Rekening dienstjaar 2011 deel 3

Commentaren

Transcriptie

Rekening dienstjaar 2011 deel 3
CONTROLEDOCU M ENTEN
Overeenstemmino boekinqen en kasmiddelen - rekenino
2011
Aqentschao voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
NAZ¡CHT OVEREENSTEMM ING BOEKINGEN EN KASM IDDELEN
Deel 1: Globaal nazicht van de overeenstemminq
Boekhoudkundig resultaat gewone dienst (einde dienstjaar)
3.076.181
Boekhoudkundig resultaat buitengew. dienst (einde dienstjaar)
13.727.507
Totaal boekhoudkundig resultaat (einde dienstjaar)
16.803.688
Vorderingen per 31.12.2011 (-) (zie blz. 6)
-8.501.066
Schulden per 31.12.2011 (+) (zie blz.7)
1.935.872
Te verantwoorden vermogen
10.238.493
Saldo van de klasse 5 (einde dienstjaar)
10.238.493
Te verantwoorden verschil
0
Overeenstemminq boekinqen en kasmiddelen - rekenino
20,11
AoentschaO voor Binnenfands Bestuur Afdelino West.-Vl.
Deel 2: Nazicht van de verrichtinqen van het dienstiaar
A. Budqettaire qeqevens
BUDGETTAIRE ONTVANGSTEN
Gewone dienst
Netto-vastgestel de rechten
Buitengewone dienst
14.792.182
Overgedragen boni (-)
Overboekingen tussen de diensten (-)
Gecorrígeerde netto-vastgest. rechten
BUDGETTAIRE UITGAVEN
1
0
0
8.655.1 1 2
26.411.932
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Aanrekeningen
4.æ7.528
Overgedragen mali (-)
Overboekingen tussen de diensten (-)
Gecorrigeerde aanrekeningen
0
0
0
n
I I .716.000
4.647.528
SAMENVATTING
Totaal
Gecorrigeerde netto-vastgest. rechten
* gewone dienst
18.655.112
* buitengewone dienst
Gecorri geerde aanrekeningen
* gewone dienst
* buitengewone dienst
26.411.932
45.067.044
11.716.000
4.647.528
Gecorri geerd budgettair resultaat
16.363.529
28.703.515
B. Geqevens uit de alqemene boekhoudinq
Vorderingen op 31.12.2010 (zie blz. 6)
Vorderingen op 31.12.2011 (zie blz. 6)
6.058.806
(-)
Mutatie in de vorderingen
-8.501.066
-2.M2.260
Schulden op 31.12.2011 (zie blz.7)
1.935.872
Schulden op 31.12.2O1O (zie blz.7)
(-)
Mutatie in de schulden
1.437.882
497.990
C. Samenvattinq
Gecorrigeerd budgettair resultaat (zie A.)
28.703.515
Mutaties in de vorderingen (zie B.)
-2.442.260
Mutaties in de schulden (zie B.)
497.990
Te verantwoorden mutatie financiêle rekeningen
26.759.24
Financiële rekeningen op 31 .12.2010
fe verantwoorden vermogen op 31.12.2011
inanciële rekeningen op 31.1 2.201
Te verantwoorden verschil
1
34.038.146
10.238.493
23.799.654
Overeenstemmino boekinoen en kasmiddelen - rekeninq
2011
Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
A. Budqettaire geqevens
GEWONE ONTVANGSTEN
Netto-vastgestelde rechten
14.792.182
Batig resultaat (000/951-01 )
(-)
3.862.931
Overboekingen tussen de diensten (060/996-01 )
(-)
0
Gecorrigeerde netto-vastgestelde rechten
(a)
18.655.112
GEWONE UITGAVEN
Aanrekeningen
11.716.000
Nadelig resultaat (000/991-01 )
(
0
Overboeking tussen de diensten (060/957-01)
(
0
Gecorrigeerde aanrekeningen
GECORRTGEERD BUDGETTATR
(b)
RESULTAAT
(c)= (a)
-
(b)l
11.716.000
6.939.112
B. Geqevens uit de resultatenrekeninq
OPBRENGSTEN
Courante opbrengsten (AR 70/75 - RR l'.)
Uitzonderlijke opbrengsten gewone dienst (AR 771 - RR Vlll'. A'.)
42.805
Afname van de reseryes gewone dienst (AR 785 - RR lX'.A'.)
fotaal opbrengsten gewone dienst
0
(d)
10.859.608
KOSTEN
Courante kosten (AR 60/65 - RR l.)
Voorzieningen voor risico's en kosten (AR 666 - RR lV.E.)
0
Uitzonderlijke kosten gewone dienst (AR 671 - RR Vlll.A.)
66.716
Toevoeging reserves gewone dienst (AR 685 - RR lX.A.)
Totaal kosten gewone dienst
ALGEMEEN RESULTAAT GEWONE
0
(e)
DIENST
(f) = (d) - (e)l
11.716.000
-856.392
C. Samenvattinq
Gecorrigeerd budgettair resultaat
Algemeen resultaat
Verschil
(c)
6.939.'112
(f)
-856.392
7.795.504
Overeenstemming boekinqen en kasmiddelen - rekenino
2011
Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
Deel4: Biilaqen
A. Overzicht van de vorderingen
A.R.
Naam algemene rekeningen
3't.12'2010
31.12.2011
27041
125.012
125.011
27045
0
0
27061
1.361.127
-39.000
227.402
-22.500
27065
40001
4.427
40002
108.082
40003
458.988
71.321
40004
11.155
140.626
2.232
1
94.1 83
40700
0
0
41100
462.194
728.114
312.205
172.833
41204
41301
0
0
41302
120.217
46.647
41303
4.753.320
4.340.O17
41304
0
0
41 306
0
0
41513
0
9.876
Terugv. financiële kosten leningen
Te ontv. intr. van leningen en effecten
Te ontvangen dividenden
143.276
170.775
0
0
0
0
0
U
41519
Te ontv. restorno's op leningsintresten
Andere te ontvangen intresten
0
0
41600
Diverse debiteuren
41700
Diverse dubieuze debiteuren
Vervallen waarden (effecten)
41514
41515
41516
41517
41
800
41 900
42514
42521
42522
42524
42526
42530
42841
42842
46101
46102
461 03
461 05
49010
49020
49600
49900
Vorderingen in rekening-courant
Terugv. periodieke afl. leningen
Terugv. leningen aan ondernemingen
Terugv. leningen aan gezinnen en vzw's
Terugv. leningen aan hogere overheden
Terugv. leningen aan andere overh.inst.
Ierugv. vervr. afl. leningen t.l.v. derden
Opeisbare saldi leningen ondernemingen
Opeisbare saldi leningen gez. en vzw's
Gestofte voorschotten en vooruitbet.
Gestorte waarborgen en borgtochten
Voorsch. en vooruitbet. gemeentepers.
Ierugv. van waarborgen op leningen
Cver te dragen kosten
y'enrvorven opbrengsten
Ie identificeren betalingen
y'oorschotten op leningsintresten
Totaal van de
B. Overzicht van de reserves. fondsen en schulden
7.165
0
0
0
0
1.655
1.655
75.221
111.144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.389
0
0
70.459
73.945
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0
8.501.066
6.058.806
Overeenstemmino boekinoen en kasmiddelen - rekeninq
Naam alqemene rekeninq
A.R.
31.12.2010
219.450
37.339
37.340
Voorz. voor risico's en kosten
Diverse schulden > 1 jaar
0
0
0
0
Borgtochten > 1 jaar
0
0
Leningen op korte termijn
Debetintresten op financiële rekeningen
Per. afl. leningen GKB
0
0
reservefonds
14105
reservefonds
17700
1
7800
43300
43301
43512
43521
43529
43611
43612
0
26
182.401
Per. afl. andere leningen
Delgingsfonds openbare leningen (afl.)
Vervroegde afl. leningen GKB
0
0
0
0
0
0
Vervroegde afl. andere leningen
Financiële kosten leningen GKB
0
0
44.469
53.949
0
0
44000
Financiële kosten andere leningen
Delgingsfonds openbare leningen (intr.)
Leveranciers
45100
Te betalen BTW
45110
BïW te betalen, na ontv. 3den
45200
Te betalen belastingen en taksen
45300
I
n ge
I
ngehouden roerende voorheffing
436'16
4531 0
45330
45400
45430
45452
45453
45500
45820
3't.12.2011
196.379
43511
4351 6
Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
219.450
14104
'16000
2011
houden bed rijfsvoorheff
i
n
bel.pl.
g
Belastinginh. op onr werken
Bijdragen RSZPPO en andere organismen
lnhouding RSZ op onroerende werken
Bijdragen voor het pensioen mandat.
Pens.bijdr. gem. en andere pens.kassen
Te bet. nettobezoldigingen en vergoed.
0
0
4.179
117
449.356
126.695
0
0
0
1.481
45.987
45.488
0
0
0
0
369.896
294.796
0
14.463
0
30.531
1.560
46401
Andere inhoudingen op bezoldigingen
Ontvangen voorsch. en vooruitbet.
46402
Ontvangen waarborgen en borgtochten
4650'1
46502
Ie betalen toegestane leningen
fe betalen toegestane subsidies
46601
Jiverse crediteuren
0
46701
le betalen deelnemingen
0
46900
Schulden in rekening-courant
481 00
49030
)iverse verrichtingen voor derden
lerugv. t.l.v. derden voor andere gem.
ìtichtingen en legaten
Jver te dragen opbrengsten
49s00
fe identificeren inningen
0
49501
)ntvangsten opgen. hulpdagboeken
fe ventileren inningen
len onrechte ontvanqen sommen
0
48400
48500
49700
49800
0
0
0
1
2.146
9.956
70.026
0
0
0
0
0
65.341
40.351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 871
Totaal van de schulden, enz.
1.935.872
1.437.882
Overeenstemmingstabel van de schuld di. 20
Aard
1
i
Omschr¡jv¡ng
Dex¡a Bank
Volgens controletabel
Aflossinqen oo afoeloste leninoen
Aoentschao voor Binnenlands Bestuur Afdelino West.-Vl.
Bedrag
n ngen
Omgszett6
t.t ì
t2l
'10.515.479
I 0.51
10.515.479
10 515 479
le
Op te nemen
len¡ ngen
(31=ll )-l2l
len¡ ngen
i
ï:rii;iiiiii:ii:rïl,rrrrii;l::ii:i:ii
iiii:iiiiil¡;iiiijiiiii.iii:il:
i
5.479
0
r'r,:!iiiii'iii:iiiiil
l:'i;;i::i¡i¡iii:l:iiii,,l:;i;;:.i:i
Geboekte leninoen (
Niet-geboekte leninqen
(l
Andere (+) G)
Andere instanties
I 1.1 93.593
Aflossingen op afqeloste len¡noen
6.440.273
l5l=12ì-l4l
.
,,.'
. ;,::i:i,i:i:i:i:i
iti .
824.104
848.1 78
824.104
848.178
'
i:iitliii'ii;;:. r,
liriri:i:::i:ii:i:i:i:i::ii:iri:ï:i:ii:i::,
6 302 475
i,ilir.l ii:ii:iiii:i:i;i:i.r,l:::,iii:iiiiiii:ii::i;r:
0
0
0
0
0
0
4.507.490
I 083 050
1.932782
3'10.263
314.847
it,,.::::::::::;:t:ti:'iii:::i::i:iii:i:i:i
'1
769 481
98.754
163.301
21 1 509
1
2.247.630
til,.::Ji:ìjl:ii::';:j'l': ::, i ;;ti:;:::i;i!ì:il:::l:.i:
03.338
2r 1.509
872 820
1
374 810
4 753.320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.,,;,:irii:!i.
:iijiii:jitii
0
3 424 440
i
i
0
0
:.:ri I i:i
l,i
6.302.475
0
0
i,l:i:;i:i:::;:::;il::l::.:::i::::ii::
l8l=l5l+l7l
5 454297
0
0
0
;
t7\
5 454.297
ij,::ï:
1852.532
0
Gecum.
aflossingen
5,061 182
4.587.741
0
Tranchês
volg. dj.
5.061. I 82
:Iii:iiiiiiiiiii:iiiiiiiiri:j"
4.7s3.320
Volqens controletabel
:::::t :.:.,;:,itiiii::::i;.
Tranches
d¡enstjaar
t6ì
iii;:;iii;iiii:iiili.lt::i:l :tlii::ii:i :ljrij:i1r:l:,:i
4 587.741
Dexia Bank
Afgelost
i;'iiri:iiii
i:.ll:,,;iiiiiiiiiiiiiiiiii:!:t:r ;jilliiritiiii:iiiri.ii
rÞa
Aflossingen op afgeloste len¡nqen
Rosterende
schuld
t4t
',,:i,rl,,iiiiiri:ili:,r.::,.
0
|
.: ,.';,'.rl,ii:,.',iiiiii,,,,,.',"":':,''
,,.,.,
0
0
:.:;'
0
0
liiii,i:ir,ii,i:liiii::r:ii
'
Geboekte leninoen I
0
0
0
Niet-oeboekte
0
0
0
0
0
0
Andere (
I
Overeenstemmingstabel van de schuld di. 2011
Aqentschao voor Binnenlands Bestuur Afdelino West.-Vl.
Dexia Bank
0
0
0
0
0
Volgens controletabel
Aflossingen oo afqeloste leninoen
0
0
0
0
iiiiiliiiii! i'ìiiiiiii:ii:iiii:iit,ii!'iii:iiiiiriiiriiir,,ii
Ì::rirrrirrïliiiiiiri ::::irllii:iiiiii:;:rïriiliijiiiiii
0
ii:ir:i:i;:::iiiiit:i::iii:ir:r:iiiiiili:lii':irri:;:
:ll,:,iri:l::iii:i:lir.:ijiiiiiiii:ii:iiii:iiIii
¡iiili:iiliii:,lii :i'1r;iilii:iiii:t:tiii::iiri:riiirlrii
Geboekte leninqen l+)
0
0
Niet-geboekte len¡ngen G)
0
0
0
0
0
0
0
Andere (+) G)
Anders instanties
Aflossingen op afgeloste leningen
0
riiiijt:liii:iiiiiiiiii;ii¡i¡iii:ì'rii;iiii:ii:l
Dexia Bank
0
tti::riririt;i!:i:iiii:i:iiiiii:¡:::::::irirti::l
0
0
0
iiiiiiii;:i:j:':',
'
0
i
,::::jiijiiiljijiiiiiliiiiiiljilijjljiìiiiiiiirii
0
0
::r':l:::r'.,,:,,i:j:i:j:;::l:::i:i:li:i:il::i::::
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jijirliiiiiiiii;ii:lìii:ii!iiIiiiir:i:;,
0
,:::::
0
0
Volgens controletabel
Aflossingen op afgeloste leningen
0
::::l:i ,:;+:::::,::::,r,,:i,,;ij:,::.:iiii:iiiii:iili'1,;ri:jiiiiiiiiiiii',i,:':ii
0
0
0
0
:::,iiiii|i;iiiiiiiii
:::;rriiiiiiiiii:ilii:i¡i¡i!::i i:riilli.':.iiii:::liiiiiiiiiil
,l'
t:
0
l:;¡¡::li:ri':;lilil
iiiiiiiiii:iiiiiiiiiii:iiiiililii:ii:i
Geboekte leninoen l+)
0
0
0
Niet-oeboekte
0
0
Andere (+) (-)
0
0
0
0
Andsrs ¡nstanties
Aflossingen op afge¡oste leninqen
0
jiiii:iiii.ii t;;:l,l,l:,ij
0
i:li:i:i:ir:i:;tli.;:i:i:iiiiiiiiiiiil.
l,:iil:
0
iiiiiiiiiii, t;::l::i;iiiiiiiii:i:::,,,,i], i,:,i,ii::ri
10
0
:ill;:
:
:l',!ii:iiiiiiiiiiiiiìiiiì;,1:¡'r,'
:;
0
:'::,:::
0
0
iti : :::,::ii:r,:;:;iil:ij:jti;;i:ir::ii::i:it:::ii:
0
:iiiÌi;ii:ìiiil;:l:l
j
riij;:i:i::ij,i
:.
:i;riiii
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overeenstemm¡ngstabel van de schuld dj. 2011
Aard
Omschrijving
Dexia Bank
Aqentschao voor Binnenlands Bestuur Afdelino West.-Vl.
Bedrag
leningen
íì
0
Omgezstts
leni ngên
Op te nemen
len ¡ngon
t2l
(3)=ll)l2l
0
0
Volgens controletabel
Resterende
schuld
Afgelost
Tranches
dienstjaar
Tranches
volg, dj.
G6cum.
aflossingen
l4ì
(5)=l2l-14)
f6ì
(7\
l8l=lsl+l7l
0
0
liliii,;liii:ji;:irii:iiiiiiiririiiiiiiri
rï:i:tiiiiii|i|:'iiiiii:iiiiii;iliiii,'1,'llliiiiÌirl
0
0
0
0
0
iilll¡i:iij
0
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir:il!lri:i:::i:iii:i:iiiii:.:,.t,,r,i,i
riii:tiiiiiii:iti:ill::i:tiili:iii:::,:;:i:rrliiiii
i:i::ii::i :iiijliji:iirjiiiiiiiiiiiiiiiililIiiiiiiii:r:iiii
Geboekte leninoen (
0
0
0
Niet-qeboekte len¡noen (
0
0
0
Andere l+l l-)
0
0
0
Andere ¡nstanties
0
0
0
0
0
0
Aflossingen op afgeloste leninqen
Andere instanties
Aflossingen op afgeloste leningen
0
:::;:
0
0
l:
r
l:ti:;.i;i,,iiiiliiiii
0
iiiiti,,:il:::,:iii:i:iiiiiiitiii::liri:::r,,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
iiiiiiii,i:'iiìi;,i
0
0
0
:i:ii,illiiiii:ii:::ri::::rii;:ri::i.::ii:ii:i:i:i:::lli;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overeenstemmingstabel van de schuld di.
Aard
20.11
Omschrijving
Aoentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelino West.-Vl.
Bedrag
l6ningen
fil
710
Omgezette
leningen
Op te nemen
Rosterênd€
schuld
Afg€lost
lêningên
I2l
Tranchos
dienstjaar
(3)=(1)-(2)
f4l
l5)=12)-l4l
(6t
Tranches
volg. dj.
l7\
Gecum.
aflossingen
l8l=15ì+l7l
Len¡ngen ten laste van de gemeente
21.709 072
1
6.955.752
4.753.320
9.568 673
7.387 .079
1.1
34.367
Leningen ten leste van de gemeente
1 1ô3,026
8.550,1 05
21.709 072
16 955 752
4 753 320
Y COÕ
O/J
7.387 ,079
L 1 34,367
1 163 026
8.550 105
715
Sanerings-enconsolidatieleningen
0
0
0
750
0
0
0
Prefinanc¡eringsleningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
13
Nazicht len¡noen di. 20'l'1
l.
ln
van de saldi van de
Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
e
Nr. A.R.I
Naam alqemene rekeninq
Leningen t.l.v. gemeente
17103 Aflossing leningen t.l.v. gemeente
17141 Leningen t.l.v. hogere overheden
17143 Aflossing leningen t.l.v. hogere overheden
17151 Sanerings- en consolidatieleningen
17153 Aflossing sanerings- en consolidatieleningen
17211 Leningen t.l.v. derden
17213 Aflossing leningen t.l.v. derden
17421 Leasingschulden
17423 Aflossing leasingschulden
17501 Prefinancieringsleningen
1 7503
Aflossing prefinancieringsleningen
goederen in leasing
26211
26301
in leasing
26311
umaterieel in leasing
26321 Transportmaterieel in leasing
26331 Exploitatiematerieel in leasing
27051 Subsidies o.v.v. aflossingen leningen
27055 Terugbetaling aflossingen van leningen
27511 Leningen aan ondernemingen
27521 Leningen aan gezinnen en v.z.w.'s
27541 Leningen aan de hogere overheden
27561 Leningen aan andere overheidsinstellingen
41303 Op te nemen leningen
43511 Periodieke aflossingen leningen Dexia Bank
43512 Periodieke aflossingen andere leningen
4351 3 Periodieke aflossingen leningen < 1 jaar
43514 Periodieke aflosssingen leasingschulden < 1 jaar
43521
roegde aflossingen leningen Dexia Bank
43529 Vervroegde aflossingen andere leningen
641 03 Aflossing leningen t.l.v. gemeente
64143 Aflossing leningen t.l.v. hogere overheden
64213 Aflossing leningen t.l.v. derden
64303
ing leningen derden gewaarborgd
64423
flossing hoofdzaak leasingschulden
64603 Jaarlijks aflossing openbare leningen
65144 Financiële kosten leningen t.l.v. hogere overheden
65214 Financiële kosten leningen t.l.v. derden
65304 Financiele kosten leningen derden gewaarborgd
665r 4 Rechtzetting terugvordering aflossingen leningen
66554 Rechtzetting aflossing toegestane leningen
74143 Terugvordering aflossingen leningen t.l.v. hogere overheden
74213 Terugvordering aflossingen leningen t.l.v. derden
74303 Terugvordering aflossingen gewaarborgde leningen
74515 Aflossing leningen ondernemingen
74525 Aflossing leningen gezinnen en v.z.w.'s
74545 Aflossing leningen hogere overheden
74565 Aflossing leningen andere overheidsinstellingen
75144 Terugvordering financiële kosten leningen t.l.v. hogere overheden
75214 Terugvordering financiële kosten leningen t.l.v. derden
75304 Terugvordering financiële kosten gewaarborgde leningen
76511 Rechtzetting aflossing leningen t.l.v. gemeente
76514 Rechtzetting aflossing leningen t.l.v. hogere overheden
76529 Rechtzetting aflossing leningen t.l.v. derden
76542 Rechtzetting afl ossing leasingschulden
76561 Rechtzettinq aflossinq openbare leninqen
Debet
17101
8.550.105
143.276
1.134.367
2. Aanvullend
Aanvangsbedrag van de toegestane leningen, begrepen in de AR'en 275X1 , die geen
doorgeefleningen zijn:
(TMVW, lnfrax, dading groene stroom, publigas, publi-T,...)
