DIEMONT Waller Diemont Genealogie

Commentaren

Transcriptie

DIEMONT Waller Diemont Genealogie
DIEMONT
Waller Diemont
Utrecht
(Reeds opgenomen N.P. X, jrg 1919).
Wapen: In blauw een goud-gekroonde zilveren dolfijn
met omhoog gerichte staart rustende op water van natuurlijke kleur, dat van de beneden schildrand uitgaat. Dekkleden: zilver en blauw.
in 1850 lid Raad
N.B. Mr Christiaan Diemont (gen.
van Amsterdam, voerde volgens het Wapenboek der
sterdamsche regeeringsleden door Vaillant:
blauw vijf
gouden
dwarsbalken, vergezeld boven
van
‘walvis die op de
balk rust,
e n e en ef fen g oude n s childhoo fd . H e t A r mo r ia l
ral vermeldt
helmteken bij dit wapen: een
uitkomende zwaan met opgeheven vlucht en rode bek.
Genealogie
(De
uitwerking
begint
na
generatie
V).
1.
burger van Utrecht 1677,
ald.
17 Oct. 1705. tr. omstr. 1662 Elisabeth van Nusch, begr.
Utrecht 8
van
Cornelis Diemont, tr. Utrecht 24 Maart 1686 Aletta
geb. ald., dr van Adriaan en Grietje
98
DIEM ONT
Cornelis Diemont, ged. Utrecht 10 Aug. 1686, commies ter recherche laatstelijk te Aalten, ald. 9 Sept.
1758, tr. Swenne Catherina
ged. Ootmarsum 10
Juni 1688, Aalten 23 Juli 1739, dr van Jan en Maria
Kistemakers.
IV. Jan Diemont, geb. Zutphen 4 Nov. 1725, houtvester te Aalten van de Prins van Oranje, Amsterdam 2
Maart 1799, tr. Aalten 17 Aug. 1749 Maria
Stumph,
geb. ald. 25 April 1727, Aalten 24 Juli 1797, dr van
Abraham en Josina Adolphius.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Christiaan, volgt Va.
2. Abraham, volgt Vb (zie blz. 110).
3. Willem, volgt Vc (zie blz. 115).
4. Frederik Hendrik, volgt Vd (zie blz. 116).
A
1756,
Va. Ds Christiaan Diemont, geb. Aalten 26
pred. te Giessen-Nieuwkerk, ald. 26 Aug. 1818, tr. Haarlem 11 Nov. 1788 Maria Wouters, geb.
2 Febr. 1761,
Giessen-Nieuwkerk 26 Aug. 1799, dr van Egbert en
trui van Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jacob Willem, volgt Vla.
2. Geertruid Maria Diemont, geb. Giessen-Nieuwkerk
25 Sept. 1792, Zaltbommel 27 Dec. 1835, tr.
9 Mei 1822 Mr Philippus Henricus Thooft, geb. Zaltbommel
23 Oct. 1791, lid Baad ald.,
Zaltbommel 18 Febr. 1874,
zn van Johannes Philippus en Madelon Sophie Elisabeth
Berg.
3. Willem Leonard, volgt
(zie blz. 101).
4. Christiaan, volgt
(zie blz. 104).
5. Adolph Johan, volgt
(zie blz. 107).
Ds Jan Jacob Willem Diemont, geb.
Ü× Û Ó Ñ Ò Ì
çç
kerk 25 Aug. 1790, Ned. Herv. pred. laatstelijk te
ald. 28 Maart 1875, tr. Streefkerk 29 Nov. 1818
Maria Geertruy
geb. Ressen 26 Maart 1800,
Haastrecht 23 Juni 1837. dr van Ds Johannes en Maria
Anna
Biesterbos.
Uit dit huwelijk behalve 3 jong-overleden kinderen:
1. Mr Christiaan Johannes Diemont, geb. Bleskensgraaf
9 Mei 1820, notaris te Amsterdam,
ald. 8 Febr. 1874, tr.
Veenendaal 2 Aug. 1855
Coeymans, geb. Amsterdam 10 April 1817, Utrecht 30 April 1892, dr van
tus en
Whitwell.
2. Joannes Christiaan Diemont, geb. Haastrecht 1 Nov.
1823, komt het laatst voor in regeringsahnanak 1866 als le
commies Alg. Secretarie te Batavia.
3. Jan Hendrikus
volgt
4. Maria Anna
Diemont, geb. Haastrecht 19 Juli
1829, ‘s-Gravenhage 10 Febr. 1908, tr. Gouda 9 Dec. 1875
Jhr Johan van
geb. Veghel, h. Frisselstein, 26
1820, ontv. Dir. Belast. laatstelijk te Haarlem,
‘s-Gravenhage 1 April 1895, zn van Jhr Hugo en Jkvr.
Anna de Jong van Beek en Donk en wedr van Lydia Johanna de Wit van der Hoop.
5. Maria Anna Diemont, geb. Haastrecht 26 Juni 1832,
Sneek 8 Jan. 1915, tr. Haastrecht 10 April 1861 Dirk
Willem Christinus Veldhorst, geb. ‘s-Gravenhage 22 Maart
1822, ontv. Dir. Belast. laatstelijk te Dordrecht,
ald. 15
Juni 1903, zn van Hendrik Willem en Aplonia van
len.
6. Willem Leonard Diemont, geb. Haastrecht 5 Mei 1834,
notaris te Amsterdam, ald. 17 Febr. 1894, tr. Delft 13
Mei 1875 Elisabeth Johanna
geb. Vrijenban 19 Jan.
1841, Nigtevecht 23 Aug. 1914, dr van Albertus en
tie Schenk.
Uit dit huwelijk behalve 1 doodgeb. zoon:
Swaantje Diemont, geb. Amsterdam 4 April 1876,
Rotterdam 20 Sept. 1902.
DIEMONT
Diemont
Ja n H e n d r i ku s
Die m o nt (v ó ó r n aa m
in Ned.-Indië gevoerd als achternaam), geb.
15 Oct. 1825, pres. Raad van Just. te Batavia,
Buitenzorg 22 Juni 1875, tr. Rembang 14 Febr. 1855
lina Adelaida Clara
geb. ald. 19 Nov. 1839, waarsch.
(Rembang) kort na 1923, dr van George Martin en
Louise Charlotte Schinck.
Uit dit huwelijk behalve 1 jong-overleden dochter:
1. Jan Martin
Diemont, geb. Soerabaja 22 Mei
1857, le commies Staatsspoorw. op Java,
Bandoeng 26
Maart 1905.
