Praktica B200

Commentaren

Transcriptie

Praktica B200
www.orphancameras.com
Fotogroferen
Taking pictures
Prisede vue
Automqtische belichtingsregeling
De PRAKTICAB 200 werkt in de stond ,,outomotic" outomotisch en met een tussen
1/rooo
s en 40 s troploos ingesteldesluitertijd.
De benodigde sluitertijd wordt elektronisch
o o n d e h o n d v o n d e l i c h t v e r h o u d i n g e nh,e t
v o o r g e k o z e nd i o f r o g m o e n d e f i l m g e v o e l i g heid bepoold.
Lichtdioden longs de rond von het zoekerbeeld geven de outomotischgekozen sluitertijd oo!. Eventuele over- of onderbelichting
wordt eveneensoongegeven (OVER/UNDER).
Doordot het licht door de lens gemeten wordt
wordt met foktoren die de belichtingbeinvloevon het objektief,
den zools brondpuntsofstond
enz.
occessoires
filters, brondpuntsverlengende
outomotischrekening gehouden.
Bij gebruik von objectieven met PRAKTICAdrood (lvl 42 x 1) door middel von een odopter geschiedtde lichtmetingbij werkdiofrogmo.
q
l
Automatic mode
Mode de fonctionnement outomotique
When set to automatic operation the
PRAKTICA B 200 operates in automatic
and stepless mode at a shutter speed range
o! Llrcoos to 40 s. Erposure is controlled
electionicallg according to h'ghti,ng conditktns, selected,aperture and film speed.
R6g16 sur Automotique, le PRAKTICAB 200
fonctionne entiArement outomotiquement,en
c o n t i n ud o n s l o p l o g e d e s t e m p s d e p o s e o l '
s d 40 s' Lo commonde 6lectrolont de 1/rooo
n i q u e d e l ' e x p o s i t i o ne s t o s s u r 6 ee n f o n c t i o n
, u d i o p h r o g m es 6 d e i c o n d i t i o n sd ' 6 c l o i r o g e d
l e c t i o n n 6e t d e l o s e n s i b i l i t 6d u f i l m .
Light ernitting diodes installed in the uieusfi,nder indicate the metered sh,utter speeds,
and, u:ith OVER or IINDER theg indicate
sltutter speeds too tast or too slorts. The
TTL metering automatr'call,g etcludes ang
erposure factors such as lens focal, Length,
fi,lters and extension increasing accessories.
When using 42 rnrn screttl-thread lenses
wr,th the adapter, TTL metering is at taking aperture.
L e s d i o d e s 6 l e c t r o l u m i n e s c e n t essu r l e b o r d
d u v i s e u ri n d i q u e n tl e t e m p s d e p o s e c o m m o n d6. Avec .. OVER', ou (. UNDER ', elles sign o l e n t u n d 6 p o s s e m e npt o r l e h o u t o u p o r l e
bos de lo ploge des temps de pose. Cette
mesure interne permet de tenir compte outom o t i q u e m e n td e s f o c t e u r sq u i j o u e n t s u r l ' e x position, tels que lo focole de l'objectif, les
t 'ougmenter
f i l t r e s ,l e s o d o p t o t e u r sp e r m e t t o n d
le tiroge.
Si l'on utilise des objectifs ovec un roccord
f i f e t 6 P R A K T I C AM 4 2 x 1 o u m o y e n d ' o d o p t o t e u r s ,l o m e s u r ed e l o l u m i d r es ' e f f e c t u eo u t o motiquementd ouverturede prise de vue.
1
i$
www.orphancameras.com
Diofrogmo-voorkeuze
Zon
Bewolkt
Close-up
Diofrogmo
8...11
4...5,6
n i e t k l e i n e rd o n 8
Het diofrogmo kon ook oon de hond von de
gewenste scherptediepte von het onderwerp
(voorgrond, tussenbereik, ochtergrond) worden
bepoold woorbij op de in de zoeker,oongegeven sluitertijd moet worden gelet in verbond met bewegensgevoor von de comero.
Zie hiervoor ook het hoofdstuk ,,scherptediepte", Een grote diofrogmowoorde levert een
grote scherptediepte, een kleine diofrogmowoorde
een
dienovereenkomstig
kleinere
scherptediepte.
36
Aperture value selection
S6lectiondu diophrogme
Turn setting ring (12) to the desired F stop.
The stop number is then reflected into the
uiewfinder. As a reterence, u)e recornmend
the follotor,ng stop ual,ues for a flIm speed
of 20 DIN : 80 ASA:
F stotl
Sunshine
8-71
Cloudg
4-5.6
not less than 8
Close-ups
En tournont lo bogue de r6gloge du diophrogme (12t foire venir coincider le diophrogme souhoit6 ovec le repdre sur lo mont u r e d e I ' o b j e c t i f .L e d i o p h r o g m e o i n s i 1 6 9 1 6
est offich6 sur le bord inf6rieur du viseur.
Comme voleursde r6f6rencepour le diophrogm e r o n p e u t r e c o m m o n d e rl e s v o l e u r ss u i v o n t e s p o u r u n e s e n s i b i l i t 6d e f i l m d e 2 0 D I N :
B OA S A :
Diophrogme
8 d 11
Plein soleil
4d5,6
Ciel couvert
p o s m o i n sd e 8
Vues de pr6s
Lo s6lection du diophrogme peut 6golement
se foire en fonction de lo profondeurde chomp
souhoit6epour I'imoge (premier plon, plon
moyen, orridre plon), compte tenu de l',inform o t i o n f o u r n i e d o n s l e v i s e u rs u r l e t e m p s d e
pose (donger de flou). Se reporter 69olement
d l'orticle Indicotion de lo profondeur de
chomp. Un grond diophrogme signifie une
g r o n d e p r o f o n d e u rd e c h o m p ,u n p e t i t d i o p h rogme une petite profondeur de chomp.
The F stop mag also be preselected according to the depth of fi,eld required in
the subject (foreground, middle ground,
background) ushile consid,ering the shutter
speed indicated in the uieusfi,nder.
Refer also to the belous remarks on depthof-field indication. A high F stop number
corresponds to a greater depth of fi.eld, a
low number to a smaller one.
?7
www.orphancameras.com
Automotische belicfrting; Indicotie
s l u i t e r t i j d e n k n o p( 1 9 ) o p , , o u t o m o t i c " d r o o i e n .
