Expliciet - Universal Islam

Commentaren

Transcriptie

Expliciet - Universal Islam
Inleiding
Expliciet
e
Expliciet
a
En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid
aansport en tot rechtvaardigheid maant en het
kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen.
(zie vertaling v.d. betekenissen v.d. Koran, soerah Ali Imran; 104)
Het magazine voor
een Islamitisch
bewustzijn
3 maandelijkse magazine
1 jarig abonnement voor:
FL.20,- / BFR. 400
(incl. verzendkosten)
Bank rekening nr.
Nederland: 6532711
Postbus nr. 51043
Postcode 3007 GA
Rotterdam
U kunt ook contact met
ons opnemen via email:
[email protected]
Of
Via onze webpagina:
www.expliciet.nl
Redactioneel ............................…….………………………….. 1
Geloof & Renaissance........................................................ 2
door O.Kafkasli
Leven en dood ................................................................. 8
De Spirit ........................................................................10
door sheich ibn-Ali-bey
De Staatsman ........................................................... 12
door Aboe Enes
Is de invloed van een taal gelijk aan die van de
staat? ................................................................... 14
door kosei eschami
De Islam & het Christendom .......................... 15
De publieke opinie ......................................... 16
Amerika & armoede & de democratische
conventie ..................................................... 17
Goddelijke Rechten van de mens in
De Islam ……………... ………….............. 19
door Kamel T.
De essentie van handelen .................. 22
door Fatima ozhan
Divers ............................................... 24
door Khaled ibn khalil
Uit de Soenna ................................ 26
Definities en termen ………......... 29
Door O.kafkasli
Expliciet
Bank rekening nr.
België: 103011424446
Postbus nr. PB 54
Postcode 3520 Zonhoven
Inhoud
Oktober / november / december
2001
Jaargang: 2
Editie nr: 7
Re d a c t i o n e e l
Redactioneel
Tijdens de golfoorlog tegen Irak
heeft Amerika in 1991 een internationale coalitie gevormd om deze oorlog
te kunnen voeren. Vervolgens heeft
Amerika de zogenaamde "de nieuwe
wereldorde" samengesteld om op deze
manier de greep te krijgen over de hele
wereld. Nu doet Amerika een poging
om een nieuwe internationale coalitie te
vormen onder de motto van terrorisme
bestrijding. In feite is de bedoeling van
deze coalitie de nieuwe internationale
orde te ontwikkelen om haar greep op de
wereld te versterken.
Wij gaan niet in discussie over wie
achter de aanslagen in Amerika zit,
maar wij willen benadrukken dat
Amerika zonder enige bewijs 'Bin
Laden' van deze aanslagen heeft beschuldigd. Bin laden heeft zelf iedere
betrokkenheid met deze aanslagen ontkend, ook de Taliban heeft ontkend dat ze
bij deze aanslagen zijn betrokken.
Bovendien is het algemeen bekend dat
de Amerikaanse inlichtingendienst de
Taliban via Pakistan heeft kunnen infiltreren wat inhoudt dat de 'al-qaida'
organisatie ook is geïnfiltreerd. Indien
Bin laden achter deze aanslagen zou zijn
dan had Amerika dit geweten, vooral het
feit dat het plegen van dergelijke aanslagen veel mensen en lange voorbereiding
vergt.
Bij de aanslag van 1995 die op het
gebouw van de FBI in Oklahoma werd
gepleegd, waren de moslims en Arabieren de eerste verdachten, kort erna bleek
dat de dader een Amerikaan was. Toen
de medicijnen fabriek in Soedan werd
gebombardeerd beweerde Amerika dat
het een wapen fabriek was terwijl ze
honderd procent wist dat het niet het
geval was, omdat Amerika over informatie beschikt over alles wat in Soedan
zich afspeelt. De aanval op het fabriek
was toen bedoeld om de woede van de
Amerikaanse bevolking tot
bedaren te brengen, toen de bevolking
gekalmeerd was bood Amerika haar
excuus aan Soedan.
Wat de aanslagen van 11/ 09/ 2001
betreft vermoeden wij dat Amerika precies weet wie achter de aanslagen ziet
maar zij achterhoudt de waarheid en
richt haar beschuldigingen tegen een
bepaalde
richting
(Bin
laden
/Afghanistan ) om aantal belangen te
realiseren zoals:
1- de publieke opinie tevreden te stellen
en de bevolking tot bedaren te brengen.
2 - haar greep op de wereld te versterken en met name in midden Azië.
3 - landen die voor Amerika gevaar vormen (vooral China) in de nauw te
drijven.
4 - financiële vergoedingen te claimen
van de olie landen voor de aangerichte
schade tengevolge van de aanslagen.
5 - het creëren van een vijand (de Islam)
tegen de westerse beschaving zodat het
westen in de
hoogste staat van
paraatheid blijft.
Helaas is de wereld er in getrapt terwijl
het bekend is dat de islam een goddelijke boodschap is die het licht en
rechte pad met zich mee heeft gebracht.
De regels van deze boodschap verbieden
iedere agressie tegen burgers die niet bij
een strijd zijn betrokken. Tevens verbiedt de islam het doden van kinderen
en bejaarden, en ook het kapen van een
burger vliegtuig en het vernietigen van
huizen en kantoren van onschuldige
burgers. Dat soort aanslagen zijn door
de islam absoluut verboden. De moslims
plegen dit soorten aanslagen niet maar
zij verzetten zich en vechten wel tegen
de vijand die hun land bezet, of hun rijkdom berooft,of hun eer aantast of hun
probeert te domineren.
Redactie
Expliciet, oktober-november-december - 2001
1
Geloof & Renaissance
Geloof & Renaissance
door O.Kafkasli
1. Inleiding
De mens realiseert zijn renaissance ( herleving ) door middel van denken. De meest belangrijke factor
(element) van ons doen en laten in het leven is ons denken. Zonder denken dwaalt de mens doelloos rond
van geval tot geval, van situatie tot situatie, wachtend tot de dingen gaan gebeuren, liever dan zelf initiatief
te nemen.
De mens moet een alomvattende opinie hebben over wat we zijn, en hoe we ons leven in het geheel moeten
schikken in het schema van het leven. De mens is niet alleen geïnteresseerd in het oplossen van de algemene
vragen, maar moet ook inzicht en een referentie punt hebben voor al zijn problemen, waarover hij in het
leven struikelt. In het kort, de mens heeft behoefte aan een credo of een levenswijze, waarop hij zijn leven
kan baseren.
Er zijn antwoorden op belangrijke vragen als; wie zijn we? en waarom zijn we hier? Ook op onze relatie
tot het leven niet alleen van nu en hier, maar ook voor en na .
De uitdaging die we aan moeten gaan is ons denkvermogen tot het uiterste in te spannen, voor het vinden
van de juiste oplossing die de test kan weerstaan tussen realiteit en fictie. Alleen zo'n oplossing is alomvattend en geschikt in alle situaties.
Door het aannemen van een alomvattende visie en credo, zal de mens zowel individueel als collectief rust,
en een basis voor zijn verdere vooruitgang hebben. Elke samenleving heeft een intellectuele leiderschap
nodig, waarin problemen kunnen worden gerefereerd en waaruit een oplossing ontstaat. Het is onacceptabel om het leven zomaar te laten passeren zonder te overwegen en te besluiten op wat voor basis het leven
gebaseerd en georganiseerd is.
2. De denkende mens
W
e zijn ervan bewust dat ons denken ook ons
leven beheerst in ons handelen en in onze
besluiten, maar we staan er niet bij stil hoe dit in zijn
werk gaat. Door middel van vijf zintuigen zien,
horen, voelen, ruiken en proeven is de mens in staat
om het feit waar te kunnen nemen. Op het moment
dat de hersenen het waarneembaar feit ontvangt, gaat
het deze rangschikken en vergelijken met eerder
opgeslagen voorkennis. Dus vier elementen zijn
nodig voor de juiste wijze van denken.
1. Het feit (woorden, informatie, foto's, materie,
enz.)
2. De zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en
proeven)
3. De Gezonde hersenen.
4. De Voorkennis. (eerder opgeslagen informatie)
Dus als een persoon een plant ziet welke hij als
2
Expliciet, oktober-november-december - 2001
"plant" herkent, is dit dankzij eerder opgeslagen
informatie over hoe deze eruit ziet. Door het zien,
voelen en ruiken kan hij het bestaan van de plant
bevatten, maar zonder voorkennis over de soort kan
hij niet beslissen of deze giftig of eetbaar is. Als we
denken moeten we altijd met deze vier elementen
rekening houden, zonder juiste voorkennis kunnen
we geen juist oordeel geven. Alleen maar het feit
zintuiglijk waarnemen is niet voldoende. Het denken
is het kaf van het koren scheiden. Het zoeken naar
juiste en complete informatie is vandaag de dag van
cruciaal belang voor het slagen van de mens.
3. Het belang van verlicht denken
Net zoals de behoefte voor het denken van belang is,
is de wijze hoe men denkt ook belangrijk en heeft
natuurlijk uitwerking op ons gedrag en voor de
oplossing die we naar voren brengen. De mens heeft
bepaalde instincten en organische behoeften en is
constant bezig deze te bevredigen en te voorzien. De
mens zal sterven, wanneer hij zijn organische
Geloof & Renaissance
behoeften - b.v aan voedsel en water - niet voorziet.
Het niet bevredigen van zijn instincten van overleven of voortplanting of aanbidding leidt tot
ellende. Ook dieren hebben instincten en organische
behoeften, maar het verschil tussen mens en dier is
het denken.
De wijze van denken verschilt van mens tot mens.
Het denken kan oppervlakkig, diep of verlichtend
zijn. De oppervlakkige denker probeert met een
beperkt inzicht, een oordeel uit te brengen, zonder
dat hij het feit begrepen heeft. De diepe denker
onderzoekt het feit gedetailleerd, als hij het echter
heeft begrepen, dan brengt hij pas een oordeel uit.
Een verlichte denker kijkt niet alleen naar het feit,
maar hij legt ook het nodige verband. Alleen dan pas
geeft hij oordeel.
Dus een persoon die een kleurige tafel koopt die bij
zijn stijl past kijkt alleen naar het uiterlijk en is dus
een oppervlakkige denker, terwijl een diepe denker
geïnteresseerd is in de houtsoort, de constructie of de
afwerking van de tafel. Alleen de denker die al deze
factoren in ogenschouw neemt, naar zijn budget kijkt
en of het in zijn interieur past is een verlichte denker.
De mens zal zijn
instincten door deze
drie gedachten types
bevredigen. Alleen de
verlichte denker die
rekening houdt met de
realiteit en de kennis
die hij bezit, zal
vooruitgang boeken in
zijn te nemen stappen.
De gedachte dat de
mens al zijn vragen
kan beantwoorden vanuit zichzelf is een illusie. Men
wil als individu niet inzien dat hij in al zijn doen en
laten beperkt is. Men denkt dat hij geen rekening
hoeft te houden met de omgeving en geen verband
hoeft te leggen tussen heden en toekomst. Dit geldt
alleen wanneer men de mens als vlees en bot ziet. De
verandering in omgeving, of natuur wil niet zeggen
dat dit het begin van de mens en zijn band met de rest
is. Alleen verlicht denken kan zorgen voor alomvattende antwoorden en we moeten niks over het hoofd
zien om deze antwoorden te vinden.
4. De brug van denken en handelen
Wanneer we overtuigd raken van de juistheid van
ons denken dan wordt deze gedachte of dit idee ons
concept dat we meedragen in de zin dat het ons
gedrag beïnvloedt. Wanneer we een verkeerd concept hebben over een persoon, dan wordt ons gedrag
ten opzichte van deze persoon anders dan gewoonlijk. Wanneer we ons verantwoordelijk voelen voor
ons gezin zal dat ons motiveren om hen te onderhouden. Concepten zijn belangrijk om (achteruitgaand) gedrag te veranderen.
De mens moet steeds zijn ideeën en concepten evalueren. Wanneer er fouten worden geaccepteerd in
iets dat zuiver of juist is dan zal dit gevolgen hebben,
niet alleen individueel, maar ook voor de maatschappij, vooral wanneer dit wijd verbreid wordt
aangenomen.
De mens kan zijn renaissance alleen maar realiseren,
wanneer hij een breed concept heeft dat alles
duidelijk stelt, over ons bestaan. Zo'n concept moet
de relatie mens, leven en heelal uitleggen, en alles
wat voor en na ons komt. Zonder concepten, die ons
verlicht denken heeft geleverd, zijn we niet in staat
om de vragen en uitdagingen die constant in het
leven op ons afkomen aan te kunnen. De mens die
niet weet wie hij is, waar hij vandaan komt en wat hij
tegemoet gaat bevindt zich in een akelige situatie.
5. De Grootste vraag van de mens
Waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe ligt op
elke lip van een kind zo nu en dan. Wat is de relatie
mens, leven en heelal. Wat is de band tussen het
leven voor en na het
leven. Dit zijn natuurlijke vragen waar
hij een antwoord op
wil hebben, hij heeft
hier recht op, zodat
het een basis kan vormen voor al z'n handelingen. Zonder een
antwoord, dwalen we
maar door het leven
zonder er een kijk op
te hebben. Met andere woorden, wat is het nut van
hier en nu zonder een band te vormen met het
verleden en de toekomst. Zo een kijk is vergelijkbaar
met een persoon die naar een baan solliciteert zonder
dat hij vraagt naar het ontstaan van het bedrijf, de
geschiedenis, wat voor werk zij doen, waarom de
vorige persoon is weggegaan, wat het werk inhoud,
kansen etc. Zomaar naar de baan vragen zonder te
informeren over het verleden en toekomst van het
werk is achterlijk en naïef.
6. De vraag oplossen
Een alomvattend antwoord op de vraag over de
mens, leven en heelal en hun onderlinge verbanden
door het verlichte denken, zal voor een oplossing
zorgen voor alle problemen. Dit grootse probleem
zal als een basis of een referentiepunt fungeren voor
alle zaken of problemen die een mens tegen komt.
