1 Agenda Jaarvergadering Oudervereniging Dalton Voorburg

Commentaren

Transcriptie

1 Agenda Jaarvergadering Oudervereniging Dalton Voorburg
Agenda Jaarvergadering Oudervereniging Dalton Voorburg
Dinsdag 24 november 2015, 19.00 uur,
Dalton Voorburg, Loolaan 125, Voorburg
1.
Opening en vaststelling van de agenda
2.
Vaststelling van het verslag van de vergadering van 28 oktober 2014
3.
Ingekomen stukken
4.
Jaarverslag van de secretaris 2014 – 2015
5.
Toelichting op de financiële stukken door de penningmeester:
a) Resultatenrekening schooljaar 2014 – 2015, begroting 2015-2016
b) Verslag kascontrolecommissie 2014 – 2015
c) Benoeming kascontrolecommissie 2015 – 2016
6.
Samenstelling bestuur oudervereniging 2015 – 2016
7.
Rondvraag
8.
Sluiting
Aansluitend: verkiezing leden Medezeggenschapsraad (MR, zie bijlage A)
Ad 2, 4 en 5: Verslagen
De stukken zijn met de agenda meegestuurd
Ad 6: Samenstelling bestuur oudervereniging 2014 – 2015.
- Jeroen Hommels, Mieke Bosman en Louise van Steenbrugge zijn
teruggetreden als lid omdat hun kinderen geslaagd zijn. Brenda Bouwsma
verlaat het bestuur.
- Heike Schroter, Michael Stomp en Nathalie van Ommeren hebben zich
aangemeld om zitting te nemen in het bestuur.
De overige leden van het bestuur zijn: Natascha Huijser van Reenen
(voorzitter), Patrick Ostendorf (penningmeester), Elly van Kooten
(secretaris), Ton Stuijk Diederik Visser, Marjan van den Heuij en Hans
Dockhorn
Namens het bestuur van de oudervereniging,
Elly van Kooten, secretaris
1
Agendapunt 2
JAARVERGADERING OUDERVERENIGING DALTON VOORBURG
VERSLAG 28 oktober 2014
De voorzitter Jeroen Hommels opent de vergadering.
Hij stelt vast dat er weinig ouders/leden van de vereniging aanwezig (4) zijn. Een
omstandigheid die aandacht verdient van de Ouderraad. Het onderwerp wordt
geagendeerd voor het nieuwe schooljaar.
Verslag vorige jaarvergadering / Jaarverslag
Er zijn geen opmerkingen.
Verslag Penningmeester
Er zijn geen opmerkingen.
Verslag Kascommissie
De kascommissie, Patrick Ostendorf en Johannes van Veen melden dat zij de
jaarcijfers in orde bevinden. De penningmeester wordt gedechargeerd.
De kascommissie voor 2015-2016 zal bestaan uit Johannes van Veen en Hans
Huising.
Nieuwe bestuursleden Oudervereniging
Natascha Huijser van Reenen (voorzitter) en Patrick Ostendorf
(penningmeester) worden benoemd in deze functies. Jeroen Hommels en Mieke
Bosman zijn teruggetreden als respectievelijk voorzitter en penningmeester.
De nieuwe voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik beiden te bedanken voor
hun inzet.
Rondvraag en sluiting
Jacqueline Hegeman (dir.) verteld over het lustrum van Dalton dat een gezellig en
groot succes was. Zij dankt de oudervereniging voor de bijdrage aan de viering,
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de thema-avond.
