loopbaanbeleid - Marechausseevereniging

Commentaren

Transcriptie

loopbaanbeleid - Marechausseevereniging
Marechaussee
vereniging
01
februari 2014
MARVER
digitaal!
Nieuwe
web
dit blad op site en
de iPad
Z ie pa g . 2
loopbaanbeleid
komt niet goed
van de grond
Belangrijke stap
tegen hogere
AOW-leeftijd
3 & 30!
KMar-personeel
behoudt
rechtspositie
ton de zeeuw
voorzitter hoofdbestuur
Een blik op 2014
de Minister over de inzet van de medewerkers van Defensie in dank door onze
leden in ontvangst genomen. Helaas
kan echter met deze vorm van waardering de toegenomen maandlasten
van onze leden door hen niet worden
voldaan. Inmiddels zijn de klokken met
de andere bonden gelijk gezet en komt
het einde van ons geduld in zicht.
V
oor u ligt de eerste uitgave van ons
verenigingsblad van 2014. In meerdere
opzichten een bijzonder jaar dat voor
ons ligt. Allereerst een jaar waarin wij
een ‘meer dan sterke verwachting’ in de
richting van de werkgever Defensie hebben over een acceptabele ontwikkeling
van de arbeidsvoorwaarden. Uiteraard
worden de waarderende woorden van
02
september
maart
februari
2013
2014
2013
2013
2014 is ook het jaar waarin de KMar
haar 200-jarig bestaan viert. Met begrip
voor de beperkte mogelijkheden in
deze economische tijd, hoop en pleit
ik namens onze leden die de actieve
dienst inmiddels hebben verlaten, dat dit
in het najaar ook met hen op een mooie
wijze wordt gevierd. Zeer terecht stellen
velen van hen dat mede door hun zeer
loyale inzet destijds, de KMar nu deze
bijzondere verjaardag kan vieren. Hen
daarvoor waarderen en betrekken bij de
viering hoort bij het onderhouden van
wat sommigen korpsgeest noemen.
Als eerste uiting van het 200-jarig
bestaan van de KMar, heeft er op 7
februari een kranslegging plaatsgevonden bij het graf van de kolonel b.d. Van
Houten. Een kleine maar eerbiedige
plechtigheid bijgewoond door diverse
medewerkers en oud commandanten
van de KMar alsmede vertegenwoordigers van organisaties rondom de
KMar. Een mooie gelegenheid om de
banden met elkaar aan te halen. Ook
een moment om ons allen weer eens
te laten inspireren door deze markante
persoon die Van Houten was. Meest
bekend door zijn nalatenschap in de
stichting van Houten. Door het bieden
van een zeker sociaal vangnet aan werknemers en het in standhouden van het
erfgoed van de KMar een belangrijke
bouwer aan de korpsgeest. Maar ook
initiatiefnemer in de ontwikkeling van
het (politie)vakmanschap en het belang
inziende van (internationale) samenwerking. Allemaal elementen die toen maar
ook nu nog nodig zijn om de KMar die
organisatie te kunnen laten zijn voor als
het erop aankomt.
2014 wordt ook een bijzonder jaar
omdat er door de KMar belangrijke
stappen gezet gaan worden om nog
meer informatiegestuurd op te kunnen
gaan treden. Stappen die gezet worden
om nog beter ‘daar te zijn waar het er op
aan komt’. Als Marechausseevereniging
staan wij positief tegenover deze koers.
In een bijeenkomst met de kaderleden
van onze vereniging is de door de programmadirecteur IGO van de KMar, de
laatste stand van zaken gepresenteerd.
De uitnodiging van de zijde van de KMar
om actief en kritisch mee te denken over
de verdere ontwikkeling en uitrol van
deze plannen, wordt door onze vereniging graag aangenomen. Omdat deze
ontwikkeling al onze werkende leden
gaat raken, willen wij graag weten welke
mogelijkheden onze leden in dit kader
zien maar wellicht ook welke onzekerheden hen bezig houdt. Om dit mogelijk te
maken hebben een aantal enthousiaste
kaderleden zich al gemeld. Houd onze
nieuwe website of ons verenigingsblad
in de gaten om te lezen hoe wij dit de
komende tijd gaan organiseren.
20
inhoud
14
04
08
Verder in dit nummer
31
35
7 Herdenking Van Houten
11 Korting op pensioen teruggedraaid
12 Verlaging pensioenopbouw
16 Veteranenberichten
18 Geschiedenis
Marechausseevereniging (serie)
19 Hank Dussen (column)
#01
24 Uitkering bij overlijden (UBO)
26 FNV-Voordeel
28 Verenigingsnieuws
Bouwen aan loopbaan
wordt lastig gemaakt
KMar-personeel behoudt
rechtspositie
31 Oproep gehoorschade
Het is voor KMar-medewerkers nagenoeg onmogelijk om
zelf actief aan hun loopbaan te bouwen,
aangezien de werkgever onvoldoende
begeleiding en studiefaciliteiten
beschikbaar stelt. Dat concludeert
de MARVER op basis van een eigen
onderzoek.
Een lobby van de MARVER om
ook burgerpersoneel de speciale
ambtenarenstatus te laten behouden
mogen we een succes noemen. Het had
niet eens zoveel gescheeld of ze hadden dezelfde rechten als werknemers
in het bedrijfsleven gekregen.
33 Puzzel
04
Belangrijke stap tegen
hogere AOW-leeftijd
08
Donderdag 16 januari heeft de
MARVER samen met andere
bonden een belangrijke stap gezet in de
rechtszaak over de verhoging van de
AOW-gerechtigde leeftijd. We gaven de
rechter volop munitie om de verhoging
af te schieten. De belangstelling voor
deze rechtszaak zijn groot, maar de
belangen zijn dan ook reusachtig.
14
Huidige politietraining staat
los van realiteit
20
De huidige beroeps-vaardigheidstraining van politieambtenaren schiet te kort om ze goed voor
te bereiden op de geweldssituaties
waar ze mee te maken kunnen krijgen.
Weerbaarheidsdeskundige Jan Bloem
verteld hij waarom het volgens hem
noodzakelijk is de Integrale Beroepsvaardighedentraining (IBT) bij de
politie anders op te zetten.
32 Computerhoek
34 Servicepagina
35 Strip
Lidmaatschap
Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld
omdat u een baan buiten Defensie heeft
aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.
Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart.
U kunt alleen opzeggen door middel van een
ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v.
Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD
Woerden.
Het volgende verenigingsblad verschijnt op
24 april 2014. Kopij aanleveren is mogelijk tot en
met 31 maart.
Salarisbetaaldata: maandag 24 februari, maandag 24 maart, donderdag 24 april 2014
Cover: AVDD
februari 2014
03
werk en inkomen
Tekst dick harte
Nieuw loopbaanbeleid
komt niet goed van de grond
Onbegonnen
werk
Het is voor KMar-medewerkers nagenoeg
onmogelijk om zelf actief aan hun loopbaan te
bouwen, aangezien de werkgever onvoldoende
begeleiding en studiefaciliteiten beschikbaar stelt.
Dat concludeert de Marechausseevereniging
op basis van een eigen onderzoek onder 150
marechaussees die betrokken waren bij een
pilot met meer zelfsturing.
04
februari 2014
velen denken dat
persoonlijk ontwikkelplan
geen nut heeft
O
ok de verplichte functiewissel na drie jaar zorgt
vooral voor onrust en
belemmert het vergaren
van voldoende ervaring en expertise.
‘De kwaliteit van de huidige loopbaanvoorzieningen binnen Defensie moet
aanzienlijk worden verbeterd,’ aldus
MARVER-bestuurder René Schilperoort.
‘Zo niet, dan heeft het geen nut om de
proef met het nieuwe loopbaanbeleid
uit te breiden.’
De kern van het beoogde nieuwe loopbaanbeleid is het loslaten van het vaste
loopbaanpatroon (‘de strippenkaart’). In
plaats daarvan zouden medewerkers
voortaan uit eigen beweging kunnen
solliciteren op functies naar keuze. Om
deze aanpak uit te proberen ging in
2010 een pilot van start in de onderbouw van de Marechaussee. In 2012 verscheen een evaluatierapport. Dat maakte volgens de Marechausseevereniging
onvoldoende duidelijk of de medewerkers ook echt het gevoel hadden dat
ze de regie over hun eigen loopbaan in
handen hadden gekregen. De MARVER
besloot daarover een eigen enquête te
houden onder de betrokkenen.
Weinig draagvlak
De uitkomsten van die enquête en
de vervolgens gevoerde persoonlijke
gesprekken met KMar-medewerkers
maken duidelijk dat de beoogde zelfsturing weinig draagvlak heeft onder
het personeel. Dat lijkt niet te komen
door te weinig kennis over de beschikbare voorzieningen of door onwil bij
de medewerkers om de regie over hun
loopbaan wat meer in eigen hand te
nemen. Het overgrote merendeel zou
het prima vinden om meer invloed te
kunnen uitoefenen op de ontwikkeling
van zijn talenten. In de praktijk blijkt dat
echter ondoenlijk, doordat drie met de
werkgever afgesproken loopbaanarrangementen in de praktijk niet goed uit de
verf komen of zelfs averechts uitpakken.
Juiste man
op de juiste plek?
»
Hieronder een greep uit de spontane
notities van MARVER-leden die aan
de pilot met het nieuwe loopbaanbeleid
meededen.
Loopbaanbegeleiding
De gemiddelde KMar-medewerker is
voor de ontwikkeling van zijn loopbaan
afhankelijk van de steun van zijn leidinggevende en de loopbaanbegeleider.
Wat de eerste groep betreft: een ruime
meerderheid van de ondervraagden
was onzeker over de betrokkenheid
die ze van leidinggevenden konden
verwachten. Zeker in deze reorganisatietijd, zo werd gemeld, is hun focus
vrijwel volledig gericht op het organisatiebelang. Functioneringsgesprekken
vinden bijvoorbeeld minder vaak plaats
dan eens per jaar en draaien dan vrijwel
alleen om het huidige functioneren. De
ontwikkeling van competenties komt
zelden van de grond en voor stage- of
opleidingswensen ontbreekt het de
leidinggevenden aan budget.
De ervaringen van de (weinige) medewerkers die contact hebben gehad
met een loopbaanbegeleider verschillen sterk. Sommigen hebben een zeer
gedegen begeleiding gehad, maar velen
kregen het gevoel dat de loopbaanbegeleider alleen zaken vastlegde die
binnen het organisatiebelang pasten.
Andere opleidingen of toekomstige
functies werden ontraden, omdat daarvoor toch geen plaats of budget zou
zijn. Er werd niet gezocht naar alternatieven en evenmin werd gekeken naar
de persoonlijke ontwikkeling van de
medewerker, bijvoorbeeld ten behoeve
van een eventueel noodzakelijke carrière buiten de KMar.
Opleidingen en stages
Door de vele reorganisaties en bezuinigingen hebben veel medewerkers
het gevoel dat het opstellen van een
“Met hard werken red je het niet binnen de
KMar. Kennissen, opleidingspapieren en
mooi praten brengen je verder dan kunde.
“De maximale functieduur zorgt voor een
onwenselijke situatie. Men is meer bezig
met de volgende functie dan met effectief
werken. ”
“Dit systeem is gemaakt voor mensen
die veel tijd over hebben. Als je een
drukke functie hebt, kom je niet toe aan
het opmaken van een portfolio of het
bijhouden van de vacaturebank.”
“Voor veel kundige en ervaren mensen die
zichzelf niet zo goed kunnen presenteren
is het volgende sollicitatiegesprek een
zwaard van Damocles dat voortdurend
boven hen hangt.”
“Ik solliciteer op functies die ik eigenlijk niet
wil, maar ik moet wat hebben voordat ik
interne herplaatsingskandidaat wordt.”
“De mensen van P&O weten loopbanen
geweldig vorm te geven, maar wel
hun eigen loopbaan en niet die van het
personeel.”
“Ontwikkelen voor je volgende functie? Daar
zit je leidinggevende niet op te wachten,
want dan moet je op cursus en dat soort
dingen en ben je minder inzetbaar.”
februari 2014
05
werk en inkomen
Los zand
of stevig
cement?
H De Marechausseevereniging is niet de
enige die zich zorgen maakt over de uitvoering van het Flexibel Personeelssysteem en
de negatieve gevolgen daarvan voor andere
onderdelen van het personeelsbeleid. Op
donderdag 23 januari kreeg minister Hennis
over dat onderwerp ook al de nodige kritische vragen voor haar kiezen van de Vaste
Kamercommissie voor Defensie.
De volksvertegenwoordigers waren erg
benieuwd naar de onderlinge samenhang
tussen zaken als het FPS, de numerus fixus,
het nieuwe loopbaanbeleid, de werving van
Defensiepersoneel in een aantrekkende
arbeidsmarkt en diversiteit. De bewindsvrouw kreeg dan ook het dringende verzoek
om snel met een strategische visie op het
personeelsbeleid bij Defensie te komen. Een
interessante ontwikkeling; we houden u op
de hoogte van het vervolg!
De maximale functieduur wordt unaniem te
kort geacht
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
geen nut heeft. Van de ondervraagden
bleek slechts een kwart over een POP
te beschikken. Dat minimaliseert de
mogelijkheden om op basis van artikel
16 en 16a van het Algemeen Militair
Ambtenarenreglement (AMAR) studiefaciliteiten toegekend te krijgen, want dat
kan alleen op basis van een POP. Maar
ook van de overige opleidingsmogelijkheden komt door de bezuinigingen
weinig terecht. De werkgever lijkt alleen
de medewerkers op te leiden die ze ook
in een volgende functie wensen te zien
en gebruiken de opleidingsaanvragen
daardoor als een oneigenlijke voorselectie voor vervolgfuncties. Hetzelfde geldt
voor het toekennen van stageplaatsen.
06
februari 2014
Functieduur
De huidige maximale functieduur van
drie jaar wordt vrijwel unaniem te kort
geacht. Als iemand na een of twee jaar
is ingewerkt blijft er nauwelijks nog tijd
over om ervaring op te bouwen en
zich verder in het werk te verdiepen.
Dan moet er namelijk alweer energie
gestoken gaan worden in (het vinden
van) een nieuwe functie. Door het
uitgebreide sollicitatieproces zijn de
medewerkers (maar ook hun collega’s
en leidinggevenden) daar veel kostbare
tijd en energie aan kwijt. Dat zorgt voor
onrust op de werkvloer en een gebrekkige opbouw van ervaring en expertise.
Bovendien heeft een leidinggevende
daardoor niet de tijd om de medewerkers te leren kennen en adequaat te
kunnen begeleiden bij hun loopbaan.
