Nieuwsbrief maart 2014 - Koninklijke Vereniging van Organisten en

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief maart 2014 - Koninklijke Vereniging van Organisten en
Digitale nieuwsbrief van de
Koninklijke Vereniging van
uitgave van de KNOV en GOV-VvK
Organisten en Kerkmusici
jaargang 1 | 2008
nummer 1 | juni
jaargang 7 - 2014
nummer 03 -Maart
International
Bach Academy
Van maandag 7 tot donderdag 10
juli 2014 wordt rond het Christian
Müller-orgel (1734) in de Waalse
Kerk te Amsterdam de International Bach Academy for Organ gehouden. Elke dag zal Jacques van
Oortmerssen, orgeldocent aan het
Conservatorium van Amsterdam,
een vijf uur durende masterclass
geven over het orgeloeuvre van
Johann Sebastian Bach.
Deelname is mogelijk voor professionele
organisten en voor studenten die
aan een muziekinstituut een vakopleiding volgen.
De kosten bedragen € 285 (exclusief hotel en maaltijden). Er zijn slechts 20 plaatsen
beschikbaar.
Men kan zich opgeven door een e-mail te sturen naar
[email protected]
met
daarin naast adresgegevens informatie over de opleiding die men
volgt of gevolgd heeft.
Hymnen in de vroege
kerk
De Stichting Bijbeluitleg Vroege
Kerk is in januari 2014 het project
Hymnen in de Vroege Kerk gestart.
Naast onderzoek naar inhoudelijke
aspecten van de hymnen zal ook
aandacht gegeven worden aan de
liturgische context waarin de liederen functioneerden.
De Stichting
is bovendien van plan een cd te
maken waarop een aantal vroegchristelijke hymnen te horen zullen
zijn.
Het project zal naar verwachting in december 2016 afgerond
worden. Zie ook www.sbvk.nl.
Ingebruikname orgel
Waalse Kerk Leiden
Op donderdag 20 maart aanstaande wordt het orgel in de Waalse Kerk aan de Breestraat 62 te Leiden na
een restauratie weer in gebruik genomen.
Dit zal gebeuren in een
besloten bijeenkomst,
waarin het instrument
bespeeld zal worden
door Erik van Bruggen,
Wim Diepenhorst en Peter van Dijk. Vervolgens
zijn er twee openbare
concerten. Op vrijdag
21 maart geeft Leo van
Doeselaar een orgelconcert (aanvang 20.15
uur) en op zaterdag 22
maart (aanvang eveneens 20.15 uur) verzorgen Antoinette Lohmann
(barokviool) en Jaap Jan
Steensma (orgel) een kamermuziekconcert.
Medio mei zal bovendien
een boek over het orgel
verschijnen, onder redactie van Peter van Dijk
en Jaap Jan Steens-ma.
Daarin wordt ook het
leven en het werk van
Klaas Bolt nader belicht.
Voorts zijn er onder meer bijdragen over de Waalse Kerk en over
de achttiende-eeuwse Leidse muziek- en orgelcultuur.
De geschiedenis van het instrument begint in 1746, toen de
bouw van een eenmanuaals orgel
werd opgedragen aan de Leidse
orgelmaker Gerard Steevens. De
Waalse gemeente kerkte toen in
de Vrouwe- of Franse kerk. Steevens zag echter geen kans het
project tot een goed einde te bren-
gen. Zijn Leidse collega Pieter Assendelft
voltooide het instrument in 1748-1750,
waarbij hij het tot een
tweemanuaals orgel
uitbreidde. In 1819
werd ht instrument
overgeplaatst
naar
zijn huidige locatie. In
1845, 1890 en 1911
vonden wijzigingen
plaats. Op basis van
een rapport van Klaas
Bolt uit 1967 voerde
Flentrop Orgelbouw
in 1986/1987 een
restauratie uit, waarbij de dispositie en
de stemtoonhoogte
van 1750 werden
hersteld; tevens werd
een windvoorziening
met
spaanbalgen
aangebracht.
Om
financiële
redenen
Orgel in de Waalse Kerk te Leiden | Foto: Erik van Bruggen
moesten toen helaas
de bestaande onderbouw van het orgel en het schilderwerk, beide uit
1911, worden gehandhaafd.
De kerkrestauratie van 2013/14 bood de
gelegenheid alsnog –na uitgebreid kleurenonderzoek– de oorspronkelijke kleurstelling van de orgelkast in ere te herstellen en, op basis van
een achttiende-eeuwse afbeelding, een bij de allure van het orgelfront
passende onderbouw aan te brengen. Daarbij is tevens groot onderhoud
aan het orgel uitgevoerd, zijn de balgen van een mogelijkheid tot voetbediening voorzien, is de intonatie geretoucheerd op basis van een lagere
winddruk (60 in plaats van 71 mm.) en is het orgel in middentoontemperatuur gestemd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw onder advies van Peter van Dijk, terzijde gestaan door Erik van
Bruggen (organist van de Waalse Kerk). Wim Diepenhorst was namens de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed actief bij het project betrokken.
Zaterdag 14 juni 2014: Algemene Ledenvergadering KVOK in Haarlem
Nieuws
Arp-Schnitger-Preis en Sommerkurs Van 18 augustus tot 31 augustus vindt in diverse steden in Noord-Duitsland voor de derde keer het Arp Schnitger Orgelwettbewerb plaats. Tijdens
de wedstrijd spelen de deelnemers muziek uit de periode vanaf de laatrenaissance tot heden, waarbij de nadruk ligt op de Duitse orgelmuziek
uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Deelname staat open voor organisten tot 35 jaar. Bij de aanmelding dient men een overzicht te geven
van zijn of haar opleiding en loopbaan. Ook moeten kandidaten een video
opsturen waarop zij de volgende werken uitvoeren:
Georg Böhm: Praeludium in d; Johann Sebastian Bach: Sonata c-Moll (BWV 526), Vivace (eerste deel); Matthias Weckman: Canzon in G en Georg Böhm: Vater unser
a 2 Clav. e ped.
Verder moeten kandidaten aangeven welke composities
zij tijdens de wedstrijdronden willen gaan spelen. Een overzicht van het
repertoire waaruit gekozen kan worden, staat op de website van het Arp
Schnitger Festival. Uit de aanmeldingen worden vijftien kandidaten geselecteerd die mogen meedoen aan de eerste ronde. Deze wordt gehouden
tussen 18 en 25 augustus op historische orgels in Altenbruch, Cappel en
Lüdingworth. Tot de finale worden zes deelnemers toegelaten. Deze eindronde wordt op 28 en 30 augustus gehouden op de Schnitger-orgels in de
St.-Jacobi en de St.-Katharinen te Hamburg. De jury wordt gevormd door
Hans Davidsson (Zweden), Bine Katrine Bryndorf (Denemarken), HansOla Ericsson (Canada), David Higgs (Verenigde Staten), Ludger Lohmann
(Duitsland), Tomoko Miyamoto (Japan), Jakyung Oh (Zuid-Korea), William
Porter (Canada), Jacques van Oortmerssen (Nederland) en Harald Vogel
(Duitsland).
Kosten voor deelname bedragen € 50.
Opgave vóór 1 mei 2014. Op 20
mei wordt bekendgemaakt wie tot de eerste ronde zijn toegelaten.
