1 Functiebeschrijving Directeur/bestuurder bij Stichting

Commentaren

Transcriptie

1 Functiebeschrijving Directeur/bestuurder bij Stichting
Functiebeschrijving Directeur/bestuurder bij Stichting Kinderopvang Barendrecht
Inschaling en overige arbeidsvoorwaarden: op basis van de CAO Kinderopvang
Aantal uur: 32 uur/ 0,89 FTE
Algemene kenmerken:
De directeur/ bestuurder is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en toetsing van het beleid, de
bedrijfsprocessen en de positie van SKB in de regio. De directeur/bestuurder is de bindende factor tussen alle
geledingen en processen, creëert draagvlak voor gewenste veranderingen en is zowel naar binnen als naar
buiten het gezicht van SKB.
De directeur/bestuurder rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Toezicht.
De Organisatie:
De SKB is een wijkgerichte maatschappelijk ondernemer op het gebied van Kinderopvang. SKB investeert in
de ontwikkeling van kinderen in samenwerking met ouders, onderwijs, welzijn en andere voor kinderen en
ouders belangrijke partners.
Binnen een professionele organisatie wordt een breed en gevarieerd aanbod van kinderopvangvoorzieningen
in Barendrecht geëxploiteerd. SKB is een slagvaardige en flexibele organisatie met een omzet van circa 8 mln.
SKB is de grootste organisatie voor kinderopvang in de gemeente Barendrecht. Wekelijks wordt een kleine
2600 kinderen een fijne kinderopvangplek geboden op 15 locaties.
SKB biedt met 250 medewerkers diverse kinderopvangdiensten aan waaronder : kinderdagopvang van 0 tot 4
jaar, peuterspeelgroepen en buitenschoolse en tussenschoolse opvang voor 4 tot en met 12 jarigen.
Vanwege de recente ontwikkelingen binnen de sector van de kinderopvang wordt de organisatie momenteel
opnieuw ingericht. Hierbij is het werkgebied verdeeld in vier gebieden, wijken, alle met een wijkmanager die
binnen de wijk meerdere locaties aanstuurt. Het doel van de herinrichting is het beter inspelen op de vraag van
kinderen en ouders binnen de diverse wijken in Barendrecht.
SKB is een financieel gezonde instelling, naar verwachting wordt 2013 met een bescheiden positief resultaat
afgesloten.
Bestuursmodel & Managementstructuur:
Als besturingsmodel hanteert de SKB het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. Bij het opstellen van de
verschillende statuten en reglementen en binnen bestuur en toezicht wordt gewerkt conform de Governance
Code Kinderopvang.
De werkorganisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur, bijgestaan door een
Managementteam. In het managementteam hebben, naast de directeur/ bestuurder, de Manager
Bedrijfsbureau en de Manager Klantencontacten, Marketing en Communicatie zitting. Deze beide
managementfuncties zijn zeer recent gecreëerd.
Naast het voorzitterschap van het Managementteam worden de vier wijkmanagers, een medewerker beleid,
kwaliteit en projecten, het secretariaat, de stafondersteuner en de zorgcoördinator direct aangestuurd door de
directeur/bestuurder.
Relevante ontwikkelingen:
Recente ontwikkelingen in de markt vragen aanpassing van strategie en organisatie. Naast innovatie van
producten, zal SKB zich – gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en een stagnerende vraag naar
kinderopvang – sterk(er) moeten positioneren als een wijkgerichte, flexibele maatschappelijk ondernemer.
In het profiel van SKB krijgen zorgketen, zorgstructuur, harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen,
dagarrangementen en service herkenbare accenten. Samenwerking met partners en onderwijsorganisaties
zullen worden geïntensiveerd. Deze gewijzigde positionering dient te worden ondersteund door een efficiënte
1
en effectieve organisatie. De komende tijd zal, naast het inhoud geven aan maatschappelijk ondernemerschap
de nodige aandacht uitgaan naar het verder ‘in control’ krijgen van de bedrijfskosten en van de financiële
regievoering door middel van een operationele planning & control cyclus. Om de strategische doelstellingen de
komende jaren te realiseren en adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt is het van belang
om het huidige management instrumentarium, inclusief de nodige ken- en stuurgetallen verder te ontwikkelen.
Voor 2014 is voorzien in een scholingsplan om de kwaliteit van de medewerkers verder te optimaliseren.
Cultuur:
Stichting Kinderopvang Barendrecht heeft haar kernwaarden hoog in het vaandel. De kernwaarden zijn:
Kwaliteit, Werkt samen, Vernieuwt en Verbetert. SKB wil dé partner zijn voor gemeente, onderwijs, welzijn en
(jeugd)zorg.
Niet voor niets zeggen we ‘Samen opgroeien’. Dagelijks werken we met elkaar aan de ontwikkeling van
kinderen, de relatie met ouders en met samenwerkingspartners zoals scholen, sport- en culturele instellingen
