Trooper 2 4.5 gebruikershandleiding

Commentaren

Transcriptie

Trooper 2 4.5 gebruikershandleiding
ALLE RECHTEN VOORBEH OUDEN
©2014. Kazam Mobile Ltd. Alle rechten zijn voorbehouden. Kazam, het logo van
Kazam en het pictogram van Kazam zijn handelsmerken van Kazam Mobile Ltd. Geen
enkel deel van dit document mag zonder toestemming gereproduceerd worden. Alle
in deze publicatie vermelde handelsmerken en merknamen zijn de eigendom van
hun respectieve eigenaren.
Ofschoon wij alle inspanningen hebben geleverd om de correctheid van de inhoud in
deze handleiding te verzekeren, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten,
weglatingen of uitspraken van welke aard dan ook, ongeacht of dergelijke fouten
weglatingen of uitspraken zijn die aan nalatigheid, toeval of enige andere oorzaak
ontspruiten. Wij voeren een beleid van gestadige ontwikkeling en behouden ons het
recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, aanpassingen en
verbeteringen aan het apparaat, de functies/specificaties of enig onderdeel van het
apparaat aan te brengen.
Uw apparaat kan vooraf geïnstalleerde bladwijzers en links naar websites van derde
partijen bevatten en kan u in staat stellen, websites van derde partijen te bezoeken.
Met dezen hebben wij geen affiliatie en wij spreken geen steun voor hen uit, noch
aanvaarden wij er aansprakelijkheid voor. Indien u zich toegang tot dergelijke
websites verschaft, tref dan voorzorgsmaatregelen inzake de veiligheid of de inhoud.
De beperkte garantie dekt geen gebruikershandleidingen, noch software,
instellingen, inhoud, gegevens of links van derde partijen, ongeacht of deze bij het
product zijn inbegrepen of ernaar gedownload worden en ongeacht of ze tijdens de
installatie, montage, verzending of op enig ander tijdstip in de toeleveringsketen zijn
inbegrepen dan wel anderszins, en ongeacht op welke wijze deze door u verworven
worden. In de door de toepasselijke wetgeving(en) toegestane mate waarborgen wij
noch dat onze software aan uw vereisten zal voldoen of in combinatie met door
derde partijen geleverde hardware- of softwaretoepassingen zal functioneren, noch
dat de werking van de software ononderbroken of foutvrij zal zijn, noch dat defecten
in de software corrigeerbaar zijn of gecorrigeerd zullen worden.
De gebruikershandleiding wordt verschaft om de gebruiker door de
functionaliteit van het apparaat heen te gidsen. Ze vormt geen
certificering van de technologie. Sommige functies kunnen variëren door
toedoen van aanpassingen en upgrades aan de software, of door toedoen
van drukfouten.
V E I L I G HE I D S V O O R Z O R G M A A TR E G E L E N
Gelieve alvorens het apparaat te gebruiken de volgende veiligheidsrichtlijnen te
lezen.
Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl u rijdt.
Plaats geen magnetische opslagmedia nabij uw mobiele
telefoon, aangezien de magnetische kracht van het
apparaat de erop opgeslagen informatie kan wissen.
Houd uw mobiele telefoon en zijn toebehoren uit de
buurt van kinderen.
Mobiele telefoons kunnen de werking van medische
toestellen zoals hoorapparaten of pacemakers
verstoren. Mensen met actieve medische implantaten
dienen hun mobiele telefoon ten minste 15 cm van het
implantaat verwijderd te houden.
Er kan zich permanent gehoorverlies voordoen indien u
oortelefoons of koptelefoons op een hoog volume
gebruikt.
Gebruik
een
draadloos
handenvrij
systeem
(koptelefoon / headset) met een Bluetooth-zender met
laag vermogen.
Zorg ervoor dat de mobiele telefoon een lage SARwaarde heeft.
Houd uw gesprekken kort of stuur in de plaats daarvan
een tekstbericht (sms). Dit advies is inzonderheid van
toepassing op kinderen, adolescenten en zwangeren.
Gebruik
de
mobiele
telefoon
wanneer
de
signaalkwaliteit goed is.
Let op het volgende:

De garantie komt te vervallen indien de mobiele telefoon
of het toebehoren ontmanteld wordt; de fabrikant zal niet
aansprakelijk zijn om voor schade te betalen.

Gebruik enkel oorspronkelijke batterijen en laders.

Maak regelmatig een back-up van belangrijke informatie
en sla ze naar behoren op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
verlies van gegevens ten gevolge van verkeerde bediening, een
slecht signaal of stroomonderbreking enz.