In augustus 2014 vindt eveneens de 43ste Sommerkurs der Norddeutschen Orgelakademie plaats. Tijdens deze zomercursus wordt de mogelijkheid gegeven onder leiding van Harald Vogel in de vorm van cursussen
het Noord-Duitse orgelrepertoire op historische orgels in het Noordzeegebied te spelen. Tijdens de zomercursus, die van 17 tot 24 augustus
gehouden wordt, zullen verschillende Schnitger-orgels in het middelpunt
staan. Centraal staat het orgelwerk van Vincent Lübeck en Johann Nicolaus Hanff. Verder wordt aandacht gegeven aan het orgeloeuvre van
Heinrich Scheidemann, Dieterich Buxtehude en Nicolaus Bruhns.
Uitgebreidere informatie en opgave voor de wedstrijd via de website
www.arp-schnitger-festival.de.
Voor informatie over de Sommerkurs:
[email protected]
Groningse zomercursus
Het Prins Claus Conservatorium Groningen organiseert in 2014 voor organisten een masterclass en een zomercursus. Deelname daaraan is ook
mogelijk voor niet-conservatoriumstudenten.
Van maandag 10 maart tot
woensdag 12 maart wordt een masterclass gegeven met als onderwerp
‘Muziek rond het zeventiende-eeuwse Hanseatische orgel’. Deelnemers
kunnen een vrije keuze maken uit de werken van Scheidemann, Tunder,
Weckmann, Buxtehude en Bruhns. De les-instrumenten zijn het Schnitger-orgel in de Martinikerk te Groningen en het Müller-orgel in de Grote
of Jacobijnerkerk van Leeuwarden. De masterclass wordt gegeven door
Theo Jellema en Erwin Wiersinga.
De lessen duren dagelijks van 10.00
tot 17.00 uur. Conservatoriumstudenten kunnen gratis aan de masterclass deelnemen, anderen betalen € 50 per dag.
Van maandag 28 juli tot vrijdag 1 augustus vindt de Groninger Zomercursus Orgel plaats. De keuze voor het repertoire is geheel vrij. De cursus
2
Orgel in de Martinikerk Groningen | Foto: Sietze de Vries
wordt gegeven op diverse historische orgels uit de zeventiende
tot en met de negentiende eeuw,
waaronder de instrumenten in de
Martinikerk van Groningen en de
Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Docenten zijn Theo Jellema en
Erwin Wiersinga.
De lestijden zijn
van 10.00-17.00 uur. Deelname
is voor conservatoriumstudenten
gratis. Andere deelnemers betalen
€ 50 per dag. Er kunnen maximaal
twintig actieve deelnemers aan
de cursus deelnemen.
Voor aanmelding of meer informatie kan
men terecht bij Mirjam Bodewes:
[email protected]
PsalmenProject in
Oudewater
Op zaterdag 17 mei 2014 zal de
negende opname van de Stichting PsalmenProject plaatsvinden.
Dit project heeft als doel de 150
psalmen, ritmisch gezongen, op
cd vast te leggen en de improvisatie- en begeleidingskunst van
Nederlandse organisten te documenteren.
Opnamelocatie is deze keer de
Franciscuskerk te Oudewater. Organist Chiel-Jan van Hofwegen zal
de psalmen op het prachtige Maarschalkerweerd-orgel begeleiden.
De psalmen die gezongen gaan
worden zijn 9, 12, 28, 34, 48, 52,
79, 80, 96, 103, 122, 137 en 148.
Er wordt zowel uit de z.g. ‘oude’
(1773) als de ‘nieuwe’ berijming
(1973) gezongen. De organist zal
deze psalmen inleiden door geïmproviseerde voorspelen in diverse
stijlen.
Op deze middag zullen tevens de
cd’s van het PsalmenProject die
nog voorradig zijn met korting te
koop aangeboden worden. Overigens zijn alle delen (waarvan de
eerste delen als gebrande cd met
een origineel booklet) weer te bestellen. Op de website van het project is meer informatie te vinden
over het project, de reeds verschenen cd’s, de mogelijkheid tot inschrijven, de gekozen berijmingen
en de deelnemende organisten:
www.psalmenproject.nl
De middag begint om 14.30 uur
en de toegang is gratis. Het adres
van de kerk is Kapellestraat 13 te
Oudewater.
Lutherse Koorweek
Voor de 64ste keer organiseert de
Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek van maandagmiddag 28 juli
t/m zondagmiddag 3 augustus
2014 een Koorweek. Heb je zin om
met andere zangers een programma van kerkmuziek in te studeren
en uit te voeren? Kijk dan voor
meer informatie op de site www.
luthersewerkgroepvoorkerkmuziek.nl. Geef je op met het aanmel-
NotaBene | maart 2014
Nieuws
dingsformulier, dat op die site te
vinden is onder activiteiten/werkweek. De koorweek vindt plaats
in Huize Elizabeth te Denekamp
(www.zustersvandenekamp.nl).
De leiding is in handen van twee
professionele dirigenten. Zangervaring is een vereiste en vlot van
blad kunnen zingen is een pré. De
muziek wordt bij aankomst uitgedeeld, zodat iedereen dezelfde
start maakt.
Op het programma staan werken
van oude en hedendaagse componisten, a-capella of met orgelbegeleiding, enkel- en dubbelkorig, voor
groot- en kleinkoor. De indeling
daarvoor zal door de dirigenten tijdens de week in overleg gemaakt
worden.
Er zijn zes repetities per dag en
er wordt dagelijks aan koor- en
stemvorming gewerkt. Op zondagochtend wordt meegewerkt aan
de eredienst in de Grote kerk te
Almelo. ’s Middags wordt de week
afgesloten met een concert in de
Dorpskerk te Twello.
Lijkt het je wat, maar heb je nog
niet voldoende informatie? Mail
naar: [email protected] of
bel: 0172-431850
Nieuwe verflaag orgel
Eelde
Het orgel van de Dorpskerk in
Eelde krijgt een nieuwe verflaag in
de oorspronkelijke kleuren. Sinds
de bouw in 1907 zijn er meerdere
verflagen overheen geschilderd.
Drie restaurateurs zijn nu bezig de
oorspronkelijke honingbruine kleur
weer terug te brengen. Bovendien
was het orgel versierd met gouden
en zwarte randen en een geschilderde houtstructuur. De afgelopen
decennia lag daar een effen laag
mahoniebruine verf overheen.
In
februari moet het orgel weer in originele staat zijn. De onderliggende
lagen blijven bewaard, omdat die
onderdeel zijn van de geschiedenis van het instrument.
Meer informatie over het orgel staat op de
website www.orgelsindrenthe.nl.
NotaBene | maart 2014
Orgeldag Noord Nederland
In de provincie Groningen en,
sinds enkele jaren, ook in de aangrenzende provincies Friesland en
Drenthe zijn op de tweede zaterdag
in mei meer dan honderd kerken
geopend en zijn de veelal historische orgels te bespelen. Ook zijn
de werkplaatsen van Mense Ruiter
Orgelmakers bv te Zuidwolde en
Orgelmakerij Van der Putten te Finsterwolde te bezichtigen.
In voorgaande jaren is gebleken
dat deze dag, waaraan veel (amateur-)organisten deelnemen, in
een behoefte voorziet en telkens
een groot succes is!
Ook dit jaar berust de organisatie van deze dag bij de Stichting
Hinszorgel Leens. Vanaf 1 april
aanstaande is de meest actuele
lijst van deelnemende orgels met
de beschikbare tijden te raadplegen op de website van de Stichting
Hinszorgel Leens, www.hinszorgelleens.nl.
Voor opgave en deelname aan de
Orgeldag Noord Nederland gelden
de volgende ‘sp(e)elregels’:
• De speeltijd per deelnemer is
een half uur per orgel.
• Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de
kerken te bezichtigen en de orgels
te bespelen.
