J01 Eindtermen en Kenniscomponenten

Commentaren

Transcriptie

J01 Eindtermen en Kenniscomponenten
Titel B01
Eindtermen en
Kenniscomponenten
Opleidingen voor Instructeurs
Samenwerkende
Kynologische Rayons
Rasverenigingen
Kynologenclubs en
Kynologenverenigingen
Professioneel in
Hondenopvoeding en
Hondensport
EINDTERMEN KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
Inleiding
Door de samenwerkende kynologische rayons, rasverenigingen (die zich
gestructureerd bezig houden met hondenopvoeding), kynologenclubs en
kynologenverenigingen zijn voorwaarden geformuleerd (eindtermen)
waaraan de opleiding voor kynologisch instructeur dient te voldoen.
In dit hoofdstuk zijn de algemene eindtermen beschrijvend en globaal
opgenomen en in de daaropvolgende hoofdstukken wordt de uitvoering van
deze eindtermen, in de vorm van competenties en kenniscomponenten,
vorm gegeven.
Ontwikkeling algemeen
Dit onderdeel gaat in op de ontwikkeling van de kennis over gedrag en
leerprocessen bij de hond en de veranderende opvattingen over de manier
waarop de combinatie (mens/hond) zo goed mogelijk functioneert binnen
de maatschappij.
Van
a
b
c
d
e
de kynologisch instructeur wordt verwacht dat deze:
In staat is de uitgangspunten van de opvoeding te omschrijven
In staat is de verschillende opleidingsmethoden te omschrijven
De verschillen tussen de trainingsmethoden kent en deze kan
benoemen
Blijk geeft van een correcte omgang met de eigen hond en de honden
van de cursisten
De manieren kent waarop nieuwe ontwikkelingen worden bijgehouden
en deze op een verantwoorde manier weet te introduceren.
Het werkveld
In dit onderdeel wordt ingegaan op de motieven, organisatie en de etiquette
om aan hondenopvoeding en hondensport deel te nemen; het veld van de
kynologische disciplines en de verenigingsstructuur.
Van de kynologisch instructeur wordt verwacht dat deze:
a
Op de hoogte is van de motieven van de verschillende deelnemers
om aan hondenopvoeding of hondensport deel te nemen; deze kan
herkennen en is in staat aan te geven op welke wijze hiermee rekening
kan worden gehouden
b
Op de hoogte is van de organisatiestructuur van de kynologie; in het
bijzonder de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Beheer
en de verschillende disciplines binnen de hondenopvoeding -en sport
c
Het belang kent van contacten met collega-instructeurs binnen en
buiten de eigen organisatie
d
De grenzen kent van het eigen werkgebied en werkstijl en in staat is
om beargumenteerd door te verwijzen naar een gedragsbegeleider, de
verschillende vormen van sporttraining en andere manieren/stijlen van
hondenopvoeding
e
Oefent om eigen vaardigheden te vergroten
f
Ervoor zorgt op de hoogte te zijn van opfris / verdiepingscursussen en
neemt daaraan deel
Pagina 2 van 17
g
Op de hoogte is van de belangrijkste aspecten van het
verenigingsrecht; taken en bevoegdheden kan omschrijven van
ledenvergadering, het bestuur, de staf, de docenten en de functie van
de statuten en het huishoudelijk reglement.
Begeleiding van cursisten
In dit onderdeel wordt ingegaan op de uitgangspunten van begeleiding in
relatie tot de hondenopvoeding en hondensport; het kennen van de
verschillende doelen van de deelnemers; het kunnen inschatten van
combinaties (geleider / hond); het voorkomen van anticiperen en het
kunnen flexibiliseren.
