de brochure

Commentaren

Transcriptie

de brochure
12MPROVE
GEPASSIONEERDE
LEAN COACHES
Inspiratie door training en consultancy
12MPROVE, EEN
NETWERKORGANISATIE
VAN GEPASSIONEERDE
LEAN COACHES
12Mprove is een initiatief dat is
gestart door twee gedreven Lean
consultants. Als zelfstandigen hebben
beide heren besloten hun opgedane kennis
en jarenlange ervaring in het Lean werkveld met elkaar te delen en
gezamenlijk verder te gaan. De combinatie van de gedeelde kennis en
ervaring en hun beider netwerk van Lean consultants én opdrachtgevers is in de markt succesvol gebleken.
WELKE ONDERSTEUNING BIEDT 12MPROVE?
Zowel de partners als de associates in het netwerk van 12Mprove
zijn inzetbaar als:
TRAINERS
MEDIOR/SENIOR
CONSULTANTS
PROGRAMMAMANAGERS
COACHES IN
VERANDERTRAJECTEN
FACILITATORS
MANAGEMENTCOACHES
www.12mprove.nl
2
VAN INSPIRATIE
NAAR CONTINU
VERBETEREN
Check
Intake
Implementatie
12Mprove hanteert een aanpak gebaseerd op een vijftal componenten:
Design
1
2
3
Check
Implementatie
Design
Check
Implementatie
Design
Intake
4
5
Prediagnose
Diagnose
Opleiden
Verbeteren
Intake
over doelen
Lean uitrol
Opleiden
management
Achterhalen
verbeterpotentieel
Check
Intake
Implementatie
Diagnose
Diagnose
Intake
Inspiratie
Prediagnose
Prediagnose
Design
Prediagnose
Begeleid
leren
Continu
verbeteren
Coachen van
management
en verbeterteams
Lean Volwassenheid scan
en nulmeting
Diagnose
Kijkje in
de keuken
bij een Lean
bedrijf
Opleiden
verbeterteams
Bepalen focus
en verkrijgen
commitment
op doelen
Intensieve begeleiding van
management
en medewerkers
Opstellen
doorontwikkelplannen en
recommitment
op bijgestelde
doelen
Opstellen
veranderverhaal
Workshops
medewerkers
Starten met
verbeteren
Verder implementeren
van Lean gedachtegoed
Terugbrengen
coaching
intensiteit
www.12mprove.nl
3
1 INSPIRATIE
1.
1.1 INTAKE EN HET VERANDERVERHAAL
In de eerste fase wordt met het management besproken met welk doel gestart
wordt met Lean. Wat is de achterliggende reden en welke verandering wil het management
ingaan? Lean is een middel en geen doel op zich. Belangrijk is dus dat helder is waar Lean
als werkwijze bij gaat helpen en welke verandering dat met zich mee gaat brengen. Gezamenlijk met management wordt het veranderverhaal opgesteld wat als eerste communicatie
uiting wordt gebruikt in het verdere traject.
1.2 EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
Het tweede onderdeel van het inspiratiestuk is het kijken bij een bedrijf waar Lean al langere
tijd als werkwijze wordt gehanteerd. Rondkijken op de werkvloer (Gemba) en sparren met
management en medewerkers helpt bij het krijgen van gevoel en beleving over wat een
Lean-manier van werken concreet betekent.
Check
Implementatie
2
Intake
Prediagnose
PLEIDEN VANUIT ONZE
O
LCS1Diagnose
Design
ACCREDITATIE
12Mprove is per 1 januari 2014 geaccrediteerd door het Lean Competency
System (voorheen Lean Enterprise & Research Center). Het LCS is een
kwaliteitssysteem met betrekking tot Lean Kennis opgezet door de Cardiff University. Door
deze accreditatie mag 12Mprove internationaal geaccepteerde certificaten koppelen aan
haar opleidingen op Yellow, Green en Black Belt niveau. Andere bedrijven die hun opleidingsmateriaal hebben laten accrediteren zijn bijvoorbeeld KPMG, Rabobank, Achmea en Royal
Bank of Scotland.
