1988

Commentaren

Transcriptie

1988
F
\1L2JU1:1llUCBUriCB
O
\1Jlrl
V
\1WrB~JlWl!Il.JlJlUlQ
\1JlFI
V
COQJID~
Tiende jaargang nr. 1
~CONIDQJ.elrf
Maart 1988
INHOUD
BLZ
Een Amsterdamsche affaire
3
Catalogus Pagina's Ned. Indië
1 t/m 4
13
Mail-Bid 1 1988
13
Banken in Nederland
16
Ruilbeurzen Nieuwe stijl
18
Agenda
18
V
V
O
F
Opbrengstlijst Mail-Bid IV
Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
Redaktie en sekretariaat:
Postbus 17071 - 1001 JB Amsterdam
Telefoon 020-953559 (uitsluitend na 20.00 uur)
Kontributie: f 30,- per kalenderjaar (entreegeld f 10,-)
Amrobank: rekening nr. 42.10.19.689
Postgiro: rekening 50.07.774
Dit blad versch ijnt 4 x per jaar
© Copyright V.V.O.F. 1988
Overname van artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de
redaktie
EEN AMSTEROAMSCHE AFFAIRE
Nederlandsch panopt ic um
We sch ri jven 1881 . Oe laat s te twee decenniae v an de 19e eeuw z ijn a a ngebroken . Oe zg .
"Tachtiger Jaren" .
Vele in itiat iev en wo rd en genomen .
digen zich aan ;
merkbaar zijn .
Onstuimige jaren voor de hoofdst a d .
Maats c ha ppel ij k e vernieuwingen ko n -
vernieuwingen waarvan de gevolgen tot i n onze tijd
Spreken wij
niet nu nog over de " tachtigers " als we ver -
wijzen naar de groep schrijvers en dicht er s
rond om Klaas,
Van Eeden en Gorter ,
die zic h h a dden verzame l d
schrijvers die dest i jds het ver-
nieuwingsproces op litterair gebied inluidden .
Doch ook hande l,
verkeer,
impulsen in die dagen .
scheepvaart en indust ri e ontv i ngen hun g ro te
Het
lijkt wel of speciaal het jaar 188 1 een
vruchtbare voedingsbodem is geweest voor de oprichting van vele ondernemingen of voor de pl anne n da a rtoe .
Algemeens Mij .
F
We doen een kleine greep :
van Levensverzekeringen ,
Amsterdamscha Rijtu ig Mij .,
Gooischa Sto o mtramweg Mij .,
Zuider Stoomtramweg Mij .,
Amsterdamscha Bad Inrichting ,
Mij .
Z u id-A frikaan-
Nederlandscha Tramweg Mi j . ,
O
scha Handel Mij .,
Zuider Stoomtramweg Mij . ,
voor de Organisa tie van Wereldten -
toonstel l ing Amsterdam , Sem ar ang Ch eribo n Stoomt r am Mij . ,
bantscha Stoomtram Mij .,
voor de tachtigers .
Café Willamsen te Amste r dam.
Panorama " Kopenha -
be kend littera i r
café
V
gen" te Amste r dam,
Rotterdamscha Schouwburg ,
Noord-Bra-
en Bank ie rshu is T he edoor Gilissen .
Voort s werd in 1881 aangevangen met de bouw van het Centraal Station
in Amsterdam en kre gen in datze lfde jaar de plan n en tot opr ichti ng v a n
V
het Concertgebouw hun beslag .
Ruim 100 jaar geleden werden al deze bed rij ven opgericht en het meren deel had als vestig i ngsplaats verkozen de hoofdstad des lands .
dam .
Amste r -
Eveneens werd in 1 88 1 opgericht een zeer me r kwaar di ge ond er neming ,
een instelling die uitsluitend kon gedijen in Amsterdam en ook daar
weer ten onder kon gaan,
n .l.:
HET NEDER LA NOSCH PANOPTICUM
Nadat de hoofdstad gedurende een g root gedeelte van d e 19e eeuw weg kwijnds . trad omstreeks het mi dden van de tweede helft van die eeuw een
krachtig herstel in . Ook het aantal inwoners was sterk toegenomen .
Telde Amsterdam in 1795 omstreeks 221 . 000 inwon e rs .
de Franse tijd was he t
aan het einde van
tot ver on der de 200 . 000 gezak t.
twee jaar na de Franse tijd , was het dieptepunt bereikt ,
inwoners .
In 1826 was dit a a ntal inmi ddel s
In 1 815,
n.l .
dus
190.000
gestegen tot ruim 200 . 000
3
e n oms t reeks 1 88 0 telde Amste r dam 350.0 00 i nwo n er s .
Amst e rd a m begon weer me e te t ell e n, ook mondiaa l .
I nd u s tri e, h ande l e n
sche ep vaa rt b l o e id en als ni mm er t evore n . De sc h oon h eid va n de s t a d
tro k v e e l vree mde l inge n , zodat er zelfs i n d i e j a ren a l spra k e wa s van
een intensief
t o c ris~cnvc r kcc r.
In dat z e l f de j aa r tolde Amsterdam r u i m
10 0 grotere en kleine h ote l s.
Hoe a a n tre k ke l i j k de hoofd s tad werd er va r en,
leze n we b i j
ee n tijdge -
noot;
" Par ijs , Weene n e n Berlijn mog e n v a n mee r
prac h t
g et u i g e n . Lon den
" e n New Vork mo ge n h un bezo ek e rs o verweldig e n door h un g rootte en
" gro o tsc h heid, Ams t erdam met zijn gra c h t e n e n torens spant de kroon
" in sc h il d erach t ige aanleg e n ken sch etse n de volks b u u rten.
Een andere tijdge n oo: verwoordt het als vo l gt :
" Mee r dan ee n s z ijn wij in de ge l egenhe id ge we est t e wij ze n op he t
" Wi j
F
" merkwaar d ig e sc h oo ne , waarop Neerla n ds hoo fds tad roem mag drag e n.
noe men s l echts: Het Ko n i n klijk Pa leis , Nat ura Artis Magi stra ,
" Trip penh uis (destijds Rij ksm useum , schr ), Diama nt slijperi j, de Ko-
O
" ren beurs , Pla n t ag e , Felix Merit u s , Matr ozen- Insti t u ut,
" et c . Nu vestigen wij n og eens de aa n dach t
" opticum, enig in zij n ge nre.
Kras n apols k y
op Het Nede r landsc h Pan-
Dpge r ig t den 10 den Ju ni 188 1 , o n de r di-
" r ectie v an d e He eren Mr. Abraham Da Costa, Jh r . Hartsen , Th . San -
V
" ders . H.J . de Waal, Marti n Wo lff . He t best u u r va n d e Ve n n ootscha p
"wordt gevo rmd door d e He r e n G. van Wijnma l e n Jr ., O.T h . Pr o nk e n
" C.A. OU dok de Wit.
k lin ken de n ame n . Voo r a l de n aem Oud ok de Wi t
V
U ziet, waar de l eze r,
zul-
len de verzam e laars va n o ude effecte n niet ze l den op h u n o u de waardepapieren tegen komen .
He t
aandelen kapit aa: va n de ven n ootscha p wa s groot: éé n miljoe n gul-
de n . waarvan 9 to n ge p laats t,
t erwij l er 26 0 oprich tersbew ijzen werde n
uitgegeven .
Toe n de oprichting van het Pano pti c um aan de Amsterdamsc h a Amstels traat
b e k e n d raakte, ging de ma r e a l s een lop end v u u rtje door d e stad . Ee n
l ichte opwi n ding maakte zic h van de be v o l king mees t er. He t was d u ide l ijk : n u werd Amster dam d efin i tief in de vaart d er vol k ere n opge n omen.
Oe h oo f dstad
kreeg evenals Londen e n Ber l ijn zij n wa sse nbeelden
theater.
Weer ee n ander e tijdgenoot lucht t e a l s volg t
" ROETEMEI JER WOR DT VE RBOUW D. Toen die wa t
4
z i j n hart:
raads e la c htig e mede de l ing
" in het begin van
' t vor ig j aar (d i t
was 18 8 0,
schr . J als een lope nd
" vuurtj e door Amsterdam werd verbr ei d , was er niem d die de juiste
" bete ek e nis en ook het gewicht er van beg r eep .
Roeteme i jer ,
" bekend e en vermaarde bie r h u is in d e Amstelstraat ,
" a ll e b i er-
dat a ls bij na
en koffi ehui zen in Ams t erdam zijn naam o nt l een de aan d e n
" eige naar of ee rsten onde r nemer ,
zo u gesl oo pt en geheel verbouwd
" worden en gedeeltelijk oo k van bestemmin g veranderen .
" der ande r e
De eigenaars
koffiehu izen in den omtrek lac ht e n in hun vuis tj e ; want
" als h et waar was dan brak een nieuwe b l oeitijd voo r
• ming aan ,
hun n en onderne -
daar tegen Roetemeijer niemand kon concurree re n .
" En het wa s wa ar : Mei kwam in het lan d en Roetemeijer sloo t
" len ;
het wel -
hoge pale n werden voor h e t
" aangebr ac ht en de plaat s,
huis ge zet .
zi j n za -
ste ige r s en s ch uttingen
die jaren acht eree n zoo veel aantrekkings -
" kracht had ui tgeo efend op jong en oud ,
waar menig Amsterd a mmer voo r
' t ee rst geleer d had een potje Beie r sch t e verkiezen boven het ko p -
F
" je kof fie aan den wel gezelligen maar to c h wat d ro o merigen haar d ,
" die pl a ats hulde zich in een wolk van st of die iede r
en . . . . Roeteme i jer we r d vergete n;
t ot ze et c.,
etc ..
het é én al prachtiger dan het an -
V
V
" dere .
bier paleizen v err ezen ,
anderen begonn e n zijn pl aa ts in
O
" te nemen ,
afschrikte
NEDERLANDSCH
PANOPTICUM.
T oen de verbou win g klaar was -
de ope ni ng vond plaat s op 1 7 juli 1882-
en de vele beelden gro epen waren opgesteld ,
een groot publiek .
Monde"
trok het Pan opticum meteen
Het werd al dra het "Rendez-Vouz" voor de "Beau
van Amster dam.
Me n werd l yri sc h bij de beschrij v ing van de i nrichtin g van het wel zeer
luxueuze etablissement .
Wij citeren wederom ee n tijdg en oot :
" ROETEMEIJER RED IVI VUS
5
" Gee n instelling in Neerla nds hoofdstad kan bogen op grooter schoon" heid, op verfijnder luxe, da n he t
gebouw van het Nederlands Panop-
" ticum. dat éé n dezer dagen is geopend. Amsterdam bezit daarin eene
" in ric ht ing waarop het reden hee f t
om trots te zijn. De prachtige
" be ned e nzal en. die tot koffie h ui s bestemd blijven. overtreffen alles
" wat tot dusverre op dat gebied bestond en vormen door hu n eenvoudi " ge pr ach t,
h u n dege li jke. onopgesmukte weelde een éénig geheel.
" Prachtige beschilderde plafon ds rusten op Zweedsch marmeren zuilen
" met koperen kapitee le n; de wanden,
bedek t met fraaie gobelins. geven
" versc h illende gezi c h ten e n t afereelan te aanschouwe n,
" der zale n,
tot leeszaa l ingeric ht.
van bla uwe tegels ,
ve rsier d is me t
t erw ij l
één
ke urige tableaux
voorstellende een zest al schi l derst ukken der
" eerste meesters. Een wintertuin v erbindt de verschi l l ende z a le n on" derling e n munt uit door strengen eenvoud en onbekrompen p rach t.
Jawel. waarde lezer. en als men da n weet dat men voo r s l echts vijf
F
cents reeds een consumptie kon verkrijge n en dan va n al dat schoons
kon genieten . is h et dan niet volkomen terech t
"Bel le Epoque " de historie is ingegaan.
dat deze periode als
O
Nu k r eeg men voor die vijf cent weliswaar een g l aasje water, met of
zonder ijs, doch voor 15 cent werd u keurig een Fra ns Cog nac geserveerd . De tari efkaart telde niet minder da n 80 verschille nde dra n ken.
Ui tvoerig k on er worden gedineerd of gesoupeerd. Alsof dit alles nog
V
niet voldoende was, werd de bezoeker hi er bij vergast op zoetgevooi sde
klanken van een Wiener Kapelle onder leiding van Herrn Kalmen met medewerkin g va n een zanggroepj e .
genaamd "Les Favorites".
V
Hoe grauw en triest vergeleken bij deze joye use jaren is d e ti jd waar in wij leve n, een ti jd waarv an sommige n het wagen d eze een welvaarts staat te noemen. Marme r noch pluc h e . Wiener Kapell e nog Fav orites vro lij ken ons bestaan op. De laatste gedistingeerde ober is nu zelf ee n
wassen beeld. He t
l awaai van ee n schetterende jukebox vergezelt o n ze
gang in een kale ruimt e . waar wij ons bij ee n formica toonbank doo r ee n
ondefinieerbaar wezen een ondefinieerbaa r brouwseltje of prakje l aten
i nsc h enken of opsc h eppen. in een plastic beker tje of op dito bordje.
He t
zal u duidelijk zij n , gewaardeerde l eze r. dat dit elegante en
joyeuse smul-, drin k - en kijkfestijn geen al t e lang leven beschoren
kon worde n . Eigenlijk zou men moeten spreken van een kortstondige
dr o om . Als zodanig is het in de h erin n ering van menig tijdge no o t
ach -
tergebleven.
Doch alvorens wij
6
u h et droevig einde van dit droompaleis beschr ijve n,
e e rst nog e n ige a n d e re gel u iden ov e r
Me n weet het al te goed ,
is het nimmer goed .
Nogmaals citeren wi j
het P an o pticum .
wat men ook doet en hoe ,
bij
sommige mensen
Honderd jaar geleden was dit eveneens het geval .
een tijdgenoo t :
hier is spra -
" Wat het internationaal belang er bij heeft gewonnnen
k e van de destijds in Amsterdam gehouden we re ldtentoonstelling,
" verliest ons nationaal ge voel er z eker bij ,
" lingen, die Amsterdam bezoeken ,
zichtigen .
"
dê~r
Schr . )
als tenminste vreemde-
ook het Panoptic u m aldaar gaa n be-
Daar toch wordt ons n a tionaal gevoel met voeten getreden
toch wordt onze versering van het Huis van Oranje geweld aan-
" gedaan . . .
d~~r
t och wordt de nagedachtenis va n onz e bemind e Konin-
" gin Sophie niet in eere gehouden ,
" diende .
Foei ,
" om deze fiere ,
zooals die Waa r d i ge Vrouw het ver -
mijne heeren van het Panopticum,
schaamt gij U niet
onvergetelijke koningin een plaatsje te geven in Uw
d~êr
en zó ó als g i j
het nu d oet .
De povere
F
" doodenbeelden-g al erij ,
" stoel is thans gelukkig door een vergulden leunstoel vervangen ,
de Koningsdoc hte r van Wurtemburg , die van 12
" Mei 1849 tot 1 Juni
1877 Neerlands gelie f de Koning i n was eene zit-
" plaat s
O
" maar behoort Sophia ,
t e worden aangewezen in een doorloo p van de eene in d e ande-
" re kamer? Heeft zij minder r echt op Uw versering dan Koningin
" Louise van Prui s sen ,
die gij
op een pisdestal hebt geplaatst,
et c .
V
V
" Koninkl i jke kleeding met diadeem op het Hoo fd?
in
Het Panop t icum trok ,
zoals v ermeld ,
een eno r m bezoek . Twee maand en na
de opning werd al de honderdduizendste bezoeker rondgeleid .
van de inrichting hield de actualiteit goed in het oog .
belangrijk e
De dirctie
Alle bekende
personen en geb e urtenissen uit die dagen we r den te r stond
in het gebouw tentoongestel d,
hetzi j
als was s en beelden ,
hetzij
als
ta -
7
V
V
O
F
NOORD-BOR NE O- TABAK-MAATS CH APPIJ
OPGERICHT: 10-7-1888
GEVES TIGD: Amsterdam
DIRECTE UR : H. M. van Eeghen
CDMM IS S ARISSEN :Mr. J .P. Sprengervan Ei j k , A. W. van Eeghe n , J.H.
van Marwijk Kooij, A.D. de Marez Dyens en J . Bijvoet
DOE L: Oe exploitatie va n i n de ve nnootscha p i ngebrachte gronden en
voorts van andere percelen, waarvan l a ter door de vennootschap
eenig za kelijk of ander r e cht za l worden verkregen; a l smede het
oogsten, voor de markt b ereiden en verkoepen van product en voor
rekening van derden. Taba k zal voor de e xpl oi tatie hoofdcultuur
zijn.
DUUR : Tot 31 December 191 8
MAATSCH APP EL IJK KAPI TA AL: f 1.000 . 000 ,-, verdeeld i n 2 series ,
elk groot f 50D . OOO , - i n aande le n e l k va n f 1000,- op naam.
c a t . nr.
NI C 000 1
nomi naal
1000
f
kl e ur
groe n/ zwa rt
geplaatst
500
soort
aandelen
In LIQUIDATIE getreden 12- 10- 1891
Dr u k: Joh . Enschede & Zonen , te Haarlem
Afme ting : 24,6cm x 23 ,7cm aande l en
1
NIEUWE NOORD - BORNEO TABAK-MAATSCHAPPIJ
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
~lH WE \INlRD-ffiiRSffi T.\11\~-~A\ Nll.\PI'I.I.
KAPlT AAL f 750,000,
"r••••·
..ord- jp N\!"t
~Jlflfl1t t(flt "''~f WO.DOO - eue11r ..,re.J j 2500QQ
in Aaude<!len à T 100.
:-1ERTE I.
BEWJJS VAN AANDEEL
.· ... iW~à ~:.
;>,.., ,, -~ .,< ;oo Eon Aan 1...1,
100.8 ~H-~ .tj.,._, "'- NtEuwE
NO(;A0-80iUIE0 T A9AK-MAATSCHAf'P J N'"'
Hó('DER
.. ~ r
V
O
F
"'M " . ~.... ""~\ ............. '-t -~ " ~
tL...z &t.i41 -..t.u .. • ....._ ~ ;.-c....,..
V
0 P GE R I CHT : 30- 12- 1 891
GEVEST I GO: Amsterdam
DIRECTEUR : H. M. van Eeghen
COMMISSARISSEN : A.W . van Eeghen , J . H. van Marwijk kooij , A. D. de
Marez Dyens en Jhr . L. O.A. Junius van Hemert
DOE L: Oe overname en de verdere e xplo i tatie van de aan den heer Van
Gogh verleende concessie door het bestuur der British North
Borneo Company , van tien duizend acres woeste gronden, gelegen
nabij de Sandakan Bay, voorts van andere perceele n, waarvan later door de vennootschap, met goedkeuring der algemeens vergadering van aandeelhouders, eenig zakelijk of ander recht zal
worden verkregen, alsmede het oogsten, voor de markt bereide n
en verkoopen van producten voor rekening van derden . Tabak zal
voor de exploitatie hoofdcultuur zijn .
DUUR: Tot den 31 December 1918
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 750 . 000 , -, verdeeld in 2 series, eene
groot f 500 . 000,- en eene groot f 250 . 000,- , elke serie verdeeld in aandeelen op naam of aan toonder van f 100.- . Uitgegeven zijn 500 bewijzen van winstaandeel aan toonder .
cat . nr .
NI C 0002a
~I C 0002b
nominaal
f 100
Liquidatiebesluit :
Druk: Typ . J.H . de
Afmeting: 27 , 4cm x
24 , 6cm x
kleur
beige/zwart
blauw/wit
vergadering 20-03- 1895
Bussy , Amsterdam
18,2cm aandelen
17,2cm winstaande len
geplaatst
1500
500
s oort
aande l en
winstaand.
V
O
F
SALIDA
MI J NBOU\.J- MAATSCHAPPIJ
V
GEVE ST I GD : Ams t erdam
OPGERICHT: 11-4-1 881
DIRECTEUR: R. D. Verbeek
COMMISS ARISSE N : J hr. Mr . C. J .A. den Tex , A. C. We r t heim , A. A.H . Boissevai n , H. J . Ankersmit e n M. W. Koch
DOE L: He t overnemen van eene va n Gouvernementswege, overeenkomstig de
bepalingen van het Ned . Ind . Stbl. 1873 nommer 2 17a e n 1874
nommer 128, verlee nde vergunni ng t ot he t doen van mi j nb ouwkundige opsporingen en onderzoe ki nge n in het Gouvernement Sumatra ' s Westkust over te nemen, deze opsporingen en onderzoek i ngen voort te zett en , voor de opgespoorde vindplaat sen van nuttige delf stoffen concessie aan t e vragen en ze te exp l oi t eeren.
DUUR : 29 Jare n, ingegaan 13 Mei 1881 .
MAA TSCHAPP ELIJK KAPITAAL: f 300 . 00 0, -, verdeeld in 300 aandee l en
op naam of aan t oonder, elk van f 1000,-.
cat.nr.
NI C 0003
nomi naal
1000
f
k l eur
zwart /wit
geplaat s t
300
soort
aandel e n
Geliq uideerd 1 887
Druk : St oomdrukkeri j de Brakke Grond
Afme ti ng : 24 ,4cm x 19 , cm aandelen
3
V
V
O
F
RAD J AMANDA LA
OPGERICHT : 02-11-1894
GEVESTIGD: ' s-Gravenhage
DIRE CTEUREN : H.K . Mijeren A.J . Prager
COMM ISSARISS EN: W. Heijbroek J r., G. A. van Putten, O. F .W . Pr i ns en
J. J . Doffegnies Jr ..
DOEL : De verdere exploitatie der koffieonderneming Radjamandala, gelegen in de dessa Pakemitan , district Radjamandala , afdeeling
Bandoen, residentie Preanger- Regentschappen, en het in cultuur
brengen van zoodanige gronden als later door de vennootschap in
e r fpac ht mochten worden verkregen of aangekocht.
DUUR: Tot den 31 December 1968
MAATSCHAPPE LIJK KAPITAAL : f 120.000,-, verdeeld in 120 aandeelen
op naam of aan toonder van f 1000 , - .
cat . nr .
NI C 0004
nominaal
f 1000
kleur
roodbruin/grijs
Geliquidee r d 1900
Druk : Druk van Mouton & Co . , Den Haag
Afmetin g : 32 ,0 cm x 20 , 5cm aandelen
4
geplaat at
120
soort
aandelen
afgebroken . Op de leeggekomen plaats werd een uitbreiding gerealiseerd
van de Amsterdamse Bank (Amro) .
Een fascinerende herinnering aan het onstuimige verleden van Amst er dam,
aangevangen nu iets meer dan 100 jaar geleden .
L . Rietveld
Bronnen :
Prof . Or . Brugmans , Geschiedenis van Amsterdam,
Haagscha Pennekrassen ,
Gemeente Archief ,
Kamer van Koophandel ,
Gemeentelijk Bureau voor Statistiek,
Eigen Archief.
CATALOGUS
Misschien is het nog niet opgevallen , maar in dit blad staan nu de
eerste pagina ' s van het cataloguswerk Ned . -Indiä .
Oe nummering van de pagina's begint wee r bij 1 .
den opgenomen .
OPBRENGST L IJST MAIL-BID IV 1987
15
16
-
20' 16 ' 15 .24 ,30 , 20,30 , -
- 10 , -
MAIL-BID I
17 f 10'18 - 28, 19 - 25,20 - 15 ' -.
15 , -+
21
22
1 5' - +
23 - 1 5 ' - •
-
1988
25 f 20' 26 - 20 ,27 - 32 , 32 , 28
29
1 5' 15 , 30
31 - 1 5 ' -
33 f
34
35
36
37 38 -
32
• •
O
-
9 f
10 11 12 13 14
V
1 f 11 ' 2 - 30,3 - 30 ' 4 - 15 , 5
25 ' 6 - 40,7
6' 8 - 35 ,-
F
In de volgende bladen kunnen zowel Nederland Industrieel en Indië wor-
24 - 20 ,-
-
-
20 '-
-
-
1 8' 30'40 , 40,40 , 36 ' na loting
SLUIT I NGSOATUM 21 APRIL
V
Op onderstaande kavels kan door leden sch r iftslij k worden geboden .
Biedingen dienen voor 2 1 april a . s . aan de VVOF te worden verstuurd .
Een kavel wordt toegewezen aan het bod van de hoogste bieder , die zo
spoedig mogelijk een bericht , vergezeld van kostenopgave krijgt .
Na ontvangst door de vereniging ven het verschuldigde bedrag worden de
fondsen aan de kopers toegezonden en vindt afrekening plaats met de
verkopers . (biedingen alleen in hele gu l dens)
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend de verzen d kosten en emballage . (Aangete k end of met aangegeven wa arde ).
Oe verkopers wordt per kavel f 3 , 50 in rekening gebracht plus f 1 , voor ieder verkocht exemplaar .
Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via Mail-Bid
worden verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden .
In het volgende nummer zullen de opbrengsten worden gepubliceerd van
de navolgende kavels.
