- Boornbergum

Commentaren

Transcriptie

- Boornbergum
himster
[email protected]
December20
2
3
5
7
I
14
17
18
19
21
22
xoM NU\ioon EENtlnoEmm
A B D' A DA CI , 4
26
27
34
g. de raad / administraties
EastêrbuoÍren86- 9212RB Boohbêrgum
Íelefoon: 05í2 - 541585
E-mail: [email protected]!341
W|l kunnonu behulpzaamzijn blj:
a hat bljhoudenvan uw bedÍirfsadministralie
(wrárb|ldeelvêrwerklng
op uw eigenpc tot de mog€lijkhedên
b.hooÉ)
I varwoaklngvan de gegevensin eên komplêl€boekhoudlng
t hat voÍzoÍgenvan uw loon-en peÍsoneebadministratie
a hai Invullênvan uw belastingaanglfte
a tdvl!€rlng bij de automatiseringvan uw boekhouding
organisatorischê
a tdvl!êÍlng omtaentbedrÏfBeconomischeen
takan
uit het middenen klelnbedrijí
WUrtaan u als ondêrnêmea
vÍ|l€ beroepsbeoefênaar
en/ofpartikuliêamet dezedi€nsten
met Éad en daadterziido.
38
39
41
42
43
47
53
Colofon
Agenda
Huisartsenpraktjken
Dorpsbelangen
project
IVlaatjes
Persbericht
duurzame
afualinzameling
in de kerk
Gêzellighêid
Sannêvan
Balen
De Finneblom
Koartehimmen
Kleasrcnsjerke
Kleastertsjerke
Actrvrtertenprogramma
Talêntzoektmêelêêfgezinnên
DeZonnebloem
Ut it rikeferline
Recept
HarrieMoerings
Gezinsdropping
Uitnodiging
kerstmusical
De manmeide hippehoed
Us fênrer
Driebanden
kampioenschap
Himsterfinnen
2
Tinyde Kleine
[email protected]
uit hetdorpshuis
geenkans
Geefmisdadigers
I
Coloíon
numm€r
4
1tÓlaaryang
D€c€mb€r2013
.
.
.
.
.
.
.
.
ve6chijnt4 keerpêrjêar
gÍalis,huisaanhuis
oplage850
poslábonnee
e 9, - p€rJaar
rabobank
309060958
k v k. nÍ.41005464
e 1,50
lossênurnmers
peíposle 4, lossenummêrs
€dac06
AnneMeijer
Re'noRispens
SandraScheíslía
KtazienRiemersma
MaÍiekeCieíaêd
TonnideEoer
AnnelBandsema
voozfteÍ/adveÍtenties
penningmeesteÍ
dorpsbelang
tay-oul
secrctariaal
In dê:o aí6v6ringo.á. oon blldÉgo van:
Henkvermaning
SannevanBêlen
JochumDÍkstra
MaíiekeCreraad
06-52684439
0512- 383107
0512- 515264
(na18:00uur)
06-40309731
0512- 524241
0512- 393262
0512- 461697
Tinyde Kleinê
RlnzeDiikslÍa
íamilieDe Haan
bézorglng:
nummerverschÍnt
Íond: 17 maarl2014
Helvolgende
14februan2014
Kopijinleveren
uitedrjk:
nl
e-mail: [email protected]êínbuí9um
adresi KlazienFliemersma
Bosschawei
65
9212RG BoombêÍgum
Plaatsing
vênstukkênhoudtnielin datde redadiede daarinweergegeven
vooÍde inhoudvande
zi€nswijze
onderchÍjft.De.edactieis ni€lveÍantlvoordelijk
kopij
aangeleveíde
kopijênbehoudtzichhetrechtvooromdetoegezonden
vanhelgeschíevene
enigszins
aanle passenmelbehoudvande strekking
vindtaltijdplaatsin oveÍlegmetde
Omvangrijke
êênpassngen/ofinkorling
tenzijdenaamvande
inzend(st)er.
Anonieme
slukkenwordennietgepubliceeÍd,
in de krantveímeld
inzender
biide redacliebekendis-Ditwordldanookzodanrg
-2-
Bininghebbenzichde aÍgelopen
In de redactievande Boarnhimster
periodeveelpersonele
voorgedaanln september
wisselingen
20l3
hebbenPetraPostemaen Esthetvan Haarlemlatenwetende redactievan
Bininglewrllenverlatenin verbandmetdrukl€in de
de Boarnhimster
privésÍeer.
PeÍa heeftzichjarenlangingezetvooíde vomg€ving/opmaak
vande Boarnhimster
Biningen Estherhêêftgêruimetijdde functievan
vervuld.Vanafdezezijdewillenwe PetraPostemaen Esthervan
secretaris
inzetvoorde
Haaíemnogmaalshanelijkdankenvoordejarenlang€
Boêrnhimster
BiningWij hebbenals redactiemetv€elplezi€rm€lhen
Hetafscheidvan Petraên Estherbêtêkende
wederom
samengewêrktgevonden
zoekennaarvrijwilligers.
Wij hebbeninmiddels
éénvrijwilliOer
AnnetBrandsema
Vanafdeze
drêde redactiekomtversterken:
ísecr€l€ris).
zijdewensênwê AnnetheelveelsuccesmethaaínieuweÍunclievooíde
Boarnhimster
Bining
redactiesamonstelling
vande
Wi hebbenmomenteel
de onderstaande
Boêrnhimster
Bining:
(voorztter)
. AnnetBrandsma
(secretaíis)
. ReinoRispens
(pennrngmeeste4
. KlêzienRiemeÍsma (vomgeving)
. TonnideBoeí
(websitebeheêr)
. SandraScheístía
(algêmeen
redactiolid)
. lMaÍiêke
(algemeen
Íedactielid)
Cieraad
Op maandag28 oklober20'13raasdeer eenstêvigêstormoverde dorpen
Ookin onzedorpenzijnveelbomenen
Boornbergum
en Kortehemmen
door
takkengesneuveld,
en is eenaantalkabelsen leidrng€n
beschadigd
bomen.VoorzoveÍonsbêkend,hebbenzichin onzedorpen
omvallende
gêlukkiggeen(persoonlijke)
ongevallen
voorgedaan.
De kabel-en
leidingbeheeÍders
hebbênhardgewerklom de schadel€ herstellenOok
vande
van de afdelingbêhêeren ondêrhoud
hebbende medewerkers
gemeente
hardgewerktom dêwegênweertoegankelijk
te
smallingerland
om omgêwêaide
bomenen
rnaken.Doesgenoten
hebbenmeegeholpen
tákkenop te ruimen.
en êengelukkig
De redactie
wênstu vanafdezezijdeprettigekersldêgen
engezond
2014!
-3-
€.D.,s. Èêtld ttl gduíd
t u odrr.ton uï vidcoílt4iool op
DVDte zettsr
efrcr't.u
la4anÀ
-oe
U* etar
20december20'13
Klaverjassen
Aanvang:l9 l5 uurIn de Sportkantine
21 december
2013
Kêrstmusical
vooten doorkinderen
Aanvang:16:30uur(ziepag )
22 december2013
Optreden'Kleinkêpèl'
crontngen
Kleástensjerke
(ziepêg )
Koêrtehimmen
24decembêr
2013
Schutjassen
Aanvang:
19130
!ur in deSportkanïne
Kijkop!r4!'!4bb9LLr&!sj lrl voor
zíchtbÀÀr
Í|C?J irforí[tie.
.
.
.
.
.
.
Tine de Kleine
sch. tlíste.h g e e kste. u t tvoodtoe sp. o o k
Nederlends-en fÍleí.llg
VHSop DVD
vl ooOvD
Vidco-Con DVD
Dio'rql i.lotircr of DVD
ti
ÍaEof DvD
16n|nlÍh0DVD
D.N. wêA 43 Nl, EEET5
t: 0512-461520 | 06-439610554
e: tlredeklelnê@gm.ll.cm
E.D.s-!..Ë .. Ai,
Edrn ofsi...
lo.rdr-.i ó
A2 $l L.ri.íÍ-
27 december
2013
KerstKlaverjassên
Aanvang:
19:15uurInde Spodkantine
d.m.v. gêsprek-bU-lêvenuw êlgên
ál lmeel oct€llen k n oo&
td,otr2-tataer
28december20l3
Drie-kelken
wandeling
StianvanafKoartehimmen,
geheledag
31december2013
Ald & Nijcommissie
organiseert
activiteiten
Vanaf1700 uurin doípshuistBynt
3 januari2014
Filmvooíde kincteren
In dorpshuis't
Bynr
3 januêri
2014
Klaverjassen
Aanvangt
19t15uurin deSportkantinê
14 januati2014
Schutjassen
Aanvangr
19r30
uurin deSportkantine
Vooral uw schllder- glas & behang weÍk
17 jan|Jêti2014
Klaverjassen
Aanvang:
19:15uurInde Sporikantine
T. de BgerwelSil - BgoglQ9fggÍÍt
EleÍoon { 0512) 343177
mobfef 10614225Á162
+ ianiJatl2014
SchutJassên
Aanvang:19:30uurin de Sportkantine
31januari2014
Klave4assen
Aanvangr
19:15uurin deSportkantinê
tlói.l:0ó-44,|toa
sc{rilderwerlen
4
7 Íebtuati 2014
Toneelavond
Us Fertier
't Bynt
Aanvangr
20r00uur in dorpshuis
8 Íebruan
2014
Toneelavond
lJs FertieÍ
Aanvang:
20:00uurin doípshuis't
Bynt
11íebrJaíi 2014
Schutlassen
P€nvang:19:30uurin dê Sponkantine
14februa 2014
Klave4assen
Aanvêng:
19:15uurin dêSponkantine
15februari2014
AchmeaCulpa
Aanvêng20:00uurin doÍpshuist Eynt
28 íebtuati 2014
Klavêrjassen
Aanvang:19115
uuí in de Sportkantrne
4 maan2014
Schutjassen
Aanvang:l9:30 uurin de Sportkantine
14 fiaat12014
Klaverjassen
Á€nvang:'19:15uur in de Sportkantine
15maart2014
1 ByntSpikerÍestival
Bombêts
18maan2014
Schutjassen
P€nvang:19:30uurin dê Sportkantine
19maart2014
De FryskêEmigrant
Aanvang
20:00uurin dorpshuis't
Bynt
Hulsensgnor6ktllk
'dê Hook"Nil Begb
Tolhekbuurt
28,9245HX
websiterwww.stadlpraqtijkplus.nl
Telefoon
0512- 461 263,keuze4
Spoed
0512-461 554ofvia0512- 461263,keuze1
Receptenlijn 0512- 461263,keuze2
Spreekuur
volgensafspíaak.Graagbellenvoor10:00uur.
Via dewebsitewordtvermeldwanneeÍde praktijki v m
nascholingen,
vakantiee.d.gêslotenis.
Waahemingna 17:00uur,in hetweekenden op feestdagen:
Dokteíswacht
Friesland
rel.0900- 1127 112.
Waarneming
bij afwezighêid
vandr Stadt Huisartsenpraktijk
de Fundatie
te Beetstedwêag
Huisartsenpraktijk
de HoekNij Beets(doklêrStadt)spreekuur
in 'l Bynt
(aÍspraêk
telefonisch
via de praktijk).
Maandagochtend:
tot 12:00uur,donderdagochlend:
vanaf08:30uur,
vrÍdagochtendr
lol'12:00uuÍ.
Hulsartsonpraldikd€ Fundatie
Telefoon
0512- 381301
In onzehuisartsenp€ktijk
kuntu ingeschrevên
zijnbijl
- de pÍaktijkvan dokterVerhoeven
- de prdktijkvandoktersDe VriesenWallis
Van8 00lol 10.30uuí kuntu eenafspraakmakenvooíhetoelêfonisch)
spreekuur,
oÍ kuntu eenhuisbezoek
aanvíagen,
Van11:00tot 12:00uurkuntu bellenvooruitslagên
vanondêrzoek
oÍ
laboralodum.
Fundatlespreekuur
in 't Bynt (afspraak
telefonisch
via de praktijk)
Woensdagochtendr
dokterVeóoeven.