2. Willem Leonard, volgt VIII.
3. Louis Charles, volgt
VIII. Willem Leonard
Diemont, geb. Rembang 4
Jan. 1860, geëmpl. Ned. Handel Mij en agent Weeskamer te
Bandoeng,
ald. 2 Aug. 1924, tr. Batavia 21 Maart 1891
Louise Charlotte
geb. Meester Cornelis
Tasikmalaja 6 Oct. 1946, dr van Friedrich
18 Oct. 1867,
Gustaf Carl en Maria Philippina Hoola van
Uit dit huwelijk:
1. Willemien Hendrika Caroline
Diemont, geb.
Soekaboemi 16 Jan. 1892.
Diemont, geb.
2. Louis Charles Leonard
bon 17 Febr. 1894.
3 . Anthony Gustaaf
Diemont, geb.
April 1895.
VIIIa. Louis Charles
Diemont, geb. Rembang 21
Mei 1862, employé Sf. Poerwokerto (Banjoemas),
tiga (Semarang) 18 Aug. 1925, tr. Djoewana
5
Sept. 1887 Dorothea Catharina Johanna Feltkamp, dr van
Bernard Hendrik en Johanna Christina Maria Catharina
Aveling.
Uit dit huwelijk:
1. Charles Bernard Hendricus
Diemont, geb. Sf.
Ü×Û ÓÑ Ò Ì
101
(Djoewana) 1 Sept. 1888, hoofdcontroleur In- en
Uitvoerr. in
Soerabaja 28 Jan. 1945, tr. ald. 30
Oct. 1911 Marie
Caroline von Bannisseht, geb.
Semarang 6 Aug. 1894, ald. 19 Oct. 1939, dr van
nus Carel Alexander en Maria Denker.
Uit dit huwelijk 2 dochters en 1 zoon (Albert Bernard
George) in Indonesië.
2. Carolina Johanna Suzanna
Diemont, geb. Sf.
12 Mei 1896.
3. Bernard Hendrik Johan
Diemont, geb. Sf.
10 Oct. 1894, oud-empl. Ondern. Siloewok
(Semarang) .
Ü·»³±²¬
(van blz. 98). Mr. Willem Leonard Diemont, heer
van
(R.M.W.O.
geb. Giessen-Nieuwkerk 31
Oct. 1794, le luit. inf., daarna houtvester, dijkgraaf van
Gorinchem 2 Maart 1865, tr. le
het Land van
Ahnkerk 8 Mei 1822 (echtsch. uitgespr. Rb. van ´» Aanleg
Gorinchem 8 Nov. 1834) Adriana Johanna
van
Ouwerkerk, geb. Emmikhoven 28 Sept. 1802,
‘s-Graven26 Maart 1889, dr van Paulus en Jenetta Gerarda
van der
zij hertr. Almkerk 7 Juli 1836 Cornelius
tr. 2e Gorinchem 14 Dec. 1836 Johanna Maria
Blom, geb. ald. 22 Sept. 1815, Dordrecht 13 April 1889, dr
van Mr Gerhard en Anna Maria
Pols.
Uit het tweede huwelijk behalve 4 jong-overleden kinderen:
1. Christiaan, volgt
2. Anna Maria Diemont, geb. Gorinchem 7 Aug. 1839,
Zutphen 11 Sept. 1885, tr. Gorinchem 10 Juni 1868 Mr
Frederik Dirk Frans Luyken Glashorst, geb. Oldebroek 30
Oct. 1836, off. van
laatstelijk te Zutphen, ald. 13
Maart 1884, zn van Mr Johannes Gerardus en Anna Helena
de Greve.
3. Maria Diemont, geb. Gorinchem 14 Dec. 1841,
10 Sept. 1892, tr. Gorinchem 12 Mei 1875 Mr Johan
ïðî
DIEMONT
Arnold Marinus van der Hardt Aberson, geb. Doesburg 14
April 1829, griffier Kantongerecht te Dordrecht,
ald. 21
April 1902, zn van
en Anna Elisabeth Engelina
Ver Huell.
4. Gerard Willem Leonard Diemont, geb. Gorinchem 4
Sept. 1843, luit. ter zee 2e kl.,
van de Noach
op
reis van Ned.-Indië naar Nederland, 29 April 1874.
Mr. Christiaan Diemont, heer van Langerak, geb.
Gorinchem 6 Sept. 1837,
en kantonrechter ald., later
rechter
te Breda,
Gorinchem 15 Sept.
1888, tr. ald. 26 Juni 1873 Catharina Elisabeth
geb. ‘s-Hertogenbosch 25 Jan. 1842,
‘s-Gravenhage 3
April 1930, dr van Arnaud en Alida
Johanna
en wed. van Hendrikus Arnoldus van Deventer.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Diemont, geb. Gorinchem 22 Maart
‘s-Gravenhage 20 Aug. 1940, tr. ald. 21 Dec. 1893
1874,
Alexander Eduard
geb. Amsterdam 21 Febr. 1865,
‘s-Gravenhage 16 Febr. 1911, zn van Carel Jomaj. inf.,
hannes en Wilhelmina
2.
Alida Françoise Johanna Diemont, geb. Gorinchem 18
1875,
‘s-Gravenhage 2 Mei 1931, tr. le ald. 25 Juli
1895 (echtsch. uitgespr. Arr.-Rb. ‘s-Gravenhage 17 Febr.
1925) Pieter Abraham
(O.O.N.), geb. Vlissingen 28 April 1867, gen.-maj. inf. O.-I.L.,
Amsterdam 13
Oct. 1944, zn van Godefroi
François Alexander
en Wilhelmina
Jeltes; tr. 2e ‘s-Gravenhage 11
Maart 1926
Dirk
(G.N.L.), geb. Wijk bij
stede 19 Juni 1858,
en lid Gem.-raad te Rotterdam, lid Gedeput. St. van Z.-Holl., lid Tweede Kamer der
St.-Gen., minister van Kol., gouverneur van Suriname,
voorz. Tweede Kamer der St.-Gen., gouverneur-generaal
van Ned.-Indië, minister van Staat,
‘s-Gravenhage
Oct. 1941, zn van Cornelis en Maria Anna Uyttenhooven
en wedr van Wilhelmina Catharina Cornelia Doffegnies.
3. Willem Leonard, volgt
DIEM ONT
103
4. Arnaud, tweeling met voorg., volgt
Willem Leonard Diemont, heer van Langerak,
geb. Gorinchem 12 Sept. 1876, gem.-secr. van Leimuiden en
Rijnsaterwoude,
‘s-Gravenhage 25 Dec. 1929, tr. Hoofddorp 10 Oct. 1922
Cornelia van Nieuwkoop, geb.
ald. 7 Jan. 1891, dr van Pieter en Antje
Alida
Krijger. [Haarlem]
Uit dit huwelijk:
Arnaud Christiaan Diemont, geb. Leimuiden 16
Oct. 1923, tr. Haarlem 10 Jan. 1945 Johanna Maria Francina
Poelstra, geb. Amsterdam 19 Oct. 1922, dr van Siebrandus
en
Johanna Wilhelmina Friederichs.
