2010 - Sterk Meppel

Commentaren

Transcriptie

2010 - Sterk Meppel
EEN JAAR
VAN VERANDERING
Redactie – Bestuur – Fractie – Dagelijks bestuur – Steunfractie –
Wijkcoördinatorschap – Donderdag Meppeldag-commissie – Websitecommissie – Ledenadministratie – Advertentiecommissie – Feestcommissie – Verspreidingsbureau
— WWW.STERKMEPPEL.NL —
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Inhoudsopgave
Voorwoord
4
Van het bestuur
5
Een voorzitter is als een spin in het web....
Schrijverschap(pen)
De campagne-“opbrengst”
‘Alice in Wonderland’
Volop bestuurslid
5
6
7
8
9
Verenigingsactiviteiten en commissies
10
Algemene ledenvergaderingen
Ledenadministratie
Beheer Looierij
Verspreidingsbureau
10
12
13
13
Representatie
14
Geen nieuwjaarsreceptie
Braderie Nijeveen en optocht DMD
14
15
Verkiezingen – de uitslag en de naweeën
15
Campagne
15
De fractie en de wethouder
18
De fractie in actie
Drie momenten....
Pas op de plaats
Niet op het pluche maar in het veld
De portefeuille van....
Jeugdzaken
Het fractiesecretariaat
En toen was ik opeens wethouder....
18
18
19
20
21
22
23
23
Van de redacties
26
De Stadswachter
Website dé ontmoetingsplaats
Sterk Nieuws
Fotografie
26
27
27
27
In memoriam: Albert Konstapel
28
Bestuur, raadsleden en commissies
30
Adressen
32
2
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
3
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Voorwoord
Ik heb het even nageteld: dit wordt al weer mijn veertiende jaarverslag! En het is
nog steeds leuk om zo’n boekje te maken. Een kort project, je werkt toe naar
een doel. En vooral: je hebt contact met allerlei mensen binnen de vereniging.
En het eerste jaarverslag in een iets andere functie dan secretaris. Alhoewel:
het gaat over 2010 en dan is het toch wel nog “mijn” bestuursjaar.
Het ging dit jaar heel vlot, gewoon vroeg mailtjes schrijven, en later iedere week
even een update naar de auteurs over de stand van zaken. Dan komen de
bijdragen (bijna) vanzelf.
Enkelen kwamen daardoor niet toe aan een bijdrage, waar je toch nog wel even
voor moet gaan zitten. Voor hen hebben we zelf een korte mededeling
geschreven, want genoemd worden moesten ze natuurlijk wel.
Vanzelfsprekend bedank ik mijn geliefde echtgenote Iris Fehske-Egbers voor de
mooie SteM-voorplaat, net als al degenen die de foto’s in dit boekje hebben
aangeleverd!
Romke E. Egbers
redactie Jaarverslag
4
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Van het bestuur
Een voorzitter is als een spin in
het web....
Han van Zandbergen
2010 was voor ons allemaal een erg vol jaar. In de verschillende
bijdragen in het jaarverslag dat voor u ligt, kunt u van alles lezen
over onze deelname aan de verkiezingen. Het mag duidelijk zijn
dat ook het SteM-bestuur het hier erg druk mee gehad heeft. In
het begin van dit jaar was de campagne helemaal voorbereid.
Maar zo'n campagne zorgt wel voor veel extra taken. Zo is elk
bestuurslid wel betrokken geweest bij één of meer activiteiten.
Toen aan de onderhandelingstafel de nieuwe coalitie tot stand
kwam, hebben we enkele malen een ledenraadpleging
georganiseerd, zoals dat in onze vereniging een goed gebruik is. En zo hebben
we met steun van onze leden een gedragen “ja” kunnen geven aan het tot stand
gekomen coalitieakkoord.
Maar ook de normale verenigingsactiviteiten gaan ook in een bijzonder jaar als dit
gewoon verder. ALV’s moeten georganiseerd worden, de bijbehorende stukken
worden geschreven en we hebben – niet voor het eerst – vooral ook richting de
toekomst van onze vereniging gehandeld. Extra aandacht was er dan nog voor
de advertentiestand van onze krant. Door de moeilijke economische
omstandigheden was extra inspanning noodzakelijk. Deels hebben we hierin
vooruitgang geboekt, maar er valt nog steeds veel werk te verzetten om op
termijn meer bedrijven aan onze krant te verbinden.
Het zal u niet ontgaan zijn dat we na jarenlange trouwe dienst afscheid hebben
genomen van onze secretaris Romke E. Egbers. Op een gedenkwaardige ALV in
oktober hebben we uitgebreid stilgestaan bij de lange en voor onze vereniging
erg waardevolle bijdragen van Romke. Voor onze vereniging is hij niet verloren,
als eindredacteur heeft hij nu het voor u liggende jaarverslag en Sterk Nieuws
onder zijn deskundige hoede. Als secretaris is hij inmiddels opgevolgd door
Eduard Annen.
Als stagieres mochten we dit jaar kennis maken met Rita Landaal, al besloot zij
uiteindelijk niet plaats te willen nemen in ons bestuur. Voor Bert Robbe lag dit
anders, hij loopt nog steeds stage, en doet dat vooralsnog in de rol van vicevoorzitter.
5
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Wilt u zelf actief meepraten en organiseren? Kom gerust langs op onze
bestuursvergaderingen. Op onze website kunt u in het vergaderschema precies
zien wanner wij bijelkaar komen, en weet: u bent van harte welkom.
In mijn rol als voorzitter ben ik inmiddels begonnen aan mijn laatste jaar. We zijn
dus op zoek naar iemand die deze taak van mij wil en kan overnemen.
Romke E. Egbers
Eduard Annen
Schrijverschap(pen)
Het jaar begon met de verkiezingen. Als secretaris ben je dan
vooral bezig met het mee-organiseren van vergaderingen, het
schrijven van verslagen, OTO’s maken en dergelijke.
Daarna kabbelde het eigenlijk gewoon verder, er was deze
keer zelfs geen intensieve briefwisseling met de VPPG.
Er is wel veel (e-)post binnengekomen, maar dat was toch
meestal materiaal voor verkiezingscommissies en fractie. We
hebben een aantal keren brieven van Meppelers gehad, die
vroegen om hulp in een kwestie. We hebben ze kunnen informeren of helpen,
soms met meer en soms met minder succes.
Wat in 2009 al duidelijk werd: er ging steeds meer van mijn tijd naar privé-zaken,
ik heb dus toch moeten besluiten met dit werk te stoppen. Er diende zich
gelukkig een goede opvolger aan. Dus op de ALV van 13 oktober kon ik na 15
jaar secretariaat het werk overdragen aan Eduard Annen. Wel een bijzondere
overdracht: een hele diapresentatie over het leven en werken van
ondergetekende, een speciaal aantekenschrift waarvan er maar
één op de hele wereld bestaat, het kon niet op.
Om te voorkomen dat ik me ga vervelen zal ik de redactie van
Sterk Nieuws en Jaarverslag blijven doen, net als het technisch
voorbereiden van de verkiezingen: reglementen, aanwijzende
vergadering, ambtelijke documenten voorbereiden, etcetera. En ik
ben secretaris van een de Fryske Krite “Waling Dykstra”
geworden. Die hebben ook een geel boekje.....
Op 13 oktober is Eduard Annen benoemd tot secretaris van Sterk Meppel. Hij
neemt het stokje over van Romke Egbers. Na de overdracht van het secretariaat
is het bestuur doorgegaan met lopende zaken en zijn er nieuwe zaken opgepakt.
6
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
• Aanpakken van het tekort aan bezorgers van de Stadswacht. Er is een
datum gepland, t.w. 18 januari 2011.
• Overdracht ledenadministratie. Annette Ferguson is bereid gevonden om dit
m.i.v. 1 januari 2011 op zich te nemen.
Anko Scholtens
De campagne-“opbrengst”
2010, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we
stevig campagne gevoerd. Dat is in 2009 al begonnen. We
hebben meer uitgegeven dan in voorgaande verkiezingsjaren.
De vraag is dan, heeft het ook meer opgeleverd? Ik dacht het
wel. Vanuit de oppositie scoort het altijd makkelijker dan vanuit
de besturende rol in het college. Bovendien hadden we
concurrentie van D66 en in mindere mate van de VVD. Toch zijn
we alweer de grootste partij gebleven. In die zin weegt de
opbrengst van de campagne zeker op tegen de kosten.