In de Mail-Bid worden onderstaande kentekenen van kwaliteitsaanduidi n g
gebruikt:
UNC • als nieuw
EF
als nieuw met enkele vouw of klein plekje
VF
~ Meer dan ee~maal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F
~ zwaar gevouwen , scheuren wel of niet geplakt, andere manke-
13
VG
+
menten
zwaa r b esc h ad i gd , slec h te kwaliteit
de corat ief
3 aand .
N. Fr . 50 , - Camp . de s Vignob l es de la Mediterranee ,
Monville 1960
3 opr . bew . Camp . du Canal Mari time du Nord , Par is 1890
5
6
7
5 0, -
aa nd . Fr. 10 0 , - Cam p . I nt. d es La mp es Ele c t riq ues Zirc oneWolfram, Br u s s el 1 9 06
1 aand . So c . d ' Electri c it é S DDEC , Lu xe mbo u rg 1953
5 part . s oc . Consortium d ' Etudes de Radio Electricité ,
Brussel 1938
1 ob l. B.fr. 500 , - H% Camp . Gen . AUXILIAIR E d' Entrep r ises
Electriq ues , Bru sse l 1 9 1 0
2 part .
3 aand .
ben ef . Crédi t Mob ilie r In d~chi nois , Saigon 1 930
Fr. fr . 100 , - Tabacs de Macédoine et d ' Asie Mineur ,
Pa r ijs
4 opr . be w. Filt r e s Philippe S. A., Par i j s
3
1
2
3
3
aand . Fr.f r . 10 0 ,aa n d . Fr. fr . 1 00 , opr . bew . Chalum e u x
aand . Fr . fr . 500 ,pandb r. B . fr . 50 0, -
F
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
F
a en d. B. f r . 50 ' - Tramways dt: Tif lis, Brussel
VF
B. fr . 360 , - Tramw a y s à Vapeur Piémo nt ais , Brusse l 1 89 7 F
2 a and . B . fr .
4 aand . B . fr .
50 ,- Tramways de Tiflis , brussel
VF
Tramway s à Vap eur Piémo ntais , Br u s sel 1 89 7 F
3 a a nd . F r.fr. Co l a ni ale de Min es , Parij s
3 p art . b en . Ki l o -M oto , Belg . Congo , (ro od )
3 bew . van 5 part . ben . idem (bruin ) 1944
1 944
11
2 premie obl . 4 % Unga r i sc he Hyp . Bk ., Budapest 191S
5 part. soc. Soi e Art if ic e lle de Myszkow , Renaix
12
1 bew .
van 5 aand .
~
1, -
New Callao Gold Mining Camp .,
Londen 1928
bew . v a n 10 aan d . ide m
4 aand . Ma tch a nd Tob acco Timber Supply Comp . Lissa bo n 1 924
2 p re f. aa n d. 7 % Ba rce l ona Tractio n , Light an d Power Camp.,
1925
2
3
1
2
6
aand .
o and .
aand.
part .
aand .
VF
VF
VF
VF
360 , -
idem kavel 9, doch van ied e r 2 stuks
14
VF
2
10
13
VF
F
aand . Fr . fr . 100 , - Café Standard , Clichy 1 9 2 7
aand . Fr . fr . 100 , - Jean Mallet, Beauvais 1926
opr . be w. Chalumeaux E . Royer , Lyon 1924
a and . F r.f r . 50 0, - Soc . Cout . P h o t o mat on, Pa r i js 1929
V
9
VF
VF
VF
2
1
3
2
3 a a nd .
8
Ca f é St an d e rd, Cli c hy 1 9 2 7
Jea n Mal let , Be au vais 1 9 2 6
E . Roy er, Lyon 1924
Soc . Cout . Photomaton , Pariijs 1 929
Soc . Nouvelle Presse et Librei rie,
Bru sse l 1 924
F
4
aa n d . N.F r.
O
3
Ca mp . des Vi g n o ble s de l a Medit e rrame e,
Monvil le 19 60
2 opr . bew . Camp. du Cana l Maritime du Nord , Paris 1890
1 opr . bew . S . A.
Ca nal de s De ux Mers , Paris 1893
3
V
2
VF
VF
F r . fr . 100 , - Camp. Agricole de Guinée, Parijs
p eso s 1 DO , - Créuit Foncier Mexicain , Me x ico 1 9 14
Fr.fr . Crédit ro n cier Arge nt i n, Parijs 1 920
soc. Etablissements Su d-Américains Gra try, Br usse l
Tex tile Surl-Americaine Texsudam , Ren a i x
F
VF
VF
VF
VF
F
F
VF
VG
VF
VF+
VF+
VF
F
14
2
2
3
6
aand.
aand.
part .
aand .
Fr.fr . 100,- Camp . Agricole de Guinée , parlJS
Pesos 100 , - Crédit Foncier Mexicain, Mexico 1914
soc. Etablissements Sud-América ins Gratry, Brussel
Textile Sud-Americaine Texsudam , Renaix
VF
VF
VG
VF
15
5 aand .
4 aand.
5 aa nd.
Lei 500 , - For age Lemoine,
Lei 10/500 Astra Romana
Lei 500 , - Steau Romana
16
2 aand.
Fr . fr .
3 aand.
Fr.fr.
P loesti
500,- Omnium Pétrolifère du Nerd & de l 'Es t ,
Parijs 1927
100 ,- Soc. Pét rolière Francaise de Caracas ,
Parijs
17
idem kavel 16,
18
1part. soc . Camp . Industrielle Africaine , Elisabethville 1927
2 aan d . B . f r . 5 0 0 , - S o c . Co mm . Af r i ca in e , B rus se 1/ Kinshasa
12 aand . N . f r. 100,- Lamina ir et Trefi lerie d'Africaine
Algie rs
F+
VF
F
VF
VF
doch 2 stuks van elk
EF
VF
EF
19
1 recu Negotietie Concordia Res Parvas Crescunt, Amsterdam 18 93 VF
2 voorlopige aandeelbew . N . V . Bank-Associat ie Wartheim &
Gompertz in liq . , Amsterdam1959VF
20
1
1
1
1
F
O
1
1
V
1
2
3
1
recu Negotietie Concordia Res Parvas Crescunt, Amsterdam 1893 VF
restantbew. Ned . Confectiefabriek Necofa, Amsterdam 1926
EF
5% obl. f 1000 , - Ned . Ind. Houtaankap Mij ., Rotterdam 1916
VF
vnnrlopig aandeelbew . N .V. Bank-Associatie Wertheim & Go m~
pertz in Liq . , Amsterdam 1 959 VF
aand . f 1000 , - Da li-Spo orweg-Mij ., Amsterdam 1 919
VF
aand . f 1000 , - Dali -Sp oorweg-Mij . , Amsterdam 1 937
VF
aand . f 20 , - Nieuw Tjisalak Cult . Mij., Den Haag 1910
F
eert f 60,- Transvalia , Land-Exploit & Mijn Mij .,
Amsterdam 1897
VF
aand . f 1000 , - Internationale Houthandel Mij , Amsterdam 1919 VF
aand . f 1000,- F . Schmitt & Co's Ijzer- en Staalhandel,
Rotterdam 1919
VF
idem kavel 20
22
1
1
1
1
recu Negotiatie Concordia Res Parvae Crescunt , Amsterdam 1893 VF
res tantbew . Ned. Con f ectiefabriek Necof a , Amsterdam 1 926
EF
opr . aand. Suikerfabr iek Kalibagor , Amsterdam 1890
VF
voorlopig aand . bew . N . V . Bank Associatie Wertheim & Gom pertz in Li q ., Amsterdam 195 9 VF
1 aand. f 1000,- Internationale Houthandel Mij . , Amsterdam 1919 VF
1 eert . f 60 ,- Transvalia Land-Exp 1. & Mijn . Mij .,
Amsterdam 1897
VF
1 aand . f 1000.- Klic:henmeister's Int. Mij . voor Accoustiek,
VF
Amsterdam 1929
23
1 aand.
24
1
2
1
1
V
21
f
10 0
1
-
Renate Leenhardt u . A .
I
Wijdewarmer 1954
VF
winstaand . De Bah ia Suikerfabrieken, Amsterdam 1906
F
aand . f 1 000 , - Cult .Mij . voor Java ' s Oosthoek, Amsterdam 1 889 F
cert . $ 1 000 , - Southern Ir on & Steel Camp ., Amsterdam 1909
VF
aand . f 500 , - Van der Kuy & van der Ree's Machinefabriek en
VF
Scheepswerf , Rotterdam 1920
VF
1 aand . f 500,- Cult-Mij . Bandar-Angin, Amsterdam 189 3
1 aand . f 240,- Oe Bah ia Suikerfabrieken , Amsterdam 1905
F
15
25
2 4% ob 1. Lire 500 Fer r ovi e Nord Milano , Milaan 189 5
2 bew . van 50 aa nd . Kr . 200 , - " Home " Holz-Manufaktu r A. G.
We nen 192 3
1 xVF ,
F
1xF
f 1 0 0 0 ,- De As a h an P l a n tage Mij . , Am ste rdam 1 90 1
26
3 aand.
27
1 pr e mi e c o upon Ser v ische Regeri ng 18 88
1 4 % ob 1 . Yua n 10 Kwant u n g 1 933 in pl a stic
VF+
F
TE KOOP:
OUDE AA ND ELEN VAN VE LE LANDE N
S ch r ijf mij van welk land of th e ma U verzamelt
Ik st u u r U gratis prijslijst
F
Me vrouw A.N. Briggeman-v.d. Schelde
Kantelenweg 70
3233 RO OOSTVODRNE
Tel : 01815-5036
BA NKEN IN NEDER LAND
Enige tijd gele den v erschee n i n d e ree ks "St a t istis che Cahiers " va n Oe
O
Nederlandscha Ban k de publika ti e " Financiële Instellingen in Nede rl and
1900-1985':
Deze u itgave is interessant v oor de verza me l aar van o ude effecten , met
na me v oor de v e rzam e l aar v an bankaa nde l en .
V
De e erste twee h oo fd st u kken z ijn meer v oor b el ang van de liefheb b e r
van cijfers dan voor de verzamela - r . Zij b e vatten een overzicht v a n
bal a nstotalen van handelsbanken, hypotheekb a nken , pensioenfondsen enz .
V
o v e r de perio de 1 9 0 0 - 1 985 , met ee n toe li c h tin g daarop .
He t de r de hoofds t u k i s het meest intere ssa nt. U vind t d aa r in een a lfabetische naamli js t van handelsbanken van Aa l smeerscha Bankvereeniging
tot Zwartsluizer Ba nk .
Ook is er opgen omen een chronologisc h e lijst, welke be g i n t in 1 609 met
de opr i ch t ing va n d e Amsterd amsch a Wi ssel b a n k .
I n tot aal zij n ru im 800 ba n ken en ruim 1000 namen opg en o men .
Bij iedere bank is het jaar v a n oprichting vermeld en het jaar waarin
de bank zijn naam wijzigde , werd opgeheven , geliquideerd of failliet
gi ng . Bij f u sies of overna me is v ermeld waa r in de ba n k opging.
Zo z ien we d at d e P ro v incia le Ba n k voor Eff ecte n - e n Wi sslazaken in
1 9 11 we rd opgericht e n al in datzelfde jaar f ailliet ging .
De oudste nog best a ande bank , zij het dan niet meer zelfstandig , is
Van Ee g hen & Co . , opgericht in 1662 , thans opgenomen in CLN Oyens &
16
Van Eeghen.
Het eerste fa i l lissem en t
van deze eeuw was in 1802,
Brabantscha Bank Fai l liet ging.
Het
l aa tste was da t
toen de Noord van de Amste rda m
Ameri ca n Ban k in 1981 .
Het concentratieproces begon in 1811 ,
overtroffen door op ri chtingen.
maar de overnemingen werden nog
In 192 8 /1 82 9 bereikte h et aantal banken
ee n hoogtepunt met 399.
In de naam l ijsten komen we veel van op de
tegen zoals Hanzeba n k ,
Marx
r ui lbeurzen bekende namen
& Co ., Un ie bank e n Zaan la n dsc ha Bank.
Maar ook onbekende groot heden als de Credietbank voor Accijnsplichti gen en de Vo ndelbank.
De li j sten pretende re n overigens niet vo ll edig te z ijn.
V
V
O
F
Vo or de liefhebber een in teress ante publicatie!
AMSTERDAMSCHE BANK
Afbee lding;
aandeel va n f
250 , -,
uitgegeven in 1 872.
Het kapi-
taal was verdee l d in 120 .00 0 aandelen, waarvan 4 0 . 000 bij de
oprichting werden geplaatst in Nederland.
heef t
Oe resterende 80 . 000
men o verwegend in Duitsland kunnen plaatsen.
17
~~eL(O)
~&IPml­
katalogus
op aanvraag
~
...,....,.....,ffir\mPb......r:::-..D
~
00 0
-~~
RUILBEURZEN NIEUWE STIJL
F
~
A.S . 23 APRIL
V
V
O
Door een reeks van o mstan di gheden is het he t bestu u r he la as niet gelukt
om eerder dan a. s . 23 ap ril een ruilbeurs te organiseren.
Maar op die bewuste 23 april zullen aanwezig zijn ter inzage , de MailBid, waarbij wij a ant ekenen , dat de sluitingsdat um ook op 23 apr il
gesteld is , i n tegenstelling van wat eerder in dit numm er gesteld is .
De Mail-Bid ligt ter inzage van + 12 uur tot 13 uur . Biedingen kunnen
dan alleen nog op de rui l beurs onder couvert worden afgegeve n .
De onderlinge veiling, die de afgelopen keer zo plezierig is verlopen
zal dan aanvangen om + 13 uur. Men kan inleveren voor deze onderlinge
veiling voor al lee n leden , tot + 12 . 30 uur .
De aangekochte effe ct en dienen ter plaatse te worden a fg erekend en
meeg e nomen te worden .
De ijzeren reg el willen wij vasthouden , niet betalen is niet gekocht .
Voor all e duid elijkhei d : Dit alles moet onde r ling g ehouden worden.
dus géén lid géén deelname !!
Contributie n og niet betaald? Géén deelname !!
AG ENDA
19 maart Veil i ng Fra n kfurt Historische Wertp ap iere ,
20
9
16
23
30
1
10
11
Hotel Fran kf urter
Hof .
maart Ruilbeurs Historische Wertpapiere . Hotel Franfurter Hof
april Veili n g Venlo. HWP, Navotel
april Veiling Antwerpe n, Er ik Boone, Quality Inn Hotel
april RUILBEURS VVDF, AMSTERDAM, EFFECTENBEURS, 11 tot 15 uur !!!!!
april Veiling Dusseldo rf, Tschöpe
mei
Veiling NASCA , New York
september Veiling Frankfurt
september Ruilbeurs F ran kfu rt
PAGINA VULLEND SLOTWOORD
Wist U, dat er dit jaar weer vele verzamelaa rs Z1J n die in hun collec tie papieren krijge n van me er dan 100 jaar oud?
Ze hoeven er niets voor te doen .
18
Catalogus van
Russische Sporen
DRUMM I HENSELER
Old Securities
Titres historiques
Historische Wertpapiere
F
Van alle boekwerken over oude
effecten is het meest verkocht van de
cata logus van Drumm en .Henseler
over Russische spoorweg leningen
" Historische Wertpapiere Band I
Russische Eisenbahn-Obligationen",
uitgegeven in Frankfurt.
O
Volume 1
1859- 1914- 1918
V
BESTUUR
F. P. R. Selle
P. E. Baas
J. H. B. Visker
H. J. Bruinsma
J. J. Jansen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beurzen
Mail-Bid
Secties speciaal onderwerpen
Russische Spoorwegen
Scheepvaart
Textiel
Band 1
Russi an Railway Bonds
Obligations des chem ins de ter russes
Russische Eisenbahn-Obligationen
V
Dit boek is via de V.V.O.F. te bestellen
en kost f 29,75 (excl. verzendkosten) .
Tome 1
S. 0. Feenstra
J. E.M. Haen
0 . v. d. Berg en R. G. J. Scholten
Effecten-Album voor slechts f 60,Wie oude effecten is gaan verzamelen , is al snel op het niet onaanzienlijke probleem
gestuit hoe hiJ zijn stukken, zo goed mogelijk beschermd , bewaren kan.
A lbums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden, zijn moeilijk in de
handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig. Toch is een goede presentatie
van een verzameling erg plezierig.
V
V
O
F
Het bestuur van de V.V.O.F. heeft hierin voorzien door speciale effecten-albums te
doen vervaardigen .
Bij deze stevige plastik banden voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20
(losbladige) helder plastik show-hoezen , elk met een zwart insteekvel. lnklusief 20
opberghoezen kost elk album slechts f 60,- (afgehaald bij de V.V.O.F.) .
\TWWlEtlUCDUUCD
F
\T~rl
O
\T:.eiU~~~W:lllL~~JlQ
V
\1~rl
V
CDQJIDlE II'CDFJIDQlllU
Tiende jaargang nr. 2
jun1 1988
BLZ.
INHOUD
Voorwoord A lgemene Ledenvergadering
3
Financieel J aarverslag
5
Toelichting Financiële Gegevens
6
Beleggersmarkt
7
Scriporama I H.W.P.
8
Veiling Erik Boone
9
10
Veiling Frankfurt
51 tlm 54
Catalogus Pagina's
16
Mail-Bid 11 1988
17
F
VVOFen TV3
Veiling Wiesbaden
21
V
V
O
Veiling Bern
19
Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
Redaktie en sekretariaat:
Postbus 17071 - 1001 JB Amsterdam
Telefoon 020-953559 (uitsluitend na 20.00 uur)
Kontributie: f 30,- per kalenderjaar (entreegeld f 10,-)
Amrobank: rekening nr. 42.10 .19.689
Postgiro: rekening 50.07.774
Dit blad verschijnt 4 x per jaar
© Copyright V.V.O.F. 1988
Overname van artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de
redaktie
VOOR WOORD ALGEMENE LEDEN VERGAD ERING
Zoals U weet wordt de jaa r l ij kse algemene ledenvergadering door onze
vereniging altijd in h et Be u rsgebo uw gehouden .
Uit de verschillende publicaties , couranten en tijdschriften hebt U
reeds kunnen verne men , dat h et Be u rsgebouw i ngrijpend wordt verbo uwd .
Onder deze omstandig h eden is het onmogelijk gebleke n een bijeenkomst
voor de J aarvergade ri ng te orga n isere n in de periode voor h et vakan tieseizoe n . Wa nn eer het sche ma van de verbouwing n iet uit l oopt , zal d e
J aa r ve r gade r i n g eind sep t e mber kun ne n worden gehouden .
Hoe wel he t o n s s p i jt , da t de ve r g ad ering pas zo laat i n het jaa r gehouden za l wor d en , hebbe n wij ge mee n d geen e xt r a k o ste n te moete n ma ke n v oor h e t h u ren v an ee n z aa l . Ov er de datu m en de age nda voor de
ko men d e v e r g a de rin g wo r d t
U nop, nade r g e ï n fo rm eerd . Uiteraard v indt U
o p de h ie rna v olge n de p a g i na ' s , z oa l s U v a n ons gewen d bent , het f i jaa r v ers l a g 1987 e n de b eg r o ti ng 1 9 88 .
Het jaa r
heeft zic h geke nmerkt door s ta bilisatie . Zo blee f het l eden-
tal zich per saldo be wegen ro n d de 275 .
F
n~ n c i ee l
Het pri j sniveau van oude effecten vertoonde wei n i g fluc t u atie .
O
Oe bezoekersaantallen op de r u i l beurzen bleven lichtelijk t e l eurstell end .
He t
hoogtep u nt was echter dat de VVOF in de p,elegenheid werd gesteld
zich middels een expositie te presenteren op de Be l eggersmarkt v an de
V
9e Dag va n h et Aandeel ei n d november van het afgelopen jaar . Doorda t
de organisatoren door h e t plotseling uitval le n van één der andere
dee l neme r s ee n sta n d over h ielden , k onden wij beschikken ov er een dub -
V
bele expositieruimte , die i n zijn t ota l iteit maa r l ie f st 2 0 meter
besloeg . Hi erbij n og maals onze dank aan de organisatte e n met nam e
aan de h ee r W. Baas , die z i ch bijzonde r heeft ingespannen om deze
r u im te v oo r ons te r e s e r v eren .
Ged u re n d e d e ze t we e d agen he bb en wi j 9 n ie uwe l e d en direct
mo~en
in -
schr i jven .
He l aa s wa s he t ons niet mo ge l ijk , door de sne l heid waarmee een en and er geo r ganiseerd moes t worden de ledl:l n van te voren op de l1oop;te te
ste ll en van onze aanwezigheid aldaar .
Hopenlij k \.oJOrde n wij ook dll jaar we lH L11
in de RAI aanwezig to zijn bij d e
dr.:!
gelegGnheicJ gesteld orn
Dcleg~orsmarkt
va n de 1 0e Uag v a n
he t Aandeel.
Bij de organisatie van deze presenta l le is wederom gebleken da t heL
draagvlak van actieve l ede n , dat h et beot uur onderste unt n oR steeds te
klein is . Hierdoo r moeten
kan~cn
o nl1n nut blijven o m onze belnnr,rijkste
3
doe l s telling , het pop u larise r en va n h et verzame le n van o ude effecte n
t e realiseren .
Door de opeenstape l ing van f un cties onde r vi ndt b.v. ook he t werk aan
de Nederlandse Catalog us aanzie n l ijk e v e rtr ag ing .
Het tot stand kome n van een Catalog u s Neder la nd besc h ouwt h et Best uur
a ls esse nti ee l om h et v e r za me l en i n ons land i n b r e dere kr ing ingang
te d oen vinden .
In concre to zoe ken wij een Secre t aris en een Hoofdredacte ur voor h et
verenigingsblad .
Deze ta ke n worden moment eel o v erwege nd door één pers oo n u i tg e oe fend
die daarnaast oo k belast is met de samenste l li n g van de cata l ogus .
Deze func ti es mo ete n worden vervuld door mee r de re p ersonen . Moc ht di t
nie t mogel ij k zijn, dan is realis er i n g v an de doe ls telling nie t mog e li j k geble ke n.
Imm ers de Catalog u s Neder l a nd v ertraagt ,
Het sec re t ar ia at b ehande l t alle e n de mees t
F
den ,
nood z ak e l ijke werkzaamhe-
Aan het vere n igin g sb la d k a n niet die aand acht word en gesc h o n ken d ie
we n selij k is .
jaar , 1 9 88, best aa t
d e VV OF 1 0 jaar . In h et afgelope n decen ni um
O
Di t
hebben wij niet berei kt wat ons voor ogen s tond tijdens de oprichting
in 1 978 .
V
Wil de VVOF over 1 0 jaar nog bestaan , dan za l binnen afzienbare ter mi jn een oplossing moe t en worden gevonden voor de bloedarmoede d ie o ns
mo menteel te istert .
Ge l ukkig zijn e r , en da t geeft h oo p, me n sen die het Bestuur op afsta n d
Deze laats te
V
t e r wi l le zijn . We noe me n de h ere n Rietve ld , Wust en h off e nVan Gent .
or~aniseer t
in same nwer king me t d e Verenigi n g Oe Verzame -
la a r en de VVOF een ruil beurs i n De n Haag aanstaa n de nov e mbe r .
Oe leden zu lle n in h et vo lge nde b lad nader ge ïnf ormeerd word e n .
Oe He r en Wuste n hoff en J a n sen h eb ben de l aatste tw ee ruilbeurzen de
aangekond i gde c lu b v e ilingen geh o ud e n, die het Bes t uur al s zeer ges laa gd bes chouwt .
Oe Heer Ri et v e l d le v ert regelma ti g en da l al ger u ime lijd veel copy
voor ons ve ro ni.Bi r1r.;sbl ad .
Hel Des Luur is genoemde l eden zee r erkentelijk voor hun i nzet .
In de hoop dat
b i j de kom en de Alce mene Led env e rga de ring in se ptem-
ber door de leden ee n nie uw e secretoris en een n ieuwe ho ofdredacteur
kun nen worde n benoem d om de co n ti nu i tei t v a n onze
waar IJ o re o n , we n s on "'' ij U a ll en r; e zonde e n 11 ro t
4
ti~ e
ver e ni~ iGE
t e k u n ne :1
zomer mw\Hl don .
FIN AN CIEE L J AARVERS LAG 1987
Overee nkom st ig de in he t
vor ig v ers l ag uitgesproken verwachting heeft
onze v ere ni ging in 1987 i n f ina nci eel opzicht onge v eer q uit te gespee ld.
Het j aar kon met een k lein positief saldo van ca f 100 , - worden afgesloten .
De liquiditeit, ge de fi n ieerd als de so m van ge l dm idd e l en en t e vorderen poste n ver minderd met de sch ulden, vertoond e een verdere verbetering va n f 819 0 ,- tot f 86 1 7,- .