• In principe is het bespelen van
de orgels voor iedereen mogelijk.
Men dient zich echter te realiseren dat orgels instrumenten zijn
waarmee voorzichtig moet worden
omgegaan. Er wordt dan ook
verzocht de wijze van bespelen op
de orgels af te stemmen.
• Voor het bespelen van één of
meerdere orgels gedurende 30
minuten is opgave uitsluitend telefonisch mogelijk op maandag 7
april, dinsdag 8 april en woensdag
9 april 2014 via telefoonnummer
06-57615209. Aanmeldingen per
e-mail worden niet in behandeling
genomen.
• Na aanmelding ontvangt iedere
speler een bevestiging van de afgesproken speeltijden. De dispo-
sities van de orgels zijn te vinden
op de website van de Stichting
Hinszorgel.
• Per bespeler wordt een bijdrage
gevraagd van € 17,50, ongeacht
het aantal orgels dat men wil bespelen. Dit bedrag dient betaald
te worden op rekening NL 13
RABO 0335 2103 84.
Op vertoon van het bewijs van deelname hebben de deelnemers aan
de Orgeldag Noord Nederland gratis toegang tot het middagconcert
om 17.00 uur in Leens, dat dit jaar
wordt verzorgd door Geert Bierling,
stadsorganist van Rotterdam.
Uitgebreidere informatie over de
gang van zaken kunt u vanaf 1
april vinden op de website van de
Stichting Hinszorgel Leens.
Der Aa-kerk Groningen
Afgelopen week verscheen Hervonden Stad 2013, 18e Jaarboek
voor archeologie, bouwhistorie
en restauratie in de gemeente
Groningen. In dit jaarboek is een
omvangrijk artikel opgenomen van
Klaas Veltman over de restauratie
van het Schnitger-orgel in de Der
Aa-kerk van Groningen. Daarin
gaat de auteur hoofdzakelijk in op
de discussie die zich voorafgaand
aan de restauratie afspeelde.
Het
artikel gaat vergezeld van de cd
Der Aa-kerk Groningen – Klankdocumentatie (1968-2013). Naast
een geluidsdemonstratie en toelichting door Harald Vogel en
Klaas Veltman staan op deze cd
opnamen van Johan van Meurs en
Klaas Bolt uit 1968 en Harald Vogel uit 1974 en 1992.
Het boek is
een uitgave van de Stichting Monument & Materiaal en de Gemeente
Groningen.
ISBN 1386 0208;
prijs
€ 13,50. Voor meer info: website
Stichting M&M
colofon
NotaBene is een digitale nieuwsbrief
van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, opgericht op 12
december 2008 te Leeuwarden
Adres bestuur
Hans Beek | Klipper 49 | 9801 MT
Zuidhorn | 0594 50 78 76 |
[email protected]
© KVOK 2014
Eindredactie
Peter Ouwerkerk | Postbus 1091 |
1000 BB Amsterdam | 020 4880481
Jan Smelik | H. van Steenwijckstraat 10
| 8331 KK Steenwijk | 0521 521 276 |
E-mailadres NotaBene
[email protected]
De deadline van NotaBene is de
vijftiende van de maand, dus twee
weken voor het verschijnen van het
betreffende nummer.
Corrector
Kees Kugel, Noordhorn
Agenda
Concertaankondigingen in de Agenda
kosten € 2 per concert. Opgave van
concerten kan uitsluitend geschieden
via het aanmeldformulier op www.
hetorgel.nl. Opgave van kerkmuziekuitvoeringen via het redactieadres.
Recensies
Cd’s, boeken en bladmuziek die aan de
redactie van Het Orgel en de redactie
van Muziek & Liturgie worden gestuurd,
worden zo snel mogelijk genoemd op de
nieuwssite www.orgelenkerkmuziek.nl.
Het is mogelijk dat uitgaven naderhand
uitvoeriger aan de orde komen in Het
Orgel of Muziek & Liturgie.
Advertenties
Bureau Van Vliet B.V. | Postbus 20 |
2040 AA Zandvoort | 023-5714745 |
contactpersoon: Sharon de Vries | [email protected] | Website: www.bureauvanvliet.com
Abonnementen
Harco Clevering | Jabbingelaan 21 |
9591 AL Onstwedde | 0599 33 18 90
[email protected]
Zwitserse compositiewedstrijd
De Zwitserse vereniging Orgue et
Cimes uit Finhaut (Valais, Zwitserland) organiseert een compositiewedstrijd in het kader van haar
3
Nieuws
zomeracademie, die medio augustus 2014 plaatsvindt.
Componisten zijn
uitgenodigd een origineel, ongepubliceerd werk voor orgel in te zenden,
dat nog nooit voor publiek is uitgevoerd. De compositie, die drie tot twaalf
minuten mag duren, dient binnen de speelmogelijkheden van de gemiddelde speler te liggen en moet geschikt zijn voor uitvoering op een orgel
zoals dat te vinden is in de kerk van Finhaut, waar een mechanisch Kuhninstrument (II/P/15, 1966) staat.
De jury bestaat uit Tobias Willi (Zürich), Betty Maisonnat (Lyon), Yves-G.
Préfontaine (Montréal, Canada) en Edmond Voeffray (Sion).
De wedstrijd
staat open voor alle componisten, ongeacht leeftijd en nationaliteit. Deelname kost 30 CHF (ca. € 25). De winnaar ontvangt een prijs van CHF
2.000 (ca. € 1.625). Tevens zal de winnende compositie in druk uitgegeven worden.
Sluitingsdatum inzendingen: 30 juni 2014.
Meer informatie: www.orgueset-cimes.org/Orgues-et-cimes/Concours_de_composition.html.
Spaans orgel in Mainz
In de Hochschule für Musik van de Johannes Gutenberg Universität van
Mainz wordt op woensdag 7 mei 2014 een nieuw orgel in gebruik genomen. Het betreft een tot in detail stijlgetrouwe kopie van een Spaans
orgel uit de achttiende eeuw. Het instrument is gebouwd door Joaquin
Lois uit Tordesillas (Castilië). Het ‘Spaanse’ orgel is in de orgelzaal van
de Hochschule für Musik geplaatst tegenover een modern orgel van de
Firma Goll.
De kas van het instrument is geschilderd in de traditionele
kleuren van de Spaanse Barok (turquoise, goud, blauw, groen en wit).
De ingebruikneming vindt plaats onder het motto Alte Musik in Dialog
mit Neuer Musik. De Hochschule hoopt dat het orgel niet alleen gebruikt
wordt voor studie en uitvoering van oude muziek, maar dat het ook een
inspiratiebron zal om eigentijdse muziek op oude instrumenten uit te voeren. Daarom zullen nieuwe composities geschreven worden, die geënt
zijn op het nieuwe Spaanse orgel. Deze werken worden –in combinatie
met oude muziek– gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Festival der HfM
Mainz für Neue Musik, dat duurt van 7 tot 11 juni 2014. Er zijn vijf componisten uitgenodigd een compositie te schrijven voor het nieuw Spaanse
orgel: Guy Bovet (Neuchatel), Michael Kapsner (Weimar), Pavel Klimashevsky (Mainz), Alfred Müller (Trier) en Zsigmond Szathmáry (Freiburg/
Budapest).
Meer informatie, zoals de dispositie van het orgel, is te vinden op de website Joaquin Lois.