N.S.W., Austr.]
Uit dit huwelijk:
Arnaud Christiaan Diemont, geb. Haarlem 8 Juni
1945.
2. Leonie
Simone Diemont, geb. Rijswijk (Z.-H.)
13 Oct. 1946.
3. Karina Florence Victoria Diemont, geb. Doorn 9 Juni
1948.
Arnaud Diemont (O.O.N.), geb. Gorinchem 12
Sept. 1876, gen.-maj. tit. cav., Bussum 23 Nov. 1944,
le Arnhem 16 Jan. 1901 Elisabeth Frederique van Harpen
Kuyper, geb. ald. 12 Juli 1880, Venlo 8 Aug. 1964, dr van
Pieter Gerhardus en Christina Adriana
Elisabeth van Overveldt; tr 2e Hilversum 16 Maart 1968 Marie
Louise Luden, geb. Bussum 20 Aug. 1888, dr van Emil en
Annie
Warburton
[Bussum]
Uit het tweede huwelijk:
1. Annie Lilian Diemont, geb. Venlo 16 Dec. 1912, tr.
Bussum 5 Juli 1949 Jhr Henrick Jacob Petrus Hooft
Graafland, heer van Schotervlieland, geb. Utrecht 24 Juni
1907, zn van Jhr Cornelis Henrick en Smette Marie
lings. [Zeist]
104
DIEMONT
2. Christiaan, volgt
3 . Mathilda Catharina
Diemont, geb. Amersfoort
23 Maart 1914, tr. Bussum
Aug. 1944’
Jan
geb. Tilburg 29 Dec. 1910. civ. ing., adm.
Centr.
van Jan Paul en Maria Elisabeth
Semmelink.
[‘s-Gravenhage]
4. Marie Louise Diemont, geb. Ginneken 6 Oct. 1920,
tr. Bussum 18 Febr. 1943 Mr
Paul
van
Voorst van Beest, geb. Ruurlo 16 Oct. 1914, proc.-houder
Paul
Amstel Brouwerij N.V. te Amsterdam, zn van
en Aleida Johanna Margaretha Zijlstra. [Bussum]
Christiaan Diemont, geb.
1914, maj. cav., tr. ‘s-Gravenhage 22
van Houten, geb. ald. 3 Dec. 1919,
en Henriette Louise Brusse. [tijd.
Amersfoort 23 Maart
Mei 1951 Maria Louise
dr van Joseph Cornelis
Bussum]
Uit dit huwelijk:
1. Josephine Henriette Diemont, geb. Djakarta 23 Oct.
1952.
2. Arnaud Diemont, geb. Djakarta 20 Maart 1954.
(van blz. 98). Mr Christiaan Diemont, heer van
Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen en Nieuwerkerk (R.N.L.), geb.
Giessen-Nieuwkerk 9 Mei 1797, lid Raad van Amsterdam,
lid Gedeput. St. van N.-Holl., lid Eerste Kamer der
Gen.,
Bloemendaal 19 Oct. 1869, tr. Amsterdam 11 Maart
27 Aug. 1802,
1830 Catharina Margaretha Kemper, geb.
Bennebroek, h. Te Bijweg, 27 April 1873, dr van
rias en Anna Antoinetta Helena Kummich.
Uit dit huwelijk behalve 2 jong-overleden kinderen:
1. Zacharias Frederik Christiaan Diemont, geb. Amsterdam 20 Dec. 1830,
ald. 22 April 1904, tr. Hattem 9
Juni 1854 Henriette Caroline van Braam, geb. ald. 22 Nov.
1830,
Putten, h. Bijstein, 31 Jan. 1917, dr van Willem
Charles en Mechtelina Christina de Gijselaar.
2. Jan Rudolff Diemont, geb. Amsterdam 31 Jan. 1832,
jur. stud.,
20 Maart 1857.
DIEMONT
105
3. Anna Antoinetta Helena Diemont, geb. Amsterdam
24 Mei 1833,
Oosterbeek 1 Febr. 1849.
4. Jan Willem Adolf, volgt
5.
Cornelie Henriette Diemont, geb. Amsterdam
26 Juli 1844,
Napels 17 Dec. 1914, tr. Bennebroek 8 Mei
Joost baron
genaamd
1866 Robert August
Tengnagel, geb. Breda 12 Nov. 1841, ritmr,
‘s-Hertogenbosch 2 Juni 1994, zn van baron Antoni Otto
en
Henriette Wilhelmina Catharina barones van Heeckeren
van Molecaten.
6.
Catharina Christina Margaretha Diemont, geb. AmBennebroek 16 Sept.
tr. Amsterdam 4 Juli 1846,
sterdam 14 Aug. 1867 Anne Johan Elisa baron van
sum, geb. Brummen 4 Nov. 1845, hoogheemraad van Rijnland, wethouder te Bennebroek,
ald. 15 Nov. 1922, zn van
baron Rudolph Anne Julius en Anna Johanna Elisabeth
barones
Escury.
Jan Willem Adolf Diemont, geb. Amsterdam 10
April 1835,
h. Rhijnvliet, 11 Sept. 1901, tr.
Gorinchem 18 April 1861 Louisa Margaretha
geb.
ald. 16 Aug. 1839,
Oudenrijn, h. Rhijnvliet, 16 Febr. 1916,
dr van Mr Abraham en Maria Sophia Cappelhoff.
Uit dit huwelijk:
Diemont, geb. Lage Vuursche 10
1. Abraham
Juni 1862,
Montreux 6 Nov. 1945.
2 . Catharina Margaretha Diemont, geb. Oudenrijn 7 Mei
1864,
Dordrecht 26 Juni 1916, tr. le Oudenrijn 29 Mei
1889 Cornelis Hendrik
Kruythoff, geb. Middelburg 28 Juni 1863, le luit. inf.,
Badenweiler (Baden)
5 Oct. 1890, zn van Cornelis Diederik en Sophie
dine Charlotte Boogaert; tr. 2e Oudenrijn 26 Sept. 1893
Geertruidis Pieter Christiaan baron Mulert, geb. Ommen
26 Juli 1861, burgemr van De Werken en Sleeuwijk, rentmr
Kroondomein,
Zeist 26 April 1944, zn van baron Frederik
Willem Nicolaas en Elisabeth Cornelia Overgaauw
Mr
Egbert Hendrik Diemont (O.O.N.), geb.
3.
