Kwartaalblad Maart 2016 - Sociaal Steunpunt Amstelveen

Commentaren

Transcriptie

Kwartaalblad Maart 2016 - Sociaal Steunpunt Amstelveen
Sociaal Contact
K WA R T A A L U I T G AV E VA N S T I C H T I N G S O C I A A L S T E U N P U N T A M S T E LV E E N
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen
Adviesorgaan voor particulieren met vragen over
sociale zekerheid
JAARGANG 32 - MAART 2016
1
Bovenkerkerweg
43
www.schiedon.nl
MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00-12.30 EN 13.30-17.30
UUR
OP AFSPRAAK, TEL. 020 - 64 15 308
■ Orthopedisch Schoeisel
■ Semi-Orthopedisch Schoeisel
■ Prothese en Orthese
Confectie schoeisel ■
Steunzolen ■
Sportorthopedie ■
■ Verbandschoeisel
Sportvoetbedden ■
■ Allergeen-vrij schoeisel
Schoenreparatie ■
■ Aanpassing Confectieschoeisel ■
Ontvangt u een uitkering, woont u in de
regio Amstelveen en wilt u dit blad 4x per
jaar gratis ontvangen? Vul dan onderstaande
bon in en stuur deze naar;
Redactie Sociaal Contact
Groenhof 140 1186 KX Amstelveen
U kunt het gedrukte blad ook per e-mail
aanvragen;
[email protected]
GRATIS ABONNEMENT
Van de website kunt u het in pdf formaat
downloaden (Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)
Ontvangt u een uitkering en woont u in de regio Amstelveen
en wilt u dit blad 4x per jaar gratis ontvangen?
Bon
voor gratis
Vul dan
onderstaande
bon inabonnement
en stuur deze naar;
NaamVoorletters
Redactie Sociaal Contact
Groenhof 140 1186 KX Amstelveen
Straat/nr
Postcode/plaats
U kunt het gedrukte blad ook per e-mail aanvragen;
[email protected]
Ik ontvang
het
graag:
Van dekwartaalblad
website kuntSociaal
u het inContact
pdf formaat
downloaden
(Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)
per post
per email in pdf
BON VOOR GRATIS ABONNEMENT
Als specialist in deze markt bieden wij een
OPMAAK
combinatie van producten en diensten die
FOTOGRAFIE
VORMGEVING
Naam…………………………….Voorletters…………..
DRUKKEN
bijdragen aan het vervaardigen en tot stand
PRINTEN
AFWERKING
komen van uw product. Wij verzorgen de
totale grafische productie van vormgeving,
Straat/nr………………………………………………….
opmaak en fotografie tot en met het
drukken, printen, afwerken en de distributie
ervan of opslag in ons magazijn.
DE
KOFFIE
STAAT
KLAAR!
Postcode/plaats:…………………………………………
“ONLY DEAD FISH
SWIM WITH THE FLOW”
1
J A A R G A N G 3 2 - N UM M E R 1 M A A R T 2 0 1 6
INNOVATIE IN ICT
Perviam is een bevlogen ICT-dienstverlener met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar
innovatieve oplossingen met gebruik van nieuwe technologieën. Een goede analyse,
heldere en betrouwbare oplossingen vormen de basis van onze dienstverlening.
Wij leveren o.a.: Systeembeheer, VOIP
Office 365, Clouddiensten, Managed-WIFI,
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek.
| Perviam Computer Consultancy B.V.
| Aalsmeerderweg 239-J
| 1432 CM Aalsmeer
| W
| T
| @
www.perviam.nl
088 – 44 66 500
[email protected]
|
|
|
Postbus 8142 1180 LC Amstelveen
ING bankrekening NL92INGB0003665546
[email protected]
www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl
COLOFOON
INHOUDSOPGAVE
Sociaal Steunpunt Amstelveen
Postbus 8142
1180LC Amstelveen
Tel 020 6471509
( alleen op dinsdag 10.00-12.00 uur)
3
4
7
8
9
10
17
18
19
REDACTIE
Wim van Oosterom
Ria Teunissen
Jan Wilkens
21
22
23
24
LAYOUT / ILLUSTRATIES
Ria Teunissen
Voorwoord
Aftrek zorgkosten
Gemid. koopkracht
Toeslagen
Verhoging AOW leeftijd
Huishouden met schulden
Mogelijkheid bieden
Kledingbank
FNV opent
Schuldenaar moet
Themamiddag
onzichtbare jongeren
Pensioen zzp
Recept
POSTADRES REDACTIE
Groenhof 140
1186 EX Amstelveen
DRUKWERK
NjoyMedia Uithoorn
OPLAGE
1350 exemplaren
Dit blad is gratis voor gerechtigden en
geintereseerden
Mocht u toezending niet langer op prijs
stellen, wilt u dit dan aan ons
doorgeven?
Het overnemen van teksten uit dit blad is
toegestaan mits bronvermelding
1
De vragen kunt u ook mailen
naar ons e-mailadres.
Sociaalsteunpuntamstelveen
@hotmail.com
Met vragen op het gebied van de
sociale zekerheid over onder
andere;
Voor iedereen die op medische
indicatie moet zwemmen in extra
verwarmd water onder leiding van
een fysiotherapeut.
Dit kan elke dinsdag in zwembad
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
( dreigende ) werkloosheid
reïntegratie
DE MEERKAMP
Algemene nabestaande wet
Van 18.15 tot 19.15 uur.
Er zijn weer enkele plaatsen vrij
Meer weten..........
Neem even contact op met
Algemene bijstandswet
Zorgverzekering
Ans van den Boogaard
020 6410278
Of
Nelleke Brand
020 6477663
W.M.O.
en nog vele andere onderwerpen
kunt u terecht in wijkcentrum
DE BOLDER
Groenhof 140
gratis advies
Sociaal Steunpunt Amstelveen
SPREEKUUR
Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur
Alleen via een tel. afspraak kunt u op
andere dagen terecht
Deze afspraak kunt u maken op
dinsdag tussen 10 en 12 uur op
Tel 020 647 1509
2
Over belastingen gesproken, voor het
Sociaal Steunpunt breekt er weer een
drukke periode aan. De belastingdienst zal
steeds minder blauwe enveloppen
versturen, het betekent geenszins dat er
ook minder aangiftes hoeven te worden
gedaan. Dat zou mooi zijn. Gelukkig hoeft
het overgrote deel van de mensen dat bij
het SSA komt voor hulp bij hun aangiftes
niets bij te betalen, maar je moet er wel
voor zorgen dat jouw aangifte op tijd bij die
krullenbol Dijsselbloem is. Ondanks onze
gedigitaliseerde samenleving is men nog
niet in staat 'onzin aangiftes' achterwege te
laten.
Voorwoord.
Deze winter zal voor de schaatsliefhebbers geen wintertje zijn (en heden, begin
februari, waarschijnlijk ook niet worden)
dat lang in de herinnering zal blijven
hangen. Geen treurende 'Wennemarsen
en Hulsenbossen' die tot tranen toe
bewogen in DWDD hun handen voor het
gezicht slaan, als wordt besloten dat de
'tocht der tochten' niet doorgaat.
