eenmaal beter!
MONROE
dan helpt
gebeurtenis brengt. Natuurlijk
in Libelle, want
is nu
f
IS
het
echt
vuil?
\
in
f>
DEMONSTRATIE MELITA FILTERS
als directe opvolger in vrij groot Assurantiekantoor, dat gevestigd is in het Oosten der provincie
II
*%
GRONINGEN
Vechtstraat 70
Tel. 05900-26448
/f~*i
Cela-Bever
a ENERGIEK
gezocht
I
I Bauogxaf
met
SNELFIXÜ
--_
SKA/^ïïTï^^**^
Q IT \X^J?*
Brieven no. 583 bur. dezes.
Tel.' 05960-2436
MONROE-SHOW
MONROE CALCULATING MACHINE COMPANY HOLLAND N.V.
Amsterdam: Pilotenstraat 6, telefoon 123034
Groningen: Invasiestraat 6, telefoon 37828
Groningen
APPINGEDAM
BOEKHOUDMACHINES
De show wordt gehouden in:
„DE FAUN" (zaal 5), Heerestraat 83 te Groningen, op dinsdag 15 en woensdag
16 november a.s. van 10—17 en van 19—22 uur.
Per 1 jan. wordt gezocht te
-
__E&'3__R2''^_F'llil3
Ducana-verkoopkantoor voor Groningen:
Kolham, Hoofdweg 6, Tel. 05980-3876
-jnpnjmmymt,,rm
Wijkstraat 73
REKEN- TEL- en
Lijm zonder klemmen
de nieuwe éénenzestiger Ariane van Simca
de nieuwe 'Rush'-motor 5 x gelagerde
krukas en centrifugerende oliefilter. Kom
eens proefrijden én zitten in de nieuwe stoelen met 'denkende' rugleuning bij:
■
Wij nodigen U uit op onze SHOW, welke wij in GRONINGEN zullen houden.
U kunt er met onze adviseurs van gedachten wisselen over het bij U voor*
komende „cijferwerk". De voor U in aanmerking komende modellen worde»
U gedemonstreerd.
T
met
'■
By-.
i i*■■
mpwpim
DUCANA SHOW IN DELFZIJL
ï
1
~
I9C&: :'3%ï_Hi
FIETS I
I NOL TA
"
Nw
--
:'-ks3mS
mmmi\\m9mmmÊmm^ÊÊmmmmmmßmamßS»tßmammmmmÊÊÊÊmmimmmir^ I ______________-K______________M------_--_-H-__-__^
iiil-ijüuujijj__w-i_---u-iLij---iiiLL-iJW-j--W--i-_-_-_--W-i------W--iml■■»minw-in
tel. 020—38025.
mogelijk.
gIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
GARAGE BOSCH, USQUERT
J
JJÊm
Relaties in
SKANDINAVIë?
Financiering
■■t-ii'l'.Tlfiltlltl
SSssfiï'
_■_-____A
_r
M1
Ék\.
-Bk
H
1
A
Jl ■____■■'-'
__**^^^^^
■_-_-_______________m____ m_________--.
leidsestraai 82-84 Amsterdam telefoon 62ii2-(020)
I
DERDE
BLAD
9
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
„NOORDZUIDBROEK”INBEELD
Noordbroek
en Zuidbroek
passen elkaar net!
(Van een onzer redacteuren)
ligt maar een paar kilometer kronkelende
. easfaltweg tussen Noordbroek en Zuidbroek, ongej? rkt rijdt men van het ene dorp in het andere.
i
behalve dat het ene dorp Noordbroek heet en
v ' andere Zuidbroek, bestaat er niet zo gek veel
fschil tussen deze twee.
Zuidbroek mag dan misschien wat meer inhebben en Noordbroek mag dan misschien
tya?ers
a§rar i scner van karakter zijn, maar eigenlijk
beh oren ze
toch wel tonisch bii elkaar.
**
Toch zijn het twee aparte gemeenten, met elk een
gemeentehuis en een burgemeester en een secretarie
Dat is eigenlijk een beetje een merkwaardige situatie. Wanneer men er logisch over gaat nadenken, dan
zou men zeggen, dat Zuidbroek en Noordbroek toch
maar veel beter samen één gemeente zouden kunnen
gaan vormen.
Dat idee is overigens niet nieuw, het is in feite al
meer dan een eeuw oud, voorzover men dat althans
kan nagaan.
Samenvoeging maakt alles
Zuidbroek was de centrumplaats.
Daar trok men naar toe, daar was ook
het centrum van de rechtspraak: het
Kantongerecht, dat er nog steeds is.
iets gemakkelijker
moderne geschiedenis van de stelden om dan nu maar eens serieus
b
2ó nu106 gemeenten ziet er op dat punt tot een gesprek te komen en de zaak
te bekijken.
Dat is gebeurd.
stand? : Zuidbroek wordt tot een zelfEr is gepraat, vergaderd en geraplgjnge gemeente gemaakt.
porteerd
en het heeft er thans alle schijn
oordbroek volgt.
" Het provinciaal bestuur praat van, dat, nadat Gedeputeerden in die
ov1827*
er
gemeenil samenvoeging van de twee zin een voorstel aan de Kroon hebben
gedaan, nu de minister zal komen met
ontwerp van wet, houdende de éénll6l
een
er Wepr
Provi nciaal bestuur werpt
making van Noord- en Zuidbroek. Men
n
ballet
e
over
J
°P*920- n6..burgemeester
van Munten- zal er in geen van beide gemeenten op
<lam i'r
n gedachten gaan overeen achteruitgaan, zo wil het ons voorxaiïlenvn Z^
gin g van zijn gemeente met komen.
.
S
"
, 1922-' 't? Zuidbroek.
raadsleden van ZuidWek ,fnkele
men met het idee om van
2Wd- Pn xNoor
1931- n dbroek eén te maken.
r°ek
.
van NoordSatr nv oeg °P haar beurt aan een
lng denken.
Het
elt allemaal tot niets geleid.
\
bestaan de gemeenten
°°rdbrn i ds
en zuidbroek. De tijd was
k°°r een eenma
king tot dusver klaar'■Jkelhw
*«K nog
niet rijp.
Makkelijker
r\ AT
U cve nwel anders.
Hew nd ïaar wordt burgemeester LSttü u s van Zuidbroek 65 jaar
n daarrnp
r de h Staat dus zi Jn pensionering
rt
, tvvee
afUr Men zou dan zo fraai
„°egen ,„!!!? eenten bij elkaar kunnen
ge^eestP der daardoor met één burv eel te blijven zitten.
,&at is *. te ar
)» ek-eni<s he gument dat praktische
rsla ggevP Het ls nat uurhjk geen
Paa
ienv^
*
--
?
t
gemeenteraad
-
°"
n>
&
Zijn CT
iln 190n iek niet haar inwonertal van
lïn^°«ers»£
< n Zuidbroek met rond 2600
r
yUIDBROEK
°
,
%
passen!"
Z« is het, ze passen
elkaar net.
Ük net iets te klein
Srote T ei g11enl
kur
èlk &Part makkelijk
ui en
s
U,
Welvarend
maakt ook een iets
ruimere, riantere indruk. De huizenbouw is er wat forser, de allure is wat
breder.
Ongetwijfeld komt dit door het min
of meer industrieel karakter dat de
plaats bezit.
Nu is het niet zo, dat er in Noordbroek niets gebeurt. Sinds in 1959 de
sanering tot stand kwam van de oude
krottenbuurt, bezit Noordbroek eveneens een riante moderne buurt, waar
nieuwe woningen een welvarend
Duizend jaar karakter
geven aan dit dorp, dat wat
was men overigens in Zuid- structuur betreft meer een Oldambtf-** broek tot dusver in sommige krin- ster dorp is dan Zuidbroek, dat een
Veenkoloniaal karakter draagt.
gen niet zo héél erg van overtuigd.
Maar de verschillen zijn anderzijds
„Wij zijn de welvarendste gemeente",
sprak men daar, „een samenvoeging nu ook weer niet zo geweldig groot.
zou gaan ten koste van ons!"
Geen mens
Nou, dat zou nu nog wel eens wat
DURGEMEESTER
mee kunnen vallen.
A. Omta
van
Zuidbroek heeft van oudsher een tikNoordbroek (45) is er van overkeltje gunstiger gelegen dan Noord- tuigd, dat de verschillen tussen de
broek.
beide gemeenten
nu echt niet zo
Beide dorpen bestaan in ieder geval groot zijn dat
er van een
al zon dikke duizend jaar en in al die samenvoegingA
geen sprake
jaren is het altijd Zuidbroek geweest,
kan zijn. Hij
dat de beste papieren leek te hebben.
is het op
Het dorp lag inderdaad voordeliger.
punt voldat
J
Dat ligt het nog.
ledig eens
Spoor, water en weg voeren dwars
met zijn coldoor de gemeente, die reeds vroeger
lega
van
de pleisterplaats vormde voor alle ver- !
Zuidbroek,
keer van de koopstad Groningen naar j
die ons kernhet Oldambt en naar Duitsland.
achtig verZuidbroek heeft daar van geprofi- A
klaarde: „Ik
j||
teerd.
vind
dat ze elkaar
Het begon zelf ook wat aan MÊÊË
doln
makkelijker gaan: de
rloPen
dlensten zouden vlotter
gemeentelijke financiën
Wden betPr. geregeld
k unnen worden,
bH ,arbeidp^
1118 -zo belangrijk
Zo, het
Stoter ekken van industrie
rtf
>n
aanttV^
et
-
zo
3ker gaan.
aUemaal nèt iets makke- handel en industrie
]■■
'
Vanö
Aa
ïaar GpX>
hi*
een a
ï&
te doen en het bereikte een zekere welvaart.
Ontwerp Nu kende men die in
op 15 Januari van dit ook wel, maar daar wasNoordbroek
de samenerde Staten van Gro- leving iets meer georiënteerd op de
gemeenteraden voor- landbouw.
....
Een paar kilometer asfaltweg en een paar eeuwen traditie
scheiden Noordbroek en Zuid-
broek...,
De argumenten tégen een samenvoeging zijn voornamelijk gevoelsargumenten.
Die mag men natuurlijk niet verwaarlozen, maar anderzijds mag men
er ook geen struikelblok van maken.
„Kijk maar eens naar HoogezandSappemeer", zegt burgemeester Steenhuis van Zuidbroek. „Hoe werd daar
niet ach en wee geroepen, toen zon
tien jaar geleden de beide gemeenten
werden samengevoegd. En nu? Je
hoort er geen mens meer over!"
Geen „Broek"
I—IOE zou de nieuwe
gemeente
O De gesaneerde wijk van Noordbroek. Honderd nieuwe
arbeiderswoningen zijn er volgens dit patroon neergezet.
© Zó zag het er vroeger uit in het nu gesaneerde deel van
Noordbroek. Deze woninkjes staan er nog. Van buiten lijkt het
wel rustiek.
© Het gemeentehuis van Zuidbroek, gelegen
Winschoterdiep.
aan het
Er zou een nieuwe bestemming voor
moeten worden gevonden.
© Het Noordbroekster gemeentehuis, nu nog het terrein van burgemeester Omta, straks een
dorpshuis?
© Een nieuwe industrie in Zuidbroek. De kortgeleden in bedrijf gekomen Betonmortelindustrie aan het
Winschoterdiep.
© Het parkje in Zuidbroek met daarachter
moderne woningbouw: iets forser van allure.
—
... —
—
—
—
zuidbroek" van maken, dat ligt makkelijk in de mond en dan weten we precies waar we aan toe zijn!"
„Noordzuidbroek" dus.
En waar zal het gemeentehuis van
„Noordzuidbroek" komen te staan?
broek (burgemeester Omta van Noordbroek is burgemeester-gemeentesecretaris) zou daar ook geen probleem in
Gladjes
kunnen verlopen". „En als we straks
dan wat meer industrie willen aantrekken, dan kunnen we de arbeiders
daarvoor makkelijker uit één groot
dorp halen èn makkelijker naar één
groot dorp laten komen, dan naar
twee kleine".
„Daarenboven",
zo
meent hij ook, „kunnen we dan effectiever plannen maken voor wat betreft de outillage van de dorpen".
heeft daarvoor — voorlopig —
MEN
een plaats uitgezocht aan de Hei-
nu ligelaan in Zuidbroek. Dat is in het
ge- gedeelte van Zuidbroek ten noorden
"
voelskwestie.
van de Rijksstraatweg, het oudste deel
Gedeputeerden kwamen met het van de gemeente. Het gemeentehuis
voorstel er kort en krachtig „Broek" van Noordbroek zou dan een dorpshuis
van te maken.
kunnen worden. Voor dat van ZuidMaar daar voelt men in geen van broek zou ook een bestemming in die
beide gemeenten iets voor.
richting gezocht kunnen worden.
„Broek", wat is nu „Broek"?
Bestuurlijk zou alles verder op rol„Oosterbroek" zou misschien op his- letjes lopen.
Burgemeester Steenhuis van Zuidtorische gronden te verdedigen zijn,
maar wild enthousiast is men er ook broek vertrekt.
niet over.
Er is dus één burgemeester over.
En omdat er ook maar één ge„Nee", zegt burgemeester Omta,
»laten we er nu maar gewoon „Noord- meentesecretaris is, namelijk in Zuidmoeten heten? Dat is nu
zon
zitten.
„In feite", zegt burgemeester Steenhuis, „zou het allemaal heel gladjes
KI oordzuidbroek".
't Ligt makkelijk in de mond, en
het is een logische samenvoeging.
Het verenigt twee gemeenten, die uiteindelijk alleen maar gescheiden zijn
door een paar kilometers kronkelende
asfaltweg en door een paar eeuwen
11'
traditie.
NIET ZO ERG VEEL VERSCHIL
Noordbroek en Zuidbroek verschillen niet zo erg
veel van elkaar. De gemeente Noordbroek beslaat
een oppervlakte van 2600 hectare, de gemeente
Zuidbroek is 1840 hectare groot. Daar staat tegenover dat Zuidbroek zon 700 inwoners meer heeft
dan Noordbroek. De beroepsbevolking van
Noordbroek vindt voornamelijk werk in de landbouw, die van Zuidbroek is wat meer gericht op
de industrie. Politiek ontloopt men elkaar niet
veel: 55 % van de bevolking denkt socialistisch
in beide gemeenten, 20 % is liberaal georiënteerd.
In Zuidbroek zetelt burgemeester L. Steenhuis,
benoemd in 1945. Hij woont al 40 jaar in de
gemeente en was vóór zijn benoeming tot burgemeester jarenlang raadslid en wethouder.
Zijn collega, burgemeester A. Omta van Noordbroek, werd in 1946 benoemd. Ook hij was doorkneed in de gemeentepolitiek: vóór dat hij in
Noordbroek kwam was hij onder meer jarenlang
loco-secretaris van de gemeente Oldehove.
Beide burgemeesters zijn geboren Groningers.
Burgemeester Steenhuis werd geboren in Wildervank, burgemeester Omta komt uit Bierurn.
Zij staan aan het hoofd van gemeenten, die eigenlijk bij elkaar behoren, al is Noordbroek dan ook
meer op het Oldambt georiënteerd, terwijl Zuidbroek een Veenkoloniaal karakter heeft. Zuidbroek heeft een rijke geschiedenis, die tot ver
in de middeleeuwen teruggaat. Noordbroek, dat
minstens even oud is, heeft altijd wat verder
afgestaan van de loop van de dingen die aan
Zuidbroek de ontwikkeling gaven, die van de
plaats in vroeger eeuwen een centrum maakten
van handel en verkeer.
Zoals zoveel oude Nederlandse dorpen maakte
ook Zuidbroek een ontwikkeling mee, die werd
gestimuleerd door de ligging aan een koopmansroute: die naar Duitsland. Nadat in 1628 het
Winschoterdiep was gegraven werd Zuidbroek
ook voor de scheepvaart een niet te versmaden
aanlegplaats. De gemeente ging zich toen uitbreiden ten zuiden van het Winschoterdiep.
Het oudste deel van Zuidbroek ligt ten noorden
van de drie verkeersaders die er nu zijn: de
spoorweg, het Winschoterdiep en de Rijksweg.
Dit is het „agrarische deel" van de gemeente zou
men kunnen zeggen.
Ten noorden van dit oude stukje Zuidbroek ligt
Noordbroek, uitgesproken landelijker van karakter, maar niet minder welvarend van aanzien.
In Zuidbroek, vooral in het zuidelijk deel van
de gemeente, proeft men meer de sfeer eigen
aan een industrie- en handelsplaats. Binnen de
gemeente is een aantal industrieën gevestigd,
waarvan één van de nieuwste het Betonmortelbedrijf aan het Winschoterdiep is. Dan zijn er
nog een cementbedrijf, een scheepswerf, een sierbetonbedrij f, een caravanfabriek, een zaaddrogerij
en een vestiging van W. A. Scholten.
De twee plaatsen Noord- en Zuidbroek vullen
elkaar uitstekend aan, zij vloeien vrijwel in
elkaar over. Samenvoeging van beide gemeenten
is dan ook een maatregel, die bestuurlijk waar
maakt wat in feite al lang zo is: het bestaan van
de gemeenschap „Noordzuidbroek".
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
Ds.Berghuis op A.R.-partijconvent
Internationale politiek gaat
moeilijke periode tegemoet
Geen groot verdriet
over uiteenlopende meningen in A. R.-Kamerfracties
onze Amsterdamse
ke basis en is een vrede met inhoud
correspondent)
niet mogelijk. Voordat het zover zou
Dr. W. P. Berghuis, voorzitter van kunnen komen, moet er aan het Sovjet-systeem nog ontzaglijk veel veran(Van
de Anti-Revolutionaire Partij, meent
dat men zich in de komende tijd geestelijk en moreel moet voorbereiden op
een moeilijke periode in de internationale politiek. Hij verklaarde dit in zijn
gehouden openingsrede tot de najaarsvergadering van het A.R.-partij-convent, die vandaag te Amsterdam
werd gehouden.
Voor velen is het wellicht een grote
teleurstelling geweest, zo merkte dr.
Berghuis op, dat wij sedert het mislukken van de mei-topconferentie te
Parijs weer midden in de koude oorlog
zitten. Hij vroeg zich echter af, of wij
daar in de gegeven omstandigheden
wel zo rouwig over moeten zijn. Spreker geloofde naar zijn eerlijke overtuiging van niet. „Waarover wij rouwig moeten zijn, dat zijn de oorzaken
van de koude oorlog. Maar zo lang
die oorzaken er zijn ontbreekt aan een
werkelijk vreedzaam naast elkaar bestaan van Oost en West een wezenlij-
Zaak Van der Putten
aangehouden
Het ambtenarengerecht in Amsterdam is gisteren ten tweede male niet
gereed gekomen met de behandeling
van het beroep, dat de burger-ambtenaar bij het ministerie van Defensie,
de heer F. H. van der Putten uit Bussurn, technisch hoofdambtenaar eerste klasse, heeft ingesteld tegen zijn
overplaatsing van Amsterdam naar
Nieuw-Millingen, in de functie van
hoofd van het bedrijfsbureau van een
der Nederlandse veldherstelcompagnieën.
Hij achtte deze functie niet in overeenstemming met zijn ambtelijke rang
en een degradatie vergeleken bij
zijn tot 1 april van dit jaar beklede
functie. Nadat nog een getuige uitvoerig was gehoord door het ambtenarengerecht, hebben zowel de heer Van
der Putten als zijn raadsman mr. A.
C. G. Geleynse uitvoerig gepleit met
als conclusie, dat de ontvankelijkheid
van de klager in zijn beroep vast
staat. Hoewel de pleitster voor het
ministerie van Defensie, mej. mr. M.
Wiggers, WND-hoofd van de afdeling
Burgerpersoneel, wegens het vergevorderde uur, nog niet geheel gereed
kwam, concludeerde zij tot niet ont-
vankelijk verklaring.
Het ambtenarengerecht besloot de
behandeling te schorsen en op een ander te bepalen datum voort te zetten.
Export van Waddenmossels
loopt goed
De eerste exportorders van mossels uit Harlingen naar het Ruhrgebied in Duitsland hebben daar uitstekend voldaan. Een firma heeft thans
contract gemaakt voor geregelde wekelijkse zendingen. Voor de Waddenkwekers is het een verheugend feit,
dat de mossels in Duitsland naam
maken als Waddenzeemossels en niet
meer onder de valse vlag van Zeeuwse mQssels worden aangeboden.
Het verwateren van de zendingen
geschiedt ook op eigen Waddenzee,
zodat ook hiervoor Zeeland is uitgeschakeld. Met de export mogelijkheid
naar Engeland ligt het minder gunstig. Engeland wil de Waddenmossels
wel, maar dan onverwaterd, terwijl
export van onverwaterde mossels door
de Nederlandse overheid niet wordt
toegestaan. Misschien, wanneer de
Waddenkwekers een meer zelfstandige positie krijgen in hun organisaties,
er meer druk op de overheid kan
worden uitgeoefend.
Tot nog toe worden nieuwe exportmogelijkheden door de regering niet
aangemoedigd, omdat er nog voldoende naar België en Frankrijk kan worden geëxporteerd. Maar deze export is geheel op Zeeland georiënteerd en ligt voor de Waddenkwekers
ongunstiger. Die zijn meer geïnteresseerd in Duitsland en Engeland.
deren.
De binnenlandse problemen onder
de loep nemend, verklaarde dr. Berghuis, dat de incidenten van de laatste
tijd (verwerping door Eerste Kamer
van de toto, de Karel Doorman-affaire en de cocktail-party) in het geheel
geen politieke gevolgen zou hebben
gehad.
De belangrijkste conclusie, die spreker hieruit meende te moeten trekken,
was dat de huidige politieke constellatie vrij stevig in elkaar zit en dat zij
als zodanig beslist wel een stootje kan
verdragen.
Het zittende kabinet is niet alleen
politiek, maar ook naar samenstelling'
versterkt uit de strijd getreden. Dit
achtte dr. Berghuis een zaak van niet
te onderschatten betekenis. Men dient
zich thans dan ook niet alleen qua politiek con amore achter het KabinetDe Quay te stellen, maar ook qua bezetting.
Commando-overdracht
44e bataljon te Zuidlaren
Op het terrein van de Adolf van Nassau-kazerne te Zuidlaren vond gisteren
de commando-overdracht plaats van het
44e Bataljon Infanterie van het regiment
Jan Willem Friso. De scheidende commandant, luitenant-kolonel J. A. baron
Bentinck, sprak voor het front van de
op het binnenplein opgestelde manschappen woorden van dank voor de prettige
geest en samenwerking. Hij sprak de
Boerderij afgebrand
in Rinsumageest
Vanmorgen omstreeks acht uur is
brand uitgebroken in de boerderij van
de heer G. van der Bij te Rinsumageest (gem. Rinsumadeel).
..
—
Slachtoffer botsing
Gasselte overleden
Slachtoffer verkeersongeluk
overleden
rend, terwijl uitdrukkingen als „beneveld7 beledigen en naar ik vrees, bewust willen beledigen. Het spel met de
woorden Paus en PA VS (voor P. A. van
Stempvoort) is voor een hoogleraar on-
'
geoorloofd.
Prof. Quispel hield zich helemaal niet
aan het verslag en liet mij dingen zeg-
de Rijksuniversiteit te Groningen, in
het Academiegebouw een lezing voor
het Nederlandsch Klassiek Verbond
afdeling Groningen over het onderwerp: „Romeinse vertelkunst".
In de Romeinse literatuur mist men
volgens de mening van velen het heden ten dage zo populaire verhaal.
Prof. Westendorp Boerma heeft zijn
gehoor van het tegendeel trachten te
overtuigen door fragmenten uit werken van verschillende Romeinse
schrijvers voor te lezen, die getuigen
van een boeiende verhaaltrant.
Vooreerst schreef de ars rhetorica, als verplicht onderdeel van de
redevoering de narratio voor, waaruit
het Romeinse auditorium de feiten met
betrekking tot de zaak leerde kennen.
Met name Cicero betoonde zich hierin
een voortreffelijk verteller.
Maar ook de Romeinse literatuur
kent, evenals die der moderne talen,
haar meesters der vertelkunst, waaronder als voornaamsten Petronius en
Appuleius. Petronius beschrijft in zijn
Satirikon o.a. de maaltijd van Trimalchio. Een kostelijke schelmenroman
vol anecdotische bijzonderheden, ongeveer uit de tijd van keizer Nero.
Appuleius, een schrijver uit de 2e
eeuw na Chr., vertelt in zijn Metamorfose van een man die, in de gedaante van een ezel, allerlei avonturen beleeft.
Prof. mr. H. J. Scheltema, die ook
de spreker ingeleid had, besloot de
Na val onder taxi
Laatstbedoeld perceel
In de hoop dat hiermee de zwembadplannen sneller verwezenlijkt kunnen
worden Leek moet hiervoor wel een
zeer moeizame weg afleggen besloot de
raad tenslotte een stichting in het leven
te roepen.
-
-
kenhuis te Groningen moest worden
overgebracht.
Hij heeft vermoedelijk een beenfractuur en verschillende kneuzingen op-
gelopen.
De politie heeft de zaak in onderzoek.
Bromfietser viel
Gisteravond kwam de 17-jarige H. V.
te De VVilp ter hoogte van de manu-
facturier Boerma met zijn bromfiets
ten val, doordat hij geheel links van
VI T VltU
Ouder
avondo.
_.
l.
■"
S.
_.
Glimmen
Vin""
—'
de gisteravond gehoude*
ouderavond van de Openbare
School te Glimmen nam de heer Pd. Tuuk afscheid als gymnastiekleraa»*
Hij werd hartelijk toegesproken d°°
het hoofd van de school de heer ?'
Huizinga en door de voorzitter van"
oudercommissie de heer J. Zwart. V~
heer Van der Tuuk ontving een e
kenbon. In het bestuur werd gekoZ
de heer H. Frima als opvolger van <\
heer P. Odding. De heer G. Klei W?'
s
vertoonde enkele kleurenfilms
wjeefl*
het Koninklijk Huis. Voor deze
komst, die werd gehouden in de feestq
lijk versierde gymnastiekzaal, was ve#
Tijdens
'
°
de weg rijdende spelenderwijs op een
groepje' jongelui wilde inrijden. De
jongen liep een hersenschudding en belangstelling.
enige hoofdwonden op. Hij werd naar
het Academisch Ziekenhuis te Groningen overgebracht.
'
IJsbaan Scharlakenhof
Tegen boom
De negenjarige Jan Deddens reed in
gereed voor gebruik
De nieuwe ijsbaan langs de spoof\
de nabijheid van zijn ouderlijke woning baan Groningen—Assen ten
aan de Oosterstraat te Ter Apel in van het Scharlakenhof is thans SeTe
volle vaart met zijn fiets tegen een voor gebruik. Men is naarstig bezig <%
boom. Hij kreeg verschillende hoofd- verlichting aan te brengen. Binnenkom
wonden en een zware hersenschud- wordt de baan onder water gezet, z
ding.
dat bij de eerste de beste vorstperio/*
de officiële opening plaats kan vtf
den. Van de zijde der bevolking &.
staat grote belangstelling voor
ijsbaan, blijkende uit het feit, dat be
ledental van de IJsvereniging Schar
lakenhof met de dag groeit. Als opv {
ger van de heer P. van der Tuuk is *,
%
'
EELDE-PATERSWOLDE
Veertien woningen
aan Verl.Paardepad
°
secretaris benoemd de heer E.
Een gebroken been en verwondinDe N.V Bouwfonds Nederlandse GeSteenmeijer. De officiële opening
gen aan arm en schouder liep de be- meenten gaat aan het Verlengde
Paardeel
jaarde heer S. Bijlsma uit Langelille, pad veertien nieuwe woningen bouwen. t.z.t. een feestelijk karakter drag Jj
op die op de Koopmansweg te Hee- Ter ontsluiting van deze terreinen is het daar deze ijsbaan tot stand is gekorne
renveen kwam te vallen en daarbij nodig, dat deze weg van riolering en be- door een spontane en eendrachtig,
rU
door een juist passerende taxi werd strating wordt voorzien. B. en W. van samenwerking van de gehele burge
de
Eelde-Paterswolde
hebben
raad
vooroverreden.
gesteld tot aanleg daarvan te besluiten en
Ouderavond kleuterschool
Wielrijder reed zonder licht hiervoor een krediet van f 52.500 beschikEibernest
baar te stellen. De raad zal hierover beGisteravond werd de wielrijder H. R. slissen in de vergadering van 21 nov.
kinderarts '.
Hartgerink,
Dr.
M.
J.
F., die zonder licht reed, op de kruising
Voorts zal de gemeente het bouwrijp Groningen, hield tijdens de
Nieuweschoot te Heerenveen aange- maken verzorgen van de bouwterreinen,
de kleuterschool „Eibernest" cc
reden door een auto, bestuurd door de waarvoor het Bouwfonds aan de gemeen- van
belangwekkende
causerie over het °".
heer F. M. S. te Heerenveen. F. sloeg te f 60.000 zal betalen. De geraamde kosv
ontsluiting bedragen f75.000. derwerp „Gezondheid en gedrag
ten
voor
de
s
met zijn handen door de voorruit van
kleuters". Het gedrag van de kleuter
de auto, waarbij hij verschillende veris in hoge mate afhankelijk van /L
Plannen voor wegen
wondingen opliep. Hij werd per auto
fysieke
staat waarin de kleuters z l 1
woningen
In verband met de bouw van
naar zijn woning vervoerd.
bevinden.
Een prettige gedachten^ (
langs de Hoofdweg, gelegen tussen de
seling onder leiding van de voorzit 1
Vennebroek,
Brinkhovenlaan
en
de
stelBus reed motorrijder klem len B en
W de raad voor een krediet van de oudercommissie, de heer E. B°
op smalle brug
van f 24.000 beschikbaar te stellen voor jes, vormde het besluit van deze oude 1
het aanleggen van een rijwiel- en voet- avond.
Toen vanmorgen omstreeks half pad
langs de Hoofdweg.
zeven de 53-jarige motorrijder H. A. uit Voorts vraagt
het college een krediet
langs
Veendam de brug voor de strokarton- van f 18 000 voor verharding van de
fabriek De Vrijheid over de Molen- zandweg tussen de Brinkhovenlaan en de
Rijksstraatweg
streek te Veendam opreed in de rich- zuiveringsinstallatie, dit in verband met
de aan- en afvoer van materialen naar de
De grote verbetering van de zu et
ting van het centrum, werd hij ingezuiveringsinstallatie.
lijke
invalsweg van Haren heeft v
haald door een dienstbus, die vlak
tijdelijk nadeel opgeleverd, dat de ve a
achter hem de smalle brug opreed en
Naamgeving wegen
harding van de fietspaden voorlop'*
daar trachtte te passeren. Hierdoor
In
Hooiweg,
gelede
bouwkern
de
bestaat
uit scherpe steentjes.
aan
A.
Hij
greep
kwam
in de knel.
zich gen
aan de noordzijde van de Helmerdijk, heeft men herhaaldelijk lekke ÏÏe
vast aan de brugleuning, doch de mo- zijn
zes wegen geprojecteerd. Het college banden. Men hoopt algemeen dat sP?gt
tor werd door de bus overreden.
van B en W. stelt voor de wegen namen dig zal worden overgegaan tot v
A. bleek dusdanig gewond, dat hij van weidevogels te geven, namelijk Kiena medisch onderzoek ter plaatse per vietweg, Gruttoweg, Leeuwerikweg, Me- aanbrengen van een slijtslaag, aaz j
mee dit euvel uit de weg geruimd
ambulance naar het Academisch Zie- relweg, Fazantweg en Patrijsweg.
den.
ting.
Unilever-directeur Italië
overleden
HET LOERENDE GEVAAR
gen, die ik nooit beweerd heb, als b.v.
dat het graf van Petrus niet zal en niet
mag gevonden worden.
De naam van
prof. Van Stempvoort is door mij niet
genoemd in Bolsward. Ik heb zelfs niet
aan hem gedacht. De verwarring, die
ontstaan is, komt geheel voor rekening
van prof. Quispel. Dit laatste blijkt ook
uit het feit dat, naar hij meedeelt, ik
gesproken zou hebben over „Het werkelijke graf van Petrus". De titel luidde
echter, blijkens het persverslag: „Alle
kerken een onder de staf van Petrus"
Een staf is geen graf. Het is verschrikkelijk, dat prof. Quispel in een voorbarige conclusie mij gaat toedichten als zou
ik te Bolsward met prof. Van Stempvoort polemiseren.
Het lijkt mij ook in strijd met de regelen der collegialiteit dat leden van
theologische
verschillende
faculteiten
dit in de courant met elkaar doen.
Aan het slot van zijn uitvoerig betoog
In de raadsvergadering deed de raad zegt prof. Lekkerkerker dan nog. De vervan de gemeente Leek enige belangrijke houdingen in Groningen laten zich door
het ingrijpen uit Utrecht niet bederven.
grondaankopen.
Zo werd van de Coöp. Boerenleenbank
te Leek niet minder dan 46 ha. grond,
gelegen in de Nienoordspolder, voor een
bedrag ad. f. 148.000,- aangekocht, en
Directeur zuivelfabriek Ezinge
van de gebr. W. en K; Oosterhuis te TolTot
directeur van de Coöp. zuivelfabriek
geha.,
perceel
grond,
groot
bert een
IV-i
legen nabij het Leekstermeer voor f 8000. te Ezinge is benoemd de heer E. WerkHet ligt in de bedoeling met ge- man, assistent aan de zuivelfabriek te bijeenkomst.
bruikmaking van eerstgenoemd perceel Workum (Fr.).
het recreatiegebied Nienoord te verruimen en nog grootser van opzet te maken o.a. door de aanleg van wandelpa-
benodigd
is
ter verwezenlijking van het recreatieplan Leekstermeer. Deels krijgt het de
bestemming van zonneweide.
Niet enkel de uitbreiding van de Leekster recreatiemogelijkheden kwamen ter
tafel ook namelijk die van de plaats
Leek.
Ter uitvoering van het uitbreidingsplan Leek werd in dit verband de boerderij van de heer K. Oenes met bijbehorend land groot 3.92 ha. voor een bedrag
ad f. 35.000 (mcl. pachtersschade) aangekocht. De kom van de plaats Leek
krijgt voorts aan het Boveneind en aan
de Kerkweg een betere straatverlich-
GOV-concert onder leiding van Henri Arends
Delfzijl ontving zeepfabrikanten
Bolswiarnd”
uitbreiding recreatie
Muzikaal klassiek drieluik
voor't Nut in Appingedam
BEZOEK AAN DE „SODA”
—
Leek koopt grond voor
10
De brandweer van Murmerwoude,
die spoedig ter plaatse was, kon niet
Een klassiek drieluik zou men het Nutsconcert kunnen noemen,
voorkomen, dat de boerderij geheel
dat de G.O.V. gisteravond in Het Wapen van Leiden te Appinen
een
afbrandde. Het rundvee
aantal
gedam gaf. ln het midden een Mozart in zijn misschien wel
varkens konden worden gered, maar
hoop uit, dat ook de nieuwe commandant, luitenant-kolonel F. E. Mijnders al het hooi en de gehele bedrijfsinvenvorm, links een op grootse wijze zich naar de romanallerbeste
dezelfde medewerking mocht ondervin- taris gingen verloren. Van de huishoutiek
baanbrekende
Beethoven en rechts een Mendelssohn, die
den. Ook lt.-kol. Mijnders hield een delijke inboedel kon slechts een geop
geraffineerde
wijze in bijna exhibitionistische
rede.
korte
uiterst
deelte in veiligheid worden gebracht.
Na afloop was er in de officiersmess Vermoedelijk heeft een gasfles op de
van de romantiek belijdt.
kindschap
gevoelsuitdrukkingen
zijn
een druk bezochte receptie, waarbij vele zolder boven de veestalling de brand
militaire en burgerautoriteiten afscheid
De Symfonie no. 34 in C gr. t. K.V. delen leken ons de basis van deze
Door de brand zijn tien
namen van de scheidende commandant veroorzaakt.
personen
338
van Mozart is een van de mooiste slaagde vertolking.
geworden.
dakloos
opvolger.
en kennis maakten met diens
Ook in Mendelssohn's vioolconcert U|
symfonieën van de Salzburger meest. vond het orkest de juiste sfeer 1
ter,
e
kl.
vrijdie zich hierin volkomen
op
gemaakt schijnt te hebben van pressie hartstocht en virtuositeit, zoals die
door zijn omgeving. Hier spreekt een het stramien van 's meesters onvor
waarlijk bewogen Mozart, de échte prezen vormcultuur tot uitdrukking
Mozart lijkt ons, in wie het genie zich zijn gebracht.
aan de persoon onderwerpt. Die verDe jeugdige Duitse soliste Chris»
houding van genialiteit tot de „kleine", Ruppert (winnares van de eerste prUs
e
tussen vreugde en verdriet heen en in de internationale zomeracadem'
ONGEVEER VEERTIG ZEEPFABRIKANTEN, lid van de Nederlandse
tamelijk
te
was
zenuW
Salzburg)
mens,
geslingerde
weer
liet Henri 1956
Vereniging van Zeepfabrikanten, hebben gisteren deelgenomen aan de
Arends (die Van Epenhuysen tijdelijk achtig en kreeg het met die virtuosivervangt) in zijn weergave domineren. teit nogal eens aan de stok. „Het" wa»
jaarlijkse bijeenkomst van de vereniging, die te Delfzijl werd gehouDaarom was de vertolking werkelijke er althans niet, hoewel haar mootf
den. Ze hielden de algemene ledenvergadering, bezochten de Sodamuziek, ondanks verschillende onvol- streek haar in de cadens niet in "e
industrie en werden door het gemeentebestuur ontvangen. Vooral de
komenheden. Dat het begrip, de juiste steek liet.
1
rondrit door Delfzijl en de bezichtiging van de maquette hebben ertoe
De blazerspartijen klonken in d>
instelling er was, achten we bewezen
door de prachtige uitvoering van het werk bijzonder mooi.
bijgedragen, dat de congressisten verbaasd waren over de ontwikkeling
En dan hadden we na de pauze cc»
onvergelijkbaar mooie Andante di
van Delfzijl.
molto. De goed gekozen tempi der magistrale Beethoven in de 2e Symionie in D gr. t. Net als bij Mozart duur-l
In de maquettezaal bij de zeedijk 750.000 ton zal bereiken. In 1958 was
het weer even eer het orkest zie )
de
gaf burgemeester mr. A. A. J. Goldzo
klein.
deze
ruim
tweemaal
technisch geheel beheerste. In he
berg een beeld van de ontwikkeling en
De heer De Brey vertelde voorts,
allercharmantste Scherzo zat all eS
de toekomstmogelijkheden van Delfmo-,
weer „lekker": helemaal Beethoven!
zijl. Onder meer sprak hij over de
dat de belangstelling voor vestiP. C. 2gelijke uitbreiding van de buiten- en
ging in Delfzijl het laatste half
de
in
Nederland
Gistermorgen
is
industrie-binnenhaven.
jaar zeer is toegenomen. De verPlotseling sterfgeval
geboren
„Margarine-koning"
van
„Misschien duurt dat niet zo gek
wachting
Jongbloed,
niet
de
heer
Gerard
Italië,
is,
vestigingen
dat
te
lang meer," merkte hij erbij op
Gistermiddag om half vijf is de
lang meer op zich zullen laten Rome, aan een hartaanval overleden. jarige Antje H. Kuipers uit App" 1"
Als goed bewindsman gaf de heer
Een kamermeisje deed de ontdekGoldberg in de loop van zijn toespraak
wachten."
te Gronin'
king toen zij hem wilde vragen, wat gedam op de Stationsweg
een overzicht van de aantrekkelijkhede vereniging sprak de hij als ontbijt wenste te gebruiken. gen aan een hartverlamming ove»'
Namens
den, die Delfzijl voor de vestiging van voorzitter, de heer J. P. van Apeldoorn
De vrouw was kort tevoren m e
Een inderhaast geroepen dokter zei, leden.
industrieën heeft.
te Heerde, die zijn bewondering voor dat de heer Jongbloed reeds tenmin- de trein uit Amsterdam gearriveerd &[
jaar
Goed
de ontwikkeling van Delfzijl beklem- ste drie uur tevoren aan een hartver- zou door haar zoon met de auto riaa
Appingedam worden gebracht. Bij "
hadden er ons geen voor- lamming was overleden.
toonde.
Over de haven en de industrieterrei- stelling „We
van kunnen maken," zei hij.
De 48-jarige kwam zes jaar gele- wagen aangekomen zakte zij in elkaa
nen, die in beheer van het Havenschap
Nadat de zeepfabrikanten nog in 't den naar Italië, als directeur van de en bleek op slag te zijn overleden. Haa
zijn, sprak de heer C. de Brey, direc- raadhuis waren ontvangen, vertrok „Van de Berg S.P.A." een Italiaanse stoffelijk overschot werd door de
het Academisch Ziekenhuis ovet'
teur van het Havenschap. Dit jaar be- men naar Ekenstein, waar het jaar- dochteronderneming van de Unile- naar
gebracht. Antje H. Kuipers was «*"
vond.
plaats
diner
ver.
looft goed te worden voor de haven.
duwe van de heer G. J. Poelman.
Verwacht mag worden, dat de omslag
van goederen een hoogte van ongeveer
HAREN
Dr. Berghuis kwam ook te spreken
over het feit, dat bij de behandeling
van het toto-ontwerp in beide Kamers
en het loonbeleid in de Tweede Kamer
(naar aanleiding van de motie-Burger), de A.R.-fracties niet geheel eensgezind zijn opgetreden. Hij achtte het
in dit verband fout om uit een in de
regel eensgezind optreden te concluderen of af te leiden, dat iedere uitzondering daarop een inbreuk zou zijn
op het wezen van het politieke werk
van de A.R.P.
De AE-voorzitter meende met volkomen aanvaarding van ieders verantwoordelijkheid om op het beslissende moment naar eigen eer en geweten te stemmen
dat in gevallen als
deze het volgen van een zekere discipline geen overdreven eis is.
Dr. Berghuis
voegde hier echter
„Carmen”door Forum
aan toe, dat men over dergelijke op
Bloemen en een lang aangehouden
incidentele gevallen betrekking hebvan het Groninger operaminapplaus
bende divergenties ook geen groter
ook het bijna volnende publiek
verdriet moet hebben dan zij verdie- tallig gemeentebestuur was aanwezig
Gistermiddag is in het Academisch
nen.
vormden de dank voor de opvoevan
opera
Ziekenhuis te Groningen overleden de
ring van de
~Carmen"
George Bizet, door het Operagezel- 11-jarige Piet Katuin uit Emmen.
schap Forum uit Enschede.
De jongen werd donderdag zwaar
Prof. Lekkerkerker antwoordt
Voor de derde maal bezocht Forum gewond, toen zijn vader, naast wie hij
met deze opera de Groninger Schouw„Het Graf van Petrus
in de auto zat, komende van de Rijksburg en weer was de -zaal uitsteken*!, weg de Dorpsstraat te Gasselte inreed
bezet. Bewondering en dank vielen- en daar tegen een vrachtwagen
vooral
ten deel aan de Belgische titclkwam. De vader, die eveneens
Het artikel, dat prof. dr. G. Quispel, de rolvertolkster Renée Varly, die op terecht
naar het Academisch Ziekenhuis werd
in Bilthoven wonende hoogleraar in de
overgebracht, liep een shock op.
theologische faculteit te Utrecht, schreef uitstekende wijze de door ziekte verin de Sol lustitae, orgaan van de hinderde Henske Nooy verving en
Het stoffelijk overschot van de jonUtrechtse
universitaire gemeenschap, aan Harry France als Don José. de gen wordt woensdag, de dag waarop
heeft veel opzien gebaard in theologische korporaal, die, nadat hij liefde voor hij twaalf jaar zou zijn geworden, in
en kerkelijke kringen. Wij maakten van Carmen heeft opgevat, door haar Emmen ter aarde besteld.
dit artikel, getiteld „Het graf van Petrus
ten gronde gericht wordt.
in Bolsward" onlangs melding.
De Nederlandse Orkest Vereniging
Prof. dr. Lekkerkerker, theologisch
onder
de beheerste leiding van Paul
hoogleraar te Groningen, die in het artikel van prof. Quispel werd aangevallen, Pella, deelde terecht in de blijken
In het Academisch Ziekenhuis te
heeft hierop nu zeer uitvoerig gerea- van waardering.
Groningen ls overleden de heer B. H.
geerd
Imminga uit Muntendam, die in de
In zijn repliek schrijft prof. LekkerLezing voor Klassiek Verbond
morgen van 3 oktober j.l. in zijn woonkerker 0.m.: Verschillende uitdrukkingen
plaats
in het artikel van prof. Quispel acht ik
eerst werd aangereden door een
vertelkunst
Romeinse
beneden de waardigheid van een wetenbestelauto en even later door een
Gisteravond hield prof. dr. R. E. H. vrachtauto.
schappelijk gesprek. Zo acht ik de aanduiding „Bolswardse hoogleraar" kleine- Westendorp Boerma, hoogleraar aan
—
-
'
.
*
Bandenmisère
'!J
.
*L
*
zijn.
Collecte poliofonds
De opbrengst van de collecte vo?
het Prinses Beatrix Poliofonds was
de gemeente Haren f854.22.
Auto vernield
nuiu
Polle,Pelli en Pingo
vcMiieiu
Op de hoek Lokveenweg-Middelh
sterweg had gistermorgen een aam"
ding plaats, waarbij twee persone'
auto's aanzienlijke materiële sch a ■*
opliepen. De 27-jarige A. de HGroningen sloeg van de Middelho
sterweg naar links de Lokveenweg Jj
Op dat moment kwam de 25-jarige
C. de V. uit Groningen van de L*
veenweg en hij ,wilde de Middelh° t
sterweg inslaan. De V. die door
zonlicht was verblind, sloeg met e
Boems, boems
o! we zijn weer ergens klap tegen de zijkant van de auto v ,,
op gestoten, Pellie zeg vlug aan Pingo de H. Diens auto moest worden
dat hij de motor stilzet tot we de zaak gesleept. Persoonlijke ongevallen
den zich niet voor.
onderzocht hebben!
nfl
35) Nauwelijks is Polle boven of Pellie Neen Pellie. ik wil niet meer zo nieuwsgieheb ik geen tijd, ik sta
zegt dat de vissen ei weer zijn, maar dat hij rig zijn bovendien
of
er uit al die waterwat
spanning
in
dan wel naar beneden mag vliegen!
blaasjes zal komen!?
Nieuwsblad
het Noorden van zaterdag 12 november 1960
van
Coöp. Boerenleenbank „BEDUM"
-
11
GEVRAAGD:
een administratieve kracht
Theodorus fliemeijer JN.V
'abak-koffie-thev
min. leeftijd 18 jaar.
Sollicitaties schriftelijk aan de Bank.
Groningen
vraagt voor spoedige indiensttreding:
Voor administratieve en andere werkzaamheden op de drukwerk-afdeling van een I
middelgroot kantoor gevraagd:
a. NETTE MEISJES
Leeftijd vanaf 15 jaar en ouder.
b. GEHUWDE DAMES
Voor
c MANNELIJKE KRACHTEN
Leeftijd tot 40 jaar.
fk
g- een WERKSTER
van Prot. Chr. beginselen in de
ouder geplaatst worden.
Werktijd 's morgens van 7.30 tot 10.30 uur
(behalve
zaterdags) van 9 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur
de Personeelsafd. van Th. Niemeijer N.V.,
43, Groningen.
