ELZTRIP EZF32 / EZF42

Commentaren

Transcriptie

ELZTRIP EZF32 / EZF42
ELZTRIP
EZF32 / EZF42
SE
... 6
FR
... 11
PL
... 21
NO
... 7
DE
... 12
IT
... 23
FI
... 8
NL
... 14
GB
... 10
RU
... 19
EZF32 / EZF42
Wire
1).
2).
Tak / Skinne
Roof / Plafond
3).
4).
Fig.1
2
EZF32 / EZF42
120
>250
215
>1000
1330
215
>250
>1800
3
EZF32 / EZF42
L1
L2
L3
L1
INPUT 400V 3AC
L3
INPUT 230V 3AC
L1
L1
L2
L2
L3
L3
ERC
L1
L2
L3
L2
°C
°C
ERC 11/66
°C
EZF 32 - 42 /S1
EZF 32 - 42 /S1
L 1 L2 L3
L 1 L2 L 3
400V 3~
230V 3~
L 1 L 2 L3
400V 3~
230V 3~
L1 L 2 L 3
EZF32 / EZF42
SE
EZF32 / EZF42
Montage- och bruksanvisning
Användningsområde
Elinstallation
Värmestrålpanelerna monteras i taket och
är avsedda för rumsuppvärmning. De kan
användas för totaluppvärmning liksom för
tillskottsvärme i t.ex. butiker, varuhus,
utställningshallar, lager etc. Produkten används med fördel till punktuppvärmning för
delar av lokaler. Tack vare strålvärmetillskottet kan lufttemperaturen ofta sänkas i
lokalen vilket leder till energibesparing.
Värmestrålpanelerna är CE-märkta och
uppfyller EMC-direktivet. De är också godkända av SEMKO i sköljtätt utförande, IP 44.
Installationen, som skall föregås av en
allpolig brytare med ett brytavstånd om
minst 3 mm, skall utföras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter De
kabelgenomföringar som används måste
säkerställa kravet på kapslingsklass.
Värmarens funktion
Panelerna har vid drift en temperatur på upp
till 370°C och avger värmen som strålning
mot kallare ytor.
Max omgivningstemperatur +30°C.
Montering
Apparaterna är avsedda för fast montage
och skall monteras horisontellt! (fig. 2). Beträffande säkerhetsavstånd se fig. 3.
Standardfästen (2 st) för montering mot tak,
på lina, på armaturskenor eller i pendel medföljer apparaten. Fästena ligger vid leverans
i kopplingsrummet.
Bestäm panelens placering i taket. Böj ”benen” på täkfästena (fig 1.1) i ca 90° (fig
1.2). Montera konsolerna med ett inbördes
avstånd av 1330 mm i taket mot takskena
eller på wire (fig 1.3). Vid montering på wire
träs fästet över wiren. Häng upp panelen
enligt fig 1.4 först i ena änden och sedan i
den andra. Dra åt skruvarna ordentligt.
TYP
Effekt [W]
Längd [mm]
Anslutningsspänning
Strömstyrka [A]
Max elementtemp. [°C]
Vikt [kg]
6
Säkerhet
Apparaten har vid drift heta ytor!
Apparaten får ej övertäckas helt eller delvis
med brännbart material, då övertäckning
av apparaten kan medföra brandfara!
Jordfelsbrytare
Om installationen är skyddad av en jordfelsbrytare och denna löser ut vid inkopplingen
kan detta bero på fukt i värmeelementen.
När ett aggregat innehållande värmeelement
inte använts under en längre tid eller lagrats
i fuktig miljö kan fukt tränga in. Detta är inte
att betrakta som ett fel utan åtgärdas enklast genom att aggregatet inkopplas utan
jordfelsbrytare varvid elementen torkas.
Torktiden kan variera från någon timme till ett
par dygn. I förebyggande syfte är det lämpligt att anläggningen tas i drift kortare stunder under längre användningsuppehåll.
Vid större installationer bör uppdelning ske
på flera jordfelsbrytare.
Skötsel
I lokaler där aerosoler, lack, lösningsmedel
el. dyl. förekommer kan detta medföra beläggning på panelerna och orsaka missfärgning av dessa. Effekten påverkas inte
EZF32
3200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
4,6 / 8,0
300
20,0
EZF42
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
EZF32 / EZF42
NO
Montering og bruksanvisning
Bruksområde
skruerne godt til.
Varmestrålepanelene monteres i taket og er
tiltenkt romoppvarming. De kan brukes til
totaloppvarming og tilskuddsvarme i f.eks.
butikker, varehus, utstillingshaller, lagerlokaler osv. Produktene kan med fordel brukes til
punktoppvarming for deler av lokaler. På
grunn av strålevarmetilskuddet kan man ofte
senke lufttemperaturen i lokalet, og dermed
redusere energiforbruket.
Varmestrålepanelene er CE-merket og oppfyller EMC-direktivet. De er også godkjent av
SEMKO i sprutsikker utførelse,
kapslingsklasse IP 44.
Varmerens funksjon
Panelene har ved bruk en temperatur på
opptil 370 °C og avgir varmen som stråling
mot kaldere flater.
Max omgivelse temp. +30°C
Montering
Apparatene er tiltenkt for fast montering og
skal monteres horisontalt (fig. 2). For
sikkerhetsavstander, se fig. 3. Standardfester (2 stk) for montering mot tak, på line,
på armaturskinner eller i pendel følger med
apparatet. Standardfester ligger i
koblingsrommet vid leverans.