Va n af ultimo 1982 is de liq uidi t ei t, die t oen f
150 0 , - bedroeg , v oort-
d ur end opgel o pen .
Ho e wel een ruime l iquid it e i t gew e nst i s i n verband met het kunnen organiseren van eve n emente n en het opvangen v an event uel e tegenvallers .
doet zich langzamerhand d e v ragg voor of de geldmiddelen deels op wat
l a n gere te rm i jn moe t en worden be l egd .
Te denken valt aan obligaties met een vrij k orte (re s terende)
looptijd.
In h et a f gelopen jaa r verliep de v erkoop van alb um s , boeke n en catalo-
F
gi zeer gele id elij k.
LAST EN/BATENREKENING
LASTEI\J
1!)87
O
1986
BATEN
f
5734 , 30
1429 , 85
107 . 77
f
7060 , 40
1181' 85
442,3G
f
6250 , 00
247 , !) 7
f
6 105 , 00
190 , 11]
29 1,70
2119 7' 77
773,95
V
Contributies en donaties
Rente
Mai l-Bid
Vei ling
V
Periodiek
Onkosten
Salo positief
L,=~~ ~~~ ~ ~
BALANS PER JAARULTIMO
ACTIVA
Bank/Giro
Effectena l bums /Blade n
Boeken/Catalogi
Catalogus Ne derland
Te en t vaneon be dragen
f
f
10249 , 49
1 770 , 00
B12 , 0D
f
9440 ' ~- 1
L' 17 !:l , .,(1
9 'i [l,
I I
PM
Pr;
08 , 5ll
7D!:1 , 1
128 19, 9G
f
120/ IJ' :·1
PASS I VA
Te be t ale n Mail-Bid
Te be t a l e n Perlodiek
Vooruit entvanee n contributi es
Reserve
f
1270 , 94
250 , 00
- 11399 , 05
f 120 19 , 89
157, 00
1212 ,1 8
140,00
- 11 27 S, Ll 3
f 12821J , 21
f
5
TOELICHTING OP DE F I NANCIEELE GEGEVENS 198 7
He t
sald o van de l a s t en - en bate nrek ening is te n gu n ste va n de re ser v e
gebo e k t . Hetze lf de gel dt voor h e t
de v erkoop va n albums , bladen,
De post onkoste n hee f t
( beper kte ) result aat behaa l d met
boek en e n cat al ogi .
overwege n d betre k k i n g op d e porti -ko st en.
Oe per ba la nsdatu m nog te vo r dere n en te bet ale n p oste n zi jn in midde l s
o n tvangen r es p ectie v elij k voldaan .
BE GRO TING 19 88
BAT EN
LASTEN
6500 , 0 0
Peridis k
f
6000 ,0 0
Contributies
OnKosten
-
1 200 , 00
Re n t e
200 , 0 0
Ma i l -Bi d
5 00 , 00
F
f
o ns is ont vallen
leed weze n mee , da t
in maar t
O
Het Bestuur deelt t ot haa r
Oe Hee r C . S . Dste rman n
sinds de opric h t ing een
V
Al
~ewa a r d ee r d
c l ublid .
Oe Heer Osterman n heeft rege l mati g deel uitgemaa k t
van
de Kascommissie e n was ook op a nd ere wijze ten diens te
l.Ji j
lid .
V
van d e ve r e niging act ie f.
ne rden k en i n he m een enth o u siast en onbaatzuchtig
Wij wensen zij n vrouw en doc h te r s v eel ster k te me t
v erwe r ken va n d i t
6
v er l ies .
h et
I MPRE SS I ES VAN DE BE LEGGERS MARKT VAN DE Se DAG VAN HET AAN DEE L
Op de wand e n war e n 4 2 verschi l le n de stukken t e nt oo n geste ld , die ee n
indruk ga ven v a n wat er o v era l i n de wereld v oo r ef f ecte n zi jn uitge-
F
ge v en . Oe nadr u k lag na t uurlij k op Nederland .
~
DODDlJ O 0
V
V
O
----
DO
[J[J
D
7
SCR IPDRA MA
Van de zijde van de Heer Verho e ven als van de Heer Manen hebben wij
bericht ontv a ngen , dat '' Scriporama" door ee rs tg e n oemd e verkocht is
aan de Heer Manen .
Wij wens en de Heer Ma n en vee l gel uk met deze aankoop.
Het nieu we ad r es is: Scripo ram a
De Heer C . Ma n en
Parelgra s 14 4
3206 RG
SPIJKENISSE .
VEI LI NG " HWP " IN VENLO
Oe door Dhr . Sche na u geo r g aniseerde veiling en v an oude effect en in
Venlo , begi nn en langza mer hand e e n zekere beken d heid t e krijge n. Niet
i n het minst door de voor Duitse geint eressee rden gun stige ligging .
Ditmaal v ie l het bezoek wat tegen .
niet haalden . Totale omzet ca . f
F
Bijna 500 kavels werden aangebod en, waarvan er c a . 85 de inzetprij ze n
37 . 000 , - .
Nederland was goed vertegenwoo r digd gevolgd door de Du itse papiere n .
O
Er waren no ga l wat Nederl . Ge me ente en S t aa t s -L enin ge n, waarvoor de
belangste lling n iet bijzonde r g r oo t was . Oe prijzen v oo r dit so ort
papieren vertonen gee n e nkel e n ij ging tot sti jge n . Een mooi papie r ,
obl . Ams terdam, 1862 , bra cht s l ech ts f
50 ,- op . Er zi jn tijden gewees t
V
dat voor een dergelijk papie r het 3-4 voudige werd geboden . Voor de
rest prijzen tussen 20 en 45 gulden .
~leeg
Plantages u i t
de j are n 1760 t ot begin 19e eeuw van af f 425 , - t ot een
t opprijs VR n f 7S n , Amsterd am,
de wat ma tte stemming om en werd er heftig geboden
V
Bij Planta ges
vnnr Plantage St. Maria op he t
ei l and St . Thoma s ,
17 74 . P ractis c h a l d eze papie ren wa ren bestemd voor één e n
dezelfde k oper, die thans i n ge heel Eu ropa zee r act ief is .
Bij Cultuu r e n Recreatie v iel op de p r ijs voo r Geldleening Casino Den
Bo s c• uit 1868 : f 220 . -
(70 , -) gekocht doo r een bekende Muziekvriend
uit die plaats . Een Rente l oaze Leening f
certzaa l in het zelfde Casino ,
50 , - voor een Dans- en Con -
u it 1 829 , brac ht f
19 0 , - op .
( 100 ,- l
Nog grote r was de spa n nin g en belangstelling voor de kav els u it de 18 e
eeu w. S ta d Dordre cht , 1 796 : f
55 0 , -
(5 00 , - ), Hoogd uytse Joodsc h e Ge -
meente i n Rotterdam , 1 802 ( e i ge nlijk al 19e ee uw f
z . g . waLerb r ie f,
560 . -
(400) Een
uit 1 764 . op n aa m van Marg . H . Gra afland, Vrouwe van
Lynden en beide Loosdrechten : f 600 , -
(420)
te r wijl een andere Wate r-
brief , op naam va n Zacharias Alewyn zelfs f 620 , - (420 ,- ) opbracht .
8
Oe h oog s t e pri js u it de z e s e cto r gi n g naar ee n obl i g a tie uit 1785 ,
v a n Friedr i ch Vo r st v a n Wa l d eck etc .: f 1300 ,- (500 ) wedero m gekocht
door de eer der ge n oemde k o p e r.
Plaatsgebrek laat niet toe v eel aa n dacht te bestede n aa n Du itse en
andere papieren . Een bi j zo n der c u rie u s papier wil l en wij toch moe me n :
Inter n . Arbei t ers h ilfe fü r So wj et Ru ss l a n d , één i n Berlijn , 1922 , u itgege ve n ob l. va n ee n In t e r n . Ar b . Ge mee n schap : f 33 0, -
( 20 0 ) ee n be-
s c he i de n prij s vo o r een der ge li jk zeldz aam en bijz o nder p a p i e r .
Amste r da m, apr il 1 9 8 8 ,
L. Rie tve l d
VEI LIN G ERI K BOONE
Deze o p 16 ap r i l 1988 in het An tw e rp se Qua l i ty I nn Hote l g e hou den veil i ng t r o k wedero m v eel be lang ste l l ing . Erik Boo n e, d e n og jo n ge Belgi s ch e h andel aar in ou d e e ff e ct e n en tevens o r ga n i s ator v an deze be-
F
l a n gr ijk ste Be l gische ve i lin g , is e r in v ri j korte tijd in ges l a a gd
deze op hoog internat i o n aal ni v eau te brenge n en een groot internati onaal publie k te trekken .
O
Het aan t al kave l s was wedero m erg groot , o . i . zelfs te groot , want het
vergt nogal wat ui t ho ud ings v ermogen de gehele meer dan v i jf uur durende veili n g uit te zitten . Va n de 7 20 aangeboden kavels werde n e r 62 1
verkocht e n deze brac h ten o p ca . 2 :4 0 0 . 000 , - B . fr .
( ca f 135 . 000 , - ) .
V
Hoewel mi n d er d a n d e vo r ige v e i lin g , t oc h een bev r ed i ge n d res u l t aat .
Dit k eer werd een v ri j g r o ot aa ntal Ne der l andse papiere n aa n gebo d e n :
" Ne utraa l Tem p elier e n Hui s" i n /\ peldoor n, 1 918 een i eh.Jat ma c onieke
V
inste ll in g e n daarom een gez o cht pap i e r : B . f r 700 ( 700 ) . Een fraai pa p i er van ede l metaalbed r i j f Van Kempen e n Begeer , vri j recent , 1952 ,
bracht desondanks toc h nog Fr 900 (700 ) op . " Woningbouw Oe n Haag ",1 921
omsc h reven als in de Mondriaan stijl u itgevoerd papier : 700 ( 600 ) .
" Lu c h n o s " Mi j . t o t
Ex.p l o i t . v a n Bo o e l a mp e l e c t r . , Am s t en d a m 1 9 Cl 2 , e e n
onderneming die zich bezich hield met electr . straa tv e rli chti n g Fr 500
( 500) . Voor Tabakspapieren nog steeds goede belangstelling . Een kav ,·l
met aand . De lf tscha Sigaren-en Tabaksfabriek " Hi l le n " en een curieus
aandee l " Zuid - Afrikaa n sc h e Vu u rhoutjes Fabrieken , Oen Haag 189 9
F r 225 0 , -
(100 0) . Aandee l Men ad o Tabak Mij . ee n oud ko l o n iaal pnpier
ui t 18 9 1 : fr 950 {800) . Vo o r ee n goe d e prijs ging weg het o . i.
vrij
zeldzame pap i er " Al gemee ne Ne d e r landsc h a Railrou t e Mij " , Oe n Haa g 18G 5
Fr 4000 (2500 ) . Evenzo goede prijs b r acht op Aa n d . Stoomtram Mij .
Breskens-Maldeghem , 1924 : f r 3500 ( 1 800) , Electr .
Tram~Jeg
Mij . Zand-
voort , Amsterdam 1882 fr 1300 (800 ).
9
Pa p ieren u it de 18e ee uw b r achte n goede tot zelfs zeer hoge prijzen
op : eert f
25 , - u it 1797 Pr ovincie Ho l land fr 375 0 , -
voudigc van deze p r ijs werd be taal d voor
he~
(2500) . Het 1 0
in Nederland uitgegeven
p a pier va n de Zw eed sche Ij zer en Graphyte Mijn " Ga rp hytte Beta Christina " uit 17 7G : fr 37 . 500
( 25 . 0 00 ) , we lk bed rag ook gol d voor de i n -
zet van een obl . van de Ger ef . Niede rd uitsche Diakonie in Dordrech t,
maar het br acht deze pri j s niet op .
Een o . i . ze er g oed e p ri j s we rd betaald v oor een n a mens de Oost e nri j k se <eize r Karel IV in Nederland uitgegeven obligatie uit 1734 :
fr 42 . 500 (25 . 000) . Zee r hoog wa s de opbr engst van een rin an cieel do cu me nt behelLende
de opdracht voor het vervoe r e n van een s che epsl a -
van Middelburg naar de Af ri kaanse kust . door
di~g
he ~
schip "Geer-
t ry da en Christina" namens de afd elin g Zeelan d v an de West Ind isc he
Compdenie : fr 60 . 000 , - g elijk aan de inzet . Tevens hierm ede d e hoog ste opbrengst voor een Nederlands pap i er .
De meeste van deze 18e Eeuwse papi e ren werde n wed e rom gekocht name n s
Het olijk t
F
de ook in Frankfurt en Venlo ope r erend e kop e r van topstukke n .
eens te meer, dat in het buiten land doorgaans meer be -
~og
taa ld wo rdt v oor bepa a l de Nederlandse p ap te re n dan in eigen lan d .
me t
d e ve rm elding van de hoogste opb ren gst van één
<.avel : "'r 120 . COO , ces ,
O
bcslu i~ en
Wij
( gelijk aan de i nzet)
voo r
Anve r s 1 756 . Te ve n s d e hoogste prijs ooi t
" Conpagnie d ' Assu ra nv oo r een o ud wa arde p a -
pier neta ald op een vei li ng in België .
V
Eri k Ooone kan tevreden zi jnover het verloop van deze veiling .
T AA f VE I LI NG FRANK F UP. T
I n rrnr1Kf ur t
Jeili~~
V
I~ L SUL
Amsterdam , april 1 988 , L . Rietv el d
vond
or
1 9 maart j . 1 . de gebruikelijke Gro te Voorjaa r s-
van Oude Waardepapieren plaats .
I~niddels
reeds de 22e veiling
seder;_ de opr c lj_ng van " Freunde Historische vJertp ap ier e " .
De
b~ldngstelling
d~
a~ncebode~
was d itm aal aa n de matige kant , te r wijl de aa r d va n
st Lkk en niet veel afweek van die van de voorgaande vei-
aanta l 1\ avel s b edro eg 61'i stuks , waarvan ca . 18 0 de inzet-
ltn~ .
l l1n
~rij -..
;'liet lliirJlden .
tJ
~~
ll r é! ;r c nEt: vee r
U8
De to ta l e opbre11gst bed roeg ca , DM 20IJ . OOf1 , -
een
ge 1 i j k. aa n dat van de v o r i ee i\ c e r .
groots t e aa rrdacht tro k ke n de z . r, . " Spi Lzun p apie r o ". topstukke n , ge-
vclgd doo r Duitse papie re n .
1.: IJ r
S % 1 e 'lÏ r r g u i t
Keizur Karel IV brAch t
Ve r v r-Jl [~ e n s
10
n r. n
e i g e n h a n d i. g
1 72g •
na n d b r
o n de r
he t rr.co r dl1edrap;
i ef
ui l
182 S v an dc
t n k e n d d o o r d e 0 o s t e n r i. j k s e
on
van DM 20 . f10f J (12 . 'i!l0 ) .
S ch l e s i sc he
L a 11 d q c • .:: f t.
WILHELMINA
MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE DER PIJ\HELENFABRIEK
'
'
BEWIJS
~At1
HN TIEND[ AANOHl
AA"'
"l'ÖO;.JDF.:n.
~-:;;...."
fi,
•
~fiu111f;>f,
l WLIIEI.U !lA,
O
~" ~
V
MAli htrpj t.Jl [Xfl
F
groot HONDERD GULDEN
.\·· ->~·) IV
... ,,9 ..... o•>
V
OPGERIC HT: 10-03-1897
GE VES TIGD : Ze i st
DIRECTEURE~J: M. Adler en J . van den Brink
COMMISSARISSEN : W.J. van Hare n Nornar Jr., Jhr. H. Pauw van Wieldrecht ,
Jhr . A. E.W . nutcerR van R ozenb ur ~ , Jhr . L. M. J . Schuurbeque Boeye ,
Evert Breman , f.edeleg eerd-commis é. ar·i.s en secretaris .
DOEL : Oe ve r vaardigi ng v~n en de handel in rijwielen en hunne onderdeelen en voertuigen gedreven door stoom of andere h.eweegkracht en
alles wat verder tot dit gebied , in den ruimsten 7in RCnomen, kan
worden geacht te behooren . De vennootschap kan ook in gemeensct•ap
met derden handelen
OJUR : 30 jar8n , ingegaan den 8 April 1897 .
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 1 .00-; . 0..,0 . - , v0rdt->eld in 100G aandee lar .
aa~ toondar van f 1000 ,-, spli~ .ba .r in cnder-aandeele ·l . fdp:~aL t
i> f 235 . 000 . - .
cat . nr .
norni n<3a l
kleur
geplaatst soort
NL H 0051a
aandelen
f 1000
NL H Q051b
51)0
f
aandelen
NL H Q051c
f
100
roodbruin/beige
aandelen
In Liquidati e getreden 23-05-1899 . ine;aande 20-07-1899
Druk : Typ . e n Lith . J .H. DE BUSSY , Amsterdam
Afmeting :
cm x
cm aandelen f 1000 , cm x
cm aandelen f 500 , 25 , 5cm x 17 , 5cm aandelen f 100 ' -
51
OZONE EN ELECTRISC HE APPARAT EN
DE ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VOOR
( THE GENERALOZONE AND ELECTRIC SUPPLY COMPANY Ltd . }
V
O
F
J3E\YfJS YAK ~\.\.\ D EEL
V
""'<
<fos·
'fho~.\ •~••tH'J'~I lf/.I)UI' !Hid l'.lr-et\'1-nsl ~tqq•l) ~ tHIIIHIJiJ l.i t iJÎ1t•1}
111 .t,
"f ",. •~•
~.,· t~
f
Nn.1 m\.,ttr,l, V~~ ·1tt~ ' -ót'ti> tH(1.- ~~t.v~·"< ~ ~tt l
·t ' .'
i·
. \
r-
'• I
~ ll\ h t'(
...
1tH,
.V• '.,.
OPGERICHT : 23- 03- 1894
GEVESTIGD : Amsterdam
RAAD VAN IJES TUUR : Jhr . H. P. TindaL W. J . \.Jisse en J .H . G. van der
Weide .
DOEL : Het vervaardigen en de le vering vanozonee n electrische apparaten.
DUUR : Tot den 31 December 19 44
MAATSC HAPP ELI JK KAPITAAL : -F 1 . 000 . 0r:JO , - , verdeeld i n 5 se ries , elk
groot f 200 . 000 , - , best aande uit 200 aandeele n aan toonder van
f 1000 , - .
cat . nr .
NL H 0052
nominaal
f 11)00
kleur
b lauw/vJi t/zwart
In liquidatie getreden 1908
Druk : Elect ri s che Drukkerij, Ams t e rdam
AfmetinG : 34 , 8cm x 22 , 5cm aande le n
52
geplaatst
200
s oort
aandelen
V
V
O
F
HOLL AND
MARGARINEFABRIEK
OPGERICHT : 14-02- 1894
GEVESTIGD : He l mond
DI RECTEUREN : S. Blom en J . Haima van der Wal
CO MMI SSARISSEN : C. A. Dye ns en A. W. Lotichius
DOE L: Het e xplo itee r e n op uitgeb r eider schaa l van de margarine-fabri ek
zooa l s die door de vennoot schap , onder de firma "Van Lookeren
Oyens en Companie ", te Helmond is geëxploiteerd geworden en alzoo het fabriceeren van en handeld rijven in marearine , andere
surrogaten van boter en natuurboter en al hetgeen daarmede in
ve r band staat , zoowel voor export als voor binnenlandsehen verkoop .
DUUR : Tot den 31 December 1942
MAATSCHAPPELIJK KAPITAA L : f 150 . 000 ,-, verdeeld in 150 aandea l en
aan toonder van f 1000 , - , gesplitst in 3 series ieder van
f 50 . 000 , - .
cat . nr .
NL H 0053
nomi naa l
f 1000
kleu r
geel/zwart
geplaatst
50
soo r t
aandelen
In liquidatie getreden 1808
Druk. : Typ . J.H . de Bussy , Amsterdam
Afmet ing : 24, 6cm x 16 , 3cm aande len
53
CON CORD IA
BOUWGROND- EXPL OITATIE
I
:-.t ·h;~;~::T~~..I-::1 p i1:ta I:
11
\ Lnn1
~~~!~:~:} ~l'l y, llX Ji ~; I ' Lil li~.
111( I\ EX lil: X111\1111
t
..l"
J.lo \ullll!•t•lt•u, u•!h'l':J.Toot / 11100.--.
:1~ ~ "l'l~ ~~
...• 1-.1-- '" "_,
~ n •f
p-u ... ·;y ~\ ;;.
.j;,e
//t"/
c
~x
. ,, •,l -u ~ ~ 1'
-(.j -. ~
///
oo~
J,
....
/;/,.1:7
F
I~
~ ~t<;hl· Hè'..:. f .;1~ lh"' !l h~
..
\'O it
;(
'
fl
I
"'
•
t~
V
V
• 7 /~'I/"1/'1 I ' ,
O
DU IZEN D GULOF) N
OPGERICHT : 2-08-1881
GEVESTIGD : Rotterdam
DIREC T EUR : J . S . Oosman , secretar i s : 8 . Oppenheimer
COMMISSAR I SS EN : S . J . Bosman en J . Hijman
DOEL : Het e xp l oi teere n als bo uwte rrein v an de b uitenp laat s " Lu st h of ",
bene den de n Hocge n 7eedijk t e Kra l ingen , e n l ate r aan ge k och t
wordende on r oere nde goeder en .
DUUR : 20 j a r en , inget;uan de n 1G j u l i 1881
MAATSCHAPPELI JK KAPITAAL : f 1 30 . 000 , - , verdee l d in 130 aandealen op
naam , e lk van f 1000 , - .
cat . nr .
NL H 0054
nominaal
f 1000
klPur
zwart/wit
In liquidatie get r eden 1906
Druk : Typ . Wed . S . Oenedjctus , Rotterdam
Afmeting : 25 , 3cm x 1 7 , 2cm
54
geplaatst
130
soort
aandelen
Dm 19 . 000 , dichter,
(OM 6800) . Dat Joha nn Wolfg a n g Goet he , de erote Duit se
zich ook in financiele zaken niet o nb etu igd li et , getuigt
een door hem eige nh an d i g onderte ken d waard epapier van ee n deelneming
in een zilver en kopermijn inSac hsen Weimar uit 17 96 . Nu geve ild ,
opbrengst OM 10.300.- (7200) . Een Aktie Neue Theater Gesslschaft in
Frankfurt Main , uit 1 876 : OM 14000 , -
(8000) .
Zonder deze topstukken zou je veiling beslist minder gunstiE zijn verl open . Ongeveer 10 van dergelijke papi eren waren goed voor ongeve er
de helft van de totale omzet , in d i t geval d u s DM 1 00 . 000 , - ::
Bij de rubriek Holland ware, vi er ka vels vermeld , waarvan er slechts
twee daadw erkelij k betrekki,g had d e n op Nede rl an d se in ste lli nee n .
Daarvan bracht ee n aa nd eel i n de Ro tterda mscha Diereaarde u it 1858 op
DM 4 00 , -
( 200 ) . Bij het hoofd Ho l la n d was o . m. opgenomen ee n aa ndee l
van de Keyse rlij cke Indische Compagnie uit 1 723 . Oe eer tijd s zo g evre esde Belgisc h e co ncurr ent van onze V. O. C .. De opbrenBst
DM 1 200 .
Hoewel deze papieren rege l ma t ig op veil inge n worden aangeboden , blijft
F
de prijs zich uitstekend hand h aven , o . i . terecht .
Rothschild , deze naam heef t nog niets van zijn glans verloren . Eisenbahn Frankfurt-Wiesbaden-Cologne , een aandeel uitgegeven door het huis
O
Rothschild in 1853 b ra cht : OF 1 500 op (800) .
Van de Spaanse papie ren trokken de
aan dach~
Aceion Real Camp . de Co -
mercial Barcelona 1759 : OM 7500 , - , gelijk aan de inzet . Er werd op
ee rdere veilingen wel eens meer voor betaald . Het prachLige papier
DM 350 ( 270 ) .
V
Editoriel La Nacion , een aandeel van een Sraanse uilgever uit 1925
De z . g . '' au t og raphen" papiere n met ha n dtek eningen van b ekende Ame r i-
V
kaan se fin ancie r s en ande r e voor n ame per soon ll jkheden lage n e r d i t maa l
wat verw aarloos d bl j . De mee ste pa p ie r e n gingen t erug . Dit wos eveneens het geval met de automobielwaarden . Eniee uit7onde r i nge n : Fabrica
Au tomob ili Stande rd , een v r ijwel onbekend au tom e r k , Turijn 1 9 06 DM 830
(250) e n nogal wat be langstel li ng was er voor een tot dusve rre weinig
aangeboden aandeel Scania Vabis 1918 DM 320 , Kylbo Avesta uit 1913 : DM 440 , -
(265) en een stuk van
(250) .
Zoals gebruikelijk was daags daarna , in dezelfde zaal van hPt elegante
Ho~el
Frankfurte r Hof , de g ro te internetionale Bazar , waar handel aren
en verzamelaars uit de gehele wereld elkaar ontmoeten en waar mogelijk
meer omgezet wordt dan op de veiling .