14
Credit
Nazicht leninoen di. 201'l
Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
NAZICHT VAN DE LENINGEN
1.
te nemen
Nazicht van de op te nemen leningen
Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank (excl. leasing)
Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank( excl. leasing)(-)
Saldo op te nemen leningen volgens Dexia Bank
Saldo van de A.R. 41303 (Op te nemen leningen) (-)
Te vera ntwoorden verschi I
Verantwoord bedrag leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
Te verantwoorden saldo
10.515.479
10.515.479
0
4.753.320
-4.753.320
4.753.320
0
-15-
Nazicht leninoen di. 201
2.
Aan
Aqentschao voor Binnenlands Bestuur Afdeling West.-Vl.
1
van de leninqen
Nazicht aanvangsbedrag van de leningen ten laste van de gemeente (aard 710)
Saldo van de A.R. 17101 (Leningen t.l.v. gemeente)
Verantwoord bedrag van leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
Saldo van de A.R. 17101 betreffende leningen Dexia Bank
Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank
10.515.47e
Te verantwoorden saldo
-1.834.547
19.874.526
11.193.593
8.680.933
Nazicht aanvangsbedrag van de leníngen ten laste van de hogere overheden (aard 714)
Saldo van de A.R. 17141 (Leningen t.l.v. hogere overheden)
Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank
0
Te verantwoorden saldo
0
0
Nazicht aanvangsbedrag van de sanerings- en consolidatieleningen (aard 715)
Saldo van de A.R. 17151 (Sanerings- en consolidatieleningen)
Verantwoord bedrag van leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
0
Saldo van de A.R. 17151 betreffende leningen Dexia Bank
0
Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank
Te verantwoorden saldo
0
0
0
Nazicht aanvangsbedrag van de leningen ten laste van derden (aard 721)
Saldo van de A.R. 17211 (Leningen t.l.v. derden)
Verantwoord bedrag van leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
n
Saldo van de A.R.17211 betreffende leningen Dexia Bank
0
Bedrag leningen volgens controletabel Dexia Bank
0
Te verantwoorden saldo
0
0
Nazicht aanvangsbedrag van de leasing (aard 742)
Saldo van de A.R. 17421 (Leasingschulden)
Verantwoord bedrag van leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
0
Saldo van de A.R. 17421 betreffende leningen Dexia Bank
Bedrag omzettingen volgens controletabel Dexia Bank
0
Te verantwoorden saldo
0
0
0
Nazicht aanvangsbedrag van de prefinancieringsleningen (aard 750)
Saldo van de A.R. 17501 (Prefinancieringsleningen)
Verantwoord bedrag volgens documenten (-)
0
Te verantwoorden saldo
0
-16-
0
Nazicht leninoen di. 20
3.
Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
1 1
Gecumuleerd
afloss
leningen
Nazicht
ten laste van de gemeente (aard 71
Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank
Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-)
Tranches 2012 volgens controle tabel Dexia Bank
Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank
Saldo van de A.R. 17103 (Afl.leningen t.l.v. gemeente)
Te verantwoorden versch il
Verantwoorde aflossingen leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
Te verantwoorden saldo
Nazicht aflos srngen op
ten laste van de
10.515.479
5.061.182
848.178
6.302.47a
8.550.105
-2.247.630
2.247.630
0
overheden (aard 714)
Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank
Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-)
Tranches 2012 volgens controle tabel Dexia Bank
0
Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank
0
Saldo van de A.R. 17143 (Afl.leningen t.l.v. hogere overheden)
Te verantwoorden saldo
0
Nazicht
0
0
0
en consolidatieleninqen (aard 71
Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank
Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-)
Tranches 2012 volgens controle tabel Dexia Bank
c
Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank
Saldo van de A.R. 17153 (Afl. Sanerings- en consolidatieleningen)
Te verantwoorden verschi I
U
Verantwoorde aflossingen leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
Te verantwoorden saldo
Nazicht aÍlos
c
0
0
0
0
0
op leningen ten |aste van derden (aard 72
Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank
Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-)
Tranches 2012 volgens controle tabel Dexia Bank
0
ô
0
Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank
0
Saldo van de A.R. 17213 (Afl.leningen t.l.v. derden)
Te verantwoorden verschil
Verantwoorde aflossingen leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
Te verantwoorden saldo
0
Naz¡cht
0
0
0
'aard 742)
Bedrag omgezette leningen volgens controletabel Dexia Bank
Bedrag resterende schuld volgens controletabel Dexia Bank (-)
Tranches 2012 volgens controle tabel Dexia Bank
0
Gecumuleerde aflossingen leningen Dexia Bank
0
Saldo van de A.R. 17423 (AA.leasingschulden)
Te verantwoorden versch il
Verantwoorde aflossingen leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
Te verantwoorden saldo
-17
-
C
n
0
0
0
0
Nazicht leninoen di. 20'11
Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
Nazicht
4.
rysleningen (aard 750)
prefinancieringsleningen)
Saldo A.R. 1 7503 (Afl.
Verantwoorde aflossingen leningen niet-Dexia Bank (zie documenten) (-)
0
Te verantwoorden saldo
0
0
Aflossingen
Nazicht aflossingen tijdens het dienstjaar 2011
Aflossingen op leningen Dexia Bank (controletabel)
Aflossingen op afgeloste leningen Dexia Bank (bijlage bij controletabel)
Aflossingen op leningen niet-Dexia Bank (zie documenten)
Verantwoord bedrag
824.104
C
310.263
1.134.367
Saldo A.R. 64103 (Afl. leningen t.l.v. gemeente)
Saldo A.R. 64143 (Afl. leningen t.l.v. hogere overheden)
Saldo A.R. 64213 (Afl.leningen t.l.v. derden)
Saldo A. R. 64423 (AÍ1. leasingschulden )
1134.367
Aflossingen opgenomen in de algemene boekhouding
Te verantwoorden saldo
1.134.367
0
0
n
0
Opgelet: AR 64103 niet in overeenstemming
Nazicht tranches 2012
Tranches 201 volgens controletabel Dexia Bank
Tranches 2012 volgens andere documenten
Verantwoord bedrag
1.r63.026
Saldo 4.R.43513 (Per.afl.leningen < 1 jaar)
Saldo A.R. 43514 (Per.afl.leasingschulden < 1 jaar)
Tranches opgenomen in de algemene boekhouding
Te verantwoorden saldo
N azi
848.178
314.847
0
-143.276
-143.276
1.306.30r
Opgelet: AR 43514 niet in overeenstemming
cht veruroeg de aflossi n gen
Saldo A.R. 43521 (Vervroegde afl. leningen Dexia Bank)
Saldo A.R. 43529 (Vervroegde afl. andere leningen)
0
n
0
Opmerking
Een saldo op één van deze rekeningen betekent dat de vervroegde aflossing budgettair reeds
werd aangerekend. Vermits de betaling echter nog niet is uitgevoerd,zal waarschijnlijk met
deze aflossingen nog geen rekening zijn gehouden in b.v. de controletabel van het Dexia Bank.
Dit verschil zal dan ook moeten blijken uit de vergelijking tussen het gecumuleerd bedrag van
de aflossingen zoals blijkt uit de boekhouding enezijds en het bedrag dat blijkt uit de
documenten.
-18-
Nazicht leninoen di. 201
'l
Aoentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
Nazicht van de tranches per
31
.12.201
1
Saldo A.R. 43511 (Per.afl. leningen Dexia Bank)
Saldo A.R. 43512 (Per.afl. andere leni
Stemmen deze saldi overeen met de verantwoordinosstukken ?
9
0
Ja
Zo, neen: is het geheel of een deel van deze aflossingen begrepen in de
in uitvoering ?
5.
NVT
Afgeleide controles
Leningen ten laste van de hogere overheden
Saldo A.R. 17141 (Leningen t.l.v. hogere overheden)
Saldo A.R. 2705'1 (Subs.o.v.v. terugb. afl. leningen)
0
Te verantwoorden saldo
0
Saldo A.R. 17143 (Afl.leningen t.l.v. hogere overheden)
Saldo A.R. 27055 (Terugb. afl. leningen)
0
Te verantwoorden saldo
0
0
0
Leasing
Saldo A.R. 26211 (Onroerende goederen in leasing)
Saldo A.R. 26301 (Meubilair in leasing)
Saldo A.R. 26311 (Bureaumaterieel in leasing)
Saldo A.R. 26321 (Transportmaterieel in leasing)
0
Saldo A.R. 26331 (Exploitatiematerieel in leasing)
0
in leasing
Totaal aanvangsbedrag goederen
17 421 (Leasingschulden
Te verantwoorden saldo
Saldo A. R.
0
n
0
0
c
)
0
Rechtzetting van de aflossingen op leningen
Saldo A.R. 64103 (Afl. leningen t.l.v. gemeente)
Saldo A.R. 76511 (Rechtz.afl.leningen t.l.v. gemeente)
1.134.367
1.134.367
Te verantwoorden saldo
0
Saldo A.R. 64143 (Afl. leningen t.l.v. hogere overheden)
Saldo A.R. 76514 (Rechtz. afl.lenngen t.l.v. hogere overheden)
0
Te verantwoorden saldo
0
Saldo A.R. 64213 (Afl. leningen t.l.v. derden)
Saldo A.R. 76529 (Rechtz. afl.leningen t.l.v. derden)
0
Te verantwoorden saldo
0
Saldo A.R. 64423 (Afl. leasingschulden)
Saldo A.R. 76542 (Rechtz. afl. leasingschulden)
0
Te verantwoorden saldo
0
Saldo A.R. 64603 (Jaarl. afl. openbare leningen)
Saldo A.R. 76561 (Rechtz. afl. openbare leningen)
0
Te verantwoorden saldo
0
0
0
0
-19-
0
Nazicht leninoen di.
2011
Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
Terugvordering aflossingen t.l.v. de hogere overheden
Saldo A.R. 64143 (Afl. leningen t.l.v. hogere overheden)
Saldo A.R. 74143 (Terugvordering aflossingen t.l.v. hogere overheden)
0
ô
Te verantwoorden saldo
0
Terugvordering aflossingen t.l.v. derden
Saldo A.R. 64213 (Afl. leningen t.l.v. derden)
0
Saldo A.R. 74213 (Terugvordering aflossingen t.l.v. derden)
U
Te verantwoorden saldo
0
Terugvordering aflossingen gewaarborgde leningen
Saldo A.R. 64303 (Afl. leningen t.l.v. derden gemeentelijke waarborg)
Saldo A.R. 74303 (Terugvordering aflossingen gewaarborgde leningen)
Te verantwoorden saldo
0
0
0
Doorgeefleningen
azicht
van de toegestane leningen
Saldo A.R. 27511 (Leningen aan ondernemingen)
Saldo A.R. 27521 (Leningen aan gezinnen en v.z.w.'s)
0
0
Saldo A.R. 27541 (Leningen aan de hogere overheden)
Saldo A.R. 27561 (Leningen aan andere overheidsinstellingen)
0
0
Totaal aanvangshedrag toegestane leningen
0
Aanvangsbedrag niet-doorgeefleningen hierin begrepen (-)
0
Totaal aanvangsbedrag doorgeefleningen
0
Saldo A.R. 17211 (Leningen ten laste van derden)
0
Te verantwoorden saldo
0
2)Nazicht gecumuleerde afloss¡ngen op de toegestane leningen
Saldo A.R. 27515 (Aflossing leningen aan ondernemingen)
Saldo A.R. 27525 (Aflossing leningen aan gezinnen en v.z.w.'s)
0
0
Saldo A.R. 27545 (Aflossing leningen aan de hogere overheden)
Saldo A.R. 27565 (Aflossing leningen aan andere overheidsinstellingen)
0
Totaal aflossingen toegestane leningen
0
Aanvangsbedrag niet-doorgeefleningen hierin begrepen (-)
0
Totaal aflossingen doorgeefleningen
Saldo A.R. 17213 (Aflossingen leningen ten laste van derden)
0
0
Te verantwoorden saldo
0
-20 -
0
Nazicht leninoen di. 201
Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
1
Rechtzettingen van de terugvordering van aflossingen van leningen
Saldo A.R. 74143 (Terugv. afl.leningen t.l.v. hogere overheden)
Saldo A.R. 74213 (-lerugv. afl.leningen t.l.v. derden)
0
Totaal terugvorderi ng van aflossíngen
Saldo A.R. 66514 (Rechtz. terugv. afl. leningen)
0
Te verantwoorden saldo
0
c
0
Saldo A.R. 74515 (Afl.leningen door ondernemingen)
Saldo A.R. 74525 (AA.leningen door gezinnen en v.z.w.'s)
Saldo A.R. 74545 (Afl.leningen door hogere overheden)
Saldo A.R. 74565 (Afl. leningen door andere overheidsinstellingen)
0
0
0
n
Totaal aflossingen op toegestane leningen
Saldo A.R. 66554 (Rechtz. afl. van toegestane leningen)
0
n
Te verantwoorden saldo
0
Terugvordering van financiële kosten op leningen
Saldo A.R .65144 (Financiële kosten van leningen t.l.v. hogere overheden)
Saldo A.R. 75144 (Terugvordering financiele kosten t.l.v. hogere overheden)
0
Te verantwoorden saldo
0
Saldo A.R. 65214 (Financiële kosten van leningen t.l.v. derden)
Saldo A.R. 75214 (Ierugvordering financiële kosten t.l.v. derden)
0
Te verantwoorden saldo
0
Saldo A.R. 65304 (Financiele kosten gewaarborgde leningen)
Saldo A.R. 75304 (Terugvordering financiêle kosten gewaarborgde leningen)
Te verantwoorden saldo
0
-21-
0
0
c
0
22
Andere controles 2011
16.2. Resultaat
vorige
Aqentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
rekening
I
de rekening 2010 in de loop van201'l werd goedgekeurd,
het resultaat 201 0 overgebracht naar AR 1 2000
het resultaat 2010 overqebracht naarde A.R. 12000
16.3. Overgedragen
NVT
resultaten
I
res.) gelijk aan het resultaat van het dienstjaar dat
16.4. Reserves
Gewoon Reseryefonds
ialdo van de A.R. 14104 oo 31 122O1O
21945(
Saldo van de A.R. 68504
ialdo van de A.R. 78504 (-)
y'erantwoord saldo gewoon reservefonds 31 .12.2011
21945(
2't945(
ialdo A.R. 14104
lB uitengewoon Reseruefonds
Saldo van A.R. 14105 op 31.12.2O1O
Saldo van A.R. 68505
Saldo van A.R. 68605
Saldo A.R. 78605 (-)
Verantwoord saldo buitengewoon reservefonds op 31.12 2011
Saldo A.R. 14105
16.5. Voorzieningen
37339,11
37339.1
1.72?0 I
voor risico's en kosten
van de 4.R., '16000 op 31.12.2010
4.R.6662í
A.R. 66622 (-)
A.R. 77r 11 (-)
saldo van de voozieningen op 31 .122011
-23
Andere controles 2011
Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdelino West.-Vl.
-24
Andere controles 2011
Aqentschao voor Binnenlands Bestuur Afdelinq West.-Vl.
Werden er meer- en minwaarden gerealiseerd bij de realisatie van
vaste activa
de saldi van de volgende
rekeningen gelijk aan 0
R.41304
Ja
45452
. 49999
. 55005
Neen
Neen
¡^
Nazicht van de tranches 2012
Werden de tranches 2012 overgeboekt van lange naar korte termijn
Werden de tranches betreffende doorgeefleningen en leningen
ten laste van de staat opgenomen op de A.R. 42516 ?
Ja
NVT
Stemt het saldo van de A.R. 42516 overeen met de som van de
¡ranches vermeld op de controletabel van het Dexia Bank
oetreffende doorgeefleningen en leningen ten laste
ran de hogere overheden ?
NVT
y'y'erden de tranches 2011 op toegestane leningen die geen
NVT
joorgeefleningen zijn opgenomen op de A.R. 42517
het saldo van de A R.42514 overeen met de verantwoordings
(opgave van aflossingen op leningen - code 912-913
tabel van de noq te innen
-25
JA
Andere controles 2011
Aqentschao voor Binnenlands Bestuur Afdeling West.-Vl.
van
{ekeningnummer
I
Nr. uittreksel
lDatum
lRef
ialdo
Iotaal negat¡eve kredietopeningen volgens overzicht Dexia Bank (-)
lotaal positieve kredietopeningen volgens overzicht Dexia Bank
Saldo rekening toelagen en leningsgelden volgens ovezicht KO's
(as van de ontvanoer
249
30t12t2011
)exia Bank reken¡nq courant - DVT
238
2711212011
2911212011
)ex¡a Bank rekeninq courant - conta¡nero
)exia Bank rekening courant - bevotK
108
228
29t12t2011
23t12t2011
(BC rekeninq couranl
:ortis rekeninq couranl
5B
3011212011
42
30t12t201
)exia Bank reken¡nq - couranl
)exia Bank rekeninq - courant cultuur
c
€
€
€
€
€
c
€
rermiinbelegg¡nq Delta Llovd
:ff Delta Llovd
)exia Treasurv +
17
1E
(BC rekeninq courant BIB
(BC rekening courant thesauriebewiizen
rostrekening
21
13t12t2011
tó
20112t2011
32
2911212011
2.740.42
155.999.38
12.220.44
29.144.47
26.242.46
1.673.61
4.500.000.00
2.358.193.58
445
€
10t10t2011
30t12t2011
)elta Lloyd rekening courant
)elta Lloyd reken¡ng courant fortuinbeh
691j0322
€
€
€.
€
€
€
€
€
(as
ALGEMEEN TOTAAL VOLGENS DOCUMENTEN
528.546.73
28.102,59
2.606.27
2.367.225.13
5.313,55
3.495.79
10.712.612.09
van
c
lotaal saldo van de klasse 5
nterne overboekingen (4.R. 56000)
3etalingen in uitvoering (A.R.'en SB)üX
't0.238.492.92
€
(+)
fotaal financiële rekeninqen (1.R. - 071)
overeen met het onder
€
e
474.119,17
10.712.612.09
Ja
Bemerkingen
-26
Gemeente wielsbeke
N.I.S. nr. .370L'7
KASTOESTÂND
A. SYNTHESEBAI,ANS VÀN DE
Op DATUM VþN
Organisme:01
Pagina nr
31/72/2jr't
1
controleparaaf
Uitgavedatum
ALGEMENE REKENINGEN
22
/ 07/ 2073
SALDI
TOTALEN
OMSCHRIJVTNG
CREDIT
DEBET
1.
CREDIT
DEBET
BAI,ANSREKENINGEN
ACTlEF
PASSTEF
À,1.
94.337 .382
ÁIASSC
Z
Klasse
3
Klasse
4
328 -'154.7A6, rO
321
KIasse
5
433 - 030 .433 ,32
422.79L.940,40
Klasse
1
22.047-OB'7,46
9O.L14-646,5A
Klasse
4
57 . r40
TOTÀAL VAN DE BÀI,ANSREKENINGEN
62
.28r,97
939-3O9-97r,4'1
44 -'7L6 -264,63
53
.'t04.129 ,8r
1
qq
qq?
ìqn
.62r tL't
.O5O 056,29
ro .234 - 492 , 92
6A-067-559,12
nq
939.309.91r.47
2.A42.tOA,OB
7O-909-667,20
'10 - 909
.661 ,20
Ä..1.' clobaal saldo van de balansrekeninqen
A.
2.
RESULTÀTENREKENINGEN
KOSTEN
16
OPBRENGSTEN
4.2.
Krasse
781.303.
/
TOTAÀL VAN DE RESULTATENREKENINGEN
.66t.228 ,4I
1?
l1 .442.53L,5A
r .66L -295
, 08
A.LGEMEEN TOTÄAL VAN DE SYI\TTHESEBALANS
qqÁ
?8,
En?
^E
qqq
q??
??
15.781.235,50
t7 .442 .537
58
4.2-' clobaal saldo van de resultatenrekeninqen
À.3.
t4
qqÁ
7E?
qô?