2
Agendapunt 4
Jaarverslag van de Oudervereniging Dalton Voorburg over het schooljaar
2014 – 2015
Samenstelling bestuur ouderraad schooljaar 2014 – 2015:
Voorzitter
: Natascha Huijser van Reenen
Secretaris
: Elly van Kooten
Penningmeester
: Patrick Ostendorf
Leden
: Marjan van den Heuij, Louise van Steenbrugge,
Diederik Visser, Hans Dockhorn, Ton Stuijk en Brenda
Bouwsma
Ouders die deelnemen in werkgroepen: (check kloppen alle namen nog)
Beroepenoriëntatie : Marjan van den Heuij, Milou Hüpscher en Gonjo Beuken
Dalton Magazine
: Sylvia Walsarie-Wolff, Pauline le Rûtte, Fenna ter Meulen,
Karen de Mos, Anton Sytsema. Eindredactie namens SG
Dalton Voorburg: Paul Goossen
Thema-avond
: Louise van Steenbrugge, Natascha Huijser van Reenen,
Marjan van de Heuij, Willemien Brand
Stichting Jan de Vries : Hans Dockhorn
MR
: Lambert Roos, Diederik Visser en Jeroen Hommels
GMR Spinoza-groep : Lambert Roos
Overleg met de schoolleiding
Jacqueline Hegeman vertegenwoordigt de schoolleiding tijdens de vergaderingen
van de ouderraad. De schoolleiding informeert en vraagt ‘input’ aan het bestuur over
aangelegenheden, die voor de oudervereniging van belang zijn. De volgende
onderwerpen zijn daarbij dit jaar aan de orde geweest:
- Beleid van de school met betrekking tot de gezonde schoolkantine. De
ouderraad heeft geadviseerd om ambitieus te zijn en ook meteen te kijken of
het aanbod van de kantine goed aansluit bij de wensen van de leerlingen.
- Evaluatie van de herkansingsregeling. De school laat de regeling evalueren.
Op basis van het advies van de evaluatiecommissie, die de ervaringen van
de verschillende geledingen binnen school heeft ondervraagd, zal in
schooljaar 2015 – 2016 een besluit worden genomen of de
herkansingsregeling al dan niet wordt aangepast.
- Visitatierapport door de visitatiecommissie van de Daltonvereniging. De
schoolleiding heeft het rapport toegelicht en zal komend jaar met voorstellen
komen om de aanbevelingen op te volgen.
- Volgende fase van ouderbetrokkenheid op school. Afgesproken is dat er een
gezamenlijke werkgroep komt met de schoolleiding, docenten en ouderraad
om met elkaar na te denken wat de beste vorm van ouderbetrokkenheid is op
school.
- Vertrekkende en nieuwe leerkrachten: een steeds terugkerend onderwerp
waarover door de schoolleiding toelichting wordt gegeven bij vertrekkende
docenten, invulling van vacatures, de voortgang bij de sollicitaties en tijdelijke
vervanging in verband met zwangerschapsverlof en ziekte.
Wat doet de ouderraad met uw contributie?
Subsidie
Gedurende het schooljaar zijn de volgende subsidie-aanvragen ontvangen en
gehonoreerd:
3
* Sectie Engels. Aanschaf van een achttal sets van de ‘Footprint Reading Library’,
Het is uniek, niet methodisch materiaal dat inzetbaar is naast het reguliere
lesmateriaal. Het bestaat uit fascinerende, non-fictie verhalen uit alle windstreken
(gebaseerd op authentieke documentaires van National Geographic) en combineert
zodoende lezen, luisteren en kijken op een heel aansprekende manier. Juist omdat
het non-fictie betreft, bereidt het uitstekend voor op examens, zowel schoolexamens
als uiteraard ook het Centrale Examen. € 398,90
* Sectie Lichamelijke opvoeding videosysteem in de gymzaal, met een tv en ipad,
kan makkelijk visuele feedback worden gegeven, muziek worden gedraaid voor
gymlessen die dat nodig hebben; € 903,24
* Sectie Nederlands, uitnodigen schrijver op school. € 500
* Sectie Frans, bijdrage aan de nieuwe situatieborden voor Taaldorp Frans, € 500
De ouderraad heeft verder de subsidievoorwaarden verduidelijkt, zie bijlage. De
docenten en de leerlingenraad zijn gevraagd om voorstellen in te dienen. Degene die
subsidie krijgen worden gevraagd om op een toegankelijke manier te laten zien wat
het resultaat was van de subsidie. Zo heeft de sectie Lichamelijke Opvoeding
beschreven wat de ervaringen zijn met het videosysteem (zie Daltonsite).