Docr licht indrukken von de ontsponner (zot1
wordt de elektronico ingeschokeld.'
fn d e z o e k e r k o n d e d o o r d e o u t o m o o t g e k o zen sluitertijd noost een oplichtende ficht-dioae
worden ofgelezen. Mocht de door de o utomoot gekozen sluitertijd niet in overeenstemming met het motief blijken, don kon dot door
een ondere diofrogmowoo rde te kiezen worden
gekorrigeerd. Doorvoor is voor olle normo!e
1 / t o o os
g s een
lijden over het bereik von
lichtdiode oonwezig ; tussenlijlLnde woorden
y . g ? .d e t r o p l o z e i n s t e l l i n g * o i d 1 n d o o r g e l i j k tijdig oplichten von twee oongrenzend6 dioden oongegeven.
looo
500
250
125
60
30
1 q
I
4
I
1
l2
l4
t8
sfuitertijden tussen 8 s en 40 s urorden oongegeven door een constqnt brondende lichtdiode noost ,,UNDER", en over- resp. onder_
s . c h r i j d e _ nv o n d e w o o r d e 1 / t o o o s r e s p . 4 0 s
d o o r k n i p p e r e n v o n d e fi c h t d i o d e n o o s t , , o v E R "
r e s p . , ,U N D E R " . I n d e z e g e v o l l e n w o r d e n d e
s fu i t e r s t e e d s m e t ' / , p Q os r e s p . 4 0 s g e s t u u r d .
1/ts s en tonger verdient.
Fii sluitertijden von
h e t g e b r ui k v on e e n s t o t i e f o o n b 6 v e t i n g .
38
Autoriratic exposure, indication
Set the shutter speed dial (19) to " automatic " and, turn the electronic sgstem on
by gentlg presstng release (20).
Light emitting dtodes in the oieusfi,nder
shoto the shutter speed determineil bg the
automatic sgstem; should it not suit gour
subject, Aou rnag correct the erposure bA
selecting another F stop. One LED is Located by each shutter speed in the range
from Lfrcoos to 8 s; tntermediate ualues ot
the stepless setting sgstem are indicated
bg tu:o adjacent diodes lighting up simultaneouslg.
Erposure times between 8 s and 40 s are
signalled bg the LED shining continuously
at UNDER. Shutter speeds oDer rf rcsss or
und,er 40 s are i,ndicated ba a flashing lrght
at OVER and UNDER, respectiuelg (in sueh
cases,the shutter ustll operate at Lfrcsss or
40 s aceordinglg). Shutter speeds of rln s
and longer eall for a tripod.
39
Commonde outomotique de l'exposition,
offichoge
R69ler le bouton de r6gloge des temps de
p o s e ( 1 9 ) s u r " o u t o m o t i c r ,E
. n o p p u y o n tl 6 g d rement sur le d6clencheur(20), on enclenche
le systdme6lectronique.
O n p e u t c o n t r 6 l e rd o n s l e v i s e u r l e t e m p s d e
pose d6termin6 por le syst6me outomotique
g r d c e o u x d i o d e s6 l e c t r o l u m i n e s c e n teets, d o n s
le cos oi ce temps de pose ne ( correspond
pos ou sujet ", on peut proc6der d lo correct i o n v o u l u e e n s 6 l e c t i o n n o n ut n o u t r e d i o p h rogme. Choque ploge de temps est ici offect 6 e d ' u n e d i o d e 6 l e c t r o l u m i n e s c e n tdeo n s l o
p l o g e o l l o n t d e 1 / r o oso d 8 s . L e s v o l e u r si n t e r m 6 d i o i r e sd u 1 6 9 l o g ec o n t i n u s o n t o n n o n c 6 e s p o r I ' o l l u m o g es i m u l t o n 6d e d e u x d i o d e s
voisines.Les temps de pose compris entre 8 s
et 40 s sont onnonc6s por l'ollumqge permon e n t e n . U N D E R" d e l o d i o d e l u m i n e s c e n t e ,
le d6possementdes voleurs %ooos ou 40 s est
i n d i q u 6 p o r I ' o l l u m o g ec l i g n o t q n td e l o d i o d e
sur . OVER> ou sur .. UNDER". Dons ce cos,
I'obturoteur est commond6 en permonence
ovec l/1ssss ou 40 s. Dons le cos oi l'on est
en pr6sencede temps de pose de 1/rss et sup6rieur, il est n6cessoired'ovoir recours d un
pied.
www.orphancameras.com
Ontsponnen vqn de sluiter
No kontrole von de sluitertijd in de zoeker
kon door verder doordrukken von de ontsponner (20) de sluiter ontsponnen worden. Bij het
losloten von de ontsponner wordt de elektronico outomotisch uitgeschokeld. Losloten von
de ontsponner tijdens longere sluitertijden
heeft geen invloed op de belichting. De outomoot wordt in dot gevol pos uitgeschokeld
ols de sluitertijd volledig verstreken is,
Moet bij een zeer longe sluitertijd het oflopen
von de sluiter vroegtijdig onderbroken worden (bijvoorbeeld no obusievelijk ontsponnen
von de sluiter), don kon de sluitertijdenknop
(19) kortstondig op ,,B" worden gezet. Heeft
men bij outomotische belichtingsregeling het
oog niet ochter de zoeker (bijvoorbeeld bij
opnomen vonof een stotief) don moet de bij
de comero meegeleverde oculoiredop (42) op
de votting von het oculoir (27) worden geschoven.
10
Shutter release
D6clenchement
Release the shutter bg further depressing
release (20) after checking the shutter
speed in the uietafi,nder. The electroni,c sgstem is autornaticallg turned off after the
shutter has fi,red. Letting go of the release
during long time eftposures has no effect
on the efrposure itself. ln such cases the
electronic sgstem is turned off after the
shutter has operated.
Aprds ovoir contr6l6 le temps de pose dons
le viseur,lib6rer le mouvementde l'obturoteur
en continuontd'oppuyer sur le d6clencheur
(20). Le reldchementdu d6clencheurqui s'ens u i t c o n d u i t d l o c o u p u r eo u t o m o t i q u ed u s y s tdme 6lectronique.Un reldchementdu d6clencheur pendont des temps de pose longs n'o
o u c u n ei n c i d e n c es u r l ' e x p o s i t i o nD. o n s c e c o s ,
lo coupure du systdme6lectroniques'effectue
une fois lo course de I'obturoteurtermin6e.
Should gou desire to terrninate a uery long
erposure time prematurelg (e. g. after erroneous tripping) iust set shutter speed
button (19) to " B " tor a short time. Should
you not hold, the carnera at gour ege during automatic operation, €. g. uhen the
ca.rtera is mounted on a tripod, then push
i* rear sight coDer (42) into holder (27).
I
Si lo course de I'obturoteur doit 6tre interr o m p u e p r 6 m o t u r 6 m e ndt o n s l e c o s d e t e m p s
de pose trds longs (por exemple d lo suite
d'un d6clenchementerron6), 169lerbridvement
sur c B , le bouton de r6gloge des temps de
pose (19). Si en fonctionnementoutomotique
l'opporeil n'est pos ploc6 devont l'oeil (por
e x e m p l e: p r i s e d e v u e s u r p i e d ) , g l i s s e rd o n s
le roil de l'oculoire (27) lo gorde correspondonte (42).
www.orphancameras.com
'i
Geheugen von de belichtingsqutomot
ls het onderwerp bijzonder controstrijk, zools
o
donker geklede personen in zonbeschenen
sneeuw, of
O
lichte onderwerpen tegen een donkere ochterg rond,
don moet de belichtingswoorde door een individuele lichtmeting oon de belongrijkste
beeldelementen von dichtbij worden bepoold.