Ams t erdam , april 1988
L . Rietveld
15
VVOF BESTAAT 10 JAAR EN NU AL OP DE TV
Do n de r dag mi dda g 2 1 ap ril be lde ee n j o n ge d a me v a n h et p r o g r a mm a TV3 ,
met de medede l ing dat zij voo r h u n programma opname ' s wi l den gaan maken op de ru i lbeurs van de daa r cpvolgende zate r dag .
Met de toestemming van hel Be ur sbest uu r , waarvo or nog alle dank , werd
o p za t er d ae 23 april de n odige a p a r Atuu r n aar b i nnen ges l ee pt .
Gelukkig was er een behoorlijke opkomst uit den lande .
De opname ' s werden gemaakt , de inte r views afgenomen en alles zou dan
op ma andae 25 apri l wor den u i tge zo n den . Maar he laas h et progr a mm a za t
a l vol en d u s werden we een wee k opgeschoven . Maar toe n was het ook
echt röak 105 seconden werden wij in beeld gebracht . Hier volgen enke-
V
V
O
F
le toer gemaakte foto ' s .
16
MAI L-BID II 1988
SLUI TINGSDA TUM 3 1 JULI 1988
Op on d e r st aa n d e ka v e ls k a n door leden v a n d e VVOF s ch r iftelijk worden
gebode n. Biedingen diene n vo or s luiti n gsdatum (zie bo v e n ) aan de VVOF
te worden ve r s tu urd . Ee n kavel wordt toegewezen aan het bod van de
hoogste bied e r, die zo spoedig mogeli j k een beric h t vergezeld van k ostenopgave ontvangt . Na ontvangst door de ver enigin g van het versch u l d i gde be drag wo r d e n de fo n dse n aan de kope r s t o e g e zo nde n en vi n dt af rek e n ing me t de ver kop e r s plaats .
Kopers bet a len n aast de koopsom uitslu i tend de ve rz e n d kost e n en e mba l lage ( aangetekend of me t aangegeven waard e ) ,
De verkope r s wordt per kavel f 3 , 50 i n re k ening gebracht plus f 1 , pe r ver k oc ht exemp l aa r.
Leden die s tukke n wi lle n aanbieden v oor v erh end e ling via Mai l -Bid wor den ve r zoc ht de fondsen per p os t aa n de VVOF te ze n den .
In het volge n de n ummer zullen de opbrengsten worden gep ubl iceerd v an
d e n avolgende kave l s .
Kwa l iteitsaanduiding e n;
UN C = als nieuw
EF
als ni e uw, me t e en e n ke l e vo uw o f te verwaa r loze n p l ekje
VF
= mee r dan eenma al gevouwen , iets gevlekt , kleine beschadigingen
F
z waa r ge vouwe n, sche ur en we l o f niet gep l a k t , andere ma n keme n ten
VG
wwaar bescha d ig d, slechte kwalit eit
++
deco r atief
2
F
aa n de e l RM 100 , - De u t sche Ba nk , Be r l ijn 1940
o pr . be w. Lac t ella , " Nu t r ic ia F ranca i s e", Tou r coing 1 9 2 3
Franco Africaine , Ma r sei ll e
Fr 100 . - Les Café ' s d u Ca me r o un , Do u a l a 1 929
fr 500 Crédit Foncier Argentin, Paris 19 20
2 aand . f r 10 0 , - P echeries A Vapeu r, Boulogne -s ur - me r 192 0
4 x 1/5e winstaand . Soc . Francaise Ou Lait Sec Dryco, Paris
1 937
4
1
1
2
1
2
opr . bew . Lactella , "N utr i ci a F r a nc aise " , To u rcoi ng 1923
aand . Fr 100 , - i d e m, To u rcoing 1 925
aand . Franco-Afri c a i ne , Marseille
aand . f r 100 , - Les Caf é ' s d u Cameroun, Doua l a 1929
aand . fr 500 , - Crédit Fo nci er Argenti n , Pari s 1 920
aa n d . f r 10 0 , - Pec h er i es A Vape u r , Boulo g ne - s u r - Me r 1920
x 1 /5e wi nstaand . Soc . Franc . Ou Lait Sec Dryco , Paris 1 937
5
1 aa n d .
aand .
2 aa n d .
2 aand .
6
5 aa n d .
7
8
V
idem kave l 2
V
3
O
1 aand.
1 a and .
3 aand .
Fra nco - Af ri ca in e , Marseil l e
Nie uw e Fr . 50 , - ide m
fr 500 Crédi t F onci er Argenti n , Paris 1920
Fr 100 , - Pecheries A Vapeur, Paris
f 100 0 , - Deli - Spoorweg Mij . , Ams t e rda m 1 899 ( 2x)
19 1 3
1 914
1 919
1 aand . f 20,- Cult . Mij . Nieuw Tji sa la k , 1910
1 aan d. f r 5 0 0 Chem in s de Fe r Or ientaux , Wenen 19 0 6
1 0 bew . va n 5 wins taa nd . Kilo -M oto , Brus sel 194 4
6 aand . Serie " A", Co mpani a Min er a " Las Dos Estr e ll as "
Me x ico 1948
F
EF
EF
EF+
VF
VF
F
F
EF
EF
EF+
VF
VF
VF
EF
EF+
VF
2
x F
FF
F
VG
VF
VF +
EF
id e m aan kave l 7
17
9
13 bew . van 5 winstaand . Kilo-Moto , Brussel 1944
5 winstaandelen idem
5 part soc . So c . I mmobiliè r e Cammercia l e et Agrico l e du
Congo Be l ge , Br u Rsel
4 part . soc . Usines Co t o nn ieres de Oe l g i ques , Gent
5 pa r t . soc . Co mp . Fo n ciè r e des Grands LacsCofdlacs
1 aanc.J . fr 500 Comp . Gén . d ' Entrcprises Immobilieres , Brussel
1 action de dividende Ind . et Pastorale Belge-Sud - Américaine .
Antwerpen
VF+
VF+
VF
VF
VF
VF
VF
10
idem aan kavel 9
11
i1 a
12
10 bew . van 5 l"instaa nd. Ki lo-Moto , Br ussel 1944
VF+
S winstc1nnd . idem
VF+
8 part . ~oe . Soc . Immobiliere Cammerciale et Agricole du Congo
Belge , OrusselVF
1 part . 10c . Usines Cotonnieres de 11clgiques, Gent
VF
13
2 premie -obl. Kr 2[)0 3% Ung ar isc h e Hy p. Banken , Bu d apest 189 4
F
1884 VF
5 premie ol..Jl. Gld . 1 00 IJ % idem
F
3 ob l. fl . 1000 , Hongarije , Budapest 1881
14
3 pn'1dllr . Kr 20D 4% Pester-Vatcrl Ersten Sparcassa- Ver ,
2 pandbr . Kr 1000 , idem
4 pandbr . Kr . 5000 , - , idem
G pandbr . Kr . 2 0 0 ' - Innerstädtischen Sparcassa , Oudapest
J pandl.Jr . ide m Kr . 2000 , - 1 90 1
1 x VF
pancJ L1r . Kr . 5000 , - idem
f r
1 0 () Tra mw a y s E 1 e ct r 1 q u es de Ros ar i o , 1\ n t werpe n
F
nd .
1895
1899
1 89 4
1908
, 2 x
1 914
VF
VF
F
VF
F
VF
VF
10 aand . Lei 500 Steana Romana 1 924
8 aard . Lol 5000,- Astra Romana
O
1S
VG
F
3 lvi n s t a a n d . V e r . V o r s t e n 1 a n d s h e C u 1 t . 1'11 j . , A ms t e r d a m 1 9 3 7
VF
3 claim -coupo ns idem
Vf
l.. winstc1rJiid . /\ ' dr1m T npanoe l i l ~ubher Cult . , 1\nsterdam 191[]
VF
1 aand . f 500 , - Cult . Mij . Pangoongredjo , Den Haag 1 9 09
F
F
1 anrcl. f 1'100 , - Cult . Mij . Soomi.Jer-Agoeng, Den Haag 1925
Vf
1 annd . f 500 , - Ned . Ind . Cult . "''ij .• Amsterdam 1899
20 cum . p!"'ef . aand . f 1000 , - , idem 1911 en 1914
19 x VF, 1 x F
1I
6 aand .
2 aand .
V
1 t:l
aanu .
aand .
1
r~and .
1 aand .
18
1000,- Madeera Stoomtram Mij . , Amsterdam 1897
1000 , - D eli-Sp oorwe~ Mij ., Amsterdam 1 88 4
11100 . - Ne derlandsc 11 -Indische Spoorweg-Mij . , 1 022
250 , - iuem
1 920
111:1 , - Semarang-Cheribon Stoomtram, Oen Haag 113!:!5
1nno . - idem
1923
V
'I
f
f
f
f
f
f
F
F
F
rF
VF
1 wtnslaand . Expl . -Synd iceat Pagoeat , Amsterdam 1898
EF
Laren 1Y.Jr,
F
1 aand . r 10 0u , - Amslcrdam- Langsa Rulll1er Mij.
Vf
1 a~nd . r 1 000 , - Tjiboe n i-Tjipongpok Caoutchouc , A ' dam 1 8 14
1 i)i)nd . f 50 , - Amsteedam-Jav,1 r,u tll ler Camp .
11en l laag 1']1\1
EF
VF
2 aand . F 1110 , - Mijnbo uw Mij . Sima u . Ba::avia 1 907
1 ea~c . " A" f 100,- Ned . Mij . voor scheepvaart Han~el en Nijverheid
Ro~tPraam 1325
vr1 aanrt . i 1000 , - idem 1920
F
I
I
1 !l
18
1 \'J i n n t a <1 n c1 • J n t. e r n a t i o n o 1 e T o IJ i s Mi j . , Am s t; u t' d a m 1 9 3 3
Vr
J amor~isatiebew . eaLaviaschc Verkeers Mij . , Batav i a 1 930
Vr
4 opr . t)C\4 . Petroleum-Mi.j . " Moesi Ilir ", Amslerdam 1 51 1
VF
3 <Jund . :: îOOn .- Suil\c r·feLri ~r<. Krian . 1\msLerdnm 1::-4(1 ,~xVf· 1>'f
20
21
22
1 bew . van 4 oref . aand . f 10 0 ' - Kon . Hall. Lloyd ,
3 winstbew . ijem
1 aand . " 0 " f 12 , 50 idem
2 aand . f 1 00] , - 1 Be serie idem
1 aand . f 1 0 0], - 1 7e seri e idem
1 aa nd. f 1 00J , - 24e serie ide m
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
vr
1xVF
VF
VF
1xf
F
F
EF
cert . $ 1000 , - Cuba Railraad Camp . A' dam 1948
cert . ~ 100 ,- New Schibaieff Petrol Camp . A' d a m 1913
VF
EF
cert . ~ 1000 , - Denver & Rio Grande SpoorweB , A' dam 1920
eert van 10 aond . " B" peruvian Tr ansport Co rp . Ltd ., A' dam 1957EF
cert . van 50 aand. "8", ide m
1 959
EF
eert . van 1 0 aand . American Nat u ral Gas Co rp., A ' dam 1931
CF
pre mie-obl . f 5 , - Ge bouw voor Ku n ste n en We te n sc happe n,
Amsterdam 1 93 1
VG
premie-obl . f 2 , 50 Verg . Rotterdamscha Schouwbu r g 1882 1xVF , 1xf
premie-obl . f 3 , 50 Het Witte Kruis , Oen Haag 1924
F
aand . f 1000 , - Tricotagefabrieken v/h Frans Beeren , Weert
1!1119
EF
cum . pref . aand . f 1000 , - Kon . Stoomschoe n fabr . A.l l van
Schijndel
1 9 17 VF
aand . f 500 ,- Arch N. V. , Den ll aag 1963
EF
warrant Rio Tinto Zinc Corp . , Willemstad 1 969
Er
5~% cv obl . Mulder Vogem
1965
EF
' s Zome rs - Bui ten , Rot t erdam 1 913
1 00 , - i d e m
1 922
. I n t . Hypotheekbank , Groni n gen 1929
Bank voo r den Oiamanthandel , Amsterdam 1 9 1 9
Leidsche expl . Mij . van Onroerende Goederen ,
Leiden 1929
1 aand . f 1000 , - Kon . Ned . Grofsmederij , Olanco
EF
EF
24
25 warrants " A" Naarden In t . N. V ., Naarden 1977
1 aand . F 20 , - Nederho r st , Gouda 1 969
3 b ew . van 5 aa n d . idem
1 bew . van SC aand . idem
E:.r
EF
Er
EF
25
1 cert . van f 100 , - Kon . Ned . Textiel-Jnje, Amsterdam 11)69
1 cerl van f 1000 , - idem
19u5
15 aand . f 25 , - Kon . Scho l ten Honig, Amersfoort 1966
10x
': x
12 bew . van 20 aand . ide m
1á
6 co nv . obl . f 1000 ,- n% idem
1 973
EF
V
O
F
aand . f 50 , pref . cand . f
1 winstbew . Nwe
2 aan d . f 250 ,1 aand . .f 500 ,-
V
23
1925
1925
19 32
19 13
19 13
1917
VF
1-
VF
F
vr
EF
VF
vr
EF
OPBRENGSTLIJST MAIL-BID I 1988
1
f
12 ' -
7
2
32,-
8
3
1 2'
10 '
15 '
12 '
4
5
6
-
9
10
11
12
F
8' 5
1
-
10 ' 10 ' 5'-
20 ,-
13
14
15
16
17
18
f
26 ' 10 ' 1 5 '~ ' 5
1-
1:;, ' -
19
20
21
22
23
24
f
25 , 36 , 45 , 26 ' -
2~
26
27
f
22 ' 30 ' 8.-
20 '24 , -
23 APR TL VEILING WIESBADEN
Met grote spanni ng werd ui tgezien naar de met veel ~ublicitcit aangekond ig de veiling in Wicsbaden . Oe organisator , de Hee r Weng uit Krefeld , had kosten nog moeite gespaard om deze grootste veiling aller
tijder-zoals hij vol trots in de prospectu~ had vermeld- te doen slagen . Naar , i j ons mededeelde , had hij in totaal niet mi~der dan
OM 100 . 000 , - ge ïnv esteerd om de veiling te doen slagen . Velo maanden
19
HWP- '\l'EILINGEN - HOLLAND
g OIITOBER 1'::.188
NOVOTEI,- 'tENLO
VEIL..ING V.\.N HISTOfUSCHE \VA.tillDEPAPJEREN
VRAAG P.O.
I<A1~ALOGUS
O
F
H\VP- VEILINGEN- HOOFDST.RAAT35
NL-B162 AB EPE
1'EL.057.S0-13969
V
V
van t8 voren was het pub l iek al bewerk t. Adverten.ies in de pers . uitvoerige bi j lagen in de v a kbl aden , oen u iter st k os:baar u i tgev oe rde caLaloe,us , c.lie op ruime schaa l vers-reid vJ er d .
De lo=atie was het elegante en luxu e uze Hotel Na ssa uer Hof in Wiesbaden , ~ón var Duitslands duu r ste hotels .
Op de dae van de ve i l ~n g had z ic h ee n talrij ~ internatio~aal pub li ek
verznmrld i n de ,;aal waac de vetll ng gehouden zo u worde rr. De sp.;n ni ng
wa s merkbaar . Oe s ceptici waren in de mee rd er heid b i j de beoordel i ng
of d e v~iling wel een s u cces zo u worde n . Men vreesde , dat de geinvestee r de OM 180 . ll00 , - er nimme r u it zou kamer . Dm deze kost e'l te eekken
moest rr minstens Dr 5JO . OOO , - word8n omgezet . Oe ve~lingen in Frankfu rt, dir tot dan toe b esc houwd wrrd e n a l s d e belangrijkste ter we r eld
hrach Lem ma x. t.:a . OM 225 . 000 , - per keer op .
Oe twijfelacJrs tJ l eKen ec ht e r t en
onn~cnte
;o i c t1
lor~en
eemau"t
~e
IH~tl­
ben .
AUTOi"lOlJJLLEN .
0 e e e r !1 t 8 k a v e 1 s d i. e a er n b o d kw a mo n ,' o r Ed e n o 1 v o o r ~ c r p r i j ;: e n . 0 p r .
L1ew . v an ~c ee rLi jd s zo l.J e roem de automol.Jie l f a b r ie!. " r.i.sp ano S uiza " ,
uit 1 0'14 rra-:h~ op DM 51lC1U , - (nlu s ~î :'2"~ voiling 05'CLn) . Aand . Rolls
Royce uit '91L: dus =eer rece:-ot : DM 22J0 , - , aand . Fia:: een zeer jang
pa~ic~ uiL 1 95b liefst DM 3000 , - .
Desonda nk s was ~G aut om oh i n lsector toch wa t t e leu r ste ll end . Maer der e
k d v e l s b r a c 11 L8 n d c i n 7 c Lp r i j s n i e L op .
Nederlnndse pa~ieren . Dij de 1 8a eeuwse pani~rer was veel belan~stel­
ling voor Nederlandse stukken . Een opvallend versc hijnse l vermits dez e
wuélrdcpapicren CJvLJr he L ,j}r,omocn op rJLit.enla nd se voiltnr,en w(.;:inir; he-
20
lang s t e ll ing trekken . Een obligatie f 2 00 0 , - Prov . v a n Ho ll a nd en
Westvries land uit 171 2: OM 27 0 0 ,-, ee n obligatie f 1 000,- Stad Haa r l e m
uit 1771 : OM 3500 , - en a l s toppr ij s voor ee n Neder l ands papier : obl .
S ta d Am s terdam, uit 17 95 , bij ee n taxa tie va n 1 300- 1 80 0 na h evig en
langd u rig b ied en : OM 90 0 0 , - (p l u s kosten ruim f 12.500,-!: ! ) .
Voor een Suri naa ms p l a nt agest uk uit 1 753 de recordprijs va n OM 1 800 , - .
Verra sse nd war e n de op b re ngste n voor een aandee l uit 1898 v a n de Ho l lan d Gulf Stoomboot Mij. : DM 450 ,- en OM 70 0 , - voor ee n aan de el u it
1823 van de Neder land s c ha Algemee ns Lev e n s v erz . Camp .. Het zeer
fraai e p apie r Droog ma k ing Leg meer ui t 18 75 brac ht de inzetprijs v an
OM 4 00 ,- niet op .
F
TOP STUK
Oe groo tste belangstelling ging uit naar ee n kavel met een obligatie
va n t 2 . 14 1, - ui t 1568 , me t de origi n ele handtek ening van Konin g in
Elisabet h I . De beroemde Engels e f inancier Thom as Gr esham ha d na mens
de koni ngin in Nederland een l ening opge nom e n va n i 10 . 000 , - , waar v an
eerstg e no emde ob l igatie dee l uitm aak te . Th omas Gresham was o . a . oprichter in 156 5 van d e Lo n d ense Beurs , The Royal Exc h ange .
De tax aties voor dit s tuk beliepen 25 . 000 tot 50 . 000 OM . Slechts weinig e n veronde rstelde n , _dat he t vo or deze prijs verkoc h t zou word en .
De twijfelaars hadd en ongeli j k . Na heel v eel bieden gi ne h et stu k van
de h an d voor OM 50 . 000 , - (plu s kost e n c a. f 68 . 000 , -l .
Go ed in de markt lag en o u de p api eren van Duits e Banken en Verzeke ring
Mijen . Een opbrengst v a n OM 4000 , - à OM 5000 , - geen ui tzondering .
O
Van de 700 inge b rachte kavels brauhetn ca . 200 de limie t niet op . Oe
ov er ige wel verkochte kave l s bra c hten r uim DM 9 00. 000 , - op , d . w. z . per
kav e l ca . DM 18 0 0 . Vergeleken met de gemidde l de opbrengs ten van co .
200 tot 4 5 0 DM per k avel op de ve ili nge n i n Frank f urt , Bern , Antw erp e n , etc . een buite n ge woon su c ces .
TE KOOP :
L . Rie t v e ld
V
Amsterdam, Mei 1 9 88
V
OUDE AAND ELEN VAN VELE LAND EN
Schrijf mij van wel k lan d of the ma U verz a melt
Ik st uu r U gratis p r ijslijst
Mevrouw A. N. Briggeman- v . d . Schelde
Kantele nweg 70
3233 RD OOSTVOORNE
Te l : 01815- 5036
23A PRI L VEILI NG BERN
Wat de redenen geweest mogen ZlJn, da t be idG vei li ngen plaats v onden
op dezelfde dag is nie t hele maal d u ideli jk ge wor de n. Wat de veil ing i n
Ber n betre f t , de z e wordt t ra d i tiege tro uw i mmer ge li j k tijd i g e n in de ze l fde zaa l g ehouden a l s de g r o te internationa l e Mu ntenbe ur s "B erna '' .
Uiteraard moest éé n v an de v e i lingen of wel l icht beide hiervan toch
sch ade on dervind en . In di t geval b l eek he t Ber n te zijn . Oe bela n gst elling was ge r i nger dan do or gaa ns en zo ook de opbre n gst .
Aangeboden kavels : 570 , waarvan 495 st uk s ve r kocht werden .
Opbrengst : Zw . fr. 108 . 000 , - i s p er kave l ca . Zw . fr . 2 1 8 , - ( ca OM262l
21
dus aan zien l ijk mind er dan in Wi es ba den .
Enige prijzen :
Dit keer nogal wat Ned er land se niet al te k ostb ar e papiere n: Van
Meel ' s Vliegtuigfabriek , aa nde e l 191 3 : Zw . fr . 1 30 ,-. Aandeel Kon .
Olie 1919 : Zw . fr . 75 ,-. Tevens een mooie prijs voor een aandeel Bank
voor den DiamanthandeL Amsterdam , 1922 fr . 1 1 0 , -, een aandeel Tamiang Tab ak Mij. u i t Amsterdam 19 03 bra cht fr 1 60 , - op .
Ee n verrassende opbrengst voor een Russisch Ce r tific aat uit 1 826 , des tijds uilgegeven door Borski , Voornberg en Hope , waarvan er in Nede rland zeer vele in omloop zijn : fr . 90 , - . Doorgaans worden deze papier e n v erkocht voor f 50 , - . Dan ware n er een viertal kav e ls met ee n
obligatie Hoogduytsche Joodsche Gemeenschap in Rotterdam, uit 1800,
1801 en 1802 . Ve r kocht voor 3 x ZW . fr . 150,- en 1 x Zw . fr . 200 , - .
Minder dan verwacht was .
Opvallend was de hoge prijs voor het hier veel voorkomende zeer curleuse papier Russian Canadian American Passenger Agency , Moskau 1924 .
Een eigenlijk doo ~ de Nederl and sc he Holland-Amerika Lijn to t stand
gebrachte onderneming . Zw. f r . 200 . In he t verleden werden deze papie ren bij ons verkocht voor ca . f3~ .- tot f 75 ,- .
F
Wij zullen het h ierbij laten .
DAags daarop vond in dezel f de zaal van de " Berna " de baza r p laats .
Veel geïnteresseerden , die de veiling in Wiesbaden bezocht hadden ontbraken ditma~l . waardoor de handel duidelijk minder was .
V
V
O
Het ware te hopen . dat de organisatoren van beide ve il ingen in de toekomst kunnen voorkomen , dat dereelijke belangrijke evenementen gelijktijdig plaatsvinden .
Am sterdam, april-mei 1988
L. Rietveld
''LA COTE VERMEJ LLE'~
HISTORISCH NUMMER
Uat is deze editie van
~et
verenigingsblad . We zijn tien jaar bezie en
hebbe, de TV eehaald , er is nog meer copy , want de Heer Rietveld heeft
noe rn eer velline;vcrslagcn ing eltJve rd. Het du ur ste Nederlandse stuk is
ca . f 12 . SOO , - waard ,
(uilgezonderd de VOC van de Vereniging voor de
Effec t e n ha n del . t iBt KNMI voo r spr.ld wee r een s z on ::: Het blarl 11P.eft
deze k.eer me8t ;Jap,ina ' s . Zo , en nu ga i.k met vakantie .
22
Catalogus van
Russische Sporen
ORUMM I HENSELER
Old Securitles
Van alle boekwerken over oude
effecten is het meest verkocht van de
catalogus van Drumm en Henseler
over Russische spoorwegleningen
"Historische Wertpapiere Band I
Russische Eisenbahn-Obligationen",
uitgegeven in Frankfurt.
Titres historiques
Historische Wertpapiere
:\ -
F
., ·-
O
Vo lume 1
1859 - 1914- 1918
V
BESTUUR
F. P. R. Selle
P. E. Baas
J. H. B. Visker
H. J. Bruinsma
J. J. Jansen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beurzen
Mail-B id
Secties speciaal onderwerpen
Russische Spoorwegen
Scheepvaart
Textiel
B~n c!