106
DIEMONT
Oudenrijn 2G Febr. 1866, hoogheemraad
dams, lid Gem.-raad en wethouder te Oudenrijn,
ald., h.
24 Maart 1939, tr.
17 Sept. 1914
borg Marie Krog Struve, geb.
21 Febr.
1884,
Oudenrijn, h. Rhijnvliet,
Juni 1930, dr van Jakob
Thode en Charlotte Elisabeth Andrea Ingvardsen.
4. Margaretha Sophia Diemont, geb. Oudenrijn 10 Sept.
1.867, ald. 4 Nov. 1952, tr. ald. 4 Juni 1896 Charles
çois de Roo van Alderwerelt, geb. ‘s-Gravenhage 18 Juli
1863, koopman,
Oudenrijn, h. Rhijnvliet, 20 Maart 1944, zn
van Jan Karel Hendrik en Constancia
Heldewier.
5. Henriëtte Caroline Diemont, geb. Oudenrijn 1 April
Hengelo (Ov.) 12 Mei 1952, tr. Apeldoorn 2 Febr.
1870,
Egbert Pieter
geb. Amsterdam 17 Aug. 1869,
Apeldoorn 9 Dec. 1935, zn van Egbert Pieter en
en gesch.
van Aaltje Evertsen.
6. Margaretha Alida Hendrika Diemont, geb. Oudenrijn
6 Mei 1872,
Heerlen 12 Maart 1931, tr. Oudenrijn 12 Juli
1909 Dr Anton Jacob Cornelis Jan Paulus Bakker, geb.
Renkum 13 Maart 1874, med.
geneesheer,
‘s-Gravenhage 3 Sept. 1954, zn van Johannes Andreas en Johanna Helena Hendrika Hazenberg.
7. Louisa Margaretha Diemont, geb. Oudenrijn 24 Aug.
1874,
‘s-Gravenhage 1 7 Maart 1924, tr. Oudenrijn 3 Juni
1897 Johannes Cornelis Maurits van Eelde, geb. Cannes
13 Dec. 1860. bankier.
‘s-Gravenhage 9 Maart 1923. zn
van Antonie Clarus Johannes en Jkvr. Clasina Johanna
Henriette van Rappard en wedr van Jkvr.
Elisabeth van Rappard.
8. Jan Rudolph, volgt VIIId.
9. Frederik Willem, volgt
VIIId. Jan Rudolph Diemont, geb. Oudenrijn 13 Febr.
1876, kapt. art.,
Laren (N.-H.) 21 Febr. 1945, tr. le
Utrecht 26 Nov. 1914
uitgespr. Arr.-Rb. ald. 22
Jan. 1924) Davida Willemina Hacke [Bussum], geb. Vianen 1 Febr. 1881, dr van David Willem en Klazine
DIEM ONT
107
tine Winkler en wed. van Joannes van Woensel Kooy; zij
tr. 3e Londen 9 Febr. 1924
Mari André de la
tr. 2e Bussum 2 Mei 1929 Jkvr. Charlotte
Françoise
van ‘s Gravesloot, geb. ‘s-Gravenhage
13
1884, Laren (N.H.) 9 Juli 1948, dr van Jhr
Philip Christiaan en Renske Soek en douairière Jhr
Mr Rudolf August Alexander Eduard von
Uit het eerste huwelijk:
Christine Riborg Diemont, geb. Utrecht 14
1915,
tr. Laren (N.-H.) 4 Jan. 1940 Erik Jan Tjebbes, geb.
27 April 1914,
ing. bij een
Hälsingborg
berfabriek, zn van Klaas en Nieza Jeannette de Jongh.
[Trelleborg, Zweden]
Frederik Willem Diemont, geb. Oudenrijn 24 Oct.
1877,
(bij
28 Jan. 1954, tr. Driebergen 7
Dec. 1927 Louise Margaretha van Eelde, geb. Utrecht 1
Aug. 1901, dr van Johannes Cornelis Maurits en Louisa
Margaretha Diemont
7, zie hiervóór). [Morlaas,
Frankr.]
Uit dit huwelijk:
1. Louise Margaretha Diemont, geb.
11 Jan. 1929.
2. Swenne Diemont, geb. ‘s-Gravenhage 28 Nov. 1931.
3. Pertev Diemont, geb. Parijs 10 Juli 1934.
(van blz. 98). Ds Adolph Johan Diemont, geb.
Giessen-Nieuwkerk 22 Juni 1799, Ned. Herv.
laatstelijk te Ameide en Tienhoven, Élden, h. de
2 Nov.
1883, tr. Streefkerk 11 Aug. 1824 Everdina
geb.
Ressen 30 Nov. 1803, Heeze 24 Sept. 1871, dr van Ds Johannes en Maria Anna Biesterbos.
Uit dit huwelijk behalve 6 jong-overleden kinderen:
1. Christiaan, volgt
2. Marius Anne, volgt
3. Maria Adolphina Johanna Diemont, geb. Ameide 25
Mei 1831, Utrecht 12 Juni 1914, tr. Heeze 22 Juni 1871
108
Ü× Û Ó Ñ Ò Ì
Arnoldus Johannes Cornelius Kremer, geb. ald. 28 Sept.
1828,
Apeldoorn 1 April 1918, zn van Jan Leonard Arnold en Aaltje Pliester.
4. Johanna Maria Geertruida Diemont, geb. Ameide 10
Dec. 1832,
Gorinchem 11 Oct. 1892, tr. Olst 22 Juni 1855
Antonie Ravenswaay, geb. Gorinchem 31 Maart
1821, lid Kamer van Kooph. en Fabr. en wethouder te Gorinchem,
ald. 8 Oct. 1885, zn van Marcus en Maria
garetha van Voorthuysen.
5. Jeanette
Diemont, geb. Ameide 15
Dec. 1834,
Eindhoven 26 Juni 1869, tr. Heeze 19 Aug. 1863
Christiaan Oswald Henny, geb. Velp 16 Jan. 1835, fabrikant
Geldrop 4 Dec. 1885, zn van Christiaan en
te Eindhoven,
Johanna Catharina Brouwer; hij hertr. Haarlem 9 Oct.
1873 Elisabeth Waardenburg.
6. Geertruida Maria Diemont,
1840, Heeze 19 Oct. 1861.
geb.
Ameide
1
Febr.
Christiaan Diemont, geb. Nieuw Lekkerland 13
Aug. 1825, burgemr van Ameide, later vertrokken naar
Oranje Vrijstaat,
ald. 1890, tr. le Aarlanderveen 13 Maart
Loenen
1849 Maartje van Leeuwen, geb. ald. 12 Mei 1827,
(U.) 8 Maart 1872, dr van Klaas en Hendrika van der
Tange; tr. 2e in Z.-Afrika N. N.