Bestem panelets plassering. Bøy ”beina” på
takfeste (fig 1.1) i ca 90° (fig 1.2). Monter
konsollene med en innbyrdes avstand av
1330mm mot tak eller i wire (fig 1.3). Vid
montering i wire, henges takfestet over
wiren. Heng opp panelen som vist i fig 1.4
først i ene enden og så i den andre. Dra så
TYP
Effekt [W]
Lengde [mm]
Tilkoblingsspenning
Strømstyrke [A]
Maks elementtemp. [°C]
Vekt [kg]
El-installasjon
Benyttede kabelgjennomføringer må oppfylle
kravet til kapslingsklasse.
Sikkerhet
Under bruk har apparatet varme overflater!
Apparatet må ikke tildekkes helt eller delvis med brennbart materiale, da dette kan
medføre brannfare!
Jordfeilbryter
Hvis installasjonen er beskyttet av
jordfeilbryter, og denne blir utløst ved
innkobling av apparatet, kan dette skyldes
fuktighet i varmeelementet. Når et aggregat
med varmeelement ikke har vært i bruk på
lang tid eller har blitt lagret i fuktige
omgivelser, kan det trenge inn fuktighet.
Dette er ikke å betrakte som en feil, og
utbedres enklest ved at apparatet innkobles
via et uttak uten jordfeilbryter, slik at elementet tørker. Tørketiden kan variere fra en
times tid til et par døgn. Av forebyggende
hensyn er det hensiktsmessig å ta
apparatet i bruk i kortere perioder under
lange bruksopphold.
Større installasjoner bør deles opp med flere
jordfeilbrytere.
Vedlikehold
I lokaler der bruk av aerosoler, lakk,
løsningsmidler e.l. forekommer, kan dette
forårsake belegg på varmepanelene og
medføre misfarging av panelene. Dette
reduserer ikke effekten.
EZF32
3200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
4,6 / 8,0
300
20,0
EZF42
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
7
FI
EZF32 / EZF42
Asennus- ja käyttöohje
Käyttöalue
Säteilypaneelit asennetaan kattoon ja ne on
tarkoitettu huonelämmitykseen. Niitä voidaan
käyttää kokonaislämmitykseen sekä
lisälämmitykseen esim. myymälöissä,
tavarataloissa, näyttelyhalleissa,
varastoissa jne. Paneeli soveltuu hyvin
myös osittaisten tilojen kohdelämmitykseen.
Säteilylämpölisän ansiosta tilan
ilmanlämpötilaa voidaan usein alentaa, mikä
säästää energiaa. Säteilypaneelit ovat CEmerkittyjä ja täyttävät EMC-direktiivin
vaatimukset. Ne ovat lisäksi SEMKO:n
hyväksymiä roiskevedenpitävänä
rakenteena, IP 44.
Sähköliitäntä
Elztrip-sätelilypaneeli on tarkoitettu 400 V~
nimellisjännitteelle, mutta se voidaan
toimittaa tilauksesta myös 230 V~
jännitteelle. Tämä ei koske mallia EZ 5, joka
toimitetaan vakiona 230 V~ jännitteelle.
Sähköasennus on annettava pätevän
sähköasentajan suoritettavaksi ja työ on
tehtävä voimassa olevien määräysten
mukaisesti. Laitteen eteen on asennettava
moninapainen katkaisin, jonka katkaisuväli
on vähintään 3 mm. Kytkentärasian päällä
on 2 kpl Ø 29 mm läpivientireikää.
Käytettyjen läpivientien on oltava
kotelointiluokkavaatimuksen mukaisia.
Lämmittimen toiminta
Paneelien pintalämpötila on käytön aikana
maks. 370 °C ja ne säteilevät lämpöä
kylmemmille pinnoille.
Maksimi ympäristönlämpötila +30 °C.
Turvallisuus
Asennus
Laitteet on tarkoitettu kiinteään asennukseen
ja ne asennettava vaakasuoraan (fig. 2).
Varoetäisyydet on esitetty kuvassa fig. 3.
Laitteen vakiokiinnikkeillä ( 2 kpl) lämmitin
voidaan kiinnittää kattoon,
valaisinripustuskiskoon tai ripustusvaijeriin.
Kiinnikkeet ovat laitetta toimitettaessa
lämmittimen kytkentilassa.
Laitetta asennettaessa mitataan
kiinnikkeiden paikat (fig 1.1), kiinnitetään ne
tukevasti paikoilleen ja taivutetaan
lukitusliuskaa n. 90° (fig 1.2). Kiinnikkeiden
väli on n. 1330 mm. Tämän jälkeen lämmitin
nostetaan kiinnikkeisiis ja lukitusliuska
käännetään suoraksi. Asennettaessa
lämmitin vaijeriin (fig. 3), pujotetaan
kiinnikkeet ensin vaijeriin ja sen jälkeen
nostetaan lämmitin paikoilleen (fig. 4).
Varmista kiinnitys ruuveilla.
Maavuotokytkin
6
Laitteen pinnat kuumenevat käytön aikana!
Laitetta ei saa peittää kokonaan tai osittain
palavalla materiaalilla, sillä laitteen
peittäminen aiheuttaa tulipalovaaran!
