Hof van Beroep Gent 20 januari 2014, IEFbe 785 (Shadow Belgium

Commentaren

Transcriptie

Hof van Beroep Gent 20 januari 2014, IEFbe 785 (Shadow Belgium
39742
Hof van beroep
te Gent
7de Kamer
Terechtzitting
van
20 januari 20'14
2011/AR/3465 - ln de zaak van:
SHADOW BELGIUM B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te
8SOO ROESELARE, Ovenstraat 12, ingeschreven met KBOnummer 0436.332.229,
als raadsman mr. CAPPELLE
Filip'
advocaat te 8850 ARDOOIE, Polenplein 11/bl, (ref. 6045/09/FC)
appellante, hebbende
tegen:
WEST DECO N.V., met maatschappelijke zetel te 8020
OOSfXnUp, Akkerstraat 1 bus 8, ingeschreven met KBOnummer 0457.880.283,
gelntimeerde, hebbende als raadsman mr. MOEYKENS
Fernand, advocaat te 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE), de
Maleingreaustraat 7, (ref. 11365403/FM/amd)
velt het hof het volgend anest:
De partijen zijn gehoord in openbare terechtzitting en het hof
heeft kennis genomen van hun stukken en besluiten.
Gezien het hoger beroep met vezoekschrift neergelegd op 27
december 2011 door
de BVBA
'16
SHADOW BELGIUM' de
juni 201I gewezen door de
appellante, tegen het vonnis d.d.
rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer.
Aet bestreden vonnis is blijkbaar betekend op 2 december 2011.
Het hoger beroep is tijdig en in alle opzichten regelmatig.
‐口り nl′ 13
“
l
1
ル だoι ル′
1
1
1
1
39743
︰
︰
︱
︲
′
ARRESr
′
節 1lrARM65
A4d
Het is ontvankel'tjk.
De 'tegenvordering" (beter: 'incidenteel beroep') vanwege de NV WESTDECO, is eveneens ontvankelijk.
ANTECEDENTEN
t.
Met dagvaarding van 16 maart 2O1O vordert de BVBA Shadow Belgium
ten lasil van de NV WEST DECO, de gelntimeerde, datgene wat nog
steeds door haar, thans als appellante, ten laste van de geintimeerde in de
voorliggende appelprocedure wordt gevorderd, met name
-tezeggenvoorrechtdatdedoorgeintimeerdegecommercialiseerde
artikelei-onder haar artikelnummers 2000007'180 genaamd "eindkap met
6 mm' en 2OOOOO7181 genaamd "eindkap met
u""r ,oo, glasvezelbuis
-glasvezelbuis
4 mm', worden verkocht op het Belgische
veer voor
territorium in- strijd met de octrooirechten van BVBA SHADOW BELGIUM
en dat aldus een inbreuk wordt gemaakt op deze octrooirechten;
- de geintimeerde te veroordelen om binnen de 10 dagen na betekening
van hit tussen te komen arrest over te gaan tot de vernietiging, op haar
kosten, van alle nog voorhanden zijnde bovenbeschreven artikelen en tot
devoorleggingVanhetbewijsvandezevemietiging,ditonderverbeurte
van een O-vianlsom van 250,00 EUR per artikel en per dag vertraging;
- de geTntimeerde te veroordelen om binnen de 30 dagen na betekening
van h]et tussen te komen arrest over te gaan tot de terugroep van alle
uitgeteveroeennogbijhaarklantenvoorhandenzijndeartikelenmetdeze
refLrenties en tot de'vernietiging ervan en tot de voorlegging van het
O"*i;. ,"n deze vernietiging, een en ander eveneens op haar kosten' dit
onder verbeurte van een dwangsom van 250'00 EUR per niet
teruggeroepen of niet vernietigd artikel en per dag vertraging;
- de geintimeerde te veroordelen om binnen de 30 dagen na betekening
van h]et tussen te komen arrest iedere verwijzing naar deze artikelen op
haar website of in haar publiciteit te verwiideren, onder verbeurte van een
dwangsom van 250,00 EUR pervastgestelde inbreuk;
