Jaarverslag 2012-2013

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag 2012-2013
Innoveren met
zorgtechnologie
2012-2013
Lectoraat
Technologie in de Zorg
Zuyd
Onderzoek
Innoveren met zorgtechnologie
2012-2013
Innoveren met
zorgtechnologie
2012-2013
De zorg in Nederland maakt stormachtige tijden door. Er zijn grote
veranderingen gaande: de zogenaamde 'kanteling' van de langdurende
zorg, een verschuiving van verantwoordelijkheden naar gemeenten,
forse bezuinigingen en een veranderende rol van cliënten en de mensen
in hun directe omgeving. Deze tijd vraagt om creatieve, vernieuwende
oplossingen en doortastende bestuurders. Het lectoraat Technologie in
de Zorg van Zuyd Hogeschool wil aan die vernieuwende oplossingen een
bijdrage leveren. Dat doen we met een team van inmiddels 30
medewerkers die, ondersteund door studenten van de hogeschool,
werken aan onderzoek en innovatieprojecten, altijd in nauwe
samenwerking met professionals in de zorg en het bedrijfsleven. Het
doel is duidelijk: een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit en
efficiëntie van de (langdurende) zorg met behulp van technologie.
Lectoraat
Technologie in de Zorg
Deze brochure laat een aantal voorbeelden zien van wat de
medewerkers van het lectoraat kunnen en graag doen. Deze
voorbeelden zijn bedoeld als uitnodiging om samen met ons, ook in
deze stormachtige tijden, te werken aan duurzame oplossingen voor een
duurzame zorg.
Als u meer wil weten over de activiteiten van het lectoraat, neem dan
contact met ons op. Dat kan via Bea Diederen of Yolande Keulers,
managementassistentes, of via ondergetekende. Of kijk op de website
van het lectoraat: www.technologyincare.nl.
Namens de medewerkers van het lectoraat.
Prof dr Luc P. de Witte
1
Inhoudsopgave
Van Lectoraat naar Expertisecentrum
Expertisecentrum
voor innovatieve zorg
en technologie
1
Voorwoord door Luc de Witte
3
Van Lectoraat naar Expertisecentrum
4
De komst van Zappie
5
Paro onderzoek met trial afgerond
6
Duitse Care-O-Bot vier maanden te gast
7
Armsteungebruik thuis gemeten
8
Internet toegankelijk voor iedereen
9
Elektronische Mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een
visuele beperking
10
De weg naar Ondersteunde Communicatie
11
Future proof for cure and care
12
Tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn
13
Het ondersteunen van impliciet bewegen
14
Meer lichaamsbeweging bij cliënten met een verstandelijke
beperking
15
Publicatielijst
20
Medewerkers van het lectoraat
2
3
Het lectoraat Technologie in de Zorg begon ongeveer 6 jaar geleden.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een team met 30 medewerkers. De
thematiek van het lectoraat is actueel en sluit aan bij behoeften in het
werkveld van de zorg en bij kansen en mogelijkheden in de regio.
Technologie voor de zorg is inmiddels ook een regionaal speerpunt,
'gedragen' door onder andere Limburg Economic Development (LED).
Zuyd Hogeschool heeft als antwoord op de behoeften in de regio
gekozen voor het thema 'Innovatieve Zorg en Technologie' als een van
haar hogeschoolbrede zwaartepunten. Eind 2012 leidde die keuze tot de
toekenning van een aanzienlijke investeringbijdrage voor de
ontwikkeling van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en
Technologie (EIZT) door de minister van OCW. Dit expertisecentrum
bundelt de expertise binnen twee grote lectoraten van de faculteit
Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool – het lectoraat Technologie in de
Zorg en het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken –
met die bij Fontys Hogescholen, andere faculteiten van Zuyd, de ROC's in
de regio en partners in het werkveld. Met de toekenning van de
middelen en de erkenning van het expertisecentrum komt het lectoraat
in een heel nieuwe fase. De activiteiten van het lectoraat passen
namelijk volledig in de ambities en plannen rond het EIZT. In het EIZT
werken de betrokken lectoraten/hogescholen samen met een groot
aantal partijen in het werkveld (bedrijven, zorgorganisaties,
patiëntenorganisaties, gemeenten, intermediaire organisaties e.a.) aan
een gemeenschappelijk onderzoeks- en innovatieprogramma. Dat is
spannend en het vraagt om nieuwe competenties. Maar het is ook heel
erg stimulerend. Het EIZT bestaat inmiddels bijna een jaar en de eerste
resultaten zijn overtuigend en veelbelovend.