en de gemeentelijke overheid. Plezier, fantasie, respect en ontwikkeling, dat is waar we samen voor gaan!
De nieuwe directeur/bestuurder zet SKB samen met de medewerkers op de kaart door in– en extern te
verbinden en sterk en slagvaardig op te treden.
De functie:
De directeur/bestuurder is de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen, creëert
draagvlak voor gewenste veranderingen en is zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van SKB. Hij/zij
draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid, vertaalt strategische en financiële
beleidsplannen van de organisatie naar concrete doelstellingen voor de onderscheiden beleidsgebieden en
faciliteert de realisatie daarvan. Daarbij combineert hij/zij een duidelijke inhoudelijke visie met een zakelijke
aanpak en initieert de benodigde interne (veranderings)processen. Dit vraagt om heldere kaders en
communicatielijnen, onderlinge afstemming en ruimte voor creativiteit en innovatie.
De werkrelatie met de OR en de Centrale Oudercommissie zijn constructief. Van de directeur/bestuurder wordt
verwacht dat hij/zij verder invulling geeft aan maatschappelijk ondernemerschap binnen SKB.
Resultaatgebieden:
1. Signaleert voor het strategisch beleid relevante ontwikkelingen en implementeert deze naar de organisatie
• Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid inclusief het daaraan
gerelateerde personeels- en middelenbeleid voor de gehele organisatie.
• Vertalen van strategische en financiële beleidsplannen van de organisatie naar concrete doelstellingen
voor de onderscheiden beleidsgebieden en het faciliteren van de realisatie van deze doelstellingen.
• Zorgen voor een goede balans tussen visie en strategie van de organisatie en de behoeften en
veranderingen in de markt.
• Signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot het werkveld zowel door eigen waarneming als
vanuit signalen van klanten en medewerkers en deze vertalen naar mogelijkheden voor nieuwe
dienstverlening en producten.
• Het initiëren en uitzetten van de benodigde interne (veranderings)processen.
• Tonen van ondernemerschap: het nemen van initiatieven en het anticiperen op ontwikkelingen in de
omgeving, kansen zien en het benoemen van risico’s en daarvoor mensen enthousiasmeren of hen
juist meer terughoudend te doen opstellen.
• Invulling geven aan maatschappelijk ondernemerschap.
• Tijdig en periodiek informeren van de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid, de voortgang en
de ontwikkelingen binnen de organisatie.
• Optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
• Optreden als eerste gesprekspartner voor de Centrale Ouder Commissie.
2
2. Beheert de interne processen op adequate wijze
• Toezien en tijdig bijsturen – waar nodig – op de vooraf opgestelde budgetten, interne processen en
kwaliteitsvoorwaarden.
• Zorgdragen voor een (meer) bedrijfsmatige sturing met een heldere planning & control cyclus.
• De centrale rol vervullen in het aanbrengen van verbindingen van centraal naar wijkniveau en komen
tot een effectieve balans daarin.
• Sturen van de organisatie op heldere kaders en met heldere communicatielijnen en voldoende ruimte
geven voor creativiteit en innovatie.
• Zorgdragen voor een (meer) resultaat- en klantgerichte cultuur.
3. Ontwikkelt en onderhoudt de voor de SKB juiste communicatie, relaties en netwerken
• Vertegenwoordigen van de organisatie in contacten met externen: de missie, visie en cultuur van de
organisatie uitdragen, onderhouden en ontwikkelen van netwerken die de positie van de organisatie
versterken.
• Actief zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden die zowel aansluiten op de toekomstvisie van de
SKB als op de marktontwikkelingen binnen de sector en het werkgebied.
• Onderhouden van een constructieve relatie met zowel de OR en als met de Centrale Oudercommissie.
Profiel van de functie:
• Academisch werk- en denkniveau.
• Ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie in een klantgestuurde, maatschappelijke
onderneming.
• Beschikt over voldoende bedrijfskundig inzicht en heeft een zakelijk en ondernemende instelling met
een hands-on mentaliteit.
• Combineert een zakelijke instelling met gevoel voor de maatschappelijke doelstelling van de
organisatie.
• Is een communicatieve persoonlijkheid die anderen binnen en buiten de organisatie kan inspireren en
(ver)binden, een “mensenmens”.
• Heeft ervaring met marketing binnen dit type organisaties.
• Heeft ervaring met het succesvol managen van veranderingsprocessen.
• Heeft goede kennis van de sector en van de regio, woont bij voorkeur in de regio.
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding aangevuld met een managementopleiding.
3