Concept Jaarverslag 2015

Commentaren

Transcriptie

Concept Jaarverslag 2015
“SPORTRAAD APELDOORN
VOLOP IN BEWEGING”
JAARVERSLAG
2015
Inhoud
Pagina
Voorwoord
3
De Sportvereniging
4
Lobby, netwerken en contacten
10
Verenigingszaken
13
Financiën
15
Sporthuldiging 2015
18
Ledenlijst per 31-12-2015
21
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
2
Voorwoord
Beste sportvrienden,
Beste sportvrienden,
Het jaar 2015 was het jaar waarin de Sportraad verder
invulling moest geven aan het feit dat sport weer op de
politieke agenda staat. Naast het realiseren van een
afzonderlijk topsportbudget is met name de invulling van
de breedtesport door middel van een Sportagenda
Apeldoorn van groot belang. Door het instellen van een
Stuurgroep, waarin de Sportraad is vertegenwoordigd, is
met het genoemde een start gemaakt.
Door middel van een bijeenkomst met de
sportwoordvoerders is de mening van de Sportraad over de invulling van
deze Sportagenda duidelijk kenbaar gemaakt. Positief is dat hiervoor extra
capaciteit kan worden ingezet. Dat hiernaast natuurlijk alle lopende projecten
(Sportiviteit & respect, Uniek Sporten, de Vitale Sportvereniging) als ook de
serviceverlening aan de aangesloten sportverenigingen en input voor de
sportinfrastructuur de nodige aandacht heeft gevraagd, spreekt voor zich. Ook
is het zeer verheugend om te moeten constateren dat in het veld van de sport
in Apeldoorn meerdere verenigingen elkaar weten te vinden om
samenwerkingen aan te gaan om zo de sport een sterkere positie te geven.
In november ben ik als nieuwe voorzitter van de
Sportraad Apeldoorn door de ALV verkozen. Dit zal na 9
jaar Anne Fokke de Vries even wennen zijn. De Sportraad
is hem veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet en
doorzettingsvermogen. Hij heeft de Sportraad in woelige
tijden op de sportkaart gezet/weten te houden. Aan mij de
taak dit stokje over te nemen.
Lopende projecten zoals “Vitale Sportverenigingen” en
“de Sportagenda 2015-2019” zullen hun vervolg krijgen
en het nieuwe project “Optimalisatie accommodaties” zal tegen het licht
gehouden worden. Al met al beloofd 2016 een nieuw jaar vol uitdagingen en
sportieve hoogtepunten te worden.
SPORTRAAD APELDOORN (VSA)
Henk Dijkgraaf (voorzitter vanaf 23 november 2015)
Dit is mijn laatste (deel) voorwoord voor het Jaarverslag 2015. Ik kijk terug op
een zeer plezierige en constructieve tijd bij de Sportraad Apeldoorn waar de
continuïteit en positionering van de Sportraad en de waarborging hiervan
steeds mijn aandacht heeft gevraagd. Dit alles om de sport in Apeldoorn en
alle sportverenigingen die hieraan invulling geven een zo optimaal mogelijk
sportklimaat te kunnen geven. Dat lukt een voorzitter nooit alleen vandaar
dat ik ook nu afsluit met de woorden: SAMEN 1 = SAMEN STERK !!!!!
SPORTRAAD APELDOORN (VSA)
Anne Fokke de Vries (voorzitter tot 23 november 2015)
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
3
DE SPORTVERENIGING
Accommodaties
Beleid
Ten gevolge van structurele bezuinigingen op de gemeentebegroting in de
afgelopen jaren heeft de Sportraad in samenspraak met haar leden het
initiatief genomen tot het opstellen van de volgende notities:
1. “Overleven is Meedoen, mei 2013”. In deze notitie wordt richting gegeven
op welke wijze vanaf het jaar 2014 invulling zou moeten worden gegeven
aan de sportinfrastructuur in de gemeente Apeldoorn. Deze notitie is bij
het college van B&W en bij de raadsfracties positief ontvangen.
2. “Eindrapportage de Vitale Sportvereniging Apeldoorn, november 2015”. In
deze rapportage worden onder meer de resultaten van het onderzoek naar
de vitaliteit van de sportverenigingen in Apeldoorn weergegeven. De
resultaten van dit onderzoek dienen onder meer als onderlegger voor de
uitvoering van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur van de
gemeente Apeldoorn.
Eind 2016 zal middels een onderzoek inzicht worden verkregen in behoud,
onderhoud en optimalisatie van de bestaande sportvoorzieningen gericht op
een beeld wat de komende jaren te verwachten staat.
Overleggen
Geheel los van vorenstaande heeft mede naar aanleiding van wensen vanuit
de verenigingen en de aanwezige problematiek met betrekking tot
accommodatiezaken er in 2015 met de gemeente en Accres regelmatig
overleg plaatsgevonden. Ook de leden van de Raad van Advies van de
Sportraad zijn, voor zover gewenst, bij dit overleg betrokken geweest. Gesteld
mag worden dat de uitkomsten van deze overleggen voor de verenigingen
positief genoemd kunnen worden.
Op de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad Apeldoorn van 23
november 2015 is het eerste exemplaar van de eindrapportage “de
Vitale Sportvereniging Apeldoorn” door de vicevoorzitter uitgereikt aan
wethouder sport van de gemeente Apeldoorn.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
4
Bestuurdersacademie Apeldoorn
Combinatiefuncties
De Bestuurdersacademie (BA) is een samenwerkingsverband tussen
Sportraad Apeldoorn en het Verenigingsburo en omvat een trainings-, cursus-,
en intervisieprogramma voor (kader)leden en bestuursleden van
verenigingen en stichtingen.
“Een normbedrag van 50.000 euro per aangestelde fte buurtsportcoach wordt
gehanteerd. De rijksoverheid keert 20.000 euro per fte uit aan gemeenten.
Deelnemende gemeenten organiseren 60% cofinanciering vanaf het eerste jaar
van deelname. De bedragen worden via een decentralisatie-uitkering aan
gemeenten beschikbaar gesteld. Vanuit het programma Sport en Bewegen in de
Buurt is in 2012 een extra bedrag beschikbaar gekomen van 8 miljoen euro. Dit
is vanaf 2013 verhoogd met 11 miljoen euro, waarmee zo’n 1.000 extra
buurtsportcoaches structureel kunnen worden aangesteld. Met het programma
Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het
ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke
keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen,
bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de
hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.”
Bron: www.sportindebuurt.nl.
De trainingen worden gegeven door trainers die zowel in het bedrijfsleven als
in de publieke sector, beroepshalve en/of als vrijwilliger, hun sporen verdiend
hebben. Dit allemaal in het kader van maatschappelijk betrokken
ondernemen. (Aspirant) bestuursleden of actieve vrijwilligers werkzaam bij
vrijwilligersorganisaties kunnen de trainingen volgen tegen een geringe
vergoeding van € 15 per training.
In 2015 hebben 70 cursisten deelgenomen aan de verschillende trainingen
van de BA. Het trainingsaanbod: Training Voorzitter; Penningmeester;
Secretaris; Sponsoring & Fondsenwerving; Vrijwilligersbeleid; Krachtig
besturen; PR & Communicatie; Presenteren; Risicomanagement binnen uw
vereniging; Valkuilen in de statuten van uw vereniging of stichting.
Op 10 februari 2015 kwamen ruim 220 belangstellenden naar de
Inspiratieavond “Scoren in de wijk” die werd gehouden in de Hanoszaal van
Orpheus. De zaal alsmede de consumpties werden belangeloos beschikbaar
gesteld door Orpheus. Sprekers tijdens de Inspiratieavond waren Meta
Neeleman, directeur van Orpheus, Joop de Winter, lid van de raad van
Commissarissen van FC Twente, Bastiaan Overeem, programmamanager van
Visit Veluwe en Bas van den Hoogen.
De kerngroep van de BA, bestaande uit 7 personen uit verschillende
organisaties, geeft sturing aan de BA.
“In oktober 2014 heeft een landelijk onderzoek naar de inzet van
combinatiefunctionarissen plaatsgevonden. Eén van de conclusies is: zowel
buurtsportcoaches zelf als de sportorganisaties zijn van mening dat het ledental
bij sportverenigingen is toegenomen door hun komst. Vooral het aantal