Alle schermafbeeldingen in deze handleiding dienen
louter ter referentie; de weergegeven inhoud kan afhangen van
de
voorafgaande
instelling
van
de
provider,
de
netwerkleverancier of de simkaart. Indien functies waarnaar in
deze handleiding verwezen wordt, verschillen van die van uw
apparaat, gelieve dan uw apparaat te volgen.

Gebruik het niet in een omgeving met ontvlambaar gas
zoals benzinepompen. De aanbevolen temperatuur voor gebruik
van het apparaat is 0-40 ℃. Raak de lader, het stroomsnoer of
het stopcontact niet met natte handen aan. Dit kan een
stroomstoot veroorzaken.

Onze mobiele telefoons beantwoorden aan de normen
voor de communicatie-industrie van de Amerikaanse Postal
Regulatory Commission en eveneens aan de normen van de
Europese Unie; ze zijn goedgekeurd voor gsm-netwerken.

Uw telefoon kan internationaal met diverse netwerken
gebruikt worden, naargelang uw overeenkomsten voor roaming
met uw dienstenleverancier.

Gebruik enkele de laders die in de catalogus van de
fabrikant staan vermeld. Het gebruik van een andere lader kan
gevaarlijk zijn en zou tevens tot het verval van uw garantie leiden.
De spanning op het net moet exact overeenkomen met die
dewelke op het serieplaatje van de lader staat aangegeven.

Uw telefoon is een radiozender die elektronische
medische uitrusting of implantaten kan verstoren, zoals
hoorapparaten, pacemakers, insulinepompen enz. Aanbevolen
wordt dat een minimale afstand van 15 cm tussen de telefoon en
een implantaat wordt aangehouden.
Indien uw mobiele telefoon of een van de
toebehorenonderdelen niet normaal functioneren,
gelieve contact met de klantenondersteuning van
Kazam op te nemen. Het gekwalificeerde personeel zal
u ten dienste staan en indien nodig een vervanging
regelen.
I N HO U D S O P G A V E
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ................................................................ 2
VEILIGHEIDSVOORZORGMAATREGELEN ...................................................... 4
INHOUDSOPGAVE...................................................................................... 6
1. LEER UW TOESTEL KENNEN..................................................................... 8
1.1 ALGEMENE INFO ............................................................................................. 8
1.2 TOESTELOVERZICHT ........................................................................................ 9
2. BEGINNEN ........................................................................................... 10
2.1 SIM-KAART & MICROSD INVOEREN ............................................................... 10
2.2 TOESTEL INSCHAKELEN ................................................................................. 11
3. STANDAARD HANDELINGEN ................................................................. 12
3.1 BELLEN .......................................................................................................... 12
3.2 BERICHTEN .................................................................................................... 13
3.3 CONTACTEN .................................................................................................. 13
3.4 E-MAIL .......................................................................................................... 14
3.5 BROWSER...................................................................................................... 14
4. HOMESCREEN ...................................................................................... 15
4.1 STATUSBALK.................................................................................................. 15
4.2 APPLICATIE-MENU ........................................................................................ 15
4.3 SCHERM AANPASSEN .................................................................................... 15
5. MULTIMEDIA ....................................................................................... 17
5.1 BESTANDSBEHEERDER .................................................................................. 17
5.2 MUSIC PLAYER .............................................................................................. 17
5.3 CAMERA ........................................................................................................ 17
5.4 SOUNDRECORDER ......................................................................................... 17
5.5 GALLERIJ ....................................................................................................... 17
5.6 FM RADIO ..................................................................................................... 18
6. NETWERK ............................................................................................ 19
6.1 WI-FI ............................................................................................................. 19
6.2 3G ................................................................................................................. 19
6.3 BLUETOOTH .................................................................................................. 19
7. INSTELLINGEN ..................................................................................... 20
7.1 SIM-BEHEER .................................................................................................. 20
7.2 DRAADLOOS & NETWERKEN ......................................................................... 20
7.3 AUDIOPROFIELEN .......................................................................................... 20
7.4 WEERGAVE ................................................................................................... 20
7.5 OPSLAGRUIMTE ............................................................................................ 20
7.6 ACCU............................................................................................................. 21
7.7 APPS ............................................................................................................. 21
7.8 LOCATIE ........................................................................................................ 21
7.9 BEVEILIGING.................................................................................................. 21
7.10 TAAL EN INVOER ......................................................................................... 21
7.11 BACK-UP & RESET ........................................................................................ 22
7.12 ACCOUNTS .................................................................................................. 22
7.13 DATUM EN TIJD ........................................................................................... 22
7.14 SCHEMA AAN/UIT ....................................................................................... 22
7.15 TOEGANKELIJKHEID ..................................................................................... 22
7.16 OVER DE TELEFOON .................................................................................... 22
8. APPLICATIES ........................................................................................ 23
8.1 CALCULATOR ................................................................................................. 23
8.2 KLOK ............................................................................................................. 23
8.3 GMAIL ........................................................................................................... 23
8.4 PLAYSTORE.................................................................................................... 23
9. SPECIFICATIES ..................................................................................... 24
MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID ............................................. 25
SAR ........................................................................................................ 29
1 . L E E R U W TO E S TE L K E N N E N
1.1 ALGEMENE INFO
De Trooper2 4.5 is een dual-SIM smartphone met features zoals Android 4.2, Wi-Fi,
1,3Ghz/Dualcore en 5MP camera.
De telefoon heeft twee SIM-sloten voor twee verschillende SIM-kaarten. De SIM die
in Slot 1 zit, heet SIM1 en de SIM die in Slot 2 zit heet SIM2. Zo kan u uw SIMkaarten instellen hoe u wenst.
1.2 TOESTELOVERZICHT
2
9
3
4
5
13
Positie van de knoppen en aansluitingen
1. Speaker
2. Touchscreen
3. Home-knop
4. Terug-knop
5. Menuknop
6. Frontcamera
7. Koptelefoonaansluiting
8. Volumeknoppen
9. MicroUSB poort
10. Camera
11. LED flash
12. Batterijcover
13. Aan/uitknop
14. Luidspreker
2. BEGINNEN
2.1 SIM-KAART & MICROSD INVOEREN
SIM en MicroSD invoeren
Uw toestel is voorzien van de mogelijkheid om 2 SIM-kaarten te plaatsen. Om uw
SIM-kaart(en) en/of MicroSD te plaatsen, volg de onderstaande stappen:
Verwijder de batterijcover en de batterij. Voer uw SIM-kaart(en) op onderstaande
manier, aan de linker kant in. Zorg ervoor dat de afwijkende hoek op de juiste
manier in het metalen omhulsel zit.
Aan de rechter kant vind u de sleuf voor de microSD. De microSD past ook maar op 1
manier in het toestel en is aangeven met een pijl op het toestel.
Tip: Meer geheugen nodig? Gebruik een microSD-kaart.
Batterij opladen
Uw toestel zal u een melding geven indien de batterij bijna leeg is. Volg de volgende
instructies om uw toestel weer op te laden:


Sluit de aansluiting van de oplader aan op uw toestel.
Steek de oplader in een standaard 230v AC stopcontact.
Opladen…
Volledig opgeladen
Wij adviseren u om uw batterij volledig op te laden alvorens het toestel te
gebruiken. Laat het toestel minimal 3 uur aan de oplader zitten.
2.2 TOESTEL INSCHAKELEN
Toestel inschakelen
Nadat u de SIM-kaart(en) heeft geplaatst en het toestel heeft opgeladen, kan u het
toestel inschakelen.

Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om in te schakelen.

Het eerste scherm wat u zal zien is het standby-scherm.

Sleep het vergrendel-icoon om het toestel te starten.

Als het scherm uit gaat, kan u het scherm weer
inschakelen door kort op de aan/uit-knop te drukken.
Toestel uitschakelen



Houd de aan/uit-knop voor minimaal 3 sec. ingedrukt
Een pop-up za verschijnenen en selecteer “uitschakelen”
Selecteer “OK” om te bevestigen
3 . S TA N D A A R D HA N D E L I N G E N
3.1 BELLEN
Bellen
Indien u het
icoon op het scherm ziet, kunt u bellen of gebeld worden.
Om te bellen, volg de stappen hieronder:

Ga naar het menu en selecteer telefoon.

Voer het telefoonnummer in middels het virtuele
toetsenbord.
druk op
om een verkeerd getal te wijzigen. Houd ingedrukt
om het gehele nummer te verwijderen.


Na het invoeren van het nummer, druk op
Om het gesprek te beëindigen druk op
.
Inkomende gesprekken opnemen/weigeren
Wanneer een inkomend gesprek op uw toestel komt, krijgt u daar een melding van
op het scherm. Sleep
naar rechts om het gesprek te beantwoorden of sleep
naar links om het gesprek te weigeren.
Andere mogelijkheiden tijdens het gesprek
Een gesprek in de wacht zetten
Indien u in gesprek bent en u wilt het gesprek in de wacht zetten, klik dan op
“wacht” (pauze-icoon). Als u het gesprek weer wilt ophalen druk u opnieuw op het
pauze-icoon
Conference call opzetten

Indien u al in gesprek bent, druk op het pauze-icoon om
het gesprek in de wacht te zetten.