Leens, Ulrum en Kloosterburen
een
geplaatst
en
I
jAccountantskantoor Van Klinken, Stadskanaal
zal worden belast met de voorbereiding
van enhoofdzaak op
toezicht
weg- en waterbouwkundige werken,
vraagt
nst?hmg zal geschieden
p*
e
rvaring in één van
| »
een:
al naar gelang de opleiding
deze rangen,
alaris resp. f 519.67—f 632.66/mnd. of f 407.74—f 503.83/
nd mcl.
5.6% A.O.W.
ompensatie min f 16.30/mnd, 4% vac. toeslag en
leeftijd plm. 22—25 jaar.
""erun ziektekostenregeling.
erplaatsingskostenbesluit en
sollicitaties aan het
een studiekostenrege- Gaarne uitvoerige schriftelijke
'ng is van toepassing.
kantoor Hoofdkade 43.
e « woning te
Leens komt beschikbaar.
De Inspecteur der domeinen te Groningen,
ICI a ies met uitvoerige
inlichtingen omtrent opleiOude Boteringestraat nr. 43, vraagt
les enz vóór 28 november
a.s. te richten
ad
aan
d
n
di°nlrif! !
ac
.
-
Burgemeester
2e assistent
"
van Ulrum
Tegen 1 januari 1961
wordt aan hnnr/i ,
SMffigTS?'
DEKKNECHT
a-
.J
clte epswerf in de kop van Overijssel vraagt:
MONTEUR-MOTORINBOUWER
bekend
met laswerk
1 RECISIE PRODUCTIE DRAAIER
11 L ASSER-PLAATWERKER
p
"TIMMERMAN
Voor
goede krachten goed loon,
vast werk.
De man, die wij zoeken voor de
functie van
IN SPECTEUR VOLKSVERZEKERING
.
(standplaats Groningen) moet zeer actief,
Als
Tr
meent
TT
Heer
betaalri
bui-0.,
jonge-
man van 23—26 jaar, om
opgeleid
te worden tot
ROUTEVERKOPER
Afwisselend
vakkundig zijn.
aan deze eisen te kunnen voldoen en wanbelan§ steUm g hebt voor een prettige en goed
Werkkring, schrijf dan uitvoerig onder no. 590
EEN LEIOER
voor 7 lesuren per week.
Liefst op dinsdag. Sollicitaties worden gaarne ingewacht door de secr. W. POL,
Kokswijk 25,
Zevenhuizen
Op onze tankvloot bestaat op korte termijn de
mogelijkheid tot plaatsing van:
werk
met
goede salariëring.
Vereist wordt rijbewijs
C en ervaring in het
besturen van
vrachtin
auto's. Woonachtig
VOOR SOCIALEN BIJSTAND
AAN SPOORWEGPERSONEEL
in het bezit van getuigschrift BM, AM of
VD.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan Esso
Nederland N.V., t.a.v. Port Captains Section,
Postbus 150, Rotterdam of persoonlijke aanmelding op ons kantoor, Esso Raffinaderij Rotterdam, Botlekweg 1 te Spijkenisse (tel. 010-179900,
toestel 167).
de dienst
g
geplaatst:
Gemeentewerken kunnen
FLINKE JONGE VROUWEN
als gezinshulp.
Leeftijd: 21-35 jaar; ongehuwd; in staat
om in gezinnen van spoorwegpersoneel
bij ziekte van de huisvrouw de leiding
van de huishouding op zich te nemen.
Ervaring in huishoudelijk werk vereist.
wordej?
Verbeterde salaris- en verlofregeling;
voordelige reismogelijkheden. Afwisselende werkkring in verschillende plaatsen.
Aan de Afd. Wegen en Rioleringen:
Een opzichter of
Groningen.
Schr. sollicitaties worden gaarne ingewacht
bij de bottelaars van
Petrus
Campersingel 31,
Groningen
met opgaaf van geboortedatum en opleiding, tegenwoordige en
vroegere werkzaamheden met vermelding
van letter UU te richten aan:
Sollicitaties
technisch ambtenaar
belasten met de dagelijkse directievoeringi
bij het realiseren van plannen tot het bouwrijpmaken van gronden.
Gegadigden dienen over de nodige ervaring
te beschikken, alsmede in het bezit te zijn
van:
Voor opzichter: dipl. Waterbouwkundig Opzichter P.B.N.A. of gelijkwaardig.
Voor techn. ambt.: dipl. H.T.S., afd. Weg. en
Waterbouwkunde of gelijkwaardig.
Aan de afd. Bouw- en Woningtoezicht:
te
m
SOCIALE BIJSTAND N.S.
CATHARIJNESINGEL 55
- UTRECHT
Een adjunct-opzichter
voor bureau-wèrkzaamheden en controle in de
'
een gedipl. Gezinsverzorgster
vraagt op korte termijn
buitendienst.
ervaring, alsmede
opleiding L.T.S. Studerenden voor
Vereist is bouwtechnische
tenminste
-
voor de betrekking
roepen
van
onderwijzeres
aan de nieuwe openbare lagere school te Gasselte (3
leerkr.).
Gasselte is gelegen temidden
van veel natuurschoon.
Gasselte heeft goede busverbindingen
met
gemeester
te
Groningen,
Assen, Emmen en Stadskanaal (uurdienst).
Sollicitaties binnen 10 dagen
na het verschijnen van dit
blad te zenden aan de BurGasselternij-
veen
GEMEENTE EMMEN
de dienst van Gemeentewerken, afdeling Reiniging,
kan worden geplaatst een
Bij
H.T.S.-er
(afd. chemische techniekj
rang van technisch
ambtenaar 2e klas of technisch ambtenaar Ie klas.
in de
Jaarsalaris, resp. f 6165,96—
(6 verhogingen)
(excl. huurcomp.) f7521,84
f 9033,24 (6 verhogingen).
De aan te stellen functionazal, naast algemene
ris
werkzaamheden bij de afdeling reiniging, in hoofdzaak
f 7711,92
KAHREL'S THEE N.V.
Ifdeling Gezinszorg van het Groene Kruis te Scheemda
3e klasse.
Sollicitanten worden opge-
vraagt
GEMEENTE ONSTWEDDE
tte Stadskanaal (Industriekern)
Bij
E
GEMEENTE GASSELTE
ê § D E STICHTING
B. assistent werktuigkundigen
I_
_
(Gr.)
in het bezit van diploma S 3.
moderne woning.
onder nummer 580 bureau van dit blad.
betrouwbaar en
(€SSO/ ESSO Tankvaart Maatschappij N.V.
zolderruimte in centrum.
wil verhuren: brieven no. 639 bur. dezes
voor enthousiaste
zo spoedig mogelijk
A. vierde stuurman
I
i een goede
kans
„Z.G.V."
Gymn.vereniging
j
gezocht
Eigenaar
Wie deze
L. J. ALING, VRIEZENWEG, TYNAARLO
te Zevenhuizen vraagt voor
in bezit van M.U.L.0.-diploma.
Leeftijd 17—22 jaar.
Salaris volgens rijksregeling.
grote
'14 NOVEMBER A.S. OPENT
BP FILLINGSTATION TYNAARLO
I
een administratieve kracht
van
gevraagd. De werkzaamheden bestaan uit:
oereiden maaltijden en onderhoud vaartuig.
*an november tot maart onderhoud materieel en
instrumenten in magazijnen te Zoutkamp.
Elementaire kennis elektrotechniek vereist.
Salaris f 280.— tot f 327.— p.m. excl. eventuele
huurcomp. Soll. brieven onder no. 04874/1091 (in
env. en brief) te richten aan
linkerbovenhoek
lil.lkswa { erstaat Heerestraat 1 te Baflo.
1
\Jm\mmWJm\v J
W
.
c
opzichter tekenaar Aof B
- -
leeftijd van 18 jaar
De opleiding is voor het staatsdiploma ziekenverpleging B.
Jongelui van 17—18 jaar kunnen nu reeds geplaatst
worden als hulp in de verpleging.
Salaris volgens rijksregeling, dienstkleding vrij, tweemaal
oer maand is er een reisvergoeding naar huis.
te richten aan
i Aanvrage voor inlichtingen en sollicitaties
ie Besturende Broeder van „Meer en Bosch" te Heemstede.
ln
lnto^
hnl 7
J|
BP Mengsmering
W
W
leerling-verplegers
Leeftijd 18 tot 25 jaar.
en
Ê
BP Auto-dieselolie
—"
\\
r
f
l
9] B I
De Christelijke Inrichting voor de Verpleging van Epileptici, kunnen voor de jongens- en mannenafdeling ongehuwde
f- een CANTINE MEISJE
bovengenoemde dienst kan worden
W
È
m
BP Super
-
Werktijden van 7.30—12.00 en 12.30—17.00
uur.
Inlichtingen en aanmelding dagelijks
V
W
BP Benzine
In „Meer en Bosch" te Heemstede en
„Bethesda Sarepta" te Haarlem
voor de koffiekeuken.
Leeftijd tot 40 jaar.
ll
b.v. vervroegd gepensionneerde.
■■■■■■■ mm
e. een JUFFROUW
y
Ê
nr. 565 bureau dezes.
Leeftijd vanaf 14 jaar en ouder.
Gemeentewerken
I
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder
d. JONGENS
°"
OUDERE MNL KRACHT
■
hele dagen (tijdelijk).
\M
vraagt
voor
spoedige indiensttreding
—
worden belast met het toezicht op rioolwaterzuiveen de bijberingsinstallaties
een accurate
horende tussenpompstations.
De gemeente is aangesloten
bij het I.Z.A. Voor gehuwden kan een woning in uitzicht worden gesteld.
voor prettig verantwoordelijk werk.
Sollicitaties, te richten aan
Burgemeester en WethouLeeftijd tot 20 jaar.
ders, worden ingewacht bij
Kantoorervaring en Mulo-diploma strekken tot de Directeur van Gemeenteaanbeveling. Liefst uit de stad.
werken, Raadhuisstraat 4,
Emmen, binnen 14 dagen na
Aanmelding mondeling of schriftelijk Pelsterstraat 7.
verschijning van dit blad.
Emmen, 5 november 1960.
„HENDRIK VAN BOEIJEN-OORD" te Assen,
Ned. Herv. Inrichting voor zwakzinnige kinderen Scheepswerf Fikkers
vraagt o.a. in verband met de uitbreiding:
kantoor juffrouw
het dipl. Opzichter B.N.A. genieten voorkeur.
rea u dezes.
Salaris (exclusief 5,6 pet. comp. A.O.W. en
Salaris volgens rijksregeling.
f 16,30 huurcomp.):
3011. binnen 2 weken te zenden aan H. Telkamp, ParkTechnisch Ambtenaar f 410.— tot f 608.aan 79. Scheemda.
f 380.— tot f 486.—
Opzichter
f 365.— tot f 456.PLOEGMAN & ZWART.
Adj. Opzichter
"'■
verplaatsingskostenbesluit
en
Foxhol
1.Z.A.-regeling,
Paradijsvogelstraat 13, Groningen
studietoelageregeling zijn van toepassing.
vraagt:
vraagt voor spoedige indiensttreding
vraagt voor haar confectie-afdeling
£Schriftelijke sollicitaties aan Burgemeester en Wethouders, binnen 10 dagen na het verschijnen van dit t Minimum leeftijd ± 17 jaar.
1
blad.
De inrichting leidt op voor het huisdiploma, dat
voorbereidt voor het diploma Ziekenverpleging B.
Tevens
kan de opleiding voor het diploma Kinderen
bescherming A gevolgd worden.
Aanb mm °ndeling of
schriftelijk aan ons kantoor.
Salaris op 18-jarige leeftijd per maand f 122,15 boven i
het genot van kost. inwoning, bewassing en genees
Bij de Rijksverkeersinspectie, Beilerstraat 83
kundige
behandeling.
He t geheel gemoderniseerde
te Assen kan worden geplaatst een:
dames,
als
zodanig
Ook oudere
welke
Er is een regeling voor vergoeding van reiskosten
werkzaam zijn geweest, komen in aanmeren aanschaf dienstkleding.
TE GRONINGER
Hengelo (O.)
king. Een „lopende bandsysteem" wordt
Sollicitaties schriftelijk aan de Geneesheer-Directeur. Op de Afd. Medische Fysica
bij ons niet toegepast. Naast diverse gunvan het Fysiologisch Labostige voorzieningen (o.m. volledige reisratorium kan worden getype-ervaring
kosten vergoeding) bieden wij TJ een aanMulo,
goede
alsmede
een
Diploma
Gevraagd:
plaatst een
trekkelijk loon, ook tijdens de opleiding
s°llict aV r fcureau en kassawerkzaamheden.
vereist: Leeftijd boven 22 jaar. Salaris afhannten moeten in het bezit zijn van diploOnze personeelschef verschaft U gaarne
kelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van
RADIOTECHNICUS
alle gewenste inlichtingen.
ma s mulo en typen.
272.— tot f 380.— p.m. (excl. huurcomp.)
f
voor onderhoud, bouw- en
Minimum leeftijd 20 jaar.
Schr. soll. te richten aan het bureau Personeelsontwikkeling van medische
Aanmelden, hetgeen zowel mondeling, schriftelijk
Salaris
t
orthopedische
werkplaatsen.
400
er
maand.
Prins
Mauritsonze
voorziening
Rijksoverheid,
van de
voor
P
apparatuur.
Eigenha mg
kan geschieden, dagelijks van 9—
als
telefonisch
ungen il r Schreven soll. met volledige inlichno.
Salaris vlgs. rijksregeling.
12 uur en van 2—5 uur op ons kantoor Hoge der 1 Laan 1, Den Haag, onder vermelding van
brief).
Cente foto te richten aan de Directie
env.
en
|
dn
Soll. m. voll. ml. te richten
Groningen,
27,
HALSEMA,
21-23,
Groningen
A
telefoon
linkerbovenhoek
vL
u
m
04864/1091
21519.
*dn het rv
.—,.-,.__ TT-nrrl- (O.).
aan het hoofd van genoemTelefoon 29719.
de afd.. Bloemsingel 1.
jTjp
MACHINEFABRIEK
1
öekwame plaat- en constructie-bankwerkers
leerling constructie-bankwerkers
F. FALKE's TRICOTAGEFABRIEKEN N.V.
geroutineerde stiksters
J
leerling stiksters
Concertgebouw
Vraagt
°°
-
Leidsters
§RIJKS-UNIVERSITEIT
■
een energiek Instrumentmaker
I
X
spantenzetter
plaatwerkers
lassers
TYPISTE A
een vrl. kracht
—
Leerling
TRANS VAN
Zwanestraat
Nieuwsblad
Te huur of te koop gevraagd:
of hiervoor tot verbouwen geschikt.
Brieven onder no. 609 bureau van dit blad.
.''■' '■■:'.■:■ ■'■/■■:
* ****** ■
'■■'■'
'' ''
-
het Noorden van zaterdag 12 november 1960
..
Moederst.»
"Fb
WINKELPAND
■
van
ER
ZEEP
"t" ■ 0LIE * 7wp
\
.
"
12
\i.
\
\
;
\
ïr
v"*v
\
\
\
\
\^v
'\
%y
\
\
■
|
\.
\ !
\
%x
\
:
\x
\
\
K
\
\
%..
X
1\
V
j\
\\
\ \ i \
'"
jf?&-"Z?*js>
\
#
S»V
*"v
J
""*-s
\\
ILmWm.
miimm
\
s
\
\'
\
dwingeland zijn, maar stiptheid
is de kracht van een zakenman. Hij verstaat
de kunst zijn tijd goed in te delen. Hij weet
de juiste keuze te doen uit de middelen
die hem daarbij kunnen helpen. Eén daarvan
is de trein. Als hij iets verder wee moet,
laat hij weloverwogen zijn wagen thuis.
Niet alleen omdat een treinkaartje zijn
garantiebewijs is voor feilloos op tijd komen,
maar °°k omdat de treinreis hem de
gelegenheid geeft zich rustig op zijn afspraak
voor te bereiden. Rustig te denken,
rusti g te werken. En ook: fit te blijven.
n °g een afspraak. Maar die staat
Hij
n et n 2^n aê er, d a>
e's met Zl ) n vroUw
*weet dat
Hij
zij 't prettig vindt dat hij de
tre n neemt
fieeft daar zo haar eigen
-
'
V
hoeveel maal
uw jaarinkomen
zou uw vrouw nodig hebben als
zij opeens - zonder u - voor zichzelf zou moeten zorgen?
Hebt u wel eens uitgerekend
met hoeveel inkomen uw gezin
moet rondkomen als u er morgen
niet meer zou zijn? Praat met
een levensverzekeringman en
koop de zekerheid waarop zij,
die op u rekenen, recht hebben.
" '
-"
'
■
-
'
n 9
5
c
o
g
Levensverzekering
.'»
kopen is
-6
zekerheid kopen
*
c
E
f
ijj~rtffr
'ijt**n
üß^'tftit^''*
'""XnmW&VWtaUiMM>-'
4"
Levensver
f
■
'^'"v^
>
-*
JLJJLLX
■
e moderne vrouw
kiest zorgvuldig haar
kleding, en weet dat de
keuze van haar sieraden met even grote zorg moet geschieden.
Bij dit eenvoudige toilet past een moderne gouden broche.
een ring en oordips met brillant.
Meer dan 10000 stuks
Kettingwielen voorradig y?;^&ë^r\\
Sieraden van goud of zilveraltijd een passende aanvulling
bii ieder toilet.
2
Vana B mm t/m 2 '/j" s<eek
'
«S!
voorradig
lïlk
:;'%■".
lij
'
:#>
'"**
*
H.WUBS
AUTOMOBIELBEDRIJVEN
BIEDEN AAN:
£ ' '"■'
--■
II
si»?
"
f
'
"v-
-
Vraag uw juwelier net fraafe foefcj'e
DE PRACHT VAN
V.W. '51,. '55, '56
Inkoop
Financiering mogelijk
Opel Caravan
Opel Caravan
Plymouth Savoy
I 3lymouth Isabella
V.W. busje
V.W. busje
i
.l9^
1960 Auto TJnion 4 deurs 19
1958 Auto ünion 1000 S
l9 w
1957 Auto Union
l
1955 DKW 3-6
l9
1953 DKW 2 cyl.
l
9
1960 Mercedes 220
j 9»
1956 Mercedes 190
1958 Ford Taunus 12 M
1959 Ford Taunus 15 M l
1953 Ford Thames bestel
1954 Renault bestel
ld
1957 Citroen 2 CV.
Opel Kapitan
}pel Record
Opel Record
Opel Record
Opel Olympia
—
Verkoop
9?!
i
f
9
—
9
MUSSELKANAAL
0
Kruisstr. 3, tel. 05994-3803, na 30 uur 05900-35231,
05990-2'
VIERDE BLAD
Nieuw
Moratorium
TELEVISIE
De nieuwe vleugel
Meesterlijk marionettenspel
van het scheikun-
dig laboratorium
der Rijksuniversiteit aan de Bloem-
singel te Groningen is dezer dagen
in gebruik genomen. In dit nieuwe
laboratorium zijn
gedeelten van de
organische en
anorganische
chemie ondergebracht en het gehele
biochemisch
laboratorium. Het
gebouw bevat
practicumzalen en
werkkamers voor
deze
afdelingen.
Op de voorgrond
de kwekerij van
de Universitaire
plantsoendienst
„De Kamp". Links
het oude scheikun-
dig laboratorium.
BAKKERS WENSEN:
Wijziging arbeidswet op korte termijn
(Van onze Haagse correspondent)
Ongeveer een jaar geleden ontstond
Rrote onrust onder de Nederlandse
bakkers door een advies, dat de Sociaal Economische Raad uitbracht
"ver een eventuele wijziging van de
bakkersparagraaf van de Arbeidswet
1919.
ïn het uitgebrachte advies werd de
"nvoering van een ploegenstelsel en
vervroeging van het tijdstip, waarop
Vers brood mag worden verkocht, als
p <-n noodzakelijkheid
genoemd. De regering was tot nu toe niet tot een beslissing gekomen om verschillende
voor- en tegenstanders gelegenheid te
geven tot elkaar te komen.
Tijdens een gisteren te Den Haag
gehouden persconferentie van de Nederlandsche Vereeniging van Werkgevers in het Bakkersbedrijf, noemde de
secretaris, mr. C. M. Corporaal, het
noodzakelijk dat de regering thans op
V»rte termijn tot het nemen van maatdelen overgaat. Langer uitstel zou,
v oigens hem, voor de gehele Neder-
Frysk Orkest
Subsidie-concert trok veel
belangstelling
Voor wat hoort wat! En zo komt
het Frysk Orkest er niet alleen
t°e, als tegenprestatie, in tal van
friese plaatsen een of meer con-
te geven, maar bovendien
n°g elk jaar te Leeuwarden de
Subsidiërende
Instanties in Friesland een concert aan te bieden.
ens het telkens drukker worbezoek
wordt deze geste door de
Rew
ten teli Jke en plaatselijke autoriteiheiri Zeer op prijs gesteld. Alle over-Befr,Sp€rsonen z Ün> jammer genoeg,
muziekliefhebbers en
zo geschoolde
1 Alfred Salten de moeilijke
taak
Pro»grar deze officiële concerten een
nma samen te stellen, dat niet
t<»
ZWaar
aantrekkelijk en bovendien'
tistiek verantwoord is. Het progra' ar
ma dat bi;i dit concert uitgevoerd
Werd ypldeed
aan deze eisen,
M
toirp ,7 eber s terecht nog altijd reperWerd v ouden de Euryanthe-Ouverture
concert alleszins bevredigend
8eor» * Be
houdens enkele vlekjes in
het « menspel
violen gaf het der eerste endittweede
werk
Frysk Orkest
den^
.
" u*
"
''
boeio^
"g*nd weer.
Jiist 2ns totaal onbekende Poolse pialgnieuw Szymonowicz voerde
hièrna
in p 1 11n Chopins tweede Pianoconcert
p 21 de solopartij met
Weinio■ üi**'ur uit
- Hoewel technisch op
ïtjn
_
S
JL,
-
°
-
viel aan te merken, was
het p|h cclniets
maar weinig expressief. Een
grot»
"
zwakke
liet h Ü niet achter. Het
6n Weini g dankbare orkestrale
dcci in
to t ccnPl reerde het Fr y sk Orkest niet
Vertolk/ m elk opzicht bevredigende
er legden Alfred Salten en de
orke^L5
Cyciü- -f in met De Moldau" uit de
Smetan'
altijd a -,
"
overjopJ:
Prijzen
v
ll
»
in Vaderland" van Bedrich
De flujten waren het niet
ccl met elkaar eens, maar
Was de vertolking zeer te
I
'ri
gekleurde Bolero
°rrnde Spaans
avond een onbetwistbaar
het einden' V or ons gevoel had aan
e climax nog wel iets spontaner
gevoerd
kunnen worden.
Verieen
nS com lime nt aan de uitVoe
P
renden
g ".
Mr
Sni Jder riep als voorzitter
Van het' tv'
«> het bü rysk rke st aan het begin
n rde waarnemend Com"nissaris
g'n. Gedeputeerde
L
t'
Hoo i andKonm
de Burgemeester van
n mr
'
der
en Jr J A A. M. van
v arv
' ' Daniskas een woord
°
?-r °
°
H°
°
Welkonf
-
WILLEM ZONDERLAND.
13
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
landse Bakkerij
hebben.
ernstige
gevolgen
Ploegenstelsels
Mr. Corporaal bepleitte met klem
de invoering van ploegenstelsels en
drong er voorts op aan, dat het verkopen en vervoeren van vers brood
niet langer aan bepaalde tijdstippen
blijft gebonden, of wel het verkoopuur
van vers brood wordt vervroegd tot
8 uur en het uur waarop dit mag worden vervoerd geheel wordt vrijgelaten. In vele gevallen zouden, volgens
spreker, deze maatregelen belangrijke
sociale en economische verbeteringen
betekenen.
Vroeger brood
Jager neergelegd
In het jachtterrein achter de Twee
Provinciën te Stadskanaal zwierf
gisteren geruime tijd
zonder
resultaat — een jager rond. Tenslotte besloot hij het wild maar het
wild te laten.
Hij liet de hond zijn gang gaan
en om zich op het vertrek voor te
bereiden legde hij zijn geweer even
neer.
Plotseling hoorde hij iets achter
zich en voordat hij zich had omgedraaid, lag hij al tegen de grond.
Een hert had hem pardoes omver
gelopen. Verbeten zag de jager het
hert met grote sprongen de ruime
dreven van Westerwolde weer op-
—
zoeken.
Zr. Lien de Haan 25 jaar
bij Diakonessenhuis
Groningen
Salzburger Marionettentheater verschafte de Nederlandse
televisie gisteravond een kijkspel van de eerste orde. Het bracht
een fraaie poppenversie van bekende werken van Mozart, Strauss
en Saint Saëns op het scherm. Het marionettenspel, dat zich bijzonder goed voor de televisie leende, werd uitstekend „gebeeldbuisd" door Dick van Bommel.
Het
„Wat een getiepel", zei een van
onze medekijksters, toen we tijdens
de voorstelling een blik achter de
schermen op de technische hoek
konden werpen: een interessant intermezzo, waarin we met grote bewondering de ritmische manipulaties van de aan de touwtjes trekkende mensen konden gadeslaan.
„An der schonen blauen Donau"
kwam wel bijzonder charmant op
het scherm, de „Stervende Zwaan"
was een meesterstuk.
Freddy Albeck
De Deense cabaretier Freddy Albeck was te zien in een soort miniatuur-éénmansshow. Hij bracht op
verdienstelijke wijze een paar liedjes, waarvan de ritmische ons het
meest aanspraken.
Het uit een telefoonboek in
Nederlands met Deens accent voorgelezen „sprookje" konden we niet
zo erg waarderen. Freddy Albeck
mist ons inziens de veelzijdigheid de
kijkers langer dan vijftien a twintig minuten achtereen te boeien.
..
In „Attentie" was het gedeelte
over de randstad Holland het interessantste. De mening van prof.
Luning Prak: concentratie van industrie en mensen in het westen
van het land,, vond bestrijding. (Men
leze overigens wat elders in dit blad
in de rubriek „Los en Vast" over
de brochure van prof. Luning Prak
wordt gezegd.)
VANDAAG: TV-toto
Showman Lou van Rees, actrice
Andrea Domburg en oud-wielrenner
Arie van Vliet zijn ongetwijfeld
Economische problemen
Meisje
slaapmiddelen
-
-
op
—
—
ZONDAG: school
„De mensen leren op school alles
van de Vrede van Munster, maar
Het Salzburger Marionetten-theater op de Nederlandse t.v
COMMERCIEELE CLUB
vader
Een vrolijk verhaal over straatmuzikanten van Paul Schurek is
ongetwijfeld „Straszenmusik", een
drie bedrijven tellende komedie,
waarin Heini Kaufeld en Hans Mahstraatmuziler de hoofdrollen
op zich nemen (20.25).
kanten
„Elf november is de dag...”
...
Zoon komt voor zijn
OLDENBURG: straatmuziek
Dinsdag viert zuster Lien de Haan
haar vijf en twintigjarig jubileum als
verpleegster in het Diakonessenhuis
te Groningen.
Na als verpleegster op verschillende afdelingen gewerkt te hebben, is
zij nu hoofd van de polikliniek.
Zowel de patinten, die vroeger door
haar verpleegd werden, als degenen,
die nu, in de polikliniek, met haar in
aanraking komen, zullen zich steeds
haar hulpvaardigheid herinneren. Ook
in de zusterkringen mag de jubilaresse veel vriendschap en genegenheid
ondervinden. Dat zal ze dinsdag ongetwijfeld merken.
Ook de consument zou bij een vroegere bezorging: zijn gebaat. Een door
SINT
MAARTEN
de Nederlandse stichting voor de stanog te klein om alleen aan dit festijn
(Van een onzer verslaggevers)
opinie-onderzoek
ingesteld
tistiek
thee
te doen zich m gezelschap van
dag
..."
november is de
toonde n.l. aan, dat de huisvrouw,
vader meldde bij een gerenomhaar
het
Ja, het was weer elf november,
vooral die in de gTote stad, het brood
meerde
Goed, haar lampiwas weer Sint Martinus. En zo te onnetje zakenman.
was
niet
van een
voorzien
graag voor de middag in huis wil heb- zien:
de schooltandarts zal er zijn hart brandend kaarsje. Ook
was se
daar
ben en dat is thans lang niet altijd moaan kunnen ophalen. Dat deden gister- nog
te petieterig voor, maar een stemavond rond zes uur trouwens ook alle metje
gelijk.
had ze.' En toch liet die dure
het algemeen nog zeer jeugdige
Mr. Corporaal besprak uitvoerig de over
meneer
haar niet uitzingen. „Onzin",
persoon van de bakkerverkoper die deelnemers aan deze traditionele zang- vond de man, „je kaarsje brandt niet
en-snoep-marathon langs iedere deur.
hij een kameleon-achtige
figuur Het
eens. Dat is geen Sint Maarten vieren.
van Groningen kreeg Dat
noemde. De eigenschap van een goed er in stadsbeeld
is schooien onder leiding van je
spitsuren
uiterlijk
de
een ander
bakkersvakman enerzijds en die van door. De
vader"
en boem dicht was de deur.
harde, koude verkeerslichten
De man begreep niet dat hij een
een goed verkoper anderzijds gaan waren plotseling nergens meer. Ze
niet vaak samen. De leeftijd van de moesten het afleggen tegen al die onherstelbare schade had aangericht
en de vader was genoodzaakt de verbakkerij verkopers en trouwens ook vriendelijk
flakkerende vlammetjes standigste
weg in te slaan: naar
van diegenen, die uitsluitend in de bak- achter de vaak
vervaardigde
zelf
huis
Ja,
november was de dag
kerij werken, is onrustbarend hoog. lampionnetjes van broertje
elf
zusje,
Spreker achtte de figuur van de bak- van dochtertje of zoontje ofen van
kerbezorger
sociaal gezien onaan- neefje of nichtje. Vaak hingen die
vaardbaar.
lichtjes, zo dapper en voorzichtig voort„Er is slechts één oplossing moge- bewogen, angstig scheef. De bel zit
lijk: beide functies moeten ontkoppeld immers zo hoog! Maar als die bel zijn
worden, zodat er uitsluitend verkopers geluid eenmaal had laten horen en de
machtige deur was opengezwaaid, dan
en uitsluitend bakkers komen," zei stonden ze daar. De stralende oogjes
hij.
wonnen het nog van de lieve stemmeEconomische politiek is het overHiervoor is het echter noodzakelijk tjes, die steeds maar weer herhaalden: heidsingrijpen in het economisch prohet verkoop-uur te vervroegen; het- „Elf november is de dag
"
geen echter slechts door het instellen
Aan onze deur meldde zich één uit- ces, zo definieerde prof. dr. F. Hartog,
van ploegendienst te realiseren zou zondering op de regel van het vaste hoogleraar in de economie aan de
zijn.
Sint Maartenrepertoire. Twee turven Rijksuniversiteit te Groningen, gisteren nog geen twee jaar. Helemaal
De bezorging hoog
onderalleen
stond ze angstig in 't oneindige avond in Restaurant Kïche het
Een andere factor die om een oplos- van onze
nauwelijks 15 treden tellende werp van zijn lezing voor de Commersing vraagt is de onaantrekkelijkheid
trap te staren. En dan, heel schuchter: cieele Club. Men denke maar aan bevan het vak van broodbezorger. Wil „Poesje mauw, kom eens
gauw
" talingsbalans, prijsvorming, inkomenshuis-aan-huisbezorging
in stand Ze had geen lampionnetje en
de
geen zak verdeling, werkgelegenheid, e.d.
blijven, dan zal, volgens mr. Corpoom de snoepjes te bewaren.
was
raal, radicaal moeten worden inge- nog te klein en daar waakte Zeop de
Men kan nog onderscheiden in struchet
grepen. De bezorging zal moeten ge- achtergrond verblijvende oudere
(lange termijn) en contuurpolitiek
broerschieden door verkopers in volledige tje dus voor. Maar dat stemmetje,
junctuurpolitiek (korte termijn), welen
dienst, toegerust met gemotoriseerd
die angstig grote ogen van „hoe is het ke laatste prof. Hartog speciaal onder
bezorgmateriaal, dat hem beschermt nou
verder?" We hebben haar een de loep nam. Het streven is daarbij
tegen slechte weersomstandigheden.
gericht op een evenwichtige betalingsextra portie gegeven.
De Nederlandsche Vereeniging van
Waarom? De kleine had nog geen balans, een evenwichtige arbeidsmarkt,
Werkgevers in het bakkersbedrijf zou werktempo, al die trappen met die op prijsstabilisatie en een constante
in overweging willen geven een over kleine korte beentjes. Neen dat was loonquote.
Als instrumenten om deze doelen te
ruime geldmiddelen beschikkend so- echt geen doen. De grote groep die bereiken
hanteert de overheid de digelegd had op de Wielewaalbeslag
ciaal saneringsfonds in het leven te flat, had gevoel voor zaken. De gale- recte en indirecte belastingen, subsiroepen, met als doel, omscholing van rijen waren herschapen in een zee van
lichtjes en uit de verte had dit enorme
jonge patroons en aanstaande baknam te veel
kers die het bakkersbedrijf willen ver- huizenblok iets van een geïllumineerde
kruiser
in
de
haven
van
Den
Helder.
laten, het verstrekken van kredietfaci- Maar dan in plaats van keurig gepoetliteiten voor concentratie van kleine ste „Jannen" bevolkt met dozijnen
Het staat thans vast dat de 20-jarige
bedrijven en aanschaffing van machi- meisjes en jongens, die onder 't steeds Sigrid Sanders uit Bloemendaal
die
nerieën en installaties voor de kleine herhalen van hun schone zangen de 1 november in haar zolderkamer in
buidel met ongesorteerde lekkernijen de Deurloostraat te Amsterdam dood
onderneming, en voor het uitkopen
zwaarder voelden worden.
te bed is gevonden tengevolge van
van bedrijven die om verschillende
Natuurlijk,.er waren teleurstellingen het gebruik ener te grote dosis slaapredenen hun poorten willen sluiten.
ook. Wat denkt U van een meisje, dat middelen is overleden.
MARK
TRAIL
attractieve figuren om een tweede
TV-toto rond op te bouwen. Zo
dacht Theo Eerdmans er kennelijk
ook over en het is vanavond aan
hem om dit waar te maken, waarbij hij uiteraard weer de steun
vindt van een aantal gerenommeerde sterren uit de amusementswereld. Roberto Cardinalli, Les Cinq
Pères en het revueorkest van Ferry
Wieneke vormen die basis (20.50).
Tevoren openen het echtpaar Kleywegt en Jan Leijendekker het
VARA-programma met een hopelijk
sterke Espresso (20.20).
dies, materiële uitgaven (publieke werken), het disconto, etc. Van belang is
uiteraard de dosering bij het gebruik
van deze middelen. De overheid steunt
daarbij op gegevens, verzameld en
verwerkt door het Centraal Plan Bureau (CPB), waaraan prof. Hartog
vroeger zelf verbonden is geweest.
Het is in eerste instantie de SociaalEconomische Raad (SER), het toporgaan van de publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie, dat uit de op grond
van het CPB-materiaal naar voren komende gegevens een keuze maakt en
advies uitbrengt aan de regering die
uiteindelijk moet beslissen.
Enige malen hebben we nu een bestedingsbeperking gehad en eveneens
al bestedingsverruimingen, zoals ook
dit jaar. Voor de toekomst wil men nu
dergelijke grote veranderingen in één
keer niet meer. Men denkt verder
veeleer aan „bijsturen". Zo staat nog
belastingverlaging op het programma,
voorts een nieuwe invaliditeitswet en
werktijdverkorting, terwijl ook nog een
huurronde nodig zal zijn. Op die manier zal men de door produktiestrjging
ontstane economische „ruimte" geleidelijker consumeren.
Prof. Hartog, die zijn betoog illustreerde met enkele voorbeelden uit de
praktijk, kreeg na de pauze door verscheidene vragen nog de gelegenheid
enkele interessante onderwerpen te
bespreken.
niets van de vrede in huis. De wet
van Archimedes wordt verklaard,
maar niet de wet van geven en
nemen", zegt Martie Verdenius en
op deze gedachten bouwde ze haar
tv-spel „School voor volwassenen",
dat zondag om 20.20 via de KROcamera's op de beeldbuis komt.
's Middags is er eerst (17.00) de
gebruikelijke kerkdienst, die ditmaal uit de Gereformeerde kerk te
Hillegersberg-Terbregge komt. Het
avondprogramma opent met „Anno
1936", een greep in de archieven
van het Pathé-journaal door Fred
Bredschneyder en Joop Reinboudt
(20.00) en krijgt na genoemde leergang voor volwassenen een vervolg
in een populair concert door het
Amsterdams
Kunstmaand-orkest
(21.00) met solistische medewerking
van de tenor Arjan Blanken. Vóór
Sport in Beeld (22.00) kunnen we
om 21.40 dan nog kijken naar Doorgang een tweede aflevering in de
serie filmmeditaties.
OLDENBURG: toneel
„Die Stunde der Antigone", een
toneelstuk van Claus Hubalek, is
het voornaamste punt uit het zeer
uitgebreide programma dat Duitsland de zondagse kijkers biedt
(20.45). Om 12 uur is Oldenburg
al in de lucht met het internationale journalistenforum, om 13.00
volgt het tv-spel „Man zonder
naam", om 15.25 is er de vertoning
van de Zwitserse film „Kinder in
„Gottes Hand" en om 20.05 gaat
prof. dr. Bernhard Grzimek ons met
„Ein Platz für Tïere" bezighouden.
Programma maandag
NTS: 20.00 Journ. en weeroverz.
NCRV: 20.20 Actueel progr. 20.30
Kleinkunstprogr. 20.50 Film. 21.15
Intern,
journalistenforum. 22.00
Dagsluiting.
OLDENBURG: 17.00 V. d. kind.
17.20—18.00 Mary Wigman en haar
studio. 18.45 Die Nordschau. 19.25
Mist over München. 20.00 Nws. 20.25
Rep. 21.10 Gevar. progr. 21.30 De
mens en zijn aarde.
RADIO
Doorsnee de tweede
Binnenkort gaat het commerciële
radiostation Luxemburg in opdracht
van de Nederlandse Horeca beginnen met een soort Doorsnee-programma, waarvoor Annie M. G.
Schmidt de teksten verzorgde. Op
een gezellige wijze willen de Horecabedrijfshouders
de luisteraars
voorlichten wat de plaats van hun
bedrijf in de maatschappij betekentKees Brusse, Sophie Stem en Lia
Dorana, de kern van de oude Doorsnee-familie dus, zullen aan dit programma, dat zondags om de veertien dagen wordt uitgezonden, meewerken.
Nieuwsblad van het Noorden
TSJEGOLEV BIJNA WERELDKAMPIOEN
De strijd om het wereldkampioenschap is praktisch beslist. Doordat
Baba Sy gisteravond in Leeuwarden tegen de Canadees Deslauriers niet
verder is gekomen dan een remise, terwyl Tsjegolev de volle winst op
Gordijn boekte, staat de jonge Russische student twee punten voor met
nog één partij (vandaag te Haarlem tegen Dukel) te spelen. En niemand
gelooft, dat htj deze zal verliezen. Baba Sy en Koeperman staan gelfök
op de tweede plaats en zij moeten nog resp. tegen Saint Fort en Sen A
Kaw spelen.
I—l.
Na de 25e ronde luidt de stand:
1 Tsjegolev 41 pnt; 2-3 Baba Sy en
Koeperman 39; 4 Deslauriers 32; 5 Saint
Fort 29; 6 Gordijn 25; 7-8 Bom en Sen A
Kaw 24; 9 Dukel 22; 10 Verpoest 21;
11 Verse 19; 12 Dionis 18; 13 De Descallar 13 en 14 Agliardi 4 pnt.
De partij tussen Gordijn en Tsjegolev
had het volgende verloop:
Wit: Gordijn. Zwart: Tsjegolev.
1. 34—30, 20—25;
2. 32—28, 25x34;
3. 39x30, 18—22;
4. 37—32, 12—18;
6. 30—25 32—27;
5. 44—39, 15—20;
7. 50—44 I—7;
8. 41—37, 19-^-23;
9. 28x19, 14x23;
10. 25x14, 10x19;
11. 35—30 17—21;
13. 40—34
10—14;
15. 30—24; 19x30;
17. 33—28, 22x33;
19. 44—39, 7—11;
21. 39—33,
4—10;
25. 36X27
10—14;
23. 34—30, 17—22;
27. 39—33, 20—24;
29. 46—41 12—17;
3—B;
33 40—35, 23—29;
35. 43—39, 34x43;
37 48—43, 17—22;
39. 43—38, 19—23;
41. 33X24, 23—28;
43. 38—33, 11—17;
45. 38—32 20—24;
31. 49—43,
12. 30—25,
14.
16.
18.
20.
22.
24
26.
28.
5—10;
34—30, 11—17;
25x34, 14—19;
39x28, 9—14;
31—27, 21—26;
43—39, 14—20:
28x17, 11x31;
33—28, 2—7;
30—25
30. 41—36,
32. 45—40,
34. 36—31,
36. 38x49,
38. 28x17,
40. 49—43,
42. 32x23,
44. 42—38,
46. 43—39,,
KORFBAL
57. 23x24,
-
Veendam lijdt nederlaag
tegen WDC
Te Winschoten was het hoofdklasse-
tiental van Veendam op bezoek bij de
ploeg van WDC voor het spelen van de
bondscompetitiewedstrijd. Deze ontmoeting had een spannend verloop en werd
met het kleinst mogelijke verschil door
de Winschoter dammers gewonnen. De
einduitslag was 11—9.
Engelander,
Van
Postma.
Oosterparkers
(thuis
tegen WW):
Molenberg; Venema, Maat; Komdeur,
Metus,
Bolhuis; Groninger, Rozema,
Mulder, Weessies, Huizinga.
KSC (thuis tegen PJC): Vissia; B.
Bouwknegt, Hummel; Nienhuis, Stegen,
Kootstra; J. Hummel, Jonkers,
J. Bouwknegt, L. Kootstra.
Appingedam (thuis tegen
Ottens,
Mul-
HSC):
der, Ketelaar, M. Mulder; Kugel, Krol,
Smit; Zeeman. Bouman, Van Heuveln,
Kragjen, Tichelaar.
Record-inzet in sporttoto
Velocitas in Groningen aan de kop
De sporttoto nr. 11 van deze week
krijgt een record-inzet, zodat een prijzcnbedrag beschikbaar is, dat in de geschiedenis van onze voetbaltoto nog niet eerder is uitgekeerd.
Bij alle sportverenigingen steeg de inzet in beduidende mate en op het centrale inleveringsbureau van de afdeling
Groningen in hotel Frascati, waar de totoadministrateur de heer F. H. Boerema de
scepter zwaait, had men het gisteravond
bijzonder druk.
Van de Groninger sportverenigingen
staat Velocitas nog altijd met een flinke
voorsprong aan de kop, terwijl GVAV en
GRC nu al wekenlang duelleren om de
tweede plaats.
Gisteravond legde GVAV weer beslag
op deze tweede plaats, hoewel ook GRC
tot een respectabel aantal kolommen
kwam. De roodwitten slaan op totogebied veel grotere clubs als Be Quick en
Oosterparkers.
Oude glorie in het veld
De voetbalvereniging Sneek, die op 26
november a. s. haar vijftigjarig bestaan
herdenkt, zal ter gelegenheid van het jubileum de oude glorie nog eens laten
herleven. Er wordt die dag een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal oudSneekspelers en een team dat samengesteld wordt uit oud-spelers van clubs die
in vroeger tijden steeds tot de sportieve
tegenstanders van de Sneker withemden
behoorden. Voor de samenstelling van
dat elftal werden uitgenodigd Brandsma
en Wuyts van Heerenveen, Thomassen
en Van Zand van Achilles, Hogenbirk en
Brugts van Be Quick, Santema van Frisia, Stabler en Willems van Velocitas en
speler
Koopman van Leeuwarden. De
die het elftal zal completeren, zal vermoedelijk van Leeuwarden zijn.
Loppersum jubileerde
terwijl
mevr. Wals bloemen in
ontvangst
mocht nemen.
Voor de nagenoeg geheel gevulde zaal
trad
daarna het Cabaretgezelschap De
K.N.K.B.
programma
zondag
Het
voor
luidt: Hoofdklasse: Wordt Kwiek-AUen Wyoka's uit Zuidbroek op, dat met een
vlot programma de aanwezigen uitsteWeerbaar, Hermes-Rohda.
Eerste klasse: Vitesse-Quick, VKC-As- kend wist te boeien. Als gaste was aanwezig de zangeres Carla van Renesse,
ko, Sparta-Friso, LDO-AKC.
Tweede klasse A: Oerterp-Nic, C.B.- die enige keren voor het voetlicht trad.
Hermes 2, Rohda-OKO. NKC-Uni.
B: Kios-Samen Eén, De Hoeve-Emmen, Luxia-Lionidas, Forward-Kinea.
PAARDEN
C: Friso-WWMD, Vios-W.K. 2, W. FluchLeeuwarden.
Derde klasse: A: HDT-Nic 2, KoruSappemeer sluit zondag het noordelijk
los, Una-DDK, VKC 2-Asko 2.
programma van
B: ZKC-VDW, Roodwit-Odis, M.V.-Ad- koersseizoen met een
zes nummers waaronder een seriedravevendo, DOS-Halen.
C: W. Warber-MNEW, De Pein-Sim, rij met achttien deelnemers. Vooral de
All. Kwiek-DOW, WK 3-B.W. Heerenveen. Hollandse entrainementen zijn daarbij
Voor de noordelijke hoofdklassers zijn goed vertegenwoordigd. Th. Kooyman
twee thuiswedstrijden vastgesteld. Wordt is er met Waluna Norton, Quadrupes en
met Uitloper,
Kwiek krijgt bezoek van Allen Weerbaar, Violina Norton, Pronk
dat met één winstpunt meer de plaats C. Blokdijk met Wanita van Barke, Jan
boven Wordt Kwiek op de ranglijst in- de Graaf met U Diena, Leeman met Toneemt. Misschien gaat het spannen in rero en Uranium H, Dapper met Tabor
Jubbega, temeer nu W.K. kan stijgen op Harvester D. en de Vries met Curlew.
de ranglijst. Na Westerkwartier en De noordelijke entrainementen Oosting,
Blauw Wit komt thans Rohda naar Gro- Woudstra en Bonne de Jong krijgen het
ningen en de ontmoeting tegen Rohda dus moeilijk. Onder de noordelijke rezal waarschijnlijk de zwaarste worden. presentanten bevindt zich ook Quicksilver
Wapenen voor de ploeg van Kars zijn S.
mits kracht en een groot uithoudingsverOok in de andere nummers komen de
mogen, andere middelen zijn er niet te- genoemde Hollanders uit. Het openingsgen deze uitblinkende Amsterdamse top- nummer heeft acht deelnemers, de Samploeg.
my Marsprijs negen, de Siegfriedprijs
In de eerste klasse zal de leidende acht, de Sinjeur Hanoverprijs negen Zpositie van Sparta nog wel niet in ge- jaargangers waaronder de noordelijke
vaar komen en we verwachten evenmin Zuleika. De Sluitingsprijs heeft acht indat Quick de laatste plaats zal ver- schrijvingen namelijk Uppsala Pluto, V
laten.