De trainers van 12Mprove, hebben inmiddels een kleine 2.000 deelnemers, in rollen
variërend van senior management tot medewerker, getraind in een Lean manier van werken
bij verschillende opdrachtgevers. Door de krachten van de trainers te bundelen wordt een
inspirerende en lerende setting gecreëerd waarin ervaring en kennis samenkomen en leiden
tot een volgens onze deelnemers briljante ervaring. lees verder op volgende pagina

1. Lean Competency System, onderdeel van de Cardiff Business School, gelieerd aan de Cardiff University
www.12mprove.nl
4
2.1 Verschillende trainingsmodules passend bij verschillende behoeftes
12Mprove kent als Lean opleider een vijftal trainingsmodules naast haar gecertificeerde
trainingsaanbod.
1. LCS Certified Yellow Belt, Green Belt en Black Belt
De gecertificeerde trainingen van 12Mprove, zowel in-house als open inschrijving zijn
samengesteld op basis van de inhoudseisen vanuit het Lean Competency System.
LEAN BASIS
LEAN YELLOW BELT
LEAN GREEN BELT
LEAN BLACK BELT
De inspirerende Lean trainingen van 12Mprove zijn bedoeld om Lean kennis en vaardigheden
op te doen, jezelf voor te bereiden op een rol als Lean expert en/of voor (interim) managers
die geconfronteerd worden met aspecten van Lean in hun rol of functie.
12Mprove verzorgd Lean trainingen op vier niveaus die internationaal erkend gecertificeerd
zijn door het Lean Competency System van de Cardiff University.
Lean Basis (2 dagen)
De Lean Basis laat de deelnemers ervaren wat Lean kan betekenen. Na de basistraining
kennen de deelnemers de basisprincipes van Lean en weten ze hoe ze enkele instrumenten
kunnen toepassen om verbetermogelijkheden te identificeren.
Lean Yellow Belt (2 dagen)
De Yellow Belt is een verdieping op Lean Basis. Na de Yellow Belt training kennen de
deelnemers onder andere de technieken die zorgen voor een goede doorvertaling van visie
naar operationele doelen en kennen ze het belang van standaardisatie.
Lean Green Belt (2 dagen)
De Green Belt training bouwt voort op de Yellow Belt training en sluit af met een formeel
examen. De training stoomt de deelnemers klaar om een Lean implementatie te begeleiden. Vaardigheden om zelfstandig een verbetertraject te begeleiden worden geoefend.
Lean Black Belt (volgend op Lean Green Belt)
Het Black Belt examen beoordeeld een zelfstandig verbetertraject van de deelnemers.
Hiervoor wordt een individueel traject bestaande uit gerichte coaching op een concreet
verandertraject aangeboden.
2. Managementtraining (Lean Leiderschap)
In trajecten starten we met een managementtraining. Het begeleiden van een verandering
vergt het spreken van de zelfde taal en het uiten van een gezamenlijke en gedragen
veranderboodschap vanuit de Lean filosofie.
3. Medewerkerstraining – kennismakingsworkshop
Medewerkers worden getraind op basis van de behoefte van een organisatie of afdeling.
Dit kan zijn in de vorm van een inspirerende workshop maar uiteraard kan ook onze
gecertificeerde training in-house en op maat worden aangeboden.
4. Specialisatie training
Naast de certificeringstrainingen biedt 12Mprove ook gerichte training aan op specialismen
als bijvoorbeeld Kaizen-expert, CI-expert (Doorontwikkel-expert) en VSM-expert.
www.12mprove.nl
5
5. Leergang Certified Lean Gemba Coach
In deze opleiding van 10 modules, verdeeld over 10 maanden, wordt de nadruk gelegd op
een combinatie van instrumentele componenten, vaardigheden zoals coaching vanuit Lean
Leiderschap, beïnvloedingstechnieken, groepsdynamiek en ketendenken. De componenten
van de Lean Gemba Coach leergang zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
Het Lean-systeem
Waardestroomanalyse en Kaizen
Policy Deployment
•
•
•
Klantwaarde
Coaching-skills
Ketendenken
Businesscase denken
Six Sigma en Agile keuze
componenten
•
Beïnvloedingstechnieken
Verandermanagement
Prestatiedialoog
MBTI en groepsdynamiek
•
G
edrag en
Leiderschap
De rode draad in het programma is het persoonlijk leerplan wat in
eerste instantie wordt gevuld met een nulmeting in de vorm van een
leiderschapsscan. Vervolgens wordt het plan steeds verder ingevuld aan
de hand van de behandelde stof in de leergang. Het intensieve programma bevat een
aantal tussentijdse intervisie sessies. Na de 7e module heeft de deelnemer onder andere
het volledige Green Belt curriculum doorlopen en kan examen worden gedaan. Het totale
programma wordt ook afgesloten met een examen. Na het met goed gevolg afsluiten van
de opleiding wordt het predicaat Certified Lean Gemba Coach behaald. Uiteraard kan het
programma ook volledig op maat worden gemaakt als in-house training.
www.12mprove.nl
6
Check
3 STARTEN MET VERBETEREN
1.