- aan de geintimeerde het verbod op te leggen om in de toekomst
nog
dergelijke irtikelen aan te kopen of weder te verkopen, dit onder verbeurte
,arie"n dwangsom van 10.000,00 EUR per vaslgestelde inbreuk;
-
p4iu z
13
―de geFntimeerde te veroordelen in b
g en
de gelntimeerde
begroot
Op l,00
:景 [I:ilbff'71:き li:nlt::‖ ]ttF」 :首 1le
te
veroordeien
EUR,
vordenng
haar verkoopshistorieken tot op heden over betrokken artikelen voor te
leggen,met vettzing van het resterend gedeelte Van de vordering naar
de kamerrol,tot na kennisname van deze stukken en concretisering van
de eis van de appe‖ ante
B
De appe‖ ante poneert voor houdster te zun van
het Belgische
uitvindingsodrooi met nr BE 1015477 1A5)waaⅣ an de eerste gewり zigde
conclusie betrekking heeft op een optrekgordun omvatende minstens 66n
iangwerpige verstevigingstaaf met het kenmerk dat de genoemde staaf
een varieerbare lengte heeft en aan minstens 66n uiteinde voorzien is van
een eindelement dat tegen een veerkracht in bewee9baar is,waarbり de
breedte van het gordun een constante spanning kr19t,Waardoor dl mooi
vlak en recht hangt.
Zり
heeft Vastgesteld dat er door de geintimeerde op het Belgische
grondgebied hvee artikels(v00n″ erp van de vorde"ng― Zie hierboven)op
de markt brengt die als dusdanig een inbreuk uitmaken op haar
octrooirecht
ll
De appenante heeft bl de V00rzitter van de rechtbank van koophandelte
Gent een verzoekschrift neergelegd tot het gemachtigd worden om
beschruVend besiag te kunnen uitvoeren
Deskundige Walter Huys is bl beSChikking van 15 mei 2009 aangesteld
Op 31u‖ 2009 heeft de deskundige de werkzaamheden aangevat en op 25
februan 2010 heeft hl Zun versiag afgewerkt
ill
De eerste rechter verklaart de hOOfdvordering van de appe‖ ante
onontvankelり k,omdat de appe‖ ante niet aantoont dat zu de laartaks heeft
7鴇
Fttled」 鷺
壕i瀧 n口8∫り
l:軍:ζ ぽ
猟乳fl■ 4T場 :
ui市 indingsoctrooien)
Anderzlds wISt de eerste rechter de tegenvordenng Van de geTnlmeerde
af als ongegrond, waar de laatst genoemde de nietigverklarlng van het
kwestieuze octrooi vordert
- p€ein 3/ t3
A4d
De door de geintimeerde gevorderde schadevergoeding van 2 500,00
EUR wlst de eerste rechter eveneens af a!s ongegrond
Tenslotte veroordeelt de eerste rechter de appenante tot het
terugbezorgOn van de in het kader van de procedure van beschrり vend
わ beslag geη Omelo gο edereη " aan de geintimeerde, onder de
beslag “
verbeurte van een dwangsom van 25 EUR per dag vertraging
Ⅳ A
De appellante vordert de vernietiging van het bestreden vonnis
herneemt haar oorspronkelijke hoofdvordering
ten laste van
en
de
geintimeerde.
Zil vraagt de affizing van de geintimeerde waar deze laatst genoemde
haar oorspronkelijke tegenvordering herneemt.
B.
De
geintimeerde vraagt
de
afwijzing van
het hoger beroep
als
onontvankelijk, minstens als ongegrond.
Z'rj
vraagt ook
"'ninst6ns alvorens recht te doen cf. art' 177 EEG-verdrag aan het Hof
van Justitie van de Europese tJnie een preiudiciale vraag te stellen over de
uitlegging van de bepalingen van het EEG-verdrag inzake het viie verkeer
,"nl1o"d"r"n, en met name aft. 36, in vehand met het octrooirecht " '
Ook herneemt zii haar oorspronkelijke tegenvordering tot het
nietig
verklaren van het octrooi, alsook haar vordering tot het terugbezorgen van
de tijdens de beslagprocedure "ln beslag genomen goederen" '
C.