Paula's Zoon, Skippy M., Trabant, Tombola, Waluna Norton, Tv Ciel dOr en
NKV-competitie
Het programma voor a.s. zondag van Ural. Veelbelovende nummers dus.
de NKV competitie luidt als volgt: Ie klas- KEGELEN
se: Hermes 3—Wees Kwiek; Noord OosNationaal concours
ten—Rohda 2; W.S.S.—U.D.I. en Animo—
Roko. 2e klasse A: O.W.K. 2—Korulos 2;
te Maastricht
Una 2—D.D.K. 2 en 0.K.0. 2—Uni 2.
2e klasse B: U.D.I. 2—Kiol 2 en 0.K.0.
Een nationaal concours, waaraan clubs
3—Sparta. 2e klasse C: Animo 2—-W.S.S. uit geheel Nederland, o.a. ook uit het
2 en S.O.S. 2—S.O.S. 1. 3e klasse: Noorden deelnamen, is een groot succes
B.K.C.—Nic 3; Club Brothers 2—Klim geworden. In afdeling A heren wierp
Op; Sportief—S.B.O. 2 en Roko 2—Zuno- „X.L.N.XC." te Maastricht 410 ht. in 50
bri 2.
ballen. In de afdeling B heren behaalJunioren: Rohda—O.K.O.; Oda—Korude Taverne uit Hoogezand met 337 kl
los en Noord Oosten—S.B.O.
de 7e prijs, 't Hail Holstek uit HoogeVoor de Ie klasse is ditmaal een zeer zand viel met 325 ht. buiten de prijzen.
interessant programma vastgesteld. De A. Wijnands te Maastricht werd hoogste
big-match is ongetwijfeld het treffen tus- korpsgooier door in 10 ballen 89 ht. te
sen W.S.S. en het nog ongeslagen U.D.I. vloeren. H. v. Biessum uit Hoogezand
Noord Oosten zal Rhoda 2 wel geen kans behaalde in de jubileumwedstrijd in afgeven op revanche, terwijl Wees Kwiek deling A. de derde prijs met 127 ht. in 15
de eerste winst kan boeken tegen Her- ballep.
mes 3.
Aan de korpswedstrijden werd deelgeAnimo tenslotte zal in Westerlee tegen nomen door 124 vijftallen en 30 drietalRoko wel aan het langste eind trekken. len, in totaal 715 kegelaars(sters).
voor
Nuninga,
Donderen. Excelsior komt compleet uit,
dus met Meerman. De opstelling luidt:
Den Hertog; Den Hartog, Dörr; V. d.
Polder, Visser, Delwel;
Weber, Slui,
Meerman, Libregts, Corpeleyn.
GVAV gaat naar Rotterdam voor de
belangrijke wedstrijd tegen Feijenoord
in de gewone opstelling, dus met: Roffel; Alting, Buist; Borghuis, V. d. Hoeven, Tardy; Groninger, Kuiper, La Crois,
Fransen, Meuken. Ook de Rotterdammers komen volledig uit: Pieters Graafland; Kerkum, Veldhoen; Kreyermaat,
24—29;
48. 28—22, 19—24; Walhout, Klaassens;
Schouten;
Ber13—19;
50. 42—38, 19—23; maars, C. v. d. Gijp, Bouwmeester, Mou29x40;
52. 35x44, 23—29; lijn.
54. 22—17, 12—18;
B—l
Velocitas (thuis tegen Borne): Doorn21x12;
56. 25—20, 24x15; bos, Bardewee, Kuipers; Ludwig, Sannes,
12—17 wit gaf het op.
Klöne; Medema, Bergers, Bats, Smit,
Ter gelegenheid van het 45-jarig be7—11; staan organiseerde de voetbalvereniging
8—12; Loppersum vrijdagavond een feestavond
17—21; waar de voorzitter, de heer J. J. Hart
29—34; een overzicht gaf van de wederwaardig12—17; heden van de vereniging sedert de vie21x12; ring van het 40-jarig jubileum in 1955.
24—29; De heer K. Wals, die één dag na de
18x20; oprichting werd geboren en dezer da17—21: gen zijn 45ste verjaardag vierde, was
14—19; ruim 25 jaar werkend lid van de vereniging en hij maakt thans nog deel uit
van het bestuur. De voorzitter memoreerde, dat Wals altijd klaar heeft gestaan voor de vereniging en bood hem
als blijk van waardering een vulpen aan,
Thuiswedstrijden
noord
47. 33—28,
49. 47—42,
51. 39—34
53. 44—39,
55. 39—33,
Veendam. (Thuis tegen Fortuna VI):
Baas; Van Essen, V. d. Ark; De Jong,
Rosies, Wever; Snip, V. d. Berg, Bouma,
Wilbers, Korte.
(Thuis tegen Excelsior):
Be Quick.
De Wolf; Zoetebier, Oosterhuis; Pauwe,
Bolhuis, Duitsch; Oosterloo,
Mensinga,
Draverijen te Sappemeer
-
november 1960
—
Elftallen voor zondag
Baba Sy verspeelde een punt
aan Deslauriers
De dammers zijn gisteren in Leeuwarden 's morgens officieel door het
gemeentebestuur in het stadhuis ontvangen. Burgemeester Van der Meulen
sprak hen in het Frans toe. Hij heette
hen bijzonder welkom in de Friese
hoofdstad, er op wijzend, dat zij zich
hier in een provincie bevonden waar
veel belangstelling voor de damsport
bestaat.
De voorzitter van de Kon. Nederlandse
Dambond, de heer H. C. van der Vreugde
uit Goes. sprak een dankwoord voor de
ontvangst en de door de gemeente verleende subsidie om in Leeuwarden te
kunnen spelen. De gasten kregen bij het
verlaten van het stadhuis een foto-mapje
van Leeuwarden uitgereikt.
Deslauriers liet bij de 35ste zet een
doorbraak toe. Baba Sy hapte toe en
kreeg een dam voor drie schijven, maar
de Canadees had goed gezien en Baba
kwam niet verder dan remise.
Na enige flankschermutselingen kon
Gordijn het spel tegen Tsjegolev klassiek
maken. De Rus kreeg een ietwat gunstigere schijvenverdeling omdat Gordijn
bij de 34e zet niet op de sterkste wijze
voortzette. Een offervariant had hem veel
beter spel opgeleverd. Helaas liet hij
dat na en verzwakte daarmee de lange
vleugel. Onze landgenoot ging hieraan
uiteindelijk ten onder ondanks hardnek.
kig verzet.
Wereldkampioen Koeperman liet zich
in zijn partij tegen onze landgenoot Bom
heel avontuurlijk in de ketting-hoekstelling nemen. Hij slaagde er echter in zich
te bevrijden en de zware moeilijke strijd
werd voortgezet. Een prachtig offer van
Bom leidde tot een ruilcombinatie, die
Koeperman met vele randstukken liet
zitten. In de positie-opbouw bracht de
Rus zijn tegenstander combinatoir naar
de afgrond nadat Bom eenmaal een moeilijenke remisekans had verzuimd.
De uitslagen luiden:
Dukel (Nederland)—Sen A Kaw (Suriname) 1—1; Verse (Fr.) —Dionis (Fr.)
2—o; Baba Sy (Senegal)—Deslauriers
(Canada) 1—1; Agliardi (Monaco) —Saint
Fort (Haïti) o—2;0—2; Koeperman (Rusland)
—Bom (Nederland) 2—o; Gordijn (Nederland)—Tsjegolev (Rusland) o—2; De
Descallar (Marokko)—Verpoest (België)
van zaterdag 12
De cijfers van sporttoto nr. 11 waren:
Aantal
Aantal
deelnemers kolommen
X 12 november 1960.
Er is
deze week, zoals ik reeds heb
aangekondigd, grote activiteit
geweest in de noordelijke
damsport. Zes ronden van de
strijd om 't wereldkampioenschap zijn, in verschillende
plaatsen, gespeeld en de belangstelling ervoor is dusdanig
groot geweest, dat ik niet aarzel van een uitstekende propaganda te spreken. Drie ronden heeft stad en provincie
Groningen verzorgd, namelijk
HoogezandGroningen,
te
Sappemeer en Veendam en
dat daartoe de durf heeft bestaan, getuigt van het medeleven van de gemeentelijke
overheid, welke financiële
steun heeft verleend, maar zeker ook van de activiteit,
welke in Groningen in de
damsport
heerst.
Daarvoor past een woord van
waardering aan het adres van
Groninger
de
Provinciaal
Dambond, welke samen met
de aangesloten clubs deze zo
zeer te appreciëren evenementen heeft verzorgd. Niet alleen voor eigen leden, maar
ook voor het grote aantal huisdammers en zeker eveneens
voor de leden van de Noorderdambond. Deze leidt een
bestaan op zichzelf en hoe zijn
arbeid ook de damsport stimuleert, het blijft te betreuren, dat er op dit gebied geen
eenheid bestaat. Ik heb daarop reeds vaker gewezen. Niemand kan ontkennen, dat een
grote organisatie méér kan
dan twee op zichzelf staande.
Als de handen ineengeslagen
worden kan er, dat is toch
wel duidelijk, meer gepresteerd worden dan indien men
voor zijn eigen kringetje blijft
zorgen.
14
Sport-grepen
Noorder IJsbond) schijnt die installatie rond het voetbalveld aangebracht, zodat de
eenheid ook in de damorganisatie niet stand te brengen te stad Groningen op dat gebied
zijn. Waarom eigenlijk niet?
De perspectieven zijn immers,
vooral voor hen die de wedstrijdsport voorstaan (en dat
doen praktisch alle aangeslotenen), veel wijdser. Is er een
financiële sta-in-de-weg? Och,
als ik hoor, dat de jaarlijkse
contributie bij de Koninklijke
Nederlandse Dambond f 4.20
bedraagt, waarvan f 1.20 in de
kas van de provinciale organisatie terugvloeit, terwijl in dat
bedrag ook het damorgaan is
inbegrepen, dan kan ik daarin
toch werkelijk geen beletsel
zien. Bovendien, boven een bepaald aantal leden wordt de
contributie slechts f 1.50, zodat op het financiële, vlak,
naar ik meen, geen beletsel
behoeft te liggen.
Om dit alles blijf ik hopen,
dat de Provinciaal Groninger
Dambond en de Noorderdambond de handen nog eens ineen zullen slaan. Natuurlijk,
er zullen „heilige huisjes"
moeten worden omver gehaald, maar dat loont, dunkt
me, de moeite. Waarom niet
een aantal bestuursleden van
de Noorderdambond een zetel
gegeven in een
—
den
ciaal
—
uit te brei-
bestuur van de ProvinGroninger Bond. Me
dunkt het is de moeite waard
dat eens te proberen. Wat door
samenwerking kan worden bereikt heeft men in Veendam
nog eens weer ondervonden.
Daar is met uitsluitend door
het alleenrecht niet meer
heeft. Er is daar in Veendam,
onder leiding van de Stichting Lichamelijke Qpvoeding
op
en Sport uitstekend werk ver- wegblijven, als zijn paarden
gaan,
niet
een
natte
baan
toch
richt dat hulde verdient.
dertig gulden per paard dient
te
Ook die vrees za l
Door Groningen, Veendam en bij betalen.
kunstbaan
worden
een
Finsterwolde heeft de provin- weggenomen
óók
en
daarmee
cie dus reeds 3 lichtterreinen, de aanleiding van het wegin welk feit natuurlijk voor de blijven
van cracks bij een
stad een vingerwijzing ligt. nummer als de gouden zweep,
Immers, tot voor kort waren
dat op elke andere baan een
lichtwedstrijden alleen in de
dan
bezetting krijgt
stad mogelijk. En als men dan betere
hier.
weet hoeveel publiek uit de
provincie belangrijke voetbalwedstrijden in Groningen bijMaar goed, de tekening is.
woont
een percentage van naar ik heb gehoord, gereed
dan en dus
ongeveer vijftig procent
is het te verwachten,
is het duidelijk, dat de spoedat het college van B. en Wling dunner gaat worden door
dat van goede wille is
deze voor de Veenkoloniën met een voorstel zal komenbelangrijke
ongetwijfeld zeer
Hoe dat er zal uitzien, weet
aanwinst. Daarom ook hamer ik natuurlijk niet, maar wel
ik telkens weer op die kunstis mij bekend, dat gehoopt
drafbaan. Hierover zijn nu wordt op een gravelbaan, een
mededelingen gedaan, welke
baan waarbij op leem riviergegronde hoop wettigen, dat
zand wordt gebracht, met
er eindelijk dat bereikt zal weer daarboven gravel. Hoe
worden wat Groningen voor het echter ook zij, dit is een
de drafsport zo dringend nozaak van de technici.
dig heeft. Inderdaad, drinMij gaat het er maar om, dat
overdrijf
ik
niet
gend, want
er een baan komt, waarop
als ik beweer, dat de stad zo- alle paarden kunnen draven
wel wat betekenis als wat de en die het ook mogelijk zal
bezetting der nummers aanmaken langer in het seizoen
gaat op het tweede plan is gemeetings te houden. Zoals dat
komen.
in Hoogezand-Sappemeer het
geval is. Dat daar zondag nog
Dat was vroeger heel anders. weer koersen kunnen plaats
In de jaren 1911 tot aan de vinden
bij een veelbelovenkomst van de totalisator was de bezetting
is enkel en alGroningen een der voornaamleen te danken aan het feit.
ste, misschien wel de voordat er een kunstbaan ligt.
naamste baan en dat dit nu
—
1 Velocitas
1474
7123
GVAV
937
5108
3 GRC
4859
939
particulieren bijeengebrachte
4 Be Quick
712
3737
5 Oosterparkers
741
3586
Maar evenmin als in de ijs- gelden een volgens de eerste
6 Veendam
753
3500
sport (Gewest Groningen en indrukken uitstekende licht7 WW
648
2927
8 Hoogezand
590
2522
9 FVV
559
2281
10 BATO
498
2182
11 Noordster
494
2095
12 WK
431
2064
13 Gronitas
359
1979
14 Gruno
352
1835
9.30 Nws. en waterst, 9.45 Gram., IKOR:
De bruto omzet in de afdeling Groninvoor
10.00 Muz. v. d. zondag, 10.15 Inl. kerkd.,
gen bedroeg in deze toto nr. 11 bijna
HILVERSUM I (402 m.)
10.30 Herv. kerkd., 11.30 Vragenbeantw..
bedrag
30.000,
f
waarvan een
van ruim
FM: 94.6 mhz e n96.0 mhz
188
m.
11.45 De kerk i.d. spiegel v. d. pers, lef 7000.- ten goede komt aan de deelneKRO: 8.00 Ns., 8.15 Gram., 8.25 In- zing. NCRV: 12.00 Gram., KRO: 12.15
mende clubs.
leiding Hoogmis, 8.30 Hoogmis. NCRV: Chansons, 12.30 Lichte muziek, 13.00 Nws,
13.05 De hand aan de ploeg, lezing, 13.10
De Wadders, hoorsp., 13.30 Lichte muz.,
ATLETIEK.
13.50 Boekbespr., 14.00 V. d. jeugd, 14.30
BILJARTEN
Filharm. ork. en sol. (I. d. pauze: De
Sterke bezetting
vliegende Hollander, lezing), 16.00 Sport,
16 30 Nabije en verre horizonten, gein Appèlbergen-cross
sprek. CONVENT VAN KERKEN: 17.00
47-1
De noordelijke midden- en lange-afGereform. kerkd., NCRV: 18.30 Gewijde
Te Nijmegen is het toernooi om het nastandlopers hebben momenteel niet over tionaal kampioenschap
muz., 1900 Nws. uit de kerken, 19.05 Geereklasse
47/1
een gebrek aan startgelegenheid te kla- voortgezet. Na twee dagen luidt de stand: wijde liederen, 19.30 Weg en werk der
gen. Zondagmiddag organiseert Nurmi
gem. Kerkhervormers, lezing. KRO: 19.45 Nws,.
pt.
h.s.
Licht progr., 20.30 Act. 20.35 Omr.
weer haar traditionele cross country in 1 De Kleine
8
105
17.14 20.00 en
de Appèlbergen, waarvoor alle noordelijsol., 21.30 Gram., 21.40 Fête ac197
16.66 ork.
Wijnen
2
8
ke atleten van naam hebben ingeschre22.20
Gram.,
22.25
8
140
16.21 complie, hoorsp.,
3
Scholte
Boekbespr., 22.30 Nws., 22.40 Avondcolleven. O.m. zijn van de partij de noorde- 4
5
61
9.61
Jacobs
lijke kampioen Henk Arends uit Grouw
23.00 Avondgebed, 23.15 MetropoleVan Nijnatten
2
63
10.24 ge,
ork. en solist, 23.45 Gram., 23.55-24.00
en de Delfzijlster Hindriks, die de laat- 56 Ligthart
39
1
8.04
ste tijd in buitengewoon goede vorm 7 Vultink
0
62
10.03 Nieuws.
steekt.
HILVERSUM 11. (298 m.)
8 Mol
8.80
0
46
De lange afstand
de strijd gaat bij
188 m. FM: 94.6 mhz en 96.0 mhz
de seniores over 7000 meter
is ech- SCHAKEN.
VARA: 8.00 Nws., 8.18 Voor het platteter in het voordeel van veteraan Willy
land, lezing, 8.30 Gevarieerd programWeert, die in deze cross tot dusver nog
Geestelijk leven, toespraak,
ma, 9.45
steeds de sterkste bleek. Er wordt zonPianorecital,
10.00
10.30 Gevarieerd
dag gelopen in 4 leeftijdsgroepen over
programma. AVRO: 12.00 Gram., 12.30
aan
de afstanden van achtereenvolgens 1000
Sportspiegel,
12.35 Orgel en pianom, 3000 m, 4500 m, 7000 m. In afwijking
Het staat vrijwel vast, dat het tweede muz., 13.00 Nws., 13.07 De toestand in de
gevolgde
gewoonte FIDE-zone schaaktoernooi, dat van 19 wereld, lezing, 13.17 Meded. en gram.,
van de tot dusver
vindt de wedstrijd dit keer 's middags november tot 16 december te Berg en 13.25 Knipperlicht, 14.00 Boekbespr., 14.20
plaats;
Dal zou worden gehouden, niet kan door- Pianoduo, 14.55 Toneelbeschouwing, 15.10
gaan. De Nederlandse regering weigert Viool en piano, 15.40 Intern, ontmoeting
ZAALHANDBAL
op grond van multilaterale afspraken vi- van studentenkoren, 16,00 Lichte mnz.,
sa te verstrekken aan Oost-Duitsers en VARA: 17.00 Gevar. progr. (verv.). 17.30
kampioen
de enige consequentie zal zijn, dat de FI- V. d. jeugd, 17.50 Nws., sportuitsl. en
DE het toernooi in Nederland annuleert. sportjourn., VPRO: 18.30 Huisgemeentenaar Groningen
dienst uit Utrecht. IKOR: 19.00 V. d.
Olympia ontvangt zaterdagavond in de
jeugd, 19.30 De open deur, lezing. AVRO:
Eendracht te Groningen de Nederlandse
—In de tenniswedstrijd NederlandNws.,
20.00
Muzikale biografie, 21.00
zaalhandbalkampioen Niloc uit Amster- Frankrijk
welke voor de kwartfinales De Prediker20.05
prooi, hoorsp., (dl. 5)
dam en het bijzonder sterk spelende Geren
zn
het toernooi om de Koning Gustaaf- 21.40 Intern, volksliederen,
mania uit Wilhelmshaven ter opening van
Pianorebeker in Eindhoven wordt gespeeld is de cital, 22.30 Nws. en meded.,21.55
van het zaalhandbalseizoen.
22.45 Journ.,
na de eerste dag I—l.
stand
Niloc verschijnt met o.m. de internatio23.00 Lichte muz., 23.15 Sportuitsl., 23.20
De uitslagen van de eerste enkelspe- Nw.
naals Paulus en Frans van der Heyden, len
Vork calling, 23.25 Gram., 23.55-24.00
luiden: Goris (Ned.) verliest van Nieuws.
alsmede de ex Vlugheid en Kracht en
(Fr.)
Grinda
3—6 2—6 3—6. Van Eijsden
noordelijk elftalspeler Jurrie Groenhof.
(Ned.) verslaat Molinari (Fr.) 6—4 2—6 REG.OMR.NOORD EN OOST (188 m.)
De opstellingen zijn als volgt:
zondag 13 november
10—8 6—4.
Niloc: d; v. d. Boom; a. Hooiveld, OkFM: 94.9 mhz, 97.2 mhz en 98.3 mhz:
Be Kegelcombinatie Hoogezand- 18.30
kes en Ulstra; v. Paulus, v. d. Heyden
—19.00 Regionaal weerbericht van
en Ridderbos. Wisselspelers Groenhof, Sappemeer organiseert van zondag 13 het K.N.M.I. in De Bilt. Lies Clemens
met
en
Olympia:
zaterdag
Roo,
Gilissen en Pont.
d. de
tot
19 november in Ons Schröner, sopraan
Moolenaar,
a. Droyer, Sampon en Stubberod, v; Slop- Kegelhuis te Sappemeer weer de jaarlijk- piano: Liederen vanenE. Paul
Grieg,
G. Fauré
wedstrijden
sema, V. d. Geest, Solhaug. Wisselspese
om de club- en persoonR. Strauss. 19.00—19.20 Commentaar
lers Zuidema, Koster, Kooi, res. Van lijke kampioenschappen van Hoogezand- en
op de belangrijkste sportgebeurtenissen
Rees.
Sappemeer, voor dames en voor heren.
door Henk Oostinga. 19.20—19.30 Sport2
niet meer het geval is, moet
toch een oorzaak hebben. D e
baan is dezelfde gebleven en
dus moet daar wel de reden
van de teruggang liggen. Willem Geersen, die toch de
grootste trainer in ons land is.
heeft eens verklaard graag
naar Groningen te willen»
maar niet te durven, omdat 1*
dagen van tevoren moet worden ingeschreven en hij bU
—
—
-~
— —
Uit het Radioprogramma
zondag
Nederlands kampioenschap
Kader
,
—
—
Nederland weigert visa
Oost-Duitsers
Nederlandse
—
HENGELBAROMETER
Provincie Groningen
Bafloërmaar
vrij goed;
Damsterdiep snoek en
snoekbaars vrij goed;
Gaarkeuken zeer matig;
Hoornsediep slecht;
Noordwillemskanaal
matig;
Kardingermaar goed;
Koksmaar goed;
Kommerzijl snoek vrij
goed, rest matig;
Leens matig;
Lettelberterdiepje zeer
matig;
Mensingeweer redelijk;
Niezijl matig;
vrij goed;
Reitdiep matig;
Sauwerd redelijk;
St. Armermaar vrij goed;
Onderdendam
Van Starkenborghkanaal
matig;
Stedumermaar vrij goed;
Stitswerd redelijk;
Termunterzijldiep slecht;
Usquerdermaar goed;
Visvliet matig;
Warfhuistermaar matig;
Provincie Friesland
Akkrum slecht;
Bergumerdam vrij goed;
Berlikum goed;
Bolsward goed
kleine voorn)
(veel
Dokkum matig;
Dronrijp vrij goed;
Echtenerbrug goed;
Follega vrij goed;
Franeker goed;
Harlingen goed;
Heeg vrij goed;
Herbaijum
goed;
Diversen
Hindelopen (haven) goed,
Frieseveen vrij goed;
Leekstermeer redelijk
Gerkesklooster slecht;
Paterswoldsemeer
overigens zeer matig;
Hommerts zeer matig;
Goïngarijp matig;
Grouw goed;
Kimswerd matig;
Koudum matig;
Langweer matig;
Lemmer matig;
Oosterlittens matig;
Oldeboorn slecht;
Parrega (Heidenschap)
goed;
Roptazijl goed;
Scharnegoutum matig;
Scharsterbrug goed;
Sexbierum goed;
Sloten matig;
Sneek matig (veel
kleingoed);
Spannenburg
goed;
Stobbegat slecht;
Tacozijl zeer wisselvallig;
Terhorne zeer matig;
Tirns slecht;
Tijnje slecht;
Uitwellingerga vrij goed;
Warns goed;
Wartena matig;
Westergeest matig;
Winsum redelijk goed;
Workum matig;
Woudsend zeer matig;
IJlst vrij goed.
Provincie Drenthe
Drentse A slecht;
Drents diep zeer matig;
De Hunze matig;
De Groeve zeer matig:
Schipsloot matig.
snoek;
vrij
goed (baars en snoek);
Schildmeer slecht;
Zuidlaardermeer redelijk
snoek, rest zeer matig;
Afsluitdijk slecht;
Den Oever matig;
Lehmanskanaal matig;
Medemblik matig;
Middenmeer vrij goed;
Oudezeug slecht;
Slootdorp vrij goed;
"
Blokzijl redelijk;
Tijden van laag water:
Delfzijl
12 nov. 10.55 en 23.50 uur
13 nov.
12.05 uur
14 nov. 1.00 en 13.20 uur
15 nov. 2.25 en 14.35 uur
16 nov. 3.35 en 15.40 uur
17 nov. 4.30 en 16.35 uur
18 nov. 5.15 en 17.25 uur
Zoutkamp
nov. 8.55 en 21.50 uur
13 nov. 10.05 en 23.00 uur
14 nov. 11.20
15 nov. 0.25 en 12.35 uur
16 nov. 1.35 en 13.40 uur
17 nov. 2.30 en 14.35 uur
18 nov. 3.15 en 15.25 uur
Harlingen
12 nov. 9.20 en 22.25 uur
13 nov. 10.15 en 23.30
uur
14 nov. 11.30
15 nov. 0.50 en 12.50 uur
16 nov. 2.05 en 14.05 uur
17 nov. 3.05 en 15.05 uur
18 nov. 3.55 en 16.00 uur
12
Brussel (Frans programma, 484 m.)
17.35 Gram., 17.45 Intern, festival
Montreux: Ork conc, 18.30 Gram., 20.00
Chansons, 20.30 Gram., 21.50 Gram., 23.00
Jazzmuz.
*
voor maandag
HILVERSUM I. (402 m.)
in. FM: 94.6 mhz en 96.0 mhz
188
NCRV: 7.00 Nieuws en 5.0.5.-ber., 7.13
Gram., 7.30 Een woord voor de dag, 7.40
Gewijde muz., 8.00 Nieuws, 8.15 Radiokrant, 8.35 Gram., 9.00 V. d. zieken, 9.35
Waterst, 9.40 V. d. vrouw, 10.10 Grarn-.
10.15 Theologische etherleergang, 11"0
Gram..
Gram., 11.25 Quizprogr., 12.00
12.25 Voor boer en tuinder, 12.30 Landen tuinb. meded., 12.33 Lichte muz., 12.53
Gram. en act., 13.00 Nieuws, 13.15 Pr"'
menadc-ork., en soliste,
13.45 Graf 11
*'
14.05 Schoolradio, 14.30 Gevar. '*"'progr..
15.30 Gram., 16.00 Bijbeloverdenking.
16.30 Kamermuz., 17.00 V. d. kleuters,
17.15 V. d. jeugd, 17.30 Gram, 17.40
Beursber., 17.45 Regeringsuitz.: Economische projekten voor de Nederl. Antillen, d. Drs. A. Jonkers, 18.00 Orgelspel.
18.30 Gram., 18.55 Openbaar kunstbezit.
19.00 Nieuws en weerber., 19.10 Op de
man af, praatje, 19.15 Gram., 19.25
sterk die eenheid, lezing, 19.30 Radiokrant, 19.50 Blaasork., 20.20 De schat en
de roest, hoorsp., 21.15 Zangrecital, 21.35
Gram., 21.45 Kamermuz.,
22.00 Paricomm., 22.15 Gram., 22.30 Nieuws, 22.40
Avondoverdenking, 22.55 Boekbespreking
23.05 Muziekkritiek in de loop der tijden.
23.35 Gram., 23.55-24.00 Nieuws.
HILVERSUM II (298 m.)
188 m. FM: 94.6 mhz en 96.0 mhz
VARA: 7.oo.Nieuws, 7.10 Gym., 7.23
Gram., 8.00 Nieuws en hammondorgelspel, 8.35 Gram., 9.00 Gym. v. d. vrou*.
9.10 Gram., VPRO: 10.00 Morgenwijding.
VARA: 10.20 Gram., 11.15 Voordr., 11-35
Gram., 12.00 Orgel en zang, 12.30 Landen tuinb. meded., 12.33 Voor het platteland, lezing, 12.38 Gram., 13.00 Nieuws.
13.15 Voor de middenstand, 13.20 Pianoduo, 13.45 Wikken en wegen, lezing, 14.00
Pianorecital, 14.25 Opa Draadnagel grijp 4
in. hoorsp., 15.35 Gram., 15.45 Zestig minuten voor boven de zestig, 16.45 Oude
liedjes, 17.00 Gram., 17.20 Lichte
mUZ->
1750 Milit. comm, 18.00 Nieuws en
comm., 18.20 Lichte muz., 18.50 Openbaar kunstbezit, lezii g, 19.00 Pari. overz-19.15 Regeringsuitz.: De Zilvervloot, rn|'
het Leedy-trio en Meneer Jakob,
Gevar. progr., 21.30 Lichte muz., 21-59
uitslagen.
Marimba, 22.30 Nieuws, 22.40 Concertge"
bouwork., 23.55-24.00 Nieuws.
BUITENLANDSE ETHERKEUR
Engeland (Home Service, 330 m.)
REG.OMR.NOORD EN OOST (188 m.)
15.30 Ork. conc, 19.45 Lichte muz.,
maandag 14 november
«
22.30 Pianorecital, 23.40 Gram., 0.06-0.30
FM: 94.6 mhz 97.2 mhz en 98.3 mn*-'
Kamermuz.
18.30—18.40 Regionaal weerbericht van
Engeland (Light progr. 1500 en 247 m.) het K.N.M.I. in De Bilt. Aktualiteiten van
12.20 Gram., 15.15 Gevar. progr., 16.30 her en der. 18.40—13.50 Sportpraatje door
Gevar. muz., 19.00 Popul. liedjes, 19.30 Henk Oostinga. 18.50-19.15 Hilversum HGevar progr., 21.30 Samenzang, 22.00 -19.15—19.50 Het Overijssels PhilharmO'
Gevar. progr., 23.00 Popul. muz.,
23.40 nisch Orkest olv. Jan Brussen: 1. Sieg"
Gram., 0.30 Gevar. muz.
fried Idyll R. Wagner; 2. Till EulenNordwestdeutscher Rundfunk (309 m.) spiegels lustige Streiche, op. 28
12.00 Kamermuz., 13.10 Operafragm., Strauss.
14.30 Barokmuz., 15.00 Symf. ork., koor
BUITENLANDSE ETHERKEUR
en sol., 16.30 Lichte muz., 17.15 Stedel.
Engeland (Home Service, 330 m.)
ork., 18.40 Gewijde liederen, 21.00 Ork.13.00 Ork. conc, 14.10 Gram.,
17.3"
conc, 22.15 Kamermuz.,
23.00 Lichte Zangrecital, 20.00 Gram., 20.30 Gevar.
progr., 0.06-0.41 Vioolrecital.
muz.. 0 05 Symf. ork.
Frankrijk (Nat. progr.
Engeland (Light progr. 1500 en 247 m'
111 280 en
235 m.)
12.31 Samenzang, 13.00 Gevar. muz12.10 Ork. conc, 15.55 Madame Favart, -13.31 Gevar. muz., 14.00 Gevar. progr-'
mU«operette, 17.45 Ork. conc, 19.35 Lichte 16.00 Lichte muz., 16.45 Gevar.
muz.. 20.00 Hedendaagse Franse musici, -18.31 Lichte muz., en ber., 20.31 Gevafmuz., 21.00 Gevar. progr., 22.00 Gram-'
22.45 Gram.
Brussel (Vlaams programma, 324 m.) 23.00 Lichte muz., 23.40 Lichte muz.
Nordwestdeutscher Rundfunk (309 m'
12.15 Amus. ork., 13.15 V. d. sold., 14.00
12.00 Jazzmuz., 13.15 Ork., koor en solOpera- en belcanto-conc,
17.05 Lichte
muz.. 17.50 Gram., 18.00 Gewijde liede- -16.00 Ork. conc, 17.45 Lichte muz., 10-3°
ren, 19.30 Piano en orgel, 20.00 Gevar. Gevar. muz., 20.05 Dansmuz., 20.20 Or*progr., 21.30 Gram., 22.15 Lichte muz., conc, en sol. 22.15 Jazzmuz, 22.30 Licn'
te muz., 23.00 Gevar. muz., 0.10 Dans22.45 Gram., 23.05 Lichte muz.
muz.
Frankrijk (Nat. progr.
111 280 e
235 m.)
12.10 Ork. conc, 13.30 Gram.,
13-5
Plannen voor sportvelden
Gram., 14.25 Gram., 14.30 Gewijde muji-15.00 Gram., 15.30 Ork. conc, 16-°°
en zwembad te
Gram.,
18.05 Kamermuz., 19.56 Gram-'
geen
In het dorp Onstwedde is
gelegen- 20.00 Ork.
22.15 Gram., 23.10 S°'
heid om buitensporten te beoefenen. Tot listenconc, conc,
23.35 Gram.
verdriet van de plaatselijke gymnastiekBrussel (Vlaams programma, 324 m->
vereniging en de voetbalvereniging. Ook
12.03 Gram., 12.42
AmUSleerlingen
voor de 530
van de scholen is muz., 15.45 Gram., Gram., 13.15 mUji
17.10
Lichte
het niet prettig.
18.00 Gram., 18.20 V.
d. sold, 19-4
U
Het gemeentebestuur van Onstwedde Gram., 20.00 Gram., 21.05
OperamU2-'
echter
plannen
verbetering
heeft
hierin
21.30 Amus. ork., 22.15 Pianorecital.
te brengen. Een voorlopig plan dat voorBrussel (Frans programma, 484 m-)
ziet in de aanleg van een complex sport12.02 Lichte muz., 12.40 Gram.,
13-*?
velden met kleedgebouw en een zwem- Lichte muz., 14.03 Balletmuz., 14.20 Omrbad, ligt klaar.
koren, 14.50 Gram., 15.15 Lichte
De plannen zijn geprojecteerd langs de 16.07 Gram., 16.30 Gevar. muz., vnüf'
Tellingerweg; de sportvelden komen aan Belg. muz.,
17.20 Orgelconc,
18-*,
de zijde van de Hardingstraat. Het zwem- Gram., 20.00 Popul. klass. muz., 21- 13
bad met zonneweide zal er achter komen. Gevar. muz., 22.10 Jazzmuz.
19.3J'
-
- ""
„.
,
Onstwedde
".
"
„
1?-Ja
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
«
«
Adviesbureau
-
15
voor artsen
tel. 30678
■«n£«
Meisjes die een vak willen uitoefenen dat meer is dan alleen een
mh? J&
vraagt:
vrouwelijke kracht
typewerk
voor
en
lichte
werkzaamheden.
SoW/cftatfes
De cursus voor het diploma Ziekenverpleging B
wordt gegeven in ons psychiatrisch ziekenhuis.
Kost en inwoning in modern Zusterhuis;
Aanschaf verpleegstersuitzet voor rekening van
het Ziekenhuis;
Eens per 14 dagen vergoeding van reiskosten
naar ouderlijk huis;
Opleiding geheel voor rekening van het Zieken-
(alleenver koop
te plaatsen bij
voor elke prov. afzonderlijk)
AGENTEN
"
"
voor het bezoeken van instellingen,
doktoren, apotheken, nijverheid- en
ambachtbedrijven e.d.
Hoge winst!
Uitsluitend representatieve personen!
Uitvoerige aanbiedingen onder nr. 539 dezes.
* Discretie verzekerd.
AAN ZEE N.H.
aan de Geneesheer-Directeur (reiskostenvergoeding bij oproep).
van Mrs R. A. Vos, J. J. Seidel en
van der Minne, Oude Boteringestraat 27,
p
koningen, is plaats voor:
I
-
een TYPISTE
'
Op het Bureau van de Mechanische Administratie
van de Ned. Herv. Kerk te Groningen
kan geplaatst worden
VERPLEEGSTER
WORDEN
Onze cursus vangt aan op
1 januari en 1 april 1961.
het loon "de vooruitzichten
de sociale voorzieningen
het werk
"
maak dan gebruik van onderstaande bon.
CASTRICÜM
?P Jhet kantoor
de
Indien U belangstelling hebt voor een toekomst bij een groot
bedrijf of voor een vaste baan, of als U meer wilt weten over
AGENTUURFIRMA'S of
-
Leeftijd In het algemeen
stationsdienst en het wegonderhoud
GRONINGEN/FRIESLAND/DRENTHE
huis;
Gedurende de opleiding kost, inwoning enz.
en een salaris van f 122.15 f 161.55 bruto per
maand;
Minimum leeftijd 17 jaar.
-
—
jongemannen bs,
MMk 4ÊK BB
jOHk U
jq-.»
Sollicitaties schriftelijk aan bovengenoemd bureau:
Parklaan 20, Groningen.
PRODUCENTE van een monopolie product
alsmede enkele bijpassende artikelen,
zoekt wegens uitbreiding in de provincies
ZIEKENHUIS DÜINENBOSCH
Nog is het mogelijk flinke
administratieve
Opleiding: Mulo- en type-diploma.
Max. leeftijd 20 jaar.
VERPLEEGSTER
""
"
"
"
PROVINCIAAL"
N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN UTRECHT
Dienst ran Personeelzaken 2e Afdeling.
—
~
—
1
,
i
:
NAAM
__
-
STRAATNAAM _.
een:
|
NET MEISJE
I
TM
"jJJ 3kj9
WOONPLAATS
iLEE
rrc-rnn.
.._...
ite
""
«olllclteren
inlichtingen
/doorh.l.n h.ig..r. \
wr*
n9
J
U.
Op de enveloppe In de linkerbovenhoek vermelden SVV
-
|
|
1
4
Inlichtingen: Directrice
Parklaan P.G., leeftijd plm. 16 jaar,
Diaconessenhuis,
met tenminste M.U.L.0.-diploma.
voor eenvoudige werk1
ties schriftelijk aan bovengenoemd adres. 95a, Eindhoven.
zaamheden met kantoormachine. Bij gebleken
BI^BBBBBBmBBMBBIMBBBnMWWBHBMMHBBBMMBm^BBBBBBBB
goede vooruitzichten. Prettige werkkring
ÏJMUÏDEN geschiktheid
goed salaris, aantrekkelijke spaarregeling.
BYBBBBBBmmBBBBWBBBBBBBB J .v. d. WOUDE EN ZOON N.V.
Het Bedrijf slaboratorium voor Grond- en
Persoonlijke aanmelding iedere werkdag behalve
De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en
Gewasonderzoek, Prof. van Hallstraat 3 te
Centrale Verwarming HAREN (Gr.)
zaterdag, van 9-12 en van 2-4 uur of maandagavond
Staalfabrieken N.V. te Urnuiden vraagt voor de
Groningen vraagt een
Procesafdeling van haar Laboratorium
vraagt:
14 november van 7.30 tot 8.30 uur aan het Bureau
83,
tel. 23246.
Oosterweg
>HOOGOVENS
*.
C
assistenten
jongste bediende (mnl.)
vraagt voor haar
in het bezit van het einddiploma Gymnasium B
of H.8.5.-B, voor werkzaamheden op warmtetechnisch terrein ter verbetering van bestaande
bedrijfsmethoden en installaties en voor onderzoek naar nieuwe technieken en processen door
middel van proefinstallaties;
b.
T"'% "C'
Em*"
wacht bij de afdeling
Per-
««meelszaken Beambten.
vertegenwoordiger
H
|
I
Gunstige voorwaarden.
Winschoterdiep 255, Groningen
De N.V. Noord-Nederlandsche Machinefabriek
//r\\
P
V*-*- J
°ndelinge sollicitaties alleen na oproep.
HEKELVELD 15
■
AMSTERDAM
A. Een tekenaar-constructeur
(max. leeftijd
B. Een
(max.
30 jaar).
(steno)
bekend met de damesconfectie.
Bekwame kracht wordt goed gesalarieerd en
vindt een prettige werkkring in een vooruitstrevend bedrijf.
Aanmelden pers., schr. of telef., dagelijks van
9—6, maandag van I—71—7 uur, Guldenstraat 30
te Groningen, telef. 26529.
Bakkerijgrondstof fenfabriek
"
ZELFSTANDIGE STENO-TYPISTE
"
TELEFONISTE
vraagt voor direct
AGENT
met zo mogelijk ervaring in buitenlandse
handelscorrespondentie.
tevens bereid zijnde eenvoudige kantoorwerkzaamheden te verrichten.
—
Op het Bureau van de Mechanische Administratie
van de Ned. Herv. Kerk te Groningen
kunnen geplaatst worden enige
VROUWELIJKE
EMPLOYÉS
voor stad Groningen en omstreken
Brieven onder no. 560 bureau van dit blad.
JAPONNENINDUSTRIE ROBI GRONINGEN
Vanwege een omvangrijke bedrijfsuitbreiding
op ons atelier worden geplaatst
kunnen
GEROUTINEERDE
MODELNAAISTERS
LEER LI N G-N AAI STERS
LEERLING-STRIJKSTERS
Zeer goede leerschool en hoog loon.
Aanmeldingen dagelijks Robi, Helperoostsingel 28,
telefoon 21166.
Zelfstandig Agent/Depothouder gezocht!!
P.G., leeftijd 18-23 jaar. Enige jaren Mulo- en/ol E Een gouden kans om vooruit te komen. Met de
van NU en de TOEKOMST. Vloeibare
kantoorervaring strekt tot aanbeveling, is echter niet producten
Plastic-Rubber Pasta. Voor fabrieken, bedrijven,
vereist. Geboden wordt een zelfstandige baan in een 1 gemeente en particulier.
prettige omgeving, goed salaris en een aantrekkelijke ; Voor vloer en muur. Voor dak en kelder. Wij kunnen
in de provincie Groningen, een voor eigen rekening
spaarregeling.
werkende Agent/depothouder plaatsen.
Brieven aan Regionaal Bureau S.M.R.A.,
ALLEENVERKOOP van prima en zeer gewilde
Oosterweg 83, Groningen
producten.
-
vraagt voor zo spoedig mogelijk:
Sollicitanten moeten bereid zijn zich aan een
medische en psyeho-technische keuring te onderwerpen.
Schriftelijke sollicitaties met vermelding van
ervaring en wensen te richten aan het
hoofd Personeelszaken te Amsterdam, met vermei- [ tf
)
dlng van nummer DN 28.
-
8
EERSTE VERKOOPSTER
voor de afdeling administratie, bij voorkeur met diploma boekhouden.
Sollicitaties te richten aan de afd.
Personeelszaken, N.V. PLASTICLINING,
postbus 8
Musselkanaal.
Brieven met volledige opgave van opleiding,
ervaring, leeftijd en burgerlijke staat te richten
aan de directie van bovenstaande firma te
Veendam.
heeft nog plaats voor een
Gerenommeerde Margarine-, Vetten- en
Geboden wordt een zelfstandige werkkring, aantrekkelijke salarisregeling,
goede sociale voorzieningen. (Een sdaagse werkweek is in voorbereiding).
Praktijkervaring vereist.
Middelbare opleiding geniet voorkeur.
Diploma Chemische Vereniging vereist.
Door het bedrijf is een goede pensioenregeling getroffen.
(Gr.),
VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE
Leeftijd plm. 30 jaar.
I
Zij die reeds eerder als vertegenwoordiger of
verkoper gewerkt hebben, genieten de voorkeur.
"
Telefoon 36649.
welke belast zal worden met de leiding
van het bedrij fslaboratorium en de
produktiecontrole.
promotiekansen
algemene ontwikkeling (minstens mulo of daargelijkstaande schoolopleiding)
PLASTICLINING
Door verdere uitbreiding van ons bedrijf
is er plaatsingsmogeli.jkheid voor een:
ANALIST(E)
een goed salaris, volgens c.a.o. naar prestatie
boven het salaris een provisieregeling
prettige werkkring
goede sociale verzorging
tegemoetkoming in verhuiskosten bij aanstelling elders
goede
-
-
N.v.
Fabrikante van textiel-hulpmiddelen en
ltjmgrondstoffen vraagt een:
I
commerciële aanleg (een eerste vereiste!)
bereidheid om enthousiast te willen werken
goede omgangsvormen
'
VAN LINGE's DEXTRINE FABRIEKEN
VEENDAM
Gegadigden moeten kunnen voldoen aan de hoge eisen
die een moderne verkooporganisatie stelt.
""
""
"
Wij vragen:
""
"" inventiviteit
"
Bij
inbouw monteurs
pijpen monteurs
hulpmonteurs
voor het advertentiebedrijf van dagblad Het Vrije Volk
Wij bieden:
- GRONINGEN
reparatie - monteur
I
in de leeftijd van 23 tot 40 jaar, die voor onze rekening
een grondige opleiding krijgen tot
Hv DE ARBEIDERSPERS
Groningen N.V.
Sollicitaties: Rijksstraatweg 199, Haren
P.G., leeftijd plm. 16 jaar, teneinde opgeleid te
worden voor 't bedienen van een moderne adresseer/
selecteermachine. Enige jaren Mulo- of Ambachts
school strekt tot aanbeveling, is echter niet vereist
gebleken geschiktheid interessant zelfstandig
werk, goed salaris en goede vooruitzichten.
Brieven aan het Regionaal Bureau S.M.R.A.
Scheepsinstallatiebedrljf N.V. Wolfard en Wessels Oosterweg 83 of persoonlijke aanmelding maandagvraagt bekwame:
avond 14 november van 8.30 tot 9.30 uur.
een aantal krachten
mee
—
Machinefabriek Helpman
'
*
jongen
flinke
BANKWERKERS
AANK. BANKWERKERS
HELPEROOSTSINGEL 10
ter versterking van ons steeds groeiend verkoopapparaat
in diverse plaatsen van ons land
goede
kan geplaatst worden een
GEREEDSCHAPMAKER
cessen.
*
ervaren verwarmingsmonteurs
* hulp-monteurs
voor cv. en aanverwante installaties met
tenminste 2 jaar tekenkamerpraktijk.
Op het Bureau van de Mechanische Administratie
van de Ned. Herv. Kerk te Groningen
Gevraagd:
en metallurgisch terrein ter verbetering van bedrijfsmethoden en installaties
en voor onderzoek
en ontwikkeling van nieuwe technieken en pro-
Wij zoeken:
"
installatie-afdeling
Sollicitaties worden gaarne ingewacht.
ie-
gevorderde tekenaars
voor eenvoudige werkzaamheden.
Leeftijd 16 a 18 jaar.
Gunstige sociale voorzieningen.
electro monteurs
H.T.S.'ers
met fysische techniek of werktuigJPb2ïss bouwkunde,
*ij voorkeurvoor
onderzoek op warmtetechnisch
ving van opleiding en
- Wildervank
M. Duintjer en Zonen N.V.
typiste
Rupla. „INTERNATIONAL WORKS",
Amsterdam-C, Tel. 020-249 587.
leeftijd 25 jaar).
Willemsstr. 41,
HANDELSKANTOOR vraagt voor indiensttreding
N.V. E. G.A.M, RODEN
Functie A omvat het construeren van slachttechnische
installaties en vereist een goed inzicht zowel wat t per 2 januari a.s. of eerder
betreft constructie- en statische berekeningen als de ! Op het bedrij fskantoor is plaats voor:
keuze van materialen. Wij verlangen dan ook bij i
voorkeur een H.T.S.-opleiding (werktuigbouw) en zo
mogelijk enige jaren tekenkamerervaring.
Indien gewenst, kan in het voorjaar van 1961 een
nieuwe woning ter beschikking worden gesteld.
U.L.0.-opleiding vereist.