Gegevens over het festival verschijnen zullen t.z.t. beschikbaar zijn via de website www.veranstaltungen.hfm-mainz.de
The New Dutch Hymnal
Van maandag 14 juli tot vrijdag 18 juli vindt in Utrecht de Summerschool
Liturgy & Church Music plaats met als thema The New Dutch Hymnal. De
Summerschool, die georganiseerd wordt door de Utrechtse Universiteit
(Faculteit Geesteswetenschappen), is bedoeld voor theologie-studenten,
theologen, predikanten en kerkmusici.
Tijdens de cursus wordt een introductie gegeven op recente ontwikkelingen in de Nederlands kerkmuziek
en liturgie, waarbij ingezoomd wordt op de nieuwe protestantse liedbundel (Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk), die vorig jaar mei verscheen. Er zal worden ingegaan op het concept van de bundel, de inhoud
en het liturgisch-muzikaal gebruik. Aan bod komen de Psalmen (vormen
en gebruik), getijden van de dag, kinderliederen, wereldmuziek en liederen uit Taizé en Iona.
Deelnemers zullen aan het einde van de Summerschool een goed inzicht hebben in de inhoud van het nieuwe liedboek,
4
‘Spaans’ orgel voor de Hochschule für Musik Mainz | Foto: Martina Pipprich
de brede context waarin het functioneert, en de muzikaal-liturgische
mogelijkheden.
Lezingen worden
gehouden door onder andere Marcel Barnard, Hanna Rijken en Nienke van Andel.
Excursies naar kerken in Utrecht zijn onderdeel van
de cursus. Medewerking wordt verleend door het Vocaal Theologen
Ensemble en de Buitenschoolse
Koorschool Utrecht, beide onder
leiding van Hanna Rijken.
De kosten bedragen € 350 (incl.
cursusmateriaal) of € 550 (incl.
huisvesting).
Opgave vóór 1 mei
2014.
Meer info en opgave: www.
utrechtsummerschool.nl/courses/
liturgy-and-church-music-the-newdutch-hymnal.
Bach anders bekeken
Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert de Stichting Orgelnet Noord-
Holland een dag die geheel gewijd
is aan de interpretatie van orgelwerken van Johann Sebastian
Bach. De dag, die voor iedereen
toegankelijk is, wordt gehouden
rond het door Rudolf Garrels in
1742 gebouwde orgel in de St.-Nicolaaskerk in Purmerend. De organisten Frank van Wijk, Tjeerd van
der Ploeg en Kees van Eersel zullen
een aantal werken spelen, waaronder Fantasia in g moll (BWV 542),
Fantasia und Fuge in c moll (BWV
537), O Mensch, bewein dein Sünde Gross (BWV 622) en Pastorale
(deel 3 - BWV 590).
Het publiek
krijgt een inkijkje in de werkwijze
van de deelnemende organisten,
die hun keuzes betreffende hun
interpretatie zullen motiveren. Zo
ontstaat een beter inzicht in het
rijke repertoire van Bach en de
wijze waarop dit gespeeld kan wor-
NotaBene | maart 2014
VERENIGINGSNieuws
den. Aan de orde komen: tempo,
articulatie, registratie (eventuele
klavier/registratiewisseling), muzikale figuren, applicatuur, expressiemiddelen (agogiek), muzikaal
karakter, retorica, ‘stylus fantasticus’ (BWV 542) en omgang met
de ruimte (akoestiek).
Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen
van vragen over de gespeelde werken en de uitvoering daarvan. De
dag is bedoeld als verdieping van
de kennis en het bewustzijn van de
luisteraar. De organist Willem Poot
zal een aantal werken inleiden en
is ook de gespreksleider. De dag
wordt besloten met een forumdiscussie en een concert.
Vanaf 9.30
uur is er ontvangst met koffie en
thee. De dag duurt tot 16.45 uur
met een onderbreking voor de
lunch. De entree bedraagt € 30.
Bij vooraanmelding via de website
van het orgelnetwerk krijgt men
vooraf het programma digitaal toe-
NotaBene | maart 2014
gezonden.
Het adres van de kerk
is: Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.
Meer informatie is te lezen op de
website van de Stichting Orgelnet
Noord-Holland: www.orgelnet.nl
Haarlems programma
bekend
Het Internationaal Orgelfestival
Haarlem vindt plaats van 12 tot
en met 26 juli 2014, voor de vijftigste keer sinds de oprichting in
1951. Het is daarmee een van de
oudste orgelfestivals ter wereld.
Het Internationaal ImprovisatieConcours en de ZomerAcademie
voor Organisten vormen de pijlers
van het tweejaarlijkse Orgelfestival dat zich grotendeels afspeelt
rond het achttiende-eeuwse Christian Müller-orgel in de Grote of
St.-Bavokerk en het negentiendeeeuwse Cavaillé-Coll-orgel van de
Philharmonie Haarlem. Het jubile-
umprogramma belooft een waar feest te worden van orgelimprovisatie,
afgewisseld met een bloemlezing uit vier eeuwen orgelmuziek, gedoceerd
en uitgevoerd door internationaal gerenommeerde organisten. ’s Werelds
beste organisten die het wereldberoemde Müller-orgel bespelen: dat zijn
de succesvolle ingrediënten van het Internationaal Orgelfestival Haarlem. Het festival dat begon als een improvisatie-concours –concertante
improvisatie op thema’s die in de meeste gevallen in opdracht van het
Festival door hedendaagse componisten werden geschreven– werd al
snel een Eldorado voor organisten en deze faam leeft voort tot op de dag
van vandaag.
Een keur aan beroemdheden uit de hele wereld zal neerstrijken in Haarlem om concerten, lezingen en masterclasses te geven aan de studenten
van de ZomerAcademie. Het jubileumconcert op 15 juli wordt verzorgd
door twee vooraanstaande internationale solisten: Ton Koopman en Olivier Latry (Notre-Dame, Parijs). Zij spelen een programma met werken
van Bach tot Messiaens L’Ascension. Het festival verwelkomt ook de
Japanse Bach-specialist Masaaki Suzuki en de Italiaanse organist, componist en muziekpedagoog Luigi Ferdinando Tagliavini. Het slotconcert
wordt verzorgd door de Duitse specialist op het gebied van hedendaagse
muziek, Bernard Haas, met onder andere de wereldpremière van de opdrachtcompositie These livid flames van de Franse componist Hugues
Dufourt. Een overzicht van de belangrijkste concerten staat op www.orgelfestivalhaarlem.nl
Voor de vijftigste editie van het ImprovisatieConcours –van 14 tot en met
18 juli– worden de thema’s geschreven door componist Louis Andries-
5
VERENIGINGSNieuws
sen, de Weense organist en drievoudig Haarlem-winnaar Hans Haselböck, geluid- en videokunstenaar Marcel Wierckx en componist Roderik
de Man. Van de 22 aanmeldingen vanuit diverse werelddelen zijn acht
deelnemers geselecteerd die met elkaar de muzikale improvisatiestrijd
zullen aangaan. De deelnemers zijn Jacob Lekkerkerker, Geerten Liefting
en Harmen Trimp (NL), David Cassan (F), Lukas Grimm en Tobias Wittmann (D), Morten Ladehoff (Den) en Luke Mayernik (VS). De deelnemers
worden beoordeeld door een vijfkoppige internationale vakjury. Het publiek mag zijn winnaar van ‘Haarlem’ kiezen door het toekennen van de
publieksprijs.
De Haarlemse ZomerAcademie bevat een uitgebreid masterclass-programma over improvisatie en vier eeuwen orgelrepertoire; in nog geen
twee maanden tijd hebben al ruim 80 cursisten uit 30 landen zich
aangemeld. Ook voor het YoungComposers-project en de YoungTalentmasterclass (vanaf 13 jaar) zijn aanmeldingen uit alle windstreken
ontvangen.