Oinsdagen vrijdagochtend:
dokteÍDe VÍies
praktijkondersteuner
Maandagochtend
mevrouwmwGoldberg
ApolheekFundatie
aÍhaalpunt
in Boornbergum
rÊcepten
alhalen:de
Volgende
dinsdag,donderdag
oÍ vrijdagvan 17:00-'17:30uurin 't Bynl.
Spoednummêr
0512- 38383E
ookvia hetkeuzemenu
zijnwij voorspoedgevêllen
bereikbaar.
Apothgokbo8'tèllljn:
0512- 385 í38
Waarnemlng
na 17:00uur,op f6sstdag6n
en in hetw6èk6nd.
Doldo.srvacht
i6l: 0900-1127 112
(veÈekeringsgegevens
bijde handhouden).
Smelllngho
sposdapoth€ek:
rêl:0512-547 521
-1
www.BelBart.nl
\r.ererr'rIqrrr€
!.o..)
Nleuwhond6npo6pb6lold
In Smallingerland
is moínenteel
veeltedoenrondomhondenpoep.
Hondenpoep
blijftéénvande grootsteergernissen
in wijkênên dorpen.
Daaromheefthetcollegevan B&WSmallingerland
niêuwbeleid
vastgesteld
omde oveílastvanhondenpoep
tegênte gaan.ln datkaderis
ookdeAlgemenePlaatsêlijke
(APV)gewijzigd.
Verordening
Edrhh!
AanneÍneÍ:
A- l.l*
O.id|r.i
H.r aid.o
@Ol IE ttildnr'i
mDdr|d
Er/ob|È.rd
06.5Íí7755í
Mr FokjeKooi
Dê belangdjkstercgels die vanbelangzín:
. Als eenhondenbezitter
zichmeteenhondop eenopenbareplaats
begeeft,dangeldtêreenopruimplichtvoor
hondenpoêp.
Openbare
plaatsen
zijnbtvoorbeeld
openbaíewegen,plantsoenen,
speelweiden
en parken.Omdatde overlastbinnende bebouwde
komhetgrootí is,zêl vooralin datgebiedgehandhaafd
worden;
. Bij hetuiuatenvande hondop eenopenbaíeplaats,dienteen
hondenbezitter
eenopruimmiddel
bijzichte hebben(schepjeof
zakje);
. De hondmoetbinnende bebouMekomzijnaangelijnd
(hieropzal
daadweíkelijk
wordengehandhaafd
op hetÍnomentdatin de
gehelegemeente
uilrenvelden,
waêrhondenlos mogenlopen,zi,n
aangewezen).
Notaaiabnboí BGcbbrellg
t'(t. ' (tn
I
.f (tt'(l
urnl (r)acl
Fntíddn A
eq @B.d.fir*eo
il I l|!lt?) aa 2a 15
Fu: P5t2) s 2a a5
b..Èm w gQdrdtt.bb
taÈ..|
VoorBoornbergum
en Kortehemmen
is er totdusvenegeenspeciíiekê
uitrenplek.
De gemeente
Smallingerlánd
zal in overlegmethetbestuurvan
Dorpsbelangeneen
hondenuilíenplekaanwijzen.
periodeeenaantalrodeafualbakken
In Boornbergum
is de aígêlopên
geplaatst,
gedeponeerd
waarinhondenpoep
kênwordên.In dêzêafualbak
zit ookeendispenservoor
afvalzakjes.
Hondenbezitters
mogenhier(gralis)
gebruikvan maken.
Boetes
Vanafnu (of binnênkon)
is hetopruimen
vanhondenpoep
verplicht.
Er
wordengemeentelijke
handhavers
ingezetom boetesuit te schrijven.
Blj
ovenreding
of nietnalevenvan bovengenoemde
regels,kunnende
volgêndeboeteswordenopgelegd:
9-
.
nietopruimen
vênhondenpoep
€130,00
.
geenopruimmiddel
bij u dr€gene 90,00
uilrenveld
de hondlos latenlopênandeísdanop hetaangewezen
e 90,00
zandbakof
aanwezigheid
vande hondop eenkinderspeelplaats,
sDeelweidê
e130,00
Hondenbezitters
mogengeenhondenpoep
in de stÍaatkolken
of in de sloot
namelijkop hetoppervlaktewater
deponeren.
Hetregenwaterwordt
gêloosdên hêtis niêtgoeddatditverontreinigd
wordtmetuitwerpselen
van
honden.De hondênpoêp
magwêlin de grijzecontainer
wordengegooid.In
de komendeperiodezalWijkbeheer
v€nde gemeente
Smallingerland
in
(en/ofbuurtverenigingen)
overlegmetde Vereniging
van Dorpsbelangen
geplaatst
bekijkenopwelkeplaatsennogmeerrodeatoalbakken
moeten
worden(ofverplaatst
moetenworden).
Intgt9sggac{vltglt voor oudergJgugd
jarenhebbenbuurtverenigingen
jaarlijksomen omeen
In de afgelopên
voorde ouderejeugd(12-1I jaar)georgan
iseerd.In de afgelopen
activiteit
jarênis de intêresse
om meete doenaênêendêrgelijke
activitêit
Oêdaald
van
onderdezêlêeftïdscategoíie.
Hetbestuuívande Vereniging
Dorpsbelangen
is bij dê Jeugdsoos
nagêgaên
oÍ opniêuweênactivitêit
voor
georganiseerd
ouderejeugd
moetgaanworden(is hiernogsteêds
behoefteaan?).Aangegeven
is datde ouderejeugd(12-18jaa4geen/
weiniginteresse
hêêftvooreenactiviteit.
In hetafstemrningsoveíeg
metde
buurtverenigingen
is op 14oktober2013beslotenom nietmeer- per
wisselbeurt
vandê buurtverenigingên
voordê oudêrejeugd
- eênactiviteit
te organisêren,
omdatêrgêenvÍaagnaaris en OêeninteÍessevooíis.
Àlochten
buurtverenigingen
in detoekomstbesluiten
om weeteenseen
activiteit
voorde ouderedorpsjeugd
te gaanorganiseren,
danis hotbestuur
vanDorpsbelangên
bereidon eentegêmoetkoming
in de kostente doen
voorhetorganiseren
vaneenactiviteit.
Boarnhimster
Biningnogmaalshieraanaandachtbesteden.Dewapensen
vlagzijnopgesteld
doorde FryskêRiêfoarHeraldykDe FryskeRiêfoar
Heraldyk(FrieseraadvooÍheraldiek)
is eenraadgevende
commissie
die
overdewapensen vlaggenvande overheid,
de provincieFryslán,
de
gemeenten,
dewaterschappen,
dê stads-en dorpswapens
en de
bestaande
familiewapens
adviezenverschaft.
Overigens
heeftookde
Nederlandse
HogeRaadvanAdêlhiereenin de wetvastgelegdê
taak
(allêenbetíêÍfende
€dellijkêwapensen ovêrheidswapens).
De FryskeRie
foarHeraldykis geenovefteidsoígaan
en heeftgeenwettelijke
takenen
bevoegdheden
De Rieadviseert
ookoverde vormgeving
van nieuwe
wapensvooroverhêdên,
dorpen,f€miliesen verenigingen
ên/ofmaakt
ontwerpen
hiervoor.Dezewordenin het"Genealooysk
Jiêrboek'
j€arboek)
(genealogisch
gepubliceerd,
datdoorde'FryskeAk€demy"
woídt
uitgegeven.
De Riêis eenonderdeel
vande FryskeAkademyin
Leeuwaídên.
In Fryslànhebbencirca250dorpenêeneigenwapenen vlag.
DeVereniging
van DoÍpsbelangen
hêeftgekozenvoorde ondeEtaande
insteel(:
Boornbergum
en Kortehemmen
krijgengezamenlijk
één
dorpsvlag,
omdatbeidedorpennauwsamênwerkên
en één
gezamenlijke
Vereniging
vanDoípsbelangen
hebbeni
Boornbergum
en Kortehemmen
krijgeniedeíaÊonderlijk
eeneigenwapen,omdêtop dezewijzewelde eigen
identiteit
wordlbewaard.
Er is gekozenvoordeondeístaandê
wêpens
WapenBoomb6Eum:
WaD€nKort6h6mmon:
Dopsvlag :.
(maart2013)is eendorpswapen
In de algemene
ledenvergadering
voor
gekozenen kíígenbeidedorpeneen
Boornbergum
en Kortehemmen
gezamenlijke
vlag.Wij mêrkendatnogrelatiefwêinig
dorpsgênotên
op de
hoogtezijnvanonzêdorpsvlag
en dorpswapens,
vandaêÍdêtwê in de
- I0-
- ll
tíltREco
VlagBoombergum-Korlehemmen:
,[email protected]àd,-Conldlrd,€óddt
hrtuttttttldt,
gElEffii.tt
O.fió*c l0
elí nG F.|nà.Íí|n.|t
Têl]O6t2 - g8Íàa
VerbÍ bv.r.n *li
||r. rlÉfF.n.n
drrlbfig nil
ttk'g. .drÍh9, gl.t!nm.|hn.
vofiao
Hetbestuurvandê Veíeniging
van Dorpsbelangen
Boornbergum
Konehemmên
wil dorpsvlaggen
kopenEenlastigpuntis hierbijhetaantal
perstuk) Hetgaat
te bestellen
vlaggên(hoemeervlaggen,hoêgoedkoper
echterom eenforseinvesteÍing,
Daaínaast
trachtenwe om de
dorpswapens
bij dê bêbouwde
kombcirden
van Boornbergum
en
Kortêhêmínen
te krijgen.Hiervoorzullen
we te zijnertijdbij dê gêfieente
SmallingeÍland
eenaanvraag
in hetkadervanhêtbuurtbudget
indienen
va|.| Di
voor
Wistu dat't Byntklaarstaat
íe6v recepue/bíuiloi
baó*ue oi goumetavond
diveFe koÍÍieraÍels
salade-bufÍets
koudeenMme bufets
ve€adednsen
personeelsÍeêstên
mh.r*.rÍ.tf
C€apco&albcanl
ln:
vdbouw - ondorhoud
macàlmÍahoutàdr,s{dng
hr||tul€dlnm
r/rrtx||raHlaFrn
ktr ||brbrl
Ft*
r.a
mt|rtlnrffi|'
Od( vd:
AnnelveÍer
Secretaris
Vereniging
van Dorpsbelangen
BooínbeÍgum
- Kortehemmen
Easteíbuoííen
46,9212RA Boornbergum
E-maiIdorpsbelênoíAboarnburqum.nl
[robiel:06- 52684439
:0512- 3827 77
:0512- 342472
:06- 44638905
oorprrr,ri"
l aynr3gÓ
Westerbuonen
1
BOORNBERGUM
- 13-
H-teV
Het Maatjêsprol€ctweer gêopend
Het|V]êatjesproject
vanAanzetkoppeltmênsên,diedoorhunpsychischê
achte.grond
weinigtot geensocialecontacten
hebben,aanvrijwilligers.
Het
[raaljesproject
bestaatditjaarl5jaar en ongeveer2500
burgersuit
Friesland
hebbenhieral aanmeegedaanZoweldeêlnêmêrs,
mênsêndie
eenmaatjenodighebben,alsvÍijwilligers,
mensendieeenmaatjewillen
ziJn
gewêêstbinnênhet
In dê loopderjarcnzijner veelverandêÍingên
Maêtjesproject,
maarêltijdis hetprojectgerunddoorv jwilligersmeteen
psychische
zogenaamd
achtergrondi
een'dooren voor'project.Per
augustus2012wasde dêêlnêmêrcstop
ingevoerd.
Hêtl4aatjêsproject
had
op dat moment140koppelingen
in heelFriesland
en daarnaast
wachten
nogeens80 deelnemêrs
op eenmaatje.À/lêde
doorde bezuinigingên
ên
de individualisering
dêdênsteedsmêeÍmensênén organisatiês
êên
beroepop het l\,,laatjesproject.
Dewachtlijstbleefgroeien
en om
teleurstelling
melbelrekking
tot hetlangewachtentê voorkomen,
is de
deelnemersstop
ingevoerd.
Doorêênaantalveranderingen
in te voêrenis hetaantalkoppelsenorm
gedaalden zo ookde wachtlistingekon.Datheeftgêleidtot hêthêropênên
vanhet [raatjesproject,
nieuwedeêlnemêrs
kunnênzichweeraanmelden.
