Kerkblad november 2015

Commentaren

Transcriptie

Kerkblad november 2015
Jaargang 59 nummer 8
november 2015
Hervormde Gemeente Een
Kerkklanken
-1-
HERVORMDE GEMEENTE EEN
Predikant:
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Floralaan 15, 9421 NP Bovensmilde
Tel.: 0592-318628 Email: [email protected]
Kerkenraad:
S. Wesstra (oud.-kerkr.)
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk
Tel. (0516) 421145
D. Bouw (diaken-scriba)
Haulerwijksterweg 13
9342 TJ Een
Tel. (0592) 656302
J.A. de Vries (oud.-kerkr.)
Hoofdstraat 5
9342 PA Een
Tel. (0592) 656443
A.K. de With (diaken)
Heideweg 14
9321 VS Peize
Tel. (050) 5033372
Vacature (oud.-kerkr)
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Banknummer: NL78RABO0325809720 t.n.v. Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: Mw. H. v.d. Wal, Meester Van der Meistraat 10,
8433 NL Haulerwijk, tel. (0516) 421667; e-mail: [email protected]
Voor de bestelling van collectebonnen vooraf geld overmaken en vermelden hoeveel
bonnen en voor welk bedrag per bon.
DIACONIE
Banknummer: NL98RABO0347262171 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: D. Bouw, Haulerwijksterweg 13, 9342 TJ Een
-2-
MEDITATIE
ZEGEN IN HET HUIS VAN GOD
Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid. (Ps.
133:3b)
Zegen. Een woord om blij van te worden. Zegen wil zeggen: God is je goed
gezind. En dat laat Hij merken in hulp metterdaad. Hij gaat met je mee, Hij
is bij je met Zijn kracht. Je hebt het goed bij God, eindeloos goed: leven tot
in eeuwigheid.
Die levendmakende zegen deelt God in Sion uit. Daar staat de tempel. Daar
worden de offers voor de schuld gebracht. Op grond daarvan laat God
woorden van zegen horen. Het is niet vanzelf, dat het goed is met God en
Hij je helpend terzijde staat. De zonde moet er tussenuit, er moet
verzoening plaatsvinden. In de taal van het NT: Gods zegen komt via
Golgotha naar ons toe. Daarvoor droeg Jezus Christus in onze plaats de
vloek van God, de Godverlatenheid. Om zo voor ons Gods zegen te
verdienen. Die ons gegeven wordt in de belofte van het evangelie. Om in
geloof aanvaard te worden.
Wat mooi om dat als volk van God samen mee te maken! Hoe goed is het,
hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen. Ja, zo zing je dat als pelgrim in
Jeruzalem. Je trok op naar de Stad van God, om daar feest te vieren voor
Gods aangezicht. Daar ontmoet je een heleboel landgenoten. Je bent op
een bepaalde manier – hoe in de verte ook – familie van elkaar: allemaal
ben je afstammelingen van Abraham. Je bent ook geestelijk aan elkaar
verbonden, als broers en zussen in het huisgezin van God. Wat prachtig,
wanneer je die saamhorigheid concreet beleven mag! Om in geestelijke
eensgezindheid bij elkaar te zijn. Kostelijk gewoon!
Nou ja, gewoon? ’t Is juist heel bijzonder! Als broeders samen wonen, dat
kun je vergelijken met de kostelijke olie, waarmee eens Aäron, Israëls
eerste hogepriester, gezalfd werd. Had je daar maar bij kunnen zijn! In alle
opzichten iets aparts.
-3-
Net zo apart als wanneer er dauw van de Hermon op de bergen van Sion
neerdaalt. Nee, dat gebeurt in de werkelijkheid niet, dat wist iedereen.
Daarvoor was de Hermon veel te ver weg van Sion. Was het maar waar! Als
broeders in geestelijke saamhorigheid samenwonen: net zo uniek als de
zalfolie op Aärons hoofd en net zo bijzonder als dauw van de Hermon.
Wat is het dus goed en heerlijk om als broeders en zusters bij elkaar te zijn!
Om in geestelijke verbondenheid samen te komen en samen te zijn als
gemeenschap van heiligen in het huis van God, waar Hij Zijn zegen in
Christus uitdeelt in Woord en sacrament, die instrumenten van Zijn Geest.
De zegen in Gods huis is zegen van boven. Er zit in Psalm 133 duidelijk een
beweging van boven naar beneden. Denk aan de olie, die neerdruipt de
