Verslag wedstrijdcommissie van de VNV over 2012

Commentaren

Transcriptie

Verslag wedstrijdcommissie van de VNV over 2012
Versla g w ed strijdcommissi e va n d e VNV ov er 2 0 1 2
Aangezien ons seizoen loopt van september tot juni, bestaat dit verslag uit twee delen.
Seizoen 2011/2012
In het voorjaar van 2012 hebben wij nog een tweetal wedstrijden georganiseerd, te weten in
Foreldorado de Kool op 22 april en de finale op 27 mei in Tholen. Foreldorado de Kool bleek wederom
een taaie dobber te zijn en werd uiteindelijk gewonnen door Ar Ritmeester. De finale werd gevist op
open water in Tholen. Leek de wedstrijd op de kool een taaie dobber, de finale in Tholen bleek een
ware crime. Slechts 9 vissers wisten een enkele vis te vangen. Marty Maas ving de grootste vis en was
daarmee dagwinnaar. Ondanks zijn visloze dag wist Peter Elberse voor de tweede maal Nederlands
kampioen te worden gevolgd door de scheidende voorzitter Edward v/d Heul. Op een derde plaats
eindigde Richard van Dongen. Nederlands kampioen teams 2012 werd Flyout I.
Na afloop van de prijsuitreiking werd onder dankzegging en een daverend applaus afscheid genomen
van onze voorzitter Edward v/d Heul welke niet alleen op voortreffelijke wijze de wedstrijd commissie
heeft weten te leiden maar tevens in staat bleek de goede sfeer binnen het wedstrijd circuit in stand te
houden dan wel te verbeteren.
Ook dit jaar waren sponsoren Elberse International, Airflo, de Ronde Bleek, Rich Flyfishing en
G. Loomis bereid een goed gevulde prijzentafel ter beschikking te stellen.
Seizoen 2012/2013
Was er voor seizoen 2012 een daling in het aantal deelnemers, voor het seizoen 2013 was er weer een
stijging naar 60 deelnemers. Dit hadden er enkele meer kunnen zijn doch werd dit jaar na herhaalde
kennisgeving onverbiddelijk de inschrijf termijn gehanteerd. Op een nieuwe locatie op de Boven
Merwede en onder het nieuwe voorzitterschap van ondergetekende werden 512 vissen gevangen. Het
podium van de Merwede wedstrijd lijkt een soort van stuivertje wisselen. Koops, Schmidt en Horvers
stonden respectievelijk voor de vierde, derde en tweede maal op het podium. Na de wedstrijd werd
onze ex voorzitter wederom in het zonnetje gezet en werd hem een cadeau aangeboden. Sponsor van
deze wedstrijd was Elberse International.
Voor onze tweede wedstrijd werd door de wederom tegenvallende Bosdijk het afgelopen seizoen
uitgeweken naar Stad van de Zon in Heerhugowaard waar tijdens het voorvissen vrijwel overal vis
werd gevangen. Door de invallende kou bleek de vis zich op verschillende plaatsen te concentreren en
bleek het geluk van de loting een belangrijke factor. Ondergetekende brak alle records met de vangst
van 80 vissen. Sponsor van deze wedstrijd was Handy Fish. Evenals vorig jaar werd de derde wedstrijd
gevist vanuit een bellyboat op de Ronde Bleek. Wederom goed weer en goede vangsten van formaat in
de ruimste zin van het woord. Ook dit jaar zorgde de familie Kursten voor de trofeeën. En was alles
wederom tot in de puntjes geregeld.
Voor de vierde wedstrijd is als locatie Foreldorado de Kool gekozen en voor de finale is er overleg met J.
Vuysters van forellenvijvers De Eemhof. Wellicht zou deze finale gecombineerd kunnen worden met
een jeugd evenement. J. Vuysters staat hier positief tegenover doch wordt een vervolg gesprek
uitgesteld tot na overleg met het bestuur van de VNV.
Tijdens de vergaderingen van de wedstrijdcommissie is besproken dat ondergetekende vanaf heden
tevens het aanspreekpunt zal zijn tussen wedstrijdcommissie, Sportvisserij Nederland en de uit te
zenden vliegvissers naar een Europees of een Wereld kampioenschap. Het toevoegen van Jan Hak aan
de wedstrijdcommissie is als zeer positief ervaren. Gerard Berkhout waarvan werd aangenomen dat
hij een deel uitmaakte van de wedstrijdcommissie heeft te kennen gegeven niet/niet langer deel uit te
maken van de commissie.
Binnen de wedstrijd commissie is al enkele malen gesproken over het voorbereiden van onze
deelnemers aan internationale wedstrijden zoals een Europees en een Wereldkampioenschap. Voor
deze voorbereidingen is gesproken over het aanspreken van de door de commissie opgebouwde
reserves. Helaas is hier tot op heden door misverstanden of miscommunicatie tussen bestuur en
wedstrijdcommissie van het VNV onvoldoende duidelijkheid over. Tevens is de wedstrijdcommissie
van mening dat de aandacht welke wordt besteed aan de wedstrijd vissers in ons verenigingsblad niet
in verhouding staat tot het aantal actieve leden van onze vereniging.
De commissie juicht dan ook in het bijzonder het initiatief van het VNV bestuur toe om door
brainstorm avonden een betere communicatie te bewerkstelligen.
Tenslotte willen wij het bestuur van het VNV en de redactie van de Nederlandse Vliegvisser bedanken
voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar en spreken de wens uit het komende jaar het
verenigingsgevoel gezamenlijk uit te kunnen dragen.
Namens de wedstrijdcommissie
René Koops

Vergelijkbare documenten

Prijzengeld Tour Toto 2016

Prijzengeld Tour Toto 2016 eindigde Richard van Dongen. Nederlands kampioen teams 2012 werd Flyout I. Na afloop van de prijsuitreiking werd onder dankzegging en een daverend applaus afscheid genomen van onze voorzitter Edwar...

Nadere informatie