Jos asennus on suojattu maavuotokytkimellä
ja kytkin laukeaa kytkennän yhteydessä,
syynä voi olla lämpövastuksiin päässyt
kosteus. Kosteutta on saattanut päästä
lämpövastuksiin, jos kojetta ei ole käytetty
pitkään aikaan tai sitä on säilytetty
kosteassa ympäristössä. Tämä ei ole
varsinainen vika ja se on helpointa poistaa
liittämällä koje pistorasiaan, jota ei ole
varustettu maavuotokatkaisimella, kunnes
vastukset ovat kuivuneet. Kuivausaika voi
vaihdella muutamasta tunnista pariin
vuorokauteen. Kosteusongelman
ennaltaehkäisemiseksi laitetta kannattaa
käyttää lyhyitä jaksoja pitkän käyttötauon
aikana.
Laajoissa asennuksissa on käytettävä
useita maavuotokytkimiä.
EZF32 / EZF42
FI
Hoito
Tiloissa, joissa käytetään esim. aerosoleja,
lakkoja, ja liuotteita, nämä aineet voivat
tarttua lämpöpaneeleihin ja aiheuttaa
paneelien värjääntymisen. Tämä ei
kuitenkaan heikennä paneelien tehoa.
TYYPPI
Teho [W]
Pituus [mm]
Liitäntäjännite
Virran voimakkuus [A]
Vastusten maks. lämpötila. [°C]
Paino [kg]
EZF32
3200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
4,6 / 8,0
300
20,0
EZF42
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
7
GB
EZF32 / EZF42
Assembly and Operating Instructions
Application area
The radiant heat panels are mounted on the
ceiling and are intended to heat rooms. They
can be used for overall heating or for
additional heating in, e.g. shops, department
stores, exhibition halls, warehouses, etc.
The product is also ideal for local heating in
a part of a room. The radiant heat addition
frequently permits the temperature in the
room to be lowered, which results in
energy savings. The radiant heat panels are
CE marked and comply with the EMC
directive. They are also approved by
SEMKO in protection class IP 44.
Operation
Under operation the panels have a
temperature of up to 370ºC and radiate heat
towards cold surfaces. Max ambient temp.
+30ºC.
Assembly
The units are intended for permanent
installation and should be fitted horizontally
(fig. 2). See fig. 3 for safety distances. The
standard brackets (2) for fitting against the
ceiling, on wires, on luminaries rails or on
drop-rods are supplied with the unit inside
the connection box.
Determine the position of the panel on the
ceiling. Bend the brackets (fig 1.1)
approximatly 90° (fig 1.2). Mount the
brackets with an internal distance of 1330
mm on the ceiling or on a wire (fig 1.3).
When the panel is mounted on a wire put
the bracket on top of wire. Mount the pannel
according to fig 1.4 start with one end and
then assemble the other one. Make sure
that the screws are tightend.
TYPE
Output [W]
Length [mm]
Connection voltage
Current intensity [A]
Max. element temp. [°C]
Weight [kg]
10
Electrical installation
The installation wich should be proceeded
by a fully isolating switch with a contact
gap of at least 3 mm, should be carried out
by a qualified technician and in accordance
twith applicable directives. The cable glands
used must guarantee the protection class
requirements.
Safety
During operation the surfaces of the unit
are hot! The unit must not be partly or fully
covered with combustible material, as
covering the unit can represent a fire risk!
Safety cut-out
If the installation is protected witha safety
cut-out, which trips when the unit is
connected, this may be due to moisture in
the heating element. When a unit containing
a heater element has not been used for a
long period and is stored in a damp
environment, moisture can enter the element. This should not be seen as a fault, but
is simply rectified by connecting the unit to
the mains supply via a socket without a
safty cut-out so that the moisture can be
driven out of the element. The drying time
can vary from a few hours to a few days.
When the heater shall not be used for a
long period a good preventive measure is to
occasionally run the heater for a short time.
Larger installations should be divided over
several safty cut-outs.
Maintenance
A coating on the panels that may result in
their discoloration can occur in buildings
where aerosols, paint or solvents are used.
However, this will not impair the output.
EZF32
3200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
4,6 / 8,0
300
20,0
EZF42
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
EZF32 / EZF42
FR
Mode d’emploi et instructions de montage
Domaine d’application
Les panneaux rayonnants sont montés au
plafond et sont prévus pour le chauffage de
locaux. Ils peuvent être utilisés comme
chauffage global ou d’appoint dans tous
types de locaux, magasins, grands magasins,
halls d’exposition, entrepôts, etc. Le produit
est avantageusement utilisé pour le
chauffage ponctuel de parties de locaux.
Grâce à l’apport thermique par rayonnement,
la température peut souvent être diminuée
dans le local permettant ainsi des économies
d’énergie. Les panneaux rayonnants sont
marqués CE et répondent aux normes de la
directive EMC. Ils sont aussi homologués par
SEMKO, (NTR/CCA disponible sur demande), en version étanche à l’arrosage, IP 44.
Fonctionnement des cassettes
En fonctionnement les panneaux ont une
température d’environ 370°C et émettent de
la chaleur par rayonnement vers les surfaces
plus froides. Température ambiante +30°C
maximum.
Montage
Les appareils sont prévus pour montage fixe
et doivent être montés horizontalement! (Fig.
2). Les consoles de fi xation standard (2 pcs)
pour montage au plafond, en linéaire, sur
rails de luminaires, en suspension sont livrées
d’origine dans le boîtier de connexion.