Deze conclusie komt voort uit het feit dat de proble-
Expliciet, oktober-november-december - 2001
3
Geloof & Renaissance
men splinter problemen zijn van het hoofd probleem.
Bewapend met het antwoord van de basis vraag van
de mens, zowel individueel als collectief is hij in
staat om vooruit te komen. Bevrijd van het steeds
zoeken naar een referentiepunt voor het vinden van
een oplossing.
We zijn op zoek naar een basisgedachte of credo van
de ideologie voor ons leven. De basis of het alomvattend antwoord moet overeenstemmen met de
realiteit en categoriaal als correct kunnen worden
bewezen, elk antwoord dat afdwaalt van de basis kan
verkeerd zijn.
Voordat we verder gaan moeten we rekening houden
met de volgende regels:
1. Elk antwoord moet volledig zijn. We moeten een
totaal antwoord hebben voor de mens, leven, en het
heelal.
2. Elk antwoord moet overeen komen met de realiteit
en moet een verifieerbaar feit zijn. Om aan de eisen
te voldoen moet het antwoord overeenkomen met de
aard van de mens en moet het intellect overtuigen.
3. Om verstandelijk antwoord te kunnen geven
moeten we ons zelf beperken we.We kunnen niet
verstandelijk iets beoordelen wat onwaarneembaar
of wat buiten onze capaciteit bevatting is.
Met deze criteria in ons denken, kunnen we de
uitdaging met onszelf aangaan op deze meest belangrijke vragen. Een uitdaging welke we voor 100%
kunnen oplossen, anders blijven we in het duister, en
met een constante ondoelmatigheid en de zorgen die
de onzekerheid brengt.
7. Het begin punt
Om de vraag over de mens, het leven en het heelal op
te lossen moeten we beginnen met de zekere waarneming van deze drie punten. We weten nu van het
4
Expliciet, oktober-november-december - 2001
voorafgaande informatie dat ze een overeenkomst
tonen en ook dat ze onveranderlijk zijn.
We weten dat de mens, het leven en heelal zijn
beperkt. Alles wat we kunnen waarnemen is beperkt.
Wat we bedoelen met beperkt is dat alles een begin
en een eindpunt heeft, en niet onbeperkt of eeuwig
is.
De mens wordt geboren en gaat weer dood, en tot
een bepaalde maat groeit en beweegt. Al het overige
leven is ook op deze manier beperkt, en dat de aarde,
maan en de sterren op dezelfde manier een begin en
een eindpunt hebben. Het leven van een ster of melkweg kan van lange of van korte duur zijn, maar zijn
zeker beperkt in het feit dat zij een begin en een eindpunt hebben. Het universum is voor het oog niet te
overzien, maar het is een eindigende ruimte, en is
dus niet onbegrensd. Geen enkele wetenschapper
heeft ooit het bewijs geleverd dat het heelal oneindig
is. Dus om te suggereren dat het oneindig is betekent
dat we buiten de grenzen gaan van wat we verstandelijk kunnen beoordelen. Dergelijke ideeën vragen van ons een uitdaging om een voorbeeld naar
voren te brengen; in onze huidige gewaarwording
van iets dat onbeperkt is, hoe hard we ook proberen
te zoeken we kunnen niets onbeperkts vinden. Alles
wat we kunnen waarnemen is beperkt en eindig.
Een tweede attribuut van de mens, leven en heelal is
dat ze behoeftig en afhankelijk zijn. Behoeftig om te
leven, of medewerking van iets anders, ze zijn niet
zelfvoorzienend. De mens heeft voedsel en water
nodig om te overleven. Planten en dieren zijn afhankelijk van een watercyclus welke weer afhankelijk is van de zon welke weer afhankelijk is van het
melkwegstelsel en de brandende massa etc. Niets
van wat we waarnemen kan overleven zonder
afhankelijk te zijn van de ander. Er is niets in onze
waarneming dat onafhankelijk is. De dingen bestaan
maar hebben geen macht of kracht om zelfstandig te
overleven.
Het feit dat het onlosmakelijk is verweven met deze
feiten dat de mens beperkt is, eindig, afhankelijk en
behoeftig is, uiteindelijk een bewijs dat er een schepper of een beginner is voor dit alles. De som van het
eindige en afhankelijke dingen is iets wat zelf eindeloos en onafhankelijk is, onafhankelijk van wat?
Onafhankelijk om een begin te maken en om in
leven te blijven, en om de complexe verwantschap
tussen de levende dingen te plannen en te ontwikkelen. We zien dingen die bestaan zonder problemen of
vraag, maar niets leeft van zijn eigen creatie, of is in
staat zich zelf te onderhouden. Er kan maar een
oplossing zijn op de vraag van de schepping en dat is
dat er een onbegrensde schepper is die ons toelaat
wat we zien en waarnemen. Alles wat eindigt moet
Geloof & Renaissance
een schepping zijn, anders was het niet tot leven
gekomen. Alle beperkte dingen zijn afhankelijk van
iets dat hen onderhoudt. Er kan geen twijfel zijn over
dit punt, ga het bij je zelf na en breng het tegenovergestelde.
Een tweede weg om naar dit argument te kijken, laat
zien dat als we gaan nadenken over alles wat beperkt
en afhankelijk is, kunnen we het maar op twee
manieren uitleggen.
1. Alles wat we waarnemen is afhankelijk voor zijn
wezen van iets anders, welk op zichzelf weer afhankelijk is van iets anders, of
2. Alles wat we waarnemen leidt zijn bestaan, of iets
anders dat bestaat vanuit zijn eigen natuur, dat
eeuwig en onbeperkt is.
maar natuurlijk. Om meer begrip van iets te krijgen
wat we niet kunnen bevatten, en we kunnen iets dat
eeuwig en totaal onafhankelijk is niet bevatten, vragen dat wij alleen maar zoeken naar verificatie data
van de Schepper. Gissen over de Schepper kan alleen
maar leiden tot ellende en fouten, want het onbekende kan niet gedoseerd worden door ons beperkt
verstand.
Verder, hebben we nog niet de alomvattende vraag
beantwoord van de mens, leven en heelal, wat er
voor en na het leven is, en wat is de relatie tussen dit
alles. Het antwoord op deze alomvattende vraag, zal
fungeren als een basis, of als een credo voor alle subproblemen die verbonden zijn met het leven, en handelen als een referentiekader voor het complexe
leven dat de mens vult; het sociale systeem,
Het eerste alternatief is fout, want het zorgt niet voor
een opheldering van hoe alles tot leven is gekomen,
het legt de reden naast zich neer. Het levert geen
reden waarom eindigende en beperkte dingen leven,
of waar ze vandaan komen. Het is daarom onlogisch,
onvolledig en laat ons zonder antwoord. Daarom
trekken we de conclusie dat alle beperkte dingen
afhankelijk van iets zijn dat bestaat uit zijn eigen
natuur. Het argument begint wanneer een beschrijving of een waarneming van de Schepper is vereist.
8. De attributies van de schepper
Wanneer we denken over de Schepper, trekken we
de conclusie dat het maar een van de drie volgende
dingen kan zijn:
1. Geschapen door een ander.
2. Schepper en geschapen zijn tegelijkertijd.
3. Eeuwig, en zelfonderhoudend.
Geschapen zijn betekent beperkt zijn en daarom deel
van de creatie en uiteindelijk niet de Schepper. Het is
absurd dat iets zichzelf kan scheppen en al bestaan
op hetzelfde moment. En daarom kan alleen de
Schepper eeuwig en onafhankelijk zijn ten opzichte
van tijd en ruimte. Deze eigenschappen van
eeuwigheid, of van oneindigheid kan door ons niet
ten volle worden begrepen. De mens is beperkt en
kan niet alles bevatten. Als we een klop op de deur
horen, dan hebben we een sterk gevoel dat er daar
iemand is, maar we weten niet wie. We kunnen
alleen maar gissen. Gissen over de essentie of over
de karakteristiek van de Schepper is niet noodzakelijk en werkt onproductief. We doen moeilijk over
z'n bestaan, terwijl we het bewijs niet kunnen leveren van het bestaan van een Schepper, eerder dan te
gissen over de schepper welke op zichzelf buiten ons
bevattingsvermogen ligt. Het verlangen om meer te
begrijpen over iets belangrijks in ons leven is alleen
economische politiek, buitenlandse politiek, rechtssysteem, etc.
In het kort; het zal de mens zijn doel uitleggen in het
leven, en ons leiden naar een ware vooruitgang. Tot
zover het bestaan van de Schepper, wat is de relatie
met hem, en de band met de mens, leven en wat is
erna de schepping?
9.Het antwoord van de islam op
"de vraag"
De Islam heeft deze vraag beantwoord, door te
stellen dat de mens en het heelal zijn geschapen door
een Schepper en dat voor het ontstaan van het leven
op aarde Allah al aanwezig was. Allah staat boven
leven en het heelal, is eeuwig en zelfonderhoudend.
Op een dag komt er een eind aan dit leven, waarna
de mens terug zal keren naar zijn Schepper, en over
hem of haar zal oordelen gevolgd door een onvergankelijk verblijf in hel of paradijs. Voor de intrede
Expliciet, oktober-november-december - 2001
5
Geloof & Renaissance
eiste de Islam een verstandelijke kijk. Daarom
moeten we dit alles nauwkeurig bestuderen om te
kunnen beoordelen of het juist of onjuist is. Voor we
verder gaan doorlopen we de geloofsbelijdenis
(Akide in het Arabisch) aan welke alle problemen en
verdere vragen worden verwezen. De geloofsbelijdenis is dat er maar een God is dat hij de mens, djin en
de engelen heeft geschapen en dat Mohammed
(vzmh) de laatste van de reeks door God gezonden
profeten als leidende voor de mensheid, en dat na dit
leven de mens wordt opgewekt en zal worden geconfronteerd met een oordeel over zijn daden, en dat na
dit oordeel het paradijs of hel volgt. De moslim (hij
die zich overgeeft aan de wil van God) moet verstandelijk overtuigd zijn van deze begrippen als
onweerlegbare feiten. Als dit zo is zal de moslim
zich in al zijn handelen, zijn problemen groot of
klein laten leiden door zijn credo.
We gaan naar de grondregels die nodig zijn voor
onze beoordeling voor dit of elk ander credo of
andere totale oplossing.
De oplossing moet zijn:
1. Een totaal oplossing waarin
geen enkele vraag onbeantwoord
blijft.
2. Overeenstemmend met het feit
als waarneembare realiteit, overeenstemmend met de aard van de
mens, en verstand overtuigend.
3.Beoordeling gebaseerd op de
beperking van onze waarnemingen.
Een kwestie die net zo belangrijk
is als de basis van ons leven, en
hoe we deze moeten leiden, is dat
men niet zomaar dingen aanneemt zonder de meest strenge
beoordeling, gegrond op de criteria welk ons verstand kan overtuigen en ons hart kan
gerust stellen.
10. en 11. Is de islam als ideologie
compleet en juist? bestaan van God
Vragen over het bestaan van God, Hel, Paradijs of
Engelen veroorzaakt wat problemen, omdat we ze
niet kunnen waarnemen, vooral op de bovengenoemde criteria. Is het mogelijk om het bestaan te
bewijzen, ondanks dat het niet mogelijk is voor ons
om ze waar te nemen. Laten we beginnen over het
bestaan van God. Als eerder uiteengezet kan het
bestaan van God worden bewezen door diep na te
denken over alle dingen die we kunnen waarnemen
en door te concluderen, dat zij alle beperkt en af-
6
Expliciet, oktober-november-december - 2001
hankelijk zijn. De som van alle beperkte afhankelijke dingen is begrensd en eindig en alle eindige
dingen hebben een begin en een eind. Alle eindige
dingen moeten zijn geschapen, door het opereren
van deze relatie zien we dat de dingen die eindigen
niet in staat zijn zichzelf te creëren. Alle afhankelijke
dingen zijn niet zelfvoorzienend en daarom hebben
ze iets nodig dat hen kan onderhouden, ze bestaan
niet uit zichzelf. Door verstandelijk bewijs hebben
we de onderhouder kunnen identificeren en wie we
Allah (god) noemen. Dit bewijs komt voort uit
nauwkeurig onderzoek van al onze waarnemingen.
Dit komt overeen met onze waarnemingscriteria. Het
feit dat Allah oneindig en zelfvoorzienend is, kunnen
we hem gewoonweg niet waarnemen of beschrijven
en het is ook niet van belang om zijn bestaan te bewijzen. En onze tijd te verdoen aan dingen die we niet
kunnen waarnemen, het is onproductief en geeft ons
verstand geen rust.
We hebben met verstandelijke overtuigende argumenten geprobeerd het bestaan
van God naar voren te brengen.
We moeten ook kijken of dit
overeenkomt met de aard van de
mens. De mens heeft organische
behoeften en instincten. Hij
streeft spontaan er naar deze
constant te bevredigen. De
organische behoeften zijn b.v
voedsel en water, zonder dit zal
hij sterven. Instincten kunnen we
in drieën verdelen. Overleven, of
zelf onderhoud, voortplanting en
religiositeit of aanbidding . We
kunnen duidelijke manifestatie
of sporen in de mens waarnemen
van zijn verlangens naar het
bevredigen van zijn instincten.
De mens heeft goederen en luxe
nodig, zoals een huis, werk, en
een inkomen. Hij kan gierig en vrekkig zijn, hij kan
sparen voor zijn toekomst. Hij heeft mededogen,
genegenheid, liefde, en seksuele neigingen etc. wat
allemaal een uitvloeisel van zijn instinct is.
Verheiligen, aanbidden, eren, willen benaderen van
hogere machten zijn in de mens religieuze fenomenen .
