SJA 10 jaar KAPOT GOED* JONGERENWERK

Commentaren

Transcriptie

SJA 10 jaar KAPOT GOED* JONGERENWERK
SJA 10 jaar
KAPOT GOED* JONGERENWERK
, lauw, gruwelijk, chill, strak, wreed,
*KAPOT goed: heel erg goed, vet, dope
cool
03
VOORWOORD
02
Inhoudsopgave
pgave
Inhoudso
3
Voorwoo
rd
4
uiting
aar aansl
op zoek n
t
ijnen van SJA
n
a
al
m
st
n
am
o
C
de progr
en
d
ei
el
b
et
Over h
lents
cces
Damsco Ta
dt het een su
werken wor
en
m
sa
r
oo
D
ge op meidenloun
n SJA
ntie of een
va
re
k
fe
n
er
co
w
n
Het meiden maken met meiden, ee al jaren voorop bij SJA
6 -8 n
ine
wereld staa
Een magaz
en hun leef
hool: meiden
sc
tsgroepen
r aandach et een feestje wordt
o
o
v
en
tt
e: deba
, zodat h
Knowledg drempelig debatteren
9
ag
la
en
el
Soep
r jongeren in
voor en doo
dam.nl
kt
er
aa
st
m
m
ge
a
r
You
website
10 formatieve
De meest in
Amsterdam
Media
en bij SJA
en tv mak
s
et z
lm
m
fi
en
t
en
to
m
a
12 - 14 Sa ren leren het vak van
Jonge
rp
udio Osdo
t
Digitale St n deelnemer tot docen
15
va
ar
ja
ee
tw
In
, mode,
ure, lifestyle
et streetcult
kaz
c
m
o
it
u
tr
ch
ee
zi
r
ven
16 - 17 St
evelingen le
Jonge creati
udt
r
u
u
lt
ogelijk ho
kunst en cu
je voor m
n
a
d
r
ee
unt m
team
mited: je k
nproductie
lents Unli
het jongere
Ta
n
va
en
19
d
18
in han
De touwtjes
et
het voortgez
renwerk in
t
ge
r
n
jo
ee
er
ir
ov
sp
A in
azine
20 - 21 SJ terclasses en een mag
as
M
onderwijs
roject Pimp
nwerk. En p
p It
re
im
ge
P
n
jo
en
s
et
ion
ia in h
Social Sess len over nieuwe med
22 isse
w
it
.
u
d
is
ar
n
aw
en
K
een
ineerd voor
It is genom
lofon
ord en co
cheidswo
fs
A
23 5
Voorwoord
Jongeren stimuleren meer uit
zichzelf te halen kun je beter
doen met stroop en wortels,
dan met de stok of karwats.
Met verleiden bereik je meer
dan met dwingen. Dit is het
uitgangspunt van preventief
jongerenwerk. Goed jongerenwerk weet de triggers bij
jongeren te vinden en over te
halen, waardoor jongeren in
beweging komen. Daarmee
wordt voorkomen dat de sam
enleving opdraait voor torenhoge kosten als gevolg van maa
tschappelijke uitval.
Jeugdcultuur is voortdurend
aan veranderingen onderhevig,
constant op zoek naar nieuwe
mogelijkheden en toepassingen, naar nieuwe hypes en
rages en daar voorbij. Goed
jongerenwerk moet met de jeug
dcultuur mee veranderen,
omdat het aansluiting dient
te vinden en houden bij de bele
vingswereld van jongeren.
Meebewegen is makkelijker
gezegd dan gedaan. Dit geld
t zeker voor een sector als het
(preventief ) jongerenwerk, dat
de afgelopen decennia bij herh
aling is getroffen door
ingrijpende bezuinigingen, en
heel veel beleidsdruk en vera
ntwoordingsplicht. Meebewegen wordt bovendien bep
erkt door stadsdeel- en sectorg
renzen, buiten welke
perken het jongerenwerk in Ned
erland niet behoort te treden…
De afgelopen 10 jaar heeft SJA
zich met hart en ziel ingezet
om het Amsterdamse
jongerenwerk te stimuleren het
beste uit zichzelf en uit hun jong
eren te halen. Door
grenzen te verkennen en te verl
eggen, door partijen bij elkaar
te brengen, door nieuwe
werkvormen en methodes te
ontwikkelen, door collega jong
erenwerkers te inspireren en met hen nieuwe pra
ktijkkennis te delen, door nieu
we doelgroepen onder de
aandacht te brengen, door inte
rnationale good practices naa
r Amsterdam te halen
enzovoorts…Jongerenproducti
ehuis, moslimmeidenwerk (al
dan niet binnen het onderwijs), brass bands als emp
owermentmethode, social &
multimediamasterclasses
voor jongeren en voor jongeren
werkers: het zijn zo wat voorbee
lden van de aanjaagen innovatiefunctie van SJA.
Aan 10 jaar inspirerend jong
erenwerk komt een eind, nu
SJA zelf bezwijkt onder
het bezuinigingsmes. Maar
SJA vertrekt niet naar de eeu
wige jachtvelden van
gestorven maatschappelijke
initiatieven zonder op deze
plek afscheid te nemen van
alle oud-medewerkers, ex-j
ongeren, stagiairs, vrijwillig
ers, collega-organisaties
en beleidsmakers die ooit het
wiel van preventief jongeren
werk opnieuw moeten
uitvinden.
Sja, 10 jaar voorbeeldig en tot
Johan Andrée
Directeur SJA
verbeelding sprekend jongeren
werk.
eentelijke bez
Als gevolg van een zware gem
en; er kwam een
De unitstructuur werd losgelat
n.
inde
uitv
ieuw
in korte tijd opn
mabureau, waar alle
gram
Pro
eunende functies en een
erst
ond
de
r
voo
eau
bur
rijfs
Bed
nieuwe oriëntatie op
wamen. Daarmee ontstond een
jongerenwerkfuncties samenk
werken en een flexinet
van
, met een betere verbinding
iten
vite
acti
en
s
ma’
gram
pro
ertisefunctie van SJA ten
s, wat de activiteiten en de exp
belere inzet van medewerker
behaald, maar ook bleef
elen
den zo de reorganisatiedo
wer
en
alle
t
Nie
m.
kwa
de
goe
k gewoon presteren en
eam ondanks de externe dru
het gemotiveerde programmat
mogelijk om uitvoering
het
d
creatieve projecten. Zo wer
enthousiast werken aan vele
van kwalitatief goed
e functie van SJA: het bieden
te blijven geven aan de stedelijk
jongerenwerk.
agen
Meten en overdr
het jongerenwerk inzichtelijk?
professionaliteit van
Hoe maak je de kwaliteit en de
kwaliteit ervan. We
ties in aantallen, maar ook de
duc
pro
r
haa
SJA meet doorlopend
rdraagbaar zijn. We zetten
waardoor de methodieken ove
leggen onze werkwijze vast,
andere organisaties en
maken, het ondersteunen van
sterk in op dit overdraagbaar
van masterclasses,
del
mid
r
beroepskrachten. Doo
het coachen van studenten en
anderen te voeden.
om
t
ees
gew
ig
zijn we continu bez
magazines en nieuwsbrieven
Eelco Doorn, manager SJA-Programmabureau
Constant op zoek naar
aansluiting
Eelco: “Toen ik in februari 2010 bij SJA kwam werken, trof ik
een zeer professionele organisatie aan. Wat me opviel was de
grote betrokkenheid bij jongeren, het enthousiasme waarmee
aan diverse programma’s wordt gewerkt, maar vooral ook de
methodische wijze waarop dit plaatsvindt en overdraagbaar
wordt gemaakt. Dat zie je overal in terug. Ik denk dan bijvoorbeeld aan talentontwikkeling en presentaties als Talents
Unlimited, Damsco, Streetrockaz en mediagerelateerde
projecten als de Stem van Zuidoost en onze Digitale Studio in
Osdorp. En niet te vergeten het Stedelijk Meidenwerk met de
meidenwerkconferentie, het Chebba Magazine en de onderwijsactiviteiten. SJA is hét voorbeeld van datgene waarover
nu in stedelijk verband wordt gesproken en waarnaar onderzoek wordt gedaan, namelijk Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Het
is dan ook mesjokke dat de stekker uit SJA wordt getrokken.
Het is het kind met het badwater wegspoelen.
We zijn ononderbroken bezig geweest aansluiting te vinden op
de belevingswereld van jongeren. SJA vertaalt die leefwereld
in een aansprekend programma-aanbod, waardoor jongeren
worden getriggered deel te nemen. Deze activiteiten dragen
bij aan hun ontwikkeling, maken jongeren bewust van
zichzelf, hun buurt, werk of opleiding. De effecten daarvan
zijn niet gering geweest, dat bagatelliseer je niet even weg.
Een deel van onze activiteiten is erop gericht om schooluitval
te voorkomen en integratie van jongeren in de samenleving te
bevorderen. Talentontwikkeling is daar een belangrijk ingrediënt bij. En mediawijsheid, want jongeren leven tegenwoordig in een digitale wereld met een heel krachtige beeldcultuur.
Hoe dringen wij tot jongeren door en hoe spreken we hen
aan? Die vragen stellen we ons continu.
Met SJA gaat een belangrijke netwerkschakel tussen diverse
maatschappelijke organisaties verloren. Partners in het
onderwijs en welzijn heb ik horen zeggen: ‘Dankzij SJA zijn
wij eindelijk in contact gekomen met het jongerenwerk.’ Dat
is hoe SJA haar eigen nut en noodzaak in de keten beschouwt:
vanuit onze activiteiten brengen we instanties met elkaar in
contact. Wanneer wij hun werk een boost kunnen geven, dan
hebben wij ons werk goed gedaan. We zullen nog gemist gaan
worden, want ik zie in dit tijdsgewricht even geen organisatie
die zonder de nodige pecunia staat te popelen om in het
vacuüm te treden dat SJA achterlaat.”
