Beleidsplan 2010-2012

Commentaren

Transcriptie

Beleidsplan 2010-2012
Stichting VivaSahel
Beleidsplan 2010 -2012
2
Inhoudsopgave
Inleiding
pag. 3
Doelstellingen, Visie en
pag. 3
Werkwijze
pag. 4
Bestuur, vrijwilligers en Comité van Aanbeveling
pag. 5
Projecten
pag. 6
Voorlichting
pag. 10
Administratie
pag. 10
Financiën
pag. 11
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
2
3
Inleiding
De stichting VivaSahel is opgericht op 06-03-2008 en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526.
Door de Belastingdienst is Stichting Viva Sahel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit houdt in dat:
 Stichting VivaSahel geen successierecht of schenkingsrecht hoeft
te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt;
 Uitkeringen die Stichting VivaSahel doet in het kader van haar
doelstellingen vrijgesteld zijn voor het recht van schenking;
 Onze donateurs giften van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting kunnen aftrekken (uiteraard binnen de
daarvoor geldende regels).
Doelstellingen, Visie en Werkwijze
Doelstelling
De statutaire doelstelling van Stichting VivaSahel is:
Het eenmalig of doorlopend financieel ondersteunen van projecten en organisaties zonder
winstoogmerk, die ten doel hebben het verbeteren van de levensomstandigheden van arme
bevolkingsgroepen in Niger en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
heeft of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
In de praktijk komt dit erop neer dat Stichting VivaSahel als doel heeft om de bevolking in de Sahel,
met name in de Sahel in het noordwesten van Niger, structureel te helpen om het leven daar
leefbaarder te maken.
Visie
Genoemde regio is arm omdat hij totaal afgelegen aan de rand van de Sahara in de Sahel ligt. Naar
het dorp Tamaci, waar we ons vooral op richten, gaan geen wegen. De overheid komt er alleen om
belasting te innen maar doet verder niets. In en om Tamaci wonen ong. 2500 mensen – een aantal
dat voor onze kleine stichting ‘behapbaar’ is. Het grootste probleem is het tekort aan water.
Daarmee samenhangend het volgende: een zeer onstabiele voedselsituatie. Wij kunnen dit dorp
structureel helpen. Om te beginnen heeft VivaSahel geholpen een graanbank op te zetten en iemand
bereid gevonden, een waterinstallatie te bekostigen (met een motor, zonnepanelen, waterreservoir
en leidingen naar het dorp en de tuinen). Ook heeft VivaSahel een hek om de tuinen heen geleverd,
zodat in alle vrede en rust het hele jaar door groenten verbouwd kunnen worden – zonder strijd met
de veehouders die keer op keer hun kudden in de tuinen laten grazen. Verder is VivaSahel er
voortdurend op uit, de bevolking te sensibiliseren, bewust te maken, zodat zij op den duur zelf in
staat is haar eigen toekomst op een goede manier in te richten. Dit alles is alleen mogelijk doordat
wij een intensief,contact hebben met onze Partner Protef, een organisatie die vooral bestaat uit
mensen die in genoemde regio wonen en weten hoe ze het best kunnen handelen. En doordat we
heel veel informatie hebben en krijgen van de Nederlandse Nigerijn Dogo Mayaki, die een aantal
keren per week telefonisch overleg met Protef pleegt.
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
3
4
Werkwijze
Stichting VivaSahel werkt voor de uitvoering van haar doelstelling samen met de lokale NGO
Groupement Protef (Groupement Protection Environnement et Faune), opgericht en gevestigd in de
districtshoofdstad Filingué, Niger.
De samenwerking met de lokale bevolking is heel belangrijk. Afhankelijk van de noden, zetten wij ons
gezamenlijk in om projecten op te zetten die een duurzame oplossing bieden en de bevolking
ondersteunen in het bereiken van een betere kwaliteit van leven en zelfredzaamheid.
VivaSahel is een kleine stichting met beperkte financiële middelen.
VivaSahel wil daarom met deze beperkte middelen kleinschalige veranderingen teweeg brengen, die
de bevolking helpen om zich bewust te worden en zich te ontwikkelen.
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
4
5
Bestuur, vrijwilligers en Comité van Aanbeveling
Het bestuur van Stichting VivaSahel bestaat uit:
Marlies Swen
Alice Bergmans - van Grieken
Liny van Paassen –van Oosten
Nel Dekker-Pierhagen
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Vrijwilligers
Om vanuit Nederland de samenwerking met de NGO Protef optimaal te houden worden wij
ondersteund door vrijwilligers:
Dogo Mayaki: hij is opgegroeid in Niger, kent de problematiek als geen ander, kan het bestuur
adviseren over een goede projectaanpak en kan goed communiceren met onze partner en de
bewoners van de projectregio. Hij verblijft nu in Niger, waar hij voor VivaSahel de Ambassadeur is.
