Uiteenlopende werkelijkheden: `Benader schulden niet als probleem`

Commentaren

Transcriptie

Uiteenlopende werkelijkheden: `Benader schulden niet als probleem`
NUMMER 3 – JUNI 2014 VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
Maatwerk
MAATSCHAPPELIJK WERK IN ZWAAR WEER
CRISIS s RECESSIE s NIEUWE ARMOEDE
3#(5,$%.¬s¬REORGANISATIE s¬.%47%2+%.
UITEENLOPENDE
7%2+%,)*+(%$%.
JONGEREN¬EN¬GELD
‘BENADER SCHULDEN NIET ALS PROBLEEM’
)N¬DE¬MEDIA¬IS¬STEEDS¬MEER¬AANDACHT¬VOOR¬DE¬ARMOEDE¬EN¬SCHULDENPROBLEMATIEK¬
*ONGEREN¬KOMEN¬DAARBIJ¬ALS¬DOELGROEP¬STEEDS¬VAKER¬EXPLICIET¬IN¬BEELD¬(ET¬STANDAARD¬
PROlEL¬VAN¬JONGEREN¬MET¬SCHULDEN¬IS¬VRIJWEL¬ALTIJD¬HETZELFDE¬HOGE¬TELEFOONREKENINGEN¬
EXCESSIEVE¬UITGAVEN¬AAN¬UITGAAN¬EN¬KLEDING¬-AAR¬KLOPT¬DEZE¬DOMINANTE¬BEELDVORMING¬
WEL¬%N¬IN¬HOEVERRE¬DRAGEN¬DEZE¬BEELDEN¬BIJ¬AAN¬HET¬VERMINDEREN¬EN¬OPLOSSEN¬VAN¬
DOOR PIM VAN HEIJST & JESSE GRUITERS
DE¬SCHULDENPROBLEMATIEK
D
e afgelopen jaren zijn we intensief betrokken
geweest bij de ontwikkeling, monitoring en
evaluatie van interventies op het gebied van
financiële gezondheid van mbo-studenten
(op alle niveaus). Deze interventies ontwikkelden we samen met schoolmaatschappelijk werkers van het
ROC Midden Nederland, docenten en studenten van Hogeschool Utrecht. In deze bijdrage schetsen we een beeld van de
achtergronden van de jongeren en de wijze waarop zij en hun
financiële gezondheid benaderd worden.
URGENTIE
Uit onderzoek (Van Heijst & Verhagen, 2009) blijkt dat van alle
jongeren tot en met 25 jaar, mbo-studenten financieel extra
kwetsbaar zijn. Met tweederde van de studenten op het mbo
gaat het op financieel vlak goed. Eén derde vertoont wel potentieel risicovol gedrag. Tenslotte vertoont vijf procent van de
studenten op het mbo volgens de definities van de schuldhulpverlening ernstige financiële problemen.
De cijfers van het Financieel Spreekuur (FiS) in schooljaar
2012-2013 van ROC Midden Nederland geven een soortgelijk
beeld. Het FiS houdt een open inloopspreekuur voor studenten
van ROC Midden Nederland om het financieel bewustzijn en de
financiële zelfredzaamheid van de mbo-studenten te vergroten.
Mbo-studenten kunnen met al hun vragen bij het FiS terecht,
waar ze worden geholpen door studenten (peers) van de Hogeschool Utrecht.
Van de 204 bezoekers van het spreekuur heeft achttien procent
schulden en mist twintig procent financieel overzicht. Als we
kijken naar de achtergronden van hun financiële vragen zien we
dat deze vaak liggen op het terrein van schoolkosten, ziektekosten en ook telefoonabonnementen en budgetteren. Als er
sprake is van schulden gaat het vaak om studiefinanciering en
ziektekosten. Daarnaast zijn ook telefoonkosten en schulden
bij vrienden en familie een belangrijke bron van problemen
(Reesink & Tap, 2013, Barendregt & Rodenburg, 2013).