In 2012 verhuisde het lectoraat naar het nieuwe gebouw van de
Zorgacademie Parkstad (ZAP). Dat was een stap in de richting van een
meer intensieve samenwerking met 'de buitenwereld'. Met het EIZT
wordt een volgende stap in die richting gezet; er ontstaat een publiekprivaat samenwerkingsverband in de regio, waarmee nog beter op de
behoeften in het werkveld ingespeeld kan worden.
De komst van Zappie
Paro onderzoek met trial afgerond
De medewerkers van het lectoraat maakten dit jaar kennis met Zappie.
Grote ogen, vleugels en een zeemeerminstaart maken dit kleurrijke
kunstwerk een ware blikvanger. Deze blikvanger was eigenlijk bedoeld
om op de stoep te zetten voor Regalo Cadeau in Maastricht; een winkel
gecombineerd met een atelier dat gerund wordt door mensen met een
verstandelijke beperking. Maandenlang werkten zij met zijn twaalven
aan het grote fantasiebeest en iedereen had zijn eigen inbreng.
Kippengaas, purschuim en
papier-maché legden de
basis. Nadat hij met felle
kleuren beschilderd was,
werd hij vol trots door de
makers voor de winkel op
de stoep gezet.
De robot zeehond Paro is ondertussen behoorlijk bekend in Limburg.
Het lectoraat heeft in de afgelopen jaren samen met de regionale
zorginstellingen gewerkt aan de implementatie van deze knuffelrobot in
de psychogeriatrische zorg. Het doel daarvan was om de toegevoegde
waarde van zo’n robot voor de dagelijkse zorg op het spoor te komen en
vervolgens te meten. Na voorbereidend onderzoek is in het afgelopen
jaar een effectonderzoek naar de Paro zeehond uitgevoerd. Dankzij de
uitstekende samenwerking met Proteion, Orbis en Sevagram zijn ruim
60 mensen met dementie in het onderzoek betrokken die 4 maanden
lang regelmatig met Paro in aanraking kwamen om heel individuele
zorgdoelen te bereiken. Voor de ene persoon zou Paro een inspiratie zijn
om actief te interacteren met de omgeving, voor een ander is Paro een
troost bij een bezoek aan de pedicure. Door deze effecten van Paro te
vergelijken met perioden waarin Paro niet werd ingezet, kon worden
aangetoond dat er een duidelijke meerwaarde ligt in het inzetten van
Paro ter ondersteuning van de zorg voor mensen met dementie. Daarbij
is het wel van belang dat Paro heel doelgericht wordt gebruikt.
Nog geen week later liet
Luc de Witte zijn oog op
het kunstwerk vallen. De
achtergrond van het
productieproces en de
dynamische en
verfrissende uitstraling van Zappie sluiten perfect aan bij de
doelstellingen van het lectoraat. Het duurde dan ook niet lang voordat
het enorme beest de Zorgacademie werd binnengetakeld. Voor de
medewerkers van het lectoraat een aangename verassing en voor de
makers van Zappie een groot compliment.
www.regalocadeau.nl
4
5
Duitse Care-O-Bot vier maanden te gast
Armsteungebruik thuis gemeten
In de zomer van 2013 logeerde er een bijzondere gast in de
Zorgacademie. De Duitse Care-O-Bot3 robot was voor 4 maanden
neergestreken in Heerlen. In het kader van een Europees
onderzoeksproject zijn de eerste evaluaties gehouden van de
vorderingen die met deze indrukwekkende robot gemaakt zijn. Het doel
van het project is om een robot te ontwikkelen die ouderen thuis in het
dagelijks leven kan ondersteunen. Dit doel ligt nog ver weg maar de
eerste stappen zijn gezet. Limburgse ouderen afkomstig van Landgraaf
tot Venray hebben met de robot samengewerkt in een ruimte in de
Zorgacademie die als woonruimte is ingericht. Het ging daarbij niet
alleen om wat de robot al feitelijk kan ondersteunen maar ook of de
bediening van de robot en het sociale gedrag van de robot de
goedkeuring van de testgebruikers kon krijgen. De testgebruikers en de
vele bezoekers die we over de vloer hebben gehad waren onder de
indruk van de mogelijkheden van de techniek, maar hadden ook veel
opmerkingen over wat er nog allemaal verbeterd moet worden voordat
een dergelijke robot echt bij mensen thuis zou kunnen werken. De
resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de verdere
verbetering van de robot.