Uit het eerste huwelijk behalve 1 jong-overleden dochter:
1. Everdina Diemont, geb. Aarlanderveen 1 Juni 1849,
Arnhem 22 Mei 1888.
2.
Diemont, geb. Bodegraven 7 Dec. 1850,
ze 30 Juli 1871.
3. Adolphina Johanna Christina Diemont, geb.
Nijmegen 9 Aug. 1939.
graven 25 Maart 1852,
Bode-
4 . Dirk Marius Anne Diemont, geb. Loenen (IJ.) 19 Juli
ald. 23
1870.
1856,
5 . Johanna Maria Geertruida Diemont, geb. Loenen (U.)
23 Mei 1938, tr. Ar n h em 21 Jan.
1 Jan. 1859,
DIEMONT
109
1881 Mr Willem Frederik Johan Wagtho, geb. Tholen
13 Aug. 1856, plv. kantonrechter te Goes,
11
Mei 1933, zn van Mr Thomas Adriaan en Wilhelmina
van der Burcht van Lichtenbergh.
10 Maart
6. Adolph Johan Diemont, geb. Loenen
1861, 2e luit. inf. O.-I.L., (gesneuveld) op Zuid-Flores
6 Aug. 1890.
7. Hubertus Christiaan Diemont, geb. Loenen
30
April 1863,
Landbouw Mij Oud-Djember,
Djember
10 Dec. 1931, tr. Ambarawa 29 Mei 1892 Maria Theresia
Mathilda Vogelzang, geb. Semarang 3 Mei 1863, na 1931,
dr van Willem Frans en Maria Alida ten Cate.
Uit het tweede huwelijk een bloeiende tak in Z.-Afrika.
Dr. Marius Anne Diemont, geb. Ameide 1 Jan.
1829, med.
geneesheer te Kampen, ald. 26 Jan. 1869,
tr. Kampen 30 Nov. 1859
Catherina
geb.
en
ald. 16 Maart 1833, ald. 23 April 1867, dr van
Saartje
Uit dit huwelijk behalve 2 jong-overleden kinderen:
Adolf Marius Johannes Diemont, geb. Kampen
27 Jan. 1866, leraar Handtekenen Rijks H.B.S. te Zaltbommel en Gymn. te Tiel, Velp 26 Juni 1937, tr. Steenwijk 8
Aug. 1894
Hovens Gréve, geb. ald. 30 Dec. 1870,
dr van Gérard en Dieuwtje Klaasesz. [Velp]
Uit dit huwelijk:
1. Gerard Marius Adolf, volgt
2. Marius Adolf Diemont, geb. Zaltbommel 19 Juni 1898,
architect. [Vancouver,
Gerard Marius Adolf Diemont, geb. Zaltbommel
15 Juni 1895, oud-uitgever, oud-dir. Opregte Steenwijker
Courant, tr. Steenwijk 28 Febr. 1927 Philippina Carolina
Dorothea Bekker, geb. Amsterdam 8 Sept. 1897, dr van
Willem Gerard en
Carolina Dorothea Godvliet.
[Heiloo]
110
DIEMO NT
Uit dit huwelijk:
1.
Diemont, geb. Steenwijk 20 Febr.
1929, tr. Amsterdam 22 Juli 1952 Thomas da
geb.
(Panama)
Oct. 1926, kantoorempl. Kon. Ned.
Stoomboot Mij,
van
en Hermine Johanna Bosch. [Amsterdam]
2. Willem Gerard Henry, volgt X.
3. Henriette Carolina Diemont, geb. Steenwijk 22 Jan.
1932. [Heiloo]
X. Willem Gerard Henry Diemont, geb. Steenwijk 20
Juli 1930, vertegenw. der Genera1 Motors, tr. Anne
son. [Audubon, New Jersey, U.S.A.]
Uit dit huwelijk:
1. Dolph Anthony Gerard Diemont.
2.
Gerard Henry Diemont.
B
Vb (van blz. 98). Abraham Diemont, geb. Aalten 24
April 1760, Amsterdam 8 Sept. 1800, tr. ald. 17 Juni 1787
Catharina Stumphius, ged. Amsterdam 9 April 1756, ald.
31 Juli 1808, dr van Nicolaas en Henrica
van
Lansberge en wed. van Andreas Fibus Metz.
Uit dit huwelijk:
Jan Jacob Diemont, geb. Amsterdam 22 Oct. 1789,
kapt. inf., Amsterdam 21 Jan. 1844, tr. Breda 22 Jan. 1819
Maria
Johanna de Wagner, geb. ald. 7 Juli 1’798,
Arnhem 4 April 1883,
van
Emanuel en
na Johanna
Uit dit huwelijk behalve 4 jong-overleden kinderen:
1. Abraham, volgt
2. August Jan Emanuel, volgt
(zie blz. 112).
3. Jan Jacob Diemont, geb. Groningen 13 Nov. 1823,
schip Pauline, op reis van Ned.-Indië naar Nederland, 18 Mei 1846.
DIEM ONT
111
4. Adolf Hugo Jan, volgt
(zie blz. 113).
5. Catharina Maria Dina Johanna Diemont, geb. Groningen 27 Mei 1832, Amsterdam 16 Juli 1866, tr. Delft 4
Mei 1865 Ernst Theodoor Octaaf Houck, geb. Deventer 8
Nov. 1833, Santpoort 10 Juni 1883, zn van Mr Maurits
en Johanna Dorothea Friderica Hagedoom.
6. Frederik Karel Hugo
volgt
(zie blz.
115).
7. Willem Diemont, geb. Groningen 3 Oct. 1836, Sf.
Poerwodadi (Madioen) 10 Juli 1865.
8. Johanna
Wouterina Wilhelmina Diemont,
geb. Groningen 28 Jan. 1840, ‘s-Gravenhage 25 Jan. 1915,
tr. Arnhem 4 Febr. 1875 Rudolf Andreas Houck (R.M.
W.O.
geb. Deventer 12 Febr. 1824, kapt.-luit. ter zee,
Arnhem 12 Dec. 1893, zn van Mr Maurits Emest en Johanna Dorothea Friderica Hagedoorn.
Dr Abraham Diemont, geb. Groningen 14 Nov.
1819, theol.
Waals pred. laatstelijk te Leeuwarden,
Arnhem 2 Oct. 1884, tr. Middelburg 23 Mei 1859
rina Jacoba van den Broecke, geb. ald. 12 Mei 1824,
Arnhem 11 Nov. 1887, dr van Abraham en Marie Jacoba
Diemont (Vc, 1, zie blz. 116).