05
DAMSCO TALENTS
04
BELEID EN PROGRAMMALIJNEN
abureau
SJA Programm
zichzelf
uiniging voor 2010, moest SJA
S
T
N
E
L
TA
O
C
S
M
DA
Fiona Kröder, organisator Damsco Talents
erven
s: intensief w
ter
Damsco Talent
op scholen een gettoblas
zet
,
SJA
nteam, vrijwilligers van
n
gen worde
Het jongerenproducente
De toegestroomde leerlin
e weg tijdens de pauze.
aan die
Tot
.
eel
dsd
aan en geeft een showtj
sta
hun
voor de voorronde in
en
rijv
sch
te
in
ze te
zich
om
om
uitgenodigd
foontje of een e-mail
elmatig een sms, een tele
reg
zij
gen
van
ont
nde
voorro
ents.
talentenshow Damsco Tal
ntig jaar
blijven betrekken bij de
geren van twaalf tot twi
jon
tig
der
en gemiddeld
n honderd
zo’
r
voo
st
We
In mei, juni en juli 2010 ded
en
st
n Noord, Oost, Zuidoo
ele
dsd
sta
de
in
nde
ater,
rro
the
mee per voo
zang, rap, dans en
n acts, in de categorieën
Hu
.
liek
pub
drie acts
st
en
sia
cht
hou
mo
man ent
Uit elke voorronde
r een professionele jury.
doo
d
en vijf
eel
s
ord
hui
r
beo
n
naa
o
rde
eur
we
ging met 500
alf in totaal. De winnaar
0.
201
l
door naar de finale, twa
Sai
um van
op het grote jongerenpodi
finalisten waren te zien
Ontmoetingen rond het
podium
Fiona: “De kracht van dit project is de samenwerking met
andere stichtingen. Voor Damsco Talents zocht SJA samenwerking met Dock, IJsterk, Podium Kwakoe en Mirror Centre.
SJA levert de knowhow, die in tien jaar is opgebouwd vanuit
de methodiek van de All Stars Talentshows, en doet met het
jongerenproducententeam de intensieve werving op scholen.
De stichtingen leveren de podia en ruimte. De twaalf acts die
de voorrondes hadden gewonnen ontmoetten elkaar tijdens
de finale op het podium van SJA op de Overtoom. Op deze
manier raken jongeren uit de verschillende stadsdelen op een
leuke manier met elkaar in contact.”
Melvin Macknack deed als vrijwilliger een onthe-job training bij Damsco Talents
Betrokkenheid, dat is
typisch SJA
Melvin: “Vanaf de start tot en met de uitvoering van Damsco
Talents was ik de rechterhand van projectleider Fiona. Ik
deed ander werk, maar een beroepentest wees uit dat ik iets
met jongeren moest gaan doen en ik kwam terecht bij SJA
voor een training on-the-job. Fiona ging over de grote lijnen
van Damsco Talents, ik had een groepje jongeren onder mijn
hoede. Het projectmatig werken was nieuw voor mij. De
jongeren met wie je werkt moeten het gevoel hebben dat zij
het project zelf uitvoeren. In het begin had ik de neiging om
te bepalen hoe we het gingen doen, maar je moet de jongeren
laten brainstormen en af en toe een hint geven: ‘Moet dit of
dat misschien gebeuren?’ Als begeleider moet je het proces
bij hen laten plaatsvinden. Ik heb heel goede ervaringen opgedaan bij SJA. Alles wordt in het team aangepakt. Iedereen
dacht constant met me mee. Voor mij was dat heel vernieuwend. Die betrokkenheid, dat is typisch SJA.”
K
R
E
W
07
MEIDENWERK
06
MEIDENWERK
N
E
D
I
ME
Meidenwerk, samen sterk
CHEBBA MAGAZINE
‘Hoe krijgen we meiden binnen en wat bieden wij ze dan aan?’ SJA Meidenplaza
krijgt veel informatieverzoeken van organisaties vanuit het hele land. We delen onze
kennis graag met anderen, want het is onze vurige wens dat er veel plaatsen zijn
waar meiden terecht kunnen, op een veilige en vertrouwde plek. Van daaruit biedt het
meidenwerk de gelegenheid om erachter te komen wat je wilt in je leven. Wie wil je zijn en
wat heb je nodig om dat te bereiken? Meiden die dat scherp voor ogen hebben zijn beter in
staat om de koers van hun leven te bepalen.
Marokkaanse meiden zijn helemaal niet zielig
Zohra Bourik, projectleider van SJA Meidenplaza, maakte in 1996 het eerste nummer van het Chebba Magazine.
Zohra: “De oorsprong van SJA Meidenplaza, voorheen Chebba, ligt in een kleine pijpenla in de Jordaan waar we met anderhalve
medewerker en drie vrijwilligers activiteiten organiseerden voor Marokkaanse meiden. In 1996 kwam het eerste nummer van het Chebba Magazine uit. We vormden een clubje hoger opgeleide jonge vrouwen en wilden inzicht
geven in de leefwereld van Marokkaanse meiden. Het stigma moest worden aangepakt: Marokkaanse meiden zijn helemaal niet zielig. In Beroep Belicht kwamen rolmodellen aan
het woord met stoere beroepen zoals een politieagente, arts en vliegtuigingenieur.
Met het Chebba Magazine gingen we langs bij VMBO-scholen. Samen met de
redactrices brachten we de bladen langs bij lessen maatschappijleer en we
discussieerden erover. Tijdens het uitdelen ervan maakten we persoonlijk
contact. De leerlingen vonden het geweldig dat meiden zoals zijzelf zo’n
mooi magazine hadden gemaakt. Dat gaf hen het gevoel dat ze ook iets
konden bereiken. Een ander effect was dat de meiden, die het blad
vulden in ruil voor een cup a soup en gezellige middagen, ervaring
opdeden voor later. Eén van onze redactrices bijvoorbeeld schreef
daarna voor het Mzine, ze ging naar de school voor de journalistiek en kwam terecht bij Metropolis en het ANP.”
Conferentie
‘Amsterdams meidenwerk samen sterk’. Dat was de titel van de conferentie die SJA
Meidenplaza samen met OSA, Youth Spot en Streetcornerwork organiseerde in Pakhuis
De Zwijger op 8 februari 2010. Iedereen is erbij nodig om het meidenwerk te versterken. In
Nederland gaat de aandacht van bestuurders, politici en beleidsmakers vooral naar jongensproblemen, de bodem onder het meidenwerk blijft broos.
Gedurende het tienjarige bestaan van SJA is SJA Meidenplaza de trekker geweest van
het Stedelijk Meidenwerkers Overleg. Samenwerkingspartners daarin zijn onder
anderen Youth Spot/HvA, Streetcornerwork, Technika 10, Dock, Dynamo,
Combiwel, IJsterk en Swazoom. Tijdens de conferentie werd een intentieverklaring voor een Manifest Meidenwerk ondertekend door alle aanwezige
aanbieders van meidenwerk. Hiermee lieten zij weten dat ze met elkaar
het Amsterdamse meidenwerk beter willen profileren, professionaliseren en sterker maken.
Het laatste nummer van het Chebba Magazine, december 2010,
gaat over homoseksualiteit, islam en meiden. Een taai taboe.
“Wat ben ik blij dat jullie het themanummer van het Chebba Magazine
over homoseksualiteit hier presenteren,” zei Tania Barkhuis, directrice van
het COC Amsterdam in december 2010 tegen de redactieleden van het
Chebba Magazine. “Tien jaar ge-
Boekje
De bezoekers ontvingen het boekje ‘Amsterdams meidenwerk, samen sterk’, met krachtige voorbeelden uit
de Amsterdamse praktijk. Ter inspiratie. In dat boekje
is vijftien jaar ervaring gebundeld vanuit het Stedelijk
Meidenwerkers Overleg. En ambassadrices benadrukken
het belang van speciale aandacht voor meiden: Tweede
Kamerlid Samira Bouchibti, raadsleden Marija Davidovic
en Fenna Ulichki, onderzoekster Eva Klooster en Tineke
van der Kraan van de FNV Vrouwenbond. Wethouder
Caroline Gehrels nam tijdens de conferentie het eerste
exemplaar in ontvangst.
”
n
a
p
e
d
in
l
e
e
m
a
k
e
d
t
“Beetje bij beetje pas
leden wilde ik al iets doen met het thema lesbische moslima’s, maar er
werd toen gezegd dat dat nog wel twee, drie generaties zou gaan duren
eer de gemeenschap daar klaar voor is.” Hoofdredactrice Raja Felgata kreeg
voor aanvang van de presentatie in het COC-gebouw een belerende e-mail van
een moslimbroeder: ‘Wij moslims moeten ons hiervan distantiëren’. “De essentie
van dit themanummer is het taboe doorbreken,” benadrukt Felgata. Fatima Bourri, die
samen met Felgata de hoofdredactie voor haar rekening nam, grinnikt erom. “We hebben
in het Arabisch een gezegde: beetje bij beetje past de kameel in de pan. Homoacceptatie is
een proces van beetje bij beetje, het gaat niet allemaal in één keer.”
Rolmodellen
Naar aanleiding van de conferentie ‘Amsterdams
meidenwerk samen sterk’ riep Tineke van der Kraan van
de FNV Vrouwenbond de drijvende krachten achter SJA
Meidenplaza uit tot rolmodellen voor 2010.