Druk op
om iemand toe te voegen aan het gesprek.

Wanneer het tweede tot stand is gebracht, kunt u de
gesprekken samenvoegen door op het icoontje met de twee
pijlen die worden samengevoegd tot 1 pijl te drukken
3.2 BERICHTEN
Met uw toestel kunt u SMS-berichten en MMS-berichten versturen en ontvangen.
Ga naar het menu en selecteer dan “Berichten” om naar uw berichten te gaan.
Bericht maken



Druk op
om een bericht te maken.
In het Aan-veld voert u het nummer van de ontvanger in.
Voer het bericht in, in het invoerveld.

Druk op
om te verzenden.
Ontvangen en beheren van berichten
Wanneer u een bericht verstuurt of ontvangt van/naar 1 persoon, zullen al deze
berichten onder elkaar te zien zijn in ‘thread’. Een ‘thread’ ziet er uit zoals elke
andere chat-dienst.
MMS (MULTIMEDIA BERICHT)
Een Multimedia bericht of MMS kan naast tekst ook een afbeelding, audio of een
video bevatten. Om een MMS te maken, volg de onderstaande stappen:

Ga naar het hoofdmenu en kies dan voor berichten.



Druk op
om een nieuw bericht te maken
Voer het nummer of naam van de ontvanger in
Om een afbeeling, video of audo toe te voegen, druk op
hetvolgende icoon
.

Voeg eventueel nog tekst aan uw bericht toe en druk op
om het bericht te verzenden.
3.3 CONTACT EN
Met contacten wordt het telefoonboek bedoeld waar u de namen, telefoonnummer,
e-mailadressen en meer kan opslaan.
Contact toevoegen

Ga naar het hoofdmenu en selecteer telefoon.

Voer het nummer in, druk op het menuknop en selecteer
“toevoegen aan contacten” > Nieuwe contact.

Selecteer waar u het contact wilt opslaan

Indien u kiest voor het opslaan op het toestel kunt u
informatie zoals e-mailadres, locatie en meer toevoegen.

Druk op klaar om het contact op te slaan.

Tip: U kunt ook contact toevoegen door naar “Personen”
te gaan en op
te drukken.
Contacten importeren

Ga naar het hoofdmenu en selecteer “Personen”.

Open Menu > Import/Export.

Selecteer waar u contacten van wilt importeren.

Kies Volgende.

Seleceer de bestemming waarheen te importeren.

Kies Volgende.

Kies “Alle selecteren” of markeer de contacten om te
importeren

Kies OK.
3.4 E-MAIL
Uw toestel is in staat om e-mails te versturen en ontvangen.
3.5 BROWSER
Met de browser kunt u over het internet surfen
4. HOMESCREEN
4.1 STATUSBA LK
De statusbar geeft u informative over het toestel. Hieronder is een tabel te zien met
de mogelijke icoontje in uw statusbalk.
Netwerksterkte
Hoeveel de accu is opgeladen
Nieuwe SMS
Gemist gesprek
USB verbonden
Bluetooth is ingeschakeld
Wi-Fi is verbonden.
GPRS/EDGE network is in gebruik.
4.2 APPLICATI E-MENU
Druk op de applicatie-knop om toegang te krijgen tot alle applicaties en instellingen
van het toestel. Het applicatie-menu geeft u toegang tot alle functies van het
toestel.
4.3 SCHERM AANPASSEN
Het hoofdscherm (homescreen) is uw standby-scherm waar u uw meest
favoriete/gebruikte applicaties kan plaatsen. Scroll naar links of rechts voor meer
schermen. Elk scherm kan compleet naar wens worden aangepast. Widget,
applicaties en/of mappen kunnen geplaatst worden
Snelkoppelingen
Om een snelkoppeling op het scherm toe te voegen, houdt u een lege plek op het
scherm ingedrukt en selecteert u de applicatie waar u een snelkoppeling naar wilt
maken
Widgets
Bespaar tijd door widgets met nuttige informatie op uw hoofdscherm te plaatsen.
Op die manier krijgt u gewenste informatie zonder een applicatie te openen
Wallpaper instellen
U kunt de wallpaper aanpassen met de standaard bijgeleverde wallpapers, of met
een afbeelding van uw keuze.






Druk op de menuknop op uw hoofdscherm > wallpaper.
U kunt een keuze maken uit verschillende opties:
Gallerij
Live Wallpapers
Video Wallpapers
Wallpapers
Uw scherm roteren

De oriëntatie van de meeste applicaties veranderd als u
uw toestel kantelt.