Hij krijgt van VivaSahel een onkostenvergoeding. Omdat hij het werk van VivaSahel ongelofelijk veel
beter laat functioneren in Niger, stort een aantal donateurs maandelijks speciaal hiervoor een bedrag
op de rekening van VivaSahel.
In Niger werkt Protef op basis van vrijwilligheid aan de projecten mee. Alleen als iemand langdurig
voor VivaSahel onderweg is en onkosten maakt, betaalt VivaSahel een dagvergoeding van ong. €10
en de onkosten.
Caroline ter Braak: zij verzorgt de lay-out van alles wat gedrukt dient te worden: folders,
visitekaartjes, posters en programma’s voor de benefietconcerten, etc.
Tjeerd Klerk is onze webmaster. Hij heeft de website ontworpen en up-date hem indien nodig.
Comité van Aanbeveling
Irving L.W. Poesiat
Honorair Consul van Niger
Josée van de Laar
Mediator en advocate letselschade in Amsterdam
Paul Rosenmöller
Ex-parlementariër
Jan Pronk
Hoogleraar theorie en praktijk internationale samenwerking in Den Haag,
Voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
5
6
Projecten 2008
Graanbank Tamaci
Het vullen van de graanbank met gierst zodat
de bevolking in tijden van honger tegen de
normale prijs gierst kan kopen. Na de oogst
kan de organisatie van de graanbank van het
geïnde geld de graanbank opnieuw vullen
met gierst. Protef nam de organisatie op zich,
evenals de inkoop van gierst.
Tweede graanbank Tamaci
Daar het eerste gebouw te klein was voor de
omvang van het dorp heeft de bevolking in
overleg met VivaSahel de stenen voor een
nieuw gebouwtje gemaakt. VivaSahel heeft
de kosten van de constructie en de bouw op
zich genomen.
Projecten 2009
De aanschaf van een graanmolen
Om het werk te verlichten beschikken de vrouwen nu over een molen om de gierst te malen. Zij
betalen hiervoor een kleine vergoeding, die het onderhoud van de motor dekt. Ook de verhuur van
de molen aan vrouwen uit omliggende dorpen genereert inkomsten.
Protef heeft gezorgd voor de begroting en het zoeken naar een bedrijf dat alles kon realiseren.
100 snoeischaren als microkrediet
Aan de 10 buurtschappen van Tamaci zijn 100 snoeischaren verstrekt.
De gierst werd tot op dat moment met een traditioneel roestig kapmes geoogst wat zeer moeizaam
is en kans op infecties bij een snee oplevert. Protef heeft met de ontvangers van het krediet
contracten afgesloten. Binnen een jaar moet het geld voor de snoeischaar zijn terugbetaald. Dat is
nog niet gelukt, omdat de oogst vorig mislukt is.
10 ezelwagentjes als microkrediet
Er gaat geen weg naar Tamaci. Alle vervoer is per ezel. Een ezelwagen maakt het volgende mogelijk:
 Vervoer van goederen van en naar een markt
 Vervoer van zieken (vooral hoogzwangere
vrouwen met problemen) naar dichtst nabij
gelegen ziekenpost
 Inzetten bij het bewerken van het land (dat vaak
heel groot in omvang is omdat gierst veel ruimte
vergt)
Protef heeft ook hier de organisatie op zich genomen. Zij
heeft contracten afgesloten met degene die in overleg
met de gemeenschap werd aangewezen als beheerder van
een wagentje. Voorwaarde: over een jaar het wagentje betalen, zodat een volgende een ezelwagen
kan aanschaffen. Betaling is mogelijk, doordat de beheerder financiële baat heeft bij het gebruik van
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
6
7
de ezelwagen i.v.m. oogsten, doordat hij de ezelwagen moet verhuren aan anderen en dus ook
daardoor geld int. Op dit moment (aug.2010) is nog niet duidelijk of het terugbetalen gelukt is.
Problematisch zal het in ieder geval zijn doordat de oogst vorig jaar slecht was.
Het verstrekken van Zogalazaad aan de bevolking van Tamaci en Tounfalis
De Zogala is een boom die nadat hij gezaaid is, snel groeit en eetbare, smakelijke en gezonde
bladeren produceert. Als er geplukt is heeft hij 2 weken nodig om nieuwe bladeren te produceren.