jeugdleden (60%) en allochtone leden (43%) zou zijn toegenomen door de
komst van de buurtsportcoach volgens sportverenigingen. Buurtsportcoaches
schatten dit wat rooskleuriger in dan sportverenigingen. Het lijkt erop dat
buurtsportcoaches en in iets mindere mate sportorganisaties nog iets meer
geloven in de ledenwinst dan ten tijde van de vorige meting.”
Bronnen: “Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014: Verbreding en
structurele samenwerking” en “Kennispraktijk voor sport onderwijs en
gezondheid in combinatie met het Mulier instituut”.
In 2015 zijn binnen de gemeente Apeldoorn de combinatiefunctionarissen
ingezet als beweeg- en cultuurcoaches in het onderwijs en voor
buurtactiviteiten. Voor specifieke ondersteuning voor de sportverenigingen is
er geen beroep gedaan op de combinatie functionaris.
In Apeldoorn is het volledige fte budget voor de combinatiefunctionarissen
praktisch ingevuld.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
5
Sportiviteit & Respect/Werkgroep (On)gewenst Gedrag
De “Werkgroep (On)gewenst Gedrag” heeft in 2015 verder gewerkt aan haar
doelen, zoals deze beschreven zijn in de “Handleiding Vertrouwens Contact
Persoon”. U vindt de tekst op de website van de Sportraad Apeldoorn
(www.sportraad.nl) en van het Verenigingsburo.
In het najaar is een bijeenkomst geweest, waarbij ook bestuursleden van de
verenigingen zijn uitgenodigd. Vanuit dit overleg en de gesprekken met de
VCP’ers blijkt het van belang te zijn dat het onderwerp vanuit het bestuur
wordt besproken met de leden van de vereniging.
In 2015 is met de leden van de poule van Vertrouwens Contact Personen
ervaring uitgewisseld. Er worden jaarlijks 2 bijeenkomsten georganiseerd met
de opgeleide VCP’ers. Uit deze bijeenkomsten blijkt dat het van groot belang is
deze ervaring met elkaar te delen. De gesprekken vinden plaats onder leiding
van een ervaren Vertrouwens Persoon. Hierdoor krijgt de ervaring ook een
verdiepingsslag en een leermoment. Ook het informeren over nieuwe
ontwikkelingen is een onderdeel van de bijeenkomsten.
In 2015 is de Respect Quiz niet uitgevoerd. De Respect Quiz is ontstaan vanuit
Artikel 1 van de Grondwet, Gelijke Behandeling. Door een aantal mensen is
gewerkt aan een interessante quiz, die de sporters en haar verenigingen meer
bewust maken van Gelijke Behandeling voor iedereen. Samen met MD Veluwe
en het Verenigingsburo is de Respect Quiz ontwikkeld en uitgevoerd. De quiz
wordt samengesteld door een werkgroep bestaande uit leden van de poule
van Vertrouwens Contact Personen. Deze groep is tevens jury tijdens de quiz
en wijst de winnaar(s) aan.
Het opzetten van het registratiesysteem door NOC*NSF en de Sportbonden is
nog niet gerealiseerd. Oorzaak is vooral het op juridisch correcte wijze
invoeren in het systeem van de privacy wetgeving.
De werkgroep is op zoek naar een vereniging die een toernooi of een
evenement organiseert. Wij willen graag de Respect Quiz samen met een
vereniging realiseren in 2016.
In de zomer van 2015 is er in het Stadhuis van Apeldoorn een
bijeenkomst geweest met als thema De Open Club. In het najaar
van 2015 zijn 3 bestuursleden op bezoek geweest bij de provincie
Gelderland om te praten over De Open Club. De provincie
Gelderland is op zoek naar initiatieven die in aanmerking kunnen
komen voor ondersteuning vanuit de provincie. Vanuit Apeldoorn
kunnen we initiatieven aandragen of rechtstreeks bij de provincie
of via de Sportagenda van de gemeente Apeldoorn. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de Sportraad Apeldoorn.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
6
In 2015 is de 7e cursus Vertrouwens Contact Personen voorbereid, die door
NOC*NSF wordt uitgevoerd. Mede dankzij de subsidie van de gemeente
Apeldoorn is het mogelijk dat deze training in Apeldoorn wordt gehouden. De
kosten voor de vereniging/deelnemers bedragen momenteel € 75,-. Dit tarief
kunnen we handhaven totdat het budget op is.
Sporten met een Beperking
Naar aanleiding van het onderzoek en de rapportage over sporten met een
beperking in Apeldoorn functioneert de Werkgroep Sporten met een
beperking Apeldoorn. In deze werkgroep participeren meerdere organisaties.
U kunt meer informatie vinden over de werkgroep en de samenstelling op de
website van de Sportraad Apeldoorn ( www.sportraad.nl ).
Naar aanleiding van het rapport heeft de werkgroep diverse acties uitgezet.
Het overzicht met betrekking tot het aanbod voor sporters met een beperking
wordt bijgehouden en is beschikbaar op de website van de Sportraad.
De (specifieke)deskundigheid die noodzakelijk is om als vereniging en als
vrijwilliger de mensen met een beperking goed te kunnen begeleiden, is
aanwezig bij de professionele zorg en welzijn. Vanuit de werkgroep en de
aangesloten organisaties (MEE Gelderland, De Klup, ViaReva, ‘s Heeren Loo
Zorggroep, Gelderse Sport Federatie, Accres, Verenigingsburo en de Sportraad
Apeldoorn) willen we aanbod en vraag naar deskundigheid beter op elkaar
afstemmen.
Om te komen tot een vergroting van de sportparticipatie van mensen met een
beperking heeft de werkgroep een aantal activiteiten in 2015 gerealiseerd:
1. Er zijn 5 bijeenkomsten geweest van de werkgroep. Daarin worden diverse
activiteiten op elkaar afgestemd.
2. Op 26 april is de Sportoriëntatiedag “Bijzondere Sporten voor Unieke
Mensen” in het Omnisport georganiseerd. Ruim 20 aanbieders hebben de
bezoekers clinics aangeboden; hierdoor zijn de deelnemers in de
gelegenheid geweest diverse beweeg- en sportactiviteiten te ervaren; meer
dan 150 mensen hebben de dag bezocht; mede dankzij diverse fondsen is
realisatie mogelijk geworden.
De Werkgroep Sporten met een Beperking Apeldoorn heeft in april in het
Omnisport de tweede Sportoriëntatiedag georganiseerd. Tijdens deze dag
kunnen mensen diverse beweeg – en sportactiviteiten zien en ervaren.
Daarnaast is er de mogelijkheid om met de vrijwilligers van de
sportverenigingen en de sportaanbieders te spreken over de mogelijkheden
bij de club. Rolstoelbasketbal, zoals te zien op de foto, is één van de meer
dan 20 aangeboden activiteiten. De deelnemers zijn enthousiast en
geconcentreerd aan het sporten, want wel winnen hè. Dat is de winst van
samen sporten en bewegen.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
7
3. Het project Kies Je Aangepaste Sport heeft een boekje uitgegeven. In dit
boekje staan de clinics vermeld met data en locaties.
4. De website van Uniek Sporten Apeldoorn is gelanceerd en wel op 16
september 2015 door de wethouder sport. Daarmee sluiten we aan bij een
landelijke trend: alle info per regio op 1 website te weten Uniek Sporten.
5. Om in de Stedendriehoek te komen tot 1 loket is er bij de provincie
Gelderland een subsidie aanvraag ingediend. Doel van dit project is om
binnen de Stedendriehoek te komen tot samenwerking, afstemming en
stimulering van een breed sportaanbod voor mensen met een beperking.
In de eerste maanden van 2015 heeft er overleg plaats gevonden met
wethouders en vertegenwoordigers van de 7 gemeenten van de
Stedendriehoek. De provincie heeft de aanvraag 1-loket Stedendriehoek
gehonoreerd en daarmee is Simone Mouw aangesteld om als regio
coördinator te functioneren. Om te komen tot een goede afstemming met
de 7 gemeenten is er op 5 november een overleg geweest, waarin
afspraken tussen de gemeenten en de regio coördinator zijn gemaakt.
Sportimpuls project Life Goals
De Sportraad is betrokken geweest bij een subsidie aanvraag door avv
Columbia en het Leger des Heils om mensen uit de verslavingszorg en thuisen daklozen door middel van sport te inspireren tot maatschappelijke
