Jaarverantwoording 2012

Commentaren

Transcriptie

Jaarverantwoording 2012
Jaarverantwoording 2012
Stichting Vérian
&
Stichting Beeuwkes Thuiszorg
Jaarverslag zorginstellingen
2012
Inhoudsopgave
1
Algemeen................................................................................................................................................ 3
2
Algemene informatie ............................................................................................................................. 4
2.1
Interne organisatiestructuur en personele bezetting ....................................................................... 6
2.2
Medezeggenschapsstructuur........................................................................................................... 8
2.3
Kernactiviteiten en nadere typering ................................................................................................. 9
2.4
Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ........................................................... 10
3
Financiële informatie........................................................................................................................... 15
3.1
Financiële kengetallen ................................................................................................................... 16
4
Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden ................................................................. 18
4.1
Strategisch en Financieel .............................................................................................................. 18
4.2
Operationeel .................................................................................................................................. 18
4.3
Wet- en regelgeving....................................................................................................................... 19
5
Informatie over financiële instrumenten ........................................................................................... 20
5.1
Ziekteverzuim ................................................................................................................................ 20
6
Informatie over toepassing van gedragscodes ................................................................................ 21
6.1
Gedragscodes ............................................................................................................................... 21
7
Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen ....................................................... 22
7.1
Economische aspecten.................................................................................................................. 22
7.2
Intern opleidingstraject................................................................................................................... 22
7.3
Invoer bedrijfsauto’s....................................................................................................................... 22
7.4
Mobiliteitsonderzoek ...................................................................................................................... 23
7.5
Onderzoek verloopcijfers ............................................................................................................... 23
7.6
Kwaliteitsregister............................................................................................................................ 23
7.7
Ondernemingsraad ........................................................................................................................ 25
7.8
Cliëntenraad .................................................................................................................................. 28
7.9
Samenwerkingsrelaties/stakeholders ............................................................................................ 30
8
Informatie over onderzoek en ontwikkeling...................................................................................... 34
8.1
Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad................................................................................. 34
9
Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces ............................................................ 36
9.1
Kwaliteit van dienstverlening ......................................................................................................... 36
9.2
Kwaliteit van Arbeid ....................................................................................................................... 38
9.3
Kwaliteit organisatie....................................................................................................................... 39
10
Toekomstparagraaf ......................................................................................................................... 40
11
Zorgbrede Governancecode........................................................................................................... 41
Jaarrekening
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
2
1 Algemeen
Het jaarverslag 2012 van zorgorganisatie Vérian. Wederom een document met veel informatie over de organisatie,
de cliënt, de medewerker, de financiën en alle andere aspecten die een belangrijk onderdeel uitmaken van de
organisatie. Is daar alles mee gezegd? Wij denken van niet. Het geeft niet weer met welke passie er wordt gewerkt,
niet alleen in de zorg rond de cliënt, maar ook voor wat betreft de dienstverlening in de back-office van de
organisatie.
Zonder passie en plezier in het werk ontstaat er geen onderlinge verbinding. Dat is waar de medewerker binnen de
organisatie naar zoekt en streeft.
Ook in dit verslagjaar is er naar die verbinding gezocht. Niettemin zijn de feitelijke gegevens ook belangrijk. In dit
jaarverslag is dan ook gestreefd u zo optimaal mogelijk van gegevens te voorzien. Het is aan u daarover een
oordeel te vellen.
Zoals wij ook dit jaar gestreefd hebben naar kwalitatief goede zorgverlening, zo kijken wij in een glimp ook vooruit
met die intentie. Ondanks alle zorgen, mag 2013 ook een jaar zijn met ambitie. Daar heeft de cliënt recht op!
K.L. Stoter,
Raad van Bestuur Vérian.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
3
2 Algemene informatie
Vérian is een zelfstandige thuiszorgorganisatie, zonder intramurale voorzieningen. Met een breed en voor de
thuiszorg klassiek portfolio wordt, met alle zorgproducten en diensten die geleverd worden, getracht een antwoord
te geven op de toenemende zorgvraag. De producten die geleverd worden zijn :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Verpleging en Verzorging;
Thuisbegeleiding;
Specialistische verpleging;
Huishoudelijke verzorging;
Dietetiek;
Jeugdgezondheidszorg;
Algemeen -, Bedrijfs-, en Schoolmaatschappelijk werk;
Winkel en Uitleen Hulpmiddelen;
Personenalarmering in het kader van 24-uurs bereikbaarheid.
In het strategisch beleidsplan 2011-2013 is de missie van de organisatie verwoord. Vérian levert op vraaggestuurde
wijze producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn. Zowel aan individuele klanten als aan zakelijke
klanten. Wij doen dit op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk of noodzakelijk in samenwerking
met andere zorgaanbieders. Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Door middel van een goed sociaal beleid
en een adequaat opleidingsaanbod houden wij onze medewerkers gemotiveerd en geïnspireerd.
Al jaren werken de medewerkers binnen de organisatie met deze missie. Een missie die een stimulerende werking
heeft, waarmee onze medewerkers zich ook beschouwen als ambassadeurs van onze organisatie. Op deze missie
gebaseerd is een zorgvisie ontwikkeld.
De cliënt centraal, lijkt een uitgesleten cliché. Maar dat is allerminst het geval. Vanuit de dialoog met de cliënt wordt
in overleg bepaald welke zorg noodzakelijk is en op welk moment die zorg dient te worden verleend. Respect voor
de wensen van de cliënt staat daarbij centraal en is daarmee uitgangspunt van handelen voor de zorgverlener.
Deze visie van Vérian sluit naadloos aan bij het besluit dat het kabinet begin januari 2011 heeft genomen voor het
vastleggen van een soort ‘service level agreement’ met de cliënt.
Het handelen van de zorgverlener dient in beginsel gericht te zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van de
cliënt. In dat kader gaat het om het beoordelen van de totale situatie bij de cliënt. Hoe ziet de privésituatie er uit,
waar leeft de cliënt van op? Welke mogelijkheden zijn er om hem of zijn omgeving te activeren? Kan zijn manier
van leven misschien anders en welke hulp heeft hij daarbij nodig? Vragen die bijdragen aan het stimuleren van
zelfmanagement van de cliënt. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid maakt daarvan onderdeel uit. Wat kan
de cliënt zelf om zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Vragen die ondersteuning bieden aan het
uitgangspunt de cliënt zolang mogelijk thuis te laten wonen.
Het is de verzorgende en de verpleegkundige die de cliënt ondersteunt in het uitvoeren van de zelfzorg en het zelf
aangaan van sociale contacten.
Vertaalt in de strategische doelstellingen van de organisatie is ons streven er op gericht de beste
thuiszorgorganisatie te zijn binnen de regio. Samenwerken in netwerken met andere zorgaanbieders, gemeenten
en de 1e lijn is daarin een belangrijk uitgangspunt. Fusie met andere organisaties staat niet op de voorgrond.
Vérian levert en regelt zorg in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland en Utrecht.
Vanwege de strategische en turbulente ontwikkelingen is het belangrijk om als organisatie daar flexibel op te
kunnen en te willen reageren. Dat vraagt veel inspanning van leidinggevende en uitvoerende medewerkers, op elk
niveau in de organisatie. Om optimale betrokkenheid van alle medewerkers bij het organisatiebeleid te
bewerkstelligen is goede communicatie met alle medewerkers van levensbelang. Op velerlei manieren wordt daar
vorm en inhoud aan gegeven. Vooral de medewerkersbijeenkomsten worden daarin gewaardeerd.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
4
Juridische structuur
De verantwoording vindt zowel over Stichting Bestuur Vérian als de onderliggende rechtspersonen plaats. In de
Stichting Vérian vinden zowel met publieke als private middelen gefinancierde activiteiten plaats. Het bestuur van
Stichting Vérian wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Stichting Bestuur Vérian was gedurende geheel 2012
de bestuurder van Stichting Vérian, Stichting Vérian Nijmegen e.o. en Stichting Beeuwkes Thuiszorg. Een aantal
activiteiten is in een afzonderlijke rechtspersoon ondergebracht:
−
−
−
−
−
Vérian Holding B.V.;
Vérian Zorgwinkel B.V.;
Vérian Zorgcentrale B.V.;
Vérian Care & Clean B.V.
Beeuwkes Thuiszorg B.V.
Stichting Bestuur
Vérian
-
Stichting
Vérian Nijmegen
e.o.
RVT
RVB
Stichting
Vérian
Naviva Kraamzorg B.V.
19,25%
Stichting
Beeuwkes
Thuiszorg
Vérian Holding
B.V.
Vérian Care &
Clean B.V.
Beeuwkes
Thuiszorg B.V.
Vérian
Zorgcentrale B.V.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
Vérian
Zorgwinkel B.V.
5
Organogram Stichting Vérian
Raad van Bestuur
Kwaliteitsmanagement
Secretariaat RvB
VVAR
Ondernemingsraad
Marketing &
Communicatie
Cliëntenraad
Divisie Verpleging en
Verzorging
Divisie Jeugd
Maatschappelijke Zorg
Voedingsvoorlichting en
Dieetadvisering
V&V teams
Specialistische
verpleegkundige zorg
Jeugdgezondheidszorg
Maatschappelijk Werk
Thuisbegeleiding
Centra Jeugd & Gezin
Personeel &
Organisatie
P-advies
Finance & Control
P-beheer
Applicatiebeheer
Helpdesk ICT
Control
Financiële Administratie
Salarisadministratie
Centrale Administratie
Vastgoed en Facilitaire
Diensten
Interne organisatiestructuur en personele bezetting
2.1
In 2012 was Stichting Vérian onderverdeeld in de divisies Verpleging & Verzorging (V&V), Jeugd & Maatschappelijk
Zorg (JMZ) en de backoffice afdelingen Raad van Bestuur (RvB), Personeel & Organisatie (P&O) en Finance &
Control (F&C).
-
De divisie V&V levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De verpleegkundige
specialistische zorg wordt in nauwe samenwerking met medisch specialisten en verpleegkundigen uit het
ziekenhuis aangeboden. Aan andere zorginstellingen en hulpverleners worden geboden;
praktijkondersteuning en thuiszorgtechnologie (gespecialiseerde verpleging). Ook wordt
Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering (VVDA) geleverd.
-
Vanuit de divisie JMZ zijn diensten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Maatschappelijk Werk
(MW) en Thuisbegeleiding (TB) geleverd. Tevens hebben de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en
Apeldoorn de uitvoering van de Centra voor Jeugd en Gezin bij Vérian ondergebracht.
-
De activiteiten op het gebied van de huishoudelijke verzorging (HV) zijn ondergebracht in Vérian Care &
Clean (C&C) B.V.. Deze organisatie is plat ingericht; onder de directeur Vérian Care & Clean B.V.
ressorteren twee rayonmanagers die de planning en uitvoering aansturen.
-
Vérian Zorgcentrale B.V. levert diensten op het gebied van personenalarmering, telefonische 24-uurs
bereikbaarheid voor de eigen organisatie en telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdiensten voor andere
zorgorganisaties.
-
Vanuit de Vérian Zorgwinkel B.V. zijn de winkelactiviteiten ontplooid. Hier zijn ook de activiteiten t.b.v.
transport en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen ondergebracht.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
6
Vanuit de organisatiestructuur bekeken hebben zich, behoudens de instroom van de medewerkers van Beeuwkes
Thuiszorg, geen spectaculaire personele mutaties voorgedaan. In volgend overzicht is de personele bezetting per
organisatorische eenheid in beeld gebracht. Dit bezettingsoverzicht is gebasseerd op de organisatorische indeling
en loopt daardoor niet parallel aan de fte-overzichten die op de verschillende financieringsstromen zijn gebaseerd.
Vérian Care & Clean B.V.
Begin 2012 waren er bij C&C 1.489 medewerkers in dienst die samen 477,9 fte vertegenwoordigden. Eind 2012
waren dat respectievelijk 1.368 medewerkers en 439,4 fte. Een teruggang van 121 medewerkers (8,1%) en 38,5 fte
(8,1%).
Divisie Verzorging & Verpleging
Begin 2012 waren er binnen de divisie V&V 940 medewerkers in dienst die samen 479,1 fte vertegenwoordigden.
Eind 2012 waren dat respectievelijk 955 medewerkers en 480,1 fte. Een lichte stijging van 15 medewerkers (1,6%)
en 1,0 fte (0,2%).
Divisie Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Begin 2012 waren er binnen de divisie JMZ 144 medewerkers in dienst die samen 59,0 fte vertegenwoordigden.
Eind 2012 waren dat respectievelijk 154 medewerkers en 63,1 fte. Een stijging van 10 medewerkers (6,9%) en 4,1
fte (6,9%).
Zorgwinkel B.V.
Begin 2012 waren er bij de zorgwinkel 35 medewerkers in dienst die samen 18,4 fte vertegenwoordigden. Eind
2012 waren dat respectievelijk 33 medewerkers en 17,3 fte. Een teruggang van 2 medewerkers (5,7%) en 1,1 fte
(6,0%).
Zorgcentrale B.V.
Begin 2012 waren er bij de zorgcentrale 26 medewerkers in dienst die samen 15,7 fte vertegenwoordigden. Eind
2012 waren dat respectievelijk 36 medewerkers en 23,1 fte. Een behoorlijke stijging van 10 medewerkers (38,5%)
en 7,4 fte (28,5%).
Raad van Bestuur en ondersteunende diensten
Begin 2012 waren er binnen de RvB en de ondersteunende diensten 82 medewerkers in dienst die samen 56,3 fte
vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 88 medewerkers en 62,0 fte. Een stijging van 6
medewerkers (7,3%) en 5,7 fte (10,1%).
Vérian totaal
Zonder de instroom van Beeuwkes meegerekend waren er begin 2012 bij Vérian in zijn geheel 2.716 medewerkers
in dienst die samen 1106,3 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 2.631 medewerkers en
1.085,0 fte. Een teruggang van 82 medewerkers (3,0%) en 21,3 fte (1,9%).
Beeuwkes Thuiszorg
In 2012 is de Beeuwkes-organisatie geïntegreerd in de Vérian-organisatie. De backoffice-activiteiten van Beeuwkes
zijn ondergebracht in de backoffice van Vérian. Vrijwel tegelijkertijd heeft de integratie van de huishoudelijke
verzorging en verpleging en verzorging plaatsgevonden. De integratie van de medewerkers van Beeuwkes
Thuiszorg was één van de grotere klussen in 2012. Hierdoor zijn ook een aantal mensen afgevloeid.
Uit gericht onderzoek bleken verschillende medewerkers ingezet te worden op een niveau en voor taken waarvoor
zij niet of onvoldoende opgeleid waren. Dit heeft er zelfs toe geleid dat er een aantal medewerkers uit de directe
zorg zijn gehaald omdat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden. In nauwe samenwerking met Erkendopleiden.nl
en ROC Nijmegen is er voor deze medewerkers aan het begin van de zomer een intensief verkort opleidingstraject
tot Verzorgingshulp niveau 2 opgezet. Vanuit deze zogenaamde ‘Summerschool’ zijn er 19 deelnemers in een
tijdsbestek van zeven weken met een erkend diploma op niveau 2 uitgestroomd. Daarnaast zijn vier medewerkers
een opleiding niveau 3 IG gestart. Zij studeren in mei 2013 af.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
7
In de jaarrekening wordt een segmentering gehanteerd voor de segmenten AWBZ-zorg, Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en overige.
Besturingsmodel
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur, welke onder toezicht staat van de Raad
van Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur is éénhoofdig. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad
van Bestuur is geregeld in de statuten en in het Reglement Raad van Bestuur. Deze documenten zijn opgesteld met
inachtneming van de Zorgbrede Governancecode.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn
geregeld in genoemde documenten.
Periodiek worden in het managementteam-overleg de in- en externe (beleids)ontwikkelingen, de (financiële en nietfinanciële) perioderesultaten en de voortgang van de jaarplannen besproken.
Toelatingen
Vérian is in het werkgebied van het zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. toegelaten als instelling voor de
navolgende functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, toelating zorginstellingen,
brief d.d. 2 augustus 2012):
- Persoonlijke verzorging;
- Verpleging;
- Begeleiding;
- Verblijf.
In het werkgebied van het zorgkantoor Nijmegen en Arnhem heeft
Stichting Vérian Nijmegen e.o. een toelating voor voornoemde
functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) CIBG, brief d.d. 2 augustus 2012).
Stichting Beeuwkes Thuiszorg is toegelaten voor (CVZ, brief d.d.
30 juni 2004):
- Persoonlijke verzorging;
- Verpleging;
- Begeleiding.
Voor de uitvoering van de Medisch Specialistische
Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT) is geen separate toelating noodzakelijk. Deze werkzaamheden vallen
conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel onder het medisch specialisme, op basis van een
uitvoeringsverzoek worden deze handelingen onder verantwoording van de medisch specialist uitgevoerd.
Op basis van Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) voert Vérian de Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar uit voor de
gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst.
2.2
Medezeggenschapsstructuur
a) Cliëntenraad
Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van
de thuiszorg tot haar aandachtsgebied; van jeugdgezondheidszorg tot huishoudelijke verzorging,
gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. Het accent ligt bij ouderen en chronisch zieken. Dit accent is
terug te vinden in zowel de samenstelling van de Cliëntenraad als de onderwerpen die binnen de Cliëntenraad
worden besproken.
De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
8
b) Ondernemingsraad
Vérian heeft een Ondernemingsraad (OR) voor de gehele organisatie. Bij de samenstelling (verkiezingen) voor
de Ondernemingsraad wordt rekening gehouden met de uiteenlopende achterban: geografisch, divisies en
ondersteunende afdelingen.
De Ondernemingsraad en de bestuurder voeren structureel overleg.
In 2010 is er een Onderdeelcommissie (OC) opgericht voor Vérian Care & Clean B.V., drie leden van de OC
zijn ook OR-lid. De OC en de directeur van Vérian Care & Clean B.V. voeren structureel overleg. In een
gezamenlijke agendacommissie worden de agendapunten besproken en bij de OC of OR geplaatst.
c) Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad
In 2011 is de Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) opgericht. De VVAR is een onafhankelijk
adviesorgaan van verpleegkundige en/of verzorgende beroepsoefenaren voor de Raad van Bestuur. Met de
oprichting van de VVAR wordt voorzien in een podium waar verpleegkundige en verzorgende vraagstukken
besproken worden. Als onafhankelijk orgaan heeft de VVAR de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van
adviezen te voorzien.
Medezeggenschapsstructuur Beeuwkes
Ook bij Beeuwkes Thuiszorg is de medezeggenschap geregeld in een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.
2.3
Kernactiviteiten en nadere typering
Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, aan zowel
individuele als zakelijke klanten. Dit gebeurt op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk in
samenwerking met andere aanbieders. Per jaar verzorgt Vérian ongeveer 40.000 mensen.
De kerndiensten van Vérian bestaan uit:
− Verpleging en Verzorging;
− Huishoudelijke Verzorging;
− Jeugdgezondheidszorg.
Daarnaast levert Vérian ook de volgende diensten
en producten: gespecialiseerde verpleging
(medisch verpleegkundige zorg),
thuiszorgtechnologie, crisisinterventie, waakzorg,
advies, instructie en voorlichting,
thuisbegeleiding, thuisondersteuning van
mantelzorgers, videohometraining,
voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VVDA),
uitleen en transport van verpleeg- en
hulpmiddelen, maatschappelijk werk, diverse
(gezondheids)cursussen, preventieprogramma’s,
Consultatiebureau voor Ouderen, voorlichting (AIV) vanuit de gespecialiseerde clusters Astma/COPD, Diabetes,
Reuma, Wondzorg, Incontinentie en Stoma, Hart, vaat en CVA en oncologie en overbruggingszorg aan cliënten die
wachten op een intramurale opname.
Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of
gemeentelijke subsidie. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat gefinancierd, dan wel wordt naast het aanbod
vanuit het publieke domein ook privaat aangeboden (particuliere en zakelijke cliënten): aanvullende thuiszorg,
personenalarmering en professionele zorgopvolging, (gezondheids)cursussen, verkoop van winkelproducten,
responsediensten en gespecialiseerde verzorging.
Vérian wil ook in de toekomst aan alle inwoners van het werkgebied, die hun voorkeur voor Vérian uitspreken, thuis
zorg blijven bieden. De AWBZ was (en is) in alle opzichten productgeoriënteerd. Verschuivingen van AWBZ
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
9
gefinancierd naar Wmo, aanvullende zorgverzekering, particuliere en zakelijke markt leiden er toe dat niet alleen
het zorgkantoor en de gerealiseerde output – gedefinieerd in geleverde uren per functie – bepalend zijn voor het
resultaat van de organisatie. Gemeenten (Wmo en subsidies), zorgverzekeraars (Medisch Specialistisch
Verpleegkundige zorg in de Thuissituatie, diëtetiek, aanvullende zorgpakketten) en behandelaars (ziekenhuizen en
huisartsen) stellen ieder voor zich andere eisen aan de door thuiszorg te realiseren output.
Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, kiest Vérian voor een full-service providership gerelateerd aan de
verschillende klantengroepen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, behandelaars en individuele klanten) in
combinatie met een productiviteitsstrategie. Uitvoerenden van de zorg zijn hierbij voor de individuele cliënt het direct
aanspreekbare gezicht van de organisatie. Vanuit het beoogde full-service providership garandeert Vérian de cliënt
continuïteit in het zorgaanbod, zoals vervanging bij ziekte en vakantie.
Vérian positioneert zich als partner binnen de keten, zowel binnen de cure (ziekenhuis, huisarts en revalidatie) als
de care (verpleging en verzorging). Ten aanzien van de te maken keuzes in het productaanbod maakt Vérian
gebruik van de portfolioanalyse, waarvan zowel een interne als externe analyse onderdeel uitmaakt. Zoals eerder
beschreven concentreert de zorgverlening van Beeuwkes Thuiszorg zich op de uitvoering van: Persoonlijke
Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Uitleen van verpleegartikelen. Binnen het huidig werkgebied van Beeuwkes
wordt deze vorm van zorgverlening gecontinueerd. Mogelijke aanvulling of uitbreiding met andere diensten van
Vérian worden in de loop van 2012 beoordeeld.
2.4
Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Vérian
Kerngegeven
Cliënten
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar
Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten
dagactiviteiten en Wmo-zorg)
Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar
Productie
Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten
en Wmo)
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in
verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
10
Aantal/bedrag
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2.429
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
603.041
919
€ 828.581
€ 36.160.718
€ 34.935.383
€ 1.225.335
Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Beeuwkes
Kerngegeven
Cliënten
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar
Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten
dagactiviteiten en Wmo-zorg)
Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar
Aantal/bedrag
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
386
n.v.t.
Productie
Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en
Wmo)
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
75.904
167
€ 164.065
€ 3.975.820
€ 3.793.227
€ 182.593
Kerngegevens voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Kerngegeven
Cliënten
Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (incl. CBO en diabetes spreekuur)
Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (VVDA)
Productie
e
Aantal 1 consulten in verslagjaar
Aantal vervolgconsulten in verslagjaar
Aantal nieuwe huisbezoeken in verslagjaar
Aantal vervolg huisbezoeken in verslagjaar
Aantal email consulten in verslagjaar
Aantal telefonische consulten in verslagjaar
Aantal eindrapportages in verslagjaar
Aantal niet verschenen zonder bericht
Aantal niet verschenen met bericht
Aantal leeftijd 0 – 5 jaar
Aantal leeftijd 5 – 20 jaar
Aantal leeftijd 20 jaar en ouder
Personeel
Aantal fte personeelsleden in loondienst voor VVDA per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in
verslagjaar
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
11
Aantal/bedrag
5.250
3.022
2.282
5.091
182
271
157
1.066
138
135
1.392
183
283
2.556
9,4
€ 3.007
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten voor VVDA (in euro’s) in verslagjaar
€ 479.524
De afdeling Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (VVDA) bestaat uit 16 enthousiaste diëtisten (12,2 fte). Eind
2012 is er 3,7 fte middels beëindiging van jaarcontracten terug gegaan in formatie. De afdeling VVDA is binnen de
divisie Verpleging en Verzorging volledig opgenomen in de Cure die bestaat uit de volgende teams:
− Team Ambulante Zorg (TAZ);
− Technoteam;
− Specialistische Verpleegkundige Zorg (SVZ);
− Diëtisten (VVDA).
Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn blijft voor de afdeling VVDA een speerpunt. Door steeds opnieuw te
investeren in nieuwe spreekuurlocaties binnen huisartsenpraktijken en de samenwerking met de
praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken structureel vorm te geven, levert dit een bijdrage aan de
uitvoering van het beleidsstandpunt. De ketenzorgcontracten met de diverse Zorggroepen van de diverse
huisartsenregio’s geven daadwerkelijk inhoud aan de zorg rondom diabetes. De ketenzorg COPD is nog in het
beginstadium en komt binnen sommige zorggroepen van de grond. De samenwerking met Tactus Verslavingszorg
is gecontinueerd en uitgebreid in uren. De diëtist heeft binnen Tactus een duidelijke plaats gekregen binnen de
verslavingszorg. De grootste focus is gericht op de cliënten met een eetstoornis.
De gezonde Hap & Stap Vierdaagse
2012 is het laatste jaar dat de ZonMw subsidie voor de afdeling in staat is om diverse preventieprogramma’s aan te
bieden. Samen met GGD Gelre-IJssel heeft de afdeling VVDA de interventie ‘De gezondde Hap & Stap Vierdaagse’
in de groepen 5 van het reguliere basisonderwijs uitgevoerd.
Sinds 2007 wordt dit programma aangeboden aan 25 scholen op jaarbasis. In 2012 is de doelgroep uitgebreid naar
groep 7/8 van het speciaal basisonderwijs (SBO). De uitbreiding voor deze groep is op verzoek van het SBOonderwijs opgenomen in het preventieprogramma.
Gezond Gewicht Team (GGT):
Overgewicht komt op steeds jongere leeftijd in Nederland voor. Zowel op de consultatiebureaus als in de
schoolonderzoeken van de GGD wordt steeds meer overgewicht/obesitas gediagnosticeerd. Overgewicht op jonge
leeftijd gaat veelvuldig gepaard met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Preventie en aanpak van overgewicht
blijft daarom noodzakelijk. Multidisciplinaire aanpak van het probleem blijkt effectiever te zijn.
In 2012 is het maatwerkproject het Gezond Gewicht Team (GGT) met succes opnieuw uitgevoerd in Apeldoorn en
uitgebreid naar de gemeente Epe. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig aanpassen van het
eet- en bewegingspatroon van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders overgewicht niet allemaal als
probleem ervaren; men maakt zich hier nauwelijks zorgen over.
Daarnaast blijkt dat ouders zeer weinig kennis hebben over voedinig en dat zij het lastig vinden duidelijke regels te
stellen.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
12
Het GGT is een screeningsteam waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de oorzaak van het overgewicht. Na
het bezoek aan het GGT wordt het behandelplan uitgezet. Dit kan bestaan uit begeleiding door de diëtist en/of de
orthopedagoog of er wordt een ander traject voorgesteld. Vaak wordt ook verwezen naar Fit Kids, een
begeleidingsprogramma door fysiotherapeuten voor kinderen met een chronische aandoening.
Het GGT betreft een samenwerkingsproject geïnitieerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in
samenwerking met de afdeling Voeding- en Dieetadvisering (VVDA) van Vérian, de GGD Noord-Oost Gelderland
en het Opvoedsteunpunt.
Het GGT vindt eenmaal per maand plaats in de Centra Jeugd en Gezin: Dok Zuid in Apeldoorn en Epe.
Kerngegevens jeugdgezondheidszorg
Kerngegeven
Cliënten
Aantal 0-4 jarigen in JGZ in verslagjaar
Productie
Aantal consulten 0-4 jarigen in JGZ verslagjaar
Personeel
Aantal fte personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in
verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro’s) in verslagjaar
Aantal/bedrag
10.852
40.770
53,3
€ 49.800
€ 4.939.106
Kerngegevens huishoudelijke verzorging Wmo Vérian (inclusief Beeuwkes Thuiszorg)
Kerngegeven
Cliënten
Aantal Wmo-gemeente cliënten per einde verslagjaar
Aantal Wmo-gemeente cliënten over gehele verslagjaar
Productie
Aantal uren productie in verslagjaar
Waarvan in natura
Waarvan via Persoonsgebonden budget
Waarvan particulier
Waarvan CAS
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in
verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan Wmo-opbrengsten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
Aantal/bedrag
6.852
8.439
1.157.128
1.149.905
4.048
2.988
187
1.368
€ 14.965
€ 27.115.671
€ 26.399.960
€ 715.710
Kerngegevens Vérian Zorgcentrale B.V.
Kerngegeven
Gesprekken
Aangeboden telefoonoproepen
Opgehangen oproepen
Beantwoorde oproepen
Gemiddelde antwoordsnelheid (uu:mm:ss)
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
Aantal/bedrag
121.609
3,43%
96,1%
00:00:35
13
Personeel
Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Vérian Zorgcentrale per
einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in
verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro’s) in
verslagjaar (incl. Vérian)
Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro’s) in
verslagjaar (excl. Vérian)
23,1
€ 10.575
€ 1.662.642
€ 962.642
Kerngegevens Winkel & Uitleen
Kerngegeven
Uitleningen
Uitleen
Uitleen anti-decubitus matrassen
Transporten: materialen gebracht
Transporten: hulpmiddelen gehaald
Winkelverkopen
Winkelomzet
Aantal/bedrag
26.180
9.596
8.140
7.450
€ 601.878
Personeel
Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Winkel en Uitleen per einde
verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in
verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten Winkel BV (in euro’s) in verslagjaar (incl.
Vérian)
17,1
€ 4.388
€
1.867.623
De Vérian Zorgcentrale heeft een actief 2012 gekend. Verschillende nieuwe (zakelijke) cliënten hebben hun
telefonische bereikbaarheid of de personenalarmering ondergebracht bij de Vérian Zorgcentrale. Tevens is een
start gemaakt naar meer personele formatie om het serviceniveau op het gewenste peil te brengen. Ook heeft er
kwalitatief onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft het rapportcijfer 8,5
opgeleverd.
De Zorgwinkel en Uitleen hebben een organisatorische verandering meegemaakt. Het model van een aparte
Manager Zorgwinkel en twee coördinatoren heeft plaatsgemaakt voor één manager Zorgcentrale en Zorgwinkel en
een operationeel teamleidinggevende. Dit vergroot zowel de eficiency als ook de daadkracht. Het aantal
leveranciers is naar één teruggebracht wat de eenduidigheid van het assortiment verbeterd. Het
administratiesysteem is volledig ingevoerd wat het voorraadbeheer ten goede is gekomen.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
14
3 Financiële informatie
Het verslagjaar is dan ook afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 1,5 miljoen (in 2011 met € 0,6).
Genormaliseerd is het resultaat 2012 € 0,7 miljoen positief. De Wmo-activiteiten binnen Vérian Care & Clean B.V.
hebben een licht negatief resultaat behaald van € 0,3 miljoen, hierbij moet wel worden aangegeven dat er een
reorganisatievoorziening gevomd is van € 0,4 miljoen. De Wmo-activiteiten binnen Beeuwkes Thuiszorg B.V.
hebben ook genormaliseerd een negatief resultaat van € 0,1 miljoen behaald waardoor de Wmo-activiteiten
gezamenlijk verliesgevend zijn geweest.
De verdere sturing op het gebied van de arbeidsproductiviteit, de inzet van personeel niet in loondienst en de
gerichtere inzet van de juiste deskundigheid bij de zorgvraag hebben binnen het segment AWBZ geleid tot een
duidelijk positief bedrijfsresultaat. Dit resultaat is m€ 2,4 in 2012 en daarmee hoger dan in 2011. De grootse
zorgkantoor regio blijft voor Vérian de regio Apeldoorn/Zutphen. In de regio Nijmegen is een duidelijke groei in de
zelfstandige zorgverlening zichtbaar, de totale productie daalt echter iets tov 2011, dit komt doordat het aandeel
van onderaannemers in de productie duidelijk is gedaald.
In de voormalige Beeuwkes regio Arnhem is de productie t.o.v. een jaar eerder gedaald. Dit werd vooral
veroorzaakt doordat hier de meeste medewerkers tijdelijk uit zorg zijn gehaald. Dit is deels gecompenseerd met de
inzet van uitzendkrachten. Echter is de focus daar vooral geweest om de medewerkers bij te scholen en niet om
nieuwe cliënten binnen te halen. In 2013 wordt dit wel het geval, maar loopt er echter een discussie met het
zorgkantoor over de groeiruimte die wordt toegekend.
In de regio Utrecht is er sprake van een daling, dit wordt veroorzaakt doordat er afscheid is genomen van een van
de grootste onderaannemers in die regio, dit is deels gecompenseerd met een nieuwe onderaannemer. Ook in het
voormalige Beeuwkes team is er sprake van een productiedaling, hier werd veel gebruik gemaakt van
uitzendkrachten. Na overname door Vérian is de inzet hiervan verminderd. Het aantrekken van nieuwe
medewerkers in deze regio is lastig.
Voor de voormalige Beeuwkes regio’s Zwolle en Waardenland is een duidelijke groei zichtbaar. In de regio Zwolle is
o.a. door de koppeling met het Vérian team in Hattem een groei van 18% t.o.v. 2011 zichtbaar. Het team Verpleging
& Verzorging wat vanuit Leerdam opereert maakt ook een duidelijke groei mee, waar een stijging in de omzet van
24% zichtbaar mee wordt.
Binnen het segment overige diensten is er een negatief bedrijfsresultaat behaald, verliesgevende activiteiten hier
binnen is vooral de Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. In 2012 is deze zorg uit de basisverzekering
verdwenen, waardoor de zorgvraag is ingestort. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar dit heeft nog niet tot
een kostendekkende dienstverlening geleid. In 2013 is de dieetadvisering deels weer in het basispakket
teruggekomen, nochtans worden in 2013 verdere maatregelen genomen.
De productmix discussie met het zorgkantoor Agis loopt net als in de voorgaande jaren nog altijd door. Ondanks dat
Vérian duurdere, gespecialiseerde zorg rechtmatig levert, wordt hiervoor, vooralsnog, niet de volledige vergoeding
voor ontvangen. Voor de zorg in de grootste regio Apeldoorn/Zutphen blijft Vérian hierover in gesprek.
In 2012 heeft Vérian binnen de Wmo een groot aantal (Europese danwel bestuurlijke) aanbestedingen voor de
huishoudelijke zorg gehad. Hierbij is er sterk ingezet op de tarieven. Vérian heeft het beleid gehandhaafd om niet
onder de kostprijs in te schrijven. Echter accepteert Vérian een lagere dekkingsbijdrage in de overhead, dit kan
namelijk gecompenseerd worden door een sterke productiegroei waarbij Vérian de overhead (ondersteunend
personeel op het gebied van o.a. planning, aansturing en administratie) duidelijk langzamer laten groeien.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
15
3.1
Financiële kengetallen
Het geconsolideerd bedrijfsresultaat 2012 sluit op k € 1.511. Sinds 2011 zijn de activiteiten vanuit de Beeuwkes
entiteiten ook mee geconsolideerd. Hierdoor zijn de verhoudingsgetallen duidelijk gewijzigd.
De activiteiten rond de huishoudelijke verzorging leverden 35,1 % (in 2011 36,4%) van de totale
opbrengsten. De AWBZ-productie was goed voor 51,2 % (in 2011 52%) van de totale opbrengsten.
De overige opbrengsten, 13,7 % (in 2010 11,6%) bestaan o.a. uit gemeentelijke subsidies voor
jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, subsidie van de organisatie ZonMW, afrekeningen met cliënten
voor voedingsvoorlichting en cursussen, dienstverlening op het gebied van bereikbaarheid en personenalarmering
en winkelactiviteiten. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere opbrengsten binnen de Zorgcentrale BV.
De enkelvoudige jaarrekeningen voor de Stichting Vérian en de Stichting Beeuwkes zijn beide gepubliceerd op
www.jaarverslagenzorg.nl.
Vérian streeft naar een verbetering van de financiële positie. Bij het huidige ondernemingsklimaat en de oplopende
risico’s hoort een ruime financiële buffer. Vérian hanteert hierbij twee normen:
− Een verhouding eigen vermogen/totale baten van 15% (2012: 10,1, 2011: 8,0 2010: 8,6, 2009: 5,0 %, 2008:
3,7%);
− Een verhouding eigen vermogen/totale vermogen (is balanstotaal) van 25% (2012: 32,8, 2011: 26,0 2010:
27,7%, 2009: 17,9%, 2008: 12,0%).
Door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is de verbetering van het vermogensniveau in 2011 blijven steken. In
2012 is deze wel weer zichtbaar. Aangezien ook voor 2013 een positief bedrijfsresultaat wordt verwacht, verbetert
het buffervermogen verder.
Resultaatratio
Resultaatratio
Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten
Resultaatratio: niet AWBZ-gefinancierde resultaten
Liquiditeit
Liquiditeit
Liquiditeit (totaal vlottende activa/overige kortlopende
schulden)
Solvabiliteit
Solvabiliteit
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)
Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten)
3.2
Vorig jaar
1,9%
- 0,46%
Verslagjaar
6,0 %
-2,6%
Vorig jaar
1,53%
Verslagjaar
1,63
Vorig jaar
26,0%
8,0%
Verslagjaar
32,8%
10,1%
Niet-financiële kengetallen
Milieuaspecten facilitair
− Wanneer armaturen worden verwisseld, dan gebeurt dit door energiezuinige exemplaren.
− Wanneer ontruimingspictogrammen worden verwisseld, dan gebeurt dit door LED-exemplaren.
− Vérian heeft groene stroom en gas, inclusief certificaten.
− Leveranciers voldoen aan Din en ISO-eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etcetera. De AXIA
kantoorstoelen zijn voor 98% recyclebaar. Ook het ingehuurde schoonmaakbedrijf Dolmans werkt volgens
strenge eisen: zo min mogelijk productgebruik en geen chloor.
− Vérian zamelt papier apart in. In iedere kantoorruimte staat een papierbak, welke door de medewerker wordt
geleegd in een papiercontainer.
− Het oude meubilair krijgt via de verhuizer een bestemming bij een goed doel.
− Alles wat weg kan met een stekker wordt naar de afvalstraat van de gemeente gebracht.
− Carpoolen vanaf het hoofdkantoor bij gezamenlijke afspraken.
− In de nieuw te betrekken locaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met
bewegingsmelders. Bij een keuze, kiest Vérian voor een bewegingsmelder.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
16
Voorbereiden digitaliseren papieren personeelsdossier
Door de implementatie van Talent Self Service wordt het mogelijk om het papieren personeelsdossier te
digitaliseren en om te zetten in een e-dossier. In het najaar van 2013 is er de intentie om het gehele papieren
personeelsdossier per medewerker te scannen en in te lezen in het e-dossier. Ter voorbereiding hierop zijn in 2012
alle personeelsdossiers opgeschoond en scanklaar gemaakt.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
17
4 Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden
4.1
Strategisch en Financieel
In strategisch opzicht zijn er veel onzekerheden. Het regeringsbeleid laat een afname zien van financiële
mogelijkheden, zowel op het gebied van Wmo als op het gebied van de AWBZ. Daarentegen neemt de zorgvraag
toe. Vooral de zorg aan ouderen met psychogeriatrische problemen levert risico’s op, aangezien de intramurale
capaciteit de komende jaren verder gaat afnemen. Dat leidt vervolgens tot een toenemende druk op de extramurale
zorg en dienstverlening.
Een toenemende zorgvraag met afnemende financiën is een risico voor de cliënt in de eerste plaats, maar zeker
ook voor de organisatie. Indien de voorgestelde bezuinigingen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, dan levert
dit risico’s op voor de continuïteit van de organisatie. Denk daarbij aan de vermindering van persoonlijke verzorging
en verpleging en de forse bezuinigingen in het kader van de huishoudelijke verzorging.
In het verslagjaar 2012 zijn er ook risico’s voor wat betreft het voortzetten van de dienstverlening m.b.t. de uitleen
van hulpmiddelen. Lang blijft onduidelijk welke tarieven er gehanteerd gaan worden en of Vérian nog
gecontracteerd wordt door zorgverzekeraars. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk dat voortzettting van de
uitleen niet haalbaar is. Onder hoge druk wordt een samenwerkingspartner gevonden waardoor de dienstverlening
gecontinueerd kan worden.
Onzeker blijft de definitieve besluitvorming inzake de posionering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de
JGZ wordt ondergebracht in een nieuw of ander samenwerkingsverband, dan heeft dat mogelijk financiële gevolgen
voor de organisatie. De besluitvorming daarover vindt in 2013 plaats.
In het licht van de inkoop van AWBZ-productie, ontstaat de vraag op welke wijze zich dit in 2013 verder ontwikkelt.
Enerzijds vanwege de productie, komt die overeen met de zorgvraag. Anderzijds vanwege de vraag op welke wijze
de contractering met de zorgverzekeraar zich gaat ontwikkelen.
4.2
Operationeel
In aansluiting op de strategische bevindingen staat de organisatie voor de opdracht om snel te kunnen inspelen op
de gevolgen van het overheidsbeleid. Daarop vooruitkijkend wordt van Vérian een hoge mate van transparantie en
flexibiliteit gevraagd. Hoewel Vérian zich uitermate inspant om haar organisatieprocessen te vereenvoudigen, blijft
het een risico of daarin voldoende resultaat wordt behaald.
Alle inspanningen zijn er op gericht dit te verwezenlijken.
In dit kader is in 2012 gestart met het project E-HRM. In dit project worden alle processen op het gebied van
personeelsmanagement gedigitaliseerd.
In 2012 is Beeuwkes Thuiszorg, onder inspanning van velen, volledig geïntegreerd in de organisatieprocessen van
Vérian.
Vanuit de divisie Verpleging & Verzorging wordt verder uitvoering gegeven aan het wijkgericht werken. In voor Zorg
begeleidt de divisie hierin.
Een risico is de toenemende bureaucratisering in de zorg. Ondanks alle inspanningen neemt de administratieve last
toe, hetgeen leidt tot extra kosten. De beheersing van de risico’s, op zowel strategisch als op operationeel gebied,
ligt ingebed in de planning en control cyclus. Periodiek is er uitgebreid aandacht voor de financiële resultaten van
de organisatie. Daarnaast wordt per kwartaal verslag gedaan van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. Hierin
worden de elementen - cliënt, medewerker en organisatie -beoordeeld en resultaatgericht uitgewerkt. Ook worden
periodiek de strategische en operationele doelstellingen geëvalueerd en daarmee gerelateerd aan de
maatschappelijke ontwikkelingen.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
18
4.3
Wet- en regelgeving
Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheden op veel terreinen. Wijzigingen in
wet- en regelgeving zijn daarvan de belangrijke kenmerken. Daarom is het belangrijk om als organisatie helder te
hebben hoe geborgd kan worden dat Vérian en het systeem blijven voldoen aan de geldende normen, wettelijke
eisen en regelgeving. En hoe deze worden beheerd. Daarom is recent de procedure ‘normen en wettelijke eisen’
opnieuw bekeken en aangepast. Binnen Vérian is er nu een actueel overzicht van alle wet- en regelgeving waaraan
wij als zorgorganisatie moeten voldoen.
Tevens is per wet- en/of regelgeving aangegeven wie de verantwoordelijke is voor de monitoring en rapportage en
hoe de communicatie over wijzigingen verloopt binnen de organisatie.
Om te kunnen blijven voldoen aan (toekomstige) normen en wettelijke eisen wordt jaarlijks beoordeeld of
verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hierbij worden alle normen en wettelijke eisen herbeoordeeld.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
19
5 Informatie over financiële instrumenten
Binnen de Planning & Controlcyclus van Vérian wordt elke periode een managementrapportage opgeleverd. De
volgende managementinformatie wordt hierin gegeven:
−
−
−
−
−
productierapportage per periode;
(financiële) rapportage per periode (o.a. productiviteit, ziekteverzuim, rechtmatigheid van ingezette zorg
conform indicaties en deskundigheidsmix);
liquiditeitsoverzicht per kwartaal;
formatierapportage per kwartaal;
monitoring corrigerende maatregelen uit interne externe audits en managementreview driemaal per jaar.
De aanlevering van managementinformatie komt op een steeds geautomatiseerder niveau. Met de implementatie
van de Qlikview-tool is een grote stap gezet om de gevraagde informatie tijdiger en met een nog hogere mate van
betrouwbaarheid aan te leveren. De tool is nog altijd in ontwikkeling en er wordt steeds meer informatie via deze
tool beschikbaar gesteld aan de organisatie. In 2012 is begonnen met het ontwikkelen en ter beschikking stellen
van gestandaardiseerd lijstwerk. In 2013 is het de bedoeling om ook de financiële rapportage en meer “zachte”
indicatoren in de geautomatiseerde tools te ontwikkelen.
De veranderingen en bezuinigingen in de zorg vragen steeds meer om beheersing van de geldstromen binnen
Vérian en maken het ook noodzakelijker om optimaal rendement te halen uit de aanwezige middelen. Derhalve is
eind 2012 een treasury-statuut opgesteld. Door intern een betere focus te leggen worden de in- en uitgaande
geldstromen beter beheersd en worden het vermogen en de resultaten beter beschermd tegen financiële risico’s als
debiteuren-, valuta-, rente- en beleggingsrisico’s. Hierbij zijn o.a. ook uitgangspunten benoemd voor het gebruik
maken van middelen als rente-derivaten (maakt Vérian geen gebruik van) en beleggingen (spaarrekeningen)
waarbij dit alleen gebeurt bij instellingen met een minimale kredietwaardigheid voor lange looptijden van AA die
onder Nederlands financieel toezicht vallen.
In 2012 zijn de belangrijkste stuurvariabelen de productiviteit en inzet van de juiste deskundigheid gebleven. Binnen
de Huishoudelijke Verzorging (2009: 77,9%, 2010: 78,6%, 2011: 79,1%, 2012: 79,3%) heeft een kleine verdere
productiviteitsstijging plaatsgevonden. Binnen de divisie Verpleging en Verzorging is de productiviteit
geconsolideerd (2009: 61,0%, 2010: 63,2%, 2011: 63,0%, 2012: 63,0%). In een organisatie waar het grootste deel
van de kosten uit personeelskosten bestaat, is dit een belangrijke parameter welke het resultaat bepaalt.
Binnen de voormalige Beeuwkes omgeving is er gedurende het integratietraject ook sterk gestuurd op deze
belangrijke stuurvariabelen. Vooral binnen de Huishoudelijke Verzorging (2011: 76,1%, 2012: 77,8%) zijn hier
duidelijke resultaten behaald. Binnen de divisie Verpleging en Verzorging (2011: 55,7%, 2012: 55,6%) heeft deze
slag nog niet volledig gemaakt kunnen worden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de mensen die uit de
zorgverlening zijn gehaald om de extra opleidingen die moesten worden gevolgd te kunnen volgen.