Uit balans
De Marechausseevereniging heeft
haar bevindingen en standpunten
verwoord in een brief aan de werkgever,
die op maandag 23 december 2013
is verstuurd. Daarin stelt de MARVER
onder andere: ‘Wij kunnen niet anders
dan concluderen dat de balans in
de uitvoering van het FPS (Flexibel
Personeelssysteem) te veel is doorgeslagen naar het organisatiebelang ten
koste van het belang van de medewerkers. Om die balans te herstellen stellen
wij voor de komende tijd te gebruiken
om FPS-instrumenten (= huidige loopbaanvoorzieningen) eerst grondig te
evalueren en waar nodig te verbeteren
alvorens het loopbaanbeleid vanuit de
pilot naar andere defensieonderdelen
uit te breiden.’
»
De Marechausseevereniging
streeft ernaar de inhoud van
haar brief zo spoedig mogelijk door
de bonden en de werkgever te laten
bespreken in het Sectoroverleg
Defensie (SOD).
Herdenking
Tekst Wim van Broeckhuijsen
Marius
van Houten
herdacht
Het gebeurt niet vaak dat een officier van de KMar ruim
zestig jaar na zijn dood wordt herdacht met een ceremoniële
kranslegging bij zijn graf. Op vrijdag 7 februari 2014 gebeurde
dat ter nagedachtenis van Marius Cornelius van Houten.
W
at was de reden voor
een herdenking van
Van Houten in dit jaar
waarin de Koninklijke
Marechaussee 200 jaar bestaat? Dat
heeft te maken met de Stichting Van
Houten, die in 1949 werd opgericht en
sindsdien van direct belang is voor de
leden en oud-leden van de Koninklijke
Marechaussee en hun gezinnen. En
daarmee voor de meeste lezers van
ons verenigingsblad; jong en oud. Van
Houten behoort dus tot de geschiedenis, maar ook volop van deze tijd.
Steunverlening
De Stichting Van Houten beheert het
beduidend vermogen van Van Houten
en zijn echtgenote Helena Margaretha
van Delden. Zij schonken hun gehele
gezamenlijke vermogen na het
overlijden van de langstlevende aan de
Stichting. Met twee doelen: het verlenen
van financiële steun aan (oud-)leden van
de KMar en het instandhouden van het
Museum der Koninklijke Marechaussee.
Dat werd door Van Houten opgericht
op 31 oktober 1936 (een dag voor zijn
dienstverlating) bij het toenmalige Depot
Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn.
Financiële problemen
Ook tegenwoordig wordt een beroep
gedaan op steunverlening van de
Stichting Van Houten. Onder de
doelgroepen die de stichters hebben
aangewezen vallen leden en oud-leden
van de KMar, weduwen en wezen van
in de dienst omgekomen leden en
anderen die direct of indirect met de
Koninklijke Marechaussee te maken
hebben (gehad). Een streng gehandhaafde regel is: het moet gaan om
financiële problemen waarin iemand
‘buiten diens schuld’ is terechtgekomen.
Een aanvraag wordt beoordeeld door
het bestuur. De stichters hebben ook
bepaald wie het bestuur van hun stichting vormen. Dat zijn de Commandant
Koninklijke Marechaussee als voorzitter, de districtscommandant West, de
voorzitter van het hoofdbestuur van de
Marechausseevereniging, een (onder)
officier die geen lid is van de vereniging
en een directiefunctionaris van de ABN.
Aan het bestuur is toegevoegd een
secretaris-administrateur.
Bekend genoeg?
Natuurlijk is het plezierig als u bij het
lezen van de vorige alinea dacht: leuk
dat die Stichting Van Houten er is, maar
ik hoef er gelukkig geen beroep op te
doen. Toch zijn er (oud-)collega’s die
daar wel bij gebaat zouden kunnen zijn.
Dan is de vraag: is het bestaan van de
Stichting Van Houten genoeg bekend?
Commandanten weten ervan (als het
Geschiedenis,
maar ook volop van
deze tijd
goed is) en kunnen personeel verwijzen.
Ook de Marechausseevereniging weet
de Stichting van Houten te vinden. En
u? De secretaris-administrateur van
de Stichting Van Houten is de kolonel
b.d. J. Govaarts, Pinaskade 55, 2725 EN,
Zoetermeer. E-mail: [email protected]n.nl.
En over de geschiedenis van het bijzondere leven van Marinus Cornelius van
Houten valt nog veel te vertellen.
februari 2014
07
werk en inkomen
Tekst dick harte Foto’s Jeanette Schols
Vakbonden in de clinch
met de landsadvocaat
Rechtszitting
AOW-gat
Op donderdag 16 januari vond de eerste zitting plaats in de civiele
rechtszaak die de Marechausseevereniging samen met andere
belangenverenigingen heeft aangespannen tegen de Staat over de
vorig jaar gestarte verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Cruciaal
twistpunt: kunnen vakbonden daarover wel bij de civiele rechter
aankloppen als hun leden al bij de bestuursrechter terecht kunnen?
Z
o’n honderdvijftig mensen
waren die dag naar Den Haag
gekomen om de zitting in het
Paleis van Justitie in Den Haag
bij te wonen. Te veel om allemaal een
plekje te geven in de rechtszaal; een
deel van de belangstellenden moest het
verloop van de zitting vanuit de wandelgangen volgen.
Terechte vordering?
Tijdens de zitting stond één vraag
centraal: hebben vakbonden en andere
belangenverenigingen wel het recht om
een vordering bij de civiele rechter in te
dienen als hun leden tegelijkertijd bij de
bestuursrechter kunnen procederen?
08
februari 2014
Dat recht werd die middag door de
landsadvocaat betwist; die verdedigde
het standpunt dat twee verschillende
rechterlijke colleges niet over hetzelfde
juridische vraagstuk een oordeel kunnen uitspreken.
Er is de Marechausseevereniging veel
aan gelegen om te voorkomen dat de
rechter de vordering van de bonden
niet-ontvankelijk zou verklaren. In dat
geval moet de zaak alsnog uitgevochten worden bij de bestuursrechter. Dat
heeft één groot nadeel: op basis van
het bestuursrecht kan op dit moment
alleen nog maar geprocedeerd worden
over de vraag of de huidige AOW-gaten
in strijd zijn met het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens – de
gaten van hooguit twee maanden dus.
Het voordeel van een civiele procedure
is dat daarin alle rechtsvragen aan bod
kunnen komen. Dat levert dus veel
sneller duidelijkheid op – ook over de
rechtmatigheid van een toekomstige
verhoging van de AOW-gerechtigde
leeftijd naar 66 of 67 jaar.
Duidelijk belang
Het was dan ook zaak om de rechter
ervan te overtuigen dat de bonden als
organisatie een duidelijk eigen belang
hadden (los van de belangen van hun
leden) dat door het AOW-beleid van
de regering was geschaad. Tijdens de
zitting betoogde advocaat Margreet
Klinkert dat de bonden door de eenzijdig afgekondigde politieke maatregel
niet hadden kunnen voldoen aan hun
verplichting om de belangen van hun
leden zo goed mogelijk te behartigen.
Daardoor dreigden reputatieschade,
ledenverlies en het inboeten aan
wervingskracht – zaken die op den duur
militair personeel
heeft nauwelijks uitzicht op
overbruggingsregeling
Bezwaar maken bij de SVB
kunnen leiden tot een verminderde
onderhandelingspositie.
Overbruggingsregeling
De rechter informeerde hoe het dan zat
met het Sociaal Akkoord van april vorig
jaar. Dat bevat een met de vakbeweging
afgesproken verruiming van de overbruggingsregeling voor mensen die op
1 januari 2013 gebruik maakten van een
vroegpensioenregeling of een soortgelijke voorziening. Op die manier hadden
de bonden toch de belangen van hun
leden behartigd?
Namens de bonden van FNV Veiligheid
– de Marechausseevereniging, de AFMP
en de NPB – betoogde AFMP-voorzitter
Annemarie Snels dat ook de verruimde
overbruggingsregeling voor veel gedupeerden nauwelijks soelaas biedt – al
was het maar omdat de regeling in 2018
ophoudt te bestaan. ‘Militair personeel
komt niet of nauwelijks in aanmerking
voor de overbruggingsregeling doordat
hun pensioen net iets te hoog is of
doordat ze pas na 2018 de leeftijd van
65 jaar bereiken. Daarom hebben de
AFMP en de Marechausseevereniging
ook binnen de FNV steeds aangegeven
dat we hoogst ontevreden waren over
die regeling.’
»
In afwachting van de uitkomst
van de civiele procedure adviseert de Marechausseevereniging
alle leden die op afzienbare termijn 65
jaar worden individueel bezwaar te
maken tegen het besluit van de Sociale
Verzekeringsbank (de instantie die de
AOW uitvoert) over de startdatum van
hun AOW-uitkering.
Met de SVB zijn afspraken gemaakt
over het aanhouden (= opschorten) van
de behandeling van deze bezwaren en
het selecteren van enkele zaken voor
proefprocessen. Uw rechten zijn daardoor veiliggesteld gedurende de civiele
procedure.
Wordt u komend jaar 65 jaar? Vraag
dan om te beginnen zo spoedig mogelijk een AOW-uitkering aan. Dat kan via
DigiD of door het invullen en per post
versturen van het bij de SVB te verkrijgen aanvraagformulier. Vermeld
in de aanvraag dat de AOW direct bij
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar
moet ingaan.
Bezwaar aantekenen
Vervolgens ontvangt u op deze
aanvraag een besluit van de Sociale
Verzekeringsbank, waarin u een
AOW-uitkering vanaf een latere leeftijd
wordt toegekend. Tegen dat besluit
dient u bezwaar aan te tekenen. Op
de MARVER-website kunt u daarvoor een standaard-bezwaarschrift
downloaden.
In het SVB-besluit is te vinden bij welke
vestiging het ingediend moet worden.
Verzend uw bezwaarschrift aangetekend en bewaar het verzendbewijs.
Heeft u hulp nodig bij het opstellen of
indienen van het bezwaarschrift? Mail
dan gerust naar [email protected]!
Foto: Jeannette Schols Fotografie
Forse inkomensproblemen
Snels: ‘Bedenk daarbij dat tijdens de
formatie van het kabinet Rutte-II in 2012
is afgesproken de verhoging van de
AOW-gerechtigde leeftijd nog wat te
versnellen: in vijf jaar tijd naar 66 jaar
(vanaf 2018 dus) en daarna in drie jaar
tijd naar 67 jaar (vanaf 2021 dus). Het
wetsvoorstel daarover gaat binnenkort
naar de Tweede Kamer.’
‘Veel militairen zijn bezorgd, boos en
verdrietig,’ aldus Snels. ‘Ze worden
geconfronteerd met maatregelen die tot
forse inkomensproblemen leiden, waar
ze zelf niets meer aan kunnen doen.
Want ze zijn al gestopt met werken of
worden binnenkort gedwongen dat te
doen. De ontslagleeftijd van militairen
is immers wettelijk geregeld. Juist deze
groep wordt heel hard en onevenredig
zwaar getroffen. Volgens cijfers van
Defensie hebben maar liefst 12.900
mensen daar nu al mee te maken; 9900
UKW’ers en 3000 wachtgelders.’
»
De uitspraak van de Rechtbank
Den Haag – die dus in eerste
instantie zal gaan over de rechtmatigheid van de civiele vordering van de
bonden – wordt verwacht op woensdag
26 februari. Kijk voor het laatste nieuws
op www.marechausseevereniging.nl
februari 2014
09
Of ik eigenlijk wel
een vervangende
auto nodig heb...
8%
korting
via Marver
Uw auto is uw trots bezit. Of u ziet ‘m puur als een
handig vervoermiddel. U kunt niet zonder, of juist
wel. Voor iedereen vertegenwoordigt de auto een
andere waarde.
Daarom kunt u bij Univé kiezen uit verschillende all
risk autoverzekeringen. Neem de All Risk Budget.
Dat is een all risk verzekering zonder toeters
en bellen. U betaalt bijvoorbeeld niet voor een
vervangende auto als u die ook niet nodig heeft.
Daardoor blijft de premie laag. Een goede keuze
als u een wat oudere auto heeft die u tóch all risk
wilt verzekeren.
Via Marver ontvangt u ook nog eens 8% korting
op uw autoverzekering.
Kijk op unive.nl/afmp-marver of kom langs bij
een vestiging bij u in de buurt.
Hoe All Risk
wilt u het hebben?
10
februari 2014
www.unive.nl/afmp-marver
pensioenen
Tekst dick harte
ABP beëindigt
verlaging pensioenen
Begin 2013 zag ABP zich gedwongen het herstel van zijn financiële
gezondheid een extra impuls te geven door zijn pensioenen met 0,5 procent
te verlagen. Een ingreep die niet zonder succes is gebleven: op vrijdag
31 januari maakte het pensioenfonds bekend dat zijn
dekkingsgraad voldoende is gestegen om
de verlaging weer te beëindigen.
V
olgens het met de
Nederlandse Bank overeengekomen herstelplan
had de dekkingsgraad van
ABP – de verhouding tussen de huidige
en toekomstige verplichtingen en de
bezittingen van het fonds – eind 2013
minstens 104,2 procent moeten zijn. Hij
bleek zelfs 1,7 procentpunt hoger uit te
komen en gestegen te zijn naar 105,9
procent.
Uiterste maatregel
Bestuursvoorzitter Henk Brouwer:
‘Nu dat niveau is behaald, hebben we
bekeken met welke maatregelen uit het
herstelplan we kunnen stoppen. Dat
gebeurt in een vastgestelde volgorde.
Vorig jaar hebben we de pensioenen
moeten verlagen. Dit was een uiterste
maatregel om de financiële situatie te
herstellen. Daarom beëindigen we deze
maatregel als eerste.’
Een besluit dat zal leiden tot een daling
van de dekkingsgraad met 0,5 procent.
Brouwer: ‘Toch vinden we het verantwoord om in ieder geval deze stap
te nemen. Maar we zien ook dat het
herstel nog pril is en dus handhaven we
vooralsnog de herstelopslag op de premie.’ Daarmee heeft ABP ook besloten
dat de tijd nog niet rijp is voor het stopzetten van de derde herstelmaatregel in
het rijtje: het bevriezen van de indexe-
ring.
Voorlopig
moeten we dus nog
even wachten op het weer
meegroeien van de waarde van de pensioenen met de gemiddelde loonontwikkeling in de overheidssectoren.
Het besluit van APB is gunstig voor de
pensioenen van het defensiepersoneel, met uitzondering van vijf soorten
pensioen die vorig jaar niet verlaagd
waren en dus ook nu hetzelfde blijven:
het Militair ABP OuderdomsPensioen
opgebouwd vóór 1 juni 2001, de UGM
(Uitkering Gewezen Militairen), het
Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (Verhoogd), het Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen en het Militair
InvaliditeitsPensioen.
ABP-bijeenkomsten
In maart en april houdt ABP twaalf
bijeenkomsten door het hele land om
deelnemers aan het pensioenfonds de
gelegenheid te geven het gevoerde
beleid te bespreken met het bestuur.
Om te beginnen wordt in een gezamenlijk deel gediscussieerd over het besluit
om de verlaging van de pensioenen te
beëindigen.