Van de kynologisch instructeur wordt verwacht dat deze:
a
In staat is om in samenspraak met de geleider het doel om aan de
lessen deel te nemen te omschrijven
b
In staat is om aan de hand van kennis omtrent gedrag en
leerprocessen de doelen van de geleider naar de basale kennis omtrent
het omgaan met honden te vertalen
c
De geleider aan de hand van de gestelde doelen en de leeftijd -en
ontwikkelingsfase van de hond kan instrueren zodat deze een zo groot
mogelijke kans heeft om het gestelde doel te bereiken
d
In staat is om een voortgangsevaluatie op te stellen en deze zowel
mondeling als schriftelijk kan communiceren
e
In staat is om de combinaties geleider / hond op de volgende aspecten
in te schatten:
1
Rangrelatie geleider / hond
2
Interactie geleider / hond
3
Predispositie hond
4
Rasgebonden eigenschappen
5
Mismatch geleider / hond
6
Conditie geleider en hond
7
De leeftijd van de hond en het opvoedingsniveau van deze
8
Inzicht en ontwikkelingsvermogen van de geleider ten aanzien van de
hond
Lesgeven
In dit onderdeel wordt ingegaan op het plannen, uitvoeren en evalueren van
het lesgeven. Van de kynologisch instructeur wordt verwacht dat deze:
a
In staat is een adequate cursus - en lesplanning te maken; betrekt
daarbij de beginsituatie, doelstellingen, werkvormen, leermiddelen en
de evaluatiemethoden
b
De voorwaarden kent voor het opstellen van een groep
c
In staat is een lesplanning te maken en daarbij rekening houdt met:
1
de individuele aandachtspunten voor iedere deelnemer
2
de trainingsomgeving, beschikbare materialen en de
weersomstandigheden
d
In staat is om oefeningen via verschillende methoden aan te bieden,
rekening houdend met de verschillende doelstellingen en
mogelijkheden van de combinaties
e
In staat is om de verschillende methoden uit te leggen en te
demonstreren
f
In staat is de combinaties geleider / hond te begeleiden met de
praktische uitvoering van de oefening
Pagina 3 van 17
g
h
i
j
k
De meest voorkomende fouten kent die zich tijdens de uitvoering van
een oefening kunnen voordoen
In staat is om fouten te herkennen en erkennen, de oorzaak te
benoemen en een oplossing aan te bieden
Op een passende manier gebruik maakt van de verschillende
groepsopstellingen tijdens uitleg, demonstratie en praktisch werk
In staat is een evaluatie te maken, waaronder begrepen het
organiseren en afnemen van een examen en te beschrijven wanneer
gestelde doelen behaald zijn
In staat is een vervolgtraject te bepalen aan de hand van de
evaluatie
Veiligheid en gezondheid
In dit onderdeel wordt ingegaan op de trainingsomgeving,
materialenkennis, de belastbaarheid van mens en hond en het omgaan met
honden en hun onderlinge relaties.
Van de kynologisch instructeur wordt verwacht dat deze:
a
De veiligheidsaspecten kent die van belang zijn op het trainingsveld
in de directe omgeving en de invloed van weersomstandigheden
daarop
b
De huisregels voor de cursussen kent en deze adequaat kan
overdragen
c
In staat is om in de lesvoorbereiding de veiligheidsaspecten adequaat
in te passen (inschatten combinaties geleider - hond, groepsopstelling
per oefening, planning op het veld)
d
De verschillende trainingsmaterialen voor de geleider in verband met
de veiligheid kent
e
Kan aangeven welke aspecten in de uitrusting (kleding, schoeisel) en
de conditie van de geleider op de veiligheid van invloed zijn
f
De belastbaarheid kan inschatten van combinaties geleider (leeftijd,
conditie, inzicht, ervaring) en hond (ras, formaat, leeftijd, conditie)
g
De gangbare besmettelijke hondenziektes kent
h
Eenvoudige wonden kan verzorgen van mensen en dieren
i
Op de hoogte is van eerste hulpadressen voor mens en dier
Pagina 4 van 17
OPLEIDINGSTRAJECTEN
Algemeen
De opleiding tot kynologisch instructeur gehoorzaamheid of
kynologisch instructeur agility bestaat uit twee onderdelen:
 De opleiding tot assistent instructeur en de daarop aansluitende
 Opleiding tot kynologisch instructeur
Vooropleiding assistent instructeur
De opleiding richt zich op aankomende instructeurs die geen of weinig
theoretische achtergrond -en praktische kennis van de aan te leren
oefeningen hebben. Na het behalen van het certificaat moet de cursist in
staat worden geacht zelfstandig te functioneren als assistent instructeur.