B. Voor deze functie is talenkennis gewenst. TenminGoed kunnende typen.
ste Mulo-opleiding is vereist. Wij geven tevens de
zijn
Mulo-opleiding gewenst.
brieven
en/of
diegenen,
voorkeur aan
die in staat
E Sollicitaties: Havenstraat 3, Roden,
verslagen stenografisch op te nemen en uit te werken ï
Leeftijd 18—22 jaar.
\ een flinke kracht
I Sollicitaties vóór
20 november a.s. te richten
genoemde N.V.
1 Afd. Personeelszaken van
aan d<
\
mmßmmÊmim
cvrl.)
«iiiiiiniTiffl
een mnl. of vrl.
Kantoorbediende
Brieven onder
no. 564 bureau van dit blad.
Nieuwsblad van het Noorden
van zaterdag 12
-
november 1960
16
A%^*lfe,f
Laat de schilder St. Nicolaas zijn!
-««« werkt hij
'
-
—
p E GELUIDSBAND
g
■"*mnutalOn-
WQ openen op 14 november 1960
POLYESTER VOORGEREKT
in
RODEN
géén afslijpen van de band
!ffr Ü ~'cL'SJr'
de magneetkoppen
" langs
<^*^Ti^im^^
grote dynamiek zónder
f* /V*"'7
**.
vervorming bij overmodulatie
" een
e®
een zó grote soepelheid van
H. »-v
de
dat ook de hoogste
" frequenties
~ "OOb«
door de
-*Esl®
bandrecorder doorgegeven **0/j
■
worden opgenomen en weerge■
"^ö*.
l t
voorlopig gevestigd
Wilhelminastraat 2
J
Tel. 9211
AMSTERDAMSCHE BANK
band,
k
235 kantoren
I
VERF GEEFT FLEUR!
■
Luister...hoc studiozuiver l
Weer een nieuwe schakel
aan de ketting
een kantoor
voordelis voor u!«|^^-^
I
I
*)
geven bij de laagst mogelijke
Zweeds Hardboard
64 x 203 cm a f 1.95 per plaat
74 x 203 cm a f 2.25 per plaat
79 x 203 cm a f 2.40 per plaat
Reinders' Houthandel
"
COEHOORNSINGEL 61
TELEFOON 25452
- GRONINGEN
N.V. SPINNERIJ „TUBANTIA
mPBHPBA
waarin opgenomen
NY ENSCHEDESCHE KATOENSPINNER!]
SÊ I1W
|yy|
biedt
de mogelijkheid voor gehuwde en ongehuwde
mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten
onze
te volgen.
gelegenheid
gesteld
zich te bekwamen in één
U wordt dan in de
of meerdere van de volgende vakken: verdelen, voorspinnen,
ringspinnen, spoelen.
Mogelijkheden :
Wanneer u meerdere vakken beheerst, kunt u t.z.t. in de topspinnersregeling opgenomen worden.
Voor gehuwde werknemers zijn event. woningen beschikbaar.
Inlichtingen:
Wenst u nadere inlichtingen, dan verzoeken wij u onderstaande
strook in te vullen en deze in gesloten envelop te zenden aan:
De Personeeichef van Spinnerij Tubantia, Tubantiasingel 1,
Enschede. Geen bezoek dan na oproep.
LbbeßlP^bHeP-^^bbbeE
Naam
Geboortedatum
Adres
Geboorteplaats
Woonplaats
Geslacht M/V. Aantal kinderen
-"""
Groningen
Prijzen vanaf
Big-Ben, best
f.
\
..
I W/BH
WaÊmSSB
mPÏMMU
I
>
wÊ
*&m
~_;JjB
i
niMiiiTr
i
/■
I Jr
5--^—\
Brieven onder nummer 589 bureau van dit blad.
'
Zet de thermostaat op de vereiste temperatuur, b.v. 900
Dan de tijdschakelaar op vereiste wastijd, b.v. 4 min.
Als de 90° bereikt zijn, slaat de machine vanzelf
aan het wassen, 4 minuten lang.
Wasgoed warm voorweken? De thermostaat zorgt
ervoor dat de temperatuur constant blijftl
EXTRA TAFELBLAD
De Hoovermatic 1961 heeft een prachtig krasvast
hardplastic afdekblad (onverwoestbaar), dat dienst
doet als tafelblad wanneer u niet wast!
GARAGE A. VAN EERDEN, GRONINGEN
TELEFOON
%|X,
'iw|||/j|p r*"
'
Men kan het een Vauxhall aanzien, dat het een stoere en solide wagen is.
Over zijn wegligging, prestaties en lage onkosten zijn zelfs degenen
die de hoogste eisen stellen enthousiast.
Officiële dealer:
KORREWEG 51
'i-'
*
JÜ
.
"';
JP * JsT
- «"*"**’
f |H
|P*'V
Jf
’
W
JRmU\Hf
M
i
iH
W
V
B
HOOVERMATIC.
- -
28416
ZUINIG VEILIG
SNEL
DE HOOVERMATIC
*i-j^S^
m
*■
HEM
WAST
Bhh.
JHÜfI
Min
HOOVER-SCHOON
DAS
,' *
ÉÉÉIIÉW
ANDERS DAN SEWOON SCHOON!
m
OB
HOOVER HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. FALCKSTRAAT 18-29 AMSTERDAM TELEFOON 30072, 36281.
362**"
WIEKEL - Korreweg 29 - Tel. 25228 - Groningeri
WIGBOLDUS 1897 - Vismarkt 29 - Tel. 23719 Official HOOVER-dealer RADIO PETERS Brugstraat 14-16 - Tel. 22639
HOOVER-dealer
NOBEL 11
De prijs is het bewijs:
Nobel warmte
kost maar weinig
V
Prijs /198._
30^3*
0«7«?Ui H
(f 30.- tot f 60.- per week)
8100 Kcal/uur.
-
Bi
mm
—~>
Wij hebben een interessante bijverdienste
neitci
no;
—~*S?\mmWm%
ms*°~
Viü
*..%.
>flVil
Bezoekt U kappers ?
Wk
Telefoon: (05900)
"' y*Êtf
;
■Hl?
fSS
THERMOSTAAT
DIE HOGE
EISEN STELT,
-
Verlengde Hereweg 115, tegenover R.K.-Ziekenhuls
jggagÊÊÊÊÊÊgmmmmg''
DE VERBETERDE VICTOR EN DE SNELLERE
EN
DE AUTO MET DE LANGE LEVENSDUUR EN DE HOGE
INRUILWAARDE.
4 en 6 cyl.
56 en 115 Pk.
klok slaat!
-
GELUKKIGTmEtIuW HOOVER... ~T
DE NIEUWE VAUXHALL 1961
VELOX
CRESTA
wat de
/\
BONTWERKERIjZIEMAN
_„ _
olienaara
m\
BEBmEEEBSBSBEEfIfIEBBBI
BERNARD-CONORD
Kindje blij «egt ta la, ta,
een plas broekje
ll%n
°
MOTORPOMPEN fjjSJÏW Dealer FA.
voor ijsbanen, bouwputten, tuinderijen, bronbemalingen, sproei- en regeninstallaties, brandblussen enz.
\éJjX^CIMékJMAéK
■PPaRffiIÉKHSHiÉHiI
TECHNISCH BUREAU R. W. OOSTERHUIS,
WÉËÈÊm UffifÉÉui
W/ÊÊKB
Noorderstationsstr. 20, Groningen, tel. 35565 I wÊÊÊÊM
Vraagt vrijblijvend offerte.
■
E. J. BEEREBOOM - Hoofdstraat West 63 - Tel. 352
Alleen al om de service koopt
U Uw
HOOVER apparaat bij
\^i?ClCliOm \
HjpM
ÉÉF
mm\ nMIII
- Uitt^J
38>
a«ds Ebbingestraat
Tel. 29810 en 32996
VIJFDE BLAD
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag
17
12 november 1960
Van jongens van Viareggio
RITMISCH KLANKBOEK
Schoenengeld ging
naar Kennedy
BIRD AND DIZ' belangwekkende opname
Een 12-jarige Italiaanse jongen, die
van zijn vader drieduizend lire had
gekregen om een paar schoenen te
kopen, gebruikte dit geld om Amerika's toekomstige nieuwe president
een gelukwenstelegram te sturen.
De jongen, Nino Pucci, zoon van
een kruidenier, had een paar nieuwe
gymnastiekschoenen nodig, doch toen
hij onderweg was om ze te kopen, zag
hij, dat de kranten de overwinning
van Kennedy bekendmaakten. Hij
wandelde toen rechtstreeks naar het
telegraafkantoor en stelde in bijzijn
van de verbaasde loketbeambte het
„Jazz-For Dancing"
(Ted Heath en
22.35—24.—: „Van
ragtime tot rock'n roll". De geschie■De niet-insider onder de jazzliefhebbers zal er zich bij het kopen van de
denis van de Amerikaanse dansmuEP echter niet van bewust zijn, dat hij een curieuze opname op de kop
ziek, een programma van Joe Schevardo; deel I (1900—1910): Van wals
tikte om de eenvoudige reden, dat er op de achterzijde van de hoes niets
tot „cakewalk".
over te lezen is.
UKW-West. Maandag 14 nov.: 19.00
Usef Lateef: „The Dreamer";
—19.30:
jazz";
actualiteiten.
ziek;
Deze ruimte wordt bij Verve zo goed
„Sonata in
„Clarinet Jamboree" met
—21.30:
21.15
als altijd gebruikt voor aankondiginDinsdag 15 nov.: 21.15—22.—: Het
Acker
Bilk.
tendenz,
o.a.
Mr.
gen van andere platen. Alleen bovenjazz:
nieuwe in de moderne
Woensdag 16 nov.: 17.30—18.30 Seaan staan de nummers en de uitvoe- richtingen en ontwikkelingen.
lectie uit „Porgy and Bess" met zang
renden vermeld.
Dorothy Dandridge en Cab Callovan
In dit geval Moway en het orkest van André Previn.
hawk, Relaxin'
UKW-Nord. Maandag 14 nov.: 21.20
With Lee, Leap
—22.15: „De Omer Simeon-story".
Frog en An Oscar
volgende telegram
op: „President
Dinsdag 15 nov.: 21.45—22.30: „Van
For Treadwell
Washington:
De
Witte
Kennedy,
Huis,
John".
musici
van
Jim tot
Chico
door Charlie ParHamillon.
de jonhartelijke
gelukwensen
van
eer („Bird") en
Donderdag 17 nov.: 21.45—22.30:
Dizzy Gillespie
gens
Viareggio".
van
Bill Colema, „Cootie en Nelson Wil(-.Diz"). Niets
De kamer in zijn huis ie Eisenach waar Frits Reuter in 187'k is gestorven
liams in Europa."
lezen we over de
Vrijdag 18 nov.: 10.30—11.— Invloed
?Pnamedatum (6
van de jazz op de Concertmuziek.
.luni 1950) en het
(Schooluitzending).
f eit, dat deze bopDenemarken (1224 m.): zondag 13
avant-gardisten
november:
15.30—17.—: Jazzconcert
toen nog eens een
uit de radiostudio door Ken Colyer's
zeldzaam samenNew Orleans Jazzmen, Jazzkwintet
treffen in de pla60, Erik Moseholms kwintet, Grethe
tenstudio hadden.
Kemp, Rolf Billberg, Ake Persson en
(Nadien zou dat
Finn Savery. Microfonist: Borge Ron og maar eenger Henrichsen.
Een gevelsteen in liet raadhuis van Stavenhagen herinnert eraan dat
Als volontair werkt hij vervolgens
gebeuren).
Maandag 14 nov.: (202 en 283 m.):
De plaat bevat
hier
150 jaar geleden de schrijver Frits Reuter geboren werd. Zijn vader
op een landgoed, later door hem
22.15—23.—: Uit mijn eigen discotheek
°ver het algemeen
was burgemeester; het was de tijd van de Franse overheersing. Zwaar
beschreven in „Ut mine Stromtid",
door Birger Jürgensen.
geïnspireerde saxStavenhagen,
het
te
verMecklenburgse
stadjes,
hadden
de
kleine
als
vertaald als „Mijn Leerjaren op het
Woensdag
16 nov.: 16.00—16.20:
en trompetsoli
hij
en
Arne
Domnerus'
wat
kon
burgemeester,
telg
predikantsgezin,
Hij ontmoet de muzikaal
Alice
Babs
orkest.
De
uit
een
deed
Land".
duren.
Vooral het in me(1224 m.): donderdag 17 nov.: 20.20
Stavenhagen"
„Mijn
te
verlichten.
Vaderstad
gedium tempo
om de nood
In de schets
begaafde Louise Kuntze; maar wat
—21.—: Jazzclub: „Kansas City 5, 6
speelde Relaxin'
Hij
was
zijn de vooruitzichten? Het duurt vele
zijn
noemt
zoon hem „drijfveer en onrust van het stadsleven".
en 7."
kon ik zeer waarpredikantseen
gouvernante
Oelpcke,
jaren, eer hij zijn bruid
voordien
in
domineesgehuwd met Johanna
Zaterdag 19 nov.: (202 en 283 m.):
deren
al lijkt
beminnelijkheid,
arrangemen20.00—20.30:
Gil
Evans'
de
dichterlijke
inslag,
gouvernante
Van
haar
Frits
de
dochter
en
kan
trounet er wel op, dat
familie.
erfde
DIZZY GILLESPIE
net elkaar onderten.
het eenvoudige Godsvertrouwen. De aanleg voor tekenen, evenals het
wen.
BIK Jr.
donderdag 17 nov.: 17.05—18: Jazz
ling aanvoelen van de beide jazzfigusterke gestel, komt van vaders kant. Zij sterft, nog geen veertig jaar
ren ten opzichte van de veertiger jaren in de namiddag. De grote prijs vpor
Meest gelezen
oud. Frits is dan leerling van het gymnasium te Friedland, later in Parwat is afgenomen.
Duitse jazzgrammofoonplaten 1960.
vhirn.
Intussen is hij gaan schrijven, allerVan Count Basie's orkest zijn de Vrijdag 18 nov. (FM: kanaal 8),
Zeeman aangehouden
laatste jaren veel platen gemaakt, die 20.—21.—: De Christa Williams-story.
lei
uit 't boerenleven. Het werk wordt
In de nacht van 31 oktober 1833 wordt gretig
Onbetaalde boetes en diefstal
over het algemeen zeer goed uitvieontvangen, ondanks het dialect,
Zaterdag 19 nov.: 22.45—23.45: Het
hij te Berlijn gevangen genomen.
zijn geliefde platduits, waarin zijn
len. Dat kan ook gezegd worden van kleine jazzconcert: Newport 1960 IV
Een vroegere opvarende van de
Friso, de kustvaarder, die onlangs
gedachten zich sinds zijn kindertijd
Op 24 september 1831 wordt aan
Ter dood veroordeeld bewogen, dat intussen voor het overige
op de Noordzee bij Jutland verging, Heinrich Ludwig Christian Friedrich
werkte deze zomer een tijdlang bij Reuter het einddiploma uitgereikt. Nu
te begrijNu is het uit met de schone jeugd- Duitsland niet gemakkelijk
hij
meestpen
Circus Mullens maar trok gisteren al moet hij rechten studeren teneinde dromen.
was.
Toch
er
de
werd
jaar
voorbij
Een
met
gaat
liftend naar Groningen om zich weer zijn vader te kunnen opvolgen. Reuter het vooronderzoek; dan begint zijn gelezen verteller.
te laten aanmonsteren.
Sr. kiest de universiteit van Rostock, zwerftocht langs de vestingen. Met
„Ut mine Festungstid" vestigt voorde VERVE-EP (5126) „Count Basie met Dakota Staton, zang en de band
In Harlingen, waar hij al duimend niet ver van Stavenhagen, om een anderen wordt hij ter dood veroor- goed zijn
roem. De universiteit van
langs de Europaweg-10 werd aange- oogje op de jongen te kunnen houden. deeld wegens hoogverraad, een vonnis
roars again", waarop „Blues Inside van Maynard Ferguson.
Rostock
maakt
hem Dr. H.c, Lodewijk
troffen, werd hem verteld, dat de
Out", „Flute Juice" en „Move" werlater gewijzigd in dertig jaar vesting- van Beieren verheft hem in de adel(309 en 428 m.). Maangoedvinden
met
mag
hij,
Te
Jena
Middengolf:
den vastgelegd.
Friso inmiddels was vergaan, het- van Papa de studie, waar niet al te straf.
stand, de Maatschappij voor Letterdag 14 nov.: 12.00—12.35: Jazz in de geen hem de schrik van zijn leven
De samenklank van de band is zeer spiegel.
be- veel van terecht was gekomen, voortkunde
te Leiden benoemt hem tot lid.
„Daarbij
nog,
kwam
me
van
dat
ze
zorgde.
homogeen en met dit felle, geladen
Hij wordt hier lid van een de ene vesting naar de andere Hij blijft echter een eenvoudige man,
zetten.
(Hampton-Monk)
dear
nog
I
surrender
schrik,
die
wat erger studentenvereniging,
Een
orkest als achtergrond was het voor
(Beiderbecke-Mattlock)
die zich met poli- verplaatsten. Waar ik geweest was die zijn laatste levensjaren te
werd, want inmiddels had de politie
Marshall Royal (clar.), Joe Newman Copenhagen
belangstelling
„Blue"
inlaat.
De
van de had ik kameraden, waar ik heen Eisenach aan de voet van de Wartburg
Polka Dots .Vaughan-RichardMitchell)
(trompet), Thad Jones (trompet)
hem eens goed aangekeken en ont- tiek
gaat echter meer uit naar moest, was ik alleen". Na zeven jaar sleet, waar eens Luther de bijbel
en
jongeman
politieblad
Frank Wess (fluit en tenorsax) geen
dekt dat hij in het
gesig(Tatum-Rodgers)
gezelligheidsleven, hetgeen blijkt werd in Pruisen amnestie afgekondigd. vertaalde.
wegens
al te grote toer om tot geïnspireerde Isn 't it romantic
niet
betalen
naleerd
stond
van het
band
zijn
bijnaam „Bierreuter".
Edelhagen's
Als laatste herkreeg Frits de vrijheid.
22.15—22.30:
Kurt
uit
Zijn huis zou na Louises dood
soli te komen. Het dynamische
vele boetes en o.a. ook wegens
„Flu- en Stephane Grapelly.
Zijn vader maakte hem geen
Wat
nu?
studentenwoelingen
bij
Als
tijdens
motorrijwiel
te Juice" met mijn
uit
diefstal van een
Groworhij liet haar 210.000 mark na
favoriete fluitist
schermutselingen met de politie een verwijten, hoewel Frits in de kille
irank Wess als solist, is als een piek Donderdag 17 nov.: 0.10—1.—: „Jazz- ningen.
penopengesteld
den
voor
behoeftige
kazematten
geraakt
kan de drank was
Globus" van en door Inge Klaus. Opte beschouwen.
De man, de 36-jarige H. P. uit Am- van zijn vrienden wordt gesignaleerd,
gedurende zijn leven.
kruis
Engehet
Duitsland,
Amerika,
broeders.
uit
sterdam, geboren in Groningen, werd
Alleen maar gezellig is een EP van namen
Naar Heidelberg richt de thans derland, België, Nederland („Hollands All daarop aangehouden en naar het Huis gekleed in een overjas van Frits,
*The Regento Stars", die polka's en Stars"),
zijn schreden; de beschrijving
Italië, Afrika en Japan.
tigjarige
De nood
hij
wordt
ook
hoewel
het
verdacht,
Bewaring
overgevan
in Leeuwarden
Rijnlandschap
van
vinden we in de
het
Zaterdag 19 nov.:
13.30—14.—: bracht.
onderzoek niets aan het licht brengt. ontroerende mensen- en
zo zegt hij
„De nood"
vogelgeschie„heeft mij tot dichter gemaakt". In
denïs „Hanne Nüte".
„Kein Hüsung"
Mangelgang
„Zonder Dak"
dat hij voor zijn
beste werk hield,
schildert hij de
Onder het merk Verve worden van tijd tot tijd belangwekkende jazzplaatjes in de handel gebracht. „Bird and Diz" (EPV 5158) is er zo een.
Matty Mattlock);
SCHRIJVER VAN UT MINE STROMTID
Frits Reuter: 150 jaar geleden geboren
maal
—
——
—
.
Student
'MASSIEF' PLAATJE VAN COUNT BASIE
— —
—
—
——
—
In de
TENTOONSTELLING RUURD ELZER
We verheugen er ons over dat we van Ruurd Elzer, die een lange
tijd gedwongen geweest is tot non-activiteit, weer een eigen
tentoonstelling zien; we kunnen spreken van een geslaagde
„come back".
Het is geen ongewoon verschijnsel dat iemand na een ernstige
ziekte een verandering blijkt te hebben ondergaan „Pallieter"
van Felix Timmermans was niet ontstaan als de schrijver niet
vóór die tijd een zware crisis had meegemaakt.
—
COUNT BASIE
"landler's"
ve
Elzer, eens leerling van Altink, was Elzer doet er niet aan mee, gaat
spelen in een stijl, die doet
na
een impressionistisch begin een zn eigen gang in zijn pretennken aan Frankie Yankovitsch.
tamelijk modern georiën- tieloze manier en voelt geen betijdlang
Deze Tivolo. 43.005 plaat zal menige teerd; ik herinner me
een groot, min hoefte dingen te maken „a la mode".
''P°Pulaire"
discophiel zeker bevallen, of meer kubistisch stilleven dat goeHij beschikt over schilderkundige
i moet
er in het vervolg aan den- de kwaliteiten had; hij blijkt zich nu capaciteiten, zijn visie is eenvoudig
en de men
banjo niet zo „hooggestemd" meer naar de natuur te hebben ge- en ongecompliceerd. Mooi is het kleite laten slaan. Vooral in de „Otto wend. De vreugde aan de zichtbare
ne Korenlandschap met bomen van
°ika Potpourri" valt dit (hinderlijk) werkelijkheid heeft hem weer
te pak- een boerderij op de achtergrond en
pen, ze spreekt uit zijn nieuwe werk. even het silhouet van een rijdende kar
le de jeugd heeft, heeft de toejj
Zo gaat het ons allen na een bange met paard. Enkele portretstudies hebDia at Vandaar, dat we ook eens een droom. Alle theorie, over impres- ben hetzelfde, de rustige vreugde aan
a,fu le aankondigen bestemd voor de sionisme of wat dan ook, valt van ons 't uiterlijk; mooi van kleur zijn de loserkleinste Klank„beukertjes". Het af. We zijn blij te
a
Pni?
,'
Q^
een
St. Nicolaasplaatje uit de Tederie dat met micro-saffier op 78toVr
'
gedraaid moet worden,
-rj? etl snelheid
meeste
kinderen zijn vluchtig en
daa
<arom duurt deze plaat denkelijk ook
drie minuten. Wat er in is ge§yt is puik: het kinderkoor „De Tedt ies " zin gt met orkestbegeleidin
v " Coen van Orsouw op hel*e wijze:
„Wie komt er alle jaren",
ens
heb
ie al vernomen ". " zie
gind
devop"t'-""C en .>Zoet ies Saan de P aar_
l^eze versjes zijn ook technisoi-1 zeer ' goed
opgenomen.
leven, de bloemen
te
zien
weer
bloeien, het koren
te zien rijpen en
de wind om de
oren te voelen
waaien, en als je
bent
schilder
krijg je het verlangen die dingen
te verbeelden (het
tijdelijke om te
het
zetten
in
ontijdelijke).
landschapDe
Het weekprogramma schilder in Elzer
het zich
Radio Bremen (221 en maakt
27s>UUsland
moeieigenlijk
(FM:
Maandag
14 nov.
kanaal lijker dan
8)
de
<«.30—24.—: Jazz en nieuwe mv- vorige meer ab.
irffl derf
"
°'*'
'*
£.-\
Hoeis
het ontstaan?
Ditwoord: SIKKEPIT
ontkL
Z+
Woord sikkepit wordt altijd in
ende zin gebruikt. Men zegt:
het
eresseert
me geen sikkepit voor:
het jZmf es
niet* ff. seert me geen zier, helemaal
ders'r] enli^k is ' n sikkenit niets aneen oeitekeutel, dus iets van
wemi 9 betekenis. In NoordscharZP -??gt Inmen in gelijke zin: geen
Middelnederlands
drukt Ken zich het
lu
wat grover uit. Daar
ac term: niet enen stront.
naam üoord zier in: geen zier is de
m^t< snars in: geen
snar* h1n een
t: teug slok kriese l in:
geen
>
i^ls: druis 'en spaan
s Vaan
in: geen
krui a)s natuurlijk: spaander, houtwoorden hebben het be9rir> wan
uurdeloos, onbelangrijk gemeen.
uiter"an
kUh?*
!
kril
■
gerichte
stract
in
kunstenaar
hem, hij moet nu
weer en wind, kou
en hitte trotseren.
Men kan bovendien zijn werk
naar het motief
zegcritiseren,
gen: dit is goed
of juist geïnterpreteerd,
om
kleur en vorm
alleen gaat het
immers niet!
Tegenwoordig
is
er een
sterke
stroming dat een
kunstwerk zo a
natuurlijk (ik zeg
niet onnatuurlijk)
origineel of zelfs
..mesjogge" mogelijk moet zijn
—
Ik had mij weer eens
laten overhalen om het wat
minder dicht bij huis te
zoeken. Met dat vuile water
hier onder de rook van de
stad, was het toch niet vee l
gedaan, zo heette het en wij
moesten met een man of
wat nodig naar Friesland.
Alwaar, naar mijn vismakkers mij voorhielden, het ter
plaatse stikt van de vis. Met
name voorn en baars. Om
het nu niet zo kinderachtig
te doen zochten wij het lekker ver weg, de Rotterdamse Bocht. Die ligt nog
twaalf kilometer achter De
Lemmer. En uiteraard lekker vroeg uit de veren ook.
Bij aankomst begonnen
we een kopje koffie te nuttigen in het plaatselijk café.
En wie zaten er al In
Het kleine Korenlandschap met bomen van een boerderij genoemde gelegenheid, zo
op de achtergrond en even het silhouet van een kar met ongeveer de gehele hengelclub Haren.
paard.
Onderaan de dijk bij het
viswater beland begon onze
dag. Het arsenaal werd uitgepakt, de vaste stokken en
de werphengels. Er was
zelfs één vermetele, die al
een baarsje ving. Het was
er wel vol te houden; wij
stonden in de luwte van de
dijk en het regende bij uitzondering nu eens niet. Men
kon er ik weet wel niet allemaal wat voor vogels waarnemen en er passeerden
machtige tankschepen, zodat men er zich het eerste
uur niet al te erg verveelde.
Doch daarna deed de volkomen afwezigheid van de
vis zich toch wel wat bezwaarlijk voelen. Wij pakten op. Naar wat men wel
noemt het eiland achter
Tacozijl, met het pontje
over. Daar vingen wij een
paar baarzen, wat platters
en een enkele werkelijk
Tegen-
—
apart: „Watt?
Ji lacht, vn ick
mügg weinen ..."
Frits Reuter, die
zeven jaren doorbracht achter ijzeren gordijnen
zoals hij zegt
die daarna vrijwel onbemiddeld
in
wereld
de
stond, roept door
zijn verhalen een
heimwee in ons
wakker naar een
welke
eenvoud
wij helaas niet
meer
bezitten.
Zullen we deze
verloren penning
ooit terugvinden?
R. J. DE BOERWIJNHOLDS
——
Robot-dronkeman
Alles
kregen.
over de andere,
blijde, geesteskinderen van
de
schrijver
staat
„Düstere
deze
Gast" een beetje
—
VISHOEKJE
toestan-
den waarin pachters en dagloners
verkeerden,
die
soms als vee werverhandeld
den
en niet konden
trouwen als ze
geen toestemming
van de landheer
jes geschilderde studie „sweet seventeen" en andere vrouwenportretten.
Goed zijn ook een paar pittige tekeningen, o.a. „de fabriek"; het ge„parkgezicht" met
aquarelleerde
een rijtuigje toont nog de meeste relatie met de vroegere Ploegtijd.
Elzer blijkt dus teruggekeerd tot
zijn punt van uitgang: een frisse en
eenvoudige natuurvisie, een plezier
de dingen te noteren die hem boeien
mensfiguur, naakt, landschap, stilleven, in sobere, niet al te sterk klinkende kleuren. In een pastelstilleven
bouwt hij een moderner, vaster
schema op van vormen en kleuren.
We zijn nieuwsgierig hoe hij zich weer
verder ontwikkelt, we kunnen nog alles van hem verwachten, willen zelfs
de mogelijkheid niet uitsluiten dat hij
in de toekomst ook zijn vroegere kubistische lijn eens weer zal opnemen
JOHAN D.
onderzoekers,
Twee Oostenrijkse
de neuroloog Hans Rotter en de psycholoog Peter Scheffler, hebben een
robot ontworpen met behulp waarvan
zij de inwerking van alcohol op het
menselijk lichaam en in het bijzonder op de biologische functies willen
bestuderen. Het apparaat kan worden „geïnjecteerd" met bepaalde doses alcohol. Lichtaffecten geven de
mate van dronkenschap aan.
treurige
FRITS REUTER
maar vangsten slecht
goed,
dikke voorn. „Er valt teveel
regenwater, de laatste we-
ken" zei ons de pontjesbaas
en hij knikte gezapig. Wat
overigens geen troost was,
hoe je het ook bekeek. Goed
water, goed weer en goed
gezelschap. Maar slechte
vangsten.
Zo ook was het in Lemmer, waar de eerste prijswinnaar van Haren, zo ik mij
liet vertellen, nog geen
zeventig stuks wist te bemachtigen. Waar nog slechts
een paar jaar geleden, men
het dubbele van dat aantal
moest vangen om in de prijzen te vallen. Insiders zeggen, dat het veel te laat in
het jaar was voor de Rotterdamse Bocht en dat het nog
te vroeg is voor Lemmer. Te
koud voor de eerste plek en
nog niet koud genoeg voor
de laatste. Wat wij wel eens
zouden willen weten? Waar
zou het nu precies koud ge
noeg geweest ?Ü n?
Wanneer wij ergens aan
de waterkant verschijnen,
dan plegen wij te moeten
aanhoren, dat er de vorige
week uitstekend gevangen
is en zelfs nog wel de vorige
dag, doch dat het jammer
genoeg op 't heden totaal
malheur is. Wij worden er
wel eens een beetje beu van
altijd net een dag te laat te
zijn. Waarom? Omdat, indien wij een dag eerder zouden gaan, wij ongetwijfeld
te horen zouden krijgen, dat
wij minstens enkele weken
te vroeg zouden zijn. Het
(niet zo erg wonderlijke)
verschijnsel is, al ga je op
je kop staan, dat de vis
moet willen bijten, alvorens
wij ze kunnen vangen. Daar
helpen zelfs geen lange reizen aan.
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
-
18
PUZZEL 1407
Het doek ruist open voor de
Nieuwsblad-zakagenda's
Het doek ruist open en in de schouwverstomt het geroezemoes.
Vol verwachting kijkt het publiek
naar het toneel, nog even en het zal
zover zijn!
En wat ziet het publiek?
Juist, een fraai ruitjespatroon. Allemaal keurige witte ruitjes met hier
en daar een nummertje erin. De geroutineerde puzzelaars onder de toeschouwers hebben het natuurlijk allang gezien. Die hebben allang harburg
presenteer. Voor deze puzzel loof ik
40 zakagenda's uit als lang niet te veronachtzamen extra-prijs.
U hoeft om een kans te maken op
één van deze prijzen alleen maar te
zorgen dat uw oplossing vóór zaterdag
19 november bij mij bezorgd is.
KAPITEIN RIJKERS
De diamanten
schat
Het adres luidt als steeds:
Dr. Denker,
p/a. Nieuwsblad van het Noorden,
Groningen.
Veel succes!
NIEUWE UITGAVEN
Dr. DENKER.
Friese Verhalen
Douwe Tamminga en Arme Wadman hebben een bundel met twintig
verhalen van Friese auteurs samengesteld, en in het Nederlands vertaald. Professor P. Mindera wees er
in zijn korte inleiding op, dat in vele
overzichten van de geschiedenis der
Nederlandse letteren naast de Noorden Zuidnederlandse letterkunde wel
de Zuidafrikaanse auteurs en hun
werken worden besproken, maar niet
de Friese, hoezeer ook het Fries en
de Friese letterkunde tot het geheel
van de cultuur der Nederlanden behoren. Hij concludeert terecht, dat de
Friese letterkunde in deze eeuw een
opmerkelijke opbloei vertoont, in de
poëzie en het proza, in het toneel en
de literaire critiek. De Friese schrijver Arme Wadman heeft in 1949 een
bloemlezing Friese
lyriek, getiteld
„Frieslands dichters" samengesteld,
ingeleid, en de verzen bovendien metrisch in het Nederlands vertaald. Nu
is ter gelegenheid van het zesde lustrum van het „Frysk Studinte Selskip
Redbad" te Utrecht een bundel kort
proza verschenen,
getiteld „Friese
verhalen in het Nederlands" (N.V.
Uitg. Mij. Nygh Van Ditmar, Den
Haag, Rotterdam).
Een groot deel van deze vertellingen
geapplaudisseerd en geroepen:
„Ha, een doorlopend kruiswoord, heer-
telijk
OPLOSSING PUZZEL 1405
lijk!"
puzzelaars, een doorlopend kruiswoord, op veler verzoek.
Inderdaad,
Gestolen goed gedijt niet
Daar staat-ie dan, nog helemaal
dubbelblank. Komaan,
dat kan zo
niet langer, dat moet veranderen.
Nou, ik moet zeggen dat u me niet
Daar moeten snel woorden komen te
staan volgens deze omschrijving:
in de steek heeft gelaten met mijn lettergrepenprobleem.
Horizontaal:
1. Grieks mythologische figuur; Griekse
„Het was een gezellige puzzel",
godheid.
schreven veel oplossers mij.
2. hond; voorzetsel; kindergroet; ronde
Nu, dat was het ook, en het spreekstok; voorzetsel.
woord dat erin verborgen was, heeft
3. lofdicht; briefaanhef; uitstalkast; in- u allen naar ik hoop veel deugd gesekt.
daan.
4. ontkennend; Indisch -wapen; uitroep. „GESTOLEN GOED GEDIJT NIET",
5. Moh. geestelijke; rondhout; kier; en zo luidde de wijze levensles die uit de
puzzel moest komen.
andere; hoofddeksel.
Zó zag het er uit:
6. alleenspel; dringend; vogel.
7. bijwoord;
keukengerei;
zangstem;
bestaat.
was soms even
TOE G ANG "Het
nadenken,"
vonden
Bijbel; bloem; zanderige
kuststrook; kindergroet.
9. insekt; mijt; soort verlichting; Frans
BEL E VEN
PAS S AGE
VER T REK
voegwoord; sluiting.
10. verbond; smet; vrouwelijk zoogdier;
Frans pers. voornaamwoord.
11. Romeins rebel; zonnegod.
~t XXv
8. deel
v. d.
Verticaal:
1. Griekse godheid; Germaanse godheid.
2 geheimschrift; part; persbureau.
3 uitroep; gladde; zangstuk.
4. godsdienst: weekdier.
5. vijfjarig tijdvak; proef.
6. Chinese maat; vogelprodukt; leger;
familielid.
7. wondvocht; pers. voornaamw.; godsdienst; in het jaar van Christus.
8. stok; voor alles; Frans pers. voorn.w.
9. dikke, lange stukken hout; bekende
motorraces; niet vast.
10. los van alles; breekbare; uitroep.
11. ongeveer; deel v. h. tuig; volk.
12. Romeins heerser; Frans onbepaald
voornaamwoord; vallei.
13. inhoudsmaat; plaats in Afrika; deel
van Sumatra.
14. Een der V. S. v. Amerika; streelt;
soort onderwijs.
„"
£?£*
>g»g
-
—
puzzelaars,
tenslotte ging 't
sommi Se
vlot voor een aantal
? r,r?a Te
inzenders, die achteloos
"""
noS
neerschreven „Gestolen
ed Sedi J d niet" en
S°
han r
par n rmr dus inPiaats van een
„station" een „stadion"
aa,u
om e
v büiJN
t
maakten.
D RAG Ik kan
echt niets aan
doen mensen, maar het
ctro Jr
is „gedijen"
HON D ERD werkwoord
tegenwoordige
en
in
de
u w-M
d
in dit geg-TA T
TON ü J moest er
el
een
T
achter de
MIN N AAR
"
BRU I SEN
j
misschien effe
ZWO E GEN
aar
kan er
PAN T SER t"-"'
*„ doen.
neus „"
niets aan
Goed, als u dan maar plezier hebt
beleefd aan de puzzel, dan mogen we
ook al weer niet mopperen.
En dan nu snel de prijswinnaars:
Eerste prijs van 15: D. Fröling, Mr.
Fr. Viëtorstraat 13, Winschoten.
Tweede prijs van f 10: D. Berrelkamp, Bathoornstraat 7, Oosterhoogebrug.
Tien troostprijzen van f 2.50: J. H.
Kraak, Wijmersweg C 198, Garrels-
"
"^
~
■*" mTar fk £?" "?
15. mythologische figuur; godheid.
Nu, dat is nu net eens iets voor u,
dacht ik zo bij mezelf. Had ik gelijk
of niet?
De prijzen? Als vanouds: één hoofdprijs van f 15.—, één tweede prijs van
f 10.— en tien troostprijzen van f 2.50.
De Origineelste Oplossing gaat weer
strijken met het O. 0.-tientje.
Maar we zijn er nog niet.
Nog lang niet!
Want vergeet u niet, dat we zo
langzamerhand weer naar het nieudoor RADU TUDORAN
we jaar toewandelen. 1961 begint aldichtbij
te
komen.
weer veelbelovend
En ook in 1961 wilt u natuurlijk wel 2
weten waar u aan toe bent. Welke dag
Hoeveel jaren nu al geleden? Daarhet is en wat voor afspraken u heeft over zal ik straks wel eens nadenken.
en hoe ver het is van Amsterdam naar
Voor het restaurant staan een paar
Duisburg en hoé de telegramtarieven gezadelde paarden die de koppen in
zijn.
de kribben steken. De ingenieurs zitDaar heb ik op gerekend en dus ten dus in het restaurant en nemen
heb ik hier op mijn bureau een fraaie voor
maaltijd
de
een pruimestapel Nieuwsblad zakagenda's liggen, brandewijn, een tzuika. In de deur
die ik u bij het opgaan van dit doek van het levensmiddelenbedrijf zie ik
een blauw uniform: dat is' het hoofd
van de afdeling marechaussee van
Telega, opperwachtmeester Brebeanu
Marin. Hij draagt een karabijn als
een jager onder de linkerarm, met
de riem over de schouder. Onder de
rechterarm heeft hij een groot, in
in grauw papier gewikkeld pak. Ik
weet wat er in dat pak zit, even goed
als meneer Christa, die het heeft gemaakt. Als deze foto, die ik voor me
zie, tot leven komt en al die mensen
op de open plek hun gang gaan, zal
de opperwachtmeester van de marechaussee als een bedelaar van winkel tot winkel lopen.
„Wat moet ik toch beginnen, broedertje, morgen wordt mijn jongste gedoopt en ik weet niet waarvan ik het
feest moet bekostigen!". lets dergelijks zal hij tegen de winkeliers zeggen
en hij zal hen daarbij van onder de
rand van zijn pet doordringend aankijken.
Waarom ben jij toch niet als kleptcrmaan .op de wereld gekomen?
De ene man herinnert me telkens
FEUILLETON
Het
brandende dal
Hondeleven
weer; J. Wieringa, Paviljoen I, R. boven, 175, „Avondlicht", Haren; J. E.
de Haan, Gouden Pand 20, Appingedam;
mej. Toxopeus, Hoofdweg 3 te
Slochteren; G. Vos-Sinke, Mr. Koolweg 4, Noordlaren; H. Koetze, M. H.
Trompstraat 25a, Delfzijl; mevr. J.
Dusseldorp-Frieling, Raadhuisstraat 26
te Usquert; F. Schotanus, Rolderstraat
81, Assen en in Groningen: T. Kooi,
Oliemuldersweg 106b; mevr. E. C. van
Swol—Kaesehagen, Paterswoldseweg
126a.
Hulde en lof zij u deel! Er zijn, het
moet mij even van het hart, altijd nog
wel eens puzzelaars die mij mismoedig
vertellen: „Ik heb al het hele jaar
goede oplossingen ingezonden, maar ik
win maar nooit eens een prijs!"
Ik kan er heus niets aan doen, beste
mensen.
Ik gun u de prijs van harte, maar er
zijn er honderden mèt u, die goede oplossingen inzenden. Uit u allen wijst
het wisselvallige lot de winnaars aan.
Komaan, misschien is u er de volgende keer bij. Uiteindelijk gaat het
toch om het spel, om de ware puzzelvreugd, en de knikkers zijn een
overigens niet te verwaarlozen
bij-
——
zaak.
behoort inderdaad nog tot de zogegeldt dan
b.v. voor het anecdotische, Falklandachtige verhaaltje van R. Brolsma
over „De Piano". De wijdlopige, naturalistische verhaaltrant van het
anecdotische
boerenverhaal
vindt
men eveneens terug in R. B. Sybesma's „Het spook van de Singel"; ook
andere behoren tot de streeklectuur,
zoals B. Tuinstra's „Jannie en de lente", of U. van Houtens „Sabbatreis".
In Sjoerd Leikers novelle „De gastvrijheid", die op een heel ander peil
staat, speelt vooral de sfeer van het
achttiende-eeuwse land op de Zuiderheide achter Drachten een rol; in dit
verhaal treden
twee godvrezende
oude mensen op, zo vol zorg voor elkaar, dat hun liefde bijna spreekwoordelijk is geworden. Dit tweetal
beleeft een wonder, welke gebeurtenis
uitsluitend door de sfeer die Leiker
oproept aanvaardbaar wordt.
Een motief dat meer dan eens werd
gebruikt
is dat van de eenzame
vrouw, zoals in Boukje Fokkema's
verhaal over de kinderloze vrouw in
„Dubbele woning", of in Nyckle J.
Haisma's „De tweede dood", welke
laatste zich in het voormalig Nederlands-Indië afspeelt en handelt over
de verlaten vrouw, overigens in de
bekende gedaante van een onderwijzeres je.
Niet alleen de streek, ook de zee
speelt in enkele verhalen een rol, zo
als in Hein Fabers „De zee maakt
geen half werk", of Sjoerd van der
Schaafs „De scharvissers"; het eerste is nog anecdotisch, hoewel uitstekend beschreven, in het tweede heeft
de catastrofe die zich op zee afspeelt
een noodlottig karakter.
Een actueler gegeven heeft Arme
Wadman verwerkt in de novelle „Tomorrow-morning", die zich weliswaar ook op een klein boerenbedrij
afspeelt, maar bovendien als stof
diepte heeft en psychologisch verantwoord is, nog afgezien van het verrassend slot. Er is groot kwaliteitsverschil tussen een verhaal
als dit, of dat van Sjoerd Leiker, of van
Geart Jonkmans „De driehoek" (dat
aan Bordewijks „Bint" herinnert), en
de volksvertellingen, die doorgaans
niet boven simplistische verhaaltjes
over dagelijkse voorvallen uitkomen.
Hierbij mag nog Jo Smits „Renaissance" worden genoemd, over het bezoek van een gezond mens aan een
geesteszieke, dat althans in opzet een
psychologisch geval is, dat het „renaissance-slot" niet nodig heeft.
Het oudste verhaal in deze bundel
dateert uit 1927, het jongste uit 1959,
en dat dient men bij de beoordeling
in aanmerking te nemen. Er kan uit
worden opgemaakt, dat het Friese
proza langzamerhand
volwassener
wordt, dat het zich ontwikkelt van het
streekverhaal naar een verdieping
van het onderwerp, van de stof, en
naar een psycholigische verantwoornaamde volkslectuur. Dit
En dan de 0.0.-prijs.
't Is gek hè, maar er zijn altijd mensen, die nog nooit van elkaar gehoord
hebben zelfs, en die toch hetzelfde idee
hebben.
Zo kreeg ik deze keer nogal wat
brandkasten in karton en hout met
daarvóór min of meer kunstzinnig uitgevoerde inbrekers.
In die brandkasten, en daarvoor ben
ik dankbaar, vond ik weer een leuke
voorraad zilverpapier en oude postzegels.
De 0.0.-prijs van f 10 gaat echter
naar de heer H. W. van Starrenburg,
weer aan de andere. Allereerst zie ik
nu meneer Bilascu, de bedrijfsleider
van de oliemaatschappij, met vooruitgestoken buik uit zijn kantoor komen.
Het is een vrouwenjager, maar nu
oud. En tegelijk zie ik van de andere
kant vrijwel zijn tegenhanger naderen: Telengescu, de tegenwoordige
vrouwenjager uit de stad
jong. Hij
is een .beetje dom, draagt handschoenen los in zijn hand, heeft een zonnebril op en een brede vlinderdas voor.
Ook Gogoi, die altijd dronken was ben
ik niet vergeten. Daar staat hij roerloos op de weg, met zijn paard aan de
teugel. Als het beeld evenwel begint
te leven zal hij gaan wankelen en dan
wordt het duidelijk dat hij niet het
paard vasthoudt, maar het paard
Nou ja, precies het omgekeerde.
Naast de dronkaard staat Motoaka,
een beter soort armoedzaaier, de onbetaalde helper van Gogoi. En terwijl
ik hem voor me zie, zie ik natuurlijk
ook zijn vijf zusters, die doelloos en
rusteloos ronddwalen en door de mensen alleen met cijfers worden aangeduid, al niet anders dan de boortorens
van een tot vijf.
Dat zijn er maar een paar dozijn
mensen. Enkele honderden achter
hen wachten er evenwel op in beweging te mogen komen. En vanavond
tegen zeven uur, als de sirenes op het
werk loeien, zullen wij ze niet meer
kunnen tellen.
Toch zal ik niet een van hen vergeten: noch de oude Neaga, die op een
nacht zonder dat men te weten kwam
hoe het gebeurd was.... Maar dat
wil ik nu nog niet vertellen, later misschien eens. Ook de oude Vladoaje
vergeet ik niet, evenmin als zijn op
een ongelegen ogenblik
afgestreken
lucifer. Al evenmin als de boswachter,
die verwaarloosde oude man, en de
—
..
■Mi>;M;n:M;n;ii!iMMii!i!:iMiiirFiiLi:i;
r:'pMi:it!!i'!i
Invasiestraat 115, Groningen, die zijn
oplossing had verlucht met een rand
van krantenknipsels, allen handelende
óver diefstal en de daarop gevolgde
veroordelingen.
Een sappige illustratie van het motief: „Gestolen goed gedijt niet!"
Ziezo, ik heb mijn zegje weer gezegd en de prijzen weer verdeeld.
Tot de volgende maal, vrienden, veel
puzzelplezier
wat is het alweer
vroeg donker, hè
wenst u
uw Dr. DENKER.
——
zoals
„kleine" die
ding der personages; van volksverJ. v. d. W.
telling naar novelle.
Het Nationaal Wol Secretariaat, Amsterdam heeft de serie Ik leer Breien
door A. H. Beyst afgesloten met het
derde deeltje. De serie is bestemd voor het
handwerkonderwijs op de lagere scholen.
Nummer 111 is al „knap" moeilijk. De
afbeeldingen in de eerste deeltjes zijn duidelijker dan deze, verbeelden wij ons.