Dat van die 'tranen' doet het goed in het
programma en natuurlijk is het jammer
als de winter geen sneeuw- en ijspret
brengt, ook ik schaatste graag.
Zoals ieder jaar zal het SSA weer klaar
staan om u met uw aangifte te helpen,
maar u kunt ook bij loket 20 van de
gemeente terecht.
Wim van Oosterom,
Voorzitter.
De andere kant van een zachte winter is
dat de mensen met een kleine portemonnee en geen geld voor mooie klapschaatsen, de maandelijkse energierekening niet naar boven hoeven bij te stellen. Voor hen, pure winst.
Onze Johan (C) zou zeggen 'elk nadeel
heb ze voordeel'. Met dit eventuele voordeeltje zult u het moeten doen.
De belastingveranderingen voor 2016
werken bepaald niet in het voordeel van
het overgrote deel van onze cliënten.
Het zijn de werkenden en de tweeverdieners die het meest zullen profiteren.
3
Kijk maar op uw loonstrookje, onder
het kopje 'Loonheffing'.
Een deel daarvan kunt u terugvragen bij de Belastingdienst, als u
recht hebt op aftrek. Bijvoorbeeld
voor specifieke zorgkosten.
Zelfs als uw inkomen inderdaad zo
laag is dat u nauwelijks of zelfs
helemaal geen belasting hoeft te
betalen, kunt u belastinggeld terugkrijgen vanwege aftrekbare zorgkosten. Dat komt door een speciale
Tegemoetkomingsregeling. Als u
zorgkosten hebt opgevoerd bij uw
belastingaangifte en u voldoet aan
de voorwaarden voor deze regeling,
dan krijgt u daarover vanzelf bericht
van de Belastingdienst.
De aftrek van zorgkosten
over het jaar 2015.
Hebt u aantoonbaar veel uitgaven
voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan kunt u die vrijwel
zeker aftrekken bij de aangifte
inkomstenbelasting, onder het kopje
Uitgaven -> Zorgkosten. Hoe dat in
zijn werk gaat? U leest het op deze
pagina, in zes korte vragen en
antwoorden.
Welke kosten kan ik aftrekken?
Voor de aftrek van zorgkosten
gelden een aantal algemene voorwaarden en een aantal beperkingen. De belangrijkste regel is dat
het moet gaan om kosten die u zelf
draagt. Hebt u een vergoeding
gekregen, dan kunt u de uitgaven
niet ook nog eens aftrekken. U moet
de kosten bovendien in 2015
betaald hebben. Verder gelden er
per onderdeel van de aftrek soms
gedetailleerde regels, die erg ingewikkeld zijn. Hieronder staan ze op
een rijtje.
Wat moet ik doen om dit voordeel
naar me toe te halen?
Doe aangifte inkomstenbelasting.
Ga naar Mijn Belastingdienst, log in
met uw DigiD en open de online
aangifte 2015. Hebt u nog geen
DigiD? Vraag er dan snel één aan
op de website DigiD.nl.
Aangifte doen? Ik kijk wel uit.
Straks krijg ik nog een aanslag en
moet ik bijbetalen!
Die kans is niet groot. Bovendien
betaalt u in feite wel degelijk
belasting, al draagt u het niet zelf af.
Ook als het gaat om minimumuitkeringen, zoals Wajong of de bijstand. De uitkeringsinstantie houdt
namelijk elke maand een flink
bedrag aan belastinggeld in.
4
Geneeskundige hulp.
Het gaat bij dit onderdeel om (1)
medische en paramedische zorg
inclusief tandartskosten en (2) om
uitgaven voor particuliere verpleging
en verzorging. Uitgaven boven een
bruto persoonsgebonden budget
voor verpleging of verzorging vallen
hier ook onder.
Kosten voor ooglaserbehandelingen
kunt u niet aftrekken.
(behalve rolstoelen en scootmobielen). Ook aanpassingen (bijvoorbeld aan uw auto, brommobiel of
fiets) vallen hier onder. Kreeg u
deze hulpmiddelen van uw zorgverzekeraar of van de gemeente en
betaalde u daarvoor een eigen bijdrage, dan kunt u die eigen bijdrage
niet aftrekken. Uitgaven voor brillen
en contactlenzen zijn niet aftrekbaar.
Ook loophulpmiddelen (stokken,
krukken en rollators) zijn niet aftrekbaar.
Reiskosten
voor ziekenbezoek aan een (voormalige) huisgenoot die in 2014 minstens 10 km verderop verpleegd
wordt. Reist u per openbaar vervoer
of met een taxi, dan zijn de kosten
volledig aftrekbaar. Neemt u de
auto, dan geldt een standaardtarief
van 0,19 per kilometer.
Medicijnen op doktersvoorschrift.
Het gaat alleen om geneesmiddelen
op voorschrift van een arts, waar u
geen (volledige) vergoeding voor
hebt gekregen, bijvoorbeeld doordat
u moest bijbetalen voor duurdere
medicijnen. Ook homeopathische
geneesmiddelen vallen hier onder,
maar alleen als ze zijn voorgeschreven door een arts.
vervoerskostendoor ziekte of
invaliditeid.
Het gaat hierbij om de vervoerskosten die u in 2014 maakte
vanwege uw handicap of ziekte.
Denk vooral aan ziekenvervoer voor
bezoeken aan artsen of andere
behandelaars. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan
zijn de kosten volledig aftrekbaar.
Nam u de auto, ga dan uit van de
werkelijke kosten per kilometer, dus
inclusief afschrijving en onderhoud.
U kunt die kilometerprijs berekenen
op basis van de tabellen en rekenmodules van de ANWB of de
Consumentenbond. Kreeg u een
vergoeding van de zorgverzekeraar
voor het ziekenvervoer, dan moet u
die in mindering brengen op de
aftrek. Ook de eigen bijdrage van
96 die uw zorgverzekeraar van u
verwachtte, kunt u niet aftrekken.
Hulpmiddelen.
Denk aan steunzolen, elastische
kousen, prothesen (waaronder ook
bruggen die een tandarts aanbrengt)
en gehandicaptenvoertuigen
Dieet op voorschrift van een
dokter of diëtist
U kunt alleen dieetkosten opvoeren
zoals die genoemd worden in de
tabellen van de Belastingdienst.
5
hier onder.
Dat is heel wat
Kan ik al die kosten aftrekken?
Helaas niet. Er geldt een drempel.
Uw zorgkosten moeten hoger zijn
dan die drempel. U kunt alleen de
kosten boven de drempel aftrekken.
De drempel is afhankelijk van uw
inkomen. Hoe hoger uw inkomen,
hoe hoger de drempel. Gebruikt u de
online aangifte, dan berekent het
programma automatisch hoe hoog
de drempel voor u is en of u die
drempel haalt.
Extra uitgaven voor kleding en
beddengoed.
Kunt u aantonen dat u vanwege uw
handicap of ziekte meer dan 620
extra kosten hebt gemaakt voor
kleding en beddengoed, dan mag u
standaard 775 aftrekken. Kunt u
dat niet, maar blijkt 'uit algemene
kennis of uit eerdere aangiften' dat
uw handicap of ziekte inderdaad
extra kosten voor kleding en beddengoed met zich meebrengt, dan
mag u 310 aftrekken. De bedragen gelden per persoon.
