het artikel - Co

Commentaren

Transcriptie

het artikel - Co
10
KOW Magazine nr.4 zomer 2011
P
Interview met Twan Zeegers (directeur) en Aad van Meel (projectmanager), woningcorporatie Eigen Haard en
Edward van Dongen (directeur), KOW
‘Een ander klimaat in de bouw’
Aad van Meel: “Aanleiding was de brief van wethouder
Van Poelgeest over klimaatneutraal bouwen. Vanaf 2015
moeten alle nieuwbouwprojecten aan die eis voldoen.
Wij wilden daarop vooruitlopen bij het project Overtoomse Veld. Een pilot doen. Hoe gaan we dat doen? Intern
hebben we uitgebreid gesproken en we wilde externe expertise er bij betrekken.” “En tegelijk een andere manier
van aanbesteden ontwikkelen. Een avontuur!”; vult Twan
Zeegers aan. “We wilden bij geïnteresseerde partijen een
uitdaging neerleggen. De reacties waren verschillend. De
partijen die zich in Co-Green hadden verenigd, dat waren
toen KOW, ERA en Oranje haalden zelf FAKTON er bij. Zo
was de hele keten er bij betrokken. Bovendien hadden ze
echt nagedacht over deze specifieke opgave.”
Zeegers; ”We hebben langdurig overlegd , alles bij elkaar
wel anderhalf jaar, over het dynamisch verdelings model.
Zo is het gaan heten. En het ambitiedocument. En de
informatie uitwisseling. We werken met elkaar in feite
met een open boekhouding. De jurist, die we gezamenlijk
hebben ingeshakeld, kwam pas in een later stadium aan
bod. Tussen juni en september 2009 vond de selectie
van partijen plaats. En in september 2010 hebben we
het ‘contract’ met Co-Green getekend. Dat jaar was een
cultuuromslag. Je moet een andere mindset ontwikkelen.
Normaal kijk je met enig argwaan naar de aannemer.
Maar door ons verdelingsmodel en de ‘essenties’ die we
hebben gedefinieerd hebben we er nu allemaal belang
bij de klimaatneutraliteit te ‘verdienen’. Door faalkosten
te verminderen en door innovatie. We zijn er allemaal
Na de zeer recente fusie met Woongroep Holland heeft de woningbouwcorporatie Eigen Haard 61.000 huurders in de
Amsterdamse regio. Directeur Twan Zeegers en manager projectontwikkeling Aad van Meel zetelen in het hoofdkantoor bij station Amsterdam Sloterdijk. In de lobby is een fraai overzicht van de meer dan honderdjarige geschiedenis
van Eigen Haard te zien. Te gast is ook Edward van Dongen, directeur van KOW. Want we willen het onder andere hebben over de bijzondere samenwerking van vier partijen in Co-Green. Naast Eigen Haard en KOW zijn dat ERA Contour
en Oranje (waarover elders in dit nummer meer).
Innovatieve vormen van samenwerking en ketenintegratie zijn de trefwoorden waarmee we van wal steken. Het gaat
om het project Overtoomse Veld Middengebied Zuid. In Amsterdam natuurlijk.
Twan Zeegers
Aad van Meel
aan de voorkant bij. Samen betalen we de extra investering uit de besparingen.”
Edward van Dongen vult aan; “Het hoofddoel is kwaliteit. Door deze vorm van samenwerking kunnen we die
realiseren. En het resultaat zal zijn dat het vastgoed meer
waarde houdt. “ Van Meel; “Door de bewonerspanels en
manier van samenwerken streven naar waardebehoud
op termijn. “ Van Dongen; “Het wordt geen maatpak voor
nu. Want hij moet over twintig jaar als de omstandigheden anders zijn nog passen. Die flexibiliteit moet zijn
ingebouwd.” Van Meel; “Dat geldt ook voor de openbare
ruimte. Als de bevolkingssamenstelling verandert moet
die een andere aangepaste functie kunnen krijgen. Voor
meer kinderen of juist voor ouderen.”
De vraag is of het juist het streven naar klimaatneutraliteit is, dat tot een andere manier van samenwerken
‘We wilden bij
geïnteresseerde
partijen een uitdaging
neerleggen’
11
12
KOW Magazine nr.4 zomer 2011
leidt? Volgens Zeegers is dat wel het geval; “Je moet alles
opnieuw doordenken. Want de extra kosten, die schat ik
op zo’n 5 tot 8%, willen we elders besparen. Niet door
kwaliteitsverlies, integendeel, maar door zowel onszelf
als ERA, de amoveerder Oranje en de architect, KOW,
bij alle keuzes te betrekken. En ze hebben er belang bij.