Op het hoofdscherm, druk op
> Instellingen >
Weergave > en klik op “Scherm autom. draaien om dit te
activeren/deactiveren.
5. MULTIMEDIA
5.1 BESTANDSBEHEERDER
U kunt uw bestanden die op het toestel of microSD staan beheren en openen vanuit
de bestandsbeheerder die u kunt vinden in het hoofdmenu. Naast het interne
geheugen waar bestanden op opgeslagen kunnen staan, ondersteunt uw toestel ook
microSD kaartjes. U kunt de bestandsbeheerder gebruiken om gemakkelijk door uw
bestanden te scrollen, te openen en/of beheren.
5.2 MUSIC PLAYER
Gebruik de Music player om muziek af te spelen. Muziek opgeslagen op uw microSD
kan ook worden afgespeeld met de Music Player.


Druk op
om naar al uw applicaties te gaan
Kies Muziek
De nummer staan gerangschikt op Artiest, Album en/of Nummer. U kan ook een
playlist maken door lang op een nummer te drukken en door dan “Aan playlist
toevoegen” te selecteren.
5.3 CAMERA
Uw toestel is voorzien van een foto- en videocamera waarmee u foto’s en video’s
kunt maken.
De camera aan de achterkant heeft 8 megapixel en staat standaard ingesteld op 4:3
ratio.
5.4 SOUNDRECORDER
Met de soundrecorder kan u audio opnemen en opslaan in uw toestel om later terug
te luisteren. Druk op
om naar alle applicaties te gaan en selecteer dan “Sound
Recorder”. In de soundrecorder kan u via de menuknop de modus wijzigen.
5.5 GALLERIJ
In de gallerij kunt u al uw genomen foto’s, video’s en gedownloade afbeeldingen
bekijken.
De video’s en afbeeldingen zullen in aparte mappen getoond worden.
Maak een keuze om de afbeelingen en/of video’s te bekijken. Alle media zal in
tumbnails worden getoond en door op een afbeelding/video te klikken wordt de
afbeelding volledig getoond/begint de video af te spelen
5.6 FM radio
U kunt naar FM radio luisteren zodra u de koptelefoon op
de telefoon heeft aangesloten (fungeert als antenne). Het
volume kunt u aanpassen door de volume-knoppen aan
de zijkant te gebruiken
Druk op
om de radio af te sluiten.
Druk op
of
om zender te zoeken.
6. NETWERK
6.1 WI-FI
Verbind met Wi-Fi om snel te kunnen internetten.


Ga naar instellingen via het hoofdmenu.
Druk op de schakelaar achter Wi-Fi om in te schakelen.

Druk op
Wi-Fi > voor alle beschikbare netwerken

Klik op het netwerk om te verbinding, of druk op de plus
(+) om handmatig een netwerk toe te voegen
6.2 3G
Uw toestel onderteunt UMTS/3G. Zorg ervoor dat het toestel uit staat alvorens u de
SIM-kaart plaatst/verwijdert.
6.3 BLUETOOTH
U kunt bestanden, zoals muziek naar een ander apparaat versturen middels
Bluetooth. Zoek het apparaat en accepteer/verstuur de data. Ontvangen data is
automatisch opgeslagen in Downloads.

Ga naar instellingen via het hoofdmenu

Controleer of Bluetooth ingeschakeld is

Om uw toestel via Bluetooth vindbaar te maken, druk op
de menuknop en druk op “Zichtbaarheid instellen”
7 . I N S TE L L I N G E N
7.1 SIM-BEHEER
Uw toestel ondersteunt twee SIM-kaarten. In “SIM-beheer” kunt u instellen via
welke SIM u standaard wilt bellen, welke SIM te gebruiken voor SMS/MMS, data en
meer instellingen.
7.2 DRAADLOOS & NETWERKE N
Ga naar dit menu om alle draadloze instellingen zoals Wi-Fi, Bluetooth, Mobiele
Netwerken, VPN instellingen, etc. te beheren. Kijk bij het hoofdstuk Netwerk voor
meer details.
7.3 AUDIOPROFIELEN
Uw toestel heeft 4 standaard ingestelde profielen die u kan gebruiken naar gelang
de situatie waarin u zich in bevindt. De profielen zijn Standaard, Stil, Vergadering en
buitenshuis. Druk op het
icoon om zelf een profiel aan te maken. Druk op het
icoon om alles terug te zetten naar de standaardinstellingen.
7.4 WEERGAVE
In dit menu kunt u de instellingen van uw scherm en/of weergave wijzigen.
Helderheid, automatisch scherm kantelen etc. is hier in te stellen.
7.5 OPSLAGRUIMTE
Bekijk en beheer uw opslagruimte van uw toestel:
Totale ruimte en beschikbare ruimte: Lijst met de hoeveelheid opslagruimte op uw
toestel en microSD, alsmede de hoeveelheid data gebruikt voor foto’s, video’s,
muziek en andere bestanden.
Verwijder microSD: Schakelt de microSD uit zodat de kaart veilig verwijderd kan
worden.
Beschikbare ruimte: De ruimte die nog beschikbaar is voor andere bestanden.
7.6 ACCU
U kunt de status van de batterij controleren door Accu te selecteren.
7.7 APPS
In dit menu kunt u alle actieve applicaties bekijken. Ook alle applicaties die u
gedownload heeft staan hier. Vanuit hier kunt u applicaties makkelijk verwijderen,
afsluiten en beheren.
7.8 LOCATIE
Uw toestel beschikt over GPS (Global Positioning System)
7.9 BEVEILIGING
U kunt uw toestel beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door bijvoorbeeld een
PIN-code of wachtwoord in te stellen.
SIM-PIN in- of uitschakelen
Indien de PIN-code is ingeschakeld dient u eerst de pincode in te voeren alvorens u
een gesprek kunt voeren.








