Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag

Commentaren

Transcriptie

Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag
Doopsgezinde Gemeente
Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag
Bij de foto
Kijk nou toch, wat een lijden! De engelen op dit schilderijtje roepen het ons zwijgend toe. Zo toonde Meister Francke het ons
omstreeks 1420. Nu zien we dagelijks beelden van oorlog, aanslagen en schietpartijen. We mogen er nooit aan wennen.
Colofon
Doopsgezind dh is het blad van
de Doopsgezinde Gemeente te
‘s-Gravenhage.
Het verschijnt 8 maal per jaar.
Redactie
Nelleke Kan - van Dishoeck
Gertrude Kunze - Begemann
Roel van der Wal
Erica Wouterloot
Kopij sturen naar:
Paleisstraat 8
2514 JA Den Haag
[email protected]
Het paasnummer komt uit
op 1 april.
Kopijdatum 23 maart
2
Inhoud
Bij de foto
2
Aan de pelgrim
3
Onderweg naar Pasen
4
City-Pier-City
4
Brainstorm Kerkennacht
5
Gemeentemiddag
6
De mars in Parijs
6
Drie maal is scheepsrecht 10
Jezus de glossy
10
Doopsgezinde Oecumene 12
Amerikanen op bezoek
13
Drogisterij Duinoord
15
Broederschapsdag
16
Oldeslo bezoekcommissie 18
GDB Op weg naar Pasen
20
Vredesoverleg
20
Vastenmaaltijd
21
Personalia
22
Diensten
22-24
Aan de pelgrim
door een onbekende dichter
Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren.
Ga op weg!
Je hebt zo dadelijk een afspraak.
Waar? Met wie?
Misschien wel met jezelf.
Ga op weg!
Je stappen zullen je woorden zijn De weg je lied,
de vermoeidheid je gebeden.
En aan het eind
zal de stilte tot je spreken.
Ga op weg!
Alleen, of met anderen maar treed buiten jezelf!
Je hebt rivalen gecreëerd je zult metgezellen vinden.
Je zag vijanden voor je je zult broeders en zusters vinden.
Ga op weg!
Je hoofd weet niet
waar je voeten je hart brengen.
Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren De weg van de pelgrim.
Iemand komt je tegemoet is naar jou op zoek
in het schrijn aan het eind van de weg In het schrijn op de bodem van je hart.
Hij is je vrede.
Hij is je vreugde!
Ga!
God gaat al lang met je mee!
3
Onderweg naar Pasen
Het getal 40 heeft in de bijbel een grote symbolische waarde.
Veertig jaar woestijn (volk Israël), veertig dagen woestijn (Elia,
Jezus). De bijbel weet dat wij mensen tijd nodig hebben om ons
voor te bereiden op iets nieuws; het gaat niet zo maar, het kost
strijd.
In de veertigdagentijd, die begint op woensdag 18 februari, zullen
we in onze kerk vespers houden op woensdagavond van 19.00
uur tot 19.30 uur. Een vesper is een eenvoudige dienst met een
vaste structuur waarbij naast tekst en muziek ook stilte een
belangrijk element is. Ook zullen we tijdens de viering brood met
elkaar delen, brood voor onderweg.
Het thema van de vespers is ‘op weg’. Soberheid, verstilling, zo
gaan we samen op weg naar het feest van Pasen, naar licht en
leven.
Met Palmpasen is het dit jaar extra feestelijk omdat we een
viertal nieuwe leden mogen begroeten!
In de week die volgt op Palmpasen, de Stille Week vieren we op
Witte Donderdag het Avondmaal. Op Goede Vrijdag willen we
stilstaan bij het lijden van Jezus en van zo vele anderen. Deze
beide diensten beginnen om 19.30 uur. Aan de feestelijke viering
op Paaszondag zal het koor zijn medewerking verlenen.
Jannie Nijwening
8 maart City Pier City
In het vorige nummer heeft u al iets kunnen lezen over de CityPier-City. Maar liefst vier mensen uit onze gemeente zullen
meedoen: Guido Landheer (de halve marathon!), Menno Meihuizen, Wim Loef en Jannie Nijwening (de 10 km). Mocht u/jij er ook
zin in krijgen: geef je op en loop mee! Allerlei afstanden zijn
mogelijk. Kijk op www.nncpcloopdenhaag.nl.
4
We hopen veel geld bij elkaar te lopen voor Doopsgezind
WereldWerk dus wilt u ons sponsoren: u kunt geld overmaken op rekeningnummer NL27TRIO 0786880333
van Doopsgezind WereldWerk te
Deventer onder vermelding van CPC. Bij voorbaat heel hartelijk
dank!
Op deze zondag is er geen dienst in de ochtend maar een
vesper om 16.30 uur. Ook deze vesper zal staan in het teken van
het werk van WereldWerk.