In een technologische seculaire maatschappij wordt
het verlangen naar religie ontkend. De feiten op deze
opinie zijn tegenstrijdig, zoals die van de communistische waar de geloofsleer het bestaan van de
Schepper ontkent.
We vinden borst- en standbeelden van personen die
met trots worden vertoond en als een voorbeeld
dienen voor de mens naar iets hogers. De mens
veranderde het aanbidden van de Schepper naar het
aanbidden van personen als Lenin of Karl Marx.
Geloof & Renaissance
In het westen is de situatie niet veel anders, want hier
worden filmsterren, beroemdheden, koningshuizen,
sporthelden verafgoodt. Deze toestand van verafgoding is niet automatisch bevredigend,daar de mensen
allen gelijk zijn in beperkingen en afhankelijkheid en
het lot van elkaar niet kunnen bepalen. We zien hoe
politici, beleidsmakers en zakenlui regulier falen, en
geen sportheld kan z'n lot bepalen.
schepen die de zee bevaren met dat gene wat de
mensen tot voordeel strekt, en in het water dat
Allah van de hemel eer zendt, waarmede hij de
aarde doet herleven na haar dood en daarop alle
soorten dieren verspreidt en in de veranderingen
der winden, en in de wolken die tussen de hemel en
aarde in dienst zijn gesteld zijn, inderdaad tekenen
voor een volk van begrip."
(zie vertaling van de betekenissen van de Koran 2:164)
Als de mens zijn instinct van religie wil bevredigen,
dan moet hij zich laten leiden door een macht die
controle over hem heeft, en tot wie hij uiteindelijk
zal wederkeren. De relatie die de mens heeft met
God om hem te aanbidden of te genoegen, betekent
dat de mens een bepaalde focus heeft op het leven,
dat van zijn tekortkoming toegeven, en leiding
zoeken voor zijn zaken in het leven, van een bron
met absolute kennis en begrip. Alleen degene die
absolute kennis en macht heeft is het waard om te
worden aanbeden, dit is de enige bevredigende
manier van aanbidden, in volledige overeenstemming met z'n religieus instinct, of kijken naar een
ander mens of materiële dingen, zoals geld wat intellectueel zwak is en niet genoeg is om ons instinct te
bevredigen.
We hebben het bestaan van god bewezen door middel van intellectueel en instinctieve argumenten en
het benutten van alle bewijzen van ons bevattingsvermogen. Vanaf deze positie moeten we verder
zoeken in onze geloofsbelijdenis en kijken of deze
punten waar zijn. We beginnen bij het onderzoeken
van de vraag goddelijke leiding. Wat heeft God ons
gegeven en welke instrumenten zijn er voor de mens
om zijn problemen op te lossen.
Wordt vervolgd
Daar de mens d.m.v. zijn instinctieve emoties in het
bestaan van God kan geloven, is dit onbetrouwbaar
en gevaarlijk, omdat emoties kunnen veranderen en
bijdragen tot fouten in de levensovertuiging van een
persoon. Uit de geschiedenis leren we hoe de mens
faalt door zijn geloof in fantasie of bijgeloof, of het
toekennen van Goddelijke macht aan een mens, Hem
een zoon toeschrijven, reïncarnatie van God, alles
van dit is onwaar en kan leiden tot ongeloof.
Daarom is het voor moslims niet alleen verplicht in
God te geloven door zijn emotionele instinct, maar
ook met zijn verstand. De gelovige moet intellectueel overtuigd zijn in het bestaan van God anders
kunnen zijn emoties willekeurig worden veranderd.
Concepten waarvan mensen overtuigd zijn zullen
niet worden veranderd, tenzij een sterk intellectueel
argument wordt voort gebracht, dus gebruik van het
verstand is vereist voor een standvastig geloof.
"Er zijn voorzeker in schepping der hemelen en
aarde, en in de wiesseling van de dag en nacht
tekenen voor de mens met begrip :"
(zie vertaling van de betekenissen van de Koran 3:190)"?
De Koran voert honderden verzen aan om de mens
aan te sporen om te kijken en te peinzen over het
heelal en schepping, de samenhang, en de attributen
die leiden tot het geloof in de schepper, door gebruik
van verstand en redenering.
"Voorwaar, in de schepping der hemelen en der
aarde en de wisseling van nacht en dag, en de
Expliciet, oktober-november-december - 2001
7
Leven en dood
Leven en dood
H
et leven is het tegenovergestelde van de dood.
De fenomenen van het leven manifesteren zich
d.m.v. bevattingsvermogen, wil, beweging, zintuiglijk waarnemen, adem, groei en alimentatie.
De dood is het tegenovergestelde van het leven. In
Lisan al-Arab wordt er het volgende gezegd: " de
dood is het tegenovergestelde van het leven."
Aangezien het feit dat de dood het tegenovergestelde
is van het leven, zijn de uitingen ervan de tegenovergestelde van de fenomenen van het leven. Het manifesteert zich d.m.v. het niet hebben van een bevattingsvermogen, het ontbreken van wil, beweging en
ademhaling, en de stopzetting van zowel het groei
als voedsel inname.
Er zijn Koranverzen en Ahadith welke aanduiden dat
wanneer een persoon komt te overlijden de roeh van
het lichaam wordt ontrokken, en zijn ziel wordt
genomen door zijn Heer. Allah (SWT) zei:
(Allah neemt de zielen weg op de tijd van hun dood
en in hun slaap, als ze nog niet gestorven zijn. Dan
houdt Hij die waarvoor de dood beslist is tegen en
zendt de andere voor een bepaalde termijn weer
weg. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken.)
(zie vertaling van de betekenissen van de Koran
soerat Az-Zoemar 42)
Volgens de overlevering van imam Moslim met de
autoriteit van Omoe-Salama zei de Profeet (vzmh)
het volgende: "Wanneer de roeh genomen wordt,
wordt het gevolgd door het zicht." Niemand kent
de essentie van het ziel (náfs) en de Roeh (geest),
alleen Allah (SWT) Hij is de enige die het weet. De
onttrekking en de terugkeer van beide naar Allah is
een onderdeel van het verborgene en is daarom niet
onderzoekbaar. Echter, er zullen wel tekens van het
sterfproces zichtbaar zijn op het lichaam.
Ook al indiceren de verzen en ahadith dat het leven
tot een einde komt na de onttrekking van de roeh, en
8
Expliciet, oktober-november-december - 2001
de ontneming van de ziel, geven zij het exacte
moment van sterven niet weer. Het enige wat
genoemd wordt is dat wanneer de roeh ontrokken
wordt, het gevolgd wordt door het zicht, zoals het
beschreven wordt in het voorgaande hadith. In een
soortgelijke overlevering zegt de Profeet (vzmh):
"Als je voor mensen zorgt die aan het sterven
zijn, sluit dan hun ogen want het zicht volgt de
roeh." (overgeleverd door Ahmed )
Hierdoor zal de precieze moment van overlijden een
onderzoeking van het manat - de bepaling van het
feit - vereisen om zo te achterhalen of iemands leven
tot een einde is gekomen. Dit zal deskundigheid en
kennis vereisen.
Voor de vooruitgang in de wetenschap, medische
technologie en de levensondersteunende machines,
beschouwden de doktoren dat met het stoppen van
het hart, een einde aan iemands leven betekende.
Tegenwoordig nemen zij niet meer deze standpunt in
en zeggen ze dat als het hart stopt met functioneren
dit niet noodzakelijker wijs indiceert dat de persoon
overleden is. Het is voor een mens mogelijk dat hij
in leven blijft ook als het hart gestopt is met functioneren. Openhartchirurgie vereist bijvoorbeeld dat het
hart gestopt wordt. Dokters zeggen dat met de dood
van de hersenstam het overlijden en het einde van
het leven wordt aangeduid. Het is het orgaan dat de
hersenen verbindt met de rest van de lichaamonderdelen en zo met de buitenwereld. Hiermee bereiken
alle gevoelens de hersenen, waardoor alle signalen
vanuit de hersenen worden overgedragen naar de
daar toebehorende taken. Het is het laatste deel van
de hersenen die stopt met werken. Het afsterven van
de hersenen en de cortex vindt plaats voor het afsterven van de hersenstam. Als de hersenstam afsterft,
betekent dit het einde van de leven van de mens, ook
al functioneren het hart en de longen op een natuurlijke wijze of d.m.v. een levensondersteunende
machine.
Het is mogelijk dat de hersenen eerder afsterven dan
het hart, bijvoorbeeld in het geval van een klap op
de hersenen, een hersensbloeding of een snijwond
aan de hersenstam. In het geval van ziekte zal het
hart eerder stoppen en afsterven dan de hersenen. Er
zijn gevallen bekend die raadselachtig waren voor de
artsen, waar de hersenen gestopt waren terwijl de
Leven en dood
andere organen bleven functioneren. Er werd een
geval in Finland gemeld waarbij een vrouw die al
twee en een halve maand in een coma lag als gevolg
van een hersenbloeding, beviel van een kind. Het
rare ervan was dat de vrouw twee dagen na de bevalling stierf. Toen zij onbewust was, ademde ze door
een machine, en werd kunstmatig gevoed en kreeg ze
elke week, voor tien weken lang een bloedtransfusie.
Zij beviel van een normale, gezonde kind met een
gemiddelde gewicht.
Dit is de mening die artsen innemen m.b.t. deze
onderwerp. In het geval van de juristen, zij beschouwen een persoon pas als overleden, als het zeker is
dat hij gestorven is. Zij noemen enkele tekenen die
aangeven dat een persoon overleden is, zoals het niet
ademen, een openstaande mond, starende ogen, het
inzakken van de slapen, het kantelen van de neus,
naar buiten hangende onderarmen en slappe voeten.
Als er wordt getwijfeld aan het sterven, zoals het in
het geval van een hartaanval, een schok of als een
persoon in een coma raakt, dan moeten mensen
wachten totdat zij zeker zijn van het sterven door het
waarnemen van de kenmerken van de dood of een
verandering in zijn lichaamgeur.
In onze mening, is het alleen
mogelijk om met zekerheid
de dood vast te stellen,
d.m.v. de kenmerken die de
juristen weergeven. Dit vanwege het feit dat als een persoon leeft wij zeker zijn van
dat leven, en we niet kunnen
oordelen over zijn dood tenzij wij hiervan zeker zijn.
Zekerheid kan alleen veranderd worden met zekerheid,
twijfel is in dit geval niet
toereikend.
Dit is omdat het begin punt
(het leven) blijft zoals het is
totdat het tegenovergestelde bewezen wordt met
zekerheid. De dood is het tegenovergestelde van het
leven, en de kenmerken van de dood, welke tegenovergesteld zijn aan die van het leven moeten te zien
zijn.
Een aantal hiervan zijn; het niet hebben van een
bevattingsvermogen, het ontbreken van een wil,
beweging en ademhaling, en de stopzetting van
zowel de groei en voedsel inname
Hierdoor is de mening van de artsen over het vaststellen van de dood bij het afsterven van de hersenstam en dat hij als klinisch dood wordt beschouwd
ook al functioneren een aantal van zijn organen,
komt niet overeen met het Goddelijke oordeel. Het
Goddelijke oordeel over de dood hangt af van het
afsterven van de hersenstam en alle belangrijke organen zoals, het hart, de longen en de lever. Vanuit het
Shari'a perspectief is een persoon niet overleden totdat alle belangrijke organen stoppen met functioneren en alle kenmerken van het leven beëindigen.
De volgende twee soorten mensen hebben een aparte Goddelijke oordeel; ten eerste de persoon wiens
hersenstam is afgestorven maar waarvan de organen
nog steeds functioneren, de artsen beschouwen hem
als klinisch dood. Ten tweede de persoon die een
doodsangst bereikt, waarvan de geleerde zijn toestand beschrijven als iemand die afgeslacht is, zonder zicht, spraak of vrije beweging. Ook al hebben
de mensen de hoop opgegeven voor het hervatten
van het leven van de zo'n persoon, zijn er wel bepaalde Goddelijke regel voor hun.
1. In deze staat, erft hij van niemand iets, en
niemand kan iets van hem erven.
Hij kan van niemand iets erven, omdat hij geen stabiele leven meer heeft, met bewustzijn en vrijwillige
handelingen. De voorwaarde om te kunnen
erven is dat men een stabiele leven moet hebben.
Echter, het erfdeel zal niet
worden verdeelt, totdat het
zeker wordt dat de persoon
is gestorven.
Hierdoor is het niet mogelijk dat een foetus erft
voordat hij geboren is met
de kenmerken van iemand
die het leven bezit, zoals
het huilen na de geboorte
of gapen. Djabir ibn
Abdoellah en al Miswar
ibn Makhramah hebben
overgeleverd dat de Profeet gezegd heeft: "Een
baby erft niet tenzij hij huilend ter wereld komt."
(overgeleverd door ibn Majeh.)
Als voor de regel betreffende dat anderen niet van
hem zullen erven en dat zijn eigendom niet verdeeld
zal worden als hij in de boven beschreven toestand
is, omdat de regel omtrent het overdragen van de
erfenis met zekerheid moet hebben en overtuigd
moet zijn dat degene overleden is. Van degene wiens
hersenstam is afgestorven maar een aantal van zijn
vitale organen nog functioneren en degene die de
doodsschrik bereikt heeft of een doodsgewonde persoon die nog enige leven bezit, van hun is de dood
nog geen zekerheid. Daarom zal de erfenis niet worExpliciet, oktober-november-december - 2001
9
De spirit
den verdeeld totdat hun dood met zekerheid bevestigd wordt.
2. Criminele daad tegen hem:
A: Stel het volgende voor: een persoon valt een
ander aan, waardoor de andere aan zijn hersenstam
beschadigt wordt, of hij raakt in een toestand van
doodsangst of in een toestand van doodsverwonding,
en het is zeker dat hij zou sterven. Als dan een tweede persoon zou komen die een einde aan die persoon's leven maakt dan zou de eerste persoon als
de moordenaar beschouwd worden. Dit omdat de
eerste persoon de slachtoffer in een toestand had
gebracht waarin er geen hoop meer was dat hij er
levend uit zou komen. Daarom zou hij gestraft worden volgens de Kisas (Een gelijksoortige straf waarbij de moordenaar wordt gedood.)