Intake
Implementatie
Design
Prediagnose
Diagnose
Aan de hand van een scan, waarbij gekeken wordt door vijf lenzen (zie fig. 2)
wordt zichtbaar gemaakt waar het belangrijkste verbeterpotentieel zit.
De resultaten vanuit deze diagnose worden vertaald naar een commitmentdocument
en plan van aanpak van waaruit de verbeterteams gaan starten met verbeteren. De verbeterteams worden begeleid door de coaches van 12Mprove. Uitgangspunt hierbij is het zo snel
als mogelijk toewerken naar onafhankelijkheid van externe ondersteuning.
Stapje voor stapje worden de verschillende onderdelen van het Lean-systeem geïmplementeerd waarbij de voortgang op de ingezette verandering en de gestelde doelen scherp
gemonitord worden. Door steeds de medewerkers te blijven betrekken en het voorbeeldgedrag bij managers te stimuleren (en daar ook op te coachen) wordt toegewerkt naar een
geborgde verandering van denken en werken vanuit de Lean filosofie.
PROCES
Focus op het leveren van
klantwaarde tegen de laagst
mogelijke kosten en kortste
doorlooptijd.
GEDRAG &
LEIDERSCHAP
Mensen werken samen om
steeds meer klantwaarde te
genereren.
OPERATIONEEL
MANAGEMENT
KLANT
Grondige en actuele
kennis van de klant en
de klantwaarde die
gevraagd wordt.
Meet en bespreek
individuele- en teamprestaties om verbeterkansen
te identificeren
ORGANISATIE &
VAARDIGHEDEN
Bouw teams en ontwikkel vaardigheden van teams en medewerkers
op zo’n manier dat de hoogst mogelijke
klantwaarde geleverd kan worden.
Figuur 2: De vijf lenzen van waaruit een organisatie wordt beoordeeld op haar Lean Volwassenheid.
www.12mprove.nl
7
4 BEGELEID LEREN - NAAR DE VOLGENDE
FASE IN LEAN VOLWASSENHEID
Deze fase wordt ingeluid met een zogenaamde Gemba walk. Samen met het
managementteam wordt de mate van Lean volwassenheid vastgesteld door op de
werkvloer te gaan observeren. Hierin wordt deelgenomen aan bijvoorbeeld dagstarts,
worden Kaizen-sessies bijgewoond en wordt geëvalueerd onder medewerkers en management hoe ver men staat met de ingezette verandering. Deze kwalitatieve én kwantitatieve
analyse (meting op realisatie van gestelde doelen) bepaalt de volgende stap. Samen met het
management wordt bepaald hoe de ondersteuning van 12Mprove vorm krijgt en wat de
intensiteit daarvan dient te zijn.
5 CONTINU VERBETEREN - DE START VAN
HET ZELFSTANDIG DOORONTWIKKELEN
Deze fase wordt gestart met het uitvoeren van een organisatie- of afdelingsbrede Lean Volwassenheid Scan. Deze scan is gebaseerd op de al eerder genoemde
vijf lenzen en bepaalt de huidige status van Lean Volwassenheid van afdeling of organisatie.
De uitkomsten worden door 12Mprove voorzien van een advies. Samen met het management wordt dit advies omgezet naar een “Doorontwikkelplan”. In dit plan wordt bepaald waar
de komende drie maanden de focus komt te liggen in een volgende stap naar Lean Volwassenheid. Het “Doorontwikkelplan” kent een aantal interventies in de vorm van een menukaart. Vanuit deze menukaart worden die interventies gekozen die helpen om de Lean
Volwassenheid te verhogen op het gekozen focus-onderwerp. Deze fase wordt zoveel
mogelijk zelfstandig door de organisatie doorlopen met geringe coaching van 12Mprove
waar nodig. Check
Implementatie
Design
www.12mprove.nl
Lees verder op volgende pagina

Intake
Prediagnose
Diagnose
8
Voorbeeld: De volwassenheid op de lens Klantbegrip willen we in de komende 3 maanden
laten groeien van een 1,8 naar een 2,4 (4-puntsschaal). Dit gaan we doen door reguliere
klantarena’s te organiseren en vanuit deze klantarena’s een maandelijkse top-tien aan
verbeterideeën op te pakken en te implementeren.