Debeidezijdenhernemengrotelijksdezelfdeargumentenalsdiewelkeze
voor de eerste rechter hebben gebracht.
_門 na
4 13
39746
=θ
all…
´
、4d
′
saa b′ α
ARREST
BEOORDELING
l.
A.
DebeschikkingvandeVooziftervanderechtbankvankoophandelte
Gentd.d.tsm-eizooslegtopdatdedeskundigebinnendetweemaanden
na de kennisgeving vantiens aanstelling een beredeneerd verslag moet
neerleggen.
kennisgeving is geschied,. kan niet meteen
de
acniertraad worden. ln alle geval is de deskundige, in uitvoering van
geintimeerde
;;;;hikii.g van '15 mei 2009, op 3 juli 2009 ter plaatse bij de
Wanneer precies
de
afgestapt.
verslag pas is afgewerkt op 25 februari 2010 is er duidelijk
sprake van verrelaande laattijdigheid vanwege de deskundige'
W;;; #i
De laattijdigheid van het verslag brengt echter niet de nietigheid ervan
mee.
Artikel 1369 bis/7
$ 1 Ger.W. vermeldt geen enkele sanctie op de
laattijdigheid van het verslag.
B.
op 16
verslag dateert van 25 februari 2010, tenrvill er gedagvaard is
maart 2010.
Dit is precies een periode van 20 dagen.
[et
Er kan niet gezien worden waar de dagvaarding van 16 maart 2010
volgens artikel 1369 bis / 9 Ger.W. laattijdig zou zijn' .
verder
o"G*ijn"n (van 20 dagen c.q. 31 d'agen _ op straffe van niet
[*n"n J"n*"nden van oL oesini*ing en het verslag) worden gerekend
vanaf de ontvangst van het verslag.
Wetnu noe dan 6ok, in welke nypotnese dan ook, is de door de appellante
uitgestuurde dagvaarding tijdig.
il.
De geintimeerde houdt verder voor -dat de appellante niet
aantoont
hoedanigheid of belang te hebben'
heeft
Het spreekt vanzelf dat de appellante belang heeft' De appellante
belang bij wat zij vordert.
-
p*h.
5, t3
︱
1
︱
r ′
P r
9 ご
ヽ
・
︵一
■
.
eczJ`ら た′
1
、
囃モ釘
A4d
"1lrARa65メ
dat z'rj inroept -.met
De vraag is evenwel of zij m.b.t' het subjectief recht
zii wel.degelilk de
of
n"r" nJt octrooi votAo'ende na"r t"cht aantoont
in te roepen
n"rO"t"i i rechthebbende is van het octrooi zoals zij het wenst
tegen de geintimeerde.
-
blijkt dat aan de heer
Uit stuk nr. 1-1 zoals neergelegd door de appellante
de duur van 20 iaar voor
Lampe een octiooils toegekend
-voor
"zelfregulerende huls" - akte d.d' 5 april 2005'
;;;i;iq;;
lr'L'Ry9.kePoe.r'
Met aangetekende brief van 8 juli 2008 schriift
lntellectuele
de
voor
ffi"G;;;i6oe, oe roo Economie, Dienst
iig.-r,ir;*,
als v6lgt aan (stuk 1-2, dossier appellante):
octrooi 101 547745
Betreft: Gedeelteliike afstand van verleend Belgisch
de Dienst de overdracht van dit octrooi door de
fima shadow
Jio"giii iig"naar, de hier Dominique Lampe' a.an devan
de nieuwe
;;isi;; iii"-s"nsistnerd. Ats vefiegenwoordiger
onderstaande
onverwiild
Ziiioiiinoua", dnaa-o* b'vba vezoek ik u
te witten opnemen
Op
11.09.2007 heeft
octrooirechten
;;:i;;;;;;;, iedeettetijke afstandDevan
eventueel vereiste taks voor deze
;;; d"i;i*it octrooiregister' van m'tin
;;
';;;;;;r"i;6;i"re
topend.e rekenins nr' 2100' Een
u te aeiiieien
opgestuurd'
votmacht voor deze opdricht wordt u. later
-iiaii"xria"
i* gewiizigde conclus;es is in dievoud toegevoegd a!2.Oiit'a03
iin
.