Gelukkig hadden we er flink voor gespaard de afgelopen 4 jaar. En ondanks dat
we meer hebben uitgegeven dan door de campagnecommissie begroot was,
starten we dit jaar toch weer met een bescheiden positief saldo voor het
verkiezingsfonds. Hulde aan Myriam, Peter en Han die als campagnecommissie
de begroting zorgvuldig hebben samengesteld. Niet alleen de kosten maar ook
de onbetaalde inzet van die velen die mee hebben gedaan aan de campagne
tellen heel erg mee. Ook werd SteM goed gesponsord doordat veel kosten niet in
rekening gebracht worden. Jongerendebat, straatinterviews en met name de
grachtenloop, het waren mooie evenementen. Bedankt allemaal.
Gelukkig is het saldo op de ASN spaarrekening nog mooi positief, zodat we er nu
alweer op kunnen vertrouwen dat de campagne van 2014 in ieder geval
financieel een succes gaat worden.
Op onze brief aan de VPPG de vereniging voor plaatselijke politieke
groeperingen waarin wij uitleg vragen over de ongekende contributieverhoging in
2009 hebben we nog steeds geen antwoord gekregen. We gaan er zonder
tegenbericht vanuit dat we met de betaling in 2009 voor vele toekomstige jaren
onze contributie hebben voldaan.
De contributie was € 17,50 in 2010. Heel veel leden maken ons al gelukkig met
een machtiging voor automatische incasso. Het scheelt ons enorm veel werk. De
contributie wordt € 20 in 2011, een verhoging van € 2,50. Dit is vastgesteld op de
ALV van 3 juni 2009.
7
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
De advertentieopbrengsten voor onze krant “de Stadswachter” vielen in 2010
tegen. We hebben dit jaar een verlies moeten afboeken. Het bestuur heeft
besloten om als vereniging extra steun aan de Stadswachter te verlenen.
Gelukkig heeft ons (te kleine) advertentiewervingsteam met hulp van enkele
fractie en bestuursleden een aantal nieuwe adverteerders gescoord.
Adverteerders en wervers bedankt. Niet voor niets heeft de ascom (advertentieen sponsorcommissie) dringend gevraagd om ondersteuning, die in deze
moeilijke economische tijden nog steeds meer dan welkom is. Het nieuwe jaar,
2011, zullen we dringend nieuwe bedrijven nodig hebben om de uitgave van de
voor onze vereniging zo belangrijke krant ook op langere termijn te kunnen
waarborgen.
De aanvraag om Sterk Meppel aangewezen te laten worden als een ANBI
vereniging is ingediend bij de belastingdienst. Een ANBI-status wil zeggen dat
onze vereniging een algemeen nut beogende instelling is zodat giften in 2011
aan Sterk Meppel van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.
We hopen zo op veel gulle gevers zodat we ons politieke werk kunnen blijven
voortzetten.
We kunnen stellen dat Sterk Meppel financieel een gezonde vereniging is en
zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Annette Ferguson
‘Alice in Wonderland’
In 2003 werd er een opvolger gezocht voor de kleurplaat die
jaarlijks door Elly Jansen gemaakt werd. Samen met 3 andere
Stemmers heb ik een kleurplaat ontworpen en tot mijn grote
verrassing werd mijn kleurplaat uitgekozen.
Elk jaar liet ik mij inspireren door een leuke animatiefilm die in
de zomer een topper was, zoals ‘Spiderman, Cars, Bee
Movie, Shrek, Ice Age‘. Dit jaar was het de film ‘Alice in
Wonderland’. Ik zag onze wethouder Myriam Jansen, als
‘Alice’ samen met de andere wethouders ‘knotshaas en de
hoedenmaker’ in het ‘Wonderland’ wat het college is, vele kopjes thee drinken om
allerlei bestuurlijke zaken te bespreken.
Het is spannend als jouw kleurplaat in grote getale ingeleverd wordt. Wat heeft
de jeugd ervan gemaakt, hoe is het ingekleurd? En ik ben blij dat het kleurpotlood
het weer gaat winnen van de viltstift. Ik kan u vertellen dat ik vele kunstwerkjes
ben tegen gekomen. Voor de jury is het ieder jaar erg moeilijk om de winnaars te
kiezen. De prijsuitreiking was dit jaar jaar in de leuke winkel Mocca d’Or aan de
Woldstraat. Jeanet Kraaij zette iedere prijswinnaar
8
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
persoonlijk in het zonnetje. Nieuwsgierig geworden naar de foto’s, bekijk deze op
onze website.
‘Alice in Wonderland’ is de laatste kleurplaat in de reeks van 8 die ik gemaakt
heb. Het lijkt mij een mooie afsluiting van een creatieve periode en het wordt tijd
om het tekenpotlood aan een nieuwe ‘kunstenaar’ over te dragen. Aan u de vraag
wie wil het tekenpotlood van mij overnemen?
Henk Rous
Volop bestuurslid
Aangezien ik beheerder ben van het vastgoed van Sterk
Meppel (in de Looierij, gehuurd van Woonconcept) komen
er veel activiteiten op mijn pad, wat in het begin van het
jaar vooral tot uiting kwam met de verkiezingscampagne in
januari en februari met al zijn toeters en bellen. Daarbij
kwam mijn bestelbus goed van pas om het promotiemateriaal op de verschillende locaties te krijgen. Overigens
mag van mij de gemeenteraadsverkiezing ook best wel in
mei of juni plaats vinden, wat ook landelijk werd
gesuggereerd. Maar degenen die dat voorstelden werden afgedaan als watjes,
waarschijnlijk door personen die naast de verwarming zaten, want zo’n pretje was
het af en toe ook niet om rond het vriespunt posters te plakken.
Maar de braderie in juni in Nijeveen maakte weer veel goed met mooi materiaal
aangedragen door Frans Venema over het nieuwe winkelcentrum. Het was een
goeie insteek om met mensen in contact te komen en op het terras van Café ‘t
Schippertje was het met het mooie weer goed toeven. Als laatste grote activiteit
9
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
hadden we de jaarlijkse optocht van de laatste Donderdag Meppeldag, met als
thema DUURZAAMHEID. Er werd wat afgefietst door Meppel met de alom
vertrouwde kleurplaat van Annette Ferguson. Het plaatje was weer weer
kompleet met een goed afdronk bij Herberg het Plein.
Dit waren zo een paar klusjes die op mijn pad kwamen.
En met de coördinatie van de Stadswachter in de Oosterboer hoop ik mijn
bijdrage aan de vereniging te leveren met enthousiaste medebestuursleden. En
zo hoop ik dat ook als ondersteuning van de SteM-fractie. Dat komt weer tegoede
aan de inwoners van onze Stad, zodat een ieder er prettig kan vertoeven en
wonen.
Daarom zal voor mij mijn agenda zijn –– en misschien tot vervelens toe –– een
verrekt goed sociaal beleid in Meppel voor diegenen die moeten leven met een
minimaal inkomen, omdat die het wat minder geluk hebben gehad en wat meer
tegenslag of pech hebben gehad dan de overige 95% van onze inwoners.
Verenigingsactiviteiten en commissies
Algemene ledenvergaderingen
Romke E. Egbers
Ledenvergadering 18-1-2010 – wethoudersprocedure
In een extra ledenvergadering waren 17 leden bijeen in zalen Nijmeijer, bij 5
afmeldingen.
Het enige agendapunt was de wethoudersprocedure. Hoe wijzen we de
wethouderskandidaat aan?
Er werd teruggekeken op wat er deze keer gebeurd is: een aantal leden moest uit
de krant vernemen wie onze wethouderskandidaat zou willen worden. De
actualiteit ging sneller dan de campagne, vooral omdat de huidige wethouder
aankondigde te zullen stoppen. Bestuur, fractie en campagnecommissie trokken
het boetekleed aan: het verdiende inderdaad niet de schoonheidsprijs.
Met de blik op de toekomst werd afgesproken een extra ALV te beleggen zodra
er een wethouder geleverd kan worden.
Ledenvergadering 20-1-2010 – verkiezingsprogramma
In een tweede extra vergadering kwamen weer 17 leden bijeen, nu met 9
afmeldingen.