Voorbereiding opleiding assistent instructeur gehoorzaamheid
Om aan de opleiding te kunnen deelnemen is geen specifieke vooropleiding
noodzakelijk. Wel wordt van de cursist geëist dat deze vóór aanvang van de
cursus als toehoorder:
 Minimaal 15 lesuren bij een puppycursus en
 Minimaal 12 lesuren bij een GH I* en GH II* cursus en
 Minimaal 5 lesuren bij een G&G I* of II* of III* en
 Minimaal 5 lesuren bij een agilitycursus heeft bijgewoond
 Verder dient de cursist een eigen hond te hebben opgeleid
* Of een min of meer vergelijkbare cursus
Het doel van de oriënterende stage is dat de cursisten beseffen wat de
vervolgtrajecten en -effecten zijn in het aanleren van de oefeningen en dat
het foutief aanleren van (gedeelten van) oefeningen zoveel mogelijk moet
worden voorkomen.
Als blijk van het feit dat de cursist heeft voldaan aan de oriënterende stage
dient dit bij inschrijving voor de cursus aangegeven te worden op het
inschrijfformulier.
Voorbereiding opleiding assistent instructeur agility
Om aan de opleiding te kunnen deelnemen is geen specifieke vooropleiding
noodzakelijk. Wel wordt van de cursist geëist dat deze vóór aanvang van de
cursus als toehoorder:
 Minimaal 5 lesuren bij een puppycursus en
 Minimaal 5 lesuren bij een GH I* en GH II* cursus en
 Minimaal 5 lesuren bij een G&G I* of II* of III* en
 Minimaal 12 lesuren bij een agilitycursus voor beginners (aanleren
toestellen) heeft bijgewoond
 Minimaal 10 lesuren bij een agilitycursus voor gevorderden
(wedstrijdlopers*) heeft bijgewoond
 Verder dient de cursist een eigen hond te hebben opgeleid
* Of een min of meer vergelijkbare cursus
Pagina 5 van 17
Het doel van de oriënterende stage is dat de cursisten beseffen wat de
vervolgtrajecten en -effecten zijn in het aanleren van de oefeningen en dat
het foutief aanleren van (gedeelten van) oefeningen zoveel mogelijk moet
worden voorkomen.
Als blijk van het feit dat de cursist heeft voldaan aan de oriënterende stage
dient dit bij inschrijving voor de cursus aangegeven te worden op het
inschrijfformulier.
Vooropleiding kynologisch instructeur
Tot de opleiding tot kynologisch instructeur worden kandidaten toegelaten
die het certificaat, of het niveau van assistent instructeur, hebben behaald.
Voorbereiding opleiding kynologisch instructeur
De cursist dient minimaal 40 lesuren praktijkervaring te hebben als
assistent instructeur waarvan er minimaal 15 zelfstandig (eventueel onder
toezicht van een instructeur).
Als blijk van het feit dat de cursist heeft voldaan aan de vereiste leservaring
dient dit op het inschrijfformulier voor de cursus vermeld te worden.
Vooropleiding hoofdinstructeur
Tot de opleiding tot hoofdinstructeur worden kandidaten toegelaten die het
diploma, of het niveau van kynologisch instructeur, hebben behaald.
Voorbereiding opleiding hoofdinstructeur
Er zijn geen specifieke voorbereidingen noodzakelijk. Van de kandidaat
wordt verwacht dat deze minimaal een MBO denkniveau bezit.