HetNIaatjêspÍojêct
vênAanzetis altijdop zoeknaarmaatjesvrijwilhgers
De motivatie
vanmaatjesvrijwilligêrs
die nu actieÍzijnis onderandereiets
vooreenanderwillênbetekenen.
Enookzelflerenen inzichtkrijgenin wat
hetbetêkentom ínêteên psychische
achtergrond
te leven(antistigma)
Het
ItlaatjespÍoject
koppeltde maatjesvrijwilligers
aandeelneíhêrs
om minimaal
eensper2 wekensameneendagdêeliêtsleukste ondernemen,
denkaan
een kopjekoffiedÍnken,de stad/hetdorpin,wandelen,
fietsen,naareen
clubofvereniging.
Samenis leukerdanallêen.BelangÍijk
is dat hetcontact
op gelijkwaaÍdige
basisplaatsvndtide maatjêsvrijwilliger
is geen
hulpverlener
Hetl/laatjesproject
is eenprojecivanAanzet.Dit is eênstichtingdie Í l
projecten
in Friesland
organiseen
voorén doormênsênmeteen
psychische
achtergrond.
Dezêmensenkunnenvrijwilligerswerk
doenof
deelnemen
aaneen project.Aanzetgaathierbijuit vande mogelijkheden
en kwalitêiten_van
mensenDoordatzij in zêlfstuÍêndê
teamsde projecten
runnenkunnenze zichontwikkêlên,
k jgenze zelfuertrouwen
en
participeren
ze in de samenlêving
waaÍdoorzeeenmindergrootbêroêp
doenopdezorg-enhulpveíening.
BijAanzetweÍken
ongeveer
300
vrijwilligers,
dieondersteunt
wordêndoor6 coaches(4,3fte) lt et al haar
14 -
projecten
bêÍêiktAanzet
ongeveeí1500tot 2000burgersperjaarin
Friesland.
I\rochtu geÏnteresseed
zijnin hetMaatjesproject
of meerwltenwetenvan
éénvandê andêreprojecten
vanAanzet,dankuntu eenkukjenemenop
de websitê!4UdSLAAlZgtd of telefonischconlactopnemen: 058 2849020.
fiIarikeFeenstra
p€nzet,Stichting
voorzelfstuÍendeteams
Tadingastraat
5
8932PJ Leeuwarden
geslotenmet EoosupporteÍ@
SC.Boornb€rgum
heefreen overêênkomst
gaanwij afvalinzamelen
Samenmet Eoosupportêr,ledenen supporters
op ons sportpêÍk.Het ingezamelde
afr/alwordtgerecycled
en omgezetin
gÍondstoffen
en energie.
Wat is Eoosupponêr?
ECOsupponeÍ@
is eeninnovatief
recychngconcept,
speciaalontwikkeld
voorsportverenigingen
dieexlrainkomsten
willengenereren.
Hetwêrkt
plaatstcontainers
heeleenvoudig.
ECOsupporteÍ@
op hetterreinvanonze
cllrb:voorhetinzamelen
van kleding,frituurvet,
en elektrische
apparaten.
Voord€èlvooronzêclub
Onzeledênên suppodeÍs
vullende containers
metaíval,[email protected]
lêegtdê containers
en zorgtvoorde verdercrecyclingHoemeerafual
onzeclubinzamelt,
hoêhogerde opbrêngst.
IvletECOsupporteí@
kiezen
wij vooreênduurzamemaniêrvanafualinzameling
en vooreenextEl
inkomstenbron
vootonzeve|eniging.
Vooraanvullende
infoímatie
kuntu contact
opnemenmetl
SjoukjeVeenstra
[el:0512-383485
I.R" PALLUSMA
nrFrrrtlc
APK k urlng.n
Tcl.0512-31t626
W{i bddrrí vooÍ o
O hladdocftr!
o gr!i!odo.ld.!
tr barcbdlcq
0 sl.bj6
g b.by bÉddoed
tr \d*tcdiDg ctc.
Illbr K.oI
Sl.||!!nttlf
$
ttl2 rD SdrhfltD
br 0J12-3uóí
fuj 0512- ll24,ll
[email protected]Í!EbroÊb|bd
Tnarr* Íre.|'ddn|r6dbhh|r-nl
Bestemensen,
Defeêstdagen
zijnweerin
aantochtVoorvelenvanu is de
decembêrmaand
eên maandvan
gezelligheid.
Datgeldthelaasniet
vootte0êrêên.
PROTÉJÏA'Í|,:IË G;HÉ!T'TÈ
[email protected]
ÍottEHEl|lttf,
gemeenleIn
De kerkaande Westeíbuorren
vande Protestantse
Boornbergum,
is openop de eerstekerstdag25 december,
vanaí16:45uur
tot ongeveer19r00uur.WewillendansamenzijnondeÍhetgênotvaneen
hapjeen eendrankjemetaansluitend
êenbroodmaaltijd
Hieraanzijngêen
kostenveóonden.lederêendiêdit leukof gezelliglijkt,is van hane
welkoml
Heeftu muziekdieu graagwiltlatenhoren,neemgerusteenCD mee.Ook
zijnwe blijmetandêrêbijdragen,
btvoorbeeld
eenverhaalofgedichtof iets
ênderswat u aanspreekt.
Schroomnretu op te geven.U kunthetstrookjeop de volgendepagina
vóór20 dêcêmberinvullenen inleveren
bij:
HinkeBrendeke
WiegersmaweiT5,
Boornbergum
Tel.0512382804
'tel.0512461327
HiekevanderWal
Krite23,BooÍnbergum
FokjêHuisman
Biskopswei
10,DeWilgen
Tel.0515
211500
U krnt zichookvóór'Í6december
telefonisch
opgeven.
S A UE N t ' I Í E LK ÀA I
Kentu iemênddieeenbeetjehulpnodig
heeftomzichhiervooropte (durven)
geven,helphemof haardangerust
êven,Ookmensendieelderswonenzijn
tódóFf
IridrcrLhnS8I9m7F ondÍer
- l'7 -
in dê kêrk
Opgavêstrookjê
voorGezellighêid
Naam :
SchriivorP6ulvanDiikopvisitabljOBSD6 Finn€blom
In Boomb€roum.
Adíês :
Pl a ats:
Aantalpersonen:
O dieel,zojawelkdieet?
O lk/wijwil(len)graaggehaalden thuisgêbracht
worden.
O lUwijnemeneenverhaal/gedichv'............
...........
meeen lees/lezen
dit zelf
graagenkeledagenvantevoreninleveren
Als u hetnietzelfvoorleest,
bij
Hinkê,Hiêkeof Fokje.
Inmiddels
benik alweeroverde helftvanmijngemeentedichterschap.
lk keekeventerugên beseftedat ik weinigoverdeliefdehebgeschreven
Hetis wellichteeningewikkeld
onderwerp,
maarookzo leuk.Omdateen
gêdicht.
beêtjegoedte maken,hierhetvolgende
Op donderdag
7 november
wasde FriesekinderboekênschÍijver
Paulvan
Dijkop visitebij OBSDe Finneblom
in Boornbeígum.
Hijwasdoordeschooluitgenodigd
medein hetkêdervanhet"Hánen
Holleprojêkt".Eenprojectvoorgroêp7/8waarbijde schoolde kinderen
kennislaêtmakenmetdiveÍsebêroepenPaulvan Dijkhêeftinmiddets
2
boekengeschreven:
"Renskewolstoerwêze"en "Keningfanjusted
[Iomenteelis hij bezigmêtzijndede boek.
Paulvan Dijkis in de groepen5/6en 7/8geweestomte vertellenoverhoe
je nueigenlijkeên boêkschrijften hoejedanschrijveÍwordt.
Daarnaast
verteldehij hoede tekeningen
in zijnboektot standzjn gekomen.
Alle
tekeningen
maakthij zelf.Natuurlijk
heeftPaulvanDijkookvoorgelezen
uit
zijneigenboek"Renskewolstoerwêze"metondeístêuning
van
handpoppen.
Eenprachtigmooiboekvoorde kinderen
overeen meisjedat
nêareennieuweschoolgaatên daarin eersteinstantiegêpêstwoÍdt.
Op
deFinneblom
hebben
ze nualzinomhetvervolg
"Kening
Íênjustei'tê
gaanlezen.
Natuurlijk
hebbenallekinderennogeên handtekening
vandezeschrijver
gekregen
Hêtwaseênleukeen leeeameochtendl
Verstaanbaar
lk wildezeggen
tegenjou lk wildezeggen
wêetjemaarhêtwerdnietgezegd.
Passievê
zinnenlijdenzo
als ze wordê4uitgêsproken.
http://www.oaulvandiik.afuk.nl/
Sannevan Balen
- 18-
- 19-
Reitsma
IORYíEI,
EI{OIIDTRHOUDSEEDRIJF
${ ffi UBB,3ol'yÍ
I{TEREUn
. Ié {m14
|(rie34. 9212
5316E 'Fd (6r)7{46t90. ild. S. 51S lEí9
VBBdnhrtum
Ilï,Dbi|lbm.rl
Ihna . cnHcrcdcprlol
N|rrd15,9212fB
Eoa!à.rfmTt05123t1363
JAN BOSMA
tbr4a.E- l . 912 I'V È{rldo
TCr(0r,1)Ít al -iêUd (ntaxÍ!
Ír:oql)r/tlZó!-Íiltor-Ltdd9rii
ao
a o||F€ftror.D a
rvlot{DERÊ +
_
I ADVIES a
rwmP I
t
REr{ovaïlE
^AILEo dvlJl/ERaa
BroïlJf{EN
20-
a a€dtR^ïl.lca
Ivleerdan700jaarkeÍkgeschiedenis
vervatin steen
Dê kerkheeftna honderdenjarên
eennieuweergenaar;
dê Stichting
Alde
FryskeTsjerkenheeftop 5 juli 2013de zorgvoorhetgêbouwovergenomen
vande Protestantse
GemeenteEr is eencommissie
van betrokken
geïnstalleerd
inwonêrs
dienu al haÍdwerkenaanallerleiactiviteiten
diede
komendejaren
in de tslerkewoÍdengehoudenHetis eênvormvan
exploitatie
vanhêtgêbouwmetals doelheteennieuwêmaatschappelilke
bestemming
tê gevenen daarmeevoornuen in de ioekomstvoorhet
Friesêlandschap
te behouden.
Locat'e:
Detsjerkeis op de Boerenstreek
nummer13in hetdeeldorp
Koêíehimmen/Boarnburgum.Hêt
is in
eensfeervolle
omgeving
op een
têrpachtige
veÍhogingin hetlandschap
gebouwden omgevendooreen'oudê
hof'(begraafplaats)
omzoomdmetoude
bomen.
Bijdê ingangvande hofstaateen
'klokkenstoel'
lnterieur:
De inrichting
vandetsjerkeis metzijn
eenvoudige
houtenbankenvaneensobere,klassreke
maarfunctionele
aard.Desalniettemin,
kooren preekstoel
zijnÍrêaivoÍmgegeven
en er is
pilporgelaanwêztg.
eeneenvoudig
Dê bêschilderde
boogramen
In de muur
aanweerszijden
vande preekstoelzijn
opvallende
elementen.
Dezwareankerbalkên
bovenin de zijmurenvanhetgebouwvesiigende
indrukdaarvoorde eeuwigheid
te zijnaangebrachtHethoutentongewelf
daarboven
zorgtvooreengoedeakoêstiêk.DêtsjeÍkeis vooeienvaneen
bescheiden
keukentje
en sanitair
Exploitatie:
DestichtingAldeFryskeTsjerkenbêsteedthetgebruik-en klein
bnderhouduit aaneen'plaatselijke
commissie'.
Voordetslerkein
Koartehimmen
is datde 'KommisjeKleastensjêrke
Koartehimmen'.
De kommisje
organisêert
ên coórdineed
allerhande
activitelten
in de
tsjeÍke.Te denkênvaltbijvoorbeêld
aanlezingen,
muziekuitvoeringen
en
hetoptrêdenvankorên,maarookaanexposities,
wijnproeverilen
en een
of stekkiesmarkt'.
evensimpeleals gezêllíge'boekenis hetgebouwookgewoonte huur,waaronderalslocatiêvoor
Daamaast
huwelijk.
zowelhêtKerkelijkals hetBurgerlijk
Voorafgaand
aan hetconcedwordt
er voorC 1,50vooreengoedkopje
gezorgdIndepauzekuntu,naastkoffieên
koÍfieoftheemet-ietslekkers
thee,voore 2,00genietenvaneenglasGlijwein.