Zul je net zien dat ik die drempel
niet haal.
U haalt de drempel vaak gemakkelijker dan u denkt. Want hebt u een
laag inkomen, dan mag u een aantal
specifieke zorgkosten verhogen met
een vast percentage. De grens hiervoor ligt bij een (gezamenlijk) inkomen van niet meer dan 33.857.
Gebruikt u de online aangifte, dan
berekent het programma automatisch de verhoging. De verhoging telt
mee om de drempel te halen.
Afschrijvingen op uitgaven van
vóór 2014.
Uitgaven voor rolstoelen en scootmobielen zijn niet meer aftrekbaar.
Ook woningaanpassingen zijn niet
meer aftrekbaar. Hebt u over het
belastingjaar 2013 afschrijvingskosten voor een scootmobiel of een
woningaanpassing
afgetrokken
en loopt
deze
afschrijving
nog door in
2015? Dan
kunt u deze
afschrijving
nog aftrekken.
Is het verstandig om deskundige
hulp in te schakelen?
Dat hoeft niet per se, maar vaak is
het wel handig. Gelukkig zijn er veel
organisaties die u kunnen helpen.
Neem voor meer informatie contact
op met uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond.
Uitgaven
voor extra
gezinshulp. Het gaat bij deze post
alleen om particuliere hulp, zonder
Wmo-indicatie. Ook uitgaven boven
een bruto persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp vallen
6
Rechten van de
mantelzorger.
afspraken gemaakt. U kunt dit navragen bij uw vakbond. Er kunnen ook
extra regelingen gelden bij het bedrijf
waar u werkt. Vraag ernaar bij de
afdeling personeelszaken. Wellicht
kunt u ook met uw werkgever praten
over een oplossing om uw werklast
(tijdelijk) te verlichten. Er is soms
meer mogelijk dan u denkt! Lees
meer hierover op de website van de
Landelijke Vereniging voor
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg:
mezzo.nl. Op de site van Menzis
vindt u ook veel handige informatie.
Andere artikelen over mantelzorg:
Mantelzorgers helpen elkaar
'Op welke tegemoetkomingen
heeft u recht?'
Het combineren van mantelzorg met
uw werk en uw sociale leven kan
soms te veel worden.
Misschien maakt u ook extra kosten.
Gelukkig heeft u als mantelzorger
rechten.
Vergoeding
Mantelzorg kan betaald worden uit
een persoonsgebonden budget
(pgb). De mantelzorger komt dan bij
degene die de zorg nodig heeft
(zorgvrager) in dienst en krijgt een
salaris. De mantelzorger betaalt daar
inkomstenbelasting over en moet er
een goede administratie van
bijhouden. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor
u doen. Het servicecentrum van de
SVB geeft ook praktische tips voor
het afsluiten van een zorgovereenkomst.
De gemiddelde koopkracht
stijgt in 2016 met
1,8 procent.
Vrijstelling sollicitatieplicht
Als u sollicitatieplicht heeft, kunt u als
mantelzorger hiervoor in bepaalde
gevallen ontheffing krijgen.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Heeft u een uitkering van UWV?
Bespreek het dan met uw werkcoach
of re-integratiebegeleider. Ontvangt u
een bijstandsuitkering? Informeer
dan bij uw eigen gemeente, want de
regels verschillen per gemeente.
Combineren van werk en zorg
Voor de combinatie van zorg en werk
bestaan wettelijke verlofregelingen.
In sommige cao's zijn aanvullende
7
Dat is 0,4 procent meer dan op
Prinsjesdag voorspeld werd.
Volgend jaar gaan de meeste
mensen, ruim 90 procent, er
financieel op vooruit.
Een huishouden houdt volgend jaar
gemiddeld 800 euro meer over.
Werknemers ontvangen in 2016
gemiddeld bijna 1.200 euro meer.
Hun koopkracht stijgt met 3 procent.
Vooral voor werkenden met een
lager inkomen gaat de koopkracht
fors omhoog. Ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er
op vooruit. Dit schrijft minister
Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in een brief aan de
Tweede Kamer.
Het loonstrookje valt voor de meeste
mensen positief uit. Voor de lage
inkomens zijn ze het meest gunstig.
De inkomens van mensen die rond
de 60.000 euro verdienen, dalen
licht. Dit komt doordat zij minder
belastingkorting ontvangen (als
gevolg van de afbouw van de algemene heffingskorting).
Gepensioneerden zien op het overzicht van hun aanvullend pensioen
dat het bedrag dat zij ontvangen niet
of nauwelijks geïndexeerd wordt. De
AOW gaat wel omhoog.
Een aantal regelingen staan niet op
het loonstrookje, maar gaan volgend
jaar wel omhoog.
De positieve effecten voor mensen
komen door de belastingverlaging
die het kabinet doorvoert. Dat zorgt
voor werkgelegenheid en dat is goed
voor de portemonnee. Bovendien is
de inflatie lager dan eerder verwacht, terwijl de lonen sterker
stijgen. Ook de zorg- en pensioenpremies komen lager uit dan op
Prinsjesdag werd verwacht.
Het eerste loonstrookje in 2016 is
voor veel mensen het moment waarop hun koopkracht in het nieuwe jaar
zichtbaar wordt. Maar niet alles staat
op het loonstrookje. De veranderingen in de toeslagen staan niet op
het loonstrookje en ook het effect
van de inflatie staat er niet op.
Verder wordt de loonstijging niet aan
iedereen in januari al toegekend. Dit
is allemaal wel meegenomen in de
koopkracht. De loonstrookjes zijn
daardoor iets minder gunstig dan de
koopkrachtcijfers.
Toeslagen 2016: krijgt u
meer of minder?
Voor 2016 heeft de Belastingdienst
wijzigingen doorgevoerd in de regels
rondom toeslagen voor zorg en kinderopvang. Beide toeslagen gaan
omhoog. De huurtoeslag en het
kindgebonden budget veranderen
niet. Voor het aanvragen van een
toeslag moet u het toetsingsinkomen
weten van uzelf en uw partner.
Zo ontvangen gezinnen met kinderen meer kindgebonden budget en
kinderbijslag. Voor tweeverdieners
komt daar nog een hogere kinderopvangtoeslag bij en een belastingkorting, de zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting.
En ook de zorgtoeslag stijgt.
8
Deze kunt u zelf berekenen met de
rekenhulp.
partner;
"uw kind naar een geregistreerde
kinderopvang gaat.
Wilt u weten hoeveel toeslag u in
2016 krijgt? Maak dan een proefberekening.
De regelingen voor kindgebonden
budget en huurtoeslag veranderen
niet in 2016.
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag gaat voor iedereen
omhoog in 2016. Kinderen tot 18
jaar hebben geen recht op zorgtoeslag omdat zij gratis zijn meeverzekerd. Bent u alleenstaand en komt
uw inkomen boven 27.012 per jaar,
dan krijgt u geen zorgtoeslag.
Als u de toeslag samen met uw
partner aanvraagt, is de inkomensgrens in 2016 33.765 per jaar.
Hoe meer u verdient, hoe minder de
zorgtoeslag. Bekijk hoe hoog uw toeslag zal zijn.