Pagina 6 van 17
COMPETENTIES
Competenties assistent instructeur
a
b
c
d
e
f
g
h
Assisteren bij het lesgeven
Lesgeven volgens een lesschema
Invallessen verzorgen
Opvanggroepen begeleiden
Advies geven over verzorging
Doorverwijzen naar collega’s
Assisteren bij clubexamens
Intakeformulier invullen
Competenties kynologisch instructeur
0
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
Beheersen van de kenniscomponenten van assistent instructeur
Lesgeven alle groepen
Opstellen lesprogramma’s
Bijstellen lesprogramma’s
Implementeren nieuwe methoden
Leerdoelen omschrijven
Stappenplan omschrijven
Hulpmiddelen beschrijven
Uitgebreid advies geven over verzorging
Advies geven bij probleemgedrag
Doorverwijzen naar collega’s
Adviseren collega’s
Clubexamens opstellen
Clubexamens afnemen
Slechtnieuws gesprekken voeren
Intakeformulier opstellen
Begeleiden landelijke examens
Competenties hoofdinstructeur
0
a
b
c
d
e
f
g
h
Beheersen van de kenniscompetenties van kynologisch instructeur
Communiceren (met bestuur en instructeurs)
Plannen en organiseren
Coachen (van instructeurs)
Budgetteren
Rapporteren
Kynologische structuur
Nieuwe ontwikkelingen
Reglementen en wetgeving
Pagina 7 van 17
KENNISCOMPONENTEN
Legenda lesprogramma: A=assistent instructeur K=kynologisch instructeur
Afstamming, anatomie en rassenkennis
Afstamming
A
Evolutie en domesticatie
A
Natuurlijke -en kunstmatige selectie
A
Instinctieve gedragseigenschappen
AK
Sociale organisatie en roedeltheorie
Anatomie
A
Lichaamsvormen
A
Huid en vacht
Lichaamsfuncties
A
Bewegingsmechanisme
A
Zenuwstelsel en bloedsomloop
Zintuigen
A
Zicht en gehoor
A
Geur en smaak
Rassenkennis
A
Rasgroepen -en kenmerken
A
Rassenkennis (98) en kenmerken
A
Tentoonstellingen
Communicatie
Communicatie
A
A
A
A
A
A
A
Leerprocessen bij honden
A
A
A
A
A
Socialisatie
Socialisatiefasen
Socialisering
A
A
A
A
A
A
K
K
K
K
K
K
Intelligentie en lichaamstaal
Auditieve communicatie
Geurcommunicatie
Tactiele communicatie
Feromonen
Endocriene systeem
VNO en tongelen
Verwervings -en vaardigheidsfase
Beheers -en handhavingsfase
Shaping
Positieve training
Softcorrecties
Primaire socialisatieperiode
Secundaire socialisatieperiode
Sociale dominantieperiode
Fase van het vluchtinstinct
Pubertijdfase
Volwassenheidfase
Belemmeringfrustratie
CER
Isometrische oefening
Roedeltheorie
Begrensde socialisatie
Passieve training
Pagina 8 van 17
Verzorging en ziektes
Verzorging
A
A
A
A
A
A
A
A
Erfelijke ziektes
A
A
Ziektes
A
A
A
A
Parasieten
A
A
Overig
A
A
A
A
A
Voeding
Slaapplaats
Halsband en riem
Oren, ogen, neus, bek, tanden
Poten, nagels, buik, genetaliën
Huid, vacht, anale zone
Castratie en sterilisatie
Beweging
PRA, entropion, staar
HD en ED
Vaccinatieschema
Hondenziekte, parovirose
Hepatitis, leptospirose
Hondsdolheid, kennelhoest
Wormen, vlooien, mijt
Teken, schimmel
Schijnzwangerschap
Toedienen geneesmiddelen
Eerste hulp
Natuurgeneeskunde
Afscheid
Gedrag en gedragsvormen
Gedrag
A
AK
A
K
Gedragsvormen
A
A
A
K
K
K
K
K
K
K
K
Gedragcorrecties
K
K
Karakter en gedrag
Genetisch bepaald gedrag
Overgeërfd gedrag
Aangeleerd gedrag
Prooivang gedrag
Gevaarvermijdend gedrag
Voortplantingsgedrag
Roofdierengedrag