Gezien het aantal boeken, dat over
het onderwerp verschijnt, zijn er talloze lastige kinderen, die de ouders voor een
berg schier of helemaal onoplosbare
vraagstukken zetten. Die boeken blijken
zoals men dat noemt, „in een behoefte
te voorzien". Bij J. H. Kok in Kampen
verscheen een pocket (in de BoeketReeks), die Moeilijke kinderen heet. Zes
deskundigen behandelen
verschillende
aspecten van het moeilijk zijn: P. W. J.
Steinz, prof. dr. A. Kuypers, dr. J. van
der Spek, P. van Duyvendijk, dr. H. J.
Eykman en prof. dr. J. H. Gunning Wzn.
In de serie Elementen voor de Kennis
der Volksgezondheid van de hand van
dr. J. H. Baaij: Ongevallen bö kinderen.
Het boek beschrijft een onderzoek naar
de preverentie-mogelijkheden in de praktijk (Van Gorcum Assen).
Vergissen wij ons of wordt de belangstelling voor het goede, oude naaldwerk
inderdaad weer groter? Een feit is dat er
de, laatste tijd vaker goede en fraai uitgevoerde en geïllustreerde boeken over
dit onderwerp verschijnen zoals nu weer
Lap en Draad onder redactie van B. C.
.Telles. De schrijfster veronderstelt in
in iedere vrouw een natuurlijke gave
voor zaken als borduren. Maar misschien
is ze daar wel lerares voor. Een feit
is dat de eerste aanblik van dit boek
al inspirerend en aanmoedigend werkt.
Er worden talrijke
ook minder be-
.
— —
kende maar aantrekkelijke
technieken
in behandeld. (A, W. Sijthoff, Leiden).
Mensen die ik gekend heb.
Jan Fabricius, onlangs 89 jaar geworden, vindt dat hij beter geen autobiografie kan schrijven. Die bevat nooit de
waarheid, zegt hij. „Bovendien behoor
ik tot hen, die wel eens indiscreties
hebben begaan, onverstandige dingen
uitgehaald, die men liever verzwijgt".
Een andere mogelijkheid heeft Fabricius echter aangegrepen. Hij heeft geschreven over interessante mensen, die
heeft. De meeste van de ver-
hij gekend
halen die hij over hen schreef werden
eerder apart gepubliceerd, maar zijn nu
verzameld in: Mensen die ik gekend
heb.
Typerend is, dat onder die „inter-
essante mensen" vrijwel geen enkele bekende of beroemde voorkomt. De meesten zijn eenvoudige mensen, die inderdaad interessant blijken.
Vooral zijn herinneringen uit Indië zijn
talrijk en hij heeft daar net als in Nederland kennelijk sterk uiteenlopende
mensen gekend.
Uit deze verzameling spreekt het grote hart van Fabricius, maar ook zijn gevoel voor humor en zijn liefde voor kwajongensstreken.
Dat de Asser „jongen" ook hier goed
en boeiend schrijft, hoeven we niet te
vertellen.
Het boekje verscheen bij Van Gorcum
In Picasso's atelier kwam eens een
man, die lang in de binnenlanden van
Afrika had gewoond. Hij vertelde, dat hij
foto's had gemaakt, maar dat niemand
van de inwoners van het dorp er een gezicht op herkende. Een neger maakte
toen een portret van de blanke dat hij
voorzag van talrijke ogen en monden en
plaatste er onder meer een zonnecirkel
om van de schitterende knopen
de
blanke was officier en droeg koperen
knopen op zijn uniform. Alle negers herkenden onmiddellijk in het portret de
blanke soldaat. Realisme is slechts een
uiterlijke vorm van gelijkenis. „De mens
van onze eeuw, door rationalisme en realisme verarmd, ondergaat een
onbe-
-
grensd heimwee naar zijn oersentimenten. Hierin ligt een der sleutels besloten
van het zogenaamde mysterie Picasso",
zegt Robert Franquinet in zijn
pocket
Picasso, ongenadig oog in de tijd (Lannoo, Tielt) Den Haag).
zijn dochter werd ge- vele jaren na het eind van de eerste
grote oorlog, de weg van Campina af.
Hij zat in een geel rijtuig met een
grijze kap. Het was een van die rijtuigen, afkomstig van een landgoed, zoals zij vroeger overal op het plattewaar zij kwam. Zij had nog nooit land te zien waren.
iemand
kwaad gedaan. Tussen Dadelijk na de middagmaaltijd was
al die met aardolie besmeurde men- hij uit de stad weggereden en tegen
sen bleef zij smetteloos. Maar op een vier uur in Telega, het
laatste dorp
avond, terwijl zij dromend door de da- voor de boorterreinen aangekomen.
dwaalde,
zij
werd
door
een
troeplen
Onder de grijze kap zat hij dus, Lije mannen gegrepen
Niets mocht hier zijn zuiverheid be- panescu, en rechts naast hem zat zijn
vrouw Anghelina. Beiden hadden zij
houden.
Maar nu groeit het gras weer. Na de ruime witte mantels omgeslagen, die
tegen het stof moesten bescheraardolie kwam het vuur met zijn zui- hen
men. Motoaka, die hen 's morgens
verend geweld. En spoedig zullen alle was
gaan halen, zat nu naast de koetvroegere sporen uitgewist zijn. De
sier op de bok. Voor het rijtuig te Tewind zal het uithangbord van de arme lega
over de rivierbrug reed volgde
Dumitrica tenslotte van de laatste het enkele
tientallen meters de brede
spijker rukken. De ruïnen zullen tot
dorpsstraat.
Voor zich uit zagen zij op
op de fundamenten
uiteenvallen en
geringe afstand
de
badpaviljoens
ook daarover zal het gras een deken rondom
uitspreiden. Ik hoor nu al hoe het
een meertje, overblijfsel van
raadselachtig groeit. De vroegere ope- een vroegere zoutmijn. Enkele badningen van de boorputten zullen zich gasten uit de stad kwamen hun tegesluiten, zoals zelfs de diepste wonden moet: de mannen droegen ruime witin een litteken overgaan. Onder die te pakken en strohoeden, de gezichlittekens zullen de ijzeren kolommen ten van de vrouwen gingen schuil
verdwijnen. Niemand zal er meer van achter voiles en onder parasols. „De
weten. Niemand zal meer weten van deftigheid komt hier niet zo graag
de mensen die hier gewoond hebben, meer baden!" zei Motoaka, terwijl hij
zijn hoofd onder de kap stak. „Herinen van hun daden.
Wat het begin van deze wereld was nert u zich nog, mijn waarde Enaben ik vergeten. Het eind hiervan zou chitza, dat het hier voor de oorlog zo
ik niet kunnen vergeten. Ik weet niet druk was?"
wie het eerst hier was en vanwaar hij
Lipanescu gromde iets achter de
kwam, ik weet ook niet vanwaar de zakdoek, die hij ter bescherming teEigen- gen het stof over zyn gezicht had uittweede en de andere kwamen.
lijk weet ik maar heel weinig: alleen gespreid. Het stond hem niet aan, dat
de laatste kwam. En met Motoaka zon vertrouwelijke toon tewanneer
hem zal ik beginnen.
gen hem aansloeg. Dat ontging Motoaka evenwel volkomen.
HOOFDSTUK I
De laatste man kwam op zekere (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd)
middag in; het begin van de zomer,
noemd,
rondzwierf tussen boorputten en stellages, over de heuvels en
door de bossen. Zij hield van bomen,
z ij hield van paarden en zij bracht
jeugd, onschuld en vrolijkheid overal
KERKEN
DE
HEBBEN HET
WOORD
Vrijheid is een kostbaar bezit en om
haar te verwerven, moest en moet dikwijls veel gestreden en geleden worden
Geloofsvrijheid is bovendien een elementair recht van de mens. Dat het
met die vrijheid in allerlei landen
maar treurig gesteld is, vermeldt „De
Protestant", die haar gegevens mede
ontleende aan de rooms-kathólieke
pers. Er leven nog veel
Christenen in verdrukking
„POLEN: de spanning tussen r.k.kerk en staat neemt sterk toe. De
regering heeft een dekreet uitgevaardigd waarbij priesterseminaries
gelijkgeschakeld worden met beroepsscholen. Hierdoor i-s de staatscontrole aanzienlijk verscherpt.
Maar ook andere maatregelen
tegen de r.k. kerk zijn genomen of
gullen genomen worden. In september is een conferentie gehouden van
het voltallige Poolse episcopaat.
Kardinaal
Wyszynski
heeft ernstige
kritiek uitgeoefend op de communistische overheid en heeft geëist,
dat de rooms-katholieken als vrije
burgers behandeld zullen worden.
TSJECHOSLOWAKIJE: in dit land
gaat ean reizende tentoonstelling
rond, getiteld: Religie en werkelijkheid. Het is een atheïstische tentoonstelling, bekostigd door de communisten om de „mensen te helpen,
hun godsdienstig geloof kwijt te
raken en een wetenschappelijk antwoord te vinden op al hun vragen."
Onlangs is in de gevangenis de
bisschop van Presnov overleden, die
tien jaar geleden gevangen werd
genomen, beschuldigd van verraad-
HONGARIJE:
ook hier is een
atheïstische campagne aan ac ganüOp vele middelbare scholen worden
alheïstenclubs opgericht. Het behoort tot hun taak de invloed van
de kerk tegen te gaan, de aardse
oorsprong van de kerk te bewijzen
en kerkelijke gebruiken belachelijk
te maken. Universitaire functies
zouden alleen nog openstaan voor
hen, die officieel verklaren, atheïst
te zijn.
OOST-DUITSLAND: het aantal
christenen loopt hier schrikbarend
terug. Door de anti-christelijke propaganda, maar meer nog door de
maatregelen van de overheid jegens
hen, die christen verklaren te zijn,
blijft steeds meer een kern over,
die ook wil strijden en lijden voor
haar geloof. In negen jaar werd het
kerkbezoek gehalveerd. Het aantal
gedoopten en lidmaten loopt ster-k
achteruit. Alleen de offervaardigheid stijgt.
CUBA: de r.k. kerk staat in dit
land aan de rand van een vervolging.
In verband met geregelde overvallen op priesters is het hun toegestaan in burgerkleding te gaan.
Kerkgangers worden verhinderd
naar de mis te gaan. Ook hier
ontstaan
evenals in andere communistisch geregeerde landen
z.g. „nationale priesters", die wel
aan de leiband van het regime willen lopen.
—
—
MEXICO: hier verscheen een nieuw
leerboek, dat in gebruik is op de
vakscholen. Hierin wordt betracht,
elke herinnering aan de godsdienst
en aan de kerk uit de gedachten
van de scholieren te bannen. De
kerk heeft geprotesteerd tegen dit
boek, maar de staatssecretaris heeft
het verplicht gesteld.
CHINA: in dit land zouden de laatste 15 jaren van iedere zeven christenen één zijn leven gegeven heb*
ben voor zijn geloof. Dit deelt het
r.k. blad „The Examiner" mee.
Ongeveer 500 priesters zouden df
marteldood gestorven zijn, terwijl
zich in strafkampen nog 10.000
priesters en leken zouden bevinden
en 8 bisschoppen.
SPANJE: Hier blijft de onrust
voortduren, in kerk en staat. Het
manifest van een groot aantal Baskische priesters met scherpe kritiek
op de regering wordt door de r.kpers een revolte genoemd, die een
lawine ontketend heeft. Wel heeft
de apostolische nuntius van Victoria
hen en alle rooms-katholieken tot
gehoorzaamheid gemaand aan de
kerkelijke hiërarchie, maar het
vuur smeult verder.
Ook in de r.k. pers wordt steeds
meer gefulmineerd tegen het
Franco-regime en de r.k. kerk met
haar talloze taboes. Ds. Gutierrez
uit Batcelona meldt, dat de laatste
jaren de zeer levendige kleine groef,
van Spaanse protestanten een'
sterke aantrekkingskracht uitoefent
op vele rooms katholieken en do-t
per jaar 1,00 a 500 van hen naar a 6
protestantse kerk overgaan."
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
Asser Rechtbank
SPORTNIEUWS
ZAALHANDBAL
ZWEMMEN.
ABHB-ocmpetitie
Rapid
bedwong
'55
HVC
GDZ en ZCG wonnen
najaarscompetitie
In het Noorderzwembad te Groningen
AB HB-competitie te Groningen
heeft
i een
is
het tweede gedeelte van de najaarsiets
spelend
Rapid
beter
'55
een
8
op HVC weten te be " competitie verzwommen, waarbü Brunhalen
hilde voor de organisatie zorgde. Dit
word e t is wel een verdiende zege ge- tweede
deel werd gewonnen door GDZ en
aar
toch
had
er
voor
HVC
iets
meer ? k;unnen zitten. Bijna de gehele ZCG, waardoor
deze ploegen eveneens
ivedstgon „ii d w°gen beide ploegen goed te- als eersten eindigden in de gehele competitie.
opIn ri
Over het geheel genomen is er een
'ss de spannende eindstrijd greep Rapid
do °r verdedigingsfouten
van verbetering der tijden te constateren
Hvp j
de ePr ! twee Punten. Speelde NGZV in behalve op de 100 meter rugcrawl, op
ontmoeting niet best, het ging welk nummer Korrie Winkel ontbrak.
tegen
ces
de dames was opmerkelijk de overfiecWi aag van des te beter en de eerste Bij
Succes werd een feit. winning van Ankie Hulsebos van GDZ op
on uiteindelijk met 11—5.
zowel de vlinderslag als de rugcrawl.
Pnt
nummer won zij in
sPelenri w had met een teleurstellend Eerstgenoemd
weinig moeite en het won 1.23.8 na een scherp duel met Kathe
rriet
de sterkste sa- Brunnekreef van Brunhilde, die 1.24 no"lenst ïv gFlora niet inging
tegen Voor- teerde. Als derde eindigde Keny Biemolt
uitkomend,
Waart
kansloos
met
16—3
ten onder. van GZPC in 1.33,4. Op de 100 meter rugHet
er
is
toch niet crawl werd Ankie eerste in 1.18,8 zonder
m eer
nruchte Mesacosa
werd Tineke Bloemb ehnpfie ploe g van vroegere jaren. ONA veel strijd. Tweede
1.22.3 en derde Kathe BrunZCG,
sma,
zien
niet
om
erg
spannen
in
te
ïi
een
sectn, 2 zege te behalen. In de bedrijfs- nekreef, 1.22.6. Bij de heren won Henri
goede weg van Osch. ZCG, de 100 m vlinderslag
Voort vaatuaat SSVG °P de goede
ploeg zonder strijd in 1.17,8 gevolgd door JoDesch ikt over een
Waar
Hake, ZCG, 1.21,1 en Anton Steffens,
°PBp«tiij nkele Jeugdige spelers waren pie
d HDC kon het dan ook niet bol- Jonas, 1.23,1. Peter Schurink van ZCG
den en het verloor met B—4.
won de 100 m rugcrawl in 1.12,8 ex
aequo met zijn clubgenoot Bert Koning,
afkomstige
uit
Hoorn
Wehe-Den
Ittern
zegedie dezelfde tijd noteerde. Derde werd
VUG m et 6—3 aan de
kar \ nu eond
van Osch in 1.13,7.
se,, addelman Van der Klei en Ties Jan- Henri
De totaal uitslag van het tweede deel
lan„" n in deze overwinning een be- was
bij de dames: 1 GDZ, 11.55,7; 2
aandeel. NNC, waarin het teveel
ri Hesselings
12.23,9; 3 DZN 12.29,5. Bij de
Brunhilde
klopte
komen,
moet
SSp
met 6~3 Het Hoogezandster Che- heren: 1 ZCG 10.38; 2 GZVW 12.28.8; 3
12.26,6.
nieu,, on dervond felle tegenstand van Jonas
Het eindklassement werd bij de damg
tenzegevierde
S
doch
PR,
slottn met
mes: 1 GDZ 23.40,9; 2 Brunhilde 23.42,7;
7—4.
3 DZN 24.17,4. Bij de heren: 1 ZCG
in
de
hoofdheeft TDO
Ü e dames
21.30; 2 GZVW 23.27,5; 3 Jonas 23.36,8.
te
eer ste winstpunten nu ook
PakiT
van ri Mesacosa werd hier het kind
«en tt reke ning (3—l). DHVG, dat te-
""
"
1
?
I
sv?
>
4'
*
,'
*erl
°
Varii
ölict
gte
Wl>
'
ho2 lon nu
de
niet bepaald groots speel-
die
de' lij" 1 m Etty Jansen een speelster,
van het maken van doelpunten o d* Ve
aan w k rstond. Union trok met s—o
°rtste eind.
Hpt
vari I Was Jammer, dat de doelvrouwe
ol in de ontmoeting tegen Atlanta agrun
ln de slotfase geblesseerd raakte.
Dit i
zegeu l6verde de Hoogezandsters een 3-2
schut °tP er na had in Bep Marrink een
van formaat wat tegen Chemica
d e rirf
'
"oorslag gaf. Hema won met 5—4.
v°hedige uitslagen luidden:
cCs ? mts: SSV G 2—Grovena 2 3—o, SucGZV 2 2—2 Grovena—OCM o—3,
p
hü j~ !L Sportclub—Geubels 6—o, Prov.1 4—l, Rapid '55 2—Voorwaarts
-2 3
5~~0 7,P NA Merna o—2, DHVG—Union
4—5, Mesacosa—
Chemica—Hema
TDÓ
De Meeuwen—lek Waeck
*— 3
(IW
WaL V' Succes 3—OGHN 2 3—4, Voorr,
'
waarts
.
<
—
2-NGZV 3 3—l, Aagrunol—Atlan-
SSvoCn:
4
De Waal—JßW 2—9,
HDC—
6-3, NGZV 8SSVo ~6 8 8NNC-SSG
Succes 2—Mesacosa 2 14-2
'
——
'
Vn Waarts
Flora 16—3,
4-ÏÏp
10, Merna—VUG 6—3, NGZV—Potetos
De Meeuwen 3
3 s—l, SPR—Chemica 4—7
2—ll,
"^sacosa—ONA
Potetos 2—ONA 2
Rapid '55 2—NGZV 2 13—3, NGZV
bucces 11—5, HVC—Rapid '55 6—B en
SSVG 3—Succes 3 4—3.
-
HENGELEN
*«>v P
won Tilman-beker
K.r Luppen
ingezetenen
uit de gemeente Haop 9 november om de Tilman be-Bcla te Go(ngarijp. Door 45 henvsti„ s werd deelgenomen, maar de
t'itig en waren op een enkele uitzonde-1
slecht te noemen.
ven *erd K. Luppen met 104 stuks teH'etri Winnaar van de Tilman beker; 2.
? ,B Habing 84 stuks winnaar van
Es
s,
r; 3 R van der ZwaaB met 53
Uks; Minnaar
yiss
Jager-medaille; 4. J. H.
P
huij.met
48 stuks winnaar P. Goedeker. Vervolgens werden prijzen
Se\v„„
6. fjunr»en door 5. F. Medendorp 47 stuks;
8. ,)' der Laan 41; 7. R. Smid 36;
«5; lon Blom 36; 9. H. H. Schimmel
Vrieling (Sr.). Extra prijzen
Vrden".gewonnen
door B. de Jonge (dikJk> r
S) en
ra
H H Schimmel (dikste
fir ijs.i
Al le deelnemers kregen een
et
*
'
'
---
- --- -.
'
H C Haren hield de 4e officiële
Vangsten matig.
, te Lemmer. 68.5;
2P. J. Du:>k Sn K J3 HH Visser 48.25;
4 A. Hen*"% «i- en 5 Lok
C. Pieters 38. Er wa£?r' in»?
,
prijswinnaars. De heer
Habii, al 36
».-- Q p "B. werd clubkampioen,
de
u u 'ste»pK sla§ va n de wedstrijd om(beCrMnT, eker was 1 A. Lulofs 49.25
=
>ga l7',aar>; 2 J. Ottens 24.75; 3 J. Krui-
:
"Noorderdambond
ttopr
.?l
4T.
Jongsma 15 en SH.
de
?omPetitie van de NoorderPabond
rt "ehu,„ 2lJn gespeeld: hoofdklasse A
Thp! er
C
v erschild
8-2; hoofdklas-
-°
nge
—Oranje Nassau voorl. 2-4;
senn Xev^in^,i
i U?J—Westernielarid 2—B; IC Then
ra nje Nassau 2 voorl. 4—4,
T, derrion y
am-Bedum en O. 4-6; IE
FAlthui2er^
Ovp,.* ueden—Holwierde voorl. 3—5;
t,
hlld 3—GarreUweer 2 5—5,
Sark
dustedP^
n4 5 2C Onderdendam 2—
m
A
2
en r?
ypohv;"
5
3
=
2—6;
2E
Uithuizermeeden
2 2—B; 3E Uithuizermeeden
—
\/7"
Verkiezing
V-raad
nieuwe leden
uitgesteld
ene
vergadering der V.N.
tn» e
tho Udi gentegen 38 stemmen bij
eft
fi, on
van 5 t.m. 11 november 1960.
Bevallen: M. Emraens—Veenstra z.; M.
J. Amsinga—Westen z.; H. Hingstman—
Wolfis d.; L. M. Grünewald—de Wilde d.;
J. Haaksema—de Vries d.; J. Spoelder—
Velthuis d.; A. G. Boorsma—Ploeg d.; G.
Buurman—Klunder z.; E. Kremer—Marrink 2 d.; J. G. Bots—Thomas z.; J. Kuipers—Ekhart z.; A. v. Oostrum—Hoekstra d.; A. Roggema—Hofstee d.; G. Veldman—Mulder d.; A. M. Ponsioen—Heijmans z.; R. C. Tameling—Groothof d.;
M. A. G. Timmerman—Krikke d.; A.
Brink—Hamming z.; J. Boer—Molenhuis
z.; G. R. Reinders—Reints d.; M. Hardenberg—Jan z.; R. L. Leezenberg—Kooiman d.; R. Gerrits—Bos z.; E. A. Smit—
Dieterman d.; A. G. Jansing—v. Walree
d.; E. G. Berghuis—Postumus z.; G. Wever—de Weerdt z.; H. v. Dijk—Alkema
d.; R. Kolstein—Torringa d.; B. Dolstra
—de Vries z.; E. de Jonge—v. d. Berg z.;
J. Dinckgreve—Hovius d.; S. Kobes
Smeding z.; J. v. d. Heide—Evenhuis d.;
W. A. J. Dost—Doedens d.; E. RoffelSnoek d.; M. Talens—Mulder d.; J. Hoving—Mark z. en d.; A. S. Wight—Thedinga z.; M G. M. Huiskens —Feddema
d.; T. M. Dagelet—Stege d.; A. Holstein
—Ruben z.; W. J. Jager—Aadahl d.; M.
Bronda—llsen d.; P. E. L. G. Chin—Schamineé z.; T. Leen—Figeland d.; G. J.
Bonsema—Harms z.; T. E. Velvis —Bos
d.; H. G. Bosscher—Smit z.; G. GlasBeen d.; S. Tiersma—Attema d.; A. Wever—Smits d.; J. Hop—Huberts d.; J.
Vaartstra—Roeters d.; G. Veldman—
Woltjer z.; A. M. E. Kiewiet—Klok d.;
F. Jager—Meijer d.; G. O Norg—Kuiper
z.; J. Kerstholt—Seven z.; G. J. Roels—
Boerboom d.; P. C. Tak—v. Dam d.
Ondertrouwd: N. J. Straatman 23 j. en
C. M. B. Dol 22 j.; G. Zwarteveen 22 j.
en I. J. Klamer 24 j.; P. J. Mulder 28 j.
en G. J. Luttmer 23 j.; J. Smid 23 j. en
W. de Wind 25 j.; B. R. M. Hulsman 26 j.
en H. C. Mulder 25 j.; F. Veenstra 69 j.
en K. Homan 63 j.; H. Martijn 27 j. en
T. Ramaker 21 j.; J. Kloosterman 22 j.
en A. Postma 20 j.; J. Smit 27 j. en J.
Dokter 24 j.; N. Kila 23 j. en G. de Boer
20 j.; J. Wolma 23 j. en A. Bolt 22 j.;
R. Koppert 29 j. en M. de Vries 21 j.;
A. Robaard 25 j. en J. A. v. Hemmen 22
j.; G. Nijdam 29 j. en G. C. Tiessens 24 j.;
J. J. Derksen Staats 32 j. en H. M. L. v.
Spaandonk 23 j.; H. Bosman 23 j. en A.
Lubben 19 j.; H. E. R. Mulder 23 j. en
G. E. Geertsema 29 j.; J. H. A. Jansen
28 j. en G. Hoekstra 23 j.; D. N. Boersma
21 j. en H. E. Klevering 22 j.
Getrouwd: W. Schaafsma en A. M.
Brandsma; J. W. Kaemingk en A. Noorman; J. Kruize en T. Pruis; J. H. Westerhoek en E. S. Bousema; G. Visser en
Gè Lokhorst; E. Bebingh en H. Vonk; J.
H. J. Wubbolt en J. Edens; A. Vrijs en
W. E. Bachthaler; H. D. Nieuwenhuis en
H. Berghuis; H. Jager en A. Wolda; H.
Menkveld en T. Wubs; R. Barelds en M.
Japenga; P. C. Schotsman en H. J. Landstra; F. N. Dijkstra en M. Meijer; H.
Korte en P. G. de Groot.
Overleden: F. Molema 50 j., vr. v. U.
G. Roelfsema; J. Bottema 79 j., m. v. S.
Sijtsma; G. B. Dijck 72 j., vr.; E. Remminga 76 j., wed. v. F. v. Dam; G. J.
Prins 67 j., m. v. I. Hulst; C. J. T. Zuhorn
3 wk., m.; M. Berg 71 j., vr. v. P. Gasau;
B. W. Dallinga 74 j., geh. gew. m. J.
Meijer; J. Beekhuis 92 j., wed. v. E. Nan-
—
Burgerlijke Stand
.
.
Vo °r de Veiligheidsraad Postma; Harmannus Conradus Pieter,
v de
v. P. M. Venema en van den Hoorn;
r
onhp^ nomische en sociale raad z.Jacqueline
n
Ann, d. v. S. A. de Vries en
Paalde tijd uit te stellen. Ni- J. A. Speckmann;
Margriet
r ria
Evem
dat de sociale politieke lijn. d. v. H. J. Mees en Johanna
M. C. van
ov,Vei'«ussi e 4.°,p net
ogenblik spreekt Kleef; Pieter, z. v. J. B. Vos en C. Slinkvonv
tot
van man: Caroline Hendrika, z. v. H. Homan
hap
elk
der
beide
raden
of en E. v. d. Werf; Marijke Alie Christina,
gev.i
1bg
a tot herverdeling
e
n
der ver- d. v. E. Jansen en S. Schuls; Rudolf, z.
A
é mepr lglng waardoor Afrika en v. G. v. d Werff en R. E. de Vries; Rayn
?eggenschap zouden heb- mundus Damianus Maria, z. v. C. J. Nan
tß Hij
en J W. M. de Heij; Frits, z. v. J. KamWllde dit debat eerst afwach- minga
en J. Wit; Geeja, d. v. A. Alkema
d eVs en
en R. Arends; Leonore Henriet, d. v.
Gr°ot-Brittannië behoorHuizinga en B. H. Lurgendorp.
W
aren, pc «nden die tegen uitstel K. Ondertrouwd: A. Grevers, 24 jr., en J.
C Westra, 22 jr; J. M. Lugies, 25 jr., en
H. Bazuin, 19 jr; K. Smith, 25 jr., en A.
Wiegers, 23 jr; W. H. de Boer, 27 jr., en
K. Onnes, 20 jr; A. Pera, 29 jr., en D. F.
Venhuizen, 28 jr; H. Enderink, 28 jr., en
F. de Jong, 25 jr; G. Ottens, 24 jr., en K.
r
zand §at „Het Zwanen- G. Sijtsema, 26 jr.
te
Getrouwd: IJ. J. Meijer en J. B. Wak166" twee attractiebe*oners
J. van Rooij en M. van Oosten: J.
e en namel k een ker;
M. Lugies en H. Bazuin; K. Smith en A.
'
t"
ste?
üT
wSor-
C'
'
„,..
W o"
Zwanen in het
Gieter
r? ,
,»oS
vÜ* "
At
Zwanenmeeer
„J
„
Gieten hee i
"
&de
a^en vanLT
I zwanen
kn
S
u
n
|J
gemeentebestuur
Het
Wiegers; C. v. d. Gugten en T. Klip.
de dieren aangeOverleden: J. Bloupot, 63 jr; P. v. d.
ks tW6e maanden Weide 59 jr; T. Schriemer. 86 jr., e. v.
en , zwart
de
1 en ge
raai
Jker te gele* n plas
aKen voor
f-
nh^
Irl 3
!
gezelschap
zwanen-echttijd het plan
wat aantrek-
bezoekers.
De Officier van Justitie bij de Asser
Woningbouw Angelsloo gegund
Rechtbank eiste gisteren een gevangenisstraf van 3 maanden tegen de voorTen behoeve van de Gemeentelijke
malige ziekenfondsbode Jan van der S. Woningbouw Stichting Emmen werd de
zijn
Nieuw-Buinen,
met
echtuit
die
bouw van een complex woningwetwoningenote, hun schoonzoon Hendrik S. te gen (299) in
het Uitbreidingsproject Anvrouw,
terechtstond gelsloo
Groningen en diens
opgedragen
aan
onderhands
omdat hij een ziekenfonds zou hebben Bouwonderneming fa. Brands N.V. te
opgelicht.
Emmen voor f3.737.284.93 gegund.
De Officier achtte de tenlastelegging
bewezen en vorderde naast de straf
LEEUWARDEN. Door het architectentegen Van der S. een boete van f2OO bureau Wierenga te Coevorden is bij onof 40 dagen hechtenis tegen de echtgenoderhandse aanbesteding de bouw van een
tes van beide mannen, omdat zij mede- bedrijfs- en expeditiehal voor de Fa. Halplichtig zouden zijn geweest. De eis tegen bertsma N.V. te Grouw
gegund
aan
de Groninger motorhandelaar Hendrik Bouwonderneming R. Kolk en Co. te
S. luidde vrijspraak.
Leeuwarden voor f 450.000.
19
SCHEEPVAARTBERICHTEN
12 R'dam verw.; Esso Amsterdam 11 v.
Passagiersschepen
Said n. R'dam; Friesland/Peel 11 v.
Groote Beer 11 v. Fakfak n. Kaimana. Port
Immingham
n. Kalundborg; Garoet 11 v.
11
Ruys
Christmas-eiland n. Kaapstad
p.
Willem
n. Port Elisabeth; Grootekerk
Melbourne.
11 te Suez; Helicon 12 te New Orleans;
Randfontein 11 v. Southampton n. Las Holendrecht 12 te New Orleans; Hout-
Palmas.
Sleepboten
Oostzee 4 v. Trinidad n. Baltimore.
Tyne 10 v. R'dam n. Hoek van Holland.
Zwarte Zee 9 v. Port Said n. Port Arthur
Mississippi 10 900 m. ozo van Bermuda
n. Antw.
Oceaan 10 120 m. z v. Bermuda n. Osaka.
Rode Zee 10 280 m. zo v. Nagasaki.
Barentszee 10 250 m. ozo v. Miquelon
Eiland n. Genua.
Dodelijk ongeval
DALEN. Het architectenbureau Mabeg Maas 10 120 m. n v. Dakar n. IJmuiden.
Op 23 november van het vorig jaar N.V. te Utrecht heeft het maken van weNoordzee 10 600 m. nw v. Recife n. Vuurreed de landbouwer Eize D. uit Huis ter gen met bijbehorende grond- en rioleland.
Heide (Norg) bij Norgerhout met zijn ringswerken in het uitbreidingsplan bij Poolzee 9 te Oran n. Mersin.
aanhaigerwagens
de
87trekker en twee
de Westerdijk voor de gemeente Dalen Witte Zee 10 180 m. z v. Las Palmas n.
-jarige Egbertus Kuipers aan, die aan de voor f 83.985.
IJmuiden.
gegund aan Wegenbouwgevolgen overleed. Tegen D. werd gisHudson 10 100 m zo v. Socotra n. Hongbedrijf Gebr. Vlieger te Assen.
teren in een uitgestelde zaak een gevankong.
genisstraf van een maand geëist met
SCHEEMDA. Door B. en W. werd in
Grote Vaart. Acila 11 v. Shellhaven n.
negen maand ontzegging van de rijbehotel Panman openbaar aanbesteed: het Curagao- Averdijk 11 v. Port Said n.
voegdheid.
verbouwen van het gymnastieklokaal te Antw.- Duivendrecht 11 te Genua; Forest
Wegens overtreding van het WeEexta. Hoofdwerk: hoogste K. Mantjes, Lake 11 v. Aden n. Landsend; Geertje
genverkeersreglement en de Wegen- Westerlee f 41650.—. Laagste J. E. Stij- Buisman p. 11 Ouessant n. Genua; Kaverkeerswet werd tegen de rij-instruc- kel, Scheemda f 34980.—; loodgieterswer- loekoe 12 te Sarmi verw.; Kalydon 11 t.
teur Johannes K. uit Westerbork een ken: hoogste S. Kor, Westerlee f 4932.—; h. v. Kuria Muria n. Mena; Keizerswaard
Gebr. Verheek,
boete van f3O of 6 dagen hechtenis ge- laagste
Winschoten 11 v. Skelleftehamn n. Lulea; Kosicia 11
f 4832.
Elektriciteitswerken: hoogste S. te Thame'shaven; Meerdrecht 10 v. Houeist.
Uitspraken op 25 november a.s.
Kor f 3170.—; laagste Gebr. Verheek ston n. R'dam; Muiderkerk 11 te Colomf3093.—. Verfwerken: hoogste H. Werk- bo- Naess Lion 12 te Tripoli verw.; Prins
De afdeling Drenthe van de KNVB man, Blijham f 50.80.—; laagste J. MeerCa'simir 11 te Glasgow; Schelpdijk 12 te
Killingholme verw.; Scherpendrecht p.
heeft weer cursussen voor jeugdleiders man, Westerlee f 4643.—.
ingesteld, die op 13 januari a.s. in Gieten.
11 Dardenellen n. Hamburg; Van der
DEVENTER. Door de Genie werd aan- Hagen
Diever en Vries beginenn. De cursussen
11 te Accra; IJssel p. 11 St. Vinvan
een-jarig
a)
het
onderhoud
bestaan uit negen lessen in jeugdvoet- besteed: gebouwen
Tripolis; Zafra 11 te Mena.
n
cent
en werken van de
militaire
bal en spelregels, clubactiviteiten, opAdrastus
10 v. Rejang n. Singapore,
b)
Leeuwarden;
het een-jarig
voedkunde en EHBO. Docenten zijn de vliegbasis van militaire gebouwen en 11 te Singapore verw.; Ameland 11 v.
onderhoud
Bengkalis 11 v. Aden n.
heren D Roelink en A. ten Berge uit werken
te Appingedam; c) het verrichten Turku n. Mena; 11
Hoogeveen,
H.
Dekker
te
die
Emmen en
Blitar
v. Bari n. Genua;
Damman;
vliegvan
de
de KNVB-jeugdleiderscursus in Utrecht van onderhoudsverfwerk
n. Hamburg; Kei11
v.
Bremen
Japara
van
d)
Leeuwarden;
het verrichten
basis
hebben gevolgd.
Langkoeas 11 te
Lulea;
11
te
zerswaard
onderhoudswerk te Appingedam. Laagste
11 v. Bandarshapur
inschrijvers waren a) S. J. v. d. Galie Bangkok- Lutterkerk
verw.; Muntte Deventer f 117.100.—; b) fa. A. P. n Khorramshar, 12 aldaar Buenos
Aires;
Cardon
n.
toren
v.
c)
11
Pta
Groningen
71.990.—;
te
f
Boekhoudt
n.
Port
SwetSingapore
11
te
Nedereems
v.
Koopmans
Leeuwarden
fa. N. J.
tenham; Neder-Elbe 11 V. Bombay n.
f 7.430.—; d) fa.W. Bakker te Schildn.
wolde f 8.495.—.
Madras- Oidekerk 10 v. Yokohama
Djakarta
Riau
11
v.
Stanvac
Hsinkang;
j.,
nen; J. J. Jullens 82
wedn. v. K. WaSMILDE. Namens de houtvester van n. Buatan; Stanvac Sumba 12 te Belawan
termulder; J. Smit 71 j., geh. gew. m.
n. AuckJ. W. ten Woldc; S. Douma 78 j., wed. het i Staatsbosbeheer in de houtvesterij verw.- Vannoort 10 v. Singapore
vond in café Het Rietendak land- 'Wonorato 12 te Madras; Zeeland
v. J. Boersma; A. Begeman 65 j., vr. v. Assen-West
Hoogersmilde de openb. aanbesteding p. li Malta n. Port Said.
B. Brccmhaar; H. Haandrikman 67 j., m. te
plaats van de bouw van een voorwerAcmaea 11 v Buenos Aires n. Curagao;
v. H. Wolters; G. P. Reinders 54 j., m. v. kerswoning in de boswachterij Smilde.
Vork; Agamemnon 11
F. de Vries; A. Offeringa 72 j., vr. v. P. Hoogste: J. Padding te Beilen f 26590.—. Adonis 11 te NewLaurens;
Alcor p. 12
Brouwer; J. Struik 82 j., m. v. G. H. Laagste: M. Tuinbeek te Appelscha in Golf van St.
Straat van Messina n. Port Said; Aldabi
Riemersma; E. H. Weeber 89 j., wedn. v. f 22491.—. Begroting f21092.—.
11 v. Las Palmas n. Antw.; Alkes 12 v.
R. Kooi; J. de Groot 93 j„ m. v. J. LouHamburg
n. Bremen; Almdijk 12 te
wes; A. F. Dekens 89 j., wedn. v. S. VisPIETERBUREN. Ten verzoeke van de
Alpherat 13 te Las Palmas; AmpeAdenser; G. v. d. Mei 94 j., wed. v. J. Banheer N. G. Wolthuis te Pieterburen werd
Amsteldijk p. 11
sema; J. Noot 79 j., vr. v. J. Oudman; in café El inga verkocht een behuizing, nan 11 te Hamilton;
Havre; AmstelLe
(Azoren)
n.
Flores
G.
Norder
mnd.,
m.;
W. v. d. Veur 6
Waarin een schilderswerkplaats is gevesFremantle;
Balon
11 Kaap St.
12
Mieveld
te
65 j., wedn. v. J. W. Houtkamp; S.
tigd. Koper werd de heer R. Rijzinga
Tripolis;
Barendrecht
gepass.
n.
Vincent
dema 90 j., vr. v. J. Luinstra; M. A. te Pieterburen voor f 7400.
11 v. Port Said n. Portland; Bennekom
Huizing 65 j., vr.; T. Huisman 69 j., vr.;
11 San Miquel n. Barbados; Bonita 11
p.
J.
BOER.
Ten
overstaan
van
notaris
Eg.
j.,
54
m.
v.
M.
TEN
R. A. M. Kok
A.
Laceiba; Caltex Amsterdam 11 v.
te
openbare
de
verP.
J.
Koster
vond
Terpmr. O
gink; S. J. Noeken 73 j., vr. v.
met
woonPort
Said n. Stockholm; Chiron 11 v.
van
de
winkel
plaats
koping
stra; J. Keizer 51 j., m. v. H. v. DwmColytto 11 v.
gelen; G. Leeninga 43 j., vr.; P. Jager huis Wigboldstraat no. 33, van de heer Paramaribo n. Georgetown; Diemersdijk
Koper de heer W. Kreuijer New Orleans n. Galveston;
]~
J.
Koenes
53
K
Homan.
Spier;
m.
j.,
46
m. v. G.
voor f 4350.—.
v. H. Schenkel.
—
—
—.
—
Burgerlijke Stand van Groningen
HAREN
Geboren: Rudolf Jozef Paulus, z. v. R.
Vj
Stockmann en T. C. M. Janmaat;
»ard m deeen motie van Nigeria A.
V
verkiezing van nieu- Sjoerd Hilbrandt, z. v. G. de Jong en E.
ledpn°
b
Verkoop en aanbesteding
Zware eisen voor oplichting
-
B. R. Dekker; D. A. Laffra, 70 j., e. v.
Sipkes, 81 jr; J. T. van den Linden van
Sprankhuizen, 75 jr; R. Smit. 77 jr.. e. v.
H. Derksema; J. Torrenga, 85 j.; W. A.
Hamster, 86 j., w. v. S. van Houten; A.
Riezebos, 72 jr., w. v. K. Schonewille.
—.
Handels- en marktberichten
Kerk-
en
Schoolnienws
Intrede ds.H.C. Boer
te Noordlaren
GRONINGEN (Veilingsver. Eendracht). del met stationaire prijzen. Biggen trage
Op 27 november zal ds. H. C. Boer in
Appelen A 18—55, B/C B—3l, h.h. 8—46; handel en ongeveer i 5 per stuk goedkode Ned. Hervormde Kapel te Glimmen
druiven I 150—168, II 80—154; peren A per dan vorige week.
predikant bij de
(Veiling). Andijvie 15—35; waspeen zijn intrede doen als
23—92, B/C 6—31, h.h. 6—65; aardappelen
Noordlaren, na
te
Gemeente
Hervormde
knolselderij
18—21;
27
G 5—7; andijvie A 16—51, B 7—13; boemeloenen
Noordlaren te
in
de
kerk
te
morgens
's
renkool 14—30; bieten 5—12; rode kool —40; sav. kool 6—13; breekpeen 7—10; zijn bevestigd door prof. dr. A. S. van
4—11; gele kool 6—13; witte kool 2—7; tomaten 20; prei 36—39; selderij 12; boekapp. kool 13—19; waspeen 16—25; win- renkool 22; spruiten 17—60; witte kool der Woude.
NED. HERV. KERK. Beroepen te Olterpeen 3—12; koolrapen 5—13; postelein 8—11; rode kool 12; kropsla 11—12; aarddenkeppel
ds. J. Kloosterman te Wester15—17; prei A 18—40; schorseneren A appelen 8; pronkers 15—25; witlof 41—88;
bork.
42—49; selderij 40—70; stoofsla 40—55- Cox's Orange 45—56; Golden Delicious
Aangenomen
naar Leeuwarden-West
-spinazie II 55—71; spruiten All
25—43 24—53
Klaauw te Stompetoren.
dr.
A.
van
de
811 21—43, CII 15—27; glastomaten AH
EMMEN (Veemarkt). Aanvoer: 144 BALKBRUG. Mevrouw N. Boelens—
20—37, BH 20—36, CII 20—24; peterselie biggen; 14 drachtige varkens; 9 graskalte Dedemsvaart is benoemd tot
65—160; uien G 5—19; witlof A 72—94, B veren; 3 schapen; 3 geiten; 463 stuks Blom
onderwijzeres aan de 0.1. school te Balk59—82, alles per kg; bloemkool A 48— slachtkippen en 240 konijnen. Prijzen: brug.
76, B 34—52, C 12—33; kaskomkommers biggen 40—55; drachtige varkens 300—
50/60 56, 40/50 49, 35/40 36, All 35, 811 33 350; graskalveren 250—350; schapen 60—
—35, CII 24—28: knolselderie A 6—16 B 80; geiten 30—40; slachtkippen 1.60—1.65
6—9; kropsla I 12—14, II 3—7, C 4—6, glas per kg; konijnen 4—7 per stuk. OverExamens
I 13—14, alles per stuk; radijs 10—13 per zicht: De aanvoer van biggen was niet
Geslaagd
voor het examen
Leiden.
bos Blokveilingen: Spruiten AI 35—51 BI groot, de handel vrij goed en de prijzen
30—52, Cl 21—29, Dl 36—46, aanvoer plm. iets vaster. Drachtige varkens matige Staathuishoudkunde en Statistiek M.O de
92 ton. Beurré Alexander Lucas hh II handel. Voor de graskalveren was goede heer H. J. Schreuder te Hoogeveen.
Groningen. (Apothekersassistentenexa
75/85 38, 65/75 35. Cox Orange 70/75 65— belangstelling, doch de handel hierin was men).
Geslaagd mej. J. Supheert, Coe68, 65/70 57—59, 60/65 49—51, 55/60 32— langzaam. Schapen en geiten, bij kleine
vorden.
„ „
34, fruitaanvoer plm. 10 ton. Tomaten AI aanvoer, slechte handel. De pluimvee~
M.
Heerenveen. De zusters T. J. Algra,
71—75. BI 56—62, Cl 64—67, CC 39—40, markt: In tegenstelling tot de biggenMensonides, N. E. Neut en A.
B.
Bruin,
plm.
5
Er
groot.
markt,
aanvoer
ton.
was de aanvoer hier
Nicolai, opgeleid in het ziekenhuis te
niet alleen veel slachtkippen Heerenveen,
zijn geslaagd voor de aanHOOGEZAND-SAPPEMEER. Kaskom- werden
kommers (spotvrije) V.M. 15—19; staand- aangevoerd, maar bovendien een plm. tekening kinderverpleging.
glaskomk. 60/75 89, 50/60 85, 40/50 68— 240 konijnen. De handel in kippen en konijnen was goed en de prijzen gaan iets
70, 35/40 55; bloemkool A 57, B
—
-
38 All
55, 811 22—48, CII 13—37, alles per 100
stuks; andijvie 37—45; boerenkool 17;
kromme komk. 47; komk.stek 12—15;
prei A 16—24, B 10—17; spinazie 2 58;
stokslabonen II 61; tomaten A 68—71 B
50, C 50, CC 38, D 29, F 35—36, kl. B 20—
21; waspeen A 16—22, B 10; witlof A 82—
85, B 51—61, alles per 100 kg; kropsla I
7—9, II 4, C 3—5 per 100 krop. Aanvoer
staandglaskomk. 13000 stuks; tomaten
kg; kropsla 10000 krop.
LEMMER (Visafslag). 99 kg aal 0.95
—4.00 p. kg; 2570 kg snoekbaars 1.22—1.33
p. kg; 159 kg baars 1.32—1.40 p. kg; 2406
witvis 0.17—0.26 p. kg; 1 kg snoek 1.80 per
kg; 2 kg karper 0.35 per kg.
2500
de hoogte in.
NIEUW AMSTERDAM (Veiling Spes
Nostra). Tomaten All 22—40, 811 20, CII
20; andijvie I 35—38, II 22—25; spinazie
54; glassla I 12—15, C s—B; knolselderij
peter2—14; prei 17—20; selderij
selie 8; bloemkool A 24—61, B 10—50, C
14—26; gele kool 15; rode kool 8—15;
spruitkool II 15—48; kroten 6; witlof 51
—72; waspeen 13—16; winterpeen 5; druiven 144—162, alles per bos, st. of kg.
109; kapp. kool 7, alles per kg; kropsla
per krop; komkommers 11; knolselderij 15—17 per stuk.
HARLINGEN (Gem. Visafslag). Aan-
3—B
voer
11 november: 7112 kg pellerijgarnalen 1.58—1.76; 2508 kg exportgarnalen
2.00—2.30; 251 kg wijting 42 et.; 22 kg
bot 60 et.; 34 kg spiering 1.09; 52 kg gul
60 et.; 32 kg schar 78 et. Alles per kg
HOOGEVEEN (Veemarkt) Totaal 896
stuks, n.l. 36 stieren 450—70Ö; 30 vette
koeien 855—970; 41 neurende koeien 1040
—1125; 33 neurende vaarzen 820—930; 36
versafgekalfde koeien 990—1040; 19 winterdrachtige koeien 800—900; 176 guste
koeien 540—720; 12 drachtige pinken 600
—660; 133 guste pinken 480—575; 121
graskalveren 285—370: 20 nuka's 60—90;
27 Friese schapen 55—80; 4 geiten 20—35;
2 drachtige zeugen 275—375; 5 loopvarkens 60—65; 201 biggen 45—55. Overzicht: Slachtvee gemiddeld 2.30—2.80 per
kg geslacht gewicht. Nuka's gemiddeld
1.65 per kg levend gewicht. Neurende en
versafgekalfde koeien en vaarzen nauwelijks prijshoudend met kalme handel.