participatie. Deze aanvraag is gehonoreerd en de 4 sportverenigingen zijn
samen met het Leger des Heils het programma gestart in 2015. Dit
programma loopt tot en met oktober 2016.
De duurzame sportvereniging
Dit thema is geagendeerd naar aanleiding van een overleg met de
sportwoordvoerders van de politieke partijen. Een werkgroep heeft een
bijeenkomst georganiseerd voor de sportverenigingen. Deze bijeenkomst is
op 16 november gehouden bij omnivereniging WSV. Doel van de bijeenkomst
is sportverenigingen te informeren over technische mogelijkheden, omgang
met energie en mogelijke subsidies. Met deze informatie kunnen verenigingen
beter beoordelen welke maatregelen zij willen nemen en welke haalbaar zijn.
De situatie per vereniging is te divers om tot één aanpak te komen. De
werkgroep heeft besloten dat haar taak er op zit. De Sportraad is nog in
overleg met de gemeente om te kijken of er mogelijkheden zijn verenigingen
te ondersteunen bij een duurzaamheidsaanpak/project. Dit zal in 2016 leiden
tot een besluit.
In 2015 is de Sportraad Apeldoorn op initiatief van de
sportwoordvoerders van de politieke partijen gestart met een
werkgroep, die een bijeenkomst heeft georganiseerd voor de
sportverenigingen. Tijdens de bijeenkomst is er informatie
gegeven over verduurzaming van de accommodatie en subsidie
mogelijkheden. In overleg met de gemeente Apeldoorn zal er in
2016 een vervolg komen voor die hiervoor belangstelling
hebben. Op de foto het dak van het clubhuis van
tafeltennisvereniging De Brug. Zij zijn zelf gestart met
verduurzaming door de aanschaf van zonnepanelen.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
8
Wet & Regelgeving
APV en paracommercie
De in 2014 ingevoerde regelgeving is ook in 2015 uitgevoerd. Wel zijn de
meeste sportverenigingen op de hoogte van de regels en zijn zich bewust van
de consequenties. De verenigingen hebben hun beleid aangepast, dan wel de
uitvoering nauwkeuriger benoemd met doel en doelgroep. Activiteiten in het
kader van het belang van de vereniging, van de leden en de vrijwilligers zijn
nog steeds mogelijk.
Na de politieke legitimering door de Gemeenteraad en de toekenning van de
bijbehorende middelen is een Stuurgroep Sportagenda Apeldoorn ingesteld
die de verdere bestuurlijke begeleiding van de Sportagenda Apeldoorn ter
hand heeft genomen. In deze Stuurgroep hebben zitting vertegenwoordigers
uit de Gemeente, het onderwijs, de WMO / Zorg en de sport. Deze laatste zetel
wordt ingevuld door de Sportraad.
Sportagenda 2015-2019
Alle ingediende kansen worden getoetst aan de door de Stuurgroep
opgestelde criteria en het gemeentelijk vastgestelde sportbeleid in het
bestuursakkoord als het gaat om toekenning van de middelen.
De begeleiding van de projecten (indiening en uitvoering door de indieners)
ligt bij de Sportraad. Het secretariaat van de Stuurgroep ligt bij de Gemeente.
Nadat de sport weer op de politieke agenda is gezet, is er voor gekozen om
niet een beleidsnota te schrijven maar te komen tot een Sportagenda
Apeldoorn. Deze moet worden ontwikkeld en up-to-date gehouden worden
samen met partijen die sport als hun core business hebben, maar ook die
partijen die sport als instrument willen inzetten en de sportvereniging als
uitvoerende partij daarbij willen betrekken. De Gemeente Apeldoorn heeft in
overleg met de Sportraad hier een aanzet toe gegeven.
Het project nijntje Beweegdiploma voor peuters & kleuters in Apeldoorn is
het eerste project dat zal worden ondersteund met subsidie vanuit de
Sportagenda. Het project is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de drie
gymclubs KDO, NOVITAS en NTK. Het nijntje Beweegdiploma is een
verantwoord beweegprogramma voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar
waarin spelenderwijs gewerkt wordt aan de motorische, sociale en cognitieve
vaardigheden in de lessen. Het halen van een Beweegdiploma zou net zo
vanzelfsprekend moeten worden als het halen van een zwemdiploma. De
gymclubs gaan de methode hiervoor uitrollen binnen hun eigen verenigingen,
kinderopvang, onderwijs en andere sporten (verenigingen). In het eerste half
jaar van 2016 zullen al ruim 350 kinderen in Apeldoorn het Beweegdiploma
gaan ontvangen.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
9
LOBBY, NETWERKEN EN CONTACTEN
Overleg team Zorg, Welzijn & Sport, wethouder Sport
Het bestuur heeft 3x het reguliere overleg met het Team Zorg, Welzijn en
Sport en de wethouder Sport gevoerd. Onderwerpen waren o.a.:
 Rapport De Vitale Sportverenigingen Apeldoorn;
 Stand van zaken Sportinfrastructuur Apeldoorn;
 Accommodatiezaken;
 Sportraad projecten 2016;
 De Duurzame sportvereniging;
 Sportagenda 2015-2019;
 Convenant gemeente Apeldoorn – Sportraad Apeldoorn 2015-2018;
 Sporthuldiging 2015 in combinatie met presentatie in het kader van
de Giro D’Italia.
De voorzitter heeft daarnaast ad hoc overleg met de wethouder Sport.
Overleg Accres Apeldoorn
In 2015 is 2x regulier overleg met de staf plaatsgevonden.
Onderwerpen waren o.a.:
 MPB 2016-2019;
 Convenant gemeente Apeldoorn - Sportraad Apeldoorn 2015-2018;
 Gezamenlijke projecten Accres Apeldoorn en Sportraad Apeldoorn
2015/2016;
 Accommodatiezaken;
 Activiteitenkalender Sportstimulering;
 Inzet Combinatiefunctionarissen/sportbuurtcoach.
Op basis van behoefte is er overleg gevoerd met de afdeling Sportstimulering
en de divisie Vastgoed. Daarnaast heeft de voorzitter ad hoc overleg met de
directeur van Accres Apeldoorn.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
Politiek
De Politieke Markt is 3x bezocht in het kader van de Meerjaren Programma
Begroting en de Sportagenda 2015-2019.
In gesprek met de Raad is 1x maal in het kader van de presentatie
Sportagenda 2015-2019.
Voor de sportvoerders van de politieke partijen zijn 2 bijeenkomsten
georganiseerd.
PR & Communicatie
Website/Facebook/Twitter
De Social Media is het medium om een breder publiek te bereiken. Ook de
Sportraad beheert een website, facebookpagina en twittert.
De website www.sportraad.nl informeert de sportverenigingen met actueel
nieuws, een evenementenkalender, de huidige sportsubsidies, de Raad van
Advies, de werkgroep Sportiviteit & Respect, de werkgroep Sporten met een
Beperking enzovoort. De website voorziet de sporter van informatie over de
aangesloten leden.
Nieuw item De Bestuurstafel
De aangesloten leden van de Sportraad Apeldoorn worden door middel van
het item “De Bestuurstafel” digitaal geïnformeerd waar het bestuur zich in een
bepaalde periode mee bezig heeft gehouden.
Digitale Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief wordt zo breed mogelijk informatie verstrekt in relatie
tot de sport. Deze nieuwsbrief wordt breed verstuurd.
10
Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en RTV Apeldoorn
In het afgelopen verslagjaar is vanuit de Sportraad actief deelgenomen aan
een 4 tal bijeenkomsten van het PBO. Voor RTV Apeldoorn een wezenlijk
onderdeel in het kader van de Mediawet. In het PBO zijn vertegenwoordigers
aanwezig uit Zorg- en Welzin, Dorps- en Wijkraden, Ouderen, Sport, Jongeren
Onderwijs Educatie en Media en Levensbeschouwing.
Het PBO kijkt naar de beleidsplannen die het bestuur van RTV Apeldoorn
maakt en geeft haar goedkeuring voordat het naar het Commissariaat voor de
Media wordt gestuurd. Vanuit de Sportraad hebben we de wens uitgesproken
om een breder sportaanbod op RTV Apeldoorn aan bod te laten komen. Dit is
ook een wens van de omroep zelf, maar het aantal vrijwilligers voor het
maken van uitzendingen is beperkt.
Overzicht contacten/overleg 2015




