Ga naar het applicatie-menu > instellingen > beveiliging.
Ga naar SIM-vergrendeling instellen.
Kies de gewenste SIM-kaart.
Selecteer vergrendelen om in te schakelen.
Voer uw PIN in om te bevestigen.
Om uw code te wijzigen, kies wijzigen.
Voer oude code in.
Voer nieuwe code in en bevestig.
Schermvergrendeling instellen
U kunt een vergrendeling op het scherm instellen. Hiervoor kunt u een pincode,
wachtwoord of patroon instellen.

Ga naar instellingen > beveiliging

Schermvergrendeling instellen

Kies de gewenste methode (schuiven, patroon, PIN code
of wachtwoord)
7.10 TAAL EN INVOER
Gebruik de Taal en Invoer instellingen om uw taal te kiezen of om uw on-screen
toetsenbord aan te passen. Hier kunt u ook woorden toevoegen/verwijderen aan uw
persoonlijke woordenboek.
7.11 BACK-UP & RESET
Met back-up & Reset kunt u van bepaalde gegevens een back-up maken, dit
automatiseren en/of uw toestel terugzetten naar standaard instellingen.
7.12 ACCOUNTS
In Account kunt u accounts toevoegen/verwijderen/beheren van Google en andere
services. Hier kunt u ook instellen welke applicatie welke data moeten
versturen/synchroniseren.
7.13 DATUM EN TIJD
In dit menu kunt u de tijd, datum en tijdszone instellen en/of aanpassen. Wij
adviseren u om de automatische instellingen te gebruiken. Mochten die incorrect
zijn, kan u het zelf aanpassen.
Gebruik 24-uurs formaat: 24-uurs tijdsnotatie in- of uitschakelen.
Selecteer datum-formaat: Keuze uit verschillende variaties
7.14 SCHEMA AAN/UIT
Hier kunt u instellen wanneer uw toestel automatisch moet inschakelen en/of
uitschakelen. Zorg ervoor dat u deze funtie eerst inschakelt en daarna pas de tijden
instelt.
7.15 TOEGANKELIJKHEID
Toegankelijkheid geeft de mogelijkheid om uw toestel aan te passen indien u
behoefte aan grotere tekst, hoger contrast of andere wensen heeft.
7.16 OVER DE TELEFOON
In “Over de telefoon” kunt u informatie krijgen over uw toestel. Denk hierbij aan
systeeminformatie, modelnummer, informatie over uw software en de mogelijkheid
om een update te downloaden. Ook de legal information is hier te vinden.
8. APPLICATIES
8.1 CALCULATOR
Met de Calculator kunt u de standaard calculaties uitvoeren zoals optellen, afrekken,
delen, vermenigvuldigen en er is een wetenschappelijke modus beschikbaar
8.2 KLOK
Hiermij kan u een alarm instellen of andere klok-gerelateerde functies.
Druk op

 Klok
Druk op
>
om een alarm toe te voegen.
8.3 GMAIL
Gmail is Google's web-based e-mail service. Gmail is ingesteld tijdens het opstarten
van uw toestel. Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen synchroniseert
Google al uw gegevens van het internet naar uw toestel.
Ga naar hoofdmenu > Gmail
Maak een nieuwe account, of log in met een bestaande Google account. Volg de
instructies en maak zo nodig een Gmail account aan.
Zodra u ingelogd bent kunt u e-mail verzenden en ontvangen met uw Gmail account.
8.4 PLAYSTORE
Met de PlayStore kunt u applicaties, films, boeken, muziek en games zoeken en
downloaden naar uw toestel.