Aanschaf van jonge bomen
Om de verwoestijning tegen te gaan heeft VivaSahel een
aantal bomen geschonken. De bevolking is zich zeer bewust
van het belang dat er bomen geplant en verzorgd worden.
Noodhulp aan Tounfalis (in dezelfde regio)
In het voorjaar van 2009 heeft een heftige tornado 100 hutten verwoest en gierstvoorraden (eten en
zaaigoed) verloren doen gaan. VivaSahel heeft om de nood in Tounfalis enigszins te lenigen een
bedrag overgemaakt voor aankoop van gierst.
Projecten 2010
Noodhulp Tamaci en Tounfalis
De oogst van de gierst is vorig jaar (2009) mislukt. Het heeft te weinig en te onregelmatig geregend.
Tot nu toe ontkende de regering de hongersnood. De nieuwe regering heeft het gebrek aan voedsel
echter erkend. De internationale hulp is pas laat op gang gekomen. Bovendien is de ervaring van
VivaSahel dat het ‘achterland’, waar geen wegen naar toe gaan, er bekaaid van af komt. Er is dus geld
geworven. De helft van het geld is besteed aan gierst voor de graanbank van Tamaci, de andere helft
aan gierst te verdelen naar inzicht van Protef: aan invaliden, weduwen en kinderen. Ook is er veevoer
gekocht, om te voorkomen dat de veestapel in zijn geheel te gronde zal gaan. Als voorwaarde voor
het ontvangen van gierst wordt steeds het zaaien van zogalabomen gesteld.
Grote Schoonmaakdag Tamaci
in Tamaci is dit voorjaar een ‘grote schoonmaakdag’ georganiseerd: de bevolking heeft die dag al het
zwerfvuil tot in de wijde omgeving opgeruimd en verbrand. Tevens is alle geiten-schapen- en
koeienpoep verzameld en per ezelwagen als mest naar de te bebouwen velden gebracht. Als
beloning heeft VivaSahel een zak gierst geschonken voor een maaltijd na afloop. VivaSahel vindt dit
soort zaken heel belangrijk.
Ziekenpost Tamaci
VivaSahel is najaar 2009 begonnen met concrete plannen om in 2010 te starten met de uitbreiding
van de huidige ziekenpost. Protef heeft bouwtekeningen en begrotingen opgestuurd volgens de
normen van de regering. De regering zal dan een verpleger en vroedvrouw aanstellen, en voor hun
salaris zorgen. De kosten van de ziekenpost worden in het financiële gedeelte van dit beleidsplan
nader gespecificeerd.
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
7
8
Hek om de tuinen
In de hele Sahel zijn er vooral in de buurt van putten regelmatig ernstige conflicten tussen
landbouwers en nomadische veetelers. De landbouwers willen kweken, de veetelers willen hun vee
drenken en te eten geven.
De put die in 2010 komt zal ongetwijfeld voor problemen tussen de beide groepen zorgen. Daarom
heeft VivaSahel een hek bekostigd om een landbouwterrein in de buurt van de put bekostigd. De
veetelers zullen ruime toegang tot de put krijgen, en de landbouwers kunnen hun groenten irrigeren
en kweken zonder het gevaar dat alles vertrapt of opgegeten zal worden.
Projecten 2011
Ziekenhuisje: half februari is aan de bouw begonnen, en half mei is het opgeleverd. De chef de
clinique van Filingué heeft het gecontroleerd en een zeer positief verslag aan de regering
uitgebracht. Gevolg: een speciaal opgeleide arts/verpleger is er sindsdien werkzaam.
Helaas is het nog niet mogelijk om er ook een vroedvrouw aan te stellen, omdat de wetgeving vereist
dat er dan een stenen muur om het ziekenhuis gebouwd is. Daarvoor ontbreken vooralsnog de
middelen.
Stage verpleegster : we kregen het verzoek om de stage te financieren van een verpleegster (net
weduwe- met drie kinderen geworden), die haar diploma had, maar door haar nieuwe status geen
stage kon lopen. Wij hebben haar stage bekostigd. Inmiddels heeft ze werk.
Schoolgeld: VivaSahel betaalt nu het laatste jaar van een weesmeisje op het collège, zodat ze volgend
jaar een beurs kan krijgen voor een beroepsopleiding.
Tractor : in het voorjaar kreeg VivaSahel het verzoek om een tractor voor de regio aan te schaffen.
Dankzij een jubileum en een benefietoptreden van het duet Siglette en andere donaties is dat gelukt.