baard en priesterboord van Aäron, en aan dauw die neerdaalt op de bergen
van Sion. In de tempel wordt hemelse zegen geschonken, die je weldadig
overdekt.
Zo smeedt de Heere ons samen. Het is de voorproef van wat in het nieuw
Jeruzalem eens volle werkelijkheid wordt. Daar zullen we voor altijd samen
wonen voor Gods aangezicht en de volheid van Gods zegen beërven: het
volmaakte leven tot in eeuwigheid. Van die zegen smaken we vandaag het
begin. Dat smaakt goed. Dat smaakt naar meer!
HJCCJW
UIT DE GEMEENTE
Zr. Raspe heeft het al een hele tijd psychisch moeilijk. Helaas blijken
medicijnen niet echt aan te slaan. Vandaar dat zij op 14 oktober
opgenomen moest worden in Ouderenpsychiatrie, Dr. G.H. Amshoffweg 3,
Hoogeveen. Dat is ingrijpend, zowel voor onze zuster als voor haar man.
Het zal goed zijn om aan beiden te laten merken, dat we met hen
meeleven. Laat er vooral veel gebed voor br. en zr. Raspe zijn, of de Heere
uitkomst wil geven en een thuiskomst op Zijn tijd.
-4-
BIJBELKRING
Op 13 oktober hadden we onze eerste gezamenlijke Bijbelkring als
gemeenten van Leek, Een en Sebaldeburen. Er was een mooie opkomst uit
alle drie de gemeenten. Gelukkig heeft ‘De Til’ in Leek een grote zaal, ook
nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. We hebben een verkennend
gesprek gehad over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Fijn dat daaraan
velen actief deelnamen! Maar wilt u niets zeggen, dan is dat absoluut geen
probleem. Er moet niets in dit opzicht.
De volgende keer hopen we opnieuw in ‘De Til’ te Leek bij elkaar te komen,
en wel op DV 17 november, aanvang 20.00 u. Ik wil u iets vertellen over de
achtergrond en de opsteller van de NGB. Misschien komen we ook al aan
art. 1 NGB toe, maar dat zien we wel. We vragen de Heere om Zijn zegen
over ons samenzijn als Bijbelkring.
NB Denkt u aan geld voor koffie en koek?
Allen een hartelijke groet!
HJCCJW
JARIGEN
Onze jarigen in november:
3 – 11
W.Veening-Wiltjer (1938)
6 – 11
H. Slofstra (1933)
13 – 11
M. Fokkema – de Jager (1931)
24 – 11
J. Kramer-v.d.Ley (1923)
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd, Gods zegen en een hele fijne dag
toegewenst.
DIACONIE
De opbrengst voor de maand september.
06 – 09
Medische Zending
€ 83,35
20 – 09
Diaconie
€ 80,40
-5-
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij de verantwoording over september:
Collecten:
€ 268,10
Onderhoud:
€ 58,45
Vrijw. Bijdragen: € 1156,34
te specificeren als volgt: 1× 1000,00; 1× 50,00; 2× 40,00; 1× 15,00 en
1× 11,34
Collectebonnen: € 498,00
Totaal:
€ 1980,89
ZANGAVOND
Vrijdagavond 20 november zal er een zangavond gehouden worden om
20.00 uur in de kerk. Daarna is er nog gelegenheid tot koffie drinken met
iets lekkers. Iedereen is van harte welkom! We hopen op een goede en
gezegende avond met elkaar. Het thema van de avond zal zijn: ‘omdat: HIJ
LEEFT…’
PASTORIE
Wij, als kerkenraad, willen u graag even bijpraten over de voortgang van de
verbouwing.
Wat de werkzaamheden betreft: bouwbedrijf Hummel is op een aantal
punten na bijna klaar, de vloeren liggen er weer in en de binnendeuren zijn
vernieuwd. De voor- en achterdeur moeten nog worden vervangen en
vervolgens kan de stukadoor beginnen, dat zal vermoedelijk deze week zijn.
Als het timmerwerk en installatiewerk gereed is, gaat schildersbedrijf
Hofstra uit Haulerwijk de benedenverdieping schilderen.
Medio half december zal de keuken geleverd worden.
Zoals het nu lijkt, zal de pastorie per 01-01-2016 weer worden bewoond,
we begroeten dan onze nieuwe bewoners Ruben Aalders en Jose van de
Molen.
KOPIJ DECEMBERNUMMER
De kopij voor het decembernummer graag inleveren op uiterlijk vrijdag 18
december.
-6-
AGENDA
Datum:
9 – 11
11 – 11
17 – 11
20 – 11
23 – 11
25 – 11
Tijd:
19.00
19.45
20.00
20.00
19.00
19.45
Wat:
Catechisatie
Vrouwenvereniging
Bijbelkring
Zangavond
Catechisatie