De tweede persoon wordt niet beschouwd als de
moordenaar en de Kisas zou niet op hem worden toegepast. Er zal wel een "ta'zeer" straf voor hem zijn
want hij heeft de heiligheid van een mens aangetast.
In het geval waarbij de eerste persoon hem niet tot
een toestand had gebracht van een doodgewonde
persoon, maar wel ernstige wonden toebracht, en hij
nog steeds voor het leven vatbaar omdat hij zijn
bewustzijn, gevoel en vrijwillige bewegingen kon
uitvoeren. Als dan een tweede persoon zou komen
die een einde aan zijn leven brengt dan zou in dit
geval de tweede persoon beschouwd worden als de
moordenaar. Op deze tweede persoon zou dan de
Kisas worden toegepast. De eerste zal niet beschouwd worden als de moordenaar maar zal wel een straf
krijgen voor de aanval die hij had gepleegd. Hij zou
dan de diya moeten betalen voor datgene dat hij
beschadigd heeft op het lichaam van de ander.
Als de Khalifa degene is die aangevallen wordt, verkeerd in doodsangst en de toestand van een vermoorde zal er geen ander Khalifa worden aangewezen totdat het met zekerheid is vastgesteld dat hij
overleden is. Dit was het geval tijdens het leven van
de metgezellen, (moge Allah tevreden met hun zijn)
Aboe Bakr en Omar. De metgezellen gaven geen
Bay'ah aan Omar totdat het zeker was dat Aboe Bakr
overleden was, De mensen van de Shoera begonnen
niet aan de procedure waarbij er een nieuwe Khalifa
wordt gekozen totdat het zeker was dat Omar was
overleden. 
De spirit
door sheich ibn Ali - bey
D
e mens is een levend wezen die uit materie
bestaat. Allah heeft Adam als eerste mens
vanuit klei geschapen;
"Toen jouw Heer tot de engelen zei: < Ik ga een
mens uit klei scheppen. En als Ik hem gevormd heb
en hem iets van Mijn geest heb ingeblazen, valt dan
in eerbiedige buiging voor hem neer.>"
( zie de vertaling van de betekenissen van de Koran,
soerat saad 71-72)
De mensheid vroeg zich van de eerste dag al af over
de essentie van de spirit (roeh). Tevens was de profeet Mohammed (v.z.m.h.) geconfronteerd met deze
vraag (de essentie van de spirit) dat gesteld werd
door de leiders van Koerijsh. Het antwoord op deze
vraag is door Allah geopenbaard ;
"Zij vragen jou over de geest. Zeg : < De geest
komt door de beschikking van mijn Heer. En van de
kennis is jullie slechts weinig gegeven.> "
( zie de vertaling van de betekenissen van soerat Alisraa 85.)
De mens kan het feit van de spirit, als geheim van het
leven, niet beseffen. Toch is de spirit waarneembaar
door de verschillende fenomenen zoals groei, beweging en vermenigvuldiging. Wanneer men met deze
fenomenen in aanraking komt ziet men dat er daadwerkelijk een spirit aanwezig is. Wanneer de mens
valt te overlijden verdwijnen hiermee de spirit en de
fenomenen. De spirit, het geheim van het leven, is
door Allah vastgesteld om het menselijke lichaam tot
groei, beweging en vermenigvuldiging te brengen.
Volgens veel westerse en oude Griekse geleerden
10
Expliciet, oktober-november-december - 2001
De spirit
maakt de spirit een deel uit van het menselijke lichaam.Zij beweren dat de mens uit materie en spirit
bestaat. Wanneer de spirit de materie (hiermee wordt
bedoeld de lichamelijke behoeftes en de instincten)
onderdrukt en overwint dan is er sprake van grote eer
en superioriteit , bij de onderdrukking van de spirit
en de overwinning van de materie zakt de mens tot
het niveau van een dier. De reden dat ze dit beweerden is gebaseerd op hun filosofie over de materie en
de spirit; De materie van de mens impliceert het satanische gedeelte van de mens dus het kwaad en de
spirit het goddelijke gedeelte van de mens dus het
goede.
Deze bewering is onjuist omdat de mens in de werkelijkheid uit materie bestaat. Met andere woorden
het waarneembare feit van de mens toont aan dat hij
alleen maar van materie is. De spirit, het geheim van
het leven, heeft geen enkele invloed op het verheffen
of het verlagen van het niveau van het menselijk
gedrag. We kunnen niet beweren dat de spirit, het
geheim van het leven, invloed kan uitoefen op de
handelingen van de mens waardoor hij de superioriteit of de laagheid kan bereiken. Want ondanks het
feit dat de dieren deze spirit, het geheim van het
leven, met zich mee dragen, kan men niet over de
superioriteit of laagheid spreken.
De spirit die voor de superioriteit en hoogwaardigheid van de mens zorgt, waar de oude Grieken en de
westerse geleerden het over hadden is niet de spirit
die het lichaam van de mens in groei en beweging
houdt. Maar de spirit die zij bedoelden was het
besef van de relatie van het schepsel met de
schepper. Waar zij de fout in gingen was dat zij geen
onderscheid maakten tussen de verschillende betekenissen en feiten van de spirit. Zij hebben de verschillende betekenissen en feiten van de spirit door elkaar
gehaald waardoor zij tot een irrationeel en irreële
conclusie zijn gekomen. Het verwarren en door
elkaar halen van deze twee verschillende betekenissen en feiten van de spirit, het geheim van het leven
of de spirit die het lichaam in groei en beweging
houdt en het besef van de relatie van de mens met
zijn schepper is onjuist. Omdat een atheïst die niet in
een schepper geloofd ook een spirit met zich meedraagt, het geheim van het leven, toch beseft hij deze
relatie met de schepper niet.
Dit bewijst dat de spirit, het geheim van het leven,
geen invloed uitoefent op de relatie tussen de schepper en het schepsel. Het besef van de relatie met
de schepper is het resultaat van het denken over de
mens, heelal en het leven. Dit behaalde punt komt
van buiten het lichaam van de mens en is gebaseerd
op redenering, vandaar dat het verschil bestaat tussen de mensen die in een schepper geloven en niet
geloven of het verschil tussen de spirituele en niet
spirituele mensen.
Wanneer de mens in het bestaan van de schepper
gelooft, en de relatie tussen de schepper en de schepselen heeft beseft kan men zodoende pas zegen dat
men spiritueel is of spirit heeft. In tegenstelling tot
wanneer men deze relatie niet beseft, dan heeft hij in
dit geval geen spirit.
Het besef van de relatie van de mens met zijn
schepper impliceert zich schikken naar de orde van
zijn heer. Naar aanleiding van deze bewustheid voelt
de mens de macht, kracht en de grote mogendheden
van de schepper. Juist dit gevoel die de mens heeft is
de spiritualiteit die de mens zoekt.
Met de samenkoppeling van de spirit en de materie,
wordt er in de islam mee bedoelt dat de mens die
vanuit materie bestaat, zijn lichamelijke behoeftes en
instincten gaat bevredigen volgens de goddelijke
oordelen. Bijvoorbeeld: het eten is een materiële
behoefte van de mens die hij moet bevredigen.
Wanneer hij deze materiële behoefte volgens het
goddelijke oordeel bevredigt, - zoals het niet eten
van varkensvlees omdat het haram is - mengt hij de
spirit met de materie. Dit is wat Allah heeft geopenbaard:
"volgt wat van jullie Heer naar jullie is neergezonden en volgt in plaats van Hem geen andere
beschermers…"
(zie vertaling van de betekenissen van soerat AlA'raaf 3)
"en dat dit Mijn weg is, een juiste. Volgt die dus en
volgt niet de verschillende andere wegen die jullie
van Zijn weg afvoeren…"
(zie vertaling van de betekenissen van soerat AlAn'aam 153)
"Het past een gelovige man en een gelovige vrouw
niet, wanneer Allah en Zijn gezant iets beslist hebben,nog de vrije keus te hebben in Hun beschikking. En wie Allah en Zijn gezant trotseert, dwaalt
duidelijk. "
(zie vertaling van de betekenissen van soerat Al Ahzaab36) 
Expliciet, oktober-november-december - 2001
11
De Staatsman
3D e S t a a t s m a n
door Aboe Enes
D
e meeste mensen denken dat de staatsman degene is die de staat bestuurt, de mensen geven
deze titel aan de staatshoofd en de ministers en aan
soortgelijke mensen. Zij beschouwen de andere
mensen die deze titel niet hebben niet als staatsman,
en selecteren hun in twee verschillende soorten:1de staatsman 2- de staatsburger en plaatsen alle andere ambtenaren en medewerkers op de tweede plaats.
Wat de mensen onder de staatsman verstaan is niet
juist. De regeerder van een land kan een staatsman
zijn of niet, en de staatsburger kan een staatsman zijn
ondanks het feit dat hij geen functie bekleed met
betrekking tot het besturen
van het land. Een staatsburger kan een landbouwer zijn
of een medewerker in een
fabriek, handelaar, docent en
tegelijkertijd een staatsman.
De staatsman is een creatieve
politieke leider, dat geldt
voor iedere man die een regeermentaliteit bezit en in staat
is om de zaken van de staat te
kunnen besturen en het
oplossen van de problemen,
tevens de algemene als de
privé betrekkingen kan dirigeren. Dit is de staatsman die
wij overal tussen de mensen
kunnen vinden terwijl hij
geen regeerder is en geen
enkele functie bekleed op het
gebied van regeren.
Sinds de oprichting van de
islamitische staat in het eerste
jaar van de emigratie had de
staat al veel mannen die de
eigenschap van een staatsman in hun mentaliteit, psyche en gedrag hadden. En
dat gedurende een periode van langer dan zes
eeuwen, tot ongeveer het einde van de tijd van de
Abbasieden staat. Ook na deze tijd waren er altijd
mensen die de eigenschappen van een staatsman
hadden en dat duurde tot het midden van de 11 de
eeuw (AH) 18e eeuw (Chr.), toen het erg schaars
12
Expliciet, oktober-november-december - 2001
werd om zo'n mentaliteit van een staatsman te kunnen bevruchten en ontwikkelen en dat leidde tot een
drastische vermindering van mannen met een eigenschap van een staatsman. Toen de Khilafah staat vernietigd werd was het niet alleen een kwestie van
schaarsheid en vermindering van staatsmannen maar
de vruchtbare aarde die deze eigenschappen
beschermde en een staatsman tot een bevruchting
kan brengen is helemaal van de aardbodem verdwenen. Vervolgens kon de islamitische oemmah (natie)
niet meer dat soort mannen baren die over een mentaliteit beschikken om het land te kunnen besturen.
Een oemmah (natie) waaruit een staatsman uitbloeit
is een oemmah (natie) die
van haar praktische leven
kan genieten, en met haar
binnenlandse en buitenlandse betrekkingen en haar
regeringsideeën geprezen
is. Bij zo'n oemmah (natie)
heerst een gevoel van verantwoordelijkheid over alle
mensen. Zelfs over de mensen die buiten de grenzen
van haar staat leven om hen
te besturen en hun problemen op te lossen. Bij zo'n
oemmah (natie) heerst ook
een gevoel van eigen waardigheid waardoor de oemmah (natie) aangezet wordt
om een superieure positie in
de wereld te nemen en probeert zelfs het leiderschap
van de hele wereld over te
nemen. Dit is de vruchtbare aarde waaruit een staatsman uitbloeit die over een
regeringsmentaliteit beschikt, dit gaan we in drie
punten samenvatten:
1 De oemmah (natie) moet voor haar leven over een
visie en een volledige kijk op het leven beschikken.
2 De oemmah (natie) moet over een visie beschikken
die het werkelijke geluk in het leven kan realiseren.
De Staatsman
3 Een eigen beschaving die de andere mensen naar
een betere leven verheft en voor het hoogste intellect
en superieure waarden en permanente rust zorgt.
Deze drie eigenschappen zijn bij de moslims alleen
te vinden in boeken en in hoofden van geleerden die
alleen nog in praktijk gebracht moeten worden.
Degene die het in het praktijk kan brengen is de
staatsman. Het politieke intellect heeft een politieke
leiderschap nodig om zich te kunnen realiseren.
Zolang deze eigenschappen in boeken en in hoofden
van geleerden blijven zal het geen enkele waarde
hebben en kunnen we het niet als werkelijkheid
beschouwen. Om een politieke leiderschap te kunnen realiseren moet er iemand zijn die bewust is van
politieke redenering en creativiteit en dit als eigenschap moet hebben zodat hij zijn politieke redenering en creativiteit spontaan kan uitoefenen.
Ondanks het feit dat deze oemmah (natie) die nog
steeds een superieur compleet idee heeft over mens
heelal en het leven, ondanks het feit dat de oemmah
(natie) over een eigen visie beschikt die het geluk
van het moslims kan realiseren en ondanks het feit
dat de oemmah (natie) een specifieke beschaving
heeft waardoor de moslims betere leefomstandigheden kan bewerkstelligen.Ondanks alles blijft het een
theorie die niet in praktijk kan worden gebracht en
het zijn zelfs filosofische ideeën die in boeken en in
hoofden van geleerden zijn opgeslagen.
Daarom is zo'n vruchtbare aarde die een staatsman
baart helemaal verdwenen, derhalve zijn dat soort
mensen zeldzaam geworden. Bovendien, hoe zou
een moslim een politieke leiderschap bereiken terwijl hij niet gevoed wordt met de concepten van leider schap en politieke ideeën? Hoe zou hij aan de
creativiteit komen terwijl hij zich bezighoudt met
imiteren en na-apen.
moeten ze de weg bewandelen die hun tot het vinden
en vermenigvuldigen van een staatsman kan leiden.