5.1
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2012 bedraagt 5,7% en de verzuimfrequentie 1,02. Dat heeft er toe geleid dat de
verzuimbegeleiding opnieuw een prominente plek op de agenda van het managementteam heeft gekregen.
Besloten is om het ziekteverzuim in 2013 tot speerpunt te benoemen.
Vooruitlopend op het terugdringen van het verzuim is My Medical Coach (MMC) Vérian-breed ingevoerd. MMC was
al in gebruik bij Vérian Care & Clean B.V.. De positieve resultaten hebben er toe geleid dat ook de andere
organisatie-eenheden van Vérian gebruik zijn gaan maken van MMC. MMC is een systeem waarbij de
medewerkers, vóór zij zich ziek kunnen melden, een digitale vragenlijst in moeten vullen. Deze vragen hebben te
maken met de aard van het verzuim en werken bewustwordingsverhogend bij de vraag of er daadwerkelijk sprake
is van verzuim of niet.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
20
6 Informatie over toepassing van gedragscodes
6.1
Gedragscodes
Afgeleid van de missie en visie van de organisatie hanteert Vérian verschillende gedragscodes.
De gedragscode van Vérian omschrijft wat wel en niet kan in de omgang met de cliënt. De gedragscode geeft de
afspraken weer waaraan iedere medewerker zich moet houden. Aan deze gedragscode ligt een beroepscode ten
grondslag zoals deze is geformuleerd door de beroepsorganisaties. In de gedragsregels is het Vérian beleid
vastgelegd op onderwerpen als legitimatie, geheimhouding, geschenken en giften en het omgaan met financiën van
de cliënt.
Gedragscode ICT
Voor het gebruik van het netwerk, internet, intranet, extranet, e-mail, webmail en gebruik ICT-artikelen. De
gedragscode dient te worden onderschreven bij gebruik van ICT-apparatuur van Vérian.
De Privacywijzer
De privacywijzer Is bedoeld als geheugensteuntje bij de uitvoering van werkzaamheden en bevat handvatten voor
het zorgvuldig omgaan met gegevens van medewerkers, collega’s en cliënten.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
21
7 Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen
7.1
Economische aspecten
Vérian heeft als doel het bevorderen van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening in het
algemeen en van de thuiszorg, in de breedste zin van het woord.
Vérian wil ondernemen met behoud van het maatschappelijk karakter van de zorgorganisatie die zij is. Vérian stemt
haar marktstrategie af op de kansen en bedreigingen in de markt. Vérian zorgt er voor dat de prijzen van haar
producten en diensten inzichtelijk zijn, zodat de cliënt de juiste keuze kan maken. Verder biedt Vérian een breed
pakket aan onderscheidende producten en diensten.
In de gesprekken met de belangrijkste stakeholders (cliënten, medewerkers, opdrachtgevers, belangenverenigingen
en overheidsinstanties) probeert Vérian oplossingsgericht mee te denken. Over onderwerpen als het beheersbaar
houden van zorgkosten en de doelmatige inzet van zorg wil de organisatie haar steentje bijdragen. In gesprekken
worden ook regelmatig signalen afgegeven over bijvoorbeeld bureaucratie waar Vérian mee geconfronteerd wordt
vanuit de regelgeving. Dit draagt niet altijd bij aan een betere beheersing van de zorgkosten en het verbeteren van
de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen Vérian staat de deskundigheid van de zorgproffesional in relatie tot de
wensen van de klant centraal.
7.2
Integratie Beeuwkes Thuiszorg
De integratie van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg was één van de grotere klussen in 2012. Uit gericht
onderzoek is gebleken dat verschillende medewerkers ingezet worden op een niveau en voor taken waarvoor zij
niet of onvoldoende opgeleid waren. Dit heeft er zelfs toe geleid dat een aantal medewerkers uit de directe zorg zijn
gehaald omdat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden. In nauwe samenwerking met Erkendopleiden.nl en ROC
Nijmegen is er voor deze medewerkers aan het begin van de zomer een intensief verkort opleidingstraject tot
verzorgingshulp niveau 2 opgezet. Vanuit deze zogenaamde ‘Summerschool’ zijn 19 deelnemers in een tijdsbestek
van zeven weken met een erkend diploma op niveau 2 uitgestroomd. Daarnaast zijn vier medewerkers een
opleiding niveau 3 IG gestart. Zij studeren in mei 2013 af.
7.3
Intern opleidingstraject
In 2012 zijn er 60 nieuwe medewerkers via het interne opleidingstraject in- of doorgestroomd met een erkend
diploma, waarvan 40 het diploma 3 AG en 20 3IG hebben behaald. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers
wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de sociale media. In 2012 werd naast de traditionele weg van advertenties
in kranten en op internet ook gebruik gemaakt van Twitter, Facebook en LinkedIn.
7.4
Invoer bedrijfsauto’s
Een ander project was de invoering van het gebruik van bedrijfsauto’s. In nauwe samenwerking met Leaseplan
heeft Vérian besloten tot de inzet van bedrijfsauto’s. Naast bedrijfseconomische redenen is er ook in het kader van
secundaire arbeidsvoorwaarden gekozen om bedrijfsauto’s ter beschikking te stellen aan een groep medewerkers
van Vérian. De bedrijfsauto’s zijn ter beschikking gesteld aan medewerkers die in 2011 minimaal 12.500 zakelijke
kilometers hebben gedeclareerd. Daarnaast konden medewerkers die in 2011 minimaal 7.500 zakelijke kilometers
declareerden ook kiezen voor het gebruik van een bedrijfsauto. Zij hadden echter wel de verplichting om minimaal
7.000 privé-kilometers bij te kopen om het rendabel te maken.
Op dit moment rijden er 65 bedrijfsauto’s rond, waarvan 42 medewerkers er privé-kilometers bij hebben gekocht.
Een leuk project dus voor zowel Vérian als haar medewerkers.
Naast het feit dat deze regeling de reiskosten met naar schatting € 50.000,-- verlaagd, hebben de direct herkenbare
Peugeots 107, die in Vérian’s huisstijl zijn ‘bestickerd’ ook nog een moeilijk vast te stellen waarde op het gebied van
marketing. Door het hele werkgebied worden de auto’s met regelmaat waargenomen.
Er is voor de Peugeot 107 gekozen vanwege de ‘groene uitstraling’. Het benzineverbruik van deze auto is laag en
ook de CO2 uitstoot is in vergelijking met diverse andere modellen beperkt.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
22
7.5
Mobiliteitsonderzoek
Vanuit de Stedendriehoek heeft Vérian een onderzoek laten uitvoeren van de verschillende reisbewegingen die
onze medewerkers maken. Het onderzoek heeft in november en december 2012 plaatsgevonden. Begin 2013
worden de resultaten en aanbevelingen gepresenteerd.
7.6
Implementatie Talent Self Service
In 2012 is vanuit P&O gestart met de implementatie van Talent Self Service (TSS), ook wel e-HRM genoemd. In
februari zijn alle leidinggevenden geïnformeerd over de ‘Zichtfunctie’ in e-HRM. Met deze functie hebben
leidinggevenden direct de beschikking over bepaalde managementinformatie gekregen, zoals het verzuimcijfer,
trends in het verzuim, in- en uitstroom en leeftijdsopbouw. Het was de bedoeling om ook in 2012 de verzuimmodule
te ontsluiten. Door problemen op technisch vlak bleek dat helaas niet haalbaar. Deze problemen bleken zich vooral
voor te doen op het gebied van de communicatie tussen de onderlinge systemen. Daardoor heeft de inrichting
langer geduurd dan verwacht en is het gebruik van de verzuimmodule uitgesteld tot begin 2013.
7.7
Onderzoek verloopcijfers
In de maanden september tot en met december 2012 hebben twee studenten van de opleiding Personeel & Arbeid
van de Saxion Hogeschool Deventer in het kader van een afstudeerproject een onderzoek gedaan naar de
uitstroom binnen de divisie Verpleging & Verzorging. De onderzoekspopulatie is uiteindelijk bepaald op de
medewerkers die op eigen verzoek Vérian hebben verlaten binnen één jaar nadat zij in dienst waren getreden en
de medewerkers die nog geen jaar in dienst zijn. Deze keus is gemaakt nadat bleek dat van de medewerkers die in
dienst zijn gekomen er binnen één jaar 43% op eigen verzoek weer uit dienst zijn gegaan. De resultaten van het
onderzoek zijn begin 2013 binnen de afdeling Personeel & Organisatie en aan het operationeel kader van de divisie
V&V gepresenteerd. De resultaten en aanbevelingen worden in 2013 verder uitgewerkt.
7.8
Kwaliteitsregister
De werkgroep Kwaliteitsregister is gestart in 2012. Onderzocht en uitgewerkt wordt het collectieve lidmaatschap van
de medewerkers van Vérian van het Kwaliteitsregister van de Verplegenden & Verzorgenden (V&VN). Daarnaast
wordt onderzocht of Vérian in de toekomst als geaccrediteerd opleidingsinstituut kan worden aangemerkt.
7.9
Introductiecursus nieuwe medewerkers
Wegens de lage opkomst op de bijeenkomsten van nieuwe medewerkers is besloten de introductiecursus voor
nieuwe medewerkers in zijn huidige vorm te stoppen. Nieuwe medewerkers worden in 2013 op andere wijze
vertrouwd gemaakt met Vérian. De ontwikkeling hiervan wordt in 2013 mee gestart door Personeel & Organisatie
en Communicatie & Marketing.
7.10
Carrouseldagen
Vanuit Personeel & Organisatie in samenwerking met de afdeling Communicatie & Marketing zijn ook in 2012 de
Carrouseldagen weer georganiseerd. Uitgangspunt van de carrouseldagen 2012 was de organisatie van de
verplichte scholing rondom de meldcode huiselijk geweld, waarvoor alle uitvoerende medewerkers geschoold
moesten worden. In een later stadium is besloten deze training niet tijdens de carrouseldagen te laten plaatsvinden.
Het programma is opnieuw samengesteld met facultatieve workshops.
7.11
Inkoop, accomodatiebeheer
Inkoop, accomodatiebeheer en milieu vallen onder het takenpakket van de Facilitaire Afdeling van Vérian en
hebben een sterke onderlinge samenhang. Immers, alles wat beheerd moet worden vraagt investeringen, die mede
door de inkoop bepaald worden, rekening houdend met de milieuaspecten op korte en lange termijn.
In 2012 heeft Vérian gebruik gemaakt van 32 locaties variërend van grote kantoorpanden tot kleinere locaties voor
alleen consultatiebureau of spreekkamers. Voor al deze locaties moeten afspraken over en/of contracten opgesteld
worden m.b.t. onderhoud, schoonmaak, inrichting, kantoorbenodigdheden, post etcetera. Bij elk van deze
onderwerpen is de Facilitaire Afdeling betrokken.
In 2012 zijn o.m. de volgende zaken gerealiseerd:
− locatie Brummen is volledig gerenoveerd en heringericht;
− verhuizing in Vaassen van de van Riebeeckstraat naar de Dorpsstraat 62B;
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
23
−
−
−
−
−
−
verhuizing in Hattem van de Waag naar de Marke;
verhuizing van de Klaphekweg in Ede naar de Stationsweg in Ede (bestaand Vérianpand);
alle nieuwe locaties zijn voorzien van nieuw meubilair en inrichting;
alle eigen locaties zijn onderzocht m.b.t. legionellapreventie. Indien nodig zijn acties uitgezet om oude leidingen
te verwijderen;
alle eigen locaties zijn in 2012 voorzien van nieuwe groepenkasten in het kader van de veiligheid elektrische
aansluitingen NEN 3140;
vanuit de overname van Beeuwkes heeft ook op facilitair gebied integratie van de verschillende onderdelen in
de Vérianprocessen plaatsgevonden.
Op het gebeid van milieu is het volgende gerealiseerd:
− vervanging van oude armaturen door energiezuinige exemplaren;
− vervanging ontruimingspictogrammen door LED exemplaren;
− groene stroom en gas + certificaten;
− leveranciers voldoen aan Din en ISO eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etc. Onze AXIA
kantoorstoelen zijn bijvoorbeeld voor 98% recyclebaar. Ook Dolmans (schoonmaak) werkt volgens strenge
eisen. Zo min mogelijk productgebruik, geen chloor;
− Vérian zamelt papier apart in;
− oud meubilair krijgt via een externe partij een bestemming bij een goed doel;
− in de nieuw te betrekken lokaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met
bewegingsmelders.
7.12
Maatschappelijk belang
Thuiszorg is mensenwerk. Medewerkers zijn het visitekaartje van de organisatie, de kritische succesfactor. Vérian
heeft behoefte aan goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers om (potentiële) cliënten zo goed mogelijk
van dienst te kunnen zijn en van dienst te kunnen blijven.
Bij de aanbestedingen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) is de positie van medewerkers belangrijk. Dat komt tot uiting in investeringen in medewerkers
door nieuwe opleidingsmogelijkheden en volop met hen te communiceren. Over het goede en slechte nieuws.
In 2012 is duidelijk zichtbaar geworden hoe Vérian hier invulling aan geeft toen bleek dat 19 medewerkers van
Beeuwkes Thuiszorg volgens de normen van Vérian onvoldoende gekwalificeerd waren om de kwaliteit van de zorg
te kunnen garanderen. Er is voor deze groep in samenwerking met Erkendopleiden.nl en het ROC Nijmegen in zeer
korte tijd een plan opgesteld om hen snel op kwalificatieniveau 2 te brengen.
Dit komt ook tot uitdrukking in de zorgvuldigheid bij overname of verlies van personeel zoals dat ook in 2012 aan de
orde is geweest. Vooral in het proces van gunningen van de huishoudelijke verzorging speelt dit. In 2012 ontbreken
nog steeds via wetgeving en CAO duidelijke kaders in dit verband.
Ook juridisch gezien is er nog geen duidelijke jurisprudentie op dit gebied. Door het ontbreken van kaders zoekt
Vérian de zorgvuldigheid in constructief overleg met de vakbonden en de Ondernemingsraad.
Vérian wil meer zijn dan alleen een thuiszorgorganisatie voor haar cliënten en werkgever voor haar medewerkers.
Vanuit haar maatschappelijk belang biedt Vérian stages op verschillende niveaus aan. Van snuffelstages aan
(V)MBO-ers die een aantal weken ‘meekijken’ in de keuken van de thuiszorg, tot jaarstages aan HBO-V-ers. Niet
alleen in de uitvoering van de zorg, maar ook bij de afdeling Finance & Control en bij de afdeling Personeel &
Organisatie vervullen zowel MBO- als HBO-studenten hun stagejaar bij Vérian.
Daarnaast zijn er contacten met HBO-opleidingen over het aanbieden van afstudeerprojecten in de vorm van
onderzoek, rapportage en aanbevelingen. In 2012 zijn er twee van dergelijke onderzoeken gestart op de afdeling
Personeel & Organisatie. Het eerste onderzoek richt zich op de uitstroom van personeel binnen de divisie
Verpleging & Verzorging en het tweede onderzoek richt zich op de duurzame inzet van personeel nu het
vroegpensioen is vervallen en de pensioenleeftijd is opgeschoven naar 67 jaar.
Ook is Vérian zich als grote regionale werkgever bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit
die maatschappelijke verantwoordelijkheide worden contacten onderhouden met het Centrum voor Werk en
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
24
Inkomen (CWI) en gemeentelijke sociale diensten. Ook wordt er deelgenomen aan samenwerkingsverbanden om
zo de minder kansrijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden (deels) inkomen uit arbeid te genereren. Bij
Vérian zijn in 2012 meerdere nieuwe medewerkers ingestroomd met een Wet werk en bijstand (Wwb) verleden.
7.13
Ondernemingsraad
Medezeggenschap Stichting Vérian
Het jaar 2012 kan gezien worden als een “overgangsjaar” waarin drie gremia’s actief zijn binnen Stichting Vérian.
De medezeggenschapsraden zijn:
1. Ondernemingsraad (OR) Stichting Vérian;
2. Onderdeelcommissie (OC) Vérian Care & Clean B.V.;
3. Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg B.V..
Tijdens en na het “overgangsjaar 2012” is deze inrichting geëvalueerd en heroverwogen. Er is besloten om na na
de verkiezing op 6 februari 2013 de medezeggenschap te borgen in één Ondernemingsraad Stichting Vérian.
Taakafbakening Ondernemingsraden/Onderdeelcommissie
Tijdens het integratiejaar 2012 zijn er wat betreft de medezeggenschap binnen Vérian drie taakgebieden te
onderscheiden: Stichting Vérian, Vérian Care & Clean B.V. en Beeuwkes Thuiszorg B.V..
Taakgebied Ondernemingsraad Vérian
Alle voorgenomen besluiten die betrekking hebben op de organisatiebrede c.q. going on concern onderwerpen van
heel Vérian worden formeel behandeld door de Ondernemingsraad Stichting Vérian.
Taakgebied Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg
Alle voorgenomen besluiten die betrekking hebben op het reorganisatie- en integratietraject in 2012 van Beeuwkes
Thuiszorg B.V. binnen Stichting Vérian, worden formeel behandeld door de Ondernemingsraad Beeuwkes
Thuiszorg B.V.
Taakgebied Onderdeelcommissie Vérian Care & Clean B.V.
Alle voorgenomen besluiten die betrekking hebben op onderwerpen binnen Vérian Care & Clean B.V. worden
formeel behandeld door de Onderdeelcommissie Vérian Care & Clean B.V.. Er hebben drie leden van de
Ondernemingsraad Vérian zitting in de Onderdeelcommissie zodat deze onderlinge samenwerking en afstemming
gewaarborgd is.
Overlegstructuur
In de ondernemingsraad- en de overlegvergaderingen van zowel Stichting Vérian als van Beeuwkes Thuiszorg B.V.
nemen in 2012 wederzijdse afgevaardigden zitting. Tevens wordt gezamenlijk de agenda bepaald voor de
overlegvergaderingen. De afgevaardigden kunnen zodoende invloed uitoefenen op de besluitvorming en hebben
een adviserende rol.Tevens kan hierdoor makkelijk terugkoppeling naar hun eigen Ondernemingsraad
plaatsvinden. Zo blijven beiden op de hoogte van wat er speelt in beide ondernemingsraden en krijgen zij inzicht in
elkaars standpunten en afwegingen.
Ondernemingsraad Stichting Vérian
In 2012 hebben 13 overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. De Ondernemingsraad heeft
wekelijks overleg. In de OR-vergadering worden de advies- en instemmingsaanvragen behandeld volgens het
model: Beeldvorming, Oordeel en Besluitvorming.
Er vindt periodiek overleg plaats binnen de vier commissies zoals: arbo-commissie, opleidingscommissie, prcommissie en de financiële commissie. De commissieleden bezitten specifieke kennis over de verschillende
onderwerpen.
Vier keer per jaar komt de Achterban Contact Commissie bijeen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de
medewerkers te informeren over diverse onderwerpen vanuit de Ondernemingsraad, maar vooral ook om als
Ondernemingsraad input te ontvangen vanuit de achterban. De Ondernemingsraad ervaart deze informatie als
waardevol voor zijn besluitvormingen.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
25
Eén keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de
medezeggenschapsraden (OR en OC) over de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Deze heeft
plaatsgevonden op 7 november 2012.
De Ondernemingsraad heeft in 2012 een aantal overleggen met de vakbonden gehad.
In 2012 hebben vijf overlegvergaderingen tussen de Onderdeelcommissie en de directeur van Vérian Care & Clean
B.V. plaatsgevonden. De Onderdeelcommissie heeft in 2012 vijf keer een vergadering gehad. Ook in de OCvergaderingen worden de onderwerpen behandeld volgens het model: Beeldvorming, Oordeel en Besluitvorming.
Samenstelling Ondernemingsraad
In 2012 heeft de Ondernemingsraad Stichting Vérian tien leden. Dit betekent dat er vijf vacatures beschikbaar zijn.
De samenstelling van de Onderdeelcommissie bestaat uit negen OC-leden. De Ondernemingsraad Beeuwkes
bestaat uit vijf OR-leden.
Communicatie
De Ondernemingsraad communiceert met zijn achterban via onder andere een periodieke nieuwsbrief ‘OR-Golven’,
een jaarverslag en extranet. In 2012 verschenen negen OR-Golven. In september 2012 heeft een peiling
plaatsgevonden onder de medewerkers met als doel de betrokkenheid met de medezeggenschap te peilen. Tevens
is in aanloop naar de OR verkiezing een aantal nieuwsbrieven verschenen. De vastgestelde verslagen worden op
verzoek van de medewerkers toegestuurd via de mail en tevens gepubliceerd op extranet.
De Onderdeelcommissie communiceert eens per twee maanden met haar achterban middels een nieuwsbrief; de
OC-Golfjes. Deze is geïntegreerd in de OR-Golven.
Het jaarverslag 2011 van de Ondernemingsraad Stichting Vérian is in februari 2012 verzonden aan alle
medewerkers.
Bijeenkomsten
De Ondernemingsraad heeft op 6 juni 2012 een themabijeenkomst georganiseerd met als thema “Vérian on Tour”.
In 2012 heeft de Ondernemingsraad ook deelgenomen aan de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers
om hen te informeren over de medezeggenschap binnen Vérian.
Scholing
De Ondernemingsraad Stichting Vérian heeft één meerdaagse en twee ééndaagse trainingen gevolgd. De
ééndaagse trainingen zijn in combinatie met de Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg gevolgd. De vaste
commissies hebben een aantal dagdelen aan scholing gevolgd.
Overzicht van de adviesaanvragen en instemmingsaanvragen die zijn behandeld in 2012
Adviesaanvragen 2012
1. Invoering systeem E-HRM
2. Overname Stichting Paraat
3. Functiebeschrijvingen divisie V&V
4. Organisatiewijziging (bestuurssecretaris,
projectenbureau, functieomschrijving
manager P&O)
5. Herziening Afsprakenbureau VVDA en
JGZ
6. Functies Stichting Paraat
Reactie Ondernemingsraad
Positief geadviseerd
Positief geadviseerd
Positief geadviseerd
Postief geadviseerd, maar adviesaanvraag is door de Raad
van Bestuur ingetrokken tot nader orde
Instemmingsaanvragen 2012
1. Lease autoregeling
2. Wijzigingen re-integratie activiteiten
3. Opleidingsplan 2012-2013
Reactie Ondernemingsraad
Ingestemd, evaluatie voorjaar 2013
Niet ingestemd, vanwege het verplichtende karakter
Ingestemd, evaluatie 2013
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
Positief geadviseerd
Positief geadviseerd
26
4. Ondernemingsovereenkomst
5. Wijziging klachtencommissie voor
medewerkers
6. Projectbrief deelname kwaliteitsregister
V&VN
Ingestemd, doorlopend document
Ingestemd
Ingestemd met projectbrief
Medezeggenschap Beeuwkes Thuiszorg B.V.
Binnen Beeuwkes Thuiszorg B.V. is de medezeggenschap geborgd in de Ondernemingsraad. De
Ondernemingsraad behandelt de onderwerpen die betrekking hebben op Beeuwkes Thuiszorg.
Overlegstructuur
In 2012 hebben maandelijks overlegvergaderingen plaatsgevonden met de Raad van Bestuur. De
Ondernemingsraad ervaart de communicatie in deze overleggen als open, kritisch en constructief. De
Ondernemingsraad heeft maandelijks overleg. Tijdens de OV en OR overleggen was er iedere keer een
afvaardiging van de Ondernemingsraad van Vérian aanwezig, wat een positieve input gaf aan de overleggen.