De bij deze dichtbij-meting verkregen meetwoorde wordt onthouden en de beeldcompositie kon don gewijzigd worden zonder dot de
belichting verondert.
Om de meetwoorde te onthouden wordt de
ontsponner (20) licht ingedrukt (lichtmeting)
en doorbij kortstondig de memory-knop (16)
ingedrukt (onthouden meetwoorde). De sluiter
moet doorbij gesponnen zijn ! Doorno vindt er
tot het ontsponnen von de sluiter verder geen
nieuwe meting meer ploots; de sluiter kiest
een sluitertijd overeenkomstig de in het geheugen opgeslogen belichtingswoorde.
Door het losloten von de ontsponner, woorbij,
de elektronico wordt uitgeschokeld, wordt de
opgeslogen meetwoorde weer gewist.
12
Meter value memory
M6morisotionde lo voleur mesur6e
Determine the erposure time by indiuidual
close-up metering of the most essential
picture element when the subject is of extreme contrast, e. g.
a dark clothed persons in sun-lit snou or
O a light coloured object in front of a
dark background.
Si le sujet photogrophi6pr6senteun controste
p o r t i c u l i A r e m e ni m
t p o r t o n t ,c o m m e p o r e x e m ple
O p e r s o n n o g ev 6 t u d e s o m b r e s u r n e i g e e n soleill6e
O sujet clbir sur fond sombre
lc voleur de l'exposition devro 6tre d6termin 6 e p o r u n e m e s u r ei n d i v i d u e l l eo f o i b l e d i s t o n c e d e l ' 6 1 6 m e n tl e p l u s i m p o r t o n t d e l o
prise de vue. Lo voleur relev6e lors de cette
mesure d foible distonce est m6moris6eet le
d 6 c o u p o g ep e u t e n s u i t e6 t r e m o d i f i 6s o n s q u e
l'on oit une outre exposition,
P o u r m 6 m o r i s e lro v o l e u r r e l e v 6 e i,l s u f f i td ' o p p u y e r t o u t d ' o b o r d l 6 g d r e m e n ts u r l e d 6 c l e n c h e u r ( 2 0 ) ( o p 6 r o t i o nd e m e s u r e ) p u i s d ' o p p u y e r b r i A v e m e n st u r l o t o u c h e M e m o r y ( 1 6 )
( m 6 m o r i s o t i o nd e l o v o l e u r m e s u r 6 e ) .L ' o b t u roteur doit 6tre orm6 ! Jusqu'ou d6clenchem e n t d e l ' o b t u r o t e u ri,l n e s e p r o d u i t p l u s o u c u n e m e s u r e; I ' o b t u r o t e u rf o n c t i o n n o n tp o u r
u n t e m p s d e p o s e c o r r e s p o n d o ndt l o v o l e u r
m6moris6e.
E n r e l d c h o n tl e d 6 c l e n c h e u re, t o i n s i e n c o u pont le systdme6lectronique,onpeut effocer
l o m 6 m o r i s o t i o nd e l o v o l e u r m e s u r 6 e .
The ualue so rnetered is stored and the picture section can then be altered usithout
changing the erposure time.
For storing the metered ualue cock the
stLutter, press release (20) gentlA (metenng)
together usith the naernorA kea G6) for a
sh,ort ti,me (storage). No other measurement
usill then be mad,e until the shutter has
been fired.
The stored ualue can be cancelleil bg rentouing pressure trom the release and thus
turning off the electronic sgstem.
www.orphancameras.com
Korrektie
Een ondere mogelijkheid om de belichting individueel te beinvloeden biedt de instelknop
voor de belichtingskorrektie (14). Dergelijke
korrekties zijn noodzokelijk bij opnomen met
een hoog controst, bijvoorbeeld bij donkere
voorwerpen voor een lichte ochtergrond (*1 ;
+2) of bij licl-rte voorwerpen voor een zeer
donkere ochtergrond (-1 i -2).Doortoe wordt
de deblokkeerknop (15) ingedrr-rkten knop
(14) in de gewenste stond gedrooid. Uitgoonde von de bosismeting wordt bij het instellen
de sluitertijd met 1 respekop +1 resp. f2
tievelijk 2 belichtingswoorden verlengd. Op
soortgelijke wijze vindt er een verkorting
ploots bij het instellen op -1 respektivelijk
k o r r e k t i e k n o pi s i n h o l v e w o o r d e n
op -2.De
instelboor. Aon de grenzen von het filmgev o e l i g h e i d s b e r e i k- 1 2 D I N e n 3 6 D I N - i s
eveneens een korrektie met 2 stoppen mogelijk (wot don overeenkomt met 6 DIN resp. 42
D rN ) .
Een uitbreiding von het sluitertijdenbereiktot
v o o r b i j d e w o o r d e n 1 / r c o os e n 4 0 s i s m e t d e
korrektieknop niet mogelijk.
Let op! No een dergelijke korrektie moet de
knop weer in de uitgongspositie (0-stond)
r r y o r d e nt e r u g g e z e t .
44
Exposure correction
Bg rotating the dial (14) around the reusind
crank, it is posstble to ouenide the sel'ected
erposure setting. Such corrections are required in cases ushere there is a great ilifterence i,n erposure ualues bettpeen the
subject and its surround,ings, tor instance,
usith dark objects in front of a bright background (+1, +2) and nsith brtght obiects
in front of uerg dark backgrounds (-7, -Z).
Press unlocking button (15) and turn dial
(14) to the destred setting.
Proceeding from the bastc posttion, the
shutter speed is increased by 7 or 2 steps
uhen set at *7 or *2, or sirnilarlg reduced
when set at -7 or -2. Button engagement
i,s possible tn half steps. A 2-stop comecti.on is possible at the fi,lm speed limtts of
12 DIN and 36 DIN, effecti,uelE changi,ng
the speeds fo 6 DIN and 42 DlN.
The shutter speed range uill, housever, not
be ertended aboue Yrooos and 40 s bg these
corcections.
Note. Reset the button to its 0 position after
the comections.
/-5
Correctionde l'exposition
Le bouton de r6gloge (1a) servont d lo correction de l'exposition rep16senteune outre
p o s s i b i l i t 6d ' i n f l u e r p e r s o n n e l l e m e nst u r l ' e x position,De telles correctionss'ovdrentn6cessoires dons le cos oi le coroctdre du sujet
pr6sente de grondes diff6rencesovec les sujets normoux.Pour proc6derd cette correction,
o p p u y e r s u r l e b o u t o n d e d 6 v e r o u i l l o g e( 1 5 )
et tourner dons le sensvoulu le bouton (14).