65+
Vanaf 2016 vervalt de extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen
(de ouderentoeslag). Bent u 65 jaar
of ouder op 1 oktober 2015 en hebt
u vermogen? U hebt dan misschien
geen recht meer op zorgtoeslag,
huurtoeslag of kindgebonden budget. Elke toeslag kent een eigen
maximaal vermogen. Deze varieert
van 21.437 tot 125.378. De website van de Belastingdienst vertelt u
precies hoe het zit.
Alles digitaal
Heeft u eerder een toeslag van de
Belastingdienst ontvangen, dan vindt
u uiterlijk 15 december de berekening van uw voorschot voor 2016 in
Mijn toeslagen en in uw
Berichtenbox op MijnOverheid. De
berekeningen ontvangt u niet meer
per post, maar alleen digitaal.
Kinderopvangtoeslag
Ook de kinderopvangtoeslag gaat
omhoog. Voor het eerste en tweede
kind krijgt u vanaf 2016 meer toeslag. Het eerste kind is het kind dat
de meeste uren naar een opvang
gaat. Dit hoeft dus niet per se het
oudste kind te zijn. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van
uw inkomen, het aantal opvanguren
en van het aantal kinderen dat naar
de opvang gaat. U kunt toeslag krijgen als:
uw werkt, een opleiding volgt of een
traject volgt om de kans op werk te
vergroten, bijvoorbeeld een re-integratietraject of een verplichte inburgeringscursus. Dat geldt ook voor uw
Verhoging AOW-leeftijd en
de gevolgen voor uw
uitkering
9
De AOW-leeftijd gaat per 1 januari
2016 versneld in stappen omhoog
naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in
2021. Wat betekent dit voor uw uitkering?
vanuit Amerika, heeft een zware
economische crisis veroorzaakt,
waarvan de gevolge anno 2015
nog steeds doorwerken. Dit wordt
schrijnend zichtbaar in de onderzoeken die sinds 2008 verricht zijn
naar de huishoudens met achterstallige betalingen
Verhoging AOW-leeftijd
In 2016 is de leeftijd waarop het
AOW-pensioen ingaat 65 jaar en 6
maanden. Maar de AOW-leeftijd gaat
steeds verder omhoog. Dit gebeurt in
stappen van 3 of 4 maanden.
Begin 2008 zijn er 250.000 huishoudens met achterstallige betalingen en schulden en grotendeels
zijn dit mensen met een laag inkomen, mensen met een handicap en
mensen van niet-Nederlandse
komaf. Daarna begint het aantal
huishoudens met betalingsproblemen snel toe te nemen.
In vier jaar tijd van een op de tien
naar een op de zes
In 2018 wordt de AOW-leeftijd 66
jaar en in 2021 67 jaar. Vanaf 2022
wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan
de levensverwachting. U kunt zelf uw
AOW-leeftijd berekenen.
Gevolgen voor u
Vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd
bereikt, heeft u recht op AOW.
Ontvangt u een WIA-, WAO-, WAZof Wajong-uitkering? En verandert
uw situatie niet? Dan stopt uw uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd
bereikt. U ontvangt vanaf die dag
een AOW-pensioen. Op uwv.nl vindt
u hierover meer informatie.
Meer weten over de AOW-leeftijd?
Op de website van de Rijksoverheid
kunt u zien hoe de AOW-leeftijd per
jaar verhoogd wordt.
In oktober 2009 heeft het bureau
Panteia de resultaten gepubliceerd
in Huishoudens in de rode cijfers:
bijna één op de tien huishoudens in
Nederland kampte met problematische schulden. Dat zijn 700.000
huishoudens, met de effecten van
de economische neergang nog
voor de boeg! Nog eens 250.000
huishoudens kampten in oktober
2008 met hun financiën vanwege
hun koophuis. In november 2008
blijken er dus ongeveer 1 miljoen
huishoudens te zijn met een
problematische geldhuishouding.
In deze cijfers zit volgens de deskundigen 60% van de huishoudens
met een laag inkomen, laag geletterd, wisselende loopbaan met
betaald werk. Dat is de groep die
traditioneel bekend is vanuit de
sociale zekerheid. Ongeveer 40%
van deze groep is nieuw: hoog
Hoe huishoudens met schulden te helpen?
De internationale financiële kredietcrisis, die in 2008 zichtbaar werd
10
inkomen, tweeverdieners, hooggeletterd, stevige loopbaan met betaald
werk. Bijzonder in deze groep is dat
ze eerder in de problemen blijkt te
komen door echtscheiding dan door
werkloosheid.
32,1% of eenderde van alle huishoudens. Deze groep huishoudens
worstelt met de volgende betalingsachterstanden:
"achterstallige rekening om financiële redenen (in de laatste 12 maanden: 863.000 huishoudens);
"krediet of lening (op dit moment:
1.618.000, exclusief hypotheken);
"op afbetaling gekochte goederen of
diensten (op dit moment: 684.000);
"regelmatig en vaak rood staan (in
de afgelopen 12 maanden:
1.071.000)6;
"creditcardschuld (op dit moment
gespreide afbetalingsregeling:
209.000).
In deze cijfers is de hypotheek-
In de loop van 2012 is het aantal
huishoudens met betalingsachterstanden en schulden bijna verdubbeld. De monitor Huishoudens in de
rode cijfers 2012 zegt dat begin 2012
van de 7,032 miljoen huishoudens
een op de zes - 17,2% ofwel
1.172.000 huishoudens - een risico
op problematische schulden heeft.
Een problematische schuldsituatie
wil zeggen dat er meer per maand
betaald moet worden dan er aan
inkomen binnenkomt en de te betalen schuld groter is dan één maandinkomen
Tussen 719.000 en 961.000 huishoudens staan op de rand van problematische schulden. Tussen de
373.000 en 531.000 huishoudens
hebben al problematische schulden
of zitten in een schuldhulpverleningstraject.
schuld en de gevolgen daarvan niet
meegeteld. In de huishoudens met
een of meer vormen van betalingsachterstanden neemt de kans op
schulden enorm toe. Problematische
schulden ontstaan als de uitstaande
betalingsachterstanden of schulden
groter zijn dan wat er aan maandinkomen binnenkomt. Dus is de vraag
steeds nijpender: wie helpt die huishoudens van de betalingsachterstanden en schulden af?
Begin 2015 heeft eenderde van de
huishoudens financiële problemen
In de loop van 2014 is het aantal
huishoudens met betalingsachterstanden en schulden weer verdubbeld
De monitor Betalingsachterstanden
2014 leert dat in het jaar 2014 van
de 7,34 miljoen huishoudens (CBSStatline) in totaal in 2,33 miljoen
huishoudens één of meer van de
onderzochte vormen van betalingsachterstanden voorkomt. Dat is
Een discussiegroep over nieuwe
vorm van schuldsanering
Een breintank heeft zich dit jaar
geworpen op wat ze zelf noemt het
ontwikkelen van een 'Nationaal initi11
atief tot herstructurering van schulden' door een handreiking voor
gemeenten te maken om op innovatieve wijze meer mensen sneller en
duurzamer uit de problematische
schulden te halen en te houden.