AldêFryske
vênde Stichting
Houddusonzeagendaen de Uitagenda
contact
oveíde mogelijkheden
Tsjerkenin de gaten.Neêmvoorinformêtiê
vande kommisje.
op methetsecretêriaêt
kuntu mailenof bellenmetAnnewiepBloem,
VoormeerinfoÍmatiê
email:jÍ[email protected], telefoon:06-11641742
SêcÍetariaat
J.P.Gehem,Nijewei15,9212PB,Boarnburgum.
t€l:0512-380957
of06-53901539
KaEtconc€rt,sopEan Tot8jgvan dor Kool,
zltsrdao l4 docombêr2013
in 2012,geeftsopraanTetsjevan
NÊhetsuccesvan haarkerstmncerten
op het
doÍ Kooidaarditjaarêenvervolgaan.Er staandÍie kerstconcerten
paogramma
waarvoorTelsje
de intiêmesfeervandriekleinekerken(allên
opzoêkt.
bij SlichtingAldeFryskeTsjêrken)
aanoêsloten
valtde êêrte beun,als eerste
Koaítehimmen
Onze'êigen'Kleêstêrtsjerke
v6nd€zedriekerkenTêtsjevander Kooiwêlkomtê mogenheten.
T€lsjewerktvooídezekerstconcerten
samenmettweeveelbelovênde
celliste
Yulia
Khêritonova
en pianisteLuba
Flussische
musici:
Jongê
vandêzesamenwerking
is êênaantrêkkelijk,
Podgayskaya.
Hêtresultaat
georiënteerd
Traditionêls
uit
kl6sslekenintêrnêtionaêl
kerstprogramma.
doorwerkenvanondêrmeer
vorschillende
landenwordenafgewisseld
EenvleugjêRussische
BÊch,Hàndel,Debussyen Rachmaninov.
êkoestiek
molêncholie
zal daaíbijbeslistnietontbrekenIn de natuudijke
ínetde
stemvanTetsjêin combinatiê
v6nde kerkjeskomtde prachtige
pianospêl
helemaal
tot
wermêklankênvande celloen hetsprankêlende
zljnrecht.
gegevenop zatêÍdêg14decêmber
in de Kleastertsjerke,
Hglconcêrtwordt
Boerenstreek
13in Koartehimmen
en begintom 20:00uur.Dê toegangis
0 1 5 . 0 0.
Uw kaanenkunt u vooraf via [email protected]! en telefonischvia
06-11641742
reservêrên,
mêarookop de avondzelfin dêtsjerkekopen
Optrèd6n'Kleinkapàl'
Groningên,
zondag22 dec€mb6r
2013
'Kleinkapèl'
Hêtensemble
uit Groningen
bestaatuit
zangersdieookzingenin 'CapellaGroningen'.
is in
is eenkoordatgespeciêliseêd
CapellaGroningen
hetuitvoeren
van oudêmuziek(Renaissance
en Barok)
uit de GÍoningseBachvereniging
en is voortgêkomen
zangersdieeen levendig
Kleinkapèl
bestaatuitvijftotachtzeergevoÍderde
programma
uit onderandere
en afwisselend
brengenen is samengesteld
Hetensemble
zingttweetot
hetrepertoire
vênCapêllaGroningen.
vanondermeerJosquin,
motetten,
madrigalên
ên chansons
achtstêmmige
Rogler,Sweelinck
en Bach.
in dê
Dezeuitvoêring
wordtgegevenop zondag22 deceÍnbêr
BoerenstÉek
13in Koanehimmen
en begintom 15:00uur.
Kleastertsjerke,
kopjekoffiêoÍtheêvooraf-gaande
aan
De toêgangis e 8,00,inclusiefeen
de uituoering.
Omzekêrte zijnvaneenplaatsjekuntu voorafreserveÉnbij het
secíetariaatvan de plaatselijkekommisjevia [email protected]![el].9SE
maaru kuntuwenlreeookop de middagzelfin dê tsjerkevoldoen.
Dri6-keft€nwandgling,
zEtêrdag
28 dec€mber
2013
gaatlangsde kerkenvan Koartehimmen,
Oltertêrp
en
Dezewandeling
BeetsterzwaagvanafKoartehimmen,
dit kande geheledagtot 16:00
Stanenmetwandelen
uur,
Naeflooprwarmê
chokolademelk
en ietslekkers
Galhoeke
8
KoÍohemmen
(nabijDrachten)
0512-5227
17
06- 53 144315
www.stroosma.com
Stroosma,specifrek
in deuftechniek
INSTALLATIEBEDRIJF
M. RINZEMA È
NIJ
BEETS
lí\har - C.ntdawní!ÍnlÍE
- Ehkno - Glr.
Arffi(m
DS.d.líldlE - Hahd|d{lo rfld.|l
wwm.íÍErtr,rJ
FhËll
- €a6 l|. fl !.-
. ltaóÉi (ÉlàaólOl?
NoofderbuutlO - 9m3 ÁÀt Dr.chtcí .Tcláoon 0512 - 5l 13 m
NieuweMeeleefgezinnen,
waare€nkindmel€en bêpe*ingmeerdan
welkomis.
Dit betreftde heleprovincie
Friesland.
ls dit ietsvooru of kentu iemandbinnenuw nqtwerkdiedit zouwillen
doen?2
(eneventuele
Kinderen/jongeren
meteenverstandêlijke
bepoíking
problemen)
bijkomende
kunnensomsomvoFchillend€
redenennietin hun
opgroeien.
Binn€n€enm€oleefg€zin
wordtzoíg
eigengezinssituatie
gebodenaaneên kind/jongêre
meteenveístandelljke
bêpeÍking,
waarvan
devêrwachting
is dat hij/zÍhetbestekênfunctlonerên/opgroeien
in een
geznssituatie.
Eenmeeleefgezin
kanop d€zêmaniêrêengezin
ondersteunen
dooíhetkind/jongere
volledlgof deeltildblj hente laten
wonenen op te nemenin dê gezinssituatie.
Talantwll de kindêren/jongeren
woneneenveiligewoonplek
metstructuuren
diein eenmeeleefgezin
regelmaat
bieden,waarze zichoptimêalkunnenontwikkelenl
primêirde
Hetuitgangspunt
binnenKind& Gezinis dateengezinssituatie
is vooreenkind,In nauwoverlegmelde ouders/voogd
'opvoedingssituatje
vooÍ hetkind/jongere.
zolgthetmeeleefgezin
Waarmogelijknemende
oudersdêlenvande zo€ van hunkindweeívoorhuneigenÍekening.Het
(indienmogêlijk)
en onderhouden
vaneêngoedebandmetde
behouden
oudersis hieóij een belangrijkgegeven Hel meeleeígezinwoÍdt begeleid
gezinsondeísteuneí.
dooreenambulanlê
Dezekomtregelmatig
op
huisbezoek
bij hetrneeleeÍgêzin
en heeÍtnauwcontactmeteen
multidisciplinair
team.De ambulantgezinsondêlstêuner
ondêrhoudt
ookcontiaden
metde oudersen weftt
vanuithetsysteemgericht
werkên.
Wii vraoen
vaardigheden;
- coedecommunicêtieve
tot samenwerken;
- Bereidheid
- Reflectievemogen;
bêkwaamhêid
en bijvoorkeur
- Pedagogischê
(éénvêndê meeleeíoudeís
bevoegdheid
heeftminimaaleen
.,lt4BOdiplomaop uitstroomniveau
4, bijvoorb€eld
Z, SPW-VG,of hooeÍ,
bijvoorbeeld
HBO-V,SPH);
gerelateêrd
aaneenopnamevan
- Inzichtin deeigengezinsprocessen,
meteenbeperking
in hetgezln,en competenties
eenkind/jongere
'
I
I
om oezeprocessen
aante gaan;
gêzinsklimaat
waarin
van de
hetaccentligtop hetvêÍgroten
-êen
mogelijkheden.
Wiibledên
per
Eenovereenkomstvên
opdrachtmetTalantmeteen basisbedrag
vande leeftijdvan
maanden eenaênvullende
dagveígoeding
afhankelijk
hêtklnd(beidebedragen
zijnbrutobedrêgen).
lníormatie
en aanmêldino.
Voormeerinfoímatiekuntu contactopnêmenmêtmevrouwJ. de Haan,
gezinsondersteuning,
teamleidêr
telefoon06- 1726 66 39.
Uw reactie,vootzienvêneenuitgebreid
CV,kuntu mailennaaíl
ja d [email protected]
nl
op vêk€ntiegaanop de normalemanieÍnietmeerlukt
Aanvullinq
vriiwillioers
Omookin de toekomstverdertekunnendíaaienmetonze
Zonnebloefiafdeling
zoudenwij heetgraêgeenaantalnieuwevrijwrlhgêrs
verwelkomen.
Naastnieuwegewonevíijwrll€erc
ziênwrjookgraag
vrijwllligers
komendiezichin eenbestuursÍunctie
willenverdiepen,
zodat
de bestuursleden
diealweereenbehooriijk
aantaljarende kêrtrekkenop
eengegevenmomenthêtstokjeweeíkunnenoverdíagên,
Hetkênookzijndatu zegtik wil nietechtals vrijwilligertê
boekstaanmaar
jul||ekunnen
mealtÍdbellênalseÍvervoer
nodigis of alsjullie
nogeen
rolstoelduwer
nodighebbenbij eenactiviteitDaarzijnwe ookheêlblij
mee Laatonsdit danookweten.
Secíetariaat
aÍd.Boornbergum
e.o.:JeltsjevanderWiê1,
têl:0512517257.
Voormeerinformatier
www.zonnebloem
nl
UitslaoNationale
Zonnebloemloterii
2013
Opde lotenvande AfdelingBoombergum
e.o.,welkeverkochtzÍnin de
dorpenBoornbergum,
Konehemmen,
Beetsterzwaag,
De Wilgen,Nij Beets,
SmalleEeen De Veenhoop
zijnde volgendepíijzengevallen:
Lotnr 0 552656
Lotnr.0 552530
Lotnr 0 552301
€
15.00
€
15.00
e 15.00
Í!***"*
DE
Z0Í{ltEBl0Ert
Omonvolkomenheden
uit te sluiten:kijK r, ookde
volledioe
trekkingslijst
vanoktober2013na.Dezeis te raadplegen
op de
site van De Zonnebloem(!4tryZglleblgellJD. Wij dankenu voor het
kopênvande loten.l\Iedehierdooris ookafdelingBooínbergum
e.o.weer
in staatdivelseactiviteiten
voorhaargastente oÍgêniseren.
Eonwaodgvoll€aanvulling
gingenoveíhetonlstaanvanonsdorpshuis.
Devorigelweeaflevedngen
Hetwas een langen ingêwikkeldtraject.
Deeldíie gaateven naareen zijspoordat evenwelook met het
dorpsgebeuren
te makenheeft.
DeZonnebloemactiviteiten
Om u eenideete geven:in 2013wasdit o.a.gezêlligemiddagOt en Sien,
stamppotbufíet
PiersHiem,HighTeatuincentrum,
bustochtAqua
Zoo,
"l\Ieiinoarien",dagboottocht
bezoekCorsoEelde,toneeluitvoêring
vanurt
gezelligemiddagmetAgeVeldboom.
Hêêrenveen,
gepland.
Ookvoor2014stêanalweerdiverseactiviteiten
Naastdezeactiviteiten
is hetbezoekwerk
ookeen belangíijke
taakvan De
Zonnebloem.
OokheettDeZonnebloem
lhogelijkheden
vooraangepaste
vakanties
als
Boz06k
DouwePrinskwamlangsmeteenslukpapieren eenhandvolíoto's.
Allemaalmateriaaldat
te makenhadmetde bouwvan 't Byntên andere
gebouwen
belangrijke
in de buuÍt.