Daarnaast heeft de ouderraad aan de schoolleiding het aanbod gedaan om een
groter voorstel in te dienen en aangegeven daar € 7000 voor beschikbaar te stellen.
De schoolleiding komt in het najaar met een concreet voorstel.
Verder zijn voor de volgende activiteiten financiële bijdragen gegeven.
* Bijdrage voor het lustrum € 5000
* Bijdrage aan lustrumfonds € 1000
* Bijdrage voor CJP € 5000
* Bijdrage Jaarboek voor eindexamenkandidaten € 3477
* Bijdrage organisatie thema-avond € 2000
Communicatie (via digitale Dalton Magazine en op de site)
Dalton Magazine is het digitale informatieorgaan voor en door ouders van de
leerlingen van Dalton Voorburg. Het brengt informatie en foto’s van de schoolleiding,
van leerkrachten, ouders en leerlingen en vormt een afspiegeling van de vele
activiteiten die de school kent. Daarnaast brengt de redactie de mens achter het vele
schoolwerk in beeld – zowel het onderwijzend als het niet-onderwijzend personeel –
en geeft de redactie aandacht aan de achtergronden van schoolzaken.
Dit digitale Magazine verscheen 4 maal per jaar. De inhoud zit dicht op de actualiteit
en sluit direct aan bij de overige informatie op de Dalton-website.
Beroepenoriëntatiemarkt
Jaarlijks wordt er voor geïnteresseerde leerlingen met hun ouders een
beroepenmarkt georganiseerd. We nodigen een zo breed mogelijke groep
vertegenwoordigers van organisaties uit zowel van overheid als van bedrijfsleven. Zij
kunnen dan iets vertellen over achter gronden en inhoud van hun beroep. Het moet
leerlingen helpen een beter idee te krijgen wat je met een opleiding kunt doen. De
variëteit is nodig om een zo goed mogelijk beeld te geven van welke banen er
mogelijk zijn bij de overheid en bij de markt. De ervaringen van beide kanten is
positief. Organisaties vinden het leuk om zich te presenteren en vinden het ook
belangrijk vanuit arbeidsmarkt perspectief om potentiele medewerkers te
interesseren. Ouders en gelukkig ook de leerlingen vinden het interessant alle
vragen te kunnen stellen over een bepaald beroep en de daarmee samenhangende
opleiding.
Thema-avond 2014: Geheugentraining
4
Breinexpert Mark Tigchelaar was de gastspreker. In een interactieve presentatie
behandelde hij een aantal geheugentechnieken, zoals snellezen, concentreren,
langer onthouden en beter studeren. Gezien het thema waren ook de leerlingen zelf
uitgenodigd. De opkomst was hoog en het is goed bevallen om zowel de ouders als
de leerlingen uit te nodigen.
Reünie van oud-leerlingen op 1 november 2014
Het 55-jarig bestaan van het Dalton in 2014 is ook aan de oud-leerlingen en ouddocenten niet onopgemerkt voorbij gegaan. Op zaterdag 1 november (in dezelfde
periode dat de leerlingen hun festiviteiten voor het elfde lustrum hadden) werd door
de Stichting Jan de Vries in de school een feestmiddag/avond georganiseerd voor
alle oud-leerlingen en leraren (ook de nog actieve). De dag werd geopend met een
bijeenkomst in gymzaal 002, die voor de gelegenheid was aangekleed als bruin café
(Bierstube). Op het programma stonden, na de opening door Paul Hendriks (rector),
de thema’s Dalton en Topsport, de Braun-Weisse Tulpen (een fanclub van de
Hamburgse voetbalclub Sankt Pauli voornamelijk bestaande uit Daltonezen) en het
Auschwitz-project voor 3 VMBO. Na het middagprogramma werd er geborreld en een
maaltijd geserveerd (Sauerkraut) om de brug te slaan naar de eigenlijke feestavond.