“Mijn rolmodellen in 2010 zijn de vrouwen van het
Amsterdamse meidenwerk. Vrouwen met power en een
enorme gedrevenheid, die met weinig middelen geweldig
werk doen. Hulde aan Zohra Bourik (foto rechts) en
Fatima Bourri (links) en die vele, vele anderen die er voor
zorgen dat er ontmoetingsplekken voor meiden zijn,
waar discussies worden gevoerd en kennis wordt vergaard en gedeeld. Waar meiden zichzelf kunnen zijn en
hun blik kunnen verruimen. Waar ze worden opgevangen
en waar diepe vriendschappen opbloeien. Waar daadwerkelijk ruimte wordt gemaakt om meiden het heft in
eigen handen te laten nemen. Dat biedt vertrouwen voor
de toekomst.”
09
Knowledge
08
MEIDENWERK
Meidenlounge, Een speciale plek op school
voor meiden
Een huiskamersfeer op school, speciaal voor jonge meiden. Meidenwerk binnen de
schoolmuren is uniek in Nederland. Tijdens leuke creatieve activiteiten kunnen ze
praten over wat hen bezighoudt. Deze Girlslounge-methodiek heeft SJA Meidenplaza
in de loop der jaren ontwikkeld en verfijnd. Het Amsterdamse Calvijn met Junior College heeft een grote groep meiden met een niet-Nederlandse achtergrond. Deze groep
kan wel wat extra aandacht gebruiken, vond de school. SJA Meidenplaza heeft veel ervaring in het bieden van een veilige plek waar meiden zich kunnen ontplooien. In de knus ingerichte Meidenlounge op het Calvijn is er in een prettige, informele sfeer met alleen meiden
onderling aandacht voor thema’s zoals mediawijsheid, seksualiteit en weerbaarheidtraining.
Ook kunnen zij hun stem laten horen tijdens de Girlz Talks over racisme, man/vrouwverhoudingen, religie en beeldvorming in de media.
t
preagdrioepen
s
t
s
u
j
ledgre,aandachts
ne op
Know
uzieksce
voo
n
e
t in de m
h
t
kende
ic
t
ij
z
e
H
a
g
.
eb
ma’s
kend
D
ertrouwen;
“We stimuleren hen in hun zelfv
hard nodig”
el
he
n
de
ei
m
e
ng
jo
el
ve
en
bb
dat he
ne een be
een diplo
-Jongere
eertiend
had hij g
v
n
m
ij
a
z
w
f
ij bij SJA
k
a
h
n
d
a
te
n
m
v
a
e
a
l
rl
n
a
w
e
o
k
s
d
a
DWI
mfortz
naar Ne
lentin w
n zijn co
ands. Via
,
e
rl
n
in 2000
it
e
ij
u
Amos Ba
te
d
h
s
b
e
n
ie
N
m
e
brekkig
l met art
uleerd o
maar to
e
o
,
m
g
v
o
ti
k
a
m
s
ç
o
e
ra
b
ra
g
p
rp
Cu
taat
erwe
rd hij
n en s
boekje s
een ond
Daar we
ntilliane
adressen
er. Maar
terecht.
louter A
e
n
h
ij
oest hij
s
m
Z
m
g
.
re
F
n
n
in
e
e
g
ehuis
betred
r geled
n uitda
a
e
te
e
ja
n
g
f
iding
e
ij
producti
d
m
V
a
e
.
BO-ople
voor h
edaan
nieuwe p
hij een M
iseren is
s nooit g
n
o
ost.
ft
gaan en
a
o
e
m
e
rg
id
A
h
o
u
d
l
Z
ls
a
festiva
t, dat h
terdam
nmidde
I
s
a
b
i.
m
e
á
A
d
á
s
n
in
dus een
r ee
atten
waren
iden voo
ebatten
rt hij deb
voorbere
enken. D
rganisee
d
o
r
n
e
a
elen.
a
rk
t
e
nie
erenw
ontwikk
le
daar nog
nior jong
n zich te
ju
re
en specia
le
ls
e
a
u
ij
n
m
e
ren
, heeft h
e
s
ren te sti
a
g
gevolgd
e
n
w
g
jo
n
lf
e
jo
elden z
reikbare
andere
e
g
b
r
m
a
k
o
eij
ja
n
il
fg
n
a
e
a
t erv
os tie
gen,
ze mo
Hij genie
zoals Am
en stellin
aarbij de
n
w
n
e
e
jft
g
ik
li
li
rp
b
e
e
re
p
e
g
te lan
onderw
agdrem
eren te b
rekende
ant als je
pel en la
p
w
e
s
Om jong
,
o
n
n
S
a
ij
a
t.
z
t
h
estje
jk me
jl bedac
ok een fe
k en vroli
af.
debatsti
t moet o
e
elen. Leu
haken ze
H
o
.
v
s
s
d
is
n
n
u
e
a
d
rl
e
e
tr
d
p
e
zich th
o
N
k
ie
moeilijk
met muz
praten in
wisseld
Amos Balentin, organisator van Knowledge
Leilah Hoesenie, begeleidt de Meidenlounge
middagen
Veel meisjes zijn onzeker
Leilah: “We krijgen veel vragen van de moslimmeiden die
ze thuis niet kunnen stellen. Vaak over seks. Ze willen alles
weten: over de pil en tampons. Waarom denken jongens maar
aan één ding? Waarom gaan ze vreemd? Ik ben geschrokken
van het grensoverschrijdende gedrag van sommige meiden.
Naar aanleiding daarvan hebben we met hen gesproken over
loverboys. Heel veel meisjes zijn onzeker. Ze vinden zichzelf
te dik en lelijk. We stimuleren hen in hun zelfvertrouwen.
Dat hebben veel jonge meiden heel hard nodig. Alles mag
ter sprake komen in de meidenlounge, ze hoeven zich niet te
schamen voor welke vraag dan ook.”
Waarom voelen wij ons de underdog?
Amos: “In 2010 hebben we vier debatten georganiseerd,
zoals over hoe je het beste om kunt gaan met de beperkingen
van je eigen kunnen die vaak tot frustraties leiden, en de rol
van het uiterlijk in de maatschappij. De avond over mental
slavery was het hoogtepunt. We hadden videobeelden van
Martin Luther King, Barack Obama en jongetjes in Amerikaanse straatbendes. Wat zijn onze mentale blokkades? Wat
houdt ons tegen, waarom voelen wij ons de underdog en
waarom ondernemen we geen actie? Daarover wilden we het
hebben met onze bezoekers. Veel Afrikaanse, Antilliaanse en
Surinaamse jongeren gaven aan dat ze eigenlijk niets weten
over black history. Sommigen kenden Martin Luther King
niet. Het doet wat met je hoor, als je alleen maar de Europese
geschiedenis krijgt voorgeschoteld en nooit iets hoort over je
eigen geschiedenis. Dat kun je dan niet rijmen met je eigen
persoonlijkheid. Je gaat je afvragen: wie ben ik en waar kom
ik vandaan? Er is zoveel meer dan die negatieve verhalen over
slavernij. Van oudsher zijn zwarte mensen bijvoorbeeld goede
atleten. Er zijn zoveel dingen die je een trots gevoel kunnen
geven, dat is belangrijk om jongeren te vertellen. Want dat
geeft kracht en rust.”
in 2010 genomineerd voor
de Jong Lokaal Award, de
prijs voor de beste
jongerenwebsite.
11
Youramsterdam
10
Youramsterdam
*
-------Nominatie:
Youramsterdam.nl werd
“We hebben v
om te horen
eel jongeren
gesproken
wat zij wille
n terugvinde
op de website”
n
----*
l
n
.
m
a
d
r
e
t
s
m
ura
Yo
Femke Janssen was zes jaar projectleider van
Youramsterdam.nl
Jongeren bepalen de
onderwerpen
Zet een jongerenportal op, dat was de opdracht die SJA
in 2003 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
(DMO) van de gemeente ontving. De toen nog veertien
stadsdelen boden heel verschillende informatie aan op
het gebied van onder meer school, werk, huisvesting,
gezondheid en seksualiteit. Het informatieaanbod
moest centraal op internet. Sinds 2004 kunnen jongeren
gebruikmaken van de portal Youramsterdam.nl.
Femke: “Een jaar lang heb ik de techniek van een portal
uitgeplozen en jongeren betrokken om te horen aan welke
informatie zij behoefte hebben. Vanaf het begin wordt de
redactie gevormd door jongeren die als vrijwilliger of stagiair
meewerken, zij bepalen de onderwerpen. Dat er behoefte was
aan een centraal digitaal informatiepunt bleek wel uit de talloze vragen die we binnenkregen. Over seksualiteit, maar ook
van jongeren die zochten naar woonruimte of een stageplek.
Tot mei 2009 heb ik Youramsterdam.nl draaiende gehouden
en daarna aan mijn collega Ruth Hogewind overgedragen.
Dit viel samen met de beslissing vanuit de gemeente om de
website te vernieuwen. De techniek en de vormgeving van
Youramsterdam.nl waren verouderd. Sinds april dit jaar is
Youramsterdam.nl volledig overgegaan naar DMO.”
Sharon Dorlandt en Daniëla Grotendorst, studenten
Cultureel Maatschappelijke Vorming, liepen
stage bij Youramsterdam.nl
Zelfstandig leren werken
Sharon en Daniëla: “Tijdens onze redactiestage bij Youramsterdam.nl wilden we beter leren schrijven. We werden vrij
gelaten in de keuze van onderwerpen. We hebben veel jongeren
gesproken om te horen wat zij willen terugvinden op de
website. Tijdens de wekelijkse redactievergadering bespraken
we wat we wilden gaan doen, hoe en met wie. We leerden zelfstandig te werken: schrijven, filmen en monteren. Dat filmen en
monteren hebben we echt tijdens onze stage geleerd.”
Sharon: “Hoogtepunt was mijn eigen project Kunst op Straat.
Daarvoor heb ik een beginnend graffitikunstenaar benaderd.
We hebben hem een dag met de camera gevolgd om te zien
hoe hij te werk gaat en waar hij zijn spulletjes vandaan haalt.