i"t
niefs gewiizigd' De
beschriiving van-iit verleende octrooi is
zinsnede uit
cinclusie 1-is bepem door opname d-a-a.11-van een
van
iUiii-it-2e van die aanvraasiekst (2003/0254) ter vervansins
spanning te houden' uit,de
de termen'om het genoeiJi goAiii (1) oider
onde rs.teund .door,
veleende conclu sie t . oe ifiignd is derh alue .vo.lledig
1 preciseed
conctusie
ote onaertiinid iideze .gewiizis.de
conform is met
aZngebrachte'ainiassing aiarti aie voltedig
ke be sc h iiv i n g'
d
- oo rs P ro n kelii
"e
van uw
Aan
de
;i;r;;
'iii"i,
ai'iiiii,tiiiri.
ie
"iitii"t'teste
ilank bii vooriaat voor de prompte bevestiging
iin
"
regitratie van deze wiiziging'
is of de appellante wel
De oeintimeerde houdt voor dat niet aangetoond
iJci*nJ" ,""nten heeft voor het instellen van de procedure'
dat
De appellante toont voldoende naar recht aan
I zij titularis is geworden van het octrooirecht
''"
naderhand is
draagwijdte u"n n"t octrooirecht zoals het
'geworden' na de gedeeltelijke afstand'
- welke de
_円 na
α 13
39748
A4d
α おた ら滋′
`力
2011/AR/3455 ARREST
Uit het schrijven van FOD Economie d.d. 9 september 2008 bliikt dat de
appellante titularis is geworden van het octrooi: de BVBA Shadow Belgium
wordt houder geacht van het Belgisch octrooi 1015477A5 van 22 april
2OO3 (zie stuk nr. 1-3, dossier appellante). Dit is precies het octrooi zoals
voorgelegd in de octrooitoekenning van 5 april 2005 (stuk nr. l-1, dossier
appellante).
Andezijds legt de appellante onder haar stuk nr. 7 niet alleen het
aangetekend schr'tjven d.d. I september 2008 neer van de
octrooigemachtigde aan de FOD Economie (zie ook stuk nr. 1-2, dossier
appellante), doch zij legt tevens de bijlage neer met de "Gewiizigde
Conclusies' waarnaar de ockooigemachtigde in zijn aangetekend schrilven
met een beknopte synthese verwijst.
Een en ander volstaat als voldoende naar recht aan te nemen bewijs van
het desbetreffende octrooi met als houdster de appellante.
De geintimeerde is correct waat zii voorhoudt dat er een wettelijk systeem
is van publicatie van de verleende octrooien (artikel 25 wet van 28 maart
1984). Uiteraard is dergelijke publicatie "op zich" niet het enige
bewijsmiddel om aan te tonen dat deze of gene de titularis is van dit of dat
concreet octrooi.
De door de appellante voorgelegde stukken tonen haar houdster zijn van
het octrooi zoals door haar ingeroepen, voldoende naar recht aan'
1il.
ln de logica van de voorliggende betwistingen komt alhier de
oorspronkelilke tegenvordering van de geintimeerde aan bod, waar zij de
nietigverklaring vordert van "het octrooi waarop de appellante zich
baseert'.
Op een wel zeer opvallend vage wijze verwijst de geintimeerde voor haar
vordering tot nietigverktaring gewoon naar artikel 49 van de wet van 28
maart 1984.
Zoals voor de eerste rechter beperkt de geTntimeerde zich ook in graad
van hoger beroep tot de voorlegging van haar vaststelling dat het niet
duidelijli is 'of de appetlante wet degeliik over de octrooirechten beschikt,
op Oairs waarvan zii huidige procedure en de procedure inzake namaak
heeft gestaff .
