f - veeDUB

Commentaren

Transcriptie

f - veeDUB
Zonder dollen: c!
looft moet u ma•·
de hutkoffer kij•
spatschermen, G.komen uit een O\o
op de kop geUkt.
~--.-......----
Mede door toedoen van de AVRO Is het autocrossen ineens ' in' geraakt in Nederland. Men
kan daar gewoon een complete auto voor nemen. Men kan ook gelijk de heren A. Rox en
Kees de Boer In St. Oedenrode, zelf een licht
koetsje bouwen op Hn ergens op de kop getikt
VW-chasals.
En werkelijk: ook dit is
een VW, al kan men er
ook een Porschemator
In hangen. Het Is een
van de sportwagens op VW-basls die men met
behulp van buitenlandse carrosseriebedrijven
In ons land kan bouwen of doen bouwt:n. Deze
komt uit Belg16: de Apal GT (VW-1600-basis).
1 een VW. Als u 't niet ge.
!ns in de achterop gebouw.
En het chassis, de achter.
owlelen en nog veel meer
.Kever. De rest? Bij slopers
~et geen heel leuk geheel?
Een fTI.erkwaardige Jeep. Al ziet men het niet
één-twee-drie: behalve de houten carrosserie Is
alles erop, eronder en eraan VW. Het wagentje
werd gebouwd door de heer A. P. v. d. Pol,
directeur van een autoservicebedrijf In Over·
veen. Al s servlcewagen.
De buggy heeft z1jn weg naar
Nederland gevonden Ineens komen
deze sportieve terremwagentjes van
alle kanten opzetten.
De dune-buggy Is een Amenkaanse
vinding Er waren er g1nds al in de
dertiger jaren, u1tgerust toen met
Amerikaanse motoren, achterm
geplaats t om dnakwa rt van het
gewicht op de achteras te krijgen
Toen kwamen de VW's naar Amenka.
Waren die even ideaal· motor al
achterin en goedkope onderdelen. In
1960 versheen Scot McKenzie met zijn
eerste VW-bug gy en die oogstte
zoveel lauweren en bijval dat zekere
Bruce Meyers (oudkunstacademicus en
ontwerp er o.a. van boten met
kunststofbody) een heel leuke en
rappe ontwierp en In serieproduktie
goo1de Thans wemelt het, vooral 1n
Callfornie waar het rijden en wedstrij driJden met deze ook voor het gewone
72
verkeer geschikte terreinwagentjes
heel popula~r IS, van speelale buggybody-fabrikanten. Zo bouwt EMPIRiversid e hefst 500 doe-het- zelfpakketten per maand voor minder dan
400 dollar, en deze firma zag vorige
maand zelf kans een fraai exemplaar
geplaatst te knjgen op de VW-stand op
de autotentoonstelling van Frankfurt.
Hoeveel bugg1es er momenteel in the
Statas zijn is zelfs niet te schatten
Officiee l geregistreerd zijn er in elk
geval 70.000, en ettelijke bekende
Amerikanen hebben er één, hetzU voor
wedstrijden, hetz1j voor de show. Zo
hebben Nancy Sinatra en Marion
Brando er ieder een, waaraan zij 4.000
dollar besteedden
En nu ineens hebben de dune buggles
de sprong naar Europa gemaakt
VriJwel gelijktijd ig ziJn een Duitse, een
Belg1sche en een Nederlandse op
stapel gezet. Om met de Nederlandse
te beginnen : die wordt gebouwd door
het Buggy Autodynamisch Centrum
CBAC), telg van een Tilburgs
carrosserlebedraf. waarvan directeu r
Henk Schollen biJ een bezoek aan
Amerika helemaal wèg raakte van het
phenomeen buggy. HIJ liet er een naar
Nederland komen (fabrikant Autodynamtcs). liet speciale wielen komen
van een andere firma, een pracht van
een uitlaat van EMPI, bedacht zelf een
aantal modificaties, en bouwde zo een
prototyp e op om je vingers bU af te
likken Dat eerste wagentje kwam hem
wel op 30 mille, maar zo duur hoeft
een buggy lang ntet te z1jn Al voor
f 2159, - (excl. BTW) levert BAC,
waar mtussen mallen zijn gemaakt en
(met heensierecht carrosserletjes
worden gemaakt) een bouwpakket aan
degenen d1e over een chass1s met
motor, wisselbak en wielen beschikken.
Een complete Nederlandse buggy
vaneert In prijs van f 6580 tot f 13.368
In het laatste geval zit er een Porsche
motor tn en staat het geval op
bijzonder brede (velgbreedte sy2 J)
wielen. Het chassts voor deze
Nederlandse buggy, die Woestijn rat
werd gedoopt, moet 27 cm zijn
ingekort, maar dat kan BAC
desgewenst verzorgen.
Wij reden met Schollen en zijn buggy
over de weg (1 40 km per uur) en door
het zwaarste terrein {z1e voorplaat).
En . werden wild-enthousiast.
VriJwel gehJk met tn Tilburg, kwam In
Duitsland een buggy tot stand. Een
ontwerp van ons zuster-VW-blad
Gute Fahrt, en geheel aangepast aan
de voorsch riften van de TOV Ze ziet
er dan ook wat bonkige r u1t dan onze
bloede1gen Tilburgse, die overigens In