Dit is heel informatief voor jongeren die daar ook iets mee
willen doen. Waar kunnen ze beginnen? Waar mag je legaal
spuiten? Hoeveel kost het? Voor een ander project hebben we
Amsterdamse politici geïnterviewd. Over de bezuinigingen en
waarom jongeren en het jongerenwerk er zo bekaaid vanaf
komen. Mijn stage is nu afgelopen. Ik ga verder met schrijven
en filmen. Samen met Daniëla maak ik een afstudeerproject
in de vorm van een documentaire.”
Themamiddag seksualiteit voor het voortgezet onderwijs
Ruth Hogewind, projectleider Youramsterdam.nl
tijdens de vernieuwing
Filmpjes en sociale media
Eén van de vernieuwingen van Youramsterdam.nl houdt
in dat er sinds mei 2010 filmpjes op de website staan. Die
filmpjes maken de redactieleden zelf, dat hebben ze geleerd bij Be at the Media. Ook houden de redactieleden
een Youramsterdam-account bij op Hyves, Facebook en
Twitter.
Ruth: “Hoogtepunt voor de redactie van Youramsterdam.nl
was Sail 2010. Met een twaalfkoppig redactieteam zijn we
op allerlei boten geweest en hebben reportages gemaakt
van jongeren die daar waren. We hadden perskaarten, de
redacteurs zijn op de meest luxe schepen geweest en kwamen
terug met geweldige verhalen. Die filmpjes staan vanwege de
huidige ontwikkelingen niet meer op de website, maar ze zijn
nog wel te zien op het Youtube kanaal van Youramsterdam.”
Kijk op www.youtube.com/user/youramsterdam.
Worden jongens ook ongesteld?
Vanaf het moment dat Youramsterdam.nl online ging, kwamen er veel vragen binnen over seksualiteit. Vragen
waaruit blijkt dat sommige jongeren bar slecht zijn voorgelicht. Worden jongens ook ongesteld? Mijn vriend heeft me
gevingerd, ben ik nu zwanger? Ouders durven het onderwerp niet goed te bespreken met hun kinderen. Tegelijkertijd
krijgen jongeren wel een stortvloed aan informatie en beelden op zich af via alle denkbare media, dit bepaalt hun
beeldvorming. Maar veel jongeren missen basisinformatie over seksualiteit en relaties.
Vanaf de zomer van 2010 startte SJA de voorbereidingen voor een themamiddag voor Amsterdamse jongeren in
het voortgezet onderwijs. De middag is een aanvulling op het lesprogramma ‘Lang leve de liefde’ van de GGD, dat
jaarlijks op driekwart van de Amsterdamse VO-scholen wordt gegeven. Het programma bestaat uit workshops
‘Anticonceptie en SOA’s’ door de SOA-poli van de GGD, ‘Homoseksualiteit’ door het COC en ‘Seks en de media’ door
jongerenwerkers van verschillende stichtingen. Dit programma werkt SJA uit tot een format dat op de scholen kan
worden aangeboden.
r ze inzicht krijgen in en invloed uit
SJA laat jongeren al jaren kennismaken met media-activiteiten, waardoo
deze ontwikkeling door het orgaop
in
specifiek
SJA
haakte
kunnen oefenen op de eigen beeldcultuur. In 2010
mediawijsheid voor leerlingen
lessen
van
opzetten
het
door
en
nals,
niseren van masterclasses voor professio
andere gadgets voor on the road).
en docenten, vooral gericht op sociale en locatieve media (= telefoons en
en Youramsterdam.nl laat SJA
ckaz.nl
Ook met activiteiten zoals debatten, De Stem van Zuidoost, Streetro
is.
thema
missen
te
niet
een
zien dat mediawijsheid
Luciano Simula, van vrijwilliger tot medewerker
Jongeren geven aan wat zij
willen leren
Luciano: “Hoewel jongeren dagelijks bezig zijn met media,
hebben ze vaak niet door hoeveel impact dat op hen heeft.
Vanuit SJA Media / Be at the Media willen we jongeren
bewust maken van hoe een filmpje tot stand komt en hen in
staat stellen bewuste keuzes te maken. Het typische aan onze
werkwijze is dat we uitgaan van de vraag van onze deelnemers: wat willen zij leren? Na de basiscursus, bestaande uit
cameravoering, technische aspecten en montage, kunnen
jongeren zich verdiepen op een vlak. Dat pakken we heel
praktisch aan, ze gaan er zelf mee aan de slag. Zodoende
bouwen jongeren een portfolio op. In de loop der jaren zijn
er meerdere jongeren met hun bij ons opgedane ervaringen
verder gegaan. We hebben deelnemers geholpen met hun
portfolio en inschrijving voor een mediaopleiding, en anderen
hebben een baan gevonden bij mediabedrijven. Ex-cursisten
van Be at the Media kom je nu tegen bij Open Studio, maar
ook op de televisie. In Goede Tijden Slechte Tijden en Tante in
Marokko voor de camera, maar ook in allerlei functies achter
de schermen zoals in redacties van joop.nl en bij de Vara.”
“Zelf ben ik ook begonnen als vrijwilliger bij Be at the Media
in 2002. Ik wilde filmen maar had nog niet veel ervaring.
Jarenlang gingen we met een filmcrew de straat op om
programma’s te maken. Ik heb hier alles geleerd: filmen en
monteren, inhoudelijk en technisch. Bij Be at the Media kon
ik gebruikmaken van de apparatuur en deed veel contacten
op. Ik ontmoette jongeren waarmee ik nieuwe programma’s
maakte. Uiteindelijk ben ik aangenomen bij Be at the Media.
Inmiddels heb ik al heel wat projecten begeleid en met die
ervaring ga ik verder in dit vak.”
13
MEDIA
MEDIA
12
hebben jongeren een virtueel bestaan en
Steeds vaker duikt de term mediawijsheid op. Naast hun fysieke bestaan
een kritische blik ontwikkelen bij
jongeren
dat
k
belangrij
het
geen van beide is ‘minder’ dan de ander. Daarom is
het interpreteren van al het media-aanbod.
SJA Media: samen filmpjes maken
het maken van
Wie de beginnerscursus van SJA Be at the Media met succes afrondt en daarna door wil gaan met
zelf wat ze
bedenken
oep
productiegr
de
van
jongeren
De
oep.
productiegr
de
bij
aansluiten
zich
videoproducties, kan
Be at the
van
rs
medewerke
willen maken of gaan op zoek naar opdrachtgevers. Hierbij worden ze ondersteund door
Media.
plannen en uitvoeren.
De cursisten leren hoe ze een audiovisuele productie opbouwen en hoe ze dat per stap kunnen
van videocamera/
Aan het einde van ieder project hebben de jongeren nieuwe vaardigheden opgedaan op het gebied
inhoudelijke
en
technische
de
voor
aandacht
is
montage/motion effects, interviewtechniek en fotografie. Hierbij
van hiphoparoptredens
twee
van
of
making
een
gemaakt,
videoclip
een
aspecten. In 2010 heeft de productiegroep
van de
resultaten
De
Peral.
Vida
van
nsschool
flamencoda
de
voor
dvd
en
promo
een
en
tiest Blaxtar in Tuschinski,
van SJA
zendtijd
de
binnen
en
producties zijn vertoond op de website van SJA Media maakjeeigenfilmpje.nl, Youtube
op Salto A1 en A2.
SJA Media Zuidoost: liefde voor de Bijlmer
uit dat stadsiken en wie kunnen dat beter doen dan jongeren
Zuidoost kan wel wat positieve berichtgeving gebru
goed gehoord
niet
media
de
in
stem
hun
dat
en
kleeft
hen
aan
deel? Jongeren die ervaren dat er een negatief imago
media. Zij
lijke
lande
stadsdeel breed worden uitgemeten in de
wordt. Jongeren die zien dat schietpartijen in hun
Zij voelen
oren.
ontsp
aal
allem
niet
wonen is in Zuidoost en dat zij
willen graag laten zien dat het eigenlijk heel leuk
van
am
ctiete
produ
een
heeft
SJA
atie.
inform
eelbestuur van
liefde voor De Bijlmer. Zo voorzien zij ook het stadsd
e. In 2010 zijn
kkeuz
muzie
en
eving
vormg
de
ren,
monte
,
interviewen
stagiairs en vrijwilligers begeleid bij het filmen,
en.
gekom
stand
tot
cties
produ
drie
er
deelnamen aan het
buurt’ en ‘De stem van Zuidoost’. De jongeren die
Twee van deze producties zijn ‘De gruwelijkste
echnieken te
hops items maken. Om hun camera- en presentatiet
project ‘De gruwelijkste buurt’ leerden in vier works
e is. In
leukst
het
el
oftew
zich af waarom hun buurt het gruwelijkst,
oefenen, vroegen in zeven afleveringen jongeren
Sinter
Is
ost.
Zuido
in
n
liteite
actua
van acht minuten hun visie op
‘De stem van Zuidoost’ geven jongeren in items
ers.
moed
tiener
van
reld
in de belevingswe
klaas een racistisch feest? Of ze namen een kijkje
15
willen
talentenjachten? Carlinda en Daisy
er mee te doen aan de commerciële
carrière
je
k
maa
Hoe
am.