Armsteunen worden gebruikt door personen die als gevolg van een
verminderde armfunctie belangrijke dagelijkse activiteiten niet meer
kunnen uitvoeren. Het lectoraat werkt mee aan het ontwikkelen van een
geavanceerd, sensorgestuurd nieuw type armsteun. Van groot belang is
het hierbij te weten welke bewegingen wel en welke niet goed
ondersteund worden door bestaande armsteunen. Samen met de
faculteit Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht is
deze vraag onderzocht.
Hierbij zijn armbewegingen gemeten bij mensen die een armsteun
gebruiken vanwege hun beperking, tijdens alledaagse activiteiten zoals
eten, drinken en haren kammen. Dit werd gemeten met behulp van het
zogenaamde MMAAS vest. Het bijzondere aan de metingen met dit vest
is dat ze gewoon bij mensen thuis zijn uitgevoerd, terwijl dit soort
metingen normaal gesproken alleen in een laboratorium worden
uitgevoerd. Met de sensoren in het vest zijn de alledaagse bewegingen
zeer gedetailleerd vastgelegd. Activiteiten die gebruikers moeilijk
vonden waren bijvoorbeeld een boek van een plank pakken en de haren
kammen. Vergelijkingen tussen bewegingen met en zonder armsteun en
vergelijkingen met gezonde proefpersonen lieten zien dat bepaalde
bewegingen beter gaan met een armsteun (bijvoorbeeld arm naar
boven bewegen) terwijl
andere bewegingen
(bijvoorbeeld draaiing van
de schouder) juist minder
goed gaan met de
gebruikte armsteunen.
Toepassing van deze
kennis in de ontwikkeling
kan leiden tot een
hulpmiddel wat
alledaagse activiteiten
beter ondersteunt.
6
7
Elektronische Mobiliteitshulpmiddelen voor
mensen met een visuele beperking
Internet toegankelijk voor iedereen
Proefschrift Uta Roentgen
Mobiliteit vormt een belangrijke voorwaarde voor participatie. Mensen
met een visuele beperking kunnen naast de traditionele hulpmiddelen
ook Elektronische Mobiliteitshulpmiddelen (EMA) gebruiken om zich
zelfstandig te verplaatsen. Ondanks technologische verbeteringen
werden EMA nog niet veel gebruikt en maakten nog niet standaard deel
uit van de oriëntatie- en mobiliteitstraining.
Op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van internet biedt
mogelijkheden tot ontspanning, het onderhouden van sociale contacten
en het draagt bij aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
Helaas is de inhoud van internetpagina's vaak slecht toegankelijk voor
mensen met een verstandelijke beperking. Lange zinnen en vele
moeilijke woorden die op internetsites voorbij komen, vormen een
probleem.
Onderzoekers van de Technische Universiteit Dortmund hebben samen
met toekomstige gebruikers een woordenboek ontwikkeld voor mensen
met een verstandelijke beperking. Hierbij waren cliënten van Daelzicht
en studenten ergotherapie van Zuyd betrokken. Dit woordenboek is
onderdeel van een speciaal computerprogramma en geeft op verzoek
van gebruikers uitleg over moeilijke woorden. Met behulp van dit
zogenaamde Knoffit programma is het tijdens het lezen van een tekst op
internet mogelijk om aan iemand anders te vragen een moeilijk woord
uit te leggen. Deze toelichting kan een tekst zijn, maar ook een
gesproken berichtje, een foto of een filmpje. In het woordenboek
worden alle toelichtingen bewaard. Als de gebruiker het moeilijke
woord weer tegenkomt, geeft het programma automatisch uitleg. Dit
kan helpen om de tekst van elke willekeurige website makkelijker te
begrijpen.