Of ik er ietsmeekon?Ja.ze Dasten
deelsmooiin hetkadervande sene
'VanoastorienaardorDshuis'
Dêaromdezekeereenintermezzo,
waaruande componenten
zijn
aangeleverd
dooreenmeêlevend
doÍpsgenoot,
wonendeaan lt Eft€rom
proj€cten
Dhr.PrinsheeÍtals bouwkundige
in zijnlevenverschrllende
in
Dr€chten
en omgevingbegeleid,
o a. washi bezigop l\,4aartenswouden.
rDaarnaast
heeflhij geweÍktaandriegebouwen
waarhij emotioneêl
blj
betrokken
was.Teneerstezijneigenhuis,hetpandwaarhij nu nogwoonl
op Efteromnummer3. Als meelevend
volgdehij intensde
dorpsgenoot
moeizame
ontwikkelingên
in dêtotstandkomingvaneendoípshuisin de
jarênzesr€en zevenrg.
-26-
27-
coÍYrbl-teono bv
líttrícrÈuoÍ?trr 9
9AE H( EoorÍÈGgun
fheetrgreort - G.regËcdÍlrt
T.t O*-!lE!tt
/ il'Ílg9
Enals laêtstewashij als paardenlieíhebbeí
zeerbelrokkenbij de bouwvan
hei nieuwepaardencentrum
êande randvan Boornbergum.
'ln hetgroen',
datis de titeldie PÍns aanzijningêzonden
stukgaf.Daarinbeschrijft
hij
achteíeenvolgens
de driegenoemdê
êspêctên.
In h9lgÍoen
1. Hetgebeurdein 1969 Eíwas in BooÍnbergum
eenhuiste koop.Hel
stondin hetgroen.De prijswerdbepaaldin caíéBosop de hoek.Het
aardioewasdatveleneen boduitbrachten
om hetgroen,metdaaropde
boêrderij,
in handente kíijgen.MenbleêÍlovenen biedentot ereentjeover
bleefvande liedendiezo vezot warenop hetgroên,en hetobstakelerop
als kindêrlijk
beschouwden.
Kortna dê overdracht
werdal gauwhêtbouwwerk
ontkrachtvanzijn
íunctie.Datwaséénopdracht.
Fs. OEt -
Het obsbkel aan lt Eí[email protected],kotl
wor de albraakin 1970.
-eOeO
LÀ,359 z.nA gÍond d| cfi'q|rrfi|g|mdshrl
De opbouwheeftde koper
(schrijver
dezes)I vierjaar
gekost.Hijwildeer danookiets
mooisvan makenvooÍhemen
ziingezin.Êlkkindkreegeen
eigenkameren in hetmidden
liepde centralehal,dietegelijk
als speelplaats
voorde
kinderen
fungeerde.Velen
uit
hetdop warenbij de bouwbehulpz€am.
watvenuimendwerkteop de
g€estvanveóondenheid.
Efremm3, het huis vanPins, anno
2013
aív!.a
t.óhdÍoitrlll.ffnt
cDt lorMlt.lltlg
da.bnI belld
2. HetDorpshuis.
Doípsbelang
hadal
velejarenplannenvooreendorpshuis
of eenverenigingsgebouw
vooralle
dorpsgenoten.
Enja hooí,in 1970is
mijnpersoongevíaagdom êen
vergadering
bijtê wonen Daarkwam
de voÍhingvaneenbouwcommissie
aanoê oroe,
-29-
eendorpshuis
Er is toeneencommissie
samêngêsteld
die moestproberen
maatvooral
te creërenEerstmoestenwensenen ideeènvan pêrsonen,
vanverenigingên
woden bijeengeharkt.
gêmêêktdiêeênindrukgeeftvaneente stichten
In dietijdis de maquette
gêbruikeís.
gêbouw,gêmaaktnaaíhetwensenpakketvan
de toekomstige
zijnêntoch
HetontwerplijktnetalsoÍêr vêlewoningenin elkaargeschoven
verbinding
metelkaarmakên.
Proefmaquene geprcsenleerd aên
buryemeesterR. zílsta btj zin bezoek
aan Boolnbergumin 1973.
zijner de
Indejarendievolgden,
gewenste
verbeteringen
ên
op hetplangemaakt,
aanvullingen
vanontwerp
daarnawashetfabricerên
en plantekening
êande orde.Die
kwamentotslandbij de gemeente
en de architect.
Zo groêideêr êen
comDleet
Dakket.
Dê plannênwerdengepresenteerd
Zillstrain
toenburgemeester
Kodehêmmen
en Boornbergum
op bezoekkwam.Trotslietdêmaker,de
heerPrins,zijnmaquette
zienen legdeuitwat hetmaaksêlvoolstelde.
die samenmet
Dateennieuwgêbouwhiernodigwashadde burgervader,
zijnvrouwhierop afscheidstournee
was,al gemeÍkt.Hêtrêgendediedag
en de oudepastoriê,
ingericht
lekteop diveÍsêplaêtsen.
als dorpshuis,
3 Nietlangdaarnawarende plannenom aandê randvanBooínbergum
eennieuw,grootgebouwvoorhetFrieschPaardenStamboêk
tê
projecteren
in êenvergevorderd
stadrumgekomenHetwerdeenmachtig
bouwwêrk
mêtrondestalenbogenovêrde manege,oveíkaptêstallen,
veÍgadezalenen overnachtingsmogelijkhedên.
Als paadenliefrlebberhieldde
schijver zich op de hoogte van
de vordeingenop het teïein vanhet
FPC.
-30-
ÀIêdeondervêÊntwooÍdelijkheid
vande nieuweburgemeesteí
Vander
Zaagkwamdit grootse,op Europees
nivêaustaandprcjecttot stand.
KoninginBêatrixkwamom de
openingte vedchtên.Hetwasêênstrêlende
dagen veledorpelingên
warenuitgelopen
om eênglimpvandê majesteit
op te vangen.
Nlaarhelaas,hetgingop denduurnietgoedmethetstamboek.
In 2005
konhêtcêntrumde veranderingen
in hetgedragvande stamboekmensen
nietmêerbijbenên,hetdrêaideuit op eenfaillissement
Hetkostbarê
centÍumraaktevooreengrootdeelzijnpaardgerelateerde
functiekwijt.
paardênên parenhun
ln dezefasedansenouderen,allêengaanden,
verukkêlijkepêssenmetelkaêr.Eennieuwefunctiemetuitdagende
mogelijkheden
begint.
De niêuweeigênaarbegintmetpubliêktrekkênde
evenemênten,
waaÍbijhij
watmeersamenwerking
en coulance
vande gemeentehadve acht,AIs
ondernemerwilje
tochgraagje zaakfinancieelgezond
houden.
Dê vêrandeÍdê
taakopvatting
en dê georganiseerde
activiteiten
nopentot
plaatsop 25 september
eennaamsverandering.
Dezevindtuiteindelijk
2013.WeergeeftPietêrvandeÍ Zaagzijnmêdêwêrking,
nu als oudprijktop eengrootbordl
burgêmeêstêr.
Aênhêteindevan De Oprijlaan
FriesCongres& Paardencentrrum
De onlhullingvande
nieuwenaamdoor oudburgemeesterVandef
Zaag.Dhr. H. Bíouwervan
Paad MensOndewis kijkt
toe. (fotoDr. Coumnl)
WaarhetwoordPaardop slaat,is duidelijk.lvensstaatvoorhet
tongrêsgebeuren
ên OndêMijsheeftte makenmethetwerkvande
manegevande Radboudruiters.
De oorspronkêlijke
activiteit,
namelijkvan
hetpaaÍdenstamboek
is niethelemaal
verlorengegaan
'dMFffic6re'.Émr.g
6.e'rd!Rr.,r
Bnn.$k
[email protected]á'È.tr€diF
[email protected]|.'.'tE!dfun.rrd?..!onF
Nlere 22
9212P8
BoombeEum
0512-3838
62
!wleedsmaí66óaaden
n
[,'lêrlot
druivensap
l Sinaasappel
10kruidnêgelen
1 citroendoorgesneden
2 kaneelstokjes
I steranijs
nootmuskaat
geínberpoedêr
thêelepel
of plakjesversegember
theelepelhoning
glaasjêsinaasappelsap
4 eetlepelsbruinebasterdsuikeí
oererdrng:
Drikde kruidnagêls
rondomin de sinaasappel
en legdezeIn eer pan.cier
nerorurvensap
erb|len voega e overigeingÍedienten
toe.Laatdil 20
mrnuutjes
zachtjeskokenzodata e smakenIekkerkunnenrntÍekken.
Vergeetniette proevenen eventueelnogwêtsuikêrofjuistcitroentoete
voegen,
ce trtaatdett
ENERGIELABELS
- MAATWERKADVIES
MeermetMinder)-ECOLOGISCH
PRESTATIE
ADVIES
8urc Elodea Ecologisch [email protected] en advios
wervelwind
harrie
moerings
skeanew€i
129212VC [email protected]€um 0512-843843
wwwelodea.ooinÍ[email protected]€lodee.orq
EPA-Opiém€r
en EPA-Advs€urdiplomà
KBI
LldDrachtstgr
Enêroi€Maftl
Vocr dk rrvc*
noor wl||
Vt dg ..rr
manuehthenpie
fiiothenpie
krnncn wll u can toudngrco?
vÍftgtao.
yrllblllv€|lda
ofícac
btt o,nt q(rnl
r (05r2)38
329l
33-
Slntsrklsas
kapo€ntjè,watvindtdêPodoloog.Pl€t
van mln Bchogntjs?
Helzettenvande schoêndoêtmenêl vênafde 15eeeuwin onsland.
Watbedoeldwasvoorde armênvan Utrecht,gebeurtnuookbij de kinderên
ván
stand,
In de Sint-NicolaaskeÍk
in Utrechtkregende armenvande stadvan de jkenwat
gerd,
gêiêld.
op 6 december,
de sterfdagvande hêrligeNicolaas,
werdde opbrêngst
Tegenwoordig
zeftende kinderenhunschoeneníneerderc
kerenin d€
Sintêrklaêstijd
en wordendoorSinten zwartePietgetrakteerd
op snoepgoed,
speelgoed
en
stoepkrijt.
Sinlen zijnPodoloog-Piet
komenzo heelwatverschillende
kinderschoentjes
tegen.
van pantoffeltjesen sportschoentjes
tot laarsjesvoorde regen
Maarwatvindtde Podoloog-Piet
noueengoedekindeÍschoen
en watis de functievanzo'nschoen,watmoethij doen?
De kinderschoen
moetvooíalbuíenshuisbescherming
biedenaande voel,
kleinekinderendiê binnenop blotevoetenlopendoenhetgoed.
Eenkindervoêt
moetzichongeíemden ongecoíÍigeerd
kunnenontwikkelen,
omeengezonde,sterkevoette kÍijgenmoetje hemjuistpíikkelen
Voelspieren
woídenluialsje ze inpaktin eenstrakkeschoen.
I\rellichtê,soepele,goedpassende
schoenenhebbende spiertjeswattê doen
Ookde bottenzijnbÍjonge kinderennoglangetijd nietvolgroeid,
dievindenhetooknietprettigals eensteunzoolzich
te veelmethenbemoeit
EenaÍgeplatte
binnenkant
vandevoetis tot 6 jaarvolledignormaalbij uw kind.
Raakdusniêtin paniekals uw kindop plattevoetjeskomtaangesprint.
"MijndochterheeftX-benen,mijnzoontjeO-benen',roepteenjongemoederin
panreK,
Ookdit is nieferg,geenpaniek,uw kindis nietziek.
Als devoetenzichnomaalontwikkelen,
corrigeen
dit ztcn
ookvaakvanzelf
en kÍjgenuw kinderen
weerrechteknieénen een
píachtigvoetgewelí
34-
Eengoedekindêrschoen
moetgoedzwêetkunnenopnemen(kindervoêtên
zw€Ien)
Eengoedepasvorm,lengtêen bíeedte,is belangrijk
moetu weten
De schoenmagmaximaal15 mmte grootzijn,zoveetgroeien
ze ongevêerper
jaêr
Hetjaardaarnakooptu danweereengroterpaêr.
Sinterklaas
hooptdatdit gedichtouderszal helpenbij de schoenkeus
voorhun
kind.
Trekhemwelvootzichtig
aan,misschien
datje êr dezetijd eenpepernoot
in
vindt.
weívelwindharrie moerings
Ddleq*
Zaterdagavond,
i6 november,
georganiseerd,
werder eengezinsdropping
en watdoêje dênals gezin...?