Voor muziekliefhebbers die het Orgelfestival Haarlem, met
orgelconcerten, lezingen en excursies (Leiden, Alkmaar en Utrecht) en
een aantal openbare masterclasses, van dichtbij willen meemaken, zijn
er gevarieerde meerdaagse programma’s samengesteld met een keuze
uit verschillende soorten activiteiten en hotelaccommodaties.
Meer info:
www.orgelfestivalhaarlem.nl.
Olivier Latry doceert in de Haarlemse SummerAcademy 2012 | Foto: IOH (Cor van Gastel)
Speeldag Noord-Holland
Op 14 juni aanstaande zijn amateur-organisten welkom in drie NoordHollandse kerken om de orgels te bespelen: het Garrels-orgel in de Nicolaaskerk van Purmerend, het Smit-/Verhofstad-orgel in de Grote Kerk van
Edam en het Gerstenhauer-orgel in de Grote Kerk van Monnickendam.
De spelregels zijn als volgt: u meldt zich aan via de website van de Stichting Orgelnet Noord Holland. Daarbij geeft u aan welke orgels u graag
wilt bespelen in volgorde van prioriteit. Het Orgelnet maakt vervolgens
een speelschema, rekening houdend met uw voorkeuren. De speeltijd
per aanmelder is maximaal een half uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen start het speelrooster om 10.00 uur en eindigt uiterlijk 17.30
uur. U krijgt dat rooster tijdig via de mail toegezonden. In de kerken is
deskundige begeleiding aanwezig. De kosten voor het spelen op één orgel
zijn € 15, voor twee orgels € 27,50 en voor drie orgels € 35,00. Voor meer
6
informatie kunt terecht op www.orgelnet.nl.
Orgeltocht met
Sietze de Vries
Op Stille Zaterdag, 19 april, vindt
voor de negende keer de traditionele orgeltocht plaats o.l.v. Sietze
de Vries. De tocht start om 12.00
uur in de St.-Walburgiskerk te
Zutphen. U bent vanaf 11.30 uur
welkom om alvast de schitterende
kerk te bezichtigen. Sietze de Vries
zal het beroemde Henrick Baderorgel demonstreren en bespelen
in improvisaties en literatuurspel.
Rond 13.15 uur vertrekken we
naar het kerkgebouw ‘Het Lichtpunt’ van de GKV in Zutphen, waar
we mogen genieten van een bijzonder instrument van James Nicholson uit 1868, in 2007 door de fa.
Feenstra aangekocht en in 2009
geheel gerestaureerd en geplaatst
in het ‘Lichtpunt’. Sietze de Vries
was daarbij adviseur en verzorgde
de inspeling. Omstreeks 14.30 uur
vertrekken we naar de Martinikerk
te Doesburg, waar het befaamde
Walcker-orgel zal worden bespeeld. Opgave via [email protected] (tel. 0598-431578). Kosten:
€ 12,- per persoon. Na reservering
krijgt u in de week voor tocht per
email een routebeschrijving toegestuurd.
Nieuwe liedbundel voor
basisgroepen
Na het vorig jaar verschenen
nieuwe Liedboek is er opnieuw
een bundel met liturgische liederen in voorbereiding. Deze nieuwe
liedbundel zal de titel Zangen van
zoeken en zien krijgen en in 2015
verschijnen bij uitgeverij Kok als
initiatief van de Stichting Verbeekfonds, die de nalatenschap van de
vorig jaar overleden priester, politicus en liedschrijver Herman Verbeek beheert.
Op steeds meer plaatsen wordt liturgie gevierd op een andere wijze
dan de officiële kaders die de kerken aangeven. Dat gebeurt in ec-
clesia of basisgroepen, maar ook
in reguliere gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken naar
een meer op mens en maatschappij betrokken geloofsbeleving en
liturgie. Voor zulke vieringen is de
laatste decennia een groot aantal
liederen en gezangen tot stand
gekomen. Het werk van Huub Oosterhuis en zijn vaste componisten
Huijbers, Oomen en Löwenthal is
welbekend, maar er zijn veel andere tekstschrijvers en componisten
die bijdragen leveren. Hun werk is
vaak ongepubliceerd of is beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Het
doel van de nieuwe bundel is het
beste en meest bruikbare van deze
liederen breed toegankelijk te maken. De bundel zal uiteindelijk ongeveer 600 liederen bevatten.
Voor de samenstelling tekent een
projectgroep waarin tekstdichters,
kerkmusici en theologen samenwerken. Zij komen uit verschillende
kerken en gemeenschappen. De
projectgroep heeft inmiddels zo’n
75 groepen gevraagd om aan te
geven welke liederen zij graag zingen. De hoop is dat op die manier
ook een hoeveelheid niet eerder
gepubliceerd materiaal beschikbaar komt.
Naast de eigenlijke bundel wordt
ook gewerkt aan een bundel met
begeleidingen voor piano of orgel,
en aan een website waarop toelichtingen op de gekozen liederen
en suggesties voor het gebruik in
vieringen gegeven worden.
Cursus
Matthäus-Passion
Van 17 maart t/m 4 april 2014
komt cultuurzender brava nl klassiek naar haar kijkers toe met een
muziekcursus in samenwerking
met MUSICO Reizen. Centraal
deze keer staat de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach.
In de aanloop naar Pasen zal musicoloog Kees Wisse naar zeven Nederlandse steden reizen om cursisten in te wijden in de beroemde
passiemuziek. De cursus wordt op
NotaBene | maart 2014
VERENIGINGSNieuws
vocalisten worden ingeschakeld, met het orgel in het middelpunt.
Kandidaten moeten vóór 1 juni 2014 een programma met onderbouwing (max.
3 A4’tjes) en cv indienen, waarbij zij of hij laat zien over de voornoemde
kwaliteiten te beschikken; de onderbouwing van de programmering maakt
onderdeel uit van de selectie.
De jury, bestaande uit Petra Veenswijk, Cor
Ardesch en Jan Hage, zal de inzendingen anoniem beoordelen.
Uit de inzendingen selecteert de jury drie kandidaten, die zich op zaterdag 11
oktober 2014 presenteren tijdens een concert in de Grote Kerk te Dordrecht op zowel het Kam- als het Bach-orgel.
De drie geselecteerde kandidaten dienen vóór de finale op 1 oktober een bestedingsplan betreffende
de verkregen prijs in te leveren.
Het bestuur behoudt zich het recht voor
dit jaar de prijs niet uit te reiken wanneer er geen geschikte kandidaten
zijn.
Inzendadres: Secretariaat Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs,
ir. J. van der Gouwe, p/a Weerestein 34, 2804 GH Gouda.
Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met drs. P.H. Vree (voorzitter van de
jury),
tel. 078-6762308 en het secretariaat, tel. 0182-533353.
Huisorgel voor Purmerend
Autograaf openingskoor Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach
de volgende data:
• Naarden:
17, 24 en 31
maart,
10.00-12.30 uur;
• Amsterdam:
17, 24 en 31
maart,
15.00-17.30 uur;
• Almere:
17, 24 en 31
maart,
19.00-21.30 uur
• Zwolle:
18, 25 maart en 1
april,
10.00-12.30 uur;
• Enschede:
18, 25 maart en 1
april,
15.00-17.30 uur;
• Leiden:
20, 28 maart en 3
april,
19.00-21.30 uur;
• Maastricht:
21, 29 maart,
10.00-12.30 uur, en 4
april,
19.00-21.30 uur.