Accommodatiezaken
Accres staf- en divisieoverleg
ALV
Bestuursvergaderingen
Bestuurdersacademie Apeldoorn
Bezoek congressen/symposia/seminars
Bijeenkomst gemeente gebied Apeldoorn West
Bijeenkomst Duurzame Sportverenigingen
Bijeenkomst Publieksconferentie Apeldoorn Energie Neutraal
Bijeenkomst Centraal Beheer Doet
Bijeenkomst Sportief Verbinden Gelderse Sport Federatie
Bijeenkomst Sportdeelname verhogen bij meer kwetsbare mensen
Bijeenkomst in het kader van de fusiegesprekken a.v.v. Columbia en vv.
Apeldoornse Boys
Bijeenkomst STAA
Combinatiefuncties regeling
Evenementen/bijeenkomsten
Federatie Amateur Voetbalverenigingen Apeldoorn e.o.
Gemeentelijk overleg
Gesprek Businesscase Zorg en Sport gemeente Apeldoorn
Giro D’Italia/Taskforce
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
Inspiratiebijeenkomst Bestuurdersacademie Apeldoorn
Interview in het kader van een brochure gemeenteraad
Netwerkbijeenkomst Vrijetijdseconomie
Onderzoek Centre for Sport & Education Apeldoorn
Ontbijtsessie thema Beleving in beweging
Overleg gemeente in het kader van de aanvraag WMO subsidies
Overleg invulling Topsportstructuur Apeldoorn met bedrijfsleven
Overleg Open Club gedachte met Provincie en gemeente Apeldoorn
Overleg met de KAP
Overleg Voorzittersbijeenkomst
Overleg met de Sesamacademie Apeldoorn
Overleg inzake het Ondernemersfonds
Overleg in het kader van de APV
PBO overleg
Politiek waaronder de PMA
Presentatie Vitale Sportvereniging ALV KDO
Representatie en individuele gesprekken bestuur
SOFA
Sportevenement/Sporthuldiging
Sportgala Gelderse Sport Federatie
Stadsgesprek gebiedsgericht werken en participatie
Werkgroep Sportiviteit & Respect waaronder VCP bijeenkomsten
Werkgroep Sporten met een Beperking waaronder 1 loket Aangepast
Sporten Stedendriehoek
 Verenigingsburo