Onder leiding van Elisabeth Bakkenes werd het verkiezingsprogramma
gepresenteerd. Een zestal mensen hadden vooraf al hun amendementen
ingediend, op de vergadering werden de puntjes op de ï gezet.
10
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
De campagnecommissie presenteerde de verkiezingsposter ‘Sterk Meppel:
SteM met je hart, juist nu!’; het SteM-geluid dat huis aan huis bezorgd zou
worden en andere campagnematerialen.
Jaarvergadering 17-3-2010
In maart hielden we de Jaarvergadering,.in zalen Nijmeijer. Er zijn 17 leden
aanwezig, bij 4 afmeldingen.
Henk Schoemaker deed verslag van de onderhandelingen over de
samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.
Het sociaal jaarverslag werd goed ontvangen. Ten aanzien van de jaarrekening berieden we ons over de zeer grote contributieverhoging van de VPPG
(Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen), waar we sinds het begin lid
van zijn.
Over het verenigingswapen werden we het niet eens. Noemen in statuten of
huishoudelijk reglement of niet? En dan ook de concrete vorm vastleggen in die
reglementen of niet.
Napratend over de verkiezingen kwamen we tot de conclusie dat de diverse
commissies weer goed werk hadden geleverd. De nieuwe werkwijze om tot een
verkiezingsprogramma was wel wennen. Communicatie werd als belangrijk
aandachtspunt gezien, er werd besloten het draaiboek helemaal te herzien.
Ledenvergadering 13-10-2010
De vierde ALV van het jaar, in Meppel's Inn, werd bijgewoond door 17 leden.
Daarnaast waren er 5 afmeldingen.
Bij de begroting over 2011 kwamen geen grote vragen. We gaan er van uit dat
door haar stilzwijgen de VPPG accepteert dat de in 2009 reeds gedane betaling
van € 800 mag worden beschouwd als vooruitbetaling van de contributie voor de
komende vier jaar.
De discussie over logo en slogan (wapen en lijfspreuk) kwam niet tot een
conclusie, het reglementsvoorstel bleef liggen tot een latere vergadering.
In de bestuursverkiezing werd Eduard Annen bij acclamatie aangewezen als de
nieuwe secretaris.
In het weer ingevoerde kwartiertje van de wethouder kon Myriam Jansen
toelichting geven op beleid van haar en haar collega’s. O.a. wat “de gemeente als
excellente dienstverlener” betekende.
De campagnecommissie presenteerde de beloofde aanzet tot een schema
(blauwdruk, handboek) voor de campagne 2014.
Tenslotte vond de bestuursoverdracht plaats. In een diapresentatie liet Myriam
het Sterk Meppel-leven van Romke Egbers de revue passeren. Na 15 jaar
secretariaat droeg hij het stokje over aan Eduard Annen.
11
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Elly Jansen - van Elk
Ledenadministratie
De ledenadministratie voert de volgende taken uit:
• alle veranderingen in het adressenbestand doorvoeren,
• verjaardagkaartjes versturen (wordt vaak aangegeven
dat men dit erg waardeert),
• nieuwe leden/donateurs bezoeken, en
• nagaan als er opzeggingen zijn wat de reden daarvan is
• het viermaal per jaar versturen van de Stadswachters
naar leden/donateurs buiten Meppel
• het verzorgen van attenties bij leden bij belangrijke
gebeurtenissen (als dat wordt doorgegeven aan de ledenadministratie
natuurlijk)
De ledenadministratie werkt onder verantwoordelijkheid van de secretaris en in
samenwerking met de penningmeester. Per 1 januari 2011 is het werk van de
ledenadministratie overgegaan van ondergetekende, Elly Jansen van Elk, naar
Annette Ferguson. Alle leden en donateurs zijn in een persoonlijke brief daarvan
op de hoogte gesteld. Op die brief heb ik heel wat hartelijke en warme reacties
ontvangen. Daar ben ik erg blij mee, want het geeft aan dat het werk van de
ledenadministratie zeer gewaardeerd wordt. Ik wens nogmaals vanaf deze plaats
mijn opvolgers veel plezier in dit werk!
En dan volgen hieronder nog wat kengetallen over 2010.
Overzicht van het aantal leden en donateurs per 1 januari
In 2006 waren er op 1 januari 214 leden en donateurs.
In 2007 telden we 223 leden en donateurs.
In 2008 telden we 218 leden en donateurs.
In 2009 waren er 198 leden en donateurs.
In 2010 waren er 186 leden en donateurs.
Op 1 januari 2011 telt Sterk Meppel 176 leden en donateurs.
Toelichting op de mutaties:
11 mensen hebben hun lidmaatschap in 2010 opgezegd
03 mensen zijn overleden (Albert Konstapel, Wia van der Walle en onze exvoorzitter Nico Geelkerken die trouwens per 1 januari 2010 zijn lidmaatschap al
had beëindigd)
Eén lid is geroyeerd wegens niet betalen ondanks herhaald aanmanen (van der
Schoot). Ondanks herhaalde pogingen heeft de ledenadministratie ook geen
contact met hem gekregen om hem te bezoeken en in te schrijven.
Er waren in 2010 vier belangstellenden waarvan er 1 gekozen heeft om lid te
worden en 3 daarvan uiteindelijk afzagen.
12
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Inclusief die ene belangstellende konden we in het afgelopen jaar 4 nieuwe leden
begroeten. Een daarvan was vroeger ook lid geweest en is na de succesvolle
collegevorming weer opnieuw lid geworden.
Het blijkt dat via de bon van onze Stadswachter nog steeds de meeste nieuwe
aanmeldingen binnenkomen. Naast de Stadswachtkrant is ook onze website
wervend gebleken voor mensen om zich aan te melden. De achtergrond om lid te
worden is dat men vaak direct contact heeft gehad bij acties en gebeurtenissen.
De ledenlijst wordt elk jaar in principe tweemaal actueel gemaakt en aan het
bestuur, fractie en redactie ter beschikking gesteld. Het spreekt vanzelf dat de
lijst alleen voor intern en integer gebruik bestemd is. Daar is gelukkig in ons hele
bestaan nog nooit iets verkeerd mee gegaan. We willen graag een open
vereniging zijn en blijven, maar ook goed omgaan met persoonlijke gegevens van
mensen.
Tenslotte nog een opmerking over attenties in de richting van leden en donateurs
die langere tijd ziek zijn of in verband met andere grote gebeurtenissen
(geboorte, overlijden, e.d.). We hebben geprobeerd zoveel mogelijk daar attent
op te zijn met een kaartje of soms een klein bloemetje. Maar dat lukt alleen als
iedereen meehelpt dit soort gebeurtenissen aan de ledenadministratie door te
geven.
Met dank aan een ieder voor de ondervonden waardering beëindig ik hierbij mijn
werk voor de ledenadministratie.
Henk Rous
Beheer Looierij
Henk Rous heeft nauwgezet de ruimte in de Looierij beheerd. Dankzij hem is nog
steeds alles goed terug te vinden.
Verspreidingsbureau
Jenny Schipper / Jeanet Kraaij
In 2009 heb ik na een periode van vier jaar aangegeven te
willen stoppen met de Centrale coördinatie van het
verspreidingsbureau. Het leek mij destijds goed om na het
beëindigen van mijn raadswerk toch op enige wijze betrokken
te blijven bij het werk van Sterk Meppel. En natuurlijk: het zou
niet zoveel meer werk zijn dan het wijkcoördineren dat ik al
deed.
Het was ook niet zoveel meer. Het zat hem niet in het vier keer
per jaar coördineren van de verspreiding van de Stadswachter, maar in de kleine
dingen die er bij komen. Juist de kleine tussendoortjes die altijd op ongelegen
13
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
momenten kwamen, de ledenstukken, mutaties en lijsten bijhouden, de zorg om
het bezorgersaantal op peil te houden, het overleggen, telefoontjes plegen. Met
heel veel vrije tijd zou dit een leuke bezigheid zijn die mij wel ligt.
Maar mijn overige werkzaamheden namen als maar toe en daarbij logischerwijs
mijn vrije tijd weer af! Tijd om knopen door te hakken. De wijkcoördinatie voor het
Centrum doe ik voor mijn gevoel al een eeuwigheid en daar ga ik gewoon mee
door. Een wijkje lopen en soms waar nodig een gat opvullen moet lukken!
