Rapport

Commentaren

Transcriptie

Rapport
Lid ONRI
ISO-9001: 2000 gecertificeerd
Rapport
Laboratorium voor Akoestiek
Bepaling van de luchtgeluidisolatie van barrière platen,
type 703.033, fabrikaat Rockfon
Rapportnummer A 2042-1-RA d.d. 5 juli 2010
Peutz bv
Paletsingel 2, Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel. (079) 347 03 47
Fax (079) 361 49 85
[email protected]
www.peutz.nl
Peutz bv
Lindenlaan 41, Molenhoek
Postbus 66, 6585 ZH Mook
Tel. (024) 357 07 07
Fax (024) 358 51 50
[email protected]
www.peutz.nl
Peutz bv
L. Springerlaan 37, Groningen
Postbus 7, 9700 AA Groningen
Tel. (050) 520 44 88
Fax (050) 526 31 78
[email protected]
www.peutz.nl
Peutz GmbH
Düsseldorf, Bonn, Berlijn
[email protected]
www.peutz.de
Peutz SARL
Paris, Lyon
[email protected]
www.peutz.fr
Peutz bv
London
[email protected]
www.peutz.co.uk
Opdrachtgever:
Rockfon/Rockwool BV
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Rapportnummer:
A 2042-1-RA
Datum:
5 juli 2010
Ref.:
TS/JK/LvI/A 2042-1-RA
Daidalos Peutz bvba
Leuven
[email protected]
www.daidalospeutz.be
Köhler Peutz Geveltechniek bv
Zoetermeer
[email protected]
www.gevel.com
Opdrachten worden aanvaard en
uitgevoerd volgens De Nieuwe
Regeling 2005
BTW identificatienummer
NL004933837B01
KvK: 12028033
Inhoud
1. INLEIDING
3
2. NORMSTELLING EN RICHTLIJNEN
4
3. ONDERZOCHTE CONSTRUCTIE
5
4. METINGEN
4.1. Methode
4.2. Nauwkeurigheid
4.2.1. Herhaalbaarheid (r)
4.2.2. Reproduceerbaarheid (R)
4.3. Omgevingscondities
4.4. Meetresultaten
6
6
6
6
7
7
7
A 2042-1-RA
2
1. INLEIDING
In opdracht van Rockfon/Rockwool BV te Roermond zijn geluidisolatiemetingen
uitgevoerd aan:
barrière platen, type 703.033, fabrikaat Rockfon
De metingen zijn verricht in het Laboratorium voor Akoestiek van Peutz bv te Mook, zie
figuur 1.1
Voor het uitvoeren van bovengenoemde metingen is het Laboratorium
voor Akoestiek erkend door de “Stichting Raad voor Accreditatie” (RvA).
De RvA is lid van de EA MLA1
1
EA MLA: European
accreditation.org
Accreditation
Organisation
MultiLateral
Agreement:
http://www.european-
EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA members are considered to
have the same degree of credibility, and are accepted in MLA and MRA countries.”
A 2042-1-RA
3
2. NORMSTELLING EN RICHTLIJNEN
De metingen zijn uitgevoerd conform het kwaliteitshandboek van het Laboratorium voor
Akoestiek en de volgende normen:
ISO 140-3:1995
N.B.
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 3: Laboratory measurements of airborne
sound insulation of building elements
De norm ISO 140-3 is binnen alle landen van de EG aanvaard
als Europese Norm EN ISO 140-3:1995
Andere normen waarnaar in voorliggend rapport verwezen wordt zijn:
ISO 140-1:1997
N.B.
ISO 140-2:1991
N.B.
ISO 717-1:1996
N.B.
Acoustics - Measurement of sound insulation of building
elements - Part 1: Requirements for laboratory test facilities with
suppresed flanking transmission
De norm ISO 140-1 is binnen alle landen van de EG aanvaard
als Europese Norm EN ISO 140-1:1997
Acoustics - Measurement of sound insulation of building
elements - Part 2: Determination, verification and application of
precision data
De norm ISO 140-2 is binnen alle landen van de EG aanvaard
als Europese Norm EN 20140-2:1993
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 1: Airborne sound insulation
De norm ISO 717-1 is binnen alle landen van de EG aanvaard
als Europese Norm EN ISO 717-1:1996
ISO 717-1:1996/A1:2006
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements- Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1 :
Rounding rules related to single number ratings and single
number quantities
A 2042-1-RA
4
3. ONDERZOCHTE CONSTRUCTIE
Onderstaande gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever en/of verkregen uit eigen
waarnemingen. De te onderzoeken constructie werd door de opdrachtgever in
meetopening C aangebracht.
De volgende barrière is gemeten:
fabrikant:
type:
paneelafmetingen:
samenstelling:
totale dikte:
totale oppervlakte massa:
Rockfon BV
703.033
1200 mm x 600 mm x 30 mm
– versterkt aluminiumfolie
– 30 mm steenwol
– glasvlies
– dubbelzijdig klevend schuimband met een dikte van
ca. 6 mm en een breedte van 12 mm. De schuimband
is in 4 stroken in de breedterichting van de plaat
gemonteerd op ca. 10 cm van de rand en h.o.h.
ca. 33 cm.
– glasvlies
– 30 mm steenwol
– versterkt aluminiumfolie
66 mm
ca. 3,7 kg/m2 (gewogen)
De gepresenteerde resultaten gelden alleen voor de hier beproefde monsters onder de
laboratorium omstandigheden zoals omschreven. Het laboratorium kan geen uitspraak
doen over de representativiteit van de onderzochte monsters.
A 2042-1-RA
5
4. METINGEN
4.1. Methode
De metingen zijn uitgevoerd conform ISO 140-3 in de isolatiemeetruimten van Peutz bv te
Mook. Een nadere omschrijving van de meetruimten is in figuren 1 en 2 van dit rapport
gegeven.
De geluidisolatiemetingen worden in twee richtingen uitgevoerd door verwisseling van
zend- en ontvangfunctie. De uiteindelijke geluidisolatiewaarden zijn gemiddeld over beide
meetrichtingen.
In ISO 140-3 wordt de luchtgeluidisolatie van een object gedefinieerd als de "sound
reduction index R" welke wordt bepaald volgens vergelijking 1 en uitgedrukt in dB :
R=L1 −L 210 log