I
Russ ian Railway Bonds
Obliga tions des chemins de fer russes
Russische Eisenbahn-Obl igation en
V
Dit boek is via de V.V.O.F. te bestellen
en kost f 29,75 (excl . verzendkosten).
Tom e I
S. D. Feenstra
J . E.M. Haen
0 . v. d. Berg en R. G. J. Scholten
Effecten-Album voor slechts f 60,Wie oude effecten is gaan verzamelen , is al snel op het niet onaanzienl ijke probleem
gestu it hoe hij zijn stukken , zo goed mogelijk beschermd , bewaren kan .
A lbums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden, zijn moeilijk in de
handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig . Toch is een goede presentatie
van een verzameling erg plezierig.
O
F
Het bestuu r van de V.V.O.F. heeft hierin voorzien door speciale effecten-albums te
doen vervaardigen .
.
.I j
.
V
~
V
~
Bij deze stevige plastik banden voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20
(losbladige) helder plastik show-hoezen , elk met een zwart insteekvel. lnklusief 20
opberg hoezen kost elk album slechts f 60,- (afgehaald bij de V.V.O.F.).
F
\Tl!JU~:JIFJUCBUUW
O
\TJlU
V
\T:E:B~JlW:.mU..JlilJ-1~
\TJlU
V
CDQJlDJJl
Tiende jaargang nr. 3
~CDFllD~Wrl
september 1988
INHOUD
BLZ.
Jaarvergadering en ruilbeurzen
3
Bad- en Zweminricht ing aan het Abcouder Meer
4
Vei ling Tschöpe
8
Catalogus pagina's Ned. Indië
5 t /m 8
13
Opbrengstlijst Mail-Bid 11
14
Mail-Bid
14
75 jaar Beursgebouw Amsterdam
17
Mai l-Bid Kees Manen I Agenda
18
V
V
O
F
Ve iling Sotheby's
Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
Redaktie en sekretariaat:
Postbus 17071 - 1001 JB Amsterdam
Telefoon 020-953559 (uitsluitend na 20.00 uur)
Kontributie: f 30,- per kalenderjaar (entreegeld f 10,-)
Amrobank: rekening nr. 42.10.19.689
Postgiro: rekening 50.07.774
Dit blad verschijnt 4 x per jaar
©Copyright V.V.O.F. 1988
Overname van artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de
redaktie
ALGEMENE JAAR VERGADERING EN RUILBEURS OP ZATERDAG 1 OKTOBER
Na maanden van vertraging ( zie vorig nummer ) is de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op zaterdag 1 oktobe r
aa n staande .
Tevens gaat dit weer samen met een r uilbeurs aansluitend op de j aar vergadering .
Oe aanvang van de ve rgadring is 11 . 30 uur en de rui lbeu r s
zal wo rden gehouden tot
+
aansluitend
14 . 00 uur .
AGENDA
1
opening
2
binnengekomen stukken
3
goedkeuring notulen vorige vergadering
4
jaarverslag en financ ie el verslag
5
~ascommissie
6
benoeming
7
begroting 1988
8
samenstellin g van het bestuur
9
rondvraag
F
leden kascommissie
sluiting
O
1C
en décharge
Het bestuur hoopt dat v ele
leden aa nwe z ig kunnen zijn op de ze toch wel
V
voor de VVOF belang rijke verg aderi ng .
RUILBEURS "OE VERZAMELAAR"
' S-GRAVENHAGE
Zoals i n h et vorige n um mer wer d v e rm e ld wordt er op ZONDAG 6
nov e mb er
V
i n Oen Haag door de Neder la nd se Ve re n i ging '' Oe Ve rzamelaar" een grote
ruil beurs gehouden .
De VVOF h eeft va n he t Bestuur van De Ver z amelaar
een uitnodiging ontv a n gen om op die dag in Den Haag aanwezig te zi j n
met een stand met een k l eine tentoonstelling en een informat i e hoek .
Tevens worden onze leden in d e gelegenheid gesteld om i n de "oude e f tafelruimte te reserveren voor onze hobby.
~ectenhoek"
Indien men
i~teresse
oestellen ,
zowel
heeft kan men aanmeldingsformulieren oij de VVOF
als
tele~o1 isc h
oer lengte eenheid ,
140
x
7C cm f
sc•riftelij~ .
28 , - .
Per
Oe tafelhuur bed raag t
ta~eleenheid
on~vangt
men
tevens twee toegang sbewijzen .
Deze grote verzamelaar sbeurs wordt gehouden in de voormalige Car ousselzalen , die nu respectievelijk Jan Steen- en Paulus Potterzaal wo rden genoemd . Beurs o p en v an
ce
11 . OOuur
tot 17 . 00 u u r,
Churchillplein 1 0
Den Haag .
Wij hopen U hiermee een groot plez i er te doen .
3
N.V. BAD- EN ZWEMINRI CHT IN G AAN HET ABCOUDER MEER
3 februari 1 911 vindt i n ca f é
Op
" ' t Mee rh u :ls" te Abcoude de o p ric h -
tingsvergadering p laat s van de N. V . Bad - en Zweminric h t ing aan he t
Abcoude r Meer.
De of fi ciäe l e o pric hting vindt plaats bij akte va n 10
a p ril 1911 .
Het doel van de vennootschap is he t
bo uwen en ex plo iteren va n een bad-
en z wemi n richting aan het Abcouder Meer. Het kapitaal van de v e nno o t schap wordt vastgestel d op f
f
25 0 0,-,
verdeeld in 250 aandelen van
1 0 , -. Ti jde ns een tweede vergadering op 2 4 feb rua ri 1 911 wor d t b es-
loten v oorlopig niet meer da n f
150 0, - te plaatsen; op dat moment is
doo r ee n 3 6 -t al particu li eren r e eds i ng e te ke n d voor een bedrag van
f 1280 , - . De drie groots te aandeelhouders me t
resp.
10 , 1 0 en 9 aa nd e-
le n zij n Jhr . Mr . W.B . Sandberg, burgemeester van Abcoude -Baa mbrugge,
Mevro uw J . O. A . Roos Vlasma n , weduwe van de o ud- bu rgemees te r en de
li d van de 2de Kamer der Staten Gener aa l e n
wonende op de buitenpla at s Do n k e rvl i e t
b ij Ba a mbr ugge .
F
h ee r G. A . A. Middelb er g ,
Aan drie pla a tselijke timmerlieden wo r dt prijsopgaaf gevraagd voor de
ti n ek voor f
O
b o u w va n het - ho uten - zwe mb ad . Oe l aags te. ins c hrijver is J a c. Ren 1 8 33,- , aan wie de bouw wo r d t
pr ijs wat hoger ligt dan begroot , wor d t
gegunt. Aangezien de bo u w-
tegelijkertijd bes l ote n het te
p laat se n k ap it aal te ve rh ogen t ot f 2200 , - .
V
Door mi dde l van een adve rt en ti e worden gegadigden opgeroepen voor de
f un ctie van bad - en zwemmeester. Aangesteld wor dt ee n gepens i oneerd
se r geant va n de marine tegen een t r actsment van f 9 , - per week. Voor
zijn def init ie v e aans te lli n g k ri jgt , wordt hem een proeve va n
V
hij
zwem b e kwaam he id afg eno men.
Eind mei 1911 wordt het zwembad i n gebruik genom e n, wegens geldgebrek
wordt afgezie n va n een f ees telijke opening. Bij de secretaris ko mt
dan
echter ee n schr ijve n binn en van 15 aandee l ho uders , v e rteg enwoordige n de
67 aandelen, met het verzoek een buite n gewone vergadering van a a ndeelhoude rs bijeen t e roepen waarb ij het vo lg en d e punt op de agenda ge plaat s t dient t e worden :
" Uitgi fte va n aa n dele n ter ve rg i'Ot in g van he t maatsc h app e l ijk
" ka p itaa l te r best ri jd i n g van de kosten t e maken ter gelege nh eid
"van de feestel ijke openi n g der Bad - en Zweminrichti n g .
Do 8 juni wo rd t de ver gade r i n g gehouden, het voorste l wor dt e chte r afgeste md.
Op een bestuu r svergader ing van 1 5 augustus 191 1 wordt een brie f van d e
4
badm eest er b e s pro k en waa ri n hi j
publi e k .
kl aag t
Ti j d e ns d e ze ve rga der ing ko mt
over ver dac htma k i n ge n v an h et
d e b adm eest er in s ta at v an
dronk e nscha p d e v e r g ade ring bi n ne n en b e gint op h et best uur te schel den .
Oe vo orzi tter scho rst de v erg ade ri ng .
e ni ge mo e i te ,
is wegge we rk t,
wortd e en ni euwe b ad mee s t er
wo rdt
te
Nada t
d e b adm eest er ,
d e ver g aderi ng v oor t g eze t .
zo eken :
met
Besl ote n
P er 2 1 augus t us 1911 word t
de
V
O
F
n ieuwe benoe md .
Gezien het d r ukke gebru i k va n he t
het
terrein uit te breid en.
V
hoKje s
d e len ka pit aa l
houd e r s
bije e ngero ep en z al word e n .
aa~oel e n
me t
wijziging
~
v e rg r ot ing va n he t
aan -
( St a tu t en wi jzig in g) .
geh o u de n op 1 3 ok t ober 1 9 11 .
Aan wezig
z ijn 83
78 st e mmende aandeel h o ud e r s . Aange z ien voor e e n st a t u te n van h et ge pl aatste
het Qu oru m niet
beslo t en
Hie r voor is
n o dig waart oe een B uiten ge wone v ergadering v an aa nd eel-
Oe v e r gade ring wo rdt
kelijk .
zwembad wo r dt besloten met 12 kleed -
te zij n ,
wordt
ge haa ld en is d er h alve e en tw e ede ve r gader i ng n oodza -
Deze vi ndt
tot
kapi ta al aanwe zi g die n t
1 4 dage n
late r
v ergro t ing van het
pla ats
kapitaal
e n n a enige discus s ie word t
tot
f
1 0 . 000 . - .
over te gaa n .
Tevens wordt besloten 22 0 nie uw e aa nd e l e n te plaatsen, waa r t oe op 20
oecemb er 19 11
een prospect u s
85 aand e len worden geplaa ts t .
Op 12 maart
v e rs c hij n t.
De
De
u i tgi~te
mislukl ,
s l echts
uitb r eiding wor dt toch d oor gez e t .
1 912 v i ndt d e eerst e Jaarli j kse A l g emene Vergaderin g va n
5
Aandeelhouders plaats. Hoewel de resultaten ove r het eerste boekjaar
een dividenduitke r ing wel toelaten , wordt besloten dit niet :e doen en
de gehe:e winst in een vernieuwingsfonds te sto r ten .
Hoewel over de jaren 1912 tot e n met 1918 steeds winst wordt gemaakt ,
vooral 191 6 wa s ee n goed jaar va n wege de vele in h et Ford Abcoude gelegerde mili t air en die va n het zwembad geb ruik ma a kt e n, wordt, gezien
de tijdso mstandig heden , geen d ivi dend uitgekee rd maar d e winst steeds
in haar geheel in het reserve - of het verni e uw ings fonds gestort .
Pas over h et boekjaar 1918/1919 wordt voor de eerste maal dividend
uitgekeerd en wel 7% . Ov er het volgende boekjaar wordt 14% u:tgekeerd .
Ter financiering van verde r e ui tbre idi ngen wordt in 1920 - pros pe ct u s
dd . 20 ap ri l 1920 - ee n nieuwe poging gedaa n om de r este rende 69 3 aand ele n te pl a a tsen . Oe plaatsing wor dt in ha nden gegeven v a n de Vec h tscha Oark N. V. te Abcoude . Koers van inschr ijving is 1 05%, o ud e aan deelhouaa rs hebben recht op v oorkeur op basis v a n 1 :1 . Hoewe l me t enilukt het de bank om in de loop van het jaar alle aandel en
F
ge moeite,
geplaatst te krijgen .
Hoewel he t best uu r in het prosp ectu s haar vertrouw e n ui tspreekt in de
O
toekomstige resultat e n v a n h et zwembad , duu rt he t
1 925/ 1 9 26 voor weer dividend uiteekeert wordt:
n og tot het boe k jaar
4~%.
slechts eenmaal, over 1929/19 3 0 dividend uitgek eer t
Daarna wor dt nog
en wel
7
2!~
• •
V
Enkele jaren na bovengenoemde emis3ie wordt weer ee n statute nwij ziging
tot verhogong van het maatschappelijk kapitaal, tot f
nomen .
20 . 000, - aange-
Hoewel al l e f omaliteiten h ier t oe worden afgewi kke ld en de stetuten wij-
V
ziging wordt gep ubli cee rd in de Ne der l an d sc ha Staatscour ant van 2 8
april 1924, wordt van de mog e lijkheid tot v er dere plaa tsing van aandelen geen ge br uik meer gema ak t .
In 1921 zorgt het zwembad voor hevige discussie binnen de Abcouder en
Baarnb rugse gemeenschap . In de gemeenteraad wordt een voorstel inge diend om het gemengd zwemmen te verbieden vanwege vermeend onzedel ij k
gedrag van sommige badgasten . Dit voorstel wordt aang enomen en he t
zwembad
~ordt
verplicht een schutting tusse n h et mann en en vrouwe nbad
te plaa t sen : Het heeft tot 1 9 4 1 geduurd voordat de sc h utting - op la st
van de bezet t ers - werd weggehaald .
Aan het eind van de jaren '50 wordt het steeds duidelijker dat net
zwembad ,iet meer aan de moderne eisen voldoet . Grote investeringen
zijn nodig om he t
6
bad weer geheel uo-to-date te maken . Hel geld hier-
toe ontbreekt echter .
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
BAD-
ZWEMINRICHTING
ABCOUDER MEER
EN
AAN HET
gevestigd Ie ABCOUDE.
Ouocrt~ht
l•lt acteden 10 "prit1!)11 dt·nr d~n NohHia 0 J J '1/AN KE..,...PEN
tu Abco.tdU: v.:nh:d(la
Maatsd1appelijk K apitaal
f
2500.f
vcrdeetd in 250 Aandeelen à
lO. -.
F
BEW.IJ S VAN AANDEEL
No.
20
groot Tien Gulden,
O
AAN fOONOt::R.
Y
,Juni 1911.
V
V
ABCOUDE,
{,
I •
•'
• •
._~•·h•
«.••• .....
In d e Algemen e Vergadering v a n AAnd ee lho u ders v an 21 n ovem ber 1 96 1
wordt he t b estuur opdracht g e geven d e N. V. te liquideren en de bezittingen ove r te drage11
Abcoudermee r.
dl:!ll
Llt::! Stic ht ing Bad- en Zweminrichting aan het
Op 8 d ecembe r 19 61 word t
en worden de bezi ttin gen,
de s tichti ngsa cte gepassee rd
na dat ee n e x tra af schri jv ing van ca . f
890 0
is gedaan, overgedr ag en .
0~
3 april 1962 vindt de la a tste vergadering van de N. V. plaats en
wordt goedgeke u rd h et gepl aatst e kapitaal ad . f 1 0 . 000 , - volledi g a an
te wende n ter dekk in g van de extra a fs chrijvin g e n he t
gecumulee r de
verlies .
J . E.
Wust enh off .
7
TE KOOP :
OUDE AANDELEN VAN VELE LAN DE N
Schrijf mij van welk land of thema U v e rzam elt
Ik stuur U gratis prijslijst
Mevrouw A. N. Briggeman-v . d . Schelde
Kante l enweg 70
3233 RO OOSTVOORNE
Tel : 01815-5036
VEI LINGHUI S REINHILD TSCHOPE
Dok voor deze op 30 a pril j . l. i n Düssel dorf gehouden veiling bestond verrassend
veel belangstelli ng en ook de pr i jze n ware n v eel hoger dan over he t
algemeen verwac ht wer d.
Opvallend was echter h et grote aa nt a l kavels ,
dat de ges:elde limiet niet h aalde.
Van de 574 aangeboden kavels we r-
den er niet minder dan ca . 1 65 ter u gge no men , derhalve ruim 28% .
F
Oe verkochte kavels , ruim 400 , brac h ten op ca . OM 240 . 000,- , is bijna
DM 600 , - per kavel . Een bevredigend result aat overigens .
Het is eigenlijk verwonder li jk , dat ondanks een veelvoud van veilin ge n
aantal bezoeke r s trekken .
toch nog alle veilingen een groot
O
gedurende betrekkelijk korte tijd,
In Düsseldorf waren slechts enk ele kavels met Nede rla ndse papie re n
V
aangeboden . Het meest merkwaardige betrof een kav e l met een aande e l
in d e Societeit Plantage Annasburg,
Amsterdam,
1920. Ondanks dez e be -
t r ekkelijke recente datum bracht h e t papier d e hoge inzet op van
OM 350 , - . Het schijnt , dat het woord " Plantage " in Duit sland een ma-
AU TOMOBIELEN :
V
gi sc h e kl a nk heeft .
Of schoon er nogal wat kavels de inzetpri jzen n iet haa lde n , werd er
voor de verkochte stukk8n toch nog goe d betaald . Ak t . BMW ui t
1925
DM 320 (290,-) ; voor het tot dusver nog nimmer aangeboden papier van
de v r ij onbekende Duitse Autofabriek "C YKLON'iJERKE ", Be r lijn , 1922 ,
Aktie M 1200 , werd liefst OM 3000, - geboden bij een inzet van "s lechts
DM 40 0 , - . lfessische Automobile Ges . Oarmstadt , fabrikant van de HAG Auromo b iele r , Aktie M 10 . 000 ,-.
1922 ging voor DM 17 00
(35 0 ) in ana er e
handen over . "OELAHAY" de beroemde Franse sporwagenfabrieK, acti o n
Fr 15 0 (zonoer datum) b rac ht DM 1 600 ,-
(4501
u~ .
Sert:,dtionee l was de
opb r en8st voor een aandeel van de Zweeds e Automobielfabriek VOLVD ,
G6teborg,
1935 . Werd voo r ee n z e l fd e pap ier in Wiesbaden al de bi jzo n -
d er no ge prijs betaa ld van DM 2200 ,-,
8
i n Düsseldorf werd er nog een
KALI BANTAR
CULTUUR- MAATSCHAPP IJ
0-;..g."..-;'l't
~· 4: t'ft
:1 ~Q' U
B
"d;9:1
:).v~~f:b:~n
•·t
;; ,.. w .. . . l{
11
...,:.:...,:
.t,.:!'> 'N;.~:t..- t
e~
,~
J.C... 43. PCLLCht9 a ).,.,··te·... ~-..
t~, 1'l:
G.
>'l~ ~a.:.
_
... ).(
"
~l<li!!~"l.
KAPITAAL j' 500,000.-,
vf'rûc~.'14Î Jt\ .tW<'é
Se:toii>n
-l/àrt
eente
'250 A;a;uf-"'l'le-tt
~
.f' t()\)Q.- t-f.kt
~áat"V:trt
de
S't>d~ I~ uhge(l'èv~n.
_,.,......~
V
V
O
F
.",_
OPGER I CHT : 19 - 05-1897
GE VESTIGD : Amste r oam
DIRECTEUR : Firma ~.Jaller & Plate
COMMISSAR I SSEN : J h r . Mr . J . H. v a n Hae r sma de Wit h , Jhr . Mr . D . ~.J .
van Andringa de Kempanaer en W. Th i eme
DOEL: He t i n e r fpacht aanvaa r den en bebouwen van gronden , gelegen op
het eil and J a va , het t ele n, voor de markt berei den en verkoopen
van koffie en andere producten en ve r de r a ll es wat met dat
bedri j f in verband staat .
OULR : Tot d e n 31 December 1927 .
MAATSCHAPP EL IJK KAPITAAL : f 500.000 , - , ve r deeld i n SOîJ aandeelen ,
op naam of aan toonde r, van f 100 0 , - .
cai: . nr.
NI C 8005
nomi naa l
f 1000
k l eu r
b r u i n/oke r
geplaatst
250
soo rt
aanoeelen
Liquidatie besluit : 31-10- 1903
Typ . en Lith . J. H. de Bussy, Amst e r d am
Afmeting : 23 , 7cm x 17 ,8cm aandeler
D~uk :
5
KALI SOEDO
CULTUUR-MAATSCHAPPIJ
l
\\
\\\1\
llf
V
O
F
HONDERD GUtDEN
V
OPGERICHT : ;U - 1<!-18!::13
GEVESTIGD : 's-G rave nhage
DIRECTEUR : H. K. Mijer en A.J. Prager
COMMISSA RISSEN : Mr. H. Kuneman, J . S. Bowles en G. A. van Putten
DOEL : De on tgi nni.ng van het erfpacht perceel genaamd Kali Soedo , gele gen in het district Lodojo , afdeeling Blitar, r esident ie Ke diri
groot 529 bouws e n 210 vierkante Rijnlandsche r oeden of 375
heet . 70 aren 30 cent . , voor de cul t uur van koffie of andere
gewassen .
CUJR : Tot den 31 December 1963 .
MAATSCHAPPEL ::: JK KAPITAAL : f 120 . 000 ,-, verdeeld in 240 aandeel e n
op naam of aan toonder va n f 500,- .
~itgegeven 1896 een 5% 1ste Hyp . Obligatie-Leening , groo~
f 10C . OOO , - , verdeeld in obligaties van nominaal f 1000,- .
cat . nr .
nominaal
NI C OC06d
NI ::: 01'16b
f
500
f
1 f).]f)
kle u r
olijfgroen
Z~>J art/wi
t
In Liquidatie getre den 1898
DruK : Typ . Mo ut en & Co . . De n Haag
Afmeting : 32 , 2cm x 20 , 7cm aan dele n
33,4cm x 21 , 1cm obligaties
6
geplaatst
240
100
soort
aandeel en
obli gaties
MENADO- TABAK - MAA TSCHAPPIJ
Jlonado Tahak~la&tscltappij,
gevestigd te AMSTERDAM.
~1aat~elmpp.c!tjK
Kapî1.aal:
[email protected] llUilEND OUlDEI,
41!:,.
)'iJ ft./ vit"' ~P sz ·flr: 1s;~ #rriNÜ'n lru 07'rl'~l·Mtn :iiut
.)'i,>rari~ C ';7C1:1\'li:ER tr
d't/.J ~. , <'hl;:d>tlrt/
l{j J(v'nitdflj'f_ B«si.ul't t '.rl< r ... :Juni J ~ti, ~V? .f'\,
1"' ·
F
Ol.·.ff
Bewijs van :Aandeel
T'wtJede
~erio
.Nû07;)
O
groot DUIZEND GULDE;J.\1 (volgefourneerd}
.f/!rvulet-.
I'
V
V
rttlli
OP GERICH T: 12-05- 1891
GEV EST I GD: Amste r dam
DIRECTEUR: J . C. Scho ut
COMMIS S ARISSEN : Mr. H.L.M . Luden, Mr . J. A. Koo i man e n H.C. Veltman
DOEL : Hetteelenen koope n van t abak en andere p ro duc t en in de r esi den tie Men a do en a ndere streke n van het eiland Celebes en de
ande re Mol uksch e eil anden ; het verkoopen daarvan op Celebes of
elders en he t c onsigneeren daarvan naar Eu r opa of e lders .
De vennootschap ha ndelt zowe l voor eigen rekeni ng a ls in cammissie voor derden.
DUUR : Tot den 31 December 1915
MAATSCHAPPELIJK KAPITAA L: f 500 . 000,- , verdeeld in 5 s e rieën van
100 aandee l en aan toonder , el k g r oot f 1000, -.
Uitgegeven zijn 15 oprichte rsaandee l e n.
cat.nr .
NI C 0007a
NI C 0007b
nominaal
f 1000
kleur
Z\.vart /oker
gep l a atst
2 11
15
soort
aan deelen
opr . aand .
Li quidatie beslui t 23 okt obe r 1897
Druk : Typ . J . H. de Bussy, Amst erdam
Afmeting : 24 , 6cm x 17,2cm aandelen
cm x
cm apr . aandelen
7
DUITSCH-OOST -IN DISC HE HANDELSVEREENI GI NG
Serie A
Serie A
1 roo.
Bewijs van Aandeel
,I
DRIEHONDEF:D GULDEN
Duitsch~Oost·-indischc
Handclsvarooniging
lla.JNIU!jJjll'IUI, l111j1Îliml
f
llfiH.IIIIII
"nh.·~·h\
'\~oiU
F
Ju h., ...•t• \ott•f·îïn \ ''" U. h•fh•r llllt -fi"
1~10'0 t~H•If t>••f•••• ~ ..·w
:.too. dlt
,,DIUEJIONilf 1:11
I
V
V
O
I
OP GERIC HT : 23-06 - 1897
GEVES -IGD : Amsterdam
DIRECTEUR : i n Nederland : S. van Dij k en J.G . N. Willemsen ,
in Indië : E . Weis.
COMMISSARISSE N: J.A . Low en 0 . Pal:terson
DOEL : De in- en uitvoerhandel op Nederlandsch-Indi~ en hel doen van
handelszaken daarmede in verband staande , de commissiehandel ,
l1et waarnemen van a genturen en voorts hel verrichten van alle
werKzaamheden die b i nne n den hier omschreven werkkring der
vennoolsc11ap vallen . Handel in producten voor eigen rekening
is echte r uitgesloten .