Hoe kom je als artiest aan de top zond
natieven in Amsterd
Idols om en gaan op zoek naar alter
afwasvan
zich
hij
hoe
rt,
beroemd worden buiten Popstars of
rvaa
Mee
lt Bert Liebregs, directeur van de
verte
view
inter
een
In
zak?
op
SWtv
ma
van
zonder een diplo
aan bod in de vier afleveringen
en veel andere onderwerpen komen
Deze
teur.
direc
tot
lieten
t
v
werk
SWt
In
opge
t
ker.
ser heef
er ervaring als mediama
groep van zo’n vijftien jongeren zond
van
uctie
prod
De
t.
houd
die in 2010 werden gemaakt door een
zien wat hen bezig
doelgroep van vijftien tot dertig jaar
het
tie,
enta
pres
s,
view
zij in een televisiemagazine voor een
inter
de
ctie, doen
en van jongeren. Zij vormen de reda
het programma ligt van a tot z in hand
medewerkers. De meeste deelnemers
SJAvan
hulp
met
wel
urlijk
Natu
.
ning
plan
de
en
tage
mon
de
erk,
cameraw
ssional.
willen in de media, sommigen als profe
lieten na afloop weten dat ze verder
Digitale Studio Osdorp
MEDIA
14
ine
Studio West TV: televisiemagaz
Digitale Studio Osdorp
“Zonder het steuntje in de rug
van DSO had ik mijn huidige
netwerk niet gehad en dan was me dit allemaal niet gelukt”
.youtube.com/studiowesttv
De afleveringen zijn te zien op www
Wendy de Vries, projectleider DSO
Werken aan je portfolio
Wendy: “Jongeren bouwen bij ons een portfolio op waarmee
ze kunnen doorstromen naar het kunstvakonderwijs. Oudcursisten zijn terechtgekomen op grafische en kunstopleidingen. Maar ook jongeren zonder media-ambities kunnen
bij ons terecht. Wij bieden een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding, muziek- en mediaworkshops. Jongeren leren bij ons
allerlei digitale technieken zoals beats maken, filmen, dj-en
en muziek mixen.
Als je een vergelijking maakt tussen DSO en Be at the Media,
dan is laatstgenoemde meer gericht op maatschappelijke
onderwerpen en bij ons draait het vooral om de techniek,
de special effects. We bieden workshops verdeeld over zes
West Makes Mediafestival: talent moet je
weken. Daarna kunnen de deelnemers doorstromen naar een
productiegroep, waar ze een schooljaar lang aan een aantal
producties werken. De groep geeft zelf aan wat ze wil leren.
In 2010 heeft de filmploeg druk geoefend met special effects,
zoals het green screen. Met een andere groep hebben we vier
cd-releases gedaan, demo’s waar ze zichzelf mee kunnen
profileren. We doen ook kortlopende projecten, zoals de soap
‘Money’. De soaps die we maken worden vertoond op het
West Beach Filmfestival, waar honderd toeschouwers vanuit
strandstoelen naar kijken. De crew krijgt altijd veel enthousiaste reacties.”
Per januari 2011 is DSO overgedragen aan Studio West /
De Meervaart.
stimuleren
van het West Makes
akers en aanstormende acteertalenten genieten
Voor de derde keer konden mediafanaten, filmm
es. Tijdens deze
rclass
maste
en
ows
talksh
es,
films, documentair
Mediafestival in De Meervaart. Een dag boordevol
filmpjes zien.
korte
en
es
entair
docum
hun
trots
vol
ren
jonge
rdamse
editie in november 2010 lieten talentvolle Amste
s centraal.
moslim
onder
van de symmetrie’ stelt hij de verzuiling
Zoals Kashif Amin, in zijn documentaire ‘De ironie
festival.
Media
s
Make
West
het
van
, dat is het uitgangspunt
Jongeren stimuleren om hun talenten te ontwikkelen
aart
Meerv
De
en
-West
Nieuw
eel
stadsd
AFK,
Koers Nieuw West,
SJA, IDFA, Click F1/UCEE Station, Studio West,
n.
helpe
te
weg
op
r
verde
hen
en
bieden
te
podium
werken samen om jonge amateurfilmmakers een
Wouter Groothuis
rclasses tijdens het festival. Bezoekers konden bij
Professionele filmmakers en acteurs gaven maste
e receptuur
geheim
zijn
gaf
le
Boitel
Kevin
lips
en maker van videoc
van BNN meer leren over het camjo-vak, regisseur
n, gaf
Morge
naar
r in onder meer de film Tirza en de soap Onderweg
prijs over videoclipregie en Nasrdin Dchar, acteu
tips over acteren voor de camera.
Ashvin Soekhoe, van deelnemer tot docent bij DSO
Een hit op internet
Ashvin: “Ruim twee jaar geleden kwam ik via een vriend
voor het eerst binnen bij DSO. Ik heb me aangemeld voor
het muzikantenproductieteam, waarmee we in 2010 een
gezamenlijke cd uitbrachten. In de muziek is het promotiewerk en de zakelijke kant heel belangrijk. Er zijn zoveel
artiesten, je kunt het niet meer alleen van je creativiteit
hebben. Je moet nu alles zelf kunnen, je promo bijvoorbeeld,
je netwerk opbouwen en artiesten benaderen om mee samen
te werken. Daar was de begeleiding vanuit DSO voornamelijk
op gericht. De ene week maakten we een Hyvespagina en
de volgende schreven we een persbericht. Ik heb hier veel
geleerd. Voorheen maakte ik wel muziek, maar ik had er geen
achtergrondkennis over. Mijn begeleider bij DSO heeft me
uitgelegd waar hiphopmuziek vandaan komt. Ik ben andere
artiesten gaan waarderen. Onlangs heb ik met de ondersteuning van DSO een eigen cd uitgebracht. Ik heb een videoclip
gemaakt en mijn cd online uitgebracht. Mijn videoclip op het
internet heeft meer dan 40.000 views. Zonder het steuntje
in de rug van DSO had ik mijn huidige netwerk niet gehad en
dan was me dit allemaal niet gelukt. Inmiddels geef ik nu zelf
les aan jonge muzikanten bij DSO. Twee jaar geleden was ik
deelnemer en nu ben ik hiphopdocent. Leuk hè?”
17
Streetrockaz
16
Streetrockaz
Animatienerds, mode
gekken, fotofanaten
, muziekmaniakken, zij vinde
n allemaal een plek bin
nen het
online platform Street
rockaz. Het draait om
kruisbestuiving, jonge cre
atievelingen van 18 tot
25 jaar
kunnen elkaar hier vin
den om hun passies
te delen en
ideeën te realiseren.
Op de website van Str
eetrockaz
bloggen zij over street
culture, lifestyle, mo
de, kunst,
cultuur en creativiteit
. En in real life werke
n zij samen
aan feesten, wokshop
s, pop-up events, exp
osities en
kunstinstallaties voor
jongeren en opdracht
gevers.
“Ik haal veel
energie uit
Streetrockaz.
Het is geweldig
dat zoveel
jongeren met een
passie naar ons
toekomen”
www.streetrock
az.nl
il 2010
Streetrockaz op Saeilan
s mee
d tijdens Sail 2010, nam de bezoeker
De 5 Harbours City Tour, het jongeren
blanca.
New York, Sydney, Melbourne en Casa
langs de vijf havensteden Amsterdam,
eiland,
eren
jong
het
viseerd over de aanpak van
SJA, die de Sail-organisatie had gead
YorkNew
het
op
n
iteite
activ
stus verschillende
organiseerde van 18 tot en met 22 augu
terrein.
Victims of Fashion
Tien vrijwilligers van Streetrockaz orga
niseerden het project Victims of Fash
ion als
randprogramma van de Amsterdam
Fashion Week in januari 2010. Onder
begeleiding
van SJA organiseerden zij een workshop
traject in het teken van mode. Dertig
deelnemende jongeren kozen uit drie door
professionals gegeven masterclasse
s: kleding
customizen -met kralen, scheuren, bord
uursels en dergelijke aanpassen aan
je eigen
smaak-, fotografie en lopen over de
catwalk. Wat zij hebben geleerd pres
enteerden
de deelnemers met een modeshow
en foto-expositie tijdens een groot afslu
itend feest
waar 300 bezoekers op af kwamen.
Gersom Naarden kijkt er tevreden op
terug: “Dit
was een mooie kans voor ons om te
laten zien dat we ook met een grote
organisatie
als de Amsterdam Fashion Week prim
a kunnen samenwerken.”
Gersom Naarden, initiatiefnemer van
Streetrockaz
Verbreed je horizon en
ga nieuwe dingen doen
Gersom: “Via Streetrockaz leggen we contact met jongeren
in hun eigen belevingswereld. Als je op plekken aanwezig wilt
zijn waar jongeren te vinden zijn, moet je je ook profileren
op het internet. Wij richten ons op de jonge creatievelingen,
we graftwaalf meter, toonde dagelijks nieu
De Streetrockaz Wall of Fame, drie bij
aars hun
sten
tikun
graffi
nde
leiding van beke
fitikunst. Jongeren werkten onder bege
van de
één
ti
graffi
dat
zien
SJA
liet
ject
tpro
ontwerpen in het groot uit. Met dit kuns
rafen
fotog
e
jong
Verder konden jongeren zich door
meest dynamische kunstvormen is.
hen
om
r
klaa
den
ston
van Streetrockaz. Stylisten
laten vastleggen in de fashionbooth
rpen
ntwe
ingo
kled
in
ld
gehu
rew,
ts. Een fashionc
ter plekke te kleden in de hipste outfi
eshows
jks door tussen het publiek kleine mod
beki
veel
trok
,
nten
etale
van jonge mod
te lopen op ongebruikelijke plekken.
voor hen is er nog niet veel aanbod. Bij Streetrockaz is er
geen onderscheid tussen mensen die iets organiseren of zij die
eraan deelnemen. Het is een heel ondernemende doelgroep
met veel actie. Wie wil doen, kan doen, maar je mag ook
gewoon komen kijken. Wij stimuleren jongeren: maak contact
met elkaar, verbreed je horizon en ga nieuwe dingen doen.