Déterminer l’emplacement du cassette
rayonnante. Plier les “pieds” de fixation (fig
1.1) au plafond d’environ 90° (fig 1.2). Monter les dispositifs de fixation au plafond (ou
sur les rails d’éclairage) fig 3, et suspendre le
chauffage au plafond comme indiqué fig
1.4, d’abord par l’une des extrémités puis
l’autre. Serrer les vis à fond. Lors de montage
sur câble, suspendre le cassette rayonnante
par-dessus le câble (fig 1.3). Serrer en place
la fixation à l’aide des pièces de plastique et
des vis fournies. Monter la fixation de plaTYPE
Puissance [W]
Longeur [mm]
Tension d´alimentation [V]
Intensité [A]
Temp. résistances maxi [°C]
Poids [kg]
fond contre le côté supérieur du chauffage
comme indiqué point 1.4.
Installation électrique
L’installation, devant être précédée d’un
interrupteur universel avec une distance de
coupure de 3 mm au moins, doit être
effectuée par un installateur agréé et selon
les dispositions en vigueur. Les passages de
câbles utilisés doivent répondre aux normes
de classe d’étanchéité.
Sécurité
Lorsque l’appareil fonctionne, ses surfaces
sont brûlantes!
L’appareil ne doit pas être couvert totalement
ou partiellement de matériaux inflammables
(vêtements ou autres), car cela peut
provoquer des risques d’incendie!
Coupe-circuit
Si l’installation est protégée par un coupecircuit et que celui-ci s’enclenche lors du
branchement de l’appareil, cela peut être dû
à de l’humidité dans les résistances.
Lorsqu’un appareil comportant des
résistances n’a pas été en service pendant
une période prolongée et qu’il a été
conservé en milieu humide, il est possible
que de l’humidité se soit introduite dans les
résistances. Ce n’est pas une panne, et vous y
remédiez facilement en branchant l’appareil
à une prise sans coupe-circuit afin que
l’humidité soit expulsée des résistances. La
durée de séchage peut varier d’une heure ou
deux jusqu’à 48 heures. A titre préventif il
convient de mettre l’appareil en service pour
de brefs instants en cas d’interruption
d’utilisation prolongée. Pour de grandes
installations il convient d’effectuer une distribution sur plusieurs coupe-circuits.
Maintenance
Dans des locaux où sont utilisés notamment
des aérosols, vernis et solvants, des dépôts
peuvent se produire et déteindre les
EZF32
3200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
4,6 / 8,0
300
20,0
EZF42
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
11
DE
EZF32 / EZF42
Montage- und Bedienungsanleitung
Anwendungsbereich
Wärmestrahlerpaneele werden an der
Decke montiert und dienen der
Raumbeheizung. Sie können sowohl für die
vollständige als auch für die zusätzliche
Erwärmung von z.B. Geschäftsräumen,
Warenhäusern, Ausstellungshallen,
Lagerräumen usw. verwendet werden. Die
Geräte eignen sich gut für die
Punkterwärmung in verschiedenen
Teilbereichen von Räumen. Dank
zusätzlicher Strahlungswärme kann die
Lufttemperatur im Raum oft gesenkt und
somit Energie eingespart werden.
Wärmestrahlerpaneele sind CEgekennzeichnet und entsprechen den EMCRichtlinien. Sie sind von der schwedischen
Materialprüfanstalt SEMKO in
spritzwassergeschützter Ausführung (IP
44) geprüft und zugelassen.
Funktion des Wärmestrahlers
Die Wärmestrahler erreichen eine
Betriebstemperatur von bis zu 370 °C und
geben die Wärme als Strahlung an kälteren
Flächen ab. Strahler vom Typ EZF haben
feste Paneele. Die max. umgebungstemp.
+30 °C.
Montage
Die Geräte sind für die feste Montage
vorgesehen und werden in horizontaler
Lage montiert (Abb. 2). Sicherheitsabstand,
siehe Abb. 3. Standardbefestigungen (2 St.)
für die Montage an der Decke, an Drähten,
an Armaturenschienen oder am Pendel sind
im Lieferumfang der Geräte enthalten.
Die Anbringung des Paneels an der Decke
festlegen. ”Die Beine” der Haltung (Fig. 1.1)
etwa 90 Grad biegen (Fig. 1.2). Die Konsole
an der Decke oder an Draht mit einem
Abstand von 1330 mm untereinander montieren. Bei Montage an Draht, die
Befestigung an den Draht anbringen. Das
Paneel gemäss Figur 1.4 aufhingen, zuerst
auf der einen Seite, danach auf der Anderen. Die Schrauben genau anziehen.
12
Elektrische Installation
Die Installation soll von einem Allpolschalter
mit mindestens 3 mm Unterbrecherabstand
vorgeschaltet sein und muß von einem
Fachmann gemäß den geltenden
Vorschriften ausgeführt werden. An der
Oberseite des Anschlußkastens befinden
sich 2 Ausbrechöffnungen von je Ø 29 mm.
Die benutzten Kabeldurchführungen
müssen den Forderungen an die Schutzart
entsprechen.
Sicherheit
Das eingeschaltete Gerät hat heiße
Oberfllächen!
Das Gerät darf weder ganz noch teilweise
mit brennbaren Gegenständen überdeckt
werden, da andernfalls Brandgefahr
besteht!