In de eerste les wordt aandacht
besteed aan de historie van de
passiemuziek, de ontstaansgeschiedenis van Bachs MatthäusPassion en de structuur en opbouw
van het werk. In de tweede les
wordt nader ingegaan op de tekst.
In de laatste les wordt het verband
tussen de Matthäus-Passion en
opera behandeld. Het tarief voor
deelname aan de cursus bedraagt
€ 98. Klanten van MUSICO en leden van vriendenclub De Foyer van
brava nl klassiek betalen het speciale tarief van € 75.
De prijs is inclusief koffie of thee,
dvd met fragmenten uit de Matthäus-Passion, hand-outs en litera-
NotaBene | maart 2014
De Stichting Garrelsorgel Purmerend mag zich vanaf woensdag 5 februari
eigenaar noemen van het Bätz-orgel in de Nicolaaskerk. De burgemees-
tuurlijst.
Men kan zich inschrijven
via www.musico.nl. Daar is tevens
alle informatie over de cursus te
vinden.
Kandidaten gezocht
Het Bestuur van de Stichting Jan
Pieterszoon Sweelinckprijs is voornemens op zaterdag 11 oktober
2014 in de Grote Kerk te Dordrecht de Sweelinck-Mullerprijs
2014 uit te reiken aan een jonge
ambitieuze organist. Deze dient
een programma op hoog artistiek
niveau te brengen van maximaal
45 minuten.
Aan de drie geselecteerde kandidaten worden voor de
uitvoering het Kam- en Bach-orgel
in de Grote Kerk te Dordrecht ter
beschikking gesteld. De winnaars
krijgen een geldprijs (1e prijs; €
6.000; 2e prijs: € 2.500 en 3e
prijs: € 1.500), die als een stipendium voor een verdere studie bij
een vooraanstaande buitenlandse
of binnenlandse orgeldocent dient
te worden aangewend.
In aanmerking komen Nederlandse organisten die nog aan een Nederlands
conservatorium studeren of deze
studie reeds hebben afgerond en
die op 31 december 2014 niet
ouder zijn dan 30 jaar. Eventueel
mogen andere instrumenten of
7
VERENIGINGSNieuws
8
NotaBene | maart 2014
VERENIGINGSNieuws
ter en Peter van Voorst namens
de stichting tekenden de overeenkomst van overdracht.
Het orgel
werd in 1777 door Gideon Thomas
Bätz gebouwd als huisorgel voor
J.H. Tissel te Amsterdam, waarbij
de bouwer gebruik maakte van
ouder pijpwerk. In de negentiende
en twintigste eeuw kwam het orgel
achtereenvolgens terecht in Beverwijk, Wijk aan Zee, Medemblik en
Heemstede, voordat het –dankzij
inspanningen van Jan Jongepier–
in 1964 in de Grote Kerk van Purmerend terechtkwam.
Eind jaren
zeventig werd het orgel na een
restauratie geplaatst in de Raadzaal van het voormalige stadhuis
aan de Kaasmarkt te Purmerend.
De burgerlijke gemeente werd
eigenaar. Het orgel bleef eigendom van de gemeente toen het in
2003 overgeplaatst werd naar de
Nicolaaskerk, waar het sindsdien
volop gebruikt wordt in de liturgie
en de concertserie. De Stichting
Garrelsorgel Purmerend, die sinds
de jaren negentig het Garrels-orgel
in deze kerk bezit, beheert vanaf
die tijd het Bätz-orgel.
In het overdrachtscontract is ook vastgelegd
dat de gemeente Purmerend de
stichting inzake het Bätz-orgel zal
blijven steunen, zoals dat ook al
sinds 2003 gebeurt voor wat betreft het Garrels-orgel.
Meer is te
lezen op de website www.garrelsorgelpurmerend.nl.
Orgelconcours Leiden
Op 6 en 7 juni 2014 organiseert
de Stichting Orgelstad Leiden in
de Hooglandse Kerk een orgelconcours voor jonge organisten.
Voorronden en finale vinden respectievelijk op vrijdagmiddag en
zaterdagavond plaats.
Het concours valt samen met de jaarlijkse
Leidse orgeldag, die volgend jaar
voor de dertigste keer wordt gehouden.
Deelname staat open
voor organisten die les hebben op
de muziekschool of bij een privédocent.
Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot 16 jaar en van 17
tot 24 jaar.
Voor de winnaars zijn
geldprijzen beschikbaar, alsmede
de uitnodiging een concert te ver-
zorgen als onderdeel van de orgelpromenade 2015 in de Hooglandse
kerk.
Meer informatie is te lezen op www.stichtingorgelstadleiden.nl
PKN-cursus kerkmuziek
Word je als kerkmusicus in je praktijk wel eens geconfronteerd met vragen waarop je niet zo snel een goed antwoord hebt? Bijvoorbeeld: ‘Hoe
begeleid ik dit lied of deze acclamatie?’ of ‘Hoe dirigeer ik deze onberijmde psalm...?’ Je bent niet de enige. Veel collega’s lopen tegen dezelfde
problemen aan, vooral sinds de presentatie van het nieuwe Liedboek in
mei 2013.
Wil je je als amateurorganist of -dirigent verder verdiepen in
kerkmuziek? Wil je je kennis vergroten, veel ervaring opdoen en samen
met anderen op collegiale, vriendschappelijke en vaak vrolijke wijze je
eigen prestaties onder de loep nemen? Volg dan een van de kerkmuziekcursussen van de Protestantse Kerk in het land.
In mei gaat in Den Haag
een nieuwe driejarige cursus van start, waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Later dit jaar volgen Drachten en Doesburg, en bij genoeg
belangstelling wellicht ook andere plaatsen. Tijdens de cursus, waarbij
de cursisten en deskundige docenten elkaar twee zaterdagochtenden
per maand ontmoeten, worden lessen als liturgie, hymnologie/muziekgeschiedenis, solfège en orgelbouw afgewisseld met de praktijkvakken
voor de organist en de koordirigent.
Na de cursus doe je examen en bij
het slagen hiervoor ontvang je een diploma namens de Protestantse Kerk
in Nederland, waarmee je je derdegraads bevoegdheid kunt aanvragen.
Vooral voor gediplomeerde cantors is er de komende jaren veel werk aan
de winkel!
Neem voor meer informatie, of om aan te geven dat je belangstelling
hebt, contact op met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse kerk: telefoon 030-8801560 of stuur een mail
naar [email protected] Bezoek ook de website www.pkn.nl.
Deze maand in Het orgel:
• Het Hinsz-orgel in de Grote Kerk van Harlingen gereconstrueerd
Rogér van Dijk & Henk de Vries
• In memoriam: Albert Hendrik de Graaf (1928-2014)
Victor Timmer
• In memoriam: Hans van der Harst (1930-2014)
Teus den Toom
• Eine Orgel für Bach in Hamburg.
Bij de voltooiing van het orgel in de Hamburgse
St.-Katharinenkirche
Cees van der Poel & Henk de Vries
• ‘Sechs Choräle von verschiedener Art’.
Deel 3 (slot): De aan de orgelkoralen ten grondslag liggende
teksten (BWV 649, 647, 648) en het theologische bouwplan
Albert Clement
• Besprekingen
Nabestellen: [email protected]
NotaBene | maart 2014
9
VERENIGINGSNieuws
Afdelingsberichten
Fryslán
Op zaterdag 29 maart brengen we
een bezoek aan de Hardorff-orgels
in de fraai gerestaureerde kerken
van Húns (Huins) en Kimswert. Het
orgel van Húns (1874) werd oorspronkelijk gemaakt voor de nabijgelegen kerk van Leons. Het is
een instrument dat weinig veranderingen heeft ondergaan. Rond
1880 wordt er een Dulciaan 8’ op
de gereserveerde plek geplaatst
door de firma Bakker & Timmenga. Tot op heden is er geen motor
aanwezig. Daarmee is het een van
de weinige orgels in Fryslân die alleen getreden kunnen worden.
