Checklist voornaamste verplichte vermeldingen website

Commentaren

Transcriptie

Checklist voornaamste verplichte vermeldingen website
Checklist voornaamste verplichte vermeldingen website
(Op basis van onder meer art. 18 van de Dienstenwet, art. 78 Wetboek Vennootschappen, Wet op
de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO), de Privacywet en de zgn. e-commercewet)
Op elke website:
uw (handels)naam/naam van uw zaak;
geografisch adres (waar de bezoeker van de website u ‘in het echt’ kan vinden, in
principe het adres waarop u in de KBO ingeschreven bent);
ondernemingsnummer;
e-mailadres (en/of elektronisch contactformulier).
Opmerking: telefoon- of faxnummer zijn niet verplicht.
Let op! Zijn er voor uw activiteit specifieke vergunningen nodig of valt de activiteit onder de
zgn. gereglementeerde beroepen, dan zijn er wellicht nog bijkomende vermeldingen verplicht.
Als u in een vennootschap zit: bijkomende verplichte vermeldingen:
rechtsvorm van uw vennootschap (BVBA, NV, …);
maatschappelijke zetel, zeker als die verschilt van het geografisch adres van de
vestiging(en);
RPR-locatie (stad waar de griffie van de Rechtbank van koophandel gevestigd is
waar uw vennootschap in het rechtspersonenregister ingeschreven is).
Privacy-policy (in zoverre uw website ‘persoonsgegevens’, zoals IP-adressen van de bezoekers,
registreert):
Model-clausule
“(firmanaam) gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke
gegevens worden vertrouwelijk behandeld door (firmanaam) en slechts gebruikt voor de
doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen
worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan
derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage
van zijn persoonsgegevens.”
Let op! In dat geval moet u in principe ook melding doen van die registratie (van die
persoonsgegevens in een databank) aan de zgn. Privacycommissie.
Online aanbod van producten en/of diensten:
belangrijkste kenmerken van die producten en/of diensten;
tarieven van uw diensten (tenzij die diensten altijd ‘op maat’ zijn en dus nooit op
voorhand vastliggen);
prijzen van de opgenomen producten (tenzij het duidelijk is dat u zich, bv. als
groothandel, enkel richt tot professionele kopers).
Tip. Van zodra u op uw website bepaalde producten en/of diensten aanprijst, vermeldt u het best
ook uw algemene verkoopsvoorwaarden (zelfs als het niet de bedoeling is dat de bezoekers van
uw website online een bestelling doen).
Let op! Gaat het om producten en/of diensten die u (ook) aan particuliere klanten aanbiedt, dan
moet u de prijzen inclusief BTW en alle andere kosten vermelden.
Online verkoop
Checklist verplichte vermeldingen verkoop op website en op de aankoopbevestiging:
de identiteit van de verkoper en zijn geografische adres;
de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
de prijs van het product of de dienst;
de leveringskosten indien de producten geleverd worden;
de wijze van betaling, van levering en van uitvoering van de overeenkomst;
het ‘herroepingsbeding’, dit is het recht van de consument om gedurende een
bedenktermijn van veertien kalenderdagen af te zien van de aankoop;
De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te
delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een
boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien
kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het
goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
de wijze van terugneming en teruggave van het product met inbegrip van de
eventueel daaraan verbonden kosten;
de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
wanneer die berekend worden op een andere grondslag dan het basistarief;
de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs.
Eventueel:
het geografische adres van de vestiging van de verkoper waar de consument
terechtkan met zijn klachten;
de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en de commerciële
waarborgen;
de voorwaarden voor de opzegging van de overeenkomst indien die van
onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan één jaar.

Vergelijkbare documenten