Dat kan alleen realiseerbaar zijn wanneer zij de politieke cultuur die op het islamitische credo gebaseerd
is op peil houden. Wanneer zo'n cultuur bij de moslims overheerst en een feit wordt dan is er sprake van
een vruchtbare aarde die een staatsman kan baren. Zo
begint de bevruchting van een staatsman en wanneer
de staatsman ontstaat dan komen de veranderingen
en renaissance tot stand.
Dat is de staatsman en dit is het klimaat waar de
staatsman zich kan bevinden. De staatsman hoeft
geen regeerder te zijn maar hij is een creatieve politieke leider die eerst in die oemmah (natie) moet uit-
bloeien, en niet degene die via verkiezingen of
benoeming of via militaire staatsgreep aan de macht
komt of iemand die door zijn rijkdom aan de macht
komt terwijl hij niet bewust is van wat er om zich
heen afspeelt en niet verder dan zijn neus kan zien.
De vraag nu is hoe de staatsman aan de macht kan
komen?
Het antwoord is dat hij zich voor de mensen om zich
heen moet bewijzen en vervolgens voor de mensen in
zijn stad en regio, vervolgens wordt hij als regeerder
benoemd nadat zijn bekwaamheid en capaciteit
bekend is gemaakt, of via verkiezingen die alleen
mogelijk zijn in een eerlijke staat met een bewust
volk. Wat de huidige staten in de islamitische landen
betreft gaat het voor de staatsman alleen om het leiderschap van de mensen over te nemen zodat hij van
de mensen een invloedrijke massa kan maken waardoor hij de regeerder kan bedreigen om hem uiteindelijk af te zetten of omver te werpen en zelf de
macht over te nemen. De huidige verkiezingen die in
onze landen worden gehouden zorgen alleen voor dat
soort regeerders die bekend staan met hun oppervlakkigheid en hebzucht. 
Wanneer de moslims de renaissance willen bereiken,
Expliciet, oktober-november-december - 2001
13
Is de invloed van een taal gelijk aan die van de staat?
Is de invloed van een taal
gelijk aan die van de
staat?
door kosei eschami
A
ls we de invloed van de talen gedurende de
geschiedenis zouden bestuderen zouden we tot
de conclusie kunnen komen dat de invloed van een
bepaalde taal even groot is op als de macht van de
staat waarin deze taal gesproken wordt. Om als voorbeeld de Arabische taal te nemen, deze werd voor de
komst van de Islam alleen gesproken, en zijn impact
was alleen beperkt tot het Arabische schiereiland. Na
de komst van de Islam en de stichting van een
Islamitische staat die zich gestaag tot een supermacht uitbreidde veranderde dat. Ongetwijfeld is de
taal met de meeste impact op de huidige tijd het
Engels, die eveneens nadat het een lokaal gevoerde
taal was die slechts op een aantal Britse Eilanden
gesproken werd. De huidige invloed heeft
pas kunnen winnen nadat groot
Brittannie koloniën ging stichten en
daarmee een grootmacht werd
waardoor de taal van deze staat
een belangrijke positie kon krijgen op het wereldtoneel. Zelfs na
de neergang van het Britse rijk
blijft het Engels zijn positie handhaven daar de Verenigde Staten
van Amerika de hegemonische positie van Groot Brittannie heeft kunnen
ontnemen.
Een belangrijk punt om bij stil te staan is het feit dat
een taal alleen van invloed kan zijn indien deze taal
door een staat als voertaal wordt gebruikt, net zoals
een bepaald ideologie alleen dan van invloed kan
zijn indien dit ideologie gedragen wordt en in stand
wordt gehouden door een staat. Indien een ideologie
niet over een dergelijk machtig draagvlak beschikt
zal dit ideologie zich niet kunnen handhaven, zoals
dit bijvoorbeeld het geval is geweest met het communisme. Een taal zal alleen dan een grote impact
hebben indien de taal wordt gedragen door een
machtige staat die zijn invloed in de wereld doet gelden, zoals het geval is met de Engelse taal. Zo blijft
bijvoorbeeld het Engels een grotere invloed uitoefenen dan bijvoorbeeld het Frans, ondanks dat zowel
Frankrijk als de Verenigde Staten dezelfde ideologieën dragen. De invloed van de Verenigde Staten
14
Expliciet, oktober-november-december - 2001
reikt echter verder dan de invloed van bijvoorbeeld
Frankrijk.
Tot nog toe hebben we niet stilgestaan bij wat er
bedoeld wordt met een taal die zijn invloed in de
wereld doet gelden. Hiermee bedoelen wij een taal
die door een staat als voertaal wordt gebruikt, en
door deze staat als voertaal kan worden opgedrongen
aan andere staten. Dit is uiteraard alleen mogelijk
indien de staat en de mensen die de taal dragen
wetenschappelijk als cultureel voorop lopen, waardoor anderen gedwongen zijn deze taal ook als voertaal te gebruiken in wetenschap, techniek, en in
internationale betrekkingen en verdragen. Uit
het voorgaande valt te concluderen dat de
invloed die een taal heeft niet is terug
te voeren op het aantal mensen dat
deze taal van huis uit spreekt binnen een machtige staat; zo wordt
het Chinees door meer mensen
gesproken dan het Engels, echter
de invloed van de Chinese taal is
verwaarloosbaar.
Behalve de invloed die een taal
internationaal kan hebben kan een
taal ook over karakteristieken beschikken en eigenschappen hebben die deze taal
in staat stellen zich over een gebied uit te breiden
en zo toch een grote rol laten spelen op het wereldtoneel. Zo kent de Arabische taal geen gelijke
wanneer het op rijkdom aan eigenschappen aankomt.
Deze rijkdom is echter vrijwel onbekend gebleven
aangezien de dragers van deze taal en hun staten vrijwel van geen invloed zijn op het wereldtoneel, en
kan de rijkdom van de Arabische taal alleen dan tot
bloei komen wanneer zijn dragers over de benodigde
invloed beschikken op het wereldtoneel, wat alleen
dan kan geschieden indien de dragers van deze taal
hun stempel kunnen drukken op het gebied van
wetenschap, technologie, en cultuur. Het betreurenswaardige is echter dat de staten die deze taal dragen
zelfs hun internationale verdragen en overeenkomsten in het Engels vastleggen en niet in de eigen taal.
De Islam & het Christendom
Velen hebben zich met het vraagstuk omtrent het
vergroten van de invloed van de Arabische taal en
het tot bloei laten komen van deze taal zowel op het
vlak van techniek, wetenschap als cultuur beziggehouden. Sommigen beschouwen het als zijnde de
verantwoordelijkheid van de opvoeder die deze taal
aan de kinderen leert, anderen weer zeggen dat het
een probleem is van onderwijsprogramma's, en weer
anderen zien een belangrijke rol voor de media weggelegd. Al deze mogelijke oplossingen zullen uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden aangezien de belangrijkste factor in al deze oplossingen over
het hoofd wordt gezien en dat is de rol die de staat
dient te vervullen. De enige manier om dit te bereiken is door het stichten van het Islamitische Kalifaat
die de ware invloed en de rijkdom van deze taal
daadwerkelijk kan vergroten door het uitdragen van
de Islam en de Moslims zo hun ware positie in de
wereld kan geven. Deze staat zal absoluut een zeer
grote rol op het wereldtoneel vervullen en zal de
Arabische taal zijn ware en oorspronkelijke positie
geven, en dat is dat het de taal van religie, wetenschap, techniek en cultuur zal zijn van deze staat. Zo
alleen kan deze taal zijn invloed doen gelden op het
wereldtoneel, daar de invloed van de taal onlosmakelijk afhankelijk is van de invloed van zijn drager.
Het is van belang om te weten dat het Arabisch een
zeer belangrijke rol speelt in de Islam, zoals geen
enkele taal die heeft in welke religie of ideologie dan
ook. Zo kan het kapitalisme verkondigt worden in
meerdere talen. De Islam echter kan alleen in het
Arabisch verkondigd en begrepen worden. Indien
dat dus in een andere taal zou gebeuren dan is de
kans groot op een niet geheel correcte interpretatie.
Vandaar ook dat het misverstand bestaat of de
invloed van de taal vanuit de taal zelf komt of door
de staat wordt opgelegd. Het antwoord daarop is dat
de staat de belangrijkste rol speelt, terwijl de taal van
indirecte invloed is.
De Islam & het Christendom
E
én van die centrale geloofswaarheden luidde ( en
luidt ) dat met het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus, Gods openbaring aan de
mensheid was voltooid. Dat bracht uiteraard het probleem met zich mee hoe de komst van een nieuwe
profeet te verklaren. Het antwoord dat sommige
christelijke theologen op deze vraag gaven, luidde
dat de opkomst van een nieuwe godsdienst als de
Islam gezien moest worden als het werk van de duivel. God had de duivel slechts toegestaan om de
Islam voort te brengen met als doel de christenen op
de proef te stellen en hen te straffen voor hun ongehoorzaamheid.
De profeet van de Islam, Mohammed, was een pseudo-profeet, een instrument van de duivel, een gewetenloze, op macht beluste bedrieger die de openbaringen waarmee hij te voorschijn trad zelf verzonnen
had, een voorloper van de antichrist. De Islam zelf
had, met andere woorden, een diabolisch karakter.
Het duivelse karakter van de Islam kwam onder
meer tot uitdrukking in zijn seksuele moraal die
gericht heette te zijn op wellust en uitspatting. De
levensloop van Mohammed zelf gold hier als illustratie evenals de toestemming van de Islam tot polygamie en zijn schaamteloos positieve houding ten
aanzien van de geslachtelijke omgang waarvan ook
los van de voortplanting kon worden genoten.
Een belangrijk element in de oudchristelijke theologie van de Islam was voorts het gewelddadige karakter dat aan de Islam werd toegeschreven. Was het
christendom de godsdienst van de liefde, de Islam
was de religie van het zwaard. Slechts door middel
van het zwaard zou Mohammed zijn boodschap aan
zijn vroegste gemeenschap hebben weten op te
legen.
Bijzondere aandacht werd tenslotte geschonken aan
de overeenkomsten die tussen christendom en islam
leken te bestaan. Hiervoor werd een soort complottheorie ontwikkeld waarbinnen de Islam werd geduid
als een ketterse sekte die uit het christendom was
voortgekomen. Mohammed zou een geheime leraar
hebben gehad, een wegens wangedrag uit zijn ambt
ontslagen christelijke geestelijke die in Arabie
terecht was gekomen. Deze zou hem uit rancune
tegen de kerk hebben ingefluisterd hoe hij het christendom van binnen uit kon ondermijnen: de Islam
dus ook nog als bastaardkind van het christendom.
De geschriften waarin het voorgaande christelijke
antwoord op de Islam werd geformuleerd waren uitsluitend gericht tot christelijke lezers.Ze waren
gesteld in het Grieks, Arabisch of Latijn. Grieks en
Latijn waren in die tijd bij uitstek christelijke talen
waarvan moslims nauwelijks kennis hadden. Met het
Arabisch lag dit uiteraard geheel anders. Om te voor-
Expliciet, oktober-november-december - 2001
15
De publieke opinie
komen dat moslims deze geschriften konden lezen,
werden de handschriften ervan dan ook soms in een
niet-Arabisch, bijvoorbeeld in het Syrische alfabet
afgeschreven. Bovendien circuleerden de betreffende Arabische geschriften doorgaans als anonieme
pamfletten om te voorkomen dat de ware identiteit
van de auteurs kon worden getraceerd. Dit gold
bijvoorbeeld voor een tekst die zich presenteerde als
verslag van een dialoog die in de negende eeuw aan
het hof van Kalief Al-Ma'moen in Bagdad zou zijn
gehouden tussen een islamitische en een christelijke
geleerde. De namen van deze geleerden waren gefingeerd. Dat een christelijk geleerde met de persoonlijke toestemming van de Kalief in Bagdad en aan
diens hof in staat zou zijn gesteld om als zijn diepste
overtuiging een vijandsbeeld van de islam te verdedigen dat in grote lijnen met het hierboven beschrevene overeenkomt, moet naar het rijk der fabelen
worden verwezen. Het geschrift komt ongetwijfeld
uit christelijke koker, maar de werkelijke auteur
ervan is onbekend gebleven. Wel heeft het, zoals
hierna nog zal blijken, een enorme invloed in het
westen uitgeoefend die zelfs voortduurt tot de huidige tijd.
(zie : Sprekend over de Islam en de moderne tijd,
P.S.van Koningsveld, blz 12 / 14, Prometheus.Teleac
1993)
D e p u b l i e ke o p i n i e
D
e publieke opinie (openbare mening) is:
Verzameling van alle individuele meningen ten
aanzien van een onderwerp.
Het is merkwaardig dat de regeringen altijd rekening
houden met de publieke opinie en dat ze dit zelfs
vrezen. Ze onderschatten het niet en kennen de waarde en de effecten daarvan. Daarom zien we altijd dat
de regeringen veel waarde hechten aan de publieke
opinie en voortdurend in de gaten houden.
Tijdens oorlogen en ongeregeldheden wordt de
publieke opinie door de regeringen scherper in de
gaten gehouden en ze bestrijden snel elke oppositionele opinie. In vredestijd is de controle op de publieke opinie wat minder, maar zodra de regeringen merken dat bepaalde ideeën, oproepen, meningen en
berichten een gevaar zullen zijn wanneer deze een
publieke opinie zouden vormen, dan grijpen zij er in
om dit te voorkomen.