Jannie Nijwening
Brainstorm Kerkennacht
Om het jaar wordt er landelijk een kerkennacht georganiseerd,
waarbij de 'nacht' ruim moet worden opgevat. Het thema dit jaar
is 'de kerk binnenste buiten'. In Den Haag gaan we voor een
middag en avond en wel op
zaterdag 20 juni. Een groepje
vanuit diverse kerken is bezig
met de voorbereiding.
Het idee is om een estafette
te
organiseren
tussen
verschillende kerken in de
binnenstad. Elke kerk organiseert een activiteit van 45
minuten; vervolgens kunnen
de mensen die dat willen naar
de volgende kerk gaan.
Uiteindelijk verzamelen we vanuit alle delen van Den Haag om
18.00 uur in het Zuiderpark, bij de eetbare tuin (www.eetbaarpark.nl) waar we een korte oecumenische viering zullen houden
om 19.00 uur.
5
Het idee is dat elke kerk/gemeente datgene doet waar zij goed in
is, dus wat onze gemeente betreft zouden we kunnen denken
aan geweldloos communiceren.
Wie wil vanuit onze gemeente meedenken over onze inbreng van
45 minuten op die zaterdagmiddag? Op woensdagavond 18
maart na de vesper, dus rond 19.30 uur bent u van harte welkom
voor een eerste brainstorm. Als u dan niet kunt, maar wel ideeën
heeft: laat u het dan even weten aan de predikante?
Jannie Nijwening
Gemeentemiddag
In maart is het 70 jaar geleden, dat ds Albert Keuter, predikant
van onze gemeente, en zijn oudste zoon stierven in het kamp
Bergen Belsen. Dat is aanleiding om een gemeentemiddag te
houden over de vraag hoe de Haagse Doopsgezinde Gemeente
de jaren van de oorlog is doorgekomen. Br Alle Hoekema, bij
velen van ons bekend, heeft aan deze vraag een onderzoek
gewijd, dat gepubliceerd zal worden in het volgende nummer van
de Doopsgezinde Bijdragen (mei 2015), uitgegeven door de
Doopsgezinde Historische Kring.
Wij krijgen vast een voorproefje op 24 maart om 14.30 uur in de
kapel van Oldeslo. Alle gemeenteleden, maar ook vrienden en
bekenden zijn van harte welkom.
Elze Jongsma en Jan Bloem
De mars in Parijs
Het was niet gepland, maar het kwam zo uit. Ik was op een
stedentrip in Parijs op 11 januari, de zondag van de mars in
Parijs. En ik twijfelde lang: wilde ik nu wel of niet naar de mars
gaan. Ik was tenslotte op vakantie en daarom om een andere
reden naar Parijs gegaan. Maar ik wilde aan de andere kant wel
6
mijn solidariteit tonen, want wat in de dagen daarvoor in Parijs
gebeurd was, dat kon natuurlijk echt niet.
Uiteindelijk overwonnen mijn principes mijn vakantiewens en
besloot ik naar de mars te gaan. En daar heb ik geen moment
spijt van gehad. Hoewel ik eerst voor mijn eigen principes ging,
bleek de mars uiteindelijk vooral voor mijzelf een waardevolle les
te bevatten. Een uitkijkje op een betere wereld, een wereld van
broederschap die ik nog nooit eerder gekend had.
Dat begon al op weg naar de Place de la République, het
belangrijkste startpunt van de mars. Mijn hotel lag vrij dicht op
een van de belangrijkste routes naar het plein. Er was namelijk
een treinstation dicht in de buurt van mijn hotel en de metro reed
voor deze periode niet in de buurt van het plein. Dus heel veel
mensen gingen lopend naar het plein. Om in een straat te lopen,
in een hele grote stad, waarin bijna iedereen dezelfde kant
uitgaat. Weten dat bijna al deze mensen, net als jij, naar de mars
gaan. Dus hetzelfde doel hebben die middag. Dat is een
bijzondere ervaring.
De Place de la
République heb ik
niet bereikt. Hoewel ik een uur van
tevoren bijna op de
plek van bestemming was, was het
plein al helemaal
bewaakt
door
agenten. Je mocht
er niet meer door.
Ik was wel vroeg
genoeg om nog
zicht op het plein te hebben. En dat zo dichtbij als maar mogelijk
was. Ik zag de mensen die in het standbeeld waren geklommen.
Ik hoorde de spreekkoren. En soms werden de spreekkoren door
mensen in de straat waar ik stond verder overgenomen. Ook de
7
straat naar het plein kwam helemaal vol te staan met mensen,
voor zover de politie dit tenminste toestond. Want de straat zelf
moest vrij blijven voor de mars. Dus stond iedereen op de
stoepen, in hele lange rijen langs de weg.
Vlak voor de afgesproken starttijd, drie uur, begon de menigte op
het plein met aftellen. En bij “0” …. startte de mars niet. Later
telde ze nog een keer af. En bij “0” ….. startte de mars weer niet.
Toen ben ik echt wel even bang geweest dat de zaak uit de hand
zou lopen. Zoveel mensen die willen lopen, zouden ze het
geduld hebben om te wachten? Zeker omdat door de grote menigte om het plein, je ook werkelijk geen kant meer uit kon. Voor
mij zou het ook
een hele uitdaging zijn geweest
om de straat uit
te komen, als ik
dat gewild had.