Overzicht lopende projecten en samenwerkingsverbanden








Belangen Bewoners Orderbos
Bestuurdersacademie Apeldoorn
Inzet buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen
Notitie toekomstige Sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn
Overleg Accres, staf en afdeling Sportstimulering
Overleg wethouder sport en team Zorg, Welzijn & Sport
Projectgroep Ondersteuning Vitale Sportverenigingen
Projectgroep Duurzame Sportverenigingen
11








Programma Beleidsbepalend Orgaan/RTV Apeldoorn
Rapport “De Vitale Sportvereniging”
Stageopdrachten
Sportagenda 2015-2019
Sportevenement 2015
Sport voor vluchtelingen in samenwerking met Accres Apeldoorn
Werkgroep (On)gewenst gedrag waaronder VCP en Respectquiz
Werkgroep Sporten met een Beperking waaronder 1 loket Aangepast
Sporten Stedendriehoek
Het bestuur heeft in het verslagjaar een gemiddelde van 5 uur per week
besteed aan bovenstaande activiteiten.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
12
VERENIGINGSZAKEN
Uitgangspunt voor het bestuurlijk handelen zijn de doelstellingen in de
statuten:
1. de behartiging van de belangen van de leden in de ruimste zin van het
woord;
2. de bevordering van de sport in Apeldoorn in al haar verschijningsvormen;
3. de stimulering van de sportdeelname in Apeldoorn;
4. al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met wat hierboven
genoemd is of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
Henk Rosenkötter †
Gerhard Verbeek
Dick van Groen
Anne Fokke de Vries (met ingang van 23 november 2015)
Samenstelling Bestuur
De Raad bestaat uit:
René Boon, belastingadviseur;
Reinier van Dijk, medische zaken;
Dolf Wille, notaris;
Alwin Linthorst, bouwzaken;
Kees van Buuren, bouwzaken;
Ronald Schaufeli, civiele techniek;
Ab Scherpenzeel, financiële zaken;
Richard Geurts, juridische zaken;
Ronald Wijma, onderhandeling/projectontwikkeling.
Anne Fokke de Vries, voorzitter (afgetreden per 23 november 2015)
Henk Dijkgraaf, voorzitter (met ingang van 23 november 2015)
Jan Schuitema, vicevoorzitter
Alie Talsma-Adema, secretaris
Hans Ligt, penningmeester
Theo Veeneman, bestuurslid
Bernard de Vries, bestuurslid
Gert Boonen, bestuurslid
Paul Huisman, bestuurslid (met ingang van 27 mei 2015)
Vacature bestuurslid
Ereleden
Frans Bagchus †
Hans Berkman
Rien Booij †
Piet Boon
Fop ten Broek
Jan Brouwers
Peer Hanedoes †
Herman Herberts †
Freek Kamminga
Frans van Melsen
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
Raad van Advies
De Raad van Advies heeft als doelstelling het uitbrengen van doelgerichte
(deskundige) adviezen teneinde de professionaliteit en het beter functioneren
van de sportverenigingen in Apeldoorn te stimuleren en verbeteren.
Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
In 2015 is twee maal een ALV bijeengeroepen en wel op 27 mei en 23
november 2015.
Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:
- De gebruikelijke jaarverslagen en financiële verantwoording;
- Begroting 2016;
- Onderzoek en Rapportage De Vitale Sportvereniging;
- Sportagenda 2015-2019;
- Presentatie “De flexibele sportvereniging” door de heer Jan Willem van
der Roest van het Mulier Instituut;
13
-
-
Sportevenement 28 januari 2016 waaronder presentatie Apeldoornse
Topsportevenementen
2015,
Sportverkiezingen
en
uitreiking
Sportpenningen 2015;
Informatie van de portefeuillehouders: Accommodaties, Wet- en
Regelgeving, Gezondheid en Onderwijs, Sportiviteit en Respect, Sporten
met een Beperking.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in dit verslagjaar acht maal vergaderd.
Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn geweest zijn onder andere:
- Afscheidsreceptie Anne Fokke de Vries;
- Accommodatiezaken;
- Activiteitenplan 2016;
- ALV;
- Beleidskaders Sportraad 2016-2019;
- Bestuurdersacademie Apeldoorn;
- BBO overleg;
- De Duurzame Sportvereniging;
- Financiële zaken;
- Gastles Aventus;
- Gemeentelijke Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur;
- Gemeentelijke MPB 2016-2019;
- Gezonde Sportkantine/JOGG;
- Inzet combinatiefunctionarissen;
- Jaarplanning bestuur 2015;
- Ondernemersfonds;
- Onderwijs & Sport;
- Onderzoek en Rapport de Vitale Sportvereniging;
- Onderzoek Onderhoud Sportinfrastructuur;
- De Open Club;
- PBO/RTV Apeldoorn;
- PR & Communicatie;
- Rekenkameronderzoek bezuinigingen op subsidie sport- en
cultuursector;
- Sportagenda 2015-2019 waaronder de Kansenkaart;
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
-
Sporthuldiging;
Sportwoordvoerdersbijeenkomst;
Tarieven sportaccommodaties;
Taskforce Giro D’Italia;
Toepassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
Uitnodigingen voor jubilea, evenementen, symposia et cetera,
representatie;
Voorzittersbijeenkomst;
Werkgroep Ongewenst Gedrag waaronder de Respectquiz en
bijeenkomsten poule Vertrouwenscontactpersonen;
Werkgroep Sporten met een Beperking waaronder de Sportoriëntatiedag Bijzondere Sporten voor Unieke Mensen en Sportimpuls “Kies je
aangepaste Sport”;
Werkbezoek Almelo “Actief Betrokken Clubs”.
Bureau
De algehele coördinatie, bewaking, het initiëren, anticiperen en de
secretariële taken vinden plaats op het bureau en worden uitgevoerd door
Sonja Noija (24 uur per week).
Stage
MBO stagiair Jeffrey van den Berge heeft de 2e editie ondersteund van de
Sportorientatiedag Bijzondere Sporten voor Unieke Mensen op 26 april 2015
op het gebied van PR & Communicatie.
14
FINANCIËN
Winst- en Verliesrekening 2015
Balans per 31 december 2015
€
ACTIVA
Vaste activa
- Materiële vaste activa
Vlottende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen
31-12-2015
€
31-12-2014
€
299
1.593
127.483
PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Toelichting:
Eigen vermogen
- Bestemmingsreserve
personeelskosten
- Bestemmingsreserve
vervangingsinvesteringen
- Algemene reserve
- Resultaatbestemming
€
499
1.200
65.568
129.076
129.375
66.768
67.267
51.016
78.359
129.375
46.626
20.641
67.267
28.753
28.688
5.441
6.568
11.370
5.452
11.218
152
16.822
51.016
Resultaatbestemming 2015:
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve personeelskosten
- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen
Saldo
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
11.370
46.626
5.452
65
- 1.127
4.390
INKOMSTEN
Subsidiebaten
Contributie leden
Sponsorbijdrage
Projecten
Cursus bijdrage
Rentebaten
UITGAVEN
Personeelskosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Vergaderkosten ALV
Administratiekosten
Afschrijvingskosten
Sporthuldiging
Projecten
Cursuskosten
Jubileum 50 jaar
Verhuiskosten
Onvoorzien/overig
Saldo
Realisatie
2015
€
33.203
5.806
8.734
8.342
2.732
806
59.623
Begroot
2015
€
33.200
6.000
3.900
0
1.000
400
44.500
Realisatie
2014
€
38.649
6.062
7.617
1.005
473
53.806
Realisatie
2013
€
31.781
5.100
8.910
750
426
46.967
19.215
3.623
7.872
8.046
995
2.904
200
819
8.342
2.732
485
55.233
21.375
3.775
8.250
8.775
500
3.250
1.000
0
0
1.500
550
48.975
17.397
2.500
7.731
5.968
605
2.904
2.251
7.537
1.005
1.068
48.966
24.994
2.547
8.542
6.761
760
3.025
2.000
733
3.543
1.914
358
57.177
4.390
- 4.475
4.840
-8.210
59.623
44.500
53.806
46.967
15
Bestuursverslag jaarrekening 2015
Als aanvulling op de cijfers van de jaarrekening 2015 wordt een aantal
elementen dat van belang is nader toegelicht.
Balans
De liquide middelen zijn per 31-12-2015 met € 61.915 toegenomen vanwege
met name een ontvangen subsidie van ruim € 40.000 voor het project Loket
aangepast sporten in de Stedendriehoek en de nog te betalen salariskosten
combinatiefunctionaris van € 20.875. De kortlopende schulden zijn hierdoor
veel hoger. Naast een groot aantal nog te betalen kosten zijn er de
verplichtingen (voorzieningen) voor de projecten Sportiviteit en
Respect/Vertrouwens Contact Persoon, Sporten met een beperking, Loket
aangepast sporten in de Stedendriehoek, De Vitale Sportvereniging en de
Bestuurdersacademie. Door het bestuur is een bestemmingsreserve
personeelskosten gevormd voor maximaal de hoogte van het jaarsalaris van
de vaste bureaumedewerkster van de vereniging. Deze reserve mag alleen
aangewend worden voor het ondervangen van onvoorziene omstandigheden
betreffende de aanstelling van deze medewerkster. De bestemmingsreserve
vervangingsinvesteringen is gevormd ten behoeve van toekomstige
investeringen. De in het boekjaar gedane investeringen worden ten laste van
deze reserve gebracht. Er is een huurverplichting afgesloten inzake de huur
van kantoorruimte die jaarlijks per 1 april wordt voortgezet voor de periode
van één jaar. Deze huurverplichting bedraagt € 7.684 inclusief servicekosten
en omzetbelasting. Deze verplichting is niet in de balans opgenomen.
Winst- en verliesrekening
De directie van Accres Apeldoorn B.V. is in 2015 bereid geweest de
huurverplichting van de Sportraad volledig te sponsoren in plaats van de in de
begroting gehanteerde 50%.
Aan cursus bijdrage is meer ontvangen vanwege twee georganiseerde
trainingen Vertrouwens Contact Persoon. De cursuskosten zijn gelijk aan de
inkomsten, het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt toegevoegd aan
de betreffende voorziening.
In 2015 is BTW betaald over de salariskosten van de combinatiefunctionaris
via Accres. Van de salariskosten is 60% voor rekening van de Sportraad. De
personeelskosten zijn lager vanwege doorbelaste kosten naar projecten.
Voor de sporthuldiging 2015 is een bedrag uitgegeven van € 819.
De kantoorkosten zijn lager dan geraamd, voor portokosten, drukwerk en
kantoorautomatisering (doorbelaste kosten naar projecten) is minder
uitgegeven.
Het financiële verslagjaar 2015 wordt afgesloten met een saldo van € 4.390.
Voor de komende jaren zal de Sportraad blijven zoeken naar nieuwe middelen
(subsidie en/of sponsoring) om haar activiteiten en projecten te kunnen
blijven uitvoeren.
De complete jaarrekening ligt voor de leden ter inzage op het kantoor van de
Sportraad, Vlijtseweg 130 te Apeldoorn. Belangstellenden wordt gevraagd
vooraf te bellen met het secretariaat 055 360 45 70 of te mailen naar
[email protected]
Onder projecten staan de inkomsten en uitgaven van de projecten waarvoor
een voorziening aanwezig is. De inkomsten worden ten gunste van de winsten verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de uitgaven komen
en zijn daarmee gelijk aan elkaar.
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
16
VERENIGING SPORTRAAD APELDOORN
Bestuur
Stafbureau
Raad van Advies
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Externe Gremia
Interne zaken
Financiën
De Vereniging
Accommodaties
Topsport
PR & Communicatie
Voorzitter jury
sportverkiezingen
Wet & Regelgeving
PBO
Kwaliteit, Educatie en Gezondheid
Bestuurdersacademie Apeldoorn
Sportiviteit & Respect
Werkgroep Ongewenst Gedrag
Werkgroep
Sporten met een Beperking
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)
17
Apeldoornse Sporthuldiging 2015
De Sportraad Apeldoorn heeft in samenwerking met de gemeente Apeldoorn
op 28 januari 2016 in de raadszaal van het Stadhuis de uitreiking
sportpenningen en de huldiging van de sportvrouw, de sportman, de
sportploeg en het sporttalent van 2015 georganiseerd. Tijdens deze zeer druk
bezochte huldiging zijn presentaties in het kader van de Giro D’Italia gehouden.
De jury van de Apeldoornse Sportverkiezingen bestond in 2015 uit:
Anne Fokke de Vries, voorzitter;
Frank Hofland;
Monique Kuipers;
Gert Mulder;
Dolf Wille.
Sportvrouw