E n r 6 g l o n ts u r * 1 o u s u r + 2 d p o r t i rd u p o i n t
d e d 6 p o r t , o n o u g m e n t el e t e m p s d e p o s e d e
t ,n
1 o u 2 i n d i c e sd e l u m i n o t i o n .I n v e r s e m e n o
o b t i e n t u n e r 6 d u c t i o nd u t e m p s d e p o s e e n
r 6 g l o n t s u r - 1 a u - 2 . O n p e u t i c i p r o c 6 d e rd
u n e n c l i q u e t o g es u r d e s d e m i - p o l i e r s .l l e s t
6golement possiblede proc6derd une correct i o n d e d e u x i n d i c e so u x l i m i t e sd u d o m o i n e
d e s e n s i b i l i t 6d e s f i l m s - 1 2 D I N e t 3 6 D I N
( c e q u i c o r r e s p o n dp o r o n o l o g i e d 6 D I N o u
4 2 D I N ) . l l n ' e s t p o s p o s s i b l ed e p r o c 6 d e rd
une extensionde lo ploge des temps de pose
s et 40 s ou moyen
ou-deld des voleurs 1/rooo
de cette correction.
Attention ! Ne pos oublier de remettrele bouton d son point de d6port (repdre 0 sur lo
bogue) oprds ovoir effectu6 des corrections
de ce type.
www.orphancameras.com
Voste sluitertiiden
D e P R A K T I C AB 2 0 0 i s o m s c h o k e l b o o r o p v o s t e
sluitertijden zodot u bijvoorbeeld bii reproduktiewerk, technisch-wetenschoppelijke opnomen enz. met voste sluitertijden kunt werken. Doorbij heeft u don de beschikkinq over
v o s t e s l u i t e r i i j d e n v o n 1 s t / m 1 / r c o os e n - i n d e
stond ,,B" over willekeurig fonge sluitertijden.
Met de sluitertijdenknop (19) kon de gewenste tijd tevoren worden ingesteld.
OVER
OVER
OVER
OVER
1000
500
250
l2s
60
30
15
8
4
2
1
l2
l4
t8
1000
500
2so
125
60
30
15
8
4
2
1
l2
l4
t8
1000
500
1000
500
250
UNDER
UNDER
zJv
!25
tz3
60
30
l5
8
4
2
1
l2
l4
t8
UNDER
60
30
15
8
4
2
1
l2
lt 4
a
UNDER
De comero wordt doormee gelijktijdig op
h o l f - o u t o m o t i s c h o m g e s c h o k e l d . E v e n ol s b i j
outomotische belichting wordt door een lichte
druk op de ontsponner de elektronico von de
comero ingeschokeld. Ook is belichtingskontrole met behulp von de lichtdioden in de zoeker mogelijk. In dit gevol knippert de bij de
ingestelde sluitertijd behorende lichtdiode terwijl een ondere tegelijkertijd de overeenkoms t i g d e l i c h t o m s t o n d i g h e d e n ,f i l m g e v o e l i q h e i d
en vorgekoozen diofrogmo optimole sluitertijd
door constont bronden oongeeft. (Bij tussenliggende woorden lichten twee noost elkoor
gelegen lichtdioden op.) De comero wordt nu
ingesteld door diof rogmo of sluitertijd zo te
veronderen dot de knipperende lichtdiode
(LED) in de zoeker zich noor de constont
Semiautomatic mode
Mode de fonctionnementsemi'qutomotique
Set the PRAKTICA B 200 to semiautomatic
operati,on when gou taant to shoot ttsith a
cbrtuin shutter ipeed, (e.g. for reproductions, scientLfi'c oi technical' subiects)' For
sttch purpoies the PRAKTICA B 200 is
Lq;irena'tutn fi,tea shutter speedsstepped
Lf
from 7 s to nsg s, and B fo! time erposures. Select thi-"d'esired speed rnith dlal (19)
that also sets the can'Lerato the semiautomatic mod,e. Actiuate the el'ectronic sgstem
bg gentlg pressing the shutter. release buttdn-as uith automatic operation' Etposu,re
is ind,icated, bg the LEDs in the uieufinder
io tiat, u:hr,l'e"theLED nert to the selected
iiuttei speed,fl'ashes,the other LED signals
bg contiiuoui light the speed,required aci\rding to tight conditions, fiIm speed and
F stop (in the case- of intctpresel6cted'
'med,iate
ualu'es, tuo adiacent LEDs tuill
shine sr,multaneouslg).
For correct etposure, alter F stop or shutter speeil till the LED flashing c-hangesto
continuous tr'ght. No LED signal'Li,ng il, !1.
tsen u:hen the shutter is set to "1" or "8"'
Shutter speed,sftom 116 s d'oun require th'euse o! a tripod^'fne Llsi-sfl,ashshutter speed
S i v o u s d 6 s i r e zp h o t o g r o p h i e ro v e c u n t e m p s
d " p o t u d 6 t e r m i n 6 ,p o r e x e m p l e . p o u rd e s r e productions,des prisesde vue scientifiquesou
B 200 sursemii e c h n i q u e s1, 6 9 l e rl e P R A K T I C A
outomotique.
V o u s d i s p o s e zo l o r s d e t e m p s d e p o s e f i x e s
s et de B po-urles
de 1 s d 1/rooo
6cl'relonnes
' hoisir
d e p o s e d d u r 6 e i n d 6 t e r m i n 6 eC
*pt
i. tlrtpt de pose souhoit6 ovec le bouton de
r6glogb des iemps de pose (19), cette s6leci a g t . o u t o m o t i q u e m e n lt ' o p p o r e i l s u r l e
itl
f o n c t i o n n e m e n ts e m i - o u t o m o t i q u eT, o u t c o m m e p o u r l e f o n c t i o n n e m e n to u t o m o t i q u e ,o n
enclenchele systdme6lectroniqueen oppuyont
l 6 9 6 r e m e n ts u r l e d 6 c l e n c h e u r .
Le contr6le de l'exposition s'effectue 69olement d l'oide des diodes6lectroluminescentes
d o n s l e v i s e u r .P e n d o n tq u e l o d i o d e L E D o f fect6e ou temps de pose
' e n 16916clignote, une
olluhoge continu le
outt. diode indique
temps de pose n6cessoirecorrespondontoux
c o n d i t i o n sd ' 6 c l o i r o g e ,d l o s e n s i b i l i t 6d u f i l m
e t o u d i o p h r o g m es 6 l e c t i o n n 6L' o r s . q u le' o n e s t
s u r d e s v o l e J r s i n t e r m 6 d i o i r e sd, e u x d i o d e s
s o n t o l l u m 6 e se n m 6 m e t e m p s . P o u r p r o c 6 d e r
ou 169loge,modifier le diophrogme ou le
1V
$
i
'
www.orphancameras.com
b r o n d e n d e l i c h t di o d e v e r p l o o t s t o r n , z o d r o d e
juiste instelling is bereikt, geheel te verdwijn e n . B i j i n s t e l l i n g o p h e t f l i t s s y m b o o l, , \ " e n
, , B" w o r d t g e e n L E D - i n d i c o t i e g e g e v e n . W o r d t
een sluitertijd von 1/ts s of longer gel<ozen,
don is een stotief een vereiste.
D e f l i t s t i j d ( 1 / g os ) w o r d t m e c h o n i s c h ,o l l e o n d e r e s l u i t e r t i j d e n i n c l u s i e f , ,B " , e l e k t r o n i s c l r
gestuurd, d. w. z. fotogroferen zonder botterij
in de comero is (beholve op de flitstijd) niet
mogelijk.Het outomotisch diofrogmo von de
objektiven blijft echter o ltijd werken.