Je meldtjeaan.
pergroepvan5 tot l0 personen,
Deelname
inclusiefeenbegeleider
van 18jaar
oí ouder
En we hebbênme€gedaan
methethelegezin.
In tweegroepen,datwel
'De Easterbíoertjes",
4 stoerejongemannên
van 8 & I jêar metelk eenoudeÍen
de 'WetterÍrêtters"
eengroeppubersmettweêvadêrsals begeleiding.
De EasteÍbroertjes
vertrokken
om 18.30uur,helaasnietin de legertruck
(maar
goedgemaakt!).
datis lateríuimschoots
Metditteamwas ik mee.Wewerdenin
gêdroptên na eenpaarlaatsteinstructies
Beetsteewaag
op de caípoolstrook
en
tipsgingenwe hetbosin.
Hetwasde bedoelino
om zo shelmogelijkweerterugte zijnin hetBynt,in ieder
binnen2 uurenverdermoêstenwe proberen
de "spotters"
te mijdenen de
OÉ,v61
roeispaan,
hettouwen het ràuweei meeterugnemennaaÍhetBynt.
Binnen15 minutenwashetal raak,tweespotteísop eenelektrische
scooter
warenonste slimaf,onzenaamen lijd weídengenoteerd
en snelweervêrder,
Onderwêg
zagenwe natuurlijk
elk lichtjêaanvooreenspotter,diverse
kerenlagenwe voornietsonderêenboomof in eengíêppel.EIkrood
lichljewasnatuudijk
hetêchterlicht
vaneenÍietsen diefietswas natuurlijk
vanêenspotter.Enwatdachtjevanal diêauto's,ookallemêalspotters,
welluiespottersnatuuílijk!
Dwarsdoorhetbos,sneloversteken
en danvia
padop naarhetkerkjevan Konehemmen.
eenmountainbikê
Hiervlakvoor
hetwêilandin, denkom hetschrikdraad
en hopêlijkgeenslootwaarwe
overheenmoetenên danvlakvoordetunneluitkomen.
Hierwashêteven
ietsminderspannend
geenspotters
wantvlakvooreentunnelzouden
staan.Bijdiêvêrraderlijke
drempelin Konehemfienlagenwê weerin de
bermonderde bomen,elkêautomindertdaarvaanên in dit gevatwasdat
in mijnbelevingvoorons,wantaandiedrempelhadik n€tuurlijk
niet
gedêcht...
Wehaddennog20 minutenen alswe op tijd in hetByntwildenzijn
moestenwe echtdoorlopên.
Geenspannende
actiesmeer,maatgewoon
doorlopenl
Lastigheellastig,wantvooronswasnogsteedsiedere
wandelaar
offietsereenootentiëlê
sDotter.
Terugbij hetByntnogsnelevenonsei uitde bosjespakkên,wantdat
hebbênwê natuurlijk
nietde helewegmeegênomen
en onsvlugmeldenbij
de leiding.
Ej..check,
roeispaên...check,
touw.'check,
STOPDETUDII!
maarwehebbênwêl20 spottersachterons
We hebbenniêtgêwonnen,
êenheerlijkesnacken watfrisgekregen
oelaten,n€ttevoetenopgelopen,
na aíoopên zijnvol sterkeverhalenweernaarhuisgegaanen willên
volgendjaarweermeedoenl
I\ra ekeCieraad
fdtsdrF*tjl
f$F híÉl
Hiernaast
dewinnaars
vande gezinsdropping
êchtereen
welverdiende
colal
tD 3 3D Èoirw|.,ldghlí.rií6.t vooq
- rtcnÉoÉ - lríÈYaac3 hladart
Fli{qlËrë
t21lf,e(l|ÈàSo
..rÈ oo* 3[) rÈóa 6rai|*at"-
T;6:2.18Í | 50
;r6-r94&
É{!rdlt,
r14! rl - ÍErtil
3'7-
DEMANMEIDEHIPPEHOED
(Dê man met de opvallendehoed)
In pittichblÍspulyn trljebedriuwen
Ían:
HarryvanVeen
Fryakgb€wurklng:
Roel Klijnstra
Voor:
Wanneer:
filoop metbllers:
funvang:
Lrocatie:
Wurdtsoilê lrodl
Us FeÉler
oofreed7 ensneon8 febrewaris
2014
yn 't Bynt,Boarnburgum,
oanfang
20:00oere
.3 9 -
Tel.:0512-461803
www.itpold€rhus.nl
Kon eens lanqs
in ons sÍeeÍeotte resleura,nt
Yoor een drankie,tunch
oI een heerlijk diner
OOKVOOR
BERIJBEWIJS
TEL06-53í72804
Ook heel geschiktvoor uw
bruiloft,
Íamilie-of bedrijfsfeest
Vanaf15 tot ong.150 peEonen
hêbbênwij hêêl veel
Ínogelijkheden
Toênnielselskip
Us Fertieris yn septimbêr
Íteinsetmeiit ynstudearjên
Ían it
nije,pitligeblijspulDE IVANMEIDE HIPPEHOED ên wotdit opfreed7
en snêon8 febrewaris
2014foarjimspylje.
gíaachwer injon mêiin soadwillêbêsoargje.
Wywollêeltsenien
Endat moêtslagjefansels.
Setit deromalfêstynjimmeagindaen misit net!
NÍjis, datit in premiêre
foarFryslánis. Bys0nder
is,dêt it skreaunis troch
in áldynwênnêrfan
Boamburgum,
nammenïikHafiyvanVeen.
I\remEdomwennetoande Wêsterbuorren
De Fryskebewurking
fanditstikis fan Ís regisseur
RoêlKlijnstraen hy hat
it hielestikalyn'eholle.
Koartebeskriuwing:
Yn'ekantinefan rêkrejaasjepark'Gastfrij
caastertàn'isit goedtoevjen,
gewoantsjes
marskjin FrouToêtshatde toutsjesyn hannen
As áldfêrpleechster
Ét'esoarch?untsy de toko'meiLottê,har
Íesepslonr$e
Derbinneal in peargastenyn it parken in stikas watboekingen
dien.
Watderdánallegeaffêbart,is nette beskriuwen,
dat moattejosjenen
rheibelibjel
Spllêrs:
ielers
KcrkcpNd Oosl l?
9244 CB B.etriccuwrog
Tcl:0512' lE .lOl3
F.x: O5l! . 3t 1148
Troutoels:
Lottel
JaquesLapré:
Geertrudê
Laprél
GertBos:
LysBos:
lvemBos:
Josefinei
PytMulder:
AnnekeBolling
AnjaHiemstra
AndréHaagsma
Fetsjede Kleine
RinzeElverdink
WiepieKnol
[,leintjeKnol
Janneke
Knol
Tammede Haan
R6zjy:
Grimo:
Ynstek:
Lodèn ljochtl
RoelKlijnstra
AnnêkeWoudstra
HilleKlomp
Markde Jongen TjeerdKnol
www.best2wlelers.nl
.4 0 -
41-
Opzaterdagí8jênuaÍiwordthêt4ekampioenschap
driebanden
van
gehouden
"t Bynt'inBoornbergum.
Smallingeíand
in dorpshuis
georganiseerde
Na driêuitstekend
toernooien
rn"hoofdplaats"
Drachten
zjn nude buitendorpen
aande bêurt.
gaater ditjaarvoorzorgendatdeze
Biljartclub
't Trefpuntuit Boornbergum
biljarttraditie
op eengoedemanierwordt
voortgezet.
is het
Naasthetfeitdatwe trotszijnhettoeÍnooitekunnenorganiseÍen
mooidatde huidige
kênpioen,
BoukevanderWoude,
zijntitelbijzijneigên
cluben in eigenzaalkanveídedigen
Allebiljartclubs
vanSmallingerland
krijgende mogelijkheid
spelersin te
schrijven.
Bijde organisatie
zijn17biljartclubsbekendbinnenonze
gemeente,
A€nhetkampioenschap
kunnen32 spelersdeelnemen,
dieop 4 tafelsde
strijdzullenaangaan
De spelerswordenverdêeldovêr8 poules.In iederepoulespelenalle
spelerseenmaaltegenelkaarDewinnaarsvande poulesgaannaarde
kwartÍnaleVooraíis beoaaldwelkeDoulewinnaaÍs
elkaartreffunin de kwartfinale.
gaandoornaar
De vierwinnaaís
vande kwaímnales
de halvefinale,waariniederesDelerweer
éèn
wêdstrijdspeelt.
De winnaarshiervanbekampen
elkaardaaropin de
finale.
De spelerdiedezefinalewintmagzicheenjaarlang
Díiebanden
kampioen
vanSmallingeÍland
noêmen
Biljartclub't
TreÍpuntheêftzelÍde beschikking
over2
biljartsin onsmooiedorpshuis
't Bynt' Voordit kampioenschap
zullen
tijdelijk2 evengÍotebiljarlswordenbijgeplaatst
Daarnaêst
moetdejuisteveíichtingwordenaêngebrachl
en nogte
gaande spelersen hetpubliek
instêlleren
elektronischê
scoreboÍden
continueop de hoogtehoudenvande standenbij allewedstrijden.
Vooreen kleineverenigrng
als 't Trefpunt( 25 lêden)is dit eenstêvigeklus
gaathetnatuurlijk
Naastveeltrjd
ookde nodigeeuro'skosten
Hoofdsponsor
de l\4OSgeefteengoedeflnanciele
ondersteuning
en de
(of hunclub)betalenInleg
d€elnemers
Verderhopenwe op onderstêuning
van de middenstand
vanonsmooie
dorp Hetdorpwoídtimmersextraop dê kêartgezet.
UiteraaÍdis hetnietverboden
voorondernemers
buitenonsdorpom ook
te hulpte schieten.
Dewedstrijden
beginnenop 18jênuari2014om 10:00uur.De spelers
moetenom 09.30uurêanwezig
zijnvoortoelichting
en informatie
over
toernooien spelregels,
Na de officiëleopeninggêanwê danvanstartmetdê, hopelijkspannende,
wedstrijden
djêtot ongeveer'17.00
uurzullênduren.
Publiekis geduÍende
de geheledagvanhêrtêuitgenod'gd.
Komgenreten
van mooiebiljartwedstrijden
en vande gezelligesÍeerin ons
dorpshuis.
Lekkerehapjesen drankjeszijnvolopaanwezig.
Ookniet-biljarters,
komeenslangs.I\risschien
woÍdtu geraaktdoordit
mooiespê|.Alleverenigingen
staanopenvooÍmeerledên
Namensde organisêtie
commissie,
Alede Vos(secrêtaris)
Telef:0G10570002,
e-mail:aÍ[email protected]
EigenHurs& Tuin,Bouwvalgezocht,
Helpmijnmanis klusser,RTL
woonmaoazine,
enz.enz.Allemaalpopulaire
woonprogamma's
op TV die
menigeen
vanonsinspireren
om hethuiste veóouwen,ondethouden,
leuk
In te richtenen te verfràaiên.
Zo ookwij dus,en dooíonzegezamenlijke
hobbypaardrtdenbegonjarengeledende zoektocht
naareenhuisin de
buurtvan Drachten
met"'nstukjêgí0n'.Wij haddenIn Drachtenin clewijk
deTrijehoekeenvrijstaandê
nieuwbouwwoning
die ik samenmetmijn
zwagerzelfgebouwdhad Doormijnwerkkwamik op heelveelpíachtige
plekkenin hetbuitengêbied
vênDrachten
en na 14jaarop de Karturf
gewoondtê hebben,warenwe wêltoe aaneen nieuwêuitdaging.
Volgens
Dinekewaserechtermetelk huiswaarik interesse
in hadwel ietsmis,te
vervan Drachten,
te dichtbij,te oud,te nieuw.Kodomze wildevolgensmij
gewoonnjetverhuizen.
De êerstewoningwaar"mevrouw"
wel naattoewilde,wasde bperdenjvan
WobbeBrouweraande Sànbuorren
tê Kortehemmen
Daarhebbenwe ook
sefieuswerkvangêmaaktmaarhetwerdverkochlaaneenoogartsuit
Drachten.
Hêelêrgjammer,omdater nu allêennogmaareenbraakliggend
_4'\ _
-4 2 -
De Fryskebakkerij voor al uw brood,koek,
banketen koekjes.