Jachtvolgorde
Vermijdingsgedrag
Veiligheidssignalen
Blaffen
Dominantie
Rituele agressie
Bijtgedrag en bijtremming
Presentatieverbetering
DBO
Pagina 9 van 17
Opvoedingen training van de hond
A
Spelregels
A
Neurobiologisch gedragsysteem
A
Beloningsystemen
A
Secundaire beloning
A
Motivatie
Motivators
K
Primaire positieve bekrachtigers
K
Secundaire positieve bekrachtigers
A
Leerprincipes
Conditionering
AK
Klassieke conditionering
AK
Operante conditionering
AK
Black box
AK
Timing
AK
Clickertraining
Wet van het effect
K
Positieve en negatieve bekrachtiging
K
Negatieve -en positieve straf
K
Uitdoving
K
Aversief
Bekrachtigen
K
Bekrachtigers
K
Natuurlijke bekrachtigers
K
Geconditioneerde bekrachtiging
K
Brugprikkel
K
Hydraulisch model
K
Bekrachtigers van lagere klasse
Bekrachtigingschema’s K
Constante interval en ratio
K
Variabele interval en ratio
Trapsgewijze methode
K
Aanwijzen en uitlokken
K
Reactie en bekrachtiging
K
Desensibilisatie
Training parameters
K
Tijdsduur
K
Beweging en afleiding
K
GBS en FMP
K
Concurrerende motivatie
Wedstrijdsporten
K
G&G, Agility, Flyball
K
Speuren, Doggydance
Didactiek
Presenteren
Leerprocessen
Cursus en lesplanning
Begeleiden cursisten
A
A
A
A
A
K
K
K
AK
K
K
AK
AK
AK
AK
Spreken in het openbaar
Verbale en non verbale aspecten
Contact en interactie
Powerpoint presentatie
Hoe mensen leren (Kolb)
Leiding geven of coachen
Mentoring
Lesdoelen
Intakeformulier
Lesevaluatie
Slechtnieuws gesprekken
Argumenteren van de oefeningen
Enthousiasmerend lesgeven
Motiverend lesgeven
Positief correctief optreden
Pagina 10 van 17
Groepsprocessen bij mensen
Groepen
A
Groepsprocessen
AK
Begeleiden van groepsprocessen
AK
Geven en ontvangen van feedback
K
Formele en informele groepen
K
In -en uitgroepen
K
Primaire en secundaire groepen
K
Binding
Fasen in ontwikkeling
K
Kennismakingsfase
K
Conflictfase
K
Ontwikkelingsfase
K
Acceptatiefase
Het individu
K
Typering van deelnemers
K
Rollen in een groep
K
Taak en procesrollen
K
Disfunctionele rollen
Sociaal
K
Sociale interactie
K
Cultuur
Praktijk
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
K
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
K
K
AK
AK
AK
K
K
K
Houding ten opzichte van de groep
Voorbeeld en spiegelen
Opstelling ten opzichte van de groep
Opbouw van de oefening
Logische uitleg van de oefening
Motivatie van de oefening
Nabespreking oefening met cursist
Aanpak probleem van de oefening
Nabespreking probleem met cursist
Gevarieerd lesgeven
Maatwerk leveren
Warming up en cooling down
Veiligheid op het veld en bij spel
Veiligheid bij andere honden
Droog oefenen
Thuis oefenen
Nabespreking oefeningen thuis
Lichaamshouding(en) van de baas
Kleding en schoeisel
Tempo in de les houden
Lesgeven aan mensen met beperkingen
Conditionering bij mensen
Observeren cursisten
Observeren honden
Begeleiden landelijke examens
Opbouw van een les
Opbouw lesperioden
Pagina 11 van 17
Veiligheid
A
A
K
K
A
MAGtest
Terrein
Weersomstandigheden
Warming up en cooling down
Hulpmiddelen en toestellen
Assistent instructeurs begeleiden
K
Enthousiasmeren
K
Faciliteren
K
Coachen
K
Slechtnieuws gesprekken
Wedstrijdtraining en clubexamens
Wedstrijdtraining
K