Het
orgel van Kimswert (1858) is een
instrument uit het vroege oeuvre
van Willem Hardorff. Vergeleken
met andere orgels uit deze periode klinkt het nog wat ouderwets.
Het klinkt bijna 50 jaar ouder. Bijzonder klassiek zijn o.a. de Baarpijp 8’ en de Prestant 16’ disc. op
het Hoofdwerk. De doorslaande
Vox Humana 8’ op het bovenwerk
is voor die tijd een zeldzaamheid.
Beide instrumenten zijn in 2013
gerestaureerd door Bakker & Timmenga te Leeuwarden, onder advies van Theo Jellema. De middag
begint om 13.30 uur in de kerk
van Húns. Om ongeveer 15.00 uur
vervolgen we de excursie in Kimswert (Greate Pierwei 11), waar we
ook een korte jaarvergadering zullen houden.
Wim Dijkstra
Gelderland
Op 8 maart hopen we bijeen te komen in de Oude Mattheüskerk te
Eibergen om 14.00 uur. De kerk
is gelegen aan de Grotestraat. Onderwerp van deze studiemiddag:
Hoe gaan we om met canons en
pianobegeleidingen? Ad Krijger en
Gerard Wesselink zullen ons materiaal aanreiken, zodat wij ons hierin kunnen bekwamen.
Omdat het
aanbod in het nieuwe Liedboek
groot is, verzoeken we jullie om enkele liederen uit te zoeken en voor
te bereiden. Op de website van de
KVOK (zie ‘Afdelingen’ – ‘Gelderland’) staat een voorstel om uit
de begeleidingsbundel canons en
pianobegeleidingen te kiezen en
voor te bereiden. Gasten zijn welkom, aanmelden is gewenst.
JAn van der Brand
Overijssel
Op zaterdag 22 maart om 14.00
uur treffen we elkaar in de PKNGemeente te Markelo, waar een
voor Nederland uniek romantisch
Haupt-orgel staat. Gerrolt Droogsma zal een toelichting geven en
een klankdemonstratie verzorgen.
Bezoekers krijgen daarna de gelegenheid het orgel te bespelen, met
bij voorkeur romantische muziek.
Op zaterdag 10 mei a.s. staat het
Adema-orgel in de basiliek van
Raalte op het programma. Organist Gerard Keilholtz zal ons deze
middag laten kennismaken met
Franse orgelmuziek. Denk aan de afwijkende aanvangstijd: 13.30 uur.
Bastiaan Nuijen
Zeeland
De jaarlijkse orgelexcursie gaat dit keer naar het westelijk deel van
Zeeuws-Vlaanderen en de aangrenzende streek in België. Op zaterdag
24 mei 2014 wordt een bezoek gebracht aan orgels en kerken in Aardenburg, Maldegem, Eeklo en Watervliet. Onze gastheer is Ad van de Wege.
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda.
KEES TEMPELAAR
Zuid-Holland Zuid
Op zaterdag 15 maart zal er een bijeenkomst zijn in de Open Hofkerk aan
de Middelharnisstraat 153A te Rotterdam-Pendrecht.
Gerben Mourik is
onze gastheer. Hij zal de orgelmuziek van Pepping vergelijken met die
van Micheelsen.
Hijzelf en enkele collega’s spelen werken van beide componisten. De muziek van beide componisten is uitstekend te gebruiken
in de zondagse vieringen.
Het Vierdag-orgel, dat in de kerk staat, is een
instrument dat uitstekend geschikt is deze muziek te verklanken.
Let op
de aanvangstijd: we beginnen om 13.30 uur!
Thea Verhagen
Afdelingen
DRENTHE - Leo Ridderbos | Ballastweg 15 | 7741 ZM
Coevorden | 0524-517461 | [email protected]
FRYSLÂN - Jelle Rollema | Buorren 29 | 9014 CD Tersoal
| 0515-521261 | [email protected]
GELDERLAND - J. van den Brand | Schrijnwerkershorst
10 | 7328 PC Apeldoorn | 055-5331089 | [email protected]
GRONINGEN - Roelof Kuik | Zandsteenlaan 30| 9743 TN Groningen | 050-3126821 |
[email protected]
LIMBURG - Huub Geurten | Hofstraat 12 | 6121 ZE Born | 046-485 7919 | [email protected]
NOORD-BRABANT - Han van Weeren | Bergmannstraat 53 5615 KE Eindhoven | 040-2515799 | [email protected]
NOORD-HOLLAND - S. Boukes | Roelat 50 | 1906 VG Limmen | 072-5054850 | [email protected]
OVERIJSSEL - Bastiaan Nuijen | Pastoor Schneiderstraat 7 | 7545 CM Boekelo | 053-4303029 | mob. 06-44454258 | [email protected]
UTRECHT/Zuid-Oost Flevoland - Karel Demoet | Vechtoever 57 | 3555 SZ Utrecht |
06-49391998 | [email protected]
ZEELAND - Kees Tempelaar | A. Pouwerstraat 14 | 4333 MC Middelburg | 0118436091 | [email protected]
ZUID-HOLLAND-NOORD - Jan van der Spek | Werkzijde 39 | 2543 CA Den Haag | 070-3662493 | [email protected]
ZUID-HOLLAND-ZUID - T. Verhagen | Oude Haven 87 | 2992 BL Barendrecht | 0180-654631 | [email protected]
10
NotaBene | maart 2014
BAROK TOT IN DETAIL
Sound
craftmanship
Henk Klop Baroque Keyboard Instruments
Paleisweg 6 • 3886 LC Garderen • The Netherlands
PHONE +31 (0)577 461 512 • FAX +31 (0)577 461 787
WEB www.klop.info • E-MAIL [email protected]
Zuidergracht 17 3763 LS Soest The Netherlands
Tel. +31 (0)35 - 601 25 92 Fax +31 (0)35 - 603 11 50
J.L.van den Heuvel
Orgelbouw BV
Amstelwijckweg 44
3316 BB Dordrecht
tel.: 078 6179540
e-mail: [email protected]
website: www.vandenheuvel-orgelbouw.nl
nieuwbouw en restauratie
onderhoud en stemmen
gebruikte orgels en opslag
orgelmakerij
Bakker Timmenga b.v.
Kleine Kerkstraat 25
8911 DL Leeuwarden
(058) 212 96 87
www.bakker-timmenga.nl
Zuidbroek Hervormde Kerk
H.H. Freytag – F.C. Snitger 1795
Restauratie 2006-2007
NotaBene | maart 2014
11
AGENDA
concerten in maart
Za 1 Almelo Doopsgezinde Kerk | 14.00 Margreet Prinsen
Amsterdam Orgelpark | 20.15 Matthias Havinga, Age-Freerk Bokma
en Gerben Gritter (orgel), Wouter Snoei en René Uijlenhoet (klankregie)
Orgel & elektronica: werken van Wouter Snoei, Roderik de Man, René
Uijlenhoet en Giuliano Bracci.
