Voor de gebruikers van de Memory Craft 9500 en Memory

Commentaren

Transcriptie

Voor de gebruikers van de Memory Craft 9500 en Memory
Voor de gebruikers van de Memory Craft 9500 en Memory Craft 300E
De GigaHoop is nu beschikbaar.
Verwijzing naar bladzijde 46 tot 55 van de Customizer 10000 Plus
handleiding voor algemene instructies.
Het overzetten van het patroon naar de machine
1 Sla het gewenste motief op met behulp van een ATA PC card ,
(in EBF 5 de andere mappen leest uw machine niet), en stop deze
vervolgens in de machine.
2 Een paar patronen zijn nu zichtbaar op het LCD display.
Elk patroon is gemerkt met een letter en een nummer, zoals u kunt
zien.
De letter kenmerkt het paar en het nummer geeft de volgorde van
naaien aan.
Het naaien van een GigaHoop patroon
1 Plaats de stof in de GigaHoop en bevestig het op de machine.
2 Selecteer en naai het eerste motief (voorbeeld: A-1).
3 Nadat het eerste motief klaar is, kunt u de hoop los maken en
omgekeerd weer bevestigen.
4 Selecteer en naai het tweede motief (voorbeeld: A-2).
5 De twee motieven vormen tezamen één groot patroon.
253-840-332 (DU)
Pour Memory Craft 9500 et Memory Craft 300E
Le EasyGigaHoop est maintenant disponible.
Reférez-vous aux pages 46 à 55 du mode d'emploi du Customizer 10000
Plus pour des instructions générales.
Pour transférer le dessin vers la machine
1 Sauvez le dessin désiré sur l’ ATA PC carte et inserrez-là dans la
machine.
2. Une paire de dessins deviendra visible sur l’écran LCD.
Chaque dessin est marqué d’une lettre et d’un numéro voir images.
La lettre identifie la paire et le numéro indique l’ordre de broderie.
Broderie du dessin avec le GigaHoop
1 Mettez le tissu dans le GigaHoop, et attachez-le sur la machine.
2 Sélectionnez et brodez le premier dessin de la paire (exemple: A-1).
3 Quand le premier dessin est complet, enlevez le cerceau de la
machine et attachez-le tête en bas.
4 Sélectionnez et brodez le second dessin de la paire (exemple: A-2).
5 La paire des dessins forme un grand dessin.
253-840-310 (F)
Für Besitzer der Memory Craft 9500 und Memory Craft 300E
EasyGigaHoop steht jetzt zur Verfügung.
Für generelle Informationen beachten Sie die Seiten 46 bis 55 der
Anleitung des Customizer 10000 Plus.
Übertragung der Motiv zur Maschine
1. Speichern Sie die Motiv auf eine ATAPC Karte und setzen Sie diese in
Ihre Maschine ein.
2. Es wird Ihnen ein Motivpaar auf dem Bildschirm angezeigt.
Jedes der beiden Motivteile wird durch einen Buchstaben und eine
Zahl wie unten gezeigt gekennzeichnet. Der Buchstabe ordnet die
Teile zu, die Zahl gibt die Stickreihenfolge an.
Sticken von GigaHoop Motiven
1. Spannen Sie den Stoff gut ein und befestigen Sie den Giga-Rahmen
an der Maschine.
2. Wählen und sticken Sie den ersten Teil des Motivs (Beispiel: A-1).
3. Ist der erste Teil fertig, entfernen Sie den Rahmen, drehen diesen um
180° und befetigen ihn wieder.
4. Wählen und sticken Sie den zweiten Teil des Motivs (Beispiel: A-2).
5. Beide Teile ergeben zusammen ein großes Motiv.
253-840-343 (G)
Till Memory Craft 9500 och Memory Craft 300E användare
EasyGigaHoop är nu kompatibel med MC9500 och MC300E.
Se sid 46 till 55 i Customizer 10000 plus instruktionsbok för närmare
instruktioner.
Överföra design till broderimaskinen
1 Spar önskat design på ATA PC kort och sätt in det i broderimaskinen.
2 Ett par ikoner av designet visas på LCD skärmen. Bägge delarna är
markerade med en bokstav och ett nummer. Bokstaven identifierar
paret och siffran broderiföljden.
Brodera ut GigaHoop design
1 Montera tyg i Giga ramen, och montera ramen på broderimaskinen.
2 Välj och brodera den första delen av paret (exempel: A-1).
3 När den första delen är broderad, ta bort ramen från maskinen och
montera den igen men upp och ner.
4 Välj och brodera den andra delen av paret (exempel: A-2).
5 Designparet bildar nu ett stort design.
253-840-321 (SE)
Para Usuarios de Memory Craft 9500 y Memory Craft 300E
Ya se encuentra disponible el EasyGigaHoop.
Para instrucciones generales, favor de ver las páginas 46 a 55 del manual
instructivo de Customizer 10000 Plus.
Cómo transferir el diseño a la máquina
1 Guarde el diseño seleccionado en la tarjeta ATA PC e introduzca la
tarjeta a la máquina.
2 La pantalla LCD mostrará un par de patrones. Cada patrón estará
etiquetado con una letra y un número, como se observa abajo. La letra
identifica el par y el número identifica el orden para costura.
Cómo coser el diseño GigaHoop
1 Coloque la tela en el GigaHoop y fíjela a la máquina.
2 Seleccione y cosa el primer patrón del par (ejemplo: A-1)
3 Después de terminar el primer patrón, remueva el aro de la máquina y
vuélvalo a colocar del otro lado.
4 Seleccione y cosa el segundo patrón del par (ejemplo: A-2)
El par de patrones formará un solo diseño grande.
253-840-354 (S)

Vergelijkbare documenten

MC 350E - Janome

MC 350E - Janome Elk patroon is gemerkt met een letter en een nummer, zoals u kunt zien. De letter kenmerkt het paar en het nummer geeft de volgorde van naaien aan.

Nadere informatie