Inmiddels is er een zevende conceptversie beschikbaar met als datum 7
november 2015 (dat niet publiek
beschikbaar is).
schulden te halen en houden. Want
als een gezin/huishouden te lang
met problematische schulden te
maken heeft ontstaat een neerwartse spiraal van schulden, incassoen deurwaarderskosten, meer
schulden, meer incasso en bewindvoeringskosten, etc.
De persoonlijke drama's die door
deze neerwaartse spiraal ontstaan
zijn aangrijpend. Het zijn drama's
waar de uitzichtloze situatie van
mensen centraal staat, waar de
deurbel wordt uitgezet uit de angst
voor deurwaarders, post niet meer
wordt opengemaakt, de stress in
een gezin toeneemt, het IQ
afneemt, de gezondheid
verslechtert, en ga zo maar door.
De maatschappelijke partners die
meedenken, meeschrijven, participeren in de denkgroep zijn:
"Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,
Almelo, Amersfoort, Zaanstad,
Rotterdam, Leeuwarden, Zwolle,
Deventer, Arnhem, Leiden,
Enschede, Haarlem en Divosa.
"Woningbouwcorporaties
Volksbelang Wijk bij Duurstede,
Volkshuisvesting, Beter Wonen,
Tiwos en Aedes.
"Zorgverzekeraars Achmea, CZ, VGZ
en Zorgverzekeraars Nederland.
"Energiebedrijven Nuon, Essent,
Eneco, Electrabel en Energie
Nederland.
"En mensen die uit idealisme,
belangstelling, hoop meedenken:
Goede Gieren Fonds, Voedsel Focus
Amersfoort, Budgetteer, Matchpoint,
Cordaid, NVVK, Tympaan,
Vereniging Schuldhulpmaatje
Nederland, Publieke Versnellers en
ervaringsdeskundigen.
'De Publieke Versnellers' onder aanvoering van Rense Bos ondersteunen de denkgroep.
Naar een aanpak om schulden
duurzaam te saneren
Het doel van de breingroep is om te
komen tot een aanpak om meer,
sneller en duurzamer mensen uit de
Een van de belangrijkste redenen
waarom mensen in een neerwaartse spiraal terechtkomen is het blijven hanteren van de heersende
maatschappelijke normen als het
over schulden gaat: straf en individualiteit. Door straf als norm te
hanteren voeden we een miljardenindustrie van incasso- en deurwaarderskantoren waardoor mensen met schulden kopje onder
gaan. We gaan ervan uit dat het je
eigen schuld is als je in de schulden komt, en je zal er ook zelf uit
moeten komen. Deze 'dikke bult,
12
eigen schuld' norm versterkt de
struisvogelstrategie: het ontkennen
van schulden. Naast de geldende
normen kan de huidige inrichting
van ons schuldhulpsysteem
verbeterd worden om minder mensen met schulden uit te sluiten van
hulp en ze sneller te helpen.
De consequenties van dit systeem
en normen rijzen inmiddels de pan
uit. Het aantal schrijnende gevallen
van gezinnen die het zelf niet meer
redden neemt per dag toe.
Door de kortetermijnbelangen van
schuldeisers, incasso- en deurwaarderskantoren worden op lange
termijn de kosten bij de maatschappij neergelegd. De maatschappelijke
kosten zijn opgelopen tot 11 miljard
per jaar, en lopen op tot 100.000
per problematische schuldsituatie.
kwijtgescholden.
"Het niet-gesaneerde bedrag van
de schuld wordt door het lokale
fonds betaald aan de schuldeisers.
"Schuldeisers krijgen in ruil voor het
gedeeltelijk saneren van de schulden structureel en betrouwbaar
betalende klanten.
"De gemeente en de schuldenaar
tekenen een overeenkomst.
De schuldenaar betaalt de originele
schuld terug aan de gemeente,
enkele tientjes per maand in xx
aantal maanden (maximaal 180
maanden). Hoe sneller er wordt
terugbetaald, hoe beter.
De tweede streng bestaat uit lokale
sociale infrastructuur om mensen
duurzaam uit schulden te houden
en perspectief te bieden.
Zonder een plan waarmee mensen
uit schulden blijven is de kans op
terugkerende schulden groot.
Daarom wordt een unieke overeenkomst getekend tussen gemeente
en schuldenaar. De sociale infrastructuur is cruciaal om de overeenkomst een succes te laten worden.
De sociale infrastructuur en de
samenwerking tussen gemeente en
lokale initiatieven zien er per
gemeente anders uit. De overeenkomst, inclusief de terugbetalingsregeling, wordt opge-steld op basis
van de behoefte van de schuldenaar. De overeenkomst bevat ook
een set afspraken om actief mee te
doen met lokale initiatieven zoals:
financiële coachingstrajecten door
een buddy, meewerken in een sociale coöperatie en/of een loopbaancoaching/ werker-varingplekken om
meer werk te vinden.
Het plan van aanpak
De denkgroep van het 'Nationaal
Initiatief Herstructureren Schulden'
heeft twee onlosmakelijk met elkaar
verbonden financiële en sociale
strengen bedacht.
De eerste streng bestaat uit nationale afspraken en lokale fondsen in de
gemeente om mensen uit schulden
te halen en voor hen rust en ruimte
te creëren.
"Per gemeente wordt een (publiek
en/of privaat) lokaal fonds ingesteld.
Het lokale fonds wendt zijn vermogen aan om de gehele schuld te
herstructureren.
"Met de sectoren energie, sociale
woningbouw en zorg worden
nationale en lokale afspraken
gemaakt onder welke voorwaarden
en saneringspercentages een
schuld gedeeltelijk wordt
13
Nationaal en lokaal
Het is een nationaal initiatief omdat
armoede, schulden en schuldeisers
zich niet aan gemeentegrenzen
houden. Zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningbouwcorporaties,
bran-cheorganisaties en gemeenten
hebben daarom de handen ineen
geslagen. Een groot deel van de
vaste lasten van huishoudens wordt
gevormd door zorgverzekeringen,
energiekosten en huur en deze aanbieders werken landelijk of regionaal. Samenwerking en afspraken
maken op nationaal niveau zijn niet
alleen voorwaardelijk, ze maken een
meer integrale aanpak mogelijk.
Anderzijds heeft dit initiatief een
decentraal karakter omdat elke
gemeente het concept zal
aanpassen aan de lokale cultuur en
infrastructuur van WMO-budgetten,
sociale fondsen, aanbestedingen
met welzijnsinstellingen en lokale
initiatieven etc. Iedere
gemeente(raad) moet een eigen
afweging maken hoe het fonds
wordt ingericht.
het plan drie stappen ontwikkeld..
(Stap 1 t/m 3).
Dit creëert de benodigde rust, ruimte
en weer creatief IQ (bron: Shafir &
Mullainathan) om de neerwaartse
spiraal te doorbreken. Hiermee
voorkomen we preventief dat schulden razendsnel oplopen door incasso- en deurwaarderskosten. En door
de aandacht te richten op de context
van de schuldenaar en samenwerking tussen gemeente en lokale initiatieven ontstaat weer perspectief
voor iemand met schulden. Hier
komen vijf vervolgstappen in
beeld.
(Stap 4 t/m 9).
Wanneer het
besteedbaar
inkomen normaliseert, worden de rekeningen en
vaste lasten
weer structureel betaald.