Recente cijfers bevestigen de urgentie van de schuldenproblematiek onder jongeren. Het percentage jongeren tot en met 25
jaar dat een schuldhulpverleningstraject heeft aangevraagd is
toegenomen van zeven procent in 2007, naar twaalf procent in
2010 (NVVK, 2011).
ANDERE WERELD
Een paar jaar geleden raakten we in gesprek met schuldhulpverleners die werkzaam waren bij diverse gemeentes. Daarbij
leerden we een nieuw woord kennen. Ze hadden het niet over
cliënten, klanten of mensen met schulden maar over ‘schuldenaars’. Voor hen bepaalde hun financiële positie hun identiteit.
Dit beeld werd versterkt toen we het hadden over hun rol en
werkzaamheden. Als iemand met schulden aanklopt bij de gemeente, dan staan de schulden centraal en ligt daar de focus. De
schuldhulpverlening, zo ondervonden we, was een vrij technisch
beroep, waar richtlijnen, normen en berekeningsmethoden de
boventoon voerden. Armoede en schulden werden voornamelijk met de persoonskenmerken van ‘de schuldenaar’ verbonden.
De achterliggende oorzaken, het gedrag en de omgevingsfactoren kregen relatief weinig aandacht.
Op het ROC Midden Nederland kwamen we in een andere
wereld. Schoolmaatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders
hadden oplettend geconstateerd dat geld steeds vaker onderdeel
uitmaakte van de problematiek van de jongeren (Van Heijst &
Verhagen, 2009). ‘Geldzaken steken als een satéprikker overal
doorheen’, merkte één van de betrokkenen op. Tegelijkertijd
bleek dat wanneer de jongeren ondersteuning (zorg) werd gebo-
NUMMER 3, JUNI 2014
11
FOTO: ISTOCK
den, velen over het hoofd zagen dat financiën een wezenlijke rol
spelen bij het vinden van oplossingen.
Het beeld komt overeen met de ervaringen die ook in de literatuur naar voren komen (Vitt, e.a., 2000). Veel, niet-financiële
professionals, besteden weinig aandacht aan geldzaken. Deels
door hun eigen onzekerheid op financieel terrein, deels door
desinteresse en deels omdat er vaak sprake is van multiproblematiek. In dat geval dient zoveel aangepakt te worden, dat de
tijd ontbreekt om alles te doen. Geldzaken vallen dan vaak als
eerste af.
ROOD STAAN
Om een scherper beeld te krijgen van de schuldenproblematiek
hebben we vanuit het lectoraat Participatie en Maatschappelijke
Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht samen met onze hbostudenten enquêtes en interviews afgenomen onder jongeren
op ROC Midden Nederland. Bij doorvragen tijdens individuele
interviews en focusgroepen bleek dat jongeren zeer verschillende definities van schulden hanteren. Hoewel vijf procent volgens
de formele definities van de schuldhulpverlening in ernstige
problemen zit, zien zij dit zelf vaak niet als een probleem.
Uitspraken als ‘Rood staan is geen schuld’ en ‘Ik heb geen
schulden maar wel een lening bij een paar klasgenoten’ hoorden
we veelvuldig. Informele schulden zijn overigens formeel gezien
geen schuld voor de schuldhulpverlening, omdat ze niet bestaan
in de ‘papieren’ werkelijkheid. Maar sommige jongeren brachten
het omgekeerde naar voren. Zo vertelde een 22-jarige studente,
zichtbaar beschaamd, dat ze ooit 50 euro rood had gestaan. Ze
kon daar nog wakker van liggen.
De uitkomsten van het onderzoek waren dermate urgent, dat
we er samen met het ROC mee aan de slag zijn gegaan. Het ging
namelijk om een grote groep en de consequenties van financiële
problemen werken door in dagelijks leven en dus ook in het
schoolleven van de jongeren.