In het proefschrift werd de actuele stand van zaken rondom EMA
beschreven en achterhaald wat in de wetenschappelijke literatuur
gepubliceerd is over hun effecten. Hiervoor werden in de eerste fase
twee literatuuronderzoeken verricht. In de tweede fase werd in een
gebruiksonderzoek de functionaliteit en bruikbaarheid van verschillende
EMA onderzocht. Aan het gebruiksonderzoek hebben 26 personen met
een visuele beperking deelgenomen. In de laatste fase werd een
protocol voor de advisering van EMA in de praktijk opgesteld en
geïmplementeerd bij de zorgaanbieders. Verder werd een methode
ontwikkeld om de effecten van EMA op participatie te bepalen en is
deze methode bij een groep van 53 personen met een visuele beperking
uitgezet. De studie benadrukt het belang van zorgvuldige advisering en
verstrekking van EMA voor de individuele gebruiker en kan hier, door de
behaalde resultaten, een
bijdrage aan leveren.
8
9
De weg naar Ondersteunde Communicatie
Future proof for cure and care
In het leven van kinderen en jongeren met een ernstige
communicatiebeperking is de doelmatige verstrekking en het gebruik
van Ondersteunde Communicatie (OC) van fundamenteel belang. Met
geschikte zorg- en dienstverlening op het gebied van OC kunnen deze
kinderen leren zichzelf te uiten en op een zo goed mogelijk niveau te
communiceren, hun wensen en behoeften duidelijk te maken en te
begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Zij kunnen actief deelnemen in
gesprekken en aan sociale interactie, onderwijs en de maatschappij.
Technologische ontwikkelingen maken innovaties in de zorg mogelijk. Zo
kan men op afstand gegevens uitwisselen, afspraken maken en
contacten leggen. De toepassing van beeldcommunicatie in de zorg
neemt nu een grote vlucht. Maar er is meer mogelijk en de
technologische ontwikkelingen gaan snel. Het bijhouden van die
ontwikkelingen is van belang om zo inzicht te krijgen in de
consequenties voor de zorg- en dienstverlening. Zuyd heeft daarom voor
40 personen, afkomstig uit bedrijven en zorginstellingen in de regio, een
drietal masterclasses
gegeven. Daarin zijn de
Genereer en
Identificeer
ontwikkelingen op het
selecteer
behoefte
gebied van zorg op
ideeën
aan innovatie
afstand, zorgrobotica en
monitoring toegelicht.
Vervolgens werd tijdens
een workshop ingegaan
op de werkwijze die
Ontwerp,
gevolgd kan worden om
Implementeer
test product,
het resultaat
proces en/of
initiatieven op dit gebied
services
zodanig tot ontwikkeling
te brengen dat een
succesvolle business case kan worden gevormd. De geanimeerde
discussie liet zien dat in het netwerk vele mogelijkheden tot
samenwerking aanwezig zijn zodat deze nieuwe vormen benut kunnen
worden.
De zorg- en dienstverlening op het gebied van OC in Nederland is op dit
moment versnipperd en moeilijk toegankelijk. Betrokken families
hebben behoefte aan een duidelijk beeld van welke manieren van hulp-,
zorg- en dienstverlening bestaan en hoe zij deze kunnen bereiken.
Het project zal inzicht verschaffen over de voorkomende OC behoeften,
de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC en de ervaringen
hiermee vanuit het perspectief van de gebruikers.
Het project wordt afgerond met de publicatie van een gemakkelijk
leesbaar en toegankelijk informatieproduct, de “Wegwijzer
Ondersteunde Communicatie”.
10
11
Tele-technologische ondersteuning voor
zorg en welzijn
Het ondersteunen van impliciet bewegen
Dit jaar is er een software platform ontwikkeld vanuit de behoeften van
ouderen. Een onderzoek is uitgevoerd om de eisen en wensen van
ouderen in kaart te brengen. Dit leverde een overzicht op van
wenselijke functionaliteiten. Hieruit is een selectie gemaakt van
functionaliteiten die in het platform geïntegreerd zijn. Voorbeelden zijn:
beeldcontact met familie, vrienden en zorgverleners, informatie van
gemeenten, maaltijdenservice, medicatieherinnering en spelletjes.