Erdschlußschalter
Wenn die Installation durch einen
Erdschlußschalter geschützt ist und dieser
beim Einschalten des Geräts auslöst, kann
dies auf Feuchtigkeit in den Heizelementen
beruhen. Wenn ein Gerät mit Heizelementen
eine längere Zeitdauer nicht benutzt oder in
einer feuchten Umgebung gelagert wurde,
kann Feuchtigkeit in die Heizelemente
eindringen. Dies ist kein Gerätedefekt,
sondern die Störung wird am besten
beseitigt, indem das Gerät an eine
Steckdose ohne Erdschlußschalter
angeschlossen wird, so daß die
Heizelemente trocknen. Die Trockenzeit
kann von einigen Stunden bis zu mehreren
Tagen variieren. Um einer solchen Störung
vorzubeugen, sollte das Gerät bei längerer
Nichtanwendung zwischenzeitig kurz in
Betrieb genommen werden. Bei größeren
Installationen sollten mehrere
Erdschlußschalter montiert werden.
EZF32 / EZF42
DE
Wartung
In Räumen, in denen beispielsweise
Aerosole, Lackfarben, Lösungsmittel usw.
verwendet werden, können sich Beläge an
den Paneelen bilden und zu Verfärbungen
führen. Dies beeinträchtigt nicht die Leistung
der Deckenwärmepaneele.
Technische Daten
TYP
EZF32
EZF42
Leistung
Länge
Anschlußspannung
Stromstärke
Max. Heizelementtemp.
Gewicht
3200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
4,6 / 8,0
300
20,0
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
13
NL
EZF32 / EZF42
Montage- en gebruikshandleiding
Toepassingsgebied
De paneelradiatoren worden aan het plafond
gemonteerd en zijn bedoeld voor
verwarming van ruimtes. Ze kunnen worden
gebruikt voor zowel algemene als
aanvullende verwarming, met name in
winkels, warenhuizen, expositiehallen en
opslagruimtes. Dit product is uitermate
geschikt voor puntverwarming in bepaalde
gedeeltes van een lokaal. Dankzij deze extra
stralingswarmte is het vaak mogelijk de algemene luchttemperatuur in het lokaal lager te
houden, hetgeen leidt tot energiebesparing.
De paneelradiatoren dragen het EC-keurmerk
en beantwoorden aan de EMC-directieve. In
spatwaterdichte uitvoering zijn ze tevens
goedgekeurd door SEMKO, IP 44.
Werking van de paneelradiatoren
De panelen bereiken bij gebruik een
temperatuur van 300ºC en geven hun
warmte af aan koudere oppervlakken onder
de vorm van stralingswarmte. Het type EZ
heeft panelen die kunnen worden geplaatst
onder een hoek van 12,5º om de straling te
richten. Type EZF heeft vaste panelen.
Montage
De apparaten zijn bedoeld voor vaste
montage, en dienen horizontaal te worden
gemonteerd! (Zie afb. 2). In ruimtes die
doorlopend worden gebruikt (vaste
werkplekken) dienen de paneelradiatoren te
worden gemonteerd 1,5 a 2,0 m boven
hoofdhoogte. Badkamers, terrassen enz. zijn
niet te beschouwen als vaste werkplekken.
Daar mag bijgevolg de Elztrip worden
gemonteerd op gewone plafondhoogte (2,4
m). Voor wat betreft de veiligheidsafstand,
zie afb.1. De standaardbeugels (2 stk) voor
plafondbevestiging, lijnbevestiging,
hangende bevestiging of montage aan
armatuurprofielen, worden met het apparaat
meegeleverd. Voor het model EZ 5 bestaan
lagere montagebeugels als toebehoren. Dit
apparaat heeft een lagere temperatuur en
een lagere veiligheidsafstand tot het
plafond.
Plafondbevestiging
Bepaal de plaats van het paneel en trek een
14
lijn op het plafond langs de lange
symmetrie-as van het paneel. Monteer de
beugels haaks 90º op de getrokken lijn, met
een onderlinge afstand volgens afb. 1. Beide
beugels dienen te worden gemonteerd in
dezelfde richting. Buig met een
schroevendraaier of iets dergelijks van beide
beugels een van de lippen uit (zie afb. 3).
Hang het paneel aan de plafondbeugels
(afb. 4) en stel de radiatorpaneel in
langsrichting af. Draai de radiator omhoog
en zorg ervoor dat de plafondbeugels
terechtkomen tussen twee tanden in het
borgprofiel, zodat de radiator in de
lengterichting wordt geborgd. Buig de verbogen lip van de plafondbeugel terug onder
het bevestigingsprofiel van de radiator. De
plafondbeugel is tevens voorzien van een
uitsparing voor een kabel.
Lijnmontage
Bij lijnmontage dient u voor de montage van
de bevestigingsbeugels (afb. 5) geschikte
klemmen te gebruiken, bijv. IFA of FIR of
dergelijke. Deze moeten ervoor zorgen dat
de radiator niet verschuift langs de lijn. Alle
bevestigingsbeugels dienen tevens aan de
radiator te worden geborgd met twee
schroeven. Dit voorkomt dat de radiator los
raakt (afb. 7).
Hangende montage
Bij hangende montage kan de radiator
worden gemonteerd aan de bevestiging
d.m.v. bouten, moeren en veerringen in het
gat aan bevestigingszijde (afb. 6). Alle
bevestigingsbeugels dienen tevens met twee
schroeven extra te worden geborgd in de
radiator. Dit voorkomt dat de radiator losraakt
(afb. 7).
Elektrische installatie
De Elztrip plafondradiator is bedoeld voor
400 V~ nominale spanning, doch kan ook
volgens bestelling worden geleverd voor 230
V~. Dit geldt niet voor de EZ 5, die standaard
230 V~ heeft. De installatie dient te worden
uitgevoerd door een bevoegde installateur
en volgens de geldende voorschriften. Het
apparaat wordt aangesloten via een
meerpolige schakelaar met een
contactafstand van min. 3 mm. De
afsluitdoos is aan de bovenzijde voorzien
NL
EZF32 / EZF42
van twee Æ 29 mm uitduwopeningen. De
gebruikte kabeldoorvoer dient te voldoen aan
de eisen betreffende de beschermingsklasse.