12
MAATWERK VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
6AN¬DE¬¬BEZOEKERS¬VAN¬
HET¬SPREEKUUR¬HEEFT¬ACHTTIEN¬
PROCENT¬SCHULDEN¬EN¬MIST¬
TWINTIG¬PROCENT¬lNANCIEEL¬
OVERZICHT
7)%¬$!.¬,%%&4
Zo tekende zich langzamerhand een beeld af van verschillende
werkelijkheden die niet op elkaar aansloten. Allereerst een
groep schuldhulpverleners die zich focussen op de financiele, technische geldzaken die alleen bestaan in de formele
werkelijkheid. Daarnaast stond een groep zorgprofessionals
die weinig tot geen aandacht besteden aan geldzaken: aandacht
voor financiën maakte geen onderdeel uit van hun ondersteuning. Ten derde was er het perspectief van de jongeren zelf.
Zij ontkennen of bagatelliseren veelal hun geldproblemen. Dit
komt enerzijds voort uit schaamte. Anderzijds hebben zij een
positieve insteek. Een levenswijze, die negatief geformuleerd,
luidt: wie dan leeft, die dan zorgt, of in het Engels: You Only
Live Once (YOLO). Deze YOLO-mentaliteit functioneert ook
als buffer, om de veelheid aan problemen te kunnen hanteren.
3#(5,$%.¬34!0%,%.¬:)#(¬/0
Temidden van deze perspectieven ligt de uitdaging. Hoe kunnen deze werelden verbonden worden? Zonder te oordelen
over ‘de waarheid’, is het van belang om te komen tot een
gemeenschappelijke definitie van de ervaren werkelijkheid in
de huidige context. Pas als die basis er is, is het mogelijk om
met elkaar in gesprek te gaan en ieder ons eigen werk te doen.
Op het ROC Midden Nederland signaleerde het
schoolmaatschappelijk werk dat veel jongeren
schulden hadden. Het schoolmaatschappelijk
werk trok daarom aan de bel. Schulden veroorzaken schooluitval en slechte schoolresultaten.
Omdat de jongeren meestal geen of te weinig
vast inkomen hadden, konden ze niet terecht bij
de reguliere schuldhulpverlening. ROC Midden
Nederland vond dat er iets moest gebeuren en
ontwikkelde een preventieve aanpak. Het lectoraat Participatie en maatschappelijke ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht hielp daarbij.
‘Net als leren tandenpoetsen, moeten jongeren
ook leren gezond met geld om te gaan’.
Bron: ‘Als satéprikker overal doorheen’. Schoolmaatschappelijk werk bij schulden. door Pim van
Heijst, Kitty Jurrius, Stijn Verhagen & Marjet de
Klein, in: Maatwerk nummer 2, 2011, pp. 205.
De schuldhulpverleners bij het oplossen van de financiële
problemen, de schoolmaatschappelijk werkers bij de aanpak
van het welzijn van de jongere binnen de schoolomgeving, de
loopbaanbegeleider bij zijn of haar rol als signaleerder en tegelijkertijd als docent met de primaire focus op het onderwijs.
En dan de jongeren zelf. Jonge, unieke mensen, die zichzelf
moeten leren kennen binnen het systeem waarin ze geacht
worden te functioneren. Het gebrek aan geld voor boeken,
schoolgeld, huur, eten en uitgaan levert daar geen positieve bijdrage aan. Schulden stapelen zich op en daar kan uiteindelijk
geen optimistische blik op de wereld meer tegenop.
TWEE SPOREN
In de praktijk hebben we geprobeerd met een dialoog de
verschillende perspectieven dichter bij elkaar te brengen. Dat
klinkt gemakkelijker dan het is. Het gaat om concrete stappen,
die inzichtelijk maken dat het bespreken van het thema loont.
Daarvoor dient er echter wel ondersteuning te zijn. Daarom
hebben we een kerngroep Financiële Gezondheid opgericht.