Medio 2013 werd gestart met een pilot in de Westelijke Mijnstreek. In
Therapeuten, zoals fysio-, ergo- en oefentherapeuten, zijn experts op
het gebied van bewegen en bieden therapie aan die er op gericht is om
patiënten beter te leren bewegen en in beweging te blijven. De
therapeuten van Sevagram en Adelante Zorgcentra ervaren dat de
therapie bij patiënten met een verworven aandoening van het centrale
zenuwstelsel bemoeilijkt wordt door cognitieve beperkingen
(subgroepen van patiënten met dementie, beroerte of de ziekte van
Parkinson). Bij deze patiënten lijkt het beter te werken om tot bewegen
uit te nodigen (impliciet leren) in plaats van met woorden alles te willen
uitleggen (expliciet leren).
Het lectoraat werkt mee aan een internationaal (RAAK) project waarin
het doel is om therapeuten toe te rusten met een denkkader,
strategieën en tools voor het behandelen van mensen met cognitieve
beperkingen, die informatie en instructies, gericht op bewegen, niet
goed begrijpen.
Binnen het project is een enquête gehouden onder internationale
experts (denkkader) en zijn drie praktische deelstudies uitgevoerd om
strategieën en tools te identificeren.
totaal zijn 76 ouderen benaderd waarvan uiteindelijk 58 hebben
deelgenomen. Verder waren gemeenten, dienstverlenende en
zorgverlenende instanties betrokken. De pilot is eind 2013 afgesloten.
Analyse van de gegevens moet uitwijzen welke meerwaarde het
platform heeft voor ondersteuning van zelfredzaamheid en moet
informatie opleveren over de gebruiksvriendelijkheid. Aan de hand
hiervan kan het platform geoptimaliseerd worden. Commerciële
partijen zijn in overleg om het concept te vermarkten en aan te bieden
aan belanghebbenden: ouderen, gemeenten, dienstverlenende en
zorgverlenende instanties.
12
13
Meer lichaamsbeweging bij cliënten met
een verstandelijke beperking
Publicatielijst
Dit onderzoek is uitgevoerd samen met Stichting Pergamijn, een
dienstverlenende instelling voor mensen met verstandelijke
beperkingen, op twee locaties in 3 kleinschalige woonvormen. In totaal
wonen op deze locaties 25 cliënten. Het doel van dit pilot project was
om te onderzoeken of technologieën ondersteunend ingezet kunnen
worden om lichamelijke beweging bij mensen met verstandelijke
beperkingen te stimuleren. Het project was in twee fasen opgedeeld.
Op basis van zoekacties in literatuurbestanden, op internet en via
focusgroep bijeenkomsten (fase 1) zijn drie technologieën (2
interactieve spellen en een virtuele fiets) geselecteerd, die door cliënten
van de woonlocaties getest zijn op bruikbaarheid. De deelnemende
cliënten waren over het algemeen enthousiast over de technologieën.
Wel bleek dat de technologieën niet altijd voor iedereen gebruikt
konden worden; door sommige cliënten waren zij te weinig uitdagend,
terwijl voor een beperkt aantal andere cliënten de spelelementen te
moeilijk waren. Dit project laat zien dat er nog veel innovaties mogelijk
zijn die de zorg kunnen verbeteren. In vervolgprojecten wordt dit verder
onderzocht.
Wetenschappelijke publicaties
Proefschrift
Roentgen U R (2013) Electronic Mobility Aids for Persons Who Are
Visually Impaired. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.
Internationaal
Andrich R, Mathiassen N-E, Hoogerwerf E-J, Gelderblom G J (2013)
Service delivery systems for Assistive Technology in Europe: An
AAATE/EASTIN position paper. Technology and Disability, 25: 3, 127-146.
Braun S M, Kleynen M, van Heel T, Kruithof N, Wade D T, Beurskens A J
(2013) The effects of mental practice in neurological rehabilitation: A
systematic review and meta-analysis. Frontiers in Human Neuroscience.