ons land zonder moeite typegoedkeuring kreeg De delen, nodig
om van een VW een buggy te maken,
werden door Karmann-Ghia in
produkti e genomen, en als bouwpakket dan wel als complete buggy
vla de VW-dealersorganisatie op de
markt gebracht. Dtt begmt nu net te
lopen. Mogelijk dat ze ook In
Nederland op de markt zullen komen.
Over de prijs hier is echter nog met
veel te zeggen. Wat dit betreft heeft de
BAC In Tilburg een gewisse voorsprong weten te kriJgen, sinds een
ontwikkelingshulpman de eerste bU
hem bestelde voor diens transport in
donker Afrika.
Intussen wordt in Belgiè hard gewerkt
aan de derde europese buggy. Dat
gebeurt bij de carrosseriefabriek
APAL die al vele jaren hakt met het
bijltje van de buitenmodel-VW's. Zoals
u verderop kunt lezen maakte men er
twee sportwagens op VW-basis (ook
als zelfbouwpakket verkrijgbaar), kan
men VW-Jeeps met polyestercarrosserie leveren, en kwamen er tot
nog toe 210 Formula Vee's van de
band. Toen wij er op bezoek waren.
waren ze de laatste hand aan het
leggen voor een buggy-koetswerk-mal
De kosten voor een buggy-bouwpakket
voor Nederlandse liefhebbers werden
op dat moment begroot op rond 2000
gulden.
een jaar geleden begonnen zijn ze nu
net zo ver, dat ze met hun tegen de
180 lopende sportwagen ter keuring
kunnen tijgen
Maar de districtsmanager van de
Nederlandse VW-importeu r en de
vertegenwoordiger In foto-apparatuur
hebben iets moois, da's een ding dat
zeker is.
Tweede mogelijkheld 1s de Colanl,
waarvan de Overveense heer A P
Op het punt van sportwagens op VWbasis heeft Nederland een fikse
achterstand op de ons omnngende
landen. Toch hebben we er hier een
paar, al moet men - tenzij men zèlf
een carrosserie kan bouwen - de
componenten die van een VW een
sportwagen maken uit het buitenland
betrekken
Met een paar mogelijkheden willen wij
u hier laten kennismaken.
De eerste mogelijkheid is een Bonanza
(een coupé) of een Aztek (GT-model),
beide afkomstig van Fiberfeb Europa
te Ditzingen bU Stuttgart. Men kan
deze be1de VW-sportwagens niet als
complete auto kopen, doch moet zich
heel wat moeite getroosten voor de
kale polyestercarrosserie pasklaar op
het VW-chassls 21t. Vooral het inteneur
kost daarbU nogal wat kopzorg, zoals
wiJ vernamen van de Edenaren J. van
Boven en W. Saaltink. Z1j kochten
samen m Duitsland zo'n engespoten
carrosserie en tikten tevens een
compleet VWl600-chass1s. Prijs van
de carrosserie {invoerrechten
inbegrepen) ongeveer 4.000 gulden. Er
z!Jn vele honderden werkuren in gaan
zitten voor alles was uitgekiend, voor
alle gaten (voor koplampen, achterlichten, instrumenten etc.) op de juiste
plaats zaten en voor voor alles een
goede oplossing was gevonden. Al dik
v.d. Pol, directeur van eeh autoservlcebedrijf. er een bezit. Het 1s een heel
hef gelijnde sportcabriole t Italiaans
ontwerp- dat 1S zo wel te raden - en
1n DUitsland In licensie gegoten. Het
carrosserietJa schijnt overigens
momenteel niet op de markt te ZIJn.
Maar natuurlijk IS de mal er nog
Derde mogelükheld Is de APAL-GT.
een sportwagen van het Belgische
carrosseriebedrijf APAL. Een
schoonheld van een sportwagen.
VW1600 als basis, doch de carrosserie
IS zelfdragend. Hulpchassis voor voor-
en achteras worden bijgeleverd De
wagen kan ook met een Porscha-motor
worden uitgerust Desgewenst levert
APAL de wagen compleet. Het zelfopbouwen met de door de fabriek
geleverde componenten is echter een
betrekkelijk eenvoudige zaak. Te meer
waar het bouwpakket zeer compleet is
carrosserie, voorru1t met stijlen,
portiersloten en scharnieren. zijrulten
(schulfsysteem). bumpers, dashboard
BIJ DE FOTO'S:
Linksboven: zo-maar-een-bu ggy In
actie.
Linksonder: zij-aanzicht van de
momenteel bij Karmann-Ghla gebouwde Duitse dune-buggy.
Rechtsboven: de Aztek-sportwa·
gen van de Edenaren J. van Boven
en W. Saaltlnk.
Rechtsonder: de Colani (met
VW1500 motor) van de heer R. P.
v, d. Pol te Overveen.
73

Vergelijkbare documenten

Wiely wordt nog net niet wakker met de pitspoes

Wiely wordt nog net niet wakker met de pitspoes van een andere firma, een pracht van een uitlaat van EMPI, bedacht zelf een aantal modificaties, en bouwde zo een prototyp e op om je vingers bU af te likken Dat eerste wagentje kwam hem wel op 30 ...

Nadere informatie