Boven-Hardinxveld Hervormde Kerk | 20.00 Kees Kraaijeveld
Hendrik Ido Ambacht Dorpskerk | 20.00 Gerard de Wit (orgel), Boudewijn Zwart (piano), Lydia Zwart (kamercarillon)
Leiden Marekerk | 16.00 Henk Gijzen (orgel), Marjola Uitendaal (hobo)
Urk Immanuelkerk | 20.00 Minne Veldman (J.S. en C.P.E. Bach, Mendelssohn, Lemare, Lemmens, R. de Jong, Asma, Propitius en Veldman)
Utrecht Domkerk | 15.30 Jan Hage (Festival Nieuwe Muziek)
Utrecht Nicolaïkerk | 14.00 Guus Jansen (orgel), Fredrike de Winter
(slagwerk), Godelieve Schrama (harp). Henneman, Cage en Janssen Utrecht Nicolaïkerk | 20.15 Berry van Berkum en Ko Zwanenburg (orgel), Steven Kamperman (saxofoon), Ribatutta Ensemble
Wateringen Hervormde Kerk | 19.30 Jan van Westenbrugge
Wassenaar Dorpskerk | 16.00 Rien Donkersloot
Zo 2 Amsterdam Orgelpark | 14.15 Henny Heikens (orgel), Harrie Starreveld (fluit), Esther van der Ploeg (hobo), Monique Copper (piano), René
Uijlenhoet (klankregie). Orgel & elektronica: Ton Bruynel.
Di 4 Volendam St.-Vincentiuskerk | 20.00 Christine Kamp
Wo 5 Amsterdam Orgelpark | 20.15 Cor van Wageningen (orgel), Harry
van Berne (tenor), Kees-Jan de Koning (bas), Albert van Ommen (tenor).
Werk van Bertelsman, Van Bree, Mendelssohn en Bastiaans
Za 8 Amsterdam Orgelpark | 20.15 Anne-Gaëlle Chanon (orgel),
Raquele Magalhaes (fluit), Béna (live-painting)
Hoogeveen Hoofdstraatkerk | 20.00 Muziektheater ‘Geachte heer
Bach’, o.a. Wietse Meinardi (orgel)
Zo 9 Schagen Christoforuskerk | 15.30 Rien Donkersloot
Zuiderwoude Catharinakerk | 12.00 Jan Marten de Vries (piano). Liszt:
Via Crucis
Ma 10 Rotterdam De Doelen | 12.45 Geert Bierling (Händel)
Vr 14 Amsterdam Orgelpark | 20.15 Berry van Berkum (orgel), studenten van de muziektheaterafdeling van ArtEZ (begeleiding: regisseur Aike
Dirkzwager). Muziektheater Henry Purcell
Za 15 Almelo Doopsgezinde Kerk | 14.00 Folkert Binnema
Amsterdam Orgelpark | 20.15 Tomasz Nowak (orgel), Godelieve
Schrama (harp). Cd-presentatie, o.a. Joseph Jongen
Den Haag Bethlehemkerk | 20.00 Aarnoud de Groen
Deventer Bergkerk | 15.00 Marc Baumann
Katwijk aan Zee Nieuwe Kerk | 20.00 Martin Mans
Zo 16 Amsterdam De Duif | 16.00 Tjeerd van der Ploeg
Rotterdam-Pendrecht Open Hofkerk | 15.00 Jan van Dijk (orgel),
Irene Kleijwegt (alt-mezzo)
Zuidlaren Ontmoetingskerk | 16.00 Muziektheater ‘Geachte heer
Bach’, o.a. Wietse Meinardi (orgel)
Di 18 Haarlem Philharmonie | 20.15 (19.30 inleiding) Iveta Apkalna
(Kalejs: Toccata ‘Allein, Lux aeterna’; Shostakovitsch: Passacaglia uit
‘Lady Macbeth’; Th. Escaich: Evocations; Bach: BWV 552)
Wo 19 Zoetermeer Oude kerk | 12.45 Ronald de Jong
Vr 21 Amsterdam Orgelpark | 20.15 Jan Hage (orgel), Ralph van Raat
(piano), Anton Weeren (trompet), Petra van der Schoot (beeld), Piet-Jan
van Rossum (geluidsregie). Componistenportret Piet-Jan van Rossum
12
Za 22 Amsterdam Orgelpark | 14.15 Colloquium over het nieuw te
bouwen barokorgel: artistic research. Met bijdragen van onder meer
wetenschaps- en techniekonderzoeker Peter Peters
Amsterdam Orgelpark | 20.15 Henrico Stewen. Collegeconcert: Max
Reger
Breukelen Pauluskerk | 20.00 Jan Pieter Karman (Bastiaans, Bute, De
Lange, De Wolf, Worp en Jan Zwart)
Ede Taborkerk | 19.30 Erik van der Heijden (orgel), Wim van Schaik
(trompet)
Eindhoven Catharinakerk | 15.00 Dick Klomp (Scandinavische orgelmuziek)
Gorinchem Grote Kerk | 10.30 Aldert van Hoornaar en Gerben Mourik
(lezing, concerten en masterclass rondom Jan Bonefaas)
Groningen Martinikerk | 20.00 Martin Mans
Klazienaveen Kruiskerk | 20.00 Muziektheater ‘Geachte heer Bach’,
o.a. Wietse Meinardi (orgel)
Lisse Agathakerk | 20.15 Simon Stelling
Rotterdam De Doelen | 15.00 Bram Beekman
Zo 23 Amsterdam Orgelpark | 14.15 Matthias Havinga (orgel), blokfluitensemble The Royal Wind Music (Bach, Samuel Scheidt, Johann
Hermann Schein)
Bergen op Zoom Gertrudiskerk | 16.00 Jelena Bazova
Etten-Leur Trouwkerkje | 15.00 Wannes Vanderhoeven (orgel), Sarah
Van Mol (sopraan)
’s-Heerenberg St.-Pancratiuskerk | 16.00 Piet van der Steen (orgel),
Peter van Dinther (trompet). Rob Goorhuis, Buxtehude, Haydn, SaintSaëns, Andries van Rossem, Vierne, Ad Wammes
Vr 28 Alphen aan den Rijn Adventskerk | 20.15 Sander Booij
Amsterdam Orgelpark | 20.15 Thomas Monnet (werken van Jean-Louis
Florentz)
Zwolle Onze-Lieve-Vrouwe-Basiliek | 20.00 Matthias Eisenberg (orgel),
Koperensemble ‘Classic Brass’
Za 29 Amsterdam Orgelpark | 20.15 Wolfert Brederode (toetsen),
Susanne Abbuehl (zang)
Boven-Hardinxveld Hervormde Kerk | 20.00 Arjan Versluis
Rotterdam Breepleinkerk | 15.00 Martin Mans
Rotterdam Hoflaankerk | 14.00 Wouter van der Wilt (orgel), Kathelijne
van Dongen en Daniella Buick (zang). Bach en Pergolesi (Stabat Mater)
Slagharen St.-Alphonsuskerk | 20.15 Matthias Eisenberg (orgel), Koperensemble ‘Classic Brass’
Utrecht Domkerk | 15.30 Jan Hage (passiemuziek J.S. Bach)
Zoetermeer Oude kerk | 15.00 Jaco van Leeuwen
Zo 30 Amsterdam Hofkerk | 15.30 Erik Jan Eradus (Guilmant)
Soest De Open Hof | 16.00 Janieke Mollenhorst en Wim Ruessink (vierhandig orgel). O.a. Bach en Beethoven
kerkmuziekuitvoering in maart
Zo 2 Utrecht Nicolaikerk | 17.00 Berry van Berkum (orgel), Steven Kamperman (saxofoon), Dion Nijland (contrabas). Jazz-vesper
NotaBene | maart 2014