Vrouwenvereniging
Waar:
Bethel
Bethel
‘de Til’
Kerk
Bethel
Bethel
OPEN DOORS-DAG 2015
Wees wakker! Open Doors-dag 2015
Buitengesloten, gevangengezet, verdreven of zelfs gedood: zeker honderd
miljoen christenen worden wereldwijd vervolgd, alleen vanwege hun
geloof in Jezus Christus. Vervolgde christenen uit Noord-Korea, Iran, de
voormalige Sovjetunie en Syrië delen hun ervaring op de Open Doors-dag.
Zij roepen u op: Wees wakker!
Noord-Korea, Iran, Syrië en Irak: in tal van landen ervaren christenen
enorme druk. Verhalen van hoop en wanhoop, moed en
geloofsvertrouwen, komen op de Open Doors-dag samen in een krachtige
oproep aan christenen in Nederland en Vlaanderen: Wees wakker! Zestig
jaar na de oprichting roept Open Doors, een organisatie die wereldwijd
steun biedt aan vervolgde christenen, u op wakker te zijn.
Weet u hoe het gaat met uw broeders en zusters wereldwijd? Durft u nog
te hopen, te bidden, uw stem te laten horen?
Op zaterdag 28 november ontmoet u christenen die een hoge prijs betalen
voor hun geloof. Luister naar Sun-Hi die Noord-Koreaanse christenen
ondersteunt, pastor Robert uit Iran en ontmoet hulpverleners uit Irak of
Syrië via een live videoverbinding. Laat u inspireren door verhalen van
bijbelsmokkelaars en Joseph Bondarenko uit de voormalige Sovjet-Unie en
-7-
luister naar oprichter Anne van der Bijl, die vertelt hoe Open Doors al sinds
1955 op de bres staat voor vervolgde christenen.
Voor kinderen en tieners zijn er programma’s die aansluiten bij de eigen
belevingswereld. Met vier verschillende kinderprogramma’s (voor de
groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) kunnen uw kinderen rekenen op een
uitstekende en deskundige begeleiding en een aansprekend programma.
Tieners (brugklas t/m 15 jaar) krijgen een eigen uitdaging in een interactief
en verrassend programma.
De Open Doors-dag in de Jaarbeurs Utrecht heeft een ruime opzet met
diverse pauzeprogramma’s, (boek)winkels en stands, waar u wordt
geïnformeerd over onze activiteiten in het veld én in
Nederland/Vlaanderen.
Mogen we u ontmoeten op zaterdag 28 november? De toegang is gratis,
maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Wilt u graag gaan maar heeft u geen vervoer, of gaat u zich aanmelden?
Wilt u dit dan ook doorgeven aan Lisette de With? Dan kan er gezamenlijk
vervoer geregeld worden.
BRIEF VAN DE GEREFORMEERDE BOND EN DE CONFESSIONELE
VERENIGING
Betreft: uitnodiging gezamenlijke bijeenkomst.
Geachte broeders en zusters,
Na de goede ervaringen van de afgelopen jaren, hebben wij ook dit jaar het
voornemen om weer een gezamenlijke bijeenkomst voor de Groninger en
Drentse leden van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging
te beleggen. We hebben voor deze avond prof.dr. B.J.G. Reitsma, bijzonder
hoogleraar aan de VU te Amsterdam met als leeropdracht ‘de kerk in de
context van de islam’, bereid gevonden om een spreekbeurt te verzorgen.
Het thema van de avond zal zijn: ‘Het Midden-Oosten: de islam en de kerk’.
-8-
Toelichting: De gebeurtenissen in het Midden-Oosten nemen een grote
plaats in, in het nieuws.
Wat minder naar voren komt is de plaats van de kerk in deze landen. We
beseffen dat het niet eenvoudig is om kerk te zijn in een islamitische
omgeving. Wat is de situatie van de kerk daar en voor welke uitdagingen
staan ze? Wat kunnen we voor hen betekenen, en zij voor ons? Vanuit zijn
ervaringen zal prof. Reitsma hier op ingaan.
Een actueel onderwerp dus, dat ook de gelederen van de Gereformeerde
Bond en de Confessionele Vereniging bezig houdt. Naar aanleiding van de
spreekbeurt van dr. Reitsma zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen
en/of hierover te discussiëren.
Datum:
Locatie:
D.V. woensdag 11 november 2015
Verenigingsgebouw Hervormde gemeente Dorkwerd
Hoogeweg 2, 9746 TN Dorkwerd