DUUR : 30 jaren , ingegaan den 23 Juni 1897 .
MAATSCH APPELIJK KAPITAAL : f 600 . 000 , - of RM 1 . 000 . 000 , -, verdee ld in 2 serieën A en B; iedere 3erie best ant uit 1000 aan deelen , aan toonde r of op naam , van f 300 , - of RM 500 ,-.
cat . nr .
NI C O'J0 8
nomi naal
f
30(]
k le ur
zwa r t/wit
Liq uidaL i e besluit 7-0 4-1899
' Jr· uk :
1\frnc)tl ng : 3S , 1cm x 21, 8cm aandelen A
8
geplaatst
442
soo rt
aandeelen
OM 400 0,-
schepje bovenop gelegd
( 45 0 ).
AMER IK AANSE AUTOGRA P HEN
S TA NO ARO DI L met
reeds
zeer hoge p rijs van OM 1 1. 000 ,-,
s ationee l
op
te no e me n p r ij s
l ijken da t
al deze
DM 2 0 . 0 0 0, -
va n
een KUXSCHEIN v an de
DM 155 00) .
He t
gaat
t o pp ri j ze n ko me n n og d e
IL MENA UER KUPFER-
of me er aan de weg t immerend e
War e nh uis "P ARIS FRA NC E ",
n i ngver va a r digd d oo r
de
und SILBERBER G-
onde r n em ingen .
aa n d .
u it
d e b eroem d e
a d 1 8% . . . .
z e er bekende k u ns t enaar s
il l u s tra tie v an aa ndelen v an mi n
Zo a l s
b.v.
het
P arijs e
19 3 4 met afbeeldi n g v an e en te k e -
van oo rs p ro n g Tsjechische t e kenaa rOM 10 . 000 ,-
(3500 ).
s chi ld e r
A.
( do o r
h e mze l f
gesigne er d )
Voo r
he t
o v er ige wa s d e
tendens
zo o ngeveer ge l ijk aa n die v a n de
li n g
i n Wies b a de n .
mei
O
Mu c h a
veili n g kosten ,
het dikwijls
h un me d ewerk i ng v e r le e nd e n b ij
S OT HE BY' S
gere n o rne e rde
n a d e o pzie nb a rende
V
P re c ie s ee n maan d
he t
oude bankb il j ette n ,
k a v el s
L . R i e t ve ld
1 98 8
ve i li n g
in Wiesbaden vond er b ij
Het grootste gedeelt e best o nd weliswaar uit
pr o messe n etc . ,
doch
t e vens
V
werden betaald ,
v ei-
Londe n se Veili n gh u is Set h e b y 's oo k een v ei l i ng plaats
v an ou d e waardep a piere n.
zes t ig t al
er
( 1 8 .0 00 ).
Omstreeks de eeuwwisse l in g wa ren
die
de zonder meer sen-
p a pier met on d er t eken i ng do or Jo h a nn Wo l fga ng GOETHE,
DM 2 2. 0 0 0 ,-
WERK :
Bij
nl .
en h ie r
in Wi e sbade n
er geen boveng r en zen me er z i jn.
Voor e e n Du i t s
uit 178 4,
Ro c kefel l er,
F
de
handtekenin g van Joh n 0 .
waar v oo r
ong eke nd hoge p ri j z en
k wam er te g e n h e t
einde de r
v ei ling ee n
met oude ef f ecten onder de ha mer.
He t du idt er nog maa ls op, da t n u h et grootste ve il ing hu i s te r were l d
~e t
oude e ffect
het
ver za melen v a n
als waard e vol
v erz ame l ob ject beschouwt,
o ud e e f fecten een volwassen stadium heeft
en einde l ijk d ie erkenning heeft
~e
kave ls
de h an d el
g e k regen,
en
bereik t
die h et verdiende .
b e n elsde n ho o fd za kelijk Br itse p apiere n alsmede ee n a a nt a l
met Belgische en Fr a nse Au to mobielwaa r de n ,
eni ge Du i tse Stads len ingen
en nogalwat Amerikaanse papi eren.
voo ~
de ca .
zestig kav e ls , waarvan er s lec hts
was de opb r en g st r u im
ve e r
f
i
1 7 . 0 00 , -
twe e werden
teruggenome n
ca . f 60 . 0 0 0 , - ) i s per k av el o nge -
1 000 ,- . E e n tev re d e ns tel l e n d resultaat .
13
Voor de kav el met d ri e automobielwaarden, nl . " US IN ES DELIN " , een be r oe md e Belgi sc he Automobielfabriek uit 1898, ee n aand . v a n de Fra n se
autom. fabriek BROUHD T uit 1906 en een a andee l Comp . Pariss. des VOITURES ELECTR; uit 1900, we rd betaald
~
170, -
(plus ko ste n ca . fBOD,- l .
Een Kavel met h e t Duitse papier " KON IGREICH WESTP HALE N" h et in 18 1 0
doo r Napo l eon gesti c ht e Ko n ink r i j k voor éé n va n z ijn b roers, we r d
1 50 , - betaa l d .
f
He t nog al eens voorkomend e p apier : Bank of The Unit ed States , 1840
waarvoor in h et verleden soms we l ee n s prijzen werden betaald tot
OM 30 00 , a fh anke l ijk wi e ns han dteken i ng er o p ve rme ld sto n d, werd nu
140 , - betaald .
i
De overig e kavels waren hoo f dzakelij k i n ter e ssa n t
voor En ge ls e bie d ers
en daaro m z ull e n wi j h et hierbij l aten .
mei 1988
f 40 , - 21, - 21 1-
4
5
- 20 , - 11 1-
6
7
8
9
f 15' - 151- 151-
11
12
13
35,-
10
35 , -
14
15
-
MAIL-BI D I II 1988
f
5.- +
- 25,- 18,- 27,- 21 , -
16
17
18
19
20
f 37, - 29 , - 40 , -
-
38,18 ' -
O
1
2
3
F
OPtlRtNGSl LIJ ST MAI L-BID II 19 ee
L. Rietve l d
-
21
22
23
24
25
f 26 . -
+=
na loti ng
- 62 1- 421- 15 1- 301-
SLUITINGSDA TUM 1 5 OK TO BER
V
V
Op onde r staande kavels kan door de leden schriftel ij k worden geboden .
Biedingen dienen voor 15 oktober aan de VVOF te worden verstuurd
Een k a ve l wo r dt t oegewezen aan het bod va n de h oogste bieder , die zo
spoed ig mogeli jk een bericht vergez el d van ko steno p ga ve krijgt.
Na ont v angst door de v e reniging v a n het versc h uldigde bedrag worden de
fon dsen a a n d e ko pers t o e gezonden e n v i ndt a frekening plaats me t de
verko p ers ( biedi n gen alleen in hele gul d ens )
Kopers beta l e n naast de koops om u it sluite n d de v erze n dkosten e n em ballage . (Aangete ken d of met aangegeven waarde )
Oe verKope rs wo r dt pe r kavel f 3,50 i n r ek en in g gebr a cht pl us f 1,voo r iede r verkocht exemplaar.
Leden die stuK k e n will en aa nbieden voor ver h a n de l ing v ia Mail-Oid
worden ver z och t de fo n dsen pe r p ost aan de VVDF te verzenden.
In het volgende n u mmer zullen de opbrengste n worde n gepubliceerd van
de navolgende kavels.
In de Mai l -Bid worden onderstaande ke nt eKe ne n va n kwalite itBaand u id i ng
gebr u ikt :
UNC
als n ie uw
EF
als nieuw met enkele vouw of klein p l ekje
VF
meer dan ee nmaal gevouw en , i ets gevl e k t, kl eine besc h adigingen
F
zwa ar gevo uw-n, sche u ren wel of niet gep l a k t , andere mankeme nt en
VG
zwaar bescha d igd , s l e c h te kwaliteit
deco rati ef
14
1 aand . f r 100,- Les Café' s du Cameroun, Douala , 1929
EF
1 aand . fr 100 , - Soc . Francaise d'Exploitations Aurifêr es ,
Parijs
VF
1 aand . fr 125 , - Compto ir Lyon-Alemand, Paris 1933
VF
1 aand . fr 55 , - Sculfort S . A. , Paris
EF
5 aand . fr 100, - Soc . Fin an c i ère Internati onale de la So ie
Ar ti f icielle , Pa r is VF
4
5
1 aand .
1 aand .
aa nd .
aa n d .
1 aand .
5 aand .
fr
fr
fr
fr
fr
fr
500 Pétroles de Sambar, Lille 1921
250 0 Mines de Bou - Arfa , Paris
10 0 , - La Soie Artificielle d'Ami en s , Pari s 1 927
1 00 , - Im pr i me r ie Rob audy , Ca n nes
100,- Forges & At e l iers de l a Fourn a is e , Paris 1 936
100 , - Soc . Fi n a nci è r e Inter n a t ion al e de la Soie
Artif icielle , Pa ri s
EF
EF
VF
EF
EF
EF
EF
VF
VF
EF
VF
EF
f r 1 0 0 • - Le s T r a mw a y s de Ki e w , Brus s e 1
3 x EF
z . n . w . Idem, Brussel
3 x EF
bew . ALeliers Germain-Anglo, Monceau - sur-Sam bre
bew. S . A . des Fond eri es et Poêleries de Tamines
Tamines 3 x EF
1 ob l . f r 25 0 , - 5% Verbond der SBmenwerkende Vennoot sc happe n
voor Oor logssc had e , Brussel 1 9 22 F
a a nd . " A" fr 1 000 , - Soc . Ca mm e r cia l e d e Belg i q ue , Ou grée 1928VG
1 part . bew . Co mpanzi , An tw e rpen
VF
1
3
3
3
a a nd .
aand .
p art .
part .
F
3
2 a a nd . fr 50 0 , - Pét r ol e s d e Sa mbar , Lille 1 92 1
1 aand . f r 250 0 , - Min es d e Bo u-Afra , Paris
1 aand . fr 10 0 , - Soc . Financière Interna t i o n ale de la Soie
Ar t ifi cielle, Pa ris
winst bew . Etab lissem ents Philippe & Canant , Nantes 1948
1 aand . fr 100 , - Mine s de la doubovaia Balka, Paris 1913
O
2
EF
1 winst aa nd . Nat . Mij . de r Belgische Spoo r wegen , Brusel 1 93 7
EF
znw . les Tramways de Kiew , Brussel
EF
2 pa rt . bew . Ateliers Ge r mai n-A n glo Monceau - sur - Sambre
4 part . bew . S.A . des Fonderies et Poêleries de Tam ines ,
Tamines 4 x EF
1 aand . znw. Tramways de Buenos-Ayres, Brussel 1907
VF
1 p art .be w. Comp . Int . de Transport s et d ' Indust rie,
Brussel 1925
VF
VF
1 aand . f r 250 Cr édi t Fon c ier d ' Extrême - Ori en t , Bru sse l 1946
F
1 aa n d . f r 500 La Soie de Va l e n ciennes , Brus s e l 1928
aand . znw Mines de Plo mb Ar gentif é re de la Si er r a de
EF
Cart h agéne, Brussel
aand . f r 100,- idem
V
V
3 aa nd .
6
2 ob l . fr 500,- 8% Chemin de Fer Lung Tsin g - U- Hai 1923,Brussel F
2 x VF
2 obl . fr 500,- 8% idem 1921 , Brussel
1 obl. fr 500 , - 8% idem 1920, Brussel
VF
7
1 warrant The Middl e West Corp . , Chica go 1936
1 share$ 1,- Vipend Consolidated Mines , l td 1 925
be w . v 1 0 share s Cl as s " A" Tobacco Products Corp ., Virgi n ia
1924
be w. v . 1 00 s har es idem 1929
sh are $1 , - The Kee ley Si l ve r Mines Ltd , 1923
EF
EF
EF+
EF•
VF
15
8
1
1
1
1
9
bew .
bew .
bew .
bew .
bew .
cert .
v 1 00 shares cap i t a l stock Magna Cappe r Camp . 1 95S
van 1 000 shares idem 1 940
v 1 00 shares T he Grand Union Comp . 1 962
v 2 shares Dolor es Esperan za Corp., New York 1919
'J 1 share National Tea Comp .
195 0
deposit $ 500 , - Kreuger & Toll Conp . 1936
2 aand . Lei 500,- Ast ra Romana
1 premieob 1 . Kr 200 , 3% Ungarische Hypothekenbank,
5 premieloten 4% Ungarische Hypothekenbank,
1 x F,
Budap.
Budapest
3 obl. Zfr . 50 ,- 6% Hongarije 1929 , Budapest
1 premie obl . f 100,- 4% Ung ar ische Hyp . bank .,
10
2
pandbr.
Kr .
Budapest
E F+
EF+
EF+
VF
EF+
VF
1 x VF
1894 F
1884
1000,- 4% Pester Vater l andischen Ersten Sparcassa
Vereines, B u dapest 1 985
Central- Hyp . Ungarischer Sparkassen ,
Budapest 1895
3 pandbr f 1 000 , - 4% Ung. H y po t .bank, Oudape s t 1895
1 obl . Kr 1 000.- 45% Un g . H yp . ba n k , Butlapes t 1 9 11
obl. Kr 2000 , - , idem 1 909
11
12
Kr
1 000 , -
premieobl.
ob l. f 100 ,
1 obl. f 10 00
1 obl. f 500 ,
1 premieobl.
F
4%
fr 100. - 3% Serbien 1881
- 5% Oostenrijk 1868 , Wene n
, - idem
- idem
f 100 , - 4% Stadt Szegedin, Budapest
VF
VF
VF
VF
VG
F
VF
F
obl.
F
VG
188 0
1 aantl . $ 100,- Oarcelona Traction, Light & Power , 1923
2 premieobl . Lire 10,- Della Douchesse di Berilacqua la Masa ,
13
aand.
fr
1888
:1
O
Rome
100 ,- Soc . des Mines du Djobel Salrhef,
x F,
Marrakach
1949
V
Rb . 1 00 , - H Rusland 1864
2
f r 2500 4% Russian Ggldloan 1890
obl . Rb 675 , 4% idem 1894
r ec u 4P~ obl. Cam p. Eaux · de Vienne , Drussel 1 903
recu liq. bew . Banque Auxili ai r e de la Beurse , Brussel
14
obl.
16
obl .
2 obl .
obl .
1
1
obl .
V
4 obl .
625
Ru 625
rb
125 4% roicolas Railraad 1867
~M
500
VF
VF
VF
4% Rjazan-Uralsk 1898
Vf
VF
1 obl . Ro 125 4% Südwest-Eisenbahn 1885
2 obl . Rb 625
17
obl
1 obl .
ul.Jl .
1 bew .
obl .
1 x SUE 1016 F
1 x SUE 1017 VF
Rr 1000 43%
Rb 625
2 x VF
Wladikawkas 1912
4% Wladika\-Jkas 1894
VF
~·
20 ~% R8pulllica Mexicana 1899
1 0 aand Comp. Me x icana de Petroleo " el Aguila" ,
Mexico 1 9 49
S 500 4i% Institution forEncouragement nf I r r i cation
VF+
v
Works
16
F
Iwangorod-Oombrowa 1881
2 obl . Rb 500 4% Groot Russische
2
18
4~%
EF
EF
VF
F
VF
VF
VF
VF
VF
1 913
F
4 % Grand Ru ssian RR Nicelos 1808
4% Grand Russian RR 18DQ
Rb
F+
1 x VF
aand. fr 100,- Crédit Mobilier Indochincis, Saigon 1931
eert van 25 aand . f 1 , - Comp. de Mocambique, Londen 1912
opr . bew . Soc . des Liéges de la Mamora , Casablanca 1920
eert (Eng .) 5% Loan Stock Co - Partnership tenants Ltd. 1951
1S
F
VG
and Development
of Agriculture
S . A.
19 08
EF
VF ·
19
1 Oeposit Receipt United States of Mex ico
4 bevJ. v. 10 aand. National Railw . o f Me x ico
20
1 aand . f
1 sch u ldb r
1 a a nd . f
2 aand. f
3 aand .
21
500 ,- Holl andsc ha Vo orschotbank, H aar l em 1 9 28
VF
i e f f 1000,- 5% idem
1928
VF
1000 I ndustri ëele Disconto Mij ., A ' d a m 192 7
VF
50,- Algemsene Mij. van Ondernemingen i n Dost- I ndië,
Oen Haag 1 914
F
50,- idem , De n Haag 192 4
EF
eert .
aand .
cert.
ce rt
Lire 500 Soc . F i n F insider, Rome 19 6 8
V 10 aand.
L ire 10 0 0 , ANIC , Milaan 1967
V
1 aand . Lire 1500 Eternit , Geneva 1 962
V
8 aand. Lire 100 '- Cotonifici o Valle T ici n o , Mi l aan
1945
aan d. Lire 1 0 0 ' - idem, Mi laan 19 3 8
1
1
1
1
22
f
VF
VF
4 % ob 1 . RM 1 000 Dre 1 Griasi 1 8 89 SU E 109 8b
1
1
1
3
1
1
4% ob 1. Rb 125 Süd - \-le st Eisenb. 1 885 SU E 1143a
4 % ob 1 . r 100 Ku rsk-Charkow-Azof 1888
SU E 1032b
4 ~
ob 1. Rb 125 Drel - Witebsk 1 89 4
S U E 1099a
4% o b 1. Rb 625 Consolidierte 1880 61 Emmis SU E 1 007 b
4% o b 1. Rb 500 Groot Russische 1859
SU E 10 1 6 a
1 4% o b 1 . Rb 625 Consol i diert e 1889 2e serie
S U E 1 009 b
9 4 % pr e mie o b l. The i s s loten 1 8 80
23
1
1
1
2
24
ide m aan kavel 23
25
3 3 8/1 0 % ob 1 .
1 ob 1 . i dem Rb
Rb 150 Convers i ons Anleihe 1 898
1500
4 % ob 1. Rb 125 Rusland S t aat 1894
4 % o b 1 . Rb 625 ide m
aand. St. Peter s b urg e r I nt. Ha ndelsbank 187 8
4 % ob 1 . Rb 1 00 Rusl a nd Staat 1902
4% o b l. Rb 5 0 0 id e m
aand . f 1000 Nede r l an dscha Rubber Un ie 1926
1
2
1
1
75
He t
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
x F
VF
VF
VF
VF
3 x VF
VF
3 x VF
2 x VF
VF
2 x vr=
VF
VF
V
V
3
2
9
Rb 1 25 S üdwest 1885
SU E 1143a
M 2000 Zuid - Oost 1 89 8
S U E 1134c
Rb 125 Groot Russische 1 861
SU E 1 018
:: 100 Kursk-Charkow-Asow 1888 SU E 1 0 3 2b
O
4 % ob l.
4% ob 1 .
4% obl.
4% ob 1 .
F
..
EF
EF
EF
JAAR BEURSGEBOUW AMSTERDAM
huidige Beursgebouw i n Ams t eraam werd op 22 december 1 9 1 3 betro k -
ken door de Ve r een ig i n g voor d e n E f fectenhandel .
De effectenhande l
speelde
daar deze
t e
bouw .
l oca t i e
Oe archite c t
z~ch
voo r dien a f
in de Koopmansbeur s ,
maar
k l ein dre i gde t e wo r den wilde men een eigen ge-
Jas .
Cuypers
is de ontwerper van het gebouw wat wij
zo goed kennen.
Het Amster dams H i storisch Museum heeft deze gelege nheid aangegr e pen om
een overzichtst e ntoon s tell i ng in t e
de n aam megekrege n v a n
De
tenLoonstell~ng
van de gebouwen,
r i c h te n .
De tentoonstelling heeft
"Op b a sis v a n v er trouwen" .
o p basis van
vertro uw en gaa t
in op de geschiedenis
de h andel in effecten en personen die een belanE r ijk e
r ol hebben gespeeld .
Ze v entie nde-e euwse schilderijen geven een fraai
17
beeld hoe men op de grote,
ope n bin n enplaats manne t j e aan mann etje
hande l de . De bezoeker k an d aar b ij oo k we er de te ruggevon d en 1 8e eeuwse Be ur sbe ng e l
(een klo k)
luiden . Op de expositi e h angt o nd er mee r het
p ortret v an de sc h atrij k e wed uwe Jo h a n na Borski- va n de Vel de , be f a a md
omdat z ij ooit Oe Neder la n dse Bank e n he t hande l sh u is Hop e & Co . van
de o n dergang h eef t g e r ed. Er i s ook een doc um e n t va n d e Ve r e n igde
Oost i nd isc he Co mpagnie u it 1 606, dat a l s ou dste gedrukt e aandee l t er
wer eld geldt. Voort s word en er geexposeerd ee n ruim e ke u ze v a n oude
effecte n van toe n t ot h e den .
Oe tentoo n ste ll i ng, die i n sD me nwerk i ng met de Am sterda mse Effecte nbeurs wo r d t ge h ouden , is te zien in het museum aan de Ka l verstraa t 92
F
v an 20 se pt e mber tot en met 8 januar i 1989 .
MONEN
O
KEES
In en Verkoop van oude effekten
V
Parelgras 144 - 3206 RG Spijkenisse - Holland - Tel. 01880- 26797
MAIL - BI D KEES MONEN
Seder t en i g e ti jd h o u dt o n s
o v e r nam , ee n e i ge n Ma i l - Bid .
V
P o ram a
l i d d e h eer Kees Manen, die on langs S cr i I.Ji j
kennen u i te raar d he t ge 11ei m
van deze " kl u s " e n gu nn e n he m van o n ze ka n t alle succes .
AGEN DA
okt
Jaarvergadering en ruilbeur s VVOF , Am sterda m
ok t
Vei ling He r bs t, Amse l h ang 2 5353 Me che r nich- Kommern- Su d
8 okt
Veiling HWP Novote l. Venlo
22 okt
9e Veiling Erik Boone , Ant we rp e n
29 o kt
Veiling HP , Bern
1 2 nov
VGilinr, Tschöpe , Oüs sè ldorf
U KO MT TOCH OO K NAA R DE JAAR VERGADERI NG!!!:
Oe VVOF b estaa t d i t j aar al 10 jaar .
18
Catalogus van
Russische Sporen
ORUMM I HENSELER
Old Securities
Titres historiques
Historische Wertpapiere
F
Van alle boekwerken over oude
effecten is het meest verkocht van de
catalogus van Drumm en Henseler
over Russische spoorwegleningen
" Historische Wertpapiere Band I
Russische Eisenbahn-Obligationen",
uitgegeven in Frankfurt.
O
Volume 1
1859- 1914- 1918
V
BESTUUR
F. P. R. Selle
P. E. Baas
J. H. B. Visker
H. J. Bruinsma
J. J. Jansen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beurzen
Mail-Bid
Secties speciaal onderwerpen
Russische Spoorwegen
Scheepvaart
Textiel
8nnd 1
Russian Railway Bonds
Obligations des chemins de Ier russes
Russische Eisenbahn·Obligationen
V
Dit boek is via de V.V.O.F. te bestellen
en kost f 29,75 (excl. verzendkosten).
Turne 1
S. D. Feenstra
J. E.M. Haen
0. v. d. Berg en R. G. J. Scholten
Effecten -Album voor slech ts f 60 ,Wie oude effecten is gaan verzamelen , rs al snel op het nret onaanzrenlrjke probleem
gestuit hoe hiJ zijn stukken , zo goed mogeliJk beschermd , bewaren kan.
Albums waarrn ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden, zijn moerliJk in de
handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig Toch rs een goede presentatie
van een verzameling erg plezierrg.
V
V
O
F
Het bestuur van de V.V.O F heeft hierin voorzien door speerale effecten albums te
doen vervaardrgen.
BrJ deze stevige plastik banden voorzren va n een 4 rr ngs mechanrek behoren 20
(losbladige) helder plastik show-hoezen . el k met een zwart insteekve l lnklusief 20
opberghoezen kost elk album slechts f 60 - (afgehaald biJ de V.V 0 F ).
SIN DS 1978
F
\YWillr!UilCDJlriCJJ
O
\YJlri
V
\TWJl~JlWW~JlJlUlQ
V
\YJlri
CDUJIDW Ui'CDFJIDQlll!l
Tiende jaargang nr. 4
december 1988
BLZ.
INHOUD
Notulen Algemene Ledenvergadering
3
Tienjarig Bestaan
5
Negotiatie
6
Veiling Erik Boone
7
Catalogus Pagina's
55 t/m 58
13
Veiling HWP
16
Ruilbeurs Den Haag
17
V
V
O
F
Mail-Bid
Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
Redaktie en sekretariaat:
Postbus 17071 - 1001 JB Amsterdam
Telefoon 020-953559 (uitsluitend na 20.00 uur)
Kontributie: f 30,- per kalenderjaar (entreegeld f 10,-)
Amrobank: rekening nr. 42.10.19.689
Postgiro: rekening 50.07.774
Dit blad versch ijnt 4 x per jaar
© Copyright V.V.O.F. 1988
Overname van artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de
redaktie
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 1-10-1988
Aanwezig 18 leden en 4 bestuurleden.