Ik had toegezegd om tot na de drukke periode van de verkiezingen in maart de
coördinatie te blijven doen en dan definitief te stoppen. Voor de volgende
verspreiding was op dat moment nog geen vervanger gevonden. Met dank aan
Elisabeth die voor een keer die taak op zich genomen heeft. En voor alles komt
een oplossing. Met het volste vertrouwen kon ik in september het stokje
overdragen aan Jeanet Kraaij.
Vervolg Jeanet Kraaij (vanaf sept)
Ik heb in 2010 twee edities van de Stadswachter in de rol van
‘hoofd’ verspreidingsbureau meegemaakt. Omdat alles nog
nieuw is, heeft het natuurlijk sowieso relatief veel tijd gevergd.
Tijd die ik in steeds mindere mate heb, omdat ik nu ook gestart
ben met een opleiding tot Mantelzorgmakelaar, freelance
werkzaamheden doe als coördinator voor de Eigen Kracht
Centrale en halverwege 2011 op ga starten als zelfstandige.
Maar vooralsnog wil ik proberen om de werkzaamheden voor het
verspreidingsbureau er bij te blijven doen. Ik heb van het bestuur begrepen dat er
dit jaar gekeken wordt naar een andere manier van administreren waardoor er
waarschijnlijk dubbel werk wegvalt….
Representatie
Romke Egbers
Geen nieuwjaarsreceptie
In 2010 is er door de gemeente geen enkele ontmoetingsactiviteit georganiseerd,
alleen een pure nieuwjaarsreceptie. Pas in 2011 zal er in de eerste helft van het
jaar een informatiemiddag gehouden worden. Vanzelfsprekend zal Sterk Meppel
daar in volle breedte aanwezig zijn: we zijn en blijven een inwonerspartij. Een
partij voor inwoners, die we maar al te graag ontmoeten.
14
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Braderie Nijeveen en optocht
DMD
Han van Zandbergen
Henk Rous
Braderie Nijeveen.
Op 22 juni stonden wij weer met een stand op de braderie in Nijeveen. We
hadden als thema, hoe kan het ook anders, de geplande nieuwbouw in het
dorpscentrum. Er kwamen dan ook veel belangstellenden langs, met zeer
uiteenlopende standpunten.
DMD optocht 2010: "Duurzaamheid"
Twee maanden later, 19 augustus, liepen en reden wij weer mee met de optocht
van Donderdag Meppeldag. Als thema hadden wij “Duurzaamheid”. De kleurplaat
vond gretig aftrek, de Meppeler bevolking heeft weer opnieuw kunnen zien dat wij
actief, kritisch en betrokken waren.
Verkiezingen – de uitslag en de naweeën
Myriam Jansen
Campagne
Wat was het weer druk aan het begin van 2010. Met de verkiezingen in aantocht
moest er nog heel veel gebeuren. De campagnebeelden hadden we gelukkig in
de tweede helft van 2009 al voor elkaar, maar nu moest er nog van alles besteld
worden. En daarnaast moest er natuurlijk gewoon campagne gevoerd worden op
straat.
We hadden weer leuke hebbendingen en leuke acties deze periode. Ons affiche
was, dankzij Dimitri Ravensberger, prachtig geworden. Hierop lieten we zien dat
onze oorsprong nog altijd lag in het actievoeren. Met actieborden in de vorm van
een hart sprongen we als het ware uit het affiche. Daarnaast hadden we
natuurlijk ballonnen, bidons, T-shirts, campagnejasjes, zadelhoesjes en andere
hebbedingetjes. Allemaal dingen die aansloten bij ons verkiezingsprogramma en
de acties die we bedacht hadden.
Het hoogtepunt was toch wel de grachtenloop. Een idee van Peter (misschien
eigenlijk wel van Joke) om de oude grachtenloop in een nieuw jasje in ere te
herstellen. Samen met de Sprinter hebben we de binnenstad afgezet en een
15
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
har(d/t)loopwedstrijd georganiseerd. Hiermee herinnerden we de Meppelers aan
onze oorsprong en wezen we op het belang van sport.
Een andere leuke actie (met dank aan Martin) was de zadelhoesjesactie. We
trokken de hele stad door om alle fietsen te voorzien van zadelhoesjes. Alle
zadels werden geel. En je kon er ook nog een mooie prijs mee winnen door in te
loggen op onze website. Het was een opvallende actie waarmee wij de fietser
wilden belonen. Een autoluwe binnenstad is namelijk altijd nog ons ideaal. En
fietsen is goed voor je gezondheid en voor het milieu.
En dan nog het jongerendebat. Ook zo’n prachtige actie. De jeugd heeft immers
de toekomst? Zeker 30 jongeren kwamen mee discussiëren in Herberg ’t Plein.
Met steun van Jaap de Boer konden we ze ook nog een drankje aanbieden. De
jongeren hadden zelf de onderwerpen bedacht en trokken conclusies uit de
discussies. Deze conclusies boden ze aan in een rapport aan de raad. Een van
de onderwerpen tijdens de discussie was bijvoorbeeld Jeugd en Alcohol. Een
onderwerp waar onze wethouder nu ook stevig op inzet.
Al met al een geslaagde campagne. Het was weer even doorpezen en stressen,
maar we stonden er weer en waren goed zichtbaar. Met hulp van de vele
vrijwilligers hebben we het voor elkaar gekregen om ook deze periode, de vijfde
periode achtereen, de grootste partij te blijven. Kiezers, bedankt!
campagne voeren
16
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
benoeming tot raadsleden en wethouder 2010 – 2014
het raadswerk
17
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
De fractie en de wethouder
Peter de Vries
De fractie in actie
Ik ben dit jaar volop in het raadswerk gedoken. Niet alleen meer
raadslid, maar nu fractievoorzitter. Dat betekent veel voorzitten,
coördineren en contacten onderhouden. De afgelopen vier jaar
daarvoor zijn een goede voorbereiding geweest voor deze best
wel bijzondere taak, die ik zonder de ondersteuning van de
gehele fractie niet zou kunnen uitvoeren. Bedankt, allemaal!
Henk Schoemaker
Drie momenten....
Het afgelopen politieke boekjaar had een spannend begin.
Verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad en aansluitend
onderhandelingen voor het college. De uitslag was mooi.
Ondanks deelname van D66 bleef Sterk Meppel de grootste
fractie.
De onderhandelingen lagen lastiger. Als grootste fractie hadden
wij het initiatief en dat gebruikten we om te onderzoeken of het
zittende college gecontinueerd kon worden. Dat was geen
afspraak en ook geen inzet van de verkiezingscampagne. Maar anderzijds
hadden we ook geen kanttekeningen bij de afgelopen periode geplaatst. Het was
dus als vanzelfsprekend en in ieder geval wel zo elegant om samen met VVD en
CDA de onderhandelingen te openen.
Het bleek dat er toen wel kanttekeningen geplaatst werden en dat zette de onderhandelingen ook onder druk. Daarnaast speelde dat de VVD flinke winst geboekt
had en wij de grootste fractie waren gebleven. Uiteindelijk brak het. Het voert te
ver om die analyse hier breed uit te meten, temeer daar er verschillende
opvattingen over bestaan. Feit blijft dat we het initiatief verloren aan de VVD en
dat zij na een brede informatieronde met ons en de PvdA verder onderhandelden. En met succes.
18
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Succes, want voor onze vereniging en onze fractie was het best spannend. We
hadden al vroeg duidelijk gemaakt dat we Myriam als onze kandidaat-wethouder
naar voren schoven. En dat was voor Myriam ook de enige manier om politiek
actief te blijven. En dat Myriam in de jaren daarvoor stevig haar best had gedaan
om zich onmisbaar te maken droeg er ook toe bij dat we haar niet wilden missen.
Dat Myriam wethouder is geworden heeft nog een extra winstpuntje. Het is de
eerste keer dat we collegedeelname konden / mochten continueren, zonder een
pauze van vier jaar in de oppositie
Ook succes, omdat we in de relatie met de PvdA de rimpels hebben kunnen
gladstrijken. We kunnen prima samen door één deur. En dat is winst voor beiden,
want in de jaren daarvoor hielden we elkaar gegijzeld. Daardoor keken we beiden
bij achtereenvolgende collegeonderhandelingen naar andere fracties en niet naar
elkaar. En dat is op zich ook weer winst voor Meppel, in de zin van breed
gedragen beleid.