Guste afgemolken koeien stugge handel
met teruglopende prijzen. Pinken en
graskalveren idem. Schapen weinig han-
proporties
terugbracht.
Tegen het slot
werden de maanden januari, februari en
maart veel lager aangeboden; In Platamaïs ging wederom zeer weinig om. De
prijzen die zich in het begin der week
behoorlijk konden
handhaven, liepen
tegen het slot voor de afladingen terug.
Milocorn blijkt nu weer een gezonde
markt te hebben. De stomende boten deden een premie, die vlot betaald werd.
Ook voor de termijnen bestond regelma-
tig goede belangstelling. Franse of 2-rijige gerst waren in aangekomen/stomende boten moeilijk te plaatsen. Partijen
die niet opgeslagen konden worden,
moesten zeer laag van de hand worden
gedaan. Maalgerst had een onveranderde
markt en het aanbod bleef gering. De
havermarkt is momenteel van weinig betekenis. Het aanbod in aangekomen/sto-
mende boten was zeer sterk verminderd.
Tegen het slot zakten de prijzen voor
Platahaver plotseling onder de richtprijs
en er wordt dan ook een verhoging van
de importheffing verwacht van f 4op f 5.
Genoteerd werd boordvrij Rotterdam:
Platamaïs disp. pand R'dam f 25.10, aang.
st. f24.90. nov. f 25.50, dcc. f25.75. No. 111
N.
Amerikaanse
maïs disp. pand R'dam
Doorvarende schepen. Binnengekomen
10 november: Jutta II van Karlshamn;
Seefalke van Gothenburg; Helene II van
Flensburg; Confid van Mantyluoto; Else
van Landskrona; Hunze VI van Hamburg; Afiena van Bergkvara. Vertrokken
10 november: Wilja naar Emden; Jutta
11 naar Grouw; Seefalke naar Duisburg;
Helene II naar IJmuiden; Confid naar
Groningen; Else naar Zwijndrecht; Hunze VI naar Groningen; Afiena naar Stem.
Bijliggers. Binnengekomen 10 november: Regina van Dortmund; Heimkehr
van
Lippe.
Financiën en Economie
Faillissement
vonnis der arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 11 november 1960
is uitgesproken het faillissement van:
H. K. Teillers, ambtenaar, wonende te
Groningen aan de Thom. a Thuessinklaan 56, met benoeming van het lid der
rechtbank mr. J. E. de Jonge tot rechter-commissaris, en met aanstelling van
mr. E G. Yspeert, advocaat en procureur te Groningen, Oude Boteringestraat
52, als curator.
Bij
Academische examens
Waterstanden
Groningen. (Academie voor sociale en
culturele arbeid). Geslaagd voor het af-
Konstanz 376 —3; Rheinfelden 272 +1;
Ottenheim 358 —9; Straatsburg 300 onveranderd: Maxau 491 —4; Plochingen
130 —1; Mannheim 343 —9; Steinbach
146 —6; Mainz 337 —4: Bingen 239 —2;
Kaub 266 —8: Trier 253 +12; Koblenz 293
—12; Keulen 299 —15; Ruhrort 521 —17;
Hoeksema.
—17; Nijmegen 947 —12; ArnLobith
Van de cursus Wijkopleiding behaalde hem 9441158
—14; Eefdè IJssel 504 —10; Dezr. H. Roede de wijkaantekening.
venter 397 —8; Monsin 5560 onveranderd;
Visé 5120 —10; Borgharen 4114 —16; Belfeld 1266 —6; Grave beneden de sluis
556 +2.
sluitend examen van de Sociaal Psychiatrische Opleiding voor Gediplomeerden
B: zr. A. van Bruggen: zr. M. Hanouwer;
zr. 5..-H. Klooster; zr. Y. Loonstra; zr. C.
M. Veenstra; zr. A. O P. Harmsen; zr. P.
GRAANOVERZICHT
TERMUNTERZIJL (Garnalenvisserij).
AMSTERDAM, 12 november. Granen:
Aanvoer 558 kg pellerijgarnalen. Prijzen
Berichten uit Z. Amerika melden,- dat de
1.64—1.75 per kg.
exportbelasting op o.a. tarwe, gerst,, haver
DELFZIJL (Garnalenvisserij). Aanvoer en
rogge van 20 % op 10% zal worden
1260 kg pellerijgarnalen; prijzen I.Bl—l 95 teruggebracht
en. o.a. op koeken schilfers,
per kg.
meel
en
andere bijprodukten geheel zal
ASSEN (Veilingsver. Assen en Om- worden afgeschaft. Daardoor zijn hier de
streken). Boerenkool 20—25; spruiten 34;
offertes van Z. Amerikaanse granen en
waspeen 10—26; breekpeen B—9; andijvie veekoeken
belangrijk verlaagd.
26—28; rode bieten 6—15; appels Zoete Aanvankelijk zeer
konden
de sterk gestegen
Kroon B—2o, Glorie v. Holl. 14—23, Jona- prijzen van N. Amerikaanse-:maïs
zich
than 26—39; peren Comtesse B—9; to- nog handhaven,
doch spoedig? kwam er
maten A 52—53, C 28—29, CC 20—21; gele
kentering, die de grote pieken deden
knollen 8; prei 33—36; peterselie 104— een
verdwijnen en de kooplust tot normale
man 12 te Accra; Isis 11 te Cape
Ittersum 11 v. Houston n. Brownville:
Ivoorkust 11 V. Lagos n. Freetown; Kabylia 11 v. Bandarmashur n. Lands End;
11 rede Galveston;
KielKarakorum
drecht 12 te Aqaba; Korenia 12 St. Vincent verw.; Lawak 12 te Portland; Leider-:
kerk 11 nog te Khorramshar; Liberty
Bell 13 te Wilhelmshafen verw.
Maaslloyd 1 dw Kaap Canaveral n. New
Vork; Mariekerk 12 te Kaapstad; Maron;
13 te Ciudad Bolivar verw.; Maureen
p. 11 Ouessant n. Panama City; Medon
11 v. San Juan n. Antw.; Mentor 11- v.'
Volos n. Algiers; Modjokerto 11 v. Aden
n. Djeddah; Neverita 12 v. Isle of Gram
n. R'dam; P. G. Thulin 11 v. Valparaiso
n. Clarencia; Prins der Nederlanden 11
v. Kingston n. Pto Limon; Prins Willem
IV p. 11 Belle Isle n. Quebec; Proveniersingel 11 v. Dakar n. Emden; Pygmalion
p. 11 Finisterre n. Antw.; Rote 12 te'
Charleston; Ruys 13 te Hongkong; Rijnkerk 13 te Beira verw.; Stad Haarlem 11-dw. Cadiz n. Genua; Statue of Liberty
11 v. Philadelphia n. Marseille; Straat
Malakka 13 te Port Elizabeth; Sumatra
11 v. Colombo n. Bombay; Tarakan 11'
dw. Algiers n. Aquaba; Tweelingen 11
v. Narvik n. R'dam; Van Heemskerk' 12.
Walvisbaai; Viana 11 v. Suez n. Mena;
Weltevreden p. 11 Gibraltar n. Marseille?
Woensdrecht 11 v. Pto La Cluz n. Paulsborough; Wonogiri 11 v. Halifax n. St.
John; Zaankerk p. 11 Ouessant n. Marseille; Zuiderkerk 11 ten anker rede
Zanzibar.
Algorab 12 te Antw.; Doris 12 te R'dam;
Kamperdijk 12 te Antw.; Kopionella 11
v. R'dam n. Curagao: Pieter S 12 van
R'dam n. Swansea; Stad Alkmaar 10 te
IJmuiden; Stad Gouda 11 v. R'dam naar
Londen.
Kleine vaart: Ambulant 11 te Antw.;
Annie G 10 v. Geffle n. Handemeau;
Biesbos 11 te Margate Roads; Borelli 10
v. Delfzijl n. Emden; Corona 12 v. Wasklot; Deo Duce 10 te Runcorn; Dievertje
10 te Shoreham; Geert 10 te Norwich;
Gersom 12 v. Kotka; Harm 10 v. Kopenhagen; Hoop 12 v. Gdansk; Irene S 11 v.
Southampton n. Frecamps; Jan 11 van
Hamina; Juno 10 te Roven; Kon Tiki 10
v. Kotka n. Bridgwater; Libra 10 te Londonderry; Nederland 11 v. Gdansk; Regina 11 v. Kopenhagen; Rigel p. 11 Holtènau n. Helsingborg; Solent 10 van Varberg n. Thested; St. Walburg 12 v. Otterbacken; Veendam 11 v. Rauma; Volharding 11 te Marseille; Willem Fortuin 10
te Sörnas.
HARLINGEN. Aangekomen: 11 Rhein
van Kalmar; 11 Lerico van Oskarhamn;
11 Nieuwland van Goole; 11 Peregrine
van Adam.
Vertrokken: 11 Rhein naar Neuss; 11
Lerico naar Grouw; 11 Peregrine naar
Felixstowe.
DELFZIJL. Te lossen en/of te laden
schepen. Binnengekomen
10 november:
Rini van Londen; Greifswald van Wismar; Argo van Adam. Vertrokken 10
november: Bro naar Porsgrunn; Aegir
naar Emden.
Provincie Groningen
van het normale kanaalpeil
om hedenmorgen 8 uur)
Eemskanaalboezem: Delfzijl —12; Oos-
(ten opzichte
f 24, st. f 23.10, ladend f 22.65, nov. f 22.50,
dcc. f 22.40. jan. f 22.35, febr. f 22.45, maart tersluis —8; Zuidlaarder Meer —7; Veenf 22.55. .Milocorn disp. pand R'dam f21.10. dam boven +32; Veendam beneden +20;
aang./st. f 20.80, nov. en dcc. f 20.70, jan./ Winschoten +24;
Waterhuizen boven
maart f2O 75. No. II 2-rijige gerst st.
f27.15. No. II Western gerst disp. pand
R'dam f26.75. No. 111 USA gerst disp.
pand R'dam f 26.25. N. Amerikaanse haver 11-40 lbs disp. pand R'dam f25.50.
aang./st. f25.20—25, nov. f25.25. Platahaver dcc, jan. en febr. f24.85. Van de
inlandse granen noteerde haver 55/56 kg
gepunte blanke doorsnee kwaliteit per
jan./april
directe levering f23.50 en
f25.10. Voor inlandse rogge doorsnee
kwaliteit werd per directe levering
f 19 40 gevraagd en voor rogge met maximaal 17% vocht per directe levering
f 20.10. Zomergerst noteerde al naar kwaliteit per directe levering f26—26.50.
Fijne zaden: Voor karwijzaad ontstond
plotseling een betere stemming. Regelmatig werd er hoger geboden, waardoor
de prijzen ca. f2O konden verbeteren.
Er ging het een en ander om. In blauw
maanzaad kwamen tot ca. f 3 hogere
prijzen enkele zaken tot stand. Geel
mosterdzaad onveranderd genoteerd, met
weinig zaken. De buitenlandse prijs voor
kanariezaad liep sterk omhoog en als gevolg hiervan werden de noteringen voor
het inlandse zaad ca. f 3 hoger gehouden.
Peulvruchten: Groene erwten konden
door meerdere vraag en minder aanbod
ca. f 1.50 in prijs verbeteren. Schokkererwten trokken iets meer kooplust en
verbeterden ca. f 2in prijs. Enkele partijen kapucijners werden omgezet tegen
ca. f 1 hogere prijs. Bruine bonen hadden
een iets makkelijker gestemde markt en
op ca. f 5 lager prijsniveau ging het een
en ander om.
.
+25; Waterhuizen beneden —4.
+15;
Westerkwartier:
Gaarkeuken
Electra (Oldehove) +16; Oostersluis +15;
Westerhavensluis +15; Uithuizen +15.
Friese boezem: Gaarkeuken boven +42.
Fivelingo: Damsterdiep Groningen +27
Neerslag (om 8 uur gemeten): Winschoten 0.4; Stadskanaal 0.1.
New-Yorkse Beurs
Atch T
Balt &O.
Can Pac
Illinois C
Penns
South Pac
Un Pac
10/11
22i
281
22;
31|
11;
20J
274
All Chem 512
Am
Am
Am
Am
Am
Can
C&F
Smelt
T&T
Tob
Anac C
33
392
55|
941
60}
47J
11/11
10/11 11/11
222 G Year T39
29
Int Harv. 43i
22} Int Nic
55J
311 Int T&T 392
114 Kerm C
81
20è Montg W 31g
275 Radio C
543
52 j Rep St
555
331 Royal D 342
39J Sears R
54
552 j Shell Oil 40J
941 ! Soc Vac
38J
592 St Brands 452
46g St Oil N.J. 411
-
381
43£
541
40|
79|
311
541
56
33ï
544
41Ï
38
46|
40?
Bethl St 41j 411:'Studeb
9Ï
9
Boeing Air 364 35| j Texas C
79} 78J
Chrysler
432 43| !Un Aircr 39§ 39
City Bank 74| 74} jUn Corp
7J 7è
Cons Ed
631 63} Un Fruit 162 16}
Dgl Aircr 32g 321 U.S. Steel 77} 752
DPde N 198 195 J Westingh 492 49|
Eastm K 111 110 Woolw.
69i 70
Gen El
80 78? Ford M .e&U-fiöi.
27} 27 4
Gen Mot 441 44 KLM
Omzet: 4.030.000 sh.; 2.730.000 sh.
Nieuwsblad van het Noorden
PUBLIEKE VERKOPING PUBLIEKE VERKOPING BOELDAG
Vrijdag,
december 1960
des avonds uur, in 't Café !; van onroerende goederen: : te MIDDELSTUM
lOp
„'t HUIS DE BEURS",
23 novembeir
2
8
-
.
,
.
aar i Donderdag 1
\A/ollf2lsirt
fVCiVCla! I nfllf
UUl\
DE BEHUIZING
met afzonderlijke boyenwo-
A W
-
c>■
de behuizing
111
VUUI U>
#r ~ wm*M»t%-mm
w.o>.
eikeh. er
ning en erf aan de Tweede aan de Merwedestraat no. 2J jmah. met trijp,
theetafeltje
andere tafels,
Willemstraat 4 en 4a te Gro- te Groningen.
ningen, verhuurd voor f 1611 1Geheel ontruimd en vrij var radio, radiokast, pendule
per jaar.
koekoekklokje,
barometerf
huur te aanvaarden.
Aanvaarding in genot van Voor zelfbewoning
k
leerhanger
kleed, inmet
is de toe1
huur van 1 dcc. 1960 af.
stemming van het Huisves- sluithaard. karpet, lopers
Zeer belangrijke vrijwillige verkoping van de
Betaling van de koopprijs op tingsbureau
matten, kam met koperer
uitgebreide
vereist.
16 december 1960 met rente. Aanvaarding
betaling op 5 hoepen, boekekast overgorIe klasse complete Bed rijfsinventaris
Bezichtiging op 1 en 2 de- 2 januari 1961enof eerder in j dijnen. spiegels, schilderijen
1-pers. ledikant, 3 matrascember, des nam. van 2—4 ; nader overleg.
van het
uur tegen betaling van f 0.25 Bezichtiging daags vóór en sen, wastafels, fornuisje, pc„DE BRANDING"
"
.-
>
■
> op
"
,
-
emmers, inde dag van verkoop tel- troleumstellen,pannen,
maakpotten,
weckA. J. BOLHUIS, Notaris, kens des namiddags van 2—4[ flessen,
glas- en aardewerk,
Hoge der A 7, Gronin- uur tegen betaling van f 0.25
enz.
gen, tel. 32938.
P. P.
KOOI,
Notaris,
H
SMITS
G.
notaris te Middelstum.
P. P.
VEILING
donderdag 1 december
1960, om 20 uur, in het Café
Op
-
.
Oude
50,
Groningen, tel. 37447.
Boteringestr.
VEILING
Verkoping
~'t HUIS DE BEURS", AUithuizen
Kerkhof Z.z. 4 te Groningen, Donderdag 17 nov. 1960, 's Op woensdag 7 december '60,
zullen, wegens sterfgeval,
publiek worden verkocht als av. zeven uur in café RO- "'s avonds 7 uur, zal ten verte Appingedam zoeke v. d. Coöp. Boerenl BERTUS
perceel:
Stationsweg 2 zal voor de leenbank te Uithuizen, in het
!
BLEEKER—VAN Hotel IN 't HOLT aldaar,
1. De burgerbehuizing Erven
publiek
WEERDEN
ver- publiek worden verkocht:
Frederikstraat 30, met erf en -1 kocht
worden:
tuin, geheel ontruimd.
HET GEBOUW
■
■
een perceel
2. De burgerbehuizing
waarin gevestigd de Boerenleenbank met kassierswoeigen groenland ning
met afz. boyenwoning en erf,
en de volle eigendom
Schuitendiep 13/13a; bene- te Oosterwijtwerd
a. d. weg van 5.62 are erf en tuin,
den verhuurd voor f7.20 per naar Tjamsweer, groot
75.20 staande en gelegen op de
week; boven geheel ont- Aren,
verpacht aan de heer hoek Stationsstraat en Borgruimd.
J. P. Folkersma aldaar.
straat, voor velerlei doeleinin genot van den geschikt.
3. De burgerbehuizing Aanvaarding
tegelijk met Aanv. 1 februari 1961 of zoSingelweg 58, met erf en pachtpenningen
tuin; verhuurd voor f 51.— de betaling v. d. koopsom veel eerder als het perceel
uiterlijk 2 januari 1961.
zal zijn ontruimd.
per maand
Ook door niet ingezetenen
E. A. J. REIJNTJES.
4. De burgerbehuizing
notaris te Haren. van de gemeente Uithuizen
(vrije vestiging).
Singelweg 60, met erf en
F. K. WIERSMA,
Betaling 1 februari 1961.
tuin; verhuurd voor f 51.—
notaris te Appingedam. Bezichtiging
21 en 22 noper maand.
vember a.s. van 2—4 uur.
5. De winkelbehuizing
J D. IMMENGA,
Notaris te Uithuizen.
met erf op de hoek Nw.
VERKOOP
Kijk-in-'t
Jatstraat en Kl.
Leliestraat met afz. boyen-
DOEZUM
VEILING
woning en aparte behuizing !Op woensdag 23 november
Nw Kijk-in-'t Jatstraat 25; 1960. des avonds 7
uur, in
Kl. Leliestraat 33; Nw. Kijk- het Café FLAP te% Doezum,
>^
—
stoelen,
clubfauteuils,
kasten,
'
"'
,
'
iL~ iT/rQ
Inlichtingen bij de beheerders:
-
postbus 1700 Amsterdam
■
>
ï
>
3
3
■
Ghr. Coöp. Spaarbank „Eigen Haard'u
|
Dinsdag 22 november a.s.
openen wij ons geheel nieuw
ingerichte gebouw aan het
ou de
Lopende Diep 7
Belangstellenden nodigen wij
gaarne uic tot een bezoek.
adres:
//Bi
i
//$/
>
"
@
I
!
i
TELEFOON 05900-27902
NtOOCOQflCLQOaaaaaQOOnODQoiirnicooafißr.nr.niiDPftnnnrftnfl/iiiftflfiAftnft
wandrekken,
-r-rp-*
TPfajéÉaofr
■
'
■■".
j
GRONINGEN
rrsr>\
xSty/fSfê'
'-
<
'
t
l
C
Martin brandkast, elec. telmachine, Remington schrijfmachine. Inhoud wijnkelder, waarin
aanwezig: likeuren, wijnen en dranken, blikgroenten en conserven en hetgeen verder ter
tafel zal worden gebracht.
Kijkdagen: Maandag 14 en dinsdag 15 nov. van
10—17 uur a 50 et. entree. Catalogus op de
kijkdagen verkrijgbaar.
Veilingbedrijf L. v. d. LINDEN, Erk. Veilinghouder, Beëdigd Taxateur, Ede, tel. 08380-8440
en 2323.
PATERSWOLDE
in-'t Jatstraat 27. Winkel no. zal ten
verzoeke van de .Op woensdag
25 verhuurd voor f 12.— per Stichting Beheer
16 november
Landbouwweek; boyenwoning no. 33, gronden te Utrecht, publiek bij inzet en op woensdag 30
geheel ontruimd; woning no. in één zitting
november 1960 bij palmslag,
worden ver- telkens
Te koop aangeboden:
27 verhuurd voor f 15.50 per kocht:
des nam. om 2 uur,
maand.
zal t.v.v. de Fam. H. NIJDAM in het Café „CENEen
behuizing
6. De winkelbehuizing
TRAAL" (H. Ratering) te
schuur,
Kijk-in-'t
grond
erf
en
te
29,
Nw.
met
Jatstraat
Paterswolde, publiek worden
verhuurd voor f 8.. per week. Doezum, Provincialeweg 7. verkocht:
in het n.o. der stad
groot 41.90 are. In of op het
Brieven onder no. 635 bureau van dit blad.
perceelmag geen landbouw7. De burgerbehuizing bedrijf
De Uitspanning
meer
uitgeworden
Martenstraat 28. verhuurd oefend of vee worden gevoor fB.— per week.
„de Passage"
houden.
Alle percelen te Groningen. Aanvaarding,
ontruimd,
dimet
zittuin, speeltuin, (mcl.
Voor zelfbewoning van de
na de gunning
f speelwerkt.) en autopark, ter
ontruimde woningen dienen rect
Betaling 2 jan. 1961.
totale grootte van 43.54 aren
gegadigden zich in verbinding te stellen met het Huis- Bezichtiging des woensdags- (breed langs de weg ong. 48
(laagbouw a. d. Haydnlaan) te Helpman;
m., diep ong. 92 m.), alles
vestingbureau te Groningen. namiddags van 2—4 uur.
T H. HUISMAN,
staande en gelegen op zeer
direct ontruimd wegens vertrek, voorzien
Aanvaarding van alle percestand
aan
de
van CV. en moderne keuken en douchenotaris, Grootegast. gunstige
len dadelijk bij de toeslag.
Hoofdweg 292 te Paterswolcel (electr. wasmachine).
Betaling van de koopsomde. Het gebouwde is gedeelmen op 2 januari 1961 met
Vr.pr. f 35000.-.
telijk afgebrand.
bijbetaling van 5 % rente
Aanv. (geheel ontruimd) en Inl. Makelaar De Witt, Helpman, Brinklaan 29,
vanaf de aanvaarding.
bet: 1 februari 1961. De ver- telefoon 20627.
Bezichtiging op de dag van
AMELAND
gunning blijft op naam van
en vóór de veiling van 14-16
verkoper staan.
uur tegen betaling van f 0.25 T o v. nots
mr V K DE Bez.: zaterdag en maandag
per persoon en per woning. BOER te Leeuwarden,
Prima bejaardentehuis heeft nog
Wil- 12 en 14 november a.s., des
Notaris K. DE HAAN, lemskade 28, zullen op 22
Spilsluizen 5, Groningen november 1960 prov. in hotel nam. van 2—4 uur.
Het perceel is ook voor anDE ZWAAN
te Hollum
(Ameland) en op 23 novem- dere doeleinden zeer ge1 of 2 persoons.
ber 1960 fin. in hotel VIS- schikt.
SER aldaar, telkens 's avonds
JAC. KUIPER,
notaris te Roden. Huize Marjen, Horsterweg 64, Ermelo. Tel. 03417—2648.
Woensdag 16 november 1960, 8.15 uur. publiek worden
's av. 8 uur in Café „'t HUIS ;verkocht:
M. BUINING,
DE BEURS" aan 't A-kerknotaris te Vries.
hof z.z. te Groningen, zullen A. Drie boerenhuizen
publiek worden verkocht:
met schuur enz. te Hollum
Dagelijks tor beurze genoteerde participatieDewi ZBn in ,racties van 1/1 > 1/2 en 1/10>
' via uw commissionnair of Banverkrijgbaar
kier. Aankoopprijs 1/10 fractie, ca. f 125.-
■
Café-Restaurant
en Golfslagbad te DOORWERTH
Woensdag 16 en donderdag 11 nov. '60, telkens
d.v.m. 10 uur, zal t.o.v. de Weled. Gestrenge
Heren H. B. Th. Kroon, notaris te Oosterbeek
en D. H. C. Neervoort, notaris te Ede, publiek
a contant verkocht worden: o.a. 2 Senking
kookketels a 250 Itr., Ico, elec. bordenwasmachine, elec. vleessnijmachines, Koel en vries
agregaten met compressors, elec. broodsnijmachine, hotel koelkast, frigidaires, buffet,
koelinstallaties, Hobart klutsmachine, id. voedselsnijmachine, Senking kiepbare braadslede,
grote koffiezetmachine met boiler, elec koksfornuis met gasplaat, bierpompinstallatie, Van
Berkel pers. weegschaal, Glasstra aardappelschrapmachine, Triumph slagroommachine,
ijsconservators, containers en kookketels van
15 tot 150 ltr., verband automaat, tuinparasols,
partij hotelporselein, plm. 3000 stuks bestek
roestvrij staal, ijscoupes, groenten-, vlees- en
aardappelschalen (alles zonder monogram),
Kristal, glas- en aardewerk. Plm. 500 Zaal-,
tuin- en terrasstoelen en tafels. Philips T.V.,
radio, Duitse kruissnarige piano, orgel, tapijten,
lopers, matten, overgordijnen, tafelkleden,
wandlampen, lusters, versterker met luidsprekers. Kantoorinventaris w.o. stalen bureaus,
20
Een participatie-bewijs A.F.
is 'n effectenportefeuille op zich zelf!
hebt u volop deel aan de stijgende weivaart
van ruim
aiaetaania>
stoelen,
*
Oordeelkundige samenstelling der A.F.-portefeuille en actief beheer verzekeren u een
ideale belegging: een aantrekkelijkrendement
met beperkt risico.
\lt\l\t
Fond sen bezit (A.F.)
4 crapauds,
leunstoelen,
november 1960
Als u participeert in het
woensdag
december 1960
het A-Kerkhof, hoek Folkin- des avonds om 8 uur, zal ir } 1960, nam. 2 uur, in het caf(
gestraat te Groningen, zal 1 't Café „'t HUIS DE BEURS' PIK, ten verzoeke van d«
wegens sterfgeval, publiek c aan het A-Kerkhof, hoeï heer R. SMEDEMA, teger
worden verkocht:
Folkingestraat, publiek wor- contante betaling, van:
den verkocht:
van zaterdag 12
<
I
i
J
p n nr,nn nnnnnpnnfinffnPrtQy
■
DROGISTERIJ»«« PARFUMERIEZAAK
Te koop:
Prachtige Iste etage flat
VEILING
enige kamers vrij
PUBLIEKE VERKOPING
I. De winkelbehuizing
.
.
.
welke aan hun
landbouwkundige bestemming zijn ontrokken.
te GORREDIJK
BOELDAG ZAKENPAND
aan
en
gevorderde
(Ameland),
gebrek
leeftijd
opvolger
uit
,
x Coupé 700
■
Luchtgekoelde 4-taktmotor
Topsnelheid 120 km/u.
Benzineverbruik 1 :16
II Air-conditioning
"
—
ruim
verwarming en
lru.tensproe.er (standaard uitvoering)
I
1B
'
VEILING
GRIJPSKERK
Te koop of
'
haar gevraagd:
SIGARENZAAK
VERKOOP
I
TURFSINGEL 4-8
.
_z55?
TELEFOON 25223
_
,
HYPOTHEEKKANTOOR
Welk energiek
kapitaalkrachtig persoon
heeft interesse
deelgenoot
te worden
in modern uitgerust middelgr" 0
bedrijf in het noorden des lan"8'
Veel werk van Rijk en gemee°'
ten welke onderhands opgedra!e
HYPOTHEEK
zijn.
Administratieve aanleg wordt °V
prijs gesteld doch niet noodZa'
VEILING
",
:
..
"
'''
"
'
-
Hebt U geld nodig
Wij helpen U!
GELD
ruimschoots tijd
Imestverdelers
''
HANDELSONDERNEMING
■
-
r
Schilderbehangersbedrijf
MOBIELE
I
STOOMREINIGER
—
tiBRABANTA"
II
z*s
Hypotheken " HYPOTHEKEN
Opslag
J. W. LANTING
'
een proefHt aan bij
BIERMAN
—
VERKOOP Koeling
b^»^*^^*
\ \ \ \
Vraagt nog
* \
heden vri Jjblijvend \
GARAGE
SËË
HI
dm
Wegens
met afzonderlijke boyenwoWINSUM
de hand te koop:
ning en erf aan de Piet Heinpakhuis
straat nrs. 18-18a, groot 1.28 ;B. Een burgerhuis aldaar Woensdag 16 nov. 1960, des Winkel met woning en met
a.; huur nr. 18 f42.50 p. m. (krachtens
rechterlijk be- nam half twee ten verz. van
Gorredijk.
Het
op eerste stand aan de Hoofdstraat te
en nr. 18a f 10.15 p. w.
vel).
mevr A. MEKEL-DE JONGE pand
verwarming en warm. en
van
centrale
is
voorzien
en
heer S. VENHUIZEN
11. De woning
C. Het recht op afbraak ten dehuize
v. eerstgen. a. d. koud stromend water.
met afzonderlijke boyenwo- van het bedrijfsgedeelte van Stationsweg tegen contante Voor vele doeleinden geschikt.
betaling van
ning, erf en open plaats aan i een boerderij aldaar.
In het pand is reeds vele jaren een goed beklante zaak
de Blekerstraat nrs. 11-lla, Biljetten bij de notaris en
gevestigd in herenmodes, welke zaak op nader overeen
HUISMOBILIA
groot 1.14 a.; huur nr. Ha iin genoemde
te
komen voorwaarden kan worden overgenomen.
hotels.
f91.77 p. m.
als: eiken buffet, dito dres- Aanvaarding in overleg.
soir, dito boekenkast, Duitse
Aanvaarding en betaling op
kruissn. piano, tafels, stoe- Te bevragen bi] notaris E. Vellinga te Gorredijk,
1 dcc. a.s., de woning Blelen, schrijfbureau, divan, 6
kerstraat 11 geheel ontruimd i kachels, (haard, huishoud- telefoon
(voor
en vrij van huur
zelfen vulkachel). petr.kachel,
bewoning gel. men zich te
2 ledikanten (w.v. 1 eiken)
te
wenden tot het Gem. Huis- .Op maandag 21 november met matrassen, wastafels,
2de; bedrijfskredievestingsbureau) en de overi- 1960, des avonds 7 uur, zal kapstok, lampen, gordijnen,
op woon- winkelhuizen en lste en
4H %.
ge percelen in genot van t.v.v. de erven van wijlen de 11vloerkleed, kokosmatten, loboerdreijen. Rente vanaf ten. Rente vanaf
Melkweg 14,
Credietkantoor
huur.
echtelieden DE WIT—BOS- per, schilderijen, spiegels,
%.
4/2
Percelen in de stad
Groningen, tel. 26976
Bezichtiging daags vóór en KLOPPER, in 't hotel KUI- naaimachine, mangel, opgeof grotere plaatsen desPER
publiek
te
Grijpskerk,
zette vos, 2 dito eenden, glasop de dag van verkoop van
gewenst 90 % der taxatieen aardewerk, potten, pan2—4 uur, tegen betaling van worden verkocht:
in de stad Groningen.
waarde.
nen, petroleumstellen,
Makelaarskantoor K. Hamgr.
f 0.25 p. p. en p. perc.
de behuizing
dit blad.
wasaker enz.
no.
556
bureau
van
Brieven
onder
mtnga,
Werfstraat 8, GroNIJHOFF,
Mr. S. J. W.
verstrekt gelden tegen
waarin café
ningen, tel. 22474.
met schuur
Nots'
DE RANITZ,
I
notaris te Groningen,
lage rente
en
te
erf
aan
de
Hoofdstraat
Winsum
(Gr.),
Übbo Emmiussingel 55, Niezijl, pi. get. nr. 88, groot
HYPOTHEKEN aangeboden iop woon- en winkelhuizen
tel. 29713.
13.45 are.
rente vanaf 4% %
Desgewenst 90 %
pand
gunstig
gelegen;
Het
is
enig café in Niezijl.
J. G. VEGTER,
Oranjestraat 19, Groningen,
Ontruimd te aanv. en bet. 1
Sip Dijkema
In een van onze koelhuizen is thans weer
telefoon 20420
NOORDHORN
december 1960.
aardappelen.
Kantoor
Stationsstraat 4,
plaats voor ± 600 ton
19 en 21 nov. des mid- Op woensdag 23 nov. 1960,
burgerbehuizing Bez.
Gron., tel. 34757, b.g.g. 45522dags van 2—4 uur.
-31964.
's avonds 7.30 uur, zal in
met aangeb. kantoor, schuur,
Mr. S. T. KOOI,
café „BOLHUIS" te Noordgarage en kippenhokken.
Grijpskerk.
notaris te
hom, ten verzoeke van de
WRAK VEE
heer J. WEGMAN, publiek
Annerveenschekanaal
noodslachtingen.
en
223
en
%
90
tot
Ook
worden verkocht:
Koel- en Sorteer bedrij f, tel. 183
liggende koeien. Overal te
ook op boerderijen.
Wegens sterfgeval.
Uithuizermeeden
ontbieden.
%.
Rente vanaf
GEBR. LOUOp woensdag 16 november
Een behuizing
Pzn., Tolbert, teleKENS
1960, des avonds om 7 uur,
Brieven
601
dezes.
no.
b.
gezinnen
bewoond,
door
2
foon 05945—2403, doorverin het café VAN WIJK te ; MARTENSHOEK met erf en grond, staande en
binding.
zal
Annerveenschekanaal,
gelegen
a. d. Noorderweg 33
ten verzoeke van mevr. de ,Op maandag 14 november
in ien 35 te Noordhom, groot
wed. en erven JAKOB j 1960, 's avonds 7 uur,
are 80 ca.
S. VISSER, M. Ve- .3Betaling
H.
HUISMAN te Annerveen- .Café
2 januari
voor aanschaffing meubelen, woningtextiel?
schekanaal, publiek in éénL ningastraat 40, Hoogezand, Aanv. 2 januari 1961,1961.
in gezal ten verzoeke van de
zitting worden verkocht:
worden i not van huur.
KREDIETEN
eigenaar
publiek
Bez. maandag 21 nov. a.s. en
VANIIBOO.Een flinke ruime verkocht
in de omgeving van de stad
op de dag van de verkoop.
op gunstige
-4
3%,
een
Dj. SICCAMA, Hoogkerk.
winkelbehuizing
heeft nog
Rente V2pet. per maand.
Burgerbehuizing
voorwaarden,
gunstige
stand,
zeer
Geheimhouding verzekerd.
[ Wij kunnen U leveren
zonder borg
met aangeb. kantoor, apart top
waarin winkel, woning en
verkrijgbaar.
staande schuur, garage en boyenwoning met erf en
no. 3000 bureau
inlichtingen
vrijblijvend
onder
Vraagt
kippenhokken, erf en tuin, tuin, aan de Sluiskade no. 16
voor het uitvoeren van verpassend achter iedere wagen 1 van dit blad.
staande en gelegen te AnAFLOSSING
17 te Martenshoek (Stads- f 150, Strooit ook ruige
schillende opdrachten.
nerveenschekanaal, O 57, en
mest.
meiersrecht), groot 3.20 are Vrijblijvende demonstratie.
v.a.
f.
Prima
25,mnd.
werk. Billijke prijzen.
p,
HUKEMA'S
groot 12.70 are.
Aanvaarding in genot van
Brieven
no. 587 bur. dezes.
Dadelijk ontruimd te aan- huur
Gebr. POSTMA,
Weeelende wachttijd.
Wij komen ter plaatse met onze
direct na de toewijzing. ; Bakkeveen,
220
239
b.g.g.
vaarden.
tel.
Betaling uiterlijk 15 decemVraagt schrift. Inl. bij
Forsythia's (goud-geel) takBetaling 15 december 1960.
ber 1960.
Bezichtiging
dag van ver- Bezichtiging
ken geschikt voor vaas.
14 novembei Voor alle Tuinbouwartikelen,
koop.
Al uw vuile en vette motoren, auto s, tracto
1960,
nam.
van
2—4
uur.
Zware heesters a f4.50.
's
drag
en
postbus
Koper moet zich voor zelfbeTuinaanleg en Erfbeplanting
ren, olietanks, ketels, tandwielen
509
Kwekerrj
„Tubantia", HaJ G. v. BUIZEN,
woning vooraf met de belines reinigen.
BREDA
D. L. BROEKEMA,
notaris te Sappemeer
voegde instantie verstaan.
35731
b.g.g.
ren,
tel. 452 53 of 4 5153.
TEL. 20684,
;
(gem, Hoogezand-Sap- Kwekerij, Telef. 26, Leens. WINSCHOTERDIEP 3' W.Z.
W. GRAMSER,
Plant ie nu. JAN VAN ES.
GRONINGEN
pemeer).
Notaris te Gieten
,
GmflÊr-fö>
kelrjk.
Brieven onder no. 611 bur. deZeS
HET IS VERBLUFFEND EN
WEKKEND.
VERBAZlpl
„rf
GOLD $^
Vloeibare Plastic-Rubber-Pasta
jj£'
GOLD STAR
Enorm is de animo. Enorm is de vraag. EnorP* rf
succes. Voor vloeren. Voor muren. Wij zijn & n \
ciers voor Rijk-, Gemeente-, grote bedrÜ
instellingen. Goedkoper, gemakkelijker en 9z$
dan wat ook voor vloer en muur. En dan ons ia $"
nieuws. FLOORFOXü Voor Uw colovinyl- ./'
linoleum, parket, enz. Met een doekje opdoen *y
maanden geen vuil meer dat vastzit. Slechts * jjt*
per liter. Nergens anders in Nederland te koopgenoeg voor 50 m2.
toot
Rupla. „INTERNATIONAL WORKS" Hoofdk*" $
Willemsstraat 41, Amsterdam-C., tel. 020-24='f
Plaatselijke wederverkopers gevraagd. Alleen P
zaken komen in aanmerking.
&\
-
ZESDE BLAD
Nieuwsblad
van
het Noorden
21
van zaterdag 12 november 1960
Slotplaats in Bakkeveen onder de hamer
JHR.VAN DER GOES
Bijna ondoenlijk op 'n landgoed
te blijven wonen
vormt één aaneengesloten rechthoek
van 270 ha tussen het Koningsdiep,
de Bakkeveenster vaart en de Duursweg. Veertig ha er van is culwouder
(Van een Friese medewerker)
tuurgrond en 230 ha bos.
Vroeger lagen hier woeste vennen,
„Het is in deze tijd bijna ondoenlijk, op een landgoed te blijven
moerassen
en heide. In 1870 is mijn
Slotplaats
van
de
Goes,
wonen". Jonkheer A.
der
bewoner van
grootvader begonnen met de ontginte Bakkeveen, zegt het zonder enige rancune. Hij zal het bezit
ning.de ontwatering en de bebossing"
van zijn voorouders, dat hem en zijn meestal in het buitenland
We wandelen naar buiten. Het is
een zonnige herfstmorgen. „Och, de
verblijvende zuster toebehoort, moeten verkopen. Tot 1 decemgrond is niet slecht", zegt jhr. Van der
ber kunnen de gegadigden hun inschrijvingsbiljetten indienen
Goes „De Duitser heeft hier in de
en dan zal de beslissing vallen. Maar hoè die beslissing ook zal
oorlog nog al wat verknoeid, maar
uitvallen: jhr. Van der Goes en zijn vrouw zullen op de Slotna de oorlog hebben we
met subplaats blijven wonen. Dat is als koopv oorwaar de gesteld. Waarsidie
20 ha opnieuw ingeplant. Het
bos wordt goed bijgehouden. Ons
om? „Ik kan in Nederland geen beter huis vinden", zegt hij.
principe is: direct een herinplant nadat
er gerooid is."
van dien aard. dat een landgoed in
„Het is nu jachttijd", merken we
gaat."
generaties
kapot
drie
twee a
—
Uitgebreide boerderij
Goede grond
—
op.
„Ja, ik houd daar veel van. Als we
jagen
gaan
Meer wordt daar niet over gespro- beginnen, kunnen we in de tuin al
's Avonds komen de reeën
ruiten hebben aan weerszijden lui- ken. Wel over het landgoed zelf. „Het tot ons huis; bij de keuken halen ze
de
ken met een zandhun portie. Drijfjachten houden we
lopermotief. Op
hier niet; je zou al het wild op die
het dak staat een
wijze opsouperen".
klein torentje. De
„Kijk," zegt hij even later, „daar is
tv»in loopt direct
een stormgat geweest. We hebben er
achter het huis al
weer eiken geplant en die jagen we nu
°ver in bos. Voor
op met sparren; daar worden ze slank
h?t huis loopt de
van."
Bakkeveenster
Dit is een man, die veel van zn bosvaart en aan de
De Slotplaats te Bakkeveen
sen houdt. Hij moet ze verkopen en er
overzijde van die
belangstelling
is veel
voor. Maar hij
vaart is nog een
blijft hier wonen, omdat het nergens
°ude slotlaan. Er
beter is.
2l Jh hier enkele
Fop.
We hebben de indruk gekregen, dat
namen, die met \
hij er vrede mee heeft.
f; en slot verband
nouden:
slotfilaats, slotlaan.
r oeger moet hier
Oll
of
andere
De directeur-generaal van de Ame'usthof
hebben
posterijen, Arthur E. Sumrikaanse
gestaan.
Ook de meerKoeten zien we in de
merfield, heeft meegedeeld, dat zijn
Als het november geworden is, zien we allerlei veranderingen optreden
r\
ue man, die ons
wintermaanden regelmatig in vijvers
bureau in Washington met succes een
in de vogelbevolking van vijvers en grachten in stad en dorp. Deze
en grachten zwemmen en deze zwarte
°ntvangt, is een
brief heeft verzonden naar Newark
veranderingen houden verband met het feit, dat verschillende vogelvogels met hun witte bles voor op de
gepensioneerde
(New Jersey) door middel van de
kop zult u dan zeer zeker herkennen.
soorten, die wij in de zomertijd niet in de bewoonde wereld zien, in de
beroepsmilitair,
door Amerika gelanceerde Echo-satelot 1 december
Een enkele keer blijven ook deze
liet.
herfst de nabijheid van de menselijke woningen zoeken.
n °g provinciaal
vogels in de zomertijd in de stadsSummerfield zei, dat voor de overzijn
Het
in de allereerste plaats verschillende soorten meeuwen, die nu
waleren hangen om er te broeden,
brenging van de jaarlijkse oproep tot
commandant van
langs grachten en kanalen zwieren en daardoor een vrolijke noot gaan
"te Bescherming
doch de meeste exemplaren trekken in
het publiek om kerstwensen tijdig te
het voorjaar weer weg naar de meren
burgerbevolking
worden in het winterse stadsbeeld. Hoeveel bewoners van stad en dorp
verzenden en met inkopen niet tot'
'n
en plassen.
Leeuwarden.
zijn er niet, die nu al weer bijzonder veel vreugde beleven aan het
het laatste ogenblik te wachten preNaast al deze gasten, die dus hoofdVan
der
cies vijf minuten nodig waren gevoederen van deze ranke zeilers, die zich ontpoppen als ware vliegzakelijk
in de wintertijd onze aanheeft een
weest. Een facsimile van de oproep
acrobaten1? Wat kunnen ze behendig duiken en zwenken en wat zijn ze
dacht vragen tijdens onze wandeling
met schermicrogolven naar de satelSezicht
was
door
pe trekken; hij
langs gracht en vijver, zijn er vanhandig in het wegpikken van een stukje voeder uit de menselijke hand,
liet uitgezonden.
zelfsprekend ook de verschillende
Öraagt geen bril,
Volgens Summerfield was het expedie omhoog gestoken wordt. Hoe langer ze in de nabijheid van de mens
vogelsoorten, die we als vaste klanten
?1 is hij al 70
riment donderdag uitgevoerd en bevertoeven, des te meer leggen ze hun schuwheid af.
gehele jaar door mogen begroeten.
Jaar. Hij is gehet
tekende het welslagen ervan, dat voor
U moet er eens op letten hoe bijzonder
kleed in een licht
het eerst door de postdienst van een
Vooral de bekende kopmeeuwen kolonies van deze vogels op vele plaat- mooi en gevoelig de roodborstjes in
sportkostuum. Hij
land gebruik was gemaakt van een treden
brengt ons naar
nu weer in zeer grote aantallen sen in Drenthe waar ze in verschil- deze tijd van het jaar nog kunnen zinsatelliet „met als doel het vreedzame
het stadsbeeld op. Oorspronkelijk lende vennen een broedplaats gevon- gen. In de zomertijd wil dit eenvoudige
de
ontvangkain
Slotplaats
gang
in
praktische
De
de
verzenden van een brief. zijn het eigenlijk zeevogels, die hun den hebben?
mer: een
liedje nog wel eens verloren gaan in
met
kolonies hebben in de duinen en op de In de broedtijd dragen deze meeuwen de symfonie van geluiden, die dan te
oude, indrukwekkende meubels ingewaddeneilanden. Gedurende de laatste een donkere kop, die min of meer beluisteren valt, doch nu alle andere
Mit vertrek. Het heeft 'n schouw met
veertig jaren heeft men echter kunnen chocoladebruin is, doch in de wintertijd vogelgeluiden verstomd zijn, vraagt
'We tegels. Aan de wand hangen
vaststellen, dat deze kopmeeuwen zich is de kop wit met bruinachtige vlekjes juist de roodborst onze bijzondere aan.
prenten.
in
de zomertijd steeds meer landin- in de nabijheid van het oog. In de dacht.
öibi, de bruingevlekte jachthond
verplaatsen en ook op allerlei vlucht is de helderwitte vleugelboeg
waarts
Midden in de stromende regen, die
l 2 jaar) loopt met ons mee. Hij vleit
ver van de zee gelegen plekken in ons een goed kenmerk, evenals de donker we in de eerste week van novemy°h,
tijdens het gesprek, neer op het
land broeden. Wie kent niet de mooie grauwe onderzijde van de handpen- ber zagen vallen, beluisterde ik het
pluche
véél
in
deheldere trillertje
kuchen
kleed. Er is
De 26-jarige Betty Elson, die twee over en wil hem graag terug heb*e kamer; pluche met diepe, warme
van
de roodborst
maanden geleden in het huwelijk trad ben", zei Betty.
mooier
dan ooit te
Brian
jaar
jongere
met de 10
Cowley,
De weggelopen, jeugdige echtgevoren.