Financieel maar ook om te zien of we zo waarde kunnen
toevoegen voor de langere termijn. En om van deze pilot
te leren. En het proces stopt niet bij de eigen organisaties. Die we wel moeten meekrijgen. Ook de gemeente, in
dit geval het stadsdeel Nieuw-West, doet mee.”
Is dit dan een opstap naar meer projecten met een
vergelijkbare aanpak? Van Meel; “Laten we eerst kijken
hoe dit uitpakt. We moeten het bewijzen. Deze vorm van
ketensamenwerking is nieuw. Hoewel ze al vaker is bepleit. En het gaat bij die eventuele andere projecten dan
ook om de schaal en mate van complexiteit. Het goede
is wel de andere manier van werken. Dat zie je nu al. En
P
Interview met Henk Homberg (directievoorzitter), ERA Contour,
Dinro Hobbel (directeur), amoveerder Oranje en Edward van Dongen
(directeur), KOW
Klimaatneutraal en kostenneutraal
ERA en ORANJE zijn enthousiast
Na een uitgebreide stuurgroep vergadering met een indrukwekkende presentatie van de energetische
aspecten van het project door KWA spreken we Henk Homberg, directievoorzitter van ERA Contour,
Dinro Hobbel, directeur van amoveerder Oranje en Edward van Dongen, directeur van KOW.
ORANJE is voortgekomen uit een traditionele “sloper”
maar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
deskundige partner die op het terrein van amoveren,
asbestverwijdering en bodemsanering een op duurzaamheid gerichte inbreng levert.
Edward van Dongen
‘Door het delen van alle
informatie en de transparantie kan ik
beter ontwerpen’
besef wel, het ontwikkeltraject is altijd relatief kort vergeleken met de periode van beheer en onderhoud. Eigen
Haard heeft als woningbouwcorporatie een lange termijn
perspectief.” Van Dongen; “ Ja, beheer en onderhoud
moet je in de opzet betrekken. En denk dan ook aan de
gebruikers, bewoners. Hun gedrag is heel bepalend voor
het wel of niet bereiken van de CO2 doelstelling. Ook hun
betrokkenheid is cruciaal. De gebruikerspanels moeten
ons daarbij helpen.” Zeegers; “Het zijn de bewoners die
profiteren van de lagere woonlasten. In de verhouding
huur staat tot energielasten dreigen de energiekosten
een groter aandeel te krijgen. Vandaar het belang van
het investeren in energiezuinigheid en duurzaamheid.
De hele financiering van projecten en van het huurbeleid behoeven heroverweging. Maar dat is een zaak van
corporaties, de gemeenten en het rijk. Denk ook aan
groenfinanciering.”
KOW Magazine nr.4 zomer 2011
Henk Homberg wil graag de speerpunten van ERA
noemen, die deze ontwikkelaar onderscheiden, en in
staat hebben gesteld de leus ‘deze crisis is een kans’
daadwerkelijk waar te maken. Homberg; “Onze speerpunten zijn: steden sterker maken, de consument als
co-producent, co-creatie en 360 graden duurzaam. Wij
voorzagen al voor de crisis bovendien dat het nodig zou
Zeegers vraagt Van Dongen wat deze andere werkwijze
betekent voor KOW. Ook als het gaat om het stedenbouwkundig plan. Van Dongen; “Door het delen van alle
informatie en de transparantie kan ik beter ontwerpen.
We zitten samen om de tafel en er is minder vooringenomenheid. Ook KOW moet bereid zijn de meningen van
anderen te integreren. En niet alleen maar haar eigen
ontwerp promoten. “ Zeegers; “Dit soort samenwerking
vereist een andere denkwereld. En die moet ook worden vertaald naar de eigen organisatie. Naar de andere
deelnemers aan tafel. Niet alleen de stuurgroep.” Van
Meel; “De ‘beheerafdeling’ moet bijvoorbeeld meedoen.
Zie onze discussie van daarnet. Het beheer, de bewoners
moeten het doen. Je kunt een auto ontwerpen maar de
chauffeur moet wel een rijbewijs hebben.”
zijn de bouwkosten te reduceren. En een van de beste
manieren is het terugdringen van de faalkosten. Wat de
duurzaamheid betreft waren wij sterk gericht op sociale
duurzaamheid. Met 360 graden duurzaamheid geven
wij aan dat begrip breder te willen zien. En toen kwam
Co-Green. Ideaal voor ERA omdat het aansloot bij onze
ambities. We hebben KOW gebeld. Om in het bijzonder
op het terrein van energie en duurzaamheid sterker te
staan. Oranje kende we toen nog niet maar ze kwamen
vooruitstrevend op ons over. Vervolgens heeft KOW
Fakton benaderd.”
Dinro Hobbel vult aan; “Squarewise, door Eigen Haard
ingeschakeld om het selectieproces te begeleiden, heeft
ons in maart vorig jaar uitgenodigd. We hadden een inspirerende sessie met Anke van Hal van de TU Delft. ERA
heeft ons gebeld. Het was gelijk een goede fit. Om zo
vroeg een ‘amoveerder’ aan tafel te vragen is bijzonder.