Enthousiasmeren
K
Faciliteren
K
Coachen
Clubexamens
K
Beoordelen van oefeningen
K
Beoordelingslijsten opstellen
Wet- en Regelgeving
K
K
AK
Kynologische structuur
Wet en regelgeving
Huisregels
Pagina 12 van 17
LIJST VAN OEFENINGEN GEHOORZAAMHEID
Natuurlijke aanleg
Kauwtraining
Zoeken
Apporteren
Spelen
Trekspel
Af
Bijtdrempel
Rennen
Verstoppen
Zit
Opvoeding
Voerbaktraining
Meelopen zonder hinderen
Verplaatsingscommando’s
Staan en betasten door de baas
Beheersing overmatig geblaf
Zindelijkheidstraining
Blijven
Tanden laten zien
Aan- en afdoen van de halsband
Spel en aandacht
Vastleggen en blijven
Staan
Andere mensen bij baas en hond
Honden en bazen bij elkaar
Wachten aan de stoeprand
Links- en rechts(omkeer)
Variaties bij de oefeningen
Voorwerpen ruilen
Los
Vast
Benchtraining
Opspringen
Voedsel stelen
Vrijgeven
Plaats
Spelen met de hond
Gedrag bij andere honden
Negeren van fietsers en trimmers
In en uit de auto
Staan en betasten door een derde
Langs andere honden lopen
Los meelopen
Komen op bevel
Puppytraining
Training
Volgen aan de voet
Rechts en rechtsomkeer
Links en linksomkeer
Zit, af en staan
Posities op afstand
Blijf op afstand
Blijf op afstand met afleidingen
Volgen aan de lijn
Links- en rechts(omkeer)
Versnelde pas
Liggen en zitten uit zicht
Vlak apport
Apport met richtingaanwijzingen
Apport vreemd voorwerp
Terug plaats
Sorteren vreemd voorwerp
Komen op bevel met hoogtesprong
Variaties bij de oefeningen
Volgen met onderbreking
Uitgebreider volgen
Volgen zonder feedback
Komen op bevel met afleidingen
Komen op bevel op snelheid
Komen op bevel snel en afleidingen
Sorteren eigen voorwerp
Los volgen
Liggen en zitten in zicht
Looppas
Langzame pas
Apport over hindernis
Vooruitsturen, positie en aansluiten
Appel op afstand (posities)
Naar pylon (driehoek) zenden
Zit, staan en liggen tijdens volgen
Passen achterwaarts
Apporteren eigen voorwerp
Pagina 13 van 17
LIJST VAN OEFENINGEN AGILITY
Basis van het leren
Consequent
Flexibiliteit
Spelen met de hond
Conditionering van de baas
Aanleren toestellen
Sprongen
Vertesprong
Kattenloop
Slurf
Schutting
Tafel
Technieken
Links en rechts werken
De finish
Opbouw toestelcombinaties
Raakvlaktraining
Weigeringen
Wissels
Parkoers verkennen
Lesgeven
Efficiënt lesgeven
Toestelopstellingen
Tempo in de les houden
Opstellingen voor de 1e graad
Opstellingen voor de 3e graad
Omgang met mensen / groepen
Veiligheid
Bij spel
Toestelcombinaties
Warming up en cooling down
Kleding
Foutdeterminatie
De handler
De combinatie
Observeren
Observeren waarom
Observeren wat en hoe
Overige onderwerpen
Terminologie
Probleemgedrag oplossen
Puntentellingen
Timing
Opbouw markeersignaal
Commando’s en signalen
Conditionering van de hond
Band
Muur
Tunnel
Wip
Slalom
Psychologische toestellen
De start
Aanleren van de posities
Snelheid
Fouten
Probleemoplossing bij de oefeningen
Snelheid verhogen
Maatwerk leveren
Hulpmiddelen bij de toestellen
Hulpmiddelen bij de training
Opstellingen voor de 2e graad
Opbouw van de oefeningen
Tempo in de les houden
Op het terrein
Droogoefenen
De toestellen
Schoeisel
De hond
De plaats
Reactie baas hond
Reactie hond baas
Huisregels
Andere disciplines
Wedstrijdtraining