Tijdens het tweede deel van de bijeen-
komst gaat u in een
kleinere groep met een
bestuurslid en een specialist in
gesprek. Daarbij kunt u kiezen uit twee
onderwerpen: de beleggingsstrategie
van ABP (waarom maakt ABP bepaalde
keuzes en welke resultaten worden er
geboekt) en de nieuwe pensioenregeling (waarom en wanneer komt er een
nieuwe pensioenregeling en wie beslist
wat).
Inschrijving
»
Schrijf u snel in voor een bijeenkomst op
www.abp.nl. Aan elke bijeenkomst kunnen
maximaal 150 gasten deelnemen.
datum
ma 31 maart
ma 31 maart
do 3 april
do 3 april
di 8 april
di 8 april
wo 9 april
do 10 april
do 10 april
wo 16 april
wo 16 april
do 17 april
plaats
Amsterdam
Goes
Groningen
Roermond
Almelo
Den Haag
Nijmegen Lelystad
Rotterdam
Heerenveen
Eindhoven
Utrecht
tijd
16.00 - 19.00 u
18.30 - 21.30 u
18.30 - 21.30 u
18.30 - 21.30 u
18.30 - 21.30 u
16.00 - 19.00 u
18.30 - 21.30 u
18.30 - 21.30 u
18.30 - 21.30 u
18.30 - 21.30 u
18.30 - 21.30 u
18.30 - 21.30 u
februari 2014
11
pensioenen
Tekst dick harte
FNV-bonden kritisch over politieke deal
Pensioenopbouw
verder verlaagd
De hoeveelheid pensioen die jaarlijks belastingvrij mag worden
gespaard wordt vanaf 2015 verder verlaagd. Daarover heeft het kabinet
op 18 december 2013 een akkoord bereikt met vijf politieke partijen
(PvdA, VVD, D66, ChristenUnie en SGP). De Marechausseevereniging
heeft grote bezwaren tegen het akkoord. In FNV-verband zijn die
inmiddels aan de Tweede Kamer gemeld, zowel in een brief als tijdens
een parlementaire hoorzitting op 30 januari.
O
orspronkelijk was het
kabinet Rutte II van plan de
belastingvrije ruimte voor
de collectieve pensioenopbouw (betaald door werkgever en
werknemer samen) te verlagen naar
maximaal 1,75 procent van uw pensioengrondslag. Dat laatste is uw (jaar)
salaris minus een bedrag dat ongeveer
overeenkomt met de AOW-uitkering
die u tijdens uw pensioenjaren van de
overheid zult ontvangen. Dat bedrag
– de zogenaamde AOW-franchise –
hoeft u immers niet meer samen met
de werkgever bij elkaar te sparen om
toch het nagestreefde doel te bereiken:
een pensioen van 70 procent van het
laatstverdiende of gemiddeld verdiende
salaris.
Lager opbouwpercentage
Volgens het nieuwe politieke akkoord
gaat de maximale pensioenopbouw
van 2,15 procent in 2014 naar 1,875
procent in 2015. Dat is dus een minder
vergaande versobering dan het kabinet
eerst voor ogen had, maar het gaat nog
steeds om een flinke verslechtering.
Bovendien is het de tweede verslechtering in korte tijd: met ingang van 1
januari 2014 is de pensioenopbouw
namelijk ook al fiscaal afgeknepen van
maximaal 2,25 naar 2,15 procent van uw
pensioengrondslag.
12
februari 2014
Wat zijn de gevolgen voor marechaussees? Die verschillen voor het militaire en het burgerpersoneel. Militairen
bouwen bij ABP namelijk een pensioen
op volgens een eindloonregeling en burgermedewerkers volgens een middelloonregeling. In het eerste geval spaar je
voor een pensioen dat is gebaseerd op
je laatstverdiende salaris; in het tweede
geval op een pensioen dat is gebaseerd
op het gemiddeld in je werkzame leven
verdiende salaris.
Militairen
Door de verdere verlaging van de
belastingvrije mogelijkheden voor
pensioenopbouw dreigen eindloonregelingen te worden achtergesteld.
Als deelnemers aan zo’n regeling
carrière maken en daardoor in hogere
salarisschalen terechtkomen, moeten
pensioenfondsen hun spaardoelen met
terugwerkende kracht bijstellen (lees:
verhogen). Dat wordt de backservice
genoemd. De FNV deed in de Tweede
Kamer een duidelijke oproep aan
de volksvertegenwoordigers, mede
namens de Marechausseevereniging:
‘Eindloonregelingen zullen door de
verminderde belastingvrije spaarmogelijkheden hun backservice niet meer
kunnen realiseren. Wij roepen u op dat
effect te corrigeren via meer fiscale
ruimte voor (coming) backservice.’
Burgerpersoneel
Voor burgermedewerkers en hun middelloonregeling zal het fiscaal afknijpen
van de maximale pensioenopbouw van
2,15 naar 1,875 procent leiden tot een
lagere jaarlijkse opbouw vanaf 2015.
Wellicht komen deze percentages u als
ABP-deelnemer helemaal niet bekend
voor. Dat klopt, want niet elk pensioenfonds mag automatisch het maximale
opbouwpercentage gebruiken. Het percentage dat fiscaal is toegestaan hangt
ook af van de hoogte van het bedrag
dat als AOW-franchise wordt gebruikt.
ABP hanteert daarvoor een relatief laag
bedrag en bouwt dus over een relatief
groot deel van het inkomen pensioen
op. Om de belastinginkomsten niet te
veel te schaden geldt dan een lagere
fiscale vrijstelling.
kabinetsbeleid
heeft vooral gevolgen
voor jongeren
Vandaar dat ABP tot en met 2013 een
opbouwpercentage van 2,05 procent had (lager dus dan de maximaal
mogelijke 2,25 procent). Sinds 1 januari
2014 is het opbouwpercentage bij ABP
noodgedwongen verlaagd naar 1,95
procent om binnen de verminderde
fiscale mogelijkheden vanaf dat jaar
te blijven passen. Over het vanaf 1
januari 2015 te hanteren percentage zal
in 2014 onderhandeld worden tussen
de sociale partners in de zogenaamde
Pensioenkamer.
Langer doorwerken
Duidelijk is dat het kabinetsbeleid vooral
gevolgen zal hebben voor jongeren,
aangezien die nog een groot deel van
hun pensioen moeten opbouwen.
eindloonregeling
dreigt veel te zwaar te worden
getroffen
Zij zullen meer jaren moeten werken
om over een goed pensioen kunnen
beschikken dan vorige generaties.
Volgens berekeningen van APG (de uitvoeringsorganisatie van het ABP) zullen
jongeren ongeveer 15 procent minder
pensioen opbouwen. Om dat pensioenverlies te compenseren zouden ze tot
69 jaar moeten doorwerken.
Bezuinigingen
Belangrijkste doel van het pensioenakkoord voor het kabinet is het binnenhalen van bezuinigingen. Volgens premier
Rutte leven Nederlanders in de eenentwintigste eeuw langer dan voorheen,
moeten daardoor langer blijven werken
en hebben dus meer tijd om voldoende
pensioen bij elkaar te sparen. De
belastingvrije kapitaalopbouw per jaar
kan daarom best wat lager, aldus het
kabinet. Voordeel voor de schatkist: een
stijging van de belastingopbrengsten,
doordat een navenant lagere pensioenpremie van het belastbaar inkomen
wordt afgetrokken.
Arbeidsvoorwaarden
Ook gaat het kabinet ervan uit dat
het vrijvallende premiegeld door de
werkgevers gebruikt zal worden om de
beloning en dus de koopkracht van het
personeel te verbeteren. Op dat punt
rekent het kabinet zich echter rijk. Ten
eerste hebben de bonden daar ook nog
iets over te zeggen, aangezien pensioenpremie arbeidsvoorwaardengeld is.
Ten tweede is volstrekt onduidelijk of de
werkgevers wel bereid zijn het vrijvallende premiegeld te gebruiken voor loonsverhogingen. De FNV heeft de Tweede
Kamer opgeroepen ervoor te waken dat
de pensioendeal leidt tot een heimelijke
bezuiniging op de arbeidsvoorwaarden.
Opt out-mogelijkheid
Positief aan het pensioenakkoord is dat
zzp’ers die een tijd geen werk hebben
en in de bijstand terechtkomen niet langer hun opgebouwde pensioen hoeven
op te eten. Daarnaast streeft het kabinet
naar een zogenaamde opt out-mogelijkheid voor het werknemersdeel van
de pensioenpremie. In de ABP-regeling
betalen werkgevers twee derde deel
van die premie en de werknemers een
derde deel. Introductie van een opt-out
mogelijkheid betekent meer keuzevrijheid voor de individuele medewerker.
Die kan bijvoorbeeld besluiten zijn
bijdrage in te zetten voor de aflossing
van een hypotheek. Keerzijde is uiter-
aard wel dat door de introductie van
deze mogelijkheid de pensioenopbouw
nog verder wordt aangetast. In 2014
wordt dit deel van het akkoord nader
uitgewerkt.
Door het pensioenakkoord wordt de
versobering van de pensioenopbouw
minder drastisch dan het kabinet eerst
voor ogen stond, maar het blijft ook
volgens de Marechausseevereniging
‘een onverstandig besluit’. Niet alleen
dreigen eindloonregelingen, zoals die
van het militair personeel, onevenredig
zwaar getroffen te worden. Ook leidt
de maatregel tot een forse afbraak van
de pensioenkwaliteit voor jongere en
toekomstige generaties.
»
Alle reden dus voor de MARVER
om zich sterk te blijven maken, al
dan niet in FNV-verband, voor aanpassingen van het kabinetsbeleid. Over
de gevolgen van het pensioenakkoord
voor de ABP-regeling zal komend jaar
tussen werkgevers en werknemers
worden onderhandeld in de zogenaamde Pensioenkamer. De MARVER zal
zich daarbij maximaal blijven inzetten
voor het behoud van goede pensioenregelingen voor zowel militairen als
burgermedewerkers.
februari 2014
13
werk en inkomen
Tekst dick harte
H
MARVER-lobby succesvol
Marechaussee
behoudt speciale
rechtspositie
Op dinsdag 4 februari 2014 is de Tweede Kamer in meerderheid
akkoord gegaan met de initiatiefwet van CDA en D66 om ambtenaren
dezelfde rechtspositie te geven als werknemers in het bedrijfsleven,
met uitzondering van het volledige defensie- en politiepersoneel. De
lobby van FNV Veiligheid (de Marechausseevereniging, de AFMP
en de NPB) om ook de niet-geüniformeerde collega’s hun ambtelijke
rechtspositie te laten behouden is dus geslaagd.
et wetsvoorstel werd al in
2010 ingediend door de
Kamerleden Eddy van Hijum
(CDA) en Fatma Koser Kaya
(D66). De laatste heeft inmiddels de
politiek verlaten en is als pleitbezorger
van de initiatiefwet opgevolgd door haar
partijgenoot Steven van Weyenberg.
Kort samengevat komt het voorstel
erop neer dat de Nederlandse ambtenaren voortaan gaan vallen onder het
burgerlijk arbeidsrecht. Met andere
woorden: ze krijgen net als ‘gewone’
werknemers een arbeidscontract in
plaats van een ambtelijke aanstelling en
voor de ontbinding daarvan gelden dan
‘gewoon’ de bepalingen in het civiele
ontslagrecht. Volgens de indieners
brengt dat veel voordelen met zich mee:
‘Als voor iedereen dezelfde arbeidsrechtelijke regels gelden, wordt het omgaan
met aanstellingen eenvoudiger, wat zal
leiden tot een verhoogde arbeidsmobiliteit, tot minder bureaucratie en op den
duur ook nog tot besparingen.’
Uitzonderingen
In het oorspronkelijke voorstel werden
twee grote groepen ambtenaren van de
normalisering uitgezonderd: de leden
van de rechterlijke macht en de geüniformeerde defensiemedewerkers.
Eind 2011 stemde de Tweede Kamer
over de komst van de Nationale Politie.
Mede door een politieke lobby van FNV
Veiligheid werd daarbij ook een motie
aangenomen die de regering opdroeg
de medewerkers van het nieuwe landelijke korps hun ambtelijke rechtspositie
te laten behouden. Van Hijum en Koser
Kaya kwamen daarna met een nieuwe
versie van hun initiatiefwet op de proppen, waarin echter alleen de geüniformeerde politiemedewerkers aan de
uitzonderingen waren toegevoegd.
FNV Veiligheid vervolgde zijn lobbyactiviteiten en wist voor elkaar te krijgen
dat begin 2012 amendementen op het
wetsvoorstel werden ingediend door
de Partij van de Arbeid en ChristenUnie.
Daarin werd erop aangedrongen ook de
14
februari 2014
eind goed
al goed voor
burgerpersoneel
ondersteunende politiemedewerkers en
het burgerpersoneel binnen Defensie
hun ambtelijke rechtspositie te laten
houden.
Na de val van het kabinet Rutte-I in het
voorjaar 2012 kwam de behandeling
van het wetsvoorstel door de Tweede
Kamer anderhalf jaar stil te liggen. Na
nieuwe verkiezingen en een inwerkperiode van het nieuwe kabinet en
een nieuwe Kamer werd de draad in
januari 2014 echter weer opgepakt.
Op 15, 23 en 30 januari verscheen het
onderwerp op de agenda van het
parlement. Gaandeweg werden door
de PvdA en CU geactualiseerde versies
ingediend van de wijzigingsvoorstellen
over het ondersteunende politie- en
defensiepersoneel.
Regeerakkoord
Op donderdag 23 januari jongstleden
liet minister van Binnenlandse Zaken
Ronald Plasterk de Tweede Kamer
weten dat het kabinet Rutte-II goed kon
leven met de initiatiefwet van de oppositiepartijen CDA en D66. Dat was geen
verrassing, want in feite zou het aannemen van het wetsontwerp ertoe leiden
dat een deel van het regeerakkoord
van VVD en PvdA werd uitgevoerd. Om
precies te zijn het aangekondigde plan
om ‘het ontslagrecht van ambtenaren in
overeenstemming te brengen met het
ontslagrecht van werknemers buiten de
overheid.’
De minister was het met de indieners
eens dat het de voorkeur verdiende om
de normalisering van de rechtspositie
in principe voor de gehele ambtenarensector door te voeren en het aantal
uitgezonderde groepen zo klein mogelijk te houden. Wel drong hij er bij de
Kamer op aan om binnen de tot dan toe
uitgezonderde groepen – de rechterlijke
macht, defensie en politie – geen onder-
scheid meer te maken in een wel en niet
genormaliseerde rechtspositie.
Plasterk: ‘Na intern beraad en in overleg
met de portefeuille houdende collega’s
is het standpunt van de regering dat het
onverstandig zou zijn om binnen deze
sectoren een grens te trekken tussen
wel en niet uniformdragend personeel.
Het advies van de regering is dan ook
om de sector politie integraal, de sector
Defensie inclusief het burgerpersoneel
en de rechterlijke macht inclusief het
Openbaar Ministerie uit te sluiten van de
normalisering.’