ôq
L4 .999 .933 33
14.999 933 l3
L4.999-933
33
cemeenLe Wielsbeke
N.I.S. nr. : 370I7
KASTOESTÀND
B. DETÀIL
Bestuur
PagÌna nr
01
VÀN DE REKENINGEN VAN DE KLÀSSE 5
FINANCIEI,E
Ui t.gavedatum
: rekeninqen-courant
55001
.
n,
.-.,..fen
55005
dôh/ì,
55010
Lrêdi
êts^ñôñ
rc1¿
r¡n¡r
¡n
-r
hi i z
I ani
i L
toelagen & leningsgelden
: 1en. met
SÀLD]
TOTALEN
CREDIT
besLemmingsw
55030
verdisc- van toelagen
55050
kapitalisatie
55070
leningslasten
23.703.244
89
22
.24I
: rekeningen-courant
5
Fortis
: rekeninqen-courant
s5201
98-494,32
47
L+4
5101
14.384.082,18
r5o .772 , 45
14 .357 .839
149.038,
,72
25 .242 ,46
84
L.613,61,
552 05
: rekeningen in agentschap
552rO
celdbeleggingen
: beleggingsrekeningen
553 00
249 .673 .596 ,67
242 . AI5 .394 , 64
Anderebanken
: rekeninqen-courant
s5501
82.71A 402,28
19.797.92I,56
Postrekenjng
: rekeningen-courant
55500
10-427,'79
25 . 50A ,24
KÀs
: kasgelden
55700
.8O2 - 495 , L9
8.798.999,40
378 96t - 849 ,77
368 .249 .231 , 6B
8.1.' clobaal saldo van de flnancië1e rekeninoen
862 .063 46
. 747 , 43
kredietoper. op leningen
TOTAÀL VAN DE FTNANCTELE REKENINGEN
CREDIT
DEBET
55018
NationaleBank
8.1,
22/0r/20L3
REKEN]NGEN
DEBET
Dexia
2
controleparaaf
Op DATW VAN 3r/12/201,1,
Algemene
8.1.
:
B
5. 858. L98,
2
.926
03
. 4BO ,'12
ro .7 12 .612
, 09
to -772 -5L2,O9
Gemeente wielsbeke
N.
KASTOESTÀND
B. DETAIL
Op
I. S. nr. : 37OI'l
DATUM VÞ¡J
Bestuur
Pagina nr
01
3r/I2/201,t
VÄN DE REKENINGEN VAN DE KI,ASSE 5
INTERNE FINANCIELE REKENINGEN
Dexia
: voorschotten op leninqen
Uitgavedatum
22/01,/20t3
SÀLDI
TOTALEN
rekening
DEBET
CREDIT
DEBET
CREDIT
55005
Interne overboekingen
55000
42.655-176,'70
42 -655.'176,70
Dexia
58001
11 - 412 .806 . 85
11 849.567,88
: rekeningen courant
3
Controleparaaf
Algemene
8.2.
:
436.'76I,03
s8006
: rekeningen in agenLschap
58010
Loelagen e Ienjngsgelden
58018
: 1en. met besLemmingswijz.
verdisc. van toefagen
58030
58050
NationaleBank
: rekeningen-courant
58101
ForLis
: rekeningen courant
5820r
kredietopen. op leningen
58206
rekeningen in agentschap
58210
celdbeleggingen ; beleggingsrekeningen
58300
À¡derebanken
: rekeninqen-couranL
58501
PosLrekening
: rekeningen-couranL
58500
STBTOTAÄL
8.2.
: betalingen in uitvoering
TOTÀAL VÀN DE INTERNE FINÀNCIELE REKENINGEN
8.2.' globaaÌ saldo w d interne finan. rekeningen
58sx
37.358,
14
3'1
-35A,14
77 .472 .806 , 85
Lr .8A6 - 926 , 02
474 119 l7
q4
54 -542 -702,72
474.L19,77
0Ác
qÂ?
qq
414.LI9,I7
DEBET
N.l S. nr
Gemeente Wielsbeke
KASTOESTÀND OP D.ATUM
C. DETÂIL
. 3'tOI7
Bestuur
Pagana
01
VÀN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VÀN DE KLASSE 5
FTNANCIELE REKENINGEN
nr
5
Controleparaaf
VAN 37/12/201L
Ui [.gavedatum
Indivi C.1.
:
SALDI
TOTÀLEN
due 1e
rekening
DEBET
CREDIT
22-029-395,A9
CREDIT
DEBET
Dexaa
:RC DEXIÀ
071001083
22 -'720 -499,77
:RC
DEXIA CuITuur
071001084
5 .393 , 42
:RC
DEXIA
071001085
339.L42,64
143.743,26
.RC
Dexia Containerpark
071001085
38 .209 ,72
25 . 989 ,24
72.220,44
23 . IO3 .244 , A9
22 .247 . rAI . 43
462.063,46
98 .494 , 32
59 -349, B5
29 144 41
.494.32
59.349.8s
29 r44 47
DVT
TOTÀÀL 55001
TOTAAL
;RC
2 .653 ,
69L . rO3 ,22
2-740,42
OO
tEq
qqq
1e
55005
DEXIÀ bevolking
0?1010001
TOTÀAL 55010
98
TOTAÂL 55050
Nationale bank
:RC
KBC
0
7110
1B
01
TOTAÀL 55101
r8
,72
25.242,46
14.384 - 082,18
14-351 -839,12
26.242,46
L50 -71,2,45
149.038,84
t .613 , 6r
150 .'t 72 , 45
149-O38,44
t-6'73,6L
14 .344 . OA2 ,
L4 .351 - 439
Fortas
:RC FORTIS
o'7
720I7 45
TOTAÀL 55201
TOTAÀL
Geldbeleggingen
55206
:
:Termijnbel egging DeILa lloyd
071300008
4.500.000,00
:EFF DELTA
071300013
239 .421 .377 ,28
071300094
2, a7
LLOYD
:ING BUSINESS
:
ING
A.CCOUNT
DEXIA TREÀSURY
931,60
071300099
BONUS ÀCCOUNT
:DEXTA TREASURY +
:
CI,ASSTC
:Dexia Treasury + Special
0
713 0 0110
0
713
o7
3
.735.338,
15
4.500.000,00
237 -069.183,70
2
aqa
1qì
ça
93r,50
3.735.333,70
0111
1. 001. 150, 68
1-001.150,68
1. 008. 796, 09
1.008.796,09
249 .673 .596 ,67
242 . 8r5 .394 , 64
0
,
,87
t300LL2
TOTÀÀL 55300
5.858.198.
03
Andere banken
:RC DELTÀ
LLOYD
071501008
21 .528 .590, 01
21.000.043,28
:RC DELTA
fortuinbeheer
071501090
2 .5O5 . 456 t 37
2.477 .353,'18
:RC KBC
22/0r/2013
BORGEN
:RC KBC BIBLIOTHEEK
071501094
130,00
130, 00
715 010 95
22 .546 , 6'l
L9 .940 .40
0
over te dragen
303.130.2't5,94
q29
\LÃ
a1
28.L02.59
2 -606
B
.336 .5'17 , 62
GemeenE.e
wiel-sbeke
N.I.S. Dr- | 370I'7
KÀSTOESTÀND OP DATUM
C. DETAIL
Bestuur
Paglna nr
VPÌI 3I/I2/2OLI
VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VÂN DE KI,ASSE 5
FINÀNCIELE
Uitgavedatum
overdrachE.
:ING
:
BÀNK R/C
071501097
RC KBC THESÀURIEBEWIJZEN
071501099
TOTAÀL 55501
CREDIT
DEBET
303.130 .275,94
a -336.5't1 ,62
DEBET
4ÁÁ aq?
(Á
q?q
q?
925,93
58.660 - 753,30
56 .293 . 528 , l't
2 .367 -225 ,1,3
a2-7r4.402.28
79.'797.92r,56
2 .925 . 4AO ,'12
l1t
22/07/2013
SÀLDI
TOTÀLEN
duele
rekenlng
REKENTNGEN
6
Controleparaaf
lndiviC.1.
:01
CREDlT
Postrekening
:
Pos
trekening
071600004
TOTÀÀL 55500
30 82L,19
25 . 5AA ,24
30.B2r,'79
25 -508,24
KaS
:
Kasgelden
071700001
34.163 ,38
:
Fictieve thesaurie
o7I7 00099
8.758-331,81
30.159,89
a.'764.429,5r
8 .4O2 . 495 , L9
B
TOTAAL 55700
C.1.
TOTAAL
V.D.
C.l. '
Globaal saldo v.d. indiv. financ- rekeningen
TNDIVIDUELE FINÀNCIELE REKENINGEN
37a .961 . A49
,'t'l
3
.993 , 49
497,7O
-798 -999 ,40
f.495,19
364 .249 .231 ,68
LO.713 -709,79
LO
172-512,O9
49'1 70
ceneente wielsbeke
N-I.S. nr. | 37077
K.ASTOESTÀND OP DÀTL]M
C. DETÀIL
:01
Pagrna nr
VI¡T 3T/I2/201.I
INTERNE FINA]JCIELE REKENINGEN
due
Uitgavedatum
-
TOTALEN
56000
22/Ot/20L3
SÀLD1
le
rekening
Interne overboekingen
:À-R-
f
Controleparaaf
VÄN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VÀN DE KI,ASSE 5
lnolvl
C.2.
Bestuur
CREDIT
DEBET
002156000
TOTÀÀL 56OOO
DEBET
,10
42.655.776,70
42-655.'t't6,1O
42.655.'776,7O
42 .655 .'t
76
CREDIT
Dexra
LR. in betaling :
072001083
072001083
11 412
.406,
B5
Lr.412-806,A5
TOTAÀL 58OO1
11.849.567,
88
436 -1 67 , O3
.849.567,
88
436 .7 5L , 03
L4
37 . 358, 14
37-358,14
37.358,14
11
TOTÄÀL 58006
Nationale bank
I.R- in betaling :
072101801
0
7210
1B
37. 158
01
TOT.AAL 58101
Fortrs
TOTAAL
58201
TOTAÀL
58206
lÐdere L,anken
TOTÀÀL 58501
SUBTOTÀÀL
:
BETALING
IN
UITVOERING
C.2.
TOTÄÀL V.D.
C.2.'
clobaal saldo v.d. interne indivídue1e financ. rek
INTERNE INDIVIDUELE FINÄNCIELE REKENINGEN
11
4\2 .406 , 45
54.068.583,
55
rr
.846 . 926 , 02
54 .542 .7 02 , 't2
474
1t9 l7
414 .ll9
, 7'7
474.).L9,|'t
cemeente tlielsbeke
N.I.S- nr.:37017
KÄSTOESTÀND OP DATUM
D.
Besfuur
:01
Pagrna nr.
B
Controleparaaf
VI'JI 3I/12/201.1.
SYNTHESE EN CONTROLET.A,BEL
Ui tgavedaLum
22 /
Or/2013
SALDI
TOTÀLEN
OMSCHRTüVING
CREDIT
DEBET
Totalen dagboek van de algemene verrichtingen
Klasse
0
D.1.
Tolalen dagboek van de algemene verr.
D-2-
Algemeen totaal van de synthesebalans = Â..f
(zonder kl.0
D.l:DEBET=CREDIT
D-2 :
DEBET
= CREDIT (totalen en saldi)
)
959 .460 - 5A4 , 04
959 .460 -5a4 , 04
2.704.O80,99
2 - 708.080, 99
956.752.503.05
956 .752. 503 , 05
qqÁ
7q,
Rnl
DEBET
CREDIT
ñq
OK
OK
OK
OK
OK
OK
CONTROLES
D.I =D.2:DEBET=DEBET
D,1 = D.2 :
CREDIT
=
OK
CREDIT
OK
OK
OK
D.3. TotaaÌ rekeningen v-d. klasse 5 in de tabeÌ À-l
433 - 030 - 433 .32
422 -79L-940,40
ro
D-4. Totaal B-3 (t.otalen) en B-3, (saldo)
433.030-433,32
422 .7 91 .940 , 40
LO
D.3=D.4:DEBET=DEBET
OK
238.492.92
.234 - 492 , 92
OK
CONTROLES
D.3 = D.4 :
CREDIT
=
CREDIT
OK
D.5. Totaal 8.1
3'18.96I -A49,77
368 -249 -237 ,6A
D-6. Totaal 8.2
s4.068.583 . 55
54.542 -702,72
433 . 03 0 .433 ,32
422 .'t97 .940 ,40
OK
OK
D.
7. Totaal
CONTROLE
B.
3
D.7 = D-5 + D.6
OK
70 .772 .612 , 09
4'7
lo .23a - 492 ,92
OK
4
.7I9 ,I'7
N I. S. nr. : 3'ljl'l
cemeente t^lielsbeke
KÀSTOESTAND OP DATUM Vþ.j¡]
D.
Bestuur
:
01
9
controfeparaaf
37/L2/2OAI
SYNTHESE EN CONTROLETABEL
Ui tgavedatun
22/OL/2013
SALDI
TOTÀLEN
OMSCHRlJVTNG
DEBET
D B.
Totaal C-1 (totalen) en C-1! (sa1do)
D.9.
Totaal C.2 (totalen) en C.2' (saldo)
D.10. Totaal 8.3 (toLalen) en 8.3'
CONTROLE
374.96t.449,'77
D.10=D-B+D-9
(voor de saldi : debet = +,- crediet = -
)
ConLrole wan de overeenstemming tussen de
totalen van de individuele rekeningen per algemene rekening (tabel c) en de t.otalen van deze
algemene rekening (tabe1
Controle van de overeenstemming Lussen de safdi
wan de individuele financiele rekeninqen
CONTROLES
(tabel C) en de saldi op de rekeninguiEtreksels
van de kredietinstellinqen en de kasqelden
Controle op de waarschljnÌijkheid van de salda
van de interne financiële rekeningen (tabel C.2)
de gearceerde vakken kunnen in principe geen
hôlr-tsFôñ
364 -249 .23'7 ,64
70 .'1L2 . 6t2 . 09
.II9 , I7
54.542.702,72
433.030 .433,32
422 .'19L.940,40
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
4'14
L0 .238
.492
92
B)
EIND
hâdrrÃên
DEBET
.583,55
54 - 058
(saldo)
CREDIT
CREDTT
cemeente Wielsbeke
N.I,S. nr. . 370L7
KASTOESTãND Op DATUM VÞ¡t
E.
ECHTVERKT,ARING DOOR DE GEMEENTEoNTVÀNGER
Bestuur
3I/t2/20LL
(arT.ike1 39, s 6, van heI A.R.G.C.)
: 0t
Pagina nr-
Controleparaaf
Ui tgavedatum
De gemeenteontvanger bevestigt. dat alle bedragen, opgenomen in de rekeningen, door boekhoudkundige bewijsstukken gestaafd zijn
en dat de saldi van de financiêle individuele rekeningen van de klasse 5 gelijk zijn aan de sal"di voorkomend op de overeenstem-
laatste rekeninguittreksels van alle rekeningen flaarvan de gemeenEe Eitularis
bedrag van zijn geldspeciën in kas.
mende
Echr en waar verklaard
re '.,*'-'.:.*&*.
. ,
oÞ
.. 1?14\J.1t
geneenEeontvanger,
is bij de kredièLinstêIlingen
Òf aan het
4l - 1000 Blureêl
BO23 0529 006! 6991 - BIc: cKccB¿BB
8!us!êÌ Bm BE 0401.201,1E5
Vê¡zê¡êltngrågènt FsU n! 019649 À - MEz
Dcx!. conȡc! 02 222 !2 A2
Påchçcolå¡ñ
RÞR
GEMEENTEBESTUUR
I.1
bOêcd
oe/tn
lN:
4944
oP
ffcf30
9bã?b2bà le 6? 9cc? 7 7bc 6bd4
dff
ÞachècôIa¿E !4 - 10OO Brusrèl
lN: BE2l 05¿9 0064 ó991 - BIcr
RPR B!u!!êl Bß gÐ 0401.201,185
IELS BEKE
DIJ!Aþ!
:
3
091-0179753-41
091-01797s3_41
0003 21-1-2-2011 (vAL. 27-t2-20:-:.'
STORTINc REF.
HEZ
7323GSt205324
-
c819ð62a15e0ab5010d6èf cf f i6OefbgObeccBS4
Þ!J
VERRICHTING
30-08-2011
oeña
GKCCBEBB
vê!zêkê(rnqrôg.nt FSU ñ¡. ô19649 À D.xu CónrAct A2 222 t2 ù2
CULTUUR
sÀ¡Do
6å
INLTCHTING OVER STORTING VAN
Zr¡'
oPDRACHTGEVER : 464-6150629-09
WESTTOER AUTONOOM PROVINCI
2.675t04
EUR
KONING ALBERT ]-LAAN ].20
82OO BRUGGE BE
BEGUNSTIcDE : 091-0179753-41
GEMEENTEBESTUUR WIELSBEKE
RIJKSWEG 314
87
].0 WIE].SBEKE
:
sÀ¡Do
oP 27-72-20r!
18:13
IBAN: BE88 0910 l-797 5341 BIC:
(r$Þrti
¡ost
;i:å;ìll'":lel
&UK
GRCCBEBB
BE
].E]ESTREEK, VAN BRON TOT MONDTNG EFRO
1 S 2011
SÀr,DO
OP 29-1-2-28!! f8:f3
IBAN: BE82 0910 1771 6168 BIC:
GKCCBEBB
P¡chècol¡¡ñ 4{ - 1000 glusrêl
INr BE2l 0529 0061 6991 - BIc: G(ccBE¡B
FÞR B¡u3lel Àry BE 040¡.201.1S5
v.¡zèk.!in9!.q.Dt Fsq n!- 0r9649 À - tEZ 49t4
Dêxr. cont.cÈ OZ 222 t2 02
8
oeñd
5
9c3
ef I6e5 f
9
047
f àb?
9
f b5
2
6I lâ f
(
dldf 1f 9 9dB
P¡chêcol¿àD 44 - 1000 È!uisèt
IBN: SE2l 0529 0064 ;991 - B¡c: cKcCBEEB
RlR Brusrêl SN BE 0403.201 1S5
V.rzèkÊ11hg3Áq.ñE FsM ñ! 019649 A - MEZ
D.xlà cônt¡ct A2 222 12 02
4944
oeña
I dc9
4
f I I13ba2 64I 6 f t
09
9c2? àf Oeec3 f
f 816 3åb
i'i ¡^',1'
i'
29-12-241I
r08/7
GEMEENTEBESTUUR
VAN !{IELSBEKE
091-0188996-69
sAlDo oP
21-12-201L
0378 29-L2-2On (vÀr.28-12-2011)
STORTING SPECIEN MET KAART NR
DEBORGGR-AEVE
W
I CHTREKEN TNG
CONTAINERPARK
Z
FILIP
IEIS BEKE-OOIGEM
0379 29-I2-20tL
AAN SSB Op
EUR
+:-:-.275,44
6703 0511 9540 6900 -
28/12 18:40
+
345,OO
+
2s . oo
+
13.00
Z>-L¿-¿UIT
ONTVANGST MIS?ER CASH VAN 28/72 REE
106 CONTAINERPARK W I¡IIELSBEKE
----;--;;;-,;;
666290948 PERIODE
SSB
(vAL. 29-r2-2}r]-)
ONTVANGST MISTER CASH VAN 28/L2 REF 666153308 PERIODE
878 NR 4505 - 6 DIETAR W]ELSBEKEWIELSBEKE
0380 29-:-2-20t1 (v?J,.29-].2-20:^tl,
ONTVANGST MISTER CASH VAN 28/L2 R8F,666153308
878 NR 4504 - ]. DIFTAR W]ELSBEKEWIELSBEKE
0381 29-!2-2OlL (vPJ,.29-t2-2OtI',
ONTVANGST MISTER CASH VAN 28/12 REF 666153308
878 NR 4506 - 6 DTFTAR IIIELSBEKEWIELSBEKE
PER]ODE
+ 120,00
PERIODE
sÀl,DO
OP 29-12-2OLI :-8:15
IBAN: BE71 0910 1889 9669 BIc:
¡rg¡¿d
lq.^ r¡[¡u>(
_-¡ DIgIqôrIy
Þy Dc¡t¡ sãnk \9c¡ -¡r^
r08/2
;;;;--;;-;;-;;;i--;;--,,2?)_2ài8ee6-6e
EUR
GKCCBEBB
+72.220 ,44
:) 1¡¡¡1 "Út.æ*y;i*la\
Påch.côIà¿n 44 - lA00 B¡u!r.l
I¡Nl BEzt 4529 AA61 ê99t - Bfc: cxccsEBB
Bluss.I BTW AE 040i 201 185
oeña
RFR
vê¡2.k.rihgsãgenr Fsû ñ! 019649 A - úÈz 4944
Dèx!¡ contâct A2 222 12 Az
9èb?ac3f c2f f 6?c4 9e59¿d4 86te28d9d1 6a92eOt
,,,1,
rÌ 4)' '
oeÑa
('rn ,*
33262f51 adf ceBt f 16b89332?Bb4?d224O0a.lt1d
)
zJ-L¿-¿V!\
GEMEENTEBESTUUR
VAN WIELSBEKE
sÂrDo
oP
ZTCHTREKENING BEHEERD
IN
091-0168952-07
22-12-201'_
228/r
¿J-LZ-ZUrr
BIJIAGE BIJ
AGENTSCHAP
BEVOLKTNG
v!ÃKttH
I IL\b
228/2
yf,z
ZICHTREKENING BEHEERD
09t-0168952-07
+28.L44,47
0952 23-L2-2OLL (vÀr. 23-12-2011)
STORTING SPEC]EN A41237 - ZTE BIJLAGE
0953 23-L2-2OLL (VAr,. 23-12-20:-7)
STORT]NG SPECIEN A01231 - ZIE BIJLAGE
+ 600/00
INLICHTING OVER STORTING
+ 400,00
OPDRACHTGEVER :
VAN OVERSCHELDE FREDDY
VAN
RODENBACHI,N 7
]-O W]ELSBEKE
BEGUNSTIcDE :091-0168952-07
ALBRECHT
87
MEDEDEL ING
sÀf,DO
oP
23-t2-20L1 78:16
+29 .744 , 41
IBAN: BE74 0910 l-689 5207 BIC:
P¿.h.coI¿ån
44 - l0D0 B!us!el
rBNr BE2l 0529 00€4 6.91 - ÂIcr cKccgEBB
EIW BE 0401 20t 105
V.¡?e[ê!Ing5dgenE
Fsq n!