Aanvang: 20. 00 u. (inloop met koffie v.a. 19.45 u.)
Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten in Dorkwerd. Graag tot
dan!
Met vriendelijke groet,
J.G. Abbes, secr.
H. van der Haar, secr.
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG
Najaarsconcertarrangement | zaterdag 7 november 2015
Het najaarsconcert bestaat uit een wandeling en/of een concert.
De wandeling wordt gecombineerd met een bezoek aan Park Sonsbeek.
Ontvangst met koffie in de Herberg in Oosterbeek om 10.30 uur. Onder
begeleiding van een ervaren gids maken we kennis met de rijke historie, de
Engelse landschapsstijl en de cultuurhistorische waarde van het park.
Het middagconcert in het Koetshuis van de Herberg wordt verzorgd door
André van Vliet aan de vleugel, samen met Eelco Vos, eveneens vleugel en
het blokfluitensemble ‘Het Lindeconsort’.
-9-
Het concert begint om 14.30 uur. Wilt u alleen het concert bijwonen, dan
geldt dat u vanaf 14.00 uur van harte welkom bent.
De kosten zijn: Volledig arrangement: € 30,00 (inclusief excursie en
lunchpakket); alleen concert: € 15,00.
Aanmelding bij voorkeur via e-mail [email protected] of
telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Alle musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten
van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum
de Herberg.
PUZZEL VAN HET OKTOBER NUMMER
Het puzzeltje, welke in het oktober nummer op de achterkant stond, was
vrij moeilijk. We hadden hem uit een blad gehaald, waarin ze de Oude
Statenvertaling hadden gebruikt. Dat hadden we er bij moeten zetten, want
daardoor kreeg je andere antwoorden.
Hieronder vindt u de antwoorden van de puzzel, nummer 5 was fout,
verder klopte de puzzel helemaal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Inwoners
Name
Beeld
Lammeren
Druppel IJ
Druppel
Stofje
Schepper
Heersen
Arbeidsloon
Pad
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Eilanden
Niets
Moede
Een
Te niet
Verkondigster
Richters
Eeuwigheid
Dubbel
Einden
Oplossing: ‘In blijdschap en met vrede’, Jesaja 55:12.
- 10 -
HERVORMDE GEMEENTE EEN
Website gemeente: www.hervormd-een.nl
Webmaster: Wiebren Hut, Hoofdweg 8, 9343 TA Een-West,
Email: [email protected]
Coördinatoren Jeugdwerk: Celia Bolk en Marieke de With
Huiskring 20+: Contactpersoon: Ineke van Dooren
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:
Secretaresse: Gerda de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een
Beheer verenigingsgebouw ‘Bethel’: Henriëtte Bouw en Trienke Tijseling
Testamentaire beschikking:
Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedrag van € .’
Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051
Redactie: Siepie Hummel, Lisette de With
Emailadres voor kopij: [email protected]
- 11 -
DIENSTEN NOVEMBER
Datum
1 november
Collecten
8 november
Collecten
15 november
Collecten
22 november
Collecten
29 november
Collecten
6 december
9.30 uur
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde
1. Kerk
2. Kerk
19.00 uur
Ds. M. Noorderijk,
Tiendeveen
Dankstond
Ds. G. v.d. Berg,
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
IJsselmuiden
Bovensmilde
1. Kerk
2. Kerk
Ds. W.M. Rozeboom,
Ds. G.H. Molenaar,
Oudega
Doornspijk
1. Diaconie
2. Kerk
Ds. J. van ’t Goor,
Ds. G.W. van Wingerden,
Rijssen
Stedum
1. Kerk
2. Najaarszendingscollecte GZB
3. Kerk
Ds. M. Schinkelshoek,
Ds. M. Noorderijk,
Wijckel
Tiendeveen
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Ds. C. Hoek,
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Heerde
Bovensmilde
1. Kerk
2. Kerk
- 12 -

Vergelijkbare documenten

HERVORMDE GEMEENTE EEN EN EEN-WEST

HERVORMDE GEMEENTE EEN EN EEN-WEST Christus uitdeelt in Woord en sacrament, die instrumenten van Zijn Geest. De zegen in Gods huis is zegen van boven. Er zit in Psalm 133 duidelijk een beweging van boven naar beneden. Denk aan de ol...

Nadere informatie