Veiligheid
De wanden van het apparaat worden heet bij
gebruik!
Het apparaat mag noch helemaal noch
gedeeltelijk worden afgedekt met
ontvlambaar materiaal. Afdekken van het
apparaat kan namelijk brandgevaar tot
gevolg hebben!
Aardlekschakelaar
Als de installatie is beveiligd door een
aardlekschakelaar en deze spreekt aan bij het
inschakelen van het apparaat, dan kan dit te
wijten zijn aan vocht in het element.
Wanneer een apparaat dat een
verwarmingselement bevat, een langere tijd
niet wordt gebruikt en wordt opgeslagen in
een vochtige ruimte, dan kan er vocht
doordringen in het element. Dit moet u niet
beschouwen als een defect. Het euvel wordt
eenvoudig opgelost doordat u het apparaat
aansluit via een stopcontact zonder
aardlekschakelaar, zodat het element droogt.
De droogtijd kan variëren tussen enkele uren
en een paar dagen. Het is raadzaam het
apparaat bij langdurige stilstand preventief
af en toe een korte tijd aan te zetten. Bij
omvangrijke installaties dienen de apparaten
te worden verdeeld tussen meerdere
aardlekschakelaars.
Onderhoud
In ruimtes waar bijv. spuitbussen, lak en
oplosmiddelen worden gebruikt, is neerslag
op de radiatoren mogelijk, waardoor de
panelen kunnen verkleuren. Dit heeft echter
geen invloed op het vermogen.
15
RU
EZF32 / EZF42
ИНСТРУКЦИЯПОУСТАНОВКЕ
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Инфракрасные нагревательные панели
предназначены для потолочной установки в
жилых и производственных помещениях,
магазинах , складах, мастерских и т.д.
Используются для полного и локального
обогрева мест временного или постоянного
пребывания людей. Эльцтрип является
источником теплового излучения. Для данного
вида передачи тепла существует разница
между ощущаемой и действительной
температурой, которую можно снижать, без
потери комфорта, достигая экономии в затратах
энергии. Инфракрасные обогреватели EZF
соответствуют требованиям ЕМС и имeют
маркировку СЕ. Они также сертифицированы
SEMKO и ГОСТ и имeют
брызгозащищенное исполнение класса IP44.
УПРАВЛЕНИЕ
При работе панели имеют температуру около
370гр.С и излучают тепло в помещение. Модели
EZF имеют фиксированное расположение
панелей. Температура окружающей среды max
+30оC
УСТАНОВКА
Приборы устанавливаются стационарно и
закрепляются в строго горизонтальном
положении (см. Рис.2).
При помощи стандартных монтажных скоб (2шт)
прибор может крепиться к потолку, на
горизонтальных жестких и гибких подвесках, а
также на вертикальной подвеске.
Определите положение прибора на потолке.
Согните скобы под углом 90о как показано на
рисунках 1.1 и 1.2. Разметьте положение скоб на
потолке или гибкой подвеске с межосевым
расстоянием равным 1330мм. При монтаже на
гибкой подвеске скобы надеваются на трос и
прибор крепится сначала с одной стороны (рис
1.4), а потом с другой. Надежно затяните
фиксирующие винты.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Панели должны быть установлены и
смонтированы по электроцепи
квалифицированным электриком в соответствии
16
с настоящей инструкцией. Приборы
монтируются после центрального выключателя.
Минимальный зазор в контактной группе
главного выключателя должен составлять не
менее 3 мм. На верхней части корпуса имеются
две выпрессовки для ввода кабелей диаметром
29мм. Уплотняющие кольца должны плотно
облегать кабель в месте ввода, чтобы
соответствовать классу защиты прибора.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Поверхности прибора при работе имеют высокую
температуру!
Необходимо исключить контакт с
легковоспламеняющимися материалами,
недопускать частичного или полного
закрывания прибора любыми материалами.
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Если пусковое устройство имеет
автоматическую защиту от короткого замыкания,
которая размыкает контактор при работе
приборов, то иногда такое размыкание может
происходить из-за повышенной влажности
нагревательных элементов. При длительном
хранении прибора во влажных помещенях
нагревательные элементы (изолирующий слой)
могут впитывать в себя влагу. Это не должно
рассматриваться как неисправность и может
быть легко устранено временным включением
прибора в цепь без автомата защиты до полного
удаления влаги из нагревательного элемента.
Это может занимать от нескольких часов до
нескольких дней. В случае, когда не
предполагается использовать установленные
приборы в течение длительного времени, для
уменьшения описанного эффекта могут быть
рекомендованы периодические кратковременные
включения. Установки с большим количеством
приборов следует разбивать на группы с
индивидуальными автоматами защиты.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Может происходить незначительное изменение
цвета нагревательных панелей и корпуса
приборов в помещениях, где используются
красители, растворители и аэрозоли. Однако это
не снижает мощность приборов.
EZF32 / EZF42
RU
Технические характеристики
Модель
Мощность(Вт)
Длина (мм)
Напряжение
Ток(A)
Макс. темп. элемента( °С)
Вес(кг)
EZF32
3200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
4,6 / 8,0
300
20,0
EZF42
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
17
PL
EZF32 / EZF42
INSTRUKCJA MONTA¯U I EKSPLOATACJI
Zastosowanie
Panelowe promienniki podczerwieni s¹
montowane na suficie i przeznaczone s¹
do ogrzewania pomieszczeñ takich jak:
fabryki, magazyny, sale sportowe itp.