Dergelijk aanreiken van louter eventuele feiten dan wel rechtsgronden is
volsirekt onvoldoende om ook maar enige aanleiding te zijn om in te gaan
op de vraag tot het nietig verklaren van het octrooi'
-
p{lhr
7/ 13
ヽ
1
1
︲
30749
α′
″egeん どσら′
︲
ST
A4d
De eerste rechter heeft terecht de
"1lrARM05雌
desbetrefiende tegenvordering
afgewezen.
tv.
waar het octrooi ten onrechte naar zijn geldigheid wordt aangevallen door
de geintimeerde, blijft het volop gelden.
Hierboven is vastgelegd dat de appellante er titularis van is.
Het verslag van de deskundige is beknopt.
Dat het belnopt is, is volkomen begrijpelijk, aangezien de desbetreffende
technische achtergrond van de zaak eerder als eenvoudig wordt ervaren'
9 en 10) dat er
geintimeerde
en dat die
de
bij
"verstevigings{-aven' worden teruggevonden
worden io6zien in optrekgordiinen' en die naargelang hun vervaardiging
"voorzien van een zelfreguierende huts met een spiraalveel Verder: 'De
zeffregulerende huls met spiraalveer zorgt ervoor dat het optrekgordiin in
combinatie met de verstevigingstaaf een strak uitzicht geeff '
Op blz. 9 van het verslag worden foto's weergegeven (met enige beknopte
uiileg met technische verwijzingen) van wat de deskundige heeft
vastgesteld bij de geintimeerde'
De vaststelling van de deskundige is (verslag blz.
Uit de door de deskundige voorgelegde foto's 6n uitleg, blijkt dat de
gelntimeerde bij zich, naar uitzicht en naar technische uitwerking' haast
identieke - ideniiek met het voortbrengsel van de appellante op grond van
haar octrooi - voomerpen onder zich had.
Of thans het oorspronkelijke octrooi dan wel dat van de gewijzigde
conclusie (zie stuk nr.7, dossier appellante) wordt aangehouden, is er
duidelijk sprake van een ongeoorloofde namaak en bijgevolg inbreuk op
het door de appellante ingeroepen octrooi.
Er is w6l 66n verschil, met name dat er in de gelaakte voorwerpen van de
geintimeerde geen weerhoudrand is om het spiraal in de huls vast te
houden.
Naar de conclusies toe is dit aspect (afwezigheid van een weerhoudrand in
de hulzen van de geintimeerde) evenwel technisch zuiver bijkomend: wat
bij de geintimeerde wordt teruggevonden als voorwerpen, vervult wezenlijk
dezelfde functie, op wezenlijk dezelfde manier, om wezenlijk heEelfde
resultaat te bereiken. HeLelfde resultaat uit zich als volgt, met name 'de
werking van het spiraal in de hulzen teneinde een strak uitzicht te geven
aan de optrekgordijnen'.
Er is wel degelijk een inbreuk op de octrooirechten van de appellante'
‐膵嘲na
8r13
jι
′
だ oわ あ′
39750
ARREST
2011ハ Ⅳ
A4d
““
V
Onder stuk nr 8 van de appenante leest het hOf dat er op naam van de
appenante een octroolis geregistreerd bu de FOD Economie― Dienst voor
de lntellectue!e Eigendom,onder nr 2003/0254,waarvoo『 V00r de achtste
maal een annu■ eitsbedrag is betaald, rnet name op 6 apri1 2010 en in
concreto 1 25,00 EUR.