S
A
waarin :
L1 = geluiddrukniveau in de zendruimte
L2 = geluiddrukniveau in de ontvangruimte
S = oppervlakte van het te testen object
A = equivalente geluidabsorptie [m2] in de ontvangruimte berekend volgens :
A=
waarin :
V = volume van de ontvangruimte
T = nagalmtijd in de ontvangruimte
0,16V
T
(1)
[dB]
[dB]
[m2]
(2)
[m3]
[s]
4.2. Nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van de berekende geluidisolaties kan getalsmatig worden uitgedrukt
in termen van de herhaalbaarheid (binnen één laboratorium) en de reproduceerbaarheid
(tussen verschillende laboratoria).
4.2.1. Herhaalbaarheid (r)
Wanneer kort na elkaar twee keer een geluidisolatiemeting wordt uitgevoerd met een
zelfde methode aan een identiek meetobject onder gelijkblijvende omstandigheden is de
waarschijnlijkheid 95% dat het verschil tussen de twee metingen onderling maximaal r
bedraagt.
A 2042-1-RA
6
Om inzicht te krijgen in de herhaalbaarheid van de luchtgeluidisolatiemetingen tussen
twee meetruimten van Peutz bv is een onderzoek uitgevoerd conform ISO 140-2. Uit dit
onderzoek blijkt dat de herhaalbaarheid in de frequentiebanden 100 t/m 250 Hz maximaal
r = 2,0 dB bedraagt en daarboven tot 3150 Hz maximaal r = 1,3 dB.
De herhaalbaarheid betrekking hebbende op de ééngetalswaarde Rw bedraagt maximaal
r = 0,7 dB, zodat bij afronding op hele dB's (zoals in ISO 717 voorgeschreven) uitgegaan
kan worden van een nauwkeurigheid van ±1 dB.
Uit deze meetresultaten blijkt dat herhaalbaarheid (ruimschoots) voldoet aan de eisen
gesteld in ISO 140-2.
4.2.2. Reproduceerbaarheid (R)
Wanneer twee keer een geluidisolatiemeting wordt uitgevoerd met een zelfde methode
aan een identiek meetobject in verschillende laboratoria onder andere omstandigheden is
de waarschijnlijkheid 95% dat het verschil tussen de twee metingen onderling maximaal
R bedraagt.
Mede op basis van diverse onderzoeken is in ISO 140-2 aangegeven welke
reproduceerbaarheid verwacht mag worden. De reproduceerbaarheid van de
ééngetalswaarde Rw bedraagt ca. R=3 dB.
4.3. Omgevingscondities
In onderstaande tabel 1 zijn de ten tijde van de geluidisolatiemetingen gemeten
omgevingscondities weergegeven.
Tabel 1 Omgevingscondities tijdens de metingen
ruimte
temperatuur
[°C]
relatieve vochtigheid
[%]
2
17,3
51
3
17,2
55
4.4. Meetresultaten
De resultaten van de geluidisolatiemetingen worden weergegeven in onderstaande tabel
2 en in figuur 3. De metingen zijn uitgevoerd in tertsbanden. De resultaten van de
octaafbanden zijn uit deze meetresultaten berekend. In de tabel en de grafieken worden
de gevonden isolatiewaarden per frequentieband gegeven. Uit deze waarden zijn verder
nog berekend en aangegeven:
–
de "weighted sound reduction index Rw" en de aanpassingstermen C en Ctr
conform ISO 717-1.
A 2042-1-RA
7
Tabel 2
record nr.
zie figuur
frequentie
[Hz]
100
125
160
GELUIDISOLATIE
R [dB]
#40
3
1/3 oct.
1/1 oct.
12,4
11,9
15,1
12,9
200
250
315
19,0
24,8
29,0
22,4
400
500
630
33,1
32,4
29,4
31,3
800
1000
1250
27,3
35,0
40,8
31,2
1600
2000
2500
44,0
48,2
51,0
46,8
3150
4000
5000
Rw(C;Ctr)
53,7
56,1
56,8
59,7
33(-2;-7) dB
De in dit rapport gegeven geluidisolatiewaarden zijn gebaseerd op een proefoppervlak
van 1,88 m2. In praktijksituaties waar afmetingen en inklemmingswijze verschillen met de
meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.