019649 À - MÊz 4944
Dèxr¿ coñt.1cE 02 222 12 A2
oeÑd
RPR BrurreL
:-
GKCCBEBB
c96cf
4
!,ir: i'*f
19le0eÀeb02e1 r2dd5r 66Édal It,3b5¿ rô6
¿J-!Z-ZUIL
BIJLAGE BIJ
228/3
VERRICHTING 953
ZICHTREKENTNG BEHEERD
IN
AGENTSCHAP
BEVOLKTNG
091-0168952-07
INLICHT]NG OVER STORTTNG
OPDRACITTGEVER :
VAN OVERSCHELDE FREDDY
ALBRECHT
8710
RODENBACHLN
WTELSBEKE
BEGUNSTIGDE
MEDEDELING
íS)e
rt
i ¡. 6
j
¡ 3;"¡:iil ""Ït":"
VAN
'I
: 091-0168952-07
12/Hv/).7
".
4OO,OO EUR
ZJ-LZ-ZUIT
1.2/ZR
E IK/17
]Ì,i
AGENTSCHAP
BEVOLKTNG
600,00 EUR 23-12-2017
KBC-Bedrijfsrekening
van afschriftnummer 033 tot en met 058 jaar 2011
IBAN BE94 4686 1448 0r 14 EUR
BIC KREDBEBB
GEMEENTE WELSBEKE
nr. datum
omschriiving
valuta
057 29-12-201 1 KOSTEN ELEKTRONISCHE BERICHTGEVING
bedrag
72,60-
29-12
VIA [email protected]
vAN 01-10-2011 TOT 31-12-2011
ZIE BIJLAGE
FACTUUR VOLGT
?',r
Eindsaldo afschrift nummer 057
058 30-12-2011 AFREKENING Op 31-12-2011
26 235,23+
7'23+
0.t-0.1
VAN BE94 4686 1448 0114 IN EUR
ZIE BIJLAGE
f-
Eindsaldo afschriftnummer 058
2012-08-07-08 42 1 4.899403000
s*!
elektronisch aischr¡ft
"'r
Jlf
-
5'i1
26 242,46+
iil,r
ZICHIRE€{II€ Prc æ[{oÍil{E-5PrE'f-
GAEflE
?,¡{{L-
UITINE€EL úUOOI
jlJ-lz-mtt
I{IEI.JS8trG
VAL.
DATU}I
31
VORIG SAU'O
5O-I2
3t-t2
O9Z GLGAI.E TERUGAETALII{C T^EIIINCE}I
AARÍ¡ BEDRAG ¡ IIITERES|IEI{
VERVAIDAG ¡ 3l-12-2Oll
3t-12
093 GIÍßAI.E TËRUGAETALI.II.ç LEI{II{GEN
AAAD BEDRAG
¡
VERVAU)AG
3I-12.-2011
¡
23.396,t26.704,t8-
KAPTTA.AL
t.673r6t+
ilrEu¡{ sAu)o
26
I
.773,91+
BIC GBÍEBB
/
IBAN BEÉ( æ10 OX7
(æ,
j,rfltû1
Arcl" vu''ilr varì operil, rrlsr. (;[ff
(l ñ.ì
ÊhN { t.t LSt
w1ÉLSBËl{f
F,ers. teJ+foorl
i(fil(slv(6:ìr4
rål?foon ,.!èrl
Nr:dt:rlrnds
t-
rss14
r
ßË-07 r 8 r,¡¡¡t t,çu Ëtt[
2t ç{-r0ûó
FÐ).
Á¡{DËXIË (JPEHBARE I N51 TLI-J TIGLN
Rt*l¿il| Con¡ervål.rvr Lurrfl l'erfir
t¡r >llc
¡itelcni¡q
I
I.ÀJ9úrþä'1
tltl}ì
l'ot+¡¡r¡1A$n
(i{*nrrit *n
lréla.*lué
¡,e"rgqËU¡
d p ¡o¡rrnúewg
Prcf
(r-4Ìlt¿7 011{29ü- t7
ilrsrlqvrç
[**'*--
"-ä.cí'
r,u¡r '
I
t*
¿
jk,¡¡['e¿
s;t: n.-.it: enrE,
Ði.hsTçr.ìivð^ç+¡õ\r¡+lsÞoka h¿
r*'
|
022!r/?'9{293- 27 GEITEEñ¡IEEÉETUI|S WrErSBEt(E
Ärrd, v¿rr¡¡r !aâ¡r opt:inb, rn$t. GIltÈÉl{
i
i.-
Cort*n åçenie*.
[
I
:l
üc.-t7 rß wl¿l.sngt<r
¿¡i
N,q.ds
flãßds
|
Çp.-ner. r.iâr1iåÌhaa4 ?1-04*äöO6
!
r
¿r-.þierrr,:r
A¡lDËRe O¡>ËNtlÂflh lNgf
ê'rrn.¡n,t
i':l:i-,
64/-
É
l1-INt
Êl'l
pdlärl l';Ðntørvativ< L.ong Terlr (Ketrrrs rrt
I
Rçkúñi{E (F4}ì
ltliË51UUIì
O
¡rr ¡llp
hel-'onrnosn
t'oß*lr¡c
l: ê
¡l¡ rn¡c,¡llv¡-
fç
a
ç x!iÈil_1íD.P.d
lf,r.,l::cr,:r3;
ÞaìÞri
!
I r a l€r0
1:.
1:2
1i
ll
1t
3
x
¿
s
9
+
It
*-l's*-J
*--:if:*J -.:'::*:-l
-
i::'3.i*"1
deltolloyd
PRIVATE
BANKING
Beheersverslag
per beleggingscategorie
Obligaties
Monetair
Liquiditeiten
geograf ische spreidin g
739.249,11
28.102,59
30,98 %
67,94 0/"
1,18 y"
2.386.296.17
100,00 %
1.618.944,47
fLiquiditeiten IMonetair @Obtigeties
Europa
monetaire spreiding
1.732.158,92
Verenigde Staten
Wereld
76.338,49
577.798,77
2.386.296,17
SEuropa
f
72,59
0/o
3,20
0/"
24,21
0/"
EUR
2.386.296,17
100,00 %
2.386.296.17
100,00 %
100,00 %
Verenigde Steten EWereld
T EIJR
0029428901
11101t2012
s/r
- 1000 Blur!éI
R.l.nrngh\lm.t 052-90ù6469-91
IBNi BE23 0529 0064 6991 - BIC:
Påchêcotååñ C4
RPR
Blus3ÊI Bm BE 0403,201
v.!z.k.ringsåg.ùt
cBFÀ
n! 0196{9 A -
D€xra Conc¿cr 0z 222 12
oeñd
G(CCBEB6
185
MEZ 49¡4
Pàch.colôàn 44 - 1000 8!usreI
Rek.nrngDmre! 052-9006469-91
IBN: BE23 0529 0064 ó991 - Brc: GKCCBEBB
Blur3êì BTs SE 0l0l 201,!85
v!r2ckerrnq!¿gêrt cEFÀ n. 019649 À - ùEz
oeÑn
RPR
02
D.r1å conÈ.ct A2 222 12
/I
BIJLAGE BIJ
DEX]A [email protected]+
VERRICHTING
T7
VAN WIELSBEKE
sArDo
0020
oP
29-O8-201L
09r-018461 I_L2
10-10-2011 (VAr,. 01-10-2011)
CREDITTNTERESTEN
- ZIE BTJLAGE
EUR
+
+
4944
pERroDE VAN 01.01.2071 TOT 30.09.207r
BIC:
Pàch.colÀ¡n 44 - 100ù B!us!.l
Rêkcningnuñê¡ O52-900 64 69 -91
AE23 0529 0064 €991 - B¡c; GXCCBEBB
RPR Blusr.I BTw SE 0403 201 185
vê!2êk.¡lnqråqênE cBFÀ br 019649 À - rez 494{
GKCCBEBB
I2b0 3à 0 3? 0€ 2 07 ? da d4I c31
-i
de 9 681c I b0
02
tv-tv-¿v!t
11/1
BIJLAGE BIJ
VERRIC¡1TING
DEXTA TREGSURY+
2O
09I-0r8
INTRESTBÀLANS
ROERENDE VOORHEFF]NG AAN
NETTO TNTRESTEN
09.08
09.08
09.08
30.09
30.09
30.09
01.07 - 09.08
10.08 - 30.09
oeÑn
IN:
D.xi¡ conÈ.ct 02 222 72
-
CR
cR
CR
cR
cR
cR
15,
461
000
å
7-L2
4 2
ae?b
RTV(%)
L
I, ZJU
?
'I
n lqn
r qôô
2
2
?
r,050
1,,300
n 1(â
NET. RTV(å)
PERTODE
70-10-20!t LA:22
IBAN: BEl9 09L0 7846 7II2
scH. BRU.
PERI ODE
01.07
01.07
01.07
10.08
10.08
10.08
/2
DEXTA TREGSURY+
]NTRESTEN VOOR DE REKENING
ROERENDE VOORITEFFTNG OP INTRESTEN
oP
L,ì
2O
091_0184671_12
0021 10-10-2011 (vÀr. 01-10-2011)
SÀ¡DO
l0-10-2011
0.00
s,24
Ibàbcåb3 f cc I e8å d f f 2ae 611a 4 5l0 € I6 cr'2
O2
10-10-2011
GEMEENTEBESTUUR
9b7 c
DB
DB
0,000
0, 000
5
29]T25:}-27 GEû|EÉNTESE5TUI'I I¡VIE¿.SBEKE.
Àtsemeañ
| k3*,r*n
I
Ovct<reuko,rnrt ÊáX,¡IEIf
ÁRDËÍI Ë OPFXBÀRI
I
ftg I ÊLI-iNGÉ¡*
ii
Rëldr¡ C$,15tsrvålrue LoDq lern: (l{trrrrrs *n
¡¡¡ ¡lla
Àê!.?nitrg (É4Jl
b47- Þr 1{2çt0' I
hpt*¡¡¡¡¡nnn
l¡eh;¡lç¡
,
¿la rn¡r¡nl--p
pergqqs¿¡ikû.*sg-É
|ffi,:'ilñffiËt
7
'tl
Ìd
tl
ìI'J
l
FËl'i sf t¡":,1i,¡
\z
t-*--*-tr"à.Ci'*un
I
|
"-.":ji"Ll -r"iru'"'¡LJ *"'i::...-j
j d:¡sr::;? |
.:
!iTrr.1î.
j :Js
L
deltolloyd
PRIVATE
i
BANKING
Beheersverslag
per beleggingscategorie
Obligaties
Monetair
Liquiditeiten
geograf ische spreiding
739.249,11
67,84
0/.
28.102,59
1,19
o/"
2.386.296,17
ELiqu¡diteiten lMonetair EtObtigaties
0029428901
30,98 %
1.618.944,47
100,00 %
Europa
Verenigde Staten
Wereld
monetaire spreiding
1.732.158,92
72,59 y"
76.338,49
3,20 "/"
24 t1 0/^
ct t,tvó,1 I
2.386.296.17
IEurope lVerenigde Staten
trUñ
2.386.296,17
100,00 %
2.386.296,17
100,00 %
100,00 %
ElWereld
rELR
11/01/2012
s/r
Bedrijfsrekening
Rekeninsnn. 733-023q707 -94
IBAN: BE87 7330 2347 0794 BIC:
Nr.
GEHEENTEBESTUUR VAN I{IELSBEKE
GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
Vorig saldo
21
r3-I2-201
KREDBEBB
EUR
datum
I3-I2
AANREKENING KOSTEN
STORTING PASMUNT OP O1-12-2011
BORDERE L NUMMER 87 L0227 8937
MAPNUMMER
0040s98222292t4
T3-T2 VERSCHIL IN
STORTING PASMUNT IN
60,00
IO?2I 8937
O O 4059822229214
BORDEREL NUMMER 87
MAPNUMMER
Nieuw saldo
EUR
0010672-04
GlLz-756s,/r1841-2 / 2-:¿ai64ooo3-ro67¿-ooto6t2_o4
000-0019404-(X ZTCHTREKENTNG zglL2ltr
AFSCHRTFT 32'.OOO7
(rBAN BE10 0000 0194 0404) Brc BFoTBEBT
GEHEEHTEBEsT wTELsBEKE
VERRICHTTNG
27.12 voRrc sALDo
AARD
VALUTADATUII
.; .1i; i
29.12 ovERscHRrlvrNG
R530V2290049415 RTI{/8¡
oPDRACHTGEVER
STATIO¡ISPLETN
DIVTDEND 2011
ilIEt'W
:
3
t
,.251,58+
29.12
L29OB pÂÂcy
BEDRAGTÈUR
61, 97+
001-0194412-9l nv vq)R ol{s voLK
B
87OO
TIELT
SALDO
5.313,55+
-r%i'llii,i,l:;i.i
BIJLAGEN :
Staat I73
X ja
ar
20II
Document doorstorting opcentiemen op de
on roerende voorheffi ng
Verantwoordingsdocumenten van de geboekte
energied ividenden
Brief Vlaa ms Gemeentefonds
Controleta bel len i ngen
o Lijst onwaa rden
o
Kl pe r
L/0I/20L0
FEDERALE OVERHETDSDIENST FTNANCTEN
AFREKENING VAN DE VERRICHÎINGEN UTTGEVOERD VOOR DE GEMEENTE
ADMINTSTRÀTIE DER DIRECTE BELASÎINGEN
:
GENESTET,IJKE DIRECTIE
GEMEENTE : TiIIELSBEKE
_úL
_ J0fxþGr66txrÈ_
BRUGGE
BEGROTINGSJÄ-AR
= 207I
053205 37017
RUBRIEK
:
GEMEENTE OPCENTIEMEN
:------------------:
: OP DE
: Op DE PROVINCIET.AKSEN
: ONROERENDE :---------------:
:VOORHEFEING: KOHIEREN :
BRON
:
:
: (RÌJViIELEN
:
:
: ENZ.)
::::::=
-----1---:2:3'4:5:6:'r:8
----------, -----;,;¿;
1 .'ERGEDRÀ.EN
RECrrr;;
2
rN Loop
RECHTEN VASTGESTELD
BEGROT]NGS.JAAR
:
:
:
BRUTO BEDRAG VASTGESTETDE :
RECHTEN (LIJN 1 + LIJN 2)
:
4
VERIEENDE ONTHEFFINGEN
(TEN
GEMEENTE)
5
NETTo VASTGESTELDE
6
.A.AN
(LIJN 3 - LIJN 4)
DE GEMEENTE
: BELASTING
Op DE
:pERSONEN_
:BELASTING
:
:__________
KOHIEREN
:
:
:
:
-;;;;;;:;;-------
,;;---------;;;;-------
GEMEENTEBELASTING
oP DE
MoToRVoERTUIGEN
: BRON
:BEIIALVE
:pRK12-02
:
:
:
BRON
pRK12.02
:
:
,;;;:;;---------
0,00
----------
2356'7,53
0,00
0,00
226365g,3s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25'13075,41
¡'tL2,55
0,00
0,00
771-52,3O
RECHTEN =
:
53584,77-
0,00
0,00
2565332,3i
I1T2,55
2r24,Og-
0,00
53698,19-
0,00
0,00
2053021,17
2105,51
2I24,Og-
0,00
ADMIN.
KOSTEN
(ARÎ- 470 W_r.8.92)
(: À + B) KOL_5
7 OVER TE DRÂGEN RECHTEN
(LrarN 5 - LrJN 6A oF 6c)
c.ToT-AÀr
IOTA-AI.
I
:
=
TOEGEKEND :
DEXIA:
NR 173X 3I .72-20LI
:
GEMEENTE_
1j43,t0
2L24,OB
:
A.BEDRÀ.G GESTORT
B.TNGEHOUDEN
AÀNVT]LLENDE
,
3
LÀSTE VÀN DE
:
:
201 37 , 68
:
:
201 31 65 , 39
2
:
:
:
LL3 ,
42
0,
00
49t566,98
392,96-
Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Aan het Gemeentebestuur van Wielsbeke
Tav. De Ontvanger
Rijksweg 314
Ontoetende Yootheffing
Bauwensplaats 13, 9300
AÁIST
Tel. 1700 -Itax (053)72 2315
IBAN: BE
7609 6-2229 40 4-7 4
/ BIC : GKC CB EBB
8710 Wielsbeke
uw kenmerk
vragen naar I e-mail
ons kenmerk
bijlagen
overzicht boekjaar OV
1
telefoonnummer
053/72 22 81
02/553 61 02
datum
24/01/2012
Betreft: effectief aan uw gemeente gestorte bedragen (boekjaar 2O11)
Geachte ontvanger,
ln bijlage stuur ik u een overzicht van de effectief aan uw gemeente/provincie gestorte bedragen
voor het boekjaar 2O11. Het gaat over de stortingen verricht van februari 2011 tot en met de storting
van 20 januari 2012, vermits dit samenvalt met de stortingen voor uw boekjaar 2O11. De gestorte
bedragen hebben betrekking op verschillende aanslagjaren.
lk wil er u ook attent op maken dat de noodzakelijke financiële gegevens kunnen worden
geraadpleegd op de website www.vlaanderen.belovgem. Het is de bedoeling dat u, na het opladen
van de laatste stand van zaken, maandelijks de gegevens daar consulteeft en eventueel afdrukt. Bij
de opmaak van de website is geopteerd om geen historiek te voorzien, dit om het bestand werkbaar
te houden.
lndien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren
op bovenstaand adres of via het e-mailadres [email protected]
Hoogachtend,
Els Slagmulder
Directeur
BIJLAGE
:
OVERZICHT DOOSTORTINGEN OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING
Niscode :37017
Gemeente/Provincie : Wl ELSBEKE
Maandelijkse Stortingen
22/02/2010
22/03/2010
20/04/2010
20/05/2010
21/06/2010
20/0712010
20/08/2010
20109/2010
2011012010
2211112010
2011212010
2010112011
:
37.597,58 euro
36.307,19 euro
868,42 euro
.190,83 euro
1.069,60 euro
6.427,30 euro
25.612,96 euro
29.440,11 euro
9.951,20 euro
3.248,32 euro
3-778,35 euro
1
328.110,47 euro
Totaal ontvangen voorschotten voor aanslagjaar 2O11 : 3.328.206,27 euro (deze voorschotten
werden gestort op de vijfde bankwerkdag vanaf juli tot en met december)
:
Eindafrekening aanslagjaar 201 0 (storting 29107 l2O1 1) 0,00 euro(*)
(*)het doorgestort cijfer van de eindafrekening aanslagjaar 2O1O is inclusief de verrekening van de
compensatie materieel en outillage en energiezuinige woningen (zie onze brief van 24106/2011)
Compensatie materieel en outillage
Compensatie materieel en outillage
- aanslagjaar
- aanslagjaar
Compensatie energiezuinige woningen
Compensatie energiezuinige woningen
-
:
2009 (stofting juni 201 1) 0,00 euro
2010 (storting december 2011) 0,00 euro
:
:
aanslagjaar 2009 (storting juni 201 1) 0,00 euro
aanslagjaar 2010 (storting december 2010) 0,00 euro
Enkel voor provincies :
Vrijstelling provinciale opcentiemen (storting
(stortíng december 2011): 0,00 euro
29107 l2O1
1)
:
0,00 euro
:
Yz!
É
;¡:tl:t¿:ç:ii¡;: -tftwg:* l
:u.t lt
çi
Agentschap Ylaamse Belastingdienst
Onroetende Voorheffing
Aan het Gemeentebestuur van Wielsbeke
Tav. De Ontvanger
Rijksweg 314
Bauwensplaats 13 bus 2,9300
A,{IST
Tel. 1700 -Fax (053)72 23 75
E-mail: http://belastingen.vla¿deten.be
8710 Wielsbeke
IB,{N: BE 16096-2229404-7 4 /BIC: GKCCBEBB
uw ker¡merk
ons ker¡¡rerk
bij lagen
VLAB EUov/voorschotte n20 1 1
vrag'en naar / e-mail
katrien. matthiis @f b.vlaanderen.be
telefoonnuÍEter
o53t 72 22
datu¡r
24/06/2011
81
[email protected] b.vlaanderen.be
Mevrouw de Ontvanger,
Mijnheer de Ontvanger,
Betreft:
voorschottenregeling 2o1 o + af rekenin g
voorgaande aanslagjaren + voorschottenregeling 2011 +'compensatie materieel en
outillage + compensatie energiezuinige won¡ngen.