Klantbegrip
Leiderschap:
visie & ambitie
Leiderschap: coachen
4
Klant anticiperen op klantwensen
3
Proces: optimalisatie
2
Leiderschap:
continu
verbeteren
Proces:
standaardisatie
1
Leiderschap:
commitment
Besturing: visual
management
0
Besturing:
kortcyclisch sturen
O&V: Organisatie
Besturing:
performance cascadering
O&V: Vaardigheden
Gedrag: samenwerken
Besturing: capaciteitsmanagement
Gedrag:
resultaatgerichtheid & klantfocus
Maturity scores:
0 = niet geimplementeerd
1 = in enige mate geimplementeerd
2 = goed geimplementeerd
3 = in hoge mate geimplementeerd
4 = volledig geimplementeerd
= gemiddelde score
= gemiddelde van doel
Figuur 3: Voorbeeld van de uitkomst de Lean Volwassenheidsscan inclusief het gestelde doel
www.12mprove.nl
9
WAAROM 12MPROVE?
Traject ervaring
De partners van 12Mprove en hun associates hebben rijke ervaring in Lean
trajecten binnen een grote verscheidenheid aan organisaties. Zowel in wave implementaties
als in meer veranderkundige trajecten zijn ze als senior coaches en consultants multi-inzetbaar.
Daarnaast worden 12Mprove coaches ingezet om mee te denken over Lean programmaonderdelen zoals KPI-boom implementaties, onder-steuning bij Kaizen events en
Valuestream analyses, alsmede het opzetten van Lean programma’s.
Training en opleiding
Het type training dat 12Mprove heeft gekozen is er één die door de deelnemers erg goed
wordt gewaardeerd. We gebruiken geen PowerPoint en behalen door het interactieve
karakter het grootste leereffect
De trainingen zijn doorspekt met praktijkvoorbeelden. De trainers durven zich hierbij kwetsbaar
op te stellen en ook zeker de valkuilen te benoemen waar ze zelf in zijn gestapt. De interactiviteit, kundigheid en de openheid voor feedback worden als zeer waardevol beoordeeld.
“Een top training. Inhoudelijk volledig. Vorm perfect.
Uitmuntend gefaciliteerd en getraind. Training is praktisch
en direct toepasbaar op eigen praktijksituaties.”
“Zelden heb ik trainingen doorlopen die zo levendig en
boeiend waren. De trainers weten de leerstof op
een zeer boeiende en levendige wijze over te brengen.”
Overall Training
9,4
NPS SCORE
83%
CONTACTGEGEVENS EN BEREIKBAARHEID
Kantoor en bezoekadres Antareslaan 65-81, 2132 JE Hoofddorp
Partners Remco Rovers [email protected] +31 (0) 6 2945 9688
Frank Bossema [email protected] +31 (0) 6 5570 3244
www.12mprove.nl / [email protected] /
www.12mprove.nl
@12mprove /
12mprove /
12mprove
10
OVER REMCO ROVERS VAN 12MPROVE
Remco heeft na zijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen postdoctorale opleidingen gevolgd in Verandermanagement en
zich toegelegd op Projectmanagement en Lean management. Als projectmanager, lijnmanager en verandermanager binnen organisaties als Cap Gemini, Nuon,
ING Bank, Achmea en Rabobank heeft Remco inmiddels een bewezen trackrecord
opgebouwd. Humor, resultaatgerichtheid en teamgeest zijn belangrijke eigenschappen
van Remco. Met deze eigenschappen is hij in staat om mensen te helpen veranderen, van
management tot medewerker niveau.
06 2945 9688
[email protected]
OVER FRANK BOSSEMA VAN 12MPROVE
Frank heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Hierna heeft hij in 15 jaar diverse rollen vervuld bij bedrijven als IBM,
Beiersdorf, Yamaha Motor Europe, BSN Medical, Nuon/Vattenfall en de
Rabobank. Bij Nuon heeft Frank zich gespecialiseerd in Lean management. Frank is in
zijn werk professioneel, resultaatgericht en analytisch sterk. Met zijn enthousiaste houding
en uitstraling krijgt hij snel mensen mee. De grote passie van Frank ligt in het laten leren en
excelleren van mensen. In zijn trajecten werkt hij daarom graag mét de mensen uit de
organisatie om samen duurzame resultaten neer te zetten.
06 5570 3244
[email protected]
www.12mprove.nl
11

Vergelijkbare documenten