Maar het geduld
was er. En op
een bepaald moment werd er
vlak bij mij vanuit
het raam geroepen: “De mars gaat beginnen”. Vlak daarna startte de mars
inderdaad. Ik denk dat ik een zijtak had, want ik heb geen
wereldleiders gezien. Maar wel een ander bijzonder gezicht: vlak
na het start van de mars lieten de politieagenten de mensen vrij.
Je zag meteen een hele groep mensen, die al die tijd gewacht
hadden, enthousiast rennen naar de mars. Zij wilden ook deelnemen. Daar hadden ze al die tijd op gewacht. En nu mocht het.
Ik zelf bleef nog even staan en zag zo een hele, hele, hele grote
groep mensen langskomen. Een groep die onderweg groter
werd, door de mensen die erbij kwamen. En toen ik mee ging
lopen, zag ik dezelfde groep kleiner worden, door mensen die
onderweg afhaakten. Wat ik ergens wel kon begrijpen. Want
8
voor een mars stond de groep wel heel erg vaak en heel erg lang
stil.
Ik hou ervan als alles strak georganiseerd is en zo stel ik me de
perfecte wereld ook vaak voor: een wereld waarin iedereen weet
wat zijn of haar plaats is. Waar iedereen dezelfde regels
aanhoudt en ernaar leeft. Anders gaat het mis. Dat wordt vaak
bevestigd door het journaal, waarin groepen mensen met elkaar
in conflict komen, doordat ze zich niet aan de regels van de
ander willen houden. Maar hier zag ik een andere wereld. Een
wereld waarin mensen konden starten en stoppen als ze daar de
kans toe zagen. Maar als een agent liet weten dat starten of
stoppen niet mogelijk was, dan deden ze dat niet. Liet een
andere agent het wel toe, deden ze het wel. Iedereen wachtte
geduldig zijn of haar moment af om te starten of te stoppen. Het
ging vooral om het feit dat je er was of was geweest. Dat je voor
een tijdje of voor een hele tijd had deelgenomen aan de mars. Of
het nu de hoofdmars was of een zijmars. Hoelang en waar, het
was aan jezelf en aan wat er mogelijk bleek.
Al met al omschrijf ik de ervaring als een ongeorganiseerde orde.
Men accepteerde elkaar, of het nu andere demonstranten waren
of politie. Men luisterde naar elkaar, maar bleef wel trouw aan
eigen mening en eigen plannen. Het respect voor elkaar in de
mars, dat is datgene wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt.
Dat was voor mij hét gebaar ten opzichte van de daden die de
dagen daarvoor in Parijs hadden plaatsgevonden. Daden die bol
stonden van de disrespect.
Respect met weinig regels, dat bleek een wonder te kunnen
volbrengen. Een manier om meer dan een miljoen mensen in
een stad de kans te geven zich in te zetten voor een mars. Een
manier om een evenement te regelen, dat normaal voor een flink
kleinere groep ook flink meer organisatietijd in beslag neemt.
Ondanks allerlei verschillende meningen, achtergronden en
tegenvallers bleek het hebben van één gezamenlijk doel
voldoende: We willen een mars, vandaag!
Monique van Setten
9
Drie maal is scheepsrecht
Drie maal is scheepsrecht
Ik heb het gezegd:
Heer, al gaat elk bij U vandaan
Ik zal zeker met U gaan
Drie maal is scheepsrecht
Hij heeft het gezegd
Vóórdat drie maal kraait de haan
Heb jij vannacht hetzelfde gedaan
Drie maal is scheepsrecht
Hij heeft het gezegd
Tot drie maal toe vroeg hij
Simon, hoe lief heb je mij?
Drie maal is scheepsrecht
Ik heb het gezegd
Heer, U kent mij, doorgrondt mijn hart
U kent mijn liefde, mijn spijt, mijn smart
Drie maal is scheepsrecht
Ik ben weer zijn knecht
Alien Kuit
Jezus de Glossy
Veel beroemdheden kregen hun glossy. Maar de bekendste
persoon op aarde nog nooit. Gelukkig heeft hij er nu een. Ik vond
hem op de hoek van de straat. Onder redactie van Arthur Japin
kwam deze glossy tot stand. Hij reist drie dagen door de woestijn
om over Jezus te lezen in de Bijbel. Hij concludeert: als God en
liefde hetzelfde zijn, dan ben ik erg religieus. In de drie dagen
werd er continu gebombardeerd. Hij begreep dat dat de stem van
God was, religie leidt tot oorlog, een trieste constatering.
Je kunt met je smartphone een virtuele pelgrimstocht maken.
10
Acht plaatsen waar de voeten van Jezus hebben gestaan. De
foto uit het blad scannen (eerst even naar de appstore) en met je
telefoon of tablet in het rond kijken. Van Nazareth via Kafarnaüm,
Judea-woestijn, de Jordaan en het meer van Galilea naar de
Tempelberg, Getsemané en uiteindelijk het graf.