Af rekening on roerende voorheff ing
zoals voorzien bij aft 29 $ 4 van het decreet van 6 juli 2001 (publicatie BS 1o/10/01) dient het satdo
van alle definitief verworven opcent¡emen op de laatste dag van de maand mei verminderd met de
vorig jaar betaalde voorschotten te worden gestort op de lãatste bankwerkdag van de maand juli
van het jaar volgend op het betrokken aanslagjaar.
De situatie voor het aanslagjaat 2OlO werd dus opgesteld op basis van de effectieve ontvangsten
gerealiseerd op 31 mei 2011.
Hiertoe werd een afrekening 2010 opgesteld waarbijtevens de situatie van de vorige aanslagjaren
zal worden gesaldeerd. Dit geeft voor uw gemeente volgende situatie in euro:
1) De eindafrekeninq.
Jaar
Bedrag
Vòòr aj, 2010
Aanslagjaar 2O1O
-450.831,03
lndien het bedrag vermeld voor de situatie van vòòr 2010 negatief is wordt dit, zoals decretaal
voorzien, afgehouden van uw eerste voorschot voor 2011. lndien het bedrag positief is, wordt dit in
deze eindafrekening niet verrekend, maar zoals decretaal voorzien, wordt dit bedrag elke 20ste van
de maand doorgestort.
De stortingen, rekening houdend met de afrekening 2010 zoals in het begin van de brief
aangegeven, bedragen in Euro:
DATA
Bedrag stoftingen
Donderdag 7 juli 2011
184.533.32
Vrijdag 5 augustus 2011
628.734,59
Woensdag 7 september 2011
628.734.59
Vrijdag 7 oktober 2011
628.734.59
Dinsdag
I
november 2011
Woensdag 7 december 2O11
Totaal te betalen voorschot
x
628.734,59
628.734.59
3.328.206.27
Vanzelfsprekend zullen de ontvangsten gerealiseerd na 31 mei verder worden doorgestort op de
20't" van elke maand voor de vorige aanélagjaren.
Alle cijfers aangaande doorstorlingen, werkelijke ontvangsten en onwaarden met betrekking tot de
verschillende aanslagjaren kan je bekijken op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur
(t¡¡r¡¿Þandergt.be/ooV).Opgelet, de gegevens met betrekking tot aanslagjaar 2O10 verdwijnen
begin juli als zijnde voorschotjaar en komen terecht bij het overzicht van de doorstortjaren.
Hoogachtend
Els Slagmulder
Wnd. Directeur
Âgentschap Vlaamse Belastingdienst
Aan het Gemeentebestuur van Wielsbeke
Tav. De Ontvanger
Rijksweg 314
Vetkeersbelastingen þetsonenwagens)
Bauwensplaats 13, 9300 AALST
Tel. 1700
-
Fzx (053)72 23 84
IB¡{N: BE,25
0962 2720 4982 /
BIC: GKCCBEBB
8710 Wielsbeke
uw kenmerk
vragen naar I e-ma¡l
ch ris. arvs @f b.vlaande ren.
ons kenmerk
bijlagen
overzicht VKB 2011
1
telefoonnummer
be
053/72 22 61
02/553 61 02
datum
24/02/2012
Betreft: effectief aan uw gemeente/stad gestorte opdeciemen (GV+NGV - boekjaar 2O11)
Geachte ontvanger,
ln bijlage stuur ik u een overzicht van de effectief aan uw gemeente/stad gestorte opdeciemen
verkeersbelasting (geautomatiseerde + niet-geautomatiseerde voeftuigen) voor het boekjaar 2011.
Het gaat over stortingen verricht vanaf mei 2011 tot en met de storting van 20 januari 2012. De
gestorte bedragen hebben betrekking op verschillende aanslagjaren.
lk wil er u ook attent op maken dat de noodzakelijke financiële gegevens kunnen worden
geraadpleegd op de website van WSG :
http://www.vvsg.beAlVerking_Organisatie/Financien/aanvullende_belastingen
Het is de bedoeling dat u, na het opladen van de laatste stand van zaken, maandelijks de gegevens
daar consulteert en eventueel afdrukt.
lndien u bijkomende informatie wenst, aa'zel dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren
op bovenstaand adres of via het e-mailadres [email protected],be
Hoogachtend,
Els Slagmulder
Directeur
DIVIDEND FIGGA - stort¡ng SALDO
WIETSBEKE
BEDRAG
DIVIDEND
{LGEMENE
IN EURO
}EGROTING
IEKENING
L27.977,4:
meeruaârden u¡t de TELENET-act¡v¡teit /bi¡pass¡ng u¡t beschikbare middelen
205.61 3,0:
TOTALE ONTVANGSTEN GEWONE BEGROTING
205.613.0:
757tr
/ERWERKT IN 20IO
uitgekeerd voorschot (boekhoudkundig ¡nterne overboeking)
voorschot u¡tgekeerd in het kader van de kapitaalsoperet¡e 2010 (omzetting
toegestane leningen,..,l
totaal
549
IETTO gestort
ferwacht recurrent voor de volgende jaren
58000
zuc.tt't ü,o1
127.977,4.
\ft
ssx/272/01
EFIsELI//EST
lntercommunale maatschappi j voor
gðs eft elektriciteit van het Westen
Atqemeen nurnnìer: 078
l5 l5 l4
--..-l
r-
I
I
I
{
I
j
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
I
I
I
i
Rijksweg, 314
I
f,'
\,M E
t-s
13
Ê i{
E
I
Ci I
L._
i
_l
87IO WIELSBEKE
uw bericlrt 'ran
uv/ KonffìerE
con tàc1-pLlrsoon
teleíoon
Martin Bekaert
09 263 46 83
fax
dai.um
ons KenmerK
m
2011.06.27
GWBoekh/MB/201 I
ma rtin. [email protected] is. be
aiIadres
09 263 48 99
Geacht college
Op haar jaarvergadering van 24 juni 2011 heeft de algemene vergadering de jaarrekening en de
winstverdeling per 31 december 2010 goedgekeurd.
De raad van bestuur van22 december 20'10 besliste, conform artikel 30bis 5" van de statuten, om
voor het boekjaar 2010 een interim-dividend toe te kennen.
Rekening houdend met enerzijds het reeds uitbetaald interim-dividend en anderzijds met de afhouding die werd beslist door de algemene vergader¡ng van Figga, met eventueel de afhouding ter dekking van de leningslasten Figga (overgenomen van ex-lviegov) wordt op 30 juni 2011 het saldo van
de dividenden overgeschreven op uw financiële rekening 091-0002576-83.
De samenstelling van het bedrag dat toekomt aan uw bestuur vindt u in bijlage.
Hoogachtend
Martin Bekaert
Gevolmachtigde
Bijtage(n):1
Kopie aan de ontvanger
www. saseLwest. be
Gasetwest cvba, coöperâtieve intercommunale vereniqinq
BTW BE 0215.2ó6.160 - RPF. Kortrijk
¡,4aatsch.
zetet: President Kenned¡rpark 12 8500 Kortrij
BIJLAGE
:
OVERZICHT DOORSTORTINGEN OPCENTIEMEN VERKEERSBELASTNG
Niscode :Wielsbeke
Gemeente/Provincie : 37017
STORTINGEN GV :
Maandelijkse Stortingen
:
20.127,57 euro
28.187,37 euro
18/O712011
16.314,91 euro
19/08/2011
14.798,43 euro
20109/2011
11.135,30 euro
20/10/2011
13.261,32 euro
21/11/2011
6.447,23 euro
21/12/2011
13.944,65 euro
20/01/2012
13.518.93 euro
Totaal doo rgestort boekjaar 2011 z 137.735,71 euro
30/0512011
20/06/2011
STORTING NGV: 12.503,68 euro op 25/0112012
FINANCIER¡NGSVERENIGING VOOR DE GEMEENTEN VAN
GASELWEST
o lntermixt,
FIGGA
4 bus 2, 1000 Brussel
R
De heer Guy SEYNS
Gemeentebestuur van Wielsbeke
Rijksweg 314
8710 WIELSBEKE
f 5 idjtf Ztff
Uw bericht van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
IKenmerk]
Brussel
201t-07-o7
Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail
Lieven Ex
+32 2 300 00 50
+32251307 46
[email protected]xt. be
Uitkering dividend FIGGA
Geachte heer Seyns
Zoals u weet heeft op 24 juni 2011de Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging FIGGA
plaatsgevonden.
lnmiddels werd het saldodividend aan de gemeenten gestort. ln bijlage vindt u detail van deze storting en een
exemplaar van het jaarverslag. U kan dit verslag tevens in digitale versie op het extranet van lntermixt vinden.
lk hoop u hiermee van dienst te zUn geweest.
Met vriendel ij ke groeten
-/{__
-*'---::-"
Lieven Ex
Adjunct-secreta ris
RPR:
0252 / 14
A8O MaatschappL=l¡jke ¿etel: Stadhuis Roeselare
Ban l(rcken in g: 091-01 17956-33
tslC: GKCCBEBB IBAN: BE79 0910 1179 5633
FIGGA
DIVIDENÐ 2010 Gaselwest
A & C-aandelen
ELEKTRICITEIT
Boekiaar 2010
234.928,86
lotaal div¡dend
lnterim-dividend (.)
tiatdo
d¡v¡ctenct
A
lnterim-dividend (*)
Saldo
dividend
B
Totaal
Elektriciteit
234.928,86
-215.300.00
19.628.86
19.628.86
Boekiaar 2010
151.700,33
Totaaldividend
E-winstbewijzen
E-winstbewijzen
mbt verqoedino 2009 mbt vergoedinq 2010
-215.300,00
A & C-aandelen
GAS
Wielsbeke
E-winstbewijzen
E-winstbewijzen
mbt verqoedinq 2009 mbt verqoedinq 2010
Totaal
Gas
151.700,33
-139.000,00
-139.000,00
12.700.33
12.700.33
e betalen aan Figga
Beheerskosten
elektriciteit
1.947 ,30
gas
Lening ex-lviegov - aflossing
elektriciteit
gas
Lening ex-lviegov - intrest
elektr citeit
gas
'e betalen aan
1.070,69
c
Te betalen aan vennoot :
A+B-C
(") Uitbetaling
Bijlage
:
3.017.99
I
3010612011
29.311,20
E-winstbewijzen mbt 2009 op 1 juli 2010 I A & C-aandelen +E-winstbewijzen mbt 2010 op 30 december 2O1O
!
¡:
i *;- c+
¡:-:
*
r; r¡
er
Ë,*
ir-: +
;åsc * l:¡;
Bí
j
*"-çç¡
EFISÉ,L|u4/EST
gas +;! el+ktriråÊ=:t r.a¡: ¡':sÍ i#est*:-ì
Ai5âr:fe!, :ìijtììii'ìej": 'jl't li JT 14
a
1
o
Dr
ir
isi:'i 5e-iiÉrenv;eÊ I
:Ì9, !C9û
;tJ e I
l=
Aan de heer of mevrouw Ontvanoer
Rr.¡ksweg 314
8710 Wielsbeke
Ljw il3ri!:-iìf \/ã.ì
iir.i kf¡ì:ìÌeIk
airi!f
i+ieiôoil
ãCLpÊli"Sûri: ì
Martin Bekaert
.l¡ls kiLlti:eifi
ôeaiiiìl
iÌì aì !ôü
2011.11.08
09 263 46 83
re!
fax
[email protected] be
09 263 46 99
Betreft: uitbetaling interim-dividend
Geachte mevrouw, geachte heer,
De raad van bestuur van onze intercommunale heeft in haar vergadering van 4 november 2011
beslist voor het boekjaar 2011 een voorschot op het dividend toe te kennen. Dit interim-dividend,
waarvoor de uitbetaling voorzien was einde december 2011 , zal dit jaar uitzonderlijk op 10 november
op uw rekening worden overgeschreven.
De samenstelling van het bedrag van 308.800,00 euro, welk op uw financiële rekening
091-0002576-83 wordt gestort, is als volgt:
Interim-dividend
Aandelen A en C
Aandelen F
Winstbewiizen E"
Winstbewiizen E
Totaal
Elektriciteit
Gas
186.700,00
0,00
0.00
0,00
186.700.00
122.100.00
0.00
0.00
0,00
122.100.00
Verder blijven wij graag tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen.
Hoogachtend
Luc Dehaene,
voorzitter.
lioirit van rie brief gericl't ãân hei co[ege van burgen.:eester en schepenen
www.gaseiwest.be
C¿ìselv./est cvba, côöp€r¿tì€ve ìntércommüiÌ.rie
BTVI Bt 021 5 766.160 - RPR l(or,iríjk
vererriging, ZeteL: Presjd€nt KennscÍypat'k
1Z 850û
Kortrijk
EFI55EL|//EST
lntercom munale maatschappij voor
Gas en
Elektriciteit van het Westen
Algemeen nummer: 078 35 35
]4
INGL:KOMEN
c/o Eandìs, Brusselsesteenweg 199, 9090 Metle
Aan het College van Burgemeester en
u/lEl-s }EKE (ût
Schepenen van de gemeente Wielsbeke
Rijksweg 314
8710 WIELSBEKE
uw ber¡cht van
uw kenm-ork
contactpersoon
telefoon
Luc Dekens
09-263 43 74
09-263 46 83
Martin Bekaert
ons kenmerk
GLWLDEA/MA
dâtum
28 juni 2011
Gase/wesú
- Kapitaaloperatie
fax
ma¡ladres
lntercomm [email protected] be
[email protected] ndis be
201
09-253 48 74
. Ì.\
'^ Å\t'l.ic'
\/Jtnv
^ìÈ'
I
Geachte mevrouwen, geachte heren,
Hierbij verwijzen we naar onze brief van 10 maart 2011 met betrekking tot in rubriek vermeld thema.
lnmiddels zijn wij in het bezit gekomen van een uittreksel van uw raadsbesluit (d.d.251512011)waarin
vermeld wordt
dat uw
gemeente een beslissing genomen heeft over ons voorstel van
kapitaalherschikking. Ondertussen werd ook op de jaarvergadering van 24 juni 2011 de voorgestelde
statutenwijzig ing goedgekeu rd.
Situatie tot 30 iuni (= vóór kapitaalherschikking)
Tot 30 juni e.k. bestaat het aandeel van uw gemeente/stad in het kapitaal van Gaselwest uit aandelen
A (met stemrecht):
-
2.209.116,60 euro voor de activiteit elektriciteit,
1.258.314,22 euro voor de activiteit gas,
zijnde
zijnde
64.324 aandelen Ae.
35.367 aandelen Ag.
Daarnaast heeft uw stadigemeente sinds eind december 2009 nog kapitaal onder de vorm van
winstbewijzen E (zonder stemrecht):
0,00 euro voor de activiteit elekiriciteit, zijnde
winstbewijzen Ee.
0,00 euro voor de activiteit gas,
zijnde
winstbewijzen Eg.
Situatie vanaf 30 juni (= na kaoitaalherschikkino)
Zoals vermeld in onze brief van 10 maart 2011 wordt op 30 juni e.k. een kapitaalvermindering
doorgevoerd gevolgd door een kapitaalverhoging. De kapitaalvermindering gebeurt door een
terugbetaling op de waarde van de aandelen A, terwijl het aantal aandelen A onveranderd blijft. Voor
uw gemeente komt deze kapitaalvermindering neer op een bedrag van 1.534.105,31 euro voor de
activiteit elektriciteit en 921.084,61 euro voor de activiteit gas. Conform uw raadsbeslissing waaruit
blijkt dat niet ingetekend wordt op de voorgestelde kapitaalverhoging zal het totaal van deze twee
bedragen m.b.t. de kapitaalvermindering, nl. 2.455.189,92 euro op uw bankrekening (091-000257683) worden teruggestort op 30 juni 2011.
F
www.gaselwest.be
o
Gasetwest cvba, coöperatÍeve inteTcommunale verenrgrng
Zetel vennootschap: Presìdent Kennedypark 12 - Kortrijk BTW BE 0215.26ó.160 RPR Kortrijk
Na deze kapitaalherschikking zal de deelname van uw gemeente in de waarde van het globale
kapitaal volgende samenstelling vertonen, nl.:
- 675.01 1,29 euro voor de activiteit elektriciteit,
waarvan
675.011,29euro,
waarvan
0,00 euro,
waarvan
0,00 euro,
waarvan
0,00 euro,
- 337.229,61 euro voor de activiteit gas,
waarvan 337.229,61 euro.
waarvan
0,00 euro,
waarvan
0,00 euro,
waarvan
0,00 euro,
zijnde
zijnde
zijnde
zijnde
64.324
-
aandelen
aandelen
Fe;
winstbewrl-zen E"e;
winstbewijzen Ee
zijnde
zijnde
35.367 aandelen
- aandelen
z11-nde
- winstbewrl-zen
- winstbewijzen
zijnde
Ae;
Ag;
Fg;
E"g;
Eg
Bijgevolg zal deze nieuwe situatie worden opgenomen in het register van de aandelen en
winstbewijzen (bijlage 1 van de statuten) dat op de buitengewone algemene vergadering van
21 december 2011 ter actualisering zal worden geagendeerd.
lndien u verdere vragen zou hebben, zíjn wij steeds te uwer beschikking.
H
Luc Dekens
Secretaris
www.gaselwest.be
Gasetwest cvba, coöperatieve intercommuna[e verenrgrng
Zetel vennootschap: President Kennedypark 1Z - Kortrijk - BTW BE 0215.26ó.160 - RPR Kortrìjk
UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad
ZITTING VAN 25 mei 2011
Aanwezig: Jan Stevens, Burgemeester;
Filiep De Vos , Marc Debie , Magda Deprez, Rik Buyse, Schepenen;
Guido Callewaert, (OcMw-voorzitter), Schepen;
Georges Lambrecht, Hilde Debommarez-Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie,
Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Gemeenteraadsleden;
Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Voorzitter;
Geert Devneze, Sandra Devos-Vanwonterghem, André Naessens , Cecile Vanhoutte
De Blanck Paul, Muylaert-Abid Rachida, Gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, Gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Mia Deloddere-Eeckhout, Gemeenteraadslid
,
BETREFT: GASELWEST . KAPITAALSOPERATIE 2OII.