De vice-voorzitter Visker opent de vergadering om 11.40 uur. De voorzitter, de Heer Selle, bevindt zich op vakantie in het buitenland.
De vice-voorzitter memoreert dat late tijdstip van deze vergadering is
gelegen in het feit dat de Beursvloer ingrijpend is verbouwd. Hij
dankt het Beursbestuur voor de bereidheid om al gedurende de 10 jaar
dat de V.V. O.F. bestaat ruimte in het Beursgebouw ter beschikking te
stellen.
In die 10 jaar is uiteraard wel het een en ander bereikt. Doch is het
bestuur n i et geheel en al tevreden. Zo stagneert het lede n tal al geruime tijd en is het aantal werkelijk actieve leden t e gering. In het
gen en zit de groei er nog steeds in.
F
ons omringende buitenland is het verzamelen in bredere kring aangeslaHet bestuur heeft gemeend ter gelegenheid van het nade rende jubileum
O
de leden, die hun contributie hebben voldaan, een obligatie van de
failliete Stichting Stoomtramweg Tilburg-Turnhout aan te bieden .
Kort te voren had de V.V.O.F. van de curator van bov engenoemde Stichting een voldoende groo t pakket gekregen.
V
Van de leden die de vergadering bezochten was er tevens een luze herdruk van het oudste gedrukte aandeel ter wereld n.l. van de V.O.C.
uit 1606.
Een hoogtepunt qua promotionele activit eit i n 1987 was wel onze aan-
V
wezigheid op de 9de Dag van het Aandeel in de RAI. Dit jaar zijn wij
helaas niet uitgenodigd.
Wel zullen wij in november aanwezig zijn op de grote ruilbeurs van de
Verzamelaar in Den Haag.
Inmiddels loopt in het Amsterdamsch Historisch Museum een tentoonstelling over de geschiedenis van de Beurs. Mede dank zij enkele v e rzamelaars zijn daar enige tientallen "Nonvaleurs'' te bewonderen . Onze
eerste echte museum activiteit. Voorts werd he t verzamelen van oude
fondsen voor het eerst op de T.V . onder de aandacht geb racht. Opnames
zijn gemaakt op onze ruilbeurs van 23 april j.l.
Binnengekomen stukken;
Bericht v a n verh i ndering van de Heren Feenstra, Wustenhoff en Gunst .
Goedkeuring notulen Algemene Lede n vergadering 1986 werd verleend.
De Heer mulder informeert naar aa n leiding van die notulen of reeds een
3
besluit is genomen over het publiceren
va~ ~e
ledenlijst. Het
be~tuur
antwoord de vergaderi ng dat nog geen besluit is genomen en vraagt de
aanwezigen hoe zij er over denken. Geen der aanwezigen heeft enig bezwaar; er is bijval voor dit ide e. Het bestuur ziet de voordelen hiervan in, maar wil
reke~ing
houden met de mogelijkheid dat een aantal
leden hiertegen bezwaar heeft. Besloten is middels een enquete alle
leden te vragen of zij wel of niet op eendergelijke lijst geplaatst
willen worden. De Heer van Rijswijk vraagt of het mogelijk is om tevens hierbij aan te geven welke sectoren men verzamelt. Hierdoor kunnen beter contacten werden gelegd door l ede n onderling met gelijke interesses.
Het Bestuur vind t dit ee n goede suggestie.
Jaarverslag-Financiel verslag.
Hiervoor wordt verwe3en naar het juni nummer . De actie ter incassering
F
van achterstallige contributie heeft redelijk succes .
Kascommissie en Décharge, benoeming Kascommissie.
O
De Heer Visker, in zijn hoedanigheid als penningmeester moet de vergadering tot zijn spijt mededelen, dat een uitnodiging aan de kancommissie om de boeken te controleren niet tot enige respons heeft
geleid . Het Bestuur vraagt de vergadering om uit hun midden twee le-
V
den te benoemen om de Kascommissie te vormen. De Heren van der Brink
en Stappershoef zijn bereid in deze commissie zitting te nemen en war-
•·
dern door de vergadering als zodanig benoemd .
V
Vervolgens wordt de vergadering gevraagd of het Bestuur een extra Algemene Leden vergadering bijeen moet roepen of dat de j aren 1987 en
1988 in de volgende ledenvergadering tesamen kunnen worden behandeld.
De vergadering besluit om dit laatste als voldoende te beschouwen.
De begroting 1988 wordt goedgekeurd .
Samenstelling van het Bestuur.
Het Bestuur informeert of er leden zijn die bereid zijn de geleden te
willen versterken. Geen der aanwezigen kon zich voor functies vrijmaken. Daarop werd een brief van de Heer Wustenhoff voorgelezen waarin hij zijn bereidheid uitsprak om bij gebrek aan andere candidaten
tot het Bestuur toe te treden . Met algemene stemmen wordt de Heer
Wustenhoff in het Bestuur gekozen. Actie ve steun ondervindt het Bestuur inmidde ls door bijdragen van Mevrouw Olij en de Heer van Gent .
4
Rondvraag.
De enige vraag die gesteld wordt betreft de Mai l- Bid. Men wil weten of
het mogelijk is om inzendingen ergens af te geven . Het Bestuur antwoord dat dit mogelijk is bij de Effectenbeurs t.a.v. de Heer H.
Bruinsma.
Om 12.20 uur bedankt de Vice-voorzitter de vergadering voor h un aanwezigheid.
RUI LBEURS VOLGENDE OP DE VERGADERING
Na de vergadering was er weer een ruilbeurs. De opkomst, zie het aan ta l
aanwezigen bij de Algemene Ledenvergadering was niet overweldigend.
Toch was er een zeer geanimeerde sfeer, door de interesses van de aanwezigen en het goede aangeboden materiaal. Er is op deze ruilbeur meer
dat gemiddeld aan stukken van eigenaar verwisseld.
F
LEDEN ENQUETE
=============
In de ledenvergadering is het voorstel aangenomen om de namen en
adressen van leden die daar geen bezwaar tegen hebben bekend te maken.
O
Op deze manier kunnen gemakkelijke contacten worden ge legd tussen
bijv . verzamelaars in een bepaalde regio of tussen leden die voor hetzelfde onderwerp interesse hebben.
Wie weet heeft iemand bij U in de buurt het stuk waar U al jaren naar
V
zoekt!
Om één en ander te realiseren verzoeken wij U allen het bijgesloten
enquêteformulier ingevuld aan ons te retourneren. Uiteraard zul len
V
Uw naam en adres alleen met Uw toestemming worden opgenomen op de
lijst.
Wij hopen dat het verzamelen in Nederland h i erdoor een verdere impu ls
zal krijgen.
10 JARIG BESTAAN
Veel enthousiaste reacties mochten wij ontvangen van onze leden die
naar aanleiding van ons jubi leum een exemplaar van de Stichting Stoomtram Tilburg-Turnhout hebben ontvangen. Leden met een contributieachterstand hebben wij nog niet een dergelijke obligatie met fraaie
afbee lding toegestuurd. Wanneer
Z 1J
hun leven mochten beteren ontvang -
en ook zij het jubileumgeschenk.
Leden opgelet!!
Voor eerste 25 nieuwe leden die zich aanmelden is nog een exemplaar
beschikbaar .
5
NEGOCIAT I E
De V.V.O.F. is gevraagd om te bemiddelen bij de verkoop van een pakket
Surinaamse Plantageleningen. In het algemeen wordt bij verzoeken in
deze trent verwezen naar de ruilbeurs of dè Mail-bid.
Gezien het bijzondere karakter van dit pakket hebben wij gemeend ditmaal een uitzondering te moeten maken.
In totaal staan tot onze beschikking 48 stuks van de Negotiatie onder
directie van Daniel Changuion ten behoeve van enige Planters in Rio
Essequebo en Rio Demmerary.
Deze 6% obligatie in goede kwaliteit (VF) zijn rond 1770 in Amsterdam
uitgegeven.
Zoals U uit veilingverslagen kunt vernemen wordt voor Surinaamse
Plantageleningen (VF) uit de 18° eeuw op veilingen tussen de f
700, = geboden.
Met de verkopen is een vaste prijs van f
250,= overeengekomen. De
F
en f
500,=
V.V.O.F. zal voor haar bemiddeling een bedrag van f
O
exemplaar mogen inhouden.
Conditien van Negotiatie, tot
y
~
verkoch~
1 G.
Jl.:t: l o cT:
~- t.:!.: ~ (~·· ~·('lt
10 C•:.pvM·
V
een Fonds waar uir, onder Direél:iè van
DANIEL CHANGUION, aan eenige
Planrers in Rio Effiqueho en Rio Dms.
merary, toç voortzetting en verbeetering hunner Plant:~gien een Somma van
f 4ooooo: - voor 1o ]naren zal werden
gefourneert. teegens den Intrefr van 6
25,= per
pC'". 's Jaars.
Iu~ '·
e Pl.lo<= in opgemelde C<!lonien, well<e geneegen zrn eenige Gelden ter ,·erUtccerin'e: en voon:z.euinge hunoer Planugiea op ce neemen tea dur toe door
den Di~ zyn ~, z.ulleo gehouden zyn ten bunnen k0$ten, gemelde
Planagiendoor be·ê<digdePófeuts beboorlyk te Jaren lnvenwifeeren, zoo de Gronden, Ge~. \Verten, sr.ven en Sl•vinnen, en gcnerullyk """ verd~r daot
toe behoord, mee uidluiting """ Meubeleo en andere Z.ten, onnodi& toe her bewerken van «.n Pllnugie, en den voUen e11 onbeluten Eygrndom van dien Inven.
l>l'.s door bun beëedil;d, door gemelde T.uteurs doen iu wwde brengen.
V
D
..
Dm ln..,naru als bi'! vorm bepuld, OPi)em.ukl en ·gepnfeer< "·eefende, pi
aan /JuJ'J c:Nnllli'" ~ moeten werden gcz.onden, beoccveo.s de be.hoodyk.e Hn~­
tbeoc:q or Vctb.ludbóef, nu uyr ui m~en b!ykeo dar ckfelvc Hypotheccq , t<r
Secnary '1111 de Colonie behoorlyk geregiweec< is, en du geen wdere Sp<ci>Jeof
Geocnle verb>nden op defelve EJf«teo zyn leggende. als met:de dot geen v<rbal>.
dec ntllen werden geaémiaeett of geregistteett, buyren conCent van de Celdfchi~tera
in deefe.n.
3·
Az:l de Pl.lutctt welkeden lnvenari< en Verbaudbriefalsbovcuzullen ovtrrDa~en,
ui worden «.,(<ho<..,. de helft of uytul)lk vyf·a&<fio dor wu:d~v.=~P ~
PW>czgien, mee bun toebobooren, Z}"fl gea:reerd, ctegeos den latreil VUl Se$
p(:alw in ·, Jur, die zy tig verbinden Jwlyu bovmalle andere Lallen te voldoen,
op P.,t>e ill de Verbandbrief venneld.
'"
De Geld -opneem~, welke J..rlyi:J met V•lable bewyzen kunnen untoonen,
dat hunne bezjrtiugen dur door zyn vubeeten, :wil en vrybeyd hebbeo, op een a ie u.
•e Pri(.ade als boven gemeld te doen, vao bet meetder bedragen der waude. n~
op te oetlDm de helft v~ die ve:rbeeteriDg, miu dtteJve u.o voorn; D11fit:1 aa..:,.
,..." meede Verhypocbcqucxreude.
s.
De Respedjve Pl•nte,. Gcld-opneeme,., verbinden tig alle hunnen te zendene
Produá:.en te addrdfetten a.ao, nodige Provifieo te Ootbieden van, tn de WiO"eLbrieven re ae.tk<a op D!JIIi<l Clw!guw, als meede by of:r.cnding hunner Produften,
""" hem in ryds beboorlyke opgave eer beu>rging der nod"e aJl"unJJrie te geevea,
l1lC( ovcrgifte du ia gcVIlle %Y dur ua okt mogteo voldoea of ook hunne Produe.
.&en in de r~pc{tive Colooie.o twa.mco te Vakooptn, of op ande:re wyz.eo tedivuceeren, en in gebreekea bieeven Jurlyu huuue Intreil te votdO<n, bet by hun geuoCapitul mee de lnuelfen dir<éb:Jyt ~ konnen • ·orden opgceyfdu , en geheel-
=•
Bij verkoop zullen de volgende condities van toepassing zijn:
/. al leen leden die hun contributies hebben voldaan komen in aanmerking .
6
/.maximaa l toe te wij zen stukken p.p. is gesteld op twee.
/ . er wordt naar qestreefd iedere inschrjjven minimaal 1 stuk toe te
wijzen.
/. bij overtekening zal loting op de eerstvolgende ruilbeurs plaatsvinden.
/. bij toewijzing ontvangt U schr ifteli jk bericht met betalingsvoorwaarden, aankoopsprijs + ver zendkosten.
Al leen schriftelijke aanmeldingen binnengekomen vóór 31 januari 1989
zullen worden geaccepteerd.
TF KOOP :
OUDE AANDE LEN VAN VEL E LANDEN
Schrijf mi j
van we lk
land of thema U verzamelt
F
Ik stuur U gratis pr i j s l i j s t
O
Mevrouw A.N. Briggeman- v.d. Schelde
Kantelenweg 70
3233 RD OOSTVODRNE
Tel: 01815- 5036
V
VEILING ERIK BOONE IN ANTWERPEN
Deze op 22 october 1988 gehouden veiling was wederom succesvol, zowel
wat betreft de kwaliteit van de aangeboden papieren, belangstelling
en opbrengst. Het was weliswaar geen record doch een omzet van bijna
V
B.FR. 3.000.000,= is meer dan tevredenheid.
Zo langzamerhand behoort de veiling van Erik Boone tot één van de
toonaangevende veilingen in Europa. Vooral wat betreft 1 8e Eeuwse papieren uit België en Nederland heeft Erik Boone een unieke positie
veroverd. Om met deze sector meteen maar te beginnen enige prijzen:
Obligatie f 1.000,= uitgegeven in Amsterdam door Hope & Co en Fizeaux
in 1787 van een lening t.b.v. het Koninkrijk Zweden: Bfr. 9.500,=
(6.000, =) Ontvangstbewijs Div i dend uitkering Keyserlijcke Ind. Cornp .
2 stuks, resp. 1734 en 1737: 11.000,= (4.000,=) Aandeel van MANUFACTU RE DE FUSILS à GRENOBLE; uitgegeven in het 3e jaar van de Franse Republ iek .
( 1795 ) 85.000,= Fr. Een nog niet eerder aangeboden aand .
van de Spaanse Mij. in Barcelona, "COMP. de REDDCCION de LOS VALES
REALES", uit 1799: B.fr. 115.000,= (90 .0 00,=) PONT de la MULATIERE,
Lyon, 1790: 13.000,= (5.000, =) BRIDGE of WATERFORD Ireland, 1 973:
50.000,= Fr. Opvallend was dat de 3 aangeboden kavels van het Nederl.
papier "WEESHUIS VAN VLAARDINGEN" resp. uit. 1800, 1801 en 1809, de
7
inzetprijs van resp. 35 .000,= ; 10.000,= en 9.500,= B.Fr. niet opbracht. Evenmin bracht de inzetprijs van 55 .000,= Fr. op het toch
zeer curieuz e papier "DE TIJD BAARD ROOZEN " een z.g. Tontine uit 1774:
55 . 000,= . Misschien wat te hoog gegrepen . Er zijn aan herinnerd, dat
een aantal jaren geleden op een veiling bij De Zon in Amsterdam een
dergelijke Tontine geveild werd voor f 300,=.
OVER GOEDE BELEGGINGEN in Oude aandelen gesproken. En zo zijn er talloze voorbeelden. Bij de Sector Film-Theater viel op de waanzinnig
hoge prijs voor een bijzonder decoratief papier: Oprichtingsaand.
"PALAIS de la CHANSON" met tekening naar ontwerp van de destijds be roemde kunstenaar: Charles ROUSSEL, Paris 1899 B.Fr. 70.000,= bij een
inzet van 18.000, = Fr . Zo ware n er meerdere voorbeelden waarbij een
v eelvoud van de inz etprijs behaald werd. Aand. van ROYAL LONDON PANORAMA, Paris 1881: 10.000,= Fr.
(6.000, =) Bij drukkerijen en uitgeve-
rijen: PAPETERlES de VOIRON et Des GORGES, uit 1875, eveneens zeer
(12.000,=). De topprijs ging naar het
F
decoratief papier: 25.000,= Fr .
prachtige papier: S.A.d ' IMPRIMERIE et LIBRAIRIE PAUL DUPONT Paris,
1884: 110 . 000,= (80.000,=). De fraaie tekeningen waren van de hand
O
van Duva1 en Michel et , terwijl het stuk gedrukt werd bij Dupont zelf.
Er is geen enkele reden om dit soort oude aandelen niet te vergelijken
met schilderijen van bepaalde meesters.
Veel Nederlandse papieren waren er - buiten 18e eeuw - niet op deze
V
veiling. Aandacht trokken enige verzekeringspapieren: KONINKL.ALGEM.
VEEVERZEKERING, Rotterdam, 1867: 1.000,= (900,=) eigenlijk veel te
weinig voor een dergelijk curieus papier. Doch wat kan men verwachten
V
In eigen land zijn er slechts weinig verzamelaars die wat over hebben
voor een dergelijk oud papier. Gevolg men wijkt uit naar het Buitenland, waar overigens - tenzij het een bijzonder bijv. 18e eeuws papier
betreft - ook niet zo veel belangstelling voor Hollandse papieren is.
Het aandeel uit 1905 van Nederl.Ziekten en Ongev.Verz . My bracht zelfs
de inzet van 800,= Fr. niet op. Dit was ook het geval bij de sector
Spoorwegen voor het aand . GRONINGSCHE DRENTSCHE SPOORW.MY. uit 1916,
een
heel mooi papier, niemand was bereid 2.200, = Fr. te bieden. Het
mooie papier, weliswaar geen in Nederland uitgegeven papier doch wel
betrekking hebbende op een gedeelte lijke Nederl.Spoorweg, n.l . : Ch.Fer
DE MALINES A TERNEUZEN, Oblig. uit 1888: 7.000,= Fr.
(4.000,=) Bij
luchtvaart viel op : SA Des BALLONS CAPTIFS TRANSPORTABLES, een bijzonder mooi papier met vele afbeeldingen betreffende luchtballons etc .
uit 1892: 27 . 000,= Fr .
(6 . 500,=) . Nog een opvallende prijs: BANQUE NAT.
de BELGIQUE, een zeldzaam en dekora tief papier uit 1927: 50 . 000,= Fr.
8
Mi j.
VELO X
, voorheen Vrolijk en Timperley
J'hamJoDze Yennotrts:chap
ll.AATSC·H APPIJ "VELOX",
veor!IBel! WOUJK en TIMPERlEY,
g<·Yc:.thtd
j
.l''· ~w
:~ ~
tt
(.:r
·~·>.;.>>..tt~'1"
;I~; .t::."·
·~·'t:".. i: d.:
t". -c .... ""'
1~H
o,:;,.fttJ!<'
k
A:\r$'tER1JAiVL
n , .", ~ ~ ...."$ .:ti". ..
<(,u~·t',il· ;O < ~tl.4{i
\~· ç, :-·
t ~~~·:~.>.rh-i· fl,~
t•J; q~ ~ · l'~~"C'.t'(,.Jt.1'S., ~· (';,
MAATSCHAPPELIJK KAP'T~A- f 1öOpOO .-~
vet!#J:<:Iû iq 3(10 UIU>th,..!h'll à 1' ~00.- ~~;"
BEWIJS V14.JV AANDEEL
UO~HI~RD
Gl"tDEN
V
O
F
groot YI.JF
si\u.13:>
V
OPGERICHT : 17-09-1 89 7
GEVEST IGD : Amste r dam
DIRECTEUR: W.C . Vrolijk
COMMISSARISS EN: F. Heckman, Jonas Ingenohl, E.A. Le hmann , H.P. Maas
Geesteranus, H. Mendes da Costa en Eelco M. Vis .
DOEL: De uit oefening van den handel in r i j wiel en e n alle daarmede in
v e rband st aande artikelen e n in alle a rtike len op de s port betrekking he bbende en voorts he t i nrichten en exploiteeren van
rijwie lscho len, rijwi elstalling en en reparatie -i nrichtingen in
verschillende plaat s e n i n Nederldild .
DUUR : Tot den 31 December 1926
MAATSCHAPPEL I JK KAPITAAL: f 150.000, - , ve rdeeld i n 300 a a ndee len
aan toonder van f 500 , - .
Uitgegeven zijn 20 oprichtersaande e l e n e n tevens is gep laatst
in 1899 een 4~% Hyp . ob l i gat ieleening f 40.000, - , ve rdeeld in
obligat i es van f 50 0, - .
cat . nr
NL H 0055a
NL H OOSSb
NL H OOSSc
nominaal
f 500
f
500
k l eur
bla uw/ wit
wij nr o od/wit
gep l aatst
176
20
80
soort
aandelen
opr. aand .
4 ~% Hyp . Obl.
190 1; de nominale waar de de r aandelen wordt doo r a f s tempe l ing gebracht
o p f 200, -.
Liq uidatie bes luit : 10-09 -19 04
Druk: Typ . en Li th . J . H. de Bussy, Amsterdam
Af meting: 29,2cm x 2 1 , 8 c m aande l e n
cm x
cm opr. aand.
27, 9cm x 18 , 5cm 4 ~ % Hy p . obl.
55
SCHRDETE R & CO
HOLLANOSCHE HANDELSVEREENIGING VOORHEEN
NA.'\.MLOOZE Vl':NNOOl' t•IIA!'
HOllANDSCUE HANDELSVEREENICINC,
• 1- r
Ut
11
~t"!d)gil
'tll
1'1 R
I
I
r,
lt'- \M,...-1 CRilAM
-----Ma:ll:-chappeli jk Ka piLa.:\1 l :)()()t()(lO.-
~(,~
•t il! !ZEN I> Ut ldt·a,
V
V
O
'!1 )
F
Bewijs van Aandeel
GEVEST IG D: Amsterdam
OPGERICHT: 16- 03-1894
DIR ECTE UREN : J . C.J . Schroeter en Jhr. W.H. Bicker
COM MIS SARISSEN : A.J. de Bordes , B.H. Schröder en C. H. van Vel sen
DOEL: De uitoefening van handelszaken, hoofdzake lijk in speceri jen,
zoowel in commissie als voor eigen rekeni ng, en in het bijzonder
de overname en voortzetting der handelszaken, tot dusverre te Amsterdam gedreven onder de firma Schroeter & Co ..
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500 . 000,-, verdeeld in 2 seriën, elk van
f 250 .00 0, -, verdeeld in 250 aandeelen op naam of aan toonder van
f 1000 , - .
cat.nr .
NL H 0056
nominaal
f 1000
kleur
bruin/groen/wit
Liquidatiebesluit 16 mei 1895
Faillissement 12 juni 1895
Druk.: Typ. J.H . de Bussy , Amst erdam
Afmeting: 37 ,0cm x 25 ,3cm aandelen
56
gep laatst
250
s oort
aandelen
Z UIO- AF RIKAANSCHE HANDE L -MAATSCHAPPIJ
AANDEEL .,.lP. 628
---·J
. -1 '
,
..
'l /
in IJC·t
r•
-~
;;~-~noN~~Rn1?-b:~~IDÈî\T~~
---
M~tat~dmpf•"lijk
~
l(npitlll\.l •kr ••
.
~
-\.ru-t•JI'tlxru :,.-eve~tî:."'le x~llDil• •OOl•· \
t:lilli>Ot•Ph:tp
,.ZUID-Al'lUK.A.llSCHE RA!illEL~AA.'l'SOH.APPIJ". "l"ri~l.t hlük.n•~ .\..te''"''~;- o,,t.,J.. r t "1:!1,
te-n ottrst mu .-:w •kr• ~ vtari.; J. 1'. 1~. l'oi.I.IJ;I. J.,, U> Aru •tcr.!an. H'l'l••dtn, ''I' lwt nntw~'1'
WMnnn d~ Kouinkl,k .. H~""illizit :r u T<'rkr,~n hij Dc"luü >3o 12 OttoMr l >IJ. _,. ].;.
-!.
)
-<a -
4
-._/
V.:: .ut'"""'
/.
IJ /.
V
V
C'\".'tU IHi».;~; i.~.:-.;;-n.
!'14<Y»...:.;
O
..-'b'rl~t.~
____....---- -:.
~ /._,:/.~
F
./.
