Actievoorwaarden spaaractie Weight Watchers

Commentaren

Transcriptie

Actievoorwaarden spaaractie Weight Watchers
Actievoorwaarden spaaractie Weight Watchers Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie die wordt georganiseerd door Weight Watchers
Belgium N.V. , gevestigd te Justus Lipsiusstraat 25, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer
BE 0454.673.246.
Artikel 1 : Algemeen 1. Elke persoon woonachtig in België en het Groothertogdom Luxemburg is gerechtigd aan deze
actie deel te nemen.
2. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij toestemming te hebben van zijn wettelijke
vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Medewerkers en personeel van Weight Watchers die betrokken zijn bij deze actie en door
Weight Watchers ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of
feitelijke vereniging, of die door Weight Watchers van fraude verdacht worden zijn uitgesloten
van deelname.
Artikel 2 : Persoonsgegevens 1. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam,
adres, e-mailadres, enz.) op te geven.
2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die ons verstrekt worden, worden gebruikt conform de
privacywetgeving van 8/12/1992. Iedere deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te
kijken, te verbeteren en te verwijderen, en in geval hij betrokken is, het recht om bezwaar te
maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor prospectie doeleinden.
Artikel 3 : Actievoorwaarden 1. Deze actie loopt van 23/03/2015 tot en met 31/05/2015 om middernacht.
2. De actie is een spaaractie: bij aankoop van Weight Watchers producten kan gespaard worden
voor gratis Weight Watchers producten. Om hieraan deel te nemen, zullen de kasticket(ten)
bijgehouden moeten worden en samen met de gegevens van de deelnemer doorgestuurd
worden.
3. Deze kunnen op 3 verschillende manieren opgestuurd worden:
a. Door het deelnemingsformulier op de coupon, beschikbaar in de winkel, in te vullen
en dit samen met de kasticket(ten) door te sturen naar HighCo Data.
b. Door het deelnemingsformulier uit te printen via de website
www.gratisweightwatchers.be, deze handmatig in te vullen en die samen met de
kasticket(ten) door te sturen naar HighCo Data.
c. Door het formulier online in te vullen op www.gratisweightwatchers.be en door een
foto of een scan up te laden van de kasticket(ten).
Adres : Actie «Gratis Weight Watchers » - c/o HighCo Data – B.P. 06222 – 1730 Asse
Artikel 4 : 1.
Binnen de 4 à 6 weken ontvangt de deelnemer per post, op het adres dat gecommuniceerd is
geweest op het deelnemingsformulier, zijn aankoopbon voor gratis Weight Watchers
product(en), overeenkomend met het bedrag van de aankoopbewijzen. Artikel 5 : Toewijzing van de prijzen Prijzen 1. De deelnemer zal gratis producten krijgen volgens het gespaarde bedrag, die als volgt
opgesteld zijn:
a. Vanaf een gespaard bedrag van 6€:
1) Weight Watchers sandwichen voor een waarde van 1,92€
b. Vanaf een gespaard bedrag van 15€:
1) Een pak Weight Watchers jonge kaas voor een waarde van 2,65€
2) Een pak Weight Watchers Duetto Liégeois voor een waarde van 2,05€
c. Vanaf een gespaard bedrag van 25€:
1) Een Weight Watchers pizza margarita voor een waarde van 4,09€
2) Een pak Weight Watchers hespenworst voor een waarde van 1,79€
3) Een Weight Watchers mayonnaise saus voor een waarde van 2,15€
d. Vanaf een gespaard bedrag van 50€:
1) Een bereide Weight Watchers maaltijd hachis parmentier voor een waarde
van 4,99€
2) Een pak Weight Watchers hespenworst voor een waarde van 1,79€
3) Weight Watchers sandwichen voor een waarde van 1,92€
4) Weight Watchers chocoladekoekjes voor een waarde van 1,95€
5) Weight Watchers Fruit Pleziertje voor een waarde van 1,36€
Artikel 6 : Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. De deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Weight Watchers is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige
andere wijze verband houdt met deze actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt
tot:
a. de door haar uitgekeerde aankoopbons;
b. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de
aankoopbons;
c. het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde;
d. technische problemen.
Artikel 7: Rechten Weight Watchers 1. Weight Watchers behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname aan de actie te
beëindigen indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of
enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van
reden, naar eigen inzicht en zonder dat Weight Watchers hiervoor aansprakelijk kan worden
gehouden.
2. Weight Watchers behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de
prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Weight
Watchers daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
Artikel 8: Contact Voor vragen of opmerkingen over de actie, neem dan contact op via de website
www.weightwatchers-­‐in-­‐de-­‐winkel.be Artikel 9: Diversen 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom
de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en de wet op privacyverklaring van toepassing.
3. Deelname aan deze actie impliceert de aanvaarding van huidig reglement. Op deze
voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan
een daartoe bevoegde rechter te Brussel.