De gemeenteraad, op geldige wljze samengeteld om te kunnen beslissing,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging
GASELV/EST:
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Gaselwest d.d. 25 februan 2011 tot een
dubbele kapitaaloperatie (kapitaalvermindering/kapitaalverho ging) ;
Gelet op het feit dat het de bedoeling is om de kapitaalstructuur van Gaselwest te
optimaliseren, waardoor de openbare besturen op termijn een hogere financiële vergoeding
bekomen:
Gelet op het feit dat de privé-aandeelhouder, die momenteel 30 Yo vande aandelen bezit, een
gedeelte van haar kapitaal in de distributienetbeheerders wenst terug te nemen en dat om deze
reden als eerste luik binnen Gaselwest werd beslist tot een kapitaalvermindering ten bedrage
van 335.189.129,93 euro (waarvan voor de openbare besturen 234.632.391,83 euro, zijnde
151.81ó.697,98 euro in de activiteit elektriciteit en 82.8I5.693,85 euro in de activiteit gas);
Gelet op het feit dat als tweede luik door de Raad van Bestuur beslist werd vermelde bedragen
van de openbare sector in het energiedistributienetbeheer te behouden, dit via een
kapitaalverhoging in hoofde van de openbare besturen, vertegenwoordigd door aandelen F
(met stemrecht) en winstbewijzenE" (zonder stemrecht);
Gelet op het feit dat de middelen voor de kapitaalverhoging met aandelen F en winstbewijzen
E" door de openbare besturen uitsluitend voortkomen uit de kapitaalvermindering van hun
aandeel met terugbetaling op aandelen A, en dat er in principe geen kapitaalinjectie nodig is,
tenzij extra ingeschreven wordt in de tweede ronde (zie verder);
Gelet op de koninklijke besluiten dd. 2 september 2008 met betrekking tot de
meerjarentarieven elektriciteit en aardgas waarin voor de toekenning van de billijke
vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt uitgegaan van een optimale
hnancieringsverhouding naargelang het eigen verrnogen al dan niet boven de drempel van één
derde ten opzichte van de Geinvesteerde Kapitalen (GIK) (hoofclzakelijk bestaande uit de
RAB: Regulated Asset Base) uitkomt en dat aldus de indeling van het kapitaal resulteert in
twee'regulatoire schijven' ;
Gelet op de eerste 'regulatoire schijf (A lß RAB), waarvoor een vergoeding wordt
toegekend die met de huidige gegevens neerkomt :
- In de activiteit elektriciteit '. op 7,46 o/o (realiteit 2009 gevalideerd door CREG) en 6,85 o/o
(inschatting realiteit 2010) en
-
in de activiteit gas : op 8,30 o/o (realiteit 2009 gevalideerd door CREG) en 7 ,69 Yo
(inschatting realiteit 20 1 0);
Gelet op de tweede 'regulatoire schijl (> l/3 RAB) waarvoor een vergoeding van 'OLO16¡+
70 basispunten' wordt toegekend die met de huidige gegevens, zowel voor de activiteit
elektriciteit als gas, neerkomt op 4,64 Yo (realiteit 2009 gevalideerd door CREG) en 4,I4 %o
(inschatting realiteit 2010) (deze vergoeding is via de OlO-parameter gekoppeld aan de
evolutie van het algemene rentepeil);
Gelet op het feit dat uit het strategisch plan inzake distributienetbeheer op lange termijn blijkt
dat er tussen 2010 en 2018 een gestage groei van investeringen zal zijn, waardoor de RAB
van Gaselwest in de komende jaren evenredig zal stijgen, met overeenstemmende evolutie
van de billijke vergoeding;
Gelet op het feit dat de overblijvende aandelen A zich situeren in de eerste regulatoire schijf
en dat de nieuw te credren aandelen F en winstbewijzen E" in functie van voornoemde
drempel t.a.v. de RAB op termijn zullen evolueren naar de eerste regulatoire schijf;
Gelet op het feit dat, ingeval van evenredige onderschrijving van de aandelen F en
winstbewijzenB", de onderlinge kapitaalverhouding tussen de openbare vennoten behouden
wordt:
Gelet op het feit dat Electrabel nv bereid is om af te zien van het recht om deel te nemen aan
eventuele toekomstige kapitaalverhogingen, voor zover het Eigen Vermogen van Gaselwest
niet daalt onder de 33o/o;
Overwegende dat de dubbele kapitaalbeweging reeds vanaf midden 2011 resulteert in een
verhoogd rendement in hoofde van de openbare besturen door de stijging van hun
proportioneel aandeel in de eerste (gunstige) regulatoire schijf;
Overwegende dat het voordeel over de periode 20II-2018 voor de Vlaamse gemengde
distributienetbeheerders geschat wordt op ruim 37 miljoen euro extra billijke vergoeding, bij
volledige uitrol van het project Slimme Meters, en dat bijgevolg ook voor Wielsbeke hier een
hnancieel voordeel aan verbonden is;
Overwegende dat het louter reduceren van het kapitaal momenteel niet aangewezen is om te
vermijden dat het Eigen Vermogen op termijn onder de drempel van één derde van de RAB
zou duiken zodat er in de komende jaren meerdere kapitaalverhogingen zouden moeten
worden doorgevoerd;
Overwegende dat het aan te bevelen is dat de openbare besturen voldoende buffer aanhouden
waardoor het mogelijk is om in geval van niet-verlenging van de samenwerking met
Electrabel het overeenstemmend kapitaal van Electrabel over te nemen (en dat vergoed wordt
in de eerste regulatoire schijf);
Gelet op het feit dat de documentatie van de voorgestelde kapitaaloperatie per brief d.d. 10
maart20Il aan de gemeente overgemaakt is, o.a. met melding van de concrete bedragen van
de gemeente;
Gelet op het feit dat deze kapitaaloperatie ook verwerkt is in een ontwerp van
statutenwijzig¡ng dat bij de vennoten van Gaselwest voorligt als eerste agendapunt van de
algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die op 24 juni2}Il zal worden bijeengeroepen
en dat de kapitaaloperatie pas kan geschieden onder voorbehoud van goedkeuring van deze
statutenwijziging;
Gelet op het feit dat het stemrecht van Electrabel op de algemene vergadering als gevolg van
de optimalisering van de kapitaalstructuur maximaal beperkt wordt tot25Yo+ I aandeel;
Gelet op het feit dat de kapitaalverhoging aangeboden wordt in twee rondes, nl. een eerste
ronde waarbij kan ingetekend worden met een maximaal bedrag dat bepaald is a rato van het
huidig aandeel van de gemeente in het aandelenpakket A toekomend aan de openbare sector
binnen Gaselwest, en een tweede ronde waarbij kan ingetekend worden op een bijkomend
bedrag, indien niet alle openbare besturen zouden intekenen op het hen toekomend deel uit de
eerste ronde en voor zover het eigen deel uit de eerste ronde volledig werd opgenomen, en dat
indeze tweede ronde de toekenningzal gebeuren a rato van de opgegeven bedragen en dat bij
overintekeningzal worden overgegaan tot een proportionele reductie in functie van de door de
geinteresseerden opgegeven bedragen, bij voorrang toe te kennen aan de aandelen F;
Gelet op het feit dat de kapitaaloperatie beschouwd wordt per distributienetbeheerder en
slechts kan doorgaan voor Gaselwest indien de voorgestelde kapitaalverhoging ten belope van
90 o/o van het aandeel toekomend aan de openbare sector wordt onderschreven;
Gelet op het feit dat voorzien is dat de dubbele kapitaalbeweging zichzalrealiseren op 30 juni
207I, maar dat het overmaken van de raadsbesluiten aan het secretariaat van Gaselwest wordt
verwacht uiterlijk 15 juni 2017 , in het kader van de finale verwerking van de eventuele
tweede inschrijvingsronde;
Gelet op het feit dat alle bepalingen en principes van het dossier één onverbrekelijk en
ondeelbaar geheel vornen;
Gelet op het feit dat deze kapitaaloperatie geen effect heeft op de gemeentebegroting , tenzlj
ingeschreven wordt in de tweede ronde op de niet opgenomen bedragen van de andere
openbare besturen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de bemerkingen, vragen en antwoordenterzake. namelijk:
De CD&V/N-VA-fractie licht toe en verwijst naar Dexia en de Gemeentelijke holding.
De gemeente kan beter eigen reservefonds spijzen dan in een onzekere kapitaalsoperatie te
stappen.
De V/DV-fractie merkt op: Nu niet instappeîzort de financiële toestand van de gemeente in
de toekomst in het gedrang brengen.
De WDV-fractie vraagl of dit bedrag naar het reservefonds gaat of naar gowone dienst cfr.
Figga.
Antwoord: Eerst 90% halen en dan ten gepaste tijde beslissen.
De WDV-fractie merkt op dat Electrabel tegen 2018 uit Gaselwest zal stappen.
Antwoord: Is hetzelfcle verhaal van de Gemeentelijke holding en de verkoop van Dexiaaandelen, de gemeente blijft aandeelhouder.
De WDV-fractie merkt op dat dit niet hetzelfcle is met de Gemeentelijke holding en gezien er
nog niet beslist is wat met het kapitaal zal gebeuren, geeft dit bedenkingen voor de financiële
toestand van de gemeente.
Antwoord: Eerst afivachten wat we krijgen en dan pas beslissen, verrnoedelijk zal een deel
naar het reservefonds gaan.
BESLUIT: De CD&VliN-VA-ftactie keurt goed met 10 ja-stemmen
De WDV-fr actie: 7 neen-stemmen
De Vlaams Belane-fractie: I neen-stem
Artikel 1
Zljn goedkeuring
te hechten aan de voorgestelde kapitaalsvermindering van de
intercommunale vereniging Gaselwest, geformuleerd per brief aan de gemeente d.d. l0 maart
2011, en in te schrijven, nl.
- I.164.080,88 euro voor de eerste ronde, activiteit elektriciteit
(vertegenwoordigd door aandelen Fe);
- 697.403,20 euro voor de eerste ronde, activiteit gas
(vertegenwoordigd door aandelen Fg);
- 370.024,43 euro voor de eerste ronde, activiteit elektriciteit
(vertegenwoordigd door winstbewijzen E"e);
- 223.687,41 euro voor de eerste ronde, activiteit gas
(vertegenwoordigd door winstb ewljzen E" g);
en niet in te stappen in de kapitaalsverhoging;
dit onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring van de statutenwijzígingdoor de
algemene vergaderinginzittingvan24juni 201 I en anderzijds een globaal bereikt
inschrijvingsbedrag door de aangesloten gemeenten dat overeenkomt met minstens 90 %o van
de door Gaselwest voorgestelde kapitaalverhoging;
Artikel2
Niet in te stappen voor de 2d'ronde.
Artikel3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale
vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg I99 te 9090
Melle.
Aldus gedaan en goedgekeurd.
Namens de Gemeenteraad
Bij Bevel
:
:
DEBRABANDERE
Voor
uidend uittreksel
.
:
BU
De
B. DEBRABAND
C. VERBRUGGHE
!
i
:
i, i I ii.'-il'4 i: l\,i
,') tt
VOo¡
VéI (È
gev.ì':
ii
i
¡ i"rril. l:Lii:
I
l3l'l'1ia)
I
_)
I
Ft*'
' ,-
. :ì
i:':
!:
f'.1::
Aan het college van burgemeester en schepenen van
Wielsbeke
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke
uw kenmerk
vragen naaÍ
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling Lokale en Prov¡nciale Besturen
Financiën en Personeel
Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553 40 03 - Fax (02)553 40 02
lr
U)/
E-mail : [email protected]
ons kenmerk
I
bijlagen
ABBFP-12-0056
e-mail
telefoonnummer
datum
Stefaan Swaels
(02) 553 39 84
27 januari 2012
Ann De Saedeleer
(02) 553 39 78
Betreft
:
Vlaams Gemeentefonds: definitieve verdel¡ng 2011
kwartaa lvoo rschott en 201 2
Geacht college,
Bij ministeriële besluiten van 23 januari 2012 werden voor de Vlaamse gemeenten en OCMW's de
definitieve aandelen in het Vlaams Gemeentefonds voor 2011 en de kwartaalvoorschotten voor
2012 vastgesteld.
1. Definitief aandeel 2011 en eindsaldo 2011
Het definitief bedrag waarop uw gemeente en het OCMW in 2011 recht hebben, vindt u in de
onderstaande tabel. Het definitief aandeel van uw bestuur, verminderd met wat u al heeft
onfuangen via de vier kwartaalvoorschotten voor 2011, vormt het nog te betalen of af te houden
saldo voor 2011.
De rekening-courant van uw bestuur zal op 31 januari 2012worden gecrediteerd, respectievelijk
gedebiteerd met het nog te ontvangen of af te houden bedrag voor 2011.
Het saldo voor 201 1 is verbonden aan het boekjaar 2011.
De definitieve verdeling voor 2011 houdt rekening met de technische wijzigingen die aan de
verdeelcriteria van het Gemeentefonds werden aangebracht door het decreet van 23 december
2o1l.
Daarnaast werd, overeenkomstig artikel 1 1 van het decreet van 5 juli 2002 met betrekking tot het
Gemeentefonds, een vermindering toegepast op de aandelen van de gemeenten met een
aanslagvoet inzake de aanvullende personenbelasting die lager is dan 5/o en een aantal
opcentiemen inzake de onroerende voorheffing lager dan 700.
' Decreet van 23 december 201 1 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 juli 2002 lo| vaststelling van
de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (8.S. van 16 januari 2012)
Die vermindering van het aandeel bedraagt 0,57o voor elk tiende van een procent en vijfentwintig
zevenhonderdste procent voor elke opcentiem onder de bovengenoemde drempelwaarden.
ln het bedrag van uw definitief aandeel, zoals hieronder vermeld, werd de eventuele fiscale
correctie verrekend.
definitief
qemeente
OCMW
aandeel 2011
1.368.309.56
1 18.983.44
reeds ontvangen
d.m.v. voorschotten
saldo te betalen
of af te nemen
1.304.547.12
1 13.438,88
63.762.44
5.544.56
2. Kw arlaalvoorschotten 201 2
Uw bestuur en het OCMW-bestuur zullen in 2012 de volgende vier kwartaalvoorschotten
ontvangen:
bedraq per lrwartaalvoorschot
qemeente
OCMW
342.077.39
29.745.86
ln uitvoering van artikel 12van het decreet van 5 juli 2002 werd bij de berekening van de
voorschotten rekening gehouden met de tussen uw gemeente en het OCMW overeengekomen en
bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tijdig ingekomen verdeelsleutel inzake het individuele
aandeel voor 2012.
Het eerste kwartaalvoorschot voor 2012 wordt op de rekening-courant van uw bestuur gestort op
31 januari 2012. De volgende drie kwartaalvoorschotten worden respectievelijk op de laatste
werkdag van de maanden april, juli en oktober 2012 gestort.
De bovenvermelde bedragen houden geen rekening met de gemeentelijke aandelen voor 2012in
de aanvullende dotatie van het Gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de
Eliataks.
Hoogachtend,
Geert Bourgeois
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
lnburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
oeñp^
Dexie Bânk NV
Pecheælaan 44 -1000 Brussel
Tel02222 11 11 -|BANt BE23052900646991
RPR Brussel BTWBE 0403.201.18s
FSMAnr.019649A
#-An
AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2011
CONTROLETABEL VAN DE SCHULD
oeña,
PUBLIC FINANCE
D6xiâ Bank NV
Pach€colaen 44 -1000 Brussel
02 222 11 1'l - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403,201.185
lel
& SOC¡AL PROFIT
FSMAnr.0'19ô494
Kred i ettt e rr i c hti n g en
Tel. 02 22241 52
GEMEENTEBESTUUR
VAN WIELSBEI(E
090-1346300-87
BLZ.
de
lenlngen II
I
Aard van
Som bedrag
van de
leningen
1
Verschil : som werkelíjk
terugbetaalde tranches
Som resterende
schuld
gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van
de vooziene tranches
Lenlngen tên laste
van de ontlener
710
10.515.479.47
10.5't5.479.47
798.371,76
798.289.88
-81,88
848.178,49
798.371,76
798.289,88
-81,88
84E.178,49
Sanerlngs- en
coneolidatieleningen
Lenlngen ten laste
van derden
Leaslngschulden
(onroerende leaslng)
TOTAAL
KRClOR
5.061.182.48
oefia
Dexìa Bank NV
Pachecolaan 44 -'1000 Brussel
1'l 1 1 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403-201 1s5
PUBLIC FINANCE
lel 02222
& SOCIAL PROFIT
FS¡,Anr 0196494
Kredietverrichtingen
Tel. 02 22241
GEMEENTEBESTUUR
VAN WIELSBEKE
Sz
090-1346300-87
Verschil : som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van de
voorziene tranches
710
710
710
1
7'10
I
710
710
710
710
710
I tu
710
710
7',tI
710
710
7',to
710
710
7',to
710
710
7't0
710
710
710
710
7't0
710
710
1062
183
1204
¿UA
1231
1234
1235
'1238
't
239
1240
't241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
't250
1251
1252
1253
1254
1255
1 256
't257
1258
32.226,16
I 1.552,09
68.170,72
43.381,37
153.693,99
1
287.556,49
218.'t46,30
37.200,00
37.200,00
152.281 ,00
79.350,00
48.350,00
2.500,00
200.000,00
64.455,00
48.340,00
232.000,00
250.000,00
8.000,00
20.450,00
20.625,00
45.000,00
19.340,00
96.680,00
32.230,00
48.500,00
40.285,00
50.000,00
12.395,00
32.226,16
11
'1.552,09
68.170,72
43.38't,37
1 53.693,99
287.556,49
218.146,30
37.200,00
37.200,00
't52.281 ,00
79.350,00
48.350,00
2.500,00
200.000,00
64.455,00
48.340,00
232.000,00
250.000,00
8.000,00
20.450,00
20.625,00
45.000,00
19.340,00
96.680,00
1.977 ,05
8.976,74
10.104,55
'11.673,57
66.621,10
128.046,31
101.009,10
4.768,19
4.768,'t
19.518,99
10.170,87
6.197,37
320,46
25.635,46
8.261,66
I
6.1 96,1 0
29.737,13
32.044,32
1.025,42
2.621,23
2.643,66
5.767,97
13.298,45
66.478,47
22.16'l ,78
33.349.27
27.700,51
34.380,69
8.522,98
1.904,47
8.559,07
4.707,88
2.661,88
8.781,84
1.904,47
8.559,07
4.707,88
2.661,88
 AOO OA
15.264,71
't5.264,71
12.055,98
4.498,30
4.498,30
18.414,12
9.s95,16
5.846,58
302,30
24.184,40
7.794,03
5.845,37
28.053,90
30.230,50
967,38
2.472,85
2.494,02
5.441,49
837,96
4.1 88,96
1.396,46
2.101,41
1.745,47
2.166,40
12.055,98
4.498,30
4.498,30
18.414,12
9.595,16
5.846,58
302,30
24.184,40
7.794,03
5.845,37
28.053,90
30.230,50
Ã27 nÃ
2.472,85
2.494,02
5.441,49
n17 0A
4.188,96
1.396,46
2.101,41
1 .7 45,47
2.166,40
0,00
0,00
0,00
0,00
-81,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 077 t\Ê
8.976,74
4.933,86
2.760,75
8.895,28
15.955,44
12.597,90
4.768,19
4.768,19
19.518,99
10.'170,87
à ,l Q-7 1'7
320,46
25.635,46
8.261,66
6.196,10
29.737,13
32.044,32
1.025,42
2.621,23
2.643,66
888,24
4.440,29
1.480,25
2.227,50
'l .850,20
2.296,39
569,27
PUBLIC FINANCE
& SOCIAL PROFIT
Dex¡a Bank NV
Pachecolaan 44 -1000 Brussel
Tel 02 222'11'1'1 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403 201 185
FS¡¿IA nr. 01 9649 A
oeña,
GEMEENTEBESTUUR
Kredietverrichtingen
Tel. 02 22241 52
VAN WIELSBEKE
090-1346300-87
BLZ.
Aard van
de lening
710
710
710
710
710
7',tÙ
Lening
Nr
1260
1261
I
¿OZ
1263
1264
1265
710
710
7't0
710
710
710
710
710
710
710
710
1283
1284
1285
1286
't287
/ lu
1288
710
710
710
710
710
710
't289
I
ZOO
1267
1268
1 269
1270
1271
290
1292
1
I
¿JJ
1294
't 295
Bedrag van de
leningen
Bedrag van de
omzettingen
860.048,53
123.947,00
141.700,00
1 1 1.552,00
1 56.1 73,00
92.960,00
64.450,00
48.340,00
6.450,00
962.426,79
1.417.149,92
12.400,00
44.943,71
671 .530,1
I
1s.592,57
131.530,38
523.401,02
902.003,08
195.685,64
943.374,78
284.498,'t7
49.578,70
96.678,47
99.157,41
1
Resterende
schuld
860.048,53
123.947,00
141.700,00
1 1 1 .552,00
1 56.1 73,00
92.960,00
64.450,00
48.340,00
6.450,00
962.426,79
1.417.149,92
I 2.400,00
44.943,71
671.530,1
115.592,57
591.381,14
85.227,65
97.434,85
76.704,67
107.386,70
þJ.YZU,3f,
523.401,02
902.003,08
195.685,64
943.374,78
284.498,17
49.578,70
96.678,47
99.157,41
44.316,70
33.239,25
826,74
314.572.18
L081 .159,30
7.928,29
10.623,46
273.934,84
17
)R
^'70
42.874,42
204.573,10
450.454,38
91.497,29
426.1 60,96
168.396,59
31.699,51
61.8'14,05
63.399,02
I
131 .530,38
Som voorziene terug
te betalen tranchês
gedurende het
afgelopen dienstjaar
Som werkelijk
terugbetaalde t¡anches
gedurende het
afgelopen dienstjaar
37.264,23
5.370,38
A ,t'ìo Ão
37.264,23
5.370,38
6.139,59
4.833,33
o. /oo,Þ /
4.027,78
2.792,49
Verschil : som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van de
voorziene tranches
83.920,50
99.686,40
56.040,18
755,70
4.966,12
72.757,10
11.420,57
12.995,23
46.398, I
83.920,50
15.352,21
15.352,21
74.524,35
16.981,65
3.021,50
5.891,92
6.043,00
74.524,35
3.021,50
5.891,92
6.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.833,33
6.766,67
4.027,78
2.792,49
2.094,48
779,95
99.686,40
56.040,1
I
755,70
4.966,12
72.7 57 ,10
11.420,57
12.995,23
46.398,l9
2.O94,48
I
16.981 ,65
2
Som tranches terug te
betalen gedurende het
volgend dienstjaar
39.500,09
5.692,61
6.507,96
5.123,33
7.172,67
4.269,44
2.960,04
¿.¿¿u, ta
826,74
102.228,41
59.122,39
801,04
6 {O1 n7
81.339,53
11.972,18
13.622,90
48.223,03
94.089, I 4
16.259,83
77.884,65
17.789,30
3.202,79
6.245,44
6.405,58
710
10.515.179,47
10.515.479,47
5.061.182,48
798.371,76
798.289,88
-81,88
848.178,49
TOTAAL
10.515.479,47
10.515.479.47
5.061.182.48
798.371,76
798.289,88
-81,88
848.178,49
oefia
Dex¡a Bank NV
[email protected]áan 44 -1000 Brussel
11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.20.1.18s
fel 02222
FSMAnr.019649A
GEMEENTEBESTUUR
PUBLIC FINANCE
& SOCIAL PROF¡T
Kredietverrichtingen
Tef. 02 22241 52
VAN WIELSBEKE
090-1346300-87
Verschil : som werkelljk
terugbetaalde t¡anches
gedurende het afgêlopen
d¡enstjaar en dè som van de
voorziene tranches
oeña
Dex¡a Bank NV
Pachecolaan 44 -1000 Brussel
1'l 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201 185
FSMA nr 019649 A
PUBLIC FINANCE
lel 02222
GEMEENTEBESTUUR
& SOCIAL PROFIT
Kredietverrichtingen
Tel. 02 22241 s2
VAN WIELSBEKE
090-l 346300-87
OP DE LENINGEN AANGEGAAN BIJ DEXIA
Volgnr
1
Belanghebbend(e)
bestuur/instellin g/vereniging
Leningnummer
IMOG CV
30
Bedrag van de waarborg
bij
Dexia Bank
56.345,16
140.862,89
q? onR Ão
31
J¿
44
365.650,41
112.927,97
5't
54
66.211 ,11
âà Ã7.í An
56
18.450,00
129.150,00
36.900,00
33.798,56
58.486,50
42.804,00
17s.159,83
129.098,72
33.934,52
1.529.259,86
57
JY
60
a¿
bJ
64
OJ
2
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJ K WELZIJ N
VAN WELSBEKE
INTERGEMEENTELIJK
CREMATORIUM ZUID-WESTVLAANDEREN
1014
1017
1
2
4
TOTAAL
1
.181 .1 18,1 5
380.000,00
1 .561 .1 18,1 s
21.000,00
21.000,00
6.300,00
4.200,00
52.500,00
3.142.878.01
BLZ.