Die werd bezocht door ongeveer 700 feestgangers. In de leerlingen-kantine was een
optreden verzorgd door de band The Homeworkers met oud-leerlingen in de
bezetting, waarbij ook gedanst kon worden, er werden foto’s gemaakt in gymzaal
001, er was een lounge ingericht in de aula, er werden herinneringen opgehaald in
de Bierstube en er werden versnaperingen geserveerd in de docentenkamer en in de
“keuken” tussen de hal en de leerlingen-kantine. Een geslaagde avond die tot rond
middernacht duurde.
Voor de volledigheid: De huidige bestuursleden van de Stichting Jan de Vries zijn
Daan Verhoeven (oud-leerling en voorzitter), Samantha Kagie (oud-leerling en
secretaris), Diana Leeuwenburgh (docent en penningmeester), Frank
Vlaardingerbroek (namens de schoolleiding) en Hans Dockhorn (namens de
oudervereniging). Afgezien van de benoeming van één van de vijf bestuursleden
door de oudervereniging is de stichting Jan de Vries onafhankelijk van de
oudervereniging, met name op het financiële vlak.
MR en GMR
In de MR overleggen ouders en leerlingen van Dalton, met de docenten eens per
maand, over actuele zaken met de schoolleiding.
Door de Medezeggenschapsraad zijn afgelopen jaar onder andere de volgende
onderwerpen besproken:
- Ouderparticipatie: Op verschillende niveaus kan er sprake zijn van
ouderparticipatie: betrokkenheid bij de ontwikkeling van de eigen kinderen, bijdrage
aan het onderwijs, vormen van vrijwilligersactiviteiten en wat nog meer zij. De MR
heeft oa aanwezigheid van een afdelingsleider onderbouw, besproken wat de
wensen (van de ouders) zijn. Er start in najaar een commissie die dit onderwerp
verder gaat onderzoeken. Vanuit de ouders doen Elly van Kooten en Diederik Visser
mee.
- Terugkerend onderwerp van zorg en aandacht is de financiële situatie van de
school en de Spinozagroep. Deze lijkt (naast alle bezuinigingen) in rustiger vaarwater
te komen. Toch heeft de school weinig (extra) bestedingsruimte.
- Er is veel aandacht geweest over de organisatie binnen de school. Enkele
voorbeelden: de organisatie van de toetsweken.
De invulling Daltonuren. Sommige docenten vullen hun daltonuren standaard in voor
bepaalde groepen, daardoor zijn zij slecht bereikbaar voor andere leerlingen. Dit
5
onderwerp heeft nu de aandacht van de schoolleiding.
Daltonscholen worden met enige regelmaat gevisiteerd door de Daltonvisitatiecommissie. Een Daltonschool moet aan speciale eisen voldoen en krijgt of
behoud dan de Dalton-vergunning. Deze is voor Dalton Voorburg maar met twee jaar
verlengd, ipv (standaard) vier jaar. Dat is in sporttermen een ‘groene kaart’. Met de
schoolleiding is uitvoerig gesproken over de uitkomsten van het rapport en het
ontwikkel- en verbeterprogramma. De MR houdt dit onderwerp in de gaten en volgt
de ontwikkelingen en acties van de schoolleiding op de voet.
In het najaar wordt gesproken over de (nieuwe) herkansingsregeling: Ouders en
leerlingen waren hierover eerder nauwelijks geïnformeerd. Daarnaast leverde het
voorstel naast vragen van de ouders ook onder onderwijzend personeel nog zoveel
vragen op, dat de MR in de haar vergadering van september heeft besloten
besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen. Daarmee is de mogelijke invoering
van een nieuwe herkansingsregeling met een jaar uitgesteld.