Jongeren zijn voor ons een bron van nieuwe ideeën. Wij zeggen niet hoe zij het moeten doen, jongeren zeggen ons hoe wij
het moeten doen. ”
Amy Hehalatu loopt stage bij Streetrockaz
Amy: “Alles kan bij SJA, niets is te moeilijk. Toen ik mijn
stage begon in november 2010, startte ik een onderzoek
onder jongeren naar wat zij willen. Daaruit bleek dat heel
veel jongeren hun creativiteit willen uiten, maar door gebrek
aan begeleiding lopen ze daarin vast. Daarom zet ik nu als
productiemedewerkster nieuwe workshops over straatkunst,
recyclemode, bloggen en video op. Via de website streetrockaz.nl krijgen we positieve reacties van de jongeren.
We zijn heel toegankelijk voor hen, ze kunnen gemakkelijk
terecht met vragen. We bieden hulp bij moeilijke dingen zoals
subsidieaanvragen. Ze mogen ook gebruikmaken van onze
faciliteiten. Wanneer iemand met een mooi projectplan komt,
dan kunnen we het opnemen in het projectenaanbod van
SJA. Ik haal veel energie uit Streetrockaz. Het is geweldig
dat zoveel jongeren met een passie naar ons toekomen.
Rauwkost bijvoorbeeld, toen ik de jongeren bezig zag met
de organisatie van dit feestconcept, kreeg ik er echt zin in.
Een hal met muziek, exposities en kunstenaars die live kunst
maken. Dat wordt gefilmd en de mensen op de dansvloer zien
de projecties daarvan om zich heen op een groot scherm. En
stylisten presenteren tijdens een battle een nieuwe modestijl.
Die Rauwkostfeesten houden we er beslist in, iedere drie
maanden organiseren we er een.”
is
mited al
begrip
sterdam
19
Talents Unlimited
18
Talents Unlimited
Na
“ ies
dit
twee e Unli
Talents
echt een
Am
in d”
Noor
Deel die kennis
Een kleine tien jaar geleden zocht SJA contact met All Stars Talentshows in New York.
Een bijzonder project gericht op de jeugd in de getto’s van onder meer Harlem en The
Bronx. Er ontstond een nauwe samenwerking tussen SJA en All Stars Amerika, inclusief
uitwisselingsbezoeken over en weer. Vanuit die kennis heeft SJA een eigen methodiek
ontwikkeld, aangepast aan de situatie in Amsterdam. Die opgebouwde expertise
mag niet verloren gaan, is de overtuiging van SJA. Sterker, die kennis moet verspreid
worden. Daar is SJA al vanaf het begin van All Stars in Nederland op gericht geweest,
door conferenties te organiseren rond de methodiek voor collega-jongerenwerkers.
Hetzelfde doet zij met de methodiek van Talents Unlimited, ontstaan vanuit All Stars.
Wie hiervan wil leren kan het met veel energie en liefde opgebouwde recept overgedragen krijgen.
HvA-studenten op het
podium
Ze ondergaan het zelf in twee dagen; een auditie, workshop en eindshow. Vierdejaars
studenten van de Hogeschool van Amsterdam die de minor Jongerenwerk volgen
maken op deze manier kennis met een succesvol jongerenwerkproject. Het jongerenproducententeam begeleidt de studenten tijdens deze speciale editie van Talents
Unlimited. Dit team zijn vaak jongens en meiden die de taal spreken van de moeilijk
bereikbare jongeren op wie dit project is gericht. Zij kunnen vertellen over de belevingswereld van deze doelgroep. Op deze manier leren de studenten wat ervoor nodig is om
jongeren in het jongerenwerk aan te spreken.
De beurt aan Dock
Talents Unlimited is inmiddels een begrip in Amsterdam-Noord. Stichting Dock neemt
het project over van SJA. In 2009 en 2010 heeft SJA Dock gecoacht bij het uitvoeren van
het project in Noord. Werven op school, audities, workshops op het gebied van zang,
rap en dans, en de eindshow. Nu trekt SJA zich terug en gaan de jongerenwerkers van
Dock de methodiek zelfstandig uitvoeren.
Talents
Unlimited
Fiona Kröder, projectleider van Talents
Unlimited
Geef jongeren een plek in de organisatie
Fiona: “Het reguliere jongerenwerk heeft geen tijd om dit
soort projecten te bedenken en uit te werken. Dat is een grote
meerwaarde van SJA. Andere aanbieders van jongerenwerk
laten ons weten dat ze Talents Unlimited een professioneel
project vinden en laagdrempelig voor jongeren. Dit project is
Tarik Dahmani, vrijwilliger bij Dock
je kunt meer dan je zelf voor mogelijk houdt
Talents Unlimited is een project voor Amsterdamse jongeren tussen veertien en twintig jaar die hun talent op het gebied van rap, zang, dans of
theater willen laten zien. Zij doen mee met een voorronde, krijgen workshops aangeboden om hun podiumskills te verbeteren en staan dan met
een spetterende eindshow op een podium voor een groot publiek. Maar Talents Unlimited gaat verder dan artiesten ondersteunen bij hun podiumpresentatie tijdens een talentenshow. Het project wordt uitgevoerd door een producententeam dat bestaat uit stagiairs en vrijwilligers tussen 18
en 23 jaar. Hen begeleiden in hun ontwikkeling als producer en peer educator is minstens even belangrijk. Als medeorganisator van de outreach,
workshops, voorrondes en de eindshow leren zij contact leggen, plannen, organiseren, leidinggeven en presenteren.
Het is een tijdrovend project, want als jongeren niet zelf betrokken zijn bij de organisatie is het maar een zielloos geheel. Deelnemende artiesten
zien de producers, leeftijdgenoten uit de buurt, veel verantwoordelijkheden dragen op alle gebieden van de organisatie van de talentenshow. Op
die manier geven jongeren elkaar het gevoel dat zij veel meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk hielden.
“Ik ga de begeleiding van SJA missen”
Tarik: “Ik was betrokken bij de outreach en promotie van
Talents Unlimited. Tijdens de voorronde in ons centrum P10
was ik coördinator. Het was heen en weer rennen tussen
teamleden, beveiliging en stagemanagers. We hadden walkietalkies. Ik was blij met de begeleiding van Fiona Kröder, de
projectleider van SJA. Zij weet precies waar je op moet letten.
Ik heb gesolliciteerd bij Dock, dus met een beetje geluk mag ik
Talents Unlimited blijven doen. De voorbereidingen zijn heel
belangrijk, je moet het producententeam begeleiden. Deze
geen ingewikkeld recept, maar je moet wel heel consequent
zijn in de uitvoering. Het valt of staat bij het aansturen van
het jongerenproductieteam. Als organisator moet je durven
om een deel van je organisatie in handen te geven van de
jongeren. Soms is dat best lastig. Bij sommige organisaties
gaan de jongerenwerkers zelf de straat op om te flyeren, maar
dat levert niks op. Als ik jongeren vraag om te komen rappen,
nemen ze mij niet serieus. Maar als leeftijdsgenoten hen
benaderen werkt het wel.”
vrijwilligers hebben weinig tot geen ervaring met het organiseren van evenementen. Dus ik wil graag ervaringen blijven
delen. Je moet heel veel tijd steken in de outreach op school,
workshops voorbereiden en het team trainen. Ik ga de begeleiding van SJA nog heel erg missen. Zo’n project zelfstandig
uitvoeren vind ik een hele uitdaging. Wij hebben de expertise
nog niet en we moeten ons netwerk gaan opbouwen. Professionals zetten in no time een festival neer. Maar dat is het doel
niet, jongeren moeten het zelf kunnen. De jongens die aan
Talents Unlimited hebben meegeholpen zijn heel trots. Na
twee edities is het al echt een begrip in Amsterdam Noord.”
In de loop der jaren zijn voortgezet onderwijsscholen steeds grotere organisaties geworden. Het jongerenwerk kan bij uitstek een rol spelen om participatieprocessen op
gang te brengen. Jongerenwerkers hebben immers ervaring met agogische processen
en een leeftijdsgroep die door veel docenten als problematisch worden ervaren. Buiten
de schooltijden om, ook tijdens schoolvakanties, pauzes en uitgevallen lesuren, kan
het jongerenwerk binnen de schoolmuren veel betekenen.
Toch is er in Amsterdam tussen het jongerenwerk en het VO een braakliggend gebied.
Antoinette Bos, organisator van de conferentie: “Vanuit
onbekendheid en cultuurverschillen tonen niet veel scholen
interesse in samenwerking met aanbieders van jongerenwerk.
Een gemeentelijk kader ontbreekt, en daarmee de regie. Hoe
kunnen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk samenwerken in het aanspreken op en tot hun recht laten komen van
alle talenten van jongeren in hun weg naar volwassenheid? Die
vraag stond centraal tijdens de conferentie ‘Jongerenwerk binnen het Amsterdamse voortgezet onderwijs’ in april 2010, een
samenwerking tussen SJA en Youth Spot/HvA. Zo’n 75 professionals in het jongerenwerk, onderwijs en beleidsmedewerkers van de centrale stad dachten
mee over de mogelijkheden en de belemmeringen in de stad en het formuleren van mogelijke
oplossingen. Een conferentiebezoeker gaf een praktische tip: “Je moet de ballen hebben om
het zelf te gaan doen, stap die school binnen, kijk rond en maak contact.””
SJA magazine: inspiratie
Naar aanleiding van de levendige discussie die de conferentie op gang bracht, maakte
SJA een magazine over de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs. De bedoeling was om antwoorden te geven op de vragen die nog nazoemden
vanuit de conferentie en lezers te inspireren. Eind 2010 werden 1500 exemplaren verspreid onder professionals in het jongerenwerk, onderwijs en beleidsmakers.