Omdat het een ‘glossy’ is moet er natuurlijk ook een modegedeelte in zitten. Tattoo Bob uit Rotterdam komt aan het woord en
laat zeven Jezus-tatoeages
zien, die hij in de afgelopen
tijd heeft gezet. Verder zijn
er foto’s van de hedendaagse Maria, Marta, Zacheüs,
Johannes de Doper, Petrus,
Maria Magdalena, Pilatus en
Thomas, ze dragen kleding
die gedoneerd is aan het
Leger des Heils en zien er
allemaal stuk voor stuk
fantastisch uit.
Er komen gewone mensen
aan het woord die een
beeltenis van Jezus in hun
huis hebben en ze vertellen
erover.
Uitspraken
van
Barak Obama tot Elton John
over hoe ze aankijken tegen Jezus. Stuk voor stuk uitspraken om
even stil te blijven staan. Leo Blokhuis de professor van de
popmuziek vertelt over waar Jezus in de popmuziek naar voren
komt. Heel veel teksten staan bol van de christelijke thema’s.
Bram Bakker, psychater heeft het over vergeven. Hij maakt een
vergelijking van een hedendaags verhaal van mensen die een
moord hebben gepleegd en hun familie. Hoe zijn ze er mee om
gegaan en waarom hebben ze op een bepaalde manier gehandeld. Hier tegen over het verhaal van Jezus. Door in beide gevallen te vergeven, wat een van de grootste talenten van de
11
mens is, maak je het verdere leven draaglijk. Zolang we ons
realiseren dat vergiffenis het mooiste is wat we kunnen schenken
aan wie ons leed heeft berokkend, leeft Jezus voort. Is dat niet
mooi!
Leuk om te lezen dat Anna Zernike ook genoemd wordt in een
gedeelte waar boven staat: was Jezus maar een feministe.
Vrouwelijke dominees komen aan het woord hoe zij het ervaren
om dominee te zijn en hoe ze tegen Jezus aankijken. Bijna
achter in het blad staan 56 verschillende kleine foto’s van het
laatste avondmaal. Met daarna een aantal heerlijke recepten van
Han Wilmink uit zijn Bijbels kookboek.
Het is een blad dat goed toegankelijk is voor iedereen, ook al
heb je helemaal niets met Jezus. Het roept hier en daar stof tot
discussie op. Maar dat is misschien ook wel de bedoeling.
Erica Wouterloot
Doopsgezinde Oecumene
Al een tijd is er een werkgroepje actief met als doel de oecumene
binnen de Doopsgezinde kerk meer op de kaart te zetten. In de
oriënterende fase hebben we besproken wat onze doelstelling
is. Daarnaast hebben we geprobeerd alle oecumenische
verbanden in de stad een beetje in beeld te krijgen. Graag willen
we u informeren over onze gedachten en activiteiten.
Al vrij snel kwamen we tot het volgende uitgangspunt van onze
werkgroep:
We willen dat de Doopsgezinde gemeente blijft en meer gaat
participeren in de oecumene:
- omdat we in alle veelkleurigheid samen 'Gods volk onderweg'
vormen en van elkaar kunnen leren
- omdat we er niet zijn om onszelf in stand te houden maar
samen te werken aan een wereld en een stad waarin meer
gerechtigheid en vrede is
12
Als werkgroep willen we daarom voornamelijk activiteiten onder
de aandacht brengen waarbij het vieren en praten met mensen
uit andere kerken centraal staat. Daarnaast staan we ook open
voor contacten met andere godsdiensten. Zeker als deze
activiteiten gericht zijn op het bespreken van vrede of op actuele
thema’s uit het land of de wereld. Omdat wij het als
doopsgezinden natuurlijk niet bij woorden willen laten maar ook
daden willen, gaan we als werkgroep deze activiteiten en
bijeenkomsten onder de aandacht brengen met een rubriek in
ons blad. Hierbij kan men denken aan activiteiten waarin, met
een oecumenische insteek, niet alleen wordt gepraat, maar ook
werkelijk actie wordt ondernomen om onze stad en de wereld te
verbeteren. Onafhankelijk of dit kleine projecten zijn in bijvoorbeeld wijken of juist grotere landelijke of wereldwijde projecten.
Nu we als werkgroep een doel hebben, zullen we op korte termijn
ook bijbehorende acties uitzetten. Te beginnen met deze rubriek,
waarvan er hopelijk nog vele zullen volgen.
de werkgroep Oecumene, Jannie, Coos en Monique
Amerikanen op bezoek
Als Haagse gemeente zijn we dan misschien van bescheiden
omvang,
wereldwijd
zijn we met zo'n 1,5
miljoen mennonieten/
doopsgezinden. Deze
wereldwijde broederen zusterschap komt
in onze gemeente natuurlijk duidelijk naar
voren in onze inzet
voor Betsaïda, maar
soms ook op andere
manieren. Zo hielden
13
wij enkele jaren geleden onze kwartaalcollecte voor de
Amerikaanse organisatie Brethren Mennonite Council for
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Interests. Om jullie
geheugen even op te frissen: deze groep zet zich in voor de
rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders
binnen de Mennonite Church USA en de Church of the Brethren.