OnzespecialiteitFriesestreekproducten,
en
suikerbrood
zoalsorarjekoek,duimpjes,
kruidkoek.
Volgensmij dooronkundeis deze
teíreinvanoveris geblêvên.
karakteristiekê
boerdenjverlorengegêánEr wêsin onzeogennogecht
deze
wêlietsheelmooisvênte makêngeweest,echtheeljammerdat
boerderij
er nietmeerstaat.
gingveídeíenop enrgmoment,alweerdik 6jaar geledên,
Onzezoektocht
2 al hadgezien.Nu
vÍoegDinekemijol ik hethuisjeaandê Himsterfinnen
metleukeluikiesnaastderamenal bekeken
hadik dezekabouterwoning
omdater in mijnogentêvêelaan moestgebêuren.
en eigenlijkáfgekeurd,
echter'la,leukhuishè,vanavondeven
Mijnreactienaarvrouwliefwas
kijken".Wezijner's avondswezenkijk€nen we warenop slagverliefdop
en tochheêlvrilmetnêtvoldoende
ruimtevoor
de plek,dichtbijDrachten
hgelergveelaangebeuren,
maartoch
de paaíden.Eí moêstinderdaad
hebbenr{e hetgekocht.Hethuiskunje wataandoen,de plekniet.
Fryske baldrcÉj,
'lVestÊrDuorren
4,
Boornbergum.
woÍden.
MaaÍbÍ levenmoetener nu bepaalde
zakengoedgeregeld
bij
Kiesdaaromvooreenlidmaatschap
Uitvaartvereniging
"DeSamênwerking"
BoornbergumDanheeÍtu éénzorgminder.
voorinÍormatie
Belofvraagvrijblijvend
R.Kon,Suderom
13,9212PPBoornbeÍgum.
Tel.05'12-382647
-44-
Stuldeoeschledènl5
dezemanvan
Onshuishebbenwe gekochtvande heêrGermBrouwer,
ongeveer
ergensin dê zestigmetzrjnvriendinhêefter nietlanggewoond,
latenaanbrengen
en dê
1,5jaar.In dietid h€dhij nieuwekunststofkozÍnen
Dezebewoneís
oudeschuurdooreennieuwhoutenhokveruangen.
en vooraldevriendinkon
vondenhetechterin de winterte stilen aÍgelegen
daaruoor
er nietaarden.Zij zÍn naarJouíeteíugveíhuisd.De bewoners
en zijn
namelijkde schilderFeize Boomsma
waÍenbekenderbij menigeen;
vrouwJannie.
Zij hebbener heellanggêwoondmaardoordatFêitze
zijnzij,
ziekelijkwerden Janniehetgroleerf nietalleênkononderhouden
verhuisd.Hetheeftookeên
velgensmij,metpijnin hethartnaêrDrachten
gêdiend.Heelvroegerzljn
"dePondeíosa"
het
tijdlangals recreatiewoning
gewêest
binnen
nogwelzien.Popke
en dat kunJe
zelístweehuisios
ln eenvande huisjes
Popmaen zijnzoonBonnewoondeneí toendertijd.
enzil stondvaakin
woonde,volgênshoíenen zeggen,ookeen'Eabeltsje"
-45-
de voordeurin de voorgevelênplaêttêmetiedereen.
Dezevoordeurin de
voorgevelis eí nietmeer,maartijdensde verbouwing
hebbenwe hemwel
achlerde binnenwanden
teruggevonden
Verbouwitp
Injanuaíi2007hebbenwe dit huismetgeschiedenis
dusgekocht,maarde
pas3 augustus2007.In dietijdmoestenwe onseigenhuis
overdíachtwas
nogverkopen,
dit in de tijd netvoord€ crisis-Gelukkighebbenwe onshurs
naongeveer2 maandenveÍkochten de overdíacht
daaNanwasop 1
oktobeí2007.We haddendus2 maandenom de Himstedinnên
zodanigte
vêtbouwen,
datwe er in iedergevalin kondenwonenmetonsgezin.In de
tijdvanafdeaankoopin januariiotaande oveídracht
in augustushadden
we dusallelijd om de bouwplannen
vande Himstêfnnenuit te werkên.
Eênbêvriênde
architectKaíoldg Bruinvan KARIJSarchitecten
heeftons
bijgestaan
om onzewensenên ideeënte verwerken
in eênbouwplan
Uitêindelijk,
naveleschetstekeningen,
kwamenwe zelfmethetideeom
nieteen,in onzeogenlelijkeAanbouwtêbouwenmaaromde kapin zijn
geheelte vervangen
Karelhadeenzelfde
dooreen"pastorie-kap".
soort
jn Kootstertille
ingíeepal eenseerdertoegepast
en wasgelijkenthousiast.
Hierdoorzou
hetprobleem
vaneen heêlslechtdakookgelijkzÍn opgelost
Wêkregener hÍerdoorgelijkddeslaapkamers
bij en hêthuisjewerdeen
huis.Dezeverbouwing
ziinwe In auguslus2007gestarten we zijnbijna
klaaÍ,alhoewelwe volgensmijaltijdbezigbliiven.Dinekeen ik hebben
allijd wel weer nieuweideeënen wensen.Zoals bij elke groteverbouwing
gaathetnatuuriijk
nietaltijdvaneen leiendakje We hebbenzo ookonze
gehad,dat kunje ookveMachtenmeteenooíspíonkelijk
tegenslagen
huisievan 1870datzelfsooitonbewoonbaar
is verklaard.
Eenvan deze
tegenslagen
washetenigemomentdat Dinekehetnietmeerzagzitten.Na
allesloopwerkzaamheden,
waaíbijeigenlijkalleendê murcnen hetplafond
warenovergebleven,
haddenDinekeen ik allesnetjêsopgêruimd
en dit
washetmoÍhentdatwe eindelijk
Nu is Dinekevan
we€rgingenopbouwen.
de iníichtingen begintvaakaldingêngezelligneeítezettentelwijler nog
volopgeklustwordt,
dit vaaktotgroteergernisvênondeígetekende.
gezet.De
Zo werdênook nualvastlêukevaasjesin de vensterbanken
volgendeochtendzou mijnzwagerde verdiepingsvloer
uitvlakken
als
voorbereidingop
de nieuwekêptoenhij ontdektedater houovorm
in de
bestaande
vloerzat,Dusmetmrjgeb€lden overlegdwatte doenên eÍ
werdbesloten
om de vloeíte veMijderen.ToenDinekeomstreeks
kofíietijd
aankwam,
was hetweereenchaosen konje vênuitde woonkamertussen
de balkendooíde heldereblauweluchtbewonderen
en slondenhaarleuke
vaasiestussenhelsloophoul.
Ditwashetmomenlwaaropze
-46-
rechlsomkeert
terugnaarhuisis gegaanen mrjheeÍtgêbeldmet"komtdit
echtwolwergoedHenk' Nouhetis dusgelukkiggoedgekomen.Hêt
íesultiaat
mageÍ volgensonsztn, geziende reactiesvanÍamilie,víienden,
kênnissen
en buurtgenoten.
Wewonendusondertussen
alweerzesjaarmethêelveelplezierin
Kortehemmen
en hebbener
oêenmomêntspijtvangehad.
Ondanksde crisis,
tegenvallers
en overige
hobbêlsop dewêgzijnwê
gêlukkignietbij"Helpmijn
manis klussei'beland,
maar
wonênwê op êenprachtig
plêkjein eenprachtighuis.
HenkVêrmaning
[email protected] Mrnqr, len and tW ééo keerIn [email protected] ddtba makerr.,.
'Gràagvertelik in De Biningwatoverhetwerkdat ik sindsbeginvoíigjaar
doerhetschíijvenen uitspreken
vanuitvaarttoespraken
en hetvetzorgen
gebeuíenissen
vande geheledienst.Naeenaantalingrijpende
wasme
duidelijkgeworden
watik échtwou:mensenbegelêiden,
helpenna het
oveÍlijden
vaneendierbare'.
'Levenservaring
heefthiereengroterolin gespeeld.
Om mijndoelte
gevolgd,praktijkeNaring
hebik cursussen
opgedaanmeteen
bereiken,
geschreven
ouwerotin hetvak,oêfêntoesprakên
en voorpubliek
Het
wês
onmisbaar
allemaê1,
mêar
ik
denk
dathetbelangrijkste
Oehouden.
Ínje moetzitten:mensena€nvoelen
in hunpurevetddeten daarop een
betrokken
mêniêrmêeom kunnêngaan,warm,empathisch
en rêspectvol'.
gêathetvanafde
Aanhetwoordis Tinede Kleineuit Nij Beels.'Gelukkig
€orstekeergoed.En intussenweetik dathierinmijnharten mijnkrachtbij
eH(aar
komen.'
- 4 7-
pekracht oÊoo
van
wilt u me€rwet€novêIwatwij voor
u tunnen b€et€nen?Csrllrr
wwlxfti€8êl]budên.rofbelo8a5127000.
"wêllê zorgu o&
nodighe€ft,wij 6teen
[email protected] Llaar!"
De ltie3e Woudên
Pvy.fr6€rou&nr
www. De-Bikker.nl
. Easterbuorren 1
Boornbergum
0512- 34 19 79
06 - í 6 4 4 0 9 2 3
Moovoêlon
'l\riininleMngsvermogen
en betrokkenheid
bij de nabestaanden,
hetplezier
In hetschrijvênvaneen persoonlijk,
waÍmen boeiendlevensverhaal
en in
hetuitspÍeken
daarvan,daarligtmijnpassie,'verteltTine 'Àrethetsprekên
tijdensde plechtighêid
is contacten interactie
metde naêsten,
voormij heel
belêngrijk,
I\Iaêrookreactiesvande anderemensenin dezaal
zijnfijn Omte voelendatmijnwoordenbinnenkomen,
meteenlachên êen
traan,dat ik de ovêrlêdene
neerzetzoalshij of zrjwas.'
'Voorinformatie
voorde toespÍaak,
dierk ookgraagin hetFries-miln
veeorg,komik bij defamiliethuis Heelspecraal
memmetaalom als
in dê familiekÍing
buitênstaander
aldie persoonlijke
vêrhalentê horen
Levenswordenhe eefd,metgroteen kleinegeluksmomenten,
dingen.Voordefamilievoelthetgoedom te
oniroerende
en breekbare
vertellen
overhundierbare,
te luisieren,
emotieste delen,Dan
blijktvaêkdatze ondanksde pijn,tochookkunnenlachen
om mooiêen ontroerênde
herinneringen.
Eveneenbeeije
ontspannen
in die moeilijkê
tijdvanzoveeltemoeten
beslissen
en rêgêlênEenlachen eentÍaanliggendan
heeldicht
bijelkaar.'
SomswoídenTinedingenvenelddieabsoluutnietin
de toespraak
mogen.Ookkomthetvoordat
tamilieleden
onderlingheelandersoverde
voelspdeten
ovededene
denken..'Mijn
staanop scherpen ik luisteÍ
aandachtig
naarwaterwélen níetgezegdwordt.Thuis,in allerust,
velwelkrk allesop êenmanieídieiedeíeenIn zin waaídelaat Enwaarhet
kanveígeetik ookzekerde noclige
humorniet,zorgenvooreenbeetje
ontspanning
tijdensde dienst'.WaarTinezichmethartenzielvooíInzet,is
dal elk -enmetnamede naasten-meteengoeden warmgevoelaandê
afscheidsd
ienstterugkandenken.'Eengevoeldatlater,in de moêilijkê
perioden
die noggaankomen,vooreenstukjetroostkanzorgen'
HEdvsrwarm6nd
'Helveníouwen,
de compassiê
ên dê bêndmetde achterblijvers
-de
weduwe,weduwnaar,
kinderen,
kleinkinderendieverbondenheid
eNaarik
als hartverwaímend.'
Tinevindthetdanookjammeren ergÍrustrêrend
dat
er somseên heletijdtussende toespraken
zil. 'Vlaarik sn6pdát hettiJd
kostom eennaamoptê bouwen.Daarombenik blijmetelkotoespraak
die
ik magdoen.Doormond-op-mond
reclamehoopik hetovereenlijd
drukkerte krijgen.'
IntussênheeftTineonderandere
drietoespraken
vooroverled€n
vanhaarverzorgd'Datwasheelspec'aal.Ookbenik driê
dorpsgenoten
keerdoordezelfdefamiliêgêvrêêgd.