Vosthouden von de comerq
Nevenstoonde ofbeeldingen tonen de verschillende monieren om de comero bij het fotog r o f e r e n m e t v e r t i k o o I e n h o r i z o nt o o I f o r m o o t
vost te houden. Houd de comero rustig en
stevig vost en steun de ellebogen tegen het
lichoom. Op deze wijze bereikt u trillingsvrije
op!1ome.
18
is controlled mechanieallg, all others, " B "
included, el,ectronically. That rneans that,
u:ithout batterg, pictures can be taken uith
1/go s.
The automatic lens stop-dou:n sAsten'Lis
altuags operatiue.
temps de pose oussi longtempsque l'on o
l e s d i o d e s L E D o l l u m 6 e se n c o n t i n u d o n s l e
v i s e u r . L ' o f f i c h o g ep o r d i o d e s 6 l e c t r o l u m i n e s c e n t e sn ' o p o s l i e u p o u r l e s 1 6 9 l o g e ss u r f l o s h
.t.
e t S U f. B , ' .
S i I ' o n c h o i s i tc o m m e t e m p s d e p o s e 1 / 1 5s o u
u n t e m p s s u p 6 r i e u r ,i l f o u t u t i l i s e r u n p i e d
pour lo prise de vue.
Lo vitesse d'obturotion du flosh (l/co s) est
, u t e sl e s o u t r e s ,
c o m m o n d 6 em 6 c o n i q u e m e n t o
y c o m p r i s B , l e s o n t 6 l e c t r o n i q u e m e n tC. e l o
signifie qu'il est possiblede photogrophier
s o n s p i l e d l o v i t e s s ed ' o b t u r o t i o nd u f l o s h . L e
s y s t d m eo u t o m o t i q u ed e f e r m e t u r ed u d i o p h rogme demeure toujours en service pour les
objectifs.
rf
Holcling the camera
Tenue de l'oppareil
The illustrations show the best positions
for holding the carnera for both upright
and horizontal, formats. For sharp pictures
not spoiled bg camera shake, hold the caTnera steadg and support the elbous on
gour bodg.
Les figures ci-contre nous montrent les moni,-lr e s p o s s i b l e sd e t e n i r l ' o p p o r e i l p o u r d e s p r i s e s d e v u e e n h o u t e u ro u e n l o r g e u r .T e n i rf e r m e m e n te t c o l m e m e n tl ' o p p o r e i le t o p p u y e rl e
coude contre le corps, Cette tenue vous perm e t t r od ' o b t e n i rd e s p h o t o sn e t t e s ,s o n sb o u g 6 .
19
www.orphancameras.com
Flitsopnqmen
Het gebruik von een flitser verdient oonbeveling ols het beschikbore licht (bijv. binnenshuis) onvoldoende is om zeker en uit de
hond te kunnen fotogroferen of ols het onderw e r p e x t r o , , o p g e h e l d e r d" m o e t w o r d e n . A l l e
s o o r t e n e l e k t r o n e n f l i t s e r sz i j n b r u i k b o o r . F l i t s e r
in het flitsschoentje (18) schuiven, de elektrische verbinding komt doorbij outomotisch
tot stond (middenkontokt).
Flitsers zonder middenkontokt worden op het
flitskontokt (13) voor op het comerohuis oongesloten. Het gelijktijdige gebruik von twee
flitsers is mogelijk doordot de beide oonsluitingen (middenkontokt en flitskontokt) elektronisch volledig von elkoor gescheiden ziin.
V o o r e l e k t r o n e n fl i t s e r sd e s l u i t e r t i j d e n k n o p ( 19 )
instellen op ,,1". De benodigde sluitertijd (co.
1/go s) komt doorbij longs mechonische weg
tot stond.Ook kunnen sluitertijden longer don
'/tzs s worden ingesteld.
D e d i o f r o g m o - i n s t e l l i n gi s o f h o n k e l i j k v o n h e t
richtgetol (voor een gegeven filmvoeligheid)
von uw flitser en de ofstond.
50
Flash exposures
Prisesde vues ou flosh
Should the auailable light be too loru for
taking hand-held pictures as, for instance,
ind.oors, or the object require " brightening
ltp", ll,sing flash equipment tuill giue the
necessarA results. The PRAKTICA B 200
uill take ang tgpe. Push the flash gun in
accessorqshoe (78), thus automaticallE connecting it to the sgncl'tronizer uia the centre contact.
S i l o l u m i d r ed i s p o n i b l en e s u f f i t p o s p o u r p r o c 6 d e r d u n e p r i s ed e v u e s 0 r e d l o m o i n ( p o r
exemple pour les prises de vue en int6rieur)
o u s i l e s u j e t d o i t 6 t r e . 6 c l o i r 6" d e m o n i d r e
c o m p l 6 m e n t o i r ei,l e s t r e c o m m o n d 6d ' u t i l i s e r
un flosh.
For guns uithout hot shoe contact the electrical connectton ts made uta flash socket
(13), and these two separate connections
enable gou to use tuso flash guns sim'ultaneouslg. For electronic flash guns, set shutter speed setting dial (19) to " | "; the correspondtng Llsos shutter speed is then contr olle iI me chanicallg.
Shutter speeds longer than Lfe5 s can also
be set, it required. Compute the F ttop
as usual bg constdering distance and fi'lm
speed.
Tous les floshes6lectroniquespeuvent6tre util i s 6 e s ,M o n t e r l e f l o s h s u r l o g r i f f e ( 1 8 ) ; l o
lioison 6lectriqueest oinsi 6toblie (contoct
c e n t r ol ) .
S u r l e s f l o s h e ss o n s c o n t o c tc e n t r o l ,l e c o n t o c t
6 l e c t r i q u e e s t 6 t o b l i p o r I ' i n t e r m 6 d i o i r ed u
c o n t o c t e u r6 l e c t r i q u ep o u r f l o s h ( 1 3 ) .C e s d e u x
roccords 6lectriquess6por6s permettentl'utilis o t i o n s i m u l t o n 6 ed e d e u x f l o s h e s .R 6 g l e r l e
bouton de r6gloge des temps de pose (19)
s u r o I D p o u r l e f l o s h 6 l e c t r o n i q u eL. o v i t e s s e
d'obturotion 169l6e(environ l/sos) est obtenue
m6coniquement.
Vous pouvez m6me r6gler d votre 916 des
t e m p s p l u s l o n g s q u e 1 / 1 2s5,
R e s p e c t e rl e n o m b r e - g u i d ed u f l o s h ( e n f o n c t i o n d e I o s e n s i b i l i t 6d u f i l m ) p o u r l o d 6 t e r m i n o t i o nd u d i o p h r o g m ee t d e l o d i s t o n c e .
5l
*N
www.orphancameras.com
i
'
l
i
i
if
iI T$
Wisselen von de objectieven
O n j s r e n d e l k . n o p( 1 0 ) i n d r u k k e ne n h e t o b j e c tief tegen de wijzersvon de klok in tot de
o o n s l o g v e r d r o o i e n .o b j e j c t i e f u i t d e c o m e r c r
ngmgn.