Elis Ligtlee (baanwielrennen)
Jip Vastenburg (atletiek)
Anne Terpstra (mountainbike)
Elis Ligtlee is uitgeroepen tot Sportvrouw van Apeldoorn 2015
Sportman



Peter Müllenberg (boksen)
Huub Kolkman (nunchaku)
Eelco Sintnicolaas (atletiek)
De jury heeft de volgende sporters genomineerd:
Eelco Sintnicolaas is gekozen tot Sportman van Apeldoorn 2015
Sporttalent (Beelaerts van Blokland Bokaal)
Sportploeg



Zilver Schmitz (trampolinespringen)
Vera Jonker (turnen)
Lauri Hulleman (atletiek)
Vera Jonker is de winnaar geworden
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)



Heren 1 Alterno (volleybal)
Synchroonpaar springen KDO (trampoline)
AV ’34 B junioren Estafetteteam (atletiek)
Heren 1 Alterno is gekozen tot Sportploeg van Apeldoorn 2015
18
Uitreiking gemeentelijke Zilveren Erepenning aan Huub Kolkman
Tijdens de uitreiking van de sportpenningen werd Nunchaku kampioen Huub
Kolkman nog extra in het zonnetje gezet. Hij kreeg een gemeentelijke Zilveren
Erepenning als erkenning voor de twee gouden medailles die hij behaalde op
het Open EK nunchuka-do in de categorieën kata en kumite.
Uitreiking sportpenningen
In totaal zijn 118 sportpenningen uitgereikt aan Nederlands kampioenen (of
hoger). Hieronder de namen van alle kampioen op alfabetische volgorde.
























Ad van Hooff (atletiek)
Aidan Blenk (streetdance)
Alma Hollen (atletiek)
Anne Terpstra (mountainbike)
Ard Vlooswijk (atletiek)
Arnout Smit (atletiek)
Bas Markies (atletiek)
Bente Obdeijn (schermen)
Bep van Riessen (zwemmen)
Bo Wever (schermen)
Britt Schimmelpennink (streetdance)
Britt van de Steeg (streetdance)
Chelsea Brom (streetdance)
Chiara Pas (streetdance)
Colin Wouters (schaken)
Corwin Kunst (volleybal)
Daan Meyer (atletiek)
Daniesha Leupens (streetdance)
Danique de Haan (atletiek)
Daphne van der Have (trampolinespringen)
Denice Grande (streetdance)
Dennis Licht (atletiek)
Dylan Buys (karten)
Eelco Sintnicolaas (atletiek)
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)


































Elaige Camara (boksen)
Ellis Ligtlee (baanwielrennen)
Emma Jurriens (streetdance)
Enli Chiang (schermen)
Fabiënne Faas (trampolinespringen)
Fleur Kraaijenbrink (streetdance)
Floortje Hoogland (streetdance)
Fredericku Bedou (karate)
Gabriël Krouwel (schaken)
Geoverdi Keuter (streetdance)
Gerben Dorland (baanwielrennen)
Gerlissa van de Groep (trampolinespringen)
Herman Aalbert (triathlon)
Huub Kolkman (nunchaku)
Indy Postma (streetdance)
Isa Wieringa (streetdance)
Jade Bourgonje (streetdance)
Janey Descendre (streetdance)
Jessie Bakker (streetdance)
Jinte Hibma (streetdance)
Jip Vastenburg (atletiek)
Jordi van Andel (volleybal)
Jordy Klessens (volleybal)
Justin Evers (schermen)
Karin Pruijssers (schaken)
Kaylee Gerritsen (streetdance)
Kevin Barten (motortrial)
Kim van Houwelingen (streetdance)
Larissa Smit (streetdance)
Lars Beumer (volleybal)
Laura Romein (streetdance)
Laura Verwaijen (streetdance)
Lauri Hulleman (atletiek)
Leny Kamp (zwemmen)
19


































Liza Lebedzeva (tennis)
Luc Rombouts (streetdance)
Luna Cnossen (mountainbike)
Lynn Bulthuis (streetdance)
Lynn Bourgonje (streetdance)
Manouk Peppelman (streetdance)
Mare Hekkelman (trampolinespringen)
Marije Boute (streetdance)
Marit Brinkman ( trampolinespringen)
Marleen Peek (basketball)
Martien de Haas (atletiek)
Maud Janssen (trampolinespringen)
Maud Hoogveld (streetdance)
Max van Langen (trampolinespringen)
Megan Vesseur (streetdance)
Melissa de Haan (atletiek)
Michel Bouwmeester (tennis)
Mick van Randtwijk (schaken)
Mike Goedhart (schermen)
Monique Heijns (atletiek)
Natalie Gaastra (streetdance)
Natasja Verheul (paardrijden)
Nathan Hoogendoorn (volleybal)
Niels Saurel (jeu de boules)
Peter Müllenberg (boksen)
Quin Heijkoop (volleybal)
Quinty Koeriroeme (streetdance)
Quinty Janssen (streetdance)
Reese Leerkes (streetdance)
Rémy De Rop (schermen)
René Smaal (karate)
Rens Teunissen van Maanen (mountainbike)
Renso Steunenberg (schaken)
Robbert Goossens (schermen)
Jaarverslag 2015 Sportraad Apeldoorn (VSA)



