Wij (Tjibbe en ik) hebben door de jaren heen contact gehouden
met deze groep. Zo kregen wij vorig jaar november een email
van Patricia Mack; zij en haar man Bob, mennonieten uit Minneapolis, kwamen in januari naar Europa en wilden ons graag ontmoeten tijdens hun verblijf in Nederland. Gedurende twee dagen
hebben wij ons best gedaan hen een indruk te geven van Den
Haag en Nederland. Het centrum van Den Haag hebben we
lopend verkend en we bezochten het Mauritshuis en het
Panorama van Mesdag. Ook de kerk bezochten we. Met de auto
naar buiten het centrum gelegen plaatsen en op speciaal verzoek
naar het strand in Scheveningen.
Twee dagen later kwam de rest van ons land (deels) aan de
beurt. Bob is een architekt en wilde graag het voormalige TBsanatorium Zonnestraal in Hilversum zien, dat op de nominatie
staat voor een plaats op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Verder waren Patricia en Bob geïntrigeerd door het vele water in
ons land. Dus leek het ons een goed idee een tour te maken
door Flevoland met een bezoek aan Schokland en Urk. Rijden
over land dat vroeger zee was spreekt vele buitenlanders tot de
verbeelding. Jammer genoeg was het museumdorp Schokland
gesloten, maar Urk is gelukkig een gewoon dorp en gaf dus
toegang. Op de terugweg naar Amsterdam, waar zij logeerden,
reden we over de dijk die door het IJsselmeer loopt van Lelystad
naar Enkhuizen. Het stormachtige weer maakte dat tot een voor
hen indrukwekkende belevenis. Bijkomend voordeel: door deze
tour kwamen wij óók op plekken waar wij nog nooit geweest
waren. Toch leuk zo'n kerk met internationale vertakkingen.
Stoffer Quist
14
Drogisterij Duinoord
Met een grote glimlach begroet ze je in haar drogisterij. Parisa
Aligoli heeft er wat moois van gemaakt in de bijna tien jaar dat zij
daar de scepter zwaait. Ze was al enkele jaren in ons land,
woonde in Hippolytushoef op Wieringen en werkte in de beveiliging, later in de horeca. Ze had een vermaard café, maar dat
leverde voornamelijk inkomsten in de zomer op. Niet genoeg om
het hele jaar van rond te komen en zo ging Parisa met steun van
Alien Kuit op zoek naar iets anders. Die steun gaf haar moed om
opnieuw een opleiding te doen en dat bracht haar in het drogisterijvak. Ze deed het veel sneller dan de tijd die ervoor staat.
Parisa koos ervoor om in een bestaande drogisterij te beginnen,
eerst in dienst van de oude eigenaar. Vijf dagen per week op en
neer vanuit Wieringen! Maar het ging goed en toen kon ze
samen met Alien het roer overnemen en zo verhuisde de familie
naar Den Haag. De vrouw die er al werkte bleef in dienst en dat
was fijn, want ze was aardig, kende de klanten goed en had veel
ervaring. Ze is nog drie jaar gebleven. Alien hielp ook, maar
gaandeweg nam ze
meer een adviesrol op
zich. Met de andere
medewerkers in de
winkel voelt Parisa
zich één grote familie.
Eén van hen is haar
zusje Hengameh, ook
op de foto.
Wie nu de winkel in de
Reinekenstraat 83 binnenkomt vindt daar zo
ongeveer alles om het lichaam van top tot teen te verzorgen en
te versieren van baby tot hoogbejaard. Er is ook het een en
ander voor kleine pijntjes, waar geen recept voor nodig is. Om je
huis spic en span te houden zijn er schappen vol producten. Ook
15
voor simpele cadeautjes kun je er terecht. Met de mensen in de
wijk hebben Parisa en haar mensen door de jaren heen een
warm contact opgebouwd en daarbij staat vertrouwen centraal.
Klanten die te oud worden om naar de winkel te komen, krijgen
hun spulletjes als vanzelfsprekend thuisbezorgd. De kinderen uit
de buurt komen graag, ook als zij niets hoeven te kopen, maar
wel een tekening willen brengen. Voor hen is er natuurlijk een
snoepje.
Een mooie drogisterij, van harte aanbevolen.
Nelleke Kan
Wereldbroederschapsdag in Rotterdam.
Op deze Ringdag werden we in de vermaning van Rotterdam
verwelkomd met een kopje koffie of thee. Direct werden gesprekken aangegaan met geloofsgenoten uit andere gemeenten.
Vanuit onze gemeente waren 12 mensen aanwezig.