Objectief zo in de comero zetten dot de rode
morkeringen (24/ 10) op objectief en comero
tegenover elkoor stoon.
?4
Objectief tegen het comerohuis drukken en
met de wijzers vo n de klok mee droo ien tot
de vergrendeling hoorboor vostktikt.
combinotie met schroefdrood objectieven zond e r e n i g e b e p e r k i n g v o l - o u t o m o t i s c h .A l l e e n d e
lichtmeting geschiedt bij werkdiofrogmo.
52
Changing the lens
Chongementd'obiectif
A p p u y e r s u r l o t o u c h e d e d 6 v e r r o u i l l o g e( 1 0 )
en tournont l'objectif dons le sens controire
d e s o i g u i l l e sd ' u n e m o n t r ej u s q u ' d 6 t r e e n b u t 6 e , p u i s d 6 s o l i d o r i s e Ir' o b j e c t i fd e l ' o p p o r e i l .
lnsert the other lens so that the red marks
Plqcer le nouvel objectif de monidre d ce que
(24110)on lens and bodg coincide-. Gentlg
les repdresrouges (24/10) sur I'objectif et sur
iress the lens against the camera bodg and
I ' o p p o r e i lc o n c o r d e n t .E n f o n c e rl ' o b j e c t i fd o n s
pin
engaturn it clockttsise till the locking
l e c o r p s d e l ' o p p o r e i le t t o u r n e r d o n s l e s e n s
Lenses with M
ges audibtA. PRAKTICA
des oiguilles d'une montre jusqu'd entendre
42 x,7 thread can be used bg rneans of an
le d6clic de verrouilloge.
ad,apter; Ienses of other makes wtth M
E n u t i l i s o n t I ' o d o p t e u r P R A K T I C Ai,l e s t p o s 42 r 7 thread must be suitable for PP"AKs
ible de montersur cet opporeiltous les obttrestop-dotnn"
and
"
TICA canleras
for
usotks fULLA jectifs originoux PRAKTICAd roccord filet6 M
tering. The PRAKTICAB200
automati,cally toith the screu-thread Lenses 42x1. Lei objectifs d'outres morques d roccord filet6 M 42x1 doivent 6tre oppropri6s
ercept that the ttght is metered at taking
pour I'opporeil PRAKTICAet 6tre congus po-ur
aperture.
io mesure de l'ouverturede prise de vue, Le
PRAKTICAB 200 fonctionnesons restrictionsen
outomotique ovec les objectifs filet6s. Seulement, lo mesurede lo lumidre s'effectued ouverture de prise de vue.
Depress unlocking keA (10), turn the lens
counter-clockusise to the stop and rertuoue
it from the camera bodg.
53
www.orphancameras.com
Scherpstellen
Scherpstellen is mogelijk op een drievoudige
instelwig, een microroster of het motglos.
Drievoudige instelwig 1)
Met deze instelwig kon de beeldscherptezeer
nouwkeurig worden ingesteld. Het beeld is
optimool scherp ols contouren en lijnen hun
notuurlijk verloop volgen. Bij onscherpte is
een duidelijke verschuivingdoorvon zichtboor.
Microroster 2)
De juiste beeldscherpte is ingesteld wonneer
het beeld binnen dit roster duidelijk en zond e r l i c h t s c h i t t e r i n g e nz i c h t b o o r i s .
Motglos 3)
Bijzonder gunstig bij loupe- en micro-opnomen ols mede bij objectieven met relotief ger i n g e l i c h t s t e r k t e( d i o f r o g m o w o o r d e g r o t e r d o n
4). Het beeld moet helder duidelijk op het
motglos verschijnen.
Focusing
R6gloge de lq nettet6
Focusing can be made either bg the triple
rangefi,nder uedge sAstern,or the truncated
microprism screen, or the ground glass
field.
Le r6gloge de lo nettet6 est possibleen utilis o n t i - es t i g m o m d t r et r i p l e , I ' o n n e o ud e m i c r o p r i s m e sm o n o p l o no u I ' o n n e o ud 6 p o l i .
I) Triple rangefinder wedge
Thi,s sEstem offers matimum adiusting
accuracA of picture sharpness and is
best suited to strai'ght-edged obiects.
Straight edges ushich are not aligned
u:iIL be out of focus.
StigmomAtretriple 1)
Ce systdmepermet d'obtenir une pr6cisiontrds
6 l e v 6 ed o n s l e 1 6 9 l o g ed e l o n e t t e t 6d e I ' i m o o e . L e r 6 q l o q e o p t i m o l e s t o t t e i n t l o r s q u el e s
I o n t o u r s 5 t l e s l i g n e so n t u n e o l l u r e n o t u r e l l e .
T o n t q u ' i l n ' y o p o s n e t t e t 6 ,o n r e m o r c : u eu n
dticologe trds net.
2) Truncated microprism screen
The carnera is properlg focuseil tts'h'en
the image i,n, the screen area ts clear
and free from distortion.
Anneou de microprismesmonoplon 2)
L o n e t t e t 6e s t b o n n e l o r s q u el e p l o n t r o m 6 o u
sein de l'imoge est net et sons scintillement.
3) Ground glass field
Anneou d6poli 3)
This focusing aid is especiall'g suitable
for macro and m'icrophotographg as ueIL
as for lenses of a relatiuely small Fnumber (t,. e. higher than F 4). The picture tnill, be sharp if the image in the
ground glass ring is clear and sharp.
qq
P o r t i c u l i d r e m e nitn t 6 r e s s o n tp o u r l e s m i c r o photogrophiee
s t l e s m o c r o p h o t o g r o p h i eosi n s i
que dons le cos des objectifs d ouverturerelot i v e f o i b l e ( d i o p h r o g m e ss u p 6 r i e u r sd 4 ) ' L ' i moge doit opporoitre cloire et nette dons
I ' o n n e o ud 6 p o l i .
www.orphancameras.com
{l1
I
Scherptediepteschool
De grenzen von het scherptedieptebereik bij
de verschillende diofrogmo-woorden kunnen
von de scherptediepteschool (2S) von het objectief worden ofgelezen:
Voorbeeld:Afstond:3 m
Diofrogmogetol: 8
Scherptediepte: loopt von co. 2m
tot5m
Infrorood opnomen
Bij infrorood opnomen is een geringe korrektie von de scherpstelling noodzokelijk: de bij
het scherpstellen gevonden ofstondwoorde tegenover het infrorood-instelteken (zie pijl) op
het objectief drooien.
Scherptediepte-testknop
De scherptediepte kon ook in de zoeker beoordeeld worden. Doortoe wordt de scherptediepte-testknop noor boven geschoven. Hierbij
mog geen lichtmeting uitgevoerd of de sluiter
ontsponnen worden omdot onders een foutieve belichting kon optreden,
56
Depth-of -field indication
lndicotion de lq profondeur de chomp
The ilepth-of-fi,eld li,mits of the selected
slop can be read on lens scale (25).