Research topic: clinical and experimental research in imagery and action
observation Aug 2;7:390. doi: 10.3389/fnhum.2013.00390.
Desideri L, Mingardi A, Stefanelli B, Tanzini D, Bitelli C, Roentgen U, de
Witte L (2013) Assessing children with multiple disabilities for assistive
technology: A framework for quality assurance. Technology and
Disability, 25(3), 159-166. DOI 10.3233/TAD-130378.
Desideri L, Roentgen U, Hoogerwerf E-J, de Witte L (2013)
Recommending Assistive Technology (AT) for children with multiple
disabilities: a systematic review and qualitative synthesis of models and
instruments for AT professionals. Technology and Disability, 2013; 25(1):
3-13.
van der Heide L A, van Ninhuijs B, Bergsma A, Gelderblom G J, van der
Pijl D, de Witte L (2013) An overview and categorization of dynamic
arm supports for people with decreased arm function. Prosthetics &
Orthotics International, 08/2013; DOI:10.1177/0309364613498538.
Kleynen M, Braun S M, Beurskens A J, Verbunt J, de Bie R, Masters R
(2013) Reliability of a Dutch Movement Specific Reinvestment Scale in
people with stroke. Clinical Rehabilitation, 27(2):160-165.
Kleynen M, Bleijlevens M H C, Beurskens A J, Rasquin S, Halfens J, Wilson
M, Masters R S, Lexis M A S, Braun S M (2013) Terminology, taxonomy,
and Facilitation of Motor Learning in Clinical Practice: protocol of a
Delphi Study. Journal of Medical Internet Research (JMIR), Research
Protocols, 2;1, e18, 1.
14
15
Willems C G (2013) Book review of “A conflicted view of telehomecare
After a 20 year Journey Volume 32 of Assisted Technology research
Series by Glascock A P” Technology and Disability, 25; 59-60.
Lexis M, Everink I, van der Heide L, Spreeuwenberg M, Willems C, de
Witte L (2013) Activity monitoring technology to support homecare
delivery to frail and psychogeriatric elderly persons living at home
alone. Technology and Disability, 25, 189-197.
Nationaal
Metzelthin S F, Daniëls R, van Rossum E, Cox K, Habets H, de Witte L,
Kempen G I J M (2013) A nurse-led interdisciplinary primary care
approach to prevent disability among community-dwelling frail older
people: A large-scale process evaluation. International Journal of
Nursing Studies, 50 (9): 1184-1196.
Kleynen M, Braun S M (2013) Samenvatting en commentaar op 'Internal
and external focus of attention during gait re-education: an
observational study of physical therapist practice in stroke
rehabilitation'. FysioPraxis 22(9):40.
Roentgen U R, Gelderblom G J, van Doorn M, Pinkster C, van der Velde
H, Havik E M, Kooijman A C, de Witte L P (2012) Ontwikkeling van een
adviesprotocol voor de verstrekking van Elektronische
Navigatiehulpmiddelen (ENH) voor personen met een visuele beperking.
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 5(3); 26-35.
Metzelthin S F, Rossum E van, de Witte L P, Ambergen A W, Hobma S,
Sipers W, Kempen H (2013) Effectiveness of interdisciplinary primary
care approach to reduce disability in community dwelling frail older
people: cluster randomized controlled trial. British Medical Journal, 347:
f5264.
Vermeulen J, Man Y P, Bedaf S M A (2012) Nieuwe technologie in de
ouderenzorg: hoe ouderen en onderzoekers samen producten
ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van de gebruikers. Tijdschrift
Gerontologie en Geriatrie, 43(4), 213-215.
Rothgangel A S, Braun S M (2013) Mirror therapy: Practical Protocol for
Stroke Rehabilitation. Richard Pflaum Verlag München, Germany. DOI:
10.12855/ar.sb.mirrortherapy.e2013 [Epub].
Stans S, Dalemans R, de Witte L, Beurskens A (2013) Challenges in de
the communication between 'communication vulnerable' people and
their social environment: an exploratory qualitative study. Patients
Education and Counseling, 92(3): 302-312.
Willems C G, Rietman J (2013) Rol van het HBO bij de ontwikkeling en
toepassing van Zorg op afstand. Onderwijs en Gezondheidszorg, 3-7C.