Ga naar het hoofdmenu > PlayStore en stel uw account in.

Maak een account aan, of log in met een bestaande
account.
9. SPECIFICATIES
Scherm
4.5 inch FWVGA
Batterij
1600mAh (3.7V)
Afmetingen
132.5 x 66.7 x 10.4 mm
Gewicht
151.5 gram
Netwerk
UMTS: 900/2100 Mhz
GSM: 850/900/1800/1900 Mhz
Standby-tijd
Tot 300 uur*
Gesprekstijd
Tot 3.5 uur*
Oplader
Input: 100-240V/500mA
* De standby-tijd en maximale
gesprekstijd zijn afhankelijk van de
netwerksignalen en -instellingen.
MILIEUVERANTWOORDELIJKHE ID
Help ons het milieu te beschermen ... WORD GROEN!
Wij leveren alle inspanningen om u milieuverantwoorde producten te leveren. De in
onze apparaten gebruikte materialen zijn herbruikbaar en kunnen gebezigd worden
om nieuwe producten te maken. Wij streven ernaar, producten te maken die zowel
voor onze consumenten als voor het milieu veilig zijn.
Spaar de natuurlijke grondstoffen voor toekomstige generaties door uw mobiele
telefoon te hergebruiken. Uw mobiele telefoon bevat een aantal metalen dat, indien
naar behoren hergebruikt, weer in de kringloop geïntroduceerd kan worden,
hetgeen de noodzaak voor het ontginnen van nieuwe ertsen vermindert.
Hergebruik vermindert de behoefte aan ruwe materialen, bespaart energie, helpt de
opwarming van de aarde te verzachten en verlaagt de verontreiniging, hetgeen de
natuurlijke grondstoffen voor de toekomst bewaart.
Volg enkele eenvoudige stappen en lever uw bijdrage tot het redden van de planeet:
WEL DOEN
Uw handset en zijn toebehoren hergebruiken.
Om de natuurlijke grondstoffen te beschermen en het hergebruiken
van het materiaal te bevorderen, gelieve batterijen van andere
soorten afval te scheiden.
NIET DOEN
Verbrand uw mobiele telefoon en zijn batterij niet.
Gooi uw mobiele telefoon niet bij het gewone afval.
Laad uw handset niet overmatig op. Verwijderd de lader wanneer de
batterij vol is.
Dit logo betekent dat dit product en/of zijn toebehoren niet bij het andere
huishoudelijke afval weggegooid dienen te worden.
Gevaren voor onbehoorlijke omgang, accidenteel stukgaan, beschadiging en / of het
onjuiste hergebruik van gevaarlijke elementen kunnen het volgende tot gevolg
hebben:
Bij verbranding kunnen carcinogene dioxinen in de door ons
ingeademde lucht ontsnappen; bij weggooien op het stort
kunnen ze in het grondwater lekken en een uitwerking op uw
plaatselijke gemeenschap hebben.
In warme klimaten kan de oxidatie van kwikzilver in het milieu
versneld worden, hetgeen tot het ontstaan van geoxideerde
Hg-atomen leidt waarvan bekend is dat ze verband houden
met de uitputting van de ozonlaag.
Het onbehoorlijke hergebruik leidt daarenboven tot
problemen voor de veiligheid van gegevens, aangezien private
elektronische informatie op de harde schijf achterblijft indien
ze niet vóór de afdanking naar behoren verwijderd wordt.
Hoe te hergebruiken
Gelieve uw elektronische producten enkel door geautoriseerde inzamelpunten voor
hergebruik te laten verwerken, die goedgekeurd zijn door de Pollution Control
Board, de Indiase raad voor de verontreinigingsbeheersing. Wij bieden de
mogelijkheid voor het hergebruik van onze producten; gelieve voor details onze
website te bezoeken of onze klantendienst te bellen. Help ons GROEN TE
WORDEN.
Samenstelling van gevaarlijke elementen in uw apparaat:
Uw apparaat bevat de volgende gevaarlijke elementen niet in een hoger gehalte dan
de hieronder verstrekte limieten: de maximale concentratiewaarde van 0,1% per
gewicht in homogene materialen voor lood, kwikzilver, zeswaardig chroom,
polybroombifenyl en polybroomdifenylethers; en de maximale concentratiewaarde
van 0,01% per gewicht in homogene materialen voor cadmium.
EG-conformiteitsverklaring voor richtlijn radio- en
telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG
Wij, Kazam Mobile Limited
Van Suite 4B, 43 Berkeley Square, Londen, W1J 5FJ, Verenigd Koninkrijk verklaren op
onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
Product name: UMTS/GSM Dual-Mode Digital Mobile Phone