Elisabeth Bakkenes-van Hese
Pas op de plaats
Het jaar 2010 begon met de verkiezingstijd. Elders in het
jaarverslag kunnen jullie daar ongetwijfeld veel over lezen.
Op dat moment had ik mijn grootste verkiezingsklus al
achter de rug: het coördineren en (mede) schrijven van het
verkiezingsprogramma. Het was vooral leuk om te doen
omdat we er zoveel mogelijk mensen bij betrokken
hebben. Na de drukke verkiezingstijd werd het eventjes
wat rustiger. Dat wil niet zeggen dat er verder niets
gebeurde. Het werk gaat gewoon door. Er waren
werkvergaderingen, commissievergaderingen en er werd geëvalueerd. Maar het
wachten was natuurlijk op het nieuwe college dat aan de slag ging. En dat heeft
nu eenmaal tijd nodig.
Waar ik dit jaar heel blij mee was, is dat ik mensen die zich inzetten voor hun
medemens op mijn beurt weer mocht helpen om dat te doen. Mijn vragen en
inzet om de Voedselbank te helpen om goedkopere huisvesting te vinden
hebben, na de wisseling van het college, tot resultaat geleidt. Dat is echt een
opsteker. Want veel werk dat je doet is veel minder zichtbaar. Als ik namens
Sterk Meppel bijvoorbeeld kaders meegeeft voor de ondersteuning van
mantelzorgers dan is dat goed en zinvol. Maar het is natuurlijk niet erg concreet.
En zo gaat het vaak. Dat is onderdeel van het werk dat je als raadslid doet; van
welke partij je ook bent.
Een onderwerp dat mij ook ter harte gaat is de bibliotheek. Na een werkbezoek
bleek dat zij hun begroting niet meer sluitend kunnen krijgen. Te weinig financiële
19
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
middelen dus. Ik heb het college gevraagd om de raad uit te leggen hoe dit kan
en aan welke oplossingen zij denkt. Belangrijk, want een Meppel zonder
bibliotheek is niet goed denkbaar.
Mijn portefeuille is voor de komende periode ongeveer hetzelfde gebleven. Veel
sociale onderwerpen dus. Dat zal de komende jaren met al die bezuinigingen die
op de agenda staan wel eens een heel moeilijke portefeuille kunnen worden.
Landelijk zijn er veel plannen die wij als gemeente moeten volgen. Wajongers
krijgen te maken met een hele grote korting, de pgb’s gaan wellicht verdwijnen en
de sociale werkplaatsen krijgen veel minder geld om er maar een paar te
noemen. In ons eigen gemeentelijke beleid hebben we gelukkig de afspraak
kunnen maken dat het armoedebeleid het laatste is waarop bezuinigd gaat
worden. Regeren is keuzes maken en vervolgens je winst of verlies incasseren.
Ook op lokaal niveau.
Niet op het pluche maar in het veld
Frans Venema
Het is een gezegde, dat het hemd nader is dan de rok, dat
betekent dat ik naast de werkzaamheden voor de hele
gemeente uiteraard extra alert ben op zaken welke in Nijeveen
aan de orde zijn. Maar op de vraag wat zijn dat dan voor zaken,
moet ik behoorlijk in mijn geheugen graven en bv. de site van
Sterk Meppel raadplegen of daar iets op staat wat het
afgelopen jaar actueel is geweest en aangezien een groot
gedeelte van mijn werkzaamheden zich afspelen achter de
schermen in samenwerking met ambtenaren, kan d.m.v. van
korte lijnen kan heel snel actie worden ondernomen op vragen
en klachten van inwoners, die mij meestal snel weten te vinden, het ons kent ons
gevoel is hier niet vreemd aan.
Tijdens mijn dagelijkse wandeling van 6 à 7 km je ogen en oren goed de kost
geven en zo nodig het fototoestel bij de hand en daar gaat weer een berichtje
naar het Stadskantoor met een foto van bv. zwerfvuil of schouwafval wat niet op
de goede plaats ligt, een foto over een onveilige kruising i.v.m. de aanwezigheid
van te veel groen, het probleem wordt vaak heel snel opgelost, een foto zegt
meer dan 100 woorden, dus een praktisch middel voor dit soort zaken.
Een aantal onderwerpen, die dit jaar bijzondere aandacht hebben gehad zijn: Het
nieuwe winkelcentrum Nijeveen, de pas door Myriam geopende voetbalkooi en
de gegraven vijvers welke later weer zijn verdwenen en verplaatst naar een
andere plek, over slechte communicatie gesproken. Een nieuw clubgebouw voor
de IJs- en skeelervereniging, het beeld de Zaaier dat naar 33 jaar door vandalen
is onthoofd, in 1e instantie was men bij de gemeente niet overtuigd van de
waarde van de Zaaier voor het dorp, een gesprek met Myriam heeft er voor
20
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
gezorgd dat het beeld wordt hersteld en binnenkort weer geplaatst kan worden,
de Dorpsvereniging zal zorgen voor een eventuele nieuwe plaats bij het
winkelcentrum. Het nieuwe bestuur van de Schalle en de vele activiteiten die
aantonen dat de Schalle onmisbaar is voor het dorp Nijeveen en dan natuurlijk de
al jaren gaande strijd voor een goede ontsluiting van de Nieuwveense Landen,
ook Sterk Meppel is nog steeds voorstander van een korte ontsluiting naar de
nieuw aan te leggen rotonde ter hoogte van de scheepswerf, welke er voor moet
zorgen dat de Dorpsstraat niet overbelast wordt.
Het voorstel om buurtconciërges aan te stellen lijkt mij overbodig, dat is een
mooie taak voor een raadslid, maar dat is mijn persoonlijke mening.
Jan Vonk
De portefeuille van....
Beheer bestaande openbare ruimte
Vooral over het parkeren in het Meugien en de Indische buurt is
veel te toen geweest in 2010 Er hebben diverse gesprekken
plaatsgevonden met de bewoners en de wethouder over dit
onderwerp. Het ziet er naar uit dat er een oplossing gevonden
wordt.
Het weer volledig openstellen van de Prins Hendrikkade voor het
snelverkeer veroorzaakte veel verzet. Han en ik hebben een
werkbezoek gebracht aan de Kade en kwamen met de bewoners tot de conclusie
dat volledige openstelling niet gewenst was. We hebben dit aanhangig gemaakt
bij het college. Ook hier is een goede oplossing uitgerold.
Er ontstond ook onrust over de herinrichting van het Slotplantsoen. Myriam en ik
hebben de mensen van het actiecomitébezocht en ik heb hen geassisteerd met
het opstellen van een bezwaarschrift. Het bleek echter dat er sprake was van een
misverstand.
Verder heb ik mij bezig gehouden met het verkeerscirculatieplan, de visie
verkeersstructuur Meppel Zuid, de fietsverbinding Meppel Zuid – Ezinge, de
aanwijzing Beschermd Stadsgezicht Meppel Zuid en Engelgaarde.
Over al deze zaken heb ik 30 publicaties op Meppel actueel gezet. Verder heb ik
vanuit mijn portefeuille 12 keer gereageerd op Reacties/uw mening op onze
website. Het college zou in 2010 met een evaluatie van de gladheidbestrijding
2009/2010 komen. Aanleiding was de sommige onbegaanbare fietsroutes van en
naar de scholen. Helaas heeft het college zich niet aan deze toezegging
gehouden. Het staat nu voor 2011 op de rol.
21
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Milieu
2010 was het eerste jaar van gifvrije bestrijding van het onkruid, op een paar
specifieke, met name genoemde situaties na. Tot onze grote vreugde bleek het
onderhoud goedkoper dan geraamd.
Het milieuactieplan loopt in 2011 af. Het is jammer dat de routes voor gevaarlijke
stoffen nog niet zijn aangewezen. Het verkeerscirculatieplan voorziet daar wel in.
Het coalitieakkoord en het collegeprogramma hebben veel aandacht voor
duurzaamheid en het milieu. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit college de
komende jaren de milieuopgave zal uitvoeren.