Elly van Kooten, secretaris oudervereniging
6
Agendapunt 5
Oudervereniging Dalton
Resultatenrekening 2014-2015 en begroting 2015-2016
Realisatie
2013/2014
Begroting
2014/2015
realisatie
2014/2015
begroting
2015/2016
17.115,00
149,80
17.264,80
16.000,00
125,00
16.125,00
15.518,00
103,28
15.621,28
16.000,00
100,00
16.100,00
3.000,00
1.921,16
323,64
2.702,00
1.395,05
214,83
4.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00
225,00
4.000,00
5.000,00
1.500,00
1.297,00
1.124,31
3.477,00
344,15
199,29
7.820,13
5.000,00
1.000,00
2.000,00
1.250,00
3.000,00
1.000,00
150,00
4.000,00
5.000,00
Totale lasten
16.700,00
17.725,00
20.761,88
17.400,00
Resultaat
-4.291,88
-1.600,00
-5.140,60
-1.300,00
Baten
Ouderbijdrage
Rente
Totale baten
Lasten
Dotatie Lustrumfonds
Jaarvergadering thema-avond
Beroepsorientatie/open dag
Jaarboek examenklassen
Bestuurskosten
Bankkosten
Subsidies
Bijdrage cultuurproject
Toelichting
De ouderbijdragen zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald van € 17.115 naar
€ 15.518. Niet goed is aan te geven waarom deze daling zich heeft voorgedaan, het
is en blijft een vrijwillige bijdrage. Wat wellicht heeft meegespeeld, is de wijze waarop
in oktober van 2014 is omgegaan met het versturen van de rekeningen, waardoor
ouders door de veelheid van rekeningen niet goed meer wisten of ze de bijdrage al
hadden overgemaakt.
In het schooljaar 2014/2015 zijn de volgende subsidies toegekend.
Subsidies 2014/2015
Frans Taaldorp (situatieborden)
500,00
Sectie L.O. (interactief TV-scherm en I-pad)
903,24
Engels (speciaal lesmateriaal uit de Footprint Reading Library)398,90
Sectie Nederlands (uitnodiging schrijver)
500,00
Toegezegde subsidie aan school (doel nog te bepalen)
7.000,00
9.302,14
Begroting
Wij verwachten voor komend jaar dat de bijdrage iets hoger zal uitkomen dan vorig
jaar, mede omdat wij herinneringen zullen sturen aan ouders die hun bijdrage
vergeten hebben over te maken. De ouderraad heeft reeds enkele jaren geleden een
nieuwe beleidslijn subsidieverstrekking geformuleerd waarmee de afbouw van
tegoeden wordt gestimuleerd. Grondslag hierbij is dat de toegekende subsidie baat
heeft voor alle klassen en alle onderwijstypen. Zowel de docenten als de
leerlingenraad is actief gevraagd om voorstellen hiertoe in te dienen. Afgelopen
7
schooljaar is besloten een bijdrage van maximaal € 7000 aan de school toe te
kennen. Samen met de school zijn wij doende om hier een mooie bestemming voor
te vinden, te denken valt aan verfraaiing van de kantine.
Balans per 31 augustus 2015
Activa
ING zakelijke rekening
ING Spaarrekening
Depot TPG
Vorderingen korte termijn
Passiva
Vermogen
Voorziening Lustrumfonds
Schulden korte termijn
31/8/2015
5.079,15
10.103,28
0
0
31/8/2014
5.794,81
12.868,67
200,00
600,00
15.182,43
19.463,48
31/8/2015
3.900,43
1.000,00
10.282,00
31/8/2014
9.041,03
4.500,00
5.922,45
15.182,43
19.463,48
Toelichtingen
31 aug 2015 31 aug 2014
Vorderingen korte termijn
Vordering Spinoza/Dalton
Totaal
0,00
0,00
600,00
600,00
4.500,00
500,00
1.500,00
500,00
2.500,00
0,00
4.500,00
Lustrumfonds
Beginsaldo
Dotatie
Extra dotatie ivm lustrum
Totaal betaald
Eindsaldo
-5.000,00
0,00
Schulden korte termijn
Jaarboekkosten
Nog uit te betalen subsidies
Toegezegde subsidie aan school
Totaal
2.782,00
500,00
7.000,00
10.282,00
8
2.087,00
2.353,44
4.440,44
VERKIEZING OUDERGELEDING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Aansluitend aan de jaarvergadering zullen de verkiezingen voor de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad (MR) worden gehouden. De MR is het
inspraakorgaan van de school, waarin personeel, ouders en leerlingen zitting
hebben. Er is plaats voor drie ouders. De leden van de MR kiezen uit hun midden
een afgevaardigde voor de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
van de Spinoza Groep).