Tijdens de tweede wereldoorlog hielden de regeringen van landen die in de oorlog waren verwikkeld de
publieke opinie scherp in de gaten. Bepaalde berichten en meningen die gevaar vormden voor die landen
werden bestreden en verboden om te voorkomen dat
deze een publieke opinie werden. Toen de Russen en
de Amerikanen na de tweede wereldoorlog over eens
waren om ideeën met betrekking tot liberalisme,
onafhankelijkheid en progressie te verspreiden bedoelden zij daarmee niet hetzelfde.De bedoeling van
rusland was om een einde te maken aan het kolonialisme en de bedoeling van Amerika was om de kolo-
16
Expliciet, oktober-november-december - 2001
niale methode te veranderen zodat zij de positie van
de koloniale staten - Groot-Brittannië en Frankrijkkon over nemen. Daarom gingen deze koloniale staten zich verzetten tegen het verspreiden van deze
ideeën door ze of te verbieden of ze andere betekenissen en begrippen te geven.
Toen de westerse landen met name Amerika het
gevaar van de Islam beseften gingen ze weerstand
bieden tegen zijn terugkeer in het leven , de samenleving en de staat. De politieke islam is juist hetgeen
wat het westen verontrust en bang maakt. Derhalve
creëert het westen met behulp van de leiders van
Arabische en islamitische landen en sommige politiek onbewuste islamitische groeperingen een
publieke opinie tegen de islam. Daarom heeft
Amerika; Iran, Afghanistan en Soedan als falend
islamitische voorbeeld gecreëerd met de bedoeling
om de hele wereld ervan te overtuigen dat de politieke islam een barbaars en achterlijk systeem is.
De publieke opinie is een van de gevaarlijkste elementen die de principes en ideeën kunnen beïnvloeden. Daarom moeten de aanhangers van de juiste
islamitische ideeën en opvattingen niet beïnvloed
worden door de publieke opinie, ondanks het feit dat
ze van het belang ervan bewust moeten zijn.
Wanneer de publieke opinie in strijd zou zijn met
hun credo en levenswijze dan moeten zij zich er niet
bij neerleggen maar juist zich er hevig tegen verzetten.
Amerika & armoede & de democratische conventie
Amerika & armoede & de
democratische conventie
( …Dit artikel is tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen geschreven. )
A
rme Amerikanen voelen zich genegeerd door
Republikein George W. Bush en Democraat Al
Gore. Zo'n 32 miljoen mensen leven onder de
armoedegrens en de politiek besteedt amper aandacht aan deze grote groep. Ze zitten gevangen in
een vicieuze cirkel: ze krijgen geen aandacht omdat
ze niet stemmen en ze stemmen niet omdat ze geen
aandacht krijgen. Armen komen niet voor op de
radarschermen van de kandidaten."Arme mensen
zijn niet machtig", is de
simpele conclusie van
Deborah Weinstein van
het
onderzoeksbureau
Beschermingsfonds voor
Kinderen
(Children's
Defense Fund).
Het gaat, zoals bekend,
erg goed met de economie. Amerika beleeft de
langste periode van onafgebroken groei in de
geschiedenis. Maar niet
iedereen profiteert van die
groei. En het zijn, interessant genoeg, niet alleen de
hele armen die niet voluit
meegesleurd worden in de
groeiende welvaart.
Mark Weisbrot van het Centrum voor Economischen Beleidsonderzoek zegt in de krant The
Milwaukee Journal Sentinel dat de hele samenleving
goed beschouwd maar matig profiteert van de economische explosie. Hij typeert de hedendaagse
Amerikaanse samenleving als het 'tijdperk van hebzucht'. Volgens zijn laatste cijfers (gemeten tussen
1986 tot 1997) is het werkelijke inkomen van 90 procent van de Amerikanen slechts met 1,6 procent
gestegen. Het inkomen van de rijkste één procent
daarentegen steeg met 89 procent.
Het aantal arme kinderen onder de armoedegrens
bijvoorbeeld lag in 1998 lager dan in 1995, ondanks
de economische voorspoed. Armoede is onzichtbaar
geworden zeggen veel deskundigen. Dat komt onder
meer door Clintons hervormingen van de bijstand.
'end welfare reform as we know it'. In 1996 tekende
hij een wet waardoor afzonderlijke staten meer zeggenschap kregen over het geld dat ze uitgeven aan
bijstandsuitkeringen. Het doel was om meer mensen
aan het werk te krijgen.
Uit onderzoek blijkt dat minder mensen een uitkering hebben. Maar ze blijven wel aan de onderkant
van de samenleving, in armoede, leven. Ze hebben
dan wel geen uitkering meer, ze zijn nu overgeleverd
aan een slecht betalende arbeidsmarkt met lage minimumlonen.
Al Gore heeft geen zin
om het hierover te hebben. Hij wil de indruk
blijven wekken dat de
economische voorspoed
iedereen heeft geholpen.
George W. Bush wil de
inkomstenbelasting van
de rijke 1 procent de
komende tien jaar met
223 miljard verlagen. Hij
wil snijden in overheidsprogramma's en liefdadigheidsinstellingen
meer verantwoordelijkheid geven.
De thuisstaat van de
Republikeinse kandidaat
doet het erg slecht in rapporten van onafhankelijke
onderzoeksbureaus zoals het Children's Defense
Fund. Texas staat op plaats 46 van 51 waar het
armoede onder kinderen betreft. 1.470.804 kinderen
(26, 2 procent van het totaal) leven in Texas onder de
armoedegrens. 25,3 procent van de kinderen in
Texas (1 miljoen 565 duizend) zijn onverzekerd.
Daarmee staat de Lone Star State op plaats 50, net
voor Arizona.
Bush en Gore praten liever over belastingverlagingen voor de middenklasse, de AOW van oudere
Amerikanen of vergoedingen van medicijnen.
De armen worden niet toegesproken en voelen zich
niet aangesproken. Ze zijn onzichtbaar. "Daklozen
Expliciet, oktober-november-december - 2001
17
Amerika & armoede & de democratische conventie
geven geen geld aan politieke campagnes", zegt de
werkloze Rickey Mantley .
"We helpen niet mee met stemmen winnen. Ze luisteren alleen naar grote bedrijven. Ze hoeven zich
niet om ons te bekommeren".
ren betrokken bij de seksindustrie. Ze worden onder
meer gebruikt in seksfilms of als prostituee. Dat staat
in een studie van de Universiteit van Pennsylvania.
De studie werd uitgevoerd op basis van rapporten
van 288 federale en regionale bureaus voor jeugdcriminaliteit en instellingen voor jeugdhulpverlening.
Uit die rapporten blijkt ook dat bijna net zoveel jongens als meisjes met de seksindustrie te maken hebben. Een groot deel van de kinderen waren weglopers, die hun heil zochten in Canada en Mexico, op
zoek naar goedkopere drugs.
Mishandeld
Bron:
reportage NOS-Journaal over armoede in de VS
Column charles groenhuijsen : de arme kiezer wordt
vergeten
Amerika & armoede & de democratische conventie (
audiocolumn Tim )
De zoektocht van de kinderen eindigt vaak op de
straten van grote Amerikaanse steden, waar ze met
seks hun geld proberen te verdienen. Volgens het
rapport worden ze vaak uitgebuit en mishandeld
doorgaans uit armere gezinnen te komen. De universiteit onderzocht ook seksueel geweld tegen kinderen. In tegenstelling tot wat in de VS veelvuldig
wordt verkondigd, worden jongeren meestal door
een bekende, zoals een familielid, misbruikt. Slechts
COMMENTAAR!!!
Dit artikel geeft aan hoe de Amerikanen onder het
kapitalistisch bestel lijden. Hiermee wordt er ook
aangetoond wat voor leiders het zijn die de hele
wereld leiden. In feite ligt het probleem niet bij de
leiders die de touwtjes in handen hebben maar aan de
ideeën, opvattingen, maatstaven en normen waarmee
zij grootgebracht zijn en waarop zij hun beleid hebben gebaseerd. Kennedy, Nixon, Reagen, Clinton en
Bush zijn de kopstukken van de kapitalistische klasse die haar belangen behartigen en beschermen. De
concepten die hun mentaliteit en psyche hebben
gevormd en hun gedrag bepaald zijn; het doel heiligt
het middel, moraal staat los van politiek, profijt is de
maatstaf van handelingen, welvarend zijn wij
wanneer wij de behoeften waarvan wij ons bewust
zijn kunnen bevredigen, etc..
Wij moeten niet verbijsterd zijn wanneer wij dat artikel lezen of die feiten weten omdat het overeen komt
met de werkelijkheid van het kapitalisme maar het
bevreemd ons wel dat de hele wereld in het algemeen en specifiek de moslims dat ze nog steeds hoop
zien in het kapitalisme. De wereld moet niet rekenen
op dergelijke leiders die helemaal gedomineerd zijn
door egoïsme en individualisme.
Studie :400.000 kinderen actief in seksindustrie VS
In de Verenigde Staten zijn mogelijk 400.000 kinde-
18
Expliciet, oktober-november-december - 2001
vier procent van de seksuele mishandeling wordt
gepleegd door volslagen vreemden.
In de VS werd vorige week een Nederlander opgepakt die op zoek was naar seks met een 14-jarig
meisje dat hij leerde kennen via internet. Het meisje
bleek in werkelijkheid een politieagent die hem naar
de VS lokte.
( RTR / ANP ) 
Bron :
(metro, dinsdag 11 september 2001, blz 15. )
De goddelijke rechten van de mens in de islam
D e g o d d e l i j k e re c h t e n v a n d e
mens in de islam
door Kamel .T
D
e islam is met een volledig en kompleet systeem
gekomen die op een correcte wijze met de aard
van de mens als individu overeenstemt en zijn handelingen ordent ten behoeve van de bevrediging van
zijn instincten en behoeftes. Dat systeem past ook
met hoe de samenleving in elkaar moet zijn. De relatie van het individu met zijn schepper is geordend
door de geloofsbelijdenissen en aanbidding. De goddelijke regels met betrekking tot het eten, kleding en
moraal hebben de relatie van het individu met zich
zelf geordend, ook zijn relatie met de anderen is door
de goddelijke regels geordend, zoals strafrechten,
handel etc.. Deze ordening geldt ook voor de relatie
tussen de regeerder en zijn onderdanen en de relatie
van de islamitische staat met andere staten.
Zodoende heeft de islam geen enkele regel met
betrekking tot alle handelingen en dingen over het
hoofd gezien. De islam
heeft het verstand bevolen
om die regels te halen uit
de openbaring die de profeet Mohammed (vzmh)
heeft gekregen.
Door het bestuderen van de
goddelijke bewijzen en
wat er uit is voortgekomen
is voor de geleerden gebleken dat alle goddelijke
rechten voor de mens door
de islam zijn gewaarborgd,
die drie belangen van hem
realiseren; de essentiële
belangen, behoeftes, verbeteringen.
De essentiële belangen
De essentiële belangen zijn de belangen waarvan het
edele leven van het individu afhankelijk is en waarop
een stabiele en oprechte samenleving is gebouwd,
wanneer deze belangen ontbreken dan komt het
levenssysteem van de mens in gevaar en heerst tussen de mensen een situatie van chaos en corruptie
waardoor de mensen in een ellendige en miserabele
toestand verkeren, en waardoor ze in het hiernamaals
een pijnlijke bestraffing zullen krijgen. Er zijn acht
essentiële dingen. Het handhaven van; de godsdienst, het menselijke wezen, verstand, nageslacht,
geld, waardigheid, veiligheid en de staat.
Ten eerste : het handhaven van de godsdienst:
De islam dwingt niemand om tot de islam toe te treden. Allah (swt) heeft gezegd:
" In de godsdienst is geen dwang. Redelijk inzicht
is duidelijk onderscheiden van verdorvenheid…"
( zie de vertaling van de betekenissen van soerat AlBakara 256 )
Maar dat betekend niet
de vrijheid van geloofsovertuiging die het kapitalistische credo als een
natuurlijk recht beschouwt en ernaar streeft. Want
het aanbiddinginstinct
alleen is niet voldoende
om tot het juiste credo te
kunnen leiden. De mens
heeft een behoefte aan
boodschappers die door
Allah (swt) zijn gezonden om hem deze credo
te verkondigen en als hij
die credo aanhangt dan
mag hij deze niet meer
verlaten. Een moslim die
zich tot een andere geloof bekeerd nadat hij in de islam heeft gelooft zal de
kans krijgen om na een discussie en beraad zich te
bedenken, als hij dit blijft volhouden dan zal de dood
de goddelijke straf zijn. De profeet (vzmh) heeft
gezegd: 'jullie moeten degene die zijn geloof
veranderd doden'. Dat vanwege het feit dat het islamitische credo die hij heeft aangenomen met zijn
menselijke aard past en op zijn verstand gebaseerd
is. Dus het verlaten van het islamitische credo is in
strijd met de menselijke aard en het verstand. De
islam heeft regels die de godsdienst kunnen beschermen en handhaven zoals het dragen en verspreiden
van de islam als een boodschap voor iedereen en het
Expliciet, oktober-november-december - 2001
19
De goddelijke rechten van de mens in de islam
beantwoorden van iedere agressie tegen de islam.
Het handhaven van de godsdienst van een moslim is
een van zijn goddelijke rechten die hij met zijn geld
en lichaam moet verdedigen, de staat moet deze
recht met haar kracht en systeem verdedigen.
Ten tweede : het handhaven van het menselijke
wezen.
De islam bevat goddelijke regels die het menselijke
wezen beschermen, Allah (swt) heeft het doden van
een mens en ieder agressie tegen hem verboden. Er
zijn ook regels die het leven van het menselijke
wezen bewaren. Allah (swt) heeft gezegd:
" Voor jullie is er in de vergelding leven,o verstandigen; misschien worden jullie godvrezend."
( zie de vertaling van de betekenissen van soerat AlBakara 179 )
Allah (swt) heeft een deels van wat hij de mens heeft
verboden toegestaan zoals het zichzelf beschermen
tegen de dood en gaf hem ook het recht om uit
zelfverdediging te vechten. De profeet (vzmh) heeft
gezegd: 'degene die tijdens het verdedigen van
zichzelf dood gaat is een martelaar'.