Waar zit de economie van dit plan?
Je zou als eenvoudige lezer kunnen
denken, dat in het helpen wegwerken van achterstallige betalingen en
het aflossen van schulden de grootste economische voordelen te
behalen zijn. En al snel kom je ook
op het idee dat rekeningen betalende en schulden aflossende huishoudens ook kunnen besparen op de
kosten van incasso, deurwaarders
en rechtbanken. Dat zijn de directe
profijtkosten. Natuurlijk zullen schuldeisers blij zijn en hun activa kunnen tellen, in plaats van crediteuren
Deze integrale aanpak is ontwikkeld
om niet alleen iemand eenmalig uit
de schulden te halen (symptoombestrijding), maar iemand duurzaam
uit de schulden te houden (oorzaak
aanpakken).
De aanpak richt
zich erop om
mensen met
schulden, ongeacht de herkomst
van de schuld,
binnen vier
weken te helpen.
Daartoe zijn in
14
te hebben uit staan.
Maar er is meer winst te boeken en
de breingroep ziet die ontstaan in
minder uitvoeringskosten; minder
beroep op bijzondere bijstand in verband met bewindvoering; vergroting
kans op werk/uit bijstand; minder
zorg en andere maatschappelijke
kosten; vooraf afspraken gemaakt
met schuldeisers in plaats van
achteraf gevorderde kosten.
Risico's of verliezen zijn er natuurlijk
ook volgens de denkgroep.
het onderzoek, gebaseerd op
bestaande data) gedurende 10 jaar
ruim 535 miljoen. Dit is gelijk aan
53.576 per huishouden in de risicogroep. Het overgrote deel van
deze kosten slaat neer bij de sociale dienst ( 532 mln.). Deze kosten
bestaan uit uitgaven aan WWB-uitkeringen ( 367 mln.) [red. WWB
heet nu de Participatiewet], WWBre-integratiekosten ( 64 mln.),
WWB-uitvoeringskosten ( 92
mln.), kosten voor de bijzondere
bijstand ( 5 mln.) en kosten door
misgelopen vorderingen bij de sociale dienst ( 4 mln.). Slechts een
klein deel van de kosten van
gemeenten bestaat uit uitgaven
aan schuldhulpverlening ( 3 mln.)
en maatschappelijke opvang ( 0,5
mln.)."
Er komen opstart- en
uitvoeringskosten bij;
er is sprake van afkoop met lange
looptijd en risico van renteverlies of
uiteindelijk niet betalen; open einde
financiering voor gemeente; overnames van lijken in de kast; niet alle
schuldeisers willen meewerken.
Om het nog eens anders te zeggen
hebben de denkers geleend bij het
onderzoek Aarts De Jong Wilms
Goudriaan, in opdracht van het
ministerie van SZW 'Kosten en Baten
van Schuldhulpverlening' (Public
Economics bv (APE 2011):
"Een schuldrisicogroep van 10.000
huishoudens waarvan 26,4% geen
problematische schulden heeft (trede
0), 49,6% lichte problematische
schulden (trede 1), 12,4% zware problematische schulden (trede 2) en
11,6% structureel zware problematische schulden (trede 3), genereert
schuldgerelateerde kosten van in
totaal 1,038 miljard. Dat is
103.787 per huishouden in de
schuldrisicogroep."
"Huishoudens in de risicogroep
kosten de gemeente Hollandstad
(red: fictieve gemeente gebruikt voor
Hoe ziet het plan van aanpak er
uit?
De negen stappen uit het Plan van
aanpak zien er kort omschreven
als volgt uit. De methode van het
Nationaal Investeringsplan is dat
de burgerlijke gemeente een
investeringsfonds opricht (al of niet
met hulp van een stadsbank) en
van daaruit binnen vier weken de
schulden van een schuldenaar
opkoopt of overneemt. Daarbij kan
nog geredeneerd dat de overname
gebeurt met schuldreductie, groter
of kleiner. De breingroep rekent
met een schuldreductie van eenvijfde deel uit het fonds. Vervolgens
wordt met de schuldenaar een
overeenkomst opgesteld voor een
langjarige periode van maandelijkse aflossing, minimaal 15 jaar.
Daarbij kunnen dan afspraken
15
gemaakt worden voor lokale
begeleiding. Volgens de breingroep
gaat het die schuldenaren lukken
om in die tijd hun schulden af te
betalen.
ligt bij de schuldenaar en die zorgt
voor betaling van de rekening.
Je zou natuurlijk ook kunnen
redeneren vanuit een socialer of
diaconaler perspectief. Dat motief
leeft vooral bij kerken. De schuld
wordt bij de overname voor een
groter deel afgekocht en gesaneerd
en dat deel zijn de schuldeisers dus
kwijt (hun verlies). En de schuldenaar krijgt een kortere periode van
bijvoorbeeld drie jaar (gelijk aan wat
nu de Wet Sanering Natuurlijke
Personen is) de tijd om het kleinere
deel af te lossen naar vermogen,
met hulp van lokale begeleiding.
Na drie jaar
zijn de
schuldenaren dan
weer
schuldvrij
en vrij mens
(hun winst).
Vanuit de
diaconale
hoek van
de kerken is
er voor zo'n
groter nationaal fonds dat gementelijk opgezet kan zijn
- veel interesse.
De wettelijke fase van de WSNP
lijkt hier veel op. Maar die procedurevandehuidige wet
Schuldhulpverlening is maar voor
een beperkte groep toegankelijk, zo
leert de praktijk. Daar zou dus nog
aanzienlijk meer gewonnen kunnen
worden, als er zo'n sociaal of diaco-
Het rapport kent een aantal bijlagen
met cijfers, reeds gestelde vragen
en antwoorden, juridisch advies,
winst- en verliesrekening of kostenbaten-analyse, een voorbeeld voor
een Raadsvoorstel, voorbeelden van
lokale initiatieven en twee voorbeelden van onderhandelingsspellen om
tot overeenkomsten te komen plus
een voorbeeld van een Design Lab.
Evaluatie
Het plan 'Nationaal initiatief tot herstructurering van schulden' is nog in
de ontwerpfase. Er kan dus nog niet
verwezen worden naar een publieke
plaats voor het plan. De breingroep
geeft wel aan dat in de loop van
2016 een eerste proef zal plaatsvinden.
Kritische vragen zijn er genoeg te
stellen, en volgens de bijlage rond
vragen en antwoorden zijn die ook
gesteld. Een belangrijk punt is nu
natuurlijk de preferente positie van
de Belastingdienst en het Centraal
Justitieel Incasso Bureau. Die preferente positie zorgt er nu voor dat de
overheid als schuldeiser niet medoet met saneringsafspraken.
De breingroep hoopt er op dat er al
doende verandering in zal komen.
Een volgende kritische vraag is
natuurlijk het uitgangspunt dat schuldenaren hun schulden aflossen, zij
het in een langzaam tempo.
Maar toch: de verantwoordelijkheid
16
naal afkoopfonds zou bestaan.
Lokale begeleiding is wel te vinden.