Tijdens de OR en OV overleggen van Vérian was altijd een afvaardiging van de de Ondernemingsraad Beeuwkes
aanwezig, wat ook als zeer prettig en informatief is ervaren. De Ondernemingsraad is in 2012 meerdere malen
aanwezig geweest bij de overleggen van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad Vérian en de vakbonden.
Ook heeft de Ondernemingsraad eenmalig een overleg gehad met de Raad van Toezicht van Vérian.
In 2012 heeft de Ondernemingsraad gebruik gemaakt van externe deskundigheid om zich te laten adviseren over
de reorganisatie van Beeuwkes Thuiszorg B.V..
Communicatie
De vastgestelde verslagen van de OR vergaderingen worden door de OR naar de steunpunten gestuurd waar ze in
een map ter inzage liggen voor de achterban. Eind 2012 worden deze verslagen via de mail aan de medewerkers
van Beeuwkes gezonden.
Opheffing Ondernemingsraad
Bij de nieuwe verkiezingen van de Ondernemingsraad op 6 februari 2013 houdt de Ondernemingsraad Beeuwkes
op te bestaan. De lopende zaken worden per 6 februari 2013 overgedragen aan de Ondernemingsraad van Vérian.
Overzicht van de adviesaanvragen en instemmingsaanvragen die in 2012 zijn behandeld
Adviesaanvragen 2012
1. Adviesaanvraag tot reorganisatie zoals
verwoord in het reorganisatieplan
Stichting Beeuwkes Thuiszorg en
Beeuwkes Thuiszorg B.V.
2. Adviesaanvraag over de overgang van
personeel Beeuwkes Thuiszorg naar
Vérian
3. Adviesaanvraag omtrent de beëindiging
van het contract met het bestuur van
Puttensteijn.
Reactie Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg B.V.
Postief geadviseerd
Instemmingsaanvragen 2012
1. Instemmingsverzoek opleidingsplan
2012-2013
2. Instemmingsverzoek om de
arbeidsvoorwaarden van Vérian ook
voor de medewerkers van Beeuwkes
Thuiszorg te laten gelden
Reactie Ondernemingsraad
Ingestemd
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
Positief geadviseerd
Positief geadviseerd
Ingestemd
27
Medezeggenschap Vérian Care & Clean B.V.
De medezeggenschap is geborgd in een Onderdeelcommissie. De Onderdeelcommissie heeft in 2012 tien keer
vergaderd. Daarnaast nog een aantal keer gezamenlijk met de Ondernemingsraad.
De Onderdeelcommissie heeft in 2012 slechts één keer instemming gegeven (het verzoek hiervoor kwam eind
2011). Het betrof instemming over de functioneringsgesprekken. De Onderdeelcommissie heeft hiervoor een
nieuwe vragenlijst ontworpen.
De Onderdeelcommissie heeft verder gesproken over nieuwe dienstkleding. Hiervoor heeft zij de voorkeur voor
model en gewenste kleurstelling aangegeven.
Tevens is er aandacht geweest voor het belang van het evaluatieformulier HV. Ook heeft de Onderdeelcommissie
meegedacht/gesproken over de nieuwe medezeggenschapsstructuur.
De Onderdeelcommissie heeft in het voorjaar 2012 een cursus gevolgd.
Er is een folder/brochure gemaakt door de Onderdeelcommissie over de Onderdeelcommissie.
7.14
Cliëntenraad
Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de
thuiszorg tot haar aandachtsgebied: verpleging & verzorging, jeugdgezondheidszorg, huishoudelijke verzorging,
gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. De brede interesse voor al deze aspecten is terug te vinden in de
onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. Ook streeft de Cliëntenraad ernaar al deze aspecten
in de samenstelling van de raad vertegenwoordigd te laten zijn. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren
structureel overleg over al deze zaken, alsmede over bedrijfsorganisatorische en bedrijfsfinanciële aspecten.
Samenstelling Cliëntenraad
In 2012 bestaat de Cliëntenraad Vérian uit een 15- tal deskundige en betrokken leden die affiniteit met de zorg
hebben. Zij hebben zitting op persoonlijke titel, zijn zelf zorgvrager van Vérian, mantelzorger van een cliënt van
Vérian of vertegenwoordigen een maatschappelijke organisatie in het werkgebied van Vérian.
Op deze wijze beschikt de Cliëntenraad over kennis en kunde die van belang zijn voor de uitvoering van haar
werkzaamheden en vormt zij de verbindende schakel tussen Vérian en de cliënten in haar werkgebied.
Naast het bestuur van de Cliëntenraad functioneren vier commissies in verschillende disciplines die haar advies
uitbrengen aan het bestuur van de Cliëntenraad over specifieke onderwerpen;
- Commissie Kwaliteit;
- Commissie Bedrijfsvoering en Financiën;
- Commissie Strategisch Beleid en Innovatie;
- Commissie Communicatie.
Faciliteiten
Door middel van het Instellingsbesluit, het Huishoudelijk reglement en het convenant met de Raad van Bestuur
Vérian zijn de faciliteiten, organisatie en werkafspraken van de Cliëntenraad vastgelegd. De Cliëntenraad beschikt
over een jaarlijks budget op basis van een door de raad ingediende begroting. Daarnaast wordt de raad
ondersteund door een ambtelijk secretaris in dienst van Vérian en staan kantoorfaciliteiten en
vergaderaccommodatie ter beschikking.
Overleg
Het bestuur van de Cliëntenraad heeft maandelijks formeel overleg met de Raad van Bestuur van Vérian. Zo nodig
vindt tussentijds overleg plaats met de diverse commissies van de Cliëntenraad, Raad van Bestuur en
medewerkers Vérian. De cliëntenvertegenwoordiging van Beeuwkes Thuiszorg is in 2012 geregeld door het
toetreden van de Cliëntenraad Beeuwkes (één lid) in het bestuur van de Cliëntenraad Vérian.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
28
In 2012 heeft de Cliëntenraad in een themabijeenkomst met de Raad van Bestuur gesproken over het Strategisch
Beleidsplan en daarmee samenhangend de gevolgen voor het werk van de Cliëntenraad en haar ledenbestand.
In de jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht is op verzoek van de Cliëntenraad een presentatie gegeven
door de Raad van Toezicht over haar rol binnen Vérian.
In de plenaire vergadering van de Cliëntenraad zijn door gastsprekers diverse presentaties verzorgd, zoals door de
divisie Jeugd Maatschappelijke Zorg, Care & Clean Vérian, het Wmo-loket Apeldoorn en de Verpleegkundige en
Verzorgenden Adviesraad Vérian.
Externe contacten en contacten met achterban
De Cliëntenraad is vertegenwoordigd op vergaderingen van diverse Wmo-raden in het werkgebied van Vérian.
In april 2012 is door de Cliëntenraad en Vérian een Cliëntenpanel georganiseerd speciaal voor cliënten Care &
Clean.
De bevindingen uit dit panel zijn in een rapport neergezet met verbeterpunten en suggesties die zijn besproken in
de overlegvergadering met Raad van Bestuur en directeur Vérian Care & Clean. De resultaten van het panel zijn
teruggekoppeld aan de deelnemende cliënten. Het cliëntenpanel 2013 wordt gehouden voor cliënten Verpleging &
Verzorging.
De Cliëntenraad heeft met een afvaardiging deelgenomen aan de Open Huizen van Vérian in Brummen in oktober
en in Vaassen in december. Hierbij kreeg zij de mogelijkheid om zich te presenteren en cliënten te vragen naar hun
ervaringen met de dienstverlening van Vérian.
Topics Cliëntenraad 2012
In 2012 heeft de Cliëntenraad zich beziggehouden met de volgende onderwerpen:
• Door middel van management/financiële rapportages is kennis genomen van de ontwikkelingen binnen
Vérian en zijn hierover gerichte vragen gesteld aan, en opmerkingen gemaakt tegen de Raad van Bestuur.
• De Cliëntenraad is door middel van rapportages en besprekingen met de divisiemanager V&V op de hoogte
gebracht van de voortgang en ontwikkeling van het project “Wijkgericht werken” en het project
“Geautomatiseerde cliëntenplanning”.
• Ook in 2012 heeft de Cliëntenraad de, samen met de Raad van Bestuur benoemde verbetertrajecten over de
periode 2011-2012, in de divisie Verpleging & Verzorging gevolgd. De projecten betreffen:
De veelvuldige wisseling van personeel bij de uitvoering van de zorg. Hierbij worden meerdere
aspecten besproken, zoals cliëntenplanning, wijkgericht werken en deskundigheid- en
verantwoordelijkheid van de Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er).
De aanwezige zorginhoudelijke informatie van de cliënt bij de planner. Ook hierbij wordt gesproken
over de invulling en structuur van het EVV-er schap, de wijkverpleegkundige en het zorgteam.
Over de voortgang is de Cliëntenraad ingelicht door de Raad van Bestuur en de divisiemanager Verpleging &
Verzorging, middels notities en het maandelijks overleg met de Raad van Bestuur.
• De Cliëntenraad heeft samen met de Raad van Bestuur een aantal verbetertrajecten in de divisie V&V
benoemd op het gebied van veelvuldige wisseling personeel bij de uitvoering van de zorg en een hieraan
verbonden normering. De projecten worden door de Cliëntenraad gevolgd. Over de voortgang wordt de
Cliëntenraad ingelicht door Raad van Bestuur en divisiemanager V&V.
• Regelmatig heeft de Cliëntenraad in het maandelijks overleg met de Raad van Bestuur gesproken over
actuele onderwerpen zoals de bezuinigingen/ontwikkelingen in de thuiszorg en externe communicatietopics
profilering Vérian/Cliëntenraad.
• De Jaarverantwoording 2011, Begroting 2012, Jaarplan 2012 en de Kaderbrief 2013 zijn uitvoerig bestudeerd
en besproken met Raad van Bestuur Vérian.
• Diverse cliënttevredenheidonderzoeken en kwaliteitsrapportages zijn met de Raad van Bestuur besproken.
• De Cliëntenraad was door middel van een afvaardiging vertegenwoordigd in het beleidsgesprek van Vérian
met het Zorgkantoor Agis en Menzis.
• De Cliëntenraad heeft de integratie van Beeuwkes Thuiszorg met bijzondere aandacht gevolgd.
• Bijzondere aandacht is er vanuit de Cliëntenraad voor de ontwikkelingen binnen de AWBZ en Wmo. Diverse
leden hebben deelgenomen aan bijeenkomsten voor Cliëntenraden en cliënten georganiseerd door Wmo-
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
29
adviesraden en gemeenten. Er is een gezamenlijke brief, namens Raad van Bestuur en Cliëntenraad
gestuurd aan de cliënten betreffende de bijeenkomsten die georganiseerd werden m.b.t. de ontwikkelingen bij
het onderbrengen van begeleiding en kortdurend verblijf van AWBZ naar Wmo.
Specifiek ingebrachte onderwerpen/
adviesaanvragen
Adviesaanvraag “het voornemen tot overname
van Paraat”.
Advies VVAR “vrijheidsbeperkende
maatregelen”.
Ongevraagd advies “klachtenprocedure”.
Uitkomst
Het advies is besproken. De Cliëntenraad is onder
voorwaarde van afdoende beantwoording van de
vragen akkoord gegaan met de overname.
Dit uitgebrachte advies is door de Cliëntenraad met
aandacht besproken met Raad van Bestuur en VVAR.
De klachtenprocedure is besproken en aangepast en
door de Cliëntenraad besproken met Raad van
Bestuur en kwaliteitsfunctionaris Vérian en zal begin
2013 ter implementatie worden aangeboden.
Wervingsactie nieuwe leden
Een belangrijk item voor de Cliëntenraad in 2012 was het werven van nieuwe leden. Hierover is met de Raad van
Bestuur van gedachten gewisseld en zijn handvaten aangereikt om tot actie over te gaan. Zo is eind 2012 een
advertentie geplaatst en een gezamenlijke brief, namens Cliëntenraad en Raad van Bestuur, gestuurd aan alle
cliënten van Vérian. Dit heeft geresulteerd in een grote toestroom van kandidaat-leden waar begin 2013
kennismakingsgesprekken mee worden gevoerd.
7.15
Samenwerkingsrelaties/stakeholders
- Zorgkantoor; beleid en inkoop producten
Met de zorgkantoren worden jaarlijks productieafspraken gemaakt. Het zorgkantoor is daarmee de belangrijkste
contractpartner. Vérian is de grootste aanbieder van extramurale zorg in de regio Oost-Veluwe en de enige
aanbieder die alle AWBZ thuiszorgproducten in deze gehele regio biedt. Vérian investeert in de samenwerking met
het zorgkantoor Achmea (voormalig Agis). Door overal en aan iedere inwoner van het werkgebied, onafhankelijk
van tijdstip, frequentie en duur van het contactmoment, zorg te leveren, draagt Vérian in belangrijke mate bij aan de
verplichting van het zorgkantoor om voldoende en doelmatige zorg te leveren t.b.v. de inwoners van het
werkgebied. Vérian levert een actieve bijdrage aan de implementatie van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR),
declaratie op cliëntniveau, de oplossing van wachtlijsten en het bieden van zorg aan zorgvragers die tijdelijk niet in
een intramurale setting opgenomen kunnen worden (overbruggingszorg) en het ontwikkelen van zorgketens.
Gedurende het jaar 2012 waarin AZR 3.0 werd geimplementeerd en de AW-319-systemathiek zijn wij tegen een
aantal administratieve problemen opgelopen die o.a. met College voor zorgverzekeringen (CvZ) en
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) besproken zijn.
In de regio Nijmegen is Vérian ook al een aantal jaren actief en maakt jaarlijks productieafspraken met het VGZ
zorgkantoor aldaar. Vanwege de groei op het gebied van de Wmo en in de AWBZ in deze regio heeft Vérian ook in
deze regio een sterkere positie gekregen en zijn de zorgvragen het afgelopen jaar toegenomen. In vergelijking met
voorgaande jaren is het aanbod uitgebreid met verpleegkundige zorg en neemt deze zorgvraag verder toe. Ook de
samenwerking met andere zorgleveranciers en transferbureaus is in 2012 geïntensiveerd. Sinds 2010 maakt Vérian
ook binnen de AWBZ-zorg een duidelijke groei door in deze regio. In 2010 is een Consultatiebureau voor Ouderen
geopend. Dit is een ZonMw-gefinancierde activiteit die in de regio Oost-Veluwe al enige jaren wordt geleverd en in
2012 is voortgezet.
In de regio Arnhem heeft Vérian in 2012 voor het eerst rechtstreeks afspraken gemaakt met het zorgkantoor
Menzis, hier wordt heel beperkt zorg geleverd in samenwerking met een partner.
Vanuit Beeuwkes zijn er afspraken gemaakt met zorgkantoren in de regio’s Ede, Zwolle, Utrecht en Waardeland.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
30
- Zorgverzekeraars: dieetadvisering, medisch specialistische verpleging thuis
Dieetadvisering is sinds 2005 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en derhalve vindt er contractering
plaats voor de dieetadvisering binnen de eerstelijns zorg.
De zorgverzekeraars zijn met ingang van 1 januari 2010 ook de directe financierders voor medisch specialistische
verpleging in de thuissituatie (MSVT). Het gaat hierbij om cliënten die vanuit het ziekenhuis ontslagen worden met
hulpvragen op het gebied van verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld infuustherapie. Hierbij is de
medisch specialist behandelaar.
Voor deze zorg gelden specifieke inkoopeisen waarop Vérian haar beleid en (declaratie)systemen heeft aangepast.
In 2012 heeft Vérian met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het leveren van MSVT.
In het werkgebied van Beeuwkes Thuiszorg wordt alleen laagcomplexe MSVT geleverd.
- Gemeenten: jeugdbeleid, Maatschappelijk Werk, Wmo
Met de gemeenten in het kernwerkgebied bestaat al een intensieve relatie vanwege de Jeugdgezondheidszorg, de
betrokkenheid bij de ontwikkeling van lokaal gezondheids-,
welzijns- en Wmo-beleid en het participeren in initiatieven ter
realisering van woonzorgzones. In het noorden van het
werkgebied Oost-Veluwe zijn ook contacten met gemeenten
vanwege het Maatschappelijk Werk. Vérian participeert in een
groot aantal projecten binnen het jeugdbeleid, waaronder ook
de Centra voor Jeugd en Gezin.
Vérian heeft in het kader van de Wmo de huishoudelijke
verzorging in een groot aantal gemeenten binnen en buiten
haar traditionele werkgebied gegund gekregen en is actief
betrokken bij de gesprekken en discussies over “de kanteling” en de enorme bezuinigingsoperaties binnen de
gemeenten. Vanwege de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo, zijn er in het
kerngebied ook contacten over de inzet van Thuisbegeleiding vanuit de Wmo.
- Welzijnsorganisaties: ouderenadviseurs, vrijwilligersorganisaties, mantelzorg
Welzijnsorganisaties hebben een belangrijke verwijzende en ondersteunende functie voor ouderen. De gemeente
Apeldoorn bekostigt de functie van ouderenadviseur welke door het lokale welzijnswerk wordt ingevuld. De
thuiszorg stemt haar zorgaanbod altijd af op het gehele cliëntsysteem, waaronder mantelzorgers.
Ook in projectvorm, met name op het gebied van preventie, wordt samengewerkt. Ook vanuit de
Consultatiebureaus voor Ouderen vindt, waarnodig, afstemming en doorverwijzing plaats naar lokale
welzijnsorganisaties en vrijwilligers.
Het zorgaanbod van Vérian is aanvullend op de mogelijkheden van mantelzorgers en vrijwilligers. Van
overheidswege is een beleid uitgezet, waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers.
Verwijzing naar en samenwerking tussen thuiszorg(medewerkers) en vrijwilligers(organisaties) wordt hierdoor
steeds belangrijker. Ter ondersteuning van de mantelzorg levert Vérian het product ‘mantelzorgondersteuning’,
waaronder respijtzorg. Dit valt onder het productenaanbod van Thuisbegeleiding.
Mantelzorgers leveren vaak een onmisbaar deel van de zorg. De inzet van mantelzorg maakt het mogelijk dat de
cliënt thuis kan blijven wonen. Het vroegtijdig signaleren van (over)belasting van mantelzorgers en
mantelzorgondersteuning is daarbij voor Vérian van cruciaal belang.
Vérian hanteert een helder beleid op de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Bij dreigende overbelasting van
mantelzorg in een cliëntsituatie wordt gekeken naar inzet van andere mogelijkheden van zorg/hulp in de vorm van
thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV-er)
heeft kennis van de sociale kaart van de buurt (wijk/dorp/gemeente) waarin de cliënt woont en kan de cliënt
doorverwijzen naar welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties en andere ondersteunende organisaties, zoals
bijvoorbeeld MEE.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
31
- Regionale aanbieders: ketenzorg, transmurale zorg en business-to-business contracten
Met nagenoeg alle verzorgingshuizen in de regio van Vérian zijn business-to-business overeenkomsten gesloten
voor het leveren van responsediensten (telefonische bereikbaarheid en zorg buiten kantoortijden) en
technologische thuiszorg. Daarnaast is overbruggingszorg geleverd aan cliënten die op de wachtlijst staan voor een
verblijfsvoorziening.
Voor Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is Vérian de belangrijkste leverancier van transmurale zorg, die op basis van
gezamenlijk ontwikkelde protocollen wordt geleverd.
In de regio Oost-Veluwe is Vérian deelnemer in meerdere ketennetwerken: Netwerk Palliatieve Zorg, Netwerk
Dementie, Transmuraal Netwerk Cure, regionaal overleg mantelzorgondersteuning, regionaal overleg met
huisartsenkring Oost-Gelderland, deelname aan het Landelijk Dementie Programma en deelname aan het regionale
CVA-zorgprogramma.
Ook in de regio van Beeuwkes Thuiszorg is Beeuwkes de regionale aanbieder van ketenzorg en transmurale zorg.
Tevens is Beeuwkes Thuiszorg deelnemer in meerdere ketennetwerken, zoals Netwerk Palliatieve Zorg en Netwerk
Dementie.
- Netwerk Dementie Oost-Veluwe
Vérian vervult richting het zorgkantoor de kassiersfunctie voor het Netwerk Dementie Oost-Veluwe en levert ook
een bijdrage in het dagelijks bestuur en bij de bemensing van het casemanagement. Het Netwerk Dementie OostVeluwe wil door samenwerking en bundeling van krachten, een integraal aanbod op het gebied van wonen, zorg en
welzijn bieden. Dit om een zo goed mogelijk behoud van kwaliteit van leven voor de cliënt met (een vermoeden van)
dementie en zijn mantelzorgers. Hieruit volgt een laagdrempelig, duidelijk en continue traject dat voorziet in
vroegsignalering, diagnostiek, informatie en advies, behandeling/begeleiding en het verlenen van diensten op het
gebied van wonen, zorg en welzijn.
Belangrijke punten voor het netwerk zijn: het verbeteren van de dementiezorg in de regio Oost-Veluwe,
vraaggericht werken, aansluiten bij vraag en wensen van de cliënt en mantelzorger, gebruik maken van bestaande
structuren en bevorderen van samenhang en samenwerking.
De netwerkpartners in de regio Oost-Veluwe zijn:
Alzheimer Nederland – Oost-Veluwe;
Atlant Zorggroep;
De Woonmensen;
Zorggroep Apeldoorn e.o.;
De Goede Zorg;
Woon- en zorgcentrum Talma Borgh;
Riwis;
Viattence;
Gelre Ziekenhuizen;
GGNet;
Stichting De Kap;
Thuiszorg Beers;
Wisselwerk;
Huisartsen Vereniging Apeldoorn e.o.;
Woon Unie Veluwe;
Zorggarant;
Vérian.
De gemeente Apeldoorn, de Provincie Gelderland en zorgkantoor Agis zijn geen netwerkpartners, maar zijn wel
betrokken en ondersteunen met financiële middelen.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
32
Thuiszorginstellingen
Met lokale thuiszorginstellingen zijn overeenkomsten gesloten om verpleegkundige zorg en/of technologische
thuiszorg te bieden aan hun cliënten. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor zorgvragers.
Cliënten kunnen de zorg blijven afnemen bij hun voorkeursaanbieder, ook als deze niet over de specifieke
deskundigheid beschikt om zelfstandig het brede palet van thuiszorg te bieden.
Met GGD-en in het werkgebied bestaan intensieve samenwerkingsrelaties om de Integrale Jeugdgezondheidszorg
0 – 19 jaar gezamenlijk vorm te geven. Dit vertaalt zich mede in de samenwerking binnen de lokale Centra voor
Jeugd en Gezin (CJG).
Verder wordt er op het gebied van preventieprojecten, die worden gefinancierd met diverse subsidiestromen,
samengewerkt.
Huisartsen
Met de huisartsenorganisatie wordt het contract voor het bieden van ketenzorg voortgezet. Contacten met
zorggroepen worden versterkt om de positie van Vérian in de ketenzorg goed neer te zetten. Er vindt periodiek
overleg plaats met Caransscoop, de ondersteuningsorganisatie van huisartsen. Ook op wijkniveau vindt nauwere
samenwerking en afstemming plaats tussen de huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de wijkteams.
Voor 2012 zijn er met vier zorggroepen contracten afgesloten voor de ketenzorg Diabetes en COPD. Het gaat
hierbij om de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle.
Huisartsen zijn belangrijke verwijzers voor de thuiszorg. Vérian heeft voor huisartsen en andere verwijzende
zorgverleners een speciaal verwijzerstelefoonnummer en e-mailadres ingericht.
GGz-aanbieders, Tactus Verslavingszorg
De bestaande afspraken met de GGz-aanbieders en Tactus Verslagingszorg zijn gecontinueerd.