Uit dit huwelijk behalve 3 jong-overleden kinderen:
1. August Jan Emanuel, volgt
2. Johanna
Wouterina Wilhelmina Diemont,
geb. Leeuwarden 28 Mei 1865,
Haarlem 6 Maart 1945,
tr. Arnhem 29 Maart 1888
Fokker, geb. Middelburg 26 Jan. 1851, koffieplanter op Java, Haarlem 17
Dec. 1924, zn van Anthony
Gerard en Maria van
den Broecke.
VIIIg. August Jan Emanuel Diemont, geb. Leeuwarden
28 Mei 1862, Wageningen 22 Nov. 1950, tr. Zoeterwoude
4 Mei 1889 Anna Marie Christine
geb. ondern.
Gesangan (Semarang) 13 Aug. 1865, ‘s-Gravenhage 28
112
DIEMONT
Juni 1929, dr van Franciscus en Anna Maria Petronella
Uit dit huwelijk:
1. Dr August Diemont, geb. Spankeren 9 April 1890,
adj.-dir. Gem. Openb. Slachthuis, tr. le Epe
20 Mei 1922 Regina Helena Johanna Verestra, geb. Amsterdam 28 Juli 1883,
‘s-Gravenhage 17 Oct. 1951, dr van
Johannes en Maria Helena Johanna Helle; tr. 2e ‘s-Grarenhage 18 Dec. 1952 Ermina Veen, geb. Amsterdam 30
Juni 1897, dr van Jacobus Leonardus en Marretje Perlee
en wed. van Martinus
[‘s-Gravenhage]
2. Anna Marie Diemont, geb. Spankeren 29 Juni 1891,
tr. ‘s-Gravenhage 27 Mei 1915 Dr Jacobus Willem
geb. ald. 4 Oct. 1882, med.
geneesheer,
‘s-Graven2 4 M a a r t 1 9 5 5 , zn v a n
en
[‘s-Gravenhage]
(van blz. 110). August Jan Emanuel Diemont (R.
M.W.O. 4, R.N.L.), geb. Groningen 15 Juni 1822, gen.-maj.
inf. O.-I.L.,
Arnhem 21 Sept. 1883, tr. Padang 18 Nov.
1858 Christina Everharda Thieme, geb. Zutphen 4 Febr.
1.831,
Velp 21 Juli 1881, dr van
Johan en
Maria Smalt.
Uit
dit
huwelijk
behalve
1
jong-overleden
dochter:
1 . C hr i st i n a Ma r i a D i e m o n t, g e b . L o eb a to n
Betong, Lamp. Distr.) 30 Juli 1863,
Oegstgeest 11 Sept.
1949.
2. Augusta Johanna Emanuela Diemont, geb. Soerabaja
Oegstgeest 28 Aug. 1939.
23 Febr. 1886,
3. Jan Jacob Diemont, geb. Soerakarta 28 Jan. 1868, le
luit. inf. O.-I.L.,
‘s-Gravenhage 12 Febr. 1913, tr. Middelburg 22 Nov. 1892 Catherine van Aken, geb. Bergen op
Utrecht 4 Sept. 1940, dr van Dirk Jan
Zoom 5 Juni 1868,
Hendrik en Marie Caroline Amelie
Rollin
querque; zij hertr. Dirk Willem Stork, wedr van Fenna
Zeper en gesch.
van Cornelia Sara Elisabeth Thomas.
DIEM ONT
113
(van blz. 111). Adolf Hugo Jan Diemont
geb.
Groningen 22 Juni 1825,
te Padang, mede-opr.
sterd. Kininefabriek, Arnhem 6 Juli 1885,
Padang 23
Sept. 1860 Alison Ellina Maidman, geb. ald. 21 Juni 1838,
‘s-Gravenhage 1 Mei 1908, dr van Richard en Letitia
Maidman.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Dina Johanna Diemont, geb. Padang 6 Dec.
1861, Amsterdam 12 Maart 1889, tr. Arnhem 1 Sept. 1881
Gerhard
Sieger (O.O.N.), geb. Frankfort
21 Juli 1856, mede-opr. en dir. van
ken, Sorengo-Lugano 23 Juli 1942, zn van Carl Caesar
en Anna Maria Antonnetta
2. Richard Robert Hugo Diemont, geb. Padang 25 Juni
1.864, Arnhem 12 April 1883.
3. Letitea
Diemont, geb. Padang 12 Mei 1866,
Leiden 17 Nov. 1905, tr. Arnhem 28 Oct. 1890 André
phan Fransen van de Putte, geb. Pasoeroean 12 Mei 1866,
zn van Andries Steven en Hendrika Paulina van
ren; hij hertr. omstr. 1906 (door echtsch. ontb.) Alida van
wed. van Anton Aloysius Marie Schaepman.
[Frankrijk]
4. Abraham August Jan Adolf, volgt
5. Catharina Marianna Johanna Elizabeth Diemont,
geb. Padang 14 Maart 1870, Lochem 5 Dec. 1902, tr. Arnhem 10 Sept. 1891 Albertus Merk Swanenburg, geb. Amsterdam 3 Jan. 1863, Hees (bij Nijmegen) 11 Febr. 1914,
zn van Pieter en Geertruida
6. Frederik Willem
Diemont, geb. Padang 23
Sept. 1872, proc.-houder Autohandel Het Centrum, later
hotel-eigenaar, in een kamp op Java tijdens de Jap. bezetting, tr. Bandoeng 8 Febr. 1912
Paulick, geb. Wenen, in de gevangenis te Bandoeng April 1945.
1) Hij noemde zich Diomont van Dathar, naar een landgoed bij Padang.
114
7. Alison
Diemont, geb. Padang 14 Maart 1875,
Haarlem 23 Mei 1945, tr. ‘s-Gravenhage 27 Febr. 1902
Mr Cornelis Schuit, geb. Beverwijk 13 Juni 1871, dir. N.V.
Westlandsche Hypotheekbank,
S.S. Crijnssen, varende op de Atlantische Oceaan, 21 Juni 1934, zn van Dr Jan
Willem en Arendine Stikkel.
8. Lucie Jeannette
Diemont, geb. Arnhem 5
Febr. 1878, ald. 23 April 1892.
Abraham August Jan Adolf Diemont, geb.
dang 23 Dec. 1867, dir. Autohandel Het Centrum te
via, daarna boekhouder
Concordia te Bandoeng,
ald. 11 Dec. 1947. tr. Batavia 2 Maart 1912
Johanna Grouw, geb. ald. 23 Juni 1884, dr van Piet en Johanna Carolina Fisser. [reizend in Nederland]
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margariethe Diemont, geb. Batavia 7 Febr.
1911, tr. Bandoeng 1 Febr. 1934 Christoffel François
Joseph Arie Verschueren, geb.