Het thema ‘De Ring staat op’, werd begonnen met een spel waar
we elkaar een klein beetje konden leren kennen. Hierna volgde
een viering waarin Hester Wouda voor ging met als thema
Opstaan voor het Koninkrijk van God. Menigeen genoot van het
zingen van het lied ‘Nieuwe winden, oude liefde’ op de melodie
van ‘de winden Gods’.
Na de dienst was er gelegenheid om koffie te drinken. Het was
een heel gekakel in de kerk, maar wat was het leuk om iedereen
weer te zien en te spreken. Aansluitend aan de koffie werd de
lunch genuttigd. Een lekker kopje soep en broodjes, waar onder
andere het Rotterdamse ketelbinkie bij was. Een heerlijk soort
krentenbolletje. Na de lunch volgde het middagprogramma, er
was voor elk wat wils. Van doopsgezinde ondernemingslust tot
creatieve activiteiten, waaronder een bank maken van oude
pallets of knutselen met aluminiumfolie. Natuurlijk was er ook
muziek. En een stadswandeling. Volgens mij heeft iedereen zich
goed vermaakt.
16
Aan het einde
van de dag werd
door alle groepen verslag gedaan en de producten van de
workshops werden
getoond.
Tot slot was er
nog een viering
die eindigde met
lied 416 ‘Ga met
God en Hij zal
met je zijn’.
Voldaan van deze dag ging ieder weer op huis aan. Iedereen
groetend en nu al weer uitkijkend naar de volgende Ringdag die
waarschijnlijk ergens in Zeeland georganiseerd zal gaan worden.
Erica Wouterloot
Han Cuperus, predikant van de Doopsgezinden in Rotterdam en
Dordrecht, gaf een workshop over doopsgezinden en hun ondernemingslust. Op tafel lag een dikke pil Horizon City door Jaap
Scholten, een vrij recent boek over de ondernemingslust van de
doopsgezinden door de eeuwen heen en overal in de wereld. Hij
ging met name in op de ondernemers in de Zaanstreek en
Twente en de ontwikkeling van de fluit, het 17deeeuwse scheepstype dat buitengewoon snel kon varen. Zij hoefden geen wapens,
want zij wilden geen strijd en geen wapens dragen of meevoeren. Wapens zijn ballast en houden de snelheid tegen. Han
stelde dat de doopsgezinden graag overal hun neus in willen
steken. Hoe zit dat in onze tijd, houden wij ons nog aan de oude
ideeën van de dopers, de stillen in den lande? Moeten we niet
eens naar voren komen en onze neus weer overal insteken en
laten zien waar we voor staan in deze wereld? Is mijn ja nog ja
en ben ik echt vredelievend? Willen wij nog wel ons in
17
ontwikkelingswerk storten en in mediation? Kortom waar staan
wij nu en willen wij ons laten horen? Misschien hoeven we niet
overal onze neus in te steken. We wonen in deze wereld, maar
misschien zijn we als Menno niet van deze wereld? Gaat het ons
nog wel om de heelheid van Gods schepping en de navolging
van Christus? Het was een erge goede bijeenkomst. Trouwens
de hele dag was heerlijk.
Coos Wentholt
Bericht uit Oldeslo - de dames van de bezoekcommissie
Al sinds de oprichting speelden leden uit de gemeente een
actieve rol in huize Oldeslo. Wijlen ds. Han Tuininga kan tevreden neerkijken op alle inspanningen die voor en door de broeders en zusters van de Doopsgezinde gemeente zijn verricht
voor het huis waar hij een groot initiator van is geweest. Nu anno
2015, te midden van alle veranderingen in de zorg, nemen we
afscheid van de dames van de bezoekcommissie, zr. Wya
Schimmel, zr. Corry
de Clercq en zr. Anneke Breevaart. Tijd
voor een gesprek en
een dankbetoon.
De bezoekcommissie werd gevormd
door de vrouwen van
de bestuurders en
de vrouwelijke bestuursleden. Hun taak was het kennismaken met nieuwe bewoners en het regelmatig bezoeken van alle bewoners. Er waren
zes of zeven dames en elk van hen had een ‘eigen’ gang. Elke
week op dinsdagochtend kwamen de dames bijeen in de
18
bestuurskamer met de geestelijk verzorger; daar kwam ook de
hoofdverpleegkundige met een namenlijst van alle bewoners en
deed mededelingen over veranderingen en bijzonderheden van
bewoners. Zo wisten de dames wat er met iedereen aan de hand
was en konden daarop hun bezoek afstemmen. Daarna vertrok
ieder naar haar eigen gang. De ochtend werd afgesloten met een
lunch waarbij ook enkele bestuurders aanwezig waren. De
dames vormden zo een schakel tussen de bewoners en het
bestuur.