Roentgen U, Gelderblom G J, Rietsema J, de Witte L (2013) Onderzoek
naar gebruik, bruikbaarheid en effecten van hulpmiddelen (1),
tweederde van Limburgers met beperkingen tevreden over
hulpmiddelen. Dagblad de Limburger. 30 april 2013.
Vermeulen J, Spreeuwenberg M, Daniëls R, Neyens J, van Rossum E, de
Witte L (2012) Does a falling level of activity predict disability
development in community-dwelling elderly people? Clinical
Rehabilitation, 27, 6: 546-554.
Gelderblom G J, Roentgen U, Rietsema J, de Witte L (2013) Onderzoek
naar gebruik, bruikbaarheid en effecten van hulpmiddelen (2),
Limburgers met beperking matig tevreden over informatie
hulpmiddelen, Dagblad de Limburger, 28 mei 2013.
Vermeulen J, Neyens J C L, Spreeuwenberg M D, Rossum E van, Sipers
W, Habets H, Hewson D J, de Witte L P (2013) User-centred
development and testing of a monitoring system that provides feedback
regarding physical functioning to elderly people. Patient Preference and
Adherence, 7: 843-854.
Verwey, R, van der Weegen, S, Tange, H, Spreeuwenberg, M, van der
Weijden, T, de Witte, L (2012). Get moving: the practice nurse is
watching you! A case study of the user-centred design process and
testing of a webbased coaching system to stimulate the physical activity
of chronically ill patients in primary care. Informatics in Primary Care,
20(4), 289-298.
Rietsema J, Roentgen U, Gelderblom G J, de Witte L (2013) Onderzoek
naar gebruik, bruikbaarheid en effecten van hulpmiddelen (3), ruimte
voor innovatie van hulpmiddelen, Dagblad de Limburger, 25 juni 2013.
Boeken en boekbijdragen
16
17
Encarnação P, Azevedo L, Gelderblom G J, Newell A, Mathiassen N-E
(Eds) (2013) Assistive Technology: From Research to Practice.
Proceedings of AAATE 2013 Vilamoura Portugal, September 2013.
Assistive Technology Research Series Vol 33. IOS press.
de Witte L, Technologie als hulpmiddel bij zelfmanagement. In: Ruimte
voor regie; Pioniers over zelfmanagement in de zorg, R van den Brink, H
Timmermans, J Havers, H van Veenendaal (redactie CBO), 2013, 211222.
the 10th Conference of the Neuropsychologicial Rehabilitation, Special
Interest Group of the World Federation for Neurorehabilitation.
Lexis M A, Kleynen M, Beurskens A J, van Rossum E, Bleijlevens M, de
Witte L, Braun S M (2013) Innovative technology to stimulate physical
activity in nursing home residents with cognitive impairments:
Introduction and first results on feasibility. In Proceedings of AAATE
2013. P. Encarnação et.al. (Eds). Assistive Technology: From Research to
Practice. IOS. 851-858.
Congres proceedings en –presentaties
Amirabdollahian F, op den Akker R, Bedaf S, Bormann R, Draper H,
Gelderblom G J, Gutierrez Ruiz C, Hewson D, Iacono I, Koay K L, Krose B,
Marti P, Prevot-Huille H, Reiser U, Saunders J, Sorell T, Dautenhahn K
(2013) Accompany: Acceptable robotiCs COMPanions for AgeiNg Years –
Multidimensional Aspects of Human-System Interactions. Proceedings
of the 6th International Conference on Human System Interaction (HSI),
Sopot, Poland, June 06-08, 2013. 570-577.
van Rossum E, Kleynen M, Braun S, Beurskens A (2013) MIBBO: a Tool to
Assess Meaningful Physical Activities for Nursing Home Residents. In
Proceedings of The Gerontological Society of America's 66th Annual
Scientific Meeting.
Peetoom K, Lexis M, Joore M, Dirksen C, de Witte L (2013). Literature
Review on Monitoring Technology and Their Outcomes in Independently
Living Elderly People. In Proceedings of AAATE 2013. P. Encarnação et.al.
(Eds). Assistive Technology: From Research to Practice. IOS. 1279-1284.