Daar zijn in allerlei gemeenten voorbeelden van op te noemen. Vanuit
kerken is SchuldHulpMaatje het
grootse voorbeeld. De Vereniging
SchuldHulpMaatje Nederland is bij
de discussies van de breingroep
betrokken, zonder dat dit nu weer
betekent dat de Vereniging achter
het ontwikkelde concept staat.
Hub Crijns is bestuurder Landelijk
Ontheffing
Door de nieuwe Wet Aanpak
Schijnconstructies is er een verbod
op inhouding van deze uitgaven op
het minimumloon van een werknemer. Dat is ook een goede zaak,
stelt de LCR, omdat mensen zelf
hun geldzaken moeten kunnen
regelen. Dat kan via automatische
incasso. Voor een bepaalde groep
moet er een ontheffing mogelijk zijn,
omdat automatische incasso voor
hen niet werkt. Dan gaat het om
mensen met een (licht) verstandelijke beperking of bepaalde
psychische problematiek. Zij kunnen
niet zo goed met geld omgaan.
Katholiek Diaconaal Beraad
Mogelijkheid bieden om wél
automatisch huur en zorgpremie op loon in te houden
Achterstand
Als op het moment dat de premie of
de huur moet worden geïnd er geen
saldo meer op de rekening staat,
ontstaat er huur- en premie-achterstand. Achterstanden die kunnen
leiden tot mogelijke huisuitzetting of
een boete bij de zorgverzekeraar.
Een dergelijke volmacht moet wel
aan randvoorwaarden voldoen. Zo
moet de huisvesting fatsoenlijk zijn
en de huiseigenaar betrouwbaar.
De inhouding op het loon moet ook
duidelijk in het belang zijn van de
Mensen met een laag inkomen én
een onvermogen om goed met hun
geld om te gaan, moeten op eigen
verzoek tegen zichzelf in bescherming kunnen worden genomen.
Dat stelt de LCR in een brief aan
minister Asscher van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. In principe is
de betaling van huur en zorgpremie
via automatische incasso te regelen.
Dit gaat voor deze groep kwetsbare
mensen niet ver genoeg.
De uitgaven zouden al op het
inkomen ingehouden moeten
worden, om te voorkomen dat bij de
automatische incasso niet voldoende
saldo op de rekening staat en er
grote schulden ontstaan.
17
ST. KLEDINGBANK AMSTELLAND AMSTELVEEN
De Kledingbank Amstelland stelt goed draagbare eigentijdse tweedehands
kleding beschikbaar aan mensen met een aantoonbaar laag inkomen:
- houders van de Amstelveenpas
- inwoners van Amsterdam in bezit van de Stadspas
- inwoners uit Uithoorn en Aalsmeer met een verwijsbrief van de Gemeente of
een pas van de Voedselbank
- vluchtelingen/asielzoekers
Wat mag u meenemen:
Per volwassenen (vanaf 18 jaar): 3 kledingstukken per keer.
Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar: 2 kledingstukken per keer.
Entree: 2,00 per kaarthouder.
Elke woensdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur
Galjoen 4 te Amstelveen
[email protected]
www.kledingbankamstelland.nl
18
Hierover zijn ook in het Sociaal
Akkoord afspraken gemaakt.
Er komen 125.000 extra banen bij de
komende 10 jaar die bedoeld zijn
voor onder andere Wajongers.De
FNV maakt bovendien over extra
garantiebanen met werkgevers
afspraken in de cao's.
FNV opent Wajong-meldpunt
herindeling Wajong
Wajongers kunnen hun ervaringen
met de herindeling van de Wajong
delen bij een nieuw meldpunt van de
FNV. De FNV wil met het meldpunt
monitoren of het UWV zijn werk wel
zorgvuldig uitvoert. Het gaat daarbij
zowel om de ervaringen van mensen
bij de herindeling als de begeleiding
naar werk.
Deel die ervaring!
Ook de LCR is benieuwd hoe de
herindeling en begeleiding uitpakt en
raadt mensen aan hun ervaringen te
delen.Kent u iemand die met de herindeling Wajong te maken heeft?
Vraag dan mee te doen aan deze
enquete.
Op www.fnv.nl/herbeoordeling
kunnen Wajongers hun ervaringen
melden.
Arbeidsvermogen of niet?
Tot 2018 worden alle Wajongers
opnieuw ingedeeld: hebben ze
arbeidsvermogen of niet? Bij
Wajongers die na 2010 zijn ingestroomd is die indeling meestal al
gemaakt. Krijgen zij een werkregeling, dan hebben zij arbeidsvermogen. De herindeling gaat daarom
vooral over mensen die vóór 2010 in
de Wajong zijn gestroomd.
Schuldenaar moet
voldoende overhouden om
van te leven
Mensen met schulden hoeven in de
toekomst veel minder informatie aan
te leveren om de beslagvrije voet
vast te stellen. Daardoor lopen zij
minder kans om te weinig geld over
te houden om van te leven.
Dat blijkt uit een hoofdlijnennotitie
die staatssecretaris Jetta Klijnsma
van Sociale Zaken en werkgelegenheid naar de Tweede Kamer stuurt.
"Ook als iemand forse schulden
heeft, moet hij altijd genoeg geld
Gevolg van de herindeling is dat in
2018 Wajongers met arbeidsvermogen een lagere Wajonguitkering krijgen (5% lager). De Wajongers die
arbeidsvermogen hebben, kunnen
ondersteund worden naar werk.
19
overhouden om van te leven", zegt
Klijnsma. Het kabinet maakt de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger, waardoor de kans aanzienlijk kleiner wordt dat deze door
gebrek aan informatie te laag wordt
vastgesteld. Hierdoor houden naar
schatting tienduizenden huishoudens
nu te weinig geld over om rond te
komen en dat is niet goed.
men zo hoog is dat zij geen recht
hebben op toeslagen, wordt de
beslagvrije voet eenzelfde vast
bedrag afhankelijk van de leefsituatie. Daar komt geen ingewikkelde
berekening meer aan te pas.
De precieze hoogte hiervan volgt in
het voorjaar, na verder onderzoek.
Het bedrag zal dicht in de buurt liggen van de huidige beslagvrije voet.
Voor wie wel recht heeft op toeslagen, kan de schuldeiser de beslagvrije voet eenvoudig berekenen. Het
deel waar geen beslag op mag worden gelegd is voor deze groep mensen een vast bedrag plus een percentage van het netto-inkomen.
Door de beslagvrije voet op deze
manier vast te stellen, houden mensen met toeslagen niet meer over
dan mensen die daar geen recht op
hebben.
Beslagvrije voet
Wie zijn schulden niet betaalt, kan te
maken krijgen met loonbeslag.
Bij loonbeslag moet rekening worden
gehouden met de beslagvrije voet.
Op dat deel van het inkomen mag
geen beslag worden gelegd, omdat
het nodig is om van te kunnen leven.
De hoogte van de beslagvrije voet is
op dit moment onder meer
afhankelijk van de samenstelling van
het huishouden, de hoogte van de
huur- en zorgkosten en het recht op
toeslagen. In de praktijk gaat het hier
regelmatig fout. De berekening is
ingewikkeld en ondoorzichtig en het
llukt schuldeisers vaak niet om de
juiste informatie te verkrijgen.
Gevolg: mensen houden te weinig
over om van te leven.