Corry en Wya zijn beiden vanuit de Kerkenraad toegetreden tot
het bestuur van Oldelso en raakten zo betrokken bij het werk van
de bezoekcommissie. Dat is voor Wya bijna 25 geleden, voor
Corry zelfs meer dan 25 jaar! Van alle dames die de bezoekcommissie heeft gekend zijn zij de leden die het bezoekwerk tot
op heden zijn blijven doen. De laatste tien jaar samen met
Anneke Breevaart en sinds haar aantreden met ds. Anneke van
der Zijpp. Iedere dinsdagochtend om 10.00 uur present, de
bestuurskamer heeft plaatsgemaakt voor de koffiekamer, de
gezamenlijke lunch is inmiddels afgelast. Vanuit Oldeslo is er
geen overdracht meer, de mutaties in het bewonersbestand zijn
groot, de aanspreekbaarheid van bewoners neemt af. De
bezoekgroep is klein in aantal en zelf ook een jaartje ouder, dat
alles maakt dat na meer dan vijftig jaar een einde komt aan het
voortbestaan van de bezoekcommissie. Met veel waardering en
dank voor onze zusters Wya, Corry en Anneke nemen we
afscheid van dit mooie betekenisvolle werk. Anneke van der Zijpp
zet het bezoekwerk voort vanuit haar functie als geestelijk
verzorger. De dames houden vanuit hun persoonlijke betrokkenheid nog enkele contacten aan. We wensen jullie alle goeds.
Frouke Bardet
19
Uit de broederschap
De jaarlijkse studiedag op weg naar Pasen van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk heeft dit jaar als
thema ‘met Hooglied en Johannes …’. Om deze dag mee te
maken hoeven we niet ver, want hij vindt plaats in ons eigen
kerkgebouw. Kijk mee door de ogen van kunstenaars naar het
Hooglied en de teksten van Johannes en kijk met nieuwe ogen
naar het Paasverhaal, zing het hoogste lied, het Hooglied! Zing
het liedje van verlangen en opstaan, van zoeken en (niet) vinden
op weg naar Pasen. Verdiep je samen met anderen in
bijbelverhalen over de betekenis van Pasen en zing ter
afwisseling samen liederen bij dit thema. Pasen, tijd voor iets
nieuws, tijd om op te staan. De dag staat onder leiding van ds
Ineke Reinhold en de muziek van Annejet Bennink en Harry
Schram.
De datum is zaterdag 7 maart van 10.00 tot 16.00 uur. Opgave
bij Harry Schram.
Vredesoverleg
Zwarte vlaggen met witte Arabische tekens, oproer in de Haagse
Schilderswijk. De beelden duiken elke keer weer op in de media
met soms angstaanjagende berichten. Dan is het beter om het
blad Kerk in Den Haag in handen te hebben, met het antwoord
van bijzondere stadsgenoten, Gerrit en Sonja die bruggen bouwen in diezelfde Schilderswijk, Willem Jansen die in permanente
dialoog is met zijn studenten op de Haagse Hogeschool,
Marianne van Erp die een nieuw restaurant opent en het
Vredesoverleg start in het MOC aan het Teniersplantsoen. Er is
veel beweging in de Schilderswijk met een positieve uitstraling.
Op 22 januari woonde ik het eerste Vredesoverleg bij. We zaten
met velen aan lange tafels voor een maaltijd van soep en brood.
20
Daarna luisterden we naar een presentatie van het Apostolisch
Genootschap die daarmee de spits afbeet en raakten met elkaar
in gesprek op zoek naar overeenkomsten. Als tweede kwam de
Milli Günüs Moskee aan bod. Er werd verteld over de vrouwenvereniging, er werd gezongen, er werd gesproken over ons aller
diepste verlangen, de roep om Vrede. Alette Vonk en Marianne
van Erp willen het Vredesoverleg voortzetten, elke zes weken
een gezamenlijke maaltijd en twee verschillende organisaties die
zichzelf voorstellen, met daarna gesprek over wat we met elkaar
gelijk hebben. Een prachtig initiatief. Een krachtig antwoord op
de onrust in de wijk, in de stad, in de wereld. De taalbarrières zijn
geslecht, nu nog elkaar vinden en ontmoeten, we kunnen veel
van elkaar leren.
Frouke Bardet
Het volgende vredesoverleg vindt plaats op 5 maart. Dan zal onze eigen Sjoukje Wethmar een presentatie geven over de diverse
projecten van WereldWerk, waar zij bij betrokken is. Een extra
goede reden om te komen!
Vastenmaaltijd
De Commissie Oecumenische Samenwerking (Haagse Hout)
organiseert op dinsdag 10 maart om 18.00 uur een oecumenische vastenmaaltijd in de Melchiorzaal van de Paschaliskerk
Paschalispad 3, Den Haag, gevolgd door een vesperdienst met
als voorgangers ds. Bootsma en de heer van Driel. Pastor
Koffeman van het Straatpastoraat Den Haag zal na de maaltijd
en voor de vesperdienst iets vertellen over het Straatpastoraat
en hij zal deze informatie met lichtbeelden (beamer) illustreren.
Er zal een collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst na
aftrek van de kosten van de maaltijd ten goede zal komen aan
het Straatpastoraat. Voor deze maaltijd hangt een intekenlijst op
het prikbord in de koffiekamer.