23 Juni 1900, gep.
maj. cav. K.N.I.L., zn van Henri
en Petronella
Anna Legerstee. [Amsterdam]
2. Lucie Diemont, geb. Buitenzorg 14 Aug. 1912, tr.
Bandoeng 26 Nov. 1936 Harold Deibel, geb. Madioen
13 Maart 1913, maj. art., zn van George en Marie Anne
de la Brethonière. [Rijswijk, Z.-H.]
3. Hugo Adolf Robert, volgt
4. Robert, volgt
Hugo Adolf Robert Diemont, geb. Soekaboemi 27
April 1914, empl. Standard
Petr. Mij, tr. Batavia
27 Mei 1947 Mathilde Caroline Sibbald, geb. Grissee (Soerabaja) 9 Oct. 1924, dr van François William en C. J.
Rademaker. [Soengei
Sum.]
Uit dit huwelijk:
Jan Adolf Robert Diemont, geb. Soengei
1 Juni
1949.
DIEMONT
115
Robert Diemont,
Bandoeng 11 Jan. 1919,
electrotechn. tekenaar, tr. Bandoeng 21 Mei 1953 Ilse
Thérèse Francine de Smet, geb. Poerworedjo (Kedoe)
16 Oct. 1925, dr van Joseph Isodore en Francine Ludwig.
[Bennebroek]
Uit dit huwelijk:
1. Franciska Eleonora Diemont, geb. Bandoeng 24
1953.
2. Anthony Jan Diemont, geb. Hengelo (Ov.) 25 Juni
1955.
(van blz. 111). Frederik Karel Hugo Govert Diemont,
geb. Groningen 29 April 1835, kapt. inf.,
Rotterdam 16
Mei 1877, tr. Amsterdam 24 Maart 1859 Antoinetta Johanna Margaretha Carolina van Alphen, geb. Huizen 6 Aug.
1838, Hilversum 23 Jan. 1911, dr van Carel en Wilhelmina
Verkouteren.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jacob, volgt
2. Carel Willem Anton Diemont, geb. Maastricht
Nov.
1861, cargadoor, Hilversum 5 Mei 1925, tr. ‘s-Graven21 April 1911 Gerardina Alida Wilhelmina Tromp,
geb. ald. 25 Sept. 1865, ald. 29 Aug. 1933, dr van George
Hendrik en Christine Mathilda van Gorp.
Jan Jacob Diemont, geb. Maastricht 9 Sept. 1860,
handelsemolové, t Hilversum 7 Dec. 1941, tr. ald. Juli
1911
Karssen, geb. Amsterdam 6 Febr. 1877,
Amersfoort 17 Sept. 1943, dr van Wouter en Helena
Maria Wijnstok.
Uit dit huwelijk:
Antoinetta Willemijntje Diemont, geb. Hilversum 19 Oct.
1914. [Bussum]
C
Vc (van blz. 98). Willem Diemont, geb. Aalten 4 Jan.
1767, zilversmid te Amsterdam, ald. 28 Dec. 1842, tr.
DIEMONT
116
Amsterdam 16 Mei 1790 Maria Schouten, geb. ald. 24 Dec.
1765,
De Bilt, h. Jagtlust, 5 Dec. 1836, dr van Petrus en
Christina Beatrix Spillenaar.
Uit dit huwelijk behalve 5 jong-overleden kinderen:
1. Maria Jacoba Diemont, geb. Amsterdam 4 Mei 1792,
Middelburg 8 Mei 1828, tr. 1814 Abraham van den
Broecke, geb. Middelburg 23 Nov. 1789, makelaar en lid
Raad ald., lid Prov. St. van Zeeland,
Middelburg 14 Juni
1860, zn van Jacobus en Catharina Johanna Opdendijk.
2. Jan Diemont, geb. Amsterdam 12 Sept. 1793, zilverDe Bilt, h. Jagtlust, 31 Oct. 1840, tr. Gendringen
smid,
10 Sept. 1818 Hendrica Willemina de
geb. ald. 6 Nov.
1797,
Zutphen 9 Sept. 1870, dr van Mr Jan
en
Petronella Jacoba Diemont (Jansdr ex
Maria
Stumph, gen. IV).
Ü
Vd (van blz. 98). Frederik Hendrik Diemont, geb. Aalten 16 Jan. 1769, apotheker te Amsterdam,
ald. 9 Juni
1839, tr. Amsterdam 26 Febr. 1797 Elisabeth Johanna
Danckerts, geb. ald. 12 Jan. 1778,
Utrecht 12 Nov. 1848,
dr van Isaac en Adriana de Vries Jongerheldt.
Uit dit huwelijk:
Jan
Diemont, geb. Amsterdam 21 Sept. 1799,
runmolenaar te Amersfoort,
Voorburg 20 Febr. 1869,
tr. Batavia 27 Febr. 1833 Elisabeth Constantina de
quevuur, geb. Amsterdam 3 Dec. 1813,
‘s-Gravenhage
2 Juni 1897, dr van Nicolaas Jacob en Anna Martha
Uit dit
1.
Frederik
Gustaaf
Hendrik,
volgt
2. Johanna Elisabeth Frederika Diemont, geb. Batavio
16 Maart 1837,
‘s-Gravenhage 1 Jan.
tr. Amersfoort
Mei 1861 Hendrik Eduard Kleyn (R.N.L., C.O.N., R.E.
K.), geb. Breda 17 Nov. 1836, kapt. inf., later referend. en
DIEM ONT
117
raadadviseur Min. van Oorlog, ‘s-Gravenhage 11 Jan.
1917, zn van Mr Gerard en Jacoba
3. Jeannette Marie Louise Diemont, geb. Batavia 13
Juni 1838,
‘s-Gravenhage 9 April 1923.
4. Jan Willem Maximiliaan, volgt
5. Elisabeth Caroline
Diemont, geb. Utrecht
13 Aug. 1841, ald. 6 Nov. 1926, tr. Amersfoort 15 Mei
1862 Dr Willem Jacob de Meijer, geb. Rotterdam 12 Aug.
1829, med.
gen.-maj. insp. Geneesk. Dienst, Utrecht
24 Oct. 1911, zn van
en Maria van den Helm.
6. Emilia Mathilda Augusta Diemont, geb. Amersfoort
3 Mei 1847, ?, tr. Pekalongan 21 Dec. 1875
Booth, geb. Manchester 4 Sept. 1847, Fort de
11
Mei 1879, zn van Thomas en Mary Ann Harris.
7. Maurits Karel Adolph Diemont, geb. Amersfoort
13 Juli 1855, ambt. Bibliotheek Min. van Oorlog, daarna
boekhouder te ‘s-Gravenhage, ald. 28 Aug. 1928, tr. Leiden 9 Juli 1884 Maria Kooreman, geb. ald. 31 Juli 1859,
‘s-Gravenhage 18 Oct. 1928, dr van Jan en Catharina
Maria Smit.