Dit gaat veel verder dan de vormen van ketenintegratie
die je elders ziet. Dat Eigen Haard zoveel opening van
zaken biedt is uniek. Wij hebben er zoveel vertrouwen in
gekregen dat we er al een flink bedrag in hebben zitten
veel verder
ketenintegratie
’
‘Dit gaat
dan de vormen van
Arend Hilhorst
Dinro Hobbel
die je elders ziet.
13
14
KOW Magazine nr.4 zomer 2011
KOW Magazine nr.4 zomer 2011
15
‘We investeren in
een langlopende relatie.
Zonder het gebruikelijke
wantrouwen’
Alle drie zijn het eens; voor ketenintegratie heb je in de
eerste plaats een opdrachtgever nodig die er in gelooft,
zoals Eigen Haard in dit geval.
“Voor de installateur heeft BIM grote voordelen. En het
vermindert het risico van faalkosten. Maar dan moet of
de installateur naar voren in het proces of de architect
stuurt ook de installateur en bouw aan. Tot de besparingen om te komen tot kostenneutraliteit wordt ook
gerekend op minder kosten bij de adviseurs, waaronder
de architect. Dat kan als we komen tot deze andere
manier van werken.”
‘Drijfveer is de kostenneutraliteit bij een
hoger investeringsniveau gericht op
klimaatneutraliteit’
Henk Homberg (links) en Dinro Hobbel (rechts)
zonder nog een factuur te sturen. Kennisintegratie is
ketenintegratie. We werken niet alleen met elkaar maar
investeren in elkaar. Dat geeft dynamiek.”
Hobbel; “Belangrijkste opgave; hoe we zowel klimaatneutraal als kostenneutraal het project Overtoomse Veld tot
stand brengen. De insteek van Eigen Haard: dat kan alleen door de wijze van samenwerken. En dat doet Eigen
Haard erg goed!”
Edward van Dongen; “Eigen Haard ziet dit als een pilot
die bij succes intern kan worden ‘uitgerold’ en tot een
veranderde werkwijze kan leiden”.
Henk Homberg; “Wij werken met veel corporaties en dit
is echt uitzonderlijk.” Hobbel; “eigenlijk gaat het om vertrouwen.” Homberg; “Normaal is er toch enige argwaan
tussen de verschillende partijen. En een wedstrijd ‘wie is
de slimste’. Van Dongen; “Nu spelen we samen het spel.
Hoe beter we spelen hoe beter voor een ieder. Elkaar
vliegen afvangen heeft geen zin.”
‘Belangrijkste opgave; hoe we
klimaatneutraal als
kostenneutraal het project
Overtoomse Veld tot
zowel
stand brengen.’
Hobbel; “Er is wel een verschil tussen ERA en Oranje. Wij
zijn een platte want kleinere organisatie. Bij ERA heb je
een onderscheid tussen de ‘zachte’ kant en de harde,
bouw kant. Je hebt wel kwaliteitstoezicht maar geen
opzichter.”
Van Dongen; “Drijfveer is de kostenneutraliteit bij een
hoger investeringsniveau gericht op klimaatneutraliteit.”
Hobbel; “We kijken niet alleen naar de financiën maar
ook naar de waarde van dingen. Neem ons project
‘Cirkelstad’. We nemen mensen uit de buurt in dienst bij
ons bedrijf. Social return: maar dan moet je wel over de
subsidiepotjes heen kijken.” Homberg; “Samenwerken is
niet een doel op zich want het gaat om de kwaliteit van
het resultaat.” Van Dongen; “Niet alleen nu door gebruik
te maken van leefstijlonderzoek. Maar ook over veertig
jaar. Vandaar de nadruk op de energiehuishouding.”
De discussie verlegt zich naar het gebruik van Building
Information Modeling (BIM). Deze zou de samenwerking
vergemakkelijken en de ketenintegratie bevorderen. Homberg; “We zijn nog niet in staat volledig van BIM gebruik
te maken. Het is nog niet uitontwikkeld.” Van Dongen;
Edward van Dongen (rechts)
Hobbel; “We zijn de vechtmentaliteit beu. Het gaat naar
ketenintegratie. Want het sociale komt terug.” Homberg;
“En het is gewoon veel bevredigender werken. We investeren in een langlopende relatie. Zonder het gebruikelijke
wantrouwen.”
Arend Hilhorst
03/04/11
16
KOW Magazine nr.4 zomer 2011
17
Overtoomse veld
Middengebied Zuid, Amsterdam
Overtoomseveld
03/04/11
In Overtoomse veld werkt KOW aan de klimaatneutrale ontwikkeling CO green.