Bedaf S, Gelderblom, G J, de Witte, L, Syrdal, D, Lehmann, H,
Amirabdollahian, F, Dautenhahn, K, Hewson, D. (2013) Selecting services
for a service robot: Evaluating the problematic activities threatening the
independence of elderly persons. In Proceedings of the IEEE
International Conference on Rehabilitation Robotics. IEEE. doi:
10.1109/ICORR.2013.6650458
Schaten M, Lexis M, Roentgen U, Bühler C, de Witte L (2013) User
Centered Design in Practice – Developing Software with/ for People with
Cognitive and Intellectual Disabilities. In Proceedings of AAATE 2013. P.
Encarnação et.al. (Eds). Assistive Technology: From Research to Practice.
IOS. 815-822.
Bedaf S, Gelderblom G J, de Witte, L (2013) Differentiation in Service
Robot Behaviour based on User Ability. Proceedings of AAATE 2013. In P.
Encarnação et.al. (Eds). Assistive Technology: From Research to Practice.
IOS. 149-154.
Lehmann H, Syrdal D, Dautenhahn K, Gelderblom G J, Bedaf S M A,
Amirabdollahian F (2013). What can a robot do for you? – Evaluating the
needs of the elderly in the UK. In Leslie Miller (Ed) Proceedings of the
International Conference on Advances in Computer-Human Interactions
2013 (ACHI 2013). 83-88.
Rapporten
van der Heide L A, Gelderblom G J, de Witte L (2013) Dynamic arm
supports: Overview and categorization of dynamic arm supports for
people with decreased arm function. in International Conference on
Rehabilitation Robotics. In Proceedings of the IEEE International
Conference on Rehabilitation Robotics. IEEE.
Lexis M, Spierts N, Maaskant M, de Witte L (2013) Rapportage. Het
stimuleren van lichaamsbeweging bij cliënten met verstandelijke
beperkingen door de inzet van (informatie- en communicatie)
technologie: een pilotstudie, juni 2013. Zuyd Hogeschool.
Lexis M, Spierts N, van den Heuvel R, de Witte L (2013) Rapportage.
Evaluatie Vivre de Mins. Toepassing van een innovatief wonen-zorgwelzijnconcept in het verpleeghuis, maart 2013. Zuyd Hogeschool.
Kleynen M, Braun S, Bleijlevens M, Beurskens A, Rasquin S, Halfens S,
Wilson M, Lexis M, Rich Masters. (2013) Motor learning in clinical
practice; Results of a study using a Delphi technique. In Proceedings of
18
19
Medewerkers van het lectoraat
(december 2013)
Sandra Bedaf MSc
Drs Roger Bemelmans
Dr Susy Braun
Drs René Claassen
Ir Ger Cremers
Bea Diederen
Dr Gert Jan Gelderblom
Loek van der Heide MSc
Drs Jeanne Heijkers
Sarah Hendriks Bc
Cynthia Hensen MA
Renée van den Heuvel MSc
Claire Huijnen MSc
Rianne Jansens MSc
Yolande Keulers
Dr Monique Lexis
Tom Luyten MA
Kay van der Mierden MSc
Kirsten Peetoom BSc
Yan Ping Man MSc
Dr Uta Roentgen
Dr Erik van Rossum
Nadine Spierts Bhs
Henriette Theunissen
Theresa Thoma MSc
Gill Townend M. Phil.
Drs Renée Verwey
Drs Fredy Welter
Sarah Willard MSc
Dr Charles Willems
Prof dr Luc de Witte
Adresgegevens
Zuyd Hogeschool
Lectoraat Technologie in de Zorg
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen
Postbus 550
6400 AN Heerlen
088 0272120
[email protected], [email protected]
www.technologyincare.nl
20

Vergelijkbare documenten

Innovaties in de langdurende zorg

Innovaties in de langdurende zorg van gebruikers uitleg over moeilijke woorden. Met behulp van dit zogenaamde Knoffit programma is het tijdens het lezen van een tekst op internet mogelijk om aan iemand anders te vragen een moeilijk...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 bundelt de expertise binnen twee grote lectoraten van de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool – het lectoraat Technologie in de Zorg en het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisc...

Nadere informatie