Mook,
Th. Scheers
Hoofd Laboratorium voor Akoestiek
ir. M.L.S. Vercammen
directeur
Dit rapport bestaat uit: 8 pagina's en 3 figuren.
A 2042-1-RA
8
LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK
PEUTZ bv
Lindenlaan 41, NL-6584 AC MOLENHOEK (LB)
OVERZICHT
Verdieping
demper
hamerzolder
plenum
demper
(E)
vloeren/
daken
(8)
vide
nagalmkamer
(9)
vide
opslag 2800+
(afgesloten)
doorvoeropening (A)
b x h = 1300 x 1905 mm
plenum
Begane grond
ventilatieruimte
(6)
werkplaats
cv
nagalmkamer
(3)
ontvangkamer
zendkamer
sanitair
(2)
(1)
(7)
wc
spreekkamer
MEETOPENINGEN (b x h in mm):
(B) 1000 x 2200 mm
(C) 1500 x 1250 mm
(D) 4300 x 2800 mm
(E) 4000 x 4000 mm
A2042-1-RA
(D)
(C)
meetruimten (B)
(4)
douche
overlangs(5)
afvoerleidinge
n
ventilator
analyse
overhead-deur
0 1 2 3 4 5m
schaal
figuur 1
LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK
PEUTZ bv
Lindenlaan 41, 6584 AC MOLENHOEK (LB)
ISOLATIE-MEETRUIMTES
De meetruimtes voldoen aan de in ISO 140-1 gestelde eisen.
Verder gegevens:
– inhoud ontvangkamer:
115 m3
– inhoud zendkamer:
214 m3
– oppervlak proefwand:
1,88 m2
Beide vertrekken zijn trillinggeïsoleerd opgesteld door het toepassen
van een zogenaamde kamer-in-kamer constructie. Hierdoor wordt
flankerende transmissie tot een minimum beperkt.
(afgesloten) andere testopeningen
(nominale breedte x hoogte in mm)
(A): 1300 x 1800
(B): 1000 x 2200
(D): 4300 x 2800
NAGALMKAMER (3)
ONTVANGKAMER (2)
Meetopening C: (1,88 m2)
b x h: 1498 x 1248 mm
Meetopening C
Verticale doorsnede:
Meetopening C
Horizontale doorsnede:
A 2042-1-RA
figuur 2
LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK
LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE CONFORM ISO 140-3:1995
opdrachtgever: Rockfon/Rockwool BV
onderzochte constructie: Barrière 2x30mm + 6mm spouw
steenwol
30
6
30
versterkte alufolie
versterkte alufolie
steenwol
schuimband t.b.v.
luchtspouw
1/3 oct.
1/1 oct.
ref. curve (ISO 717)
60
50
volume meetruimte: 214 m3
40
volume meetruimte: 115 m3
oppervlakte proefwand: 1,8 m2
30
gemeten in:
Peutz Laboratorium voor Akoestiek
signaal: breedband ruis
20
Insulat rel. 3.5.8 mode 1. bestandsnaam: a2042 S#:38-39 ##:40
bandbreedte: 1/3 octaaf
10
ISO 717-1:1996
Rw(C;Ctr) = 33(-2;-7) dB
0
125
250
500
1k
2k
4k
frequentie [Hz]
12,4
1/3 oct. 11,9
15,1
19,0
24,8
29,0
33,1
32,4
29,4
27,3
35,0
40,8
44,0
48,2
51,0
53,7
56,8 dB
59,7
1/1 oct. 12,9
22,4
31,3
31,2
46,8
56,1 dB
publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad
Rapport A 2042-1-RA
Mook, 07-05-2010
figuur nr. 3

Vergelijkbare documenten

Rapport - Produits

Rapport - Produits De metingen zijn verricht in het Laboratorium voor Akoestiek van Peutz bv te Mook, zie

Nadere informatie

Brandrapport 209 Duo V Bu - SAB

Brandrapport 209 Duo V Bu - SAB L. Springerlaan 37, Groningen Postbus 7, 9700 AA Groningen Tel. (050) 520 44 88 Fax (050) 526 31 78 [email protected] www.peutz.nl Peutz GmbH Düsseldorf, Bonn, Berlijn [email protected] www.peutz...

Nadere informatie

PDF ROCKWOOL SOUNDMAXX (akoestisch rapport met detailfoto`s)

PDF ROCKWOOL SOUNDMAXX (akoestisch rapport met detailfoto`s) EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA members are considered to have the same degree of credibility, and are accepted in MLA and MRA countries.”

Nadere informatie