Het magazine toont waar SJA voor staat: partijen samenbrengen, kennis aanbieden
en leren van elkaars ervaringen. In een interview vertelt Pieter Winsemius over zijn
onderzoek naar het MBO in de vier grote steden, waarvoor hij sprak met mensen die
met hun voeten in het bluswater staan. Centraliseer het welzijnswerk rond de scholen,
is een conclusie die hij trok. Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter van het Amsterdamse
Bureau Jeugdzorg en in het verleden gemeentesecretaris, ziet graag een betere samenwerking tussen jongerenwerk en scholen. ‘Dan krijgt Bureau Jeugdzorg minder jongeren binnen bij wie de problematiek hoog is opgelopen.’ In dit magazine gaat SJA ook op
zoek naar inspirerende voorbeelden buiten Amsterdam. Els Timmermans, zorgcoördinator van een VO-school in Deventer is enthousiast over de nauwe samenwerking met
jongerenwerkers: “Zij hebben veel kortere lijntjes met jongeren die in problemen zitten
dan wij als school. Zij pikken er veel meer jongeren uit, omdat ze minder een bedreiging
vormen dan de school.”
21
expertise
expertise
20
Werkconferentie Jongerenwerk in het
voortgezet onderwijs
Masterclass Jongerenwerk in het
voortgezet onderwijs
Hoe pakken we het nou concreet aan, zo’n samenwerking met VO-scholen? Deze
vraag bleef bij jongerenwerkers hangen naar aanleiding van de werkconferentie over
jongerenwerk en scholen. SJA nodigde in september 2010 Youth for Christ uit om in een
masterclass hun ervaringen van de afgelopen vijf jaar op een Utrechtse VMBO-school
te delen met Amsterdamse collega’s.
Jongerenwerk op school is een andere tak van sport dan jongerenwerk op straat. Het
is continu zoeken naar de balans in de cultuurverschillen tussen het jongerenwerk en
de school. Als jongerenwerker zit je tussen de docent en de leerling in en dat levert een
spanningsveld op tussen de schoolregels en het jongerenwerk. Wat op de ene school
werkt, hoeft niet aan te slaan op een andere. Zelfs het jongerenwerk van een aanbieder
op dezelfde school kan per jaar veranderen, bleek uit de ervaringen van Youth for Christ.
In nauw overleg verdelen de samenwerkingspartners de verantwoordelijkheden onderling en passen ze de activiteiten aan op de behoefte van de leerlingen. Wanneer dat
lukt, dan kunnen de school, het jongerenwerk en niet in de laatste plaats de jongeren
daar de vruchten van plukken.
ëntank & projects bij Dock:
Aude Logger, projectleider idee
rek
werk op school heb ik tijdens een gesp
eren
jong
“Vlak na de masterclass bij SJA over
imugest
werd
ik
en
d. De reactie was positief
bij het stadsdeel een balletje opgegooi
op te nemen. Dat ga ik zeker doen!”
len
scho
de
met
leerd om contact
Masterclass Jongerenwerk en
mediawijsheid
Jongeren zijn veel handiger met (sociale) media dan de gemiddelde ouder, docent of
jongerenwerker. Jongeren nemen enorm veel beelden tot zich. Internet en televisie
spelen een belangrijke rol in hun dagelijkse bezigheden. Maar jongeren slikken veel
van wat ze zien voor zoete koek. Zij realiseren zich niet dat beelden gemanipuleerd
zijn. Dat de manier waarop een film is gemonteerd een boodschap een bepaalde kant
op kan duwen. En velen profileren zich via internet op een manier die negatieve gevolgen heeft. Te sexy, teveel persoonlijke informatie. Ook mensen met kwade bedoelingen, of een eventuele nieuwe werkgever, bekijken de profielen.
Dat jongerenwerkers ook nog niet altijd even mediabewust zijn, bleek tijdens de
masterclass. “Ik heb wel erg veel informatie in mijn publieke profiel staan,” erkende
een deelnemer naar aanleiding van het verhaal van Rakesh Kanhai, expert op gebied
van nieuwe media. Op verzoek van SJA gaf hij in november 2010 een masterclass over
mediawijsheid voor collega’s in het Amsterdamse jongerenwerk. Een ander inzicht
voor een aantal jongerenwerkers is dat het niet handig is om op persoonlijke titel op
Facebook contact te leggen met de doelgroep. Ook voor jongerenwerkers geldt dat
zij goed moeten nadenken over hoe zij in de digitale wereld hun grenzen bewaken.
Soc
erk
ngerenw
jo
t
e
h
n
e
ia
orm aan
d
en
e
is
eren
uniceren met jong
ver nieuwe m
o
n
edia: comm
t en gelijkgezinde
gie en sociale m
online gepromoo
en
rd
ze
Digitale technolo
wo
de
n
in
te
n
en
het bos zie
rhevig. Evenem
je, door de bomen
tie
verandering onde
e kun je, en blijf
Ho
.
et
hoefte aan inspira
rn
be
te
en
in
bb
op
or
vinden elkaar
erenwerkers he
Do
ng
.
Jo
en
?
er
ld
re
ng
jo
we
et
e
de digital
t te blijven m
ac
nt
co
in
aar
ed
snel veranderen
kb
go
hi
n en
inder geld besc
ngen bij te bene
or is er steeds m
ct
se
gom die ontwikkeli
le
tin
re
ke
ltu
ar
cu
m
n gedegen
de welzijns- en
daarmee voor ee
en
,
bezuinigingen in
en
er
ng
jo
n
n behoeve va
voor projecten te
gne.
pa
am
iec
enen promot
nals in het jonger
st voor professio
om
nk
lige
jee
pe
bi
em
n
dr
ee
ag
A
form voor la
organiseerde SJ
ssion’ is een plat
se
in
In oktober 2010
l
g
cia
da
id
‘so
m
ze
De
De
.
.
rmele wijze
profit sector
werk en de nonrfrissende en info
. Jongerenaloog, op een ve
di
en
het jongerenwerk
ng
in
eli
ia
iss
ed
m
we
eu
tstek
ni
kennisuitw
a:
em
dat medium bij ui
de Valk had als th
computer, terwijl
de
hoe
er
jongerencentrum
t,
ht
ze
ac
in
g
t
aa
iën
Twitter effic
orgaans niet gr
egen tips hoe je
k is
kr
rij
werkers zitten do
s
ng
er
la
em
be
t
eln
he
de
t
en biedt. De
or Google en da
do
t
rd
wo
j
bi
en
or
veel mogelijkhed
nd
vo
gevo
orbeelden
richt dat hij goed
er inspirerende vo
en
am
kw
je je website zo in
k
Oo
n.
soren te koestere
ren.
je creatieve spon
acht kunt genere
nd
aa
iaed
m
d
tij
rte
ko
in
je
e
ho
23
Afscheidswoord & colofon
22
social sessions & Pimp it
s
ion
ss
e
s
ial
erenwerk
pot goed jongorg
SJA, al 10 jaargerka
anisatie voor alle
dé
enwerk Amsterdam (SJA)
edia
Sinds 2001 is Stedelijk Jon
en organiseert SJA multim
de stad. Met en voor jonger
in
r
jaa
5
ijs
12-2
erw
van
ond
en
het
ger
r
jon
r meiden, voo
iumoptredens, projecten voo
k.
wer
het
r
doo
ad
activiteiten, debatten, pod
dra
e
de rod
en jongerenparticipatie zijn
hun
van
en
erk
en meer. Talentontwikkeling
uitw
het
bij
g
maar ook praktische coachin
iviJongeren krijgen de ruimte,
(mede)producent van de act
als deelnemer, daarna als
of
er
oek
bez
als
st
Eer
.
eën
ide
teiten en projecten.
ontwikkelen en uitdragen
e partner in de stad voor het
SJA is tevens een strategisch
methodieken, organiseert
kelt
biedt coaching, ontwik
SJA
.
jzen
kwi
en
wer
e
tiev
ova
van inn
overheid, het jongerenwerk
s, en ondersteunt de lokale
ntie
fere
con
en
s
sse
rcla
ste
ma
aktijk.
uwing van de uitvoeringspr
het onderwijs bij de vernie
bestaan
erk
SJA houdt op te
g, waardoor het jongerenw
de gemeentelijke herindelin
Vanwege bezuinigingen en
elen is, heeft de gemeente
gelegenheid van de stadsd
thans een ‘exclusieve’ aan
2 geheel stop te zetten,
de subsidie aan SJA per 201
n
lote
bes
r
jaa
ig
li
vor
d
ein
Amsterdam
2011 stoppen. Vanaf juni/ju
activiteiten uiterlijk in juni
e
end
lop
alle
dat
olg
gev
met als
ebouwd.
wordt de organisatie zelf afg
het besluit tot subsidiesterdamse gemeenteraad
Am
de
dat
rd
raa
uite
het
SJA betreurt
10 jaren aan expertise,
rmee verdwijnen meer dan
Hie
ft.
hee
en
om
gen
g
igin
beëind
SJA heeft zich het afgelopen
kervaringen voor jongeren.
erk
zinvolle projecten en leerwer
en professionele Jongerenw
van de meest productieve
cpra
t
bes
vele
die
decennium bewezen als één
ie
sat
rtrekkersrol, een organi
voo
een
t
me
ies,
isat
gan
rtNieuwe Stijl-or
ersteuner van het buu
wikkeld, die partner is en ond
tice werkmethoden heeft ont
zich neer te leggen bij het
ft
hee
SJA
het onderwijs. Maar
gericht jongerenwerk en van
de het ook is.
besluit, hoe jammer en zon
prettige samenwerking
un, het vertrouwen en de
ste
de
r
voo
en
ere
ied
kt
SJA dan
in de afgelopen 10 jaar.