Over het gescheiden inzamelen van het plastic komen veel klachten. Bij de
behandeling van de bestuursrapportage en de begroting is dit aan de orde
gesteld. De gemeente zit vast aan een contract. De portefeuillehouder zal er alles
aan doen om een structurele oplossong te bieden binnen de mogelijkheden die
hij heeft.
Jan Wessels
Jeugdzaken
Rond de gemeenteraadsverkiezingen zoeken we nog vaker onze kiezers op. We
staan overal om met onze kiezers te praten en bezoeken de buitengebieden ook
meer. Altijd weer geweldig leuk om te doen en iedereen is dan ook altijd
enthousiast bezig. Tot we erachter kwamen dat we één groep dreigden te
vergeten: de jongeren. Hoe zouden we die nu het beste kunnen benaderen? En
op welke wijze? Myriam kwam op het idee om een jongerenavond te houden
waarbij jongeren zélf voor inbreng konden zorgen. Met een aantal jongeren
(Liesbeth Schut, Nikki van Luit en Daan Boeree) en een aantal
fractiegenoten hebben we een aantal avonden bij elkaar gezeten
om de avond voor te bereiden. Uitgangspunt was dat we niet
informatie wilden brengen maar dat we informatie wilden halen.
Hoe denken jongeren over onderwerpen in de maatschappij?
Waar maken zij zich druk om? Hoe willen zij zelf invloed krijgen?
Op 10 februari werd in herberg ’t Plein de jongerenavond
gehouden. Samen met Elisabeth Schut mocht ik, als
portefeuillehouder jeugdzaken, de avond aan elkaar praten. Aan de hand van
stellingen konden jongeren discussiëren. Er waren ook mensen vanuit de horeca
en politie aanwezig om het debat mee aan te gaan. Er waren zo’n twintig
jongeren aanwezig vanuit verschillende achtergronden en er werd bijzonder
levendig en met veel humor gediscussieerd. Per stelling werden alle
opmerkingen opgeschreven. Na afloop zijn al die opmerkingen verwerkt in een
rapport dat door de jongeren later zelf is aangeboden aan de Gemeenteraad. Zij
spraken daarbij ook een prachtig voorwoord uit in de raadszaal.
22
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Jan Vonk
Het fractiesecretariaat
Na de verkiezingen en het aantreden van de nieuwe raad heb ik een concept
woordvoerderschappen aan de fractie voorgelegd. Nieuw er aan is dat de
onderwerpen gekoppeld zijn aan de programma’s van de begroting. Dit maakt het
schrijven van de algemene beschouwingen gemakkelijker.
Aan het begin van het jaar maak ik een concept vergaderschema voor de fractie,
de redactie van de Stadswachter en het bestuur. De planning heeft als
uitgangspunt de vastgelegde raads- en commissievergaderingen.
Veel werk zit in het uitbrengen van het fractienieuws. In2010 is dit 19 keer
gebeurd. Vooral het bijhouden van alle activiteiten die op ons af komen, vergt een
behoorlijke inzet. Een van de taken van de fractiesecretaris is het behandelen
van de ingekomen post en die verdelen naar de woordvoerders.
Leuk voor de statistiek, Ik heb in 2010 17 brieven naar aanleiding van ingekomen
post geschreven.
Alles bij elkaar een hele klus. Gelukkig hebben we nu een vaste notulist in de
persoon van Jan Wessels.
En toen was ik opeens wethouder....
Myriam Jansen
Mijn eerste bijdrage aan het jaarverslag als wethouder. Eigenlijk
moet het half door Egbert en half door mij geschreven worden.
De eerste maanden van dit jaar (en tevens de laatste maanden
van de vorige periode) was Egbert namelijk nog wethouder.
Maar hij had al aangekondigd dat hij ermee zou stoppen en was
een beetje aan het afscheid nemen. Wat hij precies die laatste
maanden nog heeft gedaan, weet ik natuurlijk ook niet. Maar wel
dat hij met een studie begonnen was, waarvoor hij nu net zijn
eindscriptie heeft geschreven. Op 20 januari jl. heeft hij deze
mogen verdedigen en daarmee heeft hij dus mooi zijn BUL gehaald!
De verkiezingsuitslag is ons allemaal bekend. We bleven de grootste, maar we
moesten wel weer een zetel inleveren en dat is natuurlijk altijd een teleurstelling.
Je hebt dan nooit het gevoel dat je echt gewonnen hebt. Natuurlijk snapten we
wel waar het aan lag. Daarvoor waren meerdere redenen te noemen. Ten eerste
dat we als coalitiepartij toch wat minder duidelijk onze protestSteM lieten horen
dan we altijd deden tijdens onze oppositiejaren. En dan ben je wat minder
zichtbaar en herkenbaar voor je trouwe aanhang. Als tweede reden konden we
23
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
noemen dat D66 erbij was gekomen. Een partij die deels dezelfde doelgroep
aanspreekt, dus dat zit wel goed. Maar het blijft jammer dat je nu ook op andere
punten je SteM iets minder kunnen laten horen. We bleven wel de grootste, dus
krachtig blijft die SteM zeker.
En toen kwamen de onderhandelingen die Peter, Henk en ik met zijn drieën
gedaan hebben. Het was een hele tour om het college rond te krijgen. Eerlijk
gezegd was ik erg ‘bang’ dat Sterk Meppel er buiten zou vallen. Gezien de
historie zou dat niet zo vreemd zijn. Maar het liep anders. Het CDA verloor haar
positie in het college en de PvdA nam plaats. Achteraf gezien had ik geen fijner
college kunnen wensen.
Niet alleen de sfeer binnen het college is fijn, maar ook de stevigheid van de
coalitie in de raad is goed te voelen. Dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn
en zullen zijn in de toekomst, maar we hebben de positieve instelling allemaal
goed te pakken en gunnen elkaar ook onze eigen overwinningen. Al met al heb ik
er alle vertrouwen in dat dit een mooie periode gaat worden.
Ik moest wel even wennen aan mijn nieuwe positie. Natuurlijk was het binnen de
fractie voelbaar dat ik er toch anders instond. Waar ik eerder het team mocht
aansturen, moest ik dat nu aan Peter overlaten. En, ondanks dat hij dat
ontzettend goed doet, is dat toch even af en toe mijn tong afbijten. Maar ook in
Meppel is het voelbaar. Opeens merk je toch dat mensen nog weer anders naar
je kijken, terwijl je zelf helemaal niet zo het gevoel hebt dat er iets veranderd is. Ik
deed en doe gewoon wat ik leuk vind: lekker politieken en me inzetten voor
Meppel. Maar je komt overal opeens toch binnen als de wethouder en dat is wel
even wennen. Leuk, maar ook wennen.
Daarnaast moest ik me in no-time invreten in alle dosiers. En dat zijn er veel. In
het begin weet je bijna niet waar je moet beginnen. En omdat alle diepgang
nieuw is, onthoud je ook niet alles in één keer. Ik werd meteen voor de leeuwen
gegooid met het dosier Brede School Koeberg. Een mooi dossier waar wij ons als
fractie altijd heftig tegen verzet hadden. Nu zat ik aan de andere kant van de tafel
en moest ik mij inzetten om dat democratisch genomen besluit gewoon uit te
voeren. Tja, dat is wel even raar, kan ik vertellen. Gelukkig hang ik de democratie
wel vurig aan en vind ik die nog altijd belangrijker dan mijn eigen mening. Met dat
idee stevig in mijn achterhoofd ben ik nu bezig om de Brede School Koeberg te
realiseren. Volgende maand gaat de eerste paal in de grond!
En dan kom je natuurlijk nog veel meer tegen in je portefeuille. Zo ben ik
ondertussen bezig met het opstarten van de Lokale Educatieve Agenda, heb ik
een preventief programma om schulden tegen te gaan door de raad gekregen,
ben ik aan het kijken of we de Niermanschool in de Plataan kunnen vestigen, ben
24
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
ik bezig een kunstcommissie op te richten, ben ik op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden in mijn portefeuille, hebben we de voedselbank een extra steuntje
in de rug kunnen geven en nog veel meer leuke dossiers. Ik zit er ondertussen al
aardig in en leer de uithoeken van mijn portefeuille goed kennen. Het is een
prachtige baan. Ik geniet er elk moment van en heb bijna niet het gevoel dat ik
werk! Zo leuk is het!