Bureau Jeugdzorg
In samenwerking met Bureau Jeugdzorg werd in 2006 een subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie
Gelderland. Hiermee zijn vanuit de gespecialiseerde verzorging de wachtlijsten in de jeugdzorg weggewerkt. Het
project werd in 2007, 2008 en 2009 gecontinueerd. De subsidie is in 2010 stopgezet. Vanaf 2010 vindt de
indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg plaats voor gemeentelijke inzet Thuisbegeleiding vanuit de Wmo.
CIZ, bureau zorgtoewijzing, zorgkantoren
De AWBZ brede Zorgregistratie (AZR) infrastructuur is verbeterd. De interne processen bij het Cliëntservicebureau
(CSB) zijn daar waar nodig efficiënter ingeregeld. Wel zijn er gedurende de implementatie van de nieuwe versie van
de AZR-infrastructuur veelvoudig contacten ter afstemming geweest met de diverse bureau’s zorgtoewijzing en het
CIZ. De aanloopproblemen vroegen om veelvuldige afstemming. Met betrekking tot het stellen van indicaties door
de zorgaanbieder zijn de mogelijkheden verder verruimd.
Commerciële partijen
Voor de realisatie van een aantal projecten is samenwerking met gespecialiseerde commerciële partijen vereist. In
toenemende mate zijn hier in het verslagjaar contacten mee gelegd. Dit heeft geresulteerd in de volgende
producten: geautomatiseerde medicatieverstrekking (medicijndistributiesysteem) en meerdere cursussen rond
voeding en bewegen.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
33
8 Informatie over onderzoek en ontwikkeling
8.1
Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad
2012, het jaar dat Vérian officieel een Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) heeft en daarmee een
bijzondere positie inneemt omdat er maar weinig thuiszorgorganisaties met een VAR of VVAR zijn.
De activiteiten van de VVAR hebben zich tot nu toe voornamelijk gericht op de adviesaanvraag ten aanzien van
vrijheidsbeperkende maatregelen. De aanleiding voor de adviesaanvraag is de aanstaande veranderende
wetgeving t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen. De nieuwe wet ‘Zorg en Dwang’. In dat verband is er veel
onderzoek gedaan om antwoord te kunnen geven op vragen zoals ‘Is er vrijheidsbeperkend beleid bekend binnen
Vérian en is dit ook voldoende bekend bij haar medewerkers?’en ‘Is er voldoende kennis en inzicht bij de
medewerkers in de wijze waarop vanuit verschillende disciplines wordt samengewerkt betreffende deze
problematiek’? Dit heeft geleid tot een advies met begeleidend rapport, waarin het antwoord op deze vragen en
andere is beschreven.Zowel intern als extern is de VVAR actief geweest.
Deelname externe bijeenkomsten
De VVAR heeft in 2012 deelgenomen aan verschillende externe symposia/bijeenkomsten:
1. Congres Zorg en Dwang;
2. Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland (V&VN) Netwerkdag;
3. Bijeenkomst Beroepsprofielen V&VN;
4. Experttraining kwaliteitsregister V&VN;
5. Bijeenkomst vanuit Achmea over vrijheidsbeperkende maatregelen;
6. Cursus deskundigheidsbevordering VVAR.
Deelname interne bijeenkomsten
De VVAR heeft in 2012 ook een aantal interne bijeenkomsten georganiseerd, zoals:
1. Brainstormsessie over ‘Kwaliteit van Zorg’.
2. Jaarvergadering met als onderwerpen: excellente zorg, kwaliteitsregister en In voor Zorg.
Presentaties/gastlessen
De VVAR heeft een presentatie gegeven aan de Cliëntenraad en aan de Ondernemingsraad met als doel om uit te
leggen waar de VVAR voor staat en wat haar taken zijn. Tevens is de presentatie gebruikt om uitleg te geven over
de adviesaanvraag t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen.
Daarnaast heeft de VVAR een gastles verzorgd voor Het Nieuwe Opleiden (HNO), niveau 2. In 2013 wordt hier
verder vervolg aan gegeven.
De VVAR heeft een presentatie bijgewoond vanuit V&VN over excellente zorg. Deze presentatie is intern gegeven
Communicatie
De VVAR communiceert met enige regelmaat over haar activiteiten middels extranet, de interne nieuwsbrief Vérian
Veelzijdig in Nieuws (VViN) en via de medewerkersbijeenkomsten.
Onderzoek
In 2012 heeft het onderzoek zich voornamelijk gericht op alle vragen m.b.t. de adviesaanvraag vrijheidsbeperkende
maatregelen.
• Er is contact geweest met collega’s van andere (V)VAR’s.
• Beleid van andere thuiszorgorganisaties is bekeken.
• Juridische- en ethische kaders zijn onderzocht.
• Er is een mini-enquête gehouden onder collega-vakgenoten.
• Het huidige Vérian protocol t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen is gecheckt op de toekomstige
wet en regelgeving.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
34
In het kader van mogelijke korting door de zorgverzekeraars, bij het afsluiten van contracten, als de V&V
medewerkers in de organisatie niet deelnemen aan het kwaliteitsregister, heeft de VVAR onderzoek gedaan naar
alle inns en outs van het kwaliteitsregister. Een VVAR lid heeft in het kader daarvan de experttraining van V&VN
gevolgd en is benoemd als projectleider implementatie Kwaliteitsregister.
Ontwikkeling
Veel tijd heeft de VVAR daarnaast ook nog besteed aan het vergroten van eigen kennis en het ontwikkelen van
vaardigheden. Door middel van cursussen onder leiding van een VAR deskundige heeft de VVAR zich o.a. bezig
gehouden met de professionele rolontwikkeling van de VVAR. Uiteindelijk is wat dit betreft gekozen voor de rol “de
adviesraad als partner”. Daarbij is de kernactiviteit: Adviseur van de Raad van Bestuur.
Daarnaast volgde de VVAR actief de ontwikkelingen in de trajecten Excellente Zorg, In voor Zorg en
Beroepsprofielen V&V en blijft dit ook in 2013 doen.
Vooruitblik 2013
In december 2012 heeft de VVAR vooruit gekeken naar de activiteiten in 2013. Dat jaar staat in het teken van drie
grote projecten:
• Excellente Zorg;
• In voor zorg;
• Kwaliteitsregister.
Verder is de VVAR betrokken bij het uitvoeren van het advies t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook de
deskundigheidsontwikkeling van de VVAR vraagt weer de nodige aandacht, evenals het contact met de collegavakgenoten.
De VVAR heeft zich voor 2013 de volgende doelen gesteld:
- Het verbeteren van de kwaliteit van de cliëntenzorg;
- Een beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening;
- Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie;
- Het mobiliseren van verpleegkundige en verzorgende expertise, kennis en ervaring;
- Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid;
- Het stimuleren van saamhorigheid onder de beroepsgroep.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
35
9 Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces
In het onderhavige verslagjaar heeft Vérian de activiteiten van de Stichting Paraat op het gebied van
personenalarmering overgenomen.
Verder is er geïnvesteerd in het uitrusten van een grote groep medewerkers met een nieuwe PDA. Vérian heeft als
thuiszorgorganisatie geen vastgoed waarvoor investeringen van toepassing zijn.
Vérian levert, in samenwerking met apotheken en Innospence, farmaceutische telezorg. Met een dispenser wordt
de medicatie automatisch uitgegeven op vooraf ingestelde aanreikmomenten. Met farmaceutische telezorg wordt
medicatieaanreiking veiliger en efficiënter. Cliënten krijgen meer bewegingsvrijheid en losse zorgmomenten komen
te vervallen. De dispenser geeft een melding aan de Zorglijn wanneer medicatie niet wordt ingenomen en nadat
eerst telefonisch contact is gelegd met de betreffende cliënt komt zo nodig een medewerker uit het team Verpleging
& Verzorging langs. Op basis van de landelijke positieve resultaten is er vanaf 1 januari 2013 een regulier tarief
voor farmaceutische telezorg vanuit de Nederlands zorgautoriteit (Nza) toegekend. Mede op basis van dit besluit en
de resultaten heeft Vérian productieafspraken met het zorgkantoor gemaakt en besloten om in 2013 verder op te
schalen.
Een aantal teams van Vérian heeft voor de, van anti-stolling afhankelijke, cliënten toegang tot een digitaal portaal
van de trombosedienst van Gelre Ziekenhuizen. Dit betekent dat medewerkers toegang hebben tot een digitale
raadpleegfunctie met daarin de meest actuele doseerkalender voor het toedienen van antistollingsmiddelen.
Eventuele wijzigingen in de doseerkalenders zijn snel en eenvoudig te raadplegen. Ook kunnen medewerkers
digitaal berichten sturen naar de trombosedienst. De onderlinge communicatie is hiermee aanzienlijk verbeterd. In
2013 wordt deze pilot uitgerold naar de andere V&V teams.
Een ander project dat in 2012 vanuit Personeel & Organisatie is gestart is de implementatie van Talent Self Service
(TSS), binnen Vérian ook wel e-HRM genoemd. In februari 2012 zijn alle leidinggevenden geïnformeerd over de
“Zichtfunctie” in e-HRM. Met deze functie hebben leidinggevenden direct de beschikking over bepaalde
management informatie gekregen, zoals het verzuimcijfer, trends in het verzuim, in- en uitstroom en
leeftijdsopbouw.
Het was de bedoeling om in 2012 ook de verzuimmodule te ontsluiten. Door problemen op technisch vlak bleek dat
helaas niet haalbaar. Deze problemen bleken zich vooral voor te doen op het gebied van de communicatie tussen
de onderlinge systemen. Daardoor heeft de inrichting langer geduurd dan verwacht en is het gebruik van de
verzuimmodule uitgesteld tot begin 2013.
Door de implementatie van Talent Self Service wordt het mogelijk om het papieren personeelsdossier te
digitaliseren en om te zetten in een e-dossier. Het is de intentie om het gehele papieren personeelsdossier per
medewerker te scannen en in te lezen in het e-dossier in het najaar van 2013.
Ter voorbereiding hierop zijn in 2012 alle personeelsdossiers opgeschoond en scanklaar gemaakt.
9.1
Kwaliteit van dienstverlening
Cliëntenpanel
In 2012 is met behulp van de panelmethode een kwalitatief onderzoek gedaan onder cliënten van Vérian Care &
Clean B.V. Aan het panel namen 12 cliënten uit de diverse plaatsen van het Vérian werkgebied deel. De uitkomsten
van het panel zijn besproken in overleg met de Cliëntenraad, Raad van Bestuur en managementteam Vérian. Naar
aanleiding van de uitkomsten zijn diverse verbetermaatregelen in gang gezet o.a. op het gebied van communicatie.
Het naleven van de gedragscode is opnieuw onder de aandacht van de medewerkers gebracht.
Waardering van cliënten
Vérian hanteert verschillende kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten om de mate van cliëntwaardering te
meten. Zowel tijdens het zorgverleningsproces als bij afsluiting daarvan wordt de mening van de cliënt gevraagd en
worden de resultaten geregistreerd. Eenmaal per twee jaar laat Vérian cliëntwaarderingsonderzoeken uitvoeren
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
36
volgens de CQI (Cliënt Quality Index) bij cliënten Verpleging & Verzorging als bij cliënten Hulp bij het Huishouden
(HbH) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De uitkomsten uit de meting eind 2011, van de CQI bij zowel V&V als HV,
laten vooruitgang zien ten opzichte van 2009 in de waardering van cliënten op diverse onderdelen.
V&V cliënten hebben een positieve beoordeling over de betrouwbaarheid van de medewerkers en over de
beschikbaarheid van het personeel. De hoogste score geldt voor het mentaal welbevinden van de cliënt. De totale
waardering voor de zorgverlening is 8,6. Vérian V&V heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het
terugbrengen van het aantal verschillende medewerkers dat bij een cliënt komt, door implementatie van digitale
planning en door het project kleinschalig wijkgerichte teams. Het resultaat van die inspanningen is terug te zien in
de hogere waardering van de cliënt op die thema’s.
Huishoudelijke verzorging wordt door cliënten eveneens goed gewaardeerd, met een 8,2. Vérian Care & Clean
investeert veel in scholing van de huishoudelijke hulpen. Het resultaat daarvan is terug te zien in de hoge
waardering van cliënten voor de deskundigheid van de medewerker.
Voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geldt nog geen verplichting tot uitvoering van een CQI. De afdeling heeft
echter besloten om in 2011 wel mee te doen aan dit onderzoek, mede om een landelijke vergelijking mogelijk te
maken. De respondenten, ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, zijn vooral te spreken over de
ketenzorg en samenwerking met hulpverleners en over de toegankelijkheid van de JGZ. De inspanningen van de
JGZ en de deelname in de centra voor Jeugd & Gezin in de regio hebben zeker bijgedragen aan de waardering met
een 7,9.
Resultaten van de klantbeleving worden teruggekoppeld aan de medewerkers en op organisatieniveau
geanalyseerd. Op grond van de analyse worden verbeteracties uitgezet, die via de Raad van Bestuur en het
managementteam worden opgenomen in de beleidscyclus (directiebeoordeling, kaderbrief en jaarplannen). De
opvolging van de maatregelen wordt getoetst in het kwartaaloverleg met Raad van Bestuur en managementteam.
Incidenten in de cliëntenzorg
In 2012 behandelde de Commissie Melden Incidenten in de Cliëntenzorg (MIC) van Vérian 235 meldingen. Dat is
een stijging van 145% t.o.v. 2011, toen 96 meldingen in behandeling werden genomen.
Vérian heeft vanaf 2010 extra geïnvesteerd in het benadrukken van het belang om incidenten in de cliëntenzorg te
melden, te bespreken en deze meldingen te gebruiken voor de voortdurende verbetering van het zorgproces.
Als eerste werd in 2010 het project “Verbeteren Medicatieveiligheid Verpleging & Verzorging” gelanceerd. De
aanleiding voor het project was het tot dan toe geringe aantal meldingen (zo’n 80 op jaarbasis) en het gegeven dat
de meldingen voornamelijk betrekking hadden op fouten in het medicatieproces. Het project omvatte zowel
maatregelen op tactisch als op operationeel niveau. Doel van het project was blijvende aandacht voor
medicatieveiligheid te realiseren. Dit resulteerde in een traject dat moest leiden tot grotere bewustwording bij
leidinggevenden en medewerkers van hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het medicatieproces.
In 2011 werden workshops ‘Medicatieveiligheid’ uitgevoerd waaraan alle V&V medewerkers hebben deelgenomen.
Tijdens de workshops werd de achtergrond van het melden van incidenten belicht, namelijk het vergroten van de
cliëntveiligheid, en werden medewerkers uitgenodigdom voorbeelden van incidenten in het team met elkaar uit te
wisselen en verbetervoorstellen te doen. Gelijktijdig werden afspraken op tactisch niveau uitgezet die ervoor
moesten zorgen dat de aandacht voor medicatieveiligheid en de borging van het thema in de agenda van het
teamleidinggevenden overleg. Als gevolg hiervan steeg het aantal MIC-meldingen in 2011 en 2012. De meldingen
werden ook meer divers: in 2012 werden steeds vaker ook fouten in de planning gemeld.
Ook op strategisch niveau kreeg het melden van incidenten aandacht. In 2012 werd de kwartaalrapportage van de
MIC-meldingen standaard besproken in het overleg met de Raad van Bestuur, het divisiemanagement en een
afvaardiging van de MIC-commissie. Tijdens deze besprekingen zijn besluiten genomen over organisatiebrede
verbeteringen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van de ergocoaches bij incidenten in de transfer en de beoordeling
van de registratie van insuline medicatie in de zorgmap V&V.
Medio 2012 is de bestaande MIC-regeling geëvalueerd en geanalyseerd aan de hand van de principes van Lean
Manufacturing. Daaruit kwam naar voren dat de totale doorlooptijd erg lang is en de waarde toevoegende tijd voor
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
37
de cliënt niet erg groot is. De procedure is erg gericht op organisatieniveau (de MIC-commissie), terwijl de
incidenten op individueel en teamniveau onderbelicht bleven. Om de toevoegende waarde voor de cliënt te
vergroten is besloten de MIC-procedure opnieuw in te richten. De belangrijkste aanpassingen van de procedure zijn
het streven de schade aan de cliënt te beperken, de incidentmeldingen te sturen aan de leidinggevende en de
terugkoppeling binnen een week na het incident door de leidinggevende aan de medewerker.
Op organisatieniveau voert de MIC-commissie een analyse uit van de meldingen en rapporteert aan de Raad van
Bestuur. Per kwartaal wordt een overzicht van de meldingen op teamniveau aan de teamleidinggevenden gestuurd.
MIC-meldingen zijn een vast agendapunt voor het teamoverleg.
De implementatie van de herziene procedure is voorzien voor 2013. Op grond van de resultaten uit een pilot met de
herziene procedure is de verwachting dat het aantal meldingen van incidenten in de cliëntenzorg in 2013 explosief
stijgt. Aandachtspunt voor 2013 is de monitoring van de verbeteracties die op grond van de meldingen zijn getroffen
op zowel operationeel als tactisch en strategisch niveau.
Klachten cliënten
Ondanks de groei van de organisatie door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is het aantal klachten in 2012
afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Van 235 klachten in 2011 tegenover 212 klachten in 2012.
Algemene lijn in de klachten van cliënten betreft de planning van zorg en dienstverlening. Hierop zijn diverse
corrigerende maatregelen getroffen, zoals de inzet van een wekelijks stuurwieloverleg tussen leidinggevende,
uitvoerende en planner in de V&V. Kwartaaloverzichten van het Vérian klachtensecretariaat worden op categorie en
afdeling verzonden naar het betreffende management. De kwartaaloverzichten zijn onderdeel van de marap en de
directiebeoordeling en worden besproken in het kwartaaloverleg met Raad van Bestuur en divisiemanager.
Zorginhoudelijke indicatoren
Alle V&V teams werken jaarlijks mee aan de “meetweek” ten behoeve van het meten van de zorginhoudelijke
indicatoren uit het landelijke “kwaliteitskader”. In 2012 werd de meting uitgevoerd met de nieuwe indicatorenset
kwaliteitskader 2012. Uitkomsten van de meting worden in het voorjaar van 2013 bekend. Op grond van de
uitkomsten worden verbeteracties uitgezet, die mede input zijn voor het afdelingsjaarplan.
Implementatie meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Vooruitlopend op de toekomstige wet die het gebruik van een meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling in zorgorganisaties verplicht stelt, zijn in 2012 alle 3.000 Vérian medewerkers geschoold in het
signaleren van huiselijk geweld en het hanteren van het stappenplan volgens de meldcode. In 2013 vindt een
vervolgslag plaats ten aanzien van gesprekvoering met cliënten en registratie van meldingen.
9.2
Kwaliteit van Arbeid
Fysieke belasting
Fysieke belasting is één van de belangrijkste risico’s voor medewerkers. Ter preventie van klachten wordt zowel
instructie gegeven als hulpmiddelen ingezet. Ten opzichte van het voorgaande jaar is een verbetering te zien in het
gebruik van hulpmiddelen door V&V bij zittend wassen of douchen. De inzet van hulpmiddelen bij zittende
wondverzorging en het aantrekken van steunkousen blijft een aandachtspunt vanwege het risico op fysieke
overbelasting.
Instructies over het voorkomen van fysieke belasting maken onderdeel uit van de training Vakkundig Huishoudelijk
handelen. De resultaten geven het beeld dat de risico’s op overbelasting zijn afgenomen ten opzichte van vorig
jaar. In een klein deel van de situaties zijn onvoldoende hulpmiddelen aanwezig bij het verzorgen van sanitair, het
dweilen en het ramen lappen.
Van belang in dit kader is eveneens de inzet van ergocoaches voor het geven van advies en instructie aan
collega’s, zowel individueel als groepsgewijs.
De afdeling Uitleen veranderde de werkwijze rond het vervoer van bedden. Medewerkers ontvingen preventief
instructie door de bedrijfsfysiotherapeut om hen voor te bereiden op de nieuwe werkwijze.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
38
Sociale veiligheid
Vérian hecht er aan dat medewerkers zich veilig voelen bij de uitvoering van hun werk. Een steekproef in 2012
leerde dat het beleid sociale veiligheid onvoldoende bekend is bij de medewerkers. In 2013 wordt via deelname aan
het project Veilig Werken in de Zorg extra aandacht besteed aan dit thema.
9.3
Kwaliteit organisatie
In 2012 heeft binnen Vérian een doorontwikkeling plaatsgevonden in de beleidscyclus. De essentie van de
doorontwikkeling is dat de organisatie meer samenhang aanbrengt binnen bestaande structuren en werkwijzen. De
inrichting van de processen moet een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten.
Vérian heeft daarbij een bewuste keuze gemaakt om op het niveau van de hoofdprocessen de resultaten in relatie
tot de succesfactoren in kaart te brengen. Omgekeerd, als er niet op de succesfactoren gestuurd wordt, ontstaat er
risico op het te behalen resultaat. De uitkomsten van de inventarisatie zijn vastgelegd en vormen mede input voor
de afdelingsjaarplannen. In 2013 wordt de methodiek verder ontwikkeld en geborgd, met name op uitvoerend
niveau.
Verder is gezocht naar een methodiek om het kwaliteitsbeleid, risicomanagement en veiligheidsbeleid te agenderen
en periodiek te bespreken. In dat kader is een overall agenda ontwikkeld die de verschillende onderdelen van de
voornoemde beleidsonderdelen periodiek agendeert in relatie tot de gremia waarin deze onderwerpen besproken
dienen te worden.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
39
10 Toekomstparagraaf
Zoals al eerder beschreven bestaan er veel onzekerheden. Het beleid van zowel de landelijke als de lokale
overheid hebben grote invloed op het functioneren van de zorgorganisatie. Vérian bereidt zich daarop voor door de
landelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen en daadwerkelijk te participeren in gemeentelijk overleg en de
gremia goed te volgen. Maar Vérian gaat hier zelf ook in mee op onderwerpen als:
− gevolgen DOT/invoering prestatiebekostiging;
− gevolgen regeerakkoord en aanvullende plannen kabinet;
− gevolgen scheiden van wonen en zorg.
Voor het komend jaar is voorzien in een aantal grotere investeringen op het gebied van ICT. De keuze ligt op welke
wijze de vervanging van de huidige bron-applicatie TIS gaat plaatsvinden. Daarnaast zijn de voorbereidingen
gestart van de inzet van communicatiemiddelen op het gebied van e-health voor zorg op afstand.
De personeelsbezetting is voor wat betreft de uitvoering van zorg direct gerelateerd aan het aanbod van
zorgvragen. Dat betekent een nauw afgestemde relatie tussen vast en flexibel personeel.
In het kader van de Wmo is het risico in beeld dat door de bezuinigingen de omzet gaat dalen. Voorlopig is, door
een aantal succesvol verlopende aanbestedingen, nog geen sprake van een van belang zijnde risico voor de
organisatie. Door de succesvol verlopen aanbestedingen zijn er na de balansdatum een aantal werknemers van
niet succesvolle aanbieders in de aanbestedingen overgenomen door Vérian. Nauwgezet worden op dit dossier de
landelijke ontwikkelingen gevolgd.
Eind 2012 heeft de overheid maatregelen afgekondigd die stevige aanpassingen vereisen binnen de Zorgwinkel
B.V. op het gebied van de uitleenactiviteiten vanaf 1 januari 2013. Diverse opties zijn onderzocht en na
balansdatum is ervoor gekozen de activiteiten niet meer geheel zelfstandig te exploiteren. Gekozen is om een
samenwerkingsverband aan te gaan met Emcart Thuiszorg Uitleen B.V.. De uitleenactiviteiten en winkelactiviteiten
worden door Emcart Thuiszorg Uitleen B.V. worden geexploiteerd.