Robin van Weerd (volleybal)
Robin Kramer (trampolinespringen)
Roma Cavallaro (streetdance)
Romeé Bakhuis (streetdance)
Ronald van Rijswijk (atletiek)
Ruben van Dijk (atletiek)
Sam Ligtlee (baanwielrennen)
Sarah Doeleman (streetdance)
Selina Cicek (karate)
Sjoerd Loopik (volleybal)
Sophie Smits (schermen)
Stijn Hilferink (handboogschieten)
Tamara de Graaf (baanwielrennen)
Thij Steeghs (volleybal)
Thijs van Gessel (volleybal)
Thomas Krullaars (volleybal)
Tilly Jacobs (atletiek)
Tim Martens (karten)
Tobias de Vries (schaken)
Tom Meijer (motorcross)
Vera Koedooder (baanwielrennen)
Vera Jonker (turnen)
Wessel de Kruijff (trampolinespringen)
Winanda Spoor (baanwielrennen)
Yarinda Saarloos (streetdance)
Zilver Schmitz (trampolinespringen)
Zoë Put (streetdance)
20
LEDENLIJST PER 31-12-2015
SV Orderbos
Sportclub Teuge
Federatie Apeldoornse
Gymnastiekverenigingen
Korfbal
Korfbalvereniging Atalante
Korfbalvereniging AKC Steeds Hooger
Boksen
Apeldoornse Boks- en Conditieclub
Handbal
Handbalvereniging Achilles
SC Klarenbeek
Modelbouw
ARMC Aero Dynamic
Auto Modelbouw Club Apeldoorn
Bridge
Apeldoornse Bridge Federatie
Handboogschieten
Avalon Sports
Motorsport
Trialclub Apeldoorn
Budo
Budo- en recreatiesport Sakura
Hengelsport
Hengelsportvereniging Tot Ons
Genoegen
Mountainbike
Mountainbikevereniging Bar End
(cursief staan de verenigingen met SC Klarenbeek
Kon. Ned. Biljart Bond, distr.
meerdere takken van sport)
Stedendriehoek
Aanmeldingen: geen
Opzeggingen: Badmintonclub ’70
Veluwe
Opgeheven:
Vereniging Avengers Paintball
Onderwatersportvereniging Blue
Lagoon
Aikido
Aikido Apeldoorn
Atletiek
AV Veluwe
AV ’34
St. Omnisport Nederland
St. Marathon Apeldoorn
St. Triatlon Apeldoorn
St. Apeldoorn Atletiekstad
Badminton
Badmintonclub ABC/Satria
Badmintonclub Appoldro
Badmintonclub Valkenberg
Omnivereniging WSV
Omnivereniging BSV
Basketbal
Omnivereniging WSV
Omnivereniging BSV
Biljarten
Biljartvereniging DTRC
St. Apeldoorns Biljartcentrum
Darts
SV Orderbos
Omnivereniging WSV
Hockey
Hockeyvereniging AMHC
Dynamic Tennis
Omnivereniging WSV
Badmintonclub Appoldro
Honk- en Softbal
Honkbalvereniging Robur ’58
Honkbalvereniging WSB
Fietscross
BMX Apeldoorn
Jazzdance
Omnivereniging DIO Ugchelen
Omniverenigingen
Omnivereniging BSV
Omnivereniging WSV
Omnivereniging DIO Ugchelen
Sportvereniging DIO Beemte-Broekland
SC Klarenbeek
SV Orderbos
Avalon Sports
Zaalsport Apeldoorn
Sportclub Teuge
Fitness
Zaalsport Apeldoorn
Hondensport
Apeldoornse Kynologenclub
Onderwatersport
Onderwatersportvereniging SUB ’70
Golf
De Veluwse Golfclub
Jeu de Boules
Jeu de Boulesvereniging ’t Zwijntje
Avalon Sports
Roeien
ARV de Grift
Gymnastiek
Gymnastiekvereniging de Kempers
Gymnastiekvereniging K.D.O.
Gymnastiekvereniging Novitas
Gymnastiekvereniging NTK
Gymnastiekvereniging Torpedo
Omnivereniging BSV
Omnivereniging DIO Ugchelen
SC Klarenbeek
Sportvereniging DIO Beemte-Broekland
Judo
Omnivereniging DIO Ugchelen
Karate
Karate-do Van Elburg
Karate-do Smaal
Klootschieten
Klootschietvereniging Woudhuis
Rugby
Rugbyvereniging The Rams
Ruitersport
Dakotaruiters
Oost Veluwe Rij- en Jachtver.
L.R. en P.C. WWNA
St. Paardrijden Gehandicapten
Schaatsen/skeeleren
Schaats- en skeelervereniging DNIJ
SC Klarenbeek
Schaken
De Schaakmaat
Schaakstad Apeldoorn
Schermen
Schermvereniging Surtout
Sporten met een beperking
Atletiekvereniging AV’34
Gymnastiekvereniging Novitas
Gymnastiekvereniging NTK
Fiets Cros Club Apeldoorn
Handbalvereniging Univé Achilles
Hockeyvereniging Ares
Korfbalvereniging Atalante
Omnivereniging WSV, basketbal
Omnivereniging DIO-Ugchelen, judo
Sportvereniging Hart Nodig
St. Paardrijden Gehandicapten
Tafeltennisvereniging De Brug
Tennisvereniging Vego
Voetbalvereniging Albatross
Voetbalvereniging ZVV ’56
Voetbalvereniging Victoria Boys
Volleybalvereniging Alterno
Volleybalver. Dynamo
Zwemver. Apeldoornse Watervrienden
Tafeltennis
Tafeltennisvereniging De Brug
Tafeltennisvereniging De Veluwe
Tennis
Tennisvereniging Beekbergen
A.l.t.v. Daisy
Tennisclub Kerschoten
Tennisvereniging Loenen
Tennisclub de Maten
A.l.t.v. Quick
Tennisclub. Sprenkelaar
A.l.t.v. Tepci
Tennisvereniging Ugchelen
Tennisvereniging Vego
Apeldoornse Tennis Federatie
Trampoline
Cleton Sports
Gymnastiekvereniging KDO
Trimmen
St. Trim Apeldoorn
Zaalsport Apeldoorn
Voetbal
v.v. AGOVV
v.v. Albatross
v.v. Alexandria
c.s.v. Apeldoorn
v.v. Apeldoornse Boys
v.v. Beekbergen
v.v. Beatrix
v.v. Columbia
v.v. Groen Wit ’62
SC Klarenbeek
v.v. Loenermark
vv. SV Orderbos
s.v. Prins Bernhard
v.v. Robur et Velocitas
v.v. TKA
v.v. Victoria Boys
Omnivereniging WSV
v.v. WWNA
v.v. ZVV’56
Federatie van Amateur
Voetbalverenigingen Apeldoorn e.o.
Scheidsrechtersver. Apeldoorn e.o.
Volleybal
Volleybalvereniging Alterno
Volleybalvereniging sv Dynamo
Sportvereniging Hart Nodig
Omnivereniging BSV
Omnivereniging WSV
Omnivereniging DIO Ugchelen
SC Klarenbeek
Sportvereniging DIO Beemte-Broekland
Zaalsport Apeldoorn
Sportclub Teuge
Wandelen
A.W.F. de Trekvogels
E.A.W.C. Wandellust
Omnivereniging BSV
Apeldoorns Wandelcomité
Apeldoornse Wandelfederatie
Wielrennen
AR & TV De Adelaar
Zaalvoetbal
vv. AGOVV
vv. Albatross
vv. Apeldoornse Boys
vv. Columbia
Omnivereniging WSV
vv. Robur et Velocitas
vv. Victoria Boys
vv. ZVV’56
Sportclub Teuge
Zwemmen
Zwemvereniging Aquapoldro
Zwemvereniging Apeldoornse
Watervrienden
Apeldoornse Vrijwillige
Reddingsbrigade