Het werken met de ambtenaren was ook even nieuw voor me. En wie nog steeds
denkt dat ambtenaren lui zijn, omdat dingen nou eenmaal niet zo snel gaan
binnen een gemeentelijke organisatie, die heeft het toch echt mis. Dat trage komt
vooral door de (verplichte) procedures die doorlopen moet worden. De
ambtenaren werken echt keihard. Ik vind het ook ontzettend leuk om met ze
samen te werken. Maar ik moet dan ook wel zeggen dat ik echt een aantal
toppers om mij heen heb.
Al met al spreekt hier een hele blije wethouder, die geniet van elke dag dat ze het
werk mag doen voor onze partij en voor de inwoners van Meppel. Ik hoop dat het
zo goed blijft gaan, dat de fractie en ook de SteMmers blij zijn met de manier
waarop ik deze job invul. Het eerste jaar zit er bijna op en ook de komende drie
jaar zal ik stinkend mijn best blijven doen. Want uiteindelijk heb ik dankzij jullie
deze mooie kans gekregen! Dank je wel!
Onze interactieve website:
25
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Van de redacties
Kees Schoonderwoerd
De Stadswachter
Het was verkiezingsjaar en dat wilde ook onze krant wel weten. Het goudkleurige
voorjaarsnummer haakte enthousiast in bij de uitstekende campagne onder
leiding van lijsttrekker Peter, kandidaat-wethouder Myriam en voorzitter Han.
‘Hart op de Juiste Plek’ was de slogan die we rondtetterden. Het viel niet tegen:
Sterk Meppel verloor weliswaar een zetel, maar dat was draaglijk na vier jaar een
eigen wethouder met de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid. En we
bleven de grootste.
In de nummers erna besteedden we ruimschoots aandacht aan de vorming van
een nieuw college, met opnieuw een SteM-wethouder, Myriam dus. En we
prevelden bezwerende formules naar de dreigende wolken die vanuit Den Haag
ook naar onze gemeente dreven. Het bleef tamelijk rustig, maar we maakten ons
geen illusies.
Verder was alles zoals te doen gebruikelijk. Onze krant werd elk
kwartaal in stad, dorp en buitengebieden huis-aan-huis bezorgd.
Acht pagina’s, volgeschreven, geredigeerd en opgemaakt door
vrijwilligers, met foto’s en illustraties van vrijwilligers, met
advertenties geworven door vrijwilligers en verspreid door
vrijwilligers. Dat is mooi, dank aan iedereen!
De redactie bestond, en bestaat nog, uit Kees Schoonderwoerd
(hoofd- / eindredactie), Henk Tiemens (vormgeving), Elisabeth
Bakkenes en Jan Vonk. Behalve van de redactie zelf kwamen er bijdragen van
diverse andere SteM-leden: Eduard Annen, Herman Jansen, Myriam Jansen,
Henk Rous, Henk Schoemaker, Frans Venema, Peter de Vries, Jan Wessels en
Han van Zandbergen. De foto’s werden geproduceerd door Marco Havers, Elly
Jansen, Herman Jansen, Frans Venema en Jan Vonk, met incidentele bijdragen
van Menno de Boer. De Han-en-Santekeningen op de voorpagina waren van
Frans Bultje. De druk werd weer verzorgd door Veenstra & De Vries.
Ook in 2010 ging alles dus naar wens, op één minpuntje na: de inkomsten uit de
advertenties bleven zorgen baren. Het bestuur deed zijn uiterste best om dat te
verbeteren, maar de financiële crisis was (en is) de wereld nog niet uit, merkten
ook wij. En ja, we hadden het afgelopen jaar een chronisch tekort aan bezorgers.
Desondanks werd de Stadswachter nog steeds breed gedragen. En dat willen we
graag zo houden: kun je een bijdrage leveren in de vorm van (tips voor) artikelen
en foto’s, of helpen bij de advertentiewerving? Kom maar op!
26
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Website dé ontmoetingsplaats
Elisabeth Bakkenes
Het websiteteam bestaat uit Bert Hoevenberg, Kees Schoonderwoerd en
Elisabeth Bakkenes. De website van onze vereniging vult zich zo langzamerhand
met onze geschiedenis van de afgelopen jaren. Alle raadsleden en bestuursleden
leveren van tijd tot tijd een bijdrage aan de website. Ook de foto's worden uit veel
hoeken aangeleverd. Maar als er geen foto beschikbaar is die we nodig hebben
dan is het bijna altijd Marco Havers die daarvoor zorgt.
Romke Egbers
Sterk Nieuws
De elfde jaargang is ook al weer voorbij. Soms weer met het hektische achter
bijdragen aanzitten en op het laatste moment laten vermenigvuldigen bij
Kopieerservice Meppel. Dank ook aan hen voor de medewerking.
Een decennium geleden, bij de start met Sterk Nieuws, dacht ik aan een blad met
mededelingen, maar ook met opiniërende artikels en meer persoonlijke
inzendingen. Zo nu en dan zijn er dergelijke bijdragen, maar dat kan nog beter. Ik
zie daar een taak in voor het nieuwe jaar.
Marco Havers
Fotografie
Sinds eind 2008 verzorg ik een groot deel van de foto’s voor
Sterk Meppel. Dat zijn foto's in de Stadswachter en op de
website. Ook worden de foto's ook soms bij persberichten mee
gestuurd voor de lokale media.
De onderwerpen waar ik in 2010 foto's van gemaakt heb zijn
o.a. straatinterviews, de grachtenloop, verkiezingen 2010, het
boekje SteMgeluid, A.L.V. en thema-avonden / -dagen én
natuurlijk momenten waar onze wethouder Myriam Jansen
aanwezig is.
De hoeveelheden foto's voor 2010 zijn :
Website
25 foto's
Stadswachter 89 foto's
Dan zijn er nog honderden, zo niet duizenden, foto’s die niet gepubliceerd zijn,
maar wel in het archief komen.
27
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
In memoriam: Albert Konstapel
Het gebeurt gelukkig niet vaak dat een actief lid van ons overlijdt. Het is nu dan toch gebeurd.
Herman Jansen schreef onderstaand in memoriam.
In memoriam Albert Konstapel
8 juli 1938 - 3 april 2010
Geheel onverwacht hebben we afscheid moeten nemen
van Albert Konstapel. Hij was niet ziek, integendeel hij
fietste veel en maakte op ons altijd een fitte indruk.
Albert en Sterk Meppel, hij was een van die vrijwilligers
die als het nodig was zich het vuur uit de sloffen lopen
voor onze Stadswachter, de kwartaalkrant van Sterk
Meppel. Hij coördineerde de verspreiding van de krant
in de wijk Oosterboer. Hij is ook een poosje lid geweest
van het bestuur.
Met Dick Minkjan deed hij daarnaast het rondje buitengebied. Samen in de
wagen van Dick naar Rogat, Broekhuizen, De Schiphorst, Haakswold en
Nijentap. Vooral Albert kende daar veel mensen omdat hij vroeger als
vertegenwoordiger bij velen aan huis kwam. Eerst met potten en pannen, later als
verzekeringsagent van de OBM, NUVA en Yarden. Onderweg hadden Dick en
Albert altijd veel plezier. Een erf van een boerderij oprijden, een grote boog
rijden, tot verbazing van de bewoners en daarna de krant in de brievenbus
deponeren. Rogat, dat deden ze als een wedstrijd. 'Jij links om en ik rechtsom
deze keer. Wie het eerst klaar is.' Zeven minuten, soms ging het nog sneller! Het
is zoals zoon Arjan bij de afscheidsbijeenkomst aan de Zomerdijk zei: 'Aan Sterk
Meppel moest je niet komen'.
Albert is op 8 juli 1938 aan de Zomerdijk in een klein huisje op nummer 16
geboren. Hij had daar, ondanks de oorlogstijd, een vrij onbezorgde jeugd. Hij was
ook toen al een ondernemende jongen die wel wist waar de lucifers lagen,
waardoor de schuur van opa en oma het moest ontgelden.
Een ritje op de motor van zijn broer eindigde dwars door het prikkeldraad. De
liefde voor de motor bleef. Albert ging vanaf 1953 zo veel als kon elk jaar naar de
TT in Assen.
Toen hij van school af was, kwam hij op een scheepswerf in Meppel als lasser,
daarna bij een bedrijf in afzuiginstallaties in Kampen.