Vérian is voor 19,25% aandeelhouder van kraamzorgorganisatie Naviva. Eén van de andere aandeelhouders, Livio,
heeft haar aandelenpakket ter overname aangeboden aan de andere aandeelhouders, waaronder Vérian. In 2013
vindt hierover verdere besluitvorming plaats.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
40
11 Zorgbrede Governancecode
Vérian hanteert de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode, zoals deze zijn opgenomen in de laatste versie
van 1 januari 2010. Vérian wijkt van geen van de bepalingen af.
In de statuten en reglementen wordt de code gevolgd. In de jaarlijkse evaluatie binnen de Raad van Toezicht en het
jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur wordt de handhaving van de code ook getoetst.
Samenstelling Raad van Toezicht
Naam
Functie
Geboortedatum
Aandachtsgebied
De heer G. Nijmeijer
Voorzitter
22-03-1952
Remuneratie
De heer H. Dijkstra
Vice-voorzitter
22-03-1952
Remuneratie
Mevrouw M.S. Nieuwboer
Lid
02-02-1960
De heer J. Bosch
Lid
06-10-1946
Mevrouw M.A.J. van der Tas
Lid
14-06-1958
De heer J. van der Noordt
Lid
19-08-1961
Financiën
Financiën
Naam
Aandachtsgebied
Nevenfuncties
Hoofdfunctie
De heer G. Nijmeijer
Remuneratie
Bestuurslid Kids College
Apeldoorn
Voorzitter Raad van Bestuur
PCBO Apeldoorn
Bestuurslid Stichting Leergeld
Apeldoorn
De heer H. Dijkstra
Remuneratie
Voorzitter RvC ‘Odyssee’
Holding BV
Voorzitter
Rekenkamercommissie
Hattem
Lid RvT MarketingOost
Voorzitter
Instellingsauditcommissie
Nederlands Vlaamse
Accreditatie Organisatie
Voorzitter RvT ROC Aventus
Voorzitter RvT Stichting
Orthopedagogisch Centrum
“De Ambelt”
Lid RvT Agrarisch
Opleidingscentrum “De
Groene Welle”
Lid Bezwarencommissie
Nederlands Vlaamse
Accreditatie Organisatie
Lid Commissie Indicatoren &
Wegingsfactoren,
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
41
Hoofdlijnenakkoord OCWHBO-Raad
Mevrouw M.S. Nieuwboer
De heer J. Bosch
Lid Klachtencommissie V&V
regio Arnhem
Financiën
Senioradviseur UMC St.
Radboud
Gepensioneerd
Mevrouw M.A.J. van der Tas
Plv. voorzitter Commissie
MER
Burgemeester gemeente
Steenwijkerland
Voorzitter RvC De Goede
Woning
De heer J. van der Noordt
Financiën
Lid RvT Stichting Katholiek
basisonderwijs Gelderland
Gemeentesecretaris gemeente
Vianen
Rooster van aftreden
De benoeming is voor een periode van vier jaar.
Een herbenoeming kan eenmaal voor eenzelfde periode van vier jaar.
Herbenoemings- en aftredingsdatum is 31 december.
naam
voordracht
G.
Nijmeijer
functie
Voorzitter /
remuneratiecie
M.
Nieuwboer
J. Bosch
M. van der
Tas
H. van der
Noordt
H. Dijkstra
B
H
A
=
=
=
CR
auditcie
datum
benoeming
15-04-09
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
B
H
A
15-04-09
B
H
A
2018
15-03-10
B
H
A
06-10-10
B
H
A
2019
auditcie
19-05-11
B
H
A
Vice-voorz. /
remuneratiecie
19-05-11
B
H
A
Benoemingsjaar
Herbenoeming
Aftredend
Aantal en aard van de vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2012 acht keer regulier vergaderd. Daarnaast heeft het jaarlijkse overleg
plaatsgevonden met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. Al deze vergaderingen waren in aanwezigheid
van de Raad van Bestuur. In een van de bovengenoemde acht vergaderingen heeft, in aanwezigheid van de Raad
van Bestuur, overleg plaatsgevonden met de externe accountant, vanwege de bespreking van de jaarrekening en
de managementletter.
Reguliere vergaderingen
In het strategisch meerjaren beleidsplan - ‘strategische beleidslijnen 2011-2013; een verkenning van ambities’ wordt door de Raad van Bestuur gekozen voor een voortzetting van de beleidslijn van Vérian als full-service
organisatie, en het zoeken naar strategische partners of overnames om het werkgebied te vergroten en de
bestaanszekerheid te versterken. Dit heeft in 2012 met goedkeuring van de Raad van Toezicht tot één concrete
overname geleid: Paraat Personenalarmering. Dit bedrijf levert de personenalarmering voor de grote
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
42
woningbouwcorporaties in Apeldoorn. De professionele zorgopvolging (PZO) die hieruit voortkomt werd al in
opdracht van Paraat door Vérian verzorgd.
In 2011 is Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. door Vérian overgenomen. In alle vergaderingen van 2012 is steeds
nadrukkelijk, in al zijn facetten, gevolgd hoe de integratie van Beeuwkes Thuiszorg in de totale Vérian organisatie
verliep.
De Raad van Toezicht heeft verder gesproken over de verschillende activiteiten die zijn verricht en de documenten
die zijn vervaardigd in de voorbereiding op het jaarplan 2013, zoals de jaarlijkse managementreview, de kaderbrief
en de managementletter 2011. Met de Raad van Bestuur is besproken welke zaken uit de strategienota vanwege
veranderingen in wetgeving of organisatie inmiddels anders moeten worden bezien en tot welke risicoanalyse dit
leidt.
In het kader van het toezicht op kwaliteit en veiligheid is schematisch een totaaloverzicht opgesteld van de Planning
& Controlcyclus. Daarop is aangegeven op welke momenten over welke aspecten aan wie wordt gerapporteerd. Die
rapportage betreft alle drie hoofdthema's van de P&C cyclus, te weten:
− cliënten;
− medewerkers;
− organisatie.
Door een van de leden van de Raad van Toezicht is, in samenspraak met de voorzitter van de Raad van Bestuur,
hiervoor een onderliggende notitie geschreven. Ieder hoofdthema van de cyclus is weer verdeeld in een groot
aantal deelaspecten. Er is overwogen om, naast de auditcommissie, vanuit de Raad van Toezicht een commissie
Kwaliteit & Veiligheid in te stellen. Uiteindelijk is besloten om dit voorlopig niet te doen, omdat juist dit aspect zeer
nadrukkelijk en bij uitstek moet worden gezien als een taak en aandachtsgebied voor de gehele Raad van Toezicht.
Periodiek zijn de MIC-rapportages aan de orde geweest. Verder is het rapport besproken van het jaarlijkse
cliëntenpanel. In 2012 lag daarbij de focus op Vérian Care & Clean B.V..
In iedere vergadering van de Raad van Toezicht is aandacht besteed aan de maandrapportages (de Marap's) die in
opdracht van de Raad van Bestuur door de controller worden opgesteld. De maandelijkse Marap dient zowel voor
de informatie voor en sturing door Raad van Bestuur en managementteam, als ook voor de Raad van Toezicht. De
Raad van Toezicht beziet, bevraagt en becommentarieert de Marap meer op hoofdlijnen (zie verder
auditcommissie).
De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht via bestuursrapportages geïnformeerd over relevante actuele en
toekomstige ontwikkelingen, naast de zaken die voor een meer uitgebreide bespreking worden geagendeerd.
Verder is er aandacht besteed aan een aantal belangwekkende notities, waaronder:
− 'Deltaplan voor de zorg' van Actiz;
− 'Agenda voor de zorg; aanbod aan politiek en samenleving', een gezamenlijke notitie van een groot aantal
organisaties die op verschillende manieren actief zijn in de zorg;
− 'Ontwerpadvies naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg' van de SER;
− 'Scheiden van Wonen en Zorg in de AWBZ; extramuraliseren van ZZP's' van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Financieel gezien is de positieve trend die in het verslag van de Raad van Toezicht in de jaardocumenten van 2010
en 2011 werd genoemd, voortgezet. Er worden duidelijke ‘zwarte cijfers’ geschreven, waardoor met vertrouwen
naar de toekomst kan worden gekeken. Daarbij moet wel worden geconstateerd dat het weerstandsvermogen nog
verder moet worden vergroot.
De Raad van Toezicht heeft met waardering haar goedkeuring verleend aan het jaardocument 2011, inclusief de
jaarrekening 2011. De goedkeuring betreft de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Vérian en Stichting
Beeuwkes Thuiszorg B.V. De vermogenspositie en solvabiliteit zijn, vanwege de overname van Stichting Beeuwkes
Thuiszorg B.V., gedaald.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
43
Ondanks het feit dat de jaarrekening van Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. is geconsolideerd met de jaarrekening
van Stichting Vérian is er voor Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. wel een aparte jaarrekening opgesteld. Dit in
verband met de wettelijke controle en met afzonderlijke afspraken met het zorgkantoor. Ook in 2012 wordt nog een
aparte jaarrekening opgesteld. De jaarrekening 2011 van Beeuwkes Thuiszorg B.V. en het bijbehorende financieel
verslag zijn opgesteld door FSV, de voormalig accountant van Beeuwkes Thuiszorg B.V. De goedkeurende
accountantsverklaring is afgegeven door Ernst & Young, de accountant van Stichting Vérian. Bij de bespreking van
beide jaarrekeningen is uiteraard de accountant van Ernst & Young aanwezig geweest om nadere toelichting te
geven op de goedkeurende verklaring en het accountantsverslag en om vragen te beantwoorden.
De Raad van Toezicht heeft de begroting voor 2013 goedgekeurd. Voor 2013 wordt een positief resultaat begroot,
maar het is duidelijk dat het door de vele ontwikkelingen die gaande zijn in wetgeving, aanbesteding en
overheveling van taken van centrale overheid naar de gemeenten, steeds moeilijker wordt om een goede
inschatting te maken van de realisatie van de begroting.
Vérian is voor 19,25% aandeelhouder van kraamzorgorganisatie Naviva. De Raad van Bestuur heeft de Raad van
Toezicht geïnformeerd over het feit dat Livio, één van de andere aandeelhouders, haar aandelenpakket ter
overname heeft aangeboden aan de andere aandeelhouders, waaronder Vérian. In 2012 is hierover nog geen
definitief besluit genomen.
Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in het 'Reglement Raad van Toezicht van Stichting Bestuur Vérian', waarna
dit document opnieuw is vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan de wijziging van
de volgende statuten:
− Stichting Bestuur Vérian;
− Vérian Care & Clean B.V.;
− Vérian Holding B.V.;
− Vérian Zorgwinkel B.V.;
− Vérian Zorgcentrale B.V.;
− Stichting Beeuwkes Thuiszorg;
− Beeuwkes Thuiszorg B.V.
Cliëntenraad en Ondernemingsraad
De Raad van Toezicht heeft met genoegen vastgesteld dat er in 2012 zowel in de Cliëntenraad als in de
Ondernemingsraad in een open en goede verstandhouding met de Raad van Bestuur is gecommuniceerd en
samengewerkt. Ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid en zonder dat dit ten koste gaat van een
noodzakelijke kritische opstelling van beide geledingen.
De Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad ervaren het periodieke onderlinge overleg als plezierig
en waardevol. Voor de Raad van Toezicht vormen deze overleggen een nuttige bron van informatie over wat er
speelt binnen de personele organisaties en bij de cliënten.
De Raad van Toezicht ontvangt daarnaast de verslagen van de overleggen van de Raad van Bestuur met de
Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad. Ook hieruit komt een positief beeld naar voren van de communicatie
tussen de Raad van Bestuur en Ondernemingsraad en de vervulling van de onderscheidene rollen van de beide
overlegpartners.
De bijeenkomsten met de Raad van Toezicht zijn in gezamenlijk overleg met de betrokken raden voorbereid.
In de vergadering met de Cliëntenraad is onder andere van gedachten gewisseld over de vraag welke acties de
Cliëntenraad zou kunnen ondernemen om meer (vernieuwing van) leden te krijgen. De Raad van Toezicht heeft,
op verzoek van de Cliëntenraad, nadere uitleg gegeven over de eigen werkwijze, met name de wijze waarop de
Raad van Toezicht zicht houdt op de kwaliteit van verleende diensten aan de cliënten en de wijze waarop hier
sturing aan wordt gegeven vanuit de organisatie.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
44
In de bijeenkomst met de Ondernemingsraad is de bespreking opgedeeld in twee onderdelen, met
werk/vergadervormen die een maximale betrokkenheid van alle deelnemers garanderen. In het eerste deel is
gevraagd naar de beleving en ervaringen van de OR-leden in het afgelopen jaar m.b.t. de volgende onderwerpen:
− Informatievoorziening ten behoeve van de OR vanuit de Raad van Bestuur;
− Overleg tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad;
− Proces van advies/instemming, high topics;
− Bespreking belangrijke beleidsdocumenten.
Voor het tweede deel is een actueel thema aan de orde gesteld. Het betreft een vervolg op het thema ‘Binden en
boeien’ van de bespreking in 2011. Dan met name de vraag hoe het 'ondernemerschap' van de medewerkers kan
worden bevorderd en hoe dit ten dienste kan zijn van de kwaliteit van het werk en het imago en succes van Vérian
enerzijds en het binden en boeien van de medewerkers anderzijds.
De Raad van Toezicht heeft in 2012 tweemaal gesproken met de Ondernemingsraad van Beeuwkes Thuiszorg.
Auditcommissie
De commissie heeft in totaal tien keer vergaderd, waarvan twee keer met de externe accountant. Voorafgaand aan
iedere Raad van Toezichtvergadering heeft de auditcommissie met de Raad van Bestuur de maandelijkse
managementrapportage besproken die door de Raad van Bestuur wordt aangeleverd. De commissie heeft
vervolgens haar bevindingen gerapporteerd aan en besproken met de voltallige Raad van Toezicht. In de meeste
gevallen heeft de auditcommissie een schriftelijk verslag van deze besprekingen aangeleverd. Dit verslag maakt
onderdeel uit van het verslag van de raad van toezichtvergadering waarin de ‘Marap’ en het verslag van de
auditcommissie zijn besproken. In het verslagjaar bestond de commissie uit de heer J. Bosch en de heer J. van der
Noordt.
Remuneratiecommissie; werkgeverschap
Een kerntaak van de Raad van Toezicht is om, namens de cliënten en andere stakeholders, kritisch te kijken naar
het presteren van de Raad van Bestuur, en toezicht te houden op het (op een verantwoorde manier) realiseren van
de doelen van de organisatie.
Een tweede kerntaak van de Raad van Toezicht is het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. Onderdeel van
dit werkgeverschap is het jaargesprek met de bestuurder en het vaststellen van de honorering. Dit jaargesprek
heeft ook in 2012 weer plaatsgevonden. Deze is namens de Raad van Toezicht gevoerd door de twee leden van de
remuneratiecommissie, te weten de voorzitter de heer G. Nijmeijer en de vice-voorzitter de heer H. Dijkstra van de
Raad van Toezicht. Zij hebben het gesprek voorbereid met de voltallige Raad van Toezicht. Van het jaargesprek is
een ondertekend verslag gemaakt. De hoofdlijnen van het verslag zijn door de remuneratiecommissie besproken
met de voltallige Raad van Toezicht. Er is vastgesteld dat de Raad van Toezicht graag het contract met de
bestuurder wil voortzetten en dat de Raad van Bestuur decharge wordt verleend. De honorering van de bestuurder
past binnen de kaders van de regeling ‘Honorering en beloningscode voor bestuurders in de zorg’ (BBZ 2009 van
de NVTZ en de NVZD), in die zin dat de code aangeeft dat bestaande arbeidsovereenkomsten worden
gerespecteerd. De beloning van de Raad van Bestuur is gelijk aan de Balkenende-norm.
Een voorstel van de Raad van Bestuur om, ter verlichting van de eigen werklast en het verminderen van de
kwetsbaarheid van de top van de organisatie, een bestuurssecretaris aan te stellen is, na bespreking in de
organisatie, met het managementteam en met de Raad van Toezicht, door de Raad van Bestuur voorlopig
aangehouden.
Evaluatie van het eigen functioneren en presteren van de Raad van Toezicht; zorg voor eigen deskundigheid en
informatievoorziening; benoeming nieuwe vice-voorzitter
De Raad van Toezicht onderwerpt jaarlijks het eigen functioneren aan een kritisch onderzoek, omdat de kwaliteit
van het eigen functioneren bepalend is voor de kwaliteit van de uitvoering van de raad van toezichttaken. Als basis
voor de interne evaluatie in 2012 is een instrument gebruikt dat door de Raad van Toezicht van Vérian zelf is
ontworpen. Het instrument is gebaseerd op het profieldocument van de Raad van Toezicht, waarin zes
competenties worden beschreven die leden van de raad moeten bezitten om de toezichthoudende functie op een
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
45
goede manier te kunnen vervullen. De zes competenties zijn nader uitgewerkt in een aantal (gedrags)indicatoren. In
2012 zijn de volgende competenties geëvalueerd:
− denken en toetsen op strategische hoofdlijnen;
− adviseren en inspireren;
− maatschappelijke inbreng en betrokkenheid.
In de masterclass met mevrouw P. Meurs in 2011 zijn door haar vier rollen benoemd voor de Raad van Toezicht, te
weten:
− werkgever;
− controleur;
− adviseur
− maatschappelijk geweten.
In 2012 heeft de Raad van Toezicht besproken op welke manier, in welke mate en met welke kwaliteit deze rollen in
de praktijk worden ingevuld.
Om het werk als toezichthouder goed te kunnen doen is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van (actuele)
ontwikkelingen in de zorg. De voltallige Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan een trainingsdag 'Ontwikkeling
van de Raad van Toezicht' in Utrecht, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de
Zorg (NVTZ). Daarnaast zijn alle leden via Vérian geabonneerd op een aantal vaktijdschriften, waaronder ‘Skipr’ en
‘ZM–visie, ‘Governance en besturing in de zorg’ en worden via huisaccountant Ernst & Young en de NVTZ
regelmatig relevante publicaties ontvangen en gelezen.
Verder beschikt de Raad van Toezicht via de Raad van Bestuur over relevante informatie en benchmarkgegevens,
waaronder de managementletter van de accountant, de maandelijkse managementrapportages, met tal van
gegevens over het presteren van de organisatie, de periodieke bestuursrapportages, uitkomsten van cliënt- en
medewerkertevredenheidsonderzoeken, kwartaalrapportage van de MIC-commissie, ‘Benchmark in de Zorg’ van
PriceWaterhouseCoopers (PWC) en Actiz, bevindingen van audits in het kader van het HKZ-certificeringsschema,
de uitkomsten van het jaarlijkse cliëntenpanel van de Cliëntenraad van Vérian etcetera en natuurlijk de strategische
plannen, jaarplannen, begroting en jaarrekening van de organisatie.
Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur in een van de vergaderingen
een 'vlootschouw' gehouden. In een presentatie heeft hij inzicht gegeven in het functioneren van de organisatie als
geheel en de verschillende organisatieonderdelen in specifieke zin. Van ieder onderdeel zijn de verschillende
aandachtspunten aangegeven, binnen de context van kwaliteitsbeleid en risicomanagement.
In 2012 is de Raad van Toezicht overgegaan op het werken met tablets. Hiermee wordt aangesloten bij de
werkwijze in de rest van de organisatie.
Samenstelling; werving en selectie nieuwe leden; onafhankelijkheid
De voltallige samenstelling van de Raad van Toezicht, met vermelding van hoofd- en nevenfuncties van de
verschillende leden, is hiervoor vermeld. De Raad van Toezicht beschikt over specifieke kennis van de zorg.
Bij de benoeming van nieuwe leden, en ook tussentijds, bij het inventariseren van de hoofd- en nevenfuncties,
wordt erop gelet dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. In het 'Reglement voor de Raad van Toezicht
van de Stichting Bestuur Vérian' is in artikel 3.3 beschreven hoe de onafhankelijkheid van de leden en het
voorkomen van belangenverstrengeling worden gewaarborgd.
De Raad van Toezicht heeft zich ervan verzekerd dat alle leden voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de
Wet Bestuur en Toezicht, die m.i.v. 1 juli 2012 van kracht is geworden, met betrekking tot het maximaal aantal
commissariaten of lidmaatschappen van een Raad van Toezicht van grote ondernemingen dat een lid van de Raad
van Toezicht mag vervullen.
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
46
Reglement voor de Raad van Toezicht, in relatie tot de Zorgbrede Governance Code en andere documenten
Het functioneren van de Raad van Toezicht als orgaan is door de Raad van Toezicht vastgelegd in het eerder
genoemde document 'Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Bestuur Vérian'. De basis voor dit
reglement wordt gevormd door:
− de statuten van Stichting Bestuur Vérian en Stichting Vérian;
− de Zorgbrede Governance Code 2010, en dan met name de voorbeeldteksten die daarin zijn opgenomen
over het functioneren van de Raad van Toezicht;
− de Staat van de Gezondheidszorg 2009;
− het IGZ-Toezichtskader 2010, voor de invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van
zorginstellingen voor kwaliteit en veiligheid.
Honorering leden Raad van Toezicht
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de regeling ‘Honorering Raad van Toezicht
Stichting Bestuur Vérian’. De regeling is conform de verschillende richtlijnen en schalen uit het advies ‘Honorering
van raden van toezicht van zorginstellingen’ van de NVTZ (2009). In de nieuwe regeling zijn, behalve de
honorering, ook de reis- en onkostenvergoeding, de beschikbaarheid en gebruik van ICT-apparatuur vastgelegd.
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht in 2012 past binnen de grenswaarden van de NVTZ. In
2012 hebben alle leden van de Raad van Toezicht op wie dit betrekking heeft maatregelen genomen om te zorgen
dat met ingang van 1 januari 2013 wordt voldaan aan de richtlijnen m.b.t. afdracht van B.T.W.
Voor toezichthouders geldt dat de bezoldiging per kalenderjaar niet meer bedraagt dan 5% (€ 11.430) van het
bezoldigingsmaximum, met uitzondering van de voorzitter van het toezichthoudende orgaan voor wie een maximum
van 7,5% (€ 17.145) geldt.
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt.