Voorbeidekêntenheêlfijnen
v e n ro u wd ,
_4q_
'l\raarvoorik zoveíwashêeftmijweleenbergstrêssgekost.Wanteigenlijk
hoefik nietzo nodigop de voorgrond.
Elkekeerals detelefoonging,sloeg
mÍjnhartdanooksneller.En als hêtnietom eentoespraak
ging,wasik
behalveeenbêetjeteleurgesteld
ookwelopgelucht..
Washeiwétzo,dan
sloegde stressacuuttoe Welgoedvoordê slankelijntrouwens.'
Vertrouwen
'Nuik meerêrvaringheb,kanik vêelbetermetde spanningdealen.En eên
beetjespanningmoetervolgensmij ookblijven.Zo blijftmijneerstêbêzoek
êande familiealtijdwatspannend'Tineverliestzichdaêrnathuiscompleet
in de tijd methetschrijven
vandetoespraak.'Dan
is heteen heerlijkgevoel
geeftme
om na héélveeluren,te weten:dit is 'm! Diêzekerheid
vertrouwen
en rust.Daarnakanik megoedvoorbereidên.
Als ik daar
uiteindelijk
danstêen beginte praten,benik verdêrallesvergeten. Het
geeftmeenormveelvoldoening
en energiêalsde familiena afloopzegt
dat hetniet"mooie/'hêdgekund,datik hunnaastêprêciêshebneergezêt
hoehij of zij was..Datis waarhetomgaaf.
'Ookals nabestaanden
zêlfietswillenzeggenmaarhetmoêilijkvindenom
dejulstewoordêntê vinden,wil ik hendaarbijgraagondersteunen.
En als
iemandvooÍoverlijden
zijnof haarzakenzelfzoveelmogelijkwil regelen,
kandêtaande handvaneêngesprek-bij-leven'.
Afscheidnemen,iemandnogéénkeerin woordenzichtbaarmaken...Dit
kanmaêréénkeer..Belme gerustvooreenvrijblijvend
(kennismakings)gespíek,
ikkomgraag
langs.
Informatlo
Tinede Kleine
DomelaNieuwenhuisweg
43
9245VB NIJBEETS
tel 0512-461520
/ 06-43960554
-Jtr-
Wat gew€€sti6i
Naeengêdegenvoorbêrêiding
hêbbenwe op 3 oktoberdeeerste
gehad Hetwasgezelligdrukvan5 tot I uur.Watecht
ondernemersavond
opvielwasde kwaliteit
vande stands,wat hebbênonzeondernemeÍs
eí
gevoeden nieuMjes
eenweíkvangemaaK.Er zijnveelgesprekken
uitgewisseld.
We hopendat u ookin de komendeperiodeuw inkopendciet
We bêradenonsnoghoewehierverdermeeom
bijdezeondememeís.
gaanên ofwê dit hetvolgendjêêí gêanherhalen..
SoaDsori€
d6 lichtkrant.
Eí is nogsteedsgroteonzekêrheid
ofer ooileendigil,ale
lichtkrant
komtop
hetdorpshuis
voorhetaankondigen
vanactviteiten.Dêvê€unningwordt
nietverleenddoordê gêmêente.
Nadatdit berichtkwam,hebbenwê êen
bezwaarschrift
ingediênd;
naêraênlêiding
hiervanis erêen hoozifting
in hetgemeentehuis.
Hierkondenwijaangêvenwaêromwij
Oehouden
vindendatdevergunning
tên onrechtêniêtwordtvêrleend.
Hierwaren,
naasthetdorpshuisbêstuur,
ook2 ledenvandorpsbelangDitom aênte
gevendathêteenbelangis watde helegemeenschap
aangaat.We
hebbenhiêraangevoerd
datheteenraÍesituêtieis dêtde gemeente
hêt
buurtbudget
á e 3850,-bêschikbaêr
steltvoorde lichtkranten
vervolgens
weioendeveígunning
te verstrêkken.
Vergunning
is geweigerd
op grond
vande reclamewetgeving.
Wij hêbbênaangevoêrd
dat hethiergeen
reclameaanduiding
is maareendigitaalpublicatiebord
voordê gehele
gemeenschêp.
Hiêrmeewordtookdewildgroeivan
de
aankondigingsborden
langsde wegoverbodig.
Uitspraak
wordtvêrwachtin
deeerstewêekvandecember.
AÍwachten
maarweerdus
Programma:
Helbelooftwêereendrukkêtijd te wordenin hetdorpshuis,
veelstaater op
hetprogrêmma.
gestreden
Op lSjanuariwordt
om hêt4"'kampioenschap
van
Smallingerland,
3 bandênbiljarttoernooi.
Eindelijkis hetgeluktom datdit
jÊarin Boornbergum
te organiserenTijdensdit toernooi,georganiseerd
dooronzeeigenbiljarwereniging,
magBaukevênderWoudezijntitelvan
Hettoernooibegintrond10uuren zal rond17.00uur
Vorigjaarverdedigen.
èindigen.
Eeniederis uitgenodigd
om dit spêktakeltebezoekên.
Op 1 februariis hetde beunaanonzêdiscotheek
"BluêBêats"oln een
gezelligeavondte organiseren,
erzal danookeenoptredenzijnvên Rintje
K6s,eenDrimaband,
$*;in;;
7
Zwanger
Lal krnnir rl1eri€ dËku'llltr rn pcíro.nqha br!.t.ldlq
Fiêriedo GrmtÊn Kaslc lyhlêmÀ.
\an
Op 7 ên 8 februariis de toneeluitvoering
van"lJsFertier"urtBoornberguln,
metditjaarêenmooiblijspelr
de manmeide hippehoed.
geschÍeven
Ditis e€n NedeÍlandstalig
toneelsiuk,
doorHarrievanVeen,
oudinwonervanBoornbergum,
Hetstukis vertaaldin hetFriesên wij
hebbende primeuÍ.Kofit dusêllenl
15febÍuari,dan komthetgrotêthêaternaarBooÍnbergum,
namelijk
AchmeaCulpamethetstuk"Krimp"geschreven
doorGeraídBreteler.Ditis
de opvolgervên"Crêdo".Entrêeis € 16.50ên kaartênzijnal te reserveren,
doedit tijdigwantvol is vol en dê verkooplooptgoedl!
Op 19maartalweereenknaller:FrearkSminkmethetavondvullende
programma
"DeEmigrant"
opvolgervan"DsZelle".Ookdezekaartenzijn al
te ÍesêNêren(á 0 16.50).
Voorbeidegeldt:reserveren
in dorpshuis,
telefonisch
op 0512-382777,
bgg
woÍdtu êutomêtisch
doorvêrbondên
mêtbêhêerdêr.
Of reserveren
via de
mailbijjd [email protected]
Wij staanklaarvooral uwÍêestenen
Graagtotziensin hêtdorpshuis.
partijen,
metofzondêreenuitgêbreid
bufiet,mêtÍamiliêen/ofvÍienden
of
metde buunvereniging
VraagbijonzebeheêÍder
naarde mogelÍkheden
en pnjslijst.
Jan Rienstra
Hot ls wgervíoeg donkgr.Dotwgtgnhêláasook stíaátíovgís,woningInbrckers
€n oveNallers.
Diêslaênjuistin dê donkeredagênhuns169.
vanWel(32)we.dvijfjaargeledeningebroken.
Ze wasnieteêns
BijN4anon
thuistoende inbrekerzijn
slagsloeg Ende cíimineelhad"slechts"
een
laptopmeegenomeD,
zegtze.Tochheeftze driejaaÍlangheelslecht
geslapen.
'Hetis hetideedat iemandbijje thuisis geweest.'
Hoêwêlze nê de inbrêakmetêêngoêdeslotênop de deurhêeftlaten
zettenen allepreventietips
ter harteheeftgenomen,
voeltManonzichnog
steedsnietaltijdveiligin haareigenhuis
hgrijpènd
Dê politieweethoeingrijpênd
eenwoninginbraak
is. Netzoalsstraatroven
Nietvoornietszetde politieallesop allesomjuistdeze
en overvailen.
misdaden
op te lossenen de dadêrste pakkenVolgenswijkagêntGea
vande politieen is hetbelangrijk
KootstÍêis dit êentopprioriteit
dat
tÍêíen Vooralvanoktobeítot maart,want
inwonêÍsookzelfmaatregelen
en overvallers
extraactief,
zijn
inbrekeÍs,
stÍaatrovers
dan
Slachtoffers
GeaKootstrar
"06 verhalenziinsomsharNerscheurend.
voêlenzichzo bedreigdOuderendurvênnremandmêerbinnente latenen
gaande straatnietmeeÍop Maarookjongeren
dieop sÍaat of in het
gebruikten
zijn
toenhêtwerdafgepakt,
hunmobieltje
openbaarvervoer
vanslag zekerals er geweldbil te paskwêm."
helernaal
OUDeÍrNlEl,rwfees
l /./,.
Pr€venti€
DewÍkagenten haaÍcollega'szitteneí bovenop'we moeteneenvuist
hetOpenbaaÍ
woningbouwverentgingen,
maken.Samenmelde gemeente,
zelf Wantniet
en ondelnemers
I\rinisterie
en naluurlijkmetde bewoners
alleenzittenwe de dadersop de hielenen gaanze de cel in. Hetgaater
wordt De
vooralomdatje zo veelmogelijkvoorkomtdatje slachtotíer
meesteinbrakengebeurennogsteedsbij mensendiehundeurênen
ramennietgoedaÍsluiten,
diegeenstevigslotop de deurhebbenof die
een
zichtbaar
op vakantiezijn.Metde rolluikennêarbeneden,
durdelijk
slapelposlin de gangen de gordijnendicht.
8 611í2
punt-'Hoonof zietu iets
Totslotheeftdewijkagentnogêenbelangrijk
ongewoons?
Eenvreemdeautoin de straat?EenpeGoonop de uitkijk?
nieten beldrreci112 We kunnen
Eenraamdat aandiggelenvalt?Á.arzel
betereenkeerle veelkomendaneênkeêrte weinigl'
Prêventlstlos
lnbraakvoorkomenl
. Zorgvoorgoedhang-ensluitlverk
. Sluitdeurenen ramênêf,ookals u evennaarbovenloopt
. lnstalleer
metbewegingsmelder
buitenverlichting
Overvalvoorkomenl
. Stimuleerpinbelalingen
. I\raakeendraaiboek
voorwalle doenbii eenovervál
. Tocheenoveíval?Volghet'RAAK'principeRustigbljivên,
Kijken
Accepleren
vande situatie,AÍgevenvan hetgevraagde,
Straatroof
voorkomen
I
. Houdje tas altijddicht,metde ritsnaarjetoe
. Houddurespullen
in de hand
nietzichtbaar
-5 4 -
31 december
Aldjiersdei
16:30 tot 1 9:3O
l januari
Nij-jiersdei
01 :OOtot 06:00
Ï BYNT
de frijwilligers fan de
ALD&NU-PLOECH
BOARNBURCUM
vr! .ntÈ
- E plldÈ
aárdêEh€
GEdE)
an!
tDr
On€lÈo,BÍ'!.drl.Irrl Drchr.ít
Íd.|o!l
'!ól|E GU - O aan
n Dta ltat
uw bouvrteam
bouwbedrtjf
F.Bosma
Nlesw-Verbouw
Ond.droudrw!Ík
lntrr|lurbouw
f,!ch|'|!.| Tlmmcrflart
T[men dc Boovrl 60
92Í2RJBoomborgum
Tel:0512- 3E3fí7
projecten
Bijzondere
verdienen
steun
l-edt uw \eíenlglng.liichíng oÍ hstánïe €Ên maels<hepfelikprcjed Má.dooí
nnàn<lèrê
midd€ia)nodig,jn? Kljl denoÍ h€ FondrCoëpeíÁíêÍ
Dlvld€íËier5vooruw
lníánllê kànbê!êlenê[email protected] vooÍ ínêêfinÍoímaflêên her áánvÍàágfuímulieí
Èaí onê
w{bslle$Jw,r,€tobenknl/da<hên
oÍ bÊlí'.àÍ 6512 5877 I g-
swwnbob.n|(ntlthdrtm
5
Ëdr*