Op 2 april 1965 trouwde Albert; het jonge paar kreeg drie kinderen.
Uiteindelijk vond Albert het werk dat het best bij hem paste: vrijheid, veel contact
met mensen en verkopen. Hij ging werken bij Rena Ware 'in de potten en
pannen'. Hij bleek een topverkoper.
28
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Een moeilijke tijd was het moment waarop het huwelijk geen stand bleek te
houden. In die tijd veranderde Albert van werk. Hij kwam in dienst van OBM, later
NUVA en Yarden, polissen verkopen in heel Zuidwest Drenthe.
In 1987 lachte het geluk hem weer toe. Tarni kwam in zijn leven en zij zijn nog
datzelfde jaar getrouwd. Ze kregen een Chinese jongen van 3 jaar als pleegkind
en daar kon later ook nog wel een Chinese jonge vrouw bij. Sinds de komst van
Tarni had Albert met de kinderen en zijn kleinkinderen, echt gelukkige jaren. In
1997 gingen ze in de Oosterboer wonen en toen Albert daarna met de VUT kon,
kwam er voldoende vrije tijd beschikbaar om ook meer voor Sterk Meppel te
doen. En aan dat alles is dan plotseling op 3 april 2010 een eind gekomen.
Vooral voor Tarni, de kinderen en zijn kleinkinderen is dit een groot verlies. Het
staat heel treffend boven de rouwadvertentie:
'Al hoorde ik eerder van de weg die elk moet gaan,
onvermijdelijk;
gisteren had ik niet gedacht
dat het vandaag zou zijn.'
Onze gedachten zijn dan ook in de eerste plaats bij Tarni, de kinderen en
kleinkinderen!
Namens Sterk Meppel,
Herman Jansen
29
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Bestuur, raadsleden en commissies
Het bestuur bestond in 2010 uit de volgende mensen:
Han van Zandbergen voorzitter
Romke E. Egbers
secretaris (tot 13 oktober)
Eduard Annen
secretaris (vanaf 13 oktober)
Anko Scholtens
penningmeester
Annette Ferguson
vice-secretaris
Henk Rous
algemeen bestuurslid
De bestuursvergaderingen werden tevens bijgewoond door:
Jan Vonk
fractievertegenwoordiger
Peter de Vries
fractievoorzitter
De fractie bestond in 2010 uit de volgende mensen:
Myriam Jansen
fractievoorzitter (tot 11 maart)
Peter de Vries
fractievoorzitter (vanaf 11 maart)
Henk Schoemaker
vice-fractievoorzitter
Elisabeth Bakkenes
fractielid
Frans Venema
fractie-penningmeester
Jan Vonk
fractiesecretaris
Jan Wessels
fractielid
De wethouders in 2010 waren:
Egbert van Dijk
cultuur & recreatie, onderwijs & sport, openbare
werken, publiekszaken, vergunningen & handhaving
Myriam Jansen
project Koeberg Noord en Zuid, wijkwethouder
Koedijkslanden / Nijeveen / buitengebieden, sociale
zaken, Wmo, cultuur, recreatie, toerisme,
evenementen, onderwijs en jeugd, wijk- en
buurtgericht werken, wijkontwikkeling, integratie
De verenigingscommissies in 2010 waren:
Kascommissie
Dick Minkjan (voorzitter), Frans Venema (lid), Myriam
(beoordeelde jaarrekening Jansen (reservelid).
2009)
Stadswachter
Website
Verspreidingsbureau
(Stadswachter en
Kees Schoonderwoerd (eindredactie), Henk Tiemens
(vormgeving), Elisabeth Bakkenes en Jan Vonk
Bert Hoevenberg, Kees Schoonderwoerd en
Elisabeth Bakkenes.
Jenny Schipper (centrale coördinatie),
wijkcoördinatoren Peter de Vries, Eduard Korpel,
30
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
ledenbrieven)
Ledenadministratie
Advertentie- en
sponsorcommissie
Nieuwjaarsreceptie
DMD- en
braderiecommissie
Ledenfeest
Sterk Nieuwsredactie
Albert Konstapel (tot zijn overlijden), Frans Venema,
Dick Minkjan, en natuurlijk de 75 bezorgers.
Han van Zandbergen en Anko Scholtens hebben een
deel van de taken van Albert op zich genomen.
Elly Jansen - van Elk.
Han van Zandbergen, Anko Scholtens, Rian Buter,
Annette Ferguson, Henk Rous.
Niet ingevuld.
Frans Venema, Han van Zandbergen, Henk Rous.
Myriam Jansen, Han van Zandbergen.
Romke Egbers, Han van Zandbergen, Annette
Ferguson.
Reglementscommissie Romke Egbers, Henk Schoemaker, Han van
Zandbergen, Jan Vonk.
Kiescommissie
Romke Egbers (voor technische verkiezingszaken).
Campagnecommissie Myriam Jansen, Han van Zandbergen, Peter de Vries
Verkiezingsprogramma Elisabeth Bakkenes, Henk Schoemaker, Jan Vonk,
commissie
Han van Zandbergen.
En nu maar hopen dat ik niemand vergeten ben. Er zijn zo ontzettend veel
mensen actief in onze vereniging, je zou eigenlijk gewoon de hele ledenlijst
moeten afdrukken......
Romke E. Egbers
31
Sterk Meppel
Jaarverslag 2010
Adressen
Bestuur Sterk Meppel 2010
Han van Zandbergen
Romke E. Egbers
(tot 13 oktober)
Eduard Annen
(vanaf 13 oktober)
Anko Scholtens
Annette Ferguson
Henk Rous
Hofstedestraat 7, meppel
[email protected]
Heerengracht 15, Meppel
tel. 79 51 17
06 - 14 16 84 05
tel. 24 05 17
Lepelaar 5, 7943 SJ Meppel
[email protected]
Werkhorst 19, Meppel
[email protected]
Jan Steenstraat 85, Meppel
De Kampen 10, Meppel
tel. 85 30 69
tel. 44 27 05
tel. 25 91 25
tel. 25 42 82
Fractie en wethouder Sterk Meppel
Myriam Jansen
(vanaf mei wethouder)
Peter de Vries
Henk Schoemaker
Elisabeth Bakkenes
Frans Venema
Jan Vonk
Jan Wessels
Egbert van Dijk
(wethouder tot maart)
Kruisstraat 11, Meppel
[email protected]
Het Vledder 35, Meppel
[email protected]
Julianastraat 26, Meppel
[email protected]
Oosterboerweg 94, Meppel
[email protected]
De Veurdele 49, Nijeveen
[email protected]
Jan Steenstraat 83, Meppel
[email protected]
Emmastraat 68, Meppel
[email protected]
Buizerd 3, Meppel
[email protected]
tel. 85 25 22
tel. 26 03 05
tel. 25 81 41
tel. 25 90 26
tel. 49 16 60
tel. 25 95 43
tel. 25 55 20
tel. 850 360
Redactie Stadswachter
Kees Schoonderwoerd
Resedastraat 14, Meppel
[email protected]
tel. 26 27 28
Internet
E-mail-adres vereniging:
Homepage:
[email protected]
www.sterkmeppel.nl
32

Vergelijkbare documenten

In dit nummer - Sterk Meppel

In dit nummer - Sterk Meppel een doel. En vooral: je hebt contact met allerlei mensen binnen de vereniging. En het eerste jaarverslag in een iets andere functie dan secretaris. Alhoewel: het gaat over 2010 en dan is het toch w...

Nadere informatie

Democratie is in vrijheid je eigen onderdrukker kiezen

Democratie is in vrijheid je eigen onderdrukker kiezen erg waardevolle bijdragen van Romke. Voor onze vereniging is hij niet verloren, als eindredacteur heeft hij nu het voor u liggende jaarverslag en Sterk Nieuws onder zijn deskundige hoede. Als secre...

Nadere informatie

Bourgondische Wandeling - de Bourgondische Beleving

Bourgondische Wandeling - de Bourgondische Beleving erg waardevolle bijdragen van Romke. Voor onze vereniging is hij niet verloren, als eindredacteur heeft hij nu het voor u liggende jaarverslag en Sterk Nieuws onder zijn deskundige hoede. Als secre...

Nadere informatie