Het afgelopen schooljaar hadden Jeroen Hommels, Lambert Roos en Diederik Visser
zitting in de raad. Ton Stuijk heeft van juli Jeroen Hommels opgevolgd. Lambert
Roos, Diederik Visser en Ton Stuijk stellen zich alle drie herkiesbaar.
Indien er nog andere ouders in de MR willen plaatsnemen, vindt een schriftelijke
stemming plaats. Belangstellenden kunnen tot 15 november 2015 contact opnemen
met Diederik Visser (tel. 06-11354535 [email protected]).
9
Oudervereniging Scholengemeenschap Dalton Voorburg
Het beleid voor subsidieverstrekking
Inleiding
De Oudervereniging ondersteunt activiteiten binnen de school door middel van
subsidies. Deze subsidies worden betaald uit de jaarlijkse bijdragen van de ouders.
Alle geledingen binnen de school kunnen een aanvraag voor een subsidie indienen:
docenten, leerlingen, onderwijsondersteunend personeel, directie en ouders.
Aanvragen zijn het gehele jaar door welkom, en worden in de eerstvolgende
ouderraadvergadering besproken. De ouderraad vergadert 6 keer per jaar.
Het verkrijgen van een subsidie geeft de verplichting achteraf verantwoording af te
leggen.
Inhoud van een voorstel
Een aanvraag moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
1.
2.
3.
4.
5.
Een beschrijving van de activiteit of van het product.
Voor wie is de activiteit of het product bedoeld?
Wat is het doel van de activiteit of het product?
Een analyse van eventuele andere financiële bronnen.
Een financiële onderbouwing van de kosten.
De criteria voor het verlenen van een subsidie
De ouderraad beoordeelt iedere aanvraag door indicaties en contra-indicaties tegen
elkaar af te wegen.
De indicaties zijn:
1. De doelgroep is breed. (Veel leerlingen hebben baat bij de subsidie)
2. Het leereffect is groot.
3. Het draagt bij aan de culturele en sociale vorming.
4. Het draagt bij aan de sfeer in de school of aan de uitstraling van de school.
De contra-indicaties zijn:
1. Het valt binnen het normale onderwijsbudget van de school.
2. Er zijn andere financiële bronnen beschikbaar.
3. De uitgave heeft een repeterend karakter, moet bv. jaarlijks opnieuw.
4. De gevraagde subsidie is zo hoog dat het ten koste gaat van andere
aanvragen.
Achteraf: verantwoording en afrekening
De betrokkenheid van de ouderraad stopt niet bij het verlenen van de subsidie.
Degene die de subsidie aanvraagt, verplicht zich om na afloop een financiële
verantwoording en een korte evaluatie aan de ouderraad te verstrekken. Als er na
afloop een positief saldo overblijft, vloeit dat terug in de kas van de ouderraad tot een
maximum van de verleende subsidie.
10

Vergelijkbare documenten

Themanummer: Leren leren

Themanummer: Leren leren * Bijdrage voor CJP € 5000 * Bijdrage Jaarboek voor eindexamenkandidaten € 3477 * Bijdrage organisatie thema-avond € 2000 Communicatie (via digitale Dalton Magazine en op de site) Dalton Magazine i...

Nadere informatie