OPGERICHT: 2 7-10- 188 1
GEVEST I GD: Amsterdam
DIRECTEUR E N: J .P. van der fholl, E.J. Koch en J . P . Ko c h
COMMISSARISSEN: Mr . R . van Rees, F.A . Holleman en J . L.L. Tilanus
DOEL: Het drijven van een algemeenen handel i n goederen en producten
voor eigen rekening, in commissie en consignatie met en op ZuidAfrika en wel hoofdzakelijk op de beide republieken Transvaal en
Oranj e Vri j staat.
MAATSC HAPP EL I J K KAPITAAL: f 1. 500 . 0 00,-, verdeeld in 5 seriën, i e d e r
van 600 a a ndee len , aan toonder, elk van f 500 ,- .
cat. n r.
NL H 00 5 7
nomi na a l
500
f
kleur
groen/zwart
geplaa tst
900
s o o rt
aande l en
In Liquidatie getreden 13- 11 - 1884
Er hebben 5 uitkeringen p l aatsgehad van resp . 10% , 12%, 10%, 16% en 1 , 8%.
Druk: Typ . C.A . Spin & Zoon.
Afmeting: 2 4,4cm x 16,5cm aandelen
57
ROOD
HOTEL EN PENSION, VOORHEEN B. A. VAN
NAAMLOOZ€ VENNOOTSCHAP
"~otel B~ runsion voorneon ~. A. VAN ~~00."
Aandeel No. .82
;,
..
·:·
:·~·.-:
I !OU [)ER dezes is gerechtigd
LOt
;. _;;
een .'\:indt~c·l
':.<·:···:~
,.
:· .;
groot: EEN HONDERD GULDEN,
in
de 'te·
:· ·:·.·
H ll .\'Et{S l:~1 (!'C\ 'I!Sti((dt• 1:\1\\11 oot.t. \ ' t :-:-; .. u t.
:· .,
,.f~
1\
F
.,
"Hotel en Pension voorheen B. A. VAN ROOD,··
hl'!
t• ·t
huutlt•n
•·Xf•biter·-e:;
\".lil
c•c: n
\;UI
·•·tll'
\
llf,rel en Pension,
l<'t:<c •hmnrl'ri•
·got·•l~( kr·unl
tol
bij
hH
1\:o)ll
;. ·~· ·: f?,
f
1
~~
O
Hesluit \au J<'n :i " .\tH~u...lus lUUL '\o. 60
HllXERSUM.
V
V
IFndmr
Bij dit Aandeel zyn afgegeven 26
cou~ous
en Talon.
OPGERICHT : 24-09-1901
GEVESTIGD: Hilversum
DIRECTEUR : M. Salomons
COMMISSARISSEN: Mr . B. E. Asscher, W. C. van den Brink en J.S. de Vries
DOEL: 1e, Het exploiteeren van eene vleeschhouwerij; 2e het houden van
één of meerdere hotels en pensions, een en ander onder rabbinaal
toezicht.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAA L: f 50 . 000 , -, verdeeld in 500 aandeelen aan
toonder van f 100 , - .
cat.nr.
NL H 0058
nominaal
f 100
kleur
zwart/wit
I n Liq uidatie getrede n 1906
Druk:
Af meting : 26,3cm x 19 ,0 cm aande len
58
geplaatst
120
soort
aandelen
(30.000,=).
Bij de sector automobilen: USINES DELIN, het fraaie oude Belg . Autopapier: Fl 3.750,= (3.250,=) werd voorheen wel eens meer voor betaald.
Een kavel met 2 st. HISPANO SUIZA, de fameuze Spaanse Automobil, uit
1906 en 1910, Fr. 18.000,= (15.000,=) Goede prijs. Opvallend was de
prijs voor het fraai Hongaarse Papier UNG.ALLG.KOHLENBERGBAU, Pest,
1869: Fr. 3.750,= bij een inzet van 1.100,=. Bij de brouwerijen waren
nogal wat Nederl. Papieren: Van VOLLENHOVEN, Amsterdam 1941, Aand. en
Winstbew.: Fr. 1.500,= (700,=). BIERBROUWERIJ DE GEKROONDE VALK,
Amsterdam, 1928: Fr. 900,=. AMSTELBROUWERIJ, niet uitgegeven Oblig.
uit 1891: Fr. 2.500,=.
Wij zullen het hierbij l aten. Na afloop van de veiling nog een geanimeerde bazar, waar eveneens levendig werd gehandeld. Antwerpse veiling
immer een bezoek waard.
s
f
11>
6
7
8
9
10
-
- 11' -
-
11
21 '1
-
21, +
f
12
16
- 21
+
- 24
- 20'na loting
-
1
-
1
-
1-
1-
11
12
13
14
1s
f
1 3'6' -
-
11
-
24
26,-
-
1
-
1-
16 f
17 18 19 20 -
28, 31,11 > 8,3 s >-
21 f
22 23 24 -
25
-
15
6 5' 42, 42> 4s > 1
-
V
1
2
3
4
1988
O
OPBRENGSTLIJS T MAIL - BID II I
F
Amsterdam, October 1988 L.Rietveld.
MAIL-BID IV 1988
SLUITINGSDATUM 1 5 januari 1989
V
Op onderstaande kave l s kan door de leden schriftelijk worden geboden
Biedingen dienen voor 15 januari aan de VVOF te worden vers tuurd.
Een kavel wordt toegewezen aan het bod van de hoogste bieder, di_e zo
spoedig mogelijk een bericht vergezeld van kostenopgave krijgt.
Na ontvangst door de vereniging van het versch u ldigde bedrag waden de
fondsen aan de kopers toegezonden en vindt afrekening met de verkopers
plaats ( biedingen alleen in hele guldens )
Kope r s betalen naast de koopsom uits~uitend de verzendkosten en emballage . ( Aangetekend of met aangegeven waarde ) .
Oe verkopers wordt per kavel f 3,50 in rekening gebracht plus f 1 ,voor ieder verkocht exemplaar.
Leden die stukken willen aanbieden voor ver h andeling via Mail-Bid
worden verzocht de fondsen per post aan de VVOF te verzenden.
Ook mag men afgeven bij de Amsterdamse Effectenbeurs t.a.v. de Heer
Bruinsma.
In het volgende n ummer zullen de opbrengsten worden gepu bliceerd van de navolgende kavels.
In de Mail - Bid worden onderstaande kentekenen van kwaliteitsaanduiding
gebruikt:
Unc
= als nieuw
EF
als nieuw met enkele vouw of klein plekje
VF
meer dan eenmaal gevouwen , iets gevlekt, kleine beschadigingen
F
zwaar gevouwen, scheuren we l of niet geplak t , andere manke menten
VG
zwaar beschadigd, slechte kwaliteit
+
decoratief
13
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
aand. fr 100, - Etablissements Pathe Freres, Paris 1 912
aand. "A" fr 100,- Petrolea S.A., Pari s 1 929
aand. fr 100,- Union Comm & Industr. de Paris, Paris 1928
bew. v 25 aand fr 100,- Mines d'Or de Nam Kok, Paris 1929
opr.bew . Mines d' Haufe nreith (A utriche l, Paris 1909
winstaand. Belge-Cinema, Pa ris 1938
x VF,
halve apr . Imprimerie Robaudy, Cannes 1927
pref. aand. fr 100 0, - Union Trust, Paris 19 28
part.bew. Caoutchoucs et Cacaos du Cameroun, Paris 1926
opr.bew. Soc, Des Eaux Minerales de Barbazan, Pais 1931
idem kavel
3
aand. fr 2500,- Camp. Peninsulaire Miniere et Ind., Paris
1 aand. fr 100,- Soc. Col. Agricole et Miniere SCAM, Paris
2 pref.aand. Recherches Min. d'Hostotipaquillo (Mex), Paris1~
2 aand. fr 5000 Etabl. Bajac, Lianco urt (D ise)
1 aanci . f'r 100.- Petrolea S.A., Paris 1929
1 aand . fr 100,- Union Comm. & Industr. de Paris, Paris 1928
bew. v 25 aand. fr 10 0,- Mines d'Or de Nam Kok, P a r is 1929
1 bew. van 25 aand "0" idem
1 opr .bew. Mines d'Haufenreith (Autriche), P aris 190 9
1 half opr.bew. ~mprimerie Robaudy , Cannes 1927
1 p art.bew. Caoutchoucs et Cacaos du Cameroun, Paris 1926
1 opr.bew. Soc. Des Eaux Minerales de Barbazan, Pa ris 1 931
5
2
1
1
1
4
1
2
2
2
2
2
1
6
O
EF
EF
VF
F
VF+
F
VG
VG
VF
winstaand. Kon. Zoolo gisch Botanisch Genootschap, "s Hage 1932EF
reeu's Negotiatie "Concordia Res Parvae Crescunt", 1893
EF
eert v 10 aand: · The Fisk. Rubber Camp., Amsterdam 1929
EF
eert v 10 aand. Chicago Rock-Island & P ac. RR 1932 Amsterdam
VF
eert v 10 aand. Oenver & Rio Grande RR, A'dam 1907
F
eert v 10 aand. Ass. Gas & Electric Comp., Amste .rdam 1937
EF
cert. van 10 pref. a·a nd Wabash RR, A'dam 1913
VF
aand. f 20,- Nieuw Tjisalak Cult. Mi j . , Den Haag 19 10
VF
winstaand. A'dam-Tapanoeli Rubber Cult.Mij., A'dam 1910
EF
onder-aand. f 1 00,- Langkat Tabak Mij ., A'dam 1910
EF
6% obl. f 100,- Expl. Mi j. Noembing, Oen Haag 193 1
EF
6% conv . obl. f 1 000,- Cult.Mij. Soeban - Ajam, A'dam 1962
F
cert. f 60,- Transvalia, Amsterdam 1897
EF
aand. f 250, - Mi jn Mij. Highla nd, Oen Haag 1910
VF
idem kavel S
7
1
2
1
1
1
1
1
1
1
14
aand. "A" Camp. Mineras Las Dos Estrellas, Mexico 194 8
bew. van 10 aand. idem
aand. fr 100,- Min es du Ojebel Salrh e f , Casablanca 1938
aand. Lei 5000,- Astra Romana
aand. Pst 100,- Credit Fo nc Mex icai n, Mexico 1 908
aand. fr 500,- Agricole Ind. d'Egypte, Cairo 1897
part. de dividende idem
aand. $ 100,- Barcelona T raction, Light and Power, 1 913
3% premieobl . Kr 2000, - Ungarische Hypotheken Bank, 1894
1 0
VF
EF
VF
VF
VF
EF
VF
VF
EF
EF
VF
EF
V
1
1
5
3
5
2
1
1
4
1 X.F
EF
VF
VF
EF
V
4
F
2
F
EF
EF
EF
EF
wins taand. Kon.Zool. Botan-sch Genootschap, Den Haag 1932
recu Negotiatie "Concor dia Res Parvae Crescunt", 1893
bew, v deelger. Ned- I nd-;- Landbouw Mij.
cert . v 10 aand. Ass. Gas & Electric Camp., A'dam 1932
cert . v 10 cum. pref. idem
cert. f 1200,- H% Rjas an Uralsk Spoor. Mij., A'dam 1903
cert. v 10 aand. Detroit Aircraft Corp., A'dam 1935
c ert. v 10 aand. American Natural Gas, A'dam 1929
aand. f 20,- Nieuw Tjisalak Cult. Mij., Oen Haag 19 10
winstaand . A'dam -T apanoeli Rubber Cult.Mij. , A'dam 19 1 0
EF
EF
F
VF
VF
F
EF
VF
VF
EF
8
9
1 onderaand. f 100,- Langka t Tabak Mij., A'dam 1910
6% obl. f 100,- Expl. Mij. Noembing, Den Haag 1931
1 6% conv. obl. f 1000,- Cult. Mij. Soeban Ajam, A'dam 1926
1 cert. f 60,- Transvalia, A'dam 1897
EF
EF
VF
EF
5
5
5
5
EF
VF
EF
bew. v 2 winstaand. Nat.Mij.Belg. Spoorwegen, Brussel 1949
aand. fr 100,- Camp. du Sud-Est Africain, Brussel 1899
part.bew. Etabliss. Sud-Americains Gratry, Brussel 1956
aand. fr 500 Soc. d 'A gricult. et d'Elavage Agricomin,
Elisabethville 1928
5 aand. fr 250 Soc. Nat des Ind. de Constr. en Belgique 1920
S opr.bew. La Fonciere Nationale Belge, Brussel 192 0
VF
EF
EF
4 winstaand. "B" Camp. Intern. des Petroles, Brusse l 1925
VF
5 winstbew, Soc. des Mines d'Or de Kilo-Moto, Brussel 1944
EF
5 opr.bew . Soc . d'Expa nsio n Ind. & Fi nanc. Belgo-Americaine
Brussel 1929
EF
5 opr. bew . Soc. de Part. et de Finance SAPEF, Antwer pen 1922
EF
5 opr . bew. la Fonciere Nationale Belge, Brussel 1920
EF
6 aand. fr 250,- Soc. Nat. des Ind. de Construct. en Belgique'20EF
F
10 1 eert v 10 aand. Fisk Rubber Camp., A'dam 1929
VF
1 0 eert van 10 aan d. i d em
VF
5 4% obl. Rb l 125, - Rusland Staat 1894 Se Emissie
VF
10 aand. f 1000,- Ned. Mij. voor Scheepvaart Handel en Nijverheid
Rotterdam 1920
F
idem kavel
10
12
VF
3 4% obl. Ruslan d Staat Rbl 125,- 1894 6e Emissie
4 x VF, 1 x F
5 $%obl. Rb l. 625,- idem
VG
2 4% premie-obl. Ofl 1 00,- Theiss - Szegedin, Boedapest 1880
VF
premie-obl . f 15, - Hollandsche Grondcredietbank. A'dam 1804
13
EF
aand. "C" f 5,- Ko n. Hollandsche Lloyd, A"dam 1 9 32
aand. "B" f 100,- idem
EF
cert. v 10 aand. Centra l Public Utility Corp.,A'dam 1933
EF
aand. f 10,- Paleis voor Volkvlijt, A'dam 1867
VG
winstaand. Suikerfabriek Poerwokerto, A'dam 1892
EF
recepis Russko-Gollandski Bank, A'dam 1916
EF
recepis voor 5 aand. idem
EF
pref. aand. f 1000,- Guyana Goud Placer, den Haag 19 06 , 1913
F
aand. f 500,- Mij. tot Expl. van Dnr. Goed . Hemey, R 'd am 1943 EF
aand. f 1000,- Ned. Mij. voor Scheepvaart Handel en Ni jverheid
Rotterdam 1920
F
1
2
1
5
V
2
1
1
1
V
O
11
14 1 recu fr 100,- en 1 recepisse pro•tisoire Conseil de la Oette
Publique repartie de !'Ancie n Empire Ottoman 193 3
3 5% obl. Rbl 187,50 Rusland Staat 1906
3 4% obl. Kr 1000,- Oostenrijk 1920
1 4% Kr 100, - Hongarije 1902
EF
VF
F
F
1 5 2 part.bew. Soc. Int. Oe P arttic. Ind. et Comm . , L u xembourg 1 936EF
3 aand. Soc. Int. Ferry -Bo ats I nterfer, Brussel 1929
EF
EF
2 aand. fr 500,- Manufact . Belge P~aux Tressees, Brusse l 1929
1 opr.bew. Camp. Chantal, Gent 1928
EF
EF
2 aand. fr 500,- idem
opr. bew . Soc. Fina nc. Ang l o-Belge FIN ANGLOBEL, Brussel 1928
EF
VF
1 6% obl. fr 500,- l ' Hypothec. de Belgique 1930, Brusse l
EF
8 pref. aand . fr 500 Automobiles Miesse et Usines Bollinckx
16 idem kavel
15
17 2 part.bew . Soc. Int. de Partic. et Comm . , Luxembo u rg 1936
4 aand. Soc. Int. Ferry-Boats Interfer, Brusse l 1 929
3 aand. fr 500,- Manufact. Belge Peaux Tressees, Brussel 1929
EF
EF
EF
15
1 aand. fr 500,- Camp. Chantal, Gent 1928
EF
2 aand. fr 500,- Banque Belge du Travail, Gent 1926
1 x VF,1 x F
14 pref. aand. fr 500, - Atitomobiles Mi esse et Usines Bolli nckx EF
KEES
MONEN
In en Verkoop van oude effekten
F
Parelgras 144 - 3206 RG Spijkenisse - Holland -Tel. 01880- 26797
SUCCESVOLLE VEILING OUDE EFFECTEN IN VENLO
O
De op 8 october gehouden veiling, georganiseerd door HWP in Epe kan
zonder meer beschouwd worden als een groot succes.
De opbrengst was ruim f 42.000,= en van de ruim 500 ingebrachte kavels bracht slechts ruim 5% de inzetprijs niet op. Ook de belangstel-
V
ling was groter dan ooit. Niet het ninst door de ruime vertegenwoordiging van Duitse belangstellenden.
Aangevangen werd met Nederlandse Staat- en Gemeenteleningen. De prijs
f
V
voor dit soort papieren komt practisch n iet meer in beweging. Van ca.
30,= tot uitschieters van f 70,=. Er was een groot aantal kavels
met Banken en Verzekeringen. Enige prijzen: Een curieus bankaandeel
MP.IERIJSCHF. RANK i.n F.TNDHOVEN (in catalogus abusievelijk vermeld in
Zaltbommel) met de hand uitgeschreven op naam van Dhr. Philips in
Zaltbommel,
(inderdaad van de bekende g loeilampenfabrieken, de
Philipsen kwamen uit Zaltbommel en in dit mooie oude stadje aan de
Waal is nog steeds het Bankhuis PHILIPS werkzaam uit 1899: f 100, =
(f 50,=) Residentiebank, 's-Gravenhage, 1898: eveneens f 100,=
(f 60,=). Voor deze laatste bank een goede prijs. Doorgaans kon men
dit papier verkrijgen tegen ca. f
50,=. De prijsen voor drukkerijen
en Uitgeverijen waren niet opwindend. Meerdere curieuze papieren kon
men voor een koopje bemachtigen.
Bi~v .
het fraaie papiere: Expl. Mij.
Dag- en Weekbladen 's - Gravenhage, 1896: f 45,=; Het Familieblad,
s'-Gravenhage, 1902: f 45,=. Voor een aand. Drukkerij en Uitgevers
P. Den Boer in Utrecht, uit 1928, pref. aand. Nr. 1 werd daarentegen
16
f
100,~
(f 25,=) betaald. Er zi jn verzamelaars die alles verzamelen
waar nr. 1 op staat.
Bij de Scheepvaartpapieren kom men eveneens koopjes verkrijgen. Bijv.
het zeer zeldzame e n curieuze papier Amsterdamsche RIJN STOOMBOOT MIJ.
(f 100,=); STOOMBOOT REEDERIJ J. VAN DER SCHUYT, Rotterdam, 1903, nog niet eerder aangeboden: f 1 10 ,= (f 75,~)
1868: f
115,~
VERENIGD LEERDAMSCHE BOOT-MAATSCHAPPIJEN, Leerdam, 1920, eveneens
zeldzaam papier : f 95, = (f 70,=).
Opvallend was het grote aantal kavels met prenten uit de bekende serie
HET GROOTE TAFEREEL der DWAASHEID, uit het begin van de 18e Eeuw. In
deze serie staken talentvolle tekenaars en dichters de spot met de
beursspeculanten. Prijzen van ca . f
40,= tot f 120, = . Alle papieren
ruimschoots boven de inzetprijzen .
Oude Surinaamse Plantages nog steeds goed gevraagd. COLONIEN RIO
ESSEQUEBO en DEMMERARY, 1771 in rede l ijke staat: f 400,= (f 300,=)
(f 500,=) let wel, hierbij ko -
f550, ~
F
WATERLAND ADRICHEM. e tc. 1785:
men de kosten van 18%.
17e en 18e EEUW. Hierbij waren nogal wat opvallende papieren . Zoals
550,= (f 500,=) GEREFORMEERDE
O
LEENBANK der STADT DORDRECHT, 1796 f
NEDERDUITSE GEMEENTE - VOOR DEN ARMEN - TONTINE LEENING, Amsterdam
1793: na heel veel bieden de mooie prijs van f 1.500,= bij een inzet
van f 700,=. Een Waterbrief uit 1785 bracht f
V
andere Waterbrief, gelijke inzet van f
430, = op. Terwijl een
420,= deze prijs niet opbracht.
Een obligatie van f 1.000, = in 1736 in Amsterdam uitgegeven van een
Lening verstrekt aan KAREL DE ZESDE ROOMS KEYZER GERMANIEN SPANJE
1.000,= (f 600,=) werkelijk een koopje.
V
BOHEEMEN enz. bracht op f
Na afloop van de veiling was er een bazar waar eveneens levendig gehandeld werd.
Het is echt de moeite waard in Venlo. Gastvrije ontvangst en een aangename ambiance en voor elke verzame l aar tegen redelijke prijs leuke
papieren te verkrijgen.
Amsterdam, october 1988, L. Rietve ld
RUILBEURS DEN HAAG 6 NOVEMBER
De ruil b eurs
in het Congresgebouw
de Vere nigi n g
zocht geweest.
deelte,
"Oe Verz a melaar"
te
' s-Gravenhage,
georga niseerd door
is ook door leden van de VVOF druk be-
Ee n succes voor de organisator van het oude effectenge-
of zoals h ij
het zelf omschreef "Oe oude effectenhoe k",B ob van
Gent samen met Wim An driessen.
t al regionale co u ranten een
In de week v oorafgaand is aan een drie-
redactioneel artikel aangeleverd,
Slechts
17
Rondom de tafels in Den Haag de
Heren Mulder, Van As en J ansen,
Va n Gent, Schoustra , Ve er kamp,
en Kees Manen
V
O
F
Oe Vries
een der kranten heeft·ee n ar t ikel met foto
in zijn blad opgenomen.
Maar gezien de aanloop die wij kregen bij de VVOF stand heeft half
V
Den Haag dit gelezen. Voorts was het plezierig te ervaren dat er leden
uit 's - Gravenhage die nog
~immer
aangrepen om eens direct met hun
in Amsterdam waren geweest deze beur s
ver~ame l gebied
gecon fr o nteerd te 0or-
d en . Do o r de o r ga n i s a t ie va n de v e re n·i g i n g " 0 e Ve r z a me l aar " z ij n w i j
inmiddels uitgenodigd om volgend j aar maart, het wekeinde zaterdag en
zo nda g 4 en 5.
AGENDA
10 dec Veiling Ts chöpe, Düsseldorf
1 9 89
4 f ebr. Ruilbeurs VVOF, Effectenbeurs Amst e rdam, Beursplein 5
met ledenveiling, o pe ningstijden 11. 0 0 u ur tot 1 5.00uur
4 en 5 maart Rui lbeurs Vere n iging "De Verzamelaar" Congresgebouw te
's-Gravenhage
11 en 12 maart Veiling en Ru i lbe ur s Freunde Historischer Wertpapiere
Hotel Frank f u r t er Hof , Frankfor t
3 1 December
Als dan om 24 u ur de cha mpagnekurken knallen en ook wij U ee n gezegend
nieuw jaar toewensen zijn Uw stu k ken en auto weer een j aa rtje ou d er.
18
Catalogus van
Russische Sporen
DRUMM I HENSELER
Old Securities
Titres historiques
Historische Wertpapiere
F
Van alle boekwerken over oude
effecten is het meest verkocht van de
catalogus van Drumm en Henseler
over Russische spoorwegleningen
"Historische Wertpapiere Band I
Russische Eisenbahn-Obl igationen",
uitgegeven in Frankfurt.
O
Volume 1
1859-1914-1918
V
BESTUUR
F. P. R. Selle
P. E. Baas
J. H. B. Visker
H. J. Bruinsma
J. J. Jansen
J. E. Wustenhoff
Voorzitter
Secretaris
Penningmeoc-..er
Beurzen
Mail-Bid
Bestuurslid
Secties speciaal onderwerpen
Russische Spoorwegen
Scheepvaart
Textiel
B and 1
Russian Railway Bonds
Obligalions des chemins de Ier russes
Russische Eisenbahn·Obligationen
V
Dit boek is via de V. V.O.F. te bestellen
en kost f 29,75 (excl. verzendkosten).
Tome 1
S. D. Feenstra
J. E. M. Haen
0. v.d. Berg en R. G. J. Scholten
Effecten-Album voor slechts f 60,Wie oude effecten is gaan verzamelen, is al snel op het niet onaanz ienlijke probleem
gestuit hoe h1j zijn stukken , zo goed mogelijk beschermd . bewaren kan
Albums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden. zijn moeilijk in de
handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig. Toch 1s een goede presentatie
van een verzamel ing erg plezierig.
V
V
O
F
Het bestuur van de V.V.O.F. heeft hierin voorzien door speciale effecten-albums te
doen vervaardigen .
Bij deze stevige plastik banden voorz ien van een 4-rings mechaniek behoren 20
(losbladige) helder plastik show-hoezen , elk met een zwart insteekvel. lnklusief 20
opberghoezen kost elk album slechts f 60,- (afgehaald bij de V.V.O.F.).
Druk keri j De Meer - Midden mee r