Les limites de lo profondeur de chomp peuvent €tre relev6essur l'6chelle de profondeur
de chomp de l'objectif (25) pour le diophrogme choisi.
Exemple:Distonce3m
D i o p h r o g m e8
P r o f o n d e u rd e c h o m p s ' 6 t e n d o n t
de2md5menviron.
Erample:
Distance 3 m
F stop
8
Depth of fr.eld
ertends from about 2 rn to 5
Irrfrared photography
Infrared ptctures require a slight correction of the normal tocus; the PRAKTICA
B 200 solution is sr,mple: Just match the
di,stance determined at focusi.ng raith the
infrarecl mark (see arrow) on the lens,
th,at's all.
Photogrophies en infro-rouge
L e s p h o t o g r o p h i e se n i n f r o - r o u g ei m p l i q u e n t
une l6gdre correction du r6gloge de lo nett e t 6 : c o m p o r e r l o v o l e u r d e l o d i s t o n c ed 6 termin6e lors du r6gloge de lo nettet6 ovec
le repdre infro-rouge sur I'objectif (voir fldche
indicotrice).
Stop-down key
The depth of field, can also be estimated in
the ai,eufinder image bg the ground, glass
fi,eld tuhen stop-dotan keA G) is pushed upusard,s. Do not meter the erposure or reIease the shutter during stopping doun, the
result might be a usrong erposure.
Touche de fermeture du diophrogme
Lo profondeurde chomp peut 69olement 6tre
d 6 t e r m i n 6 ed o n s l e v i s e u r d ' o p r d s I ' o n n e o u
d6poli. Pour ce foire, pousservers le hout lo
touche de fermeture du diophrogme, Ne pos
proc6derd cette mesureou ou d6clenchement
p e n d o n t l o f e r m e t u r ed u d i o p h r o g m e ,i l s ' e n s u i t s i n o n u n e e x p o s i t i o ne r r o n 6 e .
www.orphancameras.com
Ontsponner
Voor een eenvoudige bediening zijn in de
ontsponner (2O) meerdere funkties onderqebrocht. Door de ontsponner tot het drukpunt
licht in te drukken wordt de elektronico ingeschokeld. Door de ontsponner verder in te
drukken wordt de sluiter ontsponnen. Om onnodig stroomverbruik door per ongeluk inschokelenvon de elektronico en ongewild ontsponnen von de sluiter te voorkomen doet u
er goed oon de ontsponner te vergrendelen
voordot u de comero in de poroot- of combitos opbergt.
Vergrendelen van de ontsponner
Door de rond de ontsponner oongebrochte
ring (22) met de wijzers von de klol< mee te
drooien kon deze vergrendeld worden. Om de
ontsponner te ontgrendelen wordt de ring tegen de wijzers von de klok ingedrooid.
Let op! Ontsponner nooit in ingedrukte toestond vergrendelen.
,ii"#
58
Shutter release
D6clencheur
Setleral functi,ons haue been combi'ned in
the shutter release (20) in order to prouide
ease of ca'tner& handling.
The electronic system is turned orl upon
slightlg depressing the release, and the
shutter is tripped uhen th'e release is depressed further. We recommend that the
shutter release is Locked before putting the
cs,rnera into the eoemeadg case. Thr's preuents unnecessarA power consumption bg
accidental, turnlng on of the electtonic sAstem and atsoids unintentional shutter tripping.
A f i n d ' o v o i r u n e c o m m o n d e s i m p l i f i 6 e ,p l u s i e u r s f o n c t i o n ss o n t r 6 u n i e sd o n s l e d 6 c l e n c h e u r ( 2 0 ) . E n o p p u y o n t l 6 9 d r e m e n tj u s q u ' o u
point de r6sistonce,on enclenche le systdme
6 l e c t r o n i q u e .E n c o n t i n u o n t d ' o p p u y e r o p r d s
le point de r6sistonce,on provoquele d6clenc h e m e n td e l ' o b t u r o t e u rA. f i n d ' 6 v i t e ru n e c o n s o m m o t i o ni n u t i l e d e c o u r o n t e n e n c l e n c h o n t
involontoirement le systdme 6lectronique et
d'empGcherun d6clenchementintempestif de
l'obturoteur, il est recommond6de verrouiller
l e d 6 c l e n c h e uo
r vont de ronger l'opporeil.
Verrouilloge du d6clencheur
Locking the shutter release
Just turn ring (22) sumounding the shutter
release clocktoise. Unlock it bg counterclockruise rotation.
Note. Do not trg to lock ttshile the release
is pressed.
59
E n t o u r n o n t d o n s l e s e n s d e s o i g u i l l e sd ' u n e
montre lo bogue (22) pr6vue outour du d6c l e n c h e u r ,o n p e u t p r o c 6 d e r o u v e r r o u i l l o g e
d u d 6 c l e n c h e u rP
. o u r d 6 v e r r o u i l l e ri ,l s u f f i t d e
tourner cette bogue dons le sens controiredes
o i g u i l l e sd ' u n e m o n t r e .
Attention !
N e p o s p r o c 6 d e r o u v e r r o u i l l o g el o r s q u e l e
d 6 c l e n c h e u re s t e n f o n c 6 .
www.orphancameras.com
Zelfontsponner
Sluiter sponnen, sponhendel (8) von de zelfontsponner tot de oonslog noor beneden
drooien en door indrukken von de ontsponknop (9) in het drooipunt von de hendel de
z e l f o n t s p on n e r s t o r t e n .
Looptijd co. 8 s.
Tijdens het oflopen von de zelfontsponner de
sluiter niet sponnen! Bij outomotisch bedrijf
oculoir met de oculoirdop ofdekken om foutieve lichtmetino te voorkomen.
Sclftimer
Retordoteur
Cock the shutter, su:iuel cocking teuer (8)
doun to the stop and release the selftimer
bg depressing starting button (9) in the
Ieuer centre.
Armer l'obturoteur,pivoter vers le bos jusqu'd
6tre en but6e le levier d'ormement du retord o t e u r ( 8 ) , d 6 c l e n c h e rl e r e t o r d o t e u re n o p p u y o n t s u r l e b o u t o n d e m i s e e n m o r c h e( 9 )
ou point de rototiondu levier.
Selftimer running time is about 8 s.
Do not cock the shutter nshile the sel,ftimer
runs.
With automatic operation, cover the uiewfinder ttsith item (42) to preuent strag li,ght
affecting the metering.
61
R 6 g l o g ed u r e t o r d o t e u r: 8 s e n v i r o n .
N e p o s o r m e r p e n d o n t l e f o n c t i o n n e m e ndt u
d i s p o s i t i fd e r e t c r d e m e n t !