Let
er eens
heeft een klacht tegen haar man inge- noot, die als huisknecht in een landop, want 't brengt
moedwillige
wegens
verlating.
huis, 16 km van Southampton verVan 1825 af diend
vreugde in uw
Betty Cowley-Elson, die reeds een- wijderd, werkt, zei, dat hij „geen enleven, vooral in
j...» 1825 af heeft hier een boerde- maal gescheiden is, en in een kel commentaar" had op zijn gede donkere, korte
ï gestaan", zegt jhr. Van der Goes. garage te Southampton (Engeland) strand huwelijk.
dagen van novembij
hinderen kwamen we hier
de
6r logeren. In 1920 is de boerderij werkt, heeft haar weggelopen echtber en december!
tntt
genoot ervan beschuldigd met opzet
Luisterend naar
Woonhuis verbouwd. Het is toen niet
in voldoende mate in haar lede roodborst, zult
verhuurd geweest aan de familie vensonderhoud te hebben voorzien.
u
dan ook 't weklater
tot
van 1928
Het echtpaar is in september gekertje van de winhebben mijn ouders hier ge- trouwd, nadat Brian zijn vrouw sinds
ty °
ter koning horen
j°ond. Na de dood van mijn ouders
Dit woord:
een schooljongen van 14 was, het
hi.i
e
ratelen, want ook
*t
hier twee jaar een huisbewaar- hof had gemaakt. Maar zes weken na
,j r
Snedig is natuurlijk een afleiding
hij kan zich in de
gewoond
ik
had
een
en in 1940
jj
huwelijksvoltrekking had hij er al van snede en snede hangt samen met
de
wintermaanden
muis en het werd me met de Duit- genoeg
van en nam hij de benen.
Sef daar
het werkwoord snijden. De eigenlijke
niet best stilhouin Amersfoort een beetje te
den
„Brian ging vrijdags, zoals gewoon- betekenis van snedig is dan ook: goed
ken
n ier met mÜn vrouw lijk,
sociale steun halen. Vanaf snijdend, scherp. Vondel zegt: Het snezijn
na m~~
zijn maar
Het
toe gekomen. Het is een prachtj
dag heb ik niets meer van hem digh kouter glimt en glijt door vette
opvallende
weinig
die
-I,°. nuis. De kinderen, die al lang uit gehoord. Ik heb er erg veel verdriet klay. Daarna gebruikte men
vogelsoorten,
ook
het
ziJ n genieten er s zomers ook
van schepen in de zin van: goed door
roodborst en win.
het water snijdend, snel zeilend. Verterkoning, maar
dan komt het verhaal van de
volgens bezigde men het van het menhun
sprankelende
Van der Goes vertelt
selijk verstand en kreeg het dus de
het usP-tig;Jnr
geluidjes
zijn ons
soms maakt de hand met
ile Sl
betekenis: schrander. Thans komt het
bijzonder welkom
om
gebaar
i6t Baret even een kort
In Engeland is een hond tot een eigenlijk alleen nog voor in: een snein het jaargetijde,
te benadrukken.
vennootschap gemaakt.
dig antwoord, een snedige opmerking.
naamloze
waarin
natuur
koop
je
de
van
familiebezit
ver
ïit'
t
zich
overigens wel een Het kan dan weergegeven worden
in een toebeestje
heeft
Het
tragiek.
]{0
Maar het plan voor vervrolijke
geestig.
gevat,
een
noot in het winterse stadsbeeld
stand van schijnCrazy Paving. Het is een van door:
f6j?P-lshadden we al lang. Voor ande- naam:
dood bevindt.
beroemde
GreyEngelands
meest
nen. De poten en de snavel zijn schar
ta Sln g;het besluit misschien een verhounds, die 54 van de 128 rennen
nu
geldt
voor
ons
zelf
niet.
Het
is
lakenrood.
Dit
voor
de volwas
e 6n
heeft gewonnen. Het beest is teruggesen vogels.
goe ?aal een grote kunst, op een land- keerd
zijn
baas,
de
stallen
naar
van
e 6n r te blijven wonen; dan moet je
Bij de jonge dieren is de bovenzijde
b 6n |usachtig kapitaal achter je heb- Charles C. Payne, in Mundesley-onduidelijk bruinachtig gevlekt. De
Sea.
n
gelukt
en
het
kele
industrieel
non'
De heer Payne heeft nu opgericht
staart is hier wit met een donkere
Een tandarts in Kopenhagen heeft
veel n Gelderland heb je hetzelfde;
eindband. De onderzijde der vleugels is een patiënt genezen van diens kiesde „Crazy Paving (Mundesley) N.V."
tw Van m n kennissen daar verdwijeveneens wit, doch wordt bij de handmet een nominaal kapitaal van twee
er Varh hun landgoederen omdat ze pond.
De Britse minister van binnenlandse danst kan worden, zullen toestemming pennen donkerder naar gelang van de pijn in zijn linkerbeen. De arts merkde noge belastingen afgejaagd
r uen. Ook de successierechten zijn
zaken heeft een wetsontwerp inge- krijgen tot 02.00 uur sterke drank te leeftijd. De snavel en de poten zijn bij te tijdens een halfjaarlijkse inspecschenken.
de jongere dieren wat meer vlees- tie een sluipende ontsteking. Het
diend, dat ten doel heeft het nachtScotland Yard, zal met deze nieuwe kleurig.
bleek een haardinfectie te zijn.
leven in Londen te hervormen.
wet een wapen hebben tegen vele misTussen
talrijke
kopmeeuwen
de
zien
De patiënt heeft moeten aanvaarstanden. Het was bekend, dat een
Als de nieuwe wet aangenomen groot
we
een
de
enkele
keer
ook
zilvermeeuw
den, dat hij geen kiespijn had en toch
aantal clubs in de stegen van optreden,
wordt, zal er een einde komen aan de
die aanzienlijk groter is. Hij
schuilslecht-gecamoufleerde
ontsteking, en dat hij zware pijn
een
grote vlucht, die de vertoning van Soho
vleugelpunten,
heeft
die zwart met
naaktdanseressen genomen heeft. plaatsen waren voor misdadigers en wit zijn en een forse gele snavel met in het linkerbeen had, die verdween,
onwettige beoefening van gok- oranjerode nokvlek. Soms zien we
„Suggestieve naaktheid" zal voortaan voor
toen een kies getrokken was.
spelen.
zijn
om
een
nachtclub
een reden
te
ook de mantelmeeuw langs de kant
sluiten.
van de gracht zitten, duidelijk herkenbaar aan de zwarte mantel, die de
gedeelten
van het wetsIn andere
bovenzijde van 'het dier als het ware
ontwerp zijn bepalingen opgenomen,
omgeeft.
blijken
voor
die van betekenis kunnen
Schurchil
de drinkgewoonten van de Brit. Puos
Ondertussen verdient het aanbevegedurende
kunnen
de door-de-weekse
ling niet alleen uit te kijken naar deze
dagen een half uur langer open blijmeeuwesoorten, doch ook aandacht te
ven en zondags een uur langer. Haschenken aan andere watervogels, die
zardspelen zullen minder eenvoudig
nu
in grote aantallen in stad en dorp
Sarah Churchill, de 35-jarige dochte beoefenen zijn, want daarvoor zal
voorkomen. Daarvan noem ik aller- ter van oud-premier sir Winston Churin de toekomst een speciale toestemeerst de waterhoentjes, die in de
ming nodig zijn. Bovendien kan de
zomertijd ook wel in onze vijvers en chill, is door een Londense rechter
rechter het bieden van gelegenheid
grachten broeden, doch die nu in nog een jaar lang onder staatstoezicht getot hazardspelen in een bepaald geveel grotere aantallen aanwezig zijn plaatst. Woensdagnacht werd zrj gebouw gedurende een paar jaar verdan in het broedseizoen. Ze zwemmen arresteerd, nadat zij in dronken toebieden. Tot nog toe was het zo, dat
zo koddig met het opgerichte staartje,
een club zichzelf tot casino kon omdat helderwit aan de onderzijde is en stand getracht had zich toegang tot
vormen door eenvoudig na sluitingsmet het van voor naar achter heen en een club te verschaffen, en moeilijktijd een andere naam aan te nemen
weer schokkende kopje. Regelmatig heden had gemaakt toen men haar de
an een stroman-bedrijfsleider aan te
lopen ze langs de oevers en op de
Churchill
stellen.
gazons, waar ze in de doorweekte toegang weigerde. Sarah
hij
Zo
ziet
de
baas
er
uit
als
een
avond
jaren
heeft
de
laatste
meermalen
wepikken
bodem
naar wormen en insekGelegenheden, waar muziek ten gegens dronkenschap terecht (Tvgeetaan.
&it vertrek was vroeger de woonkamer van de boerderij.
aan de boemel gaat.
tenlarven.
hore gebracht wordt en waar ge-
Het buitenhuis is een boerderij, die
vertimmerd en uitgebreid is. De klei-
LEVENDE NATUUR
Briefpost via Echo
f
door dr.
I. Brouwer
Langs grachten en vijvers
£hr.
Vrouw verlaten
door 16-jarige echtgenoot
',
-
beuren.
Van
Kn
Hoe is het ontstaan?
—
—
SNEDIG
—
Varf»
Ven?
r
'
-
Hondse N.V.
PUBS LANGER OPEN
_, '
'
Londense nachtleven wordt hervormd
Verdwaalde kiespijn
Sarah
nu
onder staatstoezicht
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
'Grote
22
1 Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden^
D.rijW'
staat van l & Orig. Gazelle
Nieuwe Pekela. Wij bie- $ Aandeel Friesch Gron. 4 AUTOBANDEN. Onder & Fiat 600 '58
en
PLANKEN ■
drieversn.
Dompleet
Dynamo's,
Wielen,
Tonkes,
stellen.
Veenmet
eengezins
Garage
den
U
Naaijer,
c
-1
aan: ruime
Suikerfabriek. H. F.
nieuw.
Gazelle
;romm.rem f 125;
partijen
16 mm
NIEUWE
IBflflßllilißiilß
-
32,
24 an
,
..
,
in
dito
Starters, Accu's
enz. enz. -dam. Tel. 2479.
t
iowel ruw als geschaafd Woningen, netto stichtings- Oogstweg 1, Winschoten.
f 125; orig. 83G. Bekkering & Luxe V.W. '53-54, aan- 1H.sportrijw
Tevens grote partijen Bat- kosten vanaf f 12.854, weke- & 21 jarige vosbles Belg. Autosloperij 158,
Jonkerstraat t rijding-vrij, ziet er uit als t -tavus D.sportrijw. compleet
tmghout.
Regels,
Latten lijkse last f 13.75. eigen geld merrie, extra mak. N. op z. Zuiderdiep
| [>/<\
|PWlii|jJiWHß!l STEEN7HSTR 47
b.g.g. 37368 nieuw en zonder gebreken, f F 95- orig. Simplex Transpqrl <
tel,
28561,
royale
slaapkamers,
9-11,
«M
f
4
)'
1900.
Venema,
E.
Hardboard, enz Alles tegen
Zuidveld 6. On- ■jjt
Kampeer- 4 cil. Renault Fregate '54, £ i.n., f75. Grote partij KW'
2
grote
d
ouchecel,
woonkaPr.
Renault
nen.
zeer vooidelige prijzen Pos- mers,
wagen,
6-pers.,
voorzien
ruime keuken,
kel- -j{(- Een zwartbiaard Stierv. gebruik 1 op 11, nw. ban- < ierrijwielen. versch. kleuren
ten boven f 100 franco
derkast-hal, berging enz. In- kalf, geschikt voor mesten. gas en water, schuimrubber den. Ook ruilen aan motor vanaf f 42.50; orig. Simplex
Fa. R. PLOEGER & ZONEN lichtingen
bedden. O. r. a. Luxe. Br. .of scooter. Financiering mo- 1 D.sportrijw compleet f 85.
N.V. Mij Oost S. Smit, Oosterwijtwerd.
Appingedam
Houthandel.
Fol"
onder no. 600 bur. dezes.
Oostersingeldwars- Werkmans Rijwielhuis,
Nederland,
Burgemeester
gelijk.
Tel. 05960—2185, b.g.g. 2216. van Nispenstraat 10, Doetin- ■jjif- 1 Entermerrie, bruin- "&.
kingestraat
34.
Grote
salonwagen,
9
m
1.,
3a,
straat
tel. 27861.
bles, met hoge witte benen.
en HERENchem, tel 08340—4660
on- & Luxe wagen Mercedes j 4 DAMES- H.-rijw.,
H. Veldstra, Den Ham, 4 vertr., op luchtbanden
gesalonwagen,
TWEEGEZ.HUIS aan de Aduard, tel. 05903-353.
derstel. Kleine
Benz 170 S.D. Noord-Ned. SPORTRIJW.
J10-12
Jongensrijw.
woon.
Koeriersterweg, waarvan de
op luchtban- Dekkledenfabriek,
Rensel- Oosterbadstr. 23.
.$. Wegens overcompl. 5 6 m 1.. 3 vertr.
boyenwoning ontruimd.
geschikt
den.
Ook
voor
dikade 1, Winschoten.
beste volbl. Koekalveren,
Als nieuw: Enige D**
Ind.: kamer ensuite, keuk., prima productie en afstam- rectiewagen. M. M. Koning. .& Van' part. Opel Kapitan
4 sl.kamers, douchecel, zol- ming. S. Prins en Zn., Wes- Tasmanstraat 41, Hoogezand. '53 met nwe accu en kachel, J mes- en herenrijw. Ook mei
Meisjesfietsje f
der, balcon en fietsschuur. terwij twerd, tel 309.
Tel. 05980-3797.
met verz. in pr. st., prijs 3 versn.
Koopprijs f 27.000.-. FLAT- ■jfc- 2 zw.b. Koekalveren.
Een z.g.a.n. salonwagen. f 1250. O. w. r. tegen band- \ Prima gebr. bromfiets. Eenn
&
Voor Uw lederwaren Woning met veel zon en
transportrijwiel.
}
zeer geschikt voor zo- recorder of T.V. Kamerman, ; zwaar
K. Staal, Rijksstr.weg 37, Ook
de
J.
Rijwielstalling
Wjepracht
uitzicht,
omg.
merhuisje.
Lengte
mtr,
Noor- Noordhom, tel. 05940-2313.
10
CAROLIEWEG 20—22.
Van Brakelplein sb, telef. linga
en Zoon, Gr. Markt,
derplantsoen. Ind.: zeer gr.
vaarskalf, bev. keuken, hal en slaap- 05900-36455.
Mooi
zw.bont
De
&
grootste
speciaalzaak kamer, 2 sl.kamers,
de Studentensociëkeuk., 14 d. oud. A. Nienhuis, Ha- kamer. Na 5 uur A. de Vries,
Wegens overcompleet een achter
1 douchecel,
van bet Noorden!
voor- en ach- ren, tel. 44872.
Krakeel 40a, Hollandsche- Volkswagen '54. Boterdijk 1, teit.
Enkele prima gebruikte
terbalkon en fietsschuur.
paterswolde, tel. 642.
4 drachtige zeugen, 2de veld.
Damesen Hercrijwiele»'
Koopprijs f 25.000. HEREN- £.
& Een 3-wielige motortruck, 4 DODGE 6 cil. SEDAN '55; waarbij van
dracht.
J.
Folkersma.
SiddeRijksen 8*"
Westerhaven,
HUIS aan de
Hoofdweg 76. N. op z. 3 pk Villiers, zonder rijbe- Vauxhall Velox 1955; Ford meente-instell., en enkele
V.W. en Opel f 50 p. w. of E zeer geschikt voor kantoor buren.
Een
motordriewieler
wijs.
Opel
lang
Blitz,
reu,
Prefect 1955;
Airedale terriër,
jongens- en meisjesrijwieien.
p. d.; Autorijles f3.50 p. uur; ; of derg., beneden binnenk. "jjj- j.
oud, m. prima stamb. met 2 versn., 49 cc, nieuwe 1 chassis, 1955; Plymouth Se- '. Lage
IJ
Veemarktprijzen.
Voor wat corsetry betreft zijn wij Uw i
9-pers. Busje; Solex f4.'p. d. ontruimd te aanv.
Vraag- D.
open
laadbak. Motordriewie- dan 1955 enz. Wiehertjes'
ter Borch, Dwarskade 31
88-1
li,
prijs f 50.000.
aangewezen adres.
ml. Make- Nieuw Buinen.
b
Verl Lodewijkstraat 40
ler met JLO F 48 open laad- Autobedrijf, Zuidlaren, tel. straat
4 PIANO's ORGELS. Oo*
Wij garanderen U een vakkundige oplos- I
4 ÓPEI.S en V.W.'s '611 ) laarskant. G. J. Jorritsma, & Cocker Spaniël, % jaar, bak. Alles geheel gerevi- 246.
j
\\
te
Gronkoop.
huur
m.
v.
r.
|
Samba Combi en Bestelw., p. Poelestraat 14a.
sing voor Uw moeilijkheden.
I
/
\\ \
Bedford met Perkrns ]Pianobruin, met stamboom. Vis- seerd, met garantie. Gazel- 4
en Orgelhandel, L°"
nr.. mnd. Billijk tarief 4c Van de in aanbouw zijn- sersdijk 40, Winschoten, te- lemagazijn
d..
K.
Reitsema.
Netam3-zijdige
Diesel
en
Jarenlange ervaring en deskundig perso- I
11
II I
dewijkstraat 2, tel 29929.
Doesburg, Oosterhamriklaan ide BRINKFLAT te Haren lefoon
Turfsingel 36, tel. 27308.
kipper, in zeer goede staat.
05970—3674.
goede piano, zachte
neel staan U borg voor goede bediening. |
\
«
Z.g.a.n. Gazelle' Truck op IL. Koning, Spoorstraat 19, %t Een
59. hoek Star Numanstraat. zijn nog enkele FLATS be- -#. Wegens omstandigheden
prijs. Te bevr. Helperoostschikbaar
voor
Kom eens bij ons passen en vraag tevens
tel
33152.
alleenst.
en
gegaranbanden,
nieuwe
]
mijn prachtige mooie Duitse
Hoogezand. tel. 2464.
| singel 58. Groningen.
I naar onze werkelijk
/
4 Auto's zonder chauffeur echtparen zonder kinderen. Langhaar, prima jachthond, deerd 100%. Tevens z.g.a.n. 4c Deze week weer een
Ibach'piano, zwarte kast.
keurig
Vanouds
D
e
bouw
wordt
verVanderdnng.
op
Garaee
nieuwe keurige serie GEBRUIKTE j ■&
|
„Koninklijke" Beha's
teef, U j. oud, kl. type. Bij GéHa truck ook
goed instrument, f5OOzeer
zorgd
tel 44813. Haren.
en er worden veel alles vertrouwd en kamer- banden. Beide draagverm. AUTO's, 0.a.: Ford Taunus ',
|
in prijzen van 11.50 tot 27.95.
5 j. garantie. Weelinck, Wes4 AUTO'S. 4-. 5- en 6-pers voorzieningen getroffen, o.a. zindelijk. Mits goed tehuis 1500 kg. Te berijden zonder '15 M 1958; Morris „850", ] -terhavenstraat
20.
Autoverhuur Hindriks. Wes- centr. verw., ijskast, elektr. prijs billijk. M. Tuinbeek, rijbewijs. Zeer gesch. voor 22.000 km 1960; Ford Taunus
■)jt Z.g.a.n. eiken kruissnaterhavenstraat 33-39. Ingang boiler, roestvrij stalen aan- Hoofdweg 237, tel. 2474 Bo- melk- of groentehandelaar 17 M 1959; Ford Taunus 15 M jrige
„Steinbach i
Piano,
recht, huistelefoon, compl.
kapperszaak tel 25057
Moet weg wegens verande- 1955; Morris Minor 1952; prijs f 900. Hoofdstr. 89 e
vensmilde.
ingerichte
badkamer, vaste 4jt Een Duitse St„ korth., ring van bedrijf. Bedumer- Opel Blitz vrachtauto 1954; i
VOLKSWAGENS.
Ter Apel, tel. 05995-503.
Groeneveld, Prof
Ranke vloerbedekking enz. enz. Inl. reu, met stamb. L. Oomkes, straat 155a, tel. 32209.
Ford Versallles 1956.
■& Orgel, moderne eiken,r
straat 6. tel 24501
Makelaarskantoor G. J. Jor- Winschoterweg 13, RoodeMercedes Diesel b.j. '56. Binnenkort: Taunus Stat.car jkast,
onder garantie, zee
ritsma,
14a,
tel.
Poelestraat
4c VOLKSWAGENS 1960,
in st. van nieuw; genegen i 12 M 1957; Renault Dauphine ] lage prijs, f 175. WeelincK,
haan.
Renaults Dauphine 1960; I 28733.
andere wagen in te ruilen; ; 1957; Opel Kapitan 1956; Westerhavenstraat 20.
-& Een zeldzaam mooi nest financiering
Opeis
mogelijk. Gan- Austin Stat.car 1957; Austin
Rekord 1960. Gall, ■jjf- Op korte termijn ont- Bouviers;
Trenta;
moeder
Solied huisorgel, 31 spel s
ruimd te aanv. Herenhuis,
t/o HOOGSTRAATJE
FILIALEN
Violenstraat 5, tel. 33988.
de bekende hond Pc- zevoortsingel 17a.
1000 kg ; m. harp. A. Tuinier, Wendt'
Vader
bestel (gesloten)
kamers,
sl.k.,
badk.,
bev.
2
6
-& Nieuwe Volkswagens v.a.
tos, afgericht, m. certificaat ;4t V.W. bestelwagen met t 1956.
steinweg 37 Marum, telei10 et per km. Mulders Luxe keuken, schuur en zolder; en
bekroond.
ruiten 1954. Goedkoop. Ga- Voor de smalle beurs: Fiat j -05944-329.
meermalen
,
Autoverhuur Oosterhamrik- '.Parterreflat bevatt. kamer, Boterdiep 15.
rage v. d. Laan, tel. 3400, 1400; Morris Oxford; Austin
RADIO TELEVISIE
Amerik. Orgel, 5 sp., 1'e
sl.k., badk., en groot
keuken,
6
51,
laan
36327
tel
en
35954
Delfzijl.
j\
jonge hennen.
A 40 f 500; Jawa 350 cc ] reg., pracht klank, ster»
EtEKTR-MUISM.
-tTIi
& Prima
0- PPARATEN
ej, p\yp^T
Opel Rekords en V W sousterrain. Alles op Ie A.
Harms, Zuidveld 31 te "& DAF '52 diesel, 3-zijdige (Twin) f550; Batavus brom-^ toon, 2 x 16 vts., z. gebr.
Door een speciaal voor ons kantoor getroffen
zéér gunstand
te
Gron.
Br.
596
op
A-R. verz Ook
no.
contra.-:
kipper Kerkstraat 2 Noord- fiets f 90. Autohedr. Schoon. ( Oldenburg,
stige
overeenkomst zijn wij in staat:
Onnen.
Duurswoldlaa"
Garage Prins. Bleekerstraat i b. d.
Voorraadrooilaren. Tel. 05905-473.
Of
ruilen:
Stadskanaal bij de „Gele 9 (garage Dallinga), FarrnFinanciering van Auto's, Motoren. Bromfietsen, enz., enz
17 tel 29976
bouwplan
Record.
I
Ook
machines,
Grimme,
in Zuidla2CV Bestel.
wel Klap", tel 05990-3380 of 2615. sum, tel. 05961—9175.
"& Ons
4
==J
binnen 1 x 10 uur voor V te regelen; rente vanat 5 % TC-/.' 37AÓ2.
LUXE AUTO'S ren vraagt uw aandacht;i Comeet en Decov, v. paard ruilen voor andere bestel" iï=i I per Nieuwe
4c Mercedes 220 S, type '53,' fy Compl. Drumstel; en »"
Heren Handelaien I.KI OP lIW SAFK'
15/10 wintertarief. Ga- ruime
eengezins Woningen en tractor. Ook op hef. Dijk- wagen. Zeegserweg 1, Zuid- in
pr. st.; o. r. t. V.W. bestel, i Watt versterker met 2 miragebedrijf
Autorijschool. vanaf f 15.643,
wekelijkse stra Staphooien Rouaan laren.
Geyssendorfferweg 4, PaAssurantie- en Hypotheekkantoor „DE RAAF",
crofoons en 2 luidsprekers'I. Vrucht, Violenstr. 7-9. last vanaf f 16.65, bestaande ; Slipwielen, banden en wie- 4{t Opel Rekord de Luxe '55.
terswolde.
Nnorderstalions>.tra;ii 15 Groningen
Telefoon Ï90H"
Tel. 23760.
uit: 4 royale slaapkamers,; len, bijna alle maten, ook zeer mooie wagen, m. radio, %t Regelmatig in voorraad Te bevr.: Hoofdweg A9°
AUTO's zonder chanr douchecel, 2 grote woonka- voor dubbele montering. A. kachel enz. Paterswoldse- Goggomobil T 300—T 400 te 't Zandt.
tf
Enige overjarige T.*;feur Keuze uit 70 wagens mers, een ruime keuken-hal-; Kiewiet Laaghalen 10, tele- weg 238.
Ingeruilde en j&
lsar
T
700.
Grundig;
53
Grootste verhuurbedrijf tn i kast, hal-berging enz
In- foon 05939—215.
cm.
N V o.a. Erres
4c OPEL OLYMPIA '56, demonstratiewegens
het Noorden Alle wagi>ns i lichtingen bij N.V. Mij Oost .& Fordson Major
Diesel- 50.000 km gereden,
lage GREMI Oude Ebbingestraat cm. Radio's met en zonde*
F.M. Alles spotprijs. Nieu*=
'ijn All-Risk verzekerd. U l Nederland,
Burgemeester; landbouwtractor met hefihr. prijs. Veenlng, Stationsweg ■">. tel 27745
platenspelers met en zonder
hetaalt geen verzekering van Nispenstraat 10, Doetin-; aftakas, poelie, kruipversn., 63, Zuidlaren.
Europese
Amerikaanse
;
en
4
verst. 25 % korting. Prat**
remie.
Garage Doornhos chem, tel. 08340—4660.
luchtbanden en halfrupsin- # Ford Taunus 500 kg, be- AUTOMOBIELEN
Reuze,
Grundig
salonkast radiO
Westerbinnensingel 25. Gro 4c Van de in aanbouw zijnde stallatie. Nog
geen 1100 stel, b.j. '56, mechanisch in uit 25 stuks; modellen
'52combinatie
van f 1495
'nsren. tel 29412.
MAISONNETTES
aan
spetegen
draaiuren,
fraaie
zeer
pr. staat. Geen olieverbr. -59
Marum. telef750. 6 luidspr., PhiliP»
de Flemingstr. in Corpus den ciale prijs E. A Veeze, Tol- Prijs f 1575. Ook ruilen foonJansma.
4 De nieuwste OPELS 61. Hoorn,
05944—283.
van f698 nu
zijn nog slechts en-| bert, tel. Ö5945—'2412.
Magna #
V.W.'s 10 et. per km. Gara;e I
aan luxe wagen.
VAUXHALL CRESTA bandrecorder
plaat'
i
325;
78
45
fjes f 1 en toeren Visser.
P. de Vries, Nw. Kerkhof 8. kele beschikbaar. Koopsom ■& 1 Massey Ferguson 35 Su- Petestr. 7a, tel. 36696.
1958, in staat van nieuw.
en
f
2.
R.
Benodigd
eigen
geld
f
TEF
per
Ferguson
Diesel;
22.500.
1
C.V.,
Citroen
benz.verbr. Groningerweg 45/46, Wester- Grachtstraat 30.
& Ben.huis, Oranjeb., ka- Tel. 35010.
f 3000.-. Bouwer Th. ; 28 p.k. Diesel, met of zonder #
1 op 20. In pr. st., b.j. '55. broek, tel. 05904-369.
mers ens., keuken, kelder, 3 4 9- en 4-pers. V.W.'s, Sam ruim
Philips T. V., 53 cm, &
Medendorp.
Verkoop
]
Van maaibalk; 2 Ferguson TED Spotpr. f 1250. Citroen 4 cil
sl.k., tuin, schuur fBO p. mnd. ba. Opeis, luxe en bestelw. Loon's Woningbureau
4 OPEL model '58. Kleur \ staande salonkast met deU'
As;
p.k.
en
26
met
of
jaar
sper.
b.j.
laag
Petr.,
450,
voor
mnd.
en
zonder
f
'50.
Grunostr.
23.
Boyenwon.,
lichtgrijs.
2
Groningerweg 46 Jren
tegen Flat of
f375. Emmastraat I***
Hoornsediep j maaibalk; 1 Ferguson TEA # Opel Kap. 1955-56, gaaf Westerbroek, tel.
Boek surantiekant..
ka., a. d. straat met stookgel., tarief. Autorijschool
05904-369. (Helpman).
27986,
tel.
30,
b.g.g,
na
kanTE
;
p.k.
Ferguson
Petr.;
24
1
2 sl.k., fietsschuur.
houdt. Oosterhamrikkade Bfi
en zonder gebreken, kleur "Jjt Pr. 9-pers. V.W. Busje
$l 1 Lamp (oud wage/Vtoortijd 37629.
24 p.k. Petr.; 1 Ford Dear- zwart, ziet er uit als nw. '56-57. Nw. motor en ban- J-wiel)
Brieven no. 586 bur. dezes. Tel. 25328.
Nieuw
met koper
eengezins
gereviseerd;
HUIS
born
1
Ford
accessoires,
RE.4c
I
Vele
w.o.
radio.
BAARN—GRONINGEN.
W.'s
en
aane
gesp.
pas
den,
4 V.
OPELS
lets voor
4
3 sl.k., douche, Dearborn; 1 Fordson Major Pracht auto tegen aanneme- nemer. O.z. toegest.
Bevr. \ Zeer mooi. Na 6 uur. N^
Aangeboden te Baarn: huur- KORD, 10 et. per km. Auto- te Haren.
Boteringestraat
20.
dubbel LAND- verhuur Zijlema-Puma, W. f25000; BOYENWONING te: Diesel 42 p.k. 1955 met hef- lijk bod. Br. no. 630 b. d.
huis helft
Raamstr. 18a.
1
4 sl.k., douche f26000; inr.; 1 Fordson Major Diesel -}£ Wegens aanschaf nieuw
met I°„
Ford Taunus F.K. 1000, tras, kinderledikant
HUIS (7 kamers), c. v., gar., Barendszstraat 12, tel. 36336- Haren,
kinderwagen
1
met
nl
hefinr.;
half
3
Mooie
Haren,
LANDHUIS
te
1954
met
1
1956.
p.k.
Fregate
42
Kenault
; nieuw gespoten, nieuw ge- tras. D Alting Nieuwold
op eerste stand, 5 min. v. h. -36338.
3!
eenge-;
49000;
station. Gevraagd Herenhuis, 4 Opeis Kapitan, Samba sl.k., garage fPaterswolde, 3 ] Nuffieid 1 Petroleum zonder goede Automobiel. Frisia, reviseerde motor, spotprijs tel. 258.
hefinr.;
ins HUIS te
Mc. Cormick DGD Dwarsstraat 1.
f 2250. Opel Rekord '56,
Landhuis of Bungalow te busjes; Opeis Rekord: New zsl.k.,
4c 3 mooie eiken SCHRI'*'
douche f24000; diverse. 4, 30 p.k Diesel met hefinr.; "Fr Citroen 2 CV. (lelijk ziet er keurig uit. Zeer jBUREAUs
Indiensttreding
1 jan.
Gron. of Haren, te huur of Anglia's; V.W.'s; 2 CV.'s
te
w.o. een cilind*'
HelpFLATWONINGEN
1
A
Diep.k.
Allgaier
Opel
Kapitan
111,
15
eendje) '58;
modellen 1960. V.W.'s vanaf f
te koop.
1 goedkoop f 1750; Ford Tav- ( 35, f55 en fB5; 4 mooi'
Brieven no. 585 bur. dezes. 8 et. per km. Keuze uit 50 man. Mak.kant R. Feenstra, sel met hefinr en 2-schaar '57; Fiat 1100 '57. J. M. v. d. nus de Luxe '54-55 12 M., fcrapauds,
terra f 200; 2l>'
Rijksweg 88, Haren, tele- ploeg; 1 Steyr 26 p.k. Die- Deen, Oldehove, tel. 05949- als nieuw, f 1650. Ook rui■& Te Adam aangeb. mod. 2- stuks Garage Hulshof Hel- 'foon
n.
fauteuils
en 4 stoel**"
1
a.
sel;
44882.
Zetor
1
p.k.
Diesel;
keuken
15
royale
-259. N.o.z.
per-Óostsineel 38 tel 31734
kam.flat met
len. Lambert-Jacobszstraat (groen) f 125; 2 crapauds *?
Middenstandswoningen
jfc
te
Turner
42
Diesel
met
p.
p.k
m. *. Of te koop: plm. 300 m.
■jjf- Opel Rekord 4-deurs '60: ; 10, tel. 27333 Leeuwarden. t 4 stoelen, keur uit 2 st',
en douche. Huur f 62.■ voor zeer gevarieerd kwaGevr. woning te Gron. of Rijplaten. J. W. Frisostraat jRolde aan de Hoornkampen,: hefinr.; 2 Case D 36 p.k. Pe- Opel Rekord 1958; Opel Re- 4 FIAT 500 1959; Citroen 2 ( terra en beige, f 175 en f I°'j
W liteitswerk op Heidelb. Cyl.
slaapkamers.
troleum;
Prijzen
drie
6 Fordson Majors kord 1958; Renault Dauphi- C. V. 1958, in staat van (
1
omg. De Lange, Vismarkt 50. Gron., tel. 26104.
W Automaat. Voor prima vakuittrektafels van»
vanaf f 18.700. Vrije vesti- Petrol. met of zonder hef1955; Opel l nieuw. Ook ruilen. Garage j eiken
44-1, tel. 27319.
Vauxhall
1959;
ne
man
voorwaaruitstekende
Aantrekkelijke
30;
35;
dressoirs vanaf f
ging.
ejj'
■
finan-: inr.; 1 Lanz Bulldog 24 p.k.;
Opel Rekord IDe Jong, Bloemstraat 12.
theemeubel f3O; 2-pers. ei"'
ciering. Techn. ml.: Jan F. 1 Carterpillar Rups, type Rekord 1957;
-5 I
den. Prettige werkkring.
Kamminga, Chevro. Jlr Wegens afschaffing een ] ledikanten
S.
aangeboden
1957.
spiraal, va»*
Koetse, architect,
17, twenty two;
1 Carterpillar let- en Opel-dealer, Zuider- ■in prima staat verkerende
Veendam, tel. 05987—2618.
1 Vre- buurt 61, DrSchten tel. 05120 Ford Consul 1954. H. Kie- f 35; 2-pits wit Comfor'»
gezin
vraagt
spoetype
twenty;
Rups.
Klein
I
z.g.a.n., 25;
4 BOYENWONING bij de dig op zon: Parterre of Ie iFinanc. ml.: E. J. Hekman. desjeep; 1 gebr. Mill Voorla- -2065.
wiet, Emmalaan 12, Zuid- j gasstel, vanaf f f5O; haaf"'
Rabenhauptstraat
voor
2 etage 4-k.flat, goede
v° l '
j
Hyp.
Winsch.
'en
kachels
Fin.bank,
Ferguson
i
voor
of
Huur
der
TE
20
st.
4c Voor LUXE VOLKSWA- laren.
pers., 1 ka,, keuk., 1 sl.k., zol± f 150 p mnd., met c. v. Blijhamsterstraat 37, Win- MF 35. Enige gebr. H. D. GENS, bouwjaar 1952 t/m. *)*" Z.g.a.n Autobianchi 1960; kachels vanaf f35. Zuid*'.'1
diep 87, hoek Folkingestr*»
der. Inl. Visserstraat 10.
Kosten wórden ged. vergoed. schoten, tel. 05970—2406.
Voorladers passend voor
bussen met geel I Volksw. de Luxe 1956. J. H. Tel.
,
£■ Woonruimte voor eenv. Brieven no. 642 bur. dezes. ]
In het Bungalowpark: Fordson en Nuffieid; 1 gebr. 1959, kleine
22232.
Coehoornsingel 27-29 I
Volksbestelwagens
;
en i Zuiderveld's
Automobiel- & BABY
juffrouw of echtp. z. kind.
f 25; ?.
„Hoogveld" zijn nog 2 Bun-. 4-schaar Munting Hefploeg; kent..
COMODE
Praktijkruimte
op
goede
$>
Up,
b
edrijf,
Grootegast,
div.
Volkswagens, Piek
telefoon '. pracht dressoirs vanaf f 5 ,
| Tel. (05900) 232 23 I
Brieven no. 577 bur. dezes.
stand door huisarts. Brieven [ galows beschikbaar. Solide 1 gebr. 3-schaar Venski Hef- andere merken, naar Edens i 05946—2131.
Groningen P!P^PJ|P^^^^^
& Woonruimte voor heer. met opgave van verlangde bouw en luxe afwerking. ]ploeg; 1 gebr. 3-schaar David Autohandel,
zeer mooi Gothisch Se',
v.
Brakelstraat 4c Fiat 500 prima staat, van jbeeldhouwd dressoir
douche,
betere
Telefoon,
Inl.:
207,:
Oosterhamriklaan
Hefploeg;
onder no. 633 bur. dez.
Brown
1 gebr. 3- 14, Winschoten, tel. 3658. Rui- eerste eigenaar, benz. I—2o.
c
klasse. Gezien ligging even huur
luifel; theemeubel; pr»«*'
schaar Maring Hefploeg; 1
Ouderej. stud.(e)
z. [ Groningen (elke maan£
financiering mogelijk. Groningerstraat 203, Assen.
len
en
buiten de stad, zeer geschikt &
vrijdag
vloerkleed; 2 leercrapaU*.,
van 7—9 uur n.m., en gebr. 3-schaar Ransomes Zondags geopend.
Woonr, m. kookgel.
van
financiering
Enkele
voor autobezitter.
4c
jes; kamertafel met
45. Haren (elke Hefploeg;
Brieven no. 603 bur. dezes. Viaductweg
1 gebr 3-schaar
Brieven no. 597 bur. dezes.
4c CITROEN 2 CV. '59, in i terug gekomen AUTOMO- ; modern 2-pers. eiken led'
O.jrs. stud. z. Zit-Sl.k., z, maandagavond van 7-8
Massey Harris Hefploeg; 2 st.
gel.
nieuw,
62.000
km
B
IELEN.
Br.
599
Op
goede
j
zeer'
stand in pens. per 1
van
no.
bd. kant met spiraal; cilin»*
#.
Luxe Bungalows in plan gebr.
dcc. of 1 jan.
3-schaar
Cormick Kuipersweg
52, Buitenpost,
Den Haag gedeelte van He- Brieven no. 624
te Hoogkerk. Voorjaar Sleepploegen;
VAUXHALL VICTOR l schrijfbureau; bureau O"
Zuid
gebr. 31
Mtr
dezes.
bur.
renhuis bev. 4 k., woonkeu.,
1958, 35000 km gel. Gronin- i nistre f 85; 1-pers. div»":
1961 klaar. Inl. B. G., Oos- schaar Steenhuis Sleepploeg; tel. 05115-282.
& Ouderj. studente z'. ruime ;; tersingel
ONTWERPEN ZÉLF 15
Citroen 2 CV. (lelijk gerweg 45/46
en badk., voorz. van centr. gestoft
#
gebr.
Westerbroek, 1bed f 15; 2-pers opklapt""!
7
te"
Assen.
1
Zit-Slaapk.
sleepkook3-schaar
Sachs
m.
eendje), benz. 1-20, geen tel.
bij dame alleen, gel.
moderne] ploeg; 1 gebr. 9 tands Hef- olie,
I oliestook,
HELPMAN:
1
05904-369.
i 25; 2-pers. tuimelbed »"';
Brieven
631
dez.
99§f9ïflraRfilwH Reclameno.
bur.
1-15,
verpleging
nodig
die lichte
f 1500; Simca, benz
gr. zon- i cultivator met steunwielen;
HOEKWON.
met
137 tege",
aanbiedingen
per
jan.
Opel
Analiste
zoekt
'52
Kapitan
&
ï
fsso;' plank. Zuiderdiep
heeft. Inl. Paterswoldseweg een zit-sl.k. met kookgel. in [ terras langs vrije zijgevel.! 3 gebr. 9 tands Sleepcultiva- geen olie f 350; Minor, benz. ook
te
Stationsstraat,
over
de
Messerruilen aan
! 32708
Raambiljetten,
492, Gron., na 6 uur.
ligg. op o. en w. 4 1 toren; 3 stel gebr. Dijkstra 1-20, f275. Haulerwijkster- schmitt
S
chitt.
Bij
voorkeur
Groningen.
omof
iets degel. Brugweg 6 Een (gem. Norg).
folders, enz.
Ü I £. Woning, gestoff. en ge- geving
kamers,
keuken, ! Stapwielen voor Fordson &
4 SPECIALE
Acad. Ziekenhuis. Br. ruime
Ford Anglia '59, straat 3, Scheemda.
'56;
uitsluitend voor
V.W.
gf I meub. Brieven no. 626 b. dez. ond. no. 643
badk.
Major;
berg.
en
Ontruimd
1
stel
DING. Gebruikte BRAN"
gebr.
Dijkstra
d.
bl.
1
bureau
v.
gevraagd
(als
nw.)
jKAST voor de prijs
Il gangbare artikelen
i I & Samenwonen
1 km.stand 5000; V.W. Bestel ."& Skoda, type '58
Onderwijzeres zoekt per .'f 20500. Inl.: J. Kamminga ! Stapwielen voor Case D;
door gepens. landgebr., m &
Jr., makelaar N.8.M., Mun- i stel gebr. Puntwielen voor 1956. W. v. d. Mei, Parklaan .f 2350; Taunus Bestel 12 M. fB5O. Maten buitenw. h. l
jan.
zonnige
1
ruime
Zit-Sl.'54 (als nieuw) f 1650. J. Hei- x br. 86 x d. 75
bezit van flinke woning, in kamer bij part.
nekeholm 4, tel 27981, b.g.g. Farmall H;
1 stel gebr. 29b, tel. 29724
Be
het noorden der prov. Br.
CITROEN
ID 1960; Car- dinga. Kerklaan 110-1 (over \ mers, Peperstraat cm.
#
Gt
H;
no
602
23960-33052.
Kooiwielen
voor
Farmall
21,
bur dezes.
onder no. 345 bureau dezes. Brieven
ningen. Tel. 05900-27337.
Zonen, man Chia 1960; Fiat 1100i spoor), Gr., tel. 33123.
Fa.
D.
Doornbos
en
gem.
Jarino-woning
R.K.
Juffr.
op
zoekt
Houten
1960; Nw. Anglia 1960; V.W. 4 BUICK SUPER '54. Desk. ] jjr Z.g.a.n. kinderwagen.
4 Moderne KANTOORSiddeburen, tel 05983—231- '57,
RUIMTE <± 150 m2), gun- Kamer plus sl.k. plus kookg. wielen, afm. 5 x 10 m, md.
'58, '59; Opel Rekord '57, .onderzoek toegestaan, f 2000;! Molenweg 19, Adorp.
of
z
-300—400.
pension,
gr.
closet,
hall,
m.
in
keukamer,
centr.
'58; Pontiac 6 cil. '57; Opel 1 Opel Kapitan '52 f 650.
stig in het centrum gelegen. Brieven
Aga
radiatoren,
2
1
In2-pits Gasstel met vow
elekno.
598
bur
dezes.
zeer
4c
gesl.kamers,
ken en 2
£. Winkelbehuizing in de
trisch en 1 petroleum; kin- Kapitan '57; Opel Caravan i ruil mogelijk. Javalaan 71. I fles. Hereweg 13, Aduard--j
Bloemstraat met overname "& Verpleegster z. Zit-Sl.ka- schikt voor permanente be- dertafel m. stoeltje; pitrie'58;
Fiat 600 '57; Opel Remer met stookgelegenheid. woning of zomerhuisje,
Groot wit geëm. Bad, I°,
Scooter. Zündapp Bella, 1&k 85
inventaris Te bevr. Woning- Brieven
kord '53. Garage Hulshof,
ten poppenwiegje;
x 65 cm. hoog, corttP|
588
fietsgoede
!,
staat,'
dezes.
licht
en
200
in
zeer
Hoofdagent Citroen biedt aan:
no.
bur.
voorzien
wacc.
van
bureau Ettema, Celebesstr.
38, tel. 31734. 25.000
2
doucn
vloerkleden; Helperoostsing.
ongem, terleiding. H W. Ritsema,, stoeltje;
mengkraan,
$e Verpleegster z.
gelopen. Leren jas, 2 met
;
73a,
Enige
prima
in
4=
staat valhelmen, scooterbroek sluit oors. zeepbak, prima sta*
Opel Rekord type 1700 (Sedan) 4c Schuitendiep. WINKEL Kamer m. kook- 'en stook- -Oostwold (W.k.), gem. Leek. speelgoedboot op batterij. zijnde
f
1
AUTOMOBIELEN om schoenen
Te bevr. J. B. Briek, O. St.
gel.h Brieven no. 644 b. d;
ElOO. L. v. d. Hoorn, A-Ke**
-jjf- Assen Wij bieden u aan: Jansstraat 19a.
23000 km. '59/'6O
zond. won. Ook voor magaw.0.: Skoda '56, Peugeot '55, Vespa-scooter heen. Nieuw hof N.z 23a,
W.
v.
tel. 26020, Gt<P
scherm.
zijn of kant. Huur f57 p. m. ■& 2 mooie Kamers met voll een dubbele eengezins WoOpel '55, Hillman '50, Vauxpartij
#
Grote
alle
pension,
Autokrikken,
Jagerskampen
nieuw,
water
en
4
'd.
51,
str.
olieHaren z.g.a.n.
Citroen Idéal '58
ning, gebouwd in de vrije ton hefvermogen. Gereed- hall '50. Garage Bierman,
Inl. makelaarskantoor J.
Kachels, Haard",,
"tel.
44870.
Kamminga Jr., Munneke- stook. Te bevr. O. Ebbinge- sector aan de Einsteinlaan, 4
Turfsingel
4, Groningen,
schapkoffertjes, dumpmateOliekache1'
Citroen 2 cv. AZL '58
holm 4, tel. 27981, b.g.g. 23960 straat 49a.
royale slaapkamers, douche& Prima scooter, elektr. Haardkachels,
Ook inruil. Fa. Wed. P.
door dame, 65 j.. cel, 2 grote woonkamers, riaal. Nieuw lichtaggregaat t telefoon 25223.
Gezocht
of
bergplaats,
Werkbag.starter,
fUn3
res.wiel,
4c
Fiat Multipla '57
ongem.
renbrander. Oudeweg 10-'
m. kookgele- ruime keuken. kelderkast. 220/380 Volt, 15 K.V.A.. .4c DOOR ANWB GEKEUR- rek, z. g.met
Kl.- Gr.- Gang, Schuiten- genheid.Kamer
a.
spotn.
banden,
1 of 15 dcc. Is ook
M. M. Koning, Tasmanstr. 41 DE AUTO'S: Opel Kapitan 'koopje,
diep, Damsterdiep.
Bevr. genegen
Borgward '56
hal, berging enz. Inlichtin- Hoogezand,
f385. Boerhaave- tel 23892 b d. Poelebrti«--o
1957, Opel Kapitan 1956, Opel
tel. 05980-3797.
huish. waar te ne- gen bij
Oliehaard. mod., '58-g;
Mij. Oost Ne68,
Abel Tasmanpl. 11b, telef.
Corp.
N.V.
1
laan
den Hoorn, nieuwpr.
men bijH. ofD. alleen of bej [" derland. Burgemeester van Koffiemachine, 10 1„ HL. Rekord 1953-54, Ford ConFord Customline '55
f4BO, voor i*
30579.
echtp. Brieven no. 618 b. d
sul 1957, V.W. 1957, V.W. & 1 Vespa scooter.
Koffiemachine
6
~e
1.
W.W.
Westerkade
9.'
Z.-Slaapk.
Doetinchem,
Nispenstraat
met str. w. -)Jr
10.
Jf- Gr.
echtpaar zoekt onGas. Frisia. Dwarsstraat 1, 1953-54 met roldak, Citroen zijspan, 150 cc, f 650. Bata- 4 Hoogst moderne V* 1
Opel Rekord '55
en stookgel., op zon en gem.A.s,
08340—4660.