Naam
Functie
De heer Nijmeijer
Mevrouw Nieuwboer
De heer Dijkstra
De heer Bosch
De heer Van der Noordt
Mevrouw Van der Tas
Voorzitter
Lid
Vice-voorzitter
Auditcommissie
Auditcommissie
Lid
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
Bezoldiging 2012
€ 10.500
€ 8.750
€ 8.346
€ 8.750
€ 8.750
€ 7.000
47
Percentage t.o.v.
bestuurder
5,70%
4,75%
4,53%
4,75%
4,75%
3,8%
Gebruikte afkortingen
ACC
AD
AIV
AO/IC
AWBZ
AZR
Achterban contact commissie
Anti decubitus
Advies, instructie en voorlichting
Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWBZ-brede zorgregistratie
BHV
BTN
Bedrijfshulpverlening
Branchebelang Thuiszorg Nederland
C&C
CAO
CBS
CGL
CIZ
CJG
CQI
CR
CSB
CVA
CVZ
CWI
Vérian Care & Clean
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Gezond Leven
Centrum Indicatiestelling Zorg
Centrum voor Jeugd en Gezin
Consumer Quality Index
Cliëntenraad
Cliënt Service Bureau
Cerebrovascular accident
College voor zorgverzekeringen
Centrum voor Werk en Inkomen
DBC
Diagnose-behandelcombinatie
EVV-er
Eerstverantwoordelijke verzorgende
FTE
F&C
Fulltime eenheid
Finance & Control
GGD
GGT
GGz
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Gezond Gewicht Team
Geestelijke gezondheidszorg
HKZ
HV
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector
Huishoudelijke verzorging
JGZ
JMZ
Jeugdgezondheidszorg
Jeugd & Maatschappelijke Zorg
LPZ
Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen
MIC
MRSA
MSVT
MT
MW
MZO
Meldingen incidenten cliëntenzorg
Besmetting met ziekenhuisbacterie
Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis
Managementteam
Maatschappelijk Werk
Mantelzorgondersteuning
NMa
NVZD
NVZT
NZa
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg
Vereniging van toezichthouders in de gezondheidszorg
Nederlandse Zorgautoriteit
OC
OR
Onderdeelcommissie
Ondernemingsraad
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
48
Pgb
PNIL
P&O
PZO
Persoonsgebonden budget
Personeel niet in loondienst
Personeel & Organisatie
Professionele Zorgopvolging
RAK
RI&E
ROC
RVB
RvT
Reserve aanvaardbare kosten
Risico-inventarisatie & evaluatie
Regionaal Opleidingen Centrum
Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
SVZ
Specialistische verpleegkundige zorg
TB
TAZ
Thuisbegeleiding
Team Ambulante Zorg
V&V
VPT
VVAR
VVDA
VVT
VWS
Verpleging & Verzorging
Volledig Pakket Thuis
Verpleegkundige Verzorgende Adviesraad
Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Verpleging en verzorging thuis
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
WCPV
WCZ
WGA
Wmo
Wpg
WTZi
Wwb
Wet Collectieve Preventie
Wet Cliëntenrechten Zorg
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet publieke gezondheidszorg
Wet Toelating Zorginstellingen
Wet werk en bijstand
ZN
ZonMW
ZVW
ZZP
Zorgverzekeraars Nederland
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Zorgverzekeringswet
Zelfstandige zonder personeel
Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian
49
Jaarrekening 2012
Stichting Vérian
Stichting Vérian
INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.16
5.1.17
Jaarrekening 2012
Geconsolideerde balans per 31 december 2012
Geconsolideerde resultatenrekening over 2012
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2012
Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa)
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten
Overzicht langlopende schulden ultimo 2012
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2012
Balans per 31 december 2012
Resultatenrekening over 2012
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa)
Overzicht langlopende schulden ultimo 2012
Toelichting op de resultatenrekening over 2012
52
53
53
55
60
68
69
69
75
81
82
83
84
93
94
100
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Statutaire regeling resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Controleverklaring
105
106
106
106
107
Stichting Vérian
5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Stichting Vérian
5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-12
€
31-dec-11
€
2
3
2.491.205
76.117
2.567.322
2.005.395
301.017
2.306.412
Voorraden
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Overige vorderingen
4
5
6
83.627
1.115.370
6.087.803
144.462
960.415
6.067.757
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
8
13.453.628
20.740.428
14.281.003
21.453.637
23.307.750
23.760.049
31-dec-12
€
31-dec-11
€
91
7.152.293
494.892
7.647.276
91
5.461.038
710.799
6.171.928
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
9
Voorzieningen
10
2.915.181
3.504.939
Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
11
32.387
32.387
5
12
12.712.907
14.050.795
23.307.750
23.760.049
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
Pagina 52
Stichting Vérian
5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012
Ref.
2012
€
2011
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)
16
38.728.610
39.363.605
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
17
27.935.739
29.249.860
Overige bedrijfsopbrengsten
19
8.941.948
8.432.162
75.606.296
77.045.627
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
20
66.899.346
68.132.759
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
21
439.160
302.954
Overige bedrijfskosten
23
7.006.221
8.086.230
Som der bedrijfslasten
74.344.727
76.521.943
BEDRIJFSRESULTAAT
1.261.569
523.684
249.662
83.071
1.511.231
606.755
0
0
0
0
0
0
1.511.231
606.755
2012
€
2011
€
2.421.270
-730.016
48.372
15.960
-244.356
1.511.231
777.222
-511.882
-16.600
234.029
123.986
606.755
Financiële baten en lasten
24
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
25
25
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Vermogen WMO
Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk
Bestemmingsreserve JGZ
Overig collectief vermogen
Pagina 53
Stichting Vérian
5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€
2012
€
€
2011
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
1.261.569
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
- rechtstreekse vermogensmutatie mbt terugvorderingen
439.160
-589.758
-35.883
523.684
302.954
1.097.797
-186.481
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
60.835
-20.046
-51.041
1.882.059
-154.955
-562.821
-1.337.889
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
1.714.816
-1.452.055
2.983.013
-376.967
4.907.448
249.662
Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat
1.400.751
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
86.346
-3.275
249.662
83.071
-127.305
4.990.519
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Mutatie leningen u/g
Overige investeringen in financiële vaste activa
-1.019.159
94.189
-661.716
224.900
1.232
-700.070
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-660.484
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
0
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
0
Correctie ivm overname en intergratie Beeuwkes per 2011
Mutatie geldmiddelen
0
-2.650.592
-827.375
1.679.443
Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, tegoeden
op bankrekeningen en direct opeisbare gelden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de
kasstroom operationele activiteiten.
Pagina 54
Stichting Vérian
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Groepsverhoudingen
De activiteiten van Stichting Vérian bestaan voornamelijk uit huishoudelijke ondersteuning, verpleging en
verzorging en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Stichting Vérian diensten en producten op het gebied van
voedingsvoorlichting en dieetadvisering, specialistische verpleging, maatschappelijke dienstverlening,
crisisinterventie door middel van een speciaal team, uitleen van hulpmiddelen en diverse cursussen.
De meeste van deze activiteiten zijn publiek gefinancierd. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat
gefinancierd. Dit betreft: aanvullende thuiszorg, zorgalarmering en zorgopvolging, cursussen evenals verkoop van
winkelproducten.
Binnen Beeuwkes Thuiszorg wordt vanuit de Stichting voornamelijk AWBZ-persoonlijke verzorging, verpleging en
begeleiding geleverd. De B.V. levert voornamelijk huishoudelijke verzorging.
In de jaarrekening wordt een segmentering gehanteerd voor de segmenten AWBZ-zorg, Wmo en overige.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2
BW.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren.
Dit betreffen de volgende stichtingen en vennootschappen:
• Stichting Bestuur Vérian (bestuurstichting)
integrale methode
• Stichting Vérian Nijmegen e.o. (bestuurstichting)
integrale methode
• Vérian Care & Clean B.V. (huishoudelijke ondersteuning)
integrale methode
• Symbian Holding B.V. (beheervennootschap)
integrale methode
• Symbian Care Services B.V. (personenalarmering)
integrale methode
• Vérian Zorgwinkel B.V. (uitleenwinkels)
integrale methode
• Stichting Beeuwkes thuiszorg
integrale methode
• Beeuwkes thuiszorg BV
integrale methode
Stichting Vérian heeft een belang van 19% in de deelneming Naviva Kraamzorg B.V. ,
welke niet wordt geconsolideerd.
Pagina 55
Stichting Vérian
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 2 %.
• Verbouwingen : 5 %.
• Machines en installaties : 12,5 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 33 %.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Financiële instrumenten
Algemeen
Stichting Vérian maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uitleenlopende financiële instrumenten die
de instelling blootstellen aan markt - en/of kredietrisco's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans
zijn opgenomen.
Stichting Vérian handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van
het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de
instelling verschuldigde betalingen blijven eventueel daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde
van desbetreffende instrumenten.
De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate
waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of
markt risico's.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,
liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de
balans verantwoorde financiële instrumenten, wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
Pagina 56
Stichting Vérian
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Per soort debiteur is op basis van ouderdom
en incassostatus een inschatting gemaakt inzake de inbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden,
installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
Voorziening persoonlijk budget levensfase
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBLuren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.
Reorganisatievoorziening
De gevormde reorganisatievoorziening houdt verband met de gevolgen van de reorganisatie voor de
medewerkers van Care & Clean B.V. .
Voorziening uitgestelde beloningen (jubileumverplichtingen)
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid
De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar
verwachting niet terugkeren in het arbeidsproces.
Voorziening vermogenstekort deelneming
De voorziening vermogenstekort deelnemingen wordt gevomd voor deelnemingen met een negatief eigen
vermogen.
LANGLOPENDE SCHULDEN
De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden
zijn tegen nominale waarde opgenomen.
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en de af te lossen
bedragen op de langlopende schulden voor de komende boekjaar. Onder overlopende passiva zijn
vooruitontvangen bedragen opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen
vakantiedagen en vakantiegeldverplichtingen over de per balansdatum verstreken periode.
Pagina 57
Stichting Vérian
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Budget aanvaardbare kosten
Het budget aanvaardbare kosten wordt bepaald aan de hand van de beleidsregel aanvaardbare kosten opgesteld
door de Nederlandse Zorgautoriteit aangevuld met intern berekende aanpassingen uit hoofde van
nacalculeerbare posten. Het verschil tussen de ontvangen bedragen en het vastgestelde budget is in de balans
opgenomen als ‘Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort (financieringsverschil)’.
Overige opbrengsten
De overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis. De subsidieopbrengsten worden
toegerekend aan het jaar waarin deze gerealiseerd zijn. De baten uit overige dienstverlening
worden toegerekend aan het jaar waarin de dienst is verricht.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten worden verantwoord op de grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.
Pensioenen
Vérian heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Vérian. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vérian betaalt hiervoor premies waarvan de helft
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo
februari 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 103%. In 2014 dient het pensioenfonds een
dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen
en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vérian heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Vérian heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
pagina
58
Stichting Vérian
5.1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening
gemaakt in de volgende segmenten [AWBZ, WMO en overig].
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening
gemaakt in de volgende segmenten [AWBZ, WMO en overig].
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van
de volgende uitgangspunten:
- Indirecte personeelskosten: verdeling op basis van het aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten,
- Indirecte materiële kosten: de huisvestingskosten zijn verdeeld op basis van het aandeel in het totaal in gebruik
zijnde vierkante meters, de overige indirecte materiële kosten zijn verdeeld op basis van het aandeel van het
segment in de bedrijfsopbrengsten,
- Indirecte overige kosten: verdeling op basis van het aandeel van het segment in de bedrijfsopbrengsten.
pagina
59
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
Grond
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering
Uitleenmiddelen
31-dec-12
€
215.712
475.698
139.398
33.341
832.075
20.714
631.605
142.667
31-dec-11
€
226.427
496.890
156.828
55.263
505.899
26.863
354.167
183.063
Totaal materiële vaste activa
2.491.210
2.005.400
2012
€
2011
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
2.005.395
1.019.159
1.646.633
661.716
439.160
94.189
302.954
Boekwaarde per 31 december
2.491.205
2.005.395
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
8.097.520
7.209.792
5.606.315
5.204.397
De specificatie is als volgt:
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa zie 5.1.6.
Pagina 60
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Overige effecten
Overige vorderingen
Leningen aan personeel
20.780
9.320
46.017
20.780
207.800
12.500
9.320
50.617
Totaal financiële vaste activa
76.117
301.017
De specificatie is als volgt:
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2012
301.017
Bij: kapitaalstorting
Bij: verstrekte lening
Af: overige effecten
Af: ontvangen aflossing leningen
Af: waardeverminderingen
-12.500
-212.400
Boekwaarde per 31 december 2012
76.117
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Zeggenschapsbelangen:
Naviva Kraamzorg B.V.
Kraamzorgverlening
Verschaft
kapitaal
20.780
Pagina 61
Kapitaalbelang (in %)
31-12-2011
Eigen
vermogen
€
2011
Resultaat
€
19%
2.077.699
602.524
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
4. Voorraden
De specificatie is als volgt:
Hulpmiddelen
Totaal voorraden
31-dec-12
€
83.627
31-dec-11
€
144.462
83.627
144.462
2012
€
totaal
€
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht is nihil.
5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2009
€
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Aanpassingen voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
2011
€
-61.816
1.022.231
13.840
47.976
61.816
-19.549
527.247
-1.395.857
-888.159
981.298
981.298
-5.709
575.223
-1.395.857
154.955
0
134.072
981.298
1.115.370
c
c
a
960.415
981.298
0
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
Voor alle zorgkantoren
2010
€
c
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Af: overige ontvangsten
Af: overige correcties (productmix)
Totaal financieringsverschil
Pagina 62
31-dec-12
€
31-dec-11
€
1.115.370
960.415
1.115.370
960.415
2012
€
2011
€
38.430.062
37.177.798
270.966
39.363.605
38.041.111
-258.977
621.056
981.298
960.415
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
6. Overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Vorderingen op debiteuren
4.978.654
4.488.329
Vooruitbetaalde bedragen:
528.067
1.130.822
Nog te ontvangen bedragen:
581.082
448.606
6.087.803
6.067.757
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten
13.444.889
7.584
1.155
14.270.327
8.798
1.878
Totaal liquide middelen
13.453.628
14.281.003
Totaal overige vorderingen
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 243.743
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
8. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Pagina 63
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
9. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
91
7.152.293
494.892
91
5.461.038
710.799
Totaal eigen vermogen
7.647.276
6.171.928
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2012
€
Kapitaal
Saldo per
1-jan-2012
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Resultaatbestemming
€
91
91
91
91
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
1-jan-2012
€
Resultaatbestemming
€
5.647.206
-186.168
2.421.270
-730.016
5.461.038
1.691.255
0
7.152.293
Saldo per
1-jan-2012
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2012
€
Algemene reserves:
Algemene reserves:
Overig vermogen
206.632
153.536
-244.356
Bestemmingsreserves:
Reserve Maatschappelijk Werk
Reserve JGZ
-18.565
369.196
48.372
15.960
-3.919
39.802
33.726
345.354
710.799
-180.024
35.883
494.892
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve WMO
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2012
€
8.068.476
-916.184
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve WMO
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
206.632
-90.820
Bestemmingsfondsen:
Herwaarderingsreserve:
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Toelichting:
De overige mutatie bij reserve maatschappelijk werk betreft een correctie 2011 bij de Gemeente Heerde.
De overige mutatie bij reserve JGZ betreft een correctie bij de gemeente Voorst 2011 en Heerde 2010.
Het gaat hier om terugvorderingen
Pagina 64
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
10. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2012
€
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Uitgestelde beloningen
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid
Reorganisatievoorziening (herstructurering)
Voorziening persoonlijk levensfase budget
Groot onderhoud
525.355
188.463
468.820
1.618.792
703.509
55.764
302.903
417.563
23.885
156.947
440.723
74.712
Totaal voorzieningen
3.504.939
776.230
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
31-dec-2012
€
127.485
28.097
331.364
182.777
482.523
334.419
417.563
1.287.429
393.247
749.040
616.950
2.915.181
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2012
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.325.470
1.589.711
734.841
Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening uitgestelde beloning:
Op grond van binnen de CAO bestaande regelingen voor jubilea zijn de daaruit voorzienbare verplichtingen opgenomen in deze
voorziening. Daadwerkeliljke jubileumuitkeringen worden ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks vindt er een herrekening plaats.
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid:
De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar verwachting niet terugkeren in het
arbeidsproces.
Reorganisatievoorziening:
De reorganisatievoorziening betreft o.a. de bezoldiging van personeelsleden die het reorganisate-traject doorlopen.
Voorziening persoonlijk levensfase budget:
De voorziening persoonlijk levensfase budget is een budget per medewerker conform de CAO
Voorziening groot onderhoud:
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
Hiervoor is een onderhoudsplan per pand opgesteld.
Pagina
65
Stichting Vérian
11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Schulden aan banken
Overige langlopende schulden
32.387
32.387
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
32.387
32.387
2012
€
2011
€
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
32.387
32.387
Stand per 31 december
32.387
32.387
0
0
32.387
32.387
32.387
32.387
32.387
32.387
De specificatie is als volgt:
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De resterende langlopende schuld betreft een renteloze lening van de Hervormde Stichting Ziekenverpleging Loenen i.v.m. het pand
Bruisbeek te Loenen.
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
12. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal overige kortlopende schulden
31-dec-12
€
31-dec-11
€
2.266.723
2.831.550
2.140.186
1.217.415
942.306
1.727.149
3.277.159
3.224.172
1.243.119
1.052.370
1.787.434
3.308.989
1.141.969
603.161
12.712.907
14.050.795
Toelichting:
De totale krediet faciliteit bij de Rabobank te Apeldoorn bedraagt ultimo 2012 € 1.900.000. Deze is ingeperkt tot een bedrag van €
1.858.600 in verband met vier afgegeven bankgaranties. In 2012 heeft Vérian geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Bij de ABN-AMRO
is de waarde van de afgegeven bankgarantie voor huurverplichtingen 26.206. Het totaal door de ING afgegeven bankgaranties voor
huurverplichtingen bedraagt 47.676
Pagina 66
Stichting Vérian
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
2013
€
Leasecontracten vervoermiddelen
Leasecontracten kopieermachines
Leasecontracten koffie-automaten
Dorpsstraat 62b; Vaassen
Daendelsweg 2, Hattem
Korte Veenteweg 9a, Epe
Raccordement 8, Twello
Stuyvenburchstraat 29, Eerbeek
Jean Monnetpark 4, Apeldoorn
Jean Monnetpark 79-81, Apeldoorn
Jean Monnetpark 11, Apeldoorn
Loenenseweg 1, Beekbergen
St. Annastraat, Nijmegen
1e Wormenseweg (Dok Zuid), Apeldoorn
Gelre ziekenhuis
Hofstraat 15b, Apeldoorn
Stationsweg 95; Ede
Nrd Houdringenln 170;Bilthoven
Telgterweg 161; Ermelo
Dr.Reilinghplein 4; Leerdam
Handellaan 237-35; Zwolle
0
0
0
47.925
72.600
93.437
45.603
28.890
191.466
132.380
130.134
50.610
47.064
73.945
27.500
45.700
90.274
6.127
25.597
19.512
28.755
1.157.519
Totaal niet uit balans blijkende verplichtingen
Pagina 67
verplichting
diverse data
t/m dec 2017
t/m dec 2013
t/m Sept 2017
t/m sept 2015
t/m mrt 2016
t/m okt 2018
t/m mei 2014
t/m okt 2014
t/m juni 2014
t/m jan 2015
t/m dec 2014
t/m okt 2014
t/m apr 2016
t/m aug 2018
t/m nov 2016
t/m dec 2013
Onbepaald
t/m jan 2017
t/m sept 2013
t/m mei 2015
Stichting Vérian
5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2012
Grond
Gebouwen
€
226.427
226.427
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
Installaties
Inventaris
€
Verbouwingen
€
Automatisering
€
Uitleen
artikelen
€
Totaal
€
Vervoer
middelen
€
€
1.485.201
497.663
780.346
1.103.967
130.706
2.478.446
507.041
340.835
725.083
598.068
103.843
2.124.279
323.978
7.209.797
0
5.204.397
988.311
496.890
156.828
55.263
505.899
26.863
354.167
183.063
2.005.400
424.464
15.861
479.722
90.927
96.174
10.444
202.284
68.198
1.019.159
0
439.160
0
8.185
21.192
25.615
15.253
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
€
0
0
0
10.715
0
0
491
6.669
119
2.114
5.805
11.566
0
30.827
63.125
131.431
0
37.242
94.189
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-10.715
-21.192
-17.430
-21.922
326.176
-6.149
277.438
-40.396
485.810
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
215.712
0
0
1.485.201
0
1.009.503
505.848
0
366.450
773.186
0
739.845
1.526.198
0
694.123
129.196
0
108.482
2.958.168
0
2.326.563
504.016
0
361.349
8.097.525
0
5.606.315
Boekwaarde per 31 december 2012
215.712
475.698
139.398
33.341
832.075
20.714
631.605
142.667
2.491.210
0,0%
2,0%
5,0%
5+12,5%
10,0%
20,0%
20+33%
10+20%
Afschrijvingspercentage
10.715
7.160
2.233
17.371
0
93.952
Pagina 68
Stichting Vérian
BIJLAGE
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale
looptijd
Soort lening
€
Hervormde Stichting Ziekenhuisverpleging Loenen
11-okt-05
Wit-Geel Loenen / Eerbeek
11-okt-05
Totaal
32.246
141
Werke- Restschuld
Nieuwe
Restschuld
Aflossing in
Restschuld
lijke- 31 december leningen in
31 december
2012
over 5 jaar
rente
2011
2012
2012
%
n.v.t.
n.v.t.
onderhands
onderhands
0,00%
0,00%
€
32.246
141
32.387
€
0
0
0
Pagina 69
€
0
0
0
€
32.246
141
32.387
€
32.246
141
32.387
Resterende
looptijd in
jaren eind
2012
Aflossingswijze
Aflos-sing
Gestelde zekerheden
2013
€
1e appartementsrecht
geen
0
Stichting Vérian
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012
SEGMENT AWBZ
2012
€
2011
€
39.127.058
39.363.631
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
443.609
347.571
Overige bedrijfsopbrengsten
854.774
728.082
40.425.441
40.439.284
34.464.449
35.308.110
209.199
120.673
3.458.730
4.358.278
Som der bedrijfslasten
38.132.378
39.787.061
BEDRIJFSRESULTAAT
2.293.063
652.223
128.207
125.001
2.421.270
777.224
2.421.270
777.224
2012
€
2011
€
2.421.270
777.224
2.421.270
777.224
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Pagina 70
Stichting Vérian
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012
SEGMENT WMO
2012
€
2011
€
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
26.601.389
28.301.080
Som der bedrijfsopbrengsten
26.601.389
28.301.080
25.885.625
26.888.232
55.399
70.073
1.477.391
2.077.061
Som der bedrijfslasten
27.418.414
29.035.366
BEDRIJFSRESULTAAT
-817.025
-734.286
87.009
71.494
-730.016
-662.792
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
150.910
150.910
RESULTAAT BOEKJAAR
-730.016
-511.882
2012
€
2011
€
-730.016
-511.882
-730.016
-511.882
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Vermogen WMO
Pagina 71
Stichting Vérian
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012
SEGMENT Overig
2012
€
2011
€
492.292
685.801
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
6.261.759
5.919.844
Overige bedrijfsopbrengsten
2.525.414
2.399.618
Som der bedrijfsopbrengsten
9.279.466
9.005.263
6.549.272
6.514.692
174.559
112.208
Overige bedrijfskosten
2.770.104
2.067.521
Som der bedrijfslasten
9.493.935
8.694.421
BEDRIJFSRESULTAAT
-214.469
310.842
34.446
30.573
-180.024
341.415
0
0
0
0
0
0
-180.024
341.415
2012
€
2011
€
48.372
15.960
-244.356
-16.600
234.029
123.989
-180.024
341.418
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserver Maatschappelijk werk
Bestemmingsreserve JGZ
Overig niet collectief vermogen
Pagina 72
Stichting Vérian
5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2012
€
2011
€
2.421.270
-730.016
-180.024
777.222
-511.882
341.415
1.511.231
606.755
1.511.231
606.755
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
SEGMENT AWBZ
SEGMENT WMO
SEGMENT Overig
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening
Toelichting
In 2012 is gebruik gemaakt van onderaannemers. Hieruit is een opbrengst van
€ 6.761.875 gegenereerd. Hiervan bedraagt het AWBZ deel € 3.443.240
Pagina 73
Stichting Vérian
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
AWBZ (exclusief subsidies)
€
2012
€
€
2011
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
39.363.605
34.355.689
Productieafspraken verslagjaar
-3.073.437
4.637.093
1.751.663
0
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten
1.751.663
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- zorginfrastructuur
-4.972
96.325
-4.972
Overige mutaties:
ketennetwerk dementie
overheveling productie
productmixcorrectie
niet gehonoreerde productie
39.942
55.728
323.820
-26.287
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
96.325
203.600
393.203
203.600
38.430.062
39.292.707
205.038
Correcties voorgaande jaren
Productmixcorrectie
Correcties voorgaande jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)
Pagina 74
-270.966
569.514
-134.140
38.728.610
39.363.605
Stichting Vérian
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
2012
€
2011
€
398.448
540.270
26.504.728
131.078
361.214
27.935.739
7.515
1.081.953
27.474.591
71.296
614.505
29.249.860
2012
€
2011
€
4.796.504
856.921
608.334
4624676
866251
428918
Opbrengst verhuur o/g
Uitleen personeel
Verhuur/verkoop zorgartikelen
Andere opbrengsten
299.792
166.795
292.505
1.921.096
216804
92322
709887
1.493.304
Totaal
8.941.948
8.432.162
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)
Zorgprestaties cliënten
Zorgprestaties dieetadvisering
Totaal
19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening
Subsidies Jeugdgezondheidszorg
Subsidies Algemeen Maatschappelijk Werk
Andere subsidies
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Pagina 75
Stichting Vérian
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
20. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2012
€
2011
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
46.519.609
6.380.644
3.426.278
3.053.432
45.072.441
6.026.525
3.454.774
3.466.897
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
59.379.962
7.519.384
58.020.637
10.112.122
Totaal personeelskosten
66.899.346
68.132.759
521
626
185
527
684
178
1.332
1.389
2012
€
2011
€
Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa
439.160
302.954
Totaal afschrijvingen
439.160
302.954
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Thuiszorg AWBZ
WMO
Overig
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting:
De kosten van personeel niet in loondienst bestaan uit kosten voor onderaannemers, uitzend- en interimkrachten
21. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
Toelichting:
Voor een specificatie van de afschrijvingslasten per onderdeel wordt verwezen naar 5.1.6.