P
t
i
p
im
Nominatie pro
ject Pimp It! vo
Jouw idee maa
k het waar Awor de
Het project Pimp
ard
it! werd uit bijna
honderd activ
de ze
iteiten als een va
s projecten genomi
n
neerd voor een aw
ard in het kader va
gemeentelijke pr
oject Jouw idee ma
n het
ak het waar. Bij Pim
jongeren van 18 to
p It! lieten
t 20 jaar zien dat
street art en milie
sante manier gemi
u op een interesxt kunnen worden
door afgedankte
customizen (te ‘pi
spullen te
mpen’) en te herg
ebruiken.
SJA werkte hierin
samen met de M
ix Academy, waar
de deelnemers be
van professionals
geleidden. De ein
dresultaten van Pim
De Verdieping (de
p it! werden in
culturele ruimte va
n Trouw Amsterd
seerd in februari
am) geëxpo2010. Een aantal
van de tentoonges
telde resultaten
is verkocht tijdens
de bijhorende expo
sitie.
Colofon
Teksten en interviews:
Druk:
Niets uit deze uitgave mag op welke
‘SJA 10 jaar kapot goed jongerenwerk’
Pagina 4 t/m 22: Door van der Wiele,
Stetyco Amsterdam, www.stetyco.nl
wijze of in welke vorm dan ook worden
(juni 2011) is een uitgave ter gelegenheid
www.doorschrijven.nl
Oplage:
vermenigvuldigd of overgenomen zonder
1000
voorafgaande toestemming van de
van het afscheid van Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA) en wordt
Ontwerp en vormgeving:
verspreid onder samenwerkings- en
Het IJzeren Gordijn,
Met dank aan:
worden gesteld voor eventuele foutieve
ketenpartners, beleidsmakers en andere
www.hetijzerengordijn.nl
Alle geïnterviewden, medewerkers,
informatie.
relaties en geïnteresseerden.
eindredactie. SJA kan niet aansprakelijk
stagiairs en vrijwilligers van SJA, Tarik
Fotografie:
Dahmani, Sharon Dorlandt, Daniëla
Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam
Eindredactie en coördinatie:
Femke Janssen, Luciano Simula, overige
Grotendorst, Amy Hehalatu, Leilah
Wibautstraat 150 / 1091 GR Amsterdam
Femke Janssen (SJA),
medewerkers SJA, Jay Art, Ron Hey,
Hoesenie, Tineke van der Kraan, Aude
Postbus 10745 / 1001 ES Amsterdam
[email protected]
Tomek Whitfield, Door van der Wiele,
Logger, Melvin Macknack, Ashvin
020-3059700
Who shot ya?!, overige foto’s: archief SJA.
Soekhoe, Wendy de Vries.
www.sjadam.nl / [email protected]
stagiairs, vrijwilligers
.....
SJA bedankt alle medewerkers,
ces hebben gemaakt:
pen 10 jaar van SJA een suc
en alle anderen die in de afgelo
dro Alexander Ali Alida
Ahisha Aida Akwasi Alegan
ron
Aha
le
Adè
med
Ach
ie
rie
Abel Ach
a Anne Annelinde Annema
Abdel Abdellah Abdellay
elo Angie Aniesa Anim Ann
Ang
ela
Ang
ss
i
Ana
Asl
Amy
s
r Amo
chelle Arzu Ashaki Ashvin
Alper Alwin Amal Amin Ami
hony Antoinette Aranza Ari
Ant
ka
ush
Ano
tine
uk
Bet
Ano
y
ryl
t Bea Ben Benny Ber
Anne-Roos Anne-Sophie Ann
Aziz Aziza Azziza Bahija Bar
im Atilla Aukje Aura Aydin
Carl Carlton Caroline
ine
Car
ne
Asmae Aspacia Assia Ass
n Brittany Burcin Carian
ndo
Bra
him
Bra
a
chr
Bou
Cheryl Chippy
Betul Bianca Bilgesan
Chella Chenelva Cherryl
Chantal Charissa Charon
ni
Cha
ima
Cha
a
iëla Dave Debby
fin
Dan
Cha
Catherine Celine
Daan Daisy Damir Daniël
rice Clide Clyde Cynthia
Cla
ria
-Ky
Edmundo
Chy
yne
phe
Dwa
isto
n
Chr
Dwa
Chris Christel
k Door Doortje Dorothy
ne Diego Diether Dion Dir
Dia
ice
line
Den
a
Eve
elz
Eva
Dem
el
y
Eth
ane
Deborah Del
ee Erwin Eser Esma Esther
Elly Emre Enrico Erik Erj
rgien
en
Geo
Ell
e
ska
rgi
Eli
Geo
y
isa
Gab
Ela
r
ka
Eelco Ego
Fiona Fouad Frank Franzis
ke
Fem
a
end
Faz
ima
the Gwen
Fat
ida
vanni GJ Glen Gregory Gre
Everaldo Fadoua Faizel Far
no Gilo Gino Giovanna Gio
lia
Gil
t
ber
Gil
haj
nni
Ibti
Gia
n
ey
zla
Homme Hosnia Houda Humphr
Gerben Gerda Gersom Ghi
Hasna Hicham Hinde Hoda
vey
Har
s
e
Han
lin
ane
que
Han
Jac
id
ail Ivanhildo Jaap
Hafsa Hajar Halima Ham
Isabel Isabelle Ishan Ism
zmin Jean
Imane Inge Ingeborg Iris
Jasmine Jasper Jawaad Jaz
min
Ids Igor Ikram Ilona Imad
Jas
mijn
Jamila Janna Janneke Jas
ie
Jam
a
Jetske
a
ees
sic
Jal
Jes
al
ry
Jal
a
Jer
Jahmai Jainice Jair
itza Jermaine Jeroen
le Jenna Jennifer Jenny Jer
Jel
y
es
fre
Jul
Jef
l
Jos
hië
di
Jec
Jor
s
an
oui
Jeanette Jean-L
yn Joke Jolien Jolita Jonath
Joël Jofrey Johan Joijcel
Khalid
hem
dija
Joc
Kha
nna
in
Joa
Kev
n
dal
Joa
d
Ken
gh
Jhuriene Jiha
sten Kathy Kawtar Kaylei
Kar
en
Kar
Kai
ir
roy
Kad
n
Lee
gen Kaa
Laureen Laurette Layla
Julien Jullien Jumoke Jur
Lamyae Latif Latifa Laura
ia
Lam
la
Lai
a
Kyr
o
l
ian
ste
n Kri
Lotte Loubna Lucas Luc
Kim Kimberley Kimo Kirste
Lionn Lisa Liset Liz Lodi
n Lesley Lilian Lilly Linda
ntie
Leo
nie
Leo
on Marc Marcel Marcella
Leo
Man
lah
dy
Lei
let Maite Malika Manal Man
Mah
di
Mah
n
elo
Mad
ike
ein Marjon Mark
Ludwig Luigino Lydia Maa
iska Marjan Marjo Marjol
Mariela Mariem Marijke Mar
e
iek
Mar
e
ick
Mar
helle Miendu
l
Mic
ibe
Marchena Marco Mar
Meryem Michael Michel
e Melissa Melvin Mershia
ani
Mel
d
Mau
rije
Moniek Mounia
Mar
sin
lon
Moh
Marley Marlies Mar
l Mo Mohamed Mohammed
ella Mirte Miryam Mitchel
Mir
a
eld
Mir
Narada
a
my
and
Nao
Mir
a
mie
Min
Nao
Miles Mimount
Nancy Nanneke Naomi
ia Naily Naima Najat Najoua
Nad
a
Niels Nienke
Myr
ha
ole
tap
Nic
ï
Mus
k
ola
Nic
hta
Mounira Mus
l Nejma Nella Nermin Nicky
Nei
iha
Naz
h
ere
Nay
ie
’sy Onno
a Nathal
Nowaymi Nurdan Omar One
Nassira Nataschja Natasj
a Nordin Norm Noussaiba
Nor
mi
Noë
lle
Noë
Radha
ma
hid
Nis
ha
Rachell Rachella Rac
Nikita Nil Nina Niquel Nis
e Pearl Peggy Percy Pheebs
lin
Pau
n
lie
n
Pau
l
oua
Pau
Red
a
ty
Raul Ray Raymonda Rebecc
Orville Othman Patrick Pat
Rania Rashida Rashleigh
dal
Ran
ona
a
Ram
Ros
a
Raj
rijn
sa
sma
Roos Roo
Radhja Rafael Rafik Rai
o Rik Rilles Robert Rodney
Ricardo Richarda Ricky Rijk
Salmaan Sam Sameha Samir
ma
Sai
da
Sai
Rejhan Renaldo Rens Rianne
ha
Sac
a
ily Ruth Ryan Sabi Sabrin
ina
Rum
y
Rud
ena
Sheena Shellmar
Row
an
Rose Rosita Row
ne Shannon Shanyn Sharon
ndra Senna Sepideh Shacsi
Sau
ah
Sar
ne
Sofian Sohaila
San
e
der
han
San
Sma
Samira Sammie
ma Simba Simon Simone
n Shivanny Shuwendley Sie
ree
Shi
od
nie Stephany
rwo
pha
Ste
She
n
ly
pha
rme
Ste
Sherida She
maya Stacey Stef Stefan
Sou
ad
Sou
aya
Sor
a
ajh
Tirza
ajah Sor
Tarik Theo Thijs Tiffany Tim
Solange Sonja Sonya Sor
nee Tamara Tanja Taoufik
Tah
o
Tac
y
Suz
an
l
Sus
Wie
an
Viviane Wahiba Wendy
Steven Suena Suhun Suleym
Vanessa Vicky Virgillia
sef
r Urmilla Urwin Valesca
Youssef Youssra Yurian Yus
sra
You
Tom Tryanti Tugce Tulay Uma
ni Yilmaz Ylian Ylias Yodit
Yes
a
mar
Xio
ira
Xav
ier
Willemijn Xarisha Xav
eren!
Zohra... en vele vele and
Yvonne Zahra Zhané Zineb