Trade name: KAZAM
Model name: Trooper2 4.5
(Gedetailleerde beschrijving van het product, inclusief naam, type,
model en bijkomende informatie zoals lot-, batch- of serienummer,
bronnen en aantal artikelen) waarop deze verklaring betrekking heeft
aan de volgende normen en/of andere normatieve documenten voldoet.
Essentiële
vereisten
Radio
Spectrum
Artikel 3.2
EMC Artikel
3.1(b)
Specificatie/normen
Documentidentificatie
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
CCIS14030009002
CCIS14030009003
CCIS14030009004
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05)
ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 (2011-07)
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)
CCIS14030009005
CCIS14030009007
CCIS14030009006
CCIS14030009001
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
Veiligheid
Artikel
3.1(a)
Gezondheid
artikel
3.1(a)
EN 609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50360:2001,
EN 50566:2013
EN62209-1:2006,
CCIS14030009101
CCIS14030009008
EMC
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:
2009
EN 61000-3-3:2008
CCIS14030009009
Hiermede verklaren wij dat (alle essentiële radiotestsequensen uitgevoerd zijn en
dat) het bovenvermelde product aan alle essentiële vereisten van Richtlijn
1999/5/EG voldoet.
De conformiteitsevaluatieprocedure waarnaar in Artikel 10 van Richtlijn 1999/5/EG
verwezen wordt en welker details in Bijlage[Ⅲ]of [Ⅳ]ibidem zijn
opgenomen, werd opgevolgd met betrokkenheid van de volgende aangemelde
instantie(s):
PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany
Identificatiemerk: 0700 De uitrusting zal tevens de uitrustingsidentificatie klasse III
van (nummer van aangemelde instantie) dragen
uitrustingsidentificatie klasse I van (nummer van aangemelde instantie) dragen
Handtekening:
2014.03.04
Gedrukte naam/functie: Daniel Readman/manager
Tel: +44 (0) 20 7491 6930
Adres:Suite 4B, 43 Berkeley Square, Londen, W1J 5FJ, Verenigd Koninkrijk
CE0700
SAR
SAR-informatie
0,231 W/kg 10g hoofd-SAR (CE)
0,527W/kg 10g lichaams-SAR (CE)
Bediening bij dragen op het lichaam
Dit apparaat werd getest op typische bediening bij dragen op het lichaam. Teneinde
aan de vereisten voor blootstelling aan radiofrequentie te voldoen, moet een
minimale afstand van 1,5 cm tussen het lichaam van de gebruiker en de handset
aangehouden worden, met inbegrip van de antenne. Riemclips, houders en ander
toebehoren van derde partijen die bij dit apparaat gebruikt worden, dienen geen
metallische componenten te bevatten. Op het lichaam gedragen toebehoren dat
niet aan deze vereisten voldoet, kan mogelijkerwijze niet aan de vereisten voor
blootstelling aan radiofrequenties voldoen en dient vermeden te worden.
Gebruik enkel de geleverde antenne of een goedgekeurde. Niet goedgekeurde
antennes, aanpassingen of aanzetstukken kunnen de kwaliteit van oproepen in het
gedrang brengen, de telefoon beschadigen of een inbreuk op de regelgevingen met
zich meebrengen. Gebruik de telefoon niet met een beschadigde antenne. Indien
een beschadigde antenne in aanraking met de huid komt, kan een kleine
brandwonde het gevolg zijn. Gelieve contact met uw plaatselijke dealer op te nemen
voor een vervangingsantenne.
Wees voorzichtig met het gebruik van de hoofdtelefoon. Herhaaldelijke blootstelling
aan hard geluid van de hoofdtelefoon kan gehoorschade veroorzaken.
Pas op: het gebruik van een incorrecte batterij kan leiden tot explosies. Voer
gebruikte batterijen af volgens de instructies.
Het product mag alleen gebruikt worden in combinatie met USB 2.0-poorten.
De adapter moet in de buurt van het product ingeplugd worden en eenvoudig
bereikbaar zijn.
De EU oplader:
Model: A31-1503B-501000
Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.2A
Output: DC5.0V, 500mA
Haal de adapter uit het stopcontact om het opladen te stoppen.
Gebruikstemperatuur: -20 ℃ - 40 ℃
Het apparaat voldoet aan de stralingsnormen wanneer het op 1,5 centimeter van uw
lichaam gebruikt wordt.