Wij hebben de tractor gekocht bij een door de regering gesubsidieerd bedrijf Caima.
In de praktijk blijkt dat deze tractor, hoewel gloednieuw, een paar constructiefouten heeft, die
andere bij dit bedrijf gekochte tractoren ook blijken te hebben. Na een stuk van Dogo Mayaki
(inmiddels onze ambassadeur in Niger) in de NigerDiaspora is de directeur van Caima ontslagen en
wachten wij op de benodigde onderdelen uit Nigeria. Gelukkig kan onze Protef-medewerker zelf
reparaties verrichten.
Kunstmest : omdat de grond ernstig verarmd is, en we nu over een tractor dachten te beschikken,
hebben we een aantal zakken kunstmest gefinancierd. Helaas bleek het regenseizoen heel slecht te
worden. De eerste zaai is mislukt omdat de regen niet doorzette, en dat was bij de tweede zaai,
waarbij de voorraden voor de ‘soudure’ (de moeilijke periode tussen het eind van de voorraden en
de nieuwe oogst) aangesproken werden.
Noodhulp : doordat er tweemaal gezaaid moest worden en de oogst van 2010 toch al niet groot was,
ontstond er een noodsituatie. We proberen zoveel mogelijk te helpen – wat niet eenvoudig is, daar
op dit moment (terecht ook) veel aandacht gaat naar de ellende in de Hoorn van Afrika.
2011-2012
Elk jaar wordt bepaald welke projecten onze aandacht verdienen. Soms zijn dat ‘instant’projecten,
zoals vorig jaar de noodhulp aan Tounfalis en dit jaar de noodhulp aan Tamaci en Tounfalis. Voor de
periode 2011-2012 heeft het bestuur besloten donaties te verwerven voor de bouw van een
schooltje in Tamaci. De kosten hiervan zullen naar schatting tussen de € 60.000,- en € 80.000,- euro
belopen.
In het jaar 2012 wordt geld gezocht voor een stenen muur om het ziekenhuisje en voor een huisje
voor de vroedvrouw, zodat het in aanmerking komt voor de status ‘Maternité’. Als dat allemaal lukt
betaalt de regering de vroedvrouw.
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
8
9
Daarnaast zullen wellicht in deze periode enkele kleine projecten van maximaal € 5.000,- worden
ondersteund. Uiteraard is de uitvoering van de projecten volledig afhankelijk van de beschikbaar
financiële middelen.
Begroting van de bouw van de muur is, inclusief de controle door een technicus een kleine €20 000.
Cement en transport is in Niger erg duur en moet uit het buitenland geïmporteerd worden. Tamaci
ligt erg afgelegen, en niet aan een weg. Niger is landlocked, dus er is geen vervoer over water
mogelijk. Vandaar de hoge prijs. De begroting:
Protef
BP 25 Filingué
Tounfalis, le 21 novembre 2011
A la Fondation VivaSahel, Bp 11 851 Niamey, Niger
Devis estimatif: Mur de clôture de la maternité de Tamaci : 280ML
Nature : carré de 70m x70m ; béton ; hauteur libre de 1,80m
Désignation
U
01 Installation du chantier, amenée du matériel,
construction baraque de chantier
02 Nettoyage du chantier et repli du matériel
03 Implantation des axes de la clôture
04 Fouilles pour fondation et semelles isolées pour
poteaux
05 Remblai de fouilles
06 Béton de propreté sous toutes les fondations :
dosage 150kg/m3, épaisseur 5cm
07 Soubassement en agglos pleins de 20x20x40
08 Semelles isolées sous poteaux : dosage 300kg/m3
09 Chaîneau- longrines sous mur de clôture : dosage
350kg/m3
10 Parois murales en agglo creux de 15
11 Poteaux d’arrêt d’extrémité et au droit du portail
et portillon : dosage 400kg/m3
12 Chaîneau de coiffure 12 cm : dosage 350 kg/m3
13 Picots T8 de coiffure sur 3 façades
14 Chapeaux poteaux
15 Portail : motif barrière partie basse, tôle pleine
1,70x4,00m à serrures
16 Portillon : motif barrière à l’américaine 1, 70x
1,00m
17 Enduits par canon à tyrolienne extérieur et
intérieur
18 Claustras annelés façade principaleØ10cm
19 Total
Stichting VivaSahel
9
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
FF
PU
FCFA
150 000
Q
1
Montant
FCFA
150 000
FF 75 000
ML 150
M2 1700
1
280
112
75 000
42 000
190 400
M2 1900
M3 88200
56
7
106 400
617 400
M2 9900
M3 142200
M3 146 400
56
6,6
11,2
554 400
938 520
1639 680
M2 8400
M3 148100
440
4,9
3 696 000
725690
M3
ML
U
U
147800
370
800
265500
2,3
210
82
1
339940
77700
65600
265500
U
112500
1
112500
M2 3000
950
2850000
M2 13000
12
156000
12 602 730
10
Arrêté le présent devis à la somme de douze millions six cent deux mille sept cent trente
francs CFA. ( 12 602 730 FCFA )
NB : Le contrôle des travaux, équivalent à 3% du marché, soit la somme de trois cent
soixante-dix-huit mille quatre vingt-un francs CFA, et correspondant à un rapport en début
du chantier, un 2e pour l’obtention de la deuxième tranche et un 3e en fin des travaux, est à la
charge de VivaSahel.