1
Datum besluit
Vervaljaar
28t04t1993
2013
2810411993
2014
2015
28t04t1993
29/09/1 999
25t09t2002
31t03t2004
30/08/2007
30t08t2007
30t08t2007
03t12t2008
03t12t2008
03t12t2008
03t12t2008
26l08/2009
2410312011
24t03t2011
2021
2012
201s
2017
2027
201 6
2017
¿U¿J
¿U¿J
¿U¿J
2031
2021
31t12t1991
26t01t2000
2014
28t04t2010
28t04t2010
28t04t2010
28t04t2010
2030
2031
2021
2014
2014
BNP PARIBAS
FORTIS
PUBLIC BANKING /91693
Tel. : (02) 228 57 45
Fax : (02) 565 08 84
Alz
Warandeberg
3
r
B-1000 Brussel /INTERNE POSTCODE IABTB
GEMEENTEBESTUUR WIE LSBEKE
TAV DE ONTVANGER
RIJKSWEG 314
8710
WIELSBEKE
Brussel,
'lO
januari 2O12
CONTROLETABEL
31.12.2011
02$0043314-12
GE M EENTEBESTUU
R WIELSBEKE
Fortis Bank NV - Warandeberg 3. B-1000 Brussel
RPR Brussel - BTW BE 0403 199 702 - TussenÞersoon erkend onder FSMA-nr 25 8794
TK69830
P.:
ONTLEI{ER :
GEIIEENÎE WIELSBEKE
DATUiI
1
LIJST z L0/OL/2OL2
SITUATIE VÁN DE SCHULD OP 3T/L2/2OLT
REF
.
02500433L4I2
NUI,II.IER
KREDIET
AARD
V,/D SEQ. KREDIETEEDRAG
LENIT{G
NUIIIIER
GECONVERTEERD RESTERENDE
BEDRAG
SCHULD
VOORZ. TERUG-
T{ERKELIJK
BETALINGEN
AFGELOPEN
VERSCHULDIGD
AFGELOPEN
DIENSTJAAR
DIENSTJAAR
VERSCHIL
ONBETAALDEN
OP
3T/L2/2OLT
VOORZIENE
TERUGBETALTNG
VOLGEND
DIENSTJAAR
011805172610
710
7I0
7LO
7I0
7LO
7LO
7I0
7I0
7IO
710
710
7L0
710
7I0
7IO
TOTAAL
710
TOTAAL
7L4
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
TOTAAL
72L
0
,00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0118048234I0
011804823511
0118048236r2
011804841190
01I80484129I
011804841592
011804871304
011804899491
011804933342
011804933443
011804933544
011804933645
011804933746
011805128958
000000I
352.008r81
0000002
0000003
.578,70
204.5L2,L6
0000004
0000005
299,95
299,95
260.288r2O
29.747 ,22
49
0000006
0000007
4rr.5o3,25
0000008
I
.
L5.892,LS
32.666,29
L34.748,58
2.238,33
L44,05
L96,66
20,5L
L3,60
I73.734,7L
I0.403,74
9.233rLl
LL.6L6,29
2.267,78
29.880,92
2.716,82
L8.892,rE
2.23f,,33
9
.233,II
2o
'5L
L3r60
tL.6L6,29
2.267 ,75
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
L42.56L,98
94.I99 ,54
29.747,22
L42.g6L,98
94.t99 ,54
852 . 531 ,50
1.852.531,50
I . 083. 050,05
98.783,96
98.783,96
0r00
0r00
IL6.65.3,73
29.747 ,22
0000014
0000015
4IL.503,29
231 .930,80
r7L.8L8,64
3f¡.667,48
46.495,32
L8.844,22
75.8L7,23
14.32L,86
87.947,79
45.352,72
99.494,45
70.649,65
30.986,69
0000009
0000010
0000011
0000012
0000013
352.008r81
49 .578,70
204.5L2,16
299,98
299,99
260.288,2O
29.747 ,22
59.494,45
70.649,65
30.986,69
LL6.653,73
29.580,92
2.7L6,A2
3.I95,L7
I .468,03
3.L95,t7
5.327,OO
5.327,oo
2.o35,23
6.704,La
2.O35,23
6.7O4,I8
6.444,87
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
6.444,E7
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
L.46ArO3
0r00
0r00
16.899,O7
2.337 ,90
9
.643,82
2I
14,'4L
18
12.L76,53
2.39r,29
31.038,94
2.827,2O
3.335,46
r.531,50
5.543,44
2.L26,O9
7.OI8r72
6.732,60
103.338,
ll
TK69830
p.:
OI{TLENER
GEIIEEI{TE }IIELSBEKE
:
DATUII
z
LIJST z LO/o]./2oLZ
SITUATIE VAN DE SCHULD OP 3L/L2/2OTL
REF. 02500433L4L2
SAIIENVATTING CONTROLETABEL
KREDIETBEDRAG GECONVERTEERD
BEDRAG
BESTUUR
(710)
I .852.531,50
I
.
VOORZ.
RESTERENDE
TERUG-
BETALINGEN
AFGELOPEN
DIENSTJAAR
SCHULD
I{ERKELIJK
VERSCHIL
ONBETAALDEN
OP
3L/L2/2OLI
VERSCHULDIGD
AFGELOPEN
VOORZIENE
TERUGBETALITIG
VOLGEND
DIENSTJAAR
DIEilSTJAAR
852 . 531 ,50
1. 083. 050,05
98.783,96
gfJ.753 ,96
0r00
0r00
103.338,11
OVERHEID (714)
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
DERDEN (721)
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0
53t ,50
I .083. 050,05
98.753,96
98.753 ,96
0r00
0r00
TOTAAL
I .852.53I r50
1 . 852
.
,00
103.338,I1
Relatiebeheer overheden
2011
Gontroletabel van de schuld in Eur
Naamsesteenweg 167
Toestand van de schuld
KBC BANK NV
Afsluiting van het boekjaar
op
Wielsbeke Gemeente
727-9184264-72
311121201'l
3001 Heverlee
aflossingen in
2A11
2ø't1
0000001
51.720,00
51.720,00
0,00
0000002
48.209,07
48.209,07
0,00
0000003
111.580,'16
111.580,16
0,00
Totaal 0000710
211.509,23
211"549,23
0,00
Totaal
211.509,23
211.s09,23
0,00
0000710
0000710
Afdrukdatum : 9101
1201
2
Dossierbeheerder: CRIEL LUC
P :111
37017 01 cemeente Wielsbeke
I'7/OI/2013 08:56
Lijst van de oninbare boekinqen
ArLikelnr
omschrijving artikel
Rechtnr
omschriivinq recht
dienstjaar
BIz- :
207L
Bedras
Datum
Reden
Aanrek.nr.
010/301-01
06 onwaarden op nieL geinde vastgestelde rechten v d c.D.
6't4/20O6 rnrr. wD 30/06
rB99/2ü-L
13-6g2,og 06/06/II
cbs 23/05/I\
010/301-01
06 onwaarden op niet geinde vastgesLelde rechLen v d c.D.
L3t3/2oO6 31L22006
rgOO/2Orr
35.924,2a 06/06/1L
cbs 23/05/t
010/301-01
06 onwaarden op niet geinde vastgestel-de rechten v d c.D.
1-3t4/2006 37L22006
L90]-/2}tr
13.817,38 06/06/rl
cbs 23/os/Lr
niet. geinde vasLgestelde rechten v d c-D.
806/2010 Rechtstreeksepresta
5390/20J.L
25,70 T-/L2/)-L
niet geinde vastgestelde rechten v d c.D.
39/2009 Rechtstreekse presta
s39I/2OaL
22,50 3I/a2/II
niet geÏnde vasLgestelde rechten v d c.D)-118/2OOi Rechtstreekse presta
5392/2ü-L
82,50 3I/L2/\I
760/307-0I
onwaarden op
760/30l-0L
onwaarden op
76402/30l-0l
Onwaarden op
040/301-01
Onwaarden
gemeentebelastlngen
Bo5/2olo Belasting op afgifte
15,
760/301--0I
Onwaarden op
't6o/3oL ol
onwaarden op
760/30L-01-
onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d c.D.
niet geinde vastgestelde recht.en v d c.D.
520/2009 Rechtstreeksepresta
5394/20.ü-
604,58 31,/L2/j,I
niet. gelnde vascaestelde rechten v d c.D.
165/2070 RechtsLreekseprest.a
5395/20\L
17,78 3L/1-2/17
3B/2OIO Rechtstreekse presta
040/301-01
r,/L2/t1,
ls, 00 3r/t2/al
5397/2}rr
onwaarden op niet geinde vastgestetde rechten v d c.D.
435/2070 Rechtstreekse presta
rl,\a
5396/2OLI
Onwaardengeneentebelastingen
444/2OrO Belasting op afgifre
760/30l-01,
0O 3I/I2/LI
5393/2oII
34,36 3I/L2/)-l
5399/2}tt
760/307-0I
Onwaarden op
niet geinde vastgesLelde rechten v d c.D.
532/200A Drankverkopen dienst
5399/2OII
1Tt.Es 71/1?/i'l
767/30L-01
onwaarden op niet geinde vastgestelde rechten v d c.D.
2,65 3t/r2/)-L
Ioi5/2OOg RechEstreekseprest.a
876/301-01
Onwaarden
54OO/2OII
containerpark
329/2OIO Rechtstreekse presta
2,O0 3t/L2/77
5401,/20LL
760/30a-07
Onwaarden op
76404/301-0].
onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d c.D.
55/2007 Diverse prestaties ù
5403/2OIj.
760/301-07
Onwaarden op
760/30r-0r
onwaarden op niet. geinde vastgestelde rechten v d c.D.
niet geinde vastgestelde rechten v d c-D.
538/2009 Rechtstreekse presta
5402/2ü-j-
niet geinde vast.gestelde rechten v d c.D.
57/2009 Rechtstreeksepresta
5404/2oII
438/20IO Rechtstreekse presta
5405/2otl
5OO,OO 31-/12/Ij,
r7,50
3r/t2/ta
175,00 3I/t2/Ll
17,1g 3r/L2/i,r
1
BLz. :
2
Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN
Verklarende nota
N\LICHTINGEN INZAKE DE KADASTRALE INKOMENS
1. Werkelilk belastbaar inkomen
Belastbare bedragen die dienen als grondslag voor de inning van de onroerende voorheffing.
2.
Onbelastbaarinkomcdcode G
Van de onroerende voorheffing wijgestelde onroerende goederen (nationaal domeingoed - in
de legger met code G aangeduid).
3.
Vrijgesteld inkomen/code H en X
Inkomens die van de onroerende voorhefling zijn vrijgesteld uit hoofde van een bepaalde
besteding (onderwijs, eredienst, hospitalen, eî2. - in de legger met code H aangeduid) of
ingevolge een bijzondere bepaling van één van de drie Gewesten (in de legger met code X
aangeduid).
4.
5.
Vriistellins econom. doeleinden
Inkomens, die genieten van de vrijstelling der onroerende voorheffing voor economische
doeleinden.
6. Niet belaslminder
dan 15 EUR
Bedrag van de artikeltotalen, die in het kohier van de belastingen, aangelegd voor de inning
van de onroerende voorheffing, niet worden opgenomen omdat zij minder dan 15
euro
bedragen.
7.
Aleemeen totaal
Totaal van de inkomens, die in de kadastrale legger zun opgenomen
(7: I +2+3+4+5+6).
Opmerking: onder elke rubriek worden volgende gegevens vermeld:
- ongebouwd K.I.
ge\iloon + nijverheid samen (zonder de outillage);
- gebouwd K.I.
geuroon + nijverheid samen (zonder de outillage);
- K.I. outillage
ongebouwd + gebouwd samen;
-
totaal
optelling van voorgaande drie gegevens.
INLICHTINGEN INZAKE DE OPPERYLAKTE
8.
Gekadastreerde oopervlal¡fe
Oppervlakte van de on¡oerende goederen wa¿rraan een perceelnummer is toegekend en die in
de legger zijn opgenomen.
A. Belastbaar
:
het gaat om de oppervlakten die in de legger zijn opgenomen
zonder code N
B. Onbelastbaar :
het gaat om de oppervlakten die in de legger worden
voorafgegaan door een code N
C. Totaal
9. Niet gekadastreerde
:
belastbaar+onbelastbaar(C:A+B)
oppervlakte
Oppervlakte van de onroerende goederen \ryaaraan geen perceelnummer is toegekend en die
niet zijn opgenomen in de legger (openbare wegen en pleinen, spoorwegen, grote waterlopen,
eM.).
10. Globale oonervlakte
Gekadastreerde oppervlakte
*
niet gekadastreerde oppervlakte (10
:
8C + 9).
GEMEENTE: VüIELSBEKE
TOESTAND: 1. L.2010
************************************
** ****
BIJI^AGE
* ìt** ** *** * *** :t
*******
TNLICHTTNGEN INZAKE
DE KADASTRALE TNKOMENS
******************************************
ONGEBOUWD
GEBOTII{D
OUTILLAGE
GEWOON+NIW. GEI¡IOON+NI|IV. ONGEB.+GEBOT]IÀID T o TAA
*************
***************
*************t
***************
l- '
2.
3.
V'IERKELI.IK BELASTBAAR INKOMEN
ONBELASTBAAR INKOMEN / CODE G
VRI.fGESTELD INKOMEN / CODE H EN X
:
:
:
136.168
3.688
0
6.556.850
L44.61-O
34.666
3
VRIiTSTELLING ECONOM. DOELEINDEN
:
0
1.637
r- 4t.493
207
22
6.836.3s5
3
4.
5.
6.
7-
NIET BELAST / MINDER DAt{ 15 EUR. :
ALGEMEEN
ToTAAL :
**********************************
10.
9
A. BELASTtsAAR :
B. ONBELASTBAAR :
C. TOTAAL
:
NIET GEKADASTREERDE OPPERVI¡AKTE :
GLOBALE OPPERVLAKTE :
GEIGDASTREERDE OPPERVLAKTE:
L.920
61
L.982
193
2.L76
I{A
IdA
HA
HA
rrA
96
94
91
t2
03
A
A
A
A
A
58
63
Zt
55
76
r0.1
4.729
5t2.373
5
.257
.469
3.2
7. 093
.601
1
O
INLIC}ITINGEN INZAKE DE OPPERVI,AKTE
8.
.319. O3O
CA
CA
CA
CA
CA
14.
o
I,
Provincie
:
West-Vlaanderen
Arrond.
:
Tielt
Gemeente:
Wielsbeke
NIS-Nr.
37017
:
IN DE RAND VAN DE
GEMEENTEREKENING
DIENSTJAAR 2011
22t01t2013
1. VOORSTELLING VAN HET RESULTAAT EN VAN DE UITKOMST VAN HET AFGELOPEN DIENSTJAAR
1.1. Resultaat en uitkomst van de rekeninq
Voor we beginnen met de cijfergegevens, lijkt het ons nuttig enkele begrippen
nader te verklaren. Het is niet de bedoeling een wettelijke definitie te geven,
maar een voor iedereen verstaanbare omschrijving :
- de vastgestelde rechten zijn de rechten die met zekerheid door een welbepaalde derde aan de gemeente verschuldigd zijn, ongeacht of deze vordering reeds
werd ge'ind ;
- de vastgelegde uitgaven zijn het geheel van schulden die de gemeente, ingevolge
aangegane verbintenissen, moet betalen aan welbepaalde derden ;
- de uitgaven worden, na controle van de regelmatigheid door de ontvanger, door
deze aangerekend op de budgettaire en algemene rekeningen ;
- het resultaat van de begrotingsrekening is het resultaat van de uitgevoerde
begroting (saldo van de vastgestelde rechten en de vastgestelde uitgaven, van
de vorige dienstjaren en van de overboekingen ;
- het algemeen resultaat van de begrotingsrekening is het eindresultaat van de
rekening, namelijk de samentelling van het resultaat van de begrotingsrekening
met het algemeen resultaat van de begrotingsrekening van het vorige jaar ;
- het boekhoudkundig resultaat is het saldo van de vastgestelde rechten en de aangerekende uitgaven. Zijn de vastgestelde rechten groter dan de aangerekende uitgaven
dan noteren wij een boni in het omgekeerde geval spreekt men van een mali.
De rekening van het dienstjaar 201'1 werd afgesloten als volgt
:
DIENST
Netto vastgestelde rechten
14.792.181.51
Aangerekende uitgaven
11.716.000.
4.647.528,31
Boekhoudkundig resultaat
3.076.181
13.727.506,95
boni/mali
BONI
Reservefondsen
Totaal
18.375.035,26
BONI
000
0,00
3.076.181
13.727.506,95
D ENST
DIENST
Netto vastgestelde rechten
14.792.181,51
18.375.035,26
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat
14.136.272,14
18.37s.035,91
overschoUtekort
Reseruefondsen
Totaal
655.909
OVERSCHOT
0,00
655.909,37
TE KORT
0,00
-0
2210112013
1.2. Teruqblik op de voorbiie dienstiaren
Gecumuleerd resultaat en uitkomst in absolute cijfers (Gewone dienst)
2006
2.630.347,0211
1.852.031,381
2007
5.479.276.
4.068.529,96
2008
3.654.475,1411
2.429.153,691 131
2009
4.815.021,951 183
2.905.820,991 15
2010
3.862.930,871 147
1.904.806,21
2011
3.076.181 ,081
1
I
1
1
655.909.37
17
Evolutie van het resultaat en de uitkomst van de gewone
dienst
*
-*-
2010
Gecumuleerd resultaat
Gecumuleerde uitkomst
2011
De dalende trend van het gecumuleerde resultaat zet zich verder. lk verwijs
hiervoor ook naar het commentaar in de dienstjaarrekening 2009.
2210112013
1.3. Uitsolitsinq van de qecumuleerde uitkomst
DIENST
DIENST
I. VORIGE DIENSTJAREN
Vastgestelde rechten
4.114.848,27
:
Oninbaar:
8.657
0,00
Totaal vastgestelde rechten
:
Totaal vastgestelde uitgaven
Uitkomst vorige dienstjaren
:
:
4.114
8.657
2.246.183,97
8.292.531,2
1.868.664.30
365.165,1
II. EIGEN DIENSTJMR
Vastgestelde rechten
Oninbaar
:
Totaal vastgestelde rechten
totaal vastgelegde uitgaven
Uitkomst eigen dienstjaar
overboekingen
U
10.677.333,24
9.717.338.
0,00
0
:
:
:
:
10.677.333,24
'1
1
.890.088,17
9.717.338,
10.082.
-1.212.754,93
-365.1 65,
0,00
0
:
tkomst e gen dienstjaar
-1.212.754,93
-365.165,77
en:
Het globale pos¡tief resultaat in binnen de gewone dienst verm¡ndert verder. Het
boni in de buitengewone dienst wordt geneutraliseerd door een tekort in eigen
dienstjaar.
22t01t2013
2. VERGELIJKING BEGROTING / REKENING
2.1. Ontvanqsten (qewone dienst)
vast. rechten
B. Lopend jaar
- prestaties
- overdrachten
- schuld
- overboekingen
4
I
14
1.502.773,481 10
8.832.3
66
8.533.495,541 58
737.569
o
0
0
641.064,221 4
0,001
o
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
""'"f
"."t"
at""-"
"o,t".
.".""
De ontvangsten uit belastingen zijn veruit de belangrijkste bron van ontvangsten
de gemeente. De ramìng (nav instructies van de FOD Financiën en de
Gemeenschap) wijkt sterk af van de bedragen die werkelijk als
werden geboekt en geÏnd. Het spreekt voor zich dat wanneer er
slechte ramingen gebeuren voor de ontvangstenpost waar de gemeente het meest
afhankelijk voor is, dit nefast kan zijn voor het resultaat van de dienstjaarrekening
ten opzicht van de.budgetten.
2210112013
2.2. Uitoaven (qewone
d
ienst)
Vo
REKENING
I
Vo
vast.
B. Lopend jaar
- personeel
3.867.488.001 27
3.941.582,181 28
- werkingskosten
3.026.328.001 21
3.059.251,851 22
- overdrachten
2.642.862.001 19
2.629.471,961 19
- schuld
- overboekingen
2.020.199.001 14
2.219.782,181 16
0.00t
0
0,001
o
--t-' d""-."""-" ".."C
De personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en schulduitgaven bedragen in
meer dan aanvankelijk geraamd. Voor personeelsuitgaven en
schulduitgaven is dit op zich geen wettelijk probleem gezien de uitzonderingen die
voorzien zijn binnen het ARGC. Voor de werkingsuitgaven is er wel een probleem
als er budgetoverschrijdingen zijn.