Tot slot is er dan nog een groep
mensen die volgens deze berekening
niets zou kunnen aflossen, omdat het
inkomen lager is dan de berekende
beslagvrije voet. Het kabinet vindt het
van belang dat een ieder - hoe
beperkt soms ook geprikkeld blijft om
aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen. Daarom geldt in het voorgestelde nieuwe systeem dat iedereen
altijd minimaal een klein percentage
van het nettoloon aflost.
De definitieve bedragen en percentages die bij de nieuwe berekening
horen volgen in het nieuwe jaar.
Vereenvoudiging
Daarom stuurt Klijnsma nu de
hoofdlijnen van een voorstel naar de
Kamer om tot een vereenvoudigd
systeem voor de berekening van de
beslagvrije voet te komen. Het voorgestelde systeem is transparanter,
beter uitvoerbaar, en voorziet in een
goede balans tussen de belangen
van schuldeisers en schuldenaar.
Voor alle mensen van wie het inko20
Het SSA nodigt u uit voor
de themamiddag over Mantelzorg.
Het raakt ons bijna allemaal.
Een middag waarbij alle facetten van de mantelzorg
worden belicht.
Verzorgd door:
Mantelzorg & meer
Amstelveen
Wij rekenen op uw aanwezigheid op
Dinsdag12 april, 14.00 uur
in Wijkcentrum de Bolder, Groenhof 140, Amstelveen.
De toegang en de koffie/thee zijn gratis.
te bereiken met bus 146 en 149 en 199 sneltram 51 (halte Sportlaan)
het adviesorgaan voor particulieren
met vragen over sociale zaken
21
Over het begeleiden naar werk van
die onzichtbare jongeren maakt het
kabinet de komende maanden met
35 gemeenten afspraken. Uiteindelijk
wil het kabinet dat alle gemeenten
hulp gaan bieden aan die jongeren.
Om de onzichtbare jongeren te kunnen helpen, moeten ze eerst in beeld
komen. Een mogelijkheid om dat
voor elkaar te krijgen, is de bestanden die verschillende onderdelen
van gemeenten hebben aan elkaar
te koppelen. Het gaat er daarbij om
dat gemeenten de gegevens van
vroegtijdige schoolverlaters
vergelijken met de gegevens die zij
hebben over werk en inkomen.
De koppeling van gegevens kunnen
gemeenten nu doen voor jongeren
tot 23 jaar, alleen dat gebeurt nog
onvoldoende. Het kabinet wil dat
gemeenten dit oppakken.
Daarnaast wil het kabinet dat
gemeenten dezelfde gegevens aan
elkaar koppelen bij de groep onzichtbare jongeren van 23 tot 27 jaar.
Daarvoor is het nodig dat gemeenten
in de toekomst ook de onzichtbare
jongeren tot 27 jaar gaan registreren
Kabinet: onzichtbare jongeren
naar school of aan het werk
Ongeveer 66 duizend jongeren hebben geen werk en volgen geen
onderwijs. Deze jongeren zijn ook
niet in beeld bij gemeenten en UWV
voor begeleiding naar werk.
Het kabinet wil dat deze onzichtbare
jongeren naar school gaan of een
baan krijgen. Gemeenten moeten
daar samen met de jongeren,
scholen, UWV en werkgevers voor
zorgen.
Dit schrijft minister Asscher van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
mede namens minister Bussemaker
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap in een brief aan de
Tweede Kamer. Asscher: 'We moeten zorgen dat deze jongeren
betrokken blijven bij onze samenleving. En voorkomen dat ze met hun
rug naar de maatschappij komen te
staan. Dit is een belangrijke
opdracht voor gemeenten en de
omgeving van deze jongeren.'
De afgelopen twee jaar is de jeugdwerkloosheid sterk gedaald.
Toch zitten er nog te veel jongeren
zonder werk en een deel daarvan
zijn buiten beeld bij de instanties.
22
Pensioenregeling voor
zzp'ers in de bijstand.
voerders al binnen drie maanden
hierover een besluit nemen. In het
voorstel wordt een vaste termijn van
negen maanden voorgesteld.
Verder wijzigt dit wetsvoorstel de
zogenaamde 'vrijlating van inkomsten uit arbeid' in de Participatiewet.
Dat betekent dat een deel van de
inkomsten uit werk niet verrekend
wordt met de bijstandsuitkering.
Momenteel mogen gemeenten deze
vrijlating alleen toekennen voor
maximaal zes aaneengesloten
maanden. Om tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand te
stimuleren mogen die zes maanden
straks ook worden opgeknipt en los
van elkaar worden toegekend.
Zelfstandigen met een gemiddeld
pensioen hoeven hun pensioen niet
op te eten als zij een beroep doen
op de bijstand. De Tweede Kamer
heeft vandaag met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid aangenomen.
Het voorstel regelt dat het
opgebouwde pensioen, net zoals
voor werknemers, beschermd is voor
de vermogenstoets bij het aanvragen
van een bijstandsuitkering.
De beoogde inwerkingsdatum is 1
januari 2016.
Klijnsma: "Ook zzp'ers verdienen
een goede oude dag.
Met dit wetsvoorstel regel ik dat zij
geld opzij kunnen zetten.
En dat zij later niet worden geconfronteerd met een grote inkomensterugval.''
Nederland telt momenteel ruim
800.000 zzp'ers. De bescherming
geldt tot een pensioenvermogen van
250.000 euro. De nieuwe regeling
geldt ook voor werknemers die niet
kunnen deelnemen aan een
pensioenfonds en zelf hun pensioen
hebben geregeld.
In het wetsvoorstel is ook een maatregel opgenomen die ervoor zorgt
dat werknemers die zzp'er zijn
geworden meer tijd krijgen om te
beslissen of ze gebruik willen maken
van een mogelijkheid om te blijven
deelnemen aan het pensioenfonds
van hun oude baas. Momenteel
moeten zij bij sommige pensioenuit-
23
Schil de aardappelen, snijd in stukjes
en laat in 20 min. gaar koken.
Snipper de ui en kook de laatste 10
min. met de aardappelen mee.
Verhit de olie in een braadpan en
bak de vleesreepjes in 10 minuten
gaar. Verwarm de tuinerwten volgens
de aanwijzingen op de verpakking.
Giet de aardappels af en stamp met
de melk tot puree.
Houd een paar takjes waterkers achter en schep de rest van de waterkers en tuinerwten door de puree.
Laat 1 min. meewarmen. Breng de
stamppot op smaak met peper en
zout. Verdeel over de borden. Schep
de roerbakreepjes erop en garneer
met de achtergehouden waterkers.
Tip:
Indien waterkers niet verkrijgbaar is,
vervangen door 2 zakjes tuinkers .
Stampot met roerbakreepjes
Ingrediënten
4 personen
1 kg kruimige aardappel
2 uien
4 el zonnebloemolie
300 g roerbakreepjes
450 g tuinerwten (diepvries)
150 ml halfvolle melk
150 g waterkers
24

Vergelijkbare documenten

Eigen schuld?

Eigen schuld? komen door de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dat is goed voor de portemonnee. Bovendien is de inflatie lager dan eerder verwacht, terwijl de lonen s...

Nadere informatie