12 602 730FCFA/100x3= 378 081FCFA (payables en trois tranches).
Total du marché : 12 980 811 FCFA(12 602 730 FCFA + 378 081FCFA) (Douze millions
neuf cent quatre vingt mille huit cent onze francs.)
Voorlichting
VivaSahel heeft een website die regelmatig geactualiseerd wordt. Deze wordt ook vermeld in de
folder, die eveneens regelmatig bijgewerkt wordt.
Op benefietconcerten en –optredens, ‘video-avonden’ wordt uitvoerig over de stand van zaken
bericht.
Bij de benefietconcerten worden regionale weekbladen benaderd met informatie over het concert
en het doel ervan.
Regelmatig verstuurt VivaSahel nieuwsbrieven, waarin vaak ook een verzoek om te doneren.
Na de controlereis in 2008 werd een avond voor de donateurs en belangstellenden georganiseerd,
waarop de video-opname getoond werd van de reis. Na afloop ervan was het mogelijk om Nigerijnse
spulletjes te kopen. Dat leverde steeds een aardig bedrag extra op.
Toen onze ‘Ambassadeur’ Dogo Mayaki afgelopen oktober in Nederland was hebben we een
bijeenkomst georganiseerd om de lopende zaken met de donateurs te bespreken. Er was een
levendige en betrokken discussie vol ideeën en voorstellen.
Administratie
Het bestuur van Stichting VivaSahel vergadert minimaal 20 maal per jaar. Per vergadering worden
notulen gemaakt. Deze zijn ten allen tijde opvraagbaar.
In de statuten van de stichting is opgenomen dat uitgaven steeds met meerderheid van stemmen
worden gedaan.
De penningmeester voert de financiële handelingen uit en houdt de inkomsten en uitgaven in
Nederland en Niger bij.
De voorzitter is gemachtigd betalingen te doen als de penningmeester daartoe niet beschikbaar is.
Jaarlijks maakt de stichting een financieel jaaroverzicht op dat opgevraagd kan worden. Op de
website wordt jaarlijks een inhoudelijke jaarverslag geplaatst.
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
10
11
Financiën
De stichting maakt verder jaarlijks ook nog organisatiekosten. Uit onze exploitatiebegroting blijkt
duidelijk dat wij als bestuur de meeste kosten zelf dekken en deze minimaal op de begroting laten
drukken. Onderstaande tabel is een schatting van de jaarlijkse exploitatie en kan in werkelijkheid nog
verschillen. De daadwerkelijke exploitatiekosten en –inkomsten worden in het jaarlijkse financiële
verslag cijfermatig beschreven.
Het dekken van zowel de projectbegroting als de exploitatiebegroting is afhankelijk van subsidies en
donaties door particulieren of fondsen.
Daarnaast probeert VivaSahel fondsen te werven door doelgericht thema-verwante organisaties aan
te schrijven.
Verder organiseert VivaSahel regelmatig benefietconcerten en –optredens die niet alleen geld
opleveren, maar ook de betrokkenheid bij de stichting vergroten.
Kosten
Telefoonkosten
Vrijwilligersvergoedingen
Website
Supervisie Niger
Onkosten Niger
Training nurse
Overrmakingskosten
Diversen
inkomsten
€ 600
€3.000
€ 50
€4.200
€1.800
€ 500
€ 600
€ 300
_____+
€11.050
Stichting VivaSahel
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
Tel:
020 4222494
E-mail: [email protected]
Website: www.vivasahel.nl
ING:
4138986
KVK:
34297526
eigen bijdrage kosten
vrijwilligers bijdragen
projectgebonden inkomsten
€ 600
€3.000
€7.450
______+
€11.050
11