De plannen voor Overtoomse Veld zijn ingrijpend. Er worden 352 sociale huurwoningen
en acht bedrijfsruimten gesloopt, waarvoor 460 woningen terugkomen. Daarvan is
30 procent sociale huur. De rest wordt te koop en in de vrije huursector aangeboden.
2 kamer koop
Woonstichting Eigen Haard heeft het initiatief genomen
voor deze ontwikkeling die plaatsvind op basis van een
intensieve samenwerking met projectontwikkelaar ERA
Contour, architectenbureau KOW en amoveerder Oranje.
De klimaatneutrale optopping zal zoveel mogelijk kostenneutraal moeten worden uitgevoerd door kostenreductie’s als gevolg van optimale samenwerking in de keten
(co-creatie). Alle partijen hebben zich aan dit streven
geconformeerd en dragen gezamenlijk het risico om deze
ambitie mogelijke te maken.
Om te vermijden dat het plan last krijgt van ambitie-erosie zijn op voorhand specifieke, meetbare doelstellingen
benoemd die zijn vastgelgd in de samenwerkingsovereenkomst van de deelnemende partijen. Op dit moment
wordt het VO van het plan afgerond, volgens planning zal
begin 2012 gestart worden met de bouw van de eerste
fase van het plan. In totaal zijn er 3 fases, de laatste zal
omstreeks 2016 zijn opgeleverd.
3 kamer sociaal huur
3 kamer vrije sector huur
3 kamer koop
4 kamer sociaal huur
4 kamer vrije sector huur
4 kamer koop
Totaal overzicht
type
Parkeren
bouwdeel aantal
A
B
C
D
E
F
Grand total: 409
98
51
78
47
42
93
409
3k_vsh
4k_vsh
5k_vsh
gr_vsh
vrije sector huur: 106
3k_sh
4k_sh
5k_sh
5k_sh ww
sociaal huur: 142
2k_k
3k_k
5k_k
4k_k
gr_k
koop: 224
berging
verkeersruimte
gallerij
dek
: 28
500
aantal
33
30
12
31
73
35
27
7
37
66
63
46
12
1
6
15
3
3
bvo
3054 m²
3062 m²
1463 m²
4081 m²
11660 m²
6427 m²
3437 m²
3154 m²
874 m²
13892 m²
3129 m²
6519 m²
7491 m²
4755 m²
1574 m²
23468 m²
0 m²
3534 m²
4222 m²
1335 m²
783 m²
9875 m²
58894 m²
gbo
2642 m²
2640 m²
1285 m²
3534 m²
10102 m²
5596 m²
2984 m²
2768 m²
772 m²
12120 m²
2590 m²
5596 m²
6687 m²
4182 m²
1368 m²
20423 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
42645 m²
volume
8812,80 m³
8691,31 m³
4415,90 m³
13021,10 m³
34941,11 m³
19086,70 m³
10287,87 m³
9708,66 m³
2773,27 m³
41856,50 m³
8848,05 m³
19084,78 m³
23241,25 m³
13883,61 m³
4951,41 m³
70009,10 m³
2516,53 m³
11774,15 m³
14210,90 m³
3975,00 m³
1163,58 m³
33640,16 m³
180446,87 m³
bestemming
vrije sector huur
vrije sector huur
vrije sector huur
vrije sector huur
sociaal huur
sociaal huur
sociaal huur
sociaal huur
koop
koop
koop
koop
koop
parkeernorm parkeernorm
gebouwd
openbaar
28,875
26,25
10,5
27,125
92,75
51,1
24,5
18,9
4,9
99,4
32,375
57,75
55,125
40,25
10,5
196
0
0
0
0
0
0
388,15
12,375
11,25
4,5
11,625
39,75
21,9
10,5
8,1
2,1
42,6
13,875
24,75
23,625
17,25
4,5
84
0
0
0
0
0
0
166,35
5 kamer sociaal huur
5 kamer sociaal huur woon/werk
Totaal overzicht
5 kamer vrije sector huur
type
aantal
bvo
gbo
volume
bestemming
5 kamer koop
3k_vsh
4k_vsh
5k_vsh
gr_vsh
vrije sector huur: 106
3k_sh
4k_sh
5k_sh
33
30
12
31
73
35
27
3054 m²
3062 m²
1463 m²
4081 m²
11660 m²
6427 m²
3437 m²
3154 m²
2642 m²
2640 m²
1285 m²
3534 m²
10102 m²
5596 m²
2984 m²
2768 m²
8812,80 m³
vrije sector huu
8691,31 m³
vrije sector huu
vrije sector huur
4415,90grondgebonden
m³
vrije sector huu
13021,10 m³
vrije sector huu
koop
34941,11grondgebonden
m³
19086,70 m³
sociaal huu
10287,87 m³
sociaal huu
9708,66 m³
sociaal huu