1989-05-23 Turnkring Aalst

Commentaren

Transcriptie

1989-05-23 Turnkring Aalst
E{rr
voLK
zal= ltsas
Turnkring Aalst: immense groei
TurilEeil? §s @psaileraw
Bes$awrwisxl
Jan Geeroms
Hse
stad Aalst nog altijd terecht op die nut behoortijk succes aan
competitietumen doen. Het zijn
Sara Verschaven, Naulie De
Neef en Saanje Van Heneweg'
he. Zii word,en door Geert Van
Henele begeleid en vormen zowat de top, competitief dan, van
dt club," zeg! De Berlangeer.
Kat" en maald mcn evenDe vwrbiie Nriodc werd la ,,De gebruik
van dc zaal van de
eàns
Dc ambing-dcr §d Acl§. batur van dc ,4alstene un- brandweer, hond.erd meler verwst
vauicawd.
tan
bing
Meteen ru ik Tlwedt Wcreld'
derop.
oorlog goeide dc vereniging in Borms, voorheen twaalf jaar ,,We hebben de l-ap van zesRuvoorzitter,
volgde
technisch
.e,alsi eénstaa met een rurtradi'
honderd leden overschreden en
tie. Succes líet niet zo lwel lang dy Everaert op als algenuen hct wordt erg moeilijk om dc
bestutnfuncAndere
op zich wachÍen De goldcn six- voonitter.
twod aan tijd en ruirnÍe op le
ies betekcnden de definitieve ties worden momcnteel wurrge- vangen," stelt technisch voorzitDe
Berhngeer
doorbraak voor fu Aakterse twmèn door Dirk
ter Dírk De Berhngeer. ,,Er b
tumclub. En in IW volgde een
eerste piek: vier nationale ieugd'
titels en dc trofee van sPotYerdíercu van de stad, Aalst was
een ruilan in de Belgische nrmwereld en dot resulteerde in tu'
tionale en intemationale conlrontaties in
&
Dumsvolg&
Keizerliikz Stedc.
centeru.g"aL
Reorganisatie
trcltig brengan nidtwe
voor dz ,bl*'rw atm-
De jarcn
gr*i
krbq. My Everwt wr k
opdging vffi v{der l*arcel
@ in & rgzitsrr,ul an
M
ur «.*vige
dub-
i
B estutr en leerlaachten
Met een vlot werksrd batuw ende
brede
de
allerjongsten
basis,
een
reelcs bekwame leerkrachten
Enny en van vier lot tien. Daarrw volgt zit de
nrnlcring der stad Aalst
Engleben Thuis (financiën), Rik
waaier
van
rnogelijkheden: goed voor de eer*konvndc iaeen
(feestleider),
Van Steenberghe
toestekumen, trampoline, jazz- ren De mcruten die voor ha
Guy Camu (infrastructuur) en gym,
ifiniek, dans-gym. De huï huidige succes van de club inDaniëile Van Geen (hulpsecretadige accorvnodatie wordt te staan zijn: Ian Borms, Patrick
ru).
kilci* Onze club hcefi door dc Buyl, Annick Buyle, Guy CaTwnfeest
furse groei nood aan een gym- mu, Dirk De Berlangeer, An,,CIns iarrËiks treatfut blijS ut zad t*t deels va,su loestelbt en nick Dc Lorye, EIs De Pauw,
hoogtept*tt in dc wcrking, At dofiaaast een funszaal vaor Linda De Smet, Peter DeWaele,
fu,r gttg lÉt daq ia De rfrrerf, iazz-gyttt, ri*niek en dans-gym Marcel Everaert, Rudy Everaert,
fu ctwrm rwssapekalcel," d- Dwbij relccrcdwij uiteraard op Dirk Forcquet, Kristine Gabrifui lu futzrr. ,,@ or6rutilr,- hct dsbes*w, wwrmcc onze eb, Annie Linthout, Mwie-Pautb qu ,ïwdli* k dc M E cfuór sradr goeie 'rzlutírs geluit le Meert, Manjke Robijru,
'hgrtfutia§" fu&aEn,rartst lucl."
Frat* Srccrrhow, Etwny en En, gdben Thiq Tínny Uvin, Danio*s als w*il4 éÉn ker p*
(tectmisch dhecteur), Louís Ver-
bestel (secretaris),
isr nw ktinn le g*t."
dle Van Geert, Geert Van Herzele, Chrisul Van Pari§, Rik
dc& gcsprekkcn. Het lcden,,Binnen onze club tellen wij op Van Steenberglu, Inuis Verbeaantal steeg fors (tot 500) en ook
dc keuzanagelijkhedcn voor dz Voorlopig moet de rumkrtng der dit ogenblik een dietal nuisps stel en Carine Verleyen.
efiffit
w M *ry,rmhcfií
turners werden urtgebreid.
,,Wie competitief verder wil lcan
dtt," verteh de huidige voonitler
tan
Borms, die
in
1985 RudY
Everaert opvolgdt. ,,Maar het is
zo dat wij een democratische
club gebleven zijn waar iedereen
terecht. lcan. Keurtumers
iq
maar zonder de leden die ie*
minder hoog mikken, uit het oog
te verliezen."
,,De jeugd blijfi het grootste deel
van onze aandacht opeisen. Het
gros van onze leden kunnen on'
der de noemer pugd gevat worfun. Opvallend daarbii is dat
'zowat 80Vo van onze leden nuisps of danus zijn. Blijkbaar worden dc pngew nog vaak naar
andere sporldisciplines toe gedreven."
,,Belangijk is ook onze comple'
mcntaire rol die wii vervullen
ruast dc schoolse sPortactiviteï
ten, Wij zijn geercziw een vervanging voor de licharrclijke opvoeding op school, wel een aan-
vulling."'
.
De top

Vergelijkbare documenten