2210112013
3. DE REKENING ECONOMISCH BEKEKEN
De economische indeling is een decimale rangschikking naar de AARD EN DE RICHTING
VAN DE GELDSTROMEN. ln het begrotingsartikelwordt zij gevormd door de tweede reeks
van drie cijfers. Het boekhoudsplan voorziet bovendien nog een 'verticale'economische
indeling welke toelaat, hetzij in de gewone- hetzij in de buitengewone dienst,
volgende rubrieken uit te splitsen.
ln ONTVANGSTEN
* prestaties
:
* overdrachten
* schuld
:
:
* interne fakturering
* overboekingen
:
oewone dienst
verhuringen - verpachtingen - ristorno's verzekeringen terugbetaling werken voor derden - verkoop afbraakmaterialen enz.
gemeentefonds - belastingen - staatssubsidies leningen staatssubsidies gesko's - vergoedingen voor schade - enz.
intresten van rekeningen - opbrengsten van beleggingen winstaandelen - dividenden - opbrengst van concessies - enz.
buitenqewone dienst
:
" overdrachten
* investeringen
* schuld
" interne fakturering
* overboekingen
ln
UITGAVEN
* personeel
:
* werkingskosten
* overdrachten
" schuld
:
:
:
:
* interne fakturering
* overboekingen
gewone dienst
wedden - patronale bijdragen - verzekering voor het personeel alle andere personeelslasten.
alle administratieve en technische kosten voor het in stand
houden en de werking van de diensten.
alle vormen van betoelagingen.
intresten aan financiële instellingen - leningslasten van
gemeente en staat - annuiteiten - enz.
Buitenqewone dienst
* overdrachten
* investeringen
* schuld
* interne fakturering
* overboekingen
Wat de buitengewone dienst betreft hebben de economische groepen schuld en
investeringen (de meest gebruikte), vooral betrekking op de flnanciering
van de investeringen (schuld) en de investeringsuitgaven zelf.
22t01t2013
3.1. Ontvanqsten van de qewone dienst (eiqen dienstiaar)
Vastgestelde rechten
2U0t
"
Schuld
:
ot. vastgestelde
2008
llll
zuue
1.127.859,311 12
1.236.469,
1.218.999,08t
11
6.059.995,451 52
1.396.176,211 14
5.735.798,231 59
662.868,751 6
468.358,591 5
524.704,42
5
7.941
7.600.333,03
2.811.308.461 24
1.047.854,131
11.s88.923,151
9.776.046,4711
1
11.588.923.
12
1.04'l.
1.403.870,21
14
6.842.543,61
68
1.450.517,
6.574.707,
441.881
8.467.106,77
8.771.118,24
10.007.587
L
9.954.s75,781
1.502.773,481 14
oo
6.517.595,15
1.368.309,56
-14
-14
% verandering
-16
2
4
o
8.533.495
641.064,221 6
I
9.954.575,78
-to
ot
647.590,83
4
10.677
opol
I
% verandering
t.o.v. 2007
t.o.v. vorio
10
0
10.007.587
"/o
"llll2u11
445.985.951 4
11
0,00
0,00
2u1u
" llll
7
Oninbare
totaal
"
|
835.751,41
Gemeentefonds
Belastingen
Overige
otaal overdr. :
ill
10.677
i
a
I
I
I
3.000 000 00
600 000,00
'1.400.000,00
2.500 000,00
'1.200.000,00
2 000 000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
800.000,00
600.000,00
1.000.000,00
400.000,00
200 000,00
0,00
,S "-9' ,..t ,ñ
"$
"rS
""tt """t
rst
"rS
22t01t2013
3.2. Uitqaven van de qewone dienst (eiqen dienstiaarl
Vastgelegde uitgaven
2007 I %
,VEN
Personeel
:
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
:
:
Tot. vastgelegde
:
2008 I
2011
%
2.515.712.831 28
3.206.561,801 30
3.654.677.281 32
3.775.213.331 34
3.941.582,181 33
2.324.667,791 25
2.733.880,071 26
2.845.854,801 25
2.520.773.541 23
3.099.251,851 26
|
2.153.787.881 24
2.s96.s03,291 24
2.705.655,711 24
2.687.866,11
25
2.629.471,96122
2.127.M9,381 23
2.146.003,09t 20
2.088.456,62t 18
1.961.366,83t 18
2.219.782,181 19
9.'121.617
10.682.948,251
11.294.644,411
10.945.2f9,81
11.890.088,171
% verandering
1
17
24
17
6
1
20
',l
30
t.o.v. 2007
% verandering
v
t.o.v. vorig jaar
Personeel
500.000,00
4 000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1 000.000,00
500.000,00
0,00
2010
2011
2 250 000,00
.500.000,00
.000.000,00
1.500 000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2.200.000,00
2 '150.000,00
2.1 00.000,00
2 050 000,00
2.000.000,00
I 9s0 000,00
1.900.000,00
r 850.000,00
1.800.000,00
22t01t2013
4. DE REKENING FUNGTIONEEL BEKEKEN
De functionele indeling van ontvangsten en uitgaven beoogt een decimale rangschikking
van ontvangsten en uitgaven naar de AARD VAN DE AKTIVITEIT . Zij is in overeenstemming
met het'Algemeen Reglement op de Gemeentecomptabiliteit'dat onder artikel 7 bepaalt
dat ontvangsten en uitgaven naar aard en tak van de dienst worden gespecifieerd.
ln de gebruikte begrotingsartikels wordt de functionele indeling gevormd door de
eerste groep van drie cijfers.
De samenvatting van de gewone ontvangsten en uitgaven geven ons een globaal beeld
van inkomsten en kosten per functie.
Dit beeld is vrijwazig en daarom wordt getracht door middel van de hierna volgende
grafieken een visueel beeld te geven van de evolutie betreffende de voornaamste
functies.
22t01t2013
4.1.1. Gemeentefonds - vastqestelde rechten
Art
ke
: 02
1
.215.1 13,00
1
.218.999,08
1.396.176,21
1.403.870,21
1
.450.517,89
1.368.309,56
Opbrengst per inwoner 2011
149,15
:
1.500.000,00
1,450.000,00
1.400.000,00
1.350.000,00
1.300.000,00
1.250.000,00
/
1.200.000,00
I .1s0.000,00
L 100.000,00
1.050.000,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2210112013
4.1.2. On¡oerende
[email protected]
Artikel :0401371-01
opc
3.557.457,85
1200
3.863.910,72
1200
3.707.549,07
1200
1200
Opbrengst per inwoner 2011
4.214.649,0
1200
3.758.1 10.41
1200
409,65
:
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
N
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
De opbrengst per inwoner is gedaald tov vorig jaar (€ 459,71).
2210112013
4.1.3. Personenbelastinq - vastqestelde rechten
Artikel : O4Ol372-01
Opbrengst per inwoner 2011
1.526.875,'t4
6,5
1.760.376,75
6,5
1.563.668,22
6,5
2.081.332,43
6,5
1.844.227
6,5
2.053.027.71
6,5
223,79
:
500.000.00
\r/
1.500.000.00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
l-
2006
2007
2008
2009
2010
201'l
De opbrengst per inwoner is gestegen tov vorig jaar (€ 201 ,16).
2210112013
272.142,2
298.067
310.607,1
319.792
351.856
556.236,21
Opbrengst per inwoner 2011
60,63
:
600.000,00
500.000,00
/
a
.000,00
.000,00
100.000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
De opbrengst per inwoner is sterk gestegen tov vorig jaar (€ 38,38).
2210112013
4.2.1. Alqemene administratie - vastqeleode uitqaven
Funct
e
1
1.303.489
1.483.853,
1.945.290.22
2.048.582
1.842.012.11
1.818.692,
Uitgaven per inwoner 2011
198,24
:
500.000.00
-.}
\'
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
000
ts
2006
2007
2008
2009
2010
2011
De uitgave per inwoner is licht gedaald tov vorig jaar (€ 200,92).
2210112013
4.2.2. Justitie - Politie - vastqeleode uitoaven
Functie : 3
532.735,75
580.941,25
690.634,52
722.263.1
750.881
Uitgaven per inwoner 2011
81,85
:
000,00
o
700.000,00
.000,00
00
100.000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
De uitgave per inwoner is gestegen tov vorig jaar (€ 78,89).
2210112013
4.2.3. Verkeer - Weqen - Waterlooen - vastoeleqde uitoaven
Functie : 4
874.O15,14
843.628,61
1.597.696,77
1.916.723,40
1.157.283,65
1.194.334,02
Uítgaven per inwoner 2011
130,19
:
00
2.000.000.00
1.500.000,00
\
1.000.000.00
/
500.000,00
000
ts
2006
2007
2008
2009
2010
20't1
De uitgave per inwoner is licht gestegen tov vorig jaar (€ 126,23).
22t01t2013
4.2.4. Volksontwikkelinq - Bibliotheek - vastoeleqde uitqaven
Functie :76-77-78-767
1.655.611,86
2.025.387,47
1.882.026,72
1.868.',t27
1.696.127,5
1.812.115,1
Uitgaven per inwoner 2011
197,53
:
2.500.000,00
2.000.000,00
a
--t
./
r.500.000.00
1.000.000.00
500.000.00
000
r-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
De uitgave per inwoner is gestegen tov vorig jaar (€185,01).
2210112013
4.2.5. Eredienst - vastqeleqde uitqaven
Functie : 79
150.51
147.481
157.1
106.681
11
89.654
Uitgaven per inwoner 2011
9,77
:
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
\
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
De uitgave per inwoner daalt verder, vorig jaar bedroeg dit nog €.12,58.
2210112013
Functie
:82-83-84
Artikel : 831/435-01
sector
o.c.M.w. -
. OCMW-Toel.
.266.850,15
1.251.415,00
1.187.177,24
1.171.772,00
1.408.362,99
1.393.292,00
1.377.900,00
1.365.71ô,00
1.374.377,77
1.290.000
1.302.597,27
1.290.000
1
Uitgaven per inwoner 2011 :
OCMW-toelage per inwoner 2011
:
141,99
140,61
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
=ù
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
De gemeentelijke toelage wordt bepaald door het verschil tussen de geraamde ontvangsten en
uitgaven zoals zij in de begroting zijn voorzien, rekening gehouden met het saldo van de
voorgaande dienstjaren, nl. het resultaat van de koptabel (uitkomst van de rekening
voorlaatste dienstjaar en wijzigingen vorig dienstjaar).
Zij maakt de O.C.M.W. begroting sluitend en heeft dus een restfunctie. Dit in uitvoering
van art. 106 van de organieke wet van 0810711976 betreffende de O.C.M.W.'s, nl. wanneer
het O.C.M.W. niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen
uit de vervulling van zijn opdracht, wordt het verschil door de gemeente gedragen.
Alhoewel de gemeentetoelage niet wordt toegekend voor de financiering van specifieke zaken,
kan men, ter verantwoording van het verbruik ervan, toch nagaan op welke functies er zich
een tekort voordoet
2210112013
4.2.7. Gezondheid - Hvqiene - Voedino - Water
Functie : 87 1 -87 2-87 3-87 4
Vorderingen
Vastleggingen
3.029,86
1
3.166,61
165,1
3.300,71
1.663,1
3.403,66
400
3.577,20
400
0,00
Ontvangsten per inwoner 20'l'l
Uitgaven per inwoner 2011 :
:
368,02
0,00
0,04
4.000,00
3.500,00
a
a
3.000,00
-a
\
\
I
\
\
2.500,00
\
2.000,00
500,00
0,00
2006
\
/\
1.000,00
*Vastleggingen
\
L
1.500,00
*Vorderingen
\
\
J
I
2010
2011
2210112013
Fu
nctie : 87 5-87 6-87 7 -87 8-87
I
Vorderingen
Ontvangsten per inwoner 2011
Uitgaven per inwoner 2011 :
Vastleggingen
263.245,91
688.259,77
579.542,64
760.337,39
611.106,06
851.183,75
669.124,18
947.522,53
608.736,53
838.396,80
929.905,68
959.355,25
:
101 ,36
104,57
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
¿-f
600.000,00
400.000,00
*Vorderingen
,r
-ÞVastleggingen
200.000,00
0,00
2006
2011
Als we het principe "de vervuiler betaalt" toepassen, lijkt er in 2011 een inspanning
geleverd en bedraagt het "verlies" €3,21 per inwoner. Dit is een aanzienlijke daling
ten opzichte van vorige jaren.
2210112013
4.2.9. Huisvestinq en Stedebouw
Functie : 9
Vorderingen
Vastleggingen
539,94
375,30
48.220.94
102.21
1
252.2'l
6.41
2't.934
Ontvangsten per inwoner 2011
Uitgaven per inwoner 2011 :
:
291.
2,39
31,80
350.000,00
300.000,00
250.000,00
.000,00
*Vorderingen
#Vastleggingen
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
2006
2007
2010
2011
De kosten in de functie huisvesting en wegenbouw wegen op het budget. De
nettokost per inwoner stijgt verder.
2210112013
5. INVESTERINGSINSPANNING EN GEMEENTELIJKE SCHULD
5,1. Evolutie van de investerinqsinspanninq (eiqen dienstiaarl
Totale investeringsinspanningen ( = totaal buitengewone dienst)
werkelijk vastgelegd (= uitvoerbaar)
2006
2.358.278,00
100
261,94
100
355,55
136
2007
2.515.607,00
107
276,65
96
337,60
122
2008
4.101.925,00
174
449,82
127
446,51
99
2009
5.624.143,00
238
615,00
174
608,1 7
99
2010
3.683.100,00
156
401,73
135
469,63
117
2011
10.087.620.00
428
1.099,59
315
1.099.03
100
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Het investeringsritme lijkt te pieken in 2011. Dit tempo is nefast voor de budgetten. Het
streefdoel van € 3.000.000,00 per jaar aan investeringsuitgaven is veruit overschreden.
22t01t2013
5.2. Leninqslast
De samenstelling van de jaarlijkse leningslast (nl. het totaal per dienstjaar te betalen
aflossingen en intresten op de leningen) geeft zeer goed het relatieve belang van de
verschillende investeringsuitgaven weer.
De leningslast wordt dikwijls vergeleken met de afschrijvingslast in de private sector.
lossen op (1)
31t1212011
iet-verdeel ba re ontv/uitg
00
N
01
Openbare schuld
Fondsen
Belastingen
02
04
05
10-121
124
13
3
35-36
4
6
70-72
73
74
75
76-77-78
767
79
82-83
84-86
871-872
873-874
875-876
877
878-879
I
Vezekeringen
Algemene bestuur
Privaat oatrimonium
Algemene diensten
Justitie - Politie
Brandweer
Verkeer - Waterstaat
Handel - Nijverheid
Landbouw
Primair onderwijs
Secundair kunst- en
technisch onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Ooenbare bibliotheken
Erediensten
Sociale zekerheid
en bijstand
Sociale hulp en gezinsvoozrenrngen
Gezondheid en hygiëne
Voeding - Water
Ontsmetting - Reiniging Huisvuil
Afvalwater
Begraafplaatsen en
milieubescherming
Huisvestinq - Stedebouw
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
000
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
(1) bron : begroting 2012
(2) bron : rekening 2011
2210112013
5.3. Evolutie van de uitstaande schuld
5.3.1. Schuld ten Iaste van de qemeente
1.420.754,
1.589.031
157,81
174,75
1
95,1 0
2.384,07
1.803.516,7
197,21
2.708,32
1.623.516,'l
177,09
1.864.043,1
203,19
grafisch : jaarlijkse last per inwoner
250,00
200,00
150,00
r
00,00
s0,00
0,00
2006
2007
2008
2009
Sedert 1 januari 1995 worden de lasten van de prefinancieringsleningen voor gas, electriciteit,
openbare verlichting en verkeerssignalisatie opgenomen bij de schuld.
De schuld per inwoner bedraagt per 3111212011 € 3.223,93. Hierbij zijn de openbare leningen
inbegrepen (de thesauriebewijzen).
22t01t2013
5.3.3. Schuld ten laste van derden
Jaar lll Uitstaande lll
schuld op lll
31/dec lll
Totale
jaarlijkse
last
2006
2007
2008
2009
2010
2011
grafisch : Totale jaarlijkse last
.000,00
70.000,00
\..--.
1
.000,00
\
000 00
.000,00
\
10.000,00
0.00
2006
\
2007
2008
2009
2010
2011
22t01t2013
6. VERGELIJKING BEGROTING / REKENING
6.1. Ontvanqsten (buitenoewone dienst)
A. Vorige jaren
8.657
47
B. Lopend jaar
- overdrachten
- investeringen
- schuld
- overboekingen
200.000,001
32
1.136.225.00
o
2
212.620,
1
6.792.685,351 66
0,001
0
46
0
100
."."t-"o--ot"^"."-"t'""
2210112013
6.2. Uitoaven (buitenqewone dienst)
45
8.292.531,241 45
2.399.120,001 13
2.399.119,581 13
7.367.500,001 4o
7.362.499,921 40
321.000,001
2
320.885,171
2
0.001
0
0,001
0
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
nr'$
"".tC ."t""" ."."C
".-"*
2210112013
7. ALGEMENE KENMERKEN
m
7.1. Bevolkinq
9.003
9.093
1
9.119
0,3
9.145
0,3
9.168
0,3
9.174
0,1
9.200
-/
9.150
100
050
,'
9.000
8.950
8.900
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2210112013
7.2. Loonindex
01.10.1982
01.12.1982
01.04.1983
01.08.1983
01.12.1983
01 .04.1 984
01.08.1984
01 .01 .1985
01.05.1985
01 .10.1985
01.11.1988
01 .07.1989
225,22
225.22
225.22
225,22
+ 13.524
+ 20.496
+ 27.600
+ 34.836
225,22+34.836+20/o
ongewijzigd KB 30.03.84
225,22 + 34.836 + 4,04 o/o
ongewijzigd KB 30.03.84
225,22 + 34.836 + 6,12 o/o
225,22 + 34.836 + 8,24 o/o
225,22 + 34.836 + 10,41 o/o
225.22 + 34.836 + 12.62 o/o
Nieuwe indexbasis 01 .01 .1990
01.01.1990 1100,00%
01.02.1990 | 102,00!o
01.10.1990 | 104,04o/o
01.03.1991 | 106,12'/o
01j2j991 |
108,24o/o
01.10.1992 1110,410/0
I
01 .07.1993 | 112,620/0
01.11.1994 | 114,87o/o
01.05.1996 | 117,17o/o
01.10.1997 | 119,510/o
01.06.1999 1121,90o/o
01.09.2000 | 124,34Vo
01.07.2001 | 126,820/0
01.03.2002 | 129,360/0
01.07.2003 | 131,95%
01.11.2004 1134,59o/o
01.09.2005 | 137,28o/o
01.09.2006 | 140,02o/o
01.12.2007 | 142,82o/o
01.04.2008 I 145,68%
01.08.2008 | 148,59%
01.10.2010 1151,57Yo
01.06.201
1 |
154,60%
2210112013
7.3. Kadastraal belastbaar inkomen
6.369.370
150.386,00
6.937.273
13.457
6.510.
144.519,00
6.816.924,00
13.471.47
6.632.
145.988,00
6.815.226,00
13.593.997,
6.728.791
141 .91 9,00
7.056.383,00
13.927.093,
6.836.
141.493,00
7.093.601,00
14.071.449
6.880.
141.090,00
7.103.732,00
14.124.87
7.4. Kadastraal onbelastbaar inkomen
3.972
4.208,00
130.964
1
3.904
4.208,00
161 .920
149.1
3.807
4.729,00
157.732
144.522
3.741
4.729,00
152.992
144.6't0
3.
4.729,00
153.027
144.565,
3.
4.729,00
153.002
122.7
22t01t2013
7.5. Uitqavenaccres O.C.M.W. in verqeliikinq met de oemeente
Gewone dienst - eigen dienstjaar - verminderd met interne fakturering
en salderingsboekingen der diensten.
100
100
1.251.415,00
1.171.772
94
1.171.772,00
94
1.393.292
111
1.393.292,00
111
1.365.716
109
1.365.716,00
109
1.365.716
109
1.365.716,00
109
1.290.000
'103
1.290.000,00
103
1.251.41
grafisch: O.G.M.W.
'1.4s0.000,00
r
1.400.000,00
1.350.000,00
o
\
\
1.300.000,00
r.250.000,00
1.200.000,00
I
.1
50.000,00
I
.1
00.000,00
'1.050.000,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
grafisch : Gemeente
r
1.4s0.000,00
1.400.000,00
1.350.000,00
ts
\
\
1.300.000,00
1.250.000,00
r.200.000,00
1 .1
50.000,00
I
00.000,00
.1
1.050.000,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
22t01t2013
8. Conclusies
verwijzen naar het commentaar nav de dienstjaarrekening 2009. Het laatste jaar van
legislatuur wordt een scharnierjaar. Het lijkt onvermijdelijk dat de nieuwe legislatuur
starten met zeer drastische maatregelen.
Seyns
Gemeenteontvanger
2210112013

Vergelijkbare documenten