Binnen deze groep zijn alle betrokken professionals vertegenwoordigd. De groep ontwikkelde interventies en reflecteerde
op deze ontwikkeling tijdens maandelijkse bijeenkomsten.
Daarnaast kennen de teamleden elkaar al langer, en dat maakt
informeel contact makkelijker.
De inzet vond plaats aan de hand van een tweetal sporen.
Het eerste spoor was bewustwording bij docenten en loopbaanbegeleiders in het onderwijs. Dit deed de kerngroep met
workshops en lezingen en de jaarlijkse Week van het geld. Ook
binnen het schoolmaatschappelijk werk is het thema door
middel van bijeenkomsten op de agenda gezet. Het tweede
spoor richt zich op de studenten door het thema te benoemen
in de begeleiding, in de lessen en ook tijdens de Week van het
geld. Binnen het schoolmaatschappelijk werk zijn financiën inmiddels een integraal onderdeel van het werk. Als er specifieke
zaken naar voren komen verwijzen de werkers door naar het
financieel spreekuur. Hier zorgen hbo-studenten voor steun en
advies. Als het nodig is, verwijzen zij door naar de gemeente.
De gemeentelijke schuldhulpverleners vormen de achterwacht
en zijn beschikbaar om te zoeken naar mogelijke schuldhulpverleningstrajecten.
DE MOEITE WAARD
Al met al is het een proces van proberen, vallen en opstaan.
Het is daarbij niet voldoende om de schuldenproblematiek onder jongeren eenmalig op de kaart te zetten. Een lange adem is
nodig om het onderwerp op de agenda te houden. En telkens
de verschillende perspectieven in kaart brengen en bespreken.
Dat laatste is het fundament om überhaupt in gesprek te gaan,
de problemen onder ogen te zien en allemaal onze wezenlijke
taken zo goed mogelijk uit te voeren.
Jongeren zijn meer dan schuldenaar, student of levensgenieter.
Pas als we hen zien in al hun aspecten en rekening houden
met de omgeving waarin ze functioneren, kan er sprake zijn
van een structurele aanpak van de financiële gezondheid van
jongeren. Hierbij moeten schulden niet benaderd worden als
een probleem. Ook wij kunnen uitgaan van het positieve: dat
wil zeggen, zoveel mogelijk preventief werken en waar nodig
curatief optreden. Dat klinkt makkelijker dan het is, maar het
is de moeite waard om te proberen. Aan u de uitdaging!
JONGEREN¬EN¬GELD
,%2%.¬'%:/.$¬-%4¬'%,$¬/-'!!.
Pim van Heijst is senior onderzoeker bij het lectoraat Participatie en
maatschappelijke ontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht. Jesse
Gruiters is docent in de minor Geld & Schulden van Hogeschool
Utrecht.
Bronnen
s¬ Barendregt C., & G. Rodenburg (2013). Schuldenproblematiek onder kwetsbare jongeren. Een kwalitatief onderzoek
naar de kwetsbare jonge- ren met schulden in Rotterdam.
Rotterdam: IVO.
s¬ Heijst, P. van & S. Verhagen (2009), Jongeren en Schulden:
De leerlingen van ROC Midden Nederland in beeld.
s¬ NVVK (2011). Jaarverslag 2010: Schulden, het kan iedereen
overkomen. Nieuwe aanpak loont. Den Haag: Nederlandse
vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
s¬ Reesink, D. & N. Tap (2013), Kwetsbare mbo-studenten:
vaardigheden, motivatie en houding tegenover geld.
Utrecht: Hogeschool Utrecht.
s¬ Vitt, L.A., Anderson, C., Kent, J., Lyter, D.M., Siegenthaler,
J.K. & Ward, J. (2000), Personal Finance and the Rush to
Competence: Personal Financial Literacy in the US. Washington, DC: Fannie Mae Foundation.
NUMMER 3, JUNI 2014
13

Vergelijkbare documenten