E n f o n c t i o n n e m e not u t o m o t i q u e ,c o u v r i r I ' o c u loire ovec lo gorde ofin d'6viter les fousses
mesures.
www.orphancameras.com
Film verwisselen
De beeldteller (6) geeft het oontol belichte
beelden von de film oon. ls de film overeenkomstig het oontol beelden von de film belicht (rode merktekens bij 20 resp. 36), don
moet de film worden verwisseld,
Deblokkeerknop (39) zo ver indrukken dot hij
vostklikt. Terugspoelhendel (3) uitkloppen en
niet te snel in de richting von de pijl (met de
wijzers von de klok mee) drooien tot de toenemende weerstond gevolgd door zeer licht
drooien von de hondel het eind von de film
oongeeft.
Terugspoelknop helemool noor buiten trekken.
De ochterwond klikt nu open. De filmcossette
uit de comero nemen. Nooit in het volle zonlicht von film verwisselen.
Let opl Zijn op de film meer opnomen
mookt don de verpokking oongeeft, don
het voorkomen dot de tronsporthendel
meer helemool uitgeklopt kon worden.
ceer don verder niets, moor spoel de
terug.
gekon
niet
Forfilm
Film changing
Chongement du film
Frame counter (G) shoussthe number of
alread,y'{rposed, os soon os the
triiis
'shutter
has bben ieleased,. Another f,lm
must be Loa(Ied,1:nei-tie possible number
Qed, mark at
of iiames nas aiei
"*iotia
20 or 36).
Depress reusind, rel,ease(39) tiLL it locks,
switsel out reui,nd, crank (3) and. turn it in
iie d,irection of the arrous (ctockwise),ti'Ll
ii li"rnoting drag with subsequent sudden
norg *ouuient iildicates that the fi,Lm has
stiipea out of the take-up spool slot.
Lorsquel'obturoteuro 6t6 d6clench6,le compteur de poses (6) offiche le nombre de poses
d6jd expos6es9gr le film. Une fois.que.toutes
tes poses du film ont 6t6 expos6es (repdre
rouge d 20 ou d 36), chonger le film'
button up to the stop and' take the cartridge out.
Note. Auoid film loaili,ng and, changig in
fuW light.
ShouLiI Aou hatse taken nlore etposures
pack ind,icathan the number on the fi.Lm
"that'the
cocking
tei, tt mag be possibl,e
leuer caniot be'srnr.uelled,a|l. tlte uag to
the stop. Do not use force in such, ccses
but lnind the fi.lm back.
(Zl. t. dos se d6verrouille.
au
Extroire lo cortoucheexpos6e.Ne pos proctider d cette op6rotion en plein soleil.
Attention I Si I'on o expos6 plus de poses que
ce qui est indiqu6 sur l'embolloge du Jilm, il
peut orriver que l'on ne porviennepos d omejusqu'ou bout..de so
ner le levier d'ormemen_t
course. Ne pos forcer. Rembobinerle film.
back,putrthe-:?*::!
openthecarnera
Pour ce foire, oppuyer sur le d6clencheurde
rembobinoge jusqu'd c.e que .celui-ci s'encliquette, d6plier lo monivelle de rembobinoge
(3) et tourner d une vitesse moyenne dons le
sens de lo fldche (sens des oiguilles d'une
montre) jusqu.ldsentir une plus gronde..r6sistonce suivie d'un entroinementplus focile_qui
'i,J;$3'!i,f "o'i.L:lT."i;li:";
*
i:lltlf
fl,".
-r"rUoUi""g"'
www.orphancameras.com
Fry::';H:*"
Onderhoud von de cqmero
ffi
ffi
ffi
ffi:
s.l l
Careof theccrmera
Entretien
de
l'opporeil
Gebruik voor het reinigen von de comero
nooit orgonische oplosmiddelen zools bijv. spiritus, lokverdunner enz. U dient de comero
tegen stoten, stof en vuil te beschermen. Filmcomportiment, filmkonool en ochterwond von
tijd tot tijd met een zocht penseel reinigen.
Voorol niet tegen de sluiterlomellen druliken
of met de vingers oonroken. De spiegel slechts
in uiterste gevollen met een penseel ofstoffen.
ln het bereik von 40 oC tot -10 "C werkt de
comero zonder problemen. Buiten dit bereik
k u n n e n d o o r v e r s c h i l l e n d eo o r z o k e n i n d e m e chonische en de elektrische/elektronische funkties ofwijkingen optreden.
Plotselinge temperotuurwisselen kon kondensvorming tot gevolg hebben wot wederom tot
k o r r o s i e s c h o d ek o n l e i d e n .
61
The fottowing hints ruil,I ensure long camera life.
Do not use anA organic sol'uents such' as
spirit, uarnish ihinner or simi'Iar tor cleaning the carnera.
Blows, ierks, dust and humiditA are t'terns
gour
camera usil| most certainl'g not take
-t
inary to - so r,t tttt'l'Lbe usise to auoid
them. Ctean both cartrt'dge and spool space,
fiIm guid,e and carnera back toith a soft
hair brush at sui'tabl'e interuals. Do not
pressthe shutter blad'es or touch' them usitlt'
bour fi.ngers, d'ust the mirror utith a fine
hair brush in urgent cases onlA.
The camera luoil'Lusork to gour full satis-70 "C'
faction in the range from +40'C to
'Aboue
or belous these temperatures, deuia'
ti,onsin the mechanical or electronic functions mag occur.
Auoid, sud'den changes of temperature uttlt'
their consequent formatt'on of condensed
u:ater ushich rnaA result in comosion-
Aq
N e p o s u t i l i s e rd e s o l v o n t so r g o n i q u e st e l s q u e
o l c o o l s ,d i l u o n t so u s i m i l o i r e sp o u r n e t t o y e rc e t
opporeil.
Prot6gercet opporeil contre les chocsde toute
et contre l'huminoture, contre les poussi,-:res
d i t 6 . N e t t o y e rd e t e m p s d o u t r e o v e c u n p i n c e o u f i n d o u x l e l o g e m e n tp o u r c o r t o u c h e sl ,e
l o g e m e n td e b o b i n e , l e c o u l o i r - f i l me t l e d o s .
N e p o s o p p u y e ro u t o u c h e ro v e c l e s d o i g t s l e s
. e n e t t o y e rl e m i r o i r
l o m e l l e sd e l ' o b t u r o t e u r N
o v e c u n p i n c e o uf i n q u e d o n s l e s c o s n 6 c e s oC
et -10 "C cet opporeil
soires. Entre *40
f o n c t i o n n es o n s p r o b l d m e .A u - d e l d e t e n d e g d
de ces temp6rotures,on peut enregistrer de
fortes voriotions des fonctions 6lectroniques,
6lectriqueset m6coniquesprovenontde divers e s r o i s o n s; I ' o p p o r e i l p e u t m 6 m e c e s s e rd e
fonctionner.
U n c h o n g e m e n tb r u s q u e d e t e m p 6 r o t u r en e
p e u t q u e c o n d u i r e d u n e c o n d e n s o t i o nq u i
e l l e - m 6 m ep e u t c o n d u i r e d u n e c o r r o s i o n .
www.orphancameras.com
K o m b i n aVt E B P E N T A C O N
DRESDEN
Exporteur:HEIM-ELECTRIC
EXPORT-|MPORT
VolkseigenerAuBenhandelsbetrieb
der
DeutschenDemokratischen
Republik