21
Uit ons midden gingen van ons heen
Mevrouw de Jong - Steenhof
Dirk van der Veer
op 28 januari 2015
want niemand kan een ander fundament leggen
dan er al ligt - Jezus Christus zelf
1 Korintiërs 3:11
Personalia
De heer en mevrouw Kruijswijk - Lont en mevrouw L.A. Leidekker
bedankten voor het lidmaatschap.
Kerkdiensten in de Remonstrantse Gemeente
Laan van Meerdervoort 955
www.remonstranten.org/denhaag
22 feb. ds Johan Goud
1 mrt. ds Marina Slootmans
8 mrt. ds Reinhold Philipp
15 mrt. ds Eginhard Meijering
22 mrt. ds Reinhold Philipp
29 mrt. 14.30 uur afscheid ds Johan Goud
2 apr. 19.30 uur ds Marina Slootmans
Avondmaal
3 ap. 19.30 uur ds Reinhold Philipp
Goede Vrijdag
5 apr. ds Reinhold Philipp
Pasen
Kerkdiensten in De Hoeksteen
Rozenboomlaan 119 Voorburg
www.vrijzinnigen.nl
22 feb. ds Katrijne Bezemer Hoeksteenkoor
22
8 mrt.
22 mrt.
29 mrt.
5 apr.
ds Marina Slootmans
ds Katrijne Bezemer
ds Katrijne Bezemer
ds W.S.K. Yntema
Hoeksteenkoor
Avondmaal
Hoeksteenkoor
Kerkdiensten NPB
Lange Kerkdam 46 Wassenaar
22 feb. ds Martin Roos
1 mrt. ds Heine Siebrand
8 mrt. ds Marthe de Vries
15 mrt. ds Marthe de Vries
22 mrt. ds Wies Blomjous
29 mrt. ds Marthe de Vries
2 apr. 19.30 uur ds Marthe de Vries
3 apr. 19.30 uur ds Marthe de Vries
5 apr. ds Marthe de Vries
www.npbwassenaar.nl
Avondmaal
Goede Vrijdag
Doopsgezinde Gemeente
Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag
070-3605711
[email protected]
www.dgdenhaag.nl www.facebook.com/DoopsgezindDenHaag
NL55ABNA0624374505 voor alle betalingen door leden en
belangstellenden
Commissie Hulpbetoon NL93INGB0000295263
Predikant ds Jannie Nijwening Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag
06-49422430 [email protected]
Werkdagen maandag t/m donderdag
Telefonisch spreekuur dinsdag t/m donderdag 8.30 - 9.30 uur
Albert Schweizerstraat 29 1561GD Krommenie 075-8795591
Administratie maandag - vrijdag 9.00 - 12.00 uur
23
Kerkdiensten
22 februari - 5 april
22 feb.
ds Jannie Nijwening in Oldeslo
koor
ds Wim Jansen in Abtswoude
avondmaal
20.00 uur huisdienst met ds Henk Groenewegen
bij Gerda Bolier
1 maart
Coos Wentholt in de Doopsgezinde kerk
ds C. Kuhler in Abtswoude
8 maart
17.00 uur vesper kinderdienst
ds Jannie Nijwening in de Doopsgezinde kerk
Coos Wentholt in Oldeslo
ds Esther Bijlsma in Abtswoude
15 maart
ds Tjalling Kindt in de Doopsgezinde kerk
22 maart
ds Anneke van der Zijpp in Oldeslo
ds Han Cuperus in Abtswoude
29 maart
Palmpasen doopdienst kinderdienst
ds Jannie Nijwening in de Doopsgezinde kerk
2 april
19.30 uur avondmaal
ds Jannie Nijwening in de Doopsgezinde kerk
ds Esther Bijlsma in Abtswoude
3 april
19.30 uur Goede Vrijdag
ds Jannie Nijwening in de Doopsgezinde kerk
5 april
Pasen koor kinderdienst
ds Jannie Nijwening in de Doopsgezinde kerk
ds Anneke van der Zijpp in Oldeslo
ds Henk Groenewegen in Abtswoude
De diensten beginnen - tenzij anders vermeld - om 10.30 uur
24

Vergelijkbare documenten

09 Doopsgezind DH Zomernummer 2015

09 Doopsgezind DH Zomernummer 2015 Kijk nou toch, wat een lijden! De engelen op dit schilderijtje roepen het ons zwijgend toe. Zo toonde Meister Francke het ons omstreeks 1420. Nu zien we dagelijks beelden van oorlog, aanslagen en s...

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag

Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag omstreeks 1420. Nu zien we dagelijks beelden van oorlog, aanslagen en schietpartijen. We mogen er nooit aan wennen.

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag

Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8 2514 JA Den Haag houden over de vraag hoe de Haagse Doopsgezinde Gemeente de jaren van de oorlog is doorgekomen. Br Alle Hoekema, bij velen van ons bekend, heeft aan deze vraag een onderzoek gewijd, dat gepubliceer...

Nadere informatie