Ten derde : het handhaven van het verstand.
De islam heeft het verstand een superieure gradatie
gegeven. Hij heeft van het verstand de basis van verplichtingen gemaakt en heeft zelfs de mens gestimuleerd om het te gebruiken bij het zoeken naar het juiste credo om tot overtuiging te komen. De islam
heeft ook het verstand bevolen om ejtihad te verrichten om tot het goddelijke oordeel te komen en heeft
de positie van de geleerden verheven. Allah (swt)
heeft gezegd:
" Zeg: < Zijn zij die weten en zij die niet weten gelijk?…"
(zie de vertaling van de betekenissen van soerat AzZoemar 9)
Alles wat de functie van het verstand kan beïnvloeden zoals het drinken van alcohol en het gebruik van
drugs en het verrichten van magie heeft de islam verboden. Om het verstand te kunnen beschermen worden er straffen uitgevoerd tegen iedereen die zich
bezig houdt met het uitoefenen van de verboden
zaken.
Ten vierde : het handhaven van het nageslacht.
20
Expliciet, oktober-november-december - 2001
Het vermenigvuldigen van het nageslacht en het
trouwen wordt door de islam aangemoedigd. De
islam heeft de sterilisatie en castratie verboden en de
instandhouding van de familie hiermee beschermd.
Bovendien verbiedt de islam het plegen van overspel
en legt straffen op degene die dat doet. De nette
opvoeding van kinderen en met name de meisjes
wordt door de islam aangemoedigd. Omdat de meisjes de toekomstige echtgenoten zullen worden en de
echtgenote is een belangrijke figuur die het gezin
vormt en de kinderen opvoedt. De profeet (vzmh)
heeft gezegd: 'degene die een dochter heeft en
haar goed opvoedt en leert, zij zal een schild voor
hem zijn tegen het vuur'.De islam geeft de moslim
het recht om zijn eigen vrouw te kiezen en zijn kinderen op te voeden en het houden van zijn geslacht
te kunnen beschermen volgens de regels van de
islam.
Ten vijfde : het handhaven van geld.
De islam heeft het bezitten van geld door de mens
toegestaan. Hij heeft de middelen van bestaan
bepaald en de mens gestimuleerd om zijn geld op
een legale manier te laten groeien. Tegelijkertijd
geeft de islam de armen het recht om geld van de
rijke mensen te eisen etc.. Het geld en de individuele eigendom worden door de regels van de islam
gewaarborgd zoals het verbieden van het stelen en
het leggen van zware straffen op diefstal zoals het
afhakken van de hand van een dief en het verbieden
van geldverspilling etc..De islam heeft ook speciale
regels voor de openbare eigendom, staatseigendom
en individuele eigendom vastgelegd zodat alle
onderdanen van de islamitische staat hun geld krijgen waar zij recht op hebben.
Ten zesde : het handhaven van de menselijke waardigheid.
Allah (swt) heeft al vanaf het eerste moment van het
bestaan van de mens zijn waardigheid bewezen door
de engelen te bevelen om voor Adam te knielen.
Allah (swt) heeft gezegd:
"Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij
hebben hen op het vasteland en de zee gedragen en
Wij hebben met goede dingen in hun onderhoud
voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen
boven velen van hen die Wij geschapen hebben."
(zie de vertaling van de betekenissen van soerat Alisraa 70)
Allah heeft het onrechtmatig slaan van de mens verboden en dreigt met een vloek tegen degene die een
De goddelijke rechten van de mens in de islam
mens uit onrechtvaardigheid slaat. Bovendien verbiedt de islam de morele beschadiging van de mens
zoals roddelen, beledigen en legt een straf van tachtig zweepslagen op degene die mensen van overspel
vals beschuldigen. Er zijn ook straffen tegen mensen
die vals getuigen en tegen mensen die de waardigheid van andere mensen in het geding brengen. De
islam heeft de waardigheid van de mens niet alleen
in zijn leven beschermd maar ook na zijn dood zoals
het wassen, verwikkelen en begraven van het lichaam van de overledene. Het is ook verboden om het
lichaam schade toe te brengen, de profeet (vzmh)
heeft gezegd: 'degene die een bot van een overleden persoon breekt is het zelfde als het breken
van zijn bot als hij nog in leven zou zijn'.overgeleverd door Aboe Dawoed
gelegd. Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:
'wie dood gaat zonder een hulde te betuigen zal
dood gaan als iemand van de djahiliya-onwetendheid- tijd'. De moslim heeft het recht op een staat
die zijn belangen volgens de islam behartigd.
De behoeftes
De behoeftes zijn de zaken die de mens nodig heeft
om de last af te nemen en om de verplichtingen te
verlichten. De islam heeft de mensen alleen dingen
verplicht waar zij toe in staat zijn om het te kunnen
Ten zevende : het handhaven van de veiligheid.
De islam heeft straffen gelegd op degene die de
algemene veiligheid in gevaar brengen zoals het afsluiten van wegen, het zaaien van angst onder de
mensen en het beroven van mensen. Allah (swt)
heeft gezegd:
"De vergelding van hen die tegen Allah en Zijn
gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op de
aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter dood
gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun
handen en hun voeten aan tegenovergestelde kanten worden afgehouwen, of dat zij uit het land verbannen worden…"
(zie de vertaling van de betekenissen van soerat AlMa'ida 33)
In de islamitische staat heeft de burger - moslim of
niet moslim - het recht om veilig te kunnen leven en
op bescherming van zijn geld, familie, eer en zichzelf.
Ten achtste : het handhaven van de staat.
De islam heeft de moslims verplicht om een staat op
te richten die hun volgens Allah's oordelen moet
regeren. De staat moet de islam als boodschap aan
alle mensen verkondigen. Moslims zijn ook verplicht om een Khalifa te benoemen en hem hulde te
betuigen zodat hij hun volgens de Koran en de
Soenna van zijn boodschapper zal regeren. Het is
ook, volgens de islam, een zonde om langer dan drie
dagen zonder Khalifa en zonder een islamitische
staat te zijn. Hiervoor heeft de islam straffen op
degene die niet meewerkt aan het stichten van een
islamitische staat en het benoemen van een Khalifa
verrichten en heeft veel vergunningen verleent om
het voor hun lichter te maken. Wanneer door een
omstandigheid of een bepaalde situatie een regel niet
kan worden uitgevoerd dan zijn deze vergunningen
hiervoor bedoeld. Bijvoorbeeld het is voor een reiziger of een zieke persoon toegestaan om in de maand
ramadan te eten. Het is ook voor een invalide persoon toegestaan om zijn gebed in plaats van staand zittend te verrichten etc..
De verbeteringen
De verbeteringen zijn de zaken die voor de mensen
voor een betere situatie zorgen. De goddelijke regels
zorgen voor het reinigen van het lichaam, kleding en
locatie. Het is volgens de islam aanbevolen voor de
mannen om voor naar de moskee te gaan zich op te
knappen. Het is verboden om tijdens de oorlog monniken, nonnen, kinderen en vrouwen die niet meevechten te doden. Het is ook verboden om lichamen
te verminken en gezanten en leden van officiële
delegaties te doden. Wat de straffen betreft is het verboden om mensen door mishandelingen tot bekentenissen af te dwingen etc..
Tot slot de behoeftes en verbeteringen versterken en
vullen de essentiële belangen aan zodat de moslim
een veilig en edel leven kan leiden.
Expliciet, oktober-november-december - 2001
21
Van de lezers
De essentie van handelen in de Islam
door Fatima ozhan
De mens onderneemt in zijn leven uiteenlopende
handelingen en acties, waarvan elke actie zijn eigen
reden, doel en waarde heeft. Aangezien dat deze
handelingen waarneembaar zijn is het mogelijk om
deze fenomeen door een aantal verschillende invalshoeken te benaderen. We kunnen deze handelingen
als volgt indelen; De beweegredenen achter de handelingen die verricht worden, en de waarden die men
wil verwezenlijken door de genomen acties.
resultaten zijn van de handelingen. Dit is, omdat een
doelbewuste mens vanzelfsprekend een bepaalde
doel heeft met zijn handelingen. Dit betekent dat de
mens een doel heeft die hij wil realiseren door acties
te ondernemen waarvan het doel een bepaalde waarde draagt. Al deze handelingen kunnen onder een
van de volgende waarden geplaatst worden n.l. menselijke, spirituele, materialistische of morele waarden.
Hoewel al deze handelingen elk vanuit een verschillende oogpunt bekeken zijn, hebben ze een overeenkomstige aspect, en dat is de essentie van de handeling. Dit houdt in dat de handelingen die verricht
worden gebonden moeten zijn of getoetst moeten
worden met het Goddelijke oordeel erover. Deze
overeenkomst vormt de essentie van alle handelingen die een Moslim verricht in het leven. Dit betekent tevens dat je als Moslim niet vrij bent in je handelingen, en dat je geen slogan als "vrijheid" mag
aanhangen, dit tot tegenstelling van menig moderne
Moslims of door denkers. Want Allah zegt in de
Koran:
"Hetgeen de boodschapper oplegt moet worden
aanvaard; en u dient zich te onthouden van hetgeen hij verbied"
(zie de vertaling van de betekenissen van de Koran:
[59:7])
De beweegredenen van de mens bij de verrichting
van zijn handelingen, zijn om zijn instincten en organische behoeftes te voorzien. Deze handelingen zijn
dus de resultaten van de drijfveren die de mens
duwen om een actie te ondernemen. Deze heeft
Allah (SWT) in de aard van de mens gelegd. Dit
dient bijvoorbeeld om te overleven, voort te kunnen
planten en het antwoord op zijn bestaan te vinden.
Over de waarden die men wil behalen met de verrichtte handelingen, kunnen we zeggen dat deze de
22
Expliciet, oktober-november-december - 2001
"Het past een gelovige man en een gelovige vrouw
niet, wanneer Allah en Zijn gezant iets beslist hebben,nog de vrije keus te hebben in Hun beschikking. En wie Allah en Zijn gezant trotseert, dwaalt
duidelijk"
(zie de vertaling van de betekenissen van soerat Al Ahzaab36)
Deze vers laat ons duidelijk zien dat de Moslim man
of vrouw binnen de wetten en regels van de Islam
moeten blijven. De Moslim is dus niet vrij om te
Van de lezers
handelen zoals het hem uit komt, echter als hij zich
echt heeft overgegeven aan de Schepper (SWT).
Deze overgave kan alleen gerealiseerd worden door
de handelingen die men verricht te verbinden of te
toetsen met het Goddelijke oordeel erover.
Wat betekent het Goddelijke oordeel
over de verrichtte handelingen?
Het Goddelijke oordeel over de verrichte handelingen betekent dat, door Allah (SWT) De Wetgever
elke handeling een bepaalde oordeel heeft gekregen.
M.a.w. de toespraak van de Wetgever tot Zijn schepsels m.b.t. de handelingen. De handelingen zijn of
verboden (haram), of verplicht (fardh)of vrij
(moebah) of afgeraden (mekroeh) of aanbevolen
(mendoeb) (dit hebben we al in schemavorm in een
eerdere uitgave van Expliciet beschreven.).
rin men zich begeeft slecht een bepaalde betekenis.
En dit is dat de situatie dient om het te begrijpen en
erover te denken om zo het gepaste Goddelijke oordeel te kunnen uitvoeren, dus de situatie of het feit is
slecht een bron om erover te denken welke
Goddelijke oordeel het beste past. Dit is in tegenstelling tot het Kapitalisme, waar de situatie de enige
bron is van denken en daarom een bron is voor het
vinden en het maken van wetten. Mede hierdoor is
de Islamitische Oemmah beïnvloed door deze kijk.
Welke resulteert dat er niet- Islamitische ideeën en
concepten, als Islamitische ideeën en concepten worden gezien, gehanteerd en uitgevoerd wordt in handelingen.
Nou de situatie niet bepalend is voor de handelingen
van een Moslim, en dat het Goddelijke oordeel erover in acht genomen moet worden. Is een Moslim
zoals eerder gezegd gebonden aan Goddelijke wetten
De Moslims tegenwoordig passen deze regel "de
essentie van handelen is dat het verbonden wordt
met het Goddelijke oordeel" toe, maar een enkeling
beseft niet dat de toepassing van deze regel geldt
voor alle handelingen. Wanneer er over salaat
(gebed) gesproken wordt is het heel duidelijk dat dit
een verplichting is en iedereen weet dat een Moslim
niet vrij is om het salaat niet te doen, want wie dit
niet doet is een grote zondaar. Ditzelfde geldt ook
voor het vasten en andere kwesties die tot de categorie ibadah behoren. Maar helaas beseffen deze enkelingen niet dat buiten de ibadah ook andere regelgevingen zijn, het lijkt alsof de regelgeving van de
Islam teruggedrongen of gekrimpt is tot slecht het
spirituele vlak van de Islam.
Aangezien dat de Islam een compleet eigen levensvisie heeft, waarvan het spirituele aspect slechts een
gedeelte is die hij in acht neemt. Heeft het ook andere ideeën en wetgevingen over de verschillende
systemen die een mens nodig heeft om zijn instincten en organische behoeften te organiseren en te
regelen. Deze systemen zijn toepassing om de handelingen en actie van de mens m.b.t. het leven te
organiseren en te regelen. Deze verschillende systemen zijn de wetgevingen van de Islam. Dus,
wanneer een Moslim wil leven volgens het
Goddelijke oordeel, is hij tevens verplicht om de
systemen die Allah (SWT) heeft wetgegeven te volgen. De navolging van de regels die deze systemen
hebben vastgesteld, is het volgen van het Goddelijke
oordeel.
Een andere aspect van de handelingen is dat het niet
gebonden is aan de situatie waarin men zich begeeft.