"tel.
vushuis,
]
Damsterdiep
42,
tel. 23305.
2 CV 1959, Austin Somerset l
Kamer, slaapkamer
12 staafs GASHAARD;
pracht stand te Haren, z.
omg. Oranjebuurt. & Diverse winkels, wonin- -fr Een complete centrale 1953. Lage prijzen, genegen Groningen.
nieuwe oliestookkachels, 1(*\.
OOSTERSINGEL Ba, tel. 25017
pens. Brieven no. 645 b. d. keuken,
hotels,
pensionsen, café's,
verwarmingsinstallatie met te ruilen. Autohandel J.
1 DKW, 200 cc, 1958; 85; B. en D. haard f $
Mooi gr. gem. Z.-Sl.k., m. Brieven no 605 bur. dezes I; bedrijven,
bouwterreinen, platte radiatoren uit groot
Knoop N.V., Oosterhamrik- .DKW, 200 cc, 1956; NSU, grote
H.T.S.-er vraagt net Kost- kampeerterreinen,
na ,i.
iof z. pens. Jozef Israëlsstraat huis
zomer- herenhuis. Br. onder no. kade 2, Groningen. Telef. 200 cc, 1956; Jawa, 150 cc f f 150; Permanent
in gezin zonder kindeals nieuwe V*L
'26, tel. 35687.
i
huizen
makelaarsenz. Geen
563 bureau dezes
05900-27465, b.g.g. Aduard 1957; NSU, 250 cc, k.k., 1959; kachels; 3-gaats huishoö"
$. Keurige Zit-Slaapk. met ren. Weekends afwezig.
osten. Vitesse, Hofstraat # Trekhaak met kogel, 05903-235 of 250. Niet op li BMW, 250 cc, k.k., 1956; 11kachels, onder garantie. (
keuken Brieven no. 614 b. d. Brieven no. 579 bur. dezes k13a,
z.g.a.n., passend achter Fiat ; zondag.
."
Groningen.
BSA, 350 cc, k.k., 1956; BSA, ; Zuiderdiep 137, tegen%g,
"& Zit-sl.kamer, str. w., telef.
Of te huur cafébedrijf aan 1100. D. P. van Dis
Opel BHtz '54-55 in pri- 500 cc, k.k., 1956; Matchless. de Stationsstraat, tel. 32'"
koop aangeboden Hoofdweg.
#
2364,
Mevr. Couperus, Nw. Ebbintel
Ruim bestaan. Bedum.
ma staat; Bedford '53, kent. 350 cc, k.k., 1955; AJS, 350
1 lange br. leren jas. "V
gestr. 18a.
613 bur. dez.
plus ziekenfondsvergoeding,
"Br.
onder
no.
1 H.E. veereiniger, de- 3 ton; Ford '53, kent. 2250 \ cc, k.k., 1957; Norton, 500 52; 1 lange herenjas, m- "j
2-gezins
Helperbr
#
Zit-Slaapkamer, z. pen- 4
HUIS
alleen bij de enige vrije opticien in Groningen
Betonloodsen. Nieuwe en- monstr.machine D Altine kg, zeer geschikt voor groen- cc, twin 1958. Enkele mo- ] lange damesjas, m. z g
ben. sp. ontr. (4 kamers)
sion, per 1 dcc. of eerder.
loodsen: Nieuwolda, tel. 258.'
te, of brandstofhandel, alles itoren en scooters om op te r rijwielkarretje.
Oosterwes
Brieven no 608 bur. dezes, erfp. f 139.37; huur bovenh kelw. uitneembare
in prima staat. Te zien en iknappen v.a. f 150.-. Ruilen JLo6a, 's avonds na 7 uur-., st
1 OOSTERSINGEL 106, t/o l $ Verhuur van diverse luxe f 1066.20. Vraagpr. f26500. i I 12.40 x 460 f2195; 12.40 x # Een Draaibank,
honderd te bevr. R. Mulder, Rijks- en financiering mogelijk. ))(- De Kasregisterspeci»' r
12-40 x 10.80 S e
Makelaar, Nwe ,'7.60 f339per
dag. Huizing,
Automobielen,
N
3
in bedr«f
straatweg 305
ingang Acad. Ziekenhuis week maand of op jaarcon- Kerkhof 33, tel. 20664.
Haren, tel. Batavushuis, Damsterdiep 42, ïeeft steeds voorradig, & 0 \
AX
"f4790; 15 50 x 6.20 f3395; zien.
°f
n
C
Ph
ueheel
compl.
f750.
x
f6995.
Verder
10.80
Groningen.
tract. Automobielbedrijf ta 4 Zuidlaren, nw. mod. VIL. 18.50
\ nruil verkregen, Nat»»"
y d Meulen, Ooster- 45380.
en afm. Joh.
V.W. de Luxe 1957; ReDat werkelijk 30 % korting mogelijk is, blijkt door de : Pekelder & Post Nw Bote- LA, rondom tuin, gel. ir ï alle gew. maten plaatsing.
#
MOTOREN
EN SCOO- kasregisters. Diverse itv
hamrikkacle
66
(onder
het nault Dauphine 1956; Fiat ;TERS, winterprijzen. Vanaf r "ingen en prijzen. Vraa»
bondsopticiens, want die geven nu ook korting al ls die i nngestr 65 Gron. tel 26304 centr., 1 gr. k., 30 m2, eetk. Franco lever, en
Noorderbad),
in sen,. rete 1400 '56; Opel Rekord 1956; f 100. Veening, Stationsweg ) vrijblijvend
inlichting
Gebr Ten Boer, Beton- lefoon 29778 Groningen
veel minder dan bij ons.
4 Betrouwbare en goedver- 3 sl.k., gar. Vr.pr. f39000 ', " Fa.
Opel Olympia Rekord 1958; 63, Zuidlaren.
half LANDHUIS, 1 k., 3 sik. Aann.bed'rijf Uithuizen. Tel.
Onder garantie.
zorgde
PERS.AUTO's
en
Bij ons in de etalage en binnen alles duidelijk geprijsd; OOMBIU AGENS per dag p gar, f24000; Haren: kl. VIL " 235'
Taunus 12 M 1953; Austin A
BSA motor B 33 '56, als Koolstraat 6a, Gronin|? n j
!
KIPPENHOKKEN, Wa- Kertcst, 10,
dus let op uw zaak. Levering aan alle ziekenfondsen, mnd. en p. jaar verhuurt ;LA, rondom tuin, landelijk
40 1951; Opel Rekord 1955. nieuw.
Garage
Tonkes, tel. 05900—31674, b.g.g-J*>rijk en gemeenten. Niet fondsleden ook 30 % korting maar 'EN NAM N.V., Hereweg 36. gelegen. Vr.pr. f 31000; BOY. genloodsen.
Directieketen.
Inruil, financiering, garan- Veendam. Tel. 2479.
;
verder voor
geen fondsvergoeding.
tel 30841
WONING in centr., 1k„ houten Woningen, Zomer
tie. Garage Modern, Auto 4c Enige prima SOLEX4
Roden
#
nieuwe
Jarino,
buitenhuisjes
bin
p.
Hop
BMW-dealer,
Nieuwe
V.W.'s
af
10
etc.
en
Service,
et.
sl.k.
f25000.
Mak.kant.
Sems.
RIJWIELEN
met
garantie.
4
korting
op elastieken kousen.
Wij geven 10 %
k.m. Garage Hot. Gnlfstation ima, Rijksweg 117. Haren, te- -fabr en kantoor te Roden. nenb. 650x16 (6 play) J w straat 58, Stadskanaal, tel. Spotprijzen, 't Solexhuis De
Frisostraat 50, Gr.
Jong, Bloemstraat 24.
lefoon 44466.
tel 05908—9233.
2116.
| F.elderwolde, tel. 21415.
pagina hierna05
",
■,
'*
"
.
■,■
'
Te huur aangeboden
l|
Is U hernia-patiënte ?
f
/ff[{
W>^^r
*
"~fi^r
J
\ 1/
WK^J
«tffi 8P»/
I
"
..
.,
,
'
*
HERESTRAAt[4Ï]
.-
SUPER SNEL FINANCIERING
—
—
*
*
TwAKHHUIS
—
I
-
*
■
.
.
■
±
W
',
'
',
1e klas DRUKKER
Te huur gevraagd
Te huur
*
drukkerij
KHHBKKSInInKWMn
J
*
I
MffiWrewMlHß
':
*
:
.
"
uur.:
:
Brillen met 30 °/o korting ,
'
'
*
*
Te
,
.
,
*
.
,
,
"
+
'
'
,,
.
.'
kle<£
f
'
AANB'*'
,
'
*
zt
:
"
.
,
r
"
***
'!
.
.
trr^agen^G^'-»
&ET&
..
*
'
■
Met'
*
*
,<f
a
,,
*
<
■ *■
'l
*
*
*
'-J
*
'
°£t
* Zie
Te koop
'
,
I
"
"
*
*
■
'-■
''
*"
3"
f
"
*
': *
i
.
"
..
,
*
:
"*
'
*'
■
...
'
,
„
■
'
■
*
,
*"
,*
.
,
*
"""
■"
c"
"
''"
">
.,
■!
en:
'
GARAGE „IMEX"
Vf\
fJIfJC
lif \J
L/if
..
..
.
*
c
'*
■
'> *
,
"'
''
-
:
.
..
'''
'
.
.
,
GEVRAAGD
*
,
"
..,,,
■
,*
■■
,,
■
Ruilen
-
:
.
<
,
,
>
*'"
.
■
>
c
,
'
■
'
-
"'
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
aangeboden Aanbiedingpersoneel Gevraagd personeel Gevraagd personeel
Vervolg van
-
23
„,
|
'
J
l
& 2 nette Hulpverkoopsters. & Per 1 mei 1961 een eerste 6 Hulp in de huishouding
Brieven no. 617 bur. dezes. arbeider op akkerbouwbe- voor d. of d. en n. Eigen zitvorige pagina 4fc Jonge vr., met veel vrije drijf in het Noordelijk Wes- slaapk. aanw. Aanb. tussen
Goede ingeruilde Natlo. tijd, te Delfzijl vr. Thuisw. terkwartier. Geen melkvee. 7 en 8 uur of na tel. afspr.
al KASREGISTERS
Voll I"Brieven no. 595 bur. dezes. Bij voorkeur bekend met no. 31887 bij mevr. RottingGa de winter in met heerlijk warme
Aantrekkelijke
prij "# Wed., 57 j., Ned. Herv. aardappelselectie. Klein ge- huis, Van Ketwich Versarantie.
en Venema, Zwanestr. 20 ! voor verzorging huish. op zin. Woning en tuin aanwe- schuurlaan 2.
i
Loon geen ver- zig. Aanbiedingen onder no. 4{t Zelfst. Hulp voor dag en
flanellen lakens, die U behoeden
groningen, tel. 05900-26131 platteland.
eiste,
vrije zit-slaapkamer 592 bur. dezes.
nacht. Mevr. v. d. Laan,
Enige
speciaalzaak.
J«6.
voor vocht en koude.
stud. zoon. Beslist zeer & Op groot akkerbouwbe- Troelstralaan 51, tel. 24863.
Partij ie kl. lak- er voor
goed milieu.
Hulp l/d
december
Noord
Oost
Per
1
■))(■
drijf
in
de
Poldiverse kleuren
srondverf.
i.;>o per kg; muurverf f 1— Brieven no. 636 bur. dezes. der een vaste arbeider per Huishouding voor dag en
„EEN WELDAAD VOOR
1 mei 1961. Woning aanwe- nacht. Gezin m. 3 kinderen:
verbindingen
partij Okeme Trit verzorgen
£.r kg;
12, 10 en 3 jr. Oliestook en
r**
Platen, maat 155 x 5( j Gevraagd personeel zig. H. R. Koster, Zwarte- TV.
RHEUMA-PATIENTEN!"
Loon f 175 per mnd.
meerweg 34, Kraggenburg.
175 RETAF, Potteh=li
4 Ruime bijverdienste wordt Fr Met 1 mei a.s. of eerder Mevr. Peters, Van Eeghen"fkkersrijge 12 tel. 27712 ; aangeb.
aan ACTIEVE PER- vaste arbeider, veeverzor- straat 76, Amsterdam, tel.
A-brug.
«.Kapitale Afbraak w.o. het t SONEN als agent voor de ger. Er wordt machinaal ge- 715194.
Welke Vrouw boven de
swele pakhuis Kreupel- verkoop van onze prima molken. Huis met tuin, elekJongeman, 25 j., i. bez. v.
'n Burmann kwaliteit
aat Ib. d. Martinikerk tuin-, bloem- en landbouw- trisch licht met waterleiding 65 j. zoekt inwoning bij bediploma Mulo-B, Mm en
-3 ,
voor
wat
zaden,
vaste
no.
mensen
jaarde
planten,
aanwezig.
sierBrieven onder
verdiepingen, 15 x 15 m.
i
Bvd. kantoortypen. Rijbew. f Inlichtingen verstrekt gaarne
en gezelschap.
11 vloel"hout en zware l heesters, vruchtbomen, be- 623 bur. dezes,
huiswerk
8.95
160 x 250 cm.
B.E. Ruime ervaring in koelb'vfijen;
ai'2" partij ijzeren balker j strijdingsmiddelen, tuinge- -jfc Wegens mil. dienst voor Brieven no. 566 bur. dezes
Maritima, Delfzijl.
en vriestechn.
reedschappen enz., enz. Uitv. tijdelijk een Arbeider, die
Een nette Huishoudster
9.95
180 x 250 cm.
c '; 24 en 20; 2 compl ml. bij Fa. F. Jager,
en
van
60.
bij
Postbus
man
alleen
N.H.
morgens
bereid is 's
op hel i
zoekt geschikte betrekking
Werwk ',.lFaetvGebr
U Da gelijks
200 x 250 cm. 10.75
's avonds te melken en deze Plm. 17 km ten N. v. Gron.
B°s, Ooster- 45, Winschoten.
Br. no. 637 bur. dezes.
W
"jfc. Bijverdienste-tippen voor moet volledig zelfstandig al Brieven no. 576 bur. dezes.
£>ogebrug, tel. 67260
GASRADIA thuiswerk, folders bez., enz. het werk op de boerderij ■jfc. Vrl. arts met 2 schoolg.
Tnoll laatste
verrichten.
Ook kinderen zoekt HuishoudVoor f 15 Per Stuk Inl. „De Tipgever", Paulus- kunnen
10 n
-"
109, H. I. Ambacht.
moet hij goed tractor kun- ster. Brieven onder no. 629
kip, nelen in schitterend ge- I weg
glas m lood; een vol -jfc Gepensioneerde verkoper nen rijden. Aanmelden bij bur. dezes.
ge tochtsluis
de woninginrichting- J. Lutgers, Euvelgunnerweg
driedelig m uit
'56
'58
Mercedes 180
»1
Chevrolet Bisquan
Kennismaking
Hpi' z«eer Beschikt voor win- branche. Brieven onder no. 36, Gem. Noorddijk.
Buick
'56
Hartop
'58
arCitroen
ID
of
627
dezes.
1
vaste
bur.
tegen el* c
■jjt- Met mei een
aa' emelkantoor,
'57
Ford Fairlaine 500
k b °<l
Fer- -fr H. J. A. Geubels N.V. beider. Alle werkz.heden $ Kerkelijke kringen, So'59
«
S.
3 opels Rekord
waarmee MOEDER in
19. Te be- vraagt voor spoedige mr- kunnende verstaan. J. Uul- ciale instellingen, vooraanOldsmobile 88
'54
ïie£?,a' Vismarkt °«
,g
Qpels
2
Rekord
Zuid1,
Decorateur.
diensttreding:
Spitsbergen
driks,
een
9
12
r
achteruitgang
staande bladen zenden doorde wolken zal zijn:
~
'60
,-.
Mercedes 220
'in ie gang
n
lympia
lopend cliënten naar de 10
tussen Gerzon) Persoonlijk aanmelden afd. broek, tel. 229.
P£
Mercedes 180 D
'60
j* Meipalen, tuinpalen, tuin- personeelzaken, Guldenstr. .jjf- Per mei vaste arbeider. samenwerkende
onder
57
°P el Kapitan
LADENKASTJE
Groningen
b
met
tuin
en
elektr.
Mercedes
190
D
'59
Groningen.
Woning
2
0,
etonstutten,
takkestaande
vrouwelijke
leiding
bn«
Leeuwarden
3 laden voor opberDijkFord
An
lia
59
met
aanwezig.
Bij
1.
J.
G.
Bij
'
ike
tten
R.
Voor
ervaren
S
huwelijksbemiddelingskanP
direct
'56
enz
&
3 Mercedes' 180 D
lWei?gen
n
van poetsgoed enz.
Grijpspost
C
hauffeur,
hen
met
alle
Ruigezand
101,
stra,
Asbekend
toren, waar ook U tot een
Ford Consul
'57
s/rfn lTel. Steendijk
Mercedes 220 S
'57
50 cM. hoog, 26 cM. breed
werkzaamheden. J. Achter- kerk.
kennismaking kunt
ï(onif
3384.
serieuze
Mercedes 220 A
56
Ford Consul
'54
35 cM. diep f 21.50
m 500 m 3betonpuin i hof, Transportbedr.. Schild- .$. Per 1 mei een vaste ar- komen. Vr. gegevens: Ne«o K
woning
wolde,
wel
05982—370.
beider.
en
Mercedes
190
'57
Vauxhall
Velox
'56
Bemiddelingscenin
kan
i
tel
Goede
gedeelten)
derlands
p
[
WANDKAST
Hoofd-administratie
< v ,au lo of schip geleverd 4 HULPASBESTDEKKERS tuin aanwezig. D. C. Bu- trum,
kennis
jaar
enige
oud,
4,
17-45
Deze automobielen zijn voorzien van vele accessoires en met schuifdeurtjes voor
ringh,
Polderdwarsweg
ntr Da gel«ks op het I
postbus 6037 Amsterdam
Werw
van timmerwerk strekt tot Nieuwolda.
worden 10.000 km. gegarandeerd.
Kantoor te Groningen Lode keuken 65 cM. hoog
of * , Haventerrein Delfzijl i aanbeveling,
doch is geen }){" Flinke vrl. of mnl. Adm. dewijkstraat 17. Zat. en dins1 2192-05945.
in 2 kleuren gelakt
N.V.,
kracht, bij voorkeur op de dag v. 2—9 en v. afspraak
60 m 3hardgrauwe vereiste, Wortmann
90 cM. breed f 60.—
Klini. erpUin
hoogte van loonadministra- Desgewenst huisbezoek.
afkomstig van [ Wildervank.Jongen
110 cM. breed f 76.70
BAFLO
GEMEENTE
Wonning Groningerweg
groenFlinke
v.
55, &
tie. Brieven met uitv. in- & Plaatsing van Huishoud- I
gemeenteHet hoofd van het brengt
M M Konirl g- tezaak, leeftijd van 17-18 j. lichtingen, opleiding enz. te sters in moederl. gezinnen I
BERGMEUBEL
Teerhuizen.
5
ter Telefoon 05944—283 Cs avonds 396). Zondags gesloten.
Aanmelden
7
uur
B.
van
Baflo
tot
bestuur
BakHoogezand,
bij
41
zenden
N.V.
Ver.
of
alleen
via
11
T°smanstraat
heren
de
I
el
kennis,
keuken, beukeontHelperwestsin- kerijen naar
Hollander,
dat
voor
de
openbare
—Bus,
Bolt—Brands
samenwerkende
bemidde- I
05980-3797.'
VOOR
parGroningen.
tot
met
plannen
blankgelakt
werpen
2,
hout,
van
gel
Vechtstraat 65, Groningen.
lingskantoren onder vrouwe- I
Cm»f ?artÜ gegalvaniseerde
hardplastic bovenblad
tiële herziening van het uitj,„' Platen. Fa. Gebr. Bos ,£. Wij hebben plaats voor % Op fabriek van levens- lijke leiding. Vr. ml. Ned I
EN
breidingsplan in onderdelen
i royale bergladen
Jongen, ± 17 j., middelen kan met ingang Bemidd.-Centrum,
Hoofd- I
brug e 8 71a Oosterhooge- een flinke
voor de dorpen Baflo en Den
75 cM. hoog, 51 cM. br.,
op de levensmiddelenafd. van 1 januari of eerder ge- adm. Postbus 6037 in Am- I
Andel, uitgewerkt in uitvoe51 cM. diep
lle soorten Afbraak ; Cosam, Merwedestraat 10.
plaatst worden een aanko- sterdam. Ontvangkantoor te I
au vAl°er-,
rige kaarten met het daarbij
zolder- en schot- fy Een Jongen voor loop- en mende Facturiste, bij voor- Groningen, Lodewijkstraat I
h 0"t,
behorend ontwerp bebouPANNENREKKEN
deuren, ramen, kozij- magazijnwerk. Fa. Gebr. keur met U.L.O. Sollicita- 17, vrijdag, za., ma. en di
wingsvoorschriften vanaf 12
regels > latten, balken, Folkers,
inlichvan
2—B
uitvoerige
beukehout, geuur.
IJzerhandel, A-weg ties met
2\VaV eken balken, ver- i
blank
november 1960 gedurende
makkelijk
tingen te richten onder no. 4t Ook U kunt via de 10
2.
aan keukenschin
vier weken op de Gemeentede soorten dakpansamenwerkende
onder
Hen
638 bur. dezes.
muur
te bevestigen
WERK
!
MANNELIJKE
voor
een
ieder
ter
4
op
't
secretarie
enz. Dagelijks
uitwendig
Amxjr
Per 1 dcc. of mogelijk vrouwelijke leiding staan70 cM. breed f 9.90
liggen.
Gedurende
Peizerweg (bij jKRACHTEN, leeftijd 16—35 £
huwelrjksbemiddegeëmailleerd. inzage
vlijtig Meisje de
net
eerder
een
90 cM. breed i 12.70
cl
jaar,
belangdiverse
werktermijn
voor
kunnen
deze
witte bruggetje)
jj
oi
Roestvrije
bedrijf. voor lichte kantoorwerk lingskantoren tot een sebij de gemeentein
zaamheden
ons
hebbenden
la,
nin
Achterweg
verkoperde
S.
Mulodiploma rieuze kennismaking komen
tel
Prachtige KEUKENTAFEL
Gelegenheid tot omscholing zaamheden.
raad bezwaren tegen deze
9 '. trommei.
Groningen.
ty- Talloze dankbetuigingen, alsGoed
kunnende
vereist.
en
goede
arbeidsvoorwaarontwerp-plannen
indienen.
met hardplastic blad
Met voetrem
j» «ozen, coniferen, bloempers. aan mede waarderend artikel uit
den. Aanmeldingen dagelijks pen Sollicitaties
blankgelakt
beukehout,
11
1960.
vrucnt
en
laannovember
ter
Baflo.
dagblad
Herestraat,
"
vooraanstaand
198.bom n ' kerstspar, haag
EF-ES de zaak. Lorjé,
aan
ons
kantoor
N.V.
x
60
f 36.40
90
cM.
inzage.
gemeente',
en
boS,? ntsoen Vaste
Vr. gegevens: NeGroningen.
Het hoofd van het
Planten, Toeleveringsbedrijf voor de & Herenmodegroothandel derlands Bemiddelingscentuii?
bestuur
voornoemd:
Antillen-uni
Combinatie
Hoofd-administratie
v 'ncompost enz. Komt zien. Confectieindustrie,
een flinke Kantoor- trum,
J. A. BULTENA
straat 61, Verlengde Star vraagt
juffrouw (leeft. ± 18-20 j.). postbus 6037 Amsterdam.
Hoog
Groningen,
(
Numanstraat,
»
TRAP-ZITKRUKJE
te
BeÜen
el
05 w-böj.
Schr soll.: Fa. Joh. Straat- Kantoor te Groningen Lo&,
toerental
*-?
*N Zondags
7
i T
tel. 33741.
gesloten.
en
27,
17.
Zat
dewijkstraat
blankgelakt
Peperstraat
gN
beukehout
Gron.
„Wandelt"
man.'
1 Fab'riekstimmerman; 1
sta, i lnsehrijving 11 op stam #
Meisje in een kruide- dinsdag v. 2—9 en v. afniet weg.
reuze handig in de
Net
.$.
mach.
Si
MeuEMENS-PHILIPS-ERRES
Populieren.
Houtbewerker;
«ande
1
Te bevrleeftijd plm. 17 a spraak. Desgewenst huisbee.' te
Degelijke
keuken.
20 jaar ervaring, biedt zich
belmaker. Bousema's Tim- nierszaak,
bezichtigen aan
Traptreden zijn inklapaan als BEDRIJFSLEIDER
18 jaar. H. Medema, Ripper- zoek.
constructie
O
°°erderij. B. Nicolai, Rijks-de ; merfabriek, Ezinge.
TELEVISIE
baar f 18.—
3 meisjes, uit goed milieu,
9 I, Groningen.
of CHEF-MONTEUR, in beweg c 208, Garrelsweer, te- Monteur voor het repare- dalaan
198..
kennismaking met 3
patroonsdiploma
zoeken
van
zit
plaats
voor;
Wij
hebben
ntoon 05967—515.
ren van starters, dynamo's,
heren. Chr. beg. Goed
automobielen en middenKr Prima consumptieaard- enz. en een Leerl monteur. een keurig Meisje voor de i nette
voor i ontwikkeld, leeftijd 22—25 j.
en
standsdiploma.
appelen voor opslag,
levensmiddelenafd.
Accuhuis,
Schuitendiep
franco
88.
afd. banketbakkerij, plm. i Brieven en foto's, op crew.
ERRES 238.Brieven no 559 bur. dezes.
|jis. Monsters Bodenterrein Dr Voor onze mach verpak-' de
onder no. 549 b. dezes.
Gebr. Flikkema, kingsafdeling vragen wij op 17 jaar. Cosam, Merwede- ret.,
4|t Weduwn.. wonende op
JUNKER RÜH 259.Astraat 17
(Gr.). Tel. 250
korte termijn een Machine- straat 10.
Gemeente Nieuwe-Pekela
mooie stand in gron. (stad)
Westerbinnensingel 15
OUDE KIJK INTJATSTRAAT 71
IPuike Hogelandster Klei- monteur. Event. gepensio- 4fc. Gevorderde Kapster.
Bij IfE 0(tU&
EDY
198.onbem.,
zoekt
kennisman.
Groningen
Tel. 21646
r*»ppelen, f7.— p. h.l. J. neerd. Aanm. dage! van 8- Kapsalon Pakes, Leenak- jking
KLEUTERSCHOOL
met dito dame, lft. tot
17.30 uur, beh. 'zat. N.V. 1 kersweg 2J. Zuidlaren.
SATURN
198.B«i,s Vries, Waterstraat 54, Puddingfabriek
60 jaar. Br. onder no. 594
v.h. A. J. ! 4 Ie KAPSTER. Dameskap- bureau
Gevraagd aan de openbare
-voor de kleine was, in
$'m, tel. 2186.
salon Riek Meijer, Patersdezes.
Hereweg 9, Gron.
Polak.
verbonden
consumptieaardKleuterschool,
a))h
M
Flink
onpersoon,
34,
t.o.
#
niet
de
Leerling
gevorderde'
woldseweg
Peizerweg,
gootsteen
en
te gebruiken aan de Dr. D. Bosschool a. d.
2j„„"s- R. Smedema, Hui- &
bem.,
zaak,
met
zoekt
kenLoodgieter. Hoog loon, vrije ( tel. 25660.
1
Zuidwendingerweg te NieuLoodgietersbe- ; 4 VROUWELIJKE WERK- ! nismaking, leeft. 30-40 jaar.
we-Pekela
stirn'-m 14 hl aardappelen, werkkleding
drijf R. Sanhes, Nachtegaal-1KRACHTEN, leeftijd 16—35 Br. onder no. 604 bur. dez.
ise en een roodbl.
Dame, 53 jr, met grote
hai..
jaar, voor
71a, tel. 30302.
'Jdiverse werktu
stier. B. Drenth, Oos- straat
zoekt ser. kennism. met
"*won.,
Een
in
bedrijf.'
Molenaar
door
de'
zaamheden
ons
#
Zeer solide!
3'ftnelhl °5903-366.
Oostpolder per 11 Gelegenheid tot omscholing heer, leeft, tot 60 jaar. Br.
Scharmer
* Eén klasse. Sollicitaties met
Trommel verprima Noordeling
eon*.
J-L
561
onder
no.
bur.
dez.
mei
arbeidsvoorwaargoede
Ul
Aanmelden
en
x^
1961.
in
café
i
vaardigd
v.
uitvoerige inlichtingen aan
»Ptieaardappelen.
K j
W. Venema te Scharmer op
Heer, wedn., zoekt fitale plaatstaal
den. Aanmelding dagelijks #191
Burgemeester te Nieuwede
dame
p,Ult Jens, Den Andel.
g.
gez.
van
h.
voor
dat èn
nov. van 3-4 uur, waar te-1 aan ons kantoor N.V. EF-ES omgang.
Pekela
binnen 10 dagen na
kg
60000
Voerode
532
""erhS'
Br. onder no.
yens
perd èn
,
voorwaarden ter in-' Toeleveringsbedrijf voor de !
het verschijnen van dit blad.
Vos iien <mangels). A. S. zage de
Confectieindustrie, Antillen bureau dezes.
nikkeld
en
liggen.
-^M
g West 61 te
Ur? oMwe
Verlengde Star 3jf- Ned. emigranten zoeken verchroomd is I
")&■ Met mei een Bedrijfslei- | straat 61,
% jTw 3oida.
meisjes/
Onregelmatige stoelgang ?
contact
met
Ned.
Groningen,
Numanstraat,
Vestro nUm Gerste " en TaiI- der op boerderij, groot 42 tel. 33741.
jaar. Elk gel. 224, 288,
vrouwen,
18-30
?»ever,j
Schriftelijke
ha.
aanbieding'
TIRGON het ideale laxeer■
°ok wel per vracht. bij R. Coolman, 't Zandt 4 Geroutineerd ZAKKEN- milieu, ontwikk. Gratis ml.
middel. Zacht en snel wertebrua J december, januari, A
C.
Postz.
v.
antw.
insl.
C.
INZETSTER,
W.
;
event. thuis1 en maart. W. Ude228.
kend Geen gewenning, zelfs
a
12
Box
Frisia,
Leeuwarden,
werkster
voor
goede
?üi'dhrv^rages
foi
kracht (N.).
niet 'bij langdurig gebruik,
export-import, J/fc Per 1 mei vaste arbeider machine beschikbaar. Kavee,
V De AEG-Junior onschadelijk.
gemengd bedrijf. Mach.'
■^----llr 11 tel. 05940—2274. op
Huwelijk.
Jongeman.
centrifuge
28
melken. Aanb. na zondag Coehoornsingel 30, tel. 33496. jr.
G.G., handelaar, prima
heeft alles
mevr. G. S. Poll—Dijkstra, : 4 MACHINESTIKSTERS
mee om in
en leerlingen, zomede enkele inkomen en niet onbemidd,,
gevraagd Noordhom.
Speelgoedmagazijn
Leer (Ostfriesl.) Mühlenstr. 94
Uw huis het
zou graag in contact komen
Aanbiedingen
PERSERS.
Per
1
1961
een
vaste
mei
wa
scomfort
N'Ng i e w VRIJST. WO- #
meisje
lief,
serieus
v. d.
Kledingindustrie' met
Wij verkopen ook 4 andere fabrikaten Model-Spoortreinen, alsmede Faller-huizen en
Woning met tuin i Melles,
te vergroten
fle Br Ee,de of Paterswol- arbeider.
boerenstand. Br. onder no.
aanwezig.
G. Schansker, : N.V., Hoge der A 20, tele- 505
nder no. 619 b. d. Loppersum.
bureau dezes.
Tot f 45.— vrij van invoerrechten.
foon 26846.
Tandsteenennicotine maken Schuco-auto's.
Een ehu
225, 269,
het tandoppervlak ruw en
«ing met grote
?üiti of Rlg
■& Besch. dame, tegen de 60,
1 mei vaste arbeider, I & Machinebankwerkers.
Zaterdag
Per
26
november
en 3 december tot 18.00 uur GEOPEND.
vlekkerig. Op deze bruinige
ln
land in het w-k- alle
Bouwman, zoekt kennism. met nette
ruil ?
aanslag- hechten zich de
voorkomende werk-; Machinefabriek
onder no. 616 b. d.
141,
een nette burBr.
Soendastraat
Gron.
heer.
-«erbeh„.eZ1?en
I
etensresten en bacteriën die
zaamheden verstaande. Wel'
uw gebit aantasten. Met
W, ng te Hoogkerk. of niet melken in overleg. j 4 Heideveld's Kledingbe- & Welke twee lieve meisjes HOOVER
*anb
drijven,
(tot
pi.
brengen
akel
23
wat
jr)
Peperstraat
lc
Dj.
7,
aarskantoor
vraTEELAK verdwijnt dit in
i cam= hoogkerk.
SPINARINSE
woning
in
dorp.
Nieuwe
het
enkele dagen, uw tanden
gen voor direct MACHINE- i romantiek in het leven van Sop
spoel$
en
W' 'wee of driegezins J. H. Forma, Kantens.
worden weer gaafen smetteSTIKSTERS,
studenten? Br. met water worden
SCHIER1
twee
sU'l§
loos wit.
Per 1 mei een vaste ar- j NAAISTERS,
LEERMEIS- 1 foto (e. r.) onder no. 634 automatisch
Jjakeia, rvan 1 ontruimd. 11&
T—
■
p
beider,
tractor-chauffeur.
JES,
Zuidema,
dezes.
TAFELWERKERS,
bureau
' I
weggepompt
1
arkl aa „^„" " H.
Genegen om de 3e zaterdag ] STOLPERS.
Spaart sop
,
dertitje in mooie, en zondag te melken. Wo-! 4 Voor direct flink WERK-1 Het Vertrouwen leidt ben, en wasgoed!
ning met waterleiding en j MEISJE, 16-18 jaar. Kantine
Srijke
beginselen zijn
iie
van
Chr.
geving.
350,
om
onder no 621 bur. dez. elektr. licht aanwezig. R. ] Bodenparkeerterrein.
f sn met oprechte bedoelin*t0nMotr.!f
00 "801 1'?. Plm. 40 Dijkveld Stol, Grijpskerk, 4 Hotel De Doelen, Grote i gen een
Af
05948—292. Markt 36, vraagt een WERK6n?* onri metin6. f oto, prijs tel. Munnekezijl
Geval van zwaarverkleurde
WASMACHINES
Per 1 mei Arbeider op STER voor hele of halve
r
no.
"#■
bur.
dez.
607
Kl»?? assnrantie-porte- gem. bedrijf. Goede woning dagen.
tanden
*■u»le
v,a. 149.rr
elektr.
en
aanmet
waterl.
pFlinke
Werkster
voor
2
Gr,f, g ond no. 615 b. d. wezig. B. Buining, Krops- ; a
3 morgens per week. Café- begeren, naar het gewenste
Pony-hengst,
wolde
163.
taria Succes N.V., Carolie- 1resultaat. Discrete behandevCOMBINATIES
eur Prii, l 0m °P
ling Event bezoek aan huif
Vaste arbeider per 1 mei weg 14, tel. 28662,
fï> Lph- en ouderdom aan ifc
Postbox
Zwolle.
op
'61
124.
gemechaniseerd land- # Voor zo spoedig mogelijk Br.
H 2872 nga Winschoten, bouwbedrijf.
v.a. 420.Woning bij de net, zelfst. Meisje
d. en
voor
58
niet ouder dan '57/ boerderij. H. Heukers, Tolle- n. en Werkster voor 2 dagen
13, Emmeloord, p. week. J. van Wijk, Café
ziJ n Inl en bekerweg
AMCO " AEG " ERRES
Na geregelde
on dp goed
Teelak-behandeling
N.O.P.
Bakker, Eelderwolde, tel.
no
641
bur
dez
U
via
Bureau
Goed»
doet
/
Trouwen
f 'etse1gebr^Auto's en ■#" Vaste arbeider per 1 mei. ; 32120.
TEELAK Js geen gewone
EDY«HOOVER*
„DE ELF PROVINCIËN"
Woning met elektr. licht.
sloop.
Dagmeisje.
tandpasta; het wordt op een
ook
■&
A-R
Zelfst.
Meer-;
o t?- et Hein
van
't
cont
Grootste
bureau
Berghuis,
Nijen-,
aanw.
droge tandenborstel (liefst
Gebr.
dere hulp aanw Hoog loon. tinent, onder leiding van hel
straat 16, klooster,
28329
de originele Teelakborstel)
post Wehe.
Biesta,
Mevr.
H. Collenius- detective-echtpaar De Vries,
*
gebruikt neemt tandsteen
Vyfjei
& Per 1 mei 1961 een Ar- straat 68.
jbekend door Radio en Pers
en nicotine snel èn veilig weg.
op
landbouwbedrijf,
n der
beider
CREDIET
e
SERVICE
Jfc Voor direct een net
Gebruik geregeld TEELAK
* betalen. Br. alle werk verstaande. Wo- Dienstmeisje
rio
en uw tandarts zal bij convoor d. en n.
ELF PROVINCIËN
bureau dezes. ning met tuin aanwezig. Hotel
DE
?en Gront'
trole verbaasd zijn over de
oQel poppenwa- !
Parkzicht, Veendam. Verspronckweg 44, Haarlem,
Br "ï
toestand van uw
perfecte
et PriJsopg. onder .C. R. Smith, Amsweer C 152, 4 DAGMEISJE in klein
O 6l2'K^
gebit.
Telefoon 51894.
Delfzijl,
gezin, modern landhuis beCoupé
T
Een eerste arbeider op wonend. Zaterdagsmiddags
Ontvangkantoor voor
zondags
vrij.
bekend
met
en
Mevr.
bouwbedrijf,
E.
f
Luchtgekoelde 4-taktmotor
trekker en melken (machi- Kunze, Stationsweg 7, Hahet Noorden
schoonheids-middel
45158.
bez "jbe- naai). Woning aanwezig. G. ren, tel. dagmeisje,
34820
Topsnelheid 120 km/u.
voor uw tanden f 1.9 S
niet ben. GRONINGEN, Tel.
\ \
h 4 ogeèn ' e D E en bekend Bakker, Nijenklooster voor- "Tt- Net
FLORAKADE 180.
» elektr. lassen. werk Tjamsweer bij Appin- 17 j., van half negen tot vijf Vrijblijvend
Teelak-Paris / Dispec nv « Den Haag
I
Benzineverbruik
1:16
Vraagt
nog
volledige
inlichuur, om met de vrouw des
Erw 620 bur. dezes. gedam.
Air-conditioning, verwarming en
tingen in blanco couvert
heden vrijblijvend
Bedrijfsleider Ifc Met 1 mei a.s. een vaste huizes alle voorkomende ] Spreekuur:
gSjfn.landbouwbedrijf
na
uitsluitend
I
(standaard
te
werkzaamheden
verrichuitvoering)
ruitensproeier
Alle werkzaamhe-'
afspraak. Overal te ontbieeen proefHt aan bij
Eimers,
on Per 1 mei 1961 arbeider.
Huwelijksbemiddeling uitsluitend voor Katholieken
den verstaande, niet melken.,ten. Aanb. Mevr.
J3ri e errïe
den.
75,
Troelstralaan
tel.
28497.
D. T.
Woning aanwezig.
1Het Enige bureau voor huwelijksbemiddeling, dat het
Net Meisje, intern, boven
"&,e s s bur. Meisje
dezes. Staal,
landb. Overschild, #
jaar, per 1 dcc.; meerdere
18
.Nihil Obstat" van de Bisschoppen heeft verkregen, is het
Schaafd
d> k ant
tel. 05966—292.
hulp aanwezig, liefst bekend Pension gevraagd ( kontact Bureau te De Bilt. Reeds meer dan 200 0 mensen
3aar'.3-iarige & Per 1 mei 1961 een eerste met koken. Gunstige vakan- i Gehuwd heer, R.K., 36 jaar, v zonden via deze instelling hun levenspartner. De werk5 en in bezit arbeider, bekend met de tieregeling. Reiskosten wor- zoekt per 2 jan. a.s. voor wijze is uniek, prettig en garandeert volledige geheimen enige kan schapenhouderij. Niet mel- den vergoed. Aanmelden: enige maanden een net Pen- rJ ïouding. Een eventueel batig saldo is bestemd voor
ken. Aanbiedingen aan C. mevr. Wieringa, Rijksstraat- sion (met zit-slaapk.) in c ;haritatieve doeleinden o.a. de Missie. Vraagt U eens
n 0,562
Semsstraat 58,
Reinders,
Stadskanaal
Telefoon 2116
bur. dezes. Warffum. Noordpolder 9, weg 21, Haren, tel. 44494. Groningen, bij voorkeur bij i' nlichtingen: wijinzenden U deze zonder enige verplichje
8g
Meisje voor hulp middenstandsgezin.
ing Uwerzijds
een blanco enveloppe.
uit
Flink
Week-1
ï.Jy
het
l
and
als
in 1
Uit voorraad leverbaar in diverse kleuren. Ziet onze showroom.
rl Verkoopster
Een vaste arbeider, alle in de huishouding in Gronin- i ends vrij. Brieven met op- Adressen: Hoofdkantoor: Prinsenlaan 1, de Bilt, telef.
»d
Jks in gdeer jJ °f iets der- werk verstaande, woning, gen. Eigen kamer met radio | gave v. kosten, accommoda- 0 130—60630. Bijkantoor voor het Noorden: Groningen,
ri6Ve n no stad Gron. elektriciteit aanwezig. L. aanw. Salaris f 120 p. maand. tic en nadere gegevens: Mer. I broerstraat 6, tel. 05900—31154.
"i coc
60fi bur dezes Fledderman, Overschild.
Gijzenstraat 2, Gouda.
I Persoonlijk bezoek alléén na afspraak.
Br. no. 622 bur. dezes.
*"
-
-
*
£J
.'
..
...
...
.
led!"
'
u£5
--°
".
.
-
, '
*
*
*
*
158l Mo°Bt
£>
&
'
-
--
kli* roiw
Iri
f
JANSMA MARUM
_
S^3|
rSS} amco
—
ïc-ssiA
*
P.r%ém4
+
—
''
'
een hoofdleidster
'
''
-
verko-^X
P
'
HAnIVIO
ITANDSTEEN en|
:
NICOTINE-AANSLAG
:
—
fö3?|
*
-—
'
<
,
",
■
.
.
°
-
*
"
''
'
'
L
8
Allround vakman
'
'-
S?„
&£><*
óf "Cr?£
*n *«? l
tri
—
'■
,
„.„...,,
W CENTRIFUGES lj
SyjNELDROGERS J
:
■
G>
°
*
-
'*
,
"
.
SINT NICOLAAS
GESCHENKEN
° °
—
''
,',
..
--- . - -- - - 'r
.
'
-'
Telef. 3741
OCCASIONS
:
■
t
|
""
"
-
4
{
Zweden-Delf zijl v.v.
FLANELLEN LAKENS
--
'
Müllerlijn
de
,
''',
:
tfl-
J^
*
■
'-
Falcon
Falkland
j
Ahlmark en ;
,
,
."''
' ..
"
HUWELIJK
'
-,
HUWELIJK
KOHIER
<
-
TEELAK I,
,
'''
..
,
<
-
'
9gfM^^m
\\
\
*
j
I
I
Garage Modern Auto Service
B.M.W. DEALER
-
-
I
I
J
-
Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 12 november 1960
24
i
■'
Martini-niuziek!
Kurk uit de fles... Plok!
' ■■''
■:-''---'',:'-^H
Verrnouth in 't glas...
'.*».
M
Klok zonder tijd.
1 lil II
I-
Oorzaak: gezelligheid!
I
Kom, nóg één.
verantwoord en veilig verkregen
door een Persoonlijke Lening
Zelfs bij een goed vast inkomen is het nog lang niet altijd
gemakkelijk om voldoende geld opzij te leggen voor de
onverwachte of onverwacht hoge uitgaven die in ieder
huisgezin toch kunnen voorkomen.
worden kwijtgescholden. Bij al
onze kantoren zal men U gaarne
alle inlichtingen verstrekken
over Persoonlijke Leningen. U
Een „Persoonlijke Lening" bij
De Twentsche Bank biedt Ude
mogelijkheid om over contant
geld te beschikken in bedragen
van f 500,- tot f 4.000,-. Daarbij
geldt de unieke regeling dat
bij overlijden alle nog niet
kunt ook de P.L.-folder aanvragen bij De Twentsche Bank,
afdeling CV, Postbus 407,
opeisbare aflossings-bedragen
Amsterdam.
De Twentsche Bank
160 kantoren
in Nederland
ooooc ooooo»»f)00o>»oeooooe9co»aoooooo»C'0»fta»oooooocooooooooo<>oo<>9oeoooaooo»ooa<
Maak er een waar feest van, geef een
CjMni SÊBÊi
van f. 14.50 tot f. 850.-
VjÊ
,
jÊÊffm
Voor de handel. BIMAIT, Scheldestraat 165, Den Haag. Tel. (070) 859215
Bil
.
.
:■
:..;w,
Het hele gezin...
L
gezond
f~\
-
lft
-
'
e
o
m
21
Il
>J
amsterdam
rotte rdam
arnhem
groningen
%.
S
in
ijzen
variaties:
fpjp
Rijstebloem " Bordklaar " Tarwebloem «Tarwegries
Bllijf geen „huismus", want
z veilig en warm in de
sierlijke 3-pers. MESSER-
'*
/*^n—
/f
SCHMITT
°P
>4&^%rs^__^!_ZJ^^m KM
-f 30.— p.
*^
v
autoscooter,
l L -.
jaar.
onderdelen
en
nieu-
MAAK U GEEN ONNODIGE ZORGEN
voor het inrichten van
Veendam, relefoori 05987-3976.
Rijschool
Telefoon 33567
i
|
i
j
Goed
ingericht
bekend
'
en Fantasie Armbanden
F. HAZEKAMP
A-Kerkhof 41, Groningen
"
Uw woning
woninginrichtings-
bedrijf levert U op 12 of 18 maandtermijnen:
MEUBELEN VOOR SALON-, HUIS- EN
SLAAPKAMER,
tapijten, linoleums, gordijnen, bedden,
matrassen enz.
%
5
verhoging.
(
Verder geen kosten.
no,
Brieven onder
632 bureau van dit blad.
J
Gouden Slavenbanden
25
belasting
Rijkosten
± 3% et. p. Km. v.a. f 2795.-■*
Rijbewijs
A öf B öf Rijbewijsvrij! Veiliger en eenvoudiger dan Uw bromfiets. Ook in invalide uitvoering.
Vraag folderset N en/of MX veiligheidsbetalingsschema
(24 maanden) aan Messerschmitt Import n.v. „MOTIM",
MAASSLUIS, tel. 2452/01899. Dealer voor Assen en omg.:
Motorenhandel H. Tappel, Molenstraat 11, ASSEN (Dr.)
BRONSEMA
Postweg 63,
J
£telg€uu*ióntklaa*Mütemai*
4
in reparaties, levering van
we stationaire motoren.
Ca» I «3
vn
J
J_\_ )/
Gespecialiseerd
■_■
f3.55
.
pip pil
IK
vis
door elke d»g één
1/2 fles
.
■
- W\J
a,s
een
i;i fles
op de voorgrond bij élke
gelegenneid!
:
■
;.,...:
■""■■ :;;: :■"■-.
■'■:,
■
; f",:"
/
!
-rp.
■:■■
% fSobotini
1
%/
jfcöl
"«M
fjßfflt/

Vergelijkbare documenten