01 050912 Presentatie RUD LvC 3

Commentaren

Transcriptie

01 050912 Presentatie RUD LvC 3
John Smits
(voormalig projectleider RUD)
Achtergrond
•
•
•
•
Incidenten en Risico’s
Geen grip op ketens
Milieuboeven
Service aan bedrijven
•
•
•
•
•
Expertise en robuustheid
Continuïteit
Informatieuitwisseling
Samenhang
Doorzettingsmacht?
Landelijke kaders
• Ca. 25 RUD’s
• ‘Basistakenpakk
et’ verplicht:
• Alle
milieuvergunni
ngen
• Deel
Route Brabant Noord
2
0
1
0
2
0
1
12
0
1
2
2
0
1
3
•
•
•
•
•
•
•
Ui
tg
an
gs
pu
Be
nt
dri
en
jfs
Gr
pl
Be
on
an
Va
sl
dv
n
uit
or
To
st
m
vo
et
ar
r
tsi
mi
ng
ng
In
ric
hti
ng
Keuzes Brabant
Noord
• Focus:
• Grootste milieurisico’s
• ‘milieuboeven’
• Innovatie
• Voortbouwen op wat goed is
• Aanhaken ontwikkelingen
• Budgetneutraal? Goedkoper!
Grondvorm
BRZ
Obedri
jven
– 250 fte?
– 1 juridische paraplu (GR)
– 1 bestuurszetel (in Oss)
– 2 plekken voor uitvoering
–
–
–
–
Collegiaal directieteam Gemeenschap
pelijke regeling
Afgestemde
programma’s
Aanp
ak
Harmonisatie
werkwijze en ICT
‘mili
Onderlinge
bijstand en uitwisseling
eubo
even
’
Provi
ncial
e
Inno
bedri
vatie
jven
Vragen
Achtergrond:
Focus risicobedrijven
• IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control)
• BRZO (Besluit Risico’s Zware
Ongevallen)
• 500-600 in regio
• Expertise
• Degelijk toezicht
• Doorpakken
• Bundeling 6 BRZO-RUD’s (1 in
Noord-Brabant)
Achtergrond:
Focus ‘milieuboeven’
• Lastige dossiers:
•
•
•
•
•
Asbestverwijdering
Fraude met luchtwassers
Fraude grond en gevaarlijk afval
E-Waste?
Notoire knoeiers
• Vier opgaven
1.
2.
3.
4.
Beter zicht op malafide praktijken
Samenhangen zien (netwerken)
Gericht toezicht uitvoeren
(strafrechtelijk) doorpakken
• Kernpunten
• Focus
• Informatie
• Organisatie
Achtergrond:
Focus innovatie
• Beter borgen oke, maar…..
• Ontwikkelingen en ambities
•
•
•
•
•
•
•
Nieuwe generatie!
ICT, internettoepassingen, informatie
Nieuwe werken
Gemeente eerste loket
Rol overheid? Regelgeving?
(digitalisering) dienstverlening
Doelmatigheid en kosten
• Inzetten op innovatieve werkwijzen
Inzicht voor toezicht
Uitvoering als netwerkorganisatie?
Leren van elkaar
Digitalisering (tablets, GPS, Social
Media)
• …..
•
•
•
•

Vergelijkbare documenten