Pagina 14 van 17
RASGROEPEN EN RASKENNIS
Groep 1 Herdershonden en veedrijvers (23)
Duitse Herdershond
Briard
Australian Cattle Dog
Tervuerense Herder
Australian Sheperd
Shetland Sheepdog
Old English Sheepdog
Bouvier des Flandres
Border Collie
Schipperke
Pumi
Witte Zwitserse Herdershond
Kelpie
Laekense Herder
Bearded Collie
Mechelse Herder
Groenendaeler
Schapendoes
Pyreneese Herdershond
Schotse Herdershond
Puli
Beaucheron
Welsh Corgi
Groep 2 Waak- en verdedigingshonden en dogachtigen (17)
Dobermann
Schnauzer
Duitse dog
Sint Bernard
Mastiff
Bordeau Dog
Rottweiler
Hollandse Smoushond
Dwergpinscher
Boxer
Leonberger
Newfoundlander
Mastino Napolitano
Berner Sennenhond
Engelse Bulldog
Shar Pei
Duitse Pinscher
Groep 3 Terriërs (11)
Staffordshire Bull Terriër
Airedale Terriër
Carn Terriër
Yorkshire Terriër
Jack Russell Terriër
West Highland White Terriër
Bull Terriër
Border Terriër
Schotse Terriër
Foxterriër
American Staffordshire Terriër
Groep 4 Dashonden (3)
Korthaar
Draadhaar
Langhaar
Groep 5 Keesachtigen (6)
Siberische Husky
Finse Spits
Chow Chow
Dwergkeeshond
Keeshond
Mexicaanse Naakthond
Pagina 15 van 17
Groep 6 Lopende honden en zweethonden (6)
Dalmatische Hond
Basset
Beagle
Foxhound
Rhodesian Ridgeback
Bloedhond
Groep 7 Staande honden (6)
Weimaraner
Pointer
Ierse Rode Setter
Heidewachtel
Drentse Patrijshond
Duitse Staande Hond
Groep 8 Retrievers en spaniëls (8)
Curly Coated Retriever
Wetterhoun
Golden Retriever
Engelse Cocker Spaniel
Flatcoated Retriever
Labrador Retriever
Kooikerhondje
Nova Scotia Duck Toller Retriever
Groep 9 Gezelschapshonden (12)
Poedel
Markiesje
Mopshond
Maltezer
Franse Bulldog
Boston Terriër
Chihuahua
Vlinderhondje
Lhasa Apso
Leeuwhondje
Bolognezer
Cavalier King Charles Spaniel
Groep 10 Windhonden (6)
Afgaanse Windhond
Italiaans Windhondje
Barzoi
Saluki
Ierse Wolfshond
Whipppet
Pagina 16 van 17
HOOFDINSTRUCTEUR
Communicatie
Plannen en organiseren
Coachen
Budgetteren
Rapporteren
Vereniging
Ontwikkelingen
Reglementen en wetgeving
Overige onderwerpen
Presentatietechnieken
Argumenteren
Intern met cursisten (leden)
Intern met instructeurs
Intern met bestuur
Externe public relations
Extern met de overheid / pers
Lesstructuur en opbouw lessen
Cursussen en wedstrijden plannen
Instructeurs inplannen
Beoordelen combinaties
Wedstrijden organiseren
Delegeren wat en naar wie
Omgaan met mensen en groepen
Assistent instructeurs
Kynologische instructeurs
Teambuilding
Conflicthantering
Slechtnieuws gesprekken
Lezen balans en V&W
Voorcalculatie
Nacalculatie
Rapportage naar bestuur
Lesverslagen (evaluatie)
Cursusverslagen (evaluatie)
Zicht op de (vrijwilligers)organisatie
Doelstellingen van het bestuur
Eigen doelstellingen formuleren
Bijstellen van doelstellingen
Draagvlak creëren
Zicht op de actualiteit
Nieuwe (aanleer)methodieken
Implementeren ontwikkelingen
Veiligheid en gezondheid
Hondensporten
Wedstrijdsporten
Wetgeving
Kynologisch reglement
Reglement van de vereniging
Huishoudelijk reglement vereniging
Observatietechnieken
Examenvoorbereiding cursisten
Probleemgedrag bij honden
Doorverwijzen
Diverse trainingen (b.v. vuurwerk)
Organisatie van activiteiten

Pagina 17 van 17