Mog¹ byæ przeznaczone do ogrzewania
podstawowego lub do ogrzewania
dodatkowego. Urz¹dzenie œwietnie nadaje
siê do lokalnego ogrzewania czêœci
pomieszczenia. Zasada dzia³ania
promienników podczerwieni pozwala na
obni¿enie temperatury powietrza o kilka
stopni, nie zmieniaj¹c wartoœci temperatury
odczuwalnej. W ten sposób mo¿na
zaoszczêdziæ doœæ du¿e wartoœci energii.
Klasa zabezpieczenia IP 44.
Instalacja elektryczna
Instalacji powinien dokonywaæ
wykwalifikowany elektryk. Instalacja
powinna byæ wyposa¿ona w roz³¹cznik z
odstêpami pomiêdzy stykami co najmniej 3
mm, dobrze jest, aby roz³¹cznik ten posiada³
lampkê kontroln¹. Schemat elektryczny jest
usytuowany na wewnêtrznej stronie
pokrywy nagrzewnicy.
Uwaga: Wszystkie prace zwi¹zane z
instalacj¹ elektryczn¹ mog¹ byæ
wykonywane wy³¹cznie gdy urz¹dzenie
jest od³¹czone od Ÿród³a zasilania .
U¿yte d³awice elektryczne musz¹
zapewniaæ odpowiedni¹ klasê
zabezpieczenia.
Dzia³anie
Podczas pracy panel posiada temperaturê
do 370 °C i promieniuje ciep³o w kierunku
zimnych pomieszczeñ. Maksymalna
temperatura otoczenia +30°C.
Bezpieczeñstwo
Podczas pracy promiennika, powierzchnie
urz¹dzenia s¹ gor¹ce. Promiennik nie
powinien byæ czêœciowo lub ca³kowicie
zakrywany ³atwopalnym materia³em.
Doprowadzenie do takiego stanu mo¿e
zwiêkszyæ ryzyko po¿aru.
Monta¿
Promienniki s¹ przeznaczone do
zawieszenia na sta³e w pozycji poziomej,
rys. 2. Patrz rys. 3, w celu zachowania
bezpiecznych odleg³oœci. Standardowy
wspornik, który mo¿e byæ wykorzystany
przy monta¿u: bezpoœrednio do sufitu, na
linkach, do opraw oœwietleniowych i na
szpilkach, jest dostarczany wraz z
promiennikiem. Okreœl miejsce na suficie, w
którym bêdzie zainstalowany promiennik.
Wygnij wsporniki (rys. 1.1) o oko³o 90° (rys.
1.2). Zamontuj wsporniki, na suficie lub na
linie, w odleg³oœci 1330 mm (rys. 1.3). Kiedy
promiennik jest montowany na linkach,
umieœæ uchwyt ³¹cz¹cy na górze. Zamontuj
urz¹dzenie zgodnie z rys. 1.4, zacznij od
jednego koñca, potem zamontuj drugi
koniec. Upewnij siê, ¿e œruby s¹ dobrze
dokrêcone.
Problem z zawilgoceniem
Je¿eli urz¹dzenie jest zabezpieczone za
pomoc¹ wy³¹cznika ró¿nicowo-pr¹dowego
i je¿eli zadzia³a to zabezpieczenie w
momencie uruchamiania nagrzewnicy,
najprawdopodobniej spowodowane jest to
zawilgoceniem elementów grzewczych.
Nie powinno byæ to odbierane jako b³¹d
urz¹dzenia. Mo¿na to usun¹æ poprzez
krótkotrwa³e pod³¹czenie urz¹dzenia do
gniazda nie wyposa¿onego w wy³¹cznik
ró¿nicowo-pr¹dowy. Aby nie dochodzi³o do
tego typu sytuacji, nagrzewnica powinna
byæ w³¹czana co jakiœ czas w okresie
d³ugiego nie korzystania.
Du¿a iloœæ promienników powinna byæ
podzielona na poszczególne strefy
zabezpieczenia.
Typ
EZF32
Moc grzewcza [W]
3200
D³ugoœæ[mm]
1760
Napiêcie zasilania [V]
400V3(N)~ / 230V3~
Natê¿enie pr¹du [A]
4,6 / 8,0
Max. Temp. Elementu grzewczego [°C] 300
Masa [kg]
20,0
18
EZF42
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
EZF32 / EZF42
PL
19
IT
EZF32 / EZF42
Istrzioni di montaggio e installazione
Area di applicazione
I panelli radianti sono montati a soffitto e
sono utilizzati per riscaldare i locali. Possono
essere usati come riscaldamento totale o
aggiuntivo, ad esempio, in negozi, grandi
magazzini, fiere, magazzini, ecc. Il prodotto
è ideale anche per riscaldamento parziale di
parti di locali. L’aggiunta di pannelli radianti
spesso permette di abbassare la temperatura,
con il risultato di poter risparmiare sul
riscaldamento. I pannelli radianti sono
mercati CE e sono conformi alle direttive
EMC. Sono anche approvati dalla SEMKO in
classse di protezione IP44.
Azione
Durante l’utilizzo i pannelli hanno una
temperatura fino a 370 °C e vengono diretti
verso superfici fredde. La temperatura
massima dell’ambiente è di 30 °C.