Ten onrechte heen de eerste rechter“ 08"in de vufde k。 │。 m van het
document, begrepen als het iaar waarin de kwestieuze annu■ eit al had
moeten zun betaald
VVaar het octrool is ingediend in 2003, ngt de betanng van de achtSte
annu■ eit op 6 apri1 201 0(verrneld in de eerste kolom),vOlkOmen in de lln
van wat kan ven″ acht worden
Eris dan ook geen van rechtswege veⅣ a!van het octrooite weerhouden
AnderzJdsZouhetbuzonderrnakke1ltζ
稽
‖:編::棚
::「 :i∫ IIn:員
:』
om een uittreksel ut het Register te
40,§ 2 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctroolen,waaruit
het verval van het OCtЮ Oi meteen zou zun gebleken
Het verval van het octrooi blJkt dan ook nergens ul
Vl
wat betreft de vraag vanwege de geintimeerde nopens het vrl Verkeer van
goederen in de Europese Unie en het cOncrete octrooirecht van de
appe‖ ante zu het volgende oven″ ogen
」
ξ
卍猥
「ぼ
:FttT割
De appttanb beЮ e口 ChttЫ ttenl『
1議 eu面 e
L胤
Hetrt計
lal:kl:][:ltillll]!llilii[1榊
1』
訛器
3鷺 l璽 :t器 1踏
寵
]│:│:
ook nietin Spanle―
Met toepassing van artike1 27§ l Van de wet van 28 maart 1984 heeft zリ
het recht om het in het verkeer brengen in Belciё een voortbrengsel
waarop het octrooi betrekking hee■ ,te verhinderen
M66r vraagt de appellante eigenlk niet
i再
』 n脳II:::1繕 ::こ
‖
:λ :::留
緊:ぽ:凛謂:L潟 :鼎 ::n
-
p{h!
E
13
39?51
たど
ι
′セら
all…
A4d
雌
釘
stanipunt in rechte en in feite te ondersteunen op een wijze die als een
voldoende aanleiding kan worden aangezien om nader te beoordelen'
ri::T壌
野
u;星
配
ttli調 』
堂T:ll¶網,W需 :ぎ Ъ
le∬ 誓
geen verdere aanleiding iS Om hierop verderin te gaan
V‖
De vordering van de appe‖ ante is principieel gegrond
u鴫
ev:r譜
11:nt震
ぎ
::Fp:nk:脂 認 靱 ,VTb::だ 留
踪。
:1
魂::鴇瀧馴 よ
器 Ⅷ肥 識∫
圏ξ出:稲¥調 配群
e営
aan
Er kan dan ook niet verder hierop worden ingegaan, laat staan dat er
dienomtrent een dwangsom zou kunnen wOrden opgelegd
駆 雲琴 紳
itti増 ∬輩 鳳l落 震 ■観
常 『
―
beschruVend beslag inbegrepen
9ehouden ls
Vil!
i嚇
縦雌∬ 憩祖
‖
舗11穐 I聾植
1『
:師]
toe verregaand moeten wOrden aanミ
Ook ddngt zich een aanpassing Op、 tl『 :Increetgevorderdemaatregelen
(Zie 00k hierboVen)
VVat betreft de schadever9oeding wι
襴
掛緊響:撒鼻
afnemers b‖ lkt,de appenante no9 steeds l EURO vOrdert
Er iS geen overtuiging noch oVe:
蔦
ir!響 電
静
欄 繰
EUR Dat er SChade iS Staat vast M66r schade dan l EUR toOnt de
appe‖ ante eChter niet aan
_pa口 m
lα
13
39752
"●
た′
α
μοわ
ι
η l17AM65
A4d
AR―
OP DEZE GRONDEN,
HET HOF,
Recht doende op tegenspraak:
Bevestigt dat toepassing is gemaakt van artike!24 van de VVet van 15 1uni
1 935 op hettaalgebn」 ik in gerechtszaken;
Verklaart het hoofdberoep ontvankelijk en gegrond in de zin en de mate
die volgt;
Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond;
Bevestigt het bestreden vonnis waar het
de
tegenvordering van de
geintimeerde onfuankelijk doch ongegrond verklaart;
Vernietigt het bestreden vonnis voor het overige en desbetreffend opnieuw
recht doende:
Verklaart de vordering van de appellante ontvankelijk en in grote mate
gegrond:
Zegt voor recht dat de door geintimeerde gecommercialiseerde artikelen
onderhaarartikelnummers2ooo00Tls0genaamd"eindkapmetveervoor
glasvezelbuis 6 mm" en 2000007181 genaamd "eindkap met veer.vo.or
Belgische.