Pagina 76
Stichting Vérian
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Overige bedrijfskosten
2012
€
2011
€
609.556
5.393.291
15.546
444.212
5.087.419
16.495
290.416
347.700
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
1.301.841
-604.428
1.251.259
939.145
Totaal overige bedrijfskosten
7.006.221
8.086.230
De specificatie is als volgt:
Locatiegebonden kosten
Algemene kosten
Patiënt en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
Pagina 77
Stichting Vérian
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
24. Financiële baten en lasten
2012
€
2011
€
Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten
249.662
0
232.202
-145.856
249.662
86.346
Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten
0
-3.275
0
-3.275
249.662
83.071
2012
€
2011
€
0
0
0
0
0
0
De specificatie is als volgt:
Totaal financiële baten en lasten
25. Buitengewone baten en lasten
De specificatie is als volgt:
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Totaal buitengewone baten en lasten
Pagina 78
Stichting Vérian
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
2012
2011
Naam
K.L. Stoter
K.L. Stoter
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit
van het bestuur?
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het
bestuur geweest?
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter
geweest in het verslagjaar?
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
7 Welke salarisregeling is toegepast?
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,
salaris en andere vaste toelagen
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
10 Bruto-onkostenvergoeding
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
13 Ontslagvergoeding
14 Bonussen
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
16 Cataloguswaarde auto van de zaak
17 Eigen bijdrage auto van de zaak
1-5-2008
1-5-2008
Ja
Ja
31-dec-12
31-dec-12
Ja
Ja
12
12
onbepaald
NVZD
100%
157.365
onbepaald
NVZD
100%
157.979
8.995
17.718
8.147
17.999
184.078
48.388
184.125
48.388
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
Naam
Functie
De heer G. Nijmeijer
De heer J. Bosch
De heer H. Dijkstra
De heer J. van der Noordt
Mevrouw M.S. Nieuwboer
Mevrouw M.A.J. van der Tas
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Vice Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Pagina 79
Bezoldiging
€
10.500
8.750
8.346
8.750
8.750
7.000
Stichting Vérian
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
28. Honoraria accountant
2012
€
2011
€
91.135
30.946
5.221
11.365
77.138
29.625
138.666
175.707
De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:
1
2
3
4
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
68.944
29. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en
leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24.
Pagina 80
Stichting Vérian
5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-12
€
31-dec-11
€
2.095.226
308.373
2.403.599
1.562.361
865.593
2.427.954
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
1
2
3
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Overige vorderingen
5
6
972.936
7.842.544
872.678
4.264.600
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
8
7.483.748
16.299.228
12.484.699
17.621.977
18.702.827
20.049.931
31-dec-12
€
31-dec-11
€
91
8.052.446
419.036
8.471.573
91
5.867.167
623.035
6.490.293
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
9
Voorzieningen
10
2.228.074
2.536.315
Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
11
32.387
32.387
5
12
7.970.793
10.990.935
18.702.827
20.049.930
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
Pagina 81
Stichting Vérian
5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012
Ref.
2012
€
2011
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)
16
34.935.383
35.454.268
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
17
862.914
1.083.289
Overige bedrijfsopbrengsten
19
7.449.803
6.991.292
43.248.101
43.528.849
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
20
36.148.575
38.301.126
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
21
234.419
135.165
Overige bedrijfskosten
23
4.614.202
6.098.265
Som der bedrijfslasten
40.997.196
44.534.556
BEDRIJFSRESULTAAT
2.250.904
-1.005.707
-233.742
2.550.775
2.017.163
1.545.068
2.017.163
1.545.068
2012
€
2011
€
2.657.804
-472.525
48.372
15.960
-232.448
2.017.163
1.294.681
-3.264
-16.600
234.029
36.222
1.545.068
Financiële baten en lasten
24
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
25
25
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Vermogen WMO
Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk
Bestemmingsreserve JGZ
Overig niet collectief vermogen
Pagina 82
Stichting Vérian
5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
5.1.12.1 Algemeen
In deze paragraaf toelichten van specifieke waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening. Indien
er geen afwijkingen zijn van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening kunt u dit toelichten bij
de geconsolideerde waarderingsgrondslagen. Paragraaf 5.1.12 kunt u dan verwijderen.
5.1.12.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening
Er zijn geen afwijkingen.
Pagina 83
Stichting Vérian
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
31-dec-12
€
31-dec-11
€
215.712
475.698
45.080
31.131
761.123
564.488
1.994
226.427
496.890
40.365
41.004
418.065
11.566
260.926
67.118
2.095.226
1.562.361
2012
€
2011
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
1.562.361
910.535
283.481
94.189
1.235.039
507.719
180.397
0
Boekwaarde per 31 december
2.095.226
1.562.361
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
7.064.548
0
4.969.322
6.285.444
0
4.723.083
De specificatie is als volgt:
Grond
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering
Uitleen
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.14
Pagina 84
Stichting Vérian
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14.In toelichting 5.1.15 zijn
overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.
3. Financiële vaste activa
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Overige effecten
Overige vorderingen
Vorderingen op personeel
276.604
0
0
9.320
22.450
613.228
207.800
12.500
9.320
22.745
Totaal financiële vaste activa
308.373
865.593
De specificatie is als volgt:
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2012
865.593
Bij: kapitaalstorting
Af: negatief resultaat deelneming
Afj: vrijval voorziening deelnemingtekort 2011 (Vérian Holding)
Bij: dotatie voorziening deelnemingtekort 2012 (Beeuwkes BV)
-370.290
-69.355
99.444
Af: ontvangen aflossing leningen
Af: overige effecten
Af: correctie voorgaande jaren
Af: vorderingen op personeel
-207.800
-12.500
3.577
-295
Boekwaarde per 31 december 2012
308.373
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon
Verschaft
kapitaal
Kernactiviteit
Kapitaalbelang (in %)
Eigen
vermogen
€
31-12-2012
Resultaat
€
2012
18.000
100%
32.247
100.788
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Symbian Holding BV
Het houden van en
Vérian Care & Clean BV
besturen van
deelnemingen
Het uitvoeren van
huishoudelijke
ondersteuning
18.000
100%
223.576
-371.633
Stichting Beeuwkes
Het uitvoeren van
huishoudelijke
ondersteuning
246.749
100%
-824.300
-505.934
Beeuwkes BV
Het uitvoeren van
huishoudelijke
ondersteuning
76.693
100%
-630.691
-99.444
Kraamzorgverlening
20.780
19%
1.475.175
1.045.056
Zeggenschapsbelangen:
Naviva Kraamzorg BV
Waarde deelnemingen
Symbian Holding BV
Vérian Care & Clean BV
Naviva Kraamzorg BV
31-dec-12
32.247
223.576
20.780
276.604
Toelichting:
Naviva Kraamzorg BV wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs omdat er sprake is van een minderheidsbelang.
In 2011 heeft de fusie met Beeuwkes plaatsgevonden. Stichting Beeuwkes is in feite geen deelneming / maar een
zeggenschapsbelang, de waarde in de jaarrekening is 0.
Pagina 85
Stichting Vérian
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2009
€
Saldo per 1 januari
2010
€
2011
€
2012
€
-106.612
979.290
13.840
92.772
838.864
838.864
-5.194
559.441
-1.292.853
100.258
838.864
972.936
31-dec-12
€
31-dec-11
€
972.936
872.678
972.936
872.678
2012
€
2011
€
34.652.102
33.542.272
270.966
35.312.249
34.332.959
838.864
979.290
872.678
838.864
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Aanpassing voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
0
106.612
-19.034
466.669
-1.292.853
-845.218
Saldo per 31 december
0
0
134.072
totaal
€
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Wettelijk budget transport en uitleen
Af: overige correcties
Totaal financieringsverschil
Pagina 86
Stichting Vérian
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
6. Overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen:
3.804.580
3.615.578
3.056.424
516.102
465.438
326.310
322.712
Totaal overige vorderingen
7.842.544
4.264.600
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 140.428
Pagina
87
Stichting Vérian
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
8. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Bankrekeningen
Kassen
7.483.397
351
12.484.486
213
Totaal liquide middelen
7.483.748
12.484.699
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
91
8.052.446
419.036
91
5.867.167
623.035
Totaal eigen vermogen
8.471.573
6.490.293
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
9. Eigen vermogen
Kapitaal
Saldo per
1-jan-2012
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2012
€
91
0
0
91
91
0
0
91
Saldo per
1-jan-2012
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2012
€
5.544.717
2.657.804
0
8.202.521
0
0
0
0
322.450
-472.525
0
-150.075
5.867.167
2.185.279
0
8.052.446
Saldo per
1-jan-2012
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2012
€
Algemene reserves:
Algemene reserves:
Overig vermogen
82.646
189.758
0
-232.448
0
0
82.646
-42.690
Bestemmingsreserves:
Reserve Maatschappelijk Werk
Reserve JGZ
-18.565
369.196
48.372
15.960
-3.919
39.802
33.726
345.354
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
623.035
-168.116
35.883
419.036
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:
RAK thuiszorg
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve WMO
Bestemmingsfondsen:
Vermogen WMO
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Pagina
88
Stichting Vérian
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2012
en resultaat over 2012
Eigen
vermogen
€
De specificatie is als volgt :
Resultaat
€
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
Zorgcentrale BV
Zorgwinkel BV
Care&Clean BV
Beeuwkes BV
Stichting Beeuwkes geen kapitaaldeelneming
8.471.573
-824.300
2.387.453
-26.966
127.754
-371.633
-99.444
-505.934
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
7.647.273
1.511.231
Toelichting:
Het totaal geconsolideerd eigen vermogen bedraagt € 8.292.717. Stichting Beeuwkes is in feite geen deelneming / maar
een zeggenschapsbelang, de waarde in de jaarrekening is 0.
Pagina
89
Stichting Vérian
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
10. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Uitgestelde beloningen
Voorziening Deelnemingentekort
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid
Reorganisatievoorziening (herstructurering)
Voorziening persoonlijk levensfase budget
Groot onderhoud
Totaal voorzieningen
Saldo per
1-jan-2012
€
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Saldo per
31-dec-2012
€
349.779
600.602
118.143
11.377
30.089
139.704
19.483
127.485
55.242
182.777
341.674
630.691
153.422
0
709.040
393.247
251.393
238.019
2.228.074
764.282
703.509
2.536.315
181.170
104.425
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2012
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.228.926
999.148
513.593
Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening uitgestelde beloning:
Op grond van binnen de CAO bestaande regelingen voor jubilea zijn de daaruit voorzienbare verplichtingen opgenomen in deze
voorziening. Daadwerkeliljke jubileumuitkeringen worden ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks vindt er een herrekening
plaats.
Voorziening deelnemingentekort
Deze voorziening is gevormd voor het negatieve eigen vermogen van deelnemingen.
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid:
De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar verwachting niet
terugkeren in het arbeidsproces.
Reorganisatievoorziening:
De reorganisatievoorziening betreft o.a. de bezoldiging van personeelsleden die het reorganisate-traject doorlopen.
Voorziening persoonlijk levensfase budget:
De voorziening persoonlijk levensfase budget is een budget per medewerker conform de CAO
Voorziening groot onderhoud:
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal
boekjaren. In 2013 is een onderhoudsplan per pand opgesteld.
Pagina
90
Stichting Vérian
11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Schulden aan banken
Overige langlopende schulden
32.387
32.387
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
32.387
32.387
2012
€
2011
€
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
32.387
0
0
32.387
0
0
Stand per 31 december
32.387
32.387
0
0
32.387
32.387
De specificatie is als volgt:
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
0
32.387
32.387
0
32.387
32.387
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De resterende langlopende schuld betreft een renteloze lening van de Hervormde Stichting Ziekenverpleging Loenen i.v.m. het
pand Bruisbeek te Loenen.
Pagina 91
Stichting Vérian
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
12. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
31-dec-12
€
31-dec-11
€
Schulden aan groepsmaatschappijen
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Schulden aan subsidiënten
0
1.604.141
1.490.747
703.061
222.408
1.005.784
1.891.723
1.052.429
2.700.456
1.908.421
1.985.810
700.276
295.553
958.795
2.013.478
428.146
500
0
7.970.793
10.990.935
Overige schulden:
Kruisposten
Totaal overige kortlopende schulden
Toelichting:
De totale krediet faciliteit bij de Rabobank te Apeldoorn bedraagt ultimo 2011 € 1.900.000. Deze is ingeperkt tot een bedrag van €
1.858.600 ivm vier afgegeven bankgaranties. In 2011 heeft Vérian geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.
Pagina
92
Stichting Vérian
5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
Grond
Gebouwen
Installaties
Inventaris
€
Verbouwingen
€
Automatisering
€
Uitleen
artikelen
€
Subtotaal
Totaal
€
Vervoer
middelen
€
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
226.427
1.485.201
988.311
293.529
253.164
765.235
724.231
894.590
476.525
101.535
89.969
2.176.642
1.915.716
342.285
275.167
6.285.444
4.723.083
6.285.444
4.723.083
Boekwaarde per 1 januari 2012
226.427
496.890
40.365
41.004
418.065
11.566
260.926
67.118
1.562.361
1.562.361
0
21.192
8.185
3.470
0
3.204
424.464
79.292
0
0
477.886
174.324
0
1.999
910.535
283.481
910.535
283.481
10.715
7.160
2.233
17.371
93.952
131.431
131.431
10.715
491
6.669
119
2.114
5.805
11.566
30.827
63.125
37.242
94.189
37.242
94.189
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-10.715
-21.192
4.715
-9.873
343.058
-11.566
303.562
-65.124
532.865
532.865
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
215.712
0
1.485.201
1.009.503
301.714
256.634
758.075
726.944
1.316.821
555.698
84.164
84.164
2.654.528
2.090.040
248.333
246.339
7.064.548
4.969.322
7.064.548
4.969.322
Boekwaarde per 31 december 2012
215.712
475.698
45.080
31.131
761.123
0
564.488
1.994
2.095.226
2.095.226
0,0%
2,0%
5,0%
5 + 12,5%
10,0%
20,0%
20 + 33%
10 +20%
Afschrijvingspercentage
Pagina 93
Stichting Vérian
BIJLAGE
5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 (enkelvoudig)
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale
looptijd
Soort lening
€
Hervormde Stichting Ziekenhuisverpleging Loenen
Wit-Geel Loenen / Eerbeek
Totaal
11-okt-05
11-okt-05
32.246
141
Werke- Restschuld
Nieuwe
Restschuld
Aflossing in
Restschuld
lijke- 31 december leningen in
31 december
2012
over 5 jaar
rente
2011
2012
2012
%
n.v.t.
n.v.t.
onderhands
onderhands
0,00%
0,00%
€
€
€
€
32.246
141
32.387
32.246
141
32.387
Pagina 94
€
32.246
141
32.387
Resterende
looptijd in
jaren eind
2012
Aflossingswijze
Aflossing
2013
Gestelde zekerheden
€
1e appartementsrecht
geen
Stichting Vérian
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012
SEGMENT AWBZ
2012
€
2011
€
34.937.831
34.285.174
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
368.113
340.082
Overige bedrijfsopbrengsten
854.774
695.534
36.160.718
35.320.790
30.359.279
30.423.996
189.994
76.150
3.067.707
3.642.784
Som der bedrijfslasten
33.616.980
34.142.930
BEDRIJFSRESULTAAT
2.543.738
1.177.860
114.066
116.821
2.657.804
1.294.681
2.657.804
1.294.681
2012
€
2011
€
2.657.804
2.657.804
1.294.681
1.294.681
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Pagina
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Pagina 95
Stichting Vérian
5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012
SEGMENT WMO
2012
€
2011
€
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
88.674
80.206
Som der bedrijfsopbrengsten
88.674
80.206
83.893
75.711
463
217
0
7.812
6.047
0
Som der bedrijfslasten
90.404
83.740
BEDRIJFSRESULTAAT
-1.730
-3.534
Financiële baten en lasten
-470.795
270
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
-472.525
-3.264
-472.525
-3.264
2012
€
2011
€
-472.525
-3.264
-472.525
-3.264
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
(exclusief subsidies)
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve WMO
Pagina 96
Stichting Vérian
5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012
SEGMENT 3 Overig
2012
€
2011
€
403.679
663.511
6.104.783
5.842.909
490.246
358.479
6.998.708
6.864.899
5.705.403
5.245.258
43.961
30.109
Overige bedrijfskosten
1.540.448
1.358.951
Som der bedrijfslasten
7.289.812
6.634.318
BEDRIJFSRESULTAAT
-291.104
230.581
122.988
23.070
-168.116
253.651
-168.116
253.651
2012
€
2011
€
48.372
15.960
-232.448
-16.600
234.029
36.222
-168.116
253.651
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
(exclusief subsidies)
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Maatschappelijk werk
Bestemmingsreserve JGZ
Overig niet collectief vermogen
Pagina 97
Stichting Vérian
5.1.17.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2012
€
2011
€
2.657.804
-472.525
-168.116
1.294.681
-3.264
253.651
2.017.163
1.545.068
2.017.163
1.545.068
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):
SEGMENT AWBZ
SEGMENT WMO
SEGMENT 3 Overig
Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening
Pagina 98
Stichting Vérian
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
AWBZ (exclusief subsidies)
2012
€
€
€
2011
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
35.383.370
34.415.813
Productieafspraken verslagjaar
-2.796.820
667.632
1.679.999
0
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten
1.679.999
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- zorginfrastructuur
-33.937
96.325
-33.937
Overige mutaties:
-ketennetwerk dementie
overheveling productie
productmixcorrectie
39.942
55.728
323.820
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Overige correcties - MSVT corr.
Productmixcorrectie
Aansluit verschil oude jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg
96.325
203.600
419.490
203.600
34.652.102
35.383.370
-5.194
0
-270.966
559.441
205.038
-134.140
34.935.383
35.454.268
Toelichting:
Het budget aanvaardbare kosten is opgesteld conform de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Pagina
Pagina 99
Stichting Vérian
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
2012
€
2011
€
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
2.448
42.465
371.966
84.822
361.214
26
48.470
341.058
79.230
614.505
Totaal
862.914
1.083.289
2012
€
2011
€
5.653.425
5.490.927
451.358
422.918
295.156
162.680
887.185
215.912
92.322
769.213
7.449.803
6.991.292
De specificatie is als volgt:
19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening
Jeugdgezondheidszorg
Pagina
en Maatschappelijk Werk
Andere subsidies
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Opbrengst verhuur o/g
Uitleen van personeel
Diverse overige opbrengsten
Totaal
Pagina 100
Stichting Vérian
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
20. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2012
€
2011
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
22.963.506
3.230.806
1.891.755
1.860.021
23.300.031
3.125.310
2.041.750
2.044.308
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
29.946.088
6.202.487
30.511.399
7.789.726
Totaal personeelskosten
36.148.575
38.301.125
Toelichting:
De kosten van personeel niet in loondienst bestaan uit kosten voor onderaannemers, uitzend- en interimkrachten
21. Afschrijvingen vaste activa
2012
€
2011
€
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa
234.419
135.165
Totaal afschrijvingen
234.419
135.165
De specificatie is als volgt:
Toelichting:
Voor een specificatie van de afschrijvingslasten per onderdeel wordt verwezen naar hoofstuk 5.1.14.
Pagina 101
Stichting Vérian
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
Locatiegebonden kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten
Pagina 102
2012
€
2011
€
443.145
3.464.226
7.315
405.958
4.076.319
14.315
206.748
339.133
789.693
-296.925
914.281
348.259
4.614.202
6.098.265
Stichting Vérian
5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
2012
€
2011
€
Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten
136.549
-370.290
-233.742
225.065
2.328.325
2.553.390
Rentelasten
Subtotaal financiële lasten
0
-2.615
-2.615
-233.742
2.550.775
2012
€
2011
€
0
0
Totaal financiële baten en lasten
Toelichting:
Resultaat deelnemingen in 2011, betreft de interne doorbelasting.
Resultaat deelnemingen ni 2012 betreft Beeuwkes BV, Vérian Care en Clean BV en Vérian holding BV
25. Buitengewone baten en lasten
De specificatie is als volgt:
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Totaal buitengewone baten en lasten
Pagina 103
Stichting Vérian
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
W.G.
K.L. Stoter
Raad van Bestuur
W.G.
G. Nijmeijer
Voorzitter Raad van Toezicht
W.G.
H. Dijkstra
Vice Voorzitter Raad van Toezicht
W.G.
M.S. Nieuwboer
Lid Raad van Toezicht
W.G.
J. Van der Noordt
Lid Raad van Toezicht
W.G.
J. Bosch
Lid Raad van Toezicht
W.G.
M.A.J. van der Tas
Lid Raad van Toezicht
Pagina 104
Stichting Vérian
5.2 OVERIGE GEGEVENS
Pagina
105
Stichting Vérian
5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Vérian heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering
van 15 mei 2013.
De raad van toezicht van de Stichting Vérian heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering
van 21 mei 2013.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 7, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
en onderhevig is van beslissingen die het bestuur van Stichting Vérian hiertoe in het jaarverslag opneemt.
5.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 april 2013 stopt Vérian met het uitlenen van hulpmiddelen. De zorgwinkels worden afgestoten. In 2013 zal
door uittreden van één van de aandeelhouders van Naviva het deelnemingsbelang van de overgebleven
aandeelhouders stijgen. Voor Vérian betekent dit, dat het belang groter zal worden dan 20%
In 2013 heeft Vérian ca 1000 medewerkers van Axxicom over genomen. Dit als gevolg van gegunde WMOaanbestedingen.
5.2.5 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Pagina 106
Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Pagina 107

Vergelijkbare documenten