M.a.w. de Moslim baseert zijn handelingen niet volgens een bepaalde situatie maar volgens het
Goddelijke oordeel erover. Want volgens de
Islamitische Shari'a heeft de situatie of het feit waa-
en regels. Deze regels hebben betrekking tot alle
handelingen, en geven voor elke handeling een
Goddelijke stempel. 
m
Expliciet, oktober-november-december - 2001
23
Divers
/ Divers door Khaled ibn khalil
De verloving
D i ve r s
N
N
1.
Het huwelijk en het hebben van een
familie zijn verantwoordelijkheden,
die serieus genomen dienen te worden.
2.
Om een vrouw haar hand te vragen,
als ze zich in haar idah (wettelijk voorgeschreven wachtperiode, tijdens welke een
vrouw niet mag hertrouwen, nadat ze
gescheiden is of weduwe is geworden.)
bevindt is een onislamitische daad.
3.
het vragen om de hand van een
vrouw, terwijl iemand anders dat al heeft
gedaan, is onbeleefd en dient vermeden te
worden. Men mag dit alleen doen als de ander
haar heeft laten gaan.
4.
De voogd van de vrouw heeft in het
geheel geen recht om de trouwbeslissing te
nemen. De enige die het volledige recht heeft
om in een huwelijk toe te stemmen, is de
vrouw zelf, vrij van welke druk dan ook.
5.
De vrouw dient derhalve geraadpleegd te worden in zaken die haarzelf aangaan. Als ze een wees is, of een maagd en
niets zegt uit bescheidenheid, geeft dat haar
instemming weer, maar als ze gescheiden of
een weduwe is, dan wordt haar zwijgen niet
als een antwoord beschouwd. In beide gevallen geldt: wanneer de vrouw weigert, kan de
autoriteit van de voogd niet tegen haar wil
gebruikt worden.
6.
Het is niet gepast om een vrouw
direct om haar hand te vragen, dit dient te
gebeuren via haar voogd.
Uit: (Zenden en gewoontes in islam Marwan
Ibrahim Al-Kaysi blz. 131-132)
Het einde van de
schepping
Allah heeft voor het heelal ook een levensduur en een lot bepaald. Het lot van het heelal is
als het ware op schrift vastgesteld. Wanneer
24
Expliciet, oktober-november-december - 2001
alles zal geschieden, zal Allah de hemelen
oprollen zoals een schrijver zijn schriften
oprolt! Dit gebeuren wordt in de Islam 'as
saa'ah (Het laatste uur) genoemd.
"Op de dag, waarop Wij de hemelen zullen
oprollen zoals een schrijver zijn schriften
oprolt. Gelijk Wij de schepping eerst begonnen, aldus zullen Wij haar terugbrengen een Belofte van Ons; voorwaar Wij zullen
dezen nakomen”.
(Zie de vertaling van de betekenissen van de
Koran 21 : 104)
"Voorzeker Wij bouwden de hemel door
Onze macht en waarlijk Wij zijn het, Die
hem uitbreiden”.
(Zie de vertaling van de betekenissen van de
Koran 51 : 47)
Met het woord 'uitbreiden' worden zowel het
uitdijen van het heelal als alle andere ontwikkelingen in het heelal bedoeld. De ontwikkelingen in het heelal worden op een dag gestopt, en het heelal zal gaan inkrimpen. Er zal
een gigantische chaos ontstaan en alle levende wezens zullen doodgaan.
Uit: (De hel en het Paradijs, Door Aboe
Seyfullah blz. 30)
Hadith
Een hadith-bericht heeft twee delen: een
isnad en een mat'n. De isnad is de lijst van
personen die het bericht hebben overgeleverd. Het woord isnad betekent eigenlijk
'steun' of 'grondslag', omdat de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van de inhoud van
een hadith wordt geacht gegarandeerd te zijn
door de betrouwbaarheid van deze lijst, en
van de in deze lijst genoemde Moslims. Een
isnad dient terug te gaan tot op de Profeet
zelf, of tot op een van zijn voorbeeldig vrome
Divers
tijdgenoten. Een voorbeeld:
"Abdallah ibn-al-Mubarak heeft gezegd: 'Salih
al-Murri levert over op gezag van Qatada op
gezag van (diens leermeester) Ibn'Abbas: 'God
houdt de harten der gelovigen voor traag.
Deswege laakt god hen, reeds in het dertiende
jaar na het begin van de openbaring van de
Koran. Derhalve heeft God gezegd: (vertaling van
de betekenissen van de Koran) "Is het niet de hoogste tijd voor degenen die geloven dat hun harten
zich verootmoedigen voor God", en de rest van vers
16 van sura 57'.
In vertaling van een isnad komt de formule' op gezag
van' uiteraard regelmatig voor. Het Arabisch gebruik
daarvoor het voorzetsel 'an.
De inhoud van de Traditie (hadith) wordt matn
genoemd. Er bestaan Arabische teksten waarin de
lezer geconfronteerd wordt met steeds haast dezelfde
matn met iedere keer verschillende isnads. Maar
zelfs als de matn van twee Tradities geheel gelijk is
, is er toch sprake van twee Tradities al er verschillen zijn tussen de isnads.
Uit: (Nieuwe inleiding tot de Islam Dr. J.J.G.Jansen
blz. 37)
Sykes-Picot-overeenkomst
Geheime overeenkomst uit 1916 tussen Frankrijk en
Groot-Brittannië (met medeweten van Rusland),
genoemd naar de Franse onderhandelaar Georges
Picot en de Britse Mark Sykes. Beide landen kwamen overeen de Turkse - ottomaanse - gebieden in
het Midden-Oosten onderling te verdelen. Engeland
kreeg het mandaat over Palestina, Transjordanië en
Irak; Frankrijk dat over Syrië en Libanon. Deze
overeenkomst ging voorbij aan de Arabische verlangens en eerdere afspraken. Na de Russische
Revolutie van 1917 maakten de communisten de
overeenkomst openbaar.
Balfour-declaration
Britse verklaring omtrent de toekomst van Palestina,
vervat in een schrijven van 2 november 1917 van
Arthur Balfour, de Britse minister van Buitenlandse
Zaken, aan lord Rothschild, een vooraanstaand lid
van de joodse gemeenschap in Groot-Brittannië. In
de verklaring werd de leider van de zionisten,
Chaim Weizmann (1874-1952) Britse steun toegezegd voor de vestiging van een joods nationaal
tehuis in Palestina, onder voorwaarde dat de rechten
van de niet-joodse bewoners werden gerespecteerd.
Engeland, verwikkeld in de Eerste Wereldoorlog,
hoopte zich hiermee te verzekeren van de steun van
met name de Amerikaanse joden. Deze verklaring
werd in 1920 op de conferentie van San Remo
bekrachtigd en nader uitgewerkt bij de toekenning
van het mandaat over Palestina aan Groot-Brittannië
door de Volkenbond in 1922.
Uit: ( Het Spectrum, de interactieve encyclopedie.)
AH:
Islamitische jaartelling
De islamitische jaartelling start in het jaar 622, toen
Mohammed (vzmh ) naar Medina trok, de zogenaamde hidjra. De islamitische jaartelling wordt daarom wel aangeduid met AH (Anno Hegirae). Deze
jaartelling gaat volgens de maancyclus; wanneer er
een nieuwe maan staat, begint een nieuwe maand.
Formeel kan de nieuwe maand pas beginnen als de
maansikkel is waargenomen. Dit is vooral belangrijk
bij het begin en het einde van de vastenmaand ramadan. In verband met de maancyclus is het islamitische jaar korter dan het christelijke. Islamitische
feestdagen `verschuiven' binnen de christelijke
kalender steeds ongeveer 11 dagen naar voren.
Expliciet, oktober-november-december - 2001
25
Uit de Soenna
Uit de Soenna
Uit de Soenna
26
Overgeleverd door Anas dat de boodschapper
van Allah (vzmh) heeft gezegd : "toen ik
werd opgenomen naar de hemelen ( de
miraadj) kwam ik voorbij sommige mensen die nagels van koper hadden waarmee
zij hun gezichten en borsten krabden. Ik
zei: wie zijn deze mensen, O Djibriel ? Hij
zei; dezen zijn degenen die het vlees van de
mensen aten en hun eer lasterden." (Aboe
Dawoed)
Overgeleverd door Aboe Hoeraira dat de
boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd
: "weten jullie wat (ghiebah) is ? zij zeiden
: Allah en Zijn boodschapper weten het
best. Hij (vzmh) zei : (Het is) wanneer je
iets over je broeder zegt wat hij niet leuk
vindt ? Er werd gezegd ; wat denk je als
wat ik over mijn broeder zeg waar is? Hij
(vzmh) zei : als het waar is, dan roddel je
over hem en als het niet waar is dan spreek je kwaad over hem dan belaster je
hem." (moslim)
Expliciet, oktober-november-december - 2001
Irbad ibn sariyah zegt : de Profeet (vzmh)
maande ons met een preek, die onze harten
deed sidderen en onze ogen liet tranen. 'O,
Boodschapper van Allah ! Het was als een
afscheidspreek,dus adviseer ons !vroegen
wij.' Hij zei : "Ik adviseer jullie Allah te
vrezen en om te luisteren en te gehoorzamen, zelfs in het geval er een slaaf als leider
over jullie wordt benoemd. Degenen die
onder jullie leven zullen een groot aantal
geschillen zien. Houdt dus stevig vast aan
mijn Soenna en de Soenna van de rechtgeleide Kaliefen. Houdt jezelf afzijdig van
vernieuwingen, want alle vernieuwingen
zijn misleidingen." (Daarimi , ibn Majeh en
Tirmidi)
Lidmaatschap
Abonnementen Expliciet:
een kwaartaalblad voor een
Islamitische bewustzijn.
JA
,ik neem een jaar abonnement op Expliciet, tot ik weer
opzeg. Ik betaal per jaar f 20/
9.10.
Nederland
Vul deze bon meteen in:
Naam:
M/V:
Straat:
Nr:
Postcode:
Plaats:
Geb.datum:
E-mail
handtekening
Ik ga op de volgende manier betalen:
de acceptgiro mij wordt toegestuurd.
JA
Expliciet
,ik neem een jaar abonnement op expliciet, tot ik
weer opzeg. Ik betaal per jaar 400 BFR./ 9.10
Belgie
Vul deze bon meteen in:
Naam:
M/V:
Straat:
Nr:
Postcode:
Plaats:
Geb.datum:
E-mail
handtekening
Ik ga op de volgende manier betalen: de acceptgiro mij wordt
toegestuurd.
Expliciet
Expliciet, oktober-november-december - 2001
27
Expliciet
Expliciet
28
Expliciet, oktober-november-december - 2001
Definities & Termen
D e f i n i t i e s & Te r m e n
door O. kafkasli
Deze pagina van onze magazine is gereserveerd voor de thema
definities en termen, omdat definities en termen essentieel zijn
bij het aannemen en overbrengen van ideeën en opvattingen,
en omdat de Islam specifieke en universele ideeën, systemen
en oplossingen heeft, willen wij het presenteren en uitbreiden
d.m.v. zijn specifieke termen en definities.
Het Monetair stelsel
De valuta's zijn twee soorten : munten en biljetten.
De munten worden van metaal gemaakt zoals goud, zilver, koper,lood, nikkel. De biljetten worden van
pappier gemaakt als vervanging van goud of zilver of het wordt met goud of zilver of beide gedeeltelijk
of volledig gedekt. Het kan ook zijn dat de biljetten helemaal niet vervangen of gedekt worden met
goud of zilver.
Tot vlak voor de eerste wereldoorlog toen men geen gebruik meer maakte van zilver en goud als
betaalmiddel en valuta was dit toen de normale gang van zaken. Na de eerste wereldoorlog keerde de
wereld gedeeltelijk terug naar goud en zilver. In 1971 werd het gebruik van goud en zilver helemaal
afgeschaft, dit was na aanleiding van een besluit die toen door de voormalige Amerikaanse president
Nixon op 15-07-1971 was genomen, wat inhield dat Bretton woods stelsel ongeldig werd verklaard.
Het monetair stelsel is een geheel van regels die als basis dienen voor een staat om aan een ruilmiddel te kunnen komen. De steunpilaar van iedere monetair stelsel was het vaststellen van een basis valuta waarop de waarden van andere soorten van ruilmiddelen terug kunnen vallen. Indien de basis valuta wordt vastgesteld op bepaalde percentage van goud dan wordt dit eenheid als basis monetair van
dat systeem aangenomen. De benaming van het monetair stelsel is meestal gebaseerd op de aard of
soort basis valuta. Als de basis valuta goud is dan wordt dit stelsel het gouden stelsel genoemd. Als de
basis valuta zilver is dan wordt dit het zilver stelsel genoemd. Indien de basis valuta van zowel goud
als zilver is vastgesteld dan wordt dit het stelsel van de twee metalen genoemd. Als de waarde van de
basis valuta niet gebonden is aan goud of zilver dan wordt dit stelsel een verplichtende stelsel genoemd
afgezien het feit of het van metaal of koper eenheid of van papier zoals de bankbiljetten.
Het stelsel van de twee metalen, goud en zilver, is het stelsel wat de islam heeft gehanteerd. Toen het
goud en zilver in de wereld als valuta en ruilmiddel werd gebruikt waren absoluut geen problemen in
het gebied van monetair stelsel. De monetair problemen zijn pas ontstaan nadat de wereld van het
goud en zilver stelsel afstand heeft gedaan. Toen de koloniale staten creatief werden in het financiële
en economische kolonialiseren om hun greep op de wereld te krijgen gebruikten zij het monetair
stelsel als een van de koloniale middelen, zij deden afstand van de goud en zilver regel.
De goud en zilver regel is het enige middel waarmee een einde gemaakt kan worden aan de monetair
problemen en de inflatie waar de hele wereld aan lijdt. Bovendien zorgt dit middel voor stabiliteit op
het gebied van valuta en de koerswisseling en zorgt ook voor vooruitgang voor de wereld handel.

Vergelijkbare documenten