ilasvezelbuis 4 mm" doot haar worden verkocht op het
SHADOW
BVBA
van
ienitorium in strijd zijn met de octrooirechten
BELGIUM en dat hiermee een inbreuk wordt gemaakt op deze
octrooirechten;
Veroordeelt de geintimeerde om binnen de maand na de betekening van
het onderhavige anest over te gaan tot de vernietiging, op haar kosten'
van alle nog voorhanden zijnde bovenbeschreven artikelen;
Veroordeelt de geintimeerde om binnen de maand na de betekening van
het onderhavig inest over te gaan tot de terugroep van alle uitgeleverde
en nog bii hair klanten voorhanden zijnde bovenbeschreven artikelen en
tot de vernietiging ervan;
‐paglm ll′ 13
39753
ル″
″ιPノab滋 ′
節 117AR365
A4d
AR―
per
Zegt dat de geintimeerde een dwangsom van 100,00 EUR verbeurt
["fEnJ"to"g iat zij na verloop van de voormelde maand na de betekening
van het onderhavige arrest, in gebreke zou blijven haar klanten met
aangetekend schrijven aan te mjnen per kerende de bovenbeschreven
gelntimeerde
artik-eten terug te bezorgen aan de geintimeerde; zegt dat de
haar
telkens een lfschrift van haar aingetekende aanmaningen aan
klanten terstond moet bezorgen aan de appellante;
van
Veroordeelt de geintimeerde om binnen de maand na de betekening
n"i onJ"rn"rige-arrest iedere verwijzing naar de bovenvermelde artikelen
van
op naar website of in haar publiciteit te verwijderen' onder verbeurte
een dwangsom van 250,00 euro per vastgestelde inbreuk;
nog
Leggen aan de geintimeerde het verbod op om in de toekomst
J"iri,liiL" .rtit"lei te verkopen op het Belgische grondgebied' dit onder
vastgesteld
ver6eurte van een dwangsom v"n t.OOO,OO euro per inbreuk
na veertien dagen na de betekening van het onderhavige arrest;
van een
Veroordeelt de geintimeerde tot de betaling aan de appellante
1
EUR'
op
vastgesteld
;rgdins ,oor-d" geleden schade, definitief
aan de
Veroordeelt de geintimeerde tot de gerechtskosten verbonden
te worden
O"iO" ,.nf"gg"nl die niet nader cijfermatig hoeven vastgesteld
aan
vastgesteld
en
rX;; daar zij definitief tqharen laste bl'rjven'
J" ,iiJ" van de appellinte op 1 7'10 EURrolrecht en,griffiekosten eenzijdig
vez6ef<scfrritt, Z6O,SO eUn en 1 99,91 EUR gerechtsdeurwaarderkosten
329'99
b"""f-Ur".J besiag,2.472,72 EUR kosten.en ereloon lr' Huys' 11'320'00
beslag'
EUR rechtsplegingsvergoeding procedure beschrijvend
procedure voor..de rechtbank van
EUn rechtipl6gingsvergoediig'
-roliecht
beroepsakte' 1 320'00 EUR
topnrnO"f, 16o,-Oo EUR
rechtsplegingsvergoeding appelprocedure'
;;;;;t
'
Onverminderd de toepassing van art' 1024 Ger'W'
_口 暉ha12
13
30754
A4.d
Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te
Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit:
Pieter Vanherpe, kamervoozitter,
Frank Deschoolmeester, raadsheer,
Geert De la Ruelle, raadsheer,
bijgestaan door Kristoffel Goossens, griffier en uitgesproken door de
kamervoozitter in openbare terechEitting
januari tweeduizend veertien.
op maandag twintig
Geert De la Rue‖ e
Aangeboden op
Niet te registreren;
1馘
凛
Adviseur aJ.
-
p$in tE 13
﹂
1
vffiende en laa*te blad
1
1
︲
Voor ecIIsudend afschrin afgeleverd hgevolge art.74W28.3.84.aan:
F.0.D.ECONOMIE
DIENST VAN心町ELLECttEL EIGENDOM
͡
魏
¨一
﹂V ・
͡