Montaggio
Le unità sono intese per installazione
permanente e dovrebbero essere montate
orizzontalmente (fig. 2). Vedere fig. 3 per le
distanze de sicurezza. Le mensole standard
(2) per il montaggio a soffitto, a fili metallici,
a binari di lampadari, ecc. sono fornite con i
pannelli all’interno del box di collegamento.
Determinate la posizione del pannello al
soffitto. Girate le mensole (fig1.1)
approssimativamente di 90° (fig 1.2). Montate le mensole con una distanza interna de
1330 mm a soffitto o a filo metallico (fig 1.3).
Quando il pannello è montato fili metallici,
posizionate la mensola in cima al filo. Montate il pannello seguendo la fig 1.4,
iniziando con uno per poi proseguire con il
montaggio dell’altro. Assicurarsi che le viti
siano ben strette.
Installazione elettrica
L’installazione dell’apparecchio, che deve
essere effettuata con un interruttore di
Tipo
Potenza [W]
Lunghezza [mm]
Collegamento
Intensità corrente [A]
Temp max. elemento [°C]
Peso [kg]
20
isolamento con un contatto di 3 mm al
massimo, deve essere eseguita da un tecnico
qualificato ed in accordo alle direttive
vigenti. I premistoppa dela cavo utilizzati
devono garantire la classe di protezione
richiesta.
Sicurezza
Le superfici degli apparecchi sono bollenti
durante l’utilizzo! L’apparecchio non deve
essere parzialmente o completamente
coperto com materiale combustibile, poiché
coprire l’apparecchio potrebbe causare rischi
di incendio.
Interruttore sicurezza
Se l’installazione è protetta da un interruttore
de sicurezza, che scatta quando l’apparechio
viene collegato, questo potrebbe essere
causato dall’umidità nell’elemento
riscaldante. Quando un apparechio che
contiene un elemento riscaldante non viene
utilizzato per un lungo periodo o viene
immagazzinato in un ambiente umido.
dell’umidità potrebbe penetrare
nell’elemento stesso.
Ciò non si deve considerare come un difetto,
ma si può semplicemente sistemare
collegando l’apparecchio alla corrente
principale tramite una presa senza
interruttore de sicurezza, in modo da eliminare l’umidità. Il tempo di asciugatura può
variare da alcune ore ad alcuni giorni. Come
misura preventiva, qaundo l’apparacchio non
viene usato per un lungo periodo,
bisognerebbe communque accenderlo
occasionalmente per breve tempo.
Installazioni più grandi dovrebbero essere
divise su più interruttori di sicurezza.
Manutenzione
Una copertura sui pannelli potrebbe perdere
il colore in luoghi dove si fa uso di aerosol,
vernici o solventi. Comunque ciò non
pregiudica il funzionamento
dell’apparecchio.
EZF32
3200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
4,6 / 8,0
300
20,0
EZF42
4200
1760
400V3(N)~ / 230V3~
6,1 / 10,5
370
20,0
EZF32 / EZF42
21
EZF32 / EZF42
Tillverkardeklaration / EU-försäkran
om överensstämmelse
Declaration of Conformity
We
Frico AB
Box 102
S-433 22 Partille
Försäkrar och intygar att nedanstående
produkter:
Frico AB
Box 102
S-433 22 Partille
under own responsibility hereby declare
that the following product(s)
Värmestrålare
Type: EZF 32 and EZF 42
Radiant heaters
Type: EZF 32 and EZF 42
överenstämmer med kraven i nedanstående
EU-direktiv
EC Electromagnetic Compatibility
(EMC) Directive 89/336 /EEC & 92/31
EEC
EC Low Voltage Directive (LVD) 73/23/
EEC
och är tillverkade i enlighet med följande
stadarder
EMC:
EN 55 014: 1993
EN 60 555-2/3: 1991
EN 55 104
LVD:
EN 60 355-1-30: 1988
EN 60 355-2-30: 1992
which is(are) covered by this declaration of
conformity comply with the
EC Electromagnetic Compatibility
(EMC) Directive 89/336 /EEC & 92/31
EEC
EC Low Voltage Directive (LVD) 73/23/
EEC
and is(are) manufactured in accordance
with the following stated harmonised
standard(s) or other normative
document(s).
EMC:
EN 55 014: 1993
EN 60 555-2/3: 1991
EN 55 104
LVD:
EN 60 355-1-30: 1988
EN 60 355-2-30: 1992
Partille , 15 December 1995
Mats Careborg
Teknisk chef
Partille , 15 December 1995
Mats Careborg
Technical Manager
22
00-04-10
EZF32 / EZF42
Main office
FRICO AB
Box 102
S-433 22 Partille
SWEDEN
Norway
FRICO AS
Postboks 82, Alnabru
N-0614 Oslo
NORWAY
Tel: +46 (0)31 336 86 00
Fax: +46 (0)31 26 28 25
e-mail: [email protected]
http://www.frico.se
Tel: +47 (0)2 272 38 44
Fax: +47 (0)2 272 38 39
e-mail: [email protected]
http://www.frico.no
France
FRICO FRANCE
7, rue de la libération
F-69 270 Fontaines sur Saone
FRANCE
Tel: +33 (0) 1 30 61 23 68
Fax: +33 (0) 1 39 73 72 26
e-mail: [email protected]
Russia
FRICO representative office in Russia
1 st Golutvinsky per., 3
Tel/Fax: +7 095 238 63 20
Moscow 109180
e-mail: [email protected]
RUSSIA
23