Uit dit huwelijk:
Jeannette Maria Louise Diemont, geb. ‘s-Graven11 April 1885,
ald. 26 Nov. 1952.
Frederik Gustaaf Hendrik Diemont, geb. Batavia
15 Oct. 1835, Penang (Fed. Mal. St.) 20 Mei 1887, tr.
geb.
Breda 1 Oct. 1857 Maria Philippina van
7 Dec. 1837, Penang na 1887, dr van Josephus
Antonius en Jacoba Catharina de Raet.
Uit dit huwelijk behalve 8 jong-overleden kinderen:
1. Johanna Maria Gustavina Diemont, geb. Amersfoort
2 Nov. 1858,
8 Maart 1911, tr. Penang 20 Dec.
1881 Friedrich
Specht, geb. Bremerhaven 23 Nov.
1852,
3 Aug. 1915, zn van Friedrich
en
Cornelie Isabella Brackett.
2. Jacqueline
Wilhelmine Diemont, geb.
Amersfoort 25 Nov. 1859, ‘s-Gravenhage 26 Dec.
118
DIEM ONT
Radja (Atjeh) 11 April 1881 Jacob Bakker, geb.
23 Jan. 1853.
‘s-Gravenhage 27 Juli 1916, zn van
Gerrit en Martje Lap.
3. Betsy Jeannette Henriette Diemont, geb. Amersfoort
4
1861, tr. Singapore einde 1888 Pieter Rudolph
Stork, geb. Amsterdam 15 Juni 1864,
Soerabaja 4 Febr.
1893, zn van Pieter Rudolph en Johanna Maria Greeve.
4. Jan
Diemont, geb. Amersfoort 8 Jan. 1865,
part. onderwijzer, Semarang 3 Mei 1931, tr. omstr. 1903
H. J. Köhler.
5. Maria Philippina Diemont, geb. Batavia 13 Aug. 1866,
Batavia 2 Aug. 1923, tr. Penang 1889 Ernst Willem
britius, geb.
Graaf Karel van Hogendorp, ter
van Phu-yen
China) 26 Juni 1867, adm. Ondern.
Boeloes (Jogjakarta),
16 Nov. 1938, zn van
Ernst
en Maria Philomena Elisabeth
tr.
Jan Willem Maximiliaan Diemont, geb. Utrecht
25 Febr. 1840, agent Javasche Bank en lid Kamer van
Kooph. laatstelijk te Padang,
Nijmegen 5 April 1901, tr.
le Cheribon 14 Juni 1875
Petronella
van
Gennep, geb. Breda 1 Maart 1847,
S.S. Prins V .
Oranje, op weg van Ned.-Indië naar Nederland, 26 April
1883, dr van Cornelis Simon Nicolaas en Johanna
rina Vorstman; tr. 2e Delft 16 Juli 1884 Maria Elisabeth
Catharina Antoinette Kempers, geb. ‘s-Hertogenbosch 20
Maart 1845,
Nijmegen 28 Sept. 1897, dr van Adrianus
Gerardus en Frederica
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Willem Maximiliaan, volgt
Uit het tweede huwelijk:
2. Willem
Rudolf, volgt
Jan Willem Maximiliaan Diemont, geb. Makasser
9 Oct. 1876, luit.-kol. inf. K.N.I.L., leraar M.O.
Oef.,
Wassenaar 5 Maart 1954, tr. Bandoeng 26 Oct. 1904
Elisabeth Geertruida Scheepens, geb. Soerabaja
DIEM ONT
119
1 Oct. 1875, Wassenaar 1 Jan.
dr van Wilhelmus
Lodewicus Joannes en Herbertha Elsabina Cornelia
kott.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Willem Maximiliaan Diemont, geb. Koeta Radja
(Atjeh) 15 Aug. 1965, gouvernement+veearts, tr. Curaçao
21 Dec. 1944 Martje Koiter, geb. Groningen 3 Febr. 1909,
dr van Willem en
Titia Faber. [Curaçao]
2. Willem
volgt
3. Herbertha Maximiliane Diemont, geb. Bandoeng 2
Maart 1913, tr. Utrecht 7 Sept. 1942 Johan Karel Frederik
van
geb. ald. 10 Juli 1912, leraar M.O.
Oef,
zn van Karel Hubertus Jacobus en Helena
Grijn.
[Utrecht]
Willem
Diemont, geb. Buitenzorg 29 Sept.
1907, houtvester Staatsbosbeheer, tr. Heerlen 25 Jan. 1944
Christa Anna Josefina Jongmans, geb. Bloemendaal 25
Dec. 1920, dr van Willem Josephus en Agnes Pauline
Josefa
[Maastricht]
Uit dit huwelijk:
1. Willem
Diemont, geb. Maastricht 11 Dec.
1944.
2. Jan Willem Maximilian Diemont, geb. Maastricht 9
Juni 1946.
3. Rudolf Willem Diemont, geb. Maastricht 16 Juli 1948.
4. Dirk Teun Diemont, geb. Maastricht 4 Mei 1950.
5. Maria Carla Diemont, geb. Maastricht 23 Aug. 1951.
6.
Dorothea Diemont, geb. Maastricht 2 Juni
1953.
Willem Karel Rudolf Diemont, geb. Padang 5
Mei 1886, oud
Samarang Joana Stoomtram Mij,
ambt. Beheersinstituut, tr. le Utrecht 16 Dec. 1915
sch. uitgespr. Raad van Just. Batavia 28 Oct. 1928)
beth Carolina
[Ede], geb. Utrecht
120
11 Dec. 1893, dr van Jan Willem en Elisabeth Johanna
de Meijer; tr. 2e Salatiga (Semarang) 21 Maart 1934
Alida Geertruida Simon, geb. Soerabaja 25 Juni 1908, dr
van Louis Johan Carel Frederik en Poulina Josephma
[‘s-Gravenhage]
Uit het eerste huwelijk:
1. Frans Rudolf, volgt
Uit het tweede huwelijk:
2. Georg Paul Anton Diemont, geb. Semarang 11 Juni
1936.
Frans Rudolf Diemont, geb. Semarang 3 Nov.
1920, leraar Wis- en
Rijnl. Lyceum, tr. Amersfoort 25 Juli 1950 Elisabeth Hendrika Baarschers, geb. ald.
1 Febr. 1925, dr van Johannes en Katharina
[Wassenaar]
Uit dit huwelijk:
1.
Diemont, geb. Zeist 29 Mei 1953.
2. Christine Diemont, geb. Wassenaar 11 Sept. 1954.
H. J. P. H. G.

Vergelijkbare documenten