Overlegverplichting
Op donderdag 30 januari debatteerde
de Kamer voor de laatste keer over
het wetsvoorstel. De aanvankelijk op
28 januari geplande stemming was
uitgesteld onder druk van de protestacties die FNV-ambtenarenbonden die
dag in Den Haag hielden. Daarbij werd
de overheid onder andere verweten
dat ze doodleuk haar verplichtingen als
werkgever aan haar laars lapte. Doordat
het wetsvoorstel was ingediend vanuit
de Kamer was het immers nooit officieel
onderwerp van overleg met de vakbonden geweest. Volgens minister Plasterk
kon hij daar niets aan doen: ‘De overlegverplichting en het overeenstemmingsvereiste bestaan alleen voor voorstellen
van de regering. (…) Als lid van het
kabinet heb ik ook niet de mogelijkheid
om het recht van de Kamer om een
wet vast te stellen te beperken door een
Algemene Maatregel van Bestuur.’
Rechtsbescherming
Een ander discussiepunt was het risico
dat de normalisering zou leiden tot het
wegvallen van de rechtsbescherming
van ambtenaren tegen politieke willekeur. Arie Slob van de ChristenUnie:
‘Ambtenaren dienen de publieke zaak,
het algemeen belang. Dat houdt ook in
dat ze hun meerdere of hun politieke
bestuurder moeten kunnen tegenspreken.’ In zijn ogen was een onafhankelijk
ambtenarenkorps een waarborg voor
een stabiele staat en een onpartijdige
handhaving van de rechtsorde. Van
Hijum en Van Weyenberg bleken het
half met hem eens: kritische ambtenaren verdienen inderdaad bescherming,
maar dat was volgens hen ook heel
goed mogelijk zonder een aparte
rechtspositie.
Uiteindelijk werd de initiatiefwet op
dinsdag 4 februari door de Tweede
Kamer aangenomen met een overgrote meerderheid van 121 van de
150 stemmen. (Tegen stemden SP,
GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij
voor de Dieren). De amendementen die
aandrongen op het volledig uitzonderen
van het politie- en defensiepersoneel –
mede tot stand gekomen door toedoen
van de Marechausseevereniging –
werden zelfs aangenomen met 135 van
de 150 stemmen. ‘Weliswaar moet ook
de Eerste Kamer nog instemmen, maar
het eind van dit lange wetgevingstraject
lijkt toch wel in zicht,’ aldus MARVERvoorzitter Ton de Zeeuw. ‘En wat de nietgeuniformeerde politie- en defensiemedewerkers betreft kunnen we gelukkig
zeggen: eind goed al goed.’
Lusten en lasten
Over het beoogde doel van de initiatiefwet Van Hijum/Van Weyenberg is
en blijft De Zeeuw minder te spreken.
‘FNV Veiligheid steunt het verzet van
de andere ambtenarenbonden tegen
deze eenzijdige normalisering. Er wordt
wel gezegd dat overheidsmedewerkers
door deze wet hun ambtenarenstatus
kwijtraken, maar dat is een halve waarheid. Ze raken door deze wet alleen de
voordelen van die status kwijt. De nadelen blijven ze houden: een beperkte
vrijheid van meningsuiting, het moeten
oppassen voor belangenverstrengeling,
voortdurend een toonbeeld van integriteit moeten zijn. Van de ambtelijke status
resteren dus wel de lasten, maar niet de
lusten. Begrijpelijk dat onze collega-bonden daartegen in actie zijn gekomen. Wij
zullen ze daar in FNV-verband in blijven
steunen.’
februari 2014
15
veteranenberichten
Fred Lardenoye en Janke Rozemuller
Verhalen
gezocht!
»
In 2014 bestaat de Veteranendag
tien jaar en daarom is de
Stichting Nederlandse Veteranendag
op zoek naar onbekende verhalen van
en over deze speciale categorie militairen. Zowel veteranen als niet-veteranen
worden uitgenodigd een verhaal in te
sturen. Onder de inzendingen worden
prijzen verloot, zoals een vlucht met
een Dakota. De tien meest bijzondere
verhalen worden gepubliceerd in een
speciaal jubileumboekje. Kijk voor deelname en meer info op
FL
www.veteranendag.nl!
Ereschulden bijstandsuitkering
H Veteranen worden niet
gekort op hun bijstandsuitkering na het ontvangen van een
ereschulduitkering. Dat heeft
staatssecretaris van Sociale Zaken
Jetta Klijnsma toegezegd in een
brief aan de Nationale ombudsman. Zij gaat dat realiseren door
de ereschulduitkering in de Wet
Werk en Bijstand (WWB) uit te
zonderen van de zogenaamde
middelentoets. Deze wijziging
geldt met terugwerkende kracht.
De ombudsman had aangedrongen op aanpassing van de regels
nadat hij een klacht had ontvangen van een Libanonveteraan.
Die had via de Regeling Ereschuld
eenmalig € 25.000 overgemaakt
gekregen als compensatie voor
zijn chronische psychische
problemen. Daardoor kwam zijn
eigen vermogen ineens boven de
grens van € 5.795 uit en verloor
hij het recht op een bijstandsuitkering. De gemeente Arnhem
had vervolgens zijn uitkering
JR
stopgezet.
Borstbeeld
voor
‘veteranengeneraal’
H Op 13 december vorig
Foto: Fred van Brandwijk
RZO krijgt nieuwe voorzitter
Marie-Louise
Tiesinga-Autsema.
»
De onafhankelijke Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
(RZO) houdt toezicht op en adviseert over het zorgsysteem voor de
hulpverlening aan veteranen en het wetenschappelijk onderzoek naar
aandoeningen die met een uitzending samenhangen. De voorzitter van
de raad is dus een bijzonder adviseur van de minister van Defensie.
Op 3 april 2014 draagt de huidige voorzitter van de RZO, Marie-Louise
Tiesinga-Autsema, haar taak over aan voormalig minister van
Buitenlandse zaken Uri Rosenthal. Tiesinga heeft het voorzitterschap
bekleed vanaf de instelling van de RZO op 5 juli 2007. Ter gelegenheid van haar afscheid vindt op 27 maart een symposium plaats in de
Kumpulan op Bronbeek in Arnhem. Onderwerp: lichamelijk onverklaarFL
de klachten gerelateerd aan een militaire uitzending.
16
februari 2014
jaar werd in Doorn tijdens de
eindejaarsbijeenkomst van het
Veteranen Platform (VP) een
borstbeeld onthuld van luitenantgeneraal b.d. Ted Meines. De oudgeneraal (92) was zelf aanwezig
en kreeg het eerbetoon vanwege
zijn inzet voor veteranen. Zo was
hij onder meer oprichter van het
Veteranen Legioen (nu Bond van
Wapenbroeders) en een van de
initiatiefnemers van het VP, waarvan hij negen jaar lang voorzitter
was.
Het initiatief voor het borstbeeld
was afkomstig van de Bond
van Wapenbroeders en werd
onmiddellijk omarmd door het
VP en het Veteraneninstituut.
Via onder meer een brief bij het
veteranenmagazine Checkpoint
werd particulier geld ingezameld
om het eerbetoon te bekostigen.
FL
Luitenantgeneraal b.d. Ted
Meines naast
zijn borstbeeld,
kort na de onthulling.
Foto: Hans Keur
De inzet bij de treinkaping
in Wijster in 1975 lijkt niet
gehonoreerd te worden met
de veteranenstatus.
Militairen die in 1977 zijn ingezet bij de
treinkaping door Zuid-Molukkers bij De Punt
krijgen de veteranenstatus. Dat geldt ook voor
militairen die betrokken zijn geweest bij het
beëindigen van de tegelijkertijd gehouden
gijzelingsactie van een lagere school in
Bovensmilde. Dat heeft minister van Defensie
Jeanine Hennis-Plasschaert bekend gemaakt
in een debat over de Veteranennota in de
Tweede Kamer.
Foto: privécollectie Hans Luijck
Nog onduidelijk wie er wel en niet
voor in aanmerking komen
‘Veteranenstatus
Foto: privécollectie Hans Luijck
voor inzet bij De Punt’
»
Aanvankelijk zou als blijk van
waardering een draaginsigne
worden ingesteld voor militairen die
destijds zijn ingezet bij de Molukse
acties. Dit als reactie op een voorstel
van generaal-majoor b.d. en senator
Frank van Kappen bij de bespreking van
de Veteranennota in de Eerste Kamer
eind 2012. Na negatieve reacties op
dat voorstel is er door het ministerie
van Defensie overleg geweest met
betrokkenen, onder wie de Molukse
gemeenschap. Volgens minister HennisPlasschaert steunen zij het besluit om
de betrokken militairen de veteranenstatus te geven. De minister heeft sinds
kort de bevoegdheid om ook deelname
aan binnenlandse militaire acties aan te
merken als een inzet die recht geeft op
de veteranenstatus. Dit is de eerste keer
dat zij daarvan gebruik maakt.
antwoord moeten geven op de vraag
welke militairen er nu wel en niet voor
de veteranenstatus in aanmerking
komen. Er wordt gesproken over zo’n
1.500 militairen in totaal, onder wie veel
marechaussees en ondersteunend personeel, maar onduidelijk is nog hoever
dat gaat. Zo zijn marechaussees in 1977
ook buiten de directe omgeving van De
Punt en Bovensmilde ingezet, bijvoorbeeld om de Indonesische ambassade
te bewaken.
De keuze voor de operaties in De Punt
en Bovensmilde lijkt te maken te hebben
met het (wapen)geweld dat daarmee
gepaard is gegaan. Zoals u in eerdere
artikelen in De Marechausseevereniging
heeft kunnen lezen, hebben veel bij
Molukse acties ingezette marechaussees behoefte aan een vorm van erkenning, ook na zoveel jaren nog.
Schriftelijke toelichting
Gijzeling koningin
Bij het ter perse gaan van deze editie
van De Marechausseevereniging was
de Tweede Kamer nog in afwachting
van een schriftelijke toelichting van de
minister op haar besluit. Die brief zou
Zoals het afgelopen jaar ook in De
Marechausseevereniging is beschreven,
waren de treinkaping in 1977 en de tegelijk uitgevoerde gijzelingsactie op een
basisschool twee Zuid-Molukse acties in
het wachten
is nog op een brief van de
minister
een hele reeks, waarbij op grote schaal
marechausseepersoneel is ingezet. Zo
was er in december 1975 de treinkaping
bij Wijster en twee dagen later werd
het personeel van het Indonesische
consulaat in Amsterdam gegijzeld. In
datzelfde jaar verijdelden militairen, met
name marechaussees, een poging van
Molukse jongeren om de toenmalige
koningin Juliana te gijzelen.
Na De Punt was er nog de gijzelingsactie van Zuid-Molukkers in het provinciehuis in Assen in maart 1978, waarbij
ook werd geschoten. Voorts werden
marechaussees ingezet voor het bewaken van de processen als gevolg van
de gijzelingsacties en bij de begrafenis
van de Zuid-Molukse treinkapers die
bij de bevrijdingsactie omkwamen. Ten
slotte is er in dezelfde tijd ook grootschalige inzet geweest van met name
marechaussees bij een wapenzoekactie
in de Molukse wijk van Assen, waar ook
FL
wapengeweld aan te pas kwam.
februari 2014
17
column
werk en inkomen
Tekst Alex Groothedde
geschiedenis
Tekst wim van broeckhuijsen
Hank Dussen
Ontsparen
O
p het moment van schrijven van deze column waren
er twee zaken groot in het nieuws. De State of the Union
en het ontsparen. Bij beide zaken moest ik denken aan
gesprekken die ik de laatste tijd had met collega’s.
In de state of the Union besprak Obama het wegvallen van de
middenklasse. De bedrijven laten een ongekende groei zien,
maar daar profiteren alleen de topinkomens van. Hierdoor worden de inkomensverschillen steeds groter. Daar schuilt een heel
groot gevaar in. Zoals iedereen heeft geleerd op de middelbare
school zorgt een middenklasse voor een stabiele samenleving.
Het is dus heel terecht dat hij zich daar zorgen over maakt.
Daarnaast was groot in het nieuws dat er een trendbreuk is, voor
het eerst wordt er minder gespaard. De verklaringen vlogen
elkaar om de oren. Maar bij mij bleef de opmerking van een geïnterviewde op de radio hangen: “Aan het eind van mijn salaris hou
ik steevast een stukje maand over”.
Helaas is binnen de KMar deze uitspraak al jaren in mode. Maar
de laatste tijd hoor ik hem meer en meer. Vele collega’s kunnen
niet ontsparen, want ze sparen al jaren niet meer.
Er zijn collega’s die om hun huishoudboekje sluitend te krijgen
echt hun TOD nodig hebben. Er breekt dan ook een lichte paniek
uit als ze deze dreigen kwijt te raken in een reorganisatie of
werkorganisatie.
Ook bij collega’s zonder TOD hoor ik lichte paniek als er geschoven wordt met hun werktijden. Want dan is het bijna onmogelijk
om hun ZZP activiteiten te doen. En zonder die inkomsten kunnen ze hun huishouden niet draaien. Ook het niet meer kunnen
laten uitbetalen van overuren was voor vele collega’s een fikse
financiële klap. Dat dit geen luxe problemen zijn wordt wel onderstreept door het feit dat ik steeds vaker hoor dat een collega loonbeslag heeft.
Bovenstaande voorbeelden zijn echt niet alleen collega’s in
de onderste rangen. Hier zitten ook adjudanten, luitenanten en hoger tussen. Vroeger was de aoo van de Koninklijke
Marechaussee één van de notabelen van het dorp. We zijn hier
echt een heel eind van afgezakt en we glijden steeds verder af.
Ik kan me voorstellen dat onze Commandant zich erg zorgen
maakt over deze ontwikkeling. Financiële zorgen van medewerkers hebben een negatieve invloed op de organisatie als geheel.
Helaas gaat CKMar niet over onze salariëring. Maar als vakbonden mogen we wel aanschuiven bij de werkgever. Volgens mij
moet het motto voor de vakbond de komende jaren ‘Koopkracht,
koopkracht en nog eens koopkracht’ zijn.
En uiteraard ga ik er vanuit dat CKMar zijn invloed aanwendt om
ons daarbij te steunen, want dit is ook in het belang van de stabiliteit en integriteit van de organisatie waar hij leiding aan mag
geven.
18
februari 2014
De Marechausseevereniging heeft een
rijke geschiedenis die gebundeld is in
talloze jaargangen vakbondsbladen en
vergaderverslagen. In een reeks artikelen
proberen we de historie levend te houden
door in te zoomen op facetten daarvan. Dat
doen we aan de hand van het jubileumboekje
‘Terugkijken naar de toekomst’ uit 2007,
aangevuld met informatie uit andere
bronnen.
Solidari
Het overlijden
van de kostwinner was voor de
nabestaanden
ook financieel
een ramp.
I
n de tijd van de oprichting van de
Marechausseevereniging stonden
drie problemen centraal: armoede,
hard en lang werken en beperkingen. Dat betekende beperkte voeding,
kans op ziekten en vroege sterfte. Een
overlijden – vooral wanneer het de man
als kostwinner betrof – was in die tijd
een ramp. Het begon met de kosten
van de begrafenis en daarna moesten
weduwe en wezen zonder financiële
basis verder leven.
Al eerder waren bonden en belangenorganisaties opgericht met het doel in de
nadelige en ondergeschikte rol van het
personeel verbetering te brengen. Niet
als een gunst maar als een (bevochten)
De KMar heeft
ook wat sociale
fondsen betreft
een rijk verleden.
teit
recht in de overtuiging dat de ondernemer het niet kan stellen zonder de
werknemer (en omgekeerd). Het was
weer een stap verder (ook in de tijd)
toen de (militaire) ambtenaren zich
gingen organiseren.
Binnen de Marechausseevereniging
bestaat sinds 1959 het Fonds Sociale
Zorg (FSZ) als onlosmakelijk deel van de
vereniging. Het vormt een belangrijke
schakel in de sociale zorg die de vereniging aan leden wil bieden. Terugkijkend
in de archieven zijn er meerdere initiatieven geweest. Soms bleek het levensvatbaar, vaker bleef het bij een verkenning.
Binnen de Koninklijke Marechaussee
was al in 1894 een Onderling
Ziekenfonds opgericht, naar voorbeeld
bij het leger. Een belangrijke stimulator
was de commandant 1e Divisie KMar:
luitenant-kolonel Prins. Het Departement
van Oorlog subsidieerde dat fonds
(bedoeld voor ‘alle graden’) naast de
contributies van de leden: 1 cent per dag
per lid (op 1 januari 1895 waren dat er
401). Belangrijke schakels bij de inning
van de contributies en de verstrekking
van de tegemoetkomingen) waren de
Administrateurs bij de Divisiën der KMar.
Zij behoorden tot die enkele onderofficieren bij de KMar met de rang van
adjudant-onderofficier. Het fonds bleef –
een ‘eigen’
levensverzekering
bleek te duur
met de nodige aanpassingen – bestaan
tot de Tweede Wereldoorlog.
In de nood die ontstond bij het overlijden van een lid van het Wapen probeerden de directe collega’s wat tegemoet te
komen door met een ‘loopbrief’ geld in
te zamelen. Het was dan ook logisch dat
de jonge vereniging al snel zocht naar
het inrichten van een levensverzekering
in eigen beheer. Grote verzekeringsmaatschappijen bestonden niet. De maatschappijen die er waren ontstonden uit
particulier initiatief, uit kleine coöperaties
en ook soms met de werkgever samen.
Al in 1908 werd duidelijk dat een ‘eigen’
levensverzekering te duur zou worden.
Ondersteuningsfonds
Vermoedelijk werd in 1905 (maar
mogelijk al in 1895) ‘de vereniging tot
onderlinge ondersteuning bij overlijden
voor de leden van het Wapen, beneden
de rang van officier’ opgericht. Dit werd
het Ondersteuningsfonds genoemd. Er
was geen sprake van een bestuur en
een kas. Per overlijden werd, landelijk,
ingezameld en uitgekeerd aan nabestaanden. Het fonds functioneerde tot in
1925 toen een wetswijziging op het verzekeringswezen, beperkingen oplegde
aan verzekeringen in eigen beheer. Het
Ondersteuningsfonds moest worden
opgeheven.
Van de nood werd een deugd
gemaakt: op 13 april 1926 werd de
Steunvereniging opgericht. Alle leden
van de Marechausseevereniging waren
lid daarvan; zij moesten zich wel apart
aanmelden. De doelstellingen: ‘nabestaanden in de eerste moeilijke tijden na
het overlijden van een lid bijstaan; leden
in financiële nood bijstaan; tegemoet
komen in de kosten van sanatoriumverpleging en ziekenzorg en rechtskundige
bijstand’. In 1952 werd besloten tot
opheffing, onder gelijktijdige fusie met
de Marechausseevereniging. Pas op
3 juni 1959, werd de Steunvereniging
echt opgeheven, nadat de statuten van
de Marechausseevereniging waren
aangepast en er een Fonds Sociale Zorg
was ingericht. Dat vormde de waarborg
dat het kapitaal van de Steunvereniging
werd bestemd voor sociale zorg voor
(hun voormalige) leden.
Paardenverzekering
Van een heel andere aard is het
onderzoek naar een Onderlinge
Paardenverzekering, waarvoor het
belang ontstond door de mobilisatie van
1939-1940; toen de ‘eigen’ paarden door
het rijk konden worden gevorderd. Hoe
het daarmee is vergaan vermelden de
bronnen niet. Ook was er een ‘(Stichting)
Steunfonds van leden behorende tot de
Marechaussee reserve; een afgeleide
van de Steunvereniging. Dit fonds
functioneerde van 1953 tot 19 mei 1958
(bij de opheffing van de Marechaussee
reserve). Het ontwerpen en formaliseren
van statuten en de stichtingsakte waren
voortdurend onderwerp van gesprek.
Toen dat rond was waren ze niet meer
nodig!
De Marechausseevereniging heeft
ook het initiatief onderzocht om voor
de leden van het Wapen, dus breder
dan de leden van de vereniging, een
Coöperatieve brandwaarborg vereniging op te richten. Dat plan kwam niet
verder dan het onderzoek; het was niet
haalbaar. (Wordt vervolgd)
februari 2014
19
FNV Veiligheid
Tekst jos van nieuwenhuizen
»
Werknemers van
de KMar nemen
qua vorming en taken
maar ook rechtspositie en
vakmanschap een positie in tussen de sectoren
defensie en politie. De
Marechausseevereninging
kijkt daarom naar ontwikkelingen binnen deze sectoren
die relevant zijn voor haar
leden. Zo hebben wij in ons
verenigingsblad al vaker
bericht over ontwikkelingen
binnen de sector defensie.
In het kader van de samenwerking in FNV Veiligheid
met onze collega bonden,
de AFMP en de Nederlandse
Politiebond, willen wij ook
relevante ontwikkelingen
binnen de sector politie
onder de aandacht brengen
bij onze lezers. Dit artikel
is het resultaat van een
brainstormsessie vorig
jaar tussen de Nederlandse
Politiebond (NPB) en weerbaarheidsdeskundige Jan
Bloem.
20
februari 2014
Interview weerbaarheidsdeskundige Jan Bloem
‘Huidige politietraining
staat los van de realiteit’
De huidige beroeps-vaardigheidstraining van politieambtenaren schiet te kort om
ze goed voor te bereiden op de geweldssituaties waar ze mee te maken kunnen
krijgen. Dat vindt niet alleen de NPB, maar ook weerbaarheidsdeskundige Jan
Bloem. Aan de NPB vertelde hij waarom het volgens hem noodzakelijk is de
Integrale Beroeps-vaardighedentraining (IBT) anders op te zetten.
D
rs. Jan Bloem (1971) geldt
nationaal en internationaal
als een van de grootste
experts op het gebied van
mentale en fysieke weerbaarheid.
Bloem heeft niet alleen pedagogiek en
bewegingswetenschappen gestudeerd,
maar zich bovendien verdiept in de
neurowetenschap. Ook is hij zeer goed
thuis in de verschillende vechtsporten
en zogenaamde reality-based zelfverdedigingsmethoden. Op zijn veelzijdige
deskundigheid wordt al jarenlang ook
geregeld een beroep gedaan door
de Nederlandse politie en dus heeft
hij inmiddels een goed beeld van de
geweldstraining die politiemedewerkers
aangeboden krijgen. Zijn oordeel daarover is niet mals.
Trainingstijd
‘Elke diender weet dat de huidige
IBT-training je totaal niet voorbereid op
wat je nodig hebt op straat. Dat heeft
om te beginnen te maken met het
aantal trainingsuren. Officieel krijgen
politieambtenaren 32 uur training per
jaar, maar ik heb berekend dat daarvan
maar zes uur per jaar overblijft voor
effectieve praktijktraining. De rest gaat
op aan toetsen en dergelijke. Een burger
op een schietvereniging moet verplicht
aanzienlijk meer schieturen maken dan
een agent. Als je kijkt naar hun aantal
trainingsuren schiet zo’n burger dus
beter dan de gemiddelde agent.’
amateur
maakt meer schieturen
dan agent
Meer training is volgens Bloem ook
noodzakelijk omdat de mentaliteit op
straat is veranderd.
‘In de tijd dat ik bijkluste als uitsmijter in
de horeca kreeg ik soms te maken met
een man of vier die tegelijk met me op
de vuist gingen. Zo’n aanval kon ik destijds fysiek relatief gemakkelijk neutraliseren, omdat ze niet als groep samenwerkten. Tegenwoordig is dat anders.
Dienders krijgen steeds meer te maken
met groepjes jongeren die erop trainen
om iemand onderuit te schoffelen. In de
praktijk staat dan dus zes uur training
per jaar tegenover twaalf of twintig uur
training per week.’
Bloem merkt dat agenten hun gebrek
aan politietraining buiten het werk gaan
aanvullen. ‘Veel van hen komen dan
uit bij Krav Maga, kickboksen of MMA
(Mixed Martial Arts). De meeste trainers
op dat gebied vinden het maar al te
mooi als agenten bij ze aankloppen,
maar ze zijn totaal niet bekend met de
ambtsinstructie waarbinnen dienders
moeten werken. Het gevolg is dat die
agenten allemaal technieken aangeleerd
krijgen die ze helemaal niet mogen
gebruiken, zoals elleboog- en kopstoten.
Beland je vervolgens tijdens je werk
in een stresssituatie waarin je moet
handelen, dan grijp je al snel naar de
technieken die je drie per week oefent
en niet naar wat je geleerd hebt in die
zes uur IBT-training. Dat is geen fout van
de diender maar van de werkgever. Die
biedt niet wat de diender nodig heeft.’
Inhoud trainingen
Jan Bloem is een
van de grootste
experts op het
gebied van mentale en fysieke
weerbaarheid
Niet alleen het aantal trainingsuren
schiet te kort, ook met de inhoud is
volgens Bloem het nodige mis. Volgens
hem wordt in de huidige training vertrouwen gekweekt op basis van illusies.
‘Agenten leren dat je met een pistool,
peperspray en negentien verschillende
trucjes een verdachte kunt aanhouden.
Dat staat totaal los van de realiteit. Ik
heb IBT-toetsen gezien die niet meer
waren dan het afvinken van bepaalde
technieken. Helaas heeft het aanleren
van motorische vaardigheden in een
oefensituatie één groot nadeel: zodra
februari 2014
21
fnv veiligheid
Per jaar blijven
er slechts zes
uur over om
effectief te
trainen
je in de praktijk onder druk komt te
staan in een situatie die verschilt van
de oefensituatie – al is het maar op één
punt – zakt je reactievermogen meteen
weg. Je onthoudt alleen wat je impliciet
van een training meeneemt.’
Bloem stelt dat tijdens de IBT niet het
beheersen van bepaalde drills, maar het
probleemoplossend vermogen van een
agent als uitgangspunt genomen moeten worden. ‘Tijdens de training word je
dan geconfronteerd met een probleem,
dat je binnen de ambtsinstructie moet
oplossen. Lukt je dat, dan koppel je een
positief label aan de training. Daardoor
zal een diender zich competent gaan
voelen op basis van reële succeservaringen. Dat vraagt om een heel andere
mindset bij de IBT-trainers, maar het is
22
februari 2014
fysieke fitheid
is bij stressituaties erg
belangrijk
effectiever dan het aanleren van trucjes.
Sterker nog: als die technische trucjes
in de praktijk niet blijken te werken, bijvoorbeeld doordat de verdachte niet in
dezelfde houding gaat staan als tijdens
de training, kunnen ze frustrerend werken en het zelfvertrouwen van de agent
doen kelderen.’
Fysieke fitheid
Bloem benadrukt dat je fysieke fitheid
erg belangrijk is voor het succesvol
omgaan met stressvolle situaties. ‘Je
kunt best ongetraind een marathon
lopen. Maar een getrainde loper kan dat
een week later weer en een ongetrainde
loper is daarna heel erg ziek. Dat geldt
ook voor het politiewerk. Iemand die
fysiek fit is ondergaat niet minder stress,
maar herstelt daar na afloop sneller
van, doordat zijn lichaam gewend is aan
schommelingen in het stressniveau. De
werkgever vindt het best dat werknemers sport vermijden, dat scheelt een
hoop blessures. Maar dan moet je ook
niet klagen over het ziekteverzuim. Dat
zou een stuk lager zijn met fysiek fitte
dienders.’
Ook heeft een agent die lijdt aan vermoeidheid en stress meer moeite met
sociaal gedrag. Bloem: ‘Daardoor wordt
het risico groter dat hij over de schreef
gaat zodra er fysiek geweld gebruikt
moet worden. Zeker als hij zich dan ook
nog eens onvoldoende getraind voelt.
Net als de NPB vindt Bloem dat het een
agent volstrekt duidelijk moet zijn hoever hij mag gaan. ‘Als je moet nadenken
over hoe je leidinggevende erover denkt
als je iemand een klap geeft, dan ben
je al te laat. Bovendien is dat een extra
stressfactor.’
Tot slot is het volgens Bloem van belang
dat vrouwen en mannen elk op hun
eigen manier getraind worden. ‘Dat is
noodzakelijk, aangezien ze totaal anders
op stressituaties reageren. Vrouwen
beschikken dan nog steeds over hogere
hersenfuncties en kunnen dus verbaal
veel meer doen dan mannen, die standaard de houding van het dominante
mannetje aannemen.’
Oude ideeën
Bloem is al jaren als weerbaarheidsdeskundige actief binnen de politie en zijn
ideeën zijn niet nieuw. ‘Ik roep dit al tien
jaar en ik heb het niet eens zelf bedacht.
Het bestaat al langer en er gebeurt
gewoon helemaal niets mee. Hoewel
ik op regionaal niveau wel gunstige
ontwikkelingen zie.’
Zelf probeert Bloem ook een steentje
bij te dragen aan het fysiek en mentaal
weerbaar maken van agenten. ‘Ik heb
uit het overleg
mannen en
vrouwen moeten trainen
op eigen manier
nu in Zwolle aangeboden om één keer
per maand twee uur langs te komen.
Dan mogen alle dienders die denken er
iets aan te hebben bij mij een training
op mijn manier volgen. Hoewel dat zeer
noodzakelijk is, zal het aantal trainingsuren voor de Nederlandse diender vooralsnog niet gauw veranderen. Dus moeten we iets anders verzinnen. Een stap
in de goede richting zou wellicht zijn om
binnen de regio vechtsporttrainers te
zoeken die mijn visie delen. Die zouden
dan periodiek binnengehaald kunnen
worden om een training te geven op
basis van de geweldsrichtlijnen waaraan
politiemensen zich moeten houden. Dat
is een noodoplossing, maar je houdt
daarmee de training van je agenten
binnen de muren en hopelijk binnen de
ambtsinstructie.’
Nieuwe website voor
de Marechausseevereniging!
»
De Marechausseevereniging heeft
sinds kort een nieuwe website! Met
deze website heeft de MARVER een grote
stap gemaakt in de richting van de vele
nieuwe technologische ontwikkelingen die
nu spelen. De beeldende website geeft u meer
gebruikersgemak en nog meer informatie over
de activiteiten van de vereniging. Wij hopen
de website in de komende maanden verder
te blijven ontwikkelen met de hulp van uw
reacties.
De Marechausseevereniging gaat zich voor
haar communicatie meer richten op online
media. Dit houdt niet in dat uw verenigingsblad
zal verdwijnen, maar het aantal zal wel iets verminderen. Het verenigingsblad zal zes keer per
jaar bij u op de mat blijven vallen, maar dan wel
in een extra dikke uitgave. In het blad zullen wij
ons nog meer richten op de verenigingsactiviteiten en ontwikkelingen die de KMar raken.
www.marechausseevereniging.nl
Kleding voor
verwijderingen niet
meer geheel voor eigen
rekening
De burgerkleding die men bij verwijdering van
vreemdelingen uit Nederland moet dragen hoeft
niet meer geheel uit eigen zak betaald te worden.
De Minister van Defensie heeft de Regeling
Uitrusting Defensie (RUD) op verzoek van de
Marechausseevereniging aangepast.
Reden daarvoor is dat personeel dat belast wordt met de verwijdering
van vreemdelingen uit Nederland, door de commandant verplicht wordt
deze werkzaamheden in representatieve burgerkleding uit te voeren. De
werkgever was gevoelig voor het argument van de MARVER dat werknemers niet verplicht kunnen worden tot aanschaf van burgerkleding
voor de uitvoering van functionele werkzaamheden, zonder dat daar in
tegemoet wordt gekomen door de werkgever. En dat kan helemaal niet
als het ook nog eens om kleding gaat die, door een groot deel van het
personeel dat belast wordt met deze werkzaamheden, niet snel privé
gekocht en gedragen zal worden.
Het overleg over de aanpassing van deze regeling heeft enige tijd in
beslag genomen. In eerste instantie had de Minister alleen het personeel
in de regeling opgenomen dat vast geplaatst is bij de brigade vreemdelingenzaken Schiphol en in het bezit is van het certificaat cursus escort
begeleiding (CEB) en/of de leergang escortecommandanten begeleiding
(LECB). Uiteindelijk zijn daar op verzoek van de Marechausseevereniging
de werknemers van de overige brigades die deelnemen aan de verwijderingspool bij opgenomen.
»
Dit bericht kwam vlak voor het ter pers gaan van het blad binnen
en wilden we u daarom niet onthouden. Wij zullen in het volgende blad of op de website hier wellicht verder op in gaan.
februari 2014
23
werk en inkomen
Wanneer is er recht op
Uitkering
bij overlijden
Wanneer is recht op een uitkering bij overlijden (UBO)? De meest
voorkomende mogelijkheden hebben we op een rij gezet.
V
oor de nabestaande van een
actief dienende militair, een
niet-actieve militair (UGM’er)
of van een gepensioneerde
ex-militair zijn één of meer soorten van
uitkeringen bij overlijden van toepassing. Deze worden uitgekeerd door het
Ministerie van Defensie (MinDef), het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) en/of de Sociale Verzekeringsbank
(SVB).
ABP/MinDef
De partner van de overledene maakt
onder de volgende voorwaarden
aanspraak op een UBO van het MinDef
en het ABP:
»Het ABP beschouwt iemand als uw
partner als u voor uw 65ste levensjaar
bent gehuwd of een geregistreerd
partnerschap bent aangegaan. Deze
gegevens zijn via de gemeente automatisch bij het ABP bekend, maar het
is raadzaam dat u dit via MIJNABP of
uw pensioenoverzicht controleert.
»Woont u samen, maar bent u niet
getrouwd? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u uw
partner aanmelden bij ABP. Door uw
partner aan te melden bij ABP regelt
24
februari 2014
u dat uw partner nabestaandenpensioen ontvangt als u overlijdt. U moet
dan wel voldoen aan de volgende
voorwaarden:
•U bent jonger dan 65 jaar;
•U hebt een samenlevingscontract
dat vóór uw 65ste is opgesteld door
een notaris (zie kader);
•Uit het samenlevingscontract blijkt
dat u en uw partner in elkaars
levensonderhoud voorzien;
•U en uw partner zijn allebei
ongehuwd;
•U en uw partner wonen op één
adres en zijn beiden op dit adres
ingeschreven bij de gemeente;
•Uw partner is ouder dan 18 jaar.
Bent u familie van elkaar? En is uw
relatie: ouder en kind, grootouder en
kleinkind of schoonouder en schoondochter/schoonzoon? Dan kunt u uw
partner niet aanmelden. Met andere
familieleden is dit wel mogelijk. Is er
geen partner; dan komen de minderjarige natuurlijke, wettige of pleegkinderen
in aanmerking. Als deze er ook niet is/
zijn, dan degene voor wie de overledene
kostwinner was en met wie hij of zij in
gezinsverband leefde.
Sociale Verzekeringsbank
Nabestaanden voor het krijgen van een
UBO van de SVB zijn:
»de overblijvende partner of;
»als deze er niet is, de kinderen jonger
dan 18 jaar of ;
»als deze er niet is/zijn, de persoon die
tot de dag van het overlijden met de
overledene in één huis woonde.
Bij overlijden van een (ex-)militair wordt
door de gemeentelijke basisadministratie (GBA), die in de toekomst de
Basisregistratie Personen (BRP) zal gaan
heten, na ontvangst van de melding
van overlijden direct een melding
gedaan bij het ABP en de SVB. Normaal
gesproken wordt de uitkering dan zo
spoedig mogelijk verstrekt aan de
nabestaande(n).
Eén van de navolgende soorten van uitkeringen bij overlijden is van toepassing:
1 actief dienende militair of
2 niet-actieve militair (UGM’er) of
3 gepensioneerde ex-militair
1Uitkering bij het overlijden van
een actief dienende militair.
Deze uitkering wordt uitgekeerd door
het Ministerie van Defensie. De uitkering
is gelijk aan driemaal het bedrag van
werk en inkomen
Onderzoek naar
grieven: doe mee!
»
Voordelig
samenlevingscontract
H Via de bond heeft u de
keuze uit verschillende samenlevingscontracten. Een basiscontract voor € 108,90 of een uitgebreid contract voor € 199,65.
Met het basiscontract regelt u
alleen een gemeenschappelijke
huishouding. Dit is in sommige
gevallen voldoende, bijvoorbeeld als u aanspraak wilt
maken op vergoedingen binnen
Defensie waarop ook gehuwden
recht hebben. Denk aan een
hogere tegemoetkoming in de
kosten voor woon-werkverkeer.
Het uitgebreide contract regelt
ook de onderlinge aanspraken
op het partnerpensioen. Het
zogenoemde verblijvingsbeding
in het contract zorgt ervoor
dat bij onverhoopt overlijden
de gezamenlijke bezittingen
worden geërfd door de overblijvende partner.
Zie voor meer informatie
onze website onder het kopje
Lidmaatschap en dan Voordelen
lidmaatschap.
de bezoldiging waarop de militair op
de dag van zijn overlijden aanspraak
had, vermeerderd met het bedrag per
maand van de andere inkomsten en/
of toelagen die in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van
de pensioengrondslag, ongeacht of
hij daarover pensioenbijdrage was
verschuldigd.
2Uitkering bij overlijden van
de niet-actief dienende militair
(UGM’ers):
Eenmalig een extra uitkering van ABP.
Deze uitkering bedraagt driemaal het
bedrag van de laatstgenoten bezoldiging op de dag van overlijden. Het bruto
bedrag wordt door het ABP nagenoeg
netto uitbetaald. Op een deel wordt
loonheffing toegepast.
3Uitkering bij overlijden van de
gepensioneerde ex-militair:
Deze uitkering voor de nabestaande
bestaat uit twee gedeelten en wordt
uitgekeerd door:
• het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP):
De uitkering bedraagt tweemaal het
pensioen van de gepensioneerde op
de dag van zijn overlijden.
De UBO komt te vervallen indien de
partner de gepensioneerde opzettelijk of met zijn medeplichtigheid
van het leven heeft beroofd. Dit
geldt ook voor de aanspraak op het
nabestaandenpensioen.
• de Sociale Verzekeringsbank (SVB):
Dit bedraagt eenmalig het bedrag
van één maand bruto AOW-pensioen.
Omdat de partner bij de SVB bekend
is, wordt de overlijdensuitkering meteen uitbetaald.
Heeft de overledene te veel AOW
ontvangen, dan trekt de SVB dit af
van de vakantie-uitkering en/of de
overlijdensuitkering.
Nog steeds kunt u meedoen aan het meerjarige VU-onderzoek over zorgen, irritaties
en problemen die het werken bij de krijgsmacht
met zich meebrengt. Dat kan door een vragenlijst
in te vullen. Om te beginnen wordt u gevraagd naar
de soorten pro blemen op het gebied van werk en
inkomen waar u in de praktijk mee te maken krijgt.
Vervolgens is de vraag: hoe gaat u daarmee om? Tot
slot: wat is het effect van de grieven op het gebied
van werk en inkomen op uw bereidheid om offers te
brengen?
Inmiddels heeft een groot aantal militairen gereageerd, maar hoe meer militairen meedoen aan dit
onderzoek, hoe beter. Heeft u nog niet gereageerd?
Uw bijdrage is zeer welkom. De vragenlijst vindt u op
www.onderzoekmilitairen.nl.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling
Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam in
samenwerking met de vakbonden MARVER, AFMP
en ACOM.
Eind 2015 verwacht drs. Igor Petrovic vervolgens
de uitkomsten van zijn promotie-onderzoek te kunnen presenteren in een verslag. Voor vragen over
het onderzoek zelf kunt u contact opnemen met de
onderzoeker. Stuur een e-mail naar [email protected]
» Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw fractie.
februari 2014
25
26
februari 2014
februari 2014
27
verenigingsNieuws
Verjaardagsactie Fonds Sociale Zorg, Hans van Asperen
Donateurs, bedankt!
Van onderstaande donateurs heeft het Fonds Sociale Zorg
via de verjaardagactie een gift of donatie ontvangen.
J.T.M. van Aalst Duiven
H.J. Adams Borne
M.G. Bannink Mantgum
J.B. van den Berg Wijster
A. Blaauw Assen
D.A. Blijleven Delfgauw
B.W.G. Boekelder Geldrop
J.W. Bomhof Axel
P.J.G. Bongaerts Baarlo Lb
T.K. Bonsema Emmen
C. de Boom Nunspeet
R.A.M. de Bra Almere
R. Brandligt Harderwijk
K.J.M. de Bruin Nieuwegein
J. Buis Delfgauw
V.M.W.J. Deckers Valkenburg Lb
K. van Dijk Arnhem
L. Dolfing-van Dijk Emmen
J. Douma Harderwijk
F. de Dreu Vaals
R.A. van Drunen St Palais de Blaye (F)
M. Duivis-van der Werf Teteringen
H. van Ee Voorthuizen
L.J.M. Ehlen Schimert
J.H.N.C.D. van Eldik Kesteren
H. Engels Hoogeveen
E.J. Folgerts Coevorden
J. Gaasbeek Amersfoort
J. Gatsma Utrecht
A. Gerling Alphen a/d Rijn
W.H.T.M. Giesbertz Alkmaar
N. Goktas Zwijndrecht
T.H. Greive Zoetermeer
C.J. de Groen Ijmuiden
F. de Groot Wolvega
F.W. Haagedoorn Budel
H.J. van Harten Burgh-Haamstede
G.B.H. Haverkotte Winterswijk
T. Hayette Terneuzen
L.P.C Heijmen Bemmel
J.F. Hensing Gorle
J.E.T.M. van Herpt Denekamp
H.H. Heufkens Nijmegen
F. Hirdes Apeldoorn
R.G.C. van der Horst Cuijk
H.J. Huisman Schalkhaar
H. van Ittersum Apeldoorn
J.W. Jakke Reek
J. Jansen Elst Gld
28
februari 2014
G. Jansma Assen
M.K. Jonke-van Beelen Oestgeest
K. van Kleef-Bezembinder Rosmalen
E.A.C. Knopjes Bergen op Zoom
D.C. Kolstee Duiven
H.J.M. Koppers Venlo
M.J. Land Elburg
L. de Lange Enschede
A. van der Lelij Zevenaar
W.H.R. Lobel Koudum
D. Lonnee Alphen a/d Rijn
G. Looijen Meppel
J. van Malsen Breda
G. Mazier Harderwijk
L.H. Muijres Causses et Veyran F
J.C.J. Nagelkerke Apeldoorn
B.J. Nol Zevenaar
G.J.W. Olthof Duiven
R. Oostindien Hoogeveen
M.F.L. Orij-van Rooijen Pijnacker
W.T.H.H.M. Peters ‘s Heerenberg
A.M. Peters ‘s Gravendeel
J.F.M. Pijnenburg Apeldoorn
B. van de Pol Delft
P. van Polen Leusden
J. van Poortvliet Naarden
B.R. Prasing-Reitsma Lobith
J. Rinck Deventer
G.W. Ringenier Scherpenzeel Gld
L.J.M. Rosendaal s-Hertogenbosch
P.H. Rutten Venlo
A.D. van der Schrier Nijmegen
H. Schuitema Dordrecht
G.H. Slagter Apeldoorn
L.G.G.M. van Soest Brunssum
A.H. Spin Enschede
L. Stilma Woerden
W.M.J. Stokkink Zaandam
R. Stoop ‘s-Gravenzande
F.H.J.M. Theloosen Wijchen
S. Tilstra Heerenveen
M.C.J. Traas-Bierens Rijen
H.G. Tricht Rijnsburg
B.J.G. Tuenter Venlo
H.C. Veen Den Helder
J. de Velde Genemuiden
H.F. Venema Almere
T.P.M. Verdonk Tilburg
J.G. de Vogel Oldenzaal
A.J. Vos Epe
A.D. Vriezen Wenem Wiesel
L.A. van de Wakker Dalerpeel
J. Walvius Vierhouten
W. Welleman Soest
R. Wiggers Winterswijk
J.G.M. Wijffels Breda
B. Witte Oldenzaal
R.J. van de Zandschulp Veenendaal
A.P.D.M. van Zanten Waddinxveen
C.P. de Zeeuw Benthuizen
H. Zijlstra Deventer
H.J. Zijsling Laag-Soeren
Tussen de deadline voor het inleveren
van de kopij en de datum van verschijnen van dit blad zit bijna een maand.
Daardoor kan het zijn dat uw naam n.a.v.
een gift of donatie nog niet terug is te
vinden in bovenstaande lijst. Die zal dan
in volgende blad verschijnen.
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Hans van Asperen
06-13459772
[email protected]
fondssocialezorg.nl
Bedankje
»
Hartelijk bedankt voor uw medeleven na het overlijden van onze
lieve man, vader, schoonvader en opa
Luyte Sieders.
Tevens bedankt voor de prachtige bloemen. Heel erg bedankt daarvoor.
Ineke Sieders – Hagenbeek,
kinderen en kleinkinderen
verenigingsNieuws
In memoriam
» Op 23 november 2013, overleed op
82-jarige leeftijd, mevr. G.G. Breuker–de
Lange. Zij was de echtgenote van de
op 4 februari 2000 overleden aoo b.d.
G.K. Beuker. Geert diende als brigadecommandant van 1 oktober 1979 tot 1
januari 1985 op de Brigade Koninklijke
Marechaussee te Zuidlaren. Kinderen
en kleinkinderen, uit Zweden en de
Verenigde Staten, waren overgekomen
om afscheid te nemen van hun moeder
en oma. Ge Breuker werd op 23 november 2013 op de Algemene Begraafplaats
te Zeewolde begraven. Namens de
Marechausseevereniging heeft ledenbezoeker Jos van der Veer zorg gedragen
voor de bloemengroet. Wij wensen
de kinderen, kleinkinderen en verdere
familieleden heel veel sterkte toe.
Correspondentieadres: Trumadreef 82,
6716 DM Ede Gld
» Op 28 november 2013 overleed op
92-jarige leeftijd te Venlo de 1e lt b.d.
Theo Peffer. Hij heeft in het Limburgse
onder andere dienst gedaan als sportinstructeur en planner op de toenmalige
brigade Venlo. Aansluitend is hij werkzaam geweest bij het RTS in Eindhoven.
Tot hij met pensioen ging heeft hij nog
als examinator gewerkt in dienst van
het CBR. De crematie vond plaats op 4
december 2013 en namens de MARVER
werd blijk van belangstelling gegeven
door onze ledenbezoekers Jan en Riet
Clarijs.
Correspondentieadres: Hogeweg 56,
5914 BD Venlo
» Op 1 december 2013 is op 87-jarige
leeftijd te Berkel en Rodenrijs overleden de aoo b.d. Jasper Jan Wesdorp.
Kort na zijn terugkeer uit het voormalig Nederlands-Indie, waar hij zijn
dienstplicht heeft vervuld, begon zijn
carrière bij de Koninklijke Marechaussee,
ondermeer op de brigades KMar
Rotterdam (toentertijd gevestigd aan
de Westersingel) en Hoek van Holland.
Echter het grootste deel van zijn loopbaan was hij in meerdere functies werk-
zaam op de brigade KMar Zestienhoven
(thans Rotterdam-The Hague-Airport).
De laatste functie tot aan zijn FLO was
hij brigadecommandant Zestienhoven.
In de periode die daarna volgde was
hij nog lange tijd en met veel plezier
actief in zijn volkstuin en met vrijwilligerswerk voor de gereformeerde kerk
in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs.
Op donderdag 5 december 2013 werd
in een Dienst van Woord en Gebed in
het kerkgebouw “De Ark” in Berkel en
Rodenrijs afscheid van hem genomen.
De begrafenisplechtigheid vond aansluitend plaats op de Algemene begraafplaats te Berkel en Rodenrijs. Namens
de MARVER/FSZ was de ledenbezoeker
Kor van de Polder hierbij aanwezig. Wij
wensen zijn vrouw Hennie, de kinderen,
kleinkinderen en verdere familie veel
sterkte toe met dit verlies.
Correspondentieadres: Raadhuishof 64,
2651 JK Berkel en Rodenrijs
» Op 2 december 2013 is op 88-jarige
leeftijd te Zaandam overleden aoo b.d.
Jan Oosterom, weduwnaar van Neeltje
Tom. Hij was vele jaren werkzaam bij
de KMar als grensveiligheidsonderofficier en diende gedurende lange tijd in
die functie op de brigade Amsterdamhaven/detachement Zaandam. Jan
was lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 9 december vond de afscheidsdienst plaats in het uitvaartcentrum
‘Zaanstad’ te Zaandam. Hierbij waren
enkele oud-collega`s aanwezig. Tijdens
de afscheidsdienst werd door zijn zoon
en kleinkinderen zijn leven beschreven
als vader en opa. Daarbij kwam de
Koninklijke Marechaussee een aantal
keren ter sprake. Namens het FSZ heeft
de ledenbezoeker Hans Veen met zijn
echtgenote zorg gedragen voor een
bloemengroet. Wij wensen de kinderen,
kleinkinderen en verdere familie veel
sterkte met dit verlies.
Correspondentieadres: Pennemes 43a,
1502 WX Zaandam
» Op 11 december 2013, overleed na
een kort ziekbed op 86-jarige leeftijd,
mevrouw Derkje Wolters - Leunk. Zij
was sinds 23 juni 2005 weduwe van aoo
b.d. Gerhard Wolters. Gerhard heeft als
laatste een functie bekleed bij 103 Maresk
te Nunspeet. In een gesproken woord
door dochter Emilie, werd zij geprezen
als een goede moeder. Verzorgend, sterk,
een doorzetter en vooral liefdevol en positief. De crematie heeft op 16 december
2013 in besloten kring in ‘Den en Rust’ te
Bilthoven plaatsgevonden. Wij wensen de
kinderen en kleinkind in de komende tijd
heel veel sterkte met dit verlies. Namens
de Marechausseevereniging, was FSZmedewerker Jos van der Veer aanwezig,
die zorg droeg voor een bloemengroet.
Correspondentieadres: Fam B. en E.
Wolters- van Donselaar, Gildenborch 73,
4132 HE Vianen
» Op 6 januari 2014 is op 91-jarige leeftijd
in zijn woonplaats Apeldoorn overleden
de kapitein b.d. Klaas Troost. Jarenlang
was hij werkzaam op het OCKMar
onder andere bij de dienstplichtigen en
als hoofd werving van de Koninklijke
Marechaussee. Als oprichter en voorzitter
van het mannenkoor OCKMar heeft hij
een stempel op het Opleidingscentrum
weten te drukken.
Hij was een rustige en aimabel mens die
binnen en buiten de dienst zeer geliefd
was. Tijdens en na zijn diensttijd heeft
hij zich mede ingezet voor de samenleving. Onder grote belangstelling is een
dankdienst voor hem gehouden in de
Bronkerk in Ugchelen op maandag 13
januari 2014. Op verzoek van de familie
heeft de rouwstoet de Koning Willem
III kazerne aangedaan, waarbij Klaas
een laatste groet werd gebracht door
personeel van het Opleidingscentrum.
Aansluitend is hij op de Gemeentelijke
Begraafplaats aan de Soerenseweg
te Apeldoorn begraven. Het Fonds
Sociale Zorg werd vertegenwoordigd door Rinus en Gerrie Kamphuis.
Correspondentieadres: Violier 24,
5361 MR, Grave.
februari 2014
29
verenigingsNieuws
Verenigingsblad
nu ook
op iPad!
H Sinds kort is de MARECHAUS-SEEvereniging ook te lezen op jouw iPad!
En nog een paar dagen eerder dan dat
het papieren blad op de mat valt! De
MARVER heeft een app ontwikkeld voor
de App Store waarmee het verenigingsblad makkelijk te lezen is. Met deze
MARVER-app heb je altijd toegang tot de
laatste editie en veel eerdere nummers.
Blijf op de hoogte op het gebied van werk
en inkomen, jouw rechtspositie, belangenbehartiging, ledenvoordelen en uiteraard de vereniging. De App is nu gratis te
downloaden, voorlopig alleen in de App
Store van iOS, onder de naam ‘MARVER’.
De MARVER-app is uitsluitend bestemd
voor leden en relaties van de MARVER/
FNV. Met uw lidnummer
kunt u makkelijk eenmalig inloggen. Uw lidnummer kunt u vinden op uw
ledenpas of op de verpakking van het
verenigingsblad dat in papieren vorm
bij u op de mat valt. Bent u een zakelijke
relatie van de MARVER/FNV, neem dan
contact op met de redactie voor uw
eigen inlogcode.
NAD-bijeenkomsten
Niet actief dienenden (NAD) MARVER
Gezamenlijke bijeenkomstenvan niet-actief dienenden van de MARVER en post-actieven van de AFMP t/m 31 december 2013.
datum
plaats
12 feb 14
Woerden
19 feb 14
Woerden
13 mrt 14Dordrecht
17 mrt 14Lijnden
20 mrt 14Den Helder
25 mrt 14Harderwijk
25 mrt 14Uden
26 mrt 14Rijen
26 mrt 14Breda
31 mrt 14
Weert
31 mrt 14Eindhoven
2 apr 14Blomberg
2 apr 14Schaarsbergen
3 apr 14Heerlen
7 apr 14Steenwijk
7 apr 14Nijmegen
9 apr 14
Wezep
10 apr 14Zeven-Brauel
10 apr 14Voorburg
10 apr 14Rosmalen
10 apr 14Tilburg
15 apr 14Enschede
16 apr 14
Woerden
17 apr 14Rolde
17 apr 14Hilversum
17 apr 14Bergen op Zoom
17 apr 14Bergen op Zoom
17 apr 14Goes
24 apr 14Apeldoorn
24 apr 14Utrecht
24 apr 14Venlo
1 mei 14Amersfoort
6 mei 14Appingedam
7 mei 14
Woerden
8 mei 14Ede
13 mei 14Leeuwarden
15 mei 14Emmen
20 mei 14
Colmschate
28 mei 14
Woerden
30
februari 2014
aanvang
locatie
adres
tel.nummer
10.30 uurAFMP/FNV kantoorSteinhagenseweg 2-C0348-487050
10.30 uurAFMP/FNV kantoorSteinhagenseweg 2-C0348-487050
13.30 uur
Cultureel Centrum ‘Sterrenburg’Dalmeyerplein 10
078-6171778
13.30 uurDorpshuis De VluchthavenSchipholweg 649
023-5551692
14.00 uur
de MOOCSpoorstraat 56
0223-612896
14.00 uurZalencentrum ‘De Kiekemure’Tesselschadelaan 1
0341-434749
14.00 uur
Café Moeke Oude Udenseweg 10
0413 262102
10:30 uur
Café ’t de Heeren van RijenStationstraat 1
0161-226850
13.30 uur
Café ‘De Toerist’Teteringsedijk 145
076-5215473
10.00 uurDienstencentrum ‘De Roos’Beekstraat 29
0495-520580
13.30 uurZalencentrum ‘Ambassadeur’L.Napoleonplein 21
040-2520673
11.00 uur
Café ‘Bei Heini’Neue Torstrasse 38
05235-6070
13.30 uurPMT ‘De Landing’ SchaarsbergenDeelenseweg 28
026-4430487
13.30 uur
Café d’r KlingePancratiusweg 47
045-5741441
14.00 uurVerenigingsgebouw ‘De Klincke’Kerkstraat 16
0521-513429
13.30 uur
Wijkcentrum Dukenburg zaal 003Meijhorst 7039
024-3448963
14.00 uurDorpshuisZuiderzeestraatweg 500 B
038-372716
11.00 uurGasthof ‘Zur Linde ‘
Wallweg 2
04281-3913
14.00 uurHotel ‘Mövenpick’Stationsplein 8
070-3373737
10.00 uurPerron 3, zaal SpoorboomHoff van Hollantlaan 1
073-8507550
13.30 uurPostelse HoeveDr. Deelenlaan 10
013-4636335
14.00 uurZuidkamp, MFAVliegbasis Twenthe
053-4808218
10.30 uurAFMP/FNV kantoorSteinhagenseweg 2-C
0348-487050
14.00 uurZalencentrum ‘De Aanleg’Asserstraat 63
0592-241251
13.30 uur
‘De Akker’Melkpad 14
035-6212447
10.00 uurPaviljoen ‘Rozenoord’Beukenlaan 14
0164-234210
10.00 uurPaviljoen ‘Rozenoord’Beukenlaan 14
0164-234210
13.00 uurHotel ‘Terminus’Stationsplein 1
0113-230085
14.00 uur
Wijkontmoetingscentr. ‘De Stolp’Violierenplein 101
055-5414442
13.30 uurMarcus Centrum
Wijnesteinlaan 2
030-2880302
14.00 uurHotel ‘Wilhelmina’Kaldenkerkerweg 1
077-3516251
13.30 uurRestaurant ‘De Amershof’Snouckaertlaan 11
033-4613524
14.00 uurASWA gebouwKlauckelaan 16 0596-623315
10.30 uurAFMP/FNV kantoorSteinhagenseweg 2-C
0348-487050
14.00 uur
Café VinkSchaapsweg 9
0318-611576
14.00 uurZalencentrum ‘De Schakel’Havingastate 7
058-2672450
14.00 uur
Wijkcentrum ‘t Brinkenhoes’Mantingerbrink 140
0591-610201
14.00 uur
CR ’t Hof van ColmschateHolterweg 104
0570-651300
10.30 uurAFMP/FNV kantoorSteinhagenseweg 2-C
0348-487050
werk en inkomen
Tinnitus of oorsuizen:
Deel je ervaringen!
»
De Marechausseevereniging en
de Nederlandse Vereniging voor
Slechthorenden (NVVS) werken samen
om gehoorschade te voorkomen en
beleid te maken om marechaussees
met tinnitus of oorsuizen zo goed
mogelijk te ondersteunen. De NVVS
zoekt marechaussees met tinnitus of
oorsuizen voor ervaringssessies.
De NVVS verzamelt in het project
Ervaringskennis de ervaringen en tips
van (en voor) mensen met een hooraandoening. We willen alle hooraandoe-
ningen en vele thema’s gedurende het
project aan bod laten komen. Daarom
staat er nu een Ervaringssessie voor de
groep militairen, waaronder veteranen
en oud-militairen, op de agenda.
Wat houdt de sessie in?
In een kleinschalige sessie van maximaal 8 deelnemers wordt gesproken
over uw eigen ervaringen, oplossingen,
tips & tricks. Hiermee kunnen we anderen weer verder helpen. De sessie wordt
professioneel begeleid, uw reiskosten
Weer verkrijgbaar
multifunctionele
documenten-/laptoptas KMar
H In de kleur blauw/zwart, afmeting 41x34x10, met luxe verstelbare afneembare draagriem, stevig handvat, diverse grote en
kleine vakken (verschillende maten en gebruiksmogelijkheden)
waarvan een gedeelte afsluitbaar zijn dmv een rits, het hoofd vak
is aan de onderzijde voorzien van een ‘expandable zip’ (door een
rits is het vak groter dan wel kleiner te maken). Voorzien van een
keycord die aan de tas is bevestigd, zodat de daaraan bevestigde
dingen niet uit de tas kunnen vallen. Degelijk en verstelbare sluitingen aan de flap om de tas dicht te doen.
Meer lezen over
dit waardevolle project? Zie
www.nvvs.nl/
ervaringskennis
(ov 2e klasse/ 0,19 ct per km) worden
vergoed, er is ringleiding en er is een
schrijftolk. Heeft u gehoorschade en/of
tinnitus opgelopen tijdens uw werk bij
Defensie, meld u dan aan. Voor aanmeldingen of vragen kunt u terecht bij Lara
Laurens, [email protected]
De ervaringssessie Tinnitus/oorsuizen
voor militairen vindt plaats op:
datum vrijdag 28 maart
tijdstip 10.30 tot 13.00 uur
locatieDe Randhoeve 221
3995 GA Houten
Voor
€ 22, 50
Wees erbij
want
u het weet voor
zijn
ze weer op
!
Te koop bij het Fonds Sociale Zorg
In de winkel OTCKMar, geb 32 (KEK), openingstijden van 10.30
uur tot 17.00 uur op iedere woensdag van de oneven weken. Of
mail: [email protected] Telefoon: 06-81 28 92 49.
februari 2014
31
computerhoek
Tekst wim van den burg
Filmpjes
downloaden
H Er komen steeds meer gratis programma’s om filmpjes van video-sites te plukken
en op je eigen computer te bewaren. xVideoServiceThief is weer zo’n programma, maar
wel een hele goede. Ten eerste werkt het op
alle belangrijke videosites. Dus niet alleen
op YouTube, maar er is ook een enorme lijst
van andere internationale archieven met
filmpjes.
Met het programma kun je de filmpjes van
al die sites downloaden en in het gewenste
formaat op je computer opslaan. Dat kan in
het FLV-formaat (oftewel Flash Video, het
formaat waarop ze ook op de meeste sites
staan), maar ook als AVI, WMV, MPEG, 3GP
(mobiele telefoon) of MP4 (iPod). Vervolgens
kun je die video’s ook zonder internetverbinding bekijken op je computer, mediaspeler
of telefoon.
Downloads kunnen gepauzeerd worden en
je kunt ze op een bepaalde tijd automatisch
laten starten, dus op momenten dat andere
applicaties er geen last van hebben. Ook
niet onbelangrijk is dat het programma open
source software is. Met andere woorden:
het is gegarandeerd gratis en vrij van reclame. Het programma is beschikbaar voor
Windows, Linux en Mac.
Creatieve
fotocollage
H Veel mensen zetten hun digitale fotocollectie op een cd, en halen
die alleen nog maar uit de kast om
de foto’s af en toe te bekijken. Er
zijn echter ook mensen die het leuk
vinden om creatief met hun foto’s
aan de slag te gaan. Een leuk programma daarvoor is Shape Collage.
Met dit gratis programma kan een
kind de was doen. En razendsnel
bovendien: binnen een minuut kun
je met een paar muisklikken al een
mooie collage maken.
Je geeft het aantal foto’s aan dat
je wilt gebruiken (en eventueel
welke), de grootte van deze foto’s
en de ruimte tussen de verschillende afbeeldingen. Het programma
gaat dan voor je aan de slag. De
achtergrond en de kleur van de
achtergrond van de collage kun je
naderhand nog aanpassen. Als je
tevreden bent kun je het resultaat
opslaan als één afbeelding en in
verschillende formaten. Eventueel
kun je het daarna nog in een fotobewerkingsprogramma aanpassen.
Het is zelfs mogelijk om je collage
in een bepaalde getekende vorm
te gieten, zoals bijvoorbeeld een
smiley.
Shape Collage is geheel gratis te
downloaden voor Windows, Mac
en Linux en daarnaast is er ook een
versie voor de iPad (dan kost het
€ 1,79, via de App store).
Downloaden: www.shapecollage.com/
download
32
februari 2014
Downloaden http://xviservicethief.sourceforge.net
Snelle virusscan
»
Bescherm je computer met het Antivirus programma Panda Cloud. Dit is een
gratis virusscanner die zijn analyse voor een groot deel via internet uitvoert.
Dat heeft grote voordelen. Zo belast de virusscan je computer veel minder dan
andere scanners. Doordat veel van het rekenwerk door de servers van Panda wordt
uitgevoerd, kan de systeembelasting wel 50 procent lager liggen. Dat betekent dat je
goed kunt doorwerken terwijl er een scan plaatsvindt, en dat Panda Cloud Antivirus
ook goed op trage computers draait.
Een ander voordeel is dat je als gebruiker altijd gebruik maakt van de laatste virusgegevens. Deze staan immers op internet en hoeven niet eerst op je computer geïnstalleerd te worden. Panda Cloud Antivirus haalt zijn virusinformatie van internet
af, maar verwar het programma niet met een online virusscan. Het is serieuze
antivirus software die als programma op je computer gestart wordt en continu je pc
beschermt tegen virussen en andere narigheid. Dit gebeurt zonder dat je er iets van
Downloaden www.cloudantivirus.com/ en/#!/free-antivirus-download
merkt.
puzzel
door dirry koomans
1
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 1516
2
3
4
5
6
Stuur uw oplossing van
de puzzel vóór 31.03.2014
naar:
Redactie Marechausseevereniging
Postbus 157
3440 AD Woerden
of stuur een e-mail naar
[email protected]
7
8
9
10
11
Vergeet niet uw adres te
vermelden want onder de
goede inzendingen verloten wij een Boncadeau ter
waarde van 25 euro! Uit
de goede oplossingen van
de puzzel uit het vorige
nummer trokken wij
S. Reuzenaar uit Stiens.
12
13
14
15
16
De letters in de gekleurde vlakken vormen achter elkaar geplaatst de oplossing van deze doorloper.
Horizontaal
1 deel van de week - hoofddeksel
2 belevenis- en anderen - gelooide huid- voorzetsel
3 een paard besturen - klimaatsoort - scheepsstuur
4 meer in Amerika - eren - deel v.e. Franse ontkenning oude lengtemaat - windrichting
5 listig - begrijpen - theaterrang
6 viering - muziekterm - muzieknoot - bijbeldeel
7 gemeen - talud - trekdier
8 voortreffelijk - bevloeïng
9 hijswerktuig - zoete stof - sloom - telwoord
10 kluns - bittere stof - biljartstok - deel van een camera
11 oorlogsgod - monnikskleed - verlaagde toon - ter herinnering titel - halfbloed
12 plaats in Utrecht - ontevredenheid - ondernemingsraad
13 mannelijk rund - bloembed - steeg - indien
14 vordering - deuntje - steel
15 cijfer - schande - (ex) Russische volksvertegenwoordiging
16 insect - glansverf
Verticaal
1 rijwiel - afwezig
2 samenspraak - eiland in de Indische oceaan
3. meetinstrument - metaal - begrip
4 dyne - natuurkundige - vogel - pers. vnw.
5 gast - kerkboek - stimulerend middel - oeverplant
6 stormloop - dommerik - gemeenschappelijk bouwlandstreep - tapijt
7 slachtoffer - stroomspanning - drukte
8 geur - land in Azië - adviesorgaan - een zekere
9 geleerd - riskant - vreemde munt
10 job - veel - schaaldier
11 deel van een tekst - bloem - nobel - drie (in samenstellingen)
12 schaden - postuur - juiste
13 vogel - drager van erfelijkheid - gulden- boom- ook
14 med. specialist - deel v.d. voet
15 destijds - werpen - bananenmerk - familielid
16 huidvlekje - voeler - weekdier
februari 2014
33
servicepagina
Algemene adresgegevens
Contactpersonen fracties
bezoekadres Steinhagenseweg 2-C
3446 GP Woerden
postadres
Postbus 157
3440 AD Woerden
telefoon
0348 – 487 054
fax
0348 – 707 411
[email protected]
vereniging.nl
internetwww.marechaussee
vereniging.nl
rekeningnr513044
openingstijden ma t/m vr van 8.30
tot 17.00 uur
Fractie Schiphol
Alexandra Schaap – Zoet
e-mail
[email protected]
Afdeling Individuele
Belangenbehartiging (IB)
telefoon
0348 – 707 433
fax
0348 – 487 056
[email protected]
vereniging.nl
Ledenadministratie
telefoon
0348 – 707 432
e-mail [email protected]
chausseevereniging.nl
Opzegging van het lidmaatschap kan
alleen geschieden door middel van een
brief aan Marechausseevereniging, t.a.v.
Ledenadministratie, Postbus 157, 3440
AD Woerden. Opzeggingen per e-mail of
fax worden niet meer geaccepteerd.
Adreswijzigingen kunnen doorgegeven
worden via onze website
www.marechausseevereniging.nl of
gezonden aan Marechausseevereniging,
t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157,
3440 AD Woerden.
Bureau Ledenservice *
telefoon
0348 – 487 069
e-mail
[email protected]
vereniging.nl
* Voor het doorgeven van ambtsjubilea,
leeftijdontslag, opname in ziekenhuis,
uitzendingen etc. Ook voor vragen over
het lidmaatschap, ledenbenefits en
verzekeringen.
Sluitingsdatum kopij
Marechausseevereniging 02 - 2014:
31.03.2014. Verschijning: 24.04.2014
34
februari 2014
Fractie NAD
Gerard Boeijen
[email protected]
Fractie StafCKMar
Doeke Dijkstra
[email protected]
Fractie LBE
Willem Bernhards
[email protected]
chausseevereniging.nl
Fractie LOKKMar
Hans Koopman
[email protected]
Fractie Noord-Oost
Johan Fernhout
[email protected]
Fractie Zuid
Ton Wuijts
e-mail
[email protected]
Fractie West
Richard Sluik
[email protected]
Fonds Sociale Zorg (FSZ)
Voorzitter
Vacant
Secretaris
Theo Wielens
telefoon 053 – 572 10 60 , 06 – 42 16 94 43
e-mail
[email protected]
Coördinator ledenbezoekers
Bert Tuenter
telefoon 077 – 382 54 26, 06 – 10 12 06 97
e-mail
[email protected]
Coördinator verjaardagsactie
Hans van Asperen
mobiel 06 - 13 45 97 72
e-mail [email protected]
fondssocialezorg.nl
Coördinator verkoop (web)winkel
Helma Tigelaar
mobiel 06 - 81289249
e-mail [email protected]
Colofon
Uitgave van FNV
Veiligheid onder
verantwoordelijkheid
van de Marechausseevereniging
De Marechausseevereniging is
toegelaten als collectief lid van de
Algemene Federatie van Militair
Personeel (AFMP/FNV)
redactie
Alex Groothedde, Fred Lardenoye,
Jos van Nieuwenhuizen, Ton de
Zeeuw, René Schilperoort, Dick
Harte
Postbus 157, 3440 AD Woerden
0348 – 707 410
[email protected]
vereniging.nl
ontwerp & vormgeving
MW
Margo Witte
De inhoud van MARECHAUSSEEvereniging valt onder de verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur van
de Marechausseevereniging, behoudens artikelen op naam en de inhoud
van de opgenomen advertenties.
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden artikelen te
weigeren of te redigeren.
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaande
toesteming van de redactie.
oplage
6.200
internet
www.marechausseevereniging.nl
e-mail
[email protected]
druk
Senefelder Misset
advertenties
0348 – 707 410
bram en René
van de marechaussee
Tekst: Johan de Rooij
Tekeningen: Erwin Suvaal
Ook voor onafhankelijk hypotheekadvies
kunt u bij ons terecht! Jazeker!
DFD is al 20 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex) militairen en hun
gezinsleden. Om u nog beter van dienst te zijn, werkt DFD samen met De Hypotheker, de grootste
onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland met zo’n 160 vestigingen. De Hypotheker
adviseerde inmiddels één miljoen Nederlanders succesvol bij de grootste en leukste aankoop
van hun leven: hun huis.
Onze samenwerking biedt u zorgeloos woongenot en voordeel door:
• De expertise en zorg van twee specialisten;
• Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of fase-2 contract;
• Echt onafhankelijk en persoonlijk advies;
• Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
• Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
• De optimale hypotheek met de scherpste tarieven;
• Gezamenlijk alles voor u te regelen.
Interesse in onze gezamenlijke dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies?
Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.
Uw hypotheek onze zorg!
Verzekeren • Hypotheken • Sparen
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: [email protected] • www.dfd.nl
februari 2014
35
DFD-abonnement
Helder, zeker en gemakkelijk
Als militaire professional wilt u zekerheid en duidelijkheid over al uw militaire- en
privérisico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair wereldwijd onze veiligheid garandeert,
zo biedt het DFD-abonnement in combinatie met het DFD MaatwerkPakket de
zekerheid dat uw verzekeringen en overige financiële zaken altijd en overal in orde zijn.
Alles onder één dak!
Het DFD-abonnement biedt u de zekerheid van:
• Onafhankelijk persoonlijk advies
• Advies bij u thuis, ook ‘s avonds en in het weekend
• Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar
• Maatwerk oplossingen voor uw beroeps- en privérisico’s
• Schadeverzekeringen zonder provisie
• Geen verrassingen. U weet precies hoeveel en waarvoor u betaalt
• Een vlotte schadeafwikkeling
• Gemak. U en uw thuisfront hebben er geen omkijken naar.
Uw voordeel ...
Samenwonende militair zonder kinderen met huurwoning
Schadeverzekering en overige
kosten
verzekerde som en
bijzonderheden
dit betaalt u nu
per jaar
dit betaalt u bij
een abonnement
verzekeringen
Huurders- of eigenarenbelang
€ 7.500
€ 7,44
€ 6,24
Inboedel
€ 50.000
Aansprakelijkheid
€ 1.250.000
€ 153,00
€ 114,72
€ 50,04
€ 37,56
Rechtsbijstand
twee modules
€ 175,80
€ 140,64
Ongevallen overlijden en invaliditeit
€ 100.000
€ 339,96
€ 288,96
Doorlopende reis
inclusief annulering
€ 96,90
€ 72,48
Autoverzekering
gemiddeld
€ 600,00
€ 480,00
€ 1,423,14
€ 1.140,60
Totale verzekeringspremie
overige kosten
DFD-servicevergoeding 2014
€ 100,32
DFD-abonnement
€ 313,56
Totaal per jaar
€ 1.523,16
€ 1.454,16
premies, DFD-servicevergoeding en DFD-abonnement zijn inclusief assurantiebelasting
DFD is klaar voor uw toekomst!
36
februari 2014
Verzekeren • Hypotheken • Sparen
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: [email protected] • www.dfd.nl

Vergelijkbare documenten

GevoLGen WUL - Marechausseevereniging

GevoLGen WUL - Marechausseevereniging het (politie)vakmanschap en het belang inziende van (internationale) samenwerking. Allemaal elementen die toen maar ook nu nog nodig zijn om de KMar die organisatie te kunnen laten zijn voor als he...

Nadere informatie

Lees verder... - Stichting Marechaussee Contact

Lees verder... - Stichting Marechaussee Contact aan komt’. Als Marechausseevereniging staan wij positief tegenover deze koers. In een bijeenkomst met de kaderleden van onze vereniging is de door de programmadirecteur IGO van de KMar, de laatste ...

Nadere informatie

Klik hier - Stichting Marechaussee Contact

